manual spp ro

of 93 /93
Manual tehnic Semănători de precizie pentru plante prăşitoare tip: SPP-4 SPP-4FS SPP-6 SPP-6FS SPP-8 SPP-8FS SIGURANŢĂ GARANTATĂ

Author: vitalie-rosu

Post on 12-Apr-2017

163 views

Category:

Engineering


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Manual SPP ro

Manual tehnic

Semănători de precizie pentru plante prăşitoare tip: SPP-4 SPP-4FS SPP-6 SPP-6FS SPP-8 SPP-8FS

SIGURANŢĂ GARANTATĂ

Page 2: Manual SPP ro

«МОЛДАГРОТЕХНИКА» АО

SPP4,SPP4FS,SPP6,SPP6FS,SPP8,SPP8FS

Atenție! Semănătoarea este asamblată și reglată cu discuri 14×2 pentru semănatul floarei soarelui. Inainte de a cupla semănătoarea pe tractor de controlat lungimea cardanului comform instrucției de la pag.90

2

Page 3: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

Stimate cumpărător! Vă mulţumim pentru încrederea, pe care ne-aţi acordat-o, cumpărând

semănătoarea de precizie pentru plante prăşitoare. Avantajele semănătorii se relevează numai în cazul exploatării şi întreţinerii ei

corecte! La primirea semănătorii aţi fost informat cu privire particularităţile de reglare,

exploatare şi întreţinere. Cu toate acestea informaţia primită nu este suficientă şi pentru a exploata semănătoarea corect este necesar de a studia prezentul manual.

Prin urmare, înainte de începerea lucrărilor de exploatare a agregatului studiaţi minuţios acest manual, acordând o atenţie deosebită instrucţiunile de securitate

privind măsurile de securitate. Luaţi cunoştinţă de construcţia şi cerinţele de deservire tehnică a semănătorii produse la „Moldagrotehnica” SA descrise în prezentul manual.

Sperăm la înţelegerea dumneavoastră, că orice modificări, cu excepţia celor permise în acest manual, se vor executa numai cu acordul prealabil scris al producătorului.

Utilizare după destinaţi Înainte de utilizare studiaţi construcţia şi cerinţele de întreţinere a semănătorii

fabricate la SA „Moldagrotehnica”, folosind prezentul manual! Semănătoarea este destinată exclusiv pentru executarea lucrărilor agricole (utilizare

după destinaţie). Orice alt tip de utilizare, nu corespunde destinaţiei! Respectarea condiţiilor de exploatare, deservirea tehnică şi îngrijirea echipamentului,

prevăzute de producător se clasifică ca utilizare predestinată! Exploatarea, deservirea tehnică şi repararea semănătorii este permisă numai persoanelor care

cunosc bine construcţia maşinii, tipurile de lucrări şi sunt informaţi privitor la pericolele posibile. Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile relevante pentru funcţionarea fără accidente, precum şi

alte norme generale acceptate privind siguranţa, medicina muncii, şi de trafic!

Vă rugăm să verificaţi în mod regulat prezenţa şi starea barierelor de protecţie şi a dispozitivele de siguranţă a maşinii! Vă rugăm să verificaţi în mod regulat prezenţa şi starea semnelor de avertizare. Păstraţi întotdeauna în stare curată şi lizibile semnele de avertizare (pictograme)!

Renovaţi periodic semnele de avertizare ilizibile! Comandaţi furnizorului semnele de avertizare (pictogramele) ilizibile, prin numărul de identificare (de exemplu, A 00.00.030) de la calculatorul dumneavoastră.

Păstraţi manualul tehnic la îndemână! Manualul tehnic în orice moment trebuie să fie disponibil pentru personalul de deservire!

3

Page 4: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

Programul de fabricaţie

4

Page 5: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

5

Page 6: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

6

Page 7: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

7

Page 8: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

“MOLDAGROTEHNICA” SA fondată în 1944

Cod IDNO 1003602000516 MD-3100, Republica Moldova, or. Balti, str. Industriala 4,

tel: 373-231 20102, fax: 373-231 43665 e-mail: [email protected],

www.moldagrotehnica.md

EC Declaration of Conformity In accordance with EN ISO 17050-1:2004 EC Declaraţie de Conformitate

În conformitate cu EN ISO 17050-1:2004

We Noi

MOLDAGROTEHNICA JSC MOLDAGROTEHNICA SA

Of Din

Industriala 4, street, MD3110, Republic of Moldova MD 3100, Република Молдова, ул. Индустриальная 4

In accordance with the following Directive: In corespundere cu Directiva: 2006/42/EC 2006/42/CE

The Machinery Directive Directiva privind echipamentele tehnice

hereby declare that: declarăm pe proprie răspundere că: Equipment /Produsul ……………………………. Type / Tip ………….. Serial Number / Număr de serie ……………… Is in conformity with the applicable requirements of the following documents: Este în conformitate cu cerinţile aplicabile a următoarelor standarde: Ref. No/ No de referinţă

Title Titlu Edition/date

EN ISO 12100-1 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology - Amendment 1 Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 1. Terminologie de bază, metrodologie. + Amendament 1

2004/A1:2009

EN ISO 12100-2 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 2: Technical principles - Amendment 1 Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 2. Principii tehnice. + Amendament 1

2004/A1:2009

EN ISO 14121-1 Safety of machinery - Risk assessment - Part 1: Principles Securitatea maşinilor. Aprecierea riscului. Partea 1. Principii 2008

EN ISO 4254-1 Agricultural machinery - Safety - Part 1: General requirements. Maşini agricole. Securitate. Partea 1 :Cerinţe generale 2010

EN 982 Safety of machinery - Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate referitoare la sistemele de acţionare hidraulice şi pneumatice şi la componentele acestora. Hidraulica. + Amendament 1

1996 /A1:2008

Technical Documentation for ……………………. of ……….. type has been examined by the European Commission's notified body State Ltd. "Certifying and Testing Centre", notified body No. 1411, and complies with the requirements of Directive 2006/42/EC. Technical Report No……….. Documentaţia tehnică a .....................tip ......... а fost analizată de Comisia Europeană al asociaţiei notificate State Ltd "Certifying and Testing Centre" No 1411 şi corespunde cerinşelor Directivei pentru echipamentele tehnice 2006/42/CE. Proces-verbal No............ I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the relevant sections of the above refenced specifications and is in accordance with the requirements of the Directive 2006/42/EC Prin aceasta declarăm că produsul menţionat a fost proectat pentru a îdeplini cerinţele din standardele menţionate şi sunt în corespundere cu cerinţile Directivei 2006/42 CE. Signed by / Semnat de Name /Numele:

Petru Frunza

Position / Funcţia: General Director /Directorul general Done at /La data ………………………………… On Editat în

Moldova, town Balti Republica Moldova, mun. Bălţi

Document ref. No. /Document de ref No ……………….

The technical documentation for the machinery is available from plenipotentiary of company in EU): Documentaţia tehnică а produsului este accesibilă prin reprezentantul autorizat în UE: Name /Nume: …………………………………. Address /Adresa:

……………………………………………………………………….

8

Page 9: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

CUPRINS EC DECLARATION OF CONFORMITY ........................................................................................................................... 8 1 INTRODUCERE ................................................................................................................................................. 10 1.1. Scopul manualului tehnic................................................................................................................................. 10 1.2. Destinaţia şi domeniul de aplicare a semănătorii ......................................................................................... 10 2 DATE TEHNICE ................................................................................................................................................ 11 3 CONSTRUCŢIA ŞI FUNCŢIONAREA MAŞINII ŞI PĂRŢILOR EI COMPONENTE ........................................ 13 3.1. Construcţia şi principiile de funcţionare a agregatului ................................................................................. 13 3.2. Construcţia şi funcţionarea părţilor componente maşinii ............................................................................ 14 4 INSTRUCŢIUNI PENTRU TEHNICA SECURITĂŢII ........................................................................................ 18 4.1. Norme generale ................................................................................................................................................. 18 4.2. Cuplarea şi cuplarea maşinii ........................................................................................................................... 21 4.3. Sistemul hidraulic ............................................................................................................................................. 21 4.4. Anvelope ............................................................................................................................................................ 22 4.5. Frâne .................................................................................................................................................................. 22 4.6. Întreţinerea tehnică şi reparaţii ...................................................................................................................... 22 4.7. Semne de avertizare (pictograme) ................................................................................................................... 23 4.7.1 Informaţii generale ............................................................................................................................................. 23 4.7.2 Semnificaţia simbolurilor ................................................................................................................................... 23 4.7.3 Semnificaţia semnelor de avertizare şi avertismentelor scrise ........................................................................... 24 4.7.4 Locurile de amplasare semnelor de avertizare (pictogramelor) pe maşină ....................................................... 30 5 PREGĂTIREA PENTRU LUCRU ...................................................................................................................... 31 5.1. Asamblarea semănătorii .................................................................................................................................. 31 5.2. Reglarea tractorului ......................................................................................................................................... 32 5.2.1 Anvelope ............................................................................................................................................................. 32 5.2.2 Dispozitivul de cuplare ....................................................................................................................................... 33 5.2.3 Sarcină pe osie .................................................................................................................................................. 34 5.3. Reglarea semănătorii........................................................................................................................................ 35 5.3.1 Reglarea distanţei dintre brăzdare ..................................................................................................................... 35 5.3.2 Reglarea depresiunii exhaustorului şi întinderii curelelor ................................................................................. 37 5.3.3 Reglarea secţiei de semănat ............................................................................................................................... 37 5.3.4 Reglarea marcatoarelor ..................................................................................................................................... 44 5.4. Reglarea agregatului ........................................................................................................................................ 46 5.4.1 Cuplarea semănătorii ......................................................................................................................................... 46 5.4.2 Reglarea adâncimii de semănat ......................................................................................................................... 47 5.4.3 Reglarea dispozitivelor pentru introducerea îngrăşămintelor (fertilizatoarelor) .............................................. 48 6 ÎNTREŢINEREA TEHNICĂ A SEMĂNĂTORII .................................................................................................. 50 6.1. Întreţinerea tehnică zilnică .............................................................................................................................. 50 6.2. Întreţinerea tehnică periodică ........................................................................................................................ 51 7 INSTRUCŢIUNI DE RODAJ .............................................................................................................................. 52 8 VERIFICAREA STĂRII TEHNICE ..................................................................................................................... 52 9 INSTRUCŢIUNI DE PĂSTRARE ....................................................................................................................... 53 10 INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE .................................................................................................................. 54 11 DEFECTELE POSIBILE ŞI METODELE DE ELIMINARE A LOR ................................................................. 55 12 LIVRAREA ŞI TRANSPORTAREA ..................................................................................................................... 55 12.1 LIVRAREA ....................................................................................................................................................... 55 12.2 Transportare ..................................................................................................................................................... 57 13 ZGOMOT ........................................................................................................................................................... 57 14 ADEVERINŢĂ DE RECEPŢIE ........................................................................................................................... 58 15 GARANŢII .......................................................................................................................................................... 58 CATALOGUL ANSAMBLURILOR ŞI PIESELOR ........................................................................................................... 60 INSTRUCŢIUNI PRIVITOR SCURTAREA TRANSMISIEI CARDANICE ....................................................................... 91 SPECIFICAŢIA DE LIVRARE A SEMĂNĂTORILOR DE TIPUL SPP........................................................................... 92

9

Page 10: Manual SPP ro

1 INTRODUCERE

1.1. Scopul manualului tehnic

1.1.1. Prezentul manual tehnic este destinat pentru studierea construcţiei, ordinii de asamblare şi reglare, întreţinerii tehnice şi exploatării semănătorii de precizie pentru plante prăşitoare de tipul SPP (în continuare semănătoare).

Termenii "dreapta", "stânga", "faţa", "spate", care se folosesc în text, se

apreciază după direcţia mişcării agregatului .

1.2. Destinaţia şi domeniul de aplicare a semănătorii

1.2.1. Semănătoarea pneumatică de precizie de tip SPP este o maşină agricolă modernă de înaltă performanţă, destinată semănatului plantelor prăşitoare după metoda în cuiburi (bob cu bob, sau câte două boabe în cuib).

Setul de discuri distribuitoare din completul de livrare permite reglarea semănătorii pentru semănarea unei game largi de seminţe (porumb , floarea soarelui, ricină, boboase mărunte, fasole, soia, sfecla de zahăr, castraveţi, harbuz, şi altor seminţe asemănătoare după formă, greutate şi dimensiuni).

În setul de discuri distribuitoare sunt şi discuri fără orificii (oarbe) din care beneficiarul poate executa sine stătător şi alte tipuri de discuri (cu numărul de orificii şi diametrul necesar), în funcţie de nevoile specifice ale firmei agricole.

1.2.2. Semănătoarea se fabrică în varianta climaterică У1 conform GOST 15150. La solicitarea beneficiarului semănătoarea poate fi fabricată în alte variante climaterice

conform GOST15150.

1.2.3. Condiţiile de lucru: a) umeditatea solului în zona de încorporarea a seminţelor trebuie să fie în limitele de la

20% până la 25 % ; b) umeditatea maximă a nu mai mare 30 %; c) conţinutul de fracţii (bulgări) în sol, cu dimensiuni de pana la 10 mm trebuie să fie de

cel puţin 85%; d) fracţii (bulgări), cu dimensiuni mai mare de 30 mm în componenţa solul nu sunt

admisibile; e) pe suprafaţa solului nu este permis creste; f) panta câmpului – până la 8o. g) prelucrarea premergătoare a solului: cultivare concomitent cu graparea la adâncimea

încorporării seminţelor; h) semănatul se va face cu seminţe calibrate; i) umiditatea maximă a îngrăşăminte chimice: 0,7% pentru azotat de amoniu, 1,0% pentru

var nitrat, 0,5% pentru uree, 1,5% pentru superfosfat, 1,7% pentru îngrăşăminte complexe;

10

Page 11: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

2 DATE TEHNICE

2.1. Parametrii indicilor de bază pentru plug trebuie să corespundă tabelului 1 Tabelul 1

Denumirea Parametrii admisibili pentru modelul

SPP-4 SPP-4FS

SPP-6 SPP-6FS

SPP-8 SPP-8FS

1 Tipul semănătorilor Purtate 2 Numărul organelor de lucru, buc.:

brăzdare pentru seminţe brăzdare pentru îngrăşăminte

4 4

6 6

8 8

3 Tipul brăzdarelor pentru seminţe Patină mare şi patină mică cu limitator de adâncime

4 Tipul brăzdarelor pentru îngrăşăminte Patină cu reglare în trepte peste 34 mm 5 Tipul roţilor de tasare anvelope de presiune zero 6 Tipul roţilor de sprijin şi reglare a adâncimii de

încorporare a seminţelor Pneumatice

7 Tipul distribuitorului de seminţe Disc cu orificii 8 Tipul distribuitorului de îngrăşăminte Cilindru stelat 9 Tipul exhaustorului Radial , cu palete şi refulare dirijată

a aerului 10 Turaţia transmisiei exhaustorului, minˉ¹ 536-540 11 Turaţia exhaustorului, minˉ¹, circa 3400 12 Depresiunea absolută a exhaustorului, mm

coloană H2O, nu mai puţin 380

13 Capacitatea buncărului pentru seminţe, dm³ 20 14 Capacitatea buncărului pentru îngrăşăminte, dm³ 32 15 Dimensiunea de gabarit, mm, nu mai mare:

În poziţie de lucru: lungimea lăţimea înălţimea În poziţie de transport: lungimea lăţimea înălţimea

1750 2850 1315

1750 2850 2650

1750 4400 1315

1750 4400 2650

1750 5712 1315

1750 4400 2650

16 Greutatea semănătorii, kg, nu mai mult 425/740 705/890 850/1095 17 Distanţa de la centrul de greutate al maşinii la

centrul arborelui dispozitivului de cuplare, mm, circa 550 550 550

18 Garda la sol, mm, nu mai mică 300 19 Tractorul recomandat , KW, nu mai puţin 35 50 50 20 Viteza de lucru, km/h 5-8 21 Viteza de transport, km/h, nu mai mare 15 22 Lăţimea de lucru, m, nu mai mare 2,8 4,2 5,6 23 Productivitatea, ha/h, nu mai mică, în timpul:

de bază schimbului de exploatarea

0,90 0,63 0,59

1,35 0,95 0,88

1,80 1,26 1,17

11

Page 12: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA Tabelul 1( continuare)

Denumirea Parametrii admisibili pentru modelul

SPP-4 SPP-4FS

SPP-6 SPP-6FS

SPP-8 SPP-8FS

24 Coeficienţii operaţionali şi tehnologici: Deservirea tehnologică fiabilitatea procesului tehnologic utilizarea timpului de schimb utilizarea timpului de funcţionare

0,92 0,95 0,70 0.65

25 Debut de semănat (numărul de seminţe semănate), mii de seminţe / ha: porumb alte culturi

20-120 25-500

26 Abaterea de la debutul de semănat,%, max. pentru densitatea de până la 70.000 de plante / ha pentru densitatea de peste 70.000 de plante / ha

3 5

27 Semănatul de precizie la viteza optimală de 6,1 km/h, %: porumb: cuiburi cu un bob, nu mai puţin cuiburi cu două boabe, nu mai mult cuiburi goale, nu mai mult alte culturi: cuiburi cu un bob, nu mai puţin cuiburi cu două boabe, nu mai mult cuiburi goale, nu mai mult

96 2 2

92 5 3

28 Microleziuni ale seminţelor, %, nu mai mult 2 29 Adâncimea de semănat, cm:

cu brăzdarul mare cu brăzdarul mic

4-12

Până la 6 30 Devierea adâncimii de semănat, mm:

adâncimea până la 40 mm adâncimea mai mare de 40 mm

±5 ±10

31 Adâncimea de încorporare a îngrăşămintelor, cm, nu mai mare 15

32 Norma de introducere a îngrăşămintelor (numai pentru modele cu fertilizatoare), kg / ha 36-560

33 Devierile de la normele de introducere a îngrăşămintelor, %, nu mai mult 15

34 Distanţa dintre rânduri, cm 45-70 35 Devierile distanţei dintre rânduri, cm ±3 36 Distanta laterală la fertilizarea relativ la rândurile

de plante, mm 36 sau 63

37 Distanţa între seminţe un rând 2,0-154 38 Crestarea suprafeţei solului după trecerea

agregatului, cm, nu mai mare 2

12

Page 13: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

3 CONSTRUCŢIA ŞI FUNCŢIONAREA MAŞINII ŞI PĂRŢILOR EI COMPONENTE

3.1. Construcţia şi principiile de funcţionare a agregatului

3.1.1. Semănătoarea (fig.1) este compusă din: cadru 1, roţi de sprijin şi acţionare 2; dispozitiv de cuplare 3; secţii de semănat 4; marcatoare 6; dispozitive hidraulice de acţionare a marcatoarelor 7, fertilizatoare pentru introducerea îngrăşămintelor minerale granulate 8 şi braţul de sprijin 9, care asigură stabilitatea semănătorii în poziţia de repaus după terminarea lucrului.

Pe dispozitivul de cuplare 2 este montat exhaustorul 5 şi transmisia intermediară

Fig. 1

3.1.2. Procesul tehnologic de funcţionare a semănătorii (fig. 2): a) procesul tehnologic al semănatului se realizează în modul următor: − la punerea în mişcare a prizei de putere a tractorului, exhaustorul antrenat de arborele

cardanic şi transmisia cu curele creează depresiune ce se transmite prin tuburile de absorbţie 1 la distribuitoarele pneumatice ale secţiilor. Datorită depresiunii seminţele, care vin din buncărele 5 în camerele de alimentare 3, sunt atrase la orificiile discurilor distribuitoare 4;

− în timpul deplasării agregatului pe câmp, discurile dispozitivului de semănat acţionate de la transmisia cu lanţ a roţilor de tasare 6, se rotesc, transportând sămânţa spre brăzdarele 7.

Seminţele, prinse de discuri, trec pe lângă răzuitorii reglabili care îndepărtează surplusul de boabe lăsând numai câte unu sau doi bobi la fiecare orificiu.

1

3

5

2

6

6

7

8

4

9

13

Page 14: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

− seminţele ajunse în rigolele formate de brăzdare sunt acoperite de pământul ce se revarsă şi sunt tasate cu rotile de tasare 6 ale secţiei.

Pătrunderea brăzdarului în sol este limitată constructiv de lanţul montat între vârful acestuia şi cadrul secţiei.

Copierea optimală a reliefului câmpului şi pătrunderea precisă a brăzdarelor la adâncimea stabilită este asigurată la fiecare secţie de sistemul articulat cu tije şi arcuri, iar pentru întreaga semănătoare de roţile de sprijin şi reglare.

Fig. 2

b) procesul tehnologic de introducere a îngrăşămintelor minerale granulate se realizează în modul următor:

− îngrăşămintele din buncărul 8 nimeresc în cutia dozatorului 9, se amestecă şi se transmit cu ajutorul malaxorului către dozatorul 11.

Transmiterea către malaxoare şi dozatoare se petrece prin intermediul transmisiei cu lanţ de la roţile de sprijin şi acţionare 12;

− dozatoarele iau doza de îngrăşăminte granulată şi o răstoarnă în pâlnia 13; − prin tubul 14 îngrăşămintele nimeresc în partea din urmă a brăzdarului 15 şi mai departe

în rigola formată de brăzdar şi se acoperă pământ.

3.2. Construcţia şi funcţionarea părţilor componente maşinii

3.2.1. Cadrul 1 (fig.1) este bară de sprijin tubulară şi este destinată pentru montarea pe el a subansamblurilor şi pieselor semănătorii.

3.2.2. Roata de sprijin şi acţionare (fig.3) este destinată menţină poziţia constantă (înălţimea) a cadrului semănătorii în raport cu suprafaţa solului, reglarea adâncimii de lucru şi transmisiei dispozitivelor de introducere a îngrăşămintelor .

Roata de sprijin şi acţionare constă din anvelope 1, furca 2, şurubul de reglare 3 şi suportul 4. Construcţia roţii prevede demontarea rapidă a elementelor de fixare. Suportul 4 se fixează pe

cadru printr-o placă verticală, care sporeşte rigiditatea roţii cu ajutorul şurubului 5 şi contrapiuliţei.

6

5

7

8 9

10

15

11

13

14

12

14

Page 15: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

Fig. 3

3.2.3. Dispozitivul de cuplare( Fig. 4) este destinat pentru agregatarea semănătorii cu tractorul. Dispozitivul de cuplare constă din următoare părţi componente: corp sudat 1 şi arborele 2 .

Fig. 4

4 5

4

6

7

1

3

2

15

Page 16: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA Dispozitivul de cuplare se fixează pe cadru prin intermediul braţelor 3 şi tiranţilor 4 montaţi

oblic. Pe dispozitivul de cuplare este montat exhaustorul 5 şi transmisia intermediară 6. Transmisia intermediară 6 este destinată acţionării exhaustorului de la priza de putere a

tractorului. Schema cinematică a transmisiei exhaustorului constă din transmisia cardanică 2a, roata de

transmisie 2b, curele 2c, roata de transmisie a exhaustorului 2d. Pentru a evita accidentele, arborele de acţionare este echipat cu carcase rigide (prinse de

tractor şi cadrul semănătorii cu lanţuri), iar transmisia prin curele - cu o manta de protecţie 7.

3.2.4. Secţia de semănat (fig.5) execută operaţia propriu-zisă de introducere a seminţelor în sol.

Este compusă (vezi fig.3) din cadrul articulat poz.1, tijele cu arcuri poz.2, cutia cu seminţe poz.3, cu indicatorul mecanic de nivel poz.4, distribuitorul pneumatic poz.5, brăzdarul poz.6, roata de tasare poz.7 şi transmisia de lanţ poz.8 protejată de capacul ei poz.9.

Distribuitorul pneumatic de seminţe este compus dintr-o cameră de depresiune (vidare) şi o cameră de alimentare cu seminţe, între care se roteşte discul distribuitor antrenat prin arborele de transmisie al secţiei de semănat.

Camera de alimentare cu seminţe este dotată cu un malaxor pentru seminţe din cauciuc, un dispozitiv de îndepărtare a surplusului de boabe şi este închisă cu un capac care o protejează de pătrunderea bulgărilor de pământ.

Brăzdarul secţiei de semănat este mare de tip patină. Semănătoarea poate fi completată la solicitarea clientului cu brăzdare mici de tip patină ,

prevăzute cu tălpi reglabile pentru limitarea adâncimii de lucru. Roata tasatoare cu anvelopă la presiunea zero, este destinată tasări solului după încorporarea

seminţei are şi rolul de acţionare a secţiei de semănat. Axul roţii tasatoare se roteşte în lagărele auto-lubrifiante etanşate cu garnituri din pâslă

Fig. 5

16

Page 17: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA Transmisia cu lanţ a secţiei este formată dintr-o pereche de roţi dinţate, un lanţ 8 şi un

întinzător de lanţ automat cu două role. Pe axul roţii poate fi montată un din patru pinioane (Z=9; Z=10; Z=11; Z=16), iar pe axul distribuitorului una din două pinioane (Z=22; Z=30).

Etanşarea transmisiei este asigurată printr-o carcasă prevăzută cu capac 9, strânsă prin intermediul unui prezon cu piuliţă fluture şi garnitură de cauciuc sau pâslă. Etanşarea carcasei spre axul roţii şi axul distribuitorului este asigurată de garnituri din pâslă sau plastic.

3.2.5. Marcatoarele de urmă (fig.6) sunt destinate pentru formarea brazdei, necesare pentru deplasarea agregatului şi prezintă o construcţie telescopică formată din: sprijin 1, două tuburi telescopice 2, 3 şi 4 disc convex rotativ pe rulmenţi 4.

Ridicarea şi coborârea se face cu ajutorul dispozitivului de acţionare hidraulică 5.

Fig.6

3.2.6. Fertilizatorul (fig. 7) constă din dozatorul 1 care este fixat pe suportul cadrului 1 (fig. 5) al secţiei de semănat pe care este montat buncărul 2, brăzdarul 3 montat pe suportul cadrului a secţiei de semănat şi furtunul gofrat 4.

Acţionarea dozatoarelor, fertilizatoarelor se realizează de la roţile de sprijin şi acţionare 5 prin intermediul transmisiilor cu lanţ, transmisiei intermediare şi braţelor telescopice 7.

Fig. 7

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7

6

17

Page 18: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA Braţele telescopice 7 racordează între ele dozatoarele fertilizatoarelor. Pentru distanţe diferite

între rânduri semănătoarele sunt echipate cu două seturi de braţe telescopice: a) L = 45-50 cm - scurte; b) L = 60-70 cm – medii . La solicitarea cumpărătorului semănătoarea poate fi completată cu braţe telescopice pentru

distanţele între rânduri 80, 90, 100 cm.

4 INSTRUCŢIUNI PENTRU TEHNICA SECURITĂŢII

4.1. Norme generale

4.1.1. Înainte de lansare în exploatare a agregatului studiaţi minuţios prezentul „Manual tehnic”.

4.1.2. Personalul care deserveşte agregatul trebuie să cunoască cerinţele de transportare, asamblare, rodaj şi exploatare precum şi cerinţele tehnicii securităţii.

4.1.3. Nu admiteţi la exploatarea agregatului persoane care nu posedă cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru reglarea şi întreţinere tehnică a agregatului şi n-au trecut instrucţiunea pentru tehnica securităţii.

4.1.4. Reţineţi, că de reglarea corectă şi deservirea tehnică în termen a agregatului depinde fiabilitatea şi siguranţa funcţionării lui.

4.1.5. Înainte de fiecare pornire a motorului tractorului stabiliţi pârghiile distribuitorului hidraulic, de schimbare a vitezelor şi a arborelui de control în poziţie neutră.

4.1.6. Înainte de fiecare utilizare, verificaţi semănătoarea şi tractorul în vederea asigurării securităţii de transport şi exploatare !

4.1.7. În plus faţă de instrucţiunile din acest manual, respectaţi reglementările în vigoare pe tehnica securităţii şi protecţia muncii!

4.1.8. Nu permite aflarea în zona de operare a agregatului a persoanelor care nu sunt antrenate la exploatarea lui.

4.1.9. Utilizarea, întreţinerea şi repararea unitatea este permisă numai persoanelor care au studiat agregatul şi sunt conştienţi de pericolele posibile!

4.1.10. La circulaţia pe drumuri, cu maşina ridicată, pârghia de comandă trebuie blocată pentru a exclude coborârea!

4.1.11. Plăcuţele cu instrucţiuni şi semne de avertizare de pe maşină vă informează, în general privitor la măsurile care trebuie luate pentru evitarea accidentelor. Respectarea lor este foarte importantă pentru siguranţa Dvs.!

4.1.12. La deplasarea agregatului drumurile publice să respectaţi regulile de circulaţie şi reglementările în vigoare la nivel naţional!

4.1.13. Înainte de lansarea în exploatare luaţi cunoştinţă de toate instalaţiile, elementele de comandă şi funcţiile lor. Studierea lor în timpul funcţionării agregatului este tardivă!

4.1.14. În scopul prevenirii incendierii întreţineţi maşina în curăţenie!

18

Page 19: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

4.1.15. Înainte de punerea în funcţie a agregatului verificaţi zona din preajma lui!

4.1.16. Aveţi grijă de suficienţa vizibilităţii!

4.1.17. Se interzice aflarea pe maşină în timpul transportării sau lucrului!

4.1.18. Cuplarea maşinii se va executa conform prescripţiilor. Maşina se fixează numai prin dispozitive special prevăzute!

4.1.19. Cuplarea maşinii la tractor şi decuplarea ei se va executa cu o atenţie deosebită!

4.1.20. La cuplarea sau decuplarea maşinii dispozitivele de sprijin (menite să menţină stabilitatea maşinii) se stabilesc în poziţii corespunzătoare!

4.1.21. Greutăţile de balast se vor instala numai în locurile prevăzute!

4.1.22. Respectaţi sarcinile admisibile pe osie, masa generală şi gabaritele de transport!

4.1.23. Verificaţi şi instalaţi echipamentele de transport (de exemplu, de iluminat, dispozitive de avertizare, şi, dacă este necesar, cu dispozitive de protecţie)!

4.1.24. Nu părăsiţi cabina în timpul deplasării agregatului!

4.1.25. Proprietăţile dinamice, manipularea şi caracteristicile de frânare a tractorului, sunt influenţate de maşinile cuplate şi balasturile montate. Prin urmare, trebuie să acorde atenţie deosebită manipulării suficiente şi proprietăţilor de frânare!

4.1.26. Înainte de pornire semnalaţi. Vă porniţi din loc lent, fără smucituri.

4.1.27. Trecând la curbe ia în considerare raza largă şi / sau volantul agregatului!

4.1.28. Se interzice aflarea în zona de acţiune a agregatului!

4.1.29. Darea în exploatare a agregatului numai dacă toate dispozitivele de siguranţă sunt instalate şi asigură securitatea exploatării agregatului!

4.1.30. Se interzice aflarea în zona de virare a agregatului Не стоять в зоне оборота и зоне поворота агрегата!

4.1.31. Înainte de ridica sau coborî maşina vă convingeţi că în preajmă ei nu se află nimeni.

4.1.32. La ieşirea din cabina tractorului coborâţi maşina pe teren, opriţi motorul, puneţi frâna de parcare şi scoateţi cheia de contact!

4.1.33. Se interzice aflarea persoanelor între maşină şi tractor dacă tractorul nu a fost blocat de rulare spontană cu frâna de parcare şi / sau pane de recul!

4.1.34. În timpul staţionării îndelungate pe pantă puneţi frâna de parcare a tractorului. Lăsând agregatul fără supraveghere coborâţi maşina pe teren, fixaţi pârghiile distribuitorului hidraulic în poziţie neutră, puneţi frâna tractorului, opriţi motorul şi scoateţi cheia de contact.

19

Page 20: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

4.1.35. Dispozitive hidraulice rotative de acţionare (de exemplu, marcatoarele) pot fi puse în funcţie numai în cazul în care zona de virare nu sunt oameni)!

4.1.36. Detaliile dirijate de forţe externe (de exemplu, hidraulice), pot provoca un prejudicii ca urmare a prinderii şi tăierii!

4.1.37. Înainte de transportare a agregatului asiguraţi-vă de buna funcţionare a agregatului şi fiabilitatea fixării lui.

4.1.38. Se permite exploatarea semănătorii pe sectoare cu panta care nu depăşeşte valoarea specificată. În timpul lucrului pe pantă, agregatul trebuie să se deplaseze de-a lungul ei.

4.1.39. Nu staţi in fata curentului de aer provocat de exhaustor, poate conţine rămăşiţe de seminţe sau praf toxic!

4.1.40. La încărcarea îngrăşămintelor chimice respectaţi normele specifice de siguranţă! La efectuarea acestor operaţiuni în mod obligatoriu se utilizează echipamentul de protecţie

(salopete, cizme de cauciuc, mască de protecţie, mănuşi de cauciuc).

4.1.41. Antreprenorii sunt obligaţi să asigure personalul cu echipament individual de protecţie necesar (ochelari de protecţie, încălţăminte de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie, agenţi de protecţie a pielii, etc.).

4.1.42. Folosiţi numai îmbrăcăminte ajustată. Evitaţi hainele largi şi libere care poate fi capturate de organele sau piesele în acţiune ale maşinii!

4.1.43. Se interzice exploatarea agregatului fără cutia de protecţie a transmisiei cardanice sau fără fixarea lor cu lanţuri!

4.1.44. Toate procesele ce ţin de întreţinerea tehnică sau reparaţii se vor efectua numai cu arborele prizei de putere (APP) şi motorul oprit! Arborele prizei de putere (APP) să fie echipat cu capac de protecţie!

4.1.45. Se interzice exploatarea agregatului în cazul defectării cutiei de protecţie a arborelui cardanic!

4.1.46. La activarea şi dezactivarea arborelui cardanic nu sunt permise lovituri în cutia de protecţie!

4.1.47. Arborele cardanic nu poate fi supus la sarcini radiale (de exemplu: presare, presare, instalarea pe el a unei greutăţi, etc.)

4.1.48. La cuplarea arborele prizei de forţă verificaţi zona din preajma agregatului, convingeţi-vă că în preajmă lui nu se află nimeni!

4.1.49. Când arborele prizei de forţă este cuplat respectaţi cu stricteţe instrucţiunile din manualul de a tractorului. Cuplarea prizei de forţă se va face prin amplificarea lentă a numărului de rotaţii a arborelui .

4.1.50. Deplasarea agregatului drumurile publice în conformitate cu regulile de circulaţie şi reglementările în vigoare la nivel naţional.

20

Page 21: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

4.2. Cuplarea şi cuplarea maşinii

4.2.1. Înainte de a cupla sau decupla maşina prin schema de suspensie prin trei puncte, sistemul de cuplare a tractorului se fixează în aţa poziţie ca să se excludă coborârea sau ridicarea spontană !

4.2.2. Fiţi extrem de atenţi şi prudenţi atunci când cuplaţi maşina la tractor. Nu permiteţi prezenţa persoanelor între tractor şi maşină în timpul manevrării tractorului pentru cuplare.

4.2.3. Cuplarea maşinii la tractor prin trei puncte se fa efectua numai în cazul când capacitatea şi construcţia dispozitivelor de cuplare sunt compatibile!

4.2.4. În zona mecanismului de cuplare prin trei puncte există un pericol de traume prin prindere sau tăiere!

4.2.5. La utilizarea organelor de dirijare externe pentru sistemul de cuplare prin trei puncte nu trebuie să vă aflaţi între tractor şi maşină!

4.2.6. Înainte de transportare a agregatului trebuie să se asigure fixarea laterală adecvată a mecanismului de cuplare a tractorului!

4.2.7. La deplasarea pe drum cu maşina ridicată pârghia mecanismului de cuplare trebuie să fie blocată împotriva coborârii!

4.3. Sistemul hidraulic

4.3.1. Sistemul hidraulic este sub presiune înaltă!

4.3.2. La conexiunea cilindrilor hidraulici şi motoarele hidraulice trebuie să se respecte cerinţele de conectare a furtunilor!

4.3.3. Înainte de a conecta furtunurile hidraulice la sistemul hidraulic al tractorului, asiguraţi-vă că, în sistemul hidraulic - atât al tractorului cât şi a agregatului – lipseşte presiunea!

4.3.4. În conexiunile funcţionale hidraulice între tractor şi agregat trebuie să marcheze racordurile pentru a evita încurcarea lor! În cazul încurcării lor, conexiunea are un efect opus (de exemplu, de ridicare / coborâre) – ceia ce reprezintă pericol de accident!

4.3.5. Verificaţi regulat furtunurile hidraulice. Dacă acestea sunt deteriorate sau dacă există semne de uzură ele trebuiesc înlocuite! Furtunurile noi trebuie să corespundă cerinţelor producătorului maşinii!

4.3.6. Pentru depistarea scurgerile, în scopul evitării traumatismelor, utilizaţi mijloace auxiliare adecvate!

4.3.7. Erupţiile de ulei sub presiune mare pot provoca leziuni ale pielii, cu riscul de răniri grave şi infecţii. În acest caz, consultaţi imediat un medic. Risc de infecţie!

4.3.8. Înainte de efectuarea lucrărilor la sistemul hidraulic este necesar de a coborî agregatul, a asigura lipsa de presiune în el şi de a opri motorul!

21

Page 22: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

4.4. Anvelope

4.4.1. La efectuarea lucrărilor la anvelope trebuie să vă asiguraţi că agregatul se bazează ferm pe teren este blocat contra rulării spontane (pene de recul)!

4.4.2. Pentru instalarea anvelopelor sunt necesare cunoştinţe suficiente şi instrumente speciale de instalare!

4.4.3. Reparaţiile pe anvelope şi roţi vor fi executate numai de către specialişti cu utilizarea cu instrumente adecvate pentru de instalare!

4.4.4. Verificaţi in mod regulat presiunea aerului! Respectaţi presiunea aerului prescrisă!

4.5. Frâne

4.5.1. Înainte de fiecare pornire verificaţi funcţionalitatea frânelor!

4.5.2. Sistemele de frânare sunt supuse în mod regulat la o curăţare completă!

4.5.3. Reglarea şi repararea sistemului de frânare trebuiesc efectuate numai în atelierele specializate pentru repararea frânelor sau posturi certificate!

4.5.4. Executaţi frânarea de probă a tractorului cu maşina agregatată la el pentru a monitoriza corespunderea capacităţii de frânare.

4.6. Întreţinerea tehnică şi reparaţii

4.6.1. La efectuarea lucrărilor de instalare şi asamblare, precum şi de încărcare - descărcare, ridicarea maşinii şi părţilor componente a produselor se va executa cu ajutorul de mijloacelor de ridicare.

4.6.2. Agăţaţi maşina numai de locurile marcate pe ea.

4.6.3. Asamblarea, dezasamblarea şi reglarea agregatului se va executa pe terenuri special utilate. Utilizarea diferitor garnituri la chei este interzisă deoarece ele pot provoca accidente.

4.6.4. Repararea, întreţinerea, curăţarea şi depanare se vor efectua numai atunci când agregatul nu lucrează şi motorul este oprit! Scoateţi cheia de contact!

4.6.5. Se interzice categoric efectuarea reparaţiilor, reglării şi gresării agregatului atunci când motorul tractorului funcţionează. Toate tipurile de activitate: reparare, reglare şi întreţinere se vor efectua numai atunci când motorul tractorului este oprit iar organele de lucru fixate.

4.6.6. Verificaţi periodic îmbinările filetate şi în caz de necesitate le mai strângeţi!

4.6.7. La desfăşurarea lucrărilor de întreţinere pe maşina ridicată, ca măsură de precauţie puneţi sub ea câteva suporturi şi fixează-le!

4.6.8. La înlocuirea organelor de lucru cu muchii ascuţite folosiţi un instrument de lucru adecvat şi mănuşi de protecţie!

4.6.9. Utilizaţi uleiurile , unsorile consistente şi filtrele în conformitate cu cerinţele!

22

Page 23: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

4.6.10. Înainte de a începe lucrul la sistemul electric, asiguraţi-vă că este deconectat!

4.6.11. La executarea lucrărilor de sudură pe tractor şi maşina agregatată deconectaţi firele de la generator şi acumulator!

4.6.12. Piesele de schimb trebuie să corespundă, cel puţin, cerinţelor tehnice ale producătorului maşinii! Aceasta se asigură, de exemplu, prin utilizarea pieselor originale de la producător!

4.7. Semne de avertizare (pictograme)

4.7.1 Informaţii generale

Semănătoarea este echipată cu dispozitive de protecţie care trebuie să asigure funcţionarea ei în condiţii de siguranţă.

În cazul în care, în legătură cu modul de funcţionare a semănătorii riscurile nu pot fi complet eliminate, există semne de avertizare care indică aceste riscuri.

Semnele de avertizare deteriorate, pierdute sau ilizibile trebuiesc înlocuite imediat. Numerele de identificare pe semnele de avertizare sunt destinate pentru comandarea lor.

Marcarea maşinii este desemnată pe plăcuţa.

4.7.2 Semnificaţia simbolurilor

Simbolurilor triunghiulare de securitate corespund următoarele cuvinte de avertizare: PERICOL; AVERTIZARE; ATENŢIE.

Cuvintele de avertizare indică posibilitatea apariţiei unui pericol pentru viaţă. Semnificaţia lor este explicată în detalii de mai jos.

PERICOL Denotă o ameninţare iminentă cu un risc ridicat, care poate avea efect de deces

sau trauma din cele mai grave (pierderea) unei părţi a corpului, dacă nu este evitată!

AVERTIZARE Denotă o ameninţare cu un risc mediu, care ar avea ca efect decesul sau

vătămarea gravă dacă nu este evitată!

ATENŢIE Denotă o ameninţare cu risc scăzut, care ar avea ca efect un prejudiciu uşor sau

moderat, în cazul în care nu evitată!

23

Page 24: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

Simbolurilor rotunde de securitate corespund următoarele cuvinte de avertizare: IMPORTANT; MENŢIUNE.

Semnificaţia lor este explicată în detalii de mai jos.

IMPORTANT Descrierea acţiunilor sau activităţilor specifice ale operatorului, în timpul exploatării maşinii. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la desfuncţionarea maşinii!

MENŢIUNE Descrierea instrucţiunilor şi informaţiilor deosebit de utile. Aceste instrucţiuni vă vor ajuta să exploataţi cât mai optimal maşina!

4.7.3 Semnificaţia semnelor de avertizare şi avertismentelor scrise

Semnele de avertizare (pictogramele) (Fig.8) indică "alte riscuri" în maşină şi avertizează cu privire la pericolele posibile.

În aceste semne sunt reflectate pericolele curente sau emergente, care sunt actuale permanent. Semnele de avertizare (pictogramele) (fig. 8) au două câmpuri: în câmpul 1 se reflectă pictogramă de pericol şi este înconjurată de un simbol triunghiular de

securitate. Vă rugăm să luaţi cunoştinţă de semnificaţia semnelor de avertizare. în câmpul 2 se reflectă pictograma de prevenire a pericolului.

Fig. 8

Conţinutul descrierii semnelor de avertizare: • Descrierea riscului. De exemplu: risc de tăiere sau rupere! • Consecinţele riscului în caz de nerespectare a instrucţiunile pentru prevenirea

acestuia. De exemplu: Cauzează leziuni severe la degete sau mâini! • Instrucţiuni pentru prevenirea riscului! De exemplu: Atingeţi detaliile numai dacă ele s-au oprit complet. Semnificaţia este explicată în detalii de mai jos.

24

Page 25: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

А 00.00.001 • Citiţi şi studiaţi manualul tehnic şi instrucţiunile pe tehnica

securităţii, înainte de a porni maşina în funcţiune! • Respectaţi cerinţele expuse în manualul tehnic!

А 00.00.002 • Pericol la efectuarea întreţinerii sau repararea maşinii din

cauza pornirii neintenţionate a transmisiilor prin lanţ, centura si cardanică a maşinii!

• Duce la cele mai grave leziuni cu consecinţa posibilă a morţii!

• Opriţi motorul şi scoateţi cheia de contact înainte de a începe lucrările de întreţinere şi reparare!

А 00.00.003-1 • Riscul de strivire a degetelor sau mâinilor cu piesele în acţiune ale

maşinii! • Provoacă cele mai severe traume cu pierderea unor părţi ale corpului! • Nu deschide şi nu demonta barierele de siguranţă cu motorul şi / sau

transmisiile în acţiune!

А 00.00.004-1

• Riscul de strivire a degetelor sau mâinilor cu piesele în mişcare a maşinii!

• Conduce la cele mai severe traume cu pierderea unor părţi ale corpului!

• Nu te apropia (nu atinge) părţile în mişcare, cu motorul şi / sau transmisiile în acţiune!

А 00.00.007-1 • Pericol de sugrumare a mâinii de părţile în acţiune ale maşinii! • Provoacă cele mai severe traume cu pierderea unor părţi ale corpului! • Nu deschide şi nu demonta barierele de siguranţă şi protecţie cu

motorul şi / sau transmisiile în acţiune!

25

Page 26: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

А 00.00.011 • Pericol de strivire a corpului, în timpul aflării în zona de

coborâre a subansamblurilor ! • Provoacă cele mai grave leziuni cu consecinţa posibilă a

morţii. • Aflarea în zona de pericol este strict interzisă! Înainte de a începe lucrările avertizaţi oamenii în vederea plecării lor din zona de

pericol!

А 00.00.012 • Pericol: strivire a corpului, în timpul aflării în zona de

ridicare a maşinii şi / sau subansamblurilor în timpul reparării, încărcării sau descărcării!

• Provoacă cele mai grave leziuni cu consecinţa posibilă a morţii.

• Aflarea în zona de pericol este strict interzisă! Înainte de a începe lucrările avertizaţi oamenii în vederea plecării lor din zona de

pericol!

А 00.00.013 • Riscul de a cădea atunci când staţi pe maşina in timpul

deplasării! • Provoacă cele mai grave leziuni cu consecinţa posibilă a

morţii! • Interzice transportul persoanelor şi a bunurilor cu maşina!

А 00.00.014 • Riscul de rănire cu jetul de lichide sub presiune înalta

(infiltrarea de ulei din sistemul hidraulic sub piele sau în organism)! • Provoacă cele mai grave leziuni şi cu consecinţe posibile

de infectare! În caz de traumă imediat vă adresaţi medicului! • Nu încercaţi să astupaţi scurgerile sistemului hidraulic cu mana sau degetele!

А 00.00.017 • Pericol de accident de lovire în timpul aflării în zona de

lucru! • Duce la cele mai grave leziuni cu consecinţa posibilă a

morţii! • În timpul executării lucrărilor aflarea oamenilor în zona de lucru este strict

interzisă!

А 00.00.019 • Pericol de accident în timpul aflării în zona de virare a

agregatului! • Provoacă cele mai grave leziuni cu consecinţa posibilă a

morţii! • Nu staţi in zona virare a agregatului!

26

Page 27: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

А 00.00.023-1 • Numărul maxim al turaţiilor şi direcţia de rotaţie a arborelui prizei

de forţă

А 00.00.025-1 • Presiunea de lucru maxima în pompa hidraulică este de 200 bar.

А 00.00.026 • Riscul de prindere şi / sau înfăşurare! • Provoacă cele mai grave leziuni! • Exploatarea fără bariere de protecţie ale transmisiei

cardanice este interzisă! Nu te apropia (nu atinge) piesele în acţiune ale transmisiei cardanice, când motorul

funcţionează! Citeşte, studiază şi respectă instrucţiunile de exploatare a transmisiilor cardanice !

А 00.00.032 • Marca de conformitate СЕ

А 00.00.033 • Viteza maximă de transport a agregatului

А 00.00.034 • Indică locul de acostare pentru încărcare sau descărcarea maşinii.

А 00.00.076 • Folosiţi echipamentul individual de protecţie

27

Page 28: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

А 00.00.038 • Informaţii

principale despre întreprindere

А 00.00.0039 • Frecvenţa de lubrifiere a ansamblurilor şi pieselor maşinii

А 00.00.040 • Loc de lubrifiere cu interval – 10 h

А 00.00.041 • Loc de lubrifiere cu interval – 60 h

А 00.00.042 • Loc de lubrifiere cu interval – sezonier

А 00.00.044 • Desemnarea dimensiunilor de gabarit - reflector din spate

А 00.00.045 • Desemnarea dimensiunilor de gabarit - reflector din faţă

А 00.00.047 • Presiunea în anvelope 2 bar.

А 00.00.049 • Tabelul de stabilire a

distanţei dintre plante în rând

28

Page 29: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

А 00.00.056 • Schema cinematică a transmisiei distribuitorilor de

îngrăşăminte a dispozitivelor pentru introducerea îngrăşămintelor

А 00.00.051 • Normele de introducere a îngrăşămintelor

А 00.00.064 • Numărul turaţiilor exhaustorului! 1 – lăţimea de lucru; 2 – seminţe de granulaţie fină (rapiţă, iarbă); 3 – seminţe de legume şi plante boboase.

А 00.00.065 • Localizarea documentaţiei

А 00.00.066 • Plăcuţa de firmă

29

Page 30: Manual SPP ro

4.7.4 Locurile de amplasare semnelor de avertizare (pictogramelor) pe maşină

Fig. 9

|A 00.00.004

|A 00.00.012 A 00.00.017

|A 00.00.040

A 00.00.034 А 00.00.040 |A 00.00.076 |A 00.00.032

A 00.00.040

|A 00.00.064

A 00.00.040

|A 00.00.038

|A 00.00.023

|A 00.00.025

|A 00.00.014

|A 00.00.026

|A 00.00.001 A 00.00.002

A 00.00.040

|A 00.00.013 A 00.00.019

|A 00.00.039

|A 00.00.042

|A 00.00.003-1

|A 00.00.049

|A 00.00.056

|A 00.00.044 A 00.00.045

|A 00.00.011

|A 00.00.051

|A 00.00.033

|A 00.00.003

|A 00.00.040

|A 00.00.034

A 00.00.004-1

A 00.00.012 A 00.00.017

30

Page 31: Manual SPP ro

5 PREGĂTIREA PENTRU LUCRU În planul măsurilor de pregătire a semănătorii pentru lucru intră: − asamblarea semănătorii (în caz de necesitate); − pregătirea tractorului; − reglarea semănătorii; − reglarea agregatului.

5.1. Asamblarea semănătorii

5.1.1. Asamblarea semănătorii în caz de necesitate se efectuează pe un platou, executând următoarele operaţii.

În timpul asamblării respectaţi următoarele reguli: − sub piuliţe se pun şaibe elastice de blocare; − şuruburile se folosesc după dimensiuni: şurubul trebuie să proemine piuliţa cu 2-3 fire

de filet, dar nu mai mult de 10 mm ; − piuliţele se strâng bine şi splinturile se desfac corect; − piuliţele se strâng cu cheile corespunzătoare fără aplicarea garniturilor suplimentare; − la asamblare se permite utilizarea ciocanului numai în cazuri de excepţie, piesele trebuie

să se potrivească liber.

Momentul de torsiune a conexiunilor filetate, H m

Dimensiunile filetului

Măr

imea

ca

pulu

i de

şuru

b, sa

u pi

uliţe

i Categoria rezistenţei şuruburilor conform GOST 1759-70

5.8 8.8 10.9 5.8 8.8 10.9 5.8 8.8 10.9 Fără acoperire zincate cadmiate

M6 10 4.9 7.4 10,8 4,4 7,4 10,3 3,9 5,9 8,3 M8 13 15,2 24 33,8 14,7 23 32,8 12,2 19,1 27 M10x1.25 17 32,3 51,5 72,3 30,9 49,5 69,6 25,5 40,7 57,3 M12x1,5 19 56,8 91,1 127 54,9 87,7 122 44,6 71,5 103 M16x1,5 24 103 215 304 98,0 211 294 80,4 172 240 M18x1,5 27 147 318 446 142 304 431 118 245 348 M20x1,5 30 206 446 627 201 426 602 162 343 485 M22x1,5 32 279 593 936 265 568 804 216 461 647 M24x2 36 353 750 1058 338 720 1019 274 583 823

5.1.2. Despachetaţi lada şi cutia de carton . Daţi la o parte piesele de rezervă şi accesoriile. Piesele şi subansamblurile se aranjează într-o ordine comodă, iar elementele de fixare – după

dimensiuni.

5.1.3. Stabiliţi cadrul asamblat pe dispozitivul de cuplare a tractorului sau pe suporturi din lemn cu înălţimea de 700 mm şi îl fixaţi.

Scoateţi de pe cadru brăzdarele pentru introducerea îngrăşămintelor granulate. Se montează grinzile laterale de sprijin în poziţie de lucru şi fixează (numai pentru

semănătorule tip SPP8).

5.1.4. Piciorul de sprijin se fixează la mijlocul barei centrale.

31

Page 32: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

5.1.5. Se montează secţiile de semănat, roţile de sprijin şi acţionare în dependenţă de distanţa dintre rânduri.

5.1.6. Se montează brăzdarele pentru introducerea îngrăşămintelor minerale pe suporturile cadrului secţiilor de semănat, în prima sau a doua pereche de găuri verticale, în locul unei bride de fixare a secţiei.

5.1.7. Se montează buncărele pentru îngrăşăminte pe dozatoare şi se cuplează dozatoarele pentru îngrăşăminte minerale la transmisia intermediară a roţilor prin cilindri telescopici.

5.1.8. Se montează marcatoarele şi se racordează la sistemul hidraulic al semănătorii.

5.1.9. Se montează tuburile de aspiraţie de la exhaustor la aparatele de semănat şi alimentare cu îngrăşăminte, de la dozatoare la brăzdare şi se fixează.

5.1.10. Coborâţi semănătoarea pe platou.

5.1.11. Verificaţi şi în caz de necesitate întăriţi racordurile filetate. Gresaţi cu solidol subansamblurile şi piesele semănătorii.

5.2. Reglarea tractorului

5.2.1 Anvelope

5.2.1.1. Presiunea atmosferică - în special în anvelopele din spate a tractorului - trebuie să fie aceiaşi. Vezi "Manualul tehnic al tractorului"!

5.2.1.2. Stabiliţi ecartamentul necesar între roţile din spate şi cele din faţă ale tractorului în conformitate cu recomandaţiile expuse în „Ghidul privitor la exploatarea tractorului”.

32

Page 33: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

5.2.2 Dispozitivul de cuplare

5.2.2.1. Furcile diagonalelor 5, 17 (Fig.10) a dispozitivului de cuplare a tractorului se unesc cu capetele din faţă a tracţiunilor 4 şi 28 prin orificiile din faţă.

5.2.2.2. Diagonalele dispozitivului de cuplare a tractorului se stabilesc prin intermediul dispozitivului de reglare la aceeaşi lungime!

Lungimea diagonalei stânga, se fixează în conformitate cu “Manualul de instrucţiuni al tractorului” prin rotaţia furcii 5 (Fig. 10).

Lungimea diagonalei drepte 17, se fixează echivalent lungimii diagonalei din stânga prin rotaţia pârghiei 21 (Fig. 10) .

Fig.10 Dispozitivul de cuplare МТЗ 1, 26 – tracţiune longitudinală; 2 – ureche de prindere; 3 – tirant; 4, 28 – capetele din fata a tracţiunilor longitudinale; 5 – furca diagonalei din stânga; 6 – suport; 7 – axa tracţiunilor longitudinale; 8 – şurubul de reglare; 9 – tirantul diagonalei; 10 – şurubul de sus al diagonalei; 11,16 – pârghiile externe; 12 – suportul axului rotativ; 13 – axul rotativ 14 – pârghia rotativă; 15 – arcul suportului tracţiunii centrale; 17 – diagonala din dreapta asamblată; 18 – arbore; 19 – roata dinţată condusă a diagonalei; 20 – roată dinţată conducătoare a diagonalei; 21 – pârghia diagonalei; 22 – ţeavă; 23 – furca diagonalei din dreapta; 24 – tracţiunea centrală; 25 – pârghia; 27 – lanţ limitator; 29 – piuliţă; 30 – cercel; 31 – bolţ; 32 – bară transversală; 33 – pivot; 34 – furcă de cuplare; 35 – cui.

33

Page 34: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

5.2.2.3. Lanţurile limitatoare 27 trebuiesc reglate astfel încât să se asigure întotdeauna o mobilitate neînsemnată laterală a tracţiunilor longitudinale (pârghiile inferioare) 1, 26!

5.2.2.4. În cazul în care tractorul are mai multe puncte de conectare al tracţiunii centrale (partea superioară a braţului) 24, apoi tracţiunea centrală (pârghia) este montată pe tractor, în conformitate cu recomandările uzinei-producătoare a tractorului!

5.2.3 Sarcină pe osie

5.2.3.1. Cuplarea maşinii la tractor nu trebuie să contribuie ca greutatea agregatului să depăşească greutatea totală admisibilă, sarcinilor la osii şi capacitate de încărcare de anvelope tractor şi la încălcarea controlabilitate (capacitatea de cârmă).

Axa din faţă a tractorului trebuie să fie întotdeauna încărcată, cel puţin 20% din greutatea proprie a tractorului.

5.2.3.2. Urmează descrierea detaliată a metodei de determinare a balastului minimal din faţă şi creşterea sarcinii pe axa din faţă:

TL [kg]

Masa tractorului

Consultaţi „Manualul de instrucţiuni al tractorului” TV [k

g] Sarcină pe axa din fata a tractorului deşert

ТH [kg]

Sarcina pe axa din spate a tractorului

GH [kg]

Masa maşinii cuplate Capitolul „Date tehnice”

GV [kg]

Greutatea balastului din faţă sau maşinii cuplate Consultaţi „Manualul de instrucţiuni al tractorului”

a [m]

Distanţa între centrul de greutate al sarcinii de balast şi de centrul axei din faţă (suma a1 + a2)

Consultaţi „Manualul de instrucţiuni al tractorului” sau măsuraţi

a1 [m]

Distanta de la mijlocul axei din faţă până la mijlocul articulaţiilor pârghii inferioare a dispozitivului de cuplare din faţă a tractorului

Consultaţi „Manualul de instrucţiuni al tractorului” sau măsuraţi

a2 [m]

Distanta de la mijlocul articulaţii pârghiei de jos a dispozitivului de cuplarea tractorului până la centrul de greutate a maşinii

Consultaţi „Manualul de instrucţiuni al tractorului” sau măsuraţi

b [m]

Ampatamentul tractorului Consultaţi „Manualul de instrucţiuni al tractorului” sau măsuraţi

c [m]

Distanta de la mijlocul axei din spate până la centrul articulaţiilor pârghiilor inferioare a dispozitivului de cuplare a tractorului (localizarea la sol a maşinii)

Consultaţi „Manualul de instrucţiuni al tractorului” sau măsuraţi

d [m]

Distanta din centrul articulaţiilor pârghiile inferioare a dispozitivului de cuplare a tractorului până la centru de greutate a maşinii cuplate (localizarea la sol a masinii

Capitolul „Date tehnice”

34

Page 35: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA Calculul balastului minimal din faţă GV , necesar pentru asigurarea manevrabilităţii (capacitatea de direcţie) tractorului:

Calculul sarcinilor reale pe axa din faţă a tractorului:

Calculul creşterii minimale a sarcinii pe axa TH din spate:

Calculul greutăţii totale reale a agregatului:

Calculul sarcinilor reale pe axa din spate a tractorului TH:

Calculul greutăţii minimale a balastului din faţă şi creşterea sarcinii pe axa din spate presupune că toate dimensiunile şi greutatea sus sunt cunoscute. În cazul în care dimensiunile şi greutatea nu sun cunoscute, şi nu le puteţi defini, există doar o singură cale fiabilă şi precisă care permite evitarea: Se cântăreşte tractorul cu maşina cuplată şi apoi comparaţi valorile obţinute cu sarcinile pe axele din fata si spate ale tractorului fără maşină.

Ca urmare, veţi definiţi sarcina reală la axa din spate şi descărcarea axei din faţă cu maşina cuplată !

5.3. Reglarea semănătorii

5.3.1 Reglarea distanţei dintre brăzdare

5.3.1.1. Se execută prin deplasarea secţiilor de semănat pe bara semănătorii după slăbirea bridelor de fixare..

Se determină mijlocul barei centrale (axa de simetrie), se împarte distanţa între rânduri „a” la 2 şi se fixează cele 2 secţii de semănat centrale la distanţa a/2 (măsurată din mijlocul plăcii suport), lateral stânga şi lateral dreapta de axa de simetrie a maşinii..

Celelalte secţii se fixează la distanţa „a” una faţă de cealaltă.. Măsurarea distanţei „a” dintre secţiile vecine se face pe linia brăzdarelor lăsate pe sol .

TH min

35

Page 36: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

5.3.1.2. Schema de montare a secţiilor de semănat pentru diferite distanţe între rânduri este prezentată în fig. 11.

La distanţe mari între rânduri, utilizate de obicei în legumicultură, pe cadru se montează numai 2 sau 4 secţii de semănat.

Fig. 11 — Schema de montare a secţiilor de semănat pentru diferite distanţe între rânduri: 1 — Bara de sprijin, 2 — cadrul secţiei de semănat, 3 — flanşă, 4 — placa groasă, 5 —placa secţiei de semănat,

6 — placa subţire, 7 —piuliţă cu şaibă, 8 —flanşă, 9 —şurub, 10 — şurub cu siguranţă

36

Page 37: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

5.3.2 Reglarea depresiunii exhaustorului şi întinderii curelelor

5.3.2.1. Reglarea depresiunii exhaustorului se efectuează prin schimbarea poziţiei clapetei în dependenţă de greutatea seminţelor.

5.3.2.2. Întinderea curelelor se va efectua prin intermediul unui şurub de reglare situat pe colacul exhaustorului după slăbirea preliminară a şuruburilor de fixare a exhaustorului pe suportul său.

În cazul abaterii de la planitate a roţii de transmisie, se scot sau se adaugă garnituri de reglare între exhaustor şi braţul de fixare

După întindere se strâng din nou şuruburile. Curba curelelor întinse egală cu 15-20 mm la apăsarea lor cu o forţă de 5 ... 7 kg..

5.3.3 Reglarea secţiei de semănat

5.3.3.1. Pentru a obţine densitatea dorită de plante la ha, în funcţie de cultura, numărul de boabe în cuib şi lăţimea de spaţiile dintre rânduri, din tabelul 3 se va selecta discul distribuitor şi roata transmisiei cu lanţ.

Semănătoarea este dotată cu 7 seturi de discuri cu orificii şi fără orificii. Tabelul 2

Nr. crt. Cultura Nr. de boabe în cuib Nr. de orificii pe

discul distribuitor Diametrul orificiilor,

mm 1. Porumb 1 14 5,5 2. Floarea soarelui 1 14 3 3. Fasole 1 22 5,5 4. Soia, năut, bumbac 1 40 4,5 5. Sfecla de zahăr 1 34 2,5 6. Castraveţi 2 3x2 4 7. Fără orificii

5.3.3.2. În tabelul 3, distanţa dintre cuiburi şi numărul de plante pe hectar nu este definit teoretic, dar practic cu scopul de a creşte viteza de operare, şi ajustarea la 10% pentru roţi de metal şi 3-6% pentru a roţilor cu pneuri de presiune zero.

5.3.3.3. În cazul când se impune utilizarea discurilor distribuitoare cu alt număr de orificii decât cele prevăzute în tabelul nr.2 şi 3, ele pot fi fabricate de către beneficiar prin găurirea discurilor fără orificii livrate în setul maşinii.

5.3.3.4. Determinarea numărului de orificii se face aplicând formula:.

Х – numărul orificiilor d – distanţa dintre cuiburi (cm.). I – raportul de transmisie între roata tasatoare şi distribuitor: Z9/Z30=0,30 Z10/Z30=0,33 Z11/Z30=0,36 Z9/Z22=0,40

Z10/Z22=0,45 Z11/Z22=0,50 Z16/Z30=0,53 Z16/Z22=0,72

idX

⋅⋅

=6125

37

Page 38: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

d – distanţa teoretică între cuiburi pe rând (cm ) n – număr de boabe într-un cuib (1sau 2), N – număr de boabe la hectar, a – distanţa între rânduri (cm),

5.3.3.5. La fabricarea discurilor, găurile se vor executa pe un diametru egal cu 120 mm Majorarea numărului de găuri în comparaţie cu valoarea normală, deoarece există pericolul ca depresiunea de pe orificii să scadă sub limita necesară menţinerii boabelor.

5.3.3.6. Montarea discului distribuitor pe secţie: . − Se slăbesc contrapiuliţele şi piuliţele care fixează camera de depresiune; − Se demontează camera de depresiune şi discul vechi; − Se montează discul nou pe axul dispozitivului de semănat; − Se montează camera de depresiune strângându-se întâi şurubul de fixare a cutiei, apoi

cele două piuliţe de fixare a camerei de depresiune, astfel ca discul distribuitor să se poată roti uşor la turaţia roţii de tasare cu mâna. Cele două piuliţe se strâng definitiv.

Rotirea strânsă a discului distribuitor duce la uzura rapidă a camerei de depresiune sau chiar la

distrugerea discului în zona găurii pătrate! Precizia de semănat se va micşora datorită patinării suplimentare a roţii de tasare!

5.3.3.7. Montarea pinioanelor transmisiei şi reglarea lanţului: − Deşurubarea piuliţei fluture şi scoaterea capacului transmisiei; − Se slăbeşte întinzătorul de lanţ prin demontarea arcului din plăcuţa şurubului de fixare a

capacului (cu un cleşte patent) şi se scoate lanţul; − Se extrage şplintul din gaura axului distribuitorului, se demontează piuliţa specială de

fixare şi se scoate pinionul vechi; − Se demontează prin învârtirea spre dreapta (are filet pe stânga!) piuliţa de pe axul roţii

de tasare şi se scoate pinionul vechi; − montarea noile pinioane, se va efectua în ordine inversă. − La utilizare pinioanelor Z=9/22, Z=10/22 şi Z=11/22 lanţul de transmisie va fi micşorat

cu 5 zale. Funcţie de pinioanele folosite, reglajul întinzătorului de lanţ se face montând capătul arcului

într-una din cele 3 găuri ale plăcuţei şurubului de fixare a capacului.

Se interzice montarea pe axul distribuitorului a unor pinioane mai mici de Z=30 şi Z=22, deoarece turaţia mărită a discului distribuitor nu mai asigură reţinerea corectă pe disc a boabelor!

aNnd

⋅⋅

=10000

38

Page 39: Manual SPP ro

Tabelul 3

Planta şi numărul de boabe în cuib

Numărul de plante la hectar pentru distanţa între rânduri de:

Distanţa reală, cm

Disc distribuitor Raportul de transmisie 45

cm

50 c

m

70 c

m

80 c

m

90 c

m

100

cm

120

cm

150

cm

200c

m

300

cm Numărul

de orificii

Diametrul orificiilor,

mm

Pin. ax disc

Pin. ax roată

Porumb - 1bob în cuib

-

-

21500

19000

16800

15000

-

-

-

-

66

7

5,5

30

9 -

-

24000

21000

18500

17000

-

-

-

-

59,4

7

5,5

30

10 -

-

26000

22500

20000

18000

-

-

-

-

55

7

5,5

30

11 -

-

29000

24500

22500

20000

-

-

-

-

49,3

7

5,5

22

9 -

-

32500

28500

25000

22500

-

-

-

-

44

7

5,5

22

10 -

-

36000

31500

28000

25000

-

-

-

-

39,6

7

5,5

22

11 -

-

38500

33500

30000

27000

-

-

-

-

37

7

5,5

30

16 -

-

43000

38000

33500

30000

-

-

-

-

33

14

5,5

30

9 -

-

48000

42000

37000

33500

-

-

-

-

29,7

14

5,5

30

10 -

-

50000

43500

39000

35000

-

-

-

-

28,6

6

5,5

30

9 -

-

52000

45000

40000

36000

-

-

-

-

27,5

14

5,5

30

11 -

-

52000

45000

40000

36000

-

-

-

-

27,5

7

5,5

22

16 -

-

54500

47500

42000

38000

-

-

-

-

26,2

16

5,5

30

10 -

-

58000

50500

45000

40500

-

-

-

-

24,6

14

5,5

22

9 -

-

59000

52000

46000

41500

-

-

-

-

24 •

16

5,5

30

11 -

-

65500

56500

50000

45500

-

-

-

-

22

14

5,5

22

10 -

-

66000

58000

51000

46000

-

-

-

-

21,5

16

5,5

22

9 -

-

72000

63000

56000

50000

-

-

-

-

19,8

14

5,5

22

11 -

-

75000

75000

58000

52000

-

-

-

-

19

16

5,5

22

10 -

-

77000

67000

60000

54000

-

-

-

-

18,5

14

5,5

30

16 -

-

82000

72000

64000

58000

-

-

-

-

17,3

16

5,5

22

11 -

-

87000

76000

68000

61000

-

-

-

-

17,3

16

5,5

30

16 -

-

10300

90000

80000

72000

-

-

-

-

13,7

14

5,5

22

16 -

-

12000

10500

93000

84000

-

-

-

-

11,9

16

5,5

22

16

39

Page 40: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA Tabelul 3(continuare)

Planta şi numărul de boabe în cuib

Numărul de plante la hectar pentru distanţa între rânduri de:

Distanţa reală, cm

Disc distribuitor Raportul de transmisie 45

cm

50 c

m

70 c

m

80 c

m

90 c

m

100

cm

120

cm

150

cm

200c

m

300

cm Numărul de

orificii

Diametrul orificiilor,

mm

Pin. ax disc

Pin. ax roată

Porumb – 2 boabe în cuib

-

-

37000

32500

29000

2600

-

-

-

-

77

6х2

5,5

30

9 -

-

41000

36000

32000

2900

-

-

-

-

69,3

6х2

5,5

30

10 -

-

45000

39000

35000

1500

-

-

-

-

63,8

6х2

5,5

30

11 Porumb –

2 boabe în cuib

-

-

50000

43500

39000

3500

-

-

-

-

57,2 6х2

5,5

22

9 -

-

55000

48000

43000

3900

-

-

-

-

57,1

22

10 -

-

62000

54000

48000

4350

-

-

-

-

46,2

22

11 -

-

66000

58000

52000

4650

-

-

-

-

42,9

30

16 -

-

89000

78000

69500

6250

-

-

-

-

31,9

22

16 Floarea-

soarelui – 2 boabe în cuib

-

-

43000

38000

33500

3000

-

-

-

-

33

14

3

30

9 -

48000

42000

37000

3350

-

-

-

-

29,7

30

10 -

-

52000

45000

40000

3600

-

-

-

-

27,5

30

11 -

-

58000

50500

45000

4050

-

-

-

-

24,6

22

9 -

-

64500

56500

50000

4500

-

-

-

-

22

22

10 -

-

72000

63000

56000

5000

-

-

-

-

19,8

22

11 -

-

77000

67000

60000

5400

-

-

-

-

18,5

30

16 -

-

10300

90000

80000

7200

-

-

-

-

13,7

22

16 Fasole –

1 bob în cuib

-

-

10600

92000

-

-

-

-

-

-

13,5

34

5

30

9 -

-

11500

10100

-

-

-

-

-

-

12,4

30

10 -

-

12600

11000

-

-

-

-

-

-

11,3

30

11 -

-

14100

12400

-

-

-

-

-

-

10,1

22

9 -

-

15800

13900

-

-

-

-

-

-

9

22

10 -

-

17700

15500

-

-

-

-

-

-

8,1

22

11 -

-

18600

16200

-

-

-

-

-

-

7,7

30

16 -

-

25500

22200

-

-

-

-

-

-

5,6

20

16

40

Page 41: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA Tabelul 3(continuare)

Planta şi numărul de boabe în cuib

Numărul de plante la hectar pentru distanţa între rânduri de:

Distanţa reală, cm

Disc distribuitor Raportul de transmisie 45

cm

50 c

m

70 c

m

80 c

m

90 c

m

100

cm

120

cm

150

cm

200c

m

300

cm Numărul de

orificii

Diametrul orificiilor,

mm

Pin. ax disc

Pin. ax roată

Soia, năut sau bumbac - 1 bob în cuib

-

-

12400

10800

9600

-

-

-

-

-

11,5

48

4,5

30

9 -

-

13600

11900

1060

-

-

-

-

-

10,5

30

10 -

-

14900

13000

1160

-

-

-

-

-

9,6

30

11 -

-

16600

14500

1290

-

-

-

-

-

8,6

22

9 -

-

18600

16200

1440

-

-

-

-

7,7

22

10 -

-

20600

18100

1610

-

-

-

-

-

6,9

22

11 -

-

21600

18900

1680

-

-

-

-

-

6,6

30

16 -

-

29700

26000

2300

-

-

-

-

-

4,8

22

16

Bob mărunt - 1 bob în cuib

-

-

68000

59000

5300

4750

-

-

-

-

20,9

22

2,5

30

9 -

-

75000

65000

5800

5250

-

-

-

-

19

30

10 -

-

82000

71500

6350

5750

-

-

-

-

17,4

30

11 -

-

91000

79000

7000

6300

-

-

-

-

15,7

22

9 -

-

10200

89000

7900

7100

-

-

-

-

14

22

10 -

-

11400

10000

8000

8000

-

-

-

-

12,5

22

11 -

-

12100

10600

9400

8500

-

-

-

-

11,8

30

16 -

-

16200

14200

1260

1140

-

-

-

-

8

22

16 Sfeclă

segmentată (şlefuită, drajată)

33200

29800

-

-

-

-

-

-

-

-

13,4

34

2,5

30

9 35800

32200

-

-

-

-

-

-

-

-

12,4

30

10 39800

35600

-

-

-

-

-

-

-

-

11,2

30

11 44400

40000

-

-

-

-

-

-

-

-

10

22

9 50400

45400

-

-

-

-

-

-

-

-

8,4

22

10 54200

48800

-

-

-

-

-

-

-

-

8

22

11 57000

51200

-

-

-

-

-

-

-

-

7,6

30

16

41

Page 42: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA Tabelul 3(continuare)

Planta şi numărul de boabe în cuib

Numărul de plante la hectar pentru distanţa între rânduri de:

Distanţa reală, cm

Disc distribuitor Raportul de transmisie 45

cm

50 c

m

70 c

m

80 c

m

90 c

m

100

cm

120

cm

150

cm

200c

m

300

cm Numărul

de orificii

Diametrul orificiilor,

mm

Pin. ax disc

Pin. ax roată

-

45400

32500

28400

2520

227000

-

-

-

-

4,4

22

10 -

48800

30500

30500

2710

244000

-

-

-

-

4

22

11 -

51200

36500

32000

2850

256000

-

-

-

-

3,8

30

16 -

71400

51000

44500

3970

257000

-

-

-

-

2,7

22

16 Castraveţi –

1 bob în cuib

-

-

-

-

-

26000

-

-

-

-

77

6х2

3

30

9 -

-

-

-

-

29000

-

-

-

-

69,3

30

10 -

-

-

-

-

31500

-

-

-

-

63,8

30

11 -

-

-

-

-

35000

-

-

-

-

57,2

22

9 -

-

-

-

-

29000

-

-

-

-

51,1

22

10 -

-

-

-

-

43500

3600

9000

-

-

46,2

22

11 -

-

-

-

-

46500

3900

31000

-

-

42,9

30

16 -

-

-

-

-

62500

5200

41000

-

-

31,9

22

16 Pepeni –

1 bob în cuib

-

-

-

-

-

-

-

8000

6500

4300

154

6х2

4

30

9 -

-

-

-

-

-

-

9600

7200

4800

138

30

10 -

-

-

-

-

-

-

10400

7000

5200

127,6

30

11 -

-

-

-

-

-

-

11600

8700

5800

114,4

22

9 -

-

-

-

-

-

-

13000

9700

6500

102,3

22

10 -

-

-

-

-

-

-

14000

1060

7000

94,4

22

11 -

-

-

-

-

-

-

15500

1160

7800

85,8

30

16 -

-

-

-

-

-

-

21100

1560

1040

63,8

22

16

42

Page 43: Manual SPP ro

5.3.3.8. Reglarea răzuitorului este cel mai important reglaj al dispozitivului de semănat. Răzuitorul (fig. 12) constă dintr-o racleta oscilantă 1, susţinută de un arc 2, montat pe corpul camerei de alimentare 4 cu şurubul 3 şi şurubul micrometric 5 cu piuliţa 6.

Îndepărtarea surplusului de seminţe deasupra orificiilor discului distribuitor poz.7 se face cu picioruşul din faţă a racletei, iar de sub orificii cu picioruşul inferior .

Racletă este în contact permanent cu şurubul micrometric 5, prin strângerea lui cu arcul 2 la şurub.

5.3.3.9. Reglarea răzuitorului de boabe: − după cuplarea semănătorii la tractor, încărcarea buncărului cu seminţe şi punerea în

funcţie a exhaustorului, se ridică puţin semănătoarea de la sol astfel ca roţile de tasare să poată fi învârtite cu mâna.

− scoateţi capacul 8 (fig. 12) pentru a se putea monitorizarea boabelor de pe disc. − se slăbeşte piuliţa 6, rotind roata de tasare cu şurubul de reglaj 5 se reglează poziţia

racletei 1 până când pe orificiile discului distribuitor rămâne câte un singur bob; − se fixează cu piuliţa micrometrică 6 şi se pune capacul la loc. Între picioruţele răzuitorului şi discul distribuitor trebuie să existe un joc de 0,3-0,6 mm, iar

între corpul de alimentare şi disc - 0.3-2.0mm Coborârea sau ridicarea secţiei de semănat va facilita accesul la discurile dispozitivelor de

semănat care sunt amplasate lângă roţile de sprijin.

Rotaţia roţilor de tasare se face numai în sensul acelor de ceasornic!

Nu lucraţi cu picioruşul anterior al răzuitorului de seminţe lângă marginile orificiilor discului distribuitor, deoarece în cazul acesta se îndoaie prea tare arcul de susţinere şi se reduce elasticitatea lui !

La pregătirea pentru depozitare a semănătorii, arcul ar trebui să fie extins complet cu şurubul de reglare până la sprijinirea racletei în peretele camerei alimentare.

Рис 12

43

Page 44: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

5.3.4 Reglarea marcatoarelor

5.3.4.1. Reglarea se efectuează prin schimbarea lungimii tijei telescopice cu disc şi deplasarea marcatorului pe bara cadrului în funcţie de distanţa dintre rânduri.

5.3.4.2. Dirijarea agregatului trebuie efectuată după una din cele două metode prezentate mai jos.

5.3.4.3. Metoda „а” Deplasarea tractorului cu roata stângă din faţă pe urma marcatorului, la virarea în dreapta, şi

cu roata dreaptă din faţă - la virarea în stânga (fig. 13) Metoda este folosită pentru distanţe între rânduri mai mici de 600 mm la semănătorile SPP-

6FS şi mai mici de 500mm la SPP8FS. . Lungimea marcatorului se calculează cu formula:

L – distanţa la care trebuie aşezat discul marcatorului faţă de centrul brăzdarilor marginali, din

dreapta sau stânga А – distanţa dintre vârfurile brăzdarilor marginali В – distanţa între centrele roţilor din faţă a tractorului (ecartamentul) а – distanţa dintre două rânduri alăturate

Fig. 13

aBAL ++

=2

44

Page 45: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

5.3.4.4. Metoda „b” Deplasarea tractorului cu roata dreaptă din faţă pe urma marcatorului la virarea în dreapta, şi

cu roata stângă din faţă - la virarea în stânga (fig. 14) Metoda este folosită pentru distanţe între rânduri de 600, 700, 800, 900 şi 1000 mm la

semănătorile SPP-6FS şi 600, 700 şi 800mm la SPP8FS. Lungimea marcatorului se calculează cu formula:

aBAL +−

=2

L – distanţa la care trebuie aşezat discul marcatorului faţă de centrul brăzdarilor marginali, din

dreapta sau stânga А – distanţa dintre vârfurile brăzdarilor marginali В – distanţa între centrele roţilor din faţă a tractorului (ecartamentul) а – distanţa dintre două rânduri alăturate

Fig. 14

45

Page 46: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

5.3.4.5. Pentru un reglaj mai rapid, în tabelul nr.4 este calculată lungimea marcatorului pentru 2 tipuri de semănători, echipate cu un număr obişnuit de secţii, în funcţie de distanţele uzuale dintre rânduri şi de ecartamentul roţilor din faţă a tractorului (stabilit astfel ca rândurile semănate să nu se suprapună pe urmele roţilor din faţă) .

Tabelul 4

5.4. Reglarea agregatului La reglarea agregatului se va efectua: − Cuplarea semănătorii la tractor; − Stabilirea preventivă a adâncimii de semănat şi fertilizare.

5.4.1 Cuplarea semănătorii

5.4.1.1. Semănătoarea se cuplează la tractor în următoarea ordine: − se montează axul dispozitivului de cuplare a semănătorii la articulaţiile tracţiunilor

longitudinali 1 şi 26 (fig. 10) şi se blochează cu ajutorul cuiului de siguranţă;

La montarea articulaţiilor tracţiunilor pe arbore nu utilizaţi ciocane, deoarece loviturile pe articulaţii şi pivoţi vor lăsa urme, complicând în continuare cuplare maşinii.

− daţi tractorul înapoi în aşa mod ca articulaţiile tracţiunilor longitudinale 1, 26 (fig.10) a

dispozitivului de cuplare a tractorului să se situeze simetric cu axele de cuplare a dispozitivului de cuplare a semănătorii;

− cu maneta de comandă a cilindrului de bază a dispozitivului de cuplare a tractorului efectuaţi cuplarea axului cadrului de cuplare a semănătorii cu suporturile cadrului de cuplare şi şi se blochează cu cârlige şi splinturi de siguranţă.

− puneţi manivela cilindrului de bază a dispozitivului de cuplare a tractorului în poziţie «flotantă»;

− uniţi şi fixaţi tracţiunea centrală 24 cu dispozitivul de cuplare a semănătorii, în caz de necesitate lungimea tracţiunii se ajustează.

Distanţa dintre rânduri, mm Ecartamentul roţilor din faţă ale tractorului, mm

Lungimea marcatorului (mm) şi metoda de urmărire

1. Semănători cu 6 secţii 450 1800 2475(a) 600 1400 2800(a) 700 1400 1750(a) 800 1400 2100(b) 900 1800 2250(b) 2. Semănători cu 8 secţii 450 1800 1925(c) 600 1600 1900(b) 700 1600 2350(b) 800 1900 2650(b)

46

Page 47: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

5.4.1.2. Efectuaţi reglarea preventivă a poziţionării semănătorii la sol în următoarea: − înşurubaţi până la capăt şuruburile de reglare 8 în suporturile 6 (fig. 10); − ajustaţi lungimea lanţurilor limitative 27 cu colierele 3, în aşa mod ca să se asigure

balansarea liberă a capetelor tracţiunilor 1, 26 în plan orizontal până la 20 în fiecare parte din poziţia centrală

− schimbând lungimea tijei centrale 24 şi a tijei diagonale din dreapta 17 a dispozitivului de cuplare a tractorului, reglaţi poziţia cadrului semănătorii în raport cu suprafaţa terenului în plan orizontal şi vertical

Cadrul semănătorii trebuie să fie paralel cu suprafaţa terenului. Tracţiunile longitudinale a dispozitivului de cuplare a tractorului trebuie să asigure

balansarea semănătorii în plan orizontal şi spaţii egale (А1=А2) între tracţiuni şi şinele tractorului.. Cuplarea corectă a semănătorii la tractor este prezentată în fig. 16.

Fig. 16

5.4.2 Reglarea adâncimii de semănat

5.4.2.1. Semănătoarea cuplată la tractor se amplasează pe un teren orizontal. Sub roţile de sprijin se pun bare de lemn, înălţimea cărora este cu 2-3 cm mai mică decât

adâncimea de semănat;

5.4.2.2. Se reglează cu diagonală dreaptă a dispozitivului de cuplare a tractorului paralelismului cadrului semănătorii în raport suprafaţa terenului (orizontal).

5.4.2.3. Coborâţi cu atenţie semănătoarea, până când toate brăzdarele secţiilor de semănat se vor atinge de suprafaţa solului, exhaustorul semănătorii trebuie să fie în poziţie verticală, în caz de necesitate poziţia exhaustorului se ajustează cu ajutorul tracţiunii centrale a dispozitivului de cuplare a tractorului.

5.4.2.4. În caz că unele brăzdare nu s-au atins de suprafaţă, aceasta se realizează prin reglarea tijelor şi prin tensionarea arcurilor secţiilor de semănat.

Verificaţi asamblarea corectă a tijelor şi arcurilor secţiilor de semănat, capătul filetat al tijei trebuie să fie la acelaşi nivel cu piuliţa de conectare a plăcii la cadrul secţiei de semănat .

Distanta de la capătul tijei până la suprafaţa de sprijin trebuie să fie aceeaşi. Abaterea admisibilă de cel mult 5 mm (dacă este necesar, ajustarea tensiunii arcului) Pe solurile afânate adâncimea reală creste, iar majorarea vitezei de lucru provoacă micşorarea

adâncimii stabilite, şi este necesar de a întinde arcurile secţiilor de semănat cu ajutorul piuliţelor situate în partea de jos a tijei.

Comprimarea arcurilor nu trebuie să depăşească 60 mm în lungime, deoarece acesta va provoca alunecarea sau chiar desprinderea roţilor de tasare de pe suprafaţa solului, de exemplu, o distribuţie inegală a seminţelor.

47

Page 48: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

5.4.2.5. Reglajul se consideră corect , dacă semănătoarea se sprijină cu cele două roţi de sprijin copiere pe bara de lemn şi cu toate brăzdarele pe platforma de reglaj. Dacă este necesar se ajustează poziţia roţilor pe verticală de la şurubul poz.3 (fig. 4)

5.4.2.6. Funcţie de gradul de pregătire a solului, de viteza de deplasare în lucru a agregatului şi reglajul adâncimii de semănat, reglajele efectuate pe platformă trebuiesc verificate şi precizate în câmp.

5.4.3 Reglarea dispozitivelor pentru introducerea îngrăşămintelor (fertilizatoarelor)

5.4.3.1. Reglarea fertilizatoarelor se execută odată cu reglarea adâncimii de semănat.

5.4.3.2. Reglarea distanţei dintre rândurile de plante şi rândurile de îngrăşăminte (36 sau 65 mm) se execută prin montarea brăzdarului în prima sau a doua pereche de găuri din placa de fixare a secţiei de semănat.

5.4.3.3. Reglarea poate fi făcută pentru adâncimea de semănat egală adâncimea de încorporare a îngrăşămintelor, dar şi pentru adâncimi diferite.

După stabilirea tuturor brăzdarelor pentru îngrăşăminte într-o suprafaţă de sprijin cu brăzdarele pentru semănat, adâncimea trebuie să fie egală.

5.4.3.4. Dacă este necesară o adâncime de încorporare a îngrăşămintelor mai mare decât cea de semănat, se ridică puţin semănătoarea şi se coboară toate brăzdarele de îngrăşăminte cu 20-30 mm.

Reglarea adâncimii de introducere a îngrăşămintelor se execută prin reinstalarea suportului brăzdarului în alte găuri cu fixarea lor ulterioară.

Dacă solul este presat sau cu denivelări, resortul brăzdarelor se va tensiona.

5.4.3.5. Reglarea debitului de îngrăşăminte (kg / ha) se realizează modificând turaţia distribuitoarelor de îngrăşăminte, prin schimbarea rapoartelor transmisiei prin lanţ.

În acest scop se slăbesc lanţurile transmisiilor cu ajutorul întinzătorului, se scot pinioanele, se schimbă cu pinioanele necesare conform tabelului 5 şi se montează la loc lanţurile de transmisie.

Reglarea întinderii lanţurilor se va efectua cu ajutorul dispozitivului de întindere. Schema cinematică a transmisiei distribuitoarelor de îngrăşăminte conduce distribuitoare de

îngrăşăminte (fig. 15).

Fig. 15 48

Page 49: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA Tabelul 5

Norma de îngrăşăminte (kg / ha)

Nr.crt Itot

Tipul îngrăşământului Uree

ms=0,76 Azotat de amoniu ms=0,87

Superfosfat granulat ms=0,99

Îngrăşământ complex ms=1,1 Zcv

II/I IV/III a=0,45

a=0,7 a=0,45

a=0,7 a=0,45

a=0,7 a=0,45

a=0,7 1

7,358

34/12

34/12

44

28

51

33

58

37

64

41 2

5,887

34/15

34/12

55

36

63

41

72

48

80

52 3

5,194

34/17

34/12

63

40

72

46

82

53

91

58 4

4,709

34/15

34/15

69

45

78

51

90

58

100

64 5

4,155

34/17

34/15

79

50

90

58

102

66

114

73 6

3,679

17/12

34/12

69

57

102

65

116

74

128

83 7

3,246

15/12

34/12

101

65

115

74

131

84

146

94 8

2,943

17/15

34/12

111

71

127

82

144

93

161

103 9

2,597

15/15

34/12

126

81

144

82

164

101

182

117 10

2,281

15/17

34/12

143

82

163

105

186

119

206

133 11

2.077

12/15

34/12

157

101

180

116

205

131

227

146 12

1,833

17/12

17/12

178

114

204

131

232

149

258

166 13

1,823

15/12

17/12

201

129

230

148

262

168

291

187 14

1.471

17/15

17/12

222

143

254

163

289

186

321

206 15

1,298

15/15

17/12

252

167

288

185

327

211

364

234 16

1,145

15/17

17/12

285

183

326

210

371

239

413

265 17

1.038

12/15

17/12

315

202

360

231

409

263

455

293 18

0.916

12/17

17,12

356

229

408

262

464

298

516

331 19

0,808

15/12

12/17

404

260

483

297

526

338

585

376 20

0 733

17/15

12/17

445

288

510

328

580

374

645

414 21

0,647

15/15

12/17

505

324

578

371

657

424

730

469

5.4.3.6. Se recomandă ca debitul reglat să fie verificat practic prin deplasarea semănătorii alimentate pe o distanţă scurtă şi cântărirea îngrăşămintelor colectate în pungi.

5.4.3.7. Verificarea se face aplicând formula:

Dnam

Smn

⋅⋅⋅

=⋅

=1000010000

m – cantitatea de îngrăşăminte cântărită, kg S – suprafaţa calculată, m2

D – distanţa parcursă, m

a – distanţa dintre rânduri, m n – număr de brăzdare

5.4.3.8. În cazul când debitul real nu are valori egale cu datele conform tabelului 5 (datorită umidităţii sau granulaţiei îngrăşământului), se corectează reglajul, folosind o variantă apropiată de montaj a roţilor de lanţ.

49

Page 50: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

6 ÎNTREŢINEREA TEHNICĂ A SEMĂNĂTORII Întreţinerea tehnică a agregatului (tractorului şi semănătorii) se efectuează în corespundere cu

cerinţele expuse în manualele tehnice a tractorului şi semănătorii. Întreţinerea tehnică a semănătorii constă dintr-un set de operaţiuni obligatorii efectuate zilnic

şi periodic pe întreg parcursul de exploatare a semănătorii, în scopul prevenirii deteriorării şi uzării premature şi asigurării menţinerii performanţelor optime de exploatare.

Timpul necesar pentru întreţinere, nu este pierdut şi asigură garanţia funcţionări eficiente şi calitative a semănătorii.

Întreţinerea tehnică a semănătorii se efectuează zilnic şi periodic. Gresarea subansamblurilor şi pieselor se va efectua conform tabelul 6

6.1. Întreţinerea tehnică zilnică

6.1.1 Întreţinerea tehnică se efectuează zilnic la începutul, în timpul şi sfârşitul zilei de muncă.

6.1.2 Întreţinerea tehnică la începutul zilei de muncă constă din: − verificarea presiuni în anvelope (dacă este necesar se vor pompa). − Ventilul şi capacul camerei de trebuie să fie în stare bună. − Utilizarea anvelopelor cu o presiune de lucru nu mai mică decât cea nominală sau cu o

supapă defectată duce la distrugerea acestora; − verificarea îmbinărilor filetate şi cu splint − acordaţi atenţie deosebită la fixare dispozitivului de cuplare a tractorului şi şuruburilor de fixare a exhaustoarelor, buncărelor pentru îngrăşăminte, roţilor de sprijin şi acţionare, tijelor telescopice, marcatoarelor; − Existenţa splinturilor, axelor telescopice de conexie între dispozitivele fertilizatoare; − verificarea fixarea arborelui cardanic la tractor şi maşină (cuplarea corectă pe axe şi fixarea apărătorilor cu lănţişoare); − verificarea fiabilitatea strângerii furtunilor şi reglajul răzuitorilor de boabe; − verificarea fixarea furtunurilor de presiune înaltă pe ştuţuri; − verificarea tensiunii curelelor transmisiei exhaustorului (în caz de necesitate se strânge); − curăţarea gresoarelor de praf şi gresarea rulmenţilor, cupărilor cardanice, bucşelor

marcatoarelor şi roţilor de tasare, dispozitivelor pentru introducerea îngrăşămintelor.

6.1.3 Întreţinerea tehnică la timpul zilei de muncă constă din: − La fiecare alimentare a semănătorii verificarea funcţionării normale a secţiilor de

semănat; − verificarea corectitudinii de interacţiune a subansamblurilor şi mecanismelor; − controlul brăzdarelor secţiilor de semănat (în caz de necesitate se vor curăţa).

6.1.4 Întreţinerea tehnică la sfârşitul zilei de muncă constă din: − curăţirea semănătorii − demontarea capacele transmisiilor cu lanţ şi curăţarea lor de pământul eventual pătruns − curăţarea buncărelor de îngrăşăminte, înlăturând toate resturile. − curăţarea buncărelor de seminţe; − fiecare 2-3 zile se vor demonta capacele secţiilor de semănat şi se vor curăţa camerele

de alimentare.

50

Page 51: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

6.2. Întreţinerea tehnică periodică

6.2.1. Întreţinerea tehnică periodică se efectuează după 60 de ore de funcţionare.

6.2.2. La întreţinerea tehnică periodică se efectuează: − toate operaţiile prevăzute la întreţinerea zilnică; − verificarea stării semănătorii şi reglarea; − verificarea curelelor exhaustorului şi curăţarea discurilor de reziduuri şi seminţe; − curăţarea şi spălarea cu apă a furtunurilor pentru îngrăşăminte şi buncărelor

dispozitivelor de fertilizare; − gresarea cu solidol a rulmenţilor axelor transmisiei cardanice, exhaustorului,

marcatoarelor şi roţilor de tasare.

Tabelul 6

Punctele de gresare Denumirea şi marca lubrifiantului şi soluţiilor

Numărul punctelor de

gresare

SPP4 SPP6 SPP8 Periodicitatea gresării – 10 ore

Bucşele roţilor de tasare

Litol-24 GOST 21150-87sau solidol С GOST 4366-76

8 12 16

Bucşele roţilor de sprijin şe acţionare

Litol-24 GOST 21150-87 sau solidol С GOST 4366-76

2 2 2

Bucşele marcatoarelor

Litol-24 GOST 21150-87sau solidol С GOST 4366-76

4 4 4

Rulmenţii transmisiei cardanice

Litol-24 GOST 21150-87sau solidol С GOST 4366-76

2 2 2

Rulmenţii transmisiei intermediare a exhaustorului

Litol-24 GOST 21150-87sau solidol С GOST 4366-76

1 1 1

Rulmenţii exhaustorului

Litol-24 GOST 21150-87sau solidol С GOST 4366-76

1 1

Este interzisă păstrarea fertilizatorului cu îngrăşăminte chimice în buncăre, deoarece există riscul solidificării acestora şi blocării agitatoarelor şi dozatoarelor!

51

Page 52: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA Tabelul (continuare)

Punctele de gresare Denumirea şi marca lubrifiantului şi soluţiilor

Numărul punctelor de

gresare

SPP4 SPP6 SPP8

Periodicitatea gresării – 60 ore Tijele telescopice a transmisiei cardanice

Litol-24 GOST 21150-87sau solidol С GOST 4366-76

1 1 1

Filetul şuruburilor de reglare a roţilor de sprijin şe acţionare

Litol-24 GOST 21150-87sau solidol С GOST 4366-76

2 2 2

Periodicitatea gresării – sezonieră (la începutul sezonului agricol) Rulmenţii roţilor de sprijin şi acţionare

Litol-24 GOST 21150-87sau solidol С GOST 4366-76

2 2 2

7 INSTRUCŢIUNI DE RODAJ

7.1. Semănătorile noi sau reglate trebuiesc supuse rodajului pe parcursul a 9 ore.

7.2. Rodajul se efectuează pe un stand special sau direct în câmp timp de 4 ore, la o viteză de deplasare a agregatului egală cu 3 ... 4 km/h.

În timpul rodajului ar trebui să monitorizeze minuţios funcţionalitatea transmisiei, încălzirea rulmenţilor, păstrarea configuraţiilor.

7.3. Cu acelaşi scop în următoarele 5 ore rodajul se va executa la viteza de 5 ... 6 km/h.

7.4. După terminarea rodajului strângeţi din nou toate îmbinările filetate.

8 VERIFICAREA STĂRII TEHNICE

8.1. Testarea stării tehnice a semănătorii se realizează la sfârşitul perioadei de lucru (200 ... 250 de ore de funcţionare) în scopul de a verifica în general piesele de uzura rapidă pentru restabilirea lor.

8.2. Efectuaţi verificarea stării tehnice a semănătorii. Ca regulă, după verificarea stării tehnice petrec şi lucrări pentru pregătirea plugului pentru

păstrare până la sezonul următor.

8.3. După verificarea stării tehnice a plugului, trebuie să: − eliminarea defectelor constatate; − efectua toate operaţiunile prevăzute de întreţinerea tehnică;

52

Page 53: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

− demontarea dozatoarelor şi spălare lor ( cu respectarea cerinţelor tehnicii securităţii) cu gresarea ulterioară a rulmenţilor distribuitoarelor;

− demontarea rulmenţilor roţilor de tasare şi camerele de alimentare a aparatelor de semănat, rulmenţii marcatoarelor şi camerele de distribuire a îngrăşămintelor;

− spălarea cu gaz lampant bucşele şi axelor din plastic, înlocuirea garniturilor de etanşare uzate, gresarea rulmenţilor cu unsoare consistentă (solidol) şi reasamblarea lor;

− verificarea stării curelelor de transmisie şi înlocuirea celor uzate; − gresarea buclelor cadrului.

8.4. Rulmenţii roţilor de tasare trebuiesc lubrifiaţi şi din partea fixării pe cadrul aparatului de semănat .

Se permite operarea rulmenţilor la decalajul între ax şi butuc până la 1,5 mm la roata de tasare şi 1,0 mm la camera de alimentare şi buncărelor pentru îngrăşăminte.

Reparaţii capitale se vor efectua după 820 oră de utilizare! Este de dorit ca acestea să se realizeze în ateliere specializate.

9 INSTRUCŢIUNI DE PĂSTRARE

9.1. Semănătorile se vor păstra pe un teren special amenajat .

9.2. Semănătorile, curăţate de resturile de sol şi plante, se instalează pe teren, pentru a efectua următoarele operaţii:

− se spală şi se usucă maşina; − Se elimina toate defectele constatate în timpul inspecţiilor stării tehnice; − Se vopsesc locurile cu stratul de vopsea deteriorat, preventiv curăţind suprafaţa până la

luciu; − Se demontează toate lanţurile de transmisie, se spală cu gaz lampant şi se gresează cu

lubrifiant încălzit şi după scurgere se vor depozita. Metoda optima pentru stocarea la păstrare şi asigurarea funcţionării de lungă durată a

lanţurilor este fierberea lor în ulei; − Demontarea curelelor de transmisie, spălarea lor cu apă caldă şi săpun, pudrarea lor cu

talc şi depozitarea lor după uscare; − Demontarea furtunilor de absorbţie, spălarea lor cu apă caldă şi săpun, iar după uscare

se depozitează pentru păstrare întinse, fără îndoituri; − Demontarea discurilor pentru semănat şi roţile de lanţ de la dispozitivele de semănat,

spălarea lor cu gaz lampant, gresarea lor cu un strat subţire de unsoare consistentă şi depozitarea lor împreună cu alte părţi componente ale semănătorii;

− Închiderea buncărelor cu capace; − Demontarea transmisiei cardanice, spălarea ei şi depozitarea pentru păstrare; − Demontarea roţilor de sprijin, anvelopelor şi camerelor, spălarea lor cu apă iar după

uscare pudrarea lor cu talc . Anvelopele şi camerele pregătite în acest mod se depozitează pentru păstrare. Anvelopele se aşează în poziţie verticală şi periodic se întorc pentru a schimba suprafaţa de

sprijin, iar camerele de aer se vor pompa parţial (până la 0,5 atm.) şi se aşează pe suporturi pentru a evita îndoiturile la suprafaţa de sprijin;

− Demontarea furtunilor pentru îngrăşăminte, spălarea lor cu apă şi depozitarea lor pentru păstrare;

− Demontarea completă a arcurilor semănătorii;

53

Page 54: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

− Demontarea cilindrilor hidraulici, spălarea cu apă şi uscarea lor; − lubrifierea cu unsoare de protecţie a suprafeţei de lucru a tijelor cilindrilor hidraulici, şi

suprafeţelor nevopsite a altor părţi componente ale maşinii.

9.3. Semănătorile pregătite se instalează pe suporturi. Distanţa dintre teren şi brăzdarele secţiilor de semănat nu trebuie să fie mai mică de 100mm.

9.4. Dacă perioada de păstrare este îndelungată o dată în lună se verifică starea lor

9.5. La sfârşitul termenului de păstrare se va efectua desconservarea lanţurilor de acţionare, transmisiile pe lanţuri şi se vor spăla cu gaz lampant discurile de semănat.

10 INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE

10.1. Exploatarea poate fi începută numai în cazul când: − Semănătoarea este completă, toate operaţiile de întreţinere tehnică sunt îndeplinite,

organele de lucru sunt în stare bună şi tractoristul cunoaşte construcţia semănătorii. Discurile pentru semănat trebuiesc curăţate de stratul protector de vaselină; − Pe bara din faţă a tractorului sunt montate greutăţi suplimentare (circa 270 kg); − Semănătoarea este încărcată cu seminţe curate pentru a evita înfundarea orificiilor

discurilor; − Semănătoarea este încărcată cu îngrăşăminte curate şi uscate. Se interzice încărcarea semănătorii cu îngrăşăminte în formă de bulgări. Încărcarea se va efectua cu îngrăşăminte granulate, sacii se vor deschide în momentul

alimentării semănătorii; − În prealabil este marcat primul pasaj al agregatului pentru a asigura rectilinitatea

rândurilor.

10.2. Întoarcerea la capătul parcelei se va efectua prin metoda suveică, care este cea mai raţională în cazul agregatelor simetrice.

10.3. Transferul semănătorii din poziţie de lucru în poziţie de transport şi invers se execută cu prin sistemul hidraulic al tractorului, fixând manivele distribuitorului în poziţiile „ridicare” şi „flotantă”.

10.4. Ridicarea semănătorii înainte de întoarcere la capătul parcelei se fa efectua numai după decuplarea prizei de putere a tractorului, contrar se va distruge transmisia cardanică .

10.5. Coborârea maşinii pe sol, trebuie efectuată încet, contrar brăzdarele se vor înfunda cu pământ.

10.6. Se interzice ca semănătoarea să fie dată înapoi atunci când brăzdare secţiilor de semănat sunt în sol, deoarece pinioanele de pe roţile tasatoare se vor deşuruba, iar brăzdarele se vor înfunda cu pământ.

10.7. În cazul în care umiditatea solului nu permite încorporarea corecta a seminţelor şi îngrăşămintelor cu roata de tasare este recomandat agăţarea după secţiile de semănat a lanţurilor, care astupa canelurile.

10.8. La sfârşitul zilei de lucru nu se va lăsa semănătoarea staţionată pe brăzdarele de îngrăşăminte. Este necesar de a ridica brăzdarele respective sau montarea barelor sub roţile de sprijin şi acţionare, stabilind semănătoarea pe un suport de sprijin.

54

Page 55: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

10.9. Pe terenurile situate în pantă de 8-120 se va lucra numai cu semănătoarea echipată cu 4 secţii.

10.10. În procesul de lucru asiguraţi-vă ca contrapiuliţele furcii diagonalei, lanţurilor limitative şi tracţiunii centrale a dispozitivului de cuplare a tractorului, precum şi şuruburile de reglare a dispozitivului de cuplare să fie strânse, slăbirea lor poate provoca dereglări ale dispozitivului de cuplare şi ruperea filetului, încălcarea procesului tehnologic de însămânţare.

10.11. La transportare barele rabatabile ale cadrului trebuie rabatate înainte şi fixate pentru SPP8-FS.

Preventiv ce scot furtunurile de aspiraţie, brăzdarele pentru îngrăşăminte şi cilindrii telescopici a buncărelor a două secţii de semănat extreme şi se fixează.

10.12. Înainte de transportare se va verifica dacă marcatoarele aflate în poziţie verticală sunt fixate corect.

11 DEFECTELE POSIBILE ŞI METODELE DE ELIMINARE A LOR

Defectele posibile şi metodele de eliminare a lor sunt expuse în tabelul 7. Tabelul 7

Defecte manifestare exterioară Metodele de eliminare Reglarea incorectă a răzuitorilor de seminţe. Prezenţa în cuiburi a mai multor seminţe decât cantitatea admisă

Reglarea poziţiei răzuitorilor de seminţe cu şurubul micrometric

Dezetanseitatea furtunurilor de aspiraţie ale exhaustorului. Cuiburi goale mai multe decât numărul prevăzut

Verificaţi starea furtunurilor de aspiraţie şi fixării lor Strângeţi colierele de montaj

Nu se menţine adâncimea de încorporare a seminţelor Ajustarea incorectă a tensiunii arcurilor lor secţiilor de semănat şi / sau poziţia roţilor de sprijin şi acţionare

Ajustaţi tensiunea arcurilor secţiilor de semănat şi poziţia roţilor de sprijin şi acţionare

12 LIVRAREA ŞI TRANSPORTAREA

12.1 LIVRAREA

12.1.1. Semănătorile se livrează complet asamblate şi reglate. Semănătorile pot fi fabricate pentru exploatare în diferite condiţii climaterice. În general sunt fabricate pentru livrare în zone cu climat temperat. Pentru alte zone

climaterice se vor fabrica în dependenţă de specificaţiile contractuale.

12.1.2. Semănătorile se livrează beneficiarului asamblate fără ambalaj. Înainte de livrare suprafeţele prelucrate şi nevopsite se vor conserva conform GOST 9.014. Conservarea se va efectua cu unsoare K-17 conform GOST 10877 sau alta cu calităţi similare

pentru condiţiile de păstrare de categoria 7 (Ж1) conform GOST 15150 pe termen de 1 an. Împachetare documentaţiei tehnice, pieselor de schimb şi accesoriilor se face în pachete de

polietilenă conform GOST 10354. Se permite ambalarea în hârtie rezistentă la apă, în conformitate cu GOST 8828 sau hârtie

parafinată, în conformitate cu GOST 9569.

55

Page 56: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

12.1.3. Pe fiecare semănătoare trebuie să fie fixată o plăcuţă care trebuie să conţină: − denumirea uzinei producătoare, adresa, logotipul şi marca de conformitate CE; − tipul maşinii; − numărul de serie (bătut); − anul de fabricaţie (bătut); − greutatea maşinii (bătut).

12.1.4. În ansamblul de livrare a semănătorii, conform specificaţiei de livrare intră: − semănătoarea asamblată – 1 buc.; − piese de rezervă – 1 complet; − piese de schimb - 1 complet; − accesorii – 1 complet; − documentaţia tehnică – 1 exemplar

12.1.5. Completul pieselor de schimb destinate pentru reajustarea semănătorii pentru o nouă operaţiune tehnologică, trebuie să conţină ansamblurile şi piesele, indicate în lista pieselor de schimb (tabelul 8).

12.1.6. Completul pieselor de rezervă conţine ansamblurile şi piese, indicate în lista piselor de rezervă (tabelul 9).

12.1.7. Completul de accesorii conţine ansamblurile şi piese, indicate în lista accesoriilor (tabelul 10).

12.1.8. Completul documentaţiei de exploatare conform GOST 27388 conţine un exemplar de “Manual tehnic”.

Tabelul 8

LISTA PIESELOR DE SCHIMB

Nr. Denumirea

Indicarea în documentaţia constructivă

Numărul de piese pe maşină Menţiuni SPP

-4 SPP-

6 SPP-

8 SPP-4FS

SPP-6FS

SPP-8FS

1 Disc distribuitor SPP6-06.00.019-03 4 6 8 4 6 8 ø 3х14 2 Disc distribuitor SPP6-06.00.019-06 4 6 8 4 6 8 ø 5,5х22 3 Disc distribuitor SPP6-06.00.019-08 4 6 8 4 6 8 ø 4,5х48 4 Disc distribuitor SPP6-06.00.019-09 4 6 8 4 6 8 ø 4х3х2 5 Disc distribuitor SPP6-06.00.019-10 4 6 8 4 6 8 6 Disc distribuitor SPP6-06.00.019-11 4 6 8 4 6 8 ø 2,5х34 7 Disc distribuitor SPP6-06.00.019-12 4 6 8 4 6 8 ø 5,5х14 8 Roată de lanţ SPP6-06.00.008-01 4 6 8 4 6 8 z=10 9 Roată de lanţ SPP6-06.00.008 4 6 8 4 6 8 z=9 10 Roată de lanţ SPP6-06.00.008-03 4 6 8 4 6 8 z=16 11 Roată de lanţ SPP6-06.00.008-04 4 6 8 4 6 8 z=22 12 Roată de lanţ SPP6-05.00.012 - - 4 4 4 z=12 13 Roată de lanţ SPP6-05.12.000 - - 2 2 2 z=17 14 Roată de lanţ SPP6-05.00.014 2 2 2 z=15 15 Roată de lanţ SPP6-05.12.000-01 - - - - - Instalaţia pe

maşină 16 Ţeava telescopică SPP6-07.04.500-01 - - 2 3 3 17 Disc distribuitor SPP6-06.00.019-01 4 6 8 4 6 8 ø 5,5х16

Uzina producătoare livrează semănători reglate pentru semănatul florii soarelui cu distanţa

între rânduri de 700 mm. Sunt montate discurile Ø2х14 SPP6-06.00.019-19 şi roţile de lanţ Z=30 şi Z=11

56

Page 57: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA Tabelul 9

LISTA PIESELOR DE SCHIMB

Nr. Denumirea Indicarea în

documentaţia constructivă

Numărul de piese pe maşină Menţiuni SPP-

4 SPP-

6 SPP-

8 SPP-4FS

SPP-6FS

SPP-8FS

1 Rolă întinzătoare SPP6-06.04.001 1 2 2 1 2 2 2 Şaibă de uzură SPP6-06.04.002 1 2 2 1 2 2 3 Arc SPP6-06.00.018 1 2 2 1 2 2 4 Arc SPP6-06.04.003 1 2 2 1 2 2 5 Agitator elastic SPP6-06.00.010 1 2 2 1 2 2 6 Bucşă SPP6-06.07.002 1 1 1 1 2 2 7 Bucşă SPP6-07.08.003 - - - 1 2 2 8 Bucşă SPP6-07.08.001 1 1 1 9 Cep SPP6-07.08.001 - - - - 1 1

Tabelul 10

LISTA ACCESORIILOR Nr. Denumirea

Indicarea în documentaţia constructivă

Numărul de piese pe maşină Menţiuni SPP

-4 SPP-

6 SPP-

8 SPP-4FS

SPP-6FS

SPP-8FS

1 Arborele cardanic В2070BUNI3228R1 1 1 1 1 1 1

2 Furtun de presiune înaltă II-12 armat H036.83.110 2 2 2 2 2 2

3 Ambreiaj decupabil H036.50.000 2 2 2 2 2 2 4 Fixator SPP8FS-00.00.018 4 4 5 Cheie SPP8-00.00.033 1 1 1 1 1 1

Arborele cardanic se livrează cu un dispozitiv de cuplare prin caneluri Z = 6. Arborele cardanic cu un dispozitiv de cuplare prin caneluri Z = 8 trebuie comandat separat.

12.2 Transportare

12.2.1. Semănătorule se transportă de la producător cu transportul auto sau feroviar.

12.2.2. Semănătorule se amplasează şi se fixează în aşa mod ca să se asigure integritatea şi aspectul exterior până la punctul de destinaţie.

12.2.3. La încărcare-descărcare semănătoarea se agaţă numai de locurile indicate pe ea. Încărcarea - descărcarea se efectuează cu ajutorul mecanismelor de ridicat cu capacitate de

ridicare nu mai mică de 2 tone.

12.2.4. Beneficiarul în timpul primirii trebuie să verifice starea tehnică a semănătorii precum şi integritatea sigiliilor.

Întreprinderea nu răspunde pentru ruperea sigiliilor şi defectele apărute în procesul

transportării sau la încărcarea/descărcarea semănătorii, litigiile trebuie rezolvate cu compania de transport !

13 ZGOMOT Nivelul zgomotului în timpul lucrului este mai mic de 70 dB (A).

57

Page 58: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

14 ADEVERINŢĂ DE RECEPŢIE Semănătoarea SPP ________, numărul de fabricaţie ____________________, corespunde

documentaţiei tehnice de fabricare.

Data fabricării «____» ________ 20____

Completarea şi ambalarea a fost efectuată de _____________ _______________________ (semnătura personală) (descifrarea semnăturii)

L.Ş. __________________ ______________________ (semnăturile personale sau (descifrarea semnăturii) ştampilele personale de recepţie)

Formularul este îndeplinită de către întreprinderea producătoare . La substituirea completă a semnăturilor cu aplicarea ştampilelor personale de recepţie, ştampila nu se aplică .

15 GARANŢII

15.1. Întreprinderea producătoare garantează calitatea produsului pe un termen de 18 luni de la data livrării, cu condiţia respectării cerinţelor indicate în fişa tehnică.

15.2. Pentru a asigura buna funcţionare a produsului întreprinderea-producătoare va livra beneficiarului orice piesă, care se fabrică la uzină.

15.3. În cazul unei reclamaţii în perioada de garanţie solicităm utilizatorul să concretizeze: − numărul de serie, anul de fabricare şi tipul maşinii; − denumire şi desemnarea piesei şi / sau subansamblului defectate; − o scurtă descriere a deficienţei.

15.4. Pentru maşinile livrate în Republica Moldova întreprinderea îşi asumă obligaţia de a remedia defecţiunile apărute în perioada de garanţie în termen de 5 zile de la data primirii reclamaţiei.

Pentru maşinile livrate la export, metoda de rezolvare a problemelor legate de eliminarea unor defecte trebuie specificată în contract.

15.5. Garanţia nu se referă la defecţiunile apărute ca urmare a utilizării necorespunzătoare a produsului sau utilizării în alte scopuri, depozitării necorespunzătoare, modificărilor constructive sau reparaţiilor executate de beneficiar.

În acest caz produsul este scos din garanţie, iar beneficiarul trebuie să suporte cheltuielile ocazionate de deplasarea delegatului întreprinderii.

15.6. În caz când maşina iese din funcţie din cauza defectelor ascunse, toate cheltuielile legate de repararea ei le suportă producătorul.

Anvelopele şi camerele de aer a roţilor sprijin şi rulare nu sunt garantate de întreprindere, deoarece respectarea presiunii din pneuri şi lucrul cu distribuitorul hidraulic al tractorului în poziţie “flotantă” nu le poate scoate din funcţiune.

Utilizarea plugurilor în alte scopuri , cu excepţia celor prevăzute în manualul tehnic sau modificarea constructivă sau funcţională prin schimbarea parametrilor iniţial este riscul clientului!

58

Page 59: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

Lini

a de

cupă

rii C

ompl

etea

ză re

prez

enta

ntul

pro

ducă

toru

lui

„Moldagrotehnica” SA MD 3100 Republica Moldova ,or. Bălţi, str. Industrială,4

TALON DE GARANŢIE

1. Semănătoarea de precizie pentru culturi prăşitoare de tip SPP _______

(denumirea)

2. __________________________________ (data, lina şi anul fabricării) Produsul corespunde în totalitate cu documentaţia tehnică şi standardelor

de stat. Este garantată starea bună de funcţionare a semănătorii pe termen de 18

luni de la data livrării. Controlor ________________ _________________ (semnătura personală) (descifrarea semnăturii) L.Ş.

Com

plet

ează

ben

efic

iaru

l

1. __________________ ____________ __________________ (Data primirii semănătorii, (semnătura) (descifrarea semnăturii) de către beneficiar la depozitul producătorului)

2. ___________________ ____________ __________________ (data dării în exploatare) (semnătura) (descifrarea semnăturii)

3. ______________________ (numărul de fabricaţie) L.Ş.

59

Page 60: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

Semănătoarea de precizie pentru plante prăşitoare tip SPP

Catalogul ansamblurilor şi pieselor

60

Page 61: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

UTILIZAREA CATALOGULUI Catalogul ansamblurilor şi pieselor este necesar pentru întocmirea comenzilor pentru piese de

schimb, necesare pentru întreţinerea tehnică şi repararea semănătorii. Catalogul conţine lista ansamblurilor şi pieselor principale, informaţii privitor la cantitate lor

la o maşină. Catalogul este ilustrat.

La întocmirea comenzilor pentru piese de schimb este necesar: − a găsi în „registrul figurilor” denumirea ansamblului, din care face parte piesa; − a determina în specificaţie numărul figurii şi pagina; − a găsi în figură numărul ansamblului sau a piesei necesare; − în rubrica „Denumirea” a specificaţiei determinăm denumirea piesei necesare, iar în

rubrica „Marcarea” – marcarea ei.

În marcarea articolelor sunt reflectaţi parametrii, GOSTurile, IT, normalele. Vă rugăm să specificaţi, la comandarea pieselor de schimb tipul şi numărul de serie al

semănătorii. Aceste date le găsiţi pe plăcuţa de firmă.

Introduceţi aceste date în tabelul de mai jos, astfel încât acestea să le aveţi întotdeauna la îndemână.

Tipul maşinii: Numărul de fabricaţie

Utilizaţi numai piese de schimb originale de la SA „Moldagrotehnica”.

Utilizarea pieselor de schimb de la alţi producători afectează negativ funcţionarea semănătorii, şi anume scurtează durata de exploatare, şi practic în toate cazurile, creşte volumul lucrărilor de întreţinere.

Sperăm să înţelegeţi, că "Moldagrotehnica" SA nu poartă responsabilitate de reducerea productivităţii şi deteriorările, care pot apărea ca rezultat al din utilizării pieselor de schimb de la alţi furnizori.

În legătura cu perfecţionarea continuă a maşinii, în vederea sporirii fiabilităţii, productivităţii şi calităţii, în construcţie pot fi introduse modificări, care nu sunt reflectate în acest catalog.

Registrul figurilor

Denumirea/Marcarea Numărul Figura Pagina

Semănători pentru culturi prăşitoare SPP 00.00.000 1 68 Bara de sprijin SPP8FS-01.00.000 2 69 Bara de sprijin SPP4-01.00.000 2 69 Dispozitiv de cuplare SPP6-02.00.000 3 70 Dispozitiv de cuplare SPP8-02.00.000 4 71 Dispozitiv de cuplare SPP4-02.00.000 4 71 Transmisia SPP6-03.00.000 5 72 Transmisia SPP8-03.00.000 6 73 Exhaustor SK12-02.00.000 7 75 Exhaustor SK12-02.00.000-01 8 77 Secţia de semănat SPP6-06.00.000 9,10 80, 81 Roata de sprijin SPP6-04.00.000 11 82 Roata de sprijin şi acţionare SPP6-05.00.000 12 85 Marcator SPP8-09.00.000 13 86 Suport de sprijin SPP6-10.00.000 14 87 Dispozitiv de ridicare a marcatoarelor SPP8-08.00.000 15 88 Brăzdar SPP8-07.02.000 16 89 Dozator SPP6-07.08.000 17 91 Buncăr SK8-07.ll.000 18 92

61

Page 62: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

Semănători pentru culturi prăşitoare SPP 00.00.000 (fig.1)

№ poz. Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc.

Menţiuni

SPP

-4

SPP

-6

SPP

-8

SPP

-4F

S

SPP

-6F

S SP

P-

8FS

1 Bară de sprijin SPP6-01.00.000 1 1 Până la modernizare

Bara centrală SPP8FS-01.01.000 1 1 1 1

Bara centrală SPP8FS-01.01.000-01 1 1 1 1 Semănători cu sistem de

control Niva 23-05

2 Bară de sprijin SPP4-01.00.000 1 1

Bară de sprijin SPP4-01.00.000-01 1 1 Semănători cu sistem de

control Niva 23

3 Bară de sprijin SPP8FS-01.00.000 1 1 1 1

Bară de sprijin SPP8FS-01.00.000-01 1 1 Semănători cu sistem de

control Niva 23

4 Dispozitiv de cuplare SPP6-02.00.000 1 1 1 1 1 Până la modernizare

Cadru integrat SPP8-02.00.000 1 1 1 1 Cadru integrat SPP4-02.00.000 1 1

5 Transmisia SPP6-03.00.000 1 1 1 1 1 1 Până la modernizare

6 Transmisia SPP8-03.00.000 1 1 1 1 1

7 Exhaustor SK12-02.00.000 1 1 1 1 1 1 Până la modernizare

8 Exhaustor SK 12-02.00.000-01 1 1 1 1 1 9 Roata de sprijin SPP6-04.00.000 2 2 2 Roata de sprijin SPP6-04.00.000-01 1 1 1 1 1 1

10 Roata de sprijin şi acţionare SPP6-05.00.000 2 2 2 Roata de sprijin şi acţionare SPP6-05.00.000 1 1 1 Roata de sprijin şi acţionare SPP6-05.00.000-01 1 1 1

11 Secţia de semănat SPP6-06.00.000 4 6 8 4 6 8 Secţia de semănat SPP6-06.00.000-01 4 6 8 4 6 8 Secţia de semănat SPP6-06.00.000-02 4 6 8 4 6 8 Secţia de semănat SPP6-06.00.000-02 3 5 7 3 5 7 Secţia de semănat SPP6-06.00.000-05 4 6 8 4 6 8 Secţia de semănat SPP6-06.00.000-03 1 1 1 1 1 1 Secţia de semănat SPP6-06.00.000-04 1 1 1 1 1 1 Secţia de semănat SPP6-06.00.000-05 3 5 7 3 5 7

12 Marcatorul stâng SPP8-09.00.000-01 1 1 1 1 1 1 În componenţa dispozitivului

de acţionarea a marcatoarelor 13 Marcatorul drept SPP8-09.00.000 1 1 1 1 1 1

14 Suport de sprijin SPP6-10.00.000 1 1 1 1 1 1 15 Dispozitiv de ridicare a marcatoarelor SPP8-

1

Dispozitiv de ridicare a marcatoarelor SPP8-

1 Dispozitiv de ridicare a marcatoarelor SPP8-

1

Dispozitiv de ridicare a marcatoarelor в SPP8-

1 Dispozitiv de ridicare a marcatoarelor PP8-

1 1

16 Prizon asamblat SPP6-12.00.000 2 2 2 2 17 Suport SPP6-13.00.000 1 1 1 1 1 1 18 Suport SPP6-13.00.000-01 1 1 1 1 1 1 19 Curăţitor КПС 00.280 1 1 1 1 1 1

62

Page 63: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

№ поз. Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc.

Menţiuni

SPP

-4

SPP

-6

SPP

-8

SPP

-4F

S

SPP

-6F

S SP

P-

8FS

20 Fertilizator SPP8-07.01.000 4 6 8 Fertilizator SPP8-07.01.000 3 5 7 Fertilizator SPP8-07.01.000-01 1 1 1

21 Furtun SPP6-00.00.003 2 2 2 2 2 2 L=lm 22 Furtun SPP6-00.00.003-01 2 2 2 2 2 2 L=2m 23 Furtun SPP6-00.00.003 -02 2 2 2 2 L=3m 24 Furtun SPP6-00.00.003 -03 2 2 L=3,5m 25 Tub telescopic SPP6-07.04.500 1 2 2 L=110 mm 26 Tub telescopic SPP6-07.04.500-01 1 2 2 L=250 mm 27 Tub telescopic SPP6-07.04.500-02 2 2 4 L=480 mm

28 Arbore cardanic B2070BUNI3228RL1 1 1 1 1 1 1

Condiţiona nu este indicat

29 Ambreiaj decupabil Н.036.50.000 2 2 2 2 2 2 Incluse în mecanismul de ridicare a

marcatoarelor 30 Furtun presiune înaltă 11-12 Н.036.83.110 2 2 2 2 2 2

31 Furtun pentru îngrăşăminte ТУ РБ 00149438091-99 4 6 8 Incluse în fertilizatoare

L=530 mm

– Sistem control seminţe Niva 23 1

Se montează în cabina tractorului

Sistem control seminţe Niva 23-01 1 1

Sistem control seminţe Niva 23-02 1 1

Sistem control seminţe Niva 23-03 1 1

Sistem control seminţe Niva 23-04

Sistem control seminţe Niva 23-05 1 1 1 1

31b Separator SK12-02.00.002 1 1 1 1 1 1

63

Page 64: Manual SPP ro

Fig.1

1, 2, 3 19 14

11 11 16

4

5, 6, 28

7, 8

7, 8

12

13

12

9

15

17, 18

20

21 22 23

24 23 21

25, 26 27

25, 26, 27

31

29

30

22

64

Page 65: Manual SPP ro

Bara de sprijin SPP8FS-01.00.000/ SPP4-01.00.000 (fig.2)

Fig.2

№ poz. Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc. SPP 8FS SPP 8 SPP 6FS SPP 6 SPP 4FS SPP 4

– 06

08

018

024

026

01

07

09

019

025

027

02

010

012

020

028

030

03

011

013

021

029

031

04

014

016

022

032

034

05

015

017

023

033

035

1 Bară de sprijin SPP8FS-01.00.000 1 1 1 1

Bară de sprijin SPP8FS-01.00.000-01 1 1 1 1 1 1 1 1

Bară de sprijin SPP4-01.00.000 1 1 1 1

Bară de sprijin SPP4-01.00.000-01 1 1 1 1 1 1 1 1

Bara centrală SPP8FS-01.01.000 1 1 1 1

Bara centrală SPP8FS-01.01.000-01 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Splint 5x40.001 GOST 397-55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Bara laterală SPP8FS-01.02.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Ax SPP8FS-01.00.001 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Şaibа SPP6-00.00.001 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 Piuliţă М16.5 GOST 5915-70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 Şaiba SPP8FS-01.00.002 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 Bara laterală SPP8FS-01.02.000-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

65

Page 66: Manual SPP ro

Dispozitiv de cuplare SPP6-02.00.000 (fig.3) (Folosit până la modernizarea semănătorilor)

№ poz. Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc.

Menţiuni

SPP

8FS

SPP

8

SPP

6FS

SPP

6

SPP

4FS

SPP

4

1 CadruSPP6-02.01.000 1 1 1 1 1 1 2 Barieră de protecţie SPP6-

1 1 1 1 1 1

3 Bulon SPP6-02.03.000 1 1 1 1 1 1 4 Ax SPP6-02.00.001 2 2 2 2 2 2 5 Limitator SPP6-02.00.002 1 1 1 1 1 1 6 Excentric SPP6-02.00.003 2 2 2 2 2 2 7 Colier SPP6-02.00.004 4 4 4 4 4 4 8 Suport SPP6-02.00.005 1 1 1 1 1 1 9 Şurub М10х30.58.019 GOST

2 2 2 2 2 2

10 Piuliţă Ml0.5.019 GOST 5915-70 2 2 2 2 2 2 11 Piuliţa М12.5.019 GOST 5915-70 3 3 3 3 3 3 12 Piuliţa М16.5.019 GOST 5915-70 16 16 16 16 16 16 13 Piuliţa М24.5.019 GOST 5915-70 4 4 4 4 4 4 14 Şaiba 10.65Г.019 GOST 6402-70 2 2 2 2 2 2 15 Şaiba 12.65Г.019 GOST 6402-70 3 3 3 3 3 3 16 Splint 4.5x64.019 ОСТ 2.2.2-79 1 1 1 1 1 1 17 Lanţ 4x26 GOST 2319-81 2 2 2 2 2 2 6 verigi

Fig. 3

66

Page 67: Manual SPP ro

Dispozitiv de cuplare SPP8-02.00.000 (fig.4) SPP4-02.00.000

№ poz.. Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc.

Menţiuni

SPP

8FS

SPP

8

SPP

6FS

SPP

6

SPP

4FS

SPP

4

1 Cadru integrat SPP8-02.01.000 1 1 1 1 1 Cadru integrat SPP4-02.01.000 1 1 2 Ax SPP8-02.02.000 1 1 1 1 2 Ax SPP4-02.02.000 1 1 3 Suport SPP8-02.00.300 1 1 1 1 1 1 4 Suport SPP8-02.00.400 4 4 4 4 4 4 5 Bulon SPP6-02.03.000 1 1 1 1 1 1 Bulon de cuplare la tracţiunea

centrală a tractorului condiţionat scos

6 Barieră de protecţie SPP6-02.05.000 1 1 1 1 1 1 condiţionat scoasă 7 Suport SPP6-02.00.005 1 1 1 1 1 1 8 Placa SK12-01.00.002 8 8 8 8 8 8 9 Splint SPP6-10.00.003 3 3 3 3 3 3 11 Şurub М10х35.58.019 GOST 7798-74 4 4 4 4 4 4 13 Piuliţa М10.019 GOST 5915-70 10 10 10 10 10 10 14 Şaiba 10.01.05 GOST 11371-78 2 2 2 2 2 2 15 Piuliţa М20.019 GOST 5915-70 16 16 16 16 16 16 16 Şaiba 10.65Г.019 GOST 6402-70 2 2 2 2 2 2 17 Şaiba 20.65Г.019 GOST 6402-70 16 16 16 16 16 16 18 Piuliţa М12.019 GOST 5915-70 1 1 1 1 1 1 19 Şaiba 12.65Г.019 GOST 6402-70 1 1 1 1 1 1

67

Page 68: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

Fig. 4

1

2 9

3 11 13

1 15 17

8

7 18 19

11 13

68

Page 69: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

Transmisia SPP6-03.00.000 (fig.5) (Folosită până la modernizarea semănătorilor)

№ poz. Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc.

Menţiuni

SPP

8FS

SPP

8

SPP

6FS

SPP

6

SPP

4FS

SPP

4

1 Roată de transmisie SPP6-03.01.000-01 1 1 1 1 1 1 2 Cardan B2070BUNI3228RL1 1 1 1 1 1 1 3 Arbore SPP6-03.00.001 1 1 1 1 1 1 4 Corp lagăr SPP6-03.00.002 1 1 1 1 1 1 5 Bucşa SPP6-03.00.003 1 1 1 1 1 1 6 Capac SPP6-03.00.004 1 1 1 1 1 1 7 Garnitură SPP6-03.00.005 1 1 1 1 1 1 8 Şurub M6.8g xl6.58.0I9 GOST 7798-68 4 4 4 4 4 4 9 ŞurubМ8.8gх30.58.020 GOST 7798-69 4 4 4 4 4 4 10 Piuliţa М24х1,5.7Н.05.018 GOST 11871-88 1 1 1 1 1 1 11 Şaiba 24.02.019 GOST 11872-80 1 1 1 1 1 1 12 Şaiba 6.65Г.019 GOST 6402-70 4 4 4 4 4 4 13 Şaiba 8.65Г.019 GOST 5915-70 4 4 4 4 4 4 14 Pană 10x8-32 GOST 8789-68 1 1 1 1 1 1 15 Inel А35 GOST 13940-78 2 2 2 2 2 2 16 Inel А62 GOST 13941-86 1 1 1 1 1 1 17 Rulment 206 GOST 8338-75 2 2 2 2 2 2 18 Gresor 1.2.Ц9хр. GOST 19853-74 1 1 1 1 1 1 19 Curea trapezoidală А13х8х1250 STAS 11642-79 3 3 3 3 3 3 20 Inel de etanşare 35 GOST 6418-67 1 1 1 1 1 1

Fig. 5

69

Page 70: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

Transmisia SPP8-03.00.000 (fig.6)

№ poz. Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc.

Menţiuni

SPP

8FS

SPP

8

SPP

6FS

SPP

6

SPP

4FS

SPP

4

1 Corp lagăr SPP8-03.00.010CБ 1 1 1 1 1 1 2 Roată de transmisie SPP8-03.00.001 1 1 1 1 1 1 3 Arbore SPP8-03.00.002 1 1 1 1 1 1 4 Bucşa SPP8-03.00.003 1 1 1 1 1 1 5 Capac SPP8-03.00.004 1 1 1 1 1 1 6 Inel de etanşare SPP8-03.00.006 1 1 1 1 1 1 7 ŞurubМ8х30.58.019 GOST7798-70 4 4 4 4 4 4 8 Şaiba8.65Г.О19 GOST6402-70 4 4 4 4 4 4 9 Pană 10x8x35 GOST8789-80 1 1 1 1 1 1 10 Inel А35.65Г GOST13940-86 2 2 2 2 2 2 11 Inel А72.65Г GOST13941-86 1 1 1 1 1 1 12 Gresor1.2.Ц9хр GOST19853-74 1 1 1 1 1 1 13 Rulment 207 GOST 8338-75 1 1 1 1 1 1 14 Rulment 160207 GOST 8882-75. 1 1 1 1 1 1 15 Curea trapezoidală А 13x8x1250 STAS1164/2-79 3 3 3 3 3 3 16 Cardan B2070BUNI3228RL1 1 1 1 1 1 1 România – Furtun-spiroflex SPP8-03.00.011 1 1 1 1 1 1 Ø 34 L=60

mm Se montează pe arbore poz.3 la scoaterea

Fig. 6

70

Page 71: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

Exhaustor SK12-02.00.000 (fig.7) (Folosit până la modernizarea semănătorilor)

№ poz. Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc.

Menţiuni

SPP

8FS

SPP

8

SPP

6FS

SPP

6

SPP

4FS

SPP

4

1 Rotor SK 12-02.03.000 1 1 1 1 1 1 2 Flancul din faţă SK 12-02.01.000 1 1 1 1 1 1 3 Flancul din spate SK12-02.02.000 1 1 1 1 1 1 4 Arbore asamblat SK12-02.08.000 1 1 1 1 1 1 5 Distribuitor absorbţie SK 12-02.00.001 1 1 1 1 1 1 б Vârf asamblat SK 12-02.07.002 1 1 1 1 1 1 7 Colier SK12-02.04.003 1 1 1 1 1 1 8 Roată de transmisie SK12-02.00.008 1 1 1 1 1 1 9 Corp lagăr SK 12-02.00.005 1 1 1 1 1 1 10 Şaiba de reglaj SK12-02.00.007 3 3 3 3 3 3 11 Distanţier SK 12-02.00.006 1 1 1 1 1 1 12 Mâner asamblat SK 12-02.06.000 1 1 1 1 1 1 14 Pană paralelă А8х7х40 GOST 8789-68 1 1 1 1 1 1 15 Şaiba 20.01.019 GOST 11371-68 1 1 1 1 1 1 16 Piuliţa М20.5.019 GOST 5918-73 1 1 1 1 1 1 17 Splint 4x40.016 GOST 397-76 1 1 1 1 1 1 18 Şaiba 8.65Г.019 GOST 6402-70 6 6 6 6 6 6 19 ŞurubМ8х20.58.016 GOST 7798-70 6 6 6 6 6 6 20 Şaiba 12.01.019 GOST 11371-68 1 1 1 1 1 1 21 Piuliţa М12.5.019 GOST 5915-70 1 1 1 1 1 1 22 Şaiba 10.65Г.016 GOST 6402-70 5 5 5 5 5 5 23 Rulment 180206 GOST 8882-75 2 2 2 2 2 2 24 Şaiba 6.65Г.01б GOST 6402-70 29 29 29 29 29 29 25 Piuliţa М6.01.019 GOST 5915-70 33 33 33 33 33 33 26 Şurub М6х 16.016 GOST 7798-70 7 7 7 7 7 7 29 Şaiba 10.01.019 GOST 11371-68 5 5 5 5 5 5 30 Piuliţa Ml0.5.019 GOST 5915-70 5 5 5 5 5 5

71

Page 72: Manual SPP ro

Fig. 7

72

Page 73: Manual SPP ro

Exhaustor SK12-02.00.000-01 (fig.8)

№ poz. Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc.

Menţiuni

SPP

8FS

SPP

8

SPP

6FS

SPP

6

SPP

4FS

SPP

4

1 Flancul din faţă SK12-02.01.000 1 1 1 1 1 1 2 Flancul din spate SK12-02.02.000 1 1 1 1 1 1 3 Rotor SK12-02.03.000 1 1 1 1 1 1 4 Clapeta SK12-02.05.000 1 1 1 1 1 1 5 Pârghie SK 12-02.06.000 1 1 1 1 1 1 6 Vârf asamblat SK12-02.07.000 1 1 1 1 1 1 7 Arbore SK12-02.08.100 1 1 1 1 1 1 8 Corp SK12-02.08.400 1 1 1 1 1 1 9 Bucşa SK12-02.00.003 1 1 1 1 1 1 10 Roată de transmisie SK 12-02.00.009 1 1 1 1 1 1 Şaiba de reglaj SK12-02.00.007 5 5 5 5 5 5 Se montează când este necesar

pentru a ajusta roata de transmisie 11 Piuliţa SK12-02.00.011 4 4 4 4 4 4 12 Şurub SK12-02.00.014 4 4 4 4 4 4 13 Prezon SK12-02.00.015 1 1 1 1 1 1 14 Disc SK12-02.00.016 1 1 1 1 1 1 15 Inel 1А72 GOST 13941-68 1 1 1 1 1 1 16 ŞurubМ6х12.88.01б GOST 7798-70 23 23 23 23 23 23 16а ŞurubМ6х16.88.016 GOST 7798-70 4 4 4 4 4 4 17 ŞurubМ6х20.88.016 GOST 7798-70 1 1 1 1 1 1 18 ŞurubМ8х25.58.016 GOST 7798-70 6 6 6 6 6 6 21 Piuliţa М6.5.016 GOST 5915-70 35 35 35 35 35 35 22 Piuliţa Ml0.5.016 GOST 5915-70 5 5 5 5 5 5 23 Piuliţa Ml2.5.016 GOST 5915-70 2 2 2 2 2 2 24 Şaiba 10.01.016 GOST 6958-78 4 4 4 4 4 4 25 Şaiba 12.01.016 GOST 11371-68 1 1 1 1 1 1 26 Şaiba 10.01.016 GOST 11371-68 1 1 1 1 1 1 27 Şaiba 6.65Г.016 GOST 6402-70 39 39 39 39 39 39 28 Şaiba8.65Г.016 GOST 6402-70 6 6 6 6 6 6 29 Şaiba10.65Г.019 GOST 6402-70 5 5 5 5 5 5 30 Şaiba 6.01.016 GOST 11371-68 8 8 8 8 8 8 31 Splint 4х30.019 GOST 397-76 1 1 1 1 1 1 32 Pană 8x7x40 GOST8789-68 1 1 1 1 1 1 33 Rulment 6207 2RS (URB) STAS 3041-80 2 2 2 2 2 2 34 Gresor 2.2.45 Ц9хр. GOST 19853-74 1 1 1 1 1 1 35 Piuliţa М20.5.019 GOST 5918-73 1 1 1 1 1 1 36 Splint 4x40.001 GOST 397 1 1 1 1 1 1 37 Şaiba 20.01.016 GOST 11371-68 1 1 1 1 1 1

73

Page 74: Manual SPP ro

Fig. 8

74

Page 75: Manual SPP ro

Secţia de semănat SPP6-06.00.000 (fig. 9,10)

№ poz Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc. Menţiuni

– 01 02 03 04 05 1 Cadru SPP6-06.01.000 1 1 1 1 1 1 2 Tija de reglaj SPP6-06.02.000 2 2 2 2 2 2 3 Brăzdar SPP6-06.03.000 1 1 Brăzdar SPP6-06.03.000-01 1 1 1 1 4 Apărătoare pentru lanţ SPP6-06.04.000 1 1 1 1 1 1 5 Roată de tasare SPP6-06.05.000 1 1 1 1 1 1 7 Cutie de seminţe SPP6-06.06.000 1 1 Cutie de seminţe SPP6-06.06.000-01 1 Cutie de seminţe SPP6-06.06.000 1 1 Cutie de seminţe SPP6-06.06.000-01 1 8 Lagăr asamblat SPP6-06.07.000 2 2 2 2 2 2 9 Capac SPP6-06.08.000 1 1 1 1 1 1 10 Corpul camerei de alimentare SPP6-06.09.000 1 1 1 1 1 1 11 Şurub pentru fixare SPP6-06.16.000 1 1 1 1 1 1 12 Suportul buncărului SPP6-06.11.000 1 1 1 1 1 1 Condiţionat nu se indică

Se montează pe Axa poz. 29 13 Răzuitor seminţe SPP6-06.12.000 1 1 1 1 1 1 14 Şurub micrometric SPP6-06.13.000 1 1 1 1 1 1 15 Şurub SPP6-06.00.100 2 2 2 2 2 2 16 Şurub pentru fixare SPP6-06.15.000 1 1 1 1 1 1 17 Disc roată SPP6-06.05.001 1 1 1 1 1 1 Inclus în poz.5

18 Anvelopă SPP6-06.05.002 1 1 1 1 1 1 19 Suport dreaptaSPP6-06.00.001 1 1 1 1 1 1 20 Suport stânga SPP6-06.00.001-01 1 1 1 1 1 1 21 Corp cameră SPP6-06.00.004 1 1 1 1 1 1 22 Distanţier I dreapta SPP6-06.00.005 1 1 1 1 1 1 23 Distanţier II dreapta SPP6-06.00.006 1 1 1 1 1 1 24 Ax distribuitor SPP6-06.00.007 1 1 1 1 1 1 25 Roată de lanţ SPP6-06.00.008-02 1 1 1 1 1 1 Z=11 26 Roată de lanţ SPP6-06.00.008-05 1 1 1 1 1 1 Z=30 27 Agitator elastic SPP6-06.00.010 1 1 1 1 1 1 28 Şaiba montată SPP6-06.00.011 1 1 1 1 1 1 29 Axa II SPP6-06.00.012 1 1 1 1 1 1 30 Distanţier I stânga SPP6-06.00.013 1 1 1 1 1 1 31 Distanţier II stânga SPP6-06.00.014 1 1 1 1 1 1 32 Arc SPP6-06.00.015 2 2 2 2 2 2 Inclus în poz 2 33 Apărătoare frontală SPP6-06.00.016 1 1 1 1 1 1 34 Distanţier SPP6-06.00.017 1 1 1 1 1 1 35 Arc SPP6-06.00.018 1 1 1 1 1 1 36 Disc distribuitor SPP6-06.00.019-01 1 1 1 1 1 1 37 Şaiba de uzură SPP6-06.00.039 1 1 1 1 1 1 Se montează între poz. 21 şi 36 39 Şaiba SPP6-06.00.022 3 3 3 3 3 3 40 Axa SPP6-06.00.023 1 1 1 1 1 1 41 Inel SPP6-06.00.024 1 1 1 1 1 1 42 Capac SPP6-06.00.025 1 1 1 1 1 1 43 Inel SPP6-06.00.026 1 1 1 1 1 1 44 Piuliţa specială SPP6-06.00.027 1 1 1 1 1 1 45 Şaiba montată SPP6-06.00.028 1 1 1 1 1 1

75

Page 76: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

№ poz Denumirea/Marcarea Cantitatea la o maşină, buc. Menţiuni

– 01 02 03 04 05 46 Inel SPP6-06.00.029 1 1 1 1 1 1 47 Şaiba SPP6-06.00.030 1 1 1 1 1 1 48 Şaiba SPP6-06.00.031 1 1 1 1 1 1 49 Dop SPP6-06.00.032 3 3 3 3 3 3 50 Bucşa de ghidare SPP6-06.00.033 1 1 1 1 1 1 51 Şaiba SPP6-06.00.034 2 2 2 2 2 2 52 Şurub special SPP6-06.00.035 1 1 1 1 1 1 53 Piuliţa specială SPP6-06.00.036 1 1 1 1 1 1 54 ŞurubМ6х20.88.016 GOST 7798-70 2 2 2 2 2 2 55 ŞurubМ8х14.88.016 GOST 7798-70 1 1 1 1 1 1 56 Şurub Ml0хЗ0.88.016 GOST 7798-70 3 3 3 3 3 3 57 Şurub Ml0x45.88.016 GOST 7798-70 1 1 1 1 1 1 58 ŞurubМ10х35.88.016 GOST 7798-70 4 4 4 4 4 4 60 Piuliţă cu aripi CU 06.01.022-01 1 1 1 1 1 1 61 PiuliţaМб.5.016 GOST 5915-70 4 4 4 4 4 4 63 Piuliţa М10.5.016 GOST 5915-70 8 8 8 8 8 8 64 Piuliţa М12.5.016 GOST 5915-70 2 2 2 2 2 2 66 PiuliţaМ24.5.016 GOST 5916-70 4 4 4 4 4 4 67 Piuliţa М12.5.016 GOST 5916-70 3 3 3 3 3 3 68 Şaiba 6.01.05 GOST 11371-68 4 4 4 4 4 4 69 Şaiba 8.01.05 GOST 11371-68 2 2 2 2 2 2 70 Şaiba 10.01.05 GOST 11371-68 8 8 8 8 8 8 71 Şaiba 12.01.05 GOST 11371-68 3 3 3 3 3 3 72 Şaiba 16.01.05 GOST 11371-68 6 6 6 6 6 6 Inclus în poz. 2 73 Şaiba 6.65Г.019 GOST 6402-70 2 2 2 2 2 2 74 Şaiba 8.65Г.019 GOST 6402-70 1 1 1 1 1 1 75 Şaiba 10.65Г.019 GOST 6402-70 8 8 8 8 8 8 76 Şaiba 12.65Г.019 GOST 6402-70 2 2 2 2 2 2 78 Splint 2,5x25.019 GOST 397-66 1 1 1 1 1 1 79 Splint 4x32.019 GOST 397-66 4 4 4 4 4 4 80 LanţПР12,7-1820-1 GOST 13568-75 1 1 1 1 1 1 92 verigi

81 Element racordare ПР-12,7-1820-1 GOST 13568-75 1 1 1 1 1 1

82 Element de legătură С-ПР-12,7-1820-1

1 1 1 1 1 1

83 Lanţ 3x25 GOST 7070-75 1 1 1 1 1 1 84 Rolă întinzătoare SPP6-06.04.001 2 2 2 2 2 2

Inclus în poz 4 85 Şaibă de uzură SPP6-06.04.002 1 1 1 1 1 1 86 Arc SPP6-06.04.003 1 1 1 1 1 1 87 Şaiba arc SPP6-06.04 004 1 1 1 1 1 1 88 Suport întinzător SPP6-06.04.200 1 1 1 1 1 1 89 Bucşa SPP6-06.09.002 2 2 2 2 2 2 90 Bucşa SPP6-06.07.002 2 2 2 2 2 2 91 Inel SPP6-06.07.003 2 2 2 2 2 2 92 Şurub SPP6-06.00.037 1 1 1 1 1 1 93 Axa roţii SPP6-06.05.100 1 1 1 1 1 1 Inclus în poz 5 94 Capac SPP6-06.06.002 1 1 1 1 1 1

Inclus în poz 7 95 Indicator normelor de consum a seminţelor SPP6-06.06.200 1 1 1 1 1 1

96 Sesizor seminţeSPP6-06.06.001 1 1 1 1 1 1 97 Gresor A1STAS 1116-86 2 2 2 2 2 2

76

Page 77: Manual SPP ro

Aplicabilitatea secţiilor de semănat SPP6-06.00.000

№ fig. Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc. SPP 8FS SPP 8 SPP 6FS SPP 6 SPP 4FS SPP 4

– 06

08

018

024

026

01

07

09

019

025

027

02

010

012

020

028

030

03

011

013

021

029

031

04

014

016

022

032

034

05

015

017

023

033

035

9, 1

0

Secţia de semănat SPP6-06.00.000 8 8 6 6 4 4 Secţia de semănat SPP6-06.00.000-01 8 8 6 6 4 4 Secţia de semănat SPP6-06.00.000-02 7 8 7 8 5 6 5 6 3 4 3 4 Secţia de semănat SPP6-06.00.000-03 1 1 1 1 1 1 Secţia de semănat SPP6-06.00.000-04 1 1 1 1 1 1 Secţia de semănat SPP6-06.00.000-05 7 8 7 8 5 6 5 6 3 4 3 4

77

Page 78: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

Fig. 9

50, 72

18 17

22, 48 23, 39

15

58

2

93

46, 53

8, 97

78

Page 79: Manual SPP ro

Fig. 10

79

Page 80: Manual SPP ro

Roata de sprijin SPP6-04.00.000 (fig. 11)

№ poz. Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc. Menţiuni

– 01 02 03 04 05 1 Roata SPP6-04.01.000 1 1 2 Furca SPP6-05.01.000 1 1 3 Furca SPP6-05.02.000 1 1 4 Şurub SPP6-05.09.000 1 1 5 Placa SPP6-05.11.000 1 1 6 Ţeava SPP6-04.00.002 1 1 7 Şurub special SPP6-05.00.005 2 2 8 Curăţitor SPP6-05.00.006 1 1 9 Piuliţa SPP6-05.00.009 1 1 10 Şurub М8х25.88.019 GOST 7798-70 2 2 11 Piuliţa М16.5.019 GOST 5915-70 2 2 12 Şaiba 8.65Г.019 GOST 6402-70 2 2 13 Splint 6,3х50 GOST 397-79 2 2

Fig. 11

1 10 12

8

4

2 5 7 11

13

6

3 9

80

Page 81: Manual SPP ro

Rota de sprijin şi acţionare SPP6-05.00.000 (fig. 12)

№ poz. Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc. Menţiuni

– 01 02 03 04 05 1 Furca SPP6-05.01.000 1 1 2 Furca SPP6-05.02.000 1 1 3 Roata SPP6-05.03.000 1 1 4 Suport SPP6-05.04.000 1 1 5 Întinzător SPP6-05.06.000 1 1 6 Întinzător SPP6-05.07.000 1 1 7 Apărătoare SPP6-05.08.000 1 1 8 Şurub SPP6-05.09.000 1 1 9 Suport SPP6-05.10.000 Folosit până la

modernizarea semănătorii 10 Placa SPP6-05.11.000 1 1 11 Suport SPP6-05.00.001 1 1 12 Arbore SPP6-05.00.002 1 1 13 Arbore SPP6-05.00.003 1 1 14 Bucşa SPP6-05.00.004 1 1 15 Şurub CPS 00.00.011 2 2 16 Curăţitor SPP6-05.00.006 1 1 17 Кронштейн датчика пути SPP6-05.00.023 1 Condiţionat nu se indică 18 Rolă SPP6-05.00.008 3 3 19 Piuliţa SPP6-05.00.009 1 1 20 Şurub de blocare SPP6-05.00.010 1 1 21 Şaiba SPP6-06.00.022 11 11 22 Roată de lanţ SPP6-05.00.014 1 1 Z=15 23 Roată de lanţ SPP6-05.12.000-01 1 1 Z=34 24 Roată de lanţ SPP6-05.12.000 1 1 Z=17 25 Roată de lanţ SPP6-05.12.000-01 1 1 Z=34 26 ŞurubМ8х25.88.01б GOST 7798-70 4 4 27 Şurub Ml0x30.88.016 GOST 7798-70 2 2 28 Şurub М12х35.88.016 GOST 7798-70 1 1 29 PiuliţaМ8.5.019 GOST 5915-70 1 1 30 Piuliţa Ml0.5.019 GOST 5915-70 2 2 31 Piuliţa Ml2.5.019 GOST 5915-70 2 2 32 Piuliţa М16.5.019 GOST 5915-70 2 2 33 Piuliţa cu aripi CU 06.01.022 2 2 34 Şaiba 8.01.05 GOST 11371-78 4 4 35 Şaiba 10.01.05 GOST 11371-78 2 2 36 Şaiba 12.01.05 GOST 11371-78 1 1 37 Şaiba 16.01.05 GOST 11371-78 1 1 38 Şaiba 8.65Г.019 GOST 6402-70 2 2 39 Şaiba 10.65Г.019 GOST 6402-70 2 2 40 Şaiba12.65Г019 GOST 6402-70 2 2 41 Splint 6.3x40.019 GOST 397-75 7 7 42 Gresor 12 Ц9хр GOST 19853-74 2 2 43 Pană 5x9 GOST 8795-68 4 4 44 Lanţ ПР-12,7-1820-2 GOST 13568-75 1 1 52 verigi 45 LanţПР12,7-1820-2 GOST 13568-75 1 1 109 verigi

81

Page 82: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

№ poz. Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc. Menţiuni

– 01 02 03 04 05 46 Element de racordare ПР-12,7-1820-2

2 2

47 Element de legătură С-ПР-12,7-1820-2 GOST 13568-75 2 2

48 Corpul apărătoarei SPP6-05.03.210 1 1 49 Capacul apărătoarei SPP6-05.03.220 1 1 50 Suport SPP6-05.03.001 2 2 51 Suport SPP6-05.03.001-01 2 2 52 Carcasa 1 SPP6-05.03.002 2 2 53 Carcasa 2 SPP6-05.03.003 2 2 54 Inel sferic SPP6-05.03.004 4 4 55 Carcasa SPP6-05.03.007 4 4 56 Bucşa 1 SPP6-05.03.005 1 1 57 Bucşa 2 SPP6-05.03.006 1 1 58 Rulment 6205-2RS STAS 3041-80 2 59 Şurub М8х25.58.016 GOST 7798-70 6 6 60 Şurub М12х40.38.016 GOST 7798-70 4 4 61 Piuliţa М8.5.019 GOST 5915-70 6 6 62 Piuliţa М12.5.019 GOST 5915-70 4 4 63 Piuliţa Ml8x1,5.5.019 GOST 5915-70 4 4 64 Şaiba8.65Г.019 GOST 6402-70 6 6 65 Şaiba12.65Г.019 GOST 6402-70 4 4 66 Şaiba 20.01.019 GOST 10450-68 2 2 67 Disc 5Jx13H2 2103-3101015-02 1 1 68 Şurub ПА 01.01.004 4 4 Montarea discului pe

butuc. Condiţionat nu se indică 69 Piuliţa ПА 01.01.005 4 4

70 Anvelopă 155(70R13BC БЦ11)ГО 1 71 Cameră cu ventil în ansamblu 1 1 72 Ax asamblat SPP6-05.03.110-01 1 1

82

Page 83: Manual SPP ro

Fig. 12

45, 46, 47

3

66

66

67

83

Page 84: Manual SPP ro

Marcator SPP8-09.00.000 (fig. 13)

№ poz Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc. Menţiuni

– 01 02 03 04 05 1 Suport SPP8-09.01.000 1 1 1 Suport SPP8-09.01.000-01 1 2 Ţeava marcatorului SK12-14.00.000 1 1 Ţeava marcatorului SK12-14.00.000-01 1 1 3 Marcator SPP8-09.02.000 1 1 Marcator SPP8-09.02.000-01 1 Marcator SPP8-09.02.000-02 1 Marcator SPP8-09.02.000-03 1 4 Fixator SPP8-09.00.100 1 1 1 1 5 Axa SPP8-09.00.200 1 1 1 1 7 Axa SPP8-09.00.001 1 1 1 1 8 Colier SPP8-02.00.004 2 2 2 2 9 Arc SPP8-09.00.003 1 1 1 1 10 Splint SPP6-10.00.003 1 1 1 1 11 Piuliţa М16.5.019 GOST 5915-70 4 4 4 4 12 Şaiba 16.65Г.019 GOST 6402-70 4 4 4 4 13 Splint 5x50 GOST 397-66 1 1 1 1 14 Colier SPP8-09.00.008 2 2 2 2

Condiţionat nu se indică Montarea poz. 2

15 Placa SPP8-09.05.001 2 2 2 2 16 Piuliţa М12.5.019 GOST 5915-70 4 4 4 4 17 Şaiba 12.65Г.019 GOST 6950-70 4 4 4 4 18 Piuliţa М10.5.019 GOST 5915-70 2 2 2 2 19 Şaiba 10.01.05 GOST 6950-70 1 1 1 1 20 Gresor A1STAS 1116-86 1 1 1 1

Fig. 13

2, 14, 15, 16,

1

7 13 8, 11, 12

5, 18, 19

4, 10

3

20

9

84

Page 85: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

Picior de sprijin SPP6-10.00.000 (fig. 14)

№ poz Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc. Menţiuni

– 01 02 03 04 05 1 Suport SPP6-10.01.000 1 2 Suport SPP6-10.02.000 1 3 Şurub SPP6-10.03.001 2 4 Colier SPP6-10.00.002 2 5 Splint SPP6-10.00.003 1 6 Piuliţa М10.5.019 GOST 5915-70 4 7 Şaiba 10.65Г.019 GOST 6402-70 4 8 Splint4х22.019 GOST 397-79 1 9 Şaiba 16.01.019 GOST 11371-78 1

Fig. 14

85

Page 86: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

Dispozitiv de acţionare hidraulică a marcatoarelor SPP8-08.00.000 (fig. 15)

№ poz Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc. Menţiuni

– 01 02 03 04 05 1 Marcator SPP8-09.01.000 1 1 2 Marcator SPP8-09.01.000-01 1 1 3 Conducta de ulei SPP8-09.01.100 2 2 4 Supapă BD 09.000 2 2 5 Placa SPP8-08.00.001 4 4 6 Scoabă В DT 18.00.002 4 4 7 Axa SPP8-08.00.002 4 4 8 Piesă intermediară SPP6-11.00.100-01 2 2 12 ŞurubМ8х20.58.00 GOST7798-74 4 4 13 Piuliţa М8 05.019 GOST5915-70 4 4 14 Şaiba 8.65.Г.016 GOST6402 4 4 16 Hidrocilindru Ц40-250-11 ОСТ 23 1.97-80 2 2 Furtun de presiune înaltă 2-12 17 НОЗб.83.060 РТМ А23.1.036-80 2 18 Н036.83.110 РТМ А23.1.036-80 4 2 19 Racord terminat НО36.04.003 2 2 20 Ambreiaj decupabil Н036.50.000 2 2 21 Şaiba Н036.28.004 2 2 22 Splint 4x30.019 GOST 397-79

4 4

23 Inel 017-02.019 GOST 9833-73 4 4

Fig. 15

86

Page 87: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

Brăzdar SPP8-07.02.000 (fig. 16)

№ poz Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc. Menţiuni

– 01 02 03 04 05 1 Suport SPP8-07.02.100 1 2 Brăzdar SPP8-07.02.200 1 3 Tracţiune SPP8-07.02.300 1 4 Şaiba SPP8-07.02.001 1 5 Arc SPP8-07.02.002 1 6 Capac SPP6-09.00.004 2 7 Placa SPP8-06.00.020 1 8 Şurub М 16x55.58.019 GOST 7798-70 1 9 Piuliţa М16.05.019 GOST 5915-70 4 10 Piuliţa Ml6.05.019 GOST5916-70 1 11 Şaiba 16.65Г.019 GOST 6402-70 3

Fig. 16

87

Page 88: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

Dozator SPP6-07.08.000 (fig.17)

№ poz Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc. Menţiuni

– 01 02 03 04 05 1 Suportul dozatorului SPP6-07.08.100 1 2 Ax cu melc SPP6-07.03.015 1 3 Buncărul dozatorului SPP6-07.08.001 1 4 Ax antrenat SPP6-07.08.002 1 5 Bucşa SPP6-07.08.003 4 6 Ghidaj SPP6-07.08.004 1 7 Ax dozatorului SPP6-07.08.005 1 8 Dozator SPP6-07.08.006 1 9 Pâlnie SPP6-07.08.007 1 10 Roată lanţ SPP6-07.08.008 1 Z=11 11 Roată lanţ SPP6-07.08.008-01 1 Z=12 12 Şaiba SPP6-06.00.022 6 13 Dop SPP6-07.08.010 1 14 Ventil SPP6-07.08.011 1 18 Şurub2М6х25.58.О19 GOST 17473-80 4 19 Şurub2М5х16.58.О19 GOST 17473-80 1 20 Piuliţa М5.5.019 GOST 5915-70 1 21 Piuliţa М6.5.019 GOST 5915-70 8 23 Şaiba 6.65Г.019 GOST 6402-70 4 24 Şaiba 1.20.019 GOST 9649-66 2 25 Şaiba 5.019 GOST 11371-68 1 26 Şaiba 6.019 GOST 11371-68 4 27 Şaiba 6.019 GOST 6958-68 4 28 Splint 4x32.019 GOST 397-66 2 29 Splint 6,3x50.019 GOST 397-66 1 30 Pană segmentată 5x9 GOST 8795-68 1 31 Ştift resort SPP6-07.08.015-02 2 32 LanţПР12,7-1820-1 GOST 13568-75 1 26 verigi

33 Element de legătură С-ПР-12,7-1820-1 GOST 13568-75 1

88

Page 89: Manual SPP ro

Fig. 17

89

Page 90: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA Buncăr SK8-07.ll.000 (fig. 18)

№ poz Denumirea/Marcarea

Cantitatea la o maşină, buc. Menţiuni

– 01 02 03 04 05 1 Capac SK8-07.11.100 1 2 Buncăr SK8-07.11.100 1 3 Axa 12-6x1809Г2С GOST 9650-71 2 4 Şaiba 6.019 GOST 11371-68 4 5 Splint 1,6x12.001 GOST 397-66 4

Fig. 18

90

Page 91: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA Anexa 1

Instrucţiuni privitor scurtarea transmisiei cardanice

Maşinile sunt livrate consumatorului cu lungimea transmisiei cardanice L min/L max=450/750 mm

Lungimea transmisiei cardanice este în funcţie de tipul tractorul folosit, astfel este posibil poate că maşina livrată este cu transmisia cardanică mai mare decât e necesar.

În cazul când transmisia cardanică nu se scurtează până la dimensiunile necesare, la trecerea maşinii în poziţie de transport, are loc defectarea ei.

Verificarea utilităţii (compatibilităţii) transmisiei cardanice a maşinii cu tractorul folosit se efectuează în modul următor:

− se cuplează maşina la tractor în poziţie orizontală; − se ridică maşina până la distanţa minimă dintre arborele prizei de putere APP (PTO) a

tractorului şi arborele de maşinii; − transmisia cardanică se strânge în poziţia minimă şi se cuplează la arborele prizei de

putere a tractorului APP (PTO) , iar altă furcă a transmisiei cardanice se anexează (conectează) la arborele a maşinii;

− în cazul în care conectarea acestei furci la arborele maşinii distanţa de deplasare a furcii către arborele maşinii este de cel puţin 20 mm (Lo = min 58 mm), scurtarea nu este necesară (fig. ___).

În cazul în care transmisia cardanică este mai mareea se scurtează, respectând cerinţele de mai sus.

Scurtarea este aceeaşi pentru ambele tuburi telescopice şi ambele bariere de protecţie. Bariere de protecţie trebuie să fie mai scurte decât tuburile telescopice cu 20 mm.

Nu folosiţi transmisia cardanică,la care tuburile telescopice intră unul în altul în mai puţin de

60 mm în poziţie extinsă la o lungime maximă, deoarece aceasta provoacă ruperea transmisiei! Fixaţi barierele de protecţie cu lanţuri! Nu exploataţi agregatul fără bariere de protecţie!

Nu ridicaţi transmisia cardanică de lanţuri! După scurtare se elimină bavurile de pe tuburile telescopice şi se gresează. Nu se admit alte modificări ale transmisie cardanice!

91

Page 92: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

Anexa 2 Specificaţia de livrare a semănătorilor de tipul SPP

Semănătorile sunt expediate către consumatori asamblate, echipate cu organe de lucru pentru executarea semănatului boabelor de porumb cu intervalul între rânduri 70 cm.

Semănătorile se livrează în două blocuri: Blocul №1 – propriu-zis semănătoarea asamblată. În scopul asigurării integrităţii în timpul

transportări în caz de necesitate unele piese şi subansambluri se demontează şi se amplasează în blocul №2;

Blocul №2 reprezintă o cutie din carton cu accesorii, piese de rezervă şi schimbabile, documentaţie, piese şi subansamblurile demontate.

Blocul №1

Denumirea piesei (subansamblului) Marcarea

Cantitatea la 1 maşină, buc.

Menţiuni

SPP-

4

SPP-

6

SPP-

8

SPP-

4FS

SPP-

6FS

SPP-

8FS

1. Bara de sprijin SPP6-01.00.000 1 1 2. Bara de sprijin SPP4-01.00.000 1 1 3. Bara de sprijin SPP8FS-01.00.000 1 1 4. Dispozitiv de cuplare SPP8-02.00.000 1 1 1 1 5. Dispozitiv de cuplare SPP6-02.00.000 1 1 6. Transmisia SPP6-03.00.000 1 1 7. Transmisia SPP8-03.00.000 1 1 1 1 8. Exhaustor SK12-02.00.000 1 1 9. Exhaustor SK12-02.00.000-01 1 1 1 1 10. Roata de sprijin SPP6-04.00.000 2 2 2 11. Roata de sprijin şi acţionare SPP6-05.00.000 2 2 2 12. Secţia de semănat SPP6-06.00.000 4 6 8 4 6 8 13. Marcator drept SPP8-09.00.000 1 1 1 1 1 1 Inclus în

dispozitivul de acţionare a

marcatoarelor

14. Marcator stâng SPP8-09.00.000 -01 1 1 1 1 1 1

15. Suport de sprijin SPP6-10.00.000 1 1 1 1 1 1 16. Dispozitiv de acţionare a 17. marcatoarelor SPP8-08.00.000

1 1 1 1 1 1

18. Prizon asamblat SPP6-12.00.000 2 2 2 2 19. Suport SPP6-13.00.000 1 1 1 1 1 1 20. Suport SPP6-13.00.000-01 1 1 1 1 1 1 21. Curăţitor КПС 00.280 1 1 1 1 1 1 22. Fertilizator SPP8-07.01.000 4 6 8 23. Furtun SPP6-00.00.003 2 2 2 2 2 2 L= 1 m 24. Furtun SPP6-00.00.003-01 2 2 2 2 2 2 L=2m 25. Furtun SPP6-00.00.003 -02 2 2 2 2 L=3m 26. Furtun SPP6-00.00.003 -03 2 2 L=3,5m 27. Tub telescopic SPP6-07.04.500 1 2 2 28. Tub telescopic SPP6-07.04.500 -01 1 2 2 29. Tub telescopic SPP6-07.04.500-02 2 2 4 30. Arbore cardanic B2070BUNI3228RL1 1 1 1 1 1 1 31. Ambreiaj decupabil Н.036.50.000 2 2 2 2 2 2 32. Furtun presiune înaltă Н.036.83.110 2 2 2 2 2 2 33. Furtun ТУ РБ 00149438091-99 4 6 8 L=530mm

92

Page 93: Manual SPP ro

«МОLDAGROTEHNICA» SA

Blocul №2

Denumirea piesei (subansamblului) Marcarea

Cantitatea la 1 maşină, buc.

Menţiuni

SPP-

4

SPP-

6

SPP-

8

SPP-

4FS

SPP-

6FS

SPP-

8FS

Piese de schimb 1. Disc distribuitor SPP6-06.00.019-03 4 6 8 4 6 8 ø 3х14 2. Disc distribuitor SPP6-06.00.019-06 4 6 8 4 6 8 ø 5,5х22 3. Disc distribuitor SPP6-06.00.019-08 4 6 8 4 6 8 ø 4,5х48 4. Disc distribuitor SPP6-06.00.019-09 4 6 8 4 6 8 ø 4х3х2 5. Disc distribuitor SPP6-06.00.019-10 4 6 8 4 6 8 6. Disc distribuitor SPP6-06.00.019-11 4 6 8 4 6 8 ø 2,5х34 7. Disc distribuitor SPP6-06.00.019-12 4 6 8 4 6 8 ø 5,5х14 8. Roată de lanţ SPP6-06.00.008-01 4 6 8 4 6 8 z=10 9. Roată de lanţ SPP6-06.00.008 4 6 8 4 6 8 z=9 10. Roată de lanţ SPP6-06.00.008-03 4 6 8 4 6 8 z=16 11. Roată de lanţ SPP6-06.00.008-04 4 6 8 4 6 8 z=22 12. Roată de lanţ SPP6-05.00.012 - - 4 4 4 z=12 13. Roată de lanţ SPP6-05.12.000 - - 2 2 2 z=17 14. Roată de lanţ SPP6-05.00.014 2 2 2 z=15 15. Tub telescopic SPP6-07.04.500-01 - - 2 3 3 16. Brăzdar SPP6-06.20.000 4 6 8 4 6 8 Contra plată

suplimentară Piese de rezervă

1. Rolă de întindere SPP6-06.04.001 1 2 2 1 2 2 2. Şaiba de uzură SPP6-06.04.002 1 2 2 1 2 2 3. Arc SPP6-06.00.018 1 2 2 1 2 2 4. Arc SPP6-06.04.003 1 2 2 1 2 2 5. Malaxor elastic SPP6-06.00.010 1 2 2 1 2 2 6. Bucşa SPP6-06.07.002 1 1 1 1 2 2 7. Bucşa SPP6-07.08.003 - - - 1 2 2 8. Bucşa SPP6-07.08.001 1 1 1 9. Dop SPP6-07.08.010 1 1 1

Accesorii 1. Arbore cardanic В2070BUNI3228R1 1 1 1 1 1 1 2. Furtun presiune înaltă H036.83.110 2 2 2 2 2 2 3. Ambreiaj decupabil H036.50.000 2 2 2 2 2 2 4. Fixator SPP8FS-00.00.018 4 4 5. Cheie SPP8-00.00.033 1 1 1 1 1 1

Documentaţia 1. Manual tehnic 1 1 1 1 1 1

Piese şi subansambluri demontate de pe plug

Completat şi ambalat _______________ ___________________ (semnătura) (descifrarea semnăturii) L.Ş. ________________________ ____________________ (semnăturile personale sau (descifrarea semnăturii) ştampilele personale de recepţie)

93