planificari clasa a 8 a

55
Şcoala Gimnazială Scheiu de Jos Disciplina: Limba şi literatura română Manual: editura Corint Profesor: Niţulescu Diana Elena Nr. de ore/săptămână: 4 Planificare anuală Clasa a VIII-a Structura anului şcolar: 2015 - 2016 Cursuri: 36 de săptămâni; 144 de ore/an Semestrul I: 18 săptămâni, 4 ore/săptămână 72 de ore (din care 30 şi 1 decembrie 2015 sunt zile libere) Semestrul al II-lea: 18 săptămâni 4 ore / săptămână 72 de ore ( din care 2 şi 3 mai – vacanţa de Paşte ) şi Săptămâna 18– 22 aprilie 2016: ŞCOALA ALTFEL (activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific); Teze: sem. I, până pe 11 decembrie 2015 ; sem. II, până pe 20 mai 2016 Semestr ul Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămân a Observaţii I I. Cartea obiect cultural II. Genul liric III. Genul epic 72 S.1 - S.18 ● 30 şi 1 decembrie 2014 - zile libere II IV. Genul epic Balada populară 72 S.19 - S.36 ● 18 – 22 aprilie

Upload: adrian-ioan

Post on 08-Dec-2015

273 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

.

TRANSCRIPT

Page 1: Planificari Clasa a 8 A

Şcoala Gimnazială Scheiu de Jos

Disciplina: Limba şi literatura românăManual: editura Corint

Profesor: Niţulescu Diana Elena

Nr. de ore/săptămână: 4

Planificare anualăClasa a VIII-a

Structura anului şcolar: 2015 - 2016Cursuri: 36 de săptămâni; 144 de ore/anSemestrul I: 18 săptămâni, 4 ore/săptămână 72 de ore (din care 30 şi 1 decembrie 2015 sunt zile libere)Semestrul al II-lea: 18 săptămâni 4 ore / săptămână 72 de ore ( din care 2 şi 3 mai – vacanţa de Paşte ) şi Săptămâna 18– 22 aprilie 2016: ŞCOALA ALTFEL (activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific);Teze: sem. I, până pe 11 decembrie 2015 ; sem. II, până pe 20 mai 2016

Semestrul Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna ObservaţiiI I. Cartea – obiect

culturalII. Genul liricIII. Genul epic

72 S.1 - S.18 ● 30 şi 1 decembrie 2014 - zile libere

II IV. Genul epicBalada popularăV. Genul epicRomanul (fragment)VI. Genul dramatic

72 S.19 - S.36 ● 18 – 22 aprilie 2016: ŞCOALA ALTFEL

Total ore/an: 144

Page 2: Planificari Clasa a 8 A

Planificare calendaristică

Semestrul IUnitatea de

învăţareCS Conţinuturi Nr. de

orealocate

Săptămâna Observaţii

Săptămâna 1-2 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate;1.5. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată;2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într-un mesaj oral;3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date;4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă;4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie;

Unitate de învăţare introductivă

Test de evaluare initială

8

2

I-II

III

Unitatea 1 1.5. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată;2.4. îmbinarea corectă a elementelor verbale cu cele nonverbale în cadrul mesajului oral;2.5. captarea şi menţinerea atenţiei interlocutorului prin modul de prezentare a mesajului;3.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele;

Cartea, obiect cultural (actualizare)

Textul argumentativ (susţinerea preferinţelor şi a opiniilor)Modalităţi de exprimare a preferinţelor şi a opiniilor. Argumentarea unui punct de vedere

4 III- IV

Unitatea 2 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, Genul liric 28 IV-XIII

Page 3: Planificari Clasa a 8 A

sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate;1.3. sesizarea adecvării elementelor lexicale utilizate la scopul mesajului ascultat;1.5. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată;2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într-un mesaj oral;2.4. îmbinarea corectă a elementelor verbale cu cele nonverbale în cadrul mesajului oral;2.5. captarea şi menţinerea atenţiei interlocutorului prin modul de prezentare a mesajului;3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date;3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate;3.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele;4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă;4.3. redactarea unui text argumentativ;

Frunză verde magheran...Doina, O. GogaIertare, de Al. MacedonskiNoţiuni de teorie literară privind genul liric, cu aplicaţie pe texte suport (actualizare); se pot selecta 2, 3 texte, conform indicaţiilor programei şcolare în vigoare (p. 30)*Versul liberEul liricFiguri de stil (actualizare)

Lexicul (actualizare)Vocabularul fundamental şi masa vocabularului. Dinamica vocabularuluiMijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (actualizare)Familia de cuvinte (actualizare)Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile lexicaleNeologismele. Evitarea greşelilor în utilizarea neologismelorCuvântul şi contextul. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figuratCategorii semantice. Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Cuvintele polisemantice (actualizare)Paronimele. PleonasmulNoţiuni de fonetică (actualizare)*Valorile stilistice ale nivelului fonetic într-un text literarSituaţia de comunicare monologată şi dialogată (actualizare). Monologul: text descriptiv

Unitatea 3 1.4. sesizarea particularităţilor lexico-gramaticale ale unui mesaj ascultat;2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată;2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele

Genul epic*Scrieri SFRoboții de pe Aurora, de Isaac AsimovRezumatul oral (actualizare)

7 XIII-XV

Page 4: Planificari Clasa a 8 A

orale proprii;3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date;3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate;4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie;

Noţiuni de sintaxă. Enunţul. Fraza. Relaţiile sintactice în propoziţie şi frază şi mijloacele de stabilire a acestora (actualizare)Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor

Monologul: text narativ

Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezeiObs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului

4 XI

Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură 20 II-XVIII

TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 72

Semestrul al II-lea

Unitatea de învăţare

CS Conţinuturi Nr. de orealocate

Săptămâna

Observaţii

Unitatea 4

1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate;1.2. sesizarea semnificaţiei îmbinării elementelor verbale cu cele nonverbale (gest, mimică etc.) într-un text oral;2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată;2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într-un mesaj oral;2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele orale proprii;3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date;3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor

Genul epicBalada popularăMiorițaText suport, selectat în funcţie de indicaţiile oferite de programa şcolară în vigoare (p. 30)Figuri de stil. Alegoria

Predicatul verbal (actualizare)Predicatul nominal (actualizare). Predicatul nominal incompletProbleme ale acordului (acordul după înţeles, acordul prin atracţie)Propoziţia subordonată predicativă

18 I-V

Page 5: Planificari Clasa a 8 A

semantice utilizate;4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă;4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie;

Subiectul (actualizare)Propoziţia subordonată subiectivă. Natura elementului regent al propoziţiei subiectivePropoziţia subordonată subiectivăMonologulText informativTexte publicitare*Articolul de ziar/de revistă

Unitatea 5 2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată;2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într-un mesaj oral;2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele orale proprii;3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date;3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate;4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă;

Genul epicRomanul (fragment)Baltagul, de Mihail SadoveanuText suport, selectat în funcţie de indicaţiile oferite de programa şcolară în vigoare (p. 30)Timpul, spaţiul naraţiunii. Logica acţiunii.Relaţiile dintre personaje. Modalităţi de caracterizare a personajelor

Atributul (actualizare). Propoziţia subordonată atributivăComplementul direct (actualizare). Propoziţia subordonată completivă directăComplementul indirect (actualizare). Propoziţia subordonată completivă indirectăTextul nonliterar

17 V-IX

Unitatea 6

1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate;1.2. sesizarea semnificaţiei îmbinării elementelor verbale cu cele nonverbale (gest, mimică etc.) într-un text oral;1.3. sesizarea adecvării elementelor lexicale utilizate la scopul

Genul dramaticO scrisoare pierdută, de I. Luca CaragialeOpera dramatică: trăsături generaleVizionarea de spectacol

Complementul circumstanţial de loc, de timp, de mod (actualizare), de cauză, de

21 IX-XV

Page 6: Planificari Clasa a 8 A

mesajului ascultat;1.4. sesizarea particularităţilor lexico-gramaticale ale unui mesaj ascultat;1.5. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată;2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într-un mesaj oral;2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele orale proprii;2.4. îmbinarea corectă a elementelor verbale cu cele nonverbale în cadrul mesajului oral;2.5. captarea şi menţinerea atenţiei interlocutorului prin modul de prezentare a mesajului;3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date;3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate;3.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele;4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă;

4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie;

scopPropoziţia subordonată circumstanţială de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop, condiţională, concesivă, consecutivă

Situaţia de comunicare dialogată. *Acte de vorbire*Îmbinarea elementelor verbale, nonverbale şi paraverbale în dialog

Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezeiObs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului

4 XI

Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură 12 II-XVII

Total ore pentru semestrul al II-lea 72

TOTAL ORE/AN 144

Page 7: Planificari Clasa a 8 A

Proiectul unităţii de învăţare

Săptămâna 1-2 Nr de ore alocate: 8

Conţinuturi (detalieri) Competenţe specifice

Activităţi de învăţare Resurse EvaluareTimp

(nr.ore)Materiale didactice

Forme de organizare

Prezentarea manualului şi a programeiPrezentarea metodologiei şi a programei pentru Evaluarea naţionalăPrezentarea criteriilor de evaluare pentru clasa a VIII-a

1.1.1.5.

Observarea manualuluiStabilirea de relaţii între conţinuturile prevăzute în programă şi parcurgerea lor

1 Programa şcolară şi de examen, manual

Activitate frontală

Evaluare predictivă 3.1.4.1.4.2.

Rezolvarea de exerciţii 1 Fişă de evaluare

Activitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea fişelor de evaluare

Actualizarea cunoştinţelor 1.5.2.1.2.2.

Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 3 Fişă de lucruAuxiliare didactice

Activitate individualăActivitate frontală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Actualizarea cunoştinţelor 1.5.2.1.2.2.

Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 3 Fişă de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Page 8: Planificari Clasa a 8 A

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 1Nr de ore alocate: 4

Conţinuturi (detalieri) Competenţe specifice

Activităţi de învăţare Resurse EvaluareTimp

(nr.ore)Materiale didactice

Forme de organizare

Cartea, obiect cultural (actualizare)

1.5.2.1.

Exerciţii de actualizare a noţiunilor despre carte ca obiect culturalExerciţii de exprimare a opiniei despre carte ca obiect cultural

1 Auxiliare didactice

Activitate frontală şi individuală

Rebus: componentele cărții

Cartea, obiect cultural (text suport)

2.1.3.3.

Exerciţii de înţelegere şi de interpretare a textului-suport despre carte ca obiect cultural

1 Auxiliare didactice

Activitate frontală şi individuală

Eseu: O carte poate înlocui un prieten

Textul argumentativ (susţinerea preferinţelor şi a opiniilor)

2.4.2.5.4.3.

Exerciţii de identificare a structurilor specifice discursului argumentativ într-un text literar/nonliterarExerciţii de iniţiere a unor situaţii de comunicare în care se susţin preferinţe/opinii

1 Fişe de lucru

Activitate frontală şi pe grupeActivitate în perechi

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Modalităţi de exprimare a preferinţelor şi a opiniilor. Argumentarea unui punct de vedere

2.4.2.5.3.3.4.3.

Exerciţii de identificare a structurilor specifice de exprimare a preferinţelor şi a opiniilor într-un text literar/nonliterarExerciţii de argumentare a unui punct de vedere

1 Fişe de lucru

Activitate frontală şi pe grupeActivitate în perechi

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Page 9: Planificari Clasa a 8 A

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 2 Nr de ore alocate: 28

Conţinuturi (detalieri) Competenţe specifice

Activităţi de învăţare Resurse EvaluareTimp

(nr. ore)Materiale didactice

Forme de organizare

Genul liricFrunză verde magheran...Noţiuni de teorie literară privind genul liric (actualizare)Lectura explicativă

1.1.1.5.3.1.

Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi pe baza unei grileDiscuţii asupra evaluării lecturiiExerciţii de vocabular

1 ManualGrila de evaluare a lecturii

Activitate frontalăActivitate individuală

Prezentarea orală a opiniei personale în legătură cu textul

AutoevaluareInterevaluare

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Lectura aprofundată a textului suport. Actualizarea noţiunilor referitoare la elemente de prozodie. *Versul liber

3.1.3.2.

Exerciţii de identificare a elementelor de versificaţieExerciţii de identificare a elementelor de prozodie (măsura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa)Exerciţii de identificare a versurilor libere

1 ManualFişe de lucru

Activitate frontalăActivitate individuală

Lectura aprofundată a textului suport. Actualizarea noţiunilor referitoare la genul liric. Eul liric

3.1. Exerciţii de identificare a structurii textului liricExerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la genul liricExerciţii de identificare a caracteristicilor genului liric în textul studiatExerciţii de identificare a mărcilor eului liric în textul studiat

1 ManualFişe de lucru

Activitate frontalăActivitate individuală

Page 10: Planificari Clasa a 8 A

Doina, de O. GogaModuri de expunereMoment ortografic:Rolul ghilimelelor

3.1.3.2.

Exerciţii de identificare a modurilor de expunere specifice genului liricExerciţii de comentare a sensului global al textului liric

1 ManualVolum de Poezii, de O. Goga

Activitate frontalăActivitate individuală

Lectura aprofundată a textului suport selectat. Figuri de stil (actualizare)

3.1.3.2.

Exerciţii de identificare a figurilor de stil şi a mijloacelor de obţinere a expresivităţii în textele studiate

1 ManualFişe de lucru

Activitate frontalăActivitate individuală

Demonstrația apartenenței la genul liric

Dorință, de Mihai Eminescu

Moment ortografic:Rolul cratimei

3.1.3.2.

Exerciţii de identificare a figurilor de stil şi a mijloacelor de obţinere a expresivităţii în textele studiateExerciţii de interpretare a semnificaţiei unor figuri de stil în texte lirice

1 ManualFişe de lucruCasete audio-video„Poezii”, Mihai Eminescu

Activitate frontalăActivitate individuală

Eseu pe tema Iubire și natură în poezia lui M. Eminescu

Elemente etice şi culturale în textul liric şi exprimarea propriei atitudini faţă de acestea

3.3. Exerciţii de exprimare a opiniei proprii în raport cu valori etice şi culturale identificabile în texte lirice

1 ManualFişe de lucruActivitate pe grupe „Viaţa şi opera lui M. Eminescu” – G. Călinescu

Activitate pe grupe

Concurs pe grupe, având ca temă interpretarea poeziilor pe tema naturii și a iubirii

Page 11: Planificari Clasa a 8 A

Iertare, de Al. MacedonskiComentarea unor secvenţe din operele lirice studiate sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerinţe dateMoment ortografic: Invocația retorică

2.4.2.5.3.3.4.1.

Exerciţii de interpretare a semnificaţiei unor secvenţe din opere lirice studiate sau la prima vedereExerciţii de interpretare a semnificaţiei unor figuri de stil şi a unor procedee de obţinere a expresivităţii textuluiExerciţii de identificare şi de comentare a elementelor de structură a operei lirice

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Demonstrația apartenenței la genul liric

Trăsături specifice genului liric în opere literare studiate sau în texte la prima vedere (sistematizare)

1.1.1.32.12.42.5

Exerciţii de redactare de text vizând ilustrarea unor trăsături ale genului liric şi ale speciilor studiate

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Exprimarea opiniei personale în legătură cu mesajul textului

Lexicul (actualizare)

Moment ortografic: într-o/într-un

1.3.3.2.

Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la structura vocabularului limbii române

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontală şi individuală

Redactarea unei compuneri în care să se prezinte relația dintre limba latină și limba română

LexiculVocabularul fundamental şi masa vocabularului. Dinamica vocabularului

1.3.3.2.

Exerciţii de identificare a unor cuvinte aparţinând vocabularului fundamental/masei vocabularuluiExerciţii de integrare în enunţuri a unor cuvinte aparţinând celor două părţi ale vocabularului limbii româneExerciţii de sesizare a dinamicii vocabularului limbii române

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontală şi individuală

Tehnica întrebărilor şi a exerciţiilor

Page 12: Planificari Clasa a 8 A

LexiculMijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (actualizare)

1.3.3.2.

Exerciţii de identificare a procedeelor de îmbogăţire a vocabularuluiExerciţii de actualizare a noţiunilor teoretice referitoare la mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontală şi individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

LexiculMijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (actualizare)

1.3.3.2.

Exerciţii de identificare a cuvintelor derivate, compuse şi obţinute prin conversiune în texte dateExerciţii de creare şi de integrare în context a cuvintelor derivate, compuse şi obţinute prin conversiuneExerciţii de creare a unor serii derivative

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individualăActivitate pe grupe

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

LexiculMijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (actualizare)

1.3.3.2.

Exerciţii de identificare a cuvintelor derivate, compuse şi obţinute prin conversiune în texte dateExerciţii de creare şi de integrare în context a cuvintelor derivate, compuse şi obţinute prin conversiuneExerciţii de ortografie a unor cuvinte compuse

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individualăActivitate pe grupe

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

LexiculMijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (actualizare)

1.3.3.2.

Exerciţii de identificare a cuvintelor derivate, compuse şi obţinute prin conversiune în texte dateExerciţii de creare şi de integrare în context a cuvintelor derivate, compuse şi obţinute prin conversiune

1 Manual„Limba română”- C.Iordănescu

Caietul elevului

Activitate frontalăActivitate individualăActivitate pe grupe

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Page 13: Planificari Clasa a 8 A

LexiculFamilia de cuvinte (actualizare) 1.3.

3.2.

Exerciţii de creare a unor familii de cuvinteExerciţii de integrare în context a unor cuvinte aparţinând aceleiaşi familii lexicale

1 ManualFişe de lucruDicţionarul limbii române contemporane” „Dicţionar de sinonime”

„Limba română”- C. Condei

Activitate frontalăActivitate individualăActivitate pe grupe

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Lexicul*Prefixoidele. *Sufixoidele (ambele pe bază de aplicaţii)

1.3.3.2.

Exerciţii de identificare a cuvintelor formate cu prefixoide şi sufixoideExerciţii de diferenţiere a prefixoidelor şi sufixoidelor de prefixe şi sufixe

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individualăActivitate pe grupe

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

LexiculMijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile lexicale

1.3.3.2.

Exerciţii de identificare a unor cuvinte împrumutate în texte dateExerciţii de identificare a sensului unor împrumuturi din texte dateExerciţii de integrare în context a unor împrumuturi

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individualăActivitate pe grupe

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

LexiculNeologismele. Evitarea greşelilor în utilizarea neologismelor

1.3.2.2.3.2.

Exerciţii de identificare a unor neologisme în texte dateExerciţii de identificare a sensului unor neologismeExerciţii de integrare în context a unor neologisme

1 ManualFişe de lucru„Dicţionar de neologisme”O. Vințeler

Activitate frontalăActivitate individualăActivitate pe grupe

Evaluare formativă orală

Chestionarul

Page 14: Planificari Clasa a 8 A

LexiculCuvântul şi contextul. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat

1.3.2.2.3.2.

Exerciţii de identificare a sensului cuvintelor în contextExerciţii de integrare în context a unor cuvinte cu sensul lor propriu (de bază şi secundarExerciţii de integrare în context a unor cuvinte cu sens figurat

1 ManualFişe de lucruDEX

Activitate frontalăActivitate individualăActivitate pe grupe

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

LexiculCategorii semantice. Sinonimele. Antonimele (actualizare)

1.3.2.2.3.2.

Exerciţii de identificare în texte date a sinonimelor şi antonimelorExerciţii de integrare în context a seriilor sinonimiceExerciţii de integrare în context a antonimelor

1 ManualFişe de lucruDicționar de sinonime, antonime O. Vinteler

Activitate frontalăActivitate individualăActivitate pe grupe

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

LexiculCategorii semantice. Omonimele. Cuvintele polisemantice (actualizare)

1.3.2.2.3.2.

Exerciţii de diferenţiere a omografelor şi omofonelorExerciţii de identificare în context a omonimelorExerciţii de identificare a sensurilor cuvintelor polisemantice

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individualăActivitate pe grupe

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

LexiculParonimele. Pleonasmul

Moment ortografic: linia de pauza

1.3.2.2.3.2.

Exerciţii de identificare a paronimelor în texte dateExerciţii de diferenţiere a sensurilor paronimelorExerciţii de integrare în context a paronimelorExerciţii de identificare a construcţiilor pleonasticeExerciţii de evitare a construcţiilor pleonastice

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Page 15: Planificari Clasa a 8 A

Lexicul. Consolidare 1.3.2.2.4.1.

Exerciţii complexe de vocabularExerciţii recapitulative pentru sistematizarea noţiunilor teoreticeExerciţii de utilizare expresivă a limbii române

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Noţiuni de fonetică (actualizare) 3.2. Exerciţii de identificare a diftongilor, triftongilor şi hiatuluiExerciţii de despărţire corectă a cuvintelor în silabe

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Noţiuni de fonetică.Moment ortografic: Valorile stilistice ale nivelului fonetic într-un text literar

3.2. Exerciţii de identificare a valorilor stilistice ale nivelului fonetic într-un text literar

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Situaţia de comunicare monologată şi dialogată (actualizare).Monologul: text descriptiv

2.5. Exerciţii de identificare a elementelor specifice situaţiei de comunicare monologatăExerciţii de alcătuire a unui monolog descriptiv

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Evaluare Unitatea 2 1.33.2.4.3.

Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor teoretice însuşite

1 Fişe de evaluare

Activitate independentă

Aprecierea fişelor de evaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 3 Nr de ore alocate: 7

Page 16: Planificari Clasa a 8 A

Conţinuturi (detalieri) Competenţe specifice

Activităţi de învăţare Resurse EvaluareTimp

(nr. ore)Materiale didactice

Forme de organizare

Genul epic*Scrieri SFRoboții de pe Aurora, de Isaac AsimovLectura textului

3.1.1.4.

Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi pe baza unei grileDiscuţii asupra evaluării lecturiiExerciţii de vocabular

1 Grila de evaluare a lecturii

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Lectura aprofundată. Elemente specifice scrierilor SFRezumatul oral (actualizare)

Moment ortografic: punctele de suspensie

3.1.2.3.

Exerciţii de identificare a caracteristicilor scrierilor SFExerciţii de rezumare a textului-suport

1 ManualAnecdote cu subiecte S.F.„Compoziţiile în şcoală”-C. Parfene

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Noţiuni de sintaxă. Enunţul. Fraza. Relaţiile sintactice în propoziţie şi frază şi mijloacele de stabilire a acestora (actualizare)

2.3.3.2.4.2.

Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la relaţiile sintactice în propoziţie şi frazăExerciţii de diferenţiere a frazei de enunţExerciţii de identificare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi frazăExerciţii de identificare a mijloacelor de stabilire a relaţiilor sintactice în propoziţie şi frază

1 „Sintaxa”de C.Iordăchescu-fişe de lucru-manualul-fişe de exerciţii

Activitate frontalăActivitate individuală

Fisă de lucru cu texte pe care elevii le impart în propoziţii

Page 17: Planificari Clasa a 8 A

Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor

Moment ortografic: rolul virgulei

2.3.3.2.4.2.

Exerciţii de identificare a cuvintelor şi construcţiilor incidente şi a punctuaţiei specificeExerciţii de diferenţiere a cuvintelor şi construcţiilor incidente de alte structuri sintactice (apoziţia, vocativul)Exerciţii de elaborare de enunţuri în care să apară cuvinte şi construcţii incidente

1 ManualFişe de lucru

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

MonologulText narativ

2.1. Exerciţii de identificare a elementelor specifice monologului narativExerciţii de alcătuire a unui monolog narativ

1 ManualFişe de lucru

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

*Conspectul 4.1. Exerciţii de redactare a unui conspect pentru un text dat

1 ManualFişe de lucru

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Evaluare Unitatea 3 2.3.3.2.4.2.

Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor teoretice însuşite

1 Fişe de evaluare

Activitate independentă

Aprecierea fişelor de evaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 4 Nr. de ore alocate: 18

Conţinuturi (detalieri) Competenţe specifice

Activităţi de învăţare Resurse EvaluareTimp

(nr. ore)Materiale didactice

Forme de organizare

Page 18: Planificari Clasa a 8 A

Genul epicBalada popularăMiorițaLectura textului suport

3.1.3.2.

Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi pe baza unei grileDiscuţii asupra evaluării lecturiiExerciţii de vocabular

1 Grila de evaluare a lecturii

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Lectura aprofundată (I)Caracteristici ale genului epic Moduri de expunere

2.1.3.1.3.2.4.1.

Exerciţii de identificare a caracteristicilor genului epic în textul studiatExerciţii de identificare a modurilor de expunere

1 Balade populare

Activitate pe grupeActivitate individuală

Joc de rol

Lectura aprofundată (II)PersonajeModalităţi de caracterizare a personajelor

2.1.3.1.3.2.4.1.

Exerciţii de identificare a modalităţilor de caracterizare a personajelorRedactarea caracterizării unui personaj din balada populară studiată

1 ManualFişe de lucru

Activitate frontalăActivitate individuală

Caracterizare de personajInterevaluare

Lectura aprofundată (III)Caracteristici ale literaturii populareCaracteristici ale speciei

3.1.3.2.4.1.

Exerciţii de actualizare a caracteristicilor baladei populareExerciţii de identificare a caracteristicilor specieiRedactarea de text pentru motivarea apartenenţei la specie a textului studiat

1 ManualFişe de lucru

Activitate frontalăActivitate individuală

Caracterizare de personajInterevaluare Motivarea opiniei în legătură cu mesajul textului

Versificaţia Figuri de stil. Alegoria

3.1.3.2.

Exerciţii de identificare a elementelor de prozodieExerciţii de interpretare a expresivităţii textului studiatExerciţii de identificare a alegoriei

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Lectura aprofundată a textului suport selectat.

3.3. Exerciţii de identificare a valorilor etice şi culturale ale textului studiatExerciţii de interpretare a semnificaţiei globale a textului

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Page 19: Planificari Clasa a 8 A

Predicatul verbal (actualizare) 2.3.4.2.

Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la predicatul verbalExerciţii de identificare a predicatului verbal exprimat prin diverse părţi de vorbireExerciţii de analiză a predicatului verbalExerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu funcţia sintactică de predicat verbal

1 ManualFişe de lucruCulegere de exerciții gramaticale

Activitate frontalăActivitate individualăSeturi de exerciţiiGramatica practică a limbii române.Ş.Popescu

Aprecieri verbaleEvaluarea fișelor de lucru

Predicatul nominal (actualizare). 2.3.4.2.

Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la predicatul nominalExerciţii de identificare a predicatului nominalExerciţii de analiză a predicatului nominalExerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu funcţia sintactică de predicat nominal

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Predicatul nominal incomplet 2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a predicatului nominal incompletExerciţii de analiză a predicatului nominal incomplet

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Probleme ale acordului (acordul după înţeles, acordul prin atracţie)

2.3.4.2.

Exerciţii de sesizare a problemelor de acord între subiect şi predicatExerciţii de utilizare expresivă a limbii

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Page 20: Planificari Clasa a 8 A

Propoziţia subordonată predicativă

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a subordonatei predicative în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale subordonatei predicativeExerciţii de integrare în context a subordonatei predicativeExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Exerciții de contragere și expansiune

Subiectul (actualizare) 2.3.4.2.

Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la subiectExerciţii de identificare a subiectului exprimat prin diverse părţi de vorbireExerciţii de analiză a subiectuluiExerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu funcţia sintactică de subiect

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate pe grupeActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Propoziţia subordonată subiectivă. Natura elementului regent al propoziţiei subiective

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a subordonatei subiective în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale subordonatei subiective

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate pe grupeActivitate individuală

Exerciții de delimitare a propozițiilor într-o frază

Propoziţia subordonată subiectivă

2.3.4.2.

Exerciţii de integrare în context a subordonatei subiectiveExerciţii de integrare în context a subordonatelor predicativă şi subiectivăExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate pe grupeActivitate individuală

Propoziţia subordonată predicativă şi propoziţia subordonată subiectivă. Consolidare

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a propoziţiilor subordonate predicativă şi subiectivăExerciţii de identificare a elementelor regente ale subordonatelor predicativă şi subiectivăExerciţii de contragere şi expansiune

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate pe grupeActivitate individuală

Exerciții de recunoaștere a propozițiilorsubiective și predicative

Page 21: Planificari Clasa a 8 A

MonologulText informativ

Moment ortografic: semnul exclamării

1.1.1.2.2.1.2.2.2.3.

Exerciţii de identificare a particularităţilor monologului informativExerciţii de alcătuire de monolog informativ pe o temă dată

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate pe grupeActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Texte publicitare*Articolul de ziar/de revistă

1.1.1.2.2.1.2.2.4.1.

Exerciţii de identificare a particularităţilor textelor publicitareRedactare de articole de ziar/de revistă

1 ManualFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Evaluare Unitatea 4 3.1.3.2.4.1.

Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor teoretice însuşite

1 Fişă de evaluare

Activitate indepenedentă

Aprecierea fişei de evaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 5 Nr. de ore alocate: 17

Conţinuturi (detalieri) Competenţe specifice

Activităţi de învăţare Resurse EvaluareTimp

(nr. ore)Materiale didactice

Forme de organizare

Genul epicRomanul (fragment)Baltagul, de Mihail Sadoveanu

3.1.3.2.

Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi pe baza unei grileDiscuţii asupra evaluării lecturiiExerciţii de vocabular

1 Grila de evaluare a lecturii

Activitate frontalăActivitate individuală

Aprecieri verbale în legătură cu modul de organizare a

Page 22: Planificari Clasa a 8 A

fișelor de lectură și a fișelor de autorObservarea sistematică

Lectura aprofundată (I) Caracteristici ale genului epic Moduri de expunere

2.1.3.1.3.2.4.1.

Exerciţii de identificare a caracteristicilor genului epic în textul studiatExerciţii de identificare a modurilor de expunere

1 ManualulFişe de lucru

Activitate frontalăActivitate individuală

Lectura aprofundată (II)Timpul, spaţiul naraţiunii

3.1.3.2.

Exerciţii de identificare a timpului şi spaţiului acţiunii

1 ManualulFişe de lucru

Activitate frontalăActivitate individuală

Lectura aprofundată (III) Logica acţiunii

2.1.3.1.3.2.

Exerciţii de identificare a etapelor acţiuniiExerciţii de identificare a momentelor subiectuluiRezumarea orală a fragmentului studiat

1 ManualulFişe de lucru

Activitate frontalăActivitate individuală

Descrierea drumului parcurs pentru găsirea asasinilor

Relaţiile dintre personaje Modalităţi de caracterizare a personajelorMoment ortografic: semnul intrebarii

2.1.3.1.3.2.4.1.

Exerciţii de identificare a relaţiilor dintre personajeExerciţii de identificare a modalităţilor de caracterizare a personajelorRedactarea caracterizării unui personaj din romanul studiat

1 ManualulFişe de lucru

Activitate frontalăActivitate pe grupe

Compunere: Tipologia personajului feminin în operele studiate

Lectura aprofundată (IV) Caracteristici ale speciei

3.1.3.2.4.1.

Exerciţii de actualizare a caracteristicilor romanuluiRedactarea de text pentru motivarea apartenenţei la specie a textului studiat

1 ManualulFişe de lucru

Activitate frontalăActivitate pe grupeActivitate individuală

Compunere argumentativă

Lectura aprofundată (V) 3.1.3.2.3.3.

Exerciţii de identificare a elementelor etice şi culturale în textul studiatExerciţii de interpretare nuanţată a textului studiat

1 ManualulFişe de lucru

Activitate frontalăActivitate pe grupeActivitate individuală

Identificarea tipurilor de roman regăsite în Baltagul (de dragoste, mioritic, social, polițist)

Page 23: Planificari Clasa a 8 A

Atributul (actualizare) 2.3.4.2.

Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la atributExerciţii de identificare a atributului exprimat prin diverse părţi de vorbireExerciţii de analiză a atributuluiExerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu funcţia sintactică de atribut

1 ManualulFişe de lucru

Activitate frontalăActivitate pe grupeActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Propoziţia subordonată atributivă

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a subordonatei atributive în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale subordonatei atributiveExerciţii de integrare în context a subordonatei atributive

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate pe grupe

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Propoziţia subordonată atributivă

2.3.4.2.

Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui relativ care introduce atributivaExerciţii de utilizare expresivă a limbiiExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Complementul direct (actualizare) 2.3.4.2.

Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la complementul directExerciţii de identificare a complementului direct exprimat prin diverse părţi de vorbireExerciţii de analiză a complementului directExerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu funcţia sintactică de complement direct

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Page 24: Planificari Clasa a 8 A

Propoziţia subordonată completivă directă

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a subordonatei completive directe în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale subordonatei completive directeExerciţii de integrare în context a subordonatei completive directeExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Complementul indirect (actualizare)

2.3.4.2.

Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la complementul indirectExerciţii de identificare a complementului indirect exprimat prin diverse părţi de vorbireExerciţii de analiză a complementului indirectExerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu funcţia sintactică de complement indirect

1 Fişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate pe grupeActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Propoziţia subordonată completivă indirectă

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a subordonatei completive indirecte în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale subordonatei completive indirecteExerciţii de integrare în context a subordonatei completive indirecteExerciţii de contragere şi de expansiune

1 Grila de evaluare a lecturii

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Subordonatele completive necircumstanţiale. Consolidare

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a subordonatelor completive necircumstanţialeExerciţii de integrare în context a subordonatelor completive necircumstanţialeExerciţii de contragere şi de expansiune

1 Grila de evaluare a lecturii

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Page 25: Planificari Clasa a 8 A

Textul nonliterar. Caracteristici 2.1.2.2.

Exerciţii de identificare a caracteristicilor textului nonliterarExerciţii de diferenţiere a textului literar de textul nonliterar

1 Fişe de lucru

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Evaluare Unitatea 5 2.3.4.1.4.2.

Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor teoretice însuşite

1 Fişe de evaluare

Activitate individuală

Aprecierea fişei de evaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 6 Nr. de ore alocate: 21

Conţinuturi (detalieri) Competenţe specifice

Activităţi de învăţare Resurse EvaluareTimp

(nr. ore)Materiale didactice

Forme de organizare

Genul dramaticO scrisoare pierdută, de Ion Luca Caragiale

Moment ortografic: linia de dialog

3.1.3.2.

Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi pe baza unei grileDiscuţii asupra evaluării lecturiiExerciţii de vocabular

1 Grila de evaluare a lecturiiTeatru, I. L. Caragiale;

Activitate frontalăActivitate individuală

Formularea și exprimarea opiniilor în legătură cu personajele comedieiPortretizarea personajelor de comedie prin încadrarea lor în diferite

Lectura aprofundată a textului suport selectat. Opera dramatică: trăsături generale

2.1.3.1.3.2.4.1.

Exerciţii de identificare a caracteristicilor genului dramatic în textul studiatExerciţii de identificare a modurilor de expunere

1 ManualulMomente şi schiţe, I. L. Caragiale;

Activitate frontalăActivitate individuală

Page 26: Planificari Clasa a 8 A

tipuri de caracterEseuri argumentative ce vor viza abilitățile elevilor legate de exprimarea scrisă și de cunoștințele lor

Lectura aprofundată a textului suport selectat. Comentarea unor secvenţe din opera studiată

2.1.2.2.3.3.

Exerciţii de identificare a valorilor etice în textul studiatExerciţii de interpretare nuanţată a textului studiat

1 ManualulFişe de lucru

Activitate frontalăActivitate pe grupe

Opera dramatică. Vizionarea de spectacol

1.1.1.2.1.3.1.4.3.3.

Exerciţii de identificare a particularităţilor spectacolului dramaticExerciţii de identificare a valorilor culturale ale spectacolului dramatic

1 Casete videoVideopro-iector etc.

Activitate frontalăActivitate individuală

Complementul circumstanţial de loc (actualizare)

2.3.4.2.

Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la complementul circumstanţial de locExerciţii de identificare a complementului circumstanţial de loc exprimat prin diverse părţi de vorbireExerciţii de analiză a complementului circumstanţial de locExerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu funcţia sintactică de complement circumstanţial de loc

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactie

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Propoziţia subordonată circumstanţială de loc

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a circumstanţialei de loc în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale circumstanţialei de locExerciţii de integrare în context a circumstanţialei de locExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactie

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Page 27: Planificari Clasa a 8 A

Complementul circumstanţial de timp (actualizare)

2.3.4.2.

Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la complementul circumstanţial de timpExerciţii de identificare a complementului circumstanţial de timp exprimat prin diverse părţi de vorbireExerciţii de analiză a complementului circumstanţial de timpExerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu funcţia sintactică de complement circumstanţial de timp

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Propoziţia subordonată circumstanţială de timp

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a circumstanţialei de timp în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale circumstanţialei de timpExerciţii de integrare în context a circumstanţialei de timpExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Complementul circumstanţial de mod (actualizare)

2.3.4.2.

Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la complementul circumstanţial de modExerciţii de identificare a complementului circumstanţial de mod exprimat prin diverse părţi de vorbireExerciţii de analiză a complementului circumstanţial de modExerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu funcţia sintactică de complement circumstanţial de mod

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Page 28: Planificari Clasa a 8 A

Propoziţia subordonată circumstanţială de mod

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a circumstanţialei de mod în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale circumstanţialei de modExerciţii de integrare în context a circumstanţialei de modExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Complementul circumstanţial de cauză

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a complementului circumstanţial de cauză exprimat prin diverse părţi de vorbire în texte dateExerciţii de analiză a complementului circumstanţial de cauzăExerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu funcţia sintactică de complement circumstanţial de cauză

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Propoziţia subordonată circumstanţială de cauză

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a circumstanţialei de cauză în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale circumstanţialei de cauzăExerciţii de integrare în context a circumstanţialei de cauzăExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Complementul circumstanţial de scop

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a complementului circumstanţial de scop exprimat prin diverse părţi de vorbire în texte dateExerciţii de analiză a complementului circumstanţial de scopExerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu funcţia sintactică de complement circumstanţial de scop

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Page 29: Planificari Clasa a 8 A

Propoziţia subordonată circumstanţială de scop

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a circumstanţialei de scop în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale circumstanţialei de scopExerciţii de integrare în context a circumstanţialei de scopExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Propoziţia subordonată circumstanţială condiţională

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a circumstanţialei condiţionale în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale circumstanţialei condiţionaleExerciţii de integrare în context a circumstanţialei condiţionaleExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Propoziţia subordonată circumstanţială concesivă

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a circumstanţialei concesive în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale circumstanţialei concesiveExerciţii de integrare în context a circumstanţialei concesiveExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Propoziţia subordonată circumstanţială consecutivă

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a circumstanţialei consecutive în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale circumstanţialei consecutiveExerciţii de integrare în context a circumstanţialei consecutiveExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Page 30: Planificari Clasa a 8 A

Complementele circumstanţiale. Consolidare

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a complementelor circumstanţiale în texte dateExerciţii de analiză a diferitelor tipuri de complemente circumstanţialeExerciţii de integrare în context a diferitelor tipuri de complemente circumstanţiale

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Propoziţiile subordonate circumstanţiale. Consolidare

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a subordonatelor circumstanţiale în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale subordonatelor circumstanţialeExerciţii de integrare în context a diferitelor subordonate circumstanţialeExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruAuxiliare didactice

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Situaţia de comunicare dialogată. *Acte de vorbire*Îmbinarea elementelor verbale, nonverbale şi paraverbale în dialog

1.11.21.52.42.5

Exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de încheiere a unor dialoguri pe teme dateExerciţii de sesizare a rolului elementelor verbale, nonverbale şi paraverbale în dialog

1 Fişe de lucru

Activitate frontalăActivitate individualăActivitate în perechi

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Evaluare Unitatea 6 2.3.3.3.4.1.4.2.

Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor teoretice însuşite

1 Fişă de evaluare

Activitate individuală

Aprecierea fişei de evaluare