spp tehn termoenergetician

170
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ NIVEL 3 AVANSAT ŞCOALA POSTLICEALĂ TEHNICIAN TERMOENERGETICIAN Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician 1

Upload: emiliana-soimita-magerusan

Post on 15-Feb-2015

74 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: SPP Tehn Termoenergetician

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREAÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

NIVEL 3 AVANSATŞCOALA POSTLICEALĂ

TEHNICIAN TERMOENERGETICIAN

2006

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

1

Page 2: SPP Tehn Termoenergetician

AUTORI:

STAN CARMENSTAN CARMEN Profesor inginer, Profesor inginer, grad didactic Igrad didactic I Colegiul Tehnic Energetic BucurestiColegiul Tehnic Energetic Bucuresti

AMARIŢEI ADRIANAMARIŢEI ADRIAN Profesor inginer, Profesor inginer, grad didactic Igrad didactic I Colegiul Tehnic „DANUBIANA” – RomanColegiul Tehnic „DANUBIANA” – Roman

GHERGU DIANAGHERGU DIANA Profesor inginer, Profesor inginer, grad didactic Igrad didactic I Colegiul Tehnic Energetic BucurestiColegiul Tehnic Energetic Bucuresti

ORBESTEANU ANCAORBESTEANU ANCA Profesor inginer, Profesor inginer, grad didactic Igrad didactic I Colegiul Tehnic Energetic BucurestiColegiul Tehnic Energetic Bucuresti

CARANAŞ CAMELIA CARANAŞ CAMELIA Profesor inginerProfesor inginergrad didactic Igrad didactic I Colegiul Tehnic Energetic GalaţiColegiul Tehnic Energetic Galaţi

ASISTENŢĂ UIP PHARE TVET RO 2003/005 – 551.05.01 – 02 Popescu ANGELA, profesor inginer, Inspector de specialitate, C.N.D.I.P.T.Roşu DORIN – doctor inginer, Inspector de specialitate, C.N.D.I.P.T.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

2

Page 3: SPP Tehn Termoenergetician

Descrierea calificării:

Tehnician termoenergetician

Absolvenţii acestui domeniu de calificare - „Tehnician termoenergetician” - vor fi capabili să

îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de supraveghere, monitorizare, punere în funcţiune, întreţinere,

reparare a instalaţiilor din centrale termoelectrice, conform specificaţiilor, reglementărilor şi

standardelor din domeniu.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

3

Page 4: SPP Tehn Termoenergetician

TABELUL UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ

NR. CRT

TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ

COMPETENŢENR.

CRE-DITE

ABILITĂŢI CHEIE

1.COMUNICARE

PROFESIONALĂ

1. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă.

2. Aplică tehnici de comunicare orală.3. Realizează un raport formal.

1.0

2.COMUNICARE

PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative.

2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative.

3. Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu.

4. Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu.

5. Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative.

2.0

3.MANAGEMENTUL

CALITĂŢII

1. Precizează principiile de management al calităţii.

2. Efectuează controlul statistic.3. Acţionează pentru menţinerea sistemului de

asigurarea calităţii.4. Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a

calităţii.

1.0

4.MANAGEMENTUL

PROIECTELOR

1. Identifică mediul de proiect.2. Planifică proiectul.3. Implementează proiectul.4. Monitorizează proiectul. 5. Utilizează software specializat în managementul

proiectelor.

2.0

5.UTILIZAREA TEHNICII

DE CALCUL

1. Utilizează aplicaţii software uzuale2. Gestionează bazele de date cu ajutorul aplicaţiilor specifice3. Comunică prin Internet

1.0

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE6. LEGISLAŢIA ŞI

PROTECŢIA MUNCII. NORME P.S.I.

1. Selectează legi şi norme de muncă.2. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea

la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor.

3. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă.

1.0

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

4

Page 5: SPP Tehn Termoenergetician

NR. CRT

TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ

COMPETENŢENR.

CRE-DITE

4. Coordonează activităţile în caz de accident.

7.ASAMBLĂRI MECANICE

ŞI TRANSMITEREA MIŞCĂRII

1.Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme2.Supraveghează lucrările de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice3.Realizează produse specifice prin asamblări

1.0

8.ACŢIONĂRI ŞI

AUTOMATIZĂRI

1. Utilizează circuite şi sisteme electrice / electronice

2. Realizează sisteme de acţionare în condiţii precizate.

3. Caracterizează sistemele de reglare automată.4. Analizează funcţionarea sistemelor de reglare

automată specifice domeniului.

1.0

9.DEZVOLTAREA UNEI

AFACERI

1. Analizează oportunităţile de afaceri în domeniu2. Elaborează documentaţia necesară accesării unor surse de finanţare3. Promovează produsele / serviciile oferite4. Respectă etica în afaceri5. Evaluează afacerea

1.0

10.SISTEME ENERGETICE

1. Estimează nivelul de exploatare a resurselor energetice.

2. Caracterizează structura sistemului energetic.3. Analizează indicii tehnico-economici ai

sistemului electroenergetic.4. Participă la exploatarea instalaţiilor sistemului

energetic.

1.0

11.PRODUCEREA

ENERGIEI ELECTRICE ÎN CENTRALE

1. Prezintă obţinerea energiei electrice într-o centrală hidroelectrică.2. Analizează obţinerea energiei electrice într-o centrală termoelectrică.3. Justifică structura unei centrale nuclearoelectrice.4. Prezintă structura unei centrale pe surse neconvenţionale

1.0

12.LEGISLAŢIA ŞI

PROTECŢIA MEDIULUI

1. Realizează corelarea între componentele mediului şi relaţiile dintre acestea în cadrul mediului natural.

2. Evaluează impactul poluării asupra mediului.3. Aplică legislaţia românească şi normele Uniunii

Europene privind controlul poluării industriale.

1.0

13. MĂSURĂRI ÎN TERMOENERGETICĂ

1. Precizează mărimile măsurate in instalaţiile termoenergetice2. Utilizează documentaţia tehnica pentru

1.0

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

5

Page 6: SPP Tehn Termoenergetician

NR. CRT

TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ

COMPETENŢENR.

CRE-DITE

instalaţiile de măsurare 3. Măsoară parametrii instalaţiilor termoenergetice4. Organizează exploatarea instalaţiilor de măsurare din centrale

14.ORGANIZAREA

PRODUCŢIEI ŞI A MUNCII

1. Analizează întreprinderea în contextul economiei de piaţă2. Explică principiile managementului şi marketingului3. Analizează conceptele organizării muncii conform legislaţiei în vigoare

1.0

15. TERMOTEHNICĂ

1. Precizează mărimile fundamentale şi derivate utilizate în termotehnică şi principiile termodinamicii2. Interpretează transformările de stare ale aburului

cu aplicaţii în instalaţiile energetice3. Analizează metodele de creştere a

randamentului termic al instalaţiilor de forţă cu abur

4. Explică principiile transmiterii căldurii prin conducţie, convecţie şi radiaţie

1.0

16. CAZANE DE ABUR

1. Caracterizează cazanele de abur din punct de vedere funcţional şi constructiv.

2. Identifică instalaţiile anexe ale cazanelor de abur3. Determină caracteristicile apei de alimentare a

cazanelor de abur.4. Exploatează instalaţia de cazane de abur.5. Remediază avariile şi deranjamentele instalaţiei

de cazane de abur.

1.0

17. TURBINE DE ABUR

1. Descrie funcţionarea şi structura turbinelor cu abur.

2. Identifică instalaţia de condensare şi instalaţiile anexe ale turbinelor cu abur.

3. Reglează turbinele cu abur.4. Exploatează instalaţia de turbine cu abur5. Remediază avariile turbinelor cu abur

1.0

18.AUTOMATIZĂRI ÎN TERMOCENTRALE

1. Utilizează echipamentul de automatizare2. Întreţine instalaţiile de automatizare3. Supraveghează procesele tehnologice specifice termocentralelor

1.0

19REALIZAREA

PROIECTELOR DE SPECIALITATE

1. Concepe planul de proiect.2. Implementează proiectul.3. Utilizează software specializat în realizarea

proiectelor. 4. Interpretează rezultatele proiectului

1.0

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

6

Page 7: SPP Tehn Termoenergetician

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ CHEIE

Titlul unităţii: 1. COMUNICARE PROFESIONALĂ

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1.1. Elaborează strategii individuale pentru o comunicare eficientă.

1.2. Aplică tehnici de comunicare orală.

1.3. Realizează un raport formal.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

7

Page 8: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 1. COMUNICARE PROFESIONALĂ

Competenţa 1.1. Elaborează strategii individuale pentru o comunicare eficientă.

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea scopului comunicării.

(b) Identificarea surselor de informaţii.

(c) Selectarea metodelor de comunicare adecvate.

(d) Identificarea metodelor de verificare a eficienţei comunicării.

Condiţii de aplicabilitate:

Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaţiilor, întreţinerea unor discuţii, prezentarea unor informaţii;

Surse de informaţii: informaţii interne şi externe, buletine informative, manuale, seminare, rapoarte, procese verbale, publicaţii de specialitate, internet, discuţii, statistici, documentaţie, mass media;

Metode de comunicare: scrise, verbale, audio, informatizate;

Metode de

verificare a eficienţei: obţinerea feedback - ului, documentaţie întocmită corect;

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze cel puţin o strategie diferită de comunicare în 2 contexte cu grade de complexitate diferite, conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

8

Page 9: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 1. COMUNICARE PROFESIONALĂ

Competenţa 1.2. Aplică tehnici de comunicare orală

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea strategiilor de ascultare necesare obţinerii informaţiilor

(b) Susţinerea orală a ideilor şi a informaţiilor în faţa unui auditoriu

(c) Argumentarea unui punct de vedere

(d) Facilitarea unei comunicări eficiente

Condiţii de aplicabilitate:

Strategii de ascultare: în funcţie de: situaţie, ocazie, subiectul în cauză, vorbitori, metode de ascultare (activă sau pasivă),

Susţinere: în situaţii formale sau informale, în funcţie de numărul de vorbitori (mare, mic, 2 persoane), prin modulaţia vocii, prin alegerea tonului şi a vocabularului, prin structură, prin comunicare non verbală (gesturi, limbajul trupului, contactul vizual), prin articulare

Argumentare idei clare, relevante, concise, persuasive, adaptate contextului si interlocutorului

Facilitarea

comunicării eficiente: acceptă opinii diferite, încurajează discuţia, asigură posibilitatea de exprimare, oferă feed-back, stimulează creativitatea, încadrarea în timp, viteza vorbirii, adaptarea comunicării la nivelul de înţelegere al auditoriului, folosirea unui suport specific

Probe de evaluare:

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnici de comunicare orală unui auditoriu de dimensiuni medii folosind PowerPoint, să realizeze o discuţie într-un grup mic (de exemplu sa explice sarcini de lucru) şi o discuţie cu o altă persoană (de exemplu să ofere feed-back unei persoane pentru munca realizată), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

9

Page 10: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 1.COMUNICARE PROFESIONALĂ

Competenţa 1.3. Realizează un raport formal

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea informaţiilor necesare temei propuse

(b) Organizarea conţinutului şi structurii raportului

(c) Elaborarea unui raport formal

Condiţii de aplicabilitate:

Selectare: în funcţie de complexitatea temei, publicul ţintă, relevanţă,

Organizare: tipul informaţiei, succesiune logică, suportul (grafică, standardul de prezentare, formatul)

Raport formal: document coerent, bine structurat, adecvat scopului propus

Probe de evaluare:

Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un raport formal (de

exemplu să întocmească un raport la sfârşitul realizării unei activităţii ), conform criteriilor de

performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

10

Page 11: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 2. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

2.1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

2.2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

2.3. Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

2.4. Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

2.5. Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

11

Page 12: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 2.COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 2.1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global în mesaje orale care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat

(b) Extragerea informaţiilor / detaliilor specifice necesare şi relevante pentru sarcinile de serviciu, din mesaje orale diverse

(c) Identificarea de opinii şi atitudini, şi distingerea lor de informaţii factuale sau de altă natură (legi, idei, concepte)

(d) Identificarea, cu ajutorul conţinutului, intonaţiei şi al sensului implicit, a informaţiilor privind priorităţi şi urgenţe

(e) Identificarea şi utilizarea de indicii verbale, non-verbale şi / sau de asocieri / conexiuni pentru clarificarea sensului unor elemente de vocabular sau de accent nefamiliare

(f) Înţelegerea de instrucţiuni, solicitări şi întrebări orale, care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat, şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală

Condiţii de aplicabilitate:

Contexte: activităţi de serviciu, contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe), situaţii formale situaţii informale

Surse şi tipuri de mesaje orale: Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare,

emise la viteză normală, în diverse registre, de lungime variabilă: mesaje, formale şi informale directe, emise clienţi, colegi sau de cei din jur; discursuri, rapoarte, conferinţe (inclusiv video-conferinţe); prezentări (formale / informale) de produse / servicii; transmisiuni radio şi TV, anunţuri publice; conversaţii telefonice, inclusiv mesaje telefonice înregistrate.

Informaţii obţinute: ideea principală (sensul global); informaţii, inclusiv numerice, pe teme profesionale: instrucţiuni, solicitări, întrebări, explicaţii; informaţii factuale, inclusiv numerice, privind specificaţii de procese, produse şi servicii; opinii, puncte de vedere, atitudini (pro, contra, neutră), priorităţi.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

12

Page 13: SPP Tehn Termoenergetician

Limbaj: limbaj şi structuri familiare şi mai puţin familiare, în registre sociale şi profesionale uzuale, termeni specifici mesajelor mass media; vocabular specific cu nivel mediu de specializare, relevant pentru domeniul ocupaţional; vorbire la viteză normală;

Moduri de acţiune: întrebări, intonaţie, limbaj corporal / nonverbal, verificarea sensului prin alte surse; comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane; acţiuni proprii (realizarea de operaţii, activităţi).

Probe de evaluareProbe scrise sau orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii / detalii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi/sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice opinii şi atitudini şi să le distingă de informaţii de altă natură, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi/sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice informaţii privind priorităţi şi urgenţe cu ajutorul conţinutului, intonaţiei şi al sensului implicit, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi/sau practice prin care elevul demonstrează că înţelege instrucţiuni, solicitări şi întrebări şi că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi/sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c), (d), (e) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

13

Page 14: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 2. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 2.2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea şi localizarea promptă şi corectă de informaţii şi opinii relevante pentru sarcini de serviciu, în texte de specialitate

(b) Identificarea sensului unor elemente de text nefamiliare prin utilizarea de materiale de referinţă şi / sau de asocieri / conexiuni, atunci când este necesar

(c) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite, în scopul îndeplinirii unei sarcini de serviciu.

(d) Înţelegerea de reglementări, instrucţiuni, şi recomandări specifice din texte care conţin limbaj complex şi specializat şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor din astfel de texte de specialitate

Condiţii de aplicabilitate:

Contexte: activităţi profesionale, contexte profesionale formale, contexte profesionale informale, contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe)

Tipuri de text: Texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungime variabilă: documente profesionale specifice specializării: manuale, rapoarte, reclame, oferte, fişe tehnice; texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă, prezentări, reclame, anunţuri; texte cu conţinut operaţional profesional: corespondenţă, faxuri, circulare, formulare, instrucţiuni cereri, reclamaţii, procese verbale;

Informaţii obţinute: elemente cheie din documente relevante, informaţii factuale, inclusiv numerice, relativ complexe, pe teme de interes comun; informaţii profesionale: instrucţiuni, explicaţii, date tehnice ale unor produse şi servicii, evaluări; date privind: materii prime, materiale şi produse finite, operaţii şi procese tehnologice

Materiale de referinţă: dicţionare; diagrame şi alte materiale vizuale; instrucţiuni, manuale tehnice, prospecte, baze de date, pagini Internet.

Forme de prezentare: tabele, grafice, scheme; prezentări, notiţe.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

14

Page 15: SPP Tehn Termoenergetician

Moduri de acţiune: comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane; transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare; acţiuni proprii: realizarea de operaţii, modificarea unor operaţii, luarea de decizii.

Probe de evaluare

Probe orale sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să localizeze informaţii, detalii şi opinii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate şi strategii de semantizare pentru identificarea sensului, atunci când este necesar, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) , şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi/sau practice prin care elevul demonstrează că înţelege reglementări, instrucţiuni, şi recomandări citite şi că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

În unele cazuri poate fi necesar ca probele de evaluare să includă limite de timp realiste pentru realizarea sarcinilor de lucru, în concordanţă cu cerinţele specifice contextului profesional.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

15

Page 16: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 2. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 2.3 Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu

Criterii de performanţă:

(a) Oferirea şi solicitarea, în discuţii, de informaţii şi de instrucţiuni pentru îndeplinirea unei sarcini de serviciu, folosind expresii şi structuri variate

(b) Realizarea de prezentări orale de fapte, idei şi opinii profesionale, pregătite în prealabil, folosind un limbaj specializat corect şi materiale suport adecvate

(c) Formularea clară, precisă şi structurată logic a ideilor, faptelor şi opiniilor şi susţinerea lor cu argumente

(d) Oferirea de clarificări şi explicaţii atunci când informaţia / instrucţiunea nu este corect înţeleasă de ceilalţi

(e) Exprimarea fluentă, cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului

(f) Utilizarea adecvată şi suficient de corectă a unei varietăţi de termeni de specialitate comuni / familiari şi de structuri lingvistice astfel încât să se asigure comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există în text unele deficienţele de pronunţie şi / sau intonaţie, de gramatică, şi / sau de registru

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de informaţii: conversaţii şi prezentări de lungimi variate, care conţin: informaţii factuale (inclusiv numerice), idei, opinii; instrucţiuni, explicaţii, detalii de operare, sfaturi; descrieri şi specificaţii de obiecte, procese, operaţii.

Tipuri de discurs: discuţii profesionale formale şi informale; prezentări; scurte rapoarte profesionale.

Contexte: contexte profesionale, situaţii specifice în organizaţie, la locul de muncă; contexte sociale care au legătură cu profesia (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe); contexte formale şi contexte informale.

Tipuri de prezentări: rapoarte (relatări de evenimente, întâlniri); demonstraţii operaţionale; prezentări detaliate de procese / produse / servicii.

Materiale suport pentru prezentări notiţe, plan de prezentare, documente, fişe de lucru; imagini, grafice,

scheme, folii, planşe, obiecte (mostre), modele;

Limbaj: fluent, la viteză normală, în diverse registre; expresii specifice şi structuri variate; vocabular specializat familiar, specific domeniului ocupaţional.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

16

Page 17: SPP Tehn Termoenergetician

Moduri de comunicare: faţă în faţă, individual sau în grup; la telefon, robot telefonic.

Moduri de acţiune: comunicarea / transmiterea de informaţii / instrucţiuni către interlocutor / şi susţinerea unei prezentări .

Probe de evaluare:

Probe orale sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze prezentări orale pregătite în prealabil, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să formuleze clar, precis şi structurat fapte, idei şi opinii şi să le susţină cu argumente, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să se exprime fluent, cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică pentru a se asigura comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există unele deficienţe, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea elevilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

Prezentările pot avea o durată variată, dar nu mai puţin de 10 minute. Elevii vor putea folosi planul de prezentare / notiţele, dar prezentarea va fi liberă şi în nici un caz nu va fi citită.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

17

Page 18: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 2. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 2.4. Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu

Criterii de performanţă:

(a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice sarcinilor de serviciu ale locului de muncă

(b) Redactarea unor texte funcţionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, cu folosirea de expresii şi structuri adecvate variate

(c) Transmiterea în scris, în limbaj specific clar şi precis, de informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare

(d) Utilizarea de materiale de referinţă specifice adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite

(e) Elaborarea de texte astfel încât deficienţele de gramatică, ortografie şi / sau de registru nu împiedică înţelegerea deplină a lor

(f) Adecvarea formatului şi limbajului la context, la tipul de text şi la subiect

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri şi formate de documente şi texte funcţionale: formulare şi alte documente specifice specializării (facturi, facturi pro-

forma, oferte, fişe tehnice, corespondenţă profesională: scrisori, note circulare, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail); procese verbale, minute, referate, rapoarte. formate formale; formate informale.

Tipuri de informaţii: în texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungimi variate: informaţii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice), despre produse şi servicii; aranjamente şi instrucţiuni de serviciu; idei, opinii, puncte de vedere; raportări privind desfăşurarea unor evenimente, şedinţe..

Limbaj: limbajul specific domeniului de specializare, formule de comunicare standardizate, formule de politeţe.

Teme specifice: organizarea locului de muncă; operaţii, activităţi specifice locului de muncă; calitatea serviciilor / produselor.

Contexte: contexte profesionale, situaţii specifice în organizaţie, la locul de muncă; contexte sociale care au legătură cu profesia; contexte formale; contexte informale.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

18

Page 19: SPP Tehn Termoenergetician

Materiale de referinţă: dicţionare, glosare de termeni specializaţi / sintagme specifice; standarde tehnice şi profesionale specifice , reviste de specialitate, baze de date, modele de documente şi formulare.

Probe de evaluare

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil completeze formulare şi documente şi să redacteze texte funcţionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să transmită, în limbaj specific clar şi precis, informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze limba modernă fără deficienţe de gramatică, ortografie şi / sau de registru care să împiedice înţelegerea deplină a textului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat şi un limbaj adecvat la context, la tipul de text şi la subiect, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea elevilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

Probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puţin o dată, a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

La elaborarea de texte se va permite utilizarea dicţionarului şi a altor materiale de referinţă prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

19

Page 20: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 2. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 2.5. Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanţă:

(a) Participarea cu informaţii factuale şi cu opinii proprii la discuţii profesionale, pe teme legate de sarcini de serviciu

(b) Comunicarea telefonică adecvată, pe teme de interes profesional, în contexte legate de sarcini de serviciu

(c) Elaborarea de corespondenţă profesională în diverse formate şi către diverşi destinatari, în contexte legate de sarcini de serviciu

(d) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii când informaţia nu este clar înţeleasă, în conversaţii directe şi telefonice şi în prezentări

(e) Exprimarea clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu limbajul şi registrul adaptate la subiect, la context şi la interlocutor / destinatar, cu respectarea convenţiilor şi normelor sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile cu interlocutorul / destinatarul, în comunicarea orală şi în scris

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de informaţii şi opinii: informaţii factuale – inclusiv date numerice – pe teme profesionale;

analize, evaluări de: produse, servicii, preferinţe; argumente pro şi contra în susţinerea unor idei / opinii profesionale personale; ipoteze;

Teme: discuţii profesionale şi conversaţii, comunicări telefonice şi corespondenţă profesională, care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, privind: probleme de serviciu curente, aranjamente la locul de muncă, cum ar fi planuri, activităţi şi aranjamente operaţionale; relaţii cu clienţii şi partenerii, negocieri, contractări etc. (în funcţie de specializare); solicitări şi răspunsuri la solicitări diverse, instrucţiuni, explicaţii; evaluarea de informaţii, de produse, de servicii.

Contexte: a. Discuţii profesionale: situaţii sociale si profesionale formale şi informale; întâlniri formale / informale profesionale de rutină, activităţi profesionale zilnice;

b. Comunicare telefonică: contacte de rutină cu colegi, subalterni, superiori, în activităţi profesionale zilnice; comunicări formale / informale cu parteneri şi clienţi;

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

20

Page 21: SPP Tehn Termoenergetician

c. Corespondenţă profesională: formală şi informală, legată de sarcini de serviciu; în interiorul organizaţiei: cu subalterni, cu colegi, cu superiori; în afara organizaţiei: cu clienţi, cu parteneri, cu potenţiali clienţi / parteneri

Tipuri şi moduri de interacţiune: în discuţii profesionale, schimburi de opinii: faţă în faţă, în perechi sau în

grupuri mici; la telefon: apeluri date, apeluri primite, preluare / transmitere de mesaje telefonice; în scris: scrisori, note circulare, oferte, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail).

Limbaj şi convenţii: comunicări directe / telefonice derulate cu viteză normală, formule de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei discuţii directe / telefonice, limbaj nonverbal, formule standard folosite în corespondenţa de diverse tipuri (scrisori, circulare, fax, email), vocabularul specializat necesar îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi rezolvării situaţiilor previzibile specifice contextelor profesionale.

Probe de evaluare:

Probe orale sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să participe la discuţii profesionale, în care să prezinte informaţii şi opinii şi să le argumenteze, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să comunice telefonic în mod adecvat, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze corespondenţă profesională în diverse formate, pe diverse teme şi către diverşi destinatari, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea, să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale, scrise şi / sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze o exprimare clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu un limbaj şi registru adaptate la subiect, la context şi la interlocutor / destinatar, şi respectând convenţii folosite în comunicarea orală şi în scris, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea elevilor pe mai multe criterii de performanţă. Probele se vor elabora astfel încât evaluarea candidaţilor pe această competenţă să fie integrată cu evaluarea pe competenţele de producere (competenţele 3 şi 4).

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru criteriile de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acestea, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

În cazul convorbirilor telefonice (b), performanţa va fi demonstrată atât pentru apeluri date cât şi pentru apeluri primite.

În cazul corespondenţei (c), probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puţin o dată, a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

21

Page 22: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul Unităţii: 3. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare Credit: 1.0________________________________________________________________________

Competenţe:

3.1. Precizează principiile de management al calităţii

3.2. Efectuează controlul statistic

3.3. Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii

3.4. Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

22

Page 23: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul Unităţii: 3. MANAGEMENTUL CALITĂŢII________________________________________________________________________________

Competenţa 3.1. Precizează principiile de management al calităţii.________________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Definirea principiilor de management al calităţii.

(b) Indicarea funcţiilor managementului calităţii.________________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate:

Principiile managementului calităţii: orientarea către client, leadership, implicarea personalului, abordarea

procesuala, abordarea sistemului de către management, îmbunătăţirea continuă, abordarea concretă in luarea deciziilor, relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii

Funcţiile managementului calităţii: planificarea calităţii, organizarea activităţilor referitoare la calitate,

coordonarea activităţilor referitoare la calitate, antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii, ţinerea sub control a calităţii, asigurarea calităţii, îmbunătăţirea calităţii

________________________________________________________________________________

Probe de Evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească principiile de management al calităţii, sa indice funcţiile managementului calităţii, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

23

Page 24: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul Unităţii: 3. MANAGEMENTUL CALITĂŢII________________________________________________________________________________

Competenţa 3.2. Efectuează controlul statistic.________________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Precizarea elementelor controlului statistic.

(b) Indicarea si aplicarea etapelor controlului statistic.

(c) Implementarea măsurilor care se impun în urma efectuării controlului statistic.

________________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate:

Elementele controlului caracteristica controlată, lot, mărime eşantion, reguli de extragere astatistic: eşantionului, plan de control, grad de severitate, nivel de calitate

acceptabil (AQL), cifra de acceptare, cifra de respingere

Etape ale controlului extragerea eşantionului, determinarea caracteristicii conform proceduriistatistic: specifice, compararea caracteristicii controlate cu condiţiile din

standarde, identificarea defectelor, compararea numărului de defecte identificate cu cifra de acceptare/de respingere

Măsuri: acceptare/ respingere lot de produse trecerea la alt plan de control (alt grad de severitate, AQL)

________________________________________________________________________________

Probe de Evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze elementele controlului statistic conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să indice si sa aplice etapele controlului statistic, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să implementeze măsurile care se impun în urma efectuării controlului statistic, conform criteriului de performanţă (c), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

24

Page 25: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul Unităţii: 3. MANAGEMENTUL CALITĂŢII________________________________________________________________________________

Competenţa 3.3. Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii.________________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea cerinţelor pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii

(b) Interpretarea unui audit de calitate (intern / extern dat)

(c) Evaluarea factorilor care afectează costurile calităţii ________________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate:

Cerinţe: proceduri, manualul calităţii, satisfacerea clienţilor, costuri, standarde de firmă, legislaţie, feed-back, grafice de documentare

Audit de calitate pe metode statistice, mentenanţă, planificarea întreţinerii, urmărirea(intern/ extern dat) parametrilor de funcţionare

Factori care afectează rebuturi, recondiţionări, reparaţii, produse neconforme, reclamaţii clienţi,costurile calităţii: produse returnate, penalizări pentru întârziere, despăgubiri pentru daune________________________________________________________________________________

Probe de Evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice cerinţele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii conform criteriului de performanţă (a) şi in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil interpreteze un audit de calitate intern şi extern dat, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează, prin elaborarea şi prezentarea unui raport, că este capabil să evalueze factorii care afectează costurile calităţii conform criteriului de performanţă (c), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

25

Page 26: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul Unităţii: 3. MANAGEMENTUL CALITĂŢII________________________________________________________________________________

Competenţa 3.4. Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii.________________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Definirea conceptului de îmbunătăţire continuă a calităţii.

(b) Utilizarea Ghidului pentru îmbunătăţire a calităţii.

(c) Stabilirea strategiilor de îmbunătăţire a calităţii.

(d) Aplicarea instrumentelor de îmbunătăţire a calităţii.________________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate :

Strategii de îmbunătăţire strategia Kaizen, Ciclul PEVA (planifică - execută - verifică - acţionează),

a calităţii: principiul “zero defecte”

Ghid pentru îmbunătăţirea conform standardului ISO 9004-4 şi standardelor ISO specificecalităţii: domeniului de activitate

Instrumente de îmbunătăţire instrumente ajutătoare (brainstorming, stratificare, metoda întrebărilor),a calităţii: instrumentele calităţii (grafice, diagrame, histograme, fise de control

statistic)________________________________________________________________________________

Probe de Evaluare

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească conceptul de îmbunătăţire continuă a calităţii, conform criteriilor de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze Ghidul pentru îmbunătăţirea calităţii, conform criteriului de performanţă (b), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil sa stabilească strategiile şi să aplice instrumentele de îmbunătăţire a calităţii conform criteriului de performanţă (c) şi (d), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

26

Page 27: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 4. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

4.1. Identifică mediul de proiect.

4.2. Planifică proiectul.

4.3. Implementează proiectul.

4.4. Monitorizează proiectul.

4.5. Utilizează software specializat în managementul proiectelor.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

27

Page 28: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 4. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Competenţa 4.1. Identifică mediul de proiect.________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea necesităţii proiectului.

(b) Elaborarea fazelor proiectului.

(c) Estimarea rezultatelor proiectului.________________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Necesitatea proiectului: scop, rezultate aşteptate, estimarea resurse implicate, estimarea bugetului, justificare economică.

Faze proiect: concepţie, planificare, realizare, încheiere, feedback, modificare.

Estimarea rezultatelor: metode statistice, indicatori, standarde de calitate.________________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze necesitatea elaborării proiectului, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze fazele proiectului, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze rezultatele proiectului, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

28

Page 29: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 4. MANAGEMENTUL PROIECTELOR________________________________________________________________________________

Competenţa 4.2. Planifică proiectul.________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Definirea pachetelor de activităţi.

(b) Alocarea de resurse materiale şi umane.

(c) Pregătirea echipei de lucru.

(d) Elaborarea proiectului şi obţinerea documentelor specifice în conformitate cu standardele / metodologiile în vigoare.

________________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Pachete de activităţi: studii de piaţă, analize de nevoi (SWOT), contacte cu furnizorii de servicii şi produse, achiziţii de produse şi servicii in funcţie de specificul proiectului.

Echipa de lucru: managerul de proiect, echipa financiară, specialişti pe diferite domenii, şef serviciu achiziţii.

Documentelor specifice: bordul de proiect, planul de proiect, listă de produse, planul de iniţiere al proiectului.

________________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin elaborarea şi prezentarea unui raport, că este capabil să definească pachetele de activităţi, să aloce resurse materiale şi umane, să pregătească echipa de proiect, să elaboreze proiectul în conformitate cu standardele în vigoare conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

29

Page 30: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 4. MANAGEMENTUL PROIECTELOR________________________________________________________________________

Competenţa 4.3. Implementează proiectul._______________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Lansarea proiectului.

(b) Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect.

(c) Întocmirea documentaţiei de proiect.

(d) Livrarea produsului / serviciului conform cerinţelor specificate în documentaţia de proiect._______________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate: Produs-serviciu: rezultatul/ rezultatele obţinute în urma finalizării proiectului

Documentaţie de proiect: raport de sfârşit de etapă, raport de progres, registru de probleme, recomandări de acţiune.

________________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin întocmirea unui plan de lansare, că este capabil să lanseze proiectul, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin reprezentare grafică, că este capabil să asigure încadrarea în timp, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi săîntocmească documentaţia de proiect, conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să livreze produsul / serviciul, conform criteriilor de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

30

Page 31: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 4. MANAGEMENTUL PROIECTELOR_______________________________________________________________________

Competenţa 4.4. Monitorizează proiectul._______________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea riscurilor în funcţie de sursele de risc şi consemnarea în documente specifice.

(b) Gestionarea schimbărilor şi crearea documentelor specifice.

(c) Analizarea rezultatelor proiectului şi impactului aplicării.

(d) Asigurarea feed-back-ului.________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Riscuri: de business, de proiect

Surse de risc: asociate cu costurile, programarea calendaristică şi execuţia în toate fazele ciclului de viaţă.

Documente specifice: registru de schimbări, cerere de schimbare, registru de riscuri, plan de managementul riscurilor.

Analiza rezultatelor: comparare cu estimările, standarde, beneficii obţinute.

Feed-back: reevaluarea activităţilor, revizuirea procedurilor, măsuri ameliorative________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin efectuarea unei analize de risc,că este capabil să analizeze riscurile proiectului, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin elaborarea documentelor specifice managementului schimbării, că este capabil să gestioneze schimbările, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi să asigure feed-back-ul, conform criteriilor de performanţă (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

31

Page 32: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 4. MANAGEMENTUL PROIECTELOR_______________________________________________________________________

Competenţa 4.5. Utilizează software specializat în managementul proiectelor._______________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Planificarea proiectului utilizând aplicaţii software specializate.

(b) Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru reprezentarea proiectelor.

(c) Interpretarea rezultatelor obţinute.________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Aplicaţii software: Programe de calcul tabelar, de planificare, de calcul simbolic şi statistic

Rezultate: grafice, schiţe, şabloane / rapoarte de prezentare, diagrame.

________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să planificarea proiectului utilizând aplicaţii software specializate, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze aplicaţiile software specializate pentru reprezentarea proiectelor, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să interpreteze rezultatele obţinute, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

32

Page 33: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 5. UTILIZAREA TEHNICII DE CALCUL

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

5.1. Utilizează aplicaţii software uzuale

5.2. Gestionează bazele de date cu ajutorul aplicaţiilor specifice

5.3. Comunică prin Internet

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

33

Page 34: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 5. UTILIZAREA TEHNICII DE CALCUL

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1.0

Competenţa 5.1. Utilizează aplicaţii software uzuale

Criterii de performanţă:

(a) Operarea asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul

(b) Formatarea documentelor şi foilor de calcul

(c) Prelucrarea informaţiilor dintr-un tabel

(d) Trasarea diagramelor

Condiţii de aplicabilitate:

Operaţii: inserare/ştergere, copiere/lipire, redenumire, grupare linii şi coloane, exploatare foi de calcul, consultarea documentaţiei auxiliare

Formatare: setare pagină, stil, font, mărime font, tip caracter, aliniere, chenare, selectare culori, grosimea liniei, antet, subsol

Prelucrări: sortare, filtrare, subtotaluri, referinţe absolute şi relative, funcţii simple (adunare, scădere, medie aritmetică)

Diagrame: tip, sursa datelor, suprafaţă diagramă, formatare, localizare, tipărire

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să opereze asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să formateze un document şi foi de calcul şi să prelucreze informaţiile dintr-un tabel, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să traseze diagrame, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) conform condiţiilor de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

34

Page 35: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 5. UTILIZAREA TEHNICII DE CALCUL

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1.0

Competenţa 5.2. Gestionează bazele de date cu ajutorul aplicaţiilor specifice

Criterii de performanţă:

(a) Executarea de operaţii asupra înregistrărilor dintr-o bază de date

(b) Interogarea unei baze de date

(c) Realizarea salvărilor de siguranţă pe diverse medii

Condiţii de aplicabilitate:

Operaţii asupra înregistrărilor: creare, căutare, poziţionare pe o înregistrare, actualizare, sortare, indexare, ştergere, salvare

Interogarea bazei de date: criterii, filtrare, rapoarte

Medii dischetă, hard disk, CD, memory stick, InternetProbe de evaluare:Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să execute operaţii asupra înregistrărilor bazei de date, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să interogheze o bază de date, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să salveze o bază de date, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) conform condiţiilor de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

35

Page 36: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 5. UTILIZAREA TEHNICII DE CALCUL

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1.0

Competenţa 5.3. Comunică prin Internet

Criterii de performanţă:

(a) Căutarea informaţiilor relevante în Internet

(b) Transmiterea informaţiei cu ajutorul internetului

(c) Folosirea metodelor de schimb al informaţiilor

Condiţii de aplicabilitate:

Căutare: motoare de căutare, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte

Transmitere: email, FTP,

Metode de schimb: e-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de discuţie a informaţiilor

Probe de evaluare:Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare adecvate surselor de informaţii şi să extragă informaţii relevante în Internet, folosind motoare de căutare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să transmită informaţia cu ajutorul Internetului, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c) ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

36

Page 37: SPP Tehn Termoenergetician

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE

Titlul unităţii : 6. LEGISLAŢIA ŞI PROTECŢIA MUNCII. NORME DE PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR.

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

6. 1. Selectează legi şi norme de muncă. 6. 2. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi

stingerea incendiilor.

6. 3. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă.

6. 4. Coordonează activităţile în caz de accident.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

37

Page 38: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii : 6. LEGISLAŢIA ŞI PROTECŢIA MUNCII. NORME DE PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR.

___________________________________________________________________________

Competenţa 6.1: Selectează legi şi norme de muncă. ___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Menţionarea legilor şi normelor de muncă.

(b) Aplicarea legilor şi normelor de muncă specifice.

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Legi şi norme de muncă : Legea 53/2003 cu modificările ulterioare,Contractul colectiv de muncă, Legea 477/2004, Ordonanţa de urgenţă 93 din 2003, Ordonanţa de urgenţă 96 din 2003

Aplicare: Identifică caracteristicile unei situaţii conflictuale date şi rezolvă problema. .

Probe de evaluare :

Probe orale practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să menţioneze şi să aplice legislaţia şi normele de muncă specifice domeniului conform criteriilor de performanţă (a), şi (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

38

Page 39: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii : 6. LEGISLAŢIA ŞI PROTECŢIA MUNCII. NORME DE PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR.

___________________________________________________________________________

Competenţa 6.2: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor.

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:(a) Specificarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.

(b) Precizarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.

(c) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care sunt expuse la locul de muncă.

(d) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii, individuale , colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor.

(e) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie.

(f) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor.

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă:

Norme legislative de protecţia muncii aflate în vigoare

Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor:

Norme legislative în vigoare cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor

Informare: Instructaje iniţiale, curente, periodice, fişe,afişe, filme, cataloage, broşuri, pliante, instrucţiuni de lucru

Control: Fişa individuală de instructaj, echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie, trusă de prim ajutor, materiale igienico-sanitare, materiale şi mijloace de stingere a incendiilor

Sisteme şi dispozitive de protecţie:

Individuale şi colective specifice locului de muncă

Materiale şi mijloace pentru stingerea incendiilor:

Apă, nisip, pături, hidranţi, stingătoare cu spumă, cu praf, cu CO2

Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să specifice şi să precizeze legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă precum şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de informare necesare instructajului, să controleze şi să asigure buna funcţionare a mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (c), (d) şi (e) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materialele şi mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanţă (f) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

39

Page 40: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii : 6. LEGISLAŢIA ŞI PROTECŢIA MUNCII. NORME DE PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR.

______________________________________________________________________

Competenţa 6.3: Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă.

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase.

(b) Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă.

(c) Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat.

(d) Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Evidenţă: Registre, statistici, jurnale

Raportare: Procese verbale, note informativeSituaţii deosebite: Situaţii de risc:

- Perturbări funcţionale, defecţiuni ale utilajelor- Nerespectarea principiilor ergonomice- Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă- Starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului- Accidente de muncă- Boli profesionale- Avarii- Incendii şi explozii

Echipamente de lucru şi de protecţie: Specifice domeniului de activitate

Probe de evaluare :

Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase, să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

40

Page 41: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii : 6. LEGISLAŢIA ŞI PROTECŢIA MUNCII. NORME DE PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR.

___________________________________________________________________________

Competenţa 6.4. Coordonează activităţile în caz de accident.___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Acordarea primului ajutor în caz de accident.

(b) Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată.

(c) Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii.

(d) Evaluarea intervenţiei în caz de accident.

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Primul ajutor: Aplicarea primelor măsuri de salvare în caz de accident

Plan de acţiune: Eliminarea cauzelor, evacuarea accidentaţilor, anunţarea organelor abilitate

Sarcini: Individuale şi de grup

Evaluare: Corectitudinea intervenţiei, încadrarea în timp, viteză de reacţie, estimarea pagubelor

Probe de evaluare :

Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor, planificarea acţiunilor, trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 7. ASAMBLĂRI MECANICE ŞI TRANSMITEREA MIŞCĂRII Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

41

Page 42: SPP Tehn Termoenergetician

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

7.1. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme

7.2. Supraveghează lucrările de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice

7.3. Realizează produse specifice prin asamblări

.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

42

Page 43: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul Unităţii: 7. ASAMBLĂRI MECANICE ŞI TRANSMITEREA MIŞCĂRII

Competenţa 7.1 Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea rolului funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice

(b) Interpretarea documentaţiei tehnice

(c) Supravegherea şi verificarea efectuării lucrărilor specifice

Condiţii de aplicabilitate:

Organe de maşini: curele, cabluri, lanţuri, osii, arbori, roţi dinţate, roţi de curea, roţi de fricţiune, variatoare, lagăre, cuplaje, ghidaje

Documentaţia tehnică: desen de ansamblu, schema cinematică, schema de montaj

Lucrări specifice: pregătitoare, montare, demontare, ajustare

Probe de evaluare

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează ca este capabil sa analizeze din punct de vedere structural şi funcţional organele de maşini componente, conform criteriilor de performanţă (a) si condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează ca este capabil sa interpreteze documentaţia tehnica, să supravegheze şi să verifice lucrări specifice conform criteriilor de performanţă (b), (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

43

Page 44: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul Unităţii: 7.ASAMBLĂRI MECANICE ŞI TRANSMITEREA MIŞCĂRII

Competenţa 7.2 Supraveghează lucrările de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice

Criterii de performanţă:

(a) Coordonarea operaţiilor de întreţinere

(b) Efectuarea reglajelor

(c) Respectarea normelor de protecţie a mediului

Condiţii de aplicabilitate

Întreţinere: verificări curente, ungere, curăţire, conservare

Reglaje: bătaie radială şi frontală a danturii, arborilor, paralelismul arborilor şi danturilor, ajustarea jocurilor, coaxialitatea arborilor şi lagărelor, ajustarea curselor

Protecţia mediului : colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectând legislaţia de protecţie a mediului

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează ca este capabil sa coordoneze efectuarea operaţiilor de întreţinere a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de întreţinere cu respectarea normelor de protecţie a mediului, conform criteriilor de performanta (a) , (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează ca este capabil sa efectueze operaţii de reglare a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

44

Page 45: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul Unităţii: 7. ASAMBLĂRI MECANICE ŞI TRANSMITEREA MIŞCĂRII

Competenţa 7.3. Realizează produse specifice prin asamblări

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea metodele de asamblare

(b) Executarea lucrărilor de asamblare nedemontabile şi demontabile

(c) Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate

Metode de asamblare: metoda interschimbabilităţii totale, metoda interschimbabilităţii parţiale, metoda sortării, ajustării, reglării

Asamblări nedemontabile : prin presare, prin nituire, lipire, sudare

Asamblări demontabile : prin pene şi ştifturi, prin caneluri, conuri, filete, cu elemente elastice

Condiţii materiale : utilaje, SDV-uri, materiale specifice

Probe de evaluare

Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate de asamblare, pentru două situaţii diferite, conform criteriului de performanţă (a), cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează ca este capabil sa execute lucrări de asamblare nedemontabile şi demontabile, pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigura enumerarea condiţiilor materiale relevante pentru asamblare, pentru două situaţii diferite, conform criteriului de performanţă (c), cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

45

Page 46: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii : 8. ACŢIONĂRI ŞI AUTOMATIZĂRI

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

8.1. Utilizează circuite şi sisteme electrice / electronice

8.2. Realizează sisteme de acţionare în condiţii precizate.

8.3. Caracterizează sistemele de reglare automată.

8.4. Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

46

Page 47: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii : 8. ACŢIONĂRI ŞI AUTOMATIZĂRI

Competenţa 8.1: Utilizează circuite şi sisteme electrice / electronice

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea structurii unui circuit sau sistem electric / electronic dat

(b) Explicarea funcţionării unui circuit sau sistem electric / electronic dat

(c) Compararea parametrilor funcţionali ai unui circuit sau sistem electric / electronic

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Structura:componente electrice şi electronice: componente pasive, dispozitive

electronice, aparate de conectare, de protecţie, de comandă, surseblocuri: convertoare, amplificatoare, stabilizatoare, filtre, generatoare de

semnal, legături electrice

Parametrii: tensiuni electrice, intensităţi ale curenţilor electrici, puteri electrice, frecvenţe

Elemente de comparaţie. valori nominale şi valori limită din documentaţia tehnică

Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze circuite şi sisteme electrice / electronice, conform precizărilor din criteriile de performanţă (a), (b), şi (c), acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii, respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

47

Page 48: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii : 8. ACŢIONĂRI ŞI AUTOMATIZĂRI

Competenţa 8.2: Realizează sisteme de acţionare în condiţii precizate.

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea structurii unui sistem de acţionare.

(b) Selectarea componentelor unui sistem de acţionare electric.

(c) Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului.

(d) Supravegherea funcţionării sistemelor de acţionare din domeniu.

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Structura sistemului motoare de acţionare (electrice, hidraulice, pneumatice),de acţionare: maşina de lucru, instalaţia de comandă (aparate cu rol de

comandă, protecţie şi semnalizare), sistemul de transmisie a mişcării;

Selectarea componentelor: - criterii de alegere a motorului de acţionare; - alegerea aparatelor electrice din circuitul de forţă şi de

comandă.

Executarea legăturilor funcţionale: legături electrice şi mecanice (montarea motorului de acţionare, organelor de transmisie a mişcării, aparatajului), verificarea execuţiei;

Supraveghere: executarea manevrelor de conectare şi deconectare a motorului de acţionare, urmărirea şi controlul parametrilor de funcţionare

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze structura unui sistem de acţionare, conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.Probe scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze componentele unui sistem de acţionare electric, conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu, respectând normele de sănătate şi securitate a muncii.

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături funcţionale între componentele sistemului de acţionare specific domeniului şi să supravegheze funcţionarea sistemelor de acţionare din domeniu, conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii, respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

48

Page 49: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii : 8. ACŢIONĂRI ŞI AUTOMATIZĂRI

Competenţa 8.3: Caracterizează sistemele de reglare automată.

Criterii de performanţă:

(a) Justificarea avantajelor automatizării unui proces.

(b) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată.

(c) Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată.

(d) Descrierea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare automată.

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Avantaje: de ordin economic, de ordin tehnic, de ordin social;

Schema de principiu : schema bloc a sistemului de reglare automată, legătura directă, legătura inversă (de reacţie);

Mărimi în schema SRA : de intrare (de referinţă), de reacţie, de comandă, de execuţie (de reglare), de ieşire, perturbaţiile;

Componentele SRA : traductoare de intrare şi de reacţie, elemente de comparaţie, regulatoare automate, elemente de execuţie, instalaţia reglată.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să justifice avantajele automatizării unui proces, să indice mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată şi să descrie rolul funcţional al componentelor unui sistem de reglare automată conform precizărilor din criteriile de performanţă (a), (c) şi (d) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte schema de principiu a unui sistem de reglare automată, conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criterii.

Nivelul: 3 avansatCalificarea: Tehnician termoenergetician

49

Page 50: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii : 8. ACŢIONĂRI ŞI AUTOMATIZĂRI

Competenţa 8.4: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea elementelor sistemului de reglare automată.

(b) Recunoaşterea tipului de sistem de reglare automată.

(c) Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi.

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Elementele din sistemul tipuri de traductoare, tipuri de amplificatoare, tipuri de de reglare automată regulatoare automatate, tipuri de elemente de execuţie.

Tipuri de sisteme de reglare sisteme de stabilizare automată, sisteme de reglareautomată: automată cu program variabil, sisteme de reglare automată de urmărire; SRA pentru procese lente sau rapide; SRA cu acţiune continuă sau discontinuă; SRA cu o buclă de reglare sau mai multe.

Parametrii tehnici supravegheaţi: - mărimi electrice (fază, frecvenţă, putere, curent, tensiune);- mărimi neelectrice (nivel, deplasare, viteză, acceleraţie, debit, presiune, temperatură etc.).

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice elementele sistemului de reglare automată, conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască tipul de sistem de reglare automată, conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu, respectând normele de tehnica şi securitatea muncii.

Probe scrise, orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi, conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

50

Page 51: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 9. DEZVOLTAREA UNEI AFACERI ÎN DOMENIU

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1.0___________________________________________________________________________

Competenţe:

9.1. Analizează oportunităţile de afaceri în domeniu

9.2. Elaborează documentaţia necesară accesării unor surse de finanţare

9.3. Promovează produsele / serviciile oferite

9.4. Respectă etica în afaceri

9.5. Evaluează afacerea

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

51

Page 52: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 9. DEZVOLTAREA UNEI AFACERI ÎN DOMENIU___________________________________________________________________________

Competenţa 9.1. Analizează oportunităţile de afaceri în domeniu___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Descrierea cadrului de iniţiere şi dezvoltare a unei afaceri

(b) Prospectarea pieţei în domeniul de specializare

(c) Selectarea oportunităţilor de afaceri într-un context dat

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Cadru: legislaţie, politici şi programe de dezvoltare regionale şi locale, sisteme fiscale, politici financiare, Carta Europeană a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, forme juridice

Surse de informare: mass-media, Internet, statistici, prognoze, programe europene şi regionale

Context: economic, politic, social

Criterii de selecţie: resurse necesare, scenarii posibile privind evoluţia afacerii, puncte tari, puncte slabe, riscuri

Probe de evaluare :

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prospecteze piaţa în domeniul de specializare şi să selecteze oportunităţi de afaceri într-un context dat, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

52

Page 53: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 9. DEZVOLTAREA UNEI AFACERI ÎN DOMENIU___________________________________________________________________________

Competenţa 9.2: Elaborează documentaţia necesară accesării unor surse de finanţare___________________________________________________________________________Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea datelor firmei şi descrierea afacerii, ca argumentare pentru solicitarea unui fond rambursabil sau nerambursabil

(b) Elaborarea planului de afaceri

(c) Stabilirea resurselor financiare necesare derulării afacerii proiectate

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Date: date de identificare, persoane de contact, cod fiscal, cod unic de înregistrare, sfera de activitate, forma juridică, valoarea capitalului, asociaţi, poziţia actuală a firmei pe piaţă şi faţă de concurenţă, conturi bancare deschise

Descrierea afacerii: capacitatea investită, structura produselor sau serviciilor oferite, segmentul de piaţă şi potenţialii clienţi, condiţii legate de brevete, licenţe, autorizaţii şi avize necesare funcţionării, valori estimate în realizarea veniturilor

Etape de elaborare: culegerea informaţiilor cu privire la piaţa din domeniu, planificarea efectivă a activităţilor, redactarea planului de afaceri

Elemente structurale ale planului: cuprins, sumar, descrierea afacerii, produsele şi serviciile firmei, planul de

marketing, planul operaţional, managementul şi organizarea afacerii, planul financiar, anexele planului de afaceri

Resurse necesare: pentru cheltuieli legate de teren şi de construcţie, legale şi profesionale, licenţe şi autorizaţii, publicitate şi promoţie, costul materiilor prime şi materialelor, costuri de personal, de formare şi training, impozite şi taxe, chirii, utilităţi, întreţinere şi reparaţii, licenţe, costuri împrumuturi bancare, costuri administrative

Probe de evaluare :

Probe practice, orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze documentaţia necesară pentru accesarea unor surse de finanţare, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

53

Page 54: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 9. DEZVOLTAREA UNEI AFACERI ÎN DOMENIU___________________________________________________________________________

Competenţa 9.3: Promovează produsele / serviciile oferite___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Elaborarea unor strategii de promovare a unui produs / serviciu dat

(b) Utilizarea instrumentelor specifice mixului promoţional într-o situaţie dată

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Strategii: ▪ de promovare a imaginii firmei (de informare în cadrul pieţei, de stimulare a cererii, de diferenţiere a ofertei)▪ promoţionale (de împingere şi de atragere)

Instrumentepromoţionale: publicitatea, vânzarea personală (profesională), promovarea vânzărilor şi

relaţiile publice

Situaţie: definită prin tipul produsului, tipul de piaţă, strategia utilizată, stadiul de pregătire a consumatorului pentru adoptarea deciziei de cumpărare, ciclul de viaţă al produsului

Probe de evaluare :

Probe practice, orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze strategia de elaborare a unui produs şi să utilizeze instrumente promoţionale diverse într-o situaţie dată, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

54

Page 55: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 9. DEZVOLTAREA UNEI AFACERI ÎN DOMENIU___________________________________________________________________________

Competenţa 9.4: Respectă etica în afaceri___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea răspunderilor în derularea unei afaceri

(b) Identificarea principiilor etice în afaceri

(c) Respectarea normelor de protecţie a consumatorului

(d) Respectarea normelor de protecţie a mediului

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Răspunderi: în relaţia cu partenerii, angajaţii, autorităţile şi cu mediul de afaceri

Principii: moralitate, responsabilitate, încredere

Normele de protecţiea consumatorului: prevăzute de legislaţia în vigoare

Normele de protecţie a mediului: prevăzute de legislaţia în vigoare___________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească răspunderi în derularea unei afaceri conform criteriilor de performanţă (a), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice principiile etice în afaceri, conform criteriului de performanţă (b), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de protecţie a consumatorului conform criteriului de performanţă (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de protecţie a mediului, conform criteriului de performanţă (d), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

55

Page 56: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 9. DEZVOLTAREA UNEI AFACERI ÎN DOMENIU________________________________________________________________________

Competenţa 9.5 Evaluează afacerea________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Determinarea unor indicatori economico-financiari pentru evaluarea afacerii

(b) Elaborarea unui plan de măsuri pentru optimizarea indicatorilor

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Indicatori: de efort, de utilizarea factorilor de producţie, de eficienţă economico- financiară, lichiditate, solvabilitate, rentabilitate

Plan de îmbunătăţire: obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, rezultate aşteptate, monitorizare

Probe de evaluare :

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să să determine indicatori economico-financiari pentru evaluarea unei afaceri, conform criteriului de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze un plan de îmbunătăţire a indicatorilor economico-financiari ai unei afaceri, conform criteriului de performanţă (b), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

56

Page 57: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 10. SISTEME ENERGETICE

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1.0___________________________________________________________________________

Competenţe:

10.1. Estimează nivelul de exploatare a resurselor energetice.

10.2. Caracterizează structura sistemului energetic.

10.3. Analizează indicii tehnico-economici ai sistemului electroenergetic.

10.4. Participă la exploatarea instalaţiilor sistemului energetic.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

57

Page 58: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 10. SISTEME ENERGETICE

Competenţa 10. 1 Estimează nivelul de exploatare a resurselor energetice.

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea rezervelor de combustibili fosili.

(b) Caracterizarea resurselor hidroenergetice.

(c) Caracterizarea stadiului actual al energeticii nucleare.

(d) Descrierea instalaţiilor de conversie a energiilor neconvenţionale.

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Combustibili fosili: cărbuni, petrol, gaze naturale, şisturi bituminoase, nisipuri asfaltice. Rezerve naţionale şi mondiale.Procedee moderne de utilizare a cărbunilor.

Resurse hidroenergetice:

caracterizare generală, potenţial hidroenergetic, amenajări hidroenergetice, principii de realizare a amenajărilor hidroenergetice în România, microhidrocentrale.

Energetica nucleară: avantajele combustibililor nucleari, elemente fisionabile naturale 235 şi artificiale (U 233 şi Pu 239), elemente fertile, rezerve de zăcământ, stadiul actual al energeticii nucleare.

Energii neconvenţionale:

-avantajele şi dezavantajele energiei solare, instalaţii pentru captarea şi concentrarea radiaţiei solare şi de evacuare şi stocare a căldurii; -energia eoliană, turbine eoliene, conversia energiei eoliene-energia geotermală – posibilităţi de utilizare

Probe de evaluare

Probe orale şi scrise, prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezervele de combustibili fosili, să caracterizeze resursele hidroenergetice, să caracterizeze stadiul actual al energeticii nucleare şi să descrie instalaţiile de conversie a energiilor neconvenţionale, conform precizărilor din criteriul de performanţă (a), (b), (c) şi (d) cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

58

Page 59: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 10. SISTEME ENERGETICE___________________________________________________________________________

Competenţa 10. 2: Caracterizează structura sistemului energetic.

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea subsistemelor care compun sistemul energetic.

(b) Descrierea structurii sistemului electroenergetic.

(c) Justificarea interconectării sistemelor electroenergetice.

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Subsisteme: - sistemul planetar, sistemul continental, sistemul naţional, sisteme regionale- specifice (subsistemul cărbune, subsistemul petrol, subsistemul gaze naturale, subsistemul combustibil nuclear, subsistemul energie hidroelectrică, subsistemul electroenergetic, termoenergetic, etc).

Sistem electroenergetic: centrale electrice, staţii electrice, reţele electrice, consumatori de energie electrică

Interconectarea sistemelor avantajele interconectării la nivel continental, naţional (siguranţa înelectroenergetice: alimentarea cu energie electrică, calitatea, economicitatea energiei

electrice, etc)___________________________________________________________________________Probe de evaluare :

Probe scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice subsistemele sistemului energetic, să descrie structura sistemului electroenergetic şi să justifice interconectarea sistemelor electroenergetice, conform criteriilor de performanţă (a), (b), şi (c) cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii, cu respectarea normelor de securitatea şi igiena muncii.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

59

Page 60: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 10. SISTEME ENERGETICE__________________________________________________________________________

Competenţa 10.3 Analizează indicii tehnico-economici ai sistemului energetic.

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Interpretarea curbele de sarcină ale centralelor, consumatorilor şi ale sistemului energetic

(b) Calcularea indicilor tehnico-economici ai centralelor, consumatorilor şi ai sistemului energetic.

(c) Planificarea acoperirii curbelor de sarcină.

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Curbe de sarcină: curbe de sarcină în timp real, curbe clasate de sarcină, curba anuală a sarcinilor maxime;

Indici tehnico-economici: - determinaţi pe baza curbelor de sarcină: coeficient de aplatizare, durata de utilizare a puterii maxime;- pentru centrale: costul specific al puterii instalate, consum specific de combustibil, costul specific al energiei electrice;- pentru sisteme energetice: rezerva de reparaţii planificate, rezerva de avarii, rezerva de menţinere a frecvenţei

Acoperirea curbelor centrale de bază, centrale de semibază, centrale de vârf. Măsuri de aplatizare a curbelor de sarcină.

___________________________________________________________________________Probe de evaluare :

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să interpreteze curbele de sarcină, să calculele indici tehnico-economici ai centralelor, consumatorilor sau sistemului energetic şi să planifice acoperirea curbelor de sarcină, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

60

Page 61: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 10. SISTEME ENERGETICE___________________________________________________________________________

Competenţa 10.4 Participă la exploatarea instalaţiilor sistemului energetic.

______________________________________________________________________

Criterii de performanţă

(a) Identificarea sarcinilor personalului de serviciu din tură.

(b) Descrierea activităţii de conducere prin dispecer a sistemului energetic naţional.

(c) Justificarea execuţiei manevrelor în regim normal şi de avarie.

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Sarcini: menţinerea siguranţei şi economicităţii regimului de funcţionare a instalaţiilor, controlul instalaţiilor, înregistrarea datelor de funcţionare, pregătirea şi executarea manevrelor, cunoaşterea şi respectarea NTSM şi PSI;

Conducere prin dispecer: treapta de dispecer, conducătorii operativ pe schimb, treapta de conducere operativă, sarcinile dispecerului de serviciu, schema organizării conducerii prin dispecer;

Manevre: manevre curente, programate, de restabilire; manevre de execuţie şi de coordonare. Reguli tehnice generale privind concepţia manevrelor. Foia de manevră.

___________________________________________________________________________Probe de evaluare :

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice sarcinile personalului de serviciu din tură, să descrie activitatea de comandă prin dispecer a sistemului energetic naţional şi să justifice execuţia manevrelor, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii, cu respectarea normelor de securitatea şi igiena muncii.

.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

61

Page 62: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 11. PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ÎN CENTRALE

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1.0

Competenţe: Competenţe:

11.1. Prezintă obţinerea energiei electrice într-o centrală hidroelectrică.

11.2. Analizează obţinerea energiei electrice într-o centrală termoelectrică.

11.3. Justifică structura unei centrale nuclearoelectrice.

11.4. Prezintă structura unei centrale pe surse neconvenţionale

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

62

Page 63: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 11. PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ÎN CENTRALE

Competenţa 11. 1: Prezintă obţinerea energiei electrice într-o centrală hidroelectrică.

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea principalelor categorii de centrale hidroelectrice.

(b) Precizarea elementelor componente ale centralelor hidroelectrice.

(c) Descrierea funcţionării centralei hidroelectrice.

(d) Studierea impactului CHE asupra mediului.________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Categorii de centrale fără lac de acumulare, cu lac de acumulare, cu cădere mare, cu cădere hidroelectrice: mijlocie, cu cădere mică, pe firul apei, în derivaţie faţă de cursul natural

al apei

Elemente componente: baraj, priza de apă, aducţiunile, castelul de echilibru, conducta forţată, vanele conductelor forţate, canalul de fugă, echipamentul electromecanic, generatorul electric

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze principalele categorii de centrale hidroelectrice, să precizeze elementele lor componente şi să descrie funcţionarea acestora şi să prezinte impactul CHE asupra mediului conform precizărilor din criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi (d) cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind toate gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

63

Page 64: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 11. PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ÎN CENTRALE

Competenţa 11. 2: Analizează obţinerea energiei electrice într-o centrală termoelectrică.

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea elementelor componente ale centralei termoelectrice.

(b) Analizarea circuitelor termice ale centralelor termoelectrice

(c) Urmărirea funcţionării economice a centralelor termoelectrice

________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Circuite termice: preîncălzirea regenerativă a apei de alimentare, supraîncălzirea intermediară a aburului, producerea combinată de energie electrică şi termică, alegerea parametrilor aburului

Elemente componente: cazan, turbină, condensator, regulator de viteză, preîncălzitor, supraîncălzitor, ejector, degazor, pompe, generatorul electric

Funcţionare economică consumuri specifice, randamente

Probe de evaluare

Probe scrise,orale si practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte elementele circuitelor termice ale centralelor termoelectrice, să analizeze circuitele centralelor termoelectrice şi să urmărească funcţionarea economică a acestora, conform precizărilor din criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind toate gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

64

Page 65: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 11. PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ÎN CENTRALE

Competenţa 11. 3: Justifică structura unei centrale nuclearoelectrice.

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea echipamentelor CNE.

(b) Compararea variantelor constructive de centrale nucleroelectrice.

(c) Studierea impactului CNE asupra mediului înconjurător

Condiţii de aplicabilitate :

Echipamente componente: reactorul nuclear, turbina cu abur, generatorul de abur (schimbătorul de căldură intermediar), condensatorul, pompe, generatorul electric

Variante constructive: cu un circuit si cu doua circuite

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte echipamentele CNE, să compare variantele constructive ale centralelor nucleare, şi să prezinte impactul CNE asupra mediului înconjurător, conform precizărilor din criteriile de performanţă (a), (b), (c), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind toate gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

65

Page 66: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 11. PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ÎN CENTRALE

Competenţa 11.4. Prezintă structura unei centrale pe surse neconvenţionale

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea surselor de energie neconvenţionale

(b) Prezentarea schemelor tipurilor de centrale

.________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Surse de energie neconvenţionale eoliana, solara, geotermala, generatoare magnetohidrodinamice mareo- motrice

Scheme de centrale neconvenţionale scheme termice de principiu corespunzătoare

________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil sa identifice sursele de energie neconvenţionale, sa prezinte schemele tipurilor de centrale, conform criteriilor de performanţă (a), (b), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind toate gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

66

Page 67: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 12. LEGISLAŢIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

12.1. Realizează corelarea între componentele mediului şi relaţiile dintre acestea în cadrul mediului natural.

12.2. Evaluează impactul poluării asupra mediului.

12.3. Aplică legislaţia românească şi normele Uniunii Europene privind controlul poluării industriale.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

67

Page 68: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 12. LEGISLAŢIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Competenţa 12.1. Realizează corelarea între componentele mediului şi relaţiile dintre acestea în cadrul mediului natural.

Criterii de performanţă:(a) Definirea noţiunilor de mediu înconjurător, mediu natural geografic, mediu ambiant (social şi

ecologic).

(b) Analizarea factorilor de mediu.

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Factori de mediu: - abiotici (temperatura, apa, aer, sol, vânturi), - biotici (regnul vegetal şi animal) - ecosistemele (terestre, acvatice)

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevul de a defini noţiunile de mediu înconjurător, mediu natural geografic, mediu ambiant (social şi ecologic) şi de a analiza factorii de mediu, conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

68

Page 69: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 12. LEGISLAŢIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Competenţa 12.2. Evaluează impactul poluării asupra mediului.

Criterii de performanţă:

(a) Precizarea principalelor surse de poluare ale apelor, substanţele poluante şi impactul lor asupra pânzei freatice.

(b) Precizarea principalelor surse de poluare ale aerului şi substanţele poluante ale aerului.

(c) Specificarea principalelor surse de poluare ale solului şi cauzele degradării lui.

(d) Identificarea măsurilor de ameliorare a poluării mediului.

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Surse de poluare a apei: apele uzate orăşeneşti, apele uzate industrial (mine, fabrici de zahăr, crescătorii de animale, sisteme de irigaţii), ploi acide,

Substanţele poluante ale apei: substanţe organice (organisme ce se descompun după moarte, ţiţeiul si produsele petroliere, hidrocarburi), substanţe anorganice (cloruri, metale grele, fierul, sulfatul de magneziu) substanţe toxice (radioactive, cu temperaturi ridicate)

Surse de poluare ale aerului: din agricultură, din industria energetică, din turismSubstanţele poluante ale aerului ozonul (format: natural în urma descărcărilor electrice, artificial în

urma unor reacţii a substanţelor toxice), compuşi organici volatili, oxidul de carbon, dioxidul de sulf, oxizi de azot, hidrogen sulfurat, amoniac, ploi acide

Surse de poluare a solului: naturale, datorate activităţii umaneCauze ale degradării: naturale (eroziunea, alunecarea, deflaţia, prăbuşirea, aluvionarea,

salinizarea, curgerea, coluvionarea), datorită activităţii umane (desecările, arăturile de toamnă, folosirea excesivă a îngrăşămintelor, păşunatul excesiv, circulaţia turistică intensă)

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a preciza surse de poluare ale apelor, substanţele poluante şi impactul lor asupra pânzei freatice, principalele surse de poluare ale aerului şi substanţele poluante ale aerului aşa cum s-a precizat în criteriile de performanţă (a) şi (b) cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a specifica principalele surse de poluare ale solului şi cauzele degradării lui şi de a identifica măsuri de ameliorare a poluării mediului, aşa cum s-a precizat în criteriile de performanţă (b) şi (c) cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

69

Page 70: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 12. LEGISLAŢIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Competenţa 12.3. Aplică legislaţia românească şi normele Uniunii Europene privind controlul poluării industriale

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea legislaţiei privind protecţia mediului.

(b) Explicarea legii protecţiei mediului.

(c) Compararea legislaţiei române cu legislaţia europeană.

________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Legislaţie privind protecţia mediului: - Organizarea instituţională în România- Convenţii internaţionale privind mediul, la care România a

aderat- Legea protecţiei mediului nr. 173/1995

_______________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a prezenta şi explica legislaţia privind protecţia mediului şi de a compara legislaţia română cu legislaţia europeană, conform precizărilor din criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

70

Page 71: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 13. MĂSURĂRI IN TERMOENERGETICĂ

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

13.1. Precizează mărimile măsurate în instalaţiile termoenergetice

13.2. Utilizează documentaţia tehnică pentru instalaţiile de măsurare

13.3. Măsoară parametrii instalaţiilor termoenergetice

13.4. Organizează exploatarea instalaţiilor de măsurare din centrale

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

71

Page 72: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 13. MĂSURĂRI IN TERMOENERGETICĂ

Competenţa 13.1. Precizează mărimile măsurate în instalaţiile termoenergetice

Criterii de performanţă:

(a) Definirea mărimilor măsurate în instalaţiile termoenergetice

(b) Precizarea tipurilor de aparate de măsură utilizate

Condiţii de aplicabilitate:

Mărimi măsurate în instalaţiile termoenergetice: termice , hidraulice, periodice, chimice, alte tipuri de mărimi

Tipuri de aparate de măsură utilizate: aparate de măsură locale, traductoare,

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze mărimile măsurate în instalaţiile termoenergetice conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

72

Page 73: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 13. MĂSURĂRI ÎN TERMOENERGETICĂ

Competenţa 13.2. Utilizează documentaţia tehnica pentru instalaţiile de măsurare

Criterii de performanţă:

(a) Interpretarea schemele de control termotehnic

(b) Urmărirea parametrilor măsuraţi la echipamentele termoenergetice

Condiţii de aplicabilitate:

Documentaţia tehnică scheme funcţionale, de montare, planuri de montare, simboluri pentru aparatele de măsură şi parametrii măsuraţiMăsurări locale şi în CCT aparate de măsură locale, din camera de comandă termică, utili zarea calculatoarelor pentru culegerea şi înregistrarea automată a datelor

_____________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să citească o schema pentru o instalaţie de măsurare şi să identice aparatele de măsură din camera de comandă termică, conform criteriilor de performanţă (a) si (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

73

Page 74: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 13. MĂSURĂRI ÎN TERMOENERGETICĂ

Competenţa 13.3. Măsoară parametrii instalaţiilor termoenergetice

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea parametrilor măsuraţi la echipamentele energetice

(b) Supravegherea echipamentelor energetice în timpul funcţionării

(c) Interpretarea rezultatelor obţinute din măsurători

Condiţii de aplicabilitate:

Echipamentele cazan si instalaţii auxiliare, turbina si instalaţii energetice: auxiliare, gospodăria de combustibil, staţia de tratare chimica a apei

Supravegherea in timpul scheme de măsurare pentru echipamentele funcţionarii: energetice, dotarea lor cu AMC-uri,

caracteristicile si amplasarea aparatelor de măsură şi control

Funcţionarea echipamentelor energetice cauze care conduc la variaţia parametrilorin regim variabil: funcţionare a echipamentelor si modul de acţionare pentru aducerea lor la valorile nominale

Probe de evaluare :

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectuezemăsurători in instalaţiile termoenergetice conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii, cu respectarea normelor de securitatea şi igiena muncii.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

74

Page 75: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 13. MĂSURĂRI ÎN TERMOENERGETICĂ

Competenţa 13.4. Organizează exploatarea instalaţiilor de măsurare din electrice

Criterii de performanţă:

(a) Montarea aparatele de măsură

(b) Întreţinerea si repararea aparatele de măsură

(c) Realizarea analizelor si a probelor

Condiţii de aplicabilitate:

Montarea aparatelor montarea termometrelor, a traductoarelor de temperatură, a manometrelor, a diafragmelor şi a debitmetrelor

Întreţinerea şi reparareaaparatelor recepţia aparatelor, verificarea aparatelor, controlul periodic şi întreţinerea curentă a aparatelor, repararea periodică şi verifi- carea internă

Analize şi probe chimice, a apei, a uleiului, puterea calorică, de etalonare

_______________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să exploateze şi să întreţină aparate de măsură din instalaţiile termoenergetice, să realizeze analize şi probe, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii, cu respectarea normelor de securitatea şi igiena muncii.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

75

Page 76: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 14. ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ŞI A MUNCII

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

14.1. Analizează întreprinderea în contextul economiei de piaţă

14.2. Explică principiile managementului şi marketingului

14.3. Analizează conceptele organizării muncii conform legislaţiei în vigoare

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

76

Page 77: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 14. ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ŞI A MUNCII

Competenţa 14.1. Analizează întreprinderea în contextul economiei de piaţă

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea elementelor economiei de piaţă

(b) Caracterizarea unei întreprinderii cunoscute

(c) Analizarea activităţii economice a unei întreprinderi___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Economia de piaţă: definire, cadrul necesar formării şi funcţionării economiei de piaţă, restructurarea economiei naţionale

Întreprinderea industrială: definire, tipuri, caracteristici IMM

Întreprinderea-agent condiţii de constituire şi funcţionare, structura, planul de afaceri,economic : rezultate economico-financiare

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice elementele economiei de piaţă, să caracterizeze o întreprindere cunoscută şi să analizeze activităţile economice ale întreprinderii studiate, conform precizărilor din criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind toate gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

77

Page 78: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 14. ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ŞI A MUNCII

Competenţa 14.2. Explică principiile managementului şi marketingului

Criterii de performanţă:

(a) Explicarea principiilor managementului modern

(b) Explicarea principiilor şi caracteristicilor marketingului

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Management: definire, principii şi metode aplicate în producţie

Marketing: definire, rol, funcţii, relaţiile întreprinderii cu mediul extern, programul de marketing

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice principiile managementului modern şi principiile si caracteristicile marketingului, conform precizărilor din criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind toate gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

78

Page 79: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 14. ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ŞI A MUNCII

Competenţa 14.3 Analizează conceptele organizării muncii conform legislaţiei în vigoare

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea conceptelor organizării muncii.

(b) Asocierea legislaţiei muncii în vigoare la cerinţele locului de muncă actual.

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Organizarea muncii: definire, probleme şi concepte specifice, analiza structurală a procesului de muncă, organizarea locului de muncă, corelarea capacităţii de muncă cu cerinţele locului de muncă

Elemente de legislaţie normative de personal, norme de muncă, forme de salarizare, principii ergonomice in organizarea muncii

Probe de evaluare:

Realizarea unui miniproiect prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze conceptele organizării muncii şi să asocieze legislaţia în vigoare la cerinţele locului de muncă actual, conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind toate gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

79

Page 80: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 15. TERMOTEHNICĂ

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1________________________________________________________________________________

Competenţe:

15.1. Precizează mărimile fundamentale şi derivate utilizate în termotehnică şi principiile termodinamicii

15.2. Interpretează transformările de stare ale aburului cu aplicaţii în instalaţiile energetice

15.3. Analizează metodele de creştere a randamentului termic al instalaţiilor de forţă cu abur

15.4. Explică principiile transmiterii căldurii prin conducţie, convecţie şi radiaţie

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

80

Page 81: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 15. TERMOTEHNICĂ________________________________________________________________________

Competenţa 1: Precizează mărimile fundamentale şi derivate utilizate în termotehnică şi analizează critic principiile termodinamicii

________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:(a) Precizarea mărimilor şi unităţilor de măsură fundamentale ale SI şi ST de unităţi de măsură

şi aplicarea relaţiilor de conversie între SI şi ST de unităţi de măsură

(b) Utilizarea tabelelor şi diagramelor de abur pentru determinarea mărimilor termodinamice ale aburului în situaţii impuse

(c) Enunţarea principiilor termodinamicii

(d) Analizarea funcţionării maşinilor termice prin prisma principiilor termodinamicii ________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Noţiuni termotehnice: sistem termodinamic, sistem termodinamic adiabat, echilibru termodinamic, transformare termodinamica, agent termic.

Mărimi de stare ale aburului: energie internă, lucrul mecanic tehnic, căldura, entalpia, entropia, mărimi caracteristice ale aburului (p,T,titlul)

Tabele şi diagrame de abur: tabele de abur, diagrama T-s pt abur,diagrama i-s pt abur

Principii şi legi: principiul I al termodinamicii, ecuaţia termică de stare, principiul al II-lea al termodinamicii

Scheme de principiu: ciclul motor, ciclul generator, ciclul Carnot________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte noţiunile termodinamice, mărimile fizice şi unităţile de măsură ale acestora conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b), acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.

Probe scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi să utilizeze tabelele şi diagramele pentru abur (diagrama T – S şi diagrama i - s pentru abur), conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d), acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

81

Page 82: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 15. TERMOTEHNICĂ ________________________________________________________________________

Competenţa 15.2. Interpretează transformările de stare ale aburului cu aplicaţii în instalaţiile energetice

________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Indicarea succesiunii fazelor de transformare a apei în abur supraîncălzit

(b) Interpretarea transformărilor de stare şi deducerea relaţiilor de calcul pentru mărimile specifice

(c) Identificarea reprezentărilor transformărilor termodinamice simple in (p-V) si a transformărilor de stare in (T-s).

(d) Identificarea caracteristicilor ciclului motor şi generator şi reprezentarea schemei de principiu

________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Principii şi legi: legile vaporizării, transformarea izocoră, transformarea izobară, transformarea adiabatica, transformarea politropică, laminarea aburului

Procese si transformări: procese ciclice,ciclul motor teoretic, ciclul generator teoretic, pompa de căldură, ciclul Carnot.

________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să interpreteze transformările de stare, să deducă expresiile matematice pentru mărimile specifice, sa interpreteze transformările termodinamice simple in (p-V) si a transformărilor de stare in (T-s), conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice caracteristicile ciclurilor motor si generator si sa reprezinte schemele de principiu, conform criteriului de performanţă (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate al acestui criteriu.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

82

Page 83: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 15.TERMOTEHNICĂ________________________________________________________________________

Competenţa 15.3. Analizează metodele de creştere a randamentului termic al instalaţiilor de forţă cu abur

________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea şi analizarea metodelor care duc la creşterea randamentului termic al instalaţiilor de forţă cu abur

(b) Interpretarea metodelor de îmbunătăţire a randamentului termic al instalaţiei de forţă cu abur

(c) Întocmirea unor scheme termice de principiu________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Tabele şi diagrame: Ciclul Clausius-Rankine, scheme termice de principiu Metode: Creşterea presiunii iniţiale a aburului viu, creşterea simultana a

presiunii si temperaturii aburului viu, supraîncălzirea intermediara, preîncălzirea regenerativa a apei de alimentare, termoficarea, reducerea temperaturii de condensare.

________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice si sa analizeze metodele care duc la creşterea randamentului termic al instalaţiilor de forţă cu abur si sa interpreteze aceste metode conform criteriilor de performanţă (a) si (b), acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.

Probe practice prin care elevul demonstrează ca este capabil sa întocmească scheme termice de principiu ale instalaţiilor de forţă cu abur, conform criteriului de performanţă (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate al acestui criteriu.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

83

Page 84: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 15.TERMOTEHNICĂ________________________________________________________________________

Competenţa 15. 4. Explică principiile transmiterii căldurii prin conducţie, convecţie şi radiaţie

_______________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Exemplificarea modurilor de transmitere a căldurii

(b) Utilizarea coeficientului global de transfer de căldură

(c) Indicarea tipurilor de schimbătoare de căldură şi a recuperatoarelor________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Principii si legi: Legea lui Fourier , legile radiatiei (Planck, Stephan Boltzman, Kirchhoff), schimbul termic global

Schimbătoare de căldura: Schimbătoare de căldura de suprafaţă, schimbătoare de căldura de amestec, recuperatoare.

________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să exemplifice modurile de transmitere a căldurii si sa utilizeze coeficientul global de transfer de căldura, conform criteriilor de performanţă (a) si (b), acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.

Probe orale si practice prin care elevul demonstrează ca este capabil sa indice tipurile de schimbătoare de căldură întâlnite în instalaţie, conform criteriului de performanţă (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate al acestui criteriu.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

84

Page 85: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 16. CAZANE DE ABUR

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

16.1. Caracterizează cazanele de abur din punct de vedere funcţional şi constructiv.

16.2 Identifică instalaţiile anexe ale cazanelor de abur

16.3. Determină caracteristicile apei de alimentare a cazanelor de abur.

16.4. Exploatează instalaţia de cazane de abur.

16.5. Remediază avariile şi deranjamentele instalaţiei de cazane de abur.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

85

Page 86: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 16. CAZANE DE ABUR

Competenţa 16.1. Caracterizează cazanele de abur din punct de vedere funcţional şi constructiv.

Criterii de performanţă:

(a) Definirea şi utilizarea cazanului de abur.

(b) Explicarea funcţionării cazanului de abur.

(c) Precizarea parametrilor de bază şi a indicilor tehnico – economici ai cazanelor de abur.

(d) Clasificarea şi descrierea tipurilor de cazane de abur.

(e) Descrierea elementelor instalaţiei de cazane de abur.

Condiţii de aplicabilitate:

Cazane de abur: definiţia generală, definiţia din punct de vedere energetic şi funcţional, domenii de utilizare ;

Funcţionare : legătura dintre tambur, focar, canalele de fum, coş, cenuşar, domul de abur, pompa de alimentare, capul de alimentare, conducta de alimentare, ventilul de purjare, manometre, supape de siguranţă, guri de curăţire, fundaţie ;

Parametri de bază : presiunea şi temperatura aburului, debitul de abur, temperatura apei de alimentare ;

Indici tehnico – economici

randamentul, consumul specific de energie, conţinutul specific de apă al sistemului fierbător, greutatea metalică specifică ;

Tipuri cazane cu circulaţia naturală a apei, cazane cu circulaţia forţată a apei, cazane cu circulaţia forţată a apei, cazane speciale

Elemente suprafeţe de încălzire şi de vaporizare a apei, suprafeţe de supraîncălzire a aburului, instalaţii de ardere, instalaţiile circuitului aer – gaze de ardere, construcţia metalică de susţinere a cazanului, înzidirea şi izolarea termică;

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să definească şi să enumere domeniile de utilizare ale cazanelor de abur, conform criteriului de performanţă (a) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează ca este capabil să explice funcţionarea cazanului de abur, conform criteriului de performanţă (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze parametrii de bază şi indicii tehnico – economici ai cazanelor de abur, conform criteriului de performanţă (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

86

Page 87: SPP Tehn Termoenergetician

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice şi să descrie tipurile de cazane de abur conform criteriului de performanţă (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie tipurile de cazane de abur conform criteriului de performanţă (e) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

87

Page 88: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 16. CAZANE DE ABUR

Competenţa 16.2. Identifică instalaţiile anexe ale cazanelor de abur

Criterii de performanţă:

(a) Clasificarea instalaţiilor anexe ale cazanelor de abur

(b) Descrierea instalaţiilor anexe ale cazanelor de abur

Condiţii de aplicabilitate:

Instalaţii anexe: instalaţii pentru alimentarea cu combustibil, instalaţii de curăţire a cenuşii şi funinginii, instalaţii pentru evacuarea cenuşii şi zgurii, instalaţii de alimentare cu apă, armături şi conducte, aparate de măsură şi control

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice şi să descrie instalaţiile anexe ale cazanelor de abur, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

88

Page 89: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 16. CAZANE DE ABUR

Competenţa 16.3. Determină caracteristicile apei de alimentare a cazanelor de abur.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea caracteristicilor apei de alimentare

(b) Descrierea proceselor tehnologice de tratare a apei de alimentare

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristici: proprietăţi fizico – chimice, indici de calitate

Procese tehnologice: pretratarea apei, dedurizarea, demineralizarea, degazarea, preîncălzirea

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice caracteristicile apei de alimentare conform criteriului de performanţă (a) , acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie procesele tehnologice de tratare a apei de alimentare conform criteriului de performanţă (b) , acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

89

Page 90: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 16. CAZANE DE ABUR

Competenţa 16.4 Exploatează instalaţia de cazane de abur.

________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Desfăşurarea activităţilor de punere în funcţiune

(b) Organizarea exploatării cazanelor de abur.

(c) Descrierea tipurilor de opriri ale cazanelor de abur.

(d) Investigarea modalităţilor de funcţionare economică a cazanelor de abur

________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Punerea în funcţiune:

măsuri pregătitoare, punerea în funcţiune, pornirea rapidă a cazanelor de înaltă presiune

Exploatare: reglarea sarcinii, supravegherea cazanului în timpul funcţionării, controlul armăturilor de siguranţă, manevre pentru păstrarea curăţeniei cazanului, documentaţia tehnică, instrucţiuni tehnice interne, personal de deservire

Tipuri de opriri: opriri de scurtă durată, opriri de lungă durată, opriri forţateFuncţionare economică

pierderi de căldură, randamentul cazanului, indicii de control pentru funcţionarea economică a cazanelor, readucerea randamentului la valoarea iniţială

Probe de evaluare:

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să desfăşoare activităţi de punere în funcţiune a cazanului de abur, conform criteriului de performanţă (a) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să exploateze cazanul de abur, conform criteriului de performanţă (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil descrie tipurile de opriri ale cazanelor de abur, conform criteriului de performanţă (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să investigheze modalităţile de funcţionare economică a cazanelor de abur, conform criteriului de performanţă (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

90

Page 91: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 16. CAZANE DE ABUR

Competenţa 16.5: Remediază avariile şi deranjamentele instalaţiei de cazane de abur.

Criterii de performanţă:

(a) Descrierea cauzelor care produc avariile şi deranjamentele instalaţiei de ardere, elementelor

sub presiune şi instalaţiilor de alimentare cu apă

(b) Identificarea avariilor şi deranjamentelor specifice instalaţiei de ardere, elementelor sub

presiune şi instalaţiilor de alimentare cu apă

(c) Eliminarea avariilor şi deranjamentelor specifice instalaţiei de ardere, elementelor sub

presiune şi instalaţiilor de alimentare cu apă

(d) Eliminarea altor deranjamente în funcţionarea cazanului.

Condiţii de aplicabilitate:

Cauze care produc avariile şi deranjamentele instalaţiei de ardere:

ieşirea din funcţiune a instalaţiei de alimentare cu combustibil, avarii şi deranjamente în instalaţiile de tiraj

Cauze care produc avariile şi deranjamentele elementelor sub presiune:

defecte de fabricaţie, coroziuni

Avarii şi deranjamente specifice instalaţiei de ardere

avarii ale instalaţiei de alimentare cu combustibil, avarii şi deranjamente specifice instalaţiilor de tiraj, uzura rapidă a exhaustoarelor şi ventilatoarelor de aer, avarii ale zidăriei refractare

Avarii şi deranjamente specifice elementelor sub presiune

defecte de fabricaţie, coroziunile, supraîncălzirile locale ale metalului

Avarii şi deranjamente specifice instalaţiilor de alimentare cu apă:

ieşirea din funcţiune a pompei de alimentare cu apă, încălzirea lagărelor pompei de alimentare

Alte deranjamente: creşterea presiunii aburului, supraîncărcarea cazanului, supraalimentarea cu apă

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie cauzele care produc avariile instalaţiei de ardere şi ale elementelor sub presiune conform criteriului de performanţă (a), acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice si sa elimine deranjamentele instalaţiilor de alimentare cu apă conform criteriului de performanţă (b) si (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice alte deranjamente în funcţionarea cazanului conform criteriului de performanţă (d), acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

91

Page 92: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 17. TURBINE DE ABUR

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

17.1. Descrie funcţionarea şi structura turbinelor cu abur.

17.2. Identifică instalaţia de condensare şi instalaţiile anexe ale turbinelor cu abur.

17.3. Reglează turbinele cu abur.

17.4. Exploatează instalaţia de turbine cu abur

17.5. Remediază avariile turbinelor cu abur

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

92

Page 93: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 17. TURBINE CU ABUR

Competenţa 17.1. Descrie funcţionarea şi structura turbinelor cu abur.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea părţilor componente ale turbinelor cu abur

(b) Explicarea funcţionării turbinei cu abur

Condiţii de aplicabilitate:

Părţi componente: fundaţia, carcasa, statorul, rotorul, lagărele, cuplaje, dispozitive pentru învârtirea rotoarelor, dispozitive de pornire, circuitul de ulei

Funcţionare: procese termodinamice din treptele turbinelor cu abur, pierderile în turbinele cu abur, randamente, puterea turbogrupurilor

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice părţile com-ponente ale turbinelor cu abur, conform criteriului de performanţă (a) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea turbinelor cu abur conform criteriului de performanţă (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

93

Page 94: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 17. TURBINE CU ABUR

Competenţa 17.2 Identifică instalaţia de condensare şi instalaţiile anexe ale turbinelor cu

abur.

Criterii de performanţă:

a) Analizarea instalaţiei de condensare a turbinelor cu abur.

b) Identificarea instalaţiilor anexe ale turbinelor cu abur.

Condiţii de aplicabilitate:

Instalaţia de con-densare:

rolul, funcţionarea şi construcţia instalaţiei de condensare, circuitul hidraulic al centralei

Instalaţii anexe: instalaţia de preîncălzire regenerativă a apei de alimentare, conducte şi armături, aparate de măsură şi control

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze instalaţia de condensare a turbinelor cu abur conform criteriului de performanţă(a) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează ca este capabil să identifice instalaţiile anexe ale turbinelor cu abur, conform criteriului de performanţă (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

94

Page 95: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 17. TURBINE CU ABUR

Competenţa 17.3. Reglează turbinele cu abur

Criterii de performanţă:

a) Descrierea dispozitivelor de protecţie a turbinelor cu abur

b) Reglarea turbinelor cu abur.

Condiţii de aplicabilitate:

Dispozitive de protecţie:

împotriva depăşirii turaţiei, împotriva deplasării axiale a rotorului, împotriva scăderii presiunii în circuitul de ulei, împotriva creşterii presiunii în condensator, dispozitive de protecţie a corpurilor de medie şi de joasă presiune a turbinei, dispozitive de protecţie contra întoarcerii aburului din preîncălzitoare

Turbine cu abur: turbine cu condensaţie, turbine cu contrapresiune

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează ca este capabil descriere dispozitivele de protecţie a turbinelor cu abur, conform criteriului de performanţă (a) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Probe scrise , orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să regleze turbine cu abur conform criteriului de performanţă (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

95

Page 96: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 17. TURBINE CU ABUR

Competenţa 17.4. Exploatează instalaţia de turbine cu abur

Criterii de performanţă:

a) Descrierea pornirii şi opririi turbinei cu abur

b) Calcularea parametrilor specifici funcţionării economice a turbinei cu abur

Condiţii de aplicabilitate:

Pornirea: pornirea turbinelor reci, pornirea turbinelor incomplet răcite, pornirea turbinelor noi sau a turbinelor ieşite din reparaţie capitală

Oprirea: oprirea normală, durata de autooprire a rotorului, oprirea forţatăParametri: randamentul turbogeneratorului, consumul specific de abur

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie pornirea şi oprirea turbinei cu abur conform criteriului de performanţă(a) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează ca este capabil să calculeze parametrii funcţionării economice a turbinei cu abur, conform criteriului de performanţă (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

96

Page 97: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 17. TURBINE CU ABUR

Competenţa 17. 5. Remediază avariile turbinelor cu abur

Criterii de performanţă:

a) Identificarea avariilor specifice turbinelor cu abur

b) Remedierea avariilor turbinelor cu abur

Condiţii de aplicabilitate:

Avarii: avariile paletelor, vibraţiile turbinei, sistemul de reglare, avarierea arborilor, avarierea lagărelor, deranjamente în instalaţiile de condensare şi de vid, avariile carcasei, avariile fundaţiei

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să reme-dieze avariile mai des întâlnite conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

97

Page 98: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 18. AUTOMATIZĂRI ÎN TERMOCENTRALE

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

18.1. Utilizează echipamente de automatizare

18.2. Întreţine instalaţiile de automatizare

18.3. Supraveghează procesele tehnologice

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

98

Page 99: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 18. AUTOMATIZĂRI ÎN TERMOCENTRALE

Competenţa 18.1. Utilizează echipamente de automatizare

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea echipamentelor de automatizare (b) Precizarea principiilor de funcţionare(c) Efectuarea unor reglaje simple

____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Echipamente de automatizare traductoare, regulatoare automate, elemente de execuţie Principii de funcţionare transformarea energiei mecanice în energie

hidraulică sau pneumatică, măsurare, reglare, execuţieReglaje specifice dirijarea fluidului de lucru, reglarea debitului, a presiunii,a

frecvenţei, a puterii, a tensiunii, filtrarea, conducerea şi distribuţia aerului.

________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil sa identifice echipamentele de automatizare, să precizeze principiile de funcţionare şi să efectueze reglaje simple conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind toate gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

99

Page 100: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 18. AUTOMATIZĂRI ÎN TERMOCENTRALE

Competenţa 18.2. Întreţine instalaţiile de automatizare

Criterii de performanţă:

(a) Organizarea grupelor şi a punctelor de lucru

(b) Efectuarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor

(c) Verificarea şi controlarea lucrărilor de întreţinere

Condiţii de aplicabilitate :

Grupe de lucru un număr de doi sau mai mulţi AMC-işti şi operatoriPuncte de lucru instalaţii de acţionare hidraulice sau pneumatice, robinete de

reglare, clapete de reglare, electroventile, vane.Lucrări de întreţinere pentru reglarea temperaturii, nivelului, debitului, reglarea

cazanului, a turbinei,turaţiei .

Probe de evaluare

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil sa organizeze grupele de lucru, să efectueze lucrări de întreţinere, şi să verifice aceste lucrări conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind toate gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

100

Page 101: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 18. AUTOMATIZĂRI ÎN TERMOCENTRALE

Competenţa 18.3. Supraveghează procesele tehnologice specifice termocentralelor

Criterii de performanţă:

(a) Reglarea automată a mărimilor fizice(b) Urmărirea funcţionării instalaţiilor tehnologice

Condiţii de aplicabilitate :

Mărimi fizice presiunea, temperatura, debitul, nivelul, PH-ulModuri de reglare în recipiente cu circulaţie prin recirculare, cu acţionare

continuă cu regulatoare PI, cu sisteme de reglare bipoziţionale, în cascadă

Instalaţii tehnologice cazane, turbine, blocul cazan-turbină, generatorul electric ________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil sa realizeze reglarea automată a mărimilor fizice, să urmărească funcţionarea instalaţiilor tehnologice, conform criteriilor de performanţă (a), (b) cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind toate gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

101

Page 102: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 19. REALIZAREA PROIECTELOR DE SPECIALITATE

Nivel: 3 AVANSAT

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

19.1. Concepe planul de proiect.

19.2. Implementează proiectul.

19.3. Utilizează software specializat în realizarea proiectelor.

19.4. Interpretează rezultatele proiectului

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

102

Page 103: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 19. REALIZAREA PROIECTELOR DE SPECIALITATE

Competenţa 19.1 Concepe planul de proiect.

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea necesităţii proiectului.

(b) Elaborarea planului şi a fazelor proiectului.

(c) Alocarea de resurse materiale şi umane.

Condiţii de aplicabilitate:

Necesitatea proiectului: scop, rezultate aşteptate, estimarea resurse implicate, estimarea bugetului, justificare economică.

Plan elaborare proiect: etapele de lucru în vederea elaborării lucrării

Faze proiect: concepţie, planificare, realizare, încheiere, feedback, modificare.

Resurse materiale si umane: instalaţii, echipamente, norme şi regulamente, instrucţiuni tehnice interne, necesar de personal, conform temei proiectului

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze necesitatea elaborării proiectului, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze planul şi fazele proiectului, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează, că este capabil să planifice şi să aloce resurse materiale şi umane, în conformitate cu standardele în vigoare conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

103

Page 104: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 19. REALIZAREA PROIECTELOR DE SPECIALITATE ________________________________________________________________________

Competenţa 19.2 Implementează proiectul._______________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Elaborarea proiectului şi obţinerea documentelor specifice în conformitate cu standardele sau metodologiile în vigoare.

(b) Lansarea proiectului.

(c) Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect.

(d) Livrarea produsului / serviciului conform cerinţelor specificate în documentaţia de proiect.

_______________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Documente specifice: raport de sfârşit de etapă, raport de progres, registru de probleme, recomandări de acţiune.

Produs-serviciu: rezultatul/ rezultatele obţinute în urma finalizării proiectului

________________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze proiectul şi să obţină documentele specifice, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin întocmirea unui plan de lansare, că este capabil să lanseze proiectul, conform criteriului (b) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin reprezentare grafică, că este capabil să asigure încadrarea în timp, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să livreze produsul / serviciul, conform criteriilor de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

104

Page 105: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 19. REALIZAREA PROIECTELOR DE SPECIALITATE

Competenţa 19.3 Utilizează software specializat în realizarea proiectelor.

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru realizarea proiectelor.

(b) Interpretarea rezultatelor obţinute prin aplicarea software specializate.

Condiţii de aplicabilitate:

Aplicaţii software: Programe de calcul tabelar, de planificare, de calcul simbolic şi statistic

Rezultate: Grafice, schiţe, şabloane sau rapoarte de prezentare, diagrame.

Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze aplicaţiile software specializate pentru reprezentarea proiectelor, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să interpreteze rezultatele obţinute, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

105

Page 106: SPP Tehn Termoenergetician

Titlul unităţii: 19. REALIZAREA PROIECTELOR DE SPECIALITATE _______________________________________________________________________

Competenţa 19.4: Interpretează rezultatele proiectului._______________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea rezultatelor proiectului şi impactului aplicării.

(b) Asigurarea feed-back-ului.

Condiţii de aplicabilitate:

Analiza rezultatelor: comparare cu estimările, standarde, beneficii obţinute.

Feed-back: reevaluarea activităţilor, revizuirea procedurilor, măsuri ameliorative

Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi să asigure feed-back-ul, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivelul: 3 avansat Calificarea: Tehnician termoenergetician

106