promovarea pensiunii agroturistice ada - baile felix

22
7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 1/22 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara Facultatea de Management Agricol Specializarea: Inginerie si Managemenet in Alimentatie Publica si Agroturism REFERAT TEHNICI DE PROMOVARE STUDENTA: IMAPA, anul III, grupa 633 A

Upload: timbus-vlad

Post on 04-Apr-2018

257 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 1/22

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului

Timisoara

Facultatea de Management Agricol

Specializarea: Inginerie si Managemenet in Alimentatie Publica si

Agroturism

REFERAT

TEHNICI DE

PROMOVARE

STUDENTA:

IMAPA, anul III, grupa

633 A

Page 2: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 2/22

Timisoara

2010

Page 3: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 3/22

Cuprins :

INTRODUCERE

Produsul turistic – sinteză a ofertei de servicii în turism

Tipologia structurilor de cazare turistică şi clasificarea lor

Forme şi indicatori de cuantificare a ofertei de cazare

Material şi metodăTurism şi Tehnologia Informatiei

Târguri şi expoziţii

PROMOVAREA PENSIUNII ADA

Oferta Pensiunii Ada

Criterii de clasificare indeplinite

Arhitectura, spatierea camerelor, dotarea camerelor si a celorlaltor incaperiDotarea camerelor si a celorlaltori incaperi

Atractii turistice, conditii de sport si agrement, evenimente

Tarife de cazare

Sistemul de rezervari

Relaţiile cu agenţii de turism

Concurenta

ClientelaConcluzii

Page 4: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 4/22

Introducere

„Orice pas al unei călătorii devine o aventură a cunoaşterii; la fiecare pasmori şi învingi de bucurie, ineditul te face să renaşti, natura te reînalţă pe soclulfiecărei zile, martor la propriu-i miracol”.(Vasile Glăvan)

Turismul este o activitate umană, nonlucrativă, desfăşurată temporar (minim 24 oreşi maxim 4 luni), la libera alegere, în afara localităţii de reşedinţă, având ca scopagrementul, refacerea sănătăţii, realizarea unor misiuni (religioase, culturale, etc.), afaceri,lărgirea orizontului de cunoştinţă.

Ca domeniu relativ nou de cercetare, turismul prezintă o complexitate în continuăcreştere, în plan economic sintetizând rezultatele unui număr mare de activităţi, iar în planpsiho-social constituindu-se ca modalitate superioară de organizare a timpului liber, în care

se recuperează energiile cheltuite în procesul muncii de orice fel, dar are loc, în modintrinsec, şi dezvoltarea personalităţii umane, sporirea capacităţii sale creative.  Turismulinclude un ansamblu de măsuri puse în aplicare pentru organizarea şi desfăşurarea unorcălătorii de agrement sau în alte scopuri, realizate fie prin intermediul unor organizaţii,societăţi sau agenţii specializate, fie pe cont propriu, pe o durată limitată de timp, precum şiprin industriile adiacente care concură la satisfacerea nevoilor de consum turistic. 

Fiind una dintre formele de activitate care satisfac cerinţe personale, turismul este overigă premergătoare consumului final, cu efecte economice însemnate ce nu trebuieignorate. Mai mult, este de arătat că, prin rolul pe care îl are – de a răspunde unor nevoiumane, în special de a participa la refacerea capacităţii de muncă – turismul contribuie laproducerea de venit naţional. Creatoare de venit naţional sunt nu numai alimentaţia publicăşi transporturile turistice, ci şi activităţile desfăşurate de colectivele din unităţile de cazare şidin bazele de tratament.

Oferta turistică este formată din ansamblul atracţiilor turistice care pot motivavizitarea lor. Practic, oferta turistică a unei ţări (zone, staţiuni) cuprinde totalitateaelementelor care pot fi puse în valoare la un moment dat pentru stimularea cererii turistice.Industriei turismului îi sunt caracteristice două categorii principale de servicii: serviciilelegate de efectuarea călătoriei (a voiajului propriu-zis) şi serviciile prestate la locul de sejur.

Serviciile care dau conţinut produsului turistic se constituie într-un conglomerat sau ocombinaţie de cel puţin patru tipuri de bază (total diferite ca natură). Este vorba deserviciile: de transport, de cazare, de alimentaţie şi de agrement. Nu întotdeauna produsulturistic presupune prestarea tuturor celor patru tipuri de servicii. Dintre toate serviciile caredau conţinut produsului turistic, indispensabil este serviciul de agrement (căruia îi suntasimilate şi serviciile de tratament şi de alt interes, care motivează călătoriile), în lipsacăruia celelalte trei categorii ies din sfera de cuprindere a turismului.

Produsul turistic – sinteză a ofertei de servicii în turismPrin produs se înţelege, de regulă, un bun material capabil să satisfacă o anumită

nevoie. Totuşi, în marketing acestei noţiuni i se atribuie un sens mai larg, ea desemnând unansamblu de atribute sau de caracteristici fizice, chimice şi de altă natură, tangibile, reunite

 într-o formă identificabilă. (STANTON 1972) Prin urmare, produsul poate fi: un obiect, unserviciu, o activitate, o fiinţă umană, un loc, o organizaţie, o idee etc., respectiv rezultatulunui proces.

Plecându-se de la conceptul general de produs, produsul turistic rezultă din îmbinarea de bunuri materiale şi servicii oferite de către personalul turistic şi din serviciile

Page 5: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 5/22

adiacente, care, punând în valoare elementele patrimoniului turistic şi ale infrastructuriigenerale şi turistice, avantajele cadrului instituţional, urmăresc satisfacerea unor motivaţiispecifice şi generale ale consumatorilor turistici. (IONESCU 2000)

Privit din punctul de vedere al turistului, produsul turistic se referă la totalitateaexperienţelor pe care acesta le trăieşte din momentul în care pleacă de acasă până înmomentul în care se întoarce. Produsul turistic este un “amalgam” care cuprinde o

multitudine de elemente, precum transportul până la locul (locurile) de destinaţie, cazarea(la hotel, vilă, cabană, cort, etc.), mesele la restaurant, siturile naturale sau istorice vizitateş.a.m.d.

Privit prin prisma marketingului, produsul turistic reprezintă expresia fizică arăspunsului firmei la cererea de turism, respectiv tot ceea ce poate fi oferit de ea pe piaţă,

 într-o formă care să poată fi remarcată, cumpărată şi consumată, în vederea satisfaceriinevoii de turism.

În general, prin capacitate de cazare se înţeleg acele dotări de bază materială careasigură înnoptarea şi odihna turiştilor pe o anumită durată de timp, în baza unor tarifedeterminate, diferenţiate în funcţie de gradul de confort oferit pe perioada din an în caresunt solicitate. În practica turismului modern, serviciul de cazare este produsul a ceea ce senumeşte industria hotelieră, sector care înglobează ansamblul activităţilor desfăşurate înspaţiile de cazare, acele prestaţii oferite turistului pe timpul şi în legătură cu rămânerea lui

 în unităţile hoteliere.

Tipologia structurilor de cazare turistică şi clasificarea lorÎn practica turistică internaţională se cunosc mai multe criterii de clasificare a

obiectivelor de cazare: (SNAK & BARON & NEACSU 2001)După structura reţelei de cazare, există: forme de bază pentru cazare (hotelul,

motelul, hanul turistic) şi forme complementare de cazare (campingul, satul de vacanţă,satul turistic), care se realizează în zonele în care reţeaua de bază nu dispune de capacitaţisuficiente;

După categoria de confort a obiectivelor de cazare – există unităţi de cazare turisticăde categoria 1*, 2*, 3*, 4*, 5 stele.

În funcţie de regimul (perioada) de folosire a obiectivelor de cazare, se disting:structuri de cazare permanente şi structuri de cazare sezoniere.În funcţie de durata sejurului, ele pot fi:- de tranzit (pentru sejururi medii, scurte);- de sejur (sejururi medii relative mai lungi);- mixte, a căror clientelă se formează atât din turiştii de sejur, cât şi din turiştii de tranzit.

În funcţie de amplasarea (implantarea) structurilor de cazare în diferite localităţi detip urban se disting: a) structuri de cazare în staţiunile de litoral; b) structuri de cazare înstaţiunile de munte; c) structuri de cazare în staţiunile balneoclimaterice; d) structuri decazare în centrele urbane;

În raport cu capacitatea lor de primire, pot fi: structuri de cazare mici (până la 20-40locuri), mijlocii (până la 200-400 locuri) şi mari, de tipul complexurilor turistice, undecapacitatea depăşeşte 1000 de locuri.

Conform Normelor metodologice şi a criteriilor privind clasificarea pe stele şi categorii

a structurilor de primire turistice, în România pot funcţiona următoarele tipuri de structuride primire cu funcţiuni de cazare turistică clasificate astfel : (Ordin nr. 510 din 28 iunie2002)1. hoteluri de 5, 4, 3, 2, 1 stele; 2. hoteluri-apartament de 5, 4, 3, 2 stele; 3. moteluri de 3,2, 1 stele; 4. hoteluri pentru tineret de 3, 2, 1 stele; 5. hoteluri de 3, 2, 1 stele; 6. vile de5, 4, 3, 2, 1 stele; 7. bungalouri de 3, 2, 1 stele; 8. cabane turistice, cabane de vânatoare,cabane de pescuit de 3, 2, 1 stele; 9. sate de vacanta de 3, 2 stele; 10. campinguri de 4, 3,2, 1 stele; 11. spatii de campare organizate în gospodariile populatiei de 3, 2, 1 stele; 12.popasuri turistice de 2, 1 stele; 13. pensiuni turistice urbane de 5, 4, 3, 2, 1 stele; 14.

Page 6: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 6/22

pensiuni turistice rurale de 5, 4, 3, 2, 1 flori (margarete); 15. apartamente sau camere de închiriat în locuinte familiale ori în cladiri cu alta destinatie de 3, 2, 1 stele; 16. structuri deprimire cu functiuni de cazare pe nave fluviale si maritime de 5, 4, 3, 2, 1 stele.Forme şi indicatori de cuantificare a ofertei de cazareCapacitatea de cazare turistică poate fi evaluată folosind un set de indicatori: ( FERENŢ2002 )

• Capacitatea de cazare existentă, respectiv numărul total de paturi (locuri de cazare)construite.În funcţie de scopul şi necesităţile analizelor specifice activităţii hoteliere, din acest indicatorglobal poate fi desprinsă o serie de indicatori parţiali care caracterizează structuradistributivă a locurilor de cazare şi anume:- număr de camere individuale;- număr de locuri de cazare în camere individuale;- număr de camere duble;- număr de locuri de cazare în camere duble;

• Capacitatea de cazare în funcţiune, exprimă oferta de cazare a firmei de turismţinând cont de numărul de locuri care pot fi oferite la cazare şi numărul de zile câtpot fi ele utilizate într-un an luând în considerare zilele de neutilizare datorită unorlucrări de reparaţii, igienizare, etc.; se exprimă prin numărul de zile-locuri de cazare.

Oferta programată de cazare, exprimă volumul activităţii de cazare pe care şi-l propunesă-l realizeze firma într-o anumită perioadă de timp (lună, sezon, an), luând în considerarecaracterul sezonier al cererii, posibilităţile de încălzire a spaţiilor.

Agrementul constituie una din componentele de bază a produsului turistic, care asigurăodihna activă a turiştilor, fiind bine definit ca “ansamblul mijloacelor, echipamentelor,evenimentelor şi formelor capabile să asigure individului sau grupului social o stare de bunădispoziţie, de plăcere, să dea senzaţia unei satisfacţii, unei împliniri, să lase o impresie şi oamintire favorabilă”.(STĂNCIULESCU & LUPU & ŢIGU 1988).

Activităţile de agrement se grupează şi se regrupează, în timp, în funcţie de locul undese desfăşoară, de nivelul de organizare (staţiune, unitate de cazare şi/sau de alimentaţie, decătre alţi terţi pentru întreaga activitate turistică), de forma de participare a turiştilor. Cel

mai frecvent, organizarea agrementului se particularizează pe formele de turism cunoscute,clasificate, în funcţie de destinaţiile de călătorie:- de litoral;- montan – de vară şi de iarnă;- balnear;- în oraşe (pe trasee turistice).Agenţiile de turism constituie “veriga de bază instituţională, care activează în domeniulturismului”. (DIONISIE 2002) Rolul preponderent al agenţiilor de turism este deintermediere între prestatorii de servicii turistice şi turişti. Rolul preponderent al agenţiilorde turism este de intermediere între prestatorii de servicii turistice şi turişti. În literatura despecialitate există păreri, care asimilează agenţiilor de turism rolul unei firme cu profilcomercial, având ca obiect organizarea, oferirea şi vânzarea de pachete turisticeconsumatorilor turişti.

În general, există două mari categorii de agenţii de turism, şi anume:- agenţii de turism specializate numai în organizarea (producţia) de aranjamente turistice,denumite tour operatori (sau agenţii tour operatoare); ele îşi comercializează produsele prinintermediul agenţiilor din cea de-a doua categorie;- agenţii de turism distribuitoare, sau agenţii de voiaj, a căror activitate constă numai învânzarea produselor turistice ale tour-operatorilor sau a unor servicii izolate.Tour-operatorii sunt organizatori de voiaje şi sejururi care creează, asamblează diferitecomponente ale serviciilor şi produselor turistice (servicii de cazare, transport, alimentaţie,agrement), oferindu-le fie direct, fie prin intermediul agenţiilor de voiaj detailiste.

Page 7: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 7/22

Material şi metodăPromovarea înglobează ansamblul acţiunilor de informare, atragere şi păstrare a

clienţilor potenţiali şi tradiţionali spre o anumită ofertă de stimulare a deciziei de cumpărare,

prin trezirea interesului şi crearea convingerii că oferta respectivă le satisface la cel mai înaltnivel anumite trebuinţe. În timp ce producţia şi comercializarea se realizează mai cu seamăla nivel local, promovarea poate favoriza firmele turistice de la toate nivelurile. (ANASTASIEI2001)

Publicitatea este un mijloc de atragere şi persuasiune a publicului, dar în acelaşi timpo manifestare a libertăţii de expresie a ofertanţilor şi un câmp de exercitare a facultăţilorcritice ale consumatorilor. Eficacitatea ei este condiţionată de fundamentarea strategieipublicitare pe studiul comportamentului uman sub acţiunea fluxurilor internaţionale.

Informaţiile furnizate prin reclamă trebuie să fie relevante pentru public, să răspundătrebuinţelor şi aşteptărilor consumatorilor, pentru ca în felul acesta să dea o satisfacţiereceptorilor, să le recompenseze efortul de parcurgere a mesajului publicitar.

Publicitatea poate fi definită ca un ansamblu de măsuri şi procedee puse în aplicarepentru a difuza o informaţie şi a determina astfel un cerc de consumatori potenţiali să

adopte o atitudine favorabilă faţă de produsele şi serviciile oferite spre comercializare.

Turism şi Tehnologia InformatieiInternetul există de câtva timp, dar a intrat recent în domeniul afacerilor. Folosit

simplu acesta este o vastă reţea (dintre reţelele computerelor) ce leagă computerele dinfiecare colţ al globului în aşa fel încât ele pot comunica şi împărţi informaţiile.

Structura sa (sau mai degrabă lipsa ei!) poate fi descrisă cel mai bine ca o minge despaghetti – necunoscând vreo limită sau formă, neavând un centru, şi cu reţelele legate

 într-un mod aproape întâmplător. Nu este deţinut, condus sau reglat de nimeni, cu toate cădiferite organizaţii contribuie voluntar cu servicii şi sisteme ce ajută la susţinerea/întărireaarhitecturii sale.

Mărimea exactă a Internetului este greu de apreciat, în oarecare măsură din cauzanaturii sale nestructurate. În orice caz, dezvoltarea şi acceptarea Web-ului ca modalitate

standard de a utiliza Internetul a condus la un interes fenomenal din partea publiculuigeneral. Timp de 10 ani, Internetul a crescut de la o mărime care putea fi măsurată în sutela una care trebuie măsurată în milioane. Orice reţea conectată la Internet poate fi compusăde oriunde din câteva şi mai multe mii de calculatoare. Fiecare din ele pot avea câţiva (sauchiar câteva sute) utilizatori, şi aşa stabilind numărul total de oameni care folosescInternetul este practic o sarcină imposibilă.

În loc să încercăm să evaluăm numărul total, multe studii se concentrează acum pestabilirea datelor demografice ale Internetului; stabilind genul, educaţia, venitul, rasa,ocupaţia şi caracteristicile geografice ale utilizatorilor. Câteva din concluziile generale aleacestor studii indică faptul că bărbaţii sunt opuşi cu femeile, oamenii cu o poziţie socială mai

 înaltă sunt opuşi grupurilor socio-economice mai scăzute şi caucazienii sunt opuşi altorgrupe rasiale, sunt mai potriviţi să fie utilizatori de Internet. In orice caz, aceste date

demografice se schimbă de-a lungul timpului.Astfel, chiar dacă curentul demografic se opreşte, profilul caracteristic al utilizatorilorde Web corespunde cu cele mai dorite pieţe străbătute – afluenţă, foarte mult educată,călători frecvenţi care cheltuiesc peste medie pentru recreaţii şi agrement – pe scurt, o piaţăideală pentru produse turistice asemănătoare.

În timp ce unele bunuri sunt gândite să se vândă prost online, servicii cum ar ficălătoria, unde produsul este mai puţin tangibil şi clienţii se bazează mai mult pe informaţii,sunt mai potrivite mediului online. Cercetările recente au arătat că produsele turistice suntdintre cele mai populare produse achiziţionate de-a lungul Web-ului. Deşi, acest curent

Page 8: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 8/22

reprezintă mai puţin de 20% din toate veniturile din turism, în timpul anului 2007 între 26%şi 30% din rezervările de călătorii care reprezintă vânzări peste 26 miliarde dolari, vorproveni din Web. (TRAVEL INDUSTRY ASSOCIATION OF AMERICA )

Desigur, cei mai mulţi oameni vor fi de acord că Internetul constituie un important şinou canal de distribuţie care furnizează marketerilor un canal puternic şi direct de distribuţiecare interacţionează cu consumatorii.

Oricum Web-ul nu este asemănător cu nici un alt canal de distribuţie care a existat întrecut. Are câteva caracteristici care fac practicile tradiţionale de marketing ineficiente şichiar câteodată contraproductivă. Agentul de piaţă trebuie să ia în considerare acestechestiuni pentru a obţine maximum de beneficiu din acest puternic şi nou mediu electronic.

Una dintre cele mai importante caracteristici ale Web-ului este reţeaua sa globală.Punând informaţii referitoare la compania ta pe Internet, aceasta dă o expunere neparalelăşi disponibilă instantaneu pentru clienţii din întreaga lume, 24 de ore pe zi şi 365 de zile pean. Clienţii de oriunde pot accesa materialul tău promoţional, la o oră care este convenabilăpentru ei, şi astfel nu trebuie să se lupte ca să găsească oamenii care se ocupă cu vânzări laore când aceştia sunt la birou.

Literatura promoţională poate face uz de capabilităţile complete ale Internetului,aceasta incluzând fotografii color şi grafice, sunet, animaţie şi chiar video la o parte dincostul producerii de broşuri tipizate. Aceste broşuri multimedia pot fi actualizate rapid, des(atât cât este necesar) ceea ce conferă un potenţial mare de promovare pentru ofertele deultim moment.

O versiune electronică a unei broşuri tipărite cu materiale promoţionale nu estesuficientă, conţinutul şi forma trebuie adaptată, astfel încât să se poată profita de putereaInternetului, iar uneltele de navigare trebuie să fie incluse pentru ca să se evite cautilizatorii să se piardă în date.

În al doilea rând, spre deosebire de tehnicile de marketing tradiţionale, clientul estecel care vine la companie să solicite informaţia, şi nu invers.

Marketingul pe Internet nu este limitat numai la distribuţia de informaţie ci are şipotenţial de vânzare directă. Poate să treacă peste obstacole geografice şi bariere careseparau în mod tradiţional vânzătorul de cumpărător, prin asta schimbând modul în careprodusele sunt distribuite. De exemplu, într-un scenariu de hotel vizitatorul poate folosi

Internetul pentru a localiza proprietăţile care sunt compatibile cu interesele sale pe urmădecide dacă să facă o rezervare, garantând-o cu o carte de credit.Una din problemele în încercarea de a evalua impactul Internetului şi World Wide

Web-ului în sectorul turismului este rata fenomenală de creştere. Statisticile se schimbăzilnic şi astfel sunt inexacte chiar înainte de a fi publicate. Totuşi, o schimbare este clară –toţi jucătorii majori din sectorul turistic intră online.

În completare, multe agenţii au început să folosească Internetul, decât să apeleze laalte agenţii online, sau să folosească Web-ul ca o resursă de informaţii suplimentare pentrua oferi servicii mai bune clienţilor.

În timp ce multe din aceste site-uri îndeplinesc funcţiile agenţiilor de turismtradiţionale de a acţiona ca un canal de informaţii între furnizori şi clienţi, făcând rezervări şiemiţând bilete, este şi un ajutor în a naviga prin mulţimea de informaţii turistice disponibile.Cum turismul devine din ce în ce mai global şi că destinaţiile şi furnizorii de călătorii fac din

ce în ce mai mult produsele turistice disponibile online, este într-adevăr posibil ca,consumatorii să aibă nevoie să studieze unele date, să localizeze şi să salveze uneleinformaţii de care au nevoie.

Argumentul potrivnic este acela că, călătorii doar frecventează agenţiile pentru acăpăta informaţii care îi ajută să reducă riscul care-l implică călătoria. Când serviciile pecare agenţiile le oferă nu mai sunt privite ca fiind importante sau când ele nu mai suntpercepute ca fiind cel mai convenabil mod de a obţine informaţii, consumatorii se vor duce

 în altă parte. Cum puterea Internetului creşte, va deveni mai uşor să se găsească informaţiişi mai convenabil să rezerve electronic.

Page 9: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 9/22

Târguri şi expoziţiiAcestea oferă firmelor care participă ocazia de a obţine foarte multe contracte. De

aceea, firmele se pregătesc din timp pentru astfel de acţiuni.

Ele concep şi realizează cele mai noi metode de a atrage publicul larg. Cu aceastăocazie sunt oferite şi specialitaţile de reclamă care funcţioneză ca un magnet. Tricourile,şepcile, brelocurile, pixurile, agendele pot capta şi atrage întotdeauna atenţia.

Specialităţile de reclamă oferă avantajul că reîmprospătează în mintea cititoruluinumele firmei. Dar aceste amintiri care rămân la public costă destul de mult.

Cheltuielile cu specialităţile de reclamă ajung în funcţie de numărul lor între 500 şi1000 Ron.

Organizarea de standuri în cadrul târgurilor se justifică în cele mai multe cazuri, şiuneori cheltuielile pot ajunge până la 1000$.Orice stand turistic trebuie să-şi propună atingerea principiului celor ” 3A”:

Acrosajul, înseamnă atragerea atenţiei vizitatorului şi creşterea receptivităţii, maiales atunci când el parcuge o anumită distanţă care îi consumă timpul şi energia fizică.În acest caz fantezia fiecărui responsabil de stand este cea care contează; fantezia poate fi

alimentată prin prezenţa unor elemente caracteristice ţării sau zonei pentru care se facepromovarea.

Animarea, în principiu animarea unui stand înseamnă prezenţa unor persoane; pelângă acestea putem întălni diferite altenative legate de prezentarea unor aspecte din ţaracăreia i se face promovare. Acestea pot fi ansambluri de dansuri populare, artizani locali,sau interpreţi de muzică populară.

Achiziţia, uneori vizitatorii doresc să cumpere pe loc produsul turistic promovat; înacest caz fie se amenajează un punct special de vânzare, fie vizitatorul îşi lasă coordonateleurmând ca în cel mai scurt timp să fie contactat de o agenţie de voiaj.

Promovarea Pensiunii ADAVom lua drept studiu de caz analiza ofertei de turism a Pensiunii Ada , din Băile

Felix , Judetul Bihor .  Pensiunea Ada va participa la un târg sau expoziţie de turism şidoreste să îşi facă standul cât mai atractiv pentru publicul participant la expoziţie. În acestcaz , pe langă prezenţa a două persoane cu rol de animatoare care împart materialepromoţionale (tricourile, şepcile, brelocurile, pixurile, agendele) , pe un ecran LCD dedimensiuni mari, situat pe peretele din spate a standului rulează o prezentare Power Pointcare prezintă oferta pensiunii . Aceasta prezentare joacă un rol foarte important , şi anumeacela de a promova imaginea pensiunii şi de a informa potenţialii clienţi de serviciile oferitede aceasta. Este de mentionat faptul că această prezentare , fiind una dinamică , cu undesign atrăgător , imagini în permanentă mişcare şi cu informaţii complecte despre serviciileoferite va avea un impact mult mai mare asupra vizitatorilor decat nişte simple broşuri saualte materiale publicitare .

Oferta Pensiunii Ada :

În urmă cu trei decenii, Alianţa Internaţională de Turism a stabilit că hotelul este „unstabiliment în care, cu condiţia plăţii, voiajorii pot să se cazeze, precum să se hrănească şisă se distreze. Prin urmare spaţiile de alimentaţie şi cele aferente altor prestaţii de subacelaşi acoperiş fac parte integrantă din hotel.(LUPU 2000)Pensiunea Ada este constituită din:

• unităţi de cazare ;• unităţi de alimentaţie ;• unităţi ce oferă servicii de agrement şi recreere.

Page 10: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 10/22

Unitatea de cazare

NUMARUL DE MARGARETE

In urma criteriilor de clasificare pensiunea noastra se incadreaza intr-un numar de 3margarete.

CRITERII DE CLASIFICARE INDEPLINITE

Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice, având o capacitate de cazare

de la 3 la 10 camere, totalizând maximum 30 de locuri în mediul rural. Pensiunea estedotata cu 8 camere cu un numar maxim de 16 locuri.

Pentru pensiune de 3 margarete:1. Criterii generale:- clădirile, inclusiv anexele gospodăreşti, să fie în stare foarte bună- să se încadreze în stilul arhitectural cu specific local- căile de acces proprii şi spaţiile înconjurătoare să fie bine întreţinute- curte proprie, cu spaţii verzi- împrejmuiri estetice şi eficiente- curte cu amenajări florale- amenajări în aer liber pentru odihnă şi relaxare (chioşcuri, pavilioane, terase acoperite,etc.)

2. Organizarea spaţiilor:- accesul în camerele de dormit şi în grupurile sanitare să fie direct, fără a se trece prin altecamere folosite pentru dormit- spaţii corespunzătoare şi igienice, pentru prepararea mesei, dotate cu echipamente depreparare şi conservare a alimentelor şi inventar de servire de calitate- spaţiu pentru servirea mesei dotat cu mobilier adecvat- camere cu grup sanitar propriu

3. Instalaţii:- încălzire centrală sau cu gaze la sobă de teracotă, mai puţin la unităţile sezoniere estivale- sursă de încălzire în camerele de baie (încălzire centrală sau alte mijloace admise de

normele P.S.I.)- instalaţie de apă curentă caldă/rece la bucătărie- racord la reţeaua publică de canalizare sau la mijloace proprii de colectare şi epurare- clădirea să fie racordată la reţeaua electrică publică sau alte mijloace alternative deenergie

4. Suprafaţa minimă a camerelor (mp)- cameră cu 1 pat – 10 mp- cameră cu 2 paturi – 13 mp

Page 11: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 11/22

- dormitorul din apartamente – 13 mp- salonul din apartamente – 14 mp

5. Număr maxim de paturi simple într-o cameră 2

6. Echipare sanitară:

- camerele dispun de grup sanitar propriu (cadă sau cuvă cu duş, lavoar şi WC)

7. Dotarea camerelor:- pardoseli acoperite integral sau parţial cu covoare sau carpete- mobilier uniform ca stil şi de calitate superioară- pat cu somieră cu saltea sau pat cu saltea relaxa- plapumă, pled sau pături (câte două bucăţi de persoană)- perne mari- cearşaf pentru pat şi cearşaf plic pentru pled, pătură sau plapumă- cuvertură de pat- salteluţă sau husă de protecţie- masă şi scaune- dulap sau spaţii amenajate pentru haine, cu umeraşe- cuier- oglindă sau toaletă la dispoziţia turiştilor- veioză sau aplică la capătul patului- prosoape pentru faţă (1 bucată/persoană)- prosoape pluşate pentru baie (1 bucată/persoană)- draperii sau alte mijloace obturante- perii pentru haine şi pantofi- scrumiere (opţional)- pahare (1 bucatată/persoană)- vaze pentru flori- televizor în cameră, garsonieră şi apartamentGarsonierele şi apartamentele vor avea în plus:

- fotolii sau canapea- masă sau măsuţă- frigider- set de pahare- covor

8. Dotarea bucătăriilor:- plită electrică sau cu gaze- vase şi ustensile de bucătărie- echipamente pentru păstrarea prin frig a alimentelor

9. Telefon la dispoziţia turiştilor

10. Alte criterii:- anexele gospodăreşti pentru creşterea animalelor şi păsărilor vor fi amplasate şi

 întreţinute astfel încât să nu creeze disconfort pentru turişti- minimum o persoană să fie absolventă a unui curs de formare în domeniul turismului

Criterii suplimentare facultative altele decat criteriile obligatorii necesare categorieirespective. Pentru pensiunea de 3 margarete sunt necesare obtinerea a cel putin 80 depuncte:

Page 12: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 12/22

1. Construcţii, aspect general şi echipare exterioară- drum carosabil până la poarta pensiunii 3p- semnalizare de la şoseaua principală 2p- situarea într-o zonă nepoluată fonic, vizual sau olfactiv 6p- iluminat exterior 3p- încadrarea în stilul arhitectural cu specific local 7p

- izolarea fonică a clădirii 6p- ambianţa generală a exteriorului:- aspectul construcţiilor 10p- aspectul anexelor gospodăreşti 10p- amenajarea spaţiilor exterioare (curte, grădină, livadă, spaţii amenajate în aer liber pentrudivertisment) 10p- garaj, sau adăpost acoperit 10p2. Dotarea camerelor- izolarea fonică între camere şi spaţiile comune 8p- salon de primire - living cu spaţiu amenajat pentru deconectare, lecturare, conversaţie 10p- perdele obturante 3p- şemineu 9p- bibliotecă (cărţi, reviste, ziare, albume etc.) 8p- dotare cu jocuri de societate (şah, table, remy, cărţi de joc etc.) 4p- biliard 8p- tenis de masă 8p- aer condiţionat 10p- telefon în fiecare cameră 10p- decorarea de ansamblu a interiorului 10p- calitatea mobilierului, armonia culorilor 10p3. Dotarea bucătăriilor- adaptarea suprafeţei şi a dotărilor la numărul de camere 8p- veselă şi ustensile de bucătărie de bună calitate, nedesperechiate, în număr corespunzătorcapacităţii de cazare 6p- aparatură electrică:

- robot-mixer 3p- cafetieră 3p- cuptor cu microunde 6p- hotă 8p- maşină de spălat vase 10p4. Alte dotări şi amenajări- masă şi fier de călcat 2p- maşină automată de spălat rufe 10p- uscător de păr 3p- grătar în aer liber 3p- locuri de joacă amenajate pentru copii 10p- sală de fitness 10p- saună 10p

- jacuzzi 5p- piscină în aer liber 8p- piscină acoperită 10p- terenuri de sport proprii sau intermediare la terţi 8p- obiecte şi echipamente pentru practicareasporturilor(schiuri,sănii,biciclete,ambarcaţiuni,etc.)8p- aparat video 2p- DVD 5p- antenă satelit sau cablu 2p

Page 13: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 13/22

- calculator cu acces internet 5p- posibilităţi de participare ca divertisment la unele activităţi gospodăreşti 8p

ARHITECTURA, SPATIEREA CAMERELOR, DOTAREA CAMERELOR SI A CELORLALTE

INCAPERI

Pensiunea este amplasata pe un teren dreptunghiular de dimensiuni mari. Accesul înlocuinţă se face pe faţada principală a casei dar si prin partea laterala , printr-un hol ge-neros de care distribuie circulaţiile la nivelul parterului către living , bucătărie si sala demese, sauna si o sala de jocuri. Parterul este completat funcţional de un grup sanitar pentru3 persoane . La etaj avem opt dormitoare generoase care dispun de baie proprie, televizor,incalzire centrala, apa calda, terasa.

Detalii tehniceMaterialele folosite la realizarea şi mai ales la finisarea acestei pensiuni sunt

naturale, de bună calitate. Pardoselile pe zona de parter sunt din gresie ceramică, scaraeste placată cu lemn, dormitoarele cu parchet stratificat, iar balcoanele cu plăci de travertin.În rândul finisajelor interioare vopseaua lavabilă în tonuri calde contribuie la obţinerea unuiambient intim, plin de căldură. Pe suprafaţa terenului rămasă liberă se va terasa şi amenajaspaţiu verde. Cea mai mare suprafaţă din teren dispune de gazon, iar de jur împrejurulcasei sunt alei cu pavaj, pietriş şi decoraţiuni florale. Gardul este din beton armat placat cupiatră naturală si lemn. 

La exteriorPentru finisarea faţadelor s-a folosit vopsea lavabilă de exterior de culoare albă

mixată cu placaje de lambriu de lemn băiţuit brun închis şi soclu cu piatră naturală de râu.Acoperişul este în şarpantă de lemn cu învelitoare din tablă ondulată. Tâmplăria este din

lemn cu geam termopan.

SPATIEREA CAMERELOR 

Pensiunea dispune de 16 locuri de cazare , 8 camere de 2 persoane din care 5 cu patmatrimonial si 3 camere cu 2 paturi simple amenajate în stil rustic-modern . Camerele au osuprafata care variaza intre 13mp si 16mp.

Toate cele opt camere sunt situate la etajul pensiunii, accesul in camere se faceprintr-un hol de 1.90 m latime.

La prima vedere camerele par sa fie construite dupa acelasi tipar, însa o privire maiatenta va face sa va schimbati parerea. Contactul cu lumea exterioara si accesul lainformatii de ultima ora este posibil prin reteaua de televiziune interioara conectata la o

antena de satelit.Fiecare camera este dotata cu o moderna baie. Spatiul generos alocat salii de baie, precumsi designul modern al acesteia, vine sa completeze confortul deosebit al camerelor.

DOTAREA CAMERELOR SI A CELORLALTE INCAPERI

Page 14: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 14/22

Camera dubla cu un pat matrimonial are o suprafata de 13 mp. Este dotata cu patmatrimonial ,baie cu cabina de dus, uscător de păr, apa calda permanent, incalzirecentrala, televizor prin cablu, terasa, acces internet wireless.

Camera dubla cu 2 paturi are o suprafata de 16 mp. Este dotata cu 2 paturi ,baie cucabina de dus, uscător de păr, apa calda permanent, incalzire centrala, tv prin cablu,terasa, acces internet wireless.

In camere paturile sunt din lemn de brad cu noptiere si cu saltele relaxa. Deasemenea in fiecare camera se afla o masuta cu cate doua sau trei scaune, un dulap cuumerase si rafturi, cate un cuier cu etajera si o oglinda de 60x70 cm.

Camerele au grup sanitar propriu . Incalzirea in camere si bai este asigurata decentrala proprie cladirii.

Baia, frumos amenajata este dotata cu lavoar,wc si cabina cu dus. Deasemeaneaveti mai gasi si o oglinda ,un uscator de par, 4 prosoape din care 2 sunt pentru fata si 2prosoape pulsate pentru baie, un dulap si un cos de gunoi.

Bucataria are o suprafata de 40 mp, la realizarea acesteia am folosit gresie sifaianta de culoare alg-galben iar mobilierul este din lemn de carpen. Este dotata cu unaragaz cu 4 ochiuri si cuptor, hota, combina frigorifica mare, congelator, cuptor cumicrounde, filtru de cafea, prajitor paine, robot-mixer, cafetiera, masina de spalat vase,chiuveta de bucatarie, vase si ustensile de buna calitate, vesela si tacamuri, seturi de canisi pahare,etc.

Living are o suprafata de 45 mp. Aici intalnim un spatiu amenajat pentrudeconectare, lecturare, conversatie dispunem de un numar de 13 locuri pe canapele si 3masute. Dotat cu o biblioteca cu carti, reviste, ziare, albume ; un semineu ; televiozor LCDprin cablu . Mobilierul este realizat din lemn de stejar.

Receptia pensiunii este deschisa 24 de ore din 24. Este dotata cu un calculator cuacces la internet si un telefon.Camerele se pregatesc pentru check-in incepand cu ora 13.00. Check-out se face in ziuaplecarii, dupa ora 12.00.

 Foisor de gradina, din lemn, hexagonal cu latura de 2 m portivit servirii meselor inaer liber. Este un foisor de dimensiune medie-superioara care poate adaposti pana la 14persoane.

Spalatorie si uscatorie se intinde pe o suprafata de  9.5 mp. Este dotata cu omasina de spalat una de uscat si o masa de calcat cu masina de calcat. 

Pivnita este prevazuta cu 3 incaperi. O camera unde se depoziteaza alimentele , ocamera pentru centrala termica si o minicrama.

Gratarul este amplasat in curte, alaturi avem o masa unde se pot prepara produselecare se vor pune pe gratar si o pompa cu apa potabila.

Atractii turistice

Cabana Curmatura• Cabana Plaiul Foii• Cheile Zarnestiului• Magura Coltul Chiliilor• Cabana Gura Raiului• Poiana Narciselor

Page 15: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 15/22

• Hora cu brazi• Cetatea Rasnov• Castelul Bran

CONDITII DE SPORT SI AGREMENT

• Pescuit• Plimbari cu ATV• Plimbari cu cai bine antrenati• Drumetii pe trasee marcate• Plimbari cu mountain-bike• Concurs de karaoke si foc de tabara• Internet• Plimbari cu sania iarna

1 PETRECEREA TIMPULUI LIBER IN PENSIUNE

In pensiune aveti numeroase posibilitati de petrecere a timpului liber:

• Pe timp de iarna se pot face plimbari cu sania;• Amatorii de mişcare se pot plimba cu ATV-uri, călare, în trăsură sau cu

bicicletele• Poţi juca un meci de tenis de masă sau poţi porni în drumetii prin

imprejurimi• Sah• Table;• Rummy;• Masa de fotbal;• Biliard;• Tenis de masa;• Teren de tennis in curte;• Seara sibiana;• Leagan ;

Activitati traditionale

 

•Tunsul oilor•Prepararea brânzeturilor

Page 16: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 16/22

•Îngrijitul animalelor•Plecatul animalelor la munte•Cositul si lucratul fânului•Prelucrarea lânii•Recoltatul mierii•Adunatul fructelor salbatice

•Taierea porcului•Prepararea cozonacilor pentru sarbatori

Plimbari cu caruta

La solicitarea clientilor se pot organiza plimbari cu carute prin sat sau pe drumul forestier ceduce catre munte.

Evenimente, sarbatori

01. ianuarie obiceiul sorcovitului- sacrificarea mieilor de Paste si pregatirea bucatelor pentru aceastra sarbatoare- masuratul laptelui si alegerea celui mai bun gospodar20. iulie SÂNTILIE - se începe cositul fânului- târgul de Vara Moeciu09. august Târgul Pantelimon- Nedeia Muntilor - târgul de la Fundata25 octombrie "Focul lui Sumedru"- octombrie Ravasitul Oilor24 decembrie colinda si Buna Dimineata la Mos Ajun.31. decembrie - 01. Ianuarie - RevelionIn preajma sarbatorilor se organizeaza baluri cu muzica populara. Tinerii satului se prind la

 joc, iar oaspetii pot intra si ei în hora.

Tarifele de cazare

Page 17: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 17/22

Sistemul de tarife este generat de diferenţierea acestora pe tipul de camere (single,double, apartamente), regim de ocupare, categorii de clientelă (pe cont propriu sau prinintermediari din care individuali sau în grupuri) şi perioade de timp (week-end, sezon,extrasezon).

De regulă, tarifele de cazare afişate (standard rate) sunt cele maximale şi reprezintăpreţul închirierii unei camere. Pentru o cameră dublă, preţurile sunt diferite, după cum

 închirierea se face la una sau două persoane.În cadrul voiajelor forfetare oferite de agenţiile de voiaj, preţul plătit cu anticiparereprezintă, de obicei, închirierea unui loc de cazare într-o cameră dublă. După dorinţă, odată cu plata întregului preş al voiajului, clientul poate opta pentru achitarea unui suplimentaferent cazării în regim single. La baza acestor aranjamente stau tarifele contractuale cucaracter preferenţial şi confidenţial, negociate între pensiune şi agentul de voiaj; tarifelecontractuale sunt mai mici decât cele afişate.

Tarifele de cazare la Pensiunea Ada se stabilesc în funcţie de criteriile economice,factorii cererii şi reglementările legale.Categoria criteriilor economice include acoperirea costurilor, realizarea de profit şi grad derentabilitate, gradul de ocupare, nivelul anterior al tarifelor, situaţia economică generală,impactul fenomenului inflaţionist asupra costurilor, evoluţia cursului de schimb şi condiţiilede plată.

Aplicarea cotelor de reducere pentru diferitele categorii de clientelă, în condiţiile unuianume grad de ocupare, cu fiecare din categoriile de clientelă considerate, trebuie săgaranteze realizarea obiectivului de tarif mediu realizat. Cotele de reducere se aplică latariful afişat plătit de clienţi pe cont propriu.

Tariful mediu real cuprinde niveluri diferite ale tarifelor aplicate pe categorii declientelă şi regimuri de ocupare a camerelor. 

Factorii cererii cuprind aspecte legate de sensibilitatea clientului faţă de nivelultarifelor.

În perioada de desfăşurare a târgurilor şi a manifestărilor internaţionale de mareamploare, pensiunea practică tarifele afişate de sezon, care sunt majorate cu 10% până la20%. Acestea se aplică începând cu trei zile înainte de deschiderea oficială a târgurilor, pânăa doua zi după încheierea acestora.

Modalităţile de plată acceptate de Pensiunea Ada sunt : numerar, cărţi de credit,cecuri de călătorie sau prin virament. Cărţile de credit prin care se poate face plata suntAmerican Express, Dinners, Eurocard, Visa, Mastercard.Tarifele sunt pentru o noapte, includ taxa serviciilor şi 3% taxa pentru turism, includ micdejun în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică.(Tabel 1.)Tabel 1. Tarifele camerelor la Pensiunea Ada , Baile Felix

Tipul camerei Tariful (în Ron)

Cameră single 65Cameră dublă 90Apartament 110

Informaţia : surse interne ale Pensiunii Ada.Notă : preţurile sunt pe noapte şi sunt valabile până la 31.01.2008.

Ziua hotelieră începe la ora 12:00 şi se termină a doua zi la ora 12:00. Pentru eventualelesituaţii speciale, de depăşire a acestei ore, este necesară consultarea serviciului de recepţie(interior 100).Serviciile fără plată constau în :- încărcatul, descărcatul şi transportul bagajelor; depozitarea şi păstrarea temporară aacestora ;- păstrarea valorilor în seif, păstrarea şi restituirea obiectelor uitate ;- primirea şi distribuirea corespondenţei ;- acceptarea plăţii prin cărţi de credit ;

Page 18: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 18/22

- oferirea de informaţii turistice şi culturale ;- servicii comisionar-curier ;- acordarea de prim-ajutor în caz de urgenţă (trusa de prim ajutor);- solicitări de taximetre ;- curăţatul şi lustruitul încălţămintei ;- trezirea la ora solicitată ;

- parcare.Dintre serviciile cu plată se pot enumera:- rezervarea de bilete la mijloacele de transport şi informaţii referitoare la orarul acestora ;- transmiterea de telegrame, faxuri, telexuri, telefoane ;- racordarea prin centrala telefonică la serviciul urban şi internaţional ;- copiator xerox ;- vânzarea diferitelor publicaţii, cartele telefonice ;- spălat, călcat, curăţat îmbrăcăminte ;- frizerie, coafură, manichiură, cosmetică ;- închirierea de maşini şi telefoane mobile ;- închirieri de jocuri ;- teren de tenis;- teren de fotbal.Alte servicii

Pensiunea Ada ofera servicii complete de hidrokinetoterapie, masaj manual,electroterapie (galvanizari, ionoforeza, curenti diadinamici, curenti Trabert, curenti STOCH,TENS, curenti exrpomentiali, modulatii, interferentiala, curenti subacvali), Kinetoterapie,EKG, electrodiagnostic. Aceasta se adresează persoanelor cu afecţiuni reumatologice(reumatism articular degenerativ, reumatism inflamator cronic), afecţiuni posttraumatice(entorse, lucsatii, sechele locomotorii), afecţiuni neurologice (pareze, paralizii, neuropatii,polineuropatii).

Sistemul de rezervăriÎncepând cu anul 1956 a fost introdus sistemul de rezervări Holidex – primul în

industria hotelieră aparţinând lanţului de hoteluri Holiday Inn.În prezent acesta reprezintă cel mai larg sistem de rezervări din lume care leagă toatesistemele de rezervări ale hotelurilor cu 15 birouri Holiday Hospitality. Acesta are mai multde 20 de terminale Holidex şi peste 400 terminale ale liniilor aeriene şi agenţiilor de voiajdin lume, generând peste 30 milioane rezervări de camere anual.

Rezervările de camere în cadrul Pensiunii Ada se fac prin sistemul de rezervări aagentiilor de turism şi prin intermediul site-ului de internet . Rezervările trebuie păstratepână la orele 18.00 din ziua sosirii. Excepţiile de la această regulă o reprezintă rezervărilegarantate care trebuie păstrate până în momentul check-out-ului din ziua următoare.Pensiunea Ada trebuie să accepte unul din următoarele moduri de garantare a unei rezervări:Realizarea unui depozit în avans prin cecuri sau ordine de plată. Depozitul în avans nutrebuie să depăşească tariful camerei.Pentru anularea unei rezervări garantate printr-un depozit, procedura de restituire a banilor

se stabileşte de pensiune. Data limită până la care se poate anula rezervarea este de 1 – 9zile înaintea sosirii. Dacă anularea se face conform acestei politici, pensiunea este obligat săreturneze întreaga sumă clientului.Acceptarea numărului cărţii de credit folosită pentru realizarea plăţii.

Rezervările neonorateCând o rezervare nu poate fi onorată, există următoarele alternative :Pensiunea este obligată de a caza clientul la o altă pensiune comparabilă cu acesta dinpunct de vedere al confortului şi al facilităţilor, şi să fie pe cât posibil în zonă ;

Page 19: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 19/22

Pensiunea trebuie să plătească clientului cheltuielile de transport şi cele aferentetelefoanelor care notifică mutarea acestuia în altă pensiune;General manager-ul trebuie să trimită în decurs de 24 h o scrisoare clienţilor care n-auputut fi cazaţi, prin care să-şi ceară scuze pentru neplăcerile create.

Relaţiile cu agenţii de turism

O parte din clienţii Pensiunii Ada vin aici prin intermediul unor agenţii de turism careau contracte de colaborare cu pensiunea.Ca volum şi valoare a tranzacţiilor cât şi în conţinut, contractul între pensiune în

calitate de prestator şi agenţiile de turism în calitate de intermediar este tipic pentruactivitatea de comercializare în turism.Într-un astfel de contract se specifică tarifele diferitelor tipuri de camere pentru zilele deweek-end (vineri, sâmbătă, duminică) şi celelalte zile ale săptămânii, şi de asemenea tarifulpublic.(Tabel 2).Tabel 2. Exemplu de tarife ale Pensiunii Ada acordate prin contract unei agenţii de turismTipul camerei Tarif luni-vineri Tarif week-end Tarif publicCameră single 55RON 60 RON 65 RONCameră dublă 80 RON 85 RON 90 RON

Apartament 95 RON 105 RON 110 RONMic dejun 16 RON 16 RON -NOTĂ : Tarifele sunt valabile până la data de 31.12.2008Sursa : Departamentul de vânzări al pensiunii.Tarifele sunt pe noapte şi pe cameră, includ transportul la/de la aeroport şi în centruloraşului, taxa de 3% de dezvoltare a turismului, acces la clubul de sănătate, exclud miculdejun.Aceste tarife sunt oferite în baza unui volum estimat de minim 200 nopţi pe perioadacontractuală. Dacă volumul nu este atins, nu se percep penalizări, dar pensiuneareanalizează o eventuală prelungire a contractului. Un contract poate fi încheiat şi pe operioadă de 12 luni.Există contracte de negociere a condiţiilor de cazare pentru grupuri şi alte evenimente.

Pentru rezervări se ia legătura cu Departamentul Rezervări şi se comunică modalitatea degarantare şi de plată.O rezervare poate fi anulată până la ora 16.00 în ziua sosirii, anulările primite după aceastăoră sau neprezentările sunt taxate cu 100% din tariful primei nopţi.Odată acceptatecondiţiile, contractul este semnat de reprezentantul ambelor părţi.

ConcurenţaConcurenţa îmbracă forma luptei pentru cucerirea pieţei, fiecare concurent căutând săsatisfacă nevoile clienţilor săi în condiţii superioare celorlalţi ofertanţi.Concepţia de marketing spune că, pentru a se bucura de succes, o firmă trebuie săfurnizeze valoare şi satisfacţie pentru client la un nivel superior celui asigurat de concurenţiiei. Prin urmare, marketerii nu trebuie să se rezume doar la a se adapta, pur şi simplu,nevoilor consumatorilor vizaţi. Ei trebuie şi să obţină avantaj concurenţial, poziţionându-şi

elocvent oferta în percepţia consumatorilor, comparativ cu ofertele concurenţilor.Competitorii reprezintă, pentru firmele de turism, orice firmă de turism ce oferă aceleaşiproduse sau substitute ale lor consumatorilor de pe pieţele actuale sau potenţiale.Principalii concurenţi ai Pensiunii Ada sunt hotelurile si pensiunile din Statiunea Baile Felix ,care sunt intr-un numar destul de numeros, datorita potentialului agroturistic mare al zonei.Conţinutul relaţiilor pensiunii cu mediul în condiţiile desfăşurării unei activităţi de turism estede tip concurenţial . Acest gen de relaţii trebuie să se regăsească în toate acţiunile pensiunii(politica de produs, de preţ, de promovare). Ca strategie generală de marketing, relaţiileconcurenţiale îmbracă forme particulare în raporturile firmei cu fiecare componentă a

Page 20: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 20/22

mediului extern. Astfel, cu clienţii ele vor fi preferenţiale, cu concurenţii, competitive (nu detoleranţă), iar cu furnizorii (în special cu cei de informaţii), de cooperare.

ClientelaCunoaşterea clientelei are la bază culegerea sistematică zilnică a informaţiilor

referitoare la :•

originea clienţilor (ţara de provenienţă) ;• mijlocul de transport utilizat ;• tipul clientelei (individuală sau de grup, cu sau fără rezervare, VIP, client obişnuit)

cine a efectuat eventuala rezervare (o agenţie de voiaj, clientul însuşi) ;sursa de informare cu privire la existenţa pensiunii.

Culegerea informaţiilor se face prin completarea de către fiecare client a fişei deanunţare a sosirii şi plecării turiştilor în conformitate cu Normele cu privire la accesul,evidenţa şi asigurarea securităţii turiştilor în structurile de primire turistice, aprobate prinH.G.R. nr. 41/1996, precum şi printr-un chestionar de satisfacţie (pentru testarea opinieituriştilor cu privire la calitatea serviciilor oferite) puse la dispoziţie în cameră.

Printre motivele voiajului şi sejurului oaspeţilor Pensiunii Ada se pot enumera:vacanţa (sejur şi tranzit), afacerile, deplasări sportive, tratament. Cei mai numeroşi clienţisunt cei care au ca motiv principal vacanta şi motivele profesionale – reuniuni, misiuni

diverse, târguri, congrese, colocvii, seminarii, întâlniri profesionale, care regrupează toatesejururile în interes de serviciu.

În rândul clientelei de afaceri sunt cuprinse cadrele superioare, practicanţii unorprofesiuni liberale (agenţi de vânzări, reprezentanţi comerciali, comis-voiajori), patronii, darşi camionagii.

Clientela de afaceri se dovedeşte foarte sensibilă la eficacitatea sistemelor derezervare şi la confortul oferit de echipamentele disponibile. De asemenea, serviciile dealimentaţie sunt destinate şi persoanelor din afara pensiunii, la fel şi sălile de conferinţe caregăzduiesc emisiuni de televiziune, spectacole, evenimente particulare.După ţara de provenienţă, clienţii Pensiunii Ada sunt din Marea Britanie, Franţa, Germania,Benelux, Italia, Spania, Orientul Mijlociu, S.U.A., Africa.Prezentarea Power Point pentru Pensiunea Ada este anexata acestei lucrari

ConcluziiCalitatea mare a turismului în realizarea unor efecte sociale şi economice constă în

aceea că toate acestea sunt urmarea firească, normală, a actului turistic, ele nepresupunândeforturi şi măsuri speciale; în plus, cele mai multe din efecte cunosc valori superioare, greude obţinut pe alte căi. Trebuie subliniat însă că îndeplinirea de către turism, în condiţiisuperioare, a menirii sale este posibilă numai în măsura în care întreaga activitate turisticăse desfăşoară la un nivel calitativ ridicat.

Privit ca activitate economică, turismul include o gamă variată de servicii, şi anume:servicii de informare, vânzare de călătorii turuistice, cazare, servire de preparate culinare,de răcoritoare, de băuturi alcoolice, tratamente în staţiuni balneare, acţiuni cu rol deagrement şi divertisment, ş.a.m.d.

În condiţiile actuale desfăşurarea unei activităţi eficiente înseamnă mai mult decât a

realiza un produs bun, a stabili un preţ atractiv pentru acesta şi a-l face accesibilconsumatorilor vizaţi. Firmele trebuie să şi comunice, atât cu clienţii lor actuali, cât şi cu ceipotenţiali. În mod inevitabil, fiecare firmă trebuie să desfăşoare atât activităţi decomunicare, cât şi activităţi promoţionale.Satisfacţia personală, profesională şi socială a oricărei persoane depinde de aptitudineaacesteia de a comunica cu semenii despre ceea ce este, ceea ce doreşte să fie si ceea cecrede că este.

Page 21: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 21/22

Acelaşi lucru se poate spune despre o întreprindere: într-un mediu complex şi incert,capacitatea întreprinderii de a comunica eficient cu publicul, reprezintă un factor de succespentru aceasta.

Prin politica promoţională şi mijloacele care o concretizează, întreprindereaurmăreşte o difuzare cât mai amplă a unor informaţii despre activitatea, produsele şiserviciile sale, dar şi recepţionarea modului cum acestea sunt primite şi apreciate de

destinatari.Robert Guerin, una din marile figuri ale publicităţii franceze, spunea că “aerul estecompus din: oxigen, azot şi publicitate”, insistând astfel pe una din caracteristicile evidenteale publicităţii: universalitatea”.”Începe întotdeauna cu oamenii, apoi întoarce-te la ceea ce oferi, pentru că publicitatea estelucrul pe care trebuie să îl faci la sfârşit” aceasta este condiţia pentru a reuşi.

Succesul sau eşecul unei unităţii de turism depinde de modul în care aceastareuşeste să satisfacă dorinţele consumatorilor. Analiza şi prognoza cererii turistice, oferăfirmelor posibilitatea de a înţelege tendinţele de consum viitoare.Marile firme alocă milioane de dolari activităţii de marketing, pentru că marketingul îngeneral şi promovarea în mod special oferă valoare produsului/serviciului pe piaţa deconsum.

Pe piaţa românească, activitatea de marketing se desfăşoară greoi. Majoritateafirmele nu au la bază un plan de marketing, iar lipsa unui asemenea plan, face activitateade marketing să fie ineficientă.De activitatea de promovare depinde volumul vânzărilor. Esenţial pentru omul de marketingdin turism este să pornească de la caracteristicile produsului aflat în promovare.

Făcând parte din categoria serviciilor, turismul prezintă următoarele particularităţi şianume:- intangibilitatea – adică serviciul nu este palpabil faţă de bunurile tangibile care suntpalpabile;- eterogenitatea – adică serviciul nu este omogen. El diferă prin calitate pentru a-şi atrageclienţii;- participarea clientului la prestarea serviciului. Deosebim:- participare activă;

- participare inactivă.- contactul client - angajat - adică există un contact direct între cel care produce serviciul(prestatorul) şi cel care beneficiază de servicii (clientul).

Monitorizarea datelor obţinute din activitaţile de marketing întreprinse de firmă, poataduce lumină în întunericul neprevăzutului. Capacitatea informaţiilor oferite de a stimula înmintea consumatorului emoţii şi sentimente este esenţială pentru agenţii de turism.Capacitatea informaţiilor de a ajunge la publicul vizat depinde de media folosită. Pentru aajunge la aceasta firma va urmări în permanenţă tendinţele gusturilor şi preferinţelorconsumatorilor.

Capacitatea informaţiilor puse la dispoziţia consumatorilor, de a crea în minteaacestora emoţii şi sentimente este esenţială pentru agenţii din turism. Cererea de marketingcoraborată cu psihologia aplicată este soluţia reuşitei în acţiunile promoţionale. Potrivitacestei cereri nevoia de a avea un produs/serviciu se naşte înainte de toate în subconştient.

Dar cum poate ajunge acolo dorinţa? Numai printr-o repetare continuă. Aici îşi fac apariţiamijloacele comunicării în masă. Odată implantată în subconştient, nevoia prinde viaţă şidevine conştientă. Această implementare depinde de mediile utilizate.

Noi segmente de consumatori îşi fac apariţia şi se delimitează din piaţa globală.Creşterea numărului de persoane de vârsta a treia este evidentă, reprezentând o portiţăcătre succes. Atingerea acestor segmente şi oferirea de produse/servicii care să le satisfacănevoile este o altă condiţie a reuşitei.Sugestii :

Page 22: Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

7/29/2019 Promovarea Pensiunii Agroturistice Ada - Baile Felix

http://slidepdf.com/reader/full/promovarea-pensiunii-agroturistice-ada-baile-felix 22/22

- menţinerea unor relaţii constante cu clienţii actuali prin îmbogăţirea şi diversificareaproduselor/serviciilor oferite de Pensiunea Ada si informarea continuă a acestora;- cucerirea segmentului ţintă reprezentat de persoanele de vârsta a treia, promovândofertele de servicii balneo-climaterice;- creşterea numărului de participări la târgurile din domeniu, din ţară şi din străinătate.

BibliografieANASTASIEI BOGDAN 2001 Marketing turistic. Suport de curs, Universitatea Al. I. Cuza,Iaşi, 5 pp.DIONISIE CRISTINA 2002 Managementul turismului. Structuri de concepţie şi organizare,

Edit. Junimea, Iaşi, 59 pp. FERENŢ, EMIL 2002 Economia turismului. Note de curs. Univ. Al..I.Cuza, Iaşi, Facultatea deEconomie şi Administrarea Afacerilor.GHERASIM TOADER , GHERASIM DANIEL 1999 Marketing turistic. Editura Economică,Bucureşti, 149 pp.IONESCU ION 2000 Turismul fenomen social-economic şi cultural, Editura Oscar Print,Bucureşti, 36 pp.LUPU NICOLAE 2000 Hotelul-economie şi management, Edit. All Back, BucureştiSNAK OSCAR, BARON PETRE, NEACSU NICOLAE 2001 Economia turismului, Editura Expert,BucureştiSTANTON W.J. 1972 Fundamental of Marketing, 3th edition, McGraw Hill, Toronto, 192 pp.STĂNCIULESCU G., LUPU N., ŢIGU G. 1988 Dicţionar poliglot explicativ de termeni utilizaţi

 în turism, Editura All, Bucureşti, 6 pp.TRAVEL INDUSTRY ASSOCIATION OF AMERICA http://www.tia.org/