planificari fizica vi-viii 2013-2014

27
LUNA DATA ZIUA SEPT. OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE L 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 M 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 M 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 J 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 V 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 S 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 D 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 LUNA DATA ZIUA FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE L 3 10 17 24 3 10 17 24 3 1 7 14 21 2 8 5 12 19 26 2 9 16 Sa stii mai multe, sa fii mai bun!

Upload: lorilore

Post on 28-Nov-2015

34 views

Category:

Documents


11 download

TRANSCRIPT

Page 1: Planificari Fizica Vi-Viii 2013-2014

LUNA DATAZIUA

SEPT. OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE

L 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27M 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28M 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29J 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30V 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31S 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25D 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

LUNA DATAZIUA

FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE

L 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16M 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17M 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18J 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19V 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20S 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21D 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Sa st

ii mai

multe

, sa f

ii mai

bun!

Page 2: Planificari Fizica Vi-Viii 2013-2014

COMPETENŢE GENERALE

1. Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor, a legilor şi a metodelor specifice domeniului; explicarea funcţionării şi utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi

2. Investigarea ştiinţifică experimentală şi teoretică

3. Rezolvarea de probleme practice şi teoretice prin metode specifice

4. Comunicarea folosind limbajul ştiinţific

5. Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător

Page 3: Planificari Fizica Vi-Viii 2013-2014

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor, a legilor şi a metodelor specifice domeniului; explicarea funcţionării şi utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi

1.1. diferenţierea fenomenelor fizice identificate în viaţa de zi cu zi, a instrumentelor şi mărimilor fizice din domeniul studiat

1.2. recunoaşterea în activitatea practică a fenomenelor studiate din domeniile: căldură, mecanică, electricitate, optică;

1.3. definirea şi explicarea fenomenelor fizice folosind termeni specifici;1.4. reprezentarea grafică a variaţiei unor mărimi fizice date;1.5. stabilirea unor legături între domeniile fizicii şi celelalte discipline de studiu

pentru explicarea unor aplicaţii din tehnică;

2. Investigarea ştiinţifică experimentală şi teoretică2.1. observarea fenomenelor, culegerea şi înregistrarea observaţiilor referitoare la

acestea;2.2. observarea realizării unor aplicaţii experimentale şi a etapelor efectuării acestora;2.3. utilizarea unor metode de lucru elementare cu diferite instrumente de măsură în

vederea efectuării unor determinări cantitative;2.4. organizarea, utilizarea şi interpretarea datelor experimentale culese;

3. Rezolvarea de probleme practice şi teoretice prin metode specifice3.1. compararea şi clasificarea fenomenelor fizice din domeniile: optică, mecanică,

căldură, electricitate;3.2. rezolvarea unor probleme cu caracter teoretic sau aplicativ;3.3. realizarea de transferuri interdisciplinare şi aplicarea în studiul unor fenomene

din domeniile: optică, mecanică, căldură, electricitate;

4. Comunicarea folosind limbajul ştiinţific4.1. utilizarea unor metode elementare de înregistrare a datelor experimentale;4.2. formularea observaţiilor proprii asupra fenomenelor studiate;

5. Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător5.1. aplicarea normelor elementare de protecţie individuală în cursul utilizării

aparaturii şi dispozitivelor de laborator;5.2. argumentarea rolului unor tehnologii în diferite ramuri de activitate.

Page 4: Planificari Fizica Vi-Viii 2013-2014

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor, a legilor şi a metodelor specifice domeniului; explicarea funcţionării şi utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi

1.1. clasificarea şi analiza diferitelor fenomene fizice, instrumente şi mărimi fizice din domeniile studiate;

1.2. descrierea fenomenelor fizice studiate, întâlnite în activitatea practică, după criterii date;

1.3. identificarea legilor, principiilor, caracteristicilor definitorii ale unor fenomene, mărimi caracteristice, proprietăţi ale unor corpuri şi dispozitive, condiţii impuse unor sisteme fizice;

1.4. reprezentarea grafică a unor mărimi fizice sau variaţii ale acestora determinate experimental;

1.5. realizarea transferului cunoştinţelor dobândite prin studiul fizicii în domeniul general al ştiinţelor şi tehnicii;

2. Investigarea ştiinţifică experimentală şi teoretică2.1. identificarea unor caracteristici ale fenomenelor pe baza observării acestora;2.2. realizarea unor aplicaţii experimentale, individual sau în echipă, prin urmarea

unor instrucţiuni date;2.3. utilizarea instrumentelor de măsură alese în vederea efectuării unor determinări

cantitative;2.4. elaborarea de experimente simple, în echipă sau individual şi verificarea

validităţii lor prin experiment dirijat sau nedirijat;

3. Rezolvarea de probleme practice şi teoretice prin metode specifice3.1. compararea, clasificarea şi interpretarea unor fenomene mecanice;3.2. utilizarea valorilor mărimilor determinate experimental în rezolvarea de

probleme cu caracter teoretic sau aplicativ;3.3. stabilirea unor conexiuni fenomenologice şi conceptuale între domeniile fizicii şi

celelalte discipline de studiu;

4. Comunicarea folosind limbajul ştiinţific4.1. utilizarea metodelor învăţate pentru înregistrarea datelor experimentale;4.2. formularea unor observaţii ştiinţifice asupra experimentelor efectuate;4.3. formularea în scris a rezultatelor lucrărilor experimentale sau a altor sarcini de

investigare specifice fizicii;

5. Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător5.1. aplicarea normelor de protecţie individuală în laboratorul de fizică şi în viaţa de

zi cu zi;5.2. argumentarea avantajelor şi dezavantajelor unor tehnologii.

Page 5: Planificari Fizica Vi-Viii 2013-2014

COMPETENŢE SPECIFICE1. Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor, a

legilor şi a metodelor specifice domeniului; explicarea funcţionării şi utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi

1.1. identificarea unor caracteristici definitorii ale unor sisteme întâlnite în natură;1.2. descrierea unor fenomene fizice din domeniile studiate, a unor procedee de

producere sau de evidenţiere a unor fenomene, precum şi a cauzelor producerii acestora;

1.3. reprezentarea grafică a unor mărimi fizice studiate;1.4. interpretarea reprezentărilor grafice ale mărimilor fizice studiate şi operarea cu

acestea;1.5. stabilirea legăturii între fenomenele fizice studiate şi unele aplicaţii tehnologice

bazate pe acestea;

2. Investigarea ştiinţifică experimentală şi teoretică2.1. identificarea unor posibilităţi practice de aplicare a cunoştinţelor teoretice

dobândite prin studiul fizicii;2.2. utilizarea corectă a instrumentelor de măsură alese pentru efectuarea în deplină

siguranţă a unor determinări cantitative în domeniile fizice studiate;2.3. realizarea unor experimente simple, individual sau în echipă, pentru determinarea

caracteristicilor fizice ale unor sisteme din domeniile fizice studiate;2.4. interpretarea datelor experimentale şi a reprezentărilor grafice;

3. Rezolvarea de probleme practice şi teoretice prin metode specifice3.1. compararea şi clasificarea unor fenomene şi a unor caracteristici fizice ale

fenomenelor din domeniile studiate;3.2. rezolvarea de probleme cu caracter teoretic sau aplicativ legate de activitatea

practică din cadrul domeniilor studiate;3.3. analizarea relaţiilor cauzale prezente în desfăşurarea fenomenelor fizice din

cadrul domeniilor studiate;

4. Comunicarea folosind limbajul ştiinţific4.1. utilizarea metodelor adecvate de înregistrare a datelor experimentale în

elaborarea unor referate;4.2. formularea observaţiilor şi concluziilor ştiinţifice asupra unor experimente de

fizică efectuate;4.3. prezentarea sub formă scrisă sau orală a rezultatelor unui demers de investigare

individuală sau în echipă folosind terminologia specifică;

5. Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător5.1. argumentarea avantajelor şi dezavantajelor tehnologiilor actuale şi de perspectivă

pentru mediu;5.2. valorizarea deprinderilor de lucru în siguranţă pentru propria persoană, pentru

ceilalţi şi pentru mediu.

Page 6: Planificari Fizica Vi-Viii 2013-2014

VALORI ŞI ATITUDINI

Respect pentru adevăr şi rigurozitate;

Încredere în adevărurile ştiinţifice şi aprecierea critică a limitelor acestora;

Iniţiativă personală;

Interes şi curiozitate;

Spirit critic şi autocritic;

Toleranţă faţă de opiniile celorlalţi;

Acceptarea „jocului de rol”;

Deschidere şi dispoziţie de a asculta părerile celorlalţi;

Interes pentru explorarea diferitelor modalităţi de comunicare, inclusiv pentru

cele create prin aplicarea TIC;

Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediu.

Page 7: Planificari Fizica Vi-Viii 2013-2014

PLANIFICARE ANUALĂAN ŞCOLAR 2013 / 2014

SEMESTRULNR.

CRT.UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

NR.ORE

OBSERVAŢII

I(36 ore)

1. Noţiuni introductive 4

2. Mărimi fizice 16

3. Mişcare şi repaus 8

4. Inerţia. Interacţiunea 8

II(34 ore)

5. Fenomene termice 8

6. Fenomene electrice şi magnetice 14

7. Fenomene optice 6

8. Recapitulare finală 6

TOTAL 70

Page 8: Planificari Fizica Vi-Viii 2013-2014

CLASA A VI-A FIZICA

NR.CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

C.S. CONŢINUTURINR.ORE

SĂPTĂMÂNA OBS.

1. ÎNTÂLNIRE CU FIZICATEST INITIAL

1.1

1.2

Ce este fizica? Prezentare generală

Evaluare iniţială

Protecţia muncii în laboratorul de fizică

Noţiuni generale de fizică: propr., fen., UM, instr.

1

1

1

1

16.09-20.09

23.09-27.09

4

2. MĂRIMI FIZICE 1.1

2.3

2.4

3.2

4.1

4.2

5.1

Proprietăţi fizice măsurabile şi nemăsurabile

Stările de agregare

Fenomene fizice

Clasificare şi ordonare

Compararea şi măsurarea mărimilor fizice

Determinarea lungimilor. Instrumente

Înregistrarea datelor în tabel

Valoarea medie

Erori de determinare

Rezultatul determinării

Determinarea ariilor - suprafeţe neregulate

Determinarea ariilor - suprafeţe regulate

Determinarea volumelor - corpuri neregulate

Determinarea volumelor - corpuri regulate

Determinarea duratelor

Evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

30.09-04.10

07.10-11.10

14.11-18.10

21.10-25.10

28.10-01.11

04.11-08.11

11.11-15.11

18.11-22.11

16

3. MIŞCARE ŞI REPAUS

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.4

4.1

4.2

Corp. Mobil. Mişcare şi repaus.Sistem de referinţă

Descrierea mişcării: traiectorie, distanţă, durată

Viteza medie. Legea de mişcare

Mişcarea rectilinie uniformă şi variată

Graficul mişcării

Reprezentări grafice

Viteze: exemple din natură şi practică

Evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

25.11-29.11

02.12-06.12

09.12-13.12

16.12-20.12

8

4. INERŢIA.INTERACŢIUNEA

1.3

1.4

1.5

2.1

3.1

3.2

4.1

5.1

Inerţia corpurilor

Masa, măsură a inerţiei. Determinarea masei

Densitatea corpurilor. Unitate de măsură. Ex.

Determinarea densităţii unui corp

Interacţiunea. Efectele interacţiunii

Forţa, măsură a interacţiunii. Măsurarea forţei

Exemple de forţe: G, F elastică, F de frecare

Evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

06.01-10.01

13.01-17.01

20.01-24.01

27.01-31.01

8

Page 9: Planificari Fizica Vi-Viii 2013-2014

CLASA A VI-A FIZICA

NR.CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

C.S. CONŢINUTURINR.ORE

SĂPTĂMÂNA OBS.

5. FENOMENE TERMICE

1.1

1.2

1.3

1.5

2.1

2.3

2.4

3.2

Starea de încălzire.

Contactul termic. Echilibrul termic.

Temperatura. Termometre

Dilatarea solidelor

Dilatarea lichidelor

Dilatarea gazelor

Consecinţele dilatării. Aplicaţii practice

Evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

10.02-14.02

17.02-21.02

24.02-28.02

03.03-07.03

8

6. FENOMENE MAGNETICE ŞI ELECTRICE

1.1

1.2

1.3

1.5

2.2

2.3

3.1

3.3

3.4

4.1

4.2

5.1

Magneţi. Interacţiuni magnetice

Electrizarea. Tipuri de electrizare

Interacţiunea electrostatică

Sarcina electrică. Ex.de electrizări în natură

Curentul electric

Circuit electric. Elemente de circuit

Conductori şi izolatori

Efectul termic al curentului electric. Aplicaţii

Efectul magnetic al c.e.. Aplicaţii

Gruparea becurilor în serie. Reprezentare.

Gruparea becurilor în paralel. Reprezentare.

Măsurarea intensităţii c.e. şi a tensiunii el.

Norme de protecţie la utilizarea curentului el.

Evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10.03-14.03

17.03-21.03

24.03-28.03

31.03-04.04

23.04-25.04

28.04-02.05

05.05-09.05

14

7. FENOMENE OPTICE

1.2

2.1

3.1

4.2

5.1

5.2

Surse de lumină.Corpuri transp., op., translucide

Propagarea rectilinie a luminii. Viteza luminii

Umbra. Eclipse

Reflexia luminii

Oglinda plană

Evaluare

1

1

1

1

1

1

12.05-16.05

19.05-23.05

26.05-30.05

6

8. RECAPITULARE FINALĂ.TEST FINAL

Mărimi fizice

Fenomene mecanice

Fenomene termice şi optice

Fenomene electrice şi magnetice

Test final

Discutarea testului, îndrumări pentru remediere

1

1

1

1

1

1

02.06-06.06

10.06-13.06

16.06-20.06

6

Page 10: Planificari Fizica Vi-Viii 2013-2014

PLANIFICARE ANUALĂAN ŞCOLAR 2013 / 2014

SEMESTRULNR.

CRT.UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

NR.ORE

OBSERVAŢII

I(36 ore)

1. Recapitulare. Test iniţial 4

2. Forţa - mărime vectorială 14

3. Echilibrul mecanic al corpurilor 12

4.Lucrul mecanic.Puterea. Randamentul

6

II(34 ore)

5. Energia mecanică 6

6. Lumină şi sunet 14

7. Fenomene termice 8

8. Recapitulare. Test final 6

TOTAL 70

Page 11: Planificari Fizica Vi-Viii 2013-2014

CLASA A VII-A FIZICA

NR.CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

C.S. CONŢINUTURINR.ORE

SĂPTĂMÂNA OBS.

1. INTRODUCERETEST INITIAL

1.1

1.2

Recapitularea noţiunilor din clasa a VI-a

Test iniţial

Discutarea testului iniţial. Măsuri

Prezentarea generală a noţiunilor de cls.a VII-a

1

1

1

1

16.09-20.09

23.09-27.09

4

2. FORŢA 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.3

4.1

5.2

Interacţiunea.

Efectele interacţiunii mecanice

Mărimi scalare şi mărimi vectoriale

Forţa – mărime vectorială

Greutatea corpurilor. Deosebirea dintre m şi G

Forţa elastică: dependenţa deformare/forţă

Forţa elastică: reprezentare grafică

Compunerea forţelor – aplicaţii

Principiul acţiunii şi reacţiunii

Forţa de apăsare normală. Aplicaţii.

Forţa de frecare. Aplicaţii

Tensiunea în fir.

Presiunea. Aplicaţii

Evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

30.09-04.10

07.10-11.10

14.11-18.10

21.10-25.10

28.10-01.11

04.11-08.11

11.11-15.11

14

3. ECHILIBRUL MECANIC AL CORPURILOR

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.4

3.1

3.2

4.2

5.1

5.2

Echilibrul de translaţie

Echilibrul de rotaţie

Centrul de greutate. Determinare experimentală

Momentul forţei

Planul înclinat – noţiuni generale

Planul înclinat – probleme

Pârghia – noţiuni generale

Pârghia – legea pârghiilor

Scripetele – noţiuni generale

Scripetele – relaţia dintre forţe

Mecanisme simple – probleme

Evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18.11-22.11

25.11-29.11

02.12-06.12

09.12-13.12

16.12-20.12

06.01-10.01

12

4. LUCRUL MECANIC. PUTEREA. RNDAMENTUL

1.3

1.5

2.3

2.4

3.2

4.2

Lucrul mecanic

Lucrul mecanic – probleme

Puterea

Puterea – probleme

Randamentul

Probleme. Evaluare

1

1

1

1

1

1

13.01-17.01

20.01-24.01

27.01-31.01

6

Page 12: Planificari Fizica Vi-Viii 2013-2014

CLASA A VII-A FIZICA

NR.CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

C.S. CONŢINUTURINR.ORE

SĂPTĂMÂNA OBS.

5. ENERGIA MECANICĂ

1.3

1.4

1.5

2.4

3.3

4.3

Energia cinetică

Energia potenţială

Conservarea energiei mecanice

Echilibrul mecanic şi energia potenţială

Energia mecanică. Probleme

Evaluare

1

1

1

1

1

1

10.02-14.02

17.02-21.02

24.02-28.026

6. LUMINĂ ŞI SUNET

1.1

1.2

1.3

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.3

4.2

5.1

5.2

Reflexia luminii. Legile reflexiei

Oglinda plană. Construirea imaginilor

Refracţia luminii. Legile refracţiei

Reflexia totală

Lentile. Formarea imaginilor în lentile

Construcţii grafice: lentile convergente

Construcţii grafice: lentile divergente

Legea lentilelor

Ochiul. Ochelarii

Lupa. Determinarea grosismentului

Dispersia luminii. Curcubeul

Surse sonore. Propagarea sunetelor

Percepţia sunetelor

Evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

03.03-07.03

10.03-14.03

17.03-21.03

24.03-28.03

31.03-04.04

23.04-25.04

28.04-02.05

14

7. FENOMENE TERMICE

1.1

1.2

1.3

2.3

2.4

3.2

3.3

5.2

Difuzia.

Căldura. Temperatura

Calorimetrie

Coeficienţi calorici

Coeficienţi calorici – probleme

Combustibili

Motoare termice. Randament

Evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

05.05-09.05

12.05-16.05

19.05-23.05

26.05-30.05

8

8. RECAPITULARE FINALĂ TEST FINAL

Forţa

Mecanisme simple

Lucrul mecanic, puterea mecanică. Energia mec.

Fenomene termice şi optice

Test final

Discutarea testului, îndrumări pentru remediere

1

1

1

1

1

1

02.06-06.06

10.06-13.06

16.06-20.06

6

Page 13: Planificari Fizica Vi-Viii 2013-2014

PLANIFICARE ANUALĂAN ŞCOLAR 2013 / 2014

SEMESTRULNR.

CRT.UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

NR.ORE

OBSERVAŢII

I(36 ore)

1. Recapitulare 2

2. Fenomene termice 10

3. Mecanica fluidelor 10

4. Curentul electric 14

II(32 ore)

4. Curentul electric 12

5. Instrumente optice 4

6. Radiaţiile şi radioprotecţia 10

7. Recapitulare finală 6

TOTAL 68

Page 14: Planificari Fizica Vi-Viii 2013-2014

CLASA A VIII-A FIZICA

NR.CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

C.S. CONŢINUTURINR.ORE

SĂPTĂMÂNA OBS.

1. INTRODUCERE. TEST INIŢIAL

1.1

1.2

Prezentarea generală a noţiunilor de cls.a VIII-a

Test iniţial

1

1

16.09-20.09

2

2. FENOMENE TERMICE

1.2

1.3

1.4

1.5

2.2

2.3

2.4

3.3

4.2

5.2

Agitaţia termică. Difuzia

Căldura. Temperatura

Căldura – conducţia, convecţia, radiaţia

Topirea

Solidificarea

Călduri latente de topire şi solidificare

Vaporizarea

Condensarea

Călduri latente de vaporizare şi condensare

Evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23.09-27.09

30.09-04.10

07.10-11.10

14.11-18.10

21.10-25.10

10

3. MECANICA FLUIDELOR

1.1

1.5

2.1

2.3

2.4

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

Fluide. Presiunea

Presiunea hidrostatică

Principiul fundamental al hidrostaticii

Presiunea atmosferică

Presiunea. Probleme

Legea lui Pascal

Legea lui Pascal: aplicaţii, probleme

Legea lui Arhimede

Legea lui Arhimede: aplicaţii, probleme

Evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

28.10-01.11

04.11-08.11

11.11-15.11

18.11-22.11

25.11-29.11

10

4. CURENTUL ELECTRIC

1.1

1.4

1.5

2.1

2.2

3.2

Circuite electrice

Tensiunea electrică

Intensitatea curentului electric

Măsurarea tensiunii şi a intensităţii c.e.

Tensiunea electromotoare

Rezistenţa electrică

Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit

Legea lui Ohm pentru un circuit întreg

Legea lui Ohm – probleme

Reţele electrice. Reprezentare. Elemente

Legea I a lui Kirchhoff

Legea a II-a a lui Kirchhoff

Legile lui Kirchhoff – probleme

Evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

02.12-06.12

09.12-13.12

16.12-20.12

06.01-10.01

131.01-17.01

20.01-24.01

27.01-31.01

14

Page 15: Planificari Fizica Vi-Viii 2013-2014

CLASA A VIII-A FIZICA

NR.CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

C.S. CONŢINUTURINR.ORE

SĂPTĂMÂNA OBS.

4. CURENTUL ELECTRIC(CONTINUARE)

1.1

1.2

1.4

1.5

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

5.1

5.2

Conectarea rezistorilor în serie

Conectarea rezistorilor în paralel

Conectarea rezistorilor: probleme

Puterea şi energia electrică

Puterea şi energia electrică: probleme

Efectul termic al c.e. Aplicaţii

Legea lui Joule

Efectul magnetic al c.e. Aplicaţii

Efectul chimic al c.e. Electroliza

Inducţia electromagnetică

Inducţia electromagnetică. Aplicaţii

Evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10.02-14.02

17.02-21.02

24.02-28.02

03.03-07.03

10.03-14.03

17.03-21.03

12

5. INSTRUMENTE OPTICE

1.5

2.1

3.2

4.2

Aparatul fotografic: alcătuire, funcţionare

Aparatul fotografic: construirea imaginii

Microscopul: alcătuire, funcţionare

Microscopul: construirea imaginii

1

1

1

1

24.03-28.03

31.03-04.04

4

6. RADIAŢIILE ŞI RADIOPROTECŢIA

1.5

2.1

3.1

3.2

3.3

4.2

4.3

5.1

5.2

Radiaţiile X

Radiaţiile γ

Radiaţiile α şi β

Efectele biologice ale radiaţiilor

Radioprotecţia

Energetica nucleară

Centrale nucleare

Armament nuclear

Accidente nucleare

Evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23.04-25.04

28.04-02.05

05.05-09.05

12.05-16.05

19.05-23.05

10

7. RECAPITULARE FINALĂ. TEST FINAL

Fenomene termice. Mecanica fluidelor

Curentul electric. Mărimi fizice: U, I, R, P, W

Reţele electrice

Radiaţiile şi radioprotecţia

Test final

Discutarea testului, îndrumări pt. remediere

1

1

1

1

1

1

26.05-30.05

02.06-06.06

10.06-13.06

6