spp cameramanfotoreporter

139
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ Calificarea: CAMERAMAN – FOTOREPORTER Nivel 3 avansat Calificarea: Cameraman-fotoreporter Nivel 3 avansat

Upload: emiliana-soimita-magerusan

Post on 16-Feb-2015

75 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: SPP CameramanFotoreporter

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Calificarea: CAMERAMAN – FOTOREPORTER

Nivel 3 avansat

BUCUREŞTI2006

Calificarea: Cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

Page 2: SPP CameramanFotoreporter

UNITĂŢI DE COMPETENŢE

UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE:

1. Comunicarea profesională în limba modernă 2 credite

2. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată ( TIC) 1 credit

3. Comunicare profesională 1 credit

4. Managementul proiectelor 2credite

5. Managementul calităţii 1 credit

UNITAŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE:

Nr. Crt.

Unitatea de competenţă Valoare credit

Competenţe

1. Conceptul de MEDIA 2 1. Analizează texte media2. Diferenţiază stilurile în producţia media3. Analizează structuri narative4. Identifică obiectul reprezentării

2. Comunicare vizuală 1 1. Abordează experimental realizarea imaginilor prin selectarea unei game de metode, materiale şi formate media

2. Explorează şi compară modalităţile prin care limbajul vizual poate fi utilizat pentru a comunica idei şi înţelesuri

3. Comunică unei audienţe specifice un mesaj dorit utilizând limbajul vizual

3. Limbaj plastic 1 1. Demonstrează capacităţi de exprimare plastică cu ajutorul materialelor, instrumentelor şi a tehnicilor variate

2. Demonstrează sensibilitate, imaginaţie şi creativitate artistică

3. Aplică elemente de limbaj plastic4. Studii de film şi

televiziune2 1. Analizează evoluţia filmului în istoria

cinematografului2. Analizează istoria televiziunii3. Compară producţia cinematografică cu

producţia de televiziune4. Analizează rolul producătorului operei

audio-vizuale şi dreptul de autor5. Optica foto-cine-TV 2 1. Analizează noţiunile generale despre

lumină şi culoare2. Utilizează elementele şi sistemele optice3. Foloseşte caracteristicile funcţionale ale

obiectivelor4. Utilizează caracteristicile calitative ale

obiectivelor5. Utilizează caracteristicile constructive ale

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

2

Page 3: SPP CameramanFotoreporter

obiectivelor6. Arta imaginii – concepte

de bază1 1. Explică noţiunea de cadru

2. Stabileşte unghiul de filmare3. Analizează secvenţa

7. Arta imaginii – elemente de gramatică vizual plastică

1 1. Interpretează noţiunea de unghiulaţie2. Schiţează forme simple de decupaj3. Realizează şi creează imagini ce compun

realităţi cinematografice (virtuale)8. Arta fotografică 1 1. Identifică particularităţile fotografiei

2. Foloseşte performanţele tehnicii fotografice pentru realizarea fotografiilor artistice

3. Foloseşte elementele de compoziţie şi limbaj vizual

9. Tehnica video 1 1. Aplică tehnologiile de bază pentru video şi TV şi principiile de înregistrare video

2. Analizează sisteme de producţie pentru înregistrări video şi sisteme post-producţie

3. Utilizează o gamă de tehnologii şi tehnici video

10. Tehnica foto 2 1. Produce şi înregistrează imagini într-o gamă variată de locaţii

2. Utilizează spaţiul studioului şi o gamă variată de echipamente pentru fotografiere

3. Procesează materialele fotografice4. Evaluează utilizarea tehnicilor fotografice

11. Tehnica cinematografică 1 1. Aplică tehnologia realizării filmelor2. Execută lucrări de filmare3. Utilizează pelicula cinematografică

12. Fotografia digitală 1 1. Explică principiul înregistrării imaginii digitale

2. Alege camera digitală3. Utilizează camera digitală

13. Prelucrarea imaginilor digitale

2 1. Creează o varietate largă de imagini utilizând sisteme şi tehnici digitale

2. Prelucrează imaginile digitale utilizând aplicaţii specializate

3. Stochează şi obţine imaginile prelucrate digital corespunzător condiţiilor impuse

4. Investighează şi evaluează critic calităţile tehnice şi estetice ale propriilor imagini digitale obţinute

14. Fotoreportajul 2 1. Analizează modul de organizare şi derulare a activităţii de realizare a fotoreportajului

2. Identifică tipurile de fotoreportaj3. Asigură calitatea fotoreportajului4. Realizează fotografierea pentru

fotoreportaj

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

3

Page 4: SPP CameramanFotoreporter

TOTAL 20

Titlul unităţii: 1. Comunicare profesională în limba modernă

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

3. Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

4. Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

5. Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

4

Page 5: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 1. Comunicare profesională în limba modernă

Competenţa 1: Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global în mesaje orale care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat

(b) Extragerea informaţiilor / detaliilor specifice necesare şi relevante pentru sarcinile de serviciu, din mesaje orale diverse

(c) Identificarea de opinii şi atitudini, şi distingerea lor de informaţii factuale sau de altă natură (legi, idei, concepte)

(d) Identificarea, cu ajutorul conţinutului, intonaţiei şi al sensului implicit, a informaţiilor privind priorităţi şi urgenţe

(e) Identificarea şi utilizarea de indicii verbale, non-verbale şi / sau de asocieri / conexiuni pentru clarificarea sensului unor elemente de vocabular sau de accent nefamiliare

(f) Înţelegerea de instrucţiuni, solicitări şi întrebări orale, care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat, şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală

Condiţii de aplicabilitate:

Contexte: activităţi de serviciu, contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe), situaţii formale situaţii informale

Surse şi tipuri de mesaje orale: Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent

nefamiliare, emise la viteză normală, în diverse registre, de lungime variabilă: mesaje, formale şi informale directe, emise clienţi, colegi sau de cei din jur; discursuri, rapoarte, conferinţe (inclusiv video-conferinţe); prezentări (formale / informale) de produse / servicii; transmisiuni radio şi TV, anunţuri publice; conversaţii telefonice, inclusiv mesaje telefonice înregistrate.

Informaţii obţinute: ideea principală (sensul global); informaţii, inclusiv numerice, pe teme profesionale: instrucţiuni, solicitări, întrebări, explicaţii; informaţii factuale, inclusiv numerice, privind specificaţii de procese, produse şi servicii; opinii, puncte de vedere, atitudini (pro, contra, neutră), priorităţi.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

5

Page 6: SPP CameramanFotoreporter

Limbaj: limbaj şi structuri familiare şi mai puţin familiare, în registre sociale şi profesionale uzuale, termeni specifici mesajelor mass media; vocabular specific cu nivel mediu de specializare, relevant pentru domeniul ocupaţional; vorbire la viteză normală;

Moduri de acţiune: întrebări, intonaţie, limbaj corporal / nonverbal, verificarea sensului prin alte surse; comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane; acţiuni proprii (realizarea de operaţii, activităţi).

Probe de evaluareProbe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii / detalii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice opinii şi atitudini şi să le distingă de informaţii de altă natură, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii privind priorităţi şi urgenţe cu ajutorul conţinutului, intonaţiei şi al sensului implicit, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege instrucţiuni, solicitări şi întrebări şi că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c), (d), (e) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

6

Page 7: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 1. Comunicare profesională în limba modernă

Competenţa 2: Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea şi localizarea promptă şi corectă de informaţii şi opinii relevante pentru sarcini de serviciu, în texte de specialitate

(b) Identificarea sensului unor elemente de text nefamiliare prin utilizarea de materiale de referinţă şi / sau de asocieri / conexiuni, atunci când este necesar

(c) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite, în scopul îndeplinirii unei sarcini de serviciu.

(d) Înţelegerea de reglementări, instrucţiuni, şi recomandări specifice din texte care conţin limbaj complex şi specializat şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor din astfel de texte de specialitate

Condiţii de aplicabilitate:

Contexte: activităţi profesionale, contexte profesionale formale, contexte profesionale informale, contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe)

Tipuri de text: Texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungime variabilă: documente profesionale specifice specializării: manuale, rapoarte, reclame, oferte, fişe tehnice; texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă, prezentări, reclame, anunţuri; texte cu conţinut operaţional profesional: corespondenţă, faxuri, circulare, formulare, instrucţiuni cereri, reclamaţii, procese verbale;

Informaţii obţinute: elemente cheie din documente relevante, informaţii factuale, inclusiv numerice, relativ complexe, pe teme de interes comun; informaţii profesionale: instrucţiuni, explicaţii, date tehnice ale unor produse şi servicii, evaluări; date privind: materii prime, materiale şi produse finite, operaţii şi procese tehnologice

Materiale de referinţă: dicţionare; diagrame şi alte materiale vizuale; instrucţiuni, manuale tehnice, prospecte, baze de date, pagini Internet.

Forme de prezentare: tabele, grafice, scheme; prezentări, notiţe.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

7

Page 8: SPP CameramanFotoreporter

Moduri de acţiune: comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane; transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare; acţiuni proprii: realizarea de operaţii, modificarea unor operaţii, luarea de decizii.

Probe de evaluare

Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să localizeze informaţii, detalii şi opinii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate şi strategii de semantizare pentru identificarea sensului, atunci când este necesar, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) , şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege reglementări, instrucţiuni, şi recomandări citite şi că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

În unele cazuri poate fi necesar ca probele de evaluare să includă limite de timp realiste pentru realizarea sarcinilor de lucru, în concordanţă cu cerinţele specifice contextului profesional.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

8

Page 9: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 1. Comunicare profesională în limba modernă

Competenţa 3: Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu

Criterii de performanţă:

(a) Oferirea şi solicitarea, în discuţii, de informaţii şi de instrucţiuni pentru îndeplinirea unei sarcini de serviciu, folosind expresii şi structuri variate

(b) Realizarea de prezentări orale de fapte, idei şi opinii profesionale, pregătite în prealabil, folosind un limbaj specializat corect şi materiale suport adecvate

(c) Formularea clară, precisă şi structurată logic a ideilor, faptelor şi opiniilor şi susţinerea lor cu argumente

(d) Oferirea de clarificări şi explicaţii atunci când informaţia / instrucţiunea nu este corect înţeleasă de ceilalţi

(e) Exprimarea fluentă, cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului

(f) Utilizarea adecvată şi suficient de corectă a unei varietăţi de termeni de specialitate comuni / familiari şi de structuri lingvistice astfel încât să se asigure comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există în text unele deficienţele de pronunţie şi / sau intonaţie, de gramatică, şi / sau de registru

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de informaţii: conversaţii şi prezentări de lungimi variate, care conţin: informaţii factuale (inclusiv numerice), idei, opinii; instrucţiuni, explicaţii, detalii de operare, sfaturi; descrieri şi specificaţii de obiecte, procese, operaţii.

Tipuri de discurs: discuţii profesionale formale şi informale; prezentări; scurte rapoarte profesionale.

Contexte: contexte profesionale, situaţii specifice în organizaţie, la locului de muncă; contexte sociale care au legătură cu profesia (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe); contexte formale şi contexte informale.

Tipuri de prezentări: rapoarte (relatări de evenimente, întâlniri); demonstraţii operaţionale; prezentări detaliate de procese / produse / servicii.

Materiale suport pentru prezentări notiţe, plan de prezentare, documente, fişe de lucru; imagini,

grafice, scheme, folii, planşe, obiecte (mostre), modele;

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

9

Page 10: SPP CameramanFotoreporter

Limbaj: fluent, la viteză normală, în diverse registre; expresii specifice şi structuri variate; vocabular specializat familiar, specific domeniului ocupaţional.

Moduri de comunicare: faţă în faţă, individual sau în grup; la telefon, robot telefonic.

Moduri de acţiune: comunicarea / transmiterea de informaţii / instrucţiuni către interlocutor / i; susţinerea unei prezentări .

Probe de evaluare:

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze prezentări orale pregătite în prealabil, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să formuleze clar, precis şi structurat fapte, idei şi opinii şi să le susţină cu argumente, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să se exprime fluent, cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică pentru a se asigura comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există unele deficienţe, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

Prezentările pot avea o durată variată, dar nu mai puţin de 10 minute. Candidaţii vor putea folosi planul de prezentare / notiţele, dar prezentarea va fi liberă şi în nici un caz nu va fi citită.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

10

Page 11: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 1. Comunicare profesională în limba modernă

Competenţa 4: Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu

Criterii de performanţă:

(a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice sarcinilor de serviciu ale locului de muncă

(b) Redactarea unor texte funcţionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, cu folosirea de expresii şi structuri adecvate variate

(c) Transmiterea în scris, în limbaj specific clar şi precis, de informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare

(d) Utilizarea de materiale de referinţă specifice adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite

(e) Elaborarea de texte astfel încât deficienţele de gramatică, ortografie şi / sau de registru nu împiedică înţelegerea deplină a lor

(f) Adecvarea formatului şi limbajului la context, la tipul de text şi la subiect

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri şi formate de documente şi texte funcţionale: formulare şi alte documente specifice specializării (facturi, facturi

pro-forma, oferte, fişe tehnice, corespondenţă profesională: scrisori, note circulare, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail); procese verbale, minute, referate, rapoarte. formate formale; formate informale.

Tipuri de informaţii: în texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungimi variate: informaţii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice), despre produse şi servicii; aranjamente şi instrucţiuni de serviciu; idei, opinii, puncte de vedere; raportări privind desfăşurarea unor evenimente, şedinţ..

Limbaj: limbajul specific domeniului de specializare, formule de comunicare standardizate, formule de politeţe.

Teme specifice: organizarea locului de muncă; operaţii, activităţi specifice locului de muncă; calitatea serviciilor / produselor.

Contexte: contexte profesionale, situaţii specifice în organizaţie, la locul de muncă; contexte sociale care au legătură cu profesia; contexte formale; contexte informale.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

11

Page 12: SPP CameramanFotoreporter

Materiale de referinţă: dicţionare, glosare de termeni specializaţi / sintagme specifice; standarde tehnice şi profesionale specifice , reviste de specialitate, baze de date, modele de documente şi formulare.

Probe de evaluare

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil completeze formulare şi documente şi să redacteze texte funcţionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să transmită, în limbaj specific clar şi precis, informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze limba modernă fără deficienţe de gramatică, ortografie şi / sau de registru care să împiedice înţelegerea deplină a textului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat şi un limbaj adecvat la context, la tipul de text şi la subiect, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

Probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puţin o dată, a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

La elaborarea de texte se va permite utilizarea dicţionarului şi a altor materiale de referinţă prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

12

Page 13: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 1. Comunicare profesională în limba modernă

Competenţa 5: Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanţă:

(a) Participarea cu informaţii factuale şi cu opinii proprii la discuţii profesionale, pe teme legate de sarcini de serviciu

(b) Comunicarea telefonică adecvată, pe teme de interes profesional, în contexte legate de sarcini de serviciu

(c) Elaborarea de corespondenţă profesională în diverse formate şi către diverşi destinatari, în contexte legate de sarcini de serviciu

(d) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii când informaţia nu este clar înţeleasă, în conversaţii directe şi telefonice şi în prezentări

(e) Exprimarea clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu limbajul şi registrul adaptate la subiect, la context şi la interlocutor / destinatar, cu respectarea convenţiilor şi normelor sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile cu interlocutorul / destinatarul, în comunicarea orală şi în scris

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de informaţii şi opinii: informaţii factuale – inclusiv date numerice – pe teme profesionale;

analize, evaluări de: produse, servicii, preferinţe; argumente pro şi contra în susţinerea unor idei / opinii profesionale personale; ipoteze;

Teme: discuţii profesionale şi conversaţii, comunicări telefonice şi corespondenţă profesională, care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, privind: probleme de serviciu curente, aranjamente la locul de muncă, cum ar fi planuri, activităţi şi aranjamente operaţionale; relaţii cu clienţii şi partenerii, negocieri, contractări etc. (în funcţie de specializare); solicitări şi răspunsuri la solicitări diverse, instrucţiuni, explicaţii; evaluarea de informaţii, de produse, de servicii.

Contexte: a. Discuţii profesionale: situaţii sociale si profesionale formale şi informale; întâlniri formale / informale profesionale de rutină, activităţi profesionale zilnice;

b. Comunicare telefonică: contacte de rutină cu colegi, subalterni, superiori, în activităţi profesionale zilnice; comunicări formale / informale cu parteneri şi clienţi;

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

13

Page 14: SPP CameramanFotoreporter

c. Corespondenţă profesională: formală şi informală, legată de sarcini de serviciu; în interiorul organizaţiei: cu subalterni, cu colegi, cu superiori; în afara organizaţiei: cu clienţi, cu parteneri, cu potenţiali clienţi / parteneri

Tipuri şi moduri de interacţiune: în discuţii profesionale, schimburi de opinii: faţă în faţă, în perechi

sau în grupuri mici; la telefon: apeluri date, apeluri primite, preluare / transmitere de mesaje telefonice; în scris: scrisori, note circulare, oferte, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail).

Limbaj şi convenţii: comunicări directe / telefonice derulate cu viteză normală, formule de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei discuţii directe / telefonice, limbaj nonverbal, formule standard folosite în corespondenţa de diverse tipuri (scrisori, circulare, fax, email), vocabularul specializat necesar îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi rezolvării situaţiilor previzibile specifice contextelor profesionale.

Probe de evaluare:

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la discuţii profesionale, în care să prezinte informaţii şi opinii şi să le argumenteze, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să comunice telefonic în mod adecvat, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să elaboreze corespondenţă profesională în diverse formate, pe diverse teme şi către diverşi destinatari, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea, să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale, scrise şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze o exprimare clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu un limbaj şi registru adaptate la subiect, la context şi la interlocutor / destinatar, şi respectând convenţii folosite în comunicarea orală şi în scris, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. Probele se vor elabora astfel încât evaluarea candidaţilor pe această competenţă să fie integrată cu evaluarea pe competenţele de producere (competenţele 3 avansatavansatşi 4).

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru criteriile de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acestea, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

În cazul convorbirilor telefonice (b), performanţa va fi demonstrată atât pentru apeluri date cât şi pentru apeluri primite.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

14

Page 15: SPP CameramanFotoreporter

În cazul corespondenţei (c), probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puţin o dată, a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 2.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1

Competenţe:

1. Compară reprezentări grafice în aplicaţiile Word şi Excel

2. Administrează o bază de date

3. Comunică prin Internet

4. Structurează şi prezintă informaţii din surse variate

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

15

Page 16: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 2.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1

Competenţa 1.: Compară reprezentări grafice în aplicaţiile Word şi Excel

Criterii de performanţă:

(a) Operarea asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul

(b) Formatare documente şi foi de calcul

(c) Prelucrarea informaţiilor dintr-un tabel

(d) Trasarea diagramelor

(e) Inserarea obiectelorCondiţii de aplicabilitate:

Operaţii: inserare/ştergere, copiere/lipire, redenumire, grupare linii şi coloane, exploatare foi de calcul, consultarea documentaţiei auxiliare

Formatare: setare pagină, stil, font, mărime font, tip caracter, aliniere, chenare, selectare culori, grosimea liniei, antet, subsol

Prelucrări: sortare, filtrare, subtotaluri, referinţe absolute şi relative, funcţii simple (adunare, scădere, medie aritmetică)

Diagrame: tip, sursa datelor, suprafaţă diagramă, formatare, localizare, tipărireObiecte: imagini, grafice, şabloane prezentări, ecuaţii, fişiere multimedia,

documente text

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să opereze asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să formateze un document şi foi de calcul şi să prelucreze informaţiile dintr-un tabel, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să traseze diagrame şi să insereze obiecte, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d) şi (e), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

16

Page 17: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 2.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1

Competenţa 2: Administrează o bază de date

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea tipurilor de date şi funcţiilor folosite pentru date

(b) Analizarea structurii unei baze de date

(c) Administrarea datelor dintr-un tabel al bazei de date

(d) Încărcarea unei baze de date

(e) Exploatarea unei baze de date

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de date: numerice, alfanumerice, logice, date calendaristice, şir de caractere, memo

Funcţii pentru date de tip: numeric, şir de caractere, date calendaristice, conversii, de uz general

Structura bazei de date: tabele (nume componente, tip, dimensiune)

Operaţii asupra tabelului: creare, poziţionare pe o înregistrare, actualizare, sortare, indexare

Încărcare: introducere şi validare date

Exploatarea bazei de date: deschidere, închidere bază de date şi tabele

Probe de evaluare:Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de date şi funcţiile folosite pentru date şi să analizeze structura unei baze de date, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să administreze datele dintr-un tabel al bazei de date, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să încarce şi să exploateze o bază de date, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d) şi (e), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

17

Page 18: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 2.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1

Competenţa 3.: Comunică prin Internet

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii

(b) Extragerea informaţiilor relevante în Internet, folosind motoare de căutare

(c) Transmiterea informaţiei sub forma de e-mail, crearea unui cont şi folosirea de programe specializate pentru e-mail

(d) Folosirea metodelor de schimb al informaţiilor

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de informaţii: Internet, fişiere de pe dischete, CD-ROM-uri

Tehnici de căutare: motoare căutare Internet, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte

Operaţii pentrutransmitere informaţii: crearea unui cont, accesare cont, expediere mesaje

Metode de schimb: e-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de discuţie a informaţiilor

Probe de evaluare:Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare

adecvate surselor de informaţii şi să extragă informaţii relevante in Internet, folosind motoare de

căutare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), ţinând cont de condiţiile de

aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să transmită informaţia sub

formă de e-mail, să creeze un cont, să folosească programe specializate pentru e-mail şi să

folosească metode de schimb al informaţiilor, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă

(c) şi (d), ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

18

Page 19: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 2.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1

Competenţa 4.: Structurează şi prezintă informaţii din surse variate

Criterii de performanţă:

(a) Culegerea informaţiilor din mai multe surse

(b) Îmbinarea informaţiilor într-un mod coerent

(c) Prezentarea materialului realizat

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de informaţii: baze de date, materiale scanate, Internet, fişiere de pe floppy şi

CD-ROM, dicţionare, cataloage, normative

Mod coerent: conţinut unitar, de la simplu la complex, limbaj

Prezentare: operaţii complexe de calcul tabelar, diagrame, grafice, baze de date

corespunzătoare domeniului de activitate

Probe de evaluare:Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să culeagă şi să îmbine informaţii

din mai multe surse, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), ţinând cont de

condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte materialul realizat, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

19

Page 20: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 3. Comunicare profesională

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Elaborează strategii individuale pentru o comunicare eficientă

2. Aplică tehnici de comunicare orală

3. Realizează un raport formal

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

20

Page 21: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 3. Comunicare profesională

Competenţa 1: Elaborează strategii individuale pentru o comunicare eficientă

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea scopului comunicării

(b) Identificarea surselor de informaţii

(c) Selectarea metodelor de comunicare adecvate

(d) Identificarea metodelor de verificare a eficienţei comunicării

Condiţii de aplicabilitate:

Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaţiilor, întreţinerea unor discuţii, prezentarea unor informaţii

Surse de informaţii: informaţii interne şi externe, buletine informative, manuale, seminare, rapoarte, procese verbale, publicaţii de specialitate, internet, discuţii, statistici, documentaţie, mass media;

Metode de comunicare: scrise, verbale, audio, informatizate

Metode de

verificare a eficienţei: obţinerea feedback - ului, documentaţie întocmită corect

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze cel puţin o strategie diferită de comunicare în 2 contexte cu grade de complexitate diferite, conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

21

Page 22: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 3. Comunicare profesională

Competenţa 2 Aplică tehnici de comunicare orală

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea strategiilor de ascultare necesare obţinerii informaţiilor

(b) Susţinerea orală a ideilor şi a informaţiilor în faţa unui auditoriu

(c) Argumentarea unui punct de vedere

(d) Facilitarea unei comunicări eficiente

Condiţii de aplicabilitate:

Strategii de ascultare: în funcţie de: situaţie, ocazie, subiectul în cauză, vorbitori, metode de ascultare (activă sau pasivă),

Susţinere: în situaţii formale sau informale, în funcţie de numărul de vorbitori (mare, mic, 2 persoane), prin modulaţia vocii, prin alegerea tonului şi a vocabularului, prin structură, prin comunicare non verbală (gesturi, limbajul trupului, contactul vizual), prin articulare

Argumentare idei clare, relevante, concise, persuasive, adaptate contextului si interlocutorului

Facilitarea

comunicării eficiente: acceptă opinii diferite, încurajează discuţia, asigură posibilitatea de exprimare, oferă feed-back, stimulează creativitatea, încadrarea în timp, viteza vorbirii, adaptarea comunicării la nivelul de înţelegere al auditoriului, folosirea unui suport specific

Probe de evaluare:

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnici de comunicare orală unui auditoriu de dimensiuni medii folosind PowerPoint, să realizeze o discuţie într-un grup mic (de exemplu sa explice sarcini de lucru) şi o discuţie cu o altă persoană (de exemplu să ofere feed-back unei persoane pentru munca realizată), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

22

Page 23: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 3. Comunicare profesională

Competenţa 3: Realizează un raport formal

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea informaţiilor necesare temei propuse

(b) Organizarea conţinutului şi structurii raportului

(c) Elaborarea unui raport formal

Condiţii de aplicabilitate:

Selectare: în funcţie de complexitatea temei, publicul ţintă, relevanţă,

Organizare: tipul informaţiei, succesiune logică, suportul (grafică, standardul de prezentare, formatul)

Raport formal: document coerent, bine structurat, adecvat scopului propus

Probe de evaluare:

Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un raport formal (de exemplu să întocmească un raport la sfârşitul realizării unei activităţii ), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

23

Page 24: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 4. Managementul proiectelor

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

1. Participă la identificarea mediului de proiect.

2. Participă la planificarea proiectului în limita responsabilităţilor de la locul de muncă.

3. Implementează proiectul.

4. Monitorizează proiectul în limita sarcinilor primite în cadrul proiectului.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

24

Page 25: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 4. Managementul proiectelor

Competenţa 1: Participă la identificarea mediului de proiect.

Criterii de performanţă:

(a) Participă la elaborarea fazelor proiectului.

(b) Participă la estimarea rezultatelor proiectului.

Condiţii de aplicabilitate:

Faze proiect: concepţie, planificare, realizare, încheiere, feedback, modificare.

Estimarea rezultatelor: indicatori, standarde de calitate.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze fazele proiectului, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze rezultatele proiectului, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

25

Page 26: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 4. Managementul proiectelor

Competenţa 2: Participă la planificarea proiectului în limita responsabilităţilor de la locul de muncă.

Criterii de performanţă:

(a) Definirea pachetelor de activităţi din cadrul proiectului

(b) Elaborarea proiectului şi obţinerea documentelor specifice în conformitate cu standardele/ metodologiile în vigoare.

Condiţii de aplicabilitate:

Pachete de activităţi: studii de piaţă, analize de nevoi (SWOT), contacte cu furnizorii de servicii şi produse, achiziţii de produse şi servicii in funcţie de specificul proiectului.

Documentelor specifice: planul de proiect, listă de produse, planul de iniţiere al proiectului.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să definească pachetele de activităţi, să elaboreze proiectul în conformitate cu standardele în vigoare conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

26

Page 27: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 4. Managementul proiectelor

Competenţa 3: Implementează proiectul

Criterii de performanţă:

(a) Lansarea proiectului în baza graficului de derulare.

(b) Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect .

(c) Întocmirea documentaţiei de proiect, conform sarcinilor primite în cadrul proiectului.

(d) Livrarea serviciului conform cerinţelor specificate în documentaţia de proiect.

Condiţii de aplicabilitate: Produs-serviciu: rezultatul/ rezultatele obţinute în urma finalizării proiectului

Documentaţie de proiect: raport de sfârşit de etapă, raport de progres, registru de probleme, recomandări de acţiune.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin întocmirea unui grafic de derulare, că este capabil să lanseze proiectul, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin reprezentare grafică, că este capabil să asigure încadrarea în timp, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească documentaţia de proiect, conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să livreze produsul / serviciul, conform criteriilor de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

27

Page 28: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 4. Managementul proiectelor

Competenţa 4: Monitorizează proiectul în limita sarcinilor primite în cadrul proiectului.

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea riscurilor în funcţie de sursele de risc şi consemnarea în documente specifice.

(b) Gestionarea schimbărilor şi crearea documentelor specifice.

(c) Asigurarea feed-back-ului.

Condiţii de aplicabilitate:

Riscuri: de eveniment, de proiect; de activitate.

Surse de risc: asociate cu costurile, programarea calendaristică şi execuţia în toate fazele proiectului conform sarcinilor primite în proiect.

Documente specifice: registru de schimbări, cerere de schimbare, registru de riscuri, plan de managementul riscurilor.

Feed-back: reevaluarea activităţilor, revizuirea procedurilor, măsuri ameliorative

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin efectuarea unei analize de risc,că este capabil să analizeze riscurile proiectului, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin elaborarea documentelor specifice managementului schimbării, că este capabil să gestioneze schimbările, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure feed-back-ul, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

28

Page 29: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 5. Managementul calităţii

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii în limita sarcinilor de la locul de muncă

2. Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

29

Page 30: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 5. Managementul calităţii

Competenţa 1: Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea cerinţelor pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii

(b) Evaluarea factorilor care afectează costurile calităţii

Condiţii de aplicabilitate:

Cerinţe: proceduri, manualul calităţii, satisfacerea clienţilor, costuri, standarde de firmă, legislaţie, feed-back, grafice de documentare

Factori care afectează costurile calităţii: rebuturi, recondiţionări, reparaţii, produse neconforme, reclamaţii

clienţi, produse returnate, penalizări pentru întârziere, despăgubiri pentru daune

Probe de evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice cerinţele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii conform criteriului de performanţă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează, prin elaborarea şi prezentarea unui raport, că este capabil să evalueze factorii care afectează costurile calităţii conform criteriului de performanţă (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

30

Page 31: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: 5. Managementul calităţii

Competenţa 4: Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea Ghidului pentru îmbunătăţire a calităţii

(b) Propunerea de strategii de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă

(c) Aplicarea instrumentelor de îmbunătăţire a calităţii

Condiţii de aplicabilitate :

Strategii de îmbunătăţire a calităţii: strategia Kaizen, Ciclul PEVA (planifică-execută-verifică-

acţionează), principiul “zero defecte”

Ghid pentru îmbunătăţirea calităţii: conform standardului ISO 9004-4 şi standardelor ISO specifice

domeniului de activitate

Instrumente de îmbunătăţirea calităţii: instrumente ajutătoare (brainstorming, stratificare, metoda

întrebărilor), instrumentele calităţii (grafice, diagrame, histograme, fişe de control statistic)

Probe de evaluare

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze Ghidul pentru îmbunătăţirea calităţii, conform criteriului de performanţă (b), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să propună si sa aplice instrumentele de îmbunătăţire a calităţii conform criteriului de performanţă (c) şi (d), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

31

Page 32: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii CONCEPTUL DE MEDIA

Nivel 3 avansat

Valoare credit 1.0

Competenţe:

1. Analizează texte media2. Diferenţiază stilurile în producţia media3. Analizează structuri narative4. Identifică obiectul reprezentării

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

32

Page 33: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: CONCEPTUL DE MEDIA

Competenţa 1: Analizează texte media

Criterii de performanţă:

a. Diferenţierea tipurilor de texte mediab. Decodificarea textelor mediac. Interpretarea textelor media

Condiţii de aplicabilitate:

Texte media:- Texte cu termeni de specialitate: subtitrare, prim-plan, gros

plan, slolgan, voice-overSemnificaţii ale textelor media:

- coduri tehnice, coduri simbolice, coduri simbolice, coduri culturale

Interpretare- în sensul aprecierii audienţei

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să înţeleagă sensul textului şi cum ar putea interpreta audienţa acest text, utilizând terminologia de bază, justificând cu exemple, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

33

Page 34: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: CONCEPTUL DE MEDIA

Competenţa 2: Diferenţiază stilurile în producţia media

Criterii de performanţă:

a. Identificarea convenţiilor generale referitoare la stilurib. Explicarea funcţiilor stilurilorc. Identificarea tendinţelor în evoluţia stilurilor

Condiţii de aplicabilitate:

Convenţii generale:- Film: comedie, film science-fiction, horror, western, thriller,

romance, drama- Televiziune: telenovelă, sitcom, film documentar, ştiri, piesă

de teatru- Radio: piesă de teatru, telenovelă, comedie, muzică- Tipărituri: tabloide, reviste, ziare umoristice

Funcţii:- Recunoaştere prin audienţă- Plăcere, divertisment- Segmentarea audienţei- Financiar

Evoluţie:- Modificări şi extinderi ale stilurilor- Noi tipuri de audienţe- Stiluri noi de prezentare

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze stilurile convenţionale şi modalităţile în care acestea evoluează de-a lungul timpului argumentându-şi ideile, explică funcţiile stilurilor folosind terminologia în mod fluent cu argumente justificative, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

34

Page 35: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: CONCEPTUL DE MEDIA

Competenţa 3: Analizează structuri narative

Criterii de performanţă:

a. Diferenţierea tipurilor de structuri narativeb. Analizarea componentelor structurilor narativec. Identificarea structurilor alternative

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de structuri:- De deschidere, de închidere, single strand, multi-strand,

înlănţuiri de structuri narativeComponentele structurii:

- Conflicte, cauze şi efecte, ...Structuri alternative:

- Abordări nestandardizate ale structurilor tradiţionale, suprarealism, antirealism, ...

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze tipurile şi elementele structurii narative, structurile narative alternative, folosind argumente justificative, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

35

Page 36: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: CONCEPTUL DE MEDIA

Competenţa 4: Identifică obiectul reprezentării

Criterii de performanţă:

a. Diferenţierea obiectelor reprezentăriib. Analizarea consideraţiilor legale şi eticec. Analizarea modalităţilor de acces şi control media

Condiţii de aplicabilitate:

Reprezentări:- Grupuri de oameni (sex, rasă, vârstă), grupuri sociale,

societăţi şi culturi, grupuri religioase, grupuri politice, grupări filsofice, probleme sociale (criminalitate, sănătate, şomaj)

- Stereotipuri: gen, îmbrăcăminte, accent, mărimi, formăConsideraţii legale şi etice:

- Termeni legali şi condiţiiAcces:

- Influenţa apartenenţei şi a controlului, probleme de discrimanare sexuală şi rasială

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să diferenţieze obiectele reprezentării, să analizeze probleme de reprezentare, consideraţiile legale şi etice şi modalităţile în care accesul şi controlul media afectează reprezentarea aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

36

Page 37: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii COMUNICARE VIZUALĂ

Nivel 3 avansat

Valoare credit 1.0

Competenţe:

1. Abordează experimental realizarea imaginilor prin selectarea unei game de metode, materiale şi formate media

2. Explorează şi compară modalităţile prin care limbajul vizual poate fi utilizat pentru a comunica idei şi înţelesuri

3. Comunică unei audienţe specifice un mesaj dorit utilizând limbajul vizual

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

37

Page 38: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: COMUNICARE VIZUALĂ

Competenţa 1: Abordează experimental realizarea imaginilor prin selectarea unei game de metode, materiale şi formate media

Criterii de performanţă:

a. Experimentarea realizării practice a imaginilorb. Selectarea elementelor formale pentru realizarea imaginilorc. Utilizarea metodelor în realizarea imaginilor

Condiţii de aplicabilitate:

Realizarea practică a imaginilor:- În abordări diverse (formale şi informale) utilizând limbajul

vizualForme de imagine:

- Desene, picturi, tipărituri, fotografii, sculpturi, textile, modă, secvenţe video, film, spectacole

Elemente formale- Linie, ton, culoare, formă

Metode:- Analitică şi investigativă- Intuitivă

Probe de evaluare

Probe practice sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze o gamă largă de abordări formale şi informale, să selecteze elemente formale şi să utilizeze metode pentru realizarea imaginilor, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

38

Page 39: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: COMUNICARE VIZUALĂ

Competenţa 2: Explorează şi compară modalităţile prin care limbajul vizual poate fi utilizat pentru a comunica idei şi înţelesuri

Criterii de performanţă:

a. Experimentarea modalităţilor prin care se poate utiliza limbajul vizual pentru a comunica idei/înţelesuri

b. Compararea formatelor media utilizate pentru a comunica idei şi înţelesuric. Aplicarea metodelor de eficientizare a comunicării

Condiţii de aplicabilitate:

Idei:- Exprimarea unei emoţii, a unui sentiment, a unui concept

Înţelesuri:- Mesaje, informaţii sau instrucţiuni pentru a convinge,

influenţa, informa, direcţiona, ordona.Formate media

- 2D (Desene, picturi, fotografii, colaje, tipare, digital media)- 3D (realizarea obiectelor, utilizarea materialelor, unelte,

echipamente, procese şi tehnici, sculptare, modelare, construire, tăiere)

- 4D (secvenţe video, film, spectacol, multimedia)Eficientizarea comunicării prin:

- Studierea simbolurilor, semioticii, semanticii, interpretării, asocierea cu contextul cultural

Probe de evaluare

Probe practice sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să experimenteze modalităţi de utilizare a limbajului vizual pentru a comunica idei şi înţelesuri şi să compare diferitele formate media utilizate , aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

39

Page 40: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: COMUNICARE VIZUALĂ

Competenţa 3: Comunică unei audienţe specifice un mesaj dorit utilizând limbajul vizual

Criterii de performanţă:

a. Producerea impactului vizual pentru a comunica un mesaj dorit unei audienţe specifice

b. Analizarea şi evaluarea concordanţei mesajului comunicat cu tipul de audienţă specificat

Condiţii de aplicabilitate:

Audienţă:- Indivizi, grupuri, interese/ nevoi/ cerinţe speciale, formatori

de opinie, consumatori familiari sau nu cu subiectul sau tema abordată

Comunicarea mesajului în următoarele domenii:- Public, comercial, privat

Probe de evaluare

Probe practice sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să producă un impact vizual pentru a comunica un anumit mesaj unei audienţe specifice şi să evalueze puterea limbajului vizual pentru a comunica idei complexe şi mesaje, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

40

Page 41: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii TEHNICA VIDEONivel 3 avansatValoare credit 1.0

Competenţe:

1. Aplică tehnologiile de bază pentru video şi TV şi principiile de înregistrare video

2. Analizează sisteme de producţie pentru înregistrări video şi sisteme post-producţie

3. Utilizează o gamă de tehnologii şi tehnici video

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

41

Page 42: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: TEHNICA VIDEO

Competenţa 1: Aplică tehnologiile de bază pentru video şi TV şi principiile de înregistrare video

Criterii de performanţă:

a. Explicarea sistemelor TV colorb. Diferenţierea standardelor pentru TVc. Explicarea principiilor de înregistrare videod. Descrierea sistemului de televiziune digitalăe. Diferenţierea sistemelor de emisie

Condiţii de aplicabilitate:

Sisteme TV color:- Amestecul aditiv al culorilor- Sistemul RGB- Codificare, decodificare, exces de culoare, „composite video”

Standarde pentru TV:- PAL, SECAM, NTSC- Conversii standard- Rapoarte format pe ecran lat

Principiile înregistrării video:- Înregistrare magnetică, lăţimi de bandă, structura benzilor

magnetice, viteza de înregistrare- Formate de înregistrare analogică şi digitală: de uz casnic,

profesional, de emisie, costuri, dispozitive de conectare şi de operare, utilizări

Televiziune digitală:- Conversia analog-digital, corecţii în sistem bază de timp şi

stocare de cadre, comprimări digitale, sisteme digitale de televiziune actuale

Sisteme de emisie:- Modulare, demodulare, emisie terestră, emisie prin satelit,

emisii digitale, multiplex

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice sistemele TV color şi principiile de înregistrare video utilizând terminologia de specialitate, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să diferenţieze standardele TV color şi sistemele de emisie utilizând terminologia de specialitate, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (e) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să sistemul de televiziune digitală, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

42

Page 43: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: TEHNICA VIDEO

Competenţa 2: Analizează sisteme de producţie pentru înregistrări video şi sisteme post-producţie

Criterii de performanţă:

a. Explicarea principiilor de funcţionare ale camerei video colorb. Diferenţierea sistemelor de studio şi multi-camerac. Descrierea sistemelor video de post-producţie

Condiţii de aplicabilitate:

Camera video color:- Simplu, 3 avansatavansatCCD şi o prismă, temperatura de

culoare, balansul alb-negru, componente optice, formarea imaginii, camcorder, configurarea pistelor de sunet

- Sisteme de studio şi multi-camera- Configuraţii multi-camera, conectare, configuraţie audio,

echipamente de iluminare, sisteme talk-backSisteme video de post-producţie:

- Sisteme de editare (sisteme liniare, sisteme neliniare)

Probe de evaluare

Probe practice sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice principiile de funcţionare ale camerei video utilizând terminologia de specialitate, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să diferenţieze sistemele de studio şi multi-camera, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie sistemele video de post-producţie, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

43

Page 44: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: TEHNICA VIDEO

Competenţa 3: Utilizează o gamă de tehnologii şi tehnici video

Criterii de performanţă:

a. Manevrarea camerei videob. Ajustarea setărilor de sunetc. Identificarea soluţiilor tehnice în situaţii limită

Condiţii de aplicabilitate:

Camera video:- Lucrul cu camera- Înregistrare digitală- Înregistrare analogică

Setări de sunet:- Selectarea microfonului, manevrarea microfonului

Soluţii tehnice:- Idei inovatoare, combinaţii noi, adaptări

Situaţii limită:- Filmare în ploaie, filmare în regim macro, filmare la

microscop

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să manvreze camera video, să ajusteze setările de sunet şi să identifice soluţii tehnice în situaţii limită, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

44

Page 45: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii TEHNICA FOTONivel 3 avansatValoare credit 2.0

Competenţe:

1. Produce şi înregistrează imagini într-o gamă variată de locaţii2. Utilizează spaţiul studioului şi o gamă variată de echipamente pentru

fotografiere3. Procesează materialele fotografice4. Evaluează utilizarea tehnicilor fotografice

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

45

Page 46: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: TEHNICA FOTO

Competenţa 1: Produce şi înregistrează imagini într-o gamă variată de locaţii

Criterii de performanţă:

a. Folosirea proceselor fotografice pentru înregistrarea imaginiib. Utilizarea materialelor şi a echipamentelor fotograficec. Selectarea tehnicilor adecvate realizării imaginilor într-o varietate de situaţii

Condiţii de aplicabilitate:

Procese fotografice:- Procese fotochimice (clasice şi non-convenţionale)- Procese fotofizice (electrofotografia, termografia,

termoplastia, înregistrarea magnetică a imaginii, fotografia digitală)

Materiale fotografice:- Filme alb-negru şi color- Diapozitive

Echipamente fotografice:- Cameră: formate şi tipuri de aparate (semiautomate, automate

şi manuale)- Tipuri de obiective: standard, unghi larg, teleobiectiv- Accesorii: trepied, blitz, filtre

Tehnici:- Încărcarea materialului fotosensibil în aparat- Determinarea expunerii- Punerea la punct a obiectivului- Stabilirea încadraturii

Situaţii:- Interior: studio, în afara studioului- Exterior

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze corect şi eficient materialele şi echipamentele fotografice şi să selecteze tehnicile adecvate, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

46

Page 47: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: TEHNICA FOTO

Competenţa 2: Utilizează spaţiul studioului şi o gamă variată de echipamente pentru fotografiere

Criterii de performanţă:

a. Executarea fotografiilor în condiţii de studiob. Selectarea şi utilizarea surselor de lumină pentru a realiza imagini ale subiectului

Condiţii de aplicabilitate:

Studio:- Utilizarea efectivă a spaţiului, a luminilor, a recuzitei.

Surse de iluminare:- Lumină naturală- Lămpi cu incandescenţă, lămpi cu ciclu de regenerare, cu

halogeni (LCH), lămpi cu reflector înglobat, lămpi cu descărcări în gaze, lămpi fulger.

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute corect fotografii în condiţii de studio, să selecteze şi să utilizeze sursele de lumină, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

47

Page 48: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: TEHNICA FOTO

Competenţa 3 Procesează materialele fotografice

Criterii de performanţă:

a. Utilizarea diverselor tipuri de tancuri de developat în laboratorul fotob. Utilizarea şi procesarea filmelor în mini laboratorc. Utilizarea proceselor de developare digitale

Condiţii de aplicabilitate:

Tancuri de developat:- Cu spirală, cu bandă corex.

Developare:- Negativ alb-negru- Negativ color- Diapozitive- Manual- Maşina de developat

Laborator foto:- Activităţi în camera obscură: folosirea luminii inactinice,

efectuarea copiei pozitive prin contact şi cu aparatul de mărit, manevrarea, depozitarea şi folosirea substanţelor chimice

Procese de developare digitale:- Stocare, accesare, redenumire, ştergere, realizarea copiilor de

siguranţă

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze diverse tipuri de tancuri de developat, să utilizeze şi să proceseze filme în minilaborator şi digital, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

48

Page 49: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: TEHNICA FOTO

Competenţa 4 Evaluează utilizarea tehnicilor fotografice

Criterii de performanţă:

a. Evaluarea eficienţei tehnice în termeni de aparatură, studio şi utilizarea camerei obscure

b. Evaluarea eficienţei imaginii obţinute ca o înregistrare fidelă a intenţiei

Condiţii de aplicabilitate:

Termeni de:- Aparatură: expunere corectă, claritate, compoziţie- Studio: utilizarea blitz-ului, a recuzitei, backdrop- Cameră obscură: utilizarea corectă a aparatului de mărit, a

substanţelor chimice şi a hârtieiEficienţă:

- Concordanţă între intenţie şi imaginea finală

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să evalueze eficienţa tehnică şi a imaginii obţinute, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

49

Page 50: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii STUDII DE FILM ŞI TELEVIZIUNENivel 3 avansatValoare credit 2.0

Competenţe:

1. Analizează evoluţia filmului în istoria cinematografului2. Analizează istoria televiziunii3. Compară producţia cinematografică cu producţia de televiziune4. Analizează rolul producătorului operei audio-vizuale şi dreptul de autor

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

50

Page 51: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: STUDII DE FILM ŞI TELEVIZIUNE

Competenţa 1: Analizează evoluţia filmului în istoria cinematografului

Criterii de performanţă:

a. Identificarea etapelor istoriei cinematografuluib. Diferenţierea categoriilor de filmc. Identificarea perspectivelor în evoluţia filmului

Condiţii de aplicabilitate:

Etape:- Invenţia cinematografului- Cinematograful la bâlci- Epoca filmului mut- Filmul colorat şi filmul color- Poliviziunea

Categorii de film:- După gen: filmul artistic de ficţiune (dramă, comedie,

romance, western, thriller, horror, science-fiction), filmul documentar, filmul de animaţie

- După metraj: lung metraj, mediu metraj şi scurt metraj- După buget: filme low-budget, superproducţii

Perspectivele:- Cinematograful „digital”, vizionări la domiciliu, viitorul în

sălile de cinematograf

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice etapele în istoria cinematografului, să diferenţieze categoriile de film şi să identifice perspectivele în evoluţia filmului aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

51

Page 52: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: STUDII DE FILM ŞI TELEVIZIUNE

Competenţa 2: Analizează istoria televiziunii

Criterii de performanţă:

a. Identificarea etapelor istoriei televiziuniib. Diferenţierea categoriilor de producţii TVc. Evaluează perspectivele televiziunii

Condiţii de aplicabilitate:

Etape:- Invenţia televiziunii, primele tentative de transmitere a

imaginilor şi sunetelor la distanţă- Producţiile înregistrate- Televiziunea color cu sunet, stereo

Categorii de producţii TV:- După gen: film TV, serial TV, serie TV- După tip: transmisii în direct, transmisii înregistrate în regim

live, transmisii editate postproducţie- După suport: analogă (hertziană), digitală, cablu

Perspectivele:- Televiziunea digitală (IDTV, HDTV)- Televiziunea interactivă- Televiziunea de grup

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice etapele istoriei televiziunii, să diferenţieze categoriile de producţii TV şi să evalueze perspectivele televiziunii aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

52

Page 53: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: STUDII DE FILM ŞI TELEVIZIUNE

Competenţa 3: Compară producţia cinematografică cu producţia de televiziune

Criterii de performanţă:

a. Diferenţierea tipurilor de producţii de televiziuneb. Compararea şi evidenţierea modalităţilor utilizate în producţia cinematografică/

producţia de televiziune pentru a exprima sentimente şi ideic. Analizarea comparativă a producţiei de televiziune vs producţia cinematografică

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de producţii de televiziune:- Emisiuni de divertisment, social-economice, politice, talk

show-uri, reality show-uri, emisiuni sportive, jurnal de ştiriModalităţi de exprimare specifice producţiei cinematografice:

- Unghi subiectiv, unghi obiectiv- Tipuri de montaj: subliminal, paralel, în acoladă

Modalităţi de exprimare specifice producţiei de televiziune:- Multi-cameră- Montaj simultan sau concomitent

Anailza comparativă:- TV: avantaje (televiziunea fără frontiere, televiziunea

transfrontieră, acces facil la consumator), dezavantaje (costuri de receptare mari pentru calităţi reduse)

- Producţia cinematografică: avantaje (calitate superioară a sunetului şi imaginii, sisteme de vizionare multiplex), dezavantaje (costuri de producţie uriaşe, dependenţa de reţelele de distribuţie)

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să diferenţieze tipurile de producţii de televiziune, să compare şi să evidenţieze modalităţi de exprimare utilizate în producţia de film/ TV şi să analizeze comparativ producţia de film şi TV aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

53

Page 54: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: STUDII DE FILM ŞI TELEVIZIUNE

Competenţa 4: Analizează rolul producătorului operei audio-vizuale şi dreptul de autor

Criterii de performanţă:

a. Descrierea calităţii de producător al unei opere audio-vizualeb. Stabilirea raportului între producător şi autorii operei audio-vizualec. Identificare aspectelor în legătură cu dreptul de autor

Condiţii de aplicabilitate:

Producătorul operei audio-vizuale:- Condiţii minime impuse: asumarea obligaţiilor de producere a

operei, de organizare şi realizare a ei, de furnizare a mijloacelor necesare tehnice şi financiare

Raport:- Drepturi esenţiale ale producătorului de a interveni în actul de

creaţie şi de a beneficia de rezultatul financiar al operei audio-vizuale

- Interes pentru o bună colaborare între producător şi autorii operei audio-vizuale

Aspecte:- Legislaţie (americană, franceză, română), licenţă, condiţii de

utilizare a filmelor/ producţiilor video şi TV, fotografii, fotocopii, publicaţii scrise, disclaimer

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie calitatea de producător, raportul dintre acesta şi autori şi să identifice aspectele esenţiale legate de dreptul de autor, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

54

Page 55: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii LIMBAJ PLASTICNivel 3 avansatValoare credit 1.0

Competenţe:

1. Demonstrează capacităţi de exprimare plastică cu ajutorul materialelor, instrumentelor şi a tehnicilor variate

2. Demonstrează sensibilitate, imaginaţie şi creativitate artistică3. Aplică elemente de limbaj plastic

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

55

Page 56: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: LIMBAJ PLASTIC

Competenţa 1: Demonstrează capacităţi de exprimare plastică cu ajutorul materialelor, instrumentelor şi a tehnicilor variate

Criterii de performanţă:

a. Analizarea trăsăturilor artei plastice reflectate în diferite epoci istoriceb. Analizarea şi interpretarea imaginilor plane, bidimensionale şi tridimensionalec. Valorificarea tehnicilor variate prin realizarea unor compoziţii

Condiţii de aplicabilitate:

Trăsături:- Compoziţie, arhitectură, figurativ şi nonfigurativ, omul şi

naturaEpoci istorice:

- Antichitate, Ev Mediu, RenaştereImagini plane:

- Desene, picturi, fotografiiImagini bidimensionale:

- Rond-bos, basoreliefImagini tridimensionale:

- Sculptura, monumente de arhitectură veche şi modernăTehnici:

- Efecte cromatice, umbră şi lumină- Departe – aproape, mare – mic, redarea volumului

Compoziţii:- Reguli de compoziţie a unei imagini- Forma şi echilibrul cadrului, liniile (reale şi implicite) şi

punctele de forţă („Treimea de aur”), formele, spaţiul, tonurile sau culorile, definiţia, textura şi controlul

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze şi să realizeze o compoziţie utilizând mijloace de exprimare plastică, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

56

Page 57: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: LIMBAJ PLASTIC

Competenţa 2: Demonstrează sensibilitate, imaginaţie şi creativitate artistică

Criterii de performanţă:

a. Asocierea în compoziţii a efectelor cromatice cu sentimente propriib. Utilizarea conceptelor de concret şi abstract în imaginec. Reprezentarea spaţiului şi a timpului

Condiţii de aplicabilitate:

Cromatica şi sentimentele:- Exprimarea unei emoţii, a unui sentiment, a unui concept...

Concret şi abstract:- Limbajul propriu vizual, artă figurativă şi nonfigurativă,

mijloace pur vizuale, simboluri Timpul şi spaţiul:

- Metode de demontare a realităţii şi reasamblare ilogică, artă suprarealistă

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să asocieze în compoziţii efectele cromatice cu propriile sentimente, să utilizeze concepte şi să reprezinte spaţiul şi timpul, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

57

Page 58: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: LIMBAJ PLASTIC

Competenţa 3: Aplică elemente de limbaj plastic

Criterii de performanţă:

a. Aplicarea regulilor compoziţiei în lucrările propriib. Interpretarea pe opere de artă şi fotografii artistice a modurilor de redare a

ansamblului şi a detaliului

Condiţii de aplicabilitate:

Aplicarea regulilor:- Realizarea practică a lucrărilor ce presupun diverse abordări

utilizând limbajul plasticModuri de redare:

- 2D (desene, picturi, fotografii, tipare, colaje, digital media)- 4D (secvenţe video, film, spectacol, multimedia)

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice reguli de compoziţie în lucrări proprii şi să interpreteze modurile de redare a ansamblului şi a detaliului, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

58

Page 59: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii TEHNICA CINEMATOGRAFICĂNivel 3 avansatValoare credit 1.0

Competenţe:

1. Aplică tehnologia realizării filmelor2. Execută lucrări de filmare3. Utilizează pelicula cinematografică

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

59

Page 60: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: TEHNICA CINEMATOGRAFICĂ

Competenţa 1: Aplică tehnologia realizării filmelor

Criterii de performanţă:

a. Descrierea perioadelor şi a etapelor de realizare a filmelorb. Explicarea principiilor redării mişcării cinematograficec. Diferenţierea cadrelor de film şi a sistemelor de cinema

Condiţii de aplicabilitate:

Perioada de realizare a filmelor:- Pregătire, producţie

Etape:- Organizare şi repetiţii, filmare, montaj-sonorizare, finisare

Principiile redării mişcării:- Anliza şi sinteza mişcării

Cadre de film:- Super-16, normal (academic), caşetat, cinemascop,

panoramic, IMAX Sisteme de cinema:

- Clasic (normal), ecran lat (cinemascop), cinemascop 55, circoramă, panoramic, IMAX

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie perioadele şi etapele de realizare a filmelor, să explice principiile redării mişcării cinematografice şi să diferenţieze cadrele de film şi a sistemelor de cinema, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

60

Page 61: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: TEHNICA CINEMATOGRAFICĂ

Competenţa 2: Execută lucrări de filmare

Criterii de performanţă:

a. Explicarea principiilor înregistrării fotografice a imaginiib. Descrierea aparatului de filmatc. Aplicarea tehnicii de filmare la o gamă variată de procedeed. Folosirea mijloacelor de exprimare specifice limbajului filmic

Condiţii de aplicabilitate:

Înregistrarea fotografică a imaginii:- Procesul fotografic, etapele obţinerii imaginii cinematografice

Aparatul de filmat:- Schema bloc a aparatului de filmat, elemente componente,

principiul de funcţionare, tipuri de aparate Tehnica filmării:

- Alegerea echipamentelor şi a materialelor de filmare (aparat, obiective, echipamente de iluminare, utilaje şi mijloace auxiliare de filmare)

- Stabilirea punctului de staţie, unghiulaţiei, compoziţiei cadrului, expunerii

- Executarea operaţiilor de filmareProcedee de filmare:

- Filmare în exterior, filmare pe platou cu sau fără priză directă de sunet, cu sunet preînregistrat (play-back), cu bandă ghid, procedee speciale, simple şi combinate

Mijloace de exprimare:- Formatul şi sistemul de cinema, încadratura, mişcările de

aparat, schimbarea dinamică a perspectivei, schimbarea ritmului mişcării, semne cinematografice de punctuaţie (fondu, înlănţuire, ştergere), stop-fotogramă

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice principiile înregistrării fotografice a imaginii, să descrie aparatul de filmat, să aplice tehnica de filmare şi să folosească mijloacele de exprimare specifice limbajului filmic, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi (d) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

61

Page 62: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: TEHNICA CINEMATOGRAFICĂ

Competenţa 3: Utilizează pelicula cinematografică

Criterii de performanţă:

a. Diferenţierea peliculelor cinematograficeb. Descrierea peliculelor cinematograficec. Explicarea noţiunilor de sensitometrie

Condiţii de aplicabilitate:

Pelicule cinematografice:- După culoare: alb-negru şi color- După domeniul de aplicare: negative, pozitive, de sunet,

duplicate- După sensibilitate: sensibilitate scăzută, medie şi ridicată- După sensibilitatea spectrală: nesensibilizate, ortocromatice,

pancromatice, infracromatice- După dimensiuni geometrice: 16 mm, 2x16 mm, 35 mm, 65

mm, 70 mm- După tipul perforaţiei: negativă, pozitivă, cinemascop

Descriere:- Structura peliculelor: suport, straturi fotosensibile, straturi

auxiliare (antiabraziv, antihalo, liant)Noţiuni de sensitometrie:

- Factori de transmisie, absorbţie şi reflexie, densitate optică, curbă caracteristică, gradient, factor de contrast, latitudine fotografică, putere rezolutivă, funcţia de transfer a modulaţiei si granulaţie

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să diferenţieze şi să descrie peliculele cinematografice, şi să explice noţiuni de sensitometrie, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

62

Page 63: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii FOTOREPORTAJNivel 3 avansatValoare credit 1.0

Competenţe:

1. Analizează modul de organizare şi derulare a activităţii de realizare a fotoreportajului

2. Identifică tipurile de fotoreportaj3. Asigură calitatea fotoreportajului4. Realizează fotografierea pentru fotoreportaj

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

63

Page 64: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: FOTOREPORTAJ

Competenţa 1: Analizează modul de organizare şi derulare a activităţii de realizare a fotoreportajului

Criterii de performanţă:

a. Identificarea componenţei colectivului de realizare şi a sarcinilor ce revin fiecărui membru

b. Planificarea activităţii de realizare a fotoreportajuluic. Derularea unor activităţi suplimentare de informare asupra evenimentului

Condiţii de aplicabilitate:

Componenţa colectivului:- Redactor, fotograf, scriitor, machetator

Sarcinile membrilor:- Redactor:coordonează şi supraveghează activitatea- Fotograf: execută fotografii- Scriitorul: redactează textele explicative- Machetatorul: realizează organizarea vizuală a

fotoreportajuluiPlanificarea activităţii:

- Elaborarea scenariului, redactarea textelor, executarea fotografiilor, realizarea machetei

Activităţi suplimentare:- Investigaţii suplimentare, prospecţii, obţinerea acordului

subiecţilor evenimentului

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice componenţa colectivului de realizare, să planifice activitatea de realizare a fotoreportajului şi să deruleze activităţi suplimentare de informare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

64

Page 65: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: FOTOREPORTAJ

Competenţa 2: Identifică tipurile de fotoreportaj

Criterii de performanţă:

a. Clasificarea tipurilor de fotoreportaj după diferite criteriib. Diferenţierea tipurilor de fotoreportajec. Identificarea mijloacelor de falsificare a adevărului prin intermediul fotoreportajului

Condiţii de aplicabilitate:

Criterii de clasificare:- Forma de prezentare, modul cum sunt lansate, tipul

subiectului prezentatTipuri de fotoreportaje:

- După forma de prezentare – textul ilustrat, pur şi combinat- După modul cum sunt lansate: întâmplător, anticipat,

planificat- După tipul subiectului: de presă, ceremonial, politic, social,

cultural – artistic, sportiv, turisticMijloace de falsificare a adevărului:

- Adăugarea sau omisiunea în cadru, folosirea unor unghiuri de captare a imaginii special alese, trucaje şi prelucrări pe calculator a imaginilor (scanare, retuşare, tăiere) aşezarea în machetă, intervenţii asupra textului.

Probe de evaluare

Probe practice, scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice clasifice tipurile de reportaj după diferite criterii, să diferenţieze tipurile de fotoreportaje şi să identifice mijloacele de falsificare a adevărului prin intermediul fotoreportajului, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

65

Page 66: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: FOTOREPORTAJ

Competenţa 3: Asigură calitatea fotoreportajului

Criterii de performanţă:

a. Identificarea criteriilor de calitate a fotoreportajuluib. Abordarea plastică a fotoreportajuluic. Aplicarea valenţelor individuale ale fotoreporterului în realizarea fotoreportajului

Condiţii de aplicabilitate:

Criterii de calitate:- Claritatea şi conţinutul mesajului, dinamism, puterea de

atracţie, puterea emoţională, autenticitatea, coerenţa şi continuitatea

Abordarea plastică:- Folosirea elementelor de compoziţie şi a limbajului vizual la

fotografiere şi machetareValenţe individuale:

- Persoană cultivată şi socială, înclinaţie spre artă şi studiu, cunoscător al tehnicii fotografice, pregătire bunp fizică şi psihică

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice criteriile de calitate a fotoreportajului, să abordeze plastic fotoreportajul şi să aplice valenţele individuale ale fotoreporterului în realizarea fotoreportajului, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

66

Page 67: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: FOTOREPORTAJ

Competenţa 4: Realizează fotografierea pentru fotoreportaj

Criterii de performanţă:

a. Identificarea modalităţii de abordare a captării imaginiib. Utilizarea materialelor fotosensibile şi a echipamentelor fotograficec. Aplicarea tehnicii de fotografiere

Condiţii de aplicabilitate:

Modalităţi de abordare:- Captarea imaginii din acelaşi loc, captarea aceluiaşi obiect

din locuri diferite, atât aparatul cât şi subiectul îşi schimbă poziţiile, poziţii diferite ale aparatului şi subiecte diferite dar înrudite

Materiale fotosensibile:- Negative, diapozitive

Echipamente fotografice:- Camera foto (clasică sau digitală), obiective (normal,

superangular, teleobiectiv, zoom), accesorii (trepied, corpuri de iluminare, blitz, filtre)

Tehnica fotografierii:- Alegerea aparatului şi a materialului fotosensibil- Alegerea obiectivului- Stabilirea punctului de staţie şi a unghiulaţiei- Stabilirea zonelor de claritate- Stabilirea expunerii

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice modalităţi de captare a imaginii, să utilizeze materiale fotosensibile şi echipamente fotografice şi să aplice tehnicile de fotografiere, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

67

Page 68: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii ARTA FOTOGRAFICĂNivel 3 avansatValoare credit 1.0

Competenţe:

1. Identifică particularităţile fotografiei2. Foloseşte performanţele tehnicii fotografice pentru realizarea fotografiilor

artistice3. Foloseşte elementele de compoziţie şi limbaj vizual

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

68

Page 69: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: ARTA FOTOGRAFICĂ

Competenţa 1: Identifică particularităţile fotografiei

Criterii de performanţă:

a. Precizarea particularităţilor tipurilor de imagini fotograficeb. Determinarea influenţei imaginilor în procesul de comunicarec. Identificarea domeniilor de utilizare a fotografiei

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de imagine:- Alb-negru şi color, negative sau pozitive, la aceeaşi scară sau

la scări diferite, cu redarea fidelă a strălucirilor şi culorilor sau modificată

Influenţa imaginilor:- Sunt autentice, concrete şi convingătoare, oferă simultan mai

multe informaţii, mesajul uşor şi rapid receptat, limbaj universal, declanşează imaginaţia

Domenii de utilizare:- Fotografia utilitară, documentară, artistică

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze particularităţile tipurilor de imagini fotografice, să determine influenţa imaginilor în procesul de comunicare şi să identifice domeniile de utilizare a fotografiei, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

69

Page 70: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: ARTA FOTOGRAFICĂ

Competenţa 2: Utilizează performanţele tehnicii fotografice pentru realizarea fotografiilor artistice

Criterii de performanţă:

a. Valorificarea echipamentelor şi accesoriilor de fotografiere în realizarea exprimării plastice.

b. Folosirea stilurilor de iluminare în estetica imaginiic. Utilizarea proceselor de laborator pentru soluţionarea unor probleme plasticed. Prelucrarea pe calculator a imaginilor digitale pentru soluţionarea unor probleme

plastice

Condiţii de aplicabilitate:

Echipamente şi accesorii de fotografiere:- Aparatul fotografic (clasic sau digital), obiective, blitz, filtre

Exprimări plastice:- Încadraturi, unghiulaţii, redarea perspectivei, redarea

profunzimii câmpului de claritate, efectul dinamic al neclarităţii de mişcare

Stiluri de iluminare:- Normal, clar-obscur, moderat, clar-obscur puternic, în otnuri

înalte, monotonProcese de laborator:

- Developarea negativelor, copierea imaginilor, prelucrări speciale

Prelucrarea imaginilor digitale:- Transferul imaginilor pe calculator, imprimarea

Soluţionarea:- Modificări de încadrare, contrast, acoperire şi culoare, efecte

speciale (solarizări, efect de granulaţie, estompări de tonuri, izomerie), eliminarea elementelor nedorite

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să valorifice echipamentele şi accesoriile de fotografiere în realizarea exprimării plastice, foloseşte stilurile de iluminare în estetica imaginii, utilizează procese de laborator şi prelucrează imaginile digitale aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

70

Page 71: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: ARTA FOTOGRAFICĂ

Competenţa 3: Foloseşte elementele de compoziţie şi limbaj vizual

Criterii de performanţă:

a. Aprecierea elementelor de compoziţie şi limbaj vizualb. Folosirea resurselor stilistice similare cu cele utilizate în literaturăc. Utilizarea stilurilor de exprimare artistică proprii fotografiei

Condiţii de aplicabilitate:

Elemente de compoziţie şi limbaj vizual:- Fotocompoziţia, percepţia şi sugestia, forma şi echilibrul

cadrului, relaţia cadrului cu elementele simple din vecinătatea sa, efectul liniilor din cadru, figurile geometrice din cadru, figurile alăturate şi suprapuse, albul şi negrul din cadru, culoarea în cadru

Resurse stilistice similare cu cele utilizate în literatură:- Antiteza, comparaţia, asocierea, enumerarea, elipsa,

exclamaţia, metafora, personificareaStiluri de exprimare proprii fotografiei:

- Compoziţia, descrierea, amănuntul semnificativ, juxtapunerea, construcţia în adâncime, alăturarea a două fotografii, foto montajul, stilul „pe viu”, lumin, unghiulaţia, naraţia fotografică

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aprecieze elementele de compoziţie şi limbaj vizual, să folosească resurse stilistice similare cu cele utilizate în literatură şi să utilizeze stiluri de exprimare artistică proprii fotografiei, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

71

Page 72: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii ARTA IMAGINII – CONCEPTE DE BAZĂNivel 3 avansatValoare credit 1.0

Competenţe:

1. Explică noţiunea de cadru2. Stabileşte unghiul de filmare3. Analizează secvenţa

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

72

Page 73: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: ARTA IMAGINII – CONCEPTE DE BAZĂ

Competenţa 1: Explică noţiunea de cadru

Criterii de performanţă:

a. Identificarea tipurilor de încadraturib. Aplicarea teoriei luft-urilorc. Ajustarea lungimii cadrului în funcţie de informaţiile conţinute

Condiţii de aplicabilitate:

Încadraturi:- Plan de cadru, prim plan, gros plan, plan mediu, plan întreg,

plan general, plan ansambluTeoria luft-urilor:

- Luft-ul pe direcţia privirii, luft-urile alternative (plan, contraplan), compunerea luft-ului pentru subiect în mişcare

Lungimea cadrului:- Scurt, normal, lung

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de încadraturi, să aplice teoria luft-urilor şi să ajusteze lungimea cadrului, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

73

Page 74: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: ARTA IMAGINII – CONCEPTE DE BAZĂ

Competenţa 2: Stabileşte unghiul de filmare

Criterii de performanţă:

a. Alegerea punctului de staţieb. Folosirea unghiului de cuprindere ca instrument virtualc. Determinarea perspectivei geometrice

Condiţii de aplicabilitate:

Alegere:- În funcţie de intenţia artistică, de cadrele anterior şi următor

Folosirea unghiului de cuprindere:- Conform concepţiei vizual plastice

Determinarea perspectivei geometrice:- Prin aplicarea principiilor de relaţionare spaţială între subiect

şi anturaj

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă punctul de staţie, să folosească unghiul de cuprindere şi să determine perspectiva geometrică, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

74

Page 75: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: ARTA IMAGINII – CONCEPTE DE BAZĂ

Competenţa 3: Analizează secvenţa

Criterii de performanţă:

a. Stabilirea cadrului ca unitate morfologicăb. Explicarea cadrajului ca germene al montajuluic. Sintetizarea noţiunii de secvenţă ca element de sintaxă

Condiţii de aplicabilitate:

Cadrul ca unitate morfologică:- Succesiunea de fotograme cu conţinut unitar

Explicarea cadrajului:- Teoria centrelor de interes- Vectori (subiecţi care duc acţiunea mai departe) statici şi

dinamiciSecvenţa ca element de sintaxă:

- Parte din structura narativă- Racord (real sau fals) între secvenţe

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze cadrul, să explice cadrajul şi să sintetizeze noţiunea de secvenţă, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

75

Page 76: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii ARTA IMAGINII – ELEMENTE DE GRAMATICĂ VIZUAL - PLASTICĂ

Nivel 3 avansatValoare credit 1.0

Competenţe:

1. Interpretează noţiunea de unghiulaţie2. Schiţează forme simple de decupaj3. Realizează şi creează imagini ce compun realităţi cinematografice (virtuale)

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

76

Page 77: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: ARTA IMAGINII – ELEMENTE DE GRAMATICĂ VIZUAL - PLASTICĂ

Competenţa 1: Interpretează noţiunea de unghiulaţie

Criterii de performanţă:

a. Clasificarea unghiurilor de filmareb. Executarea mişcărilor aparatului de filmatc. Folosirea obiectivelor cu unghi de cuprindere variabil

Condiţii de aplicabilitate:

Unghiuri de filmare:- Plonge, normal, contraplonge

Mişcările aparatului de filmat:- Mişcare panoramic, pe verticală, pe orizantală, travelling

înainte, înapoi, mişcare de macara Folosirea obiectivelor:

- Transfocator înainte, înapoi, transtrav

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să clasifice unghiurile de filmare, să execute mişcările aparatului de filmat şi să folosească obiectivele, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

77

Page 78: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: ARTA IMAGINII – ELEMENTE DE GRAMATICĂ VIZUAL - PLASTICĂ

Competenţa 2: Schiţează forme simple de decupaj

Criterii de performanţă:

a. Transpunerea decupajului regizoral în imagineb. Stabilirea raportului de subordonare artisticăc. Susţinerea firului narativ cu precădere în sens dramaturgic

Condiţii de aplicabilitate:

Transpunerea:- Astfel încât imaginea finală să fie în concordanţă cu scenariul

iniţialSubordonarea artistică:

- Transpunerea intenţiilor artistice ale factorilor de decizie artistică

Factori de decizie artistică:- Regizorul, operatorul, scenograful

Susţinerea firului narativ:- Asigurarea continuităţii prin repetitivitate, acurateţe şi

creativitate

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să transpună decupajul regizoral, să stabilească reaportul de subordonare şi să susţină firul narativ, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

78

Page 79: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: ARTA IMAGINII – ELEMENTE DE GRAMATICĂ VIZUAL - PLASTICĂ

Competenţa 3: Realizează şi creează imagini ce compun realităţi cinematografice (virtuale)

Criterii de performanţă:

a. Prezentarea şi interpretarea efectelor de lumină şi culoareb. Construirea ambianţei vizualec. Determinarea spaţialităţii, compoziţiei şi unghiulaţieid. Transformarea vizual plastică a realităţii obiective în sens narativ (dramaturgic)

Condiţii de aplicabilitate:

Efecte de lumină şi culoare:- Proporţii cald – rece, lumină – umbră, alb – negru- Amplasarea camerei în funcţie de direcţia luminii dintre sursa

de lumină şi subiectAmbianţa vizuală:

- Zi – noapte, clar – obscur

Spaţialitate, compoziţie şi unghiulaţie:- Relaţia dintre personaje şi decor- Armonizarea spaţialităţii, compoziţiei şi unghiulaţiei în

scopul realizării intenţiei artisticeTransformarea vizual – plastică:

- Stabilirea unor relaţii filmice cât mai apropiate de sensul narativ al producţiei

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte şi să interpreteze efectele de lumină şi culoare, să construiască ambianţa vizuală, să determine spaţialitatea, compoziţia şi unghiulaţia şi să transforme realitatea obiectivă aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi (d) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

79

Page 80: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii OPTICĂ FOTO – CINE – TV Nivel 3 avansatValoare credit 2.0

Competenţe:

1. Analizează noţiunile generale despre lumină şi culoare2. Utilizează elementele şi sistemele optice3. Foloseşte caracteristicile funcţionale ale obiectivelor4. Utilizează caracteristicile calitative ale obiectivelor5. Utilizează caracteristicile constructive ale obiectivelor

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

80

Page 81: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: OPTICĂ FOTO – CINE – TV

Competenţa 1: Analizează noţiunile generale despre lumină şi culoare

Criterii de performanţă:

a. Explicarea naturii luminiib. Analizarea surselor de luminăc. Identificarea factorilor fotometricid. Explicarea fenomenelor de propagare a luminiie. Prezentarea caracteristicilor fundamentale ale culoriif. Identificarea mărimilor fotometrice

Condiţii de aplicabilitate:

Natura luminii:- lumina fenomen ondulatoriu şi corpuscular, spectrul vizibil şi

spectrul fotograficSurse de lumină:

- tipuri, caracteristici, curbe de repartiţie spectrală a energiei luminoase, temperatura de culoare

Factori fotometrici:- reflexia, absorbţia şi transmisia luminiievaluarea fenomenelor

de reflexie, absorbţie şi transmisieFenomene de propagare a luminii:

- interferenţa, difracţia, dispersia, polarizarea luminiiCaracteristicile fundamentaleale culorii:

- nuanţa/tonul culorii, sensibilitatea spectrală a ochiului, strălucirea culorilor, saturaţia/ puritatea culorii

Mărimi fotometrice:- fluxul de energie luminoasă, fluxul luminos, intensitatea de

iluminare, intensitatea luminoasă, luminanţa sau strălucirea, eficacitatea luminoasă

Probe de evaluare

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice natura luminii, să analizeze surse de lumină, să identifice factorii fotometrici, să explice fenomenele de propagare a luminii, să prezinte caracteristicile fundamentale ale culorii şi să identifice mărimile fotometrice aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c), (d), (e) şi (f) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

81

Page 82: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: OPTICĂ FOTO – CINE – TV

Competenţa 2: Utilizează elementele şi sistemele optice

Criterii de performanţă:

a. Identificarea elementelor sistemelor optice.b. Explicarea efectului de diafragmare a fasciculului luminos

Condiţii de aplicabilitate:

Elemente şi sisteme optice:- elemente şi sisteme optice cu suprafeţe plane şi sferice,

aberaţiile lentilelor şi sistemelor opticeDiafragmarea fasciculului luminos:

- diafragmarea fasciculelor emise din puncte situate diferit în cu axa optică, câmpul şi unghiul util al imaginii

Probe de evaluare

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice elementele sistemelor optice şi să explice efectul de diafragmare a fasciculului luminos aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

82

Page 83: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: OPTICĂ FOTO – CINE – TV

Competenţa 3: Foloseşte caracteristicile funcţionale ale obiectivelor

Criterii de performanţă:

a. Identificarea caracteristicilor funcţionale ale obiectivelor.b. Ilustrarea shemei formării imaginii optice.c. Analizarea redării perspectivei.d. Analizarea mărimii deschiderii relative.e. Calcularea profunzimii câmpului de claritate.f. Interpretarea caracteristicilor fotometrice ale obiectivelor.

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristici funcţionale:- caracteristice geometrice, caracteristici fotometrice

Schema formării imaginiioptice:

- relaţii de încadratură, calcule de deteminare a principalilor parametri geometrici de fotografiere

Redarea perspectivei:- perspectiva imaginii obiectelor cuprinse în cadru, perspectiva

generală a cadrului, percepţia spaţiului, deformări de perspectivă, perspectiva cinetică

Deschidere relativă:- identificare, importanţa practică

Profunzimea câmpului de claritate:

- determinarea limitelor, distanţa hiperfocală

Caracteristicile fotometrice ale obiectivelor:- luminozitatea geometrică şi fotometrică, distribuţia iluminării

imaginii în cadru

Probe de evaluare

Probe orale, practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice caracteristicile funcţionale ale obiectivelor şi să analizeze mărimea deschiderii relative, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (d) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Probe orale şi scrise prin care candidatul este capabil să ilustreze shema formării imaginii optice, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

83

Page 84: SPP CameramanFotoreporter

Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze readarea perspectivei, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Probe scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să calculeze profunzimea câmpului de claritate, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze caracteristicile fotometrice ale obiectivelor, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

84

Page 85: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: OPTICĂ FOTO – CINE – TV

Competenţa 4: Utilizează caracteristicile calitative ale obiectivelor.

Criterii de performanţă:

a. Identificarea caracteristicilor calitative ale obiectivelorb. Determinarea caracteristicilor calitative

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristicele calitative ale obiectivelor:

- contrastul imaginii, puterea de rezoluţie, conturanţa, caracteristica de transfer

Determinarea caracteristicilorcalitative:

- aprecierea petei de difracţie, determinarea puterii de rezoluţie, determinarea curbei de margine, determinarea caracteristicii de transfer

Probe de evaluare

Probe orale, practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice caracteristicile calitative ale obiectivelor, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să determine caracteristicile calitative, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

85

Page 86: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: OPTICĂ FOTO – CINE – TV

Competenţa 5: Utilizează caracteristicile constructive ale obiectivelor

Criterii de performanţă:

a. Identificarea tipurilor de obiectiveb. Schimbarea distanţei focalec. Utilizarea transfocatorului

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de obiective:- criterii de clasificare, obiectice astigmate şi

anastigmate,obiective speciale (teleobiectivul, obiective anamorfotice, transfocatorul)

Schimbarea distanţei focale:- principii de schimbare a distanţei focale, lentile adiţionale,

adaptoare telescopiceTransfocatorul:

- schema optică, dispozitivul transtrav

Probe de evaluare

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de obiective şi să utilizeze transfocatorul, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Probe orale, scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să schimbe distanţa focală, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

86

Page 87: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii FOTOGRAFIA DIGITALĂ Nivel 3 avansatValoare credit 1.0

Competenţe:

1. Explică principiul înregistrării imaginii digitale2. Alege camera digitală3. Utilizează camera digitală

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

87

Page 88: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: FOTOGRAFIA DIGITALĂ

Competenţa 1: Explică principiul înregistrării imaginii digitale

Criterii de performanţă:

a. Diferenţierea sistemului tradiţional de cel digitalb. Descrierea schemei de înregistrare a imaginii digitalec. Specificarea avantajelor şi dezavantajelor fotografiei digitale

Condiţii de aplicabilitate:

Sistem tradiţional:- utilizarea peliculei ca mediu de captare şi stocare

Sistem digital:- utilizarea senzorilor ca mediu de captare şi stocare separată

Schema de înregistrare:- captare, senzori, convertor analog-digital, display, hard disc,

flash, RAMAvantaje:

- control imediat al calităţii, posibilitate de ştergere, operativitate, costuri scăzute, transmitere instantanee la distanţă, posibilitate de modificare a imaginii

Dezavantaje: - limitarea gradului de mărire- consumă energie- între momentul declanşării şi captării există uşoare decalaje

de timp

Probe de evaluare

Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să diferenţieze sistemul tradiţional de cel digital, să descrie schema de înregistrare a imaginii digitale şi să specifice avantajele şi dezavantajele fotografiei digitale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c), în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

88

Page 89: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: FOTOGRAFIA DIGITALĂ

Competenţa 2: Alege camera digitală

Criterii de performanţă:

a. Diferenţierea tipurilor de camere digitaleb. Descrierea elementelor constructive principalec. Compararea senzorilor de imagine

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de camere digitale:- Camere neprofesionale- Camere digitale profesionale- Camere video digitale- Camere speciale

Elemente constructive principale:- Construcţia şi funcţionarea camerei digitale, sistem optic,

senzori, convertor analog-digital, cameră ASIC (Aplication Specific Integrated Circuits), memory card, display, microprocesor

Senzori de imagine:- Tipuri de senzori (CCD, CMOS, FOVEON), caracteristici

constructive şi funcţionale, performanţe, costuri

Probe de evaluare

Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să diferenţieze tipurile de camere digitale, să descrie elementele constructive principale şi să compare senzorii de imagine, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c), în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

89

Page 90: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: FOTOGRAFIA DIGITALĂ

Competenţa 3: Utilizează camera digitală

Criterii de performanţă:

a. Utilizarea facilităţilor oferite de camera digitalăb. Utilizarea modurilor de expunerec. Utilizarea accesoriilor camerelor digitale

Condiţii de aplicabilitate:

Facilităţi:- Transfocare zoom optic şi digital, fotografiere în regim

macro, folosirea pentru sensibilităţi diferite funcţie de iluminare, focalizare manuală sau autofocus, expunere automată şi cu priorităţi de timp sau diafragmă, fotografiere în regim continuu, folosirea blitzului cu comandă automată sau la dorinţă, posibilitate de vizualizare a imaginilor memorate pe ecranul TV şi preluare pe computer

Moduri de expunere:- Matrice simplă, o singură expunere- Matrice simplă cu una sau trei expuneri- Matrice simplă, trei expuneri- Matrice triplă, o singură expunere

Accesorii:- Pentru stocarea imaginilor, pentru transferarea şi descărcarea

imaginilor, trepied, acumulatori.

Probe de evaluare

Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze facilităţile oferite de camera digitală, să utilizeze modurile de expunere şi să utilizeze accesoriile camerelor digitale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c), în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

90

Page 91: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii PRELUCRAREA IMAGINII DIGITALE Nivel 3 avansatValoare credit 2.0

Competenţe:

1. Creează o varietate largă de imagini utilizând sisteme şi tehnici digitale2. Prelucrează imaginile digitale utilizând aplicaţii specializate3. Stochează şi obţine imaginile prelucrate digital corespunzător condiţiilor

impuse4. Investighează şi evaluează critic calităţile tehnice şi estetice ale imaginilor

digitale

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

91

Page 92: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: PRELUCRAREA IMAGINII DIGITALE

Competenţa 1: Creează o varietate largă de imagini utilizând sisteme şi tehnici digitale

Criterii de performanţă:

a. Formularea şi prezentarea unor schiţe ca idei iniţiale b. Achiziţia şi realizarea imaginilor digitale în acord cu caracteristicile impuse imaginii

finale utilizând echipamente specificec. Realizarea corecţiilor elementare a diferitelor probleme de imagine identificate

utilizând aplicaţii specializate

Condiţii de aplicabilitate:

Schiţe:- Creaţie proprie sau impusă- Clarificarea intenţiilor în legătură cu proiectarea prin aflarea

răspunsurilor la întrebările cheie: CARE (este mesajul ce se doreşte a fi comunicat? este motivul brief-ului? este problema ce trebuie rezolvată?), DE CE (doreşte clientul să comunice acest mesaj?), UNDE (urmează să fie comunicat acest mesaj şi în ce condiţii?), CINE (este publicul ţintă sau piaţa?)

Surse pentru achiziţia imaginii:- Materiale originale analogice (tonuri continue, transparente,

opace, monocrome, policrome, liniare, în semitonuri)- Materiale originale digitale (colecţii de imagini, Internet,

arhive de imagini – PhotoDisc, Bavaria, ImageBank)Achiziţia imaginii:

- Prin scanare, prin utilizarea camerei digitaleCorecţii elementare:

- Retuşarea şi repararea (clone tool) - Colorare şi editare(strălucire şi contrast, luminozitate şi

saturaţie)Realizarea corecţiilor elementare:

- prin organizarea unei secvenţe de operaţii în condiţiile asigurării unei rezoluţii corecte

Aplicaţii:- aplicaţii specializate pentru prelucrarea imaginilor digitale

(Adobe PhotoShop sau Corel Draw)

Probe de evaluare

Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să formuleze şi să prezinte schiţe aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să achiziţioneze, să obţină imagini digitale şi să realizeze corecţii elementare ale acestora aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c), în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

92

Page 93: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: PRELUCRAREA IMAGINII DIGITALE

Competenţa 2: Prelucrează imaginile digitale utilizând aplicaţii specializate

Criterii de performanţă:

a. Selectarea şi utilizarea formatului de fişier corespunzător şi a metodelor de compresie pentru salvarea datelor de imagine

b. Utilizarea filtrelor pentru crearea efectelor grafice specialec. Prelucrarea eficientă şi imaginativă a imaginii digitale utilizând facilităţile oferite de

software-ul specific, în formatul cel mai convenabil

Condiţii de aplicabilitate:

Formate de fişiere grafice:- Tagged Image File Format (TIFF), Encapsulated PostScript

(EPS), PDF, PICT, JPEG, GIF, Bitmap şi probleme cu formate

- Conversia fişierelor digitale

Metode de compresie a imaginii:- cu şi fără pierdere de informaţie- rapoarte de comprimare, pierderi la comprimarea imaginilor

Crearea efectelor grafice speciale:- Utilizarea filtrelor pentru modificarea imaginilor- Straturi de ajustare- Colorarea imaginilor

Facilităţi:- Instrumente: palete(de culori, straturi, obiecte, pensule,

instrumentele history, mărime şi rezoluţie), cropping, marquee tool, lasso tool, magic wand, magnetic lasso tool, selecţii, transformare, copiere, salvare, aranjare straturi

- Măşti şi canale- Tehnici: cut, copy şi paste, transformări, scalare, rotire,

distorsionare, echilibrul culorilor, moduri de afişare a culorilor RGB, CMYK, indexarea culorilor, tonuri de gri

- Managementul culorii: definirea culorii, atributele culorii, corectarea culorii, gama de culori, modele de culori, limite de afişare a culorilor

Prelucrare eficientă:- Prin utilizarea unui număr minim de comenzi şi încadrarea în

termenele stabilitePrelucrare imaginativă:

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

93

Page 94: SPP CameramanFotoreporter

- Idei originale în acord cu caracteristicile impuse imaginii finale

Formatul cel mai convenabil:- Stabilirea relaţiei dintre rezoluţia de intrare, mărimea

fişierului şi caracteristicile imaginii obţinute

Probe de evaluare

Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să să selecteze şi să utilizeze formatul grafic adecvat şi metodele de compresie a imaginii aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze efecte grafice speciale şi să prelucreze eficient şi imaginativ imaginea digitală aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c), în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

94

Page 95: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: PRELUCRAREA IMAGINII DIGITALE

Competenţa 3: Stochează şi obţine imaginile prelucrate digital corespunzător condiţiilor impuse

Criterii de performanţă:

a. Alegerea formatului de fişier potrivit pentru stocarea imaginii b. Pregătirea fişierelor de imagine în funcţie de destinaţia utilizării

Condiţii de aplicabilitate:

Formate de fişiere:- Pentru diferite aplicaţii, comprimarea imaginii cu şi fără

pierdere de informaţie

Alegere:- În funcţie de mărimea fişierului- Formatul fişierului se alege în funcţie de scopul utilizării:

tipărire, afişare pe ecran, Internet, ISDN

Destinaţie:- Stocare pe dispozitive portabile, utilizare online, arhivare,

afişare pe ecran, obţinerea probelor, tipărire

Probe de evaluare

Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă formatul de fişier potrivit pentru stocarea imaginii aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească fişierele de imagine în funcţie de destinaţia acestora aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

95

Page 96: SPP CameramanFotoreporter

Titlul unităţii: PRELUCRAREA IMAGINII DIGITALE

Competenţa 4: Investighează şi evaluează critic calităţile tehnice şi estetice ale imaginilor digitale

Criterii de performanţă:

a. Analizarea calităţilor tehnice şi estetice ale imaginilor digitaleb. Analizarea şi evaluarea propriilor imagini digitale ţinând cont de factori de influenţăc. Analizarea şi evaluarea de imagini digitale contemporane în context comercial

Condiţii de aplicabilitate:

Calităţi tehnice:- Rezoluţie, mărimea fişierului, stocare, modalitate de obţinere,

digital vs tradiţional- Efecte nedorite: moaraj, aliasing, distribuţii neuniforme de

culoareCalităţi estetice:

- Conţinut şi mesaj- Context- Cerinţele clienţilor

Factori:- Constrângeri legate de cerinţe, originalitate, context, mesaj,

accentContext comercial:

- Fotojurnalism, editoarial, publicitate, colecţii de imagini

Probe de evaluare

Probe practice, orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze calităţile tehnice şi estetice ale imaginilor digitale proprii şi contemporane, argumentându-şi ideile prin prezentări şi/sau discuţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate specificate.

Calificarea: cameraman-fotoreporterNivel 3 avansat

96