49.ada orleanu - cavalerul libertatii (vol. 2)

of 68 /68

Upload: adrian-rusu

Post on 21-Jul-2015

126 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

A D A

O R L E A N U

CAVALERUL

LIBERTII

CAVALERUL LIBERTIICAVALERUL LIBERTII CAVALLRUL LIBERTII

CAVALERUL

LIBERTII

CAVAUJtUl. LlBCRTAfH

IIEDITURA TINERETULUI

Coperta de DUMITRII IONBSCll

Redactor : GEORGETA PASARIN Tehnoredactor : GABUIKLA riJOPOl.OS Diii (a c u i e lf,0B.l90(t. Bun de tipar W.ff..i!rs. . ' . ( . I I . ISBS. C o m a n d a n r . ft-.O. Tiraj 134.HO. Hlrtie xlar s u l de 50 gtn'. 7 W x JflWiK. C o t i e d i t o r i a l e , S . Coti do t i p a r 2. A . 12.SS7. O Z . p e n t r u b i b l i o t e c i l e m i c i BR31 T i p a r u l e x e c u t a t s u b c o m a n d a n r . 80 717 la C o m b i n a t u l Poligrafic Casa Scnteii". P i a a S c n t e H n r . t. B u c u r e t i R e p u blica SociaSUt R o m n i a

L a u n ceas d u p m i e z u l n o p i i o u m b r s e s t r e c u r din C a s a S l u j i t o r i l o r , f u r i n d u - s e s p r e p i l c u l pinilor. C o r o a nele se aplecau spre p m n t ngreunate de zpada n gheat. C e r u l avea limpezimea cletarului. D e mai m u l t e zile n i n s o a r e a se o p r i s e , i a r n a t u r a p r e a n c r e menit. Dinspre Casa Domneasc zbueni iptul strjerilor. U m b r a se d e s p r i n s e i u t e d i n d o s u l p i n i l o r i p i e r i c t r e zidul mprejmuitor. U a chiliei s e d e s c h i s e c a la u n s e m n , a p o i se n c h i s e ntr-o tcere deplin. n u n t r u , s u b iconostas, ardea o s i n g u r l u m i n a r e . F e r e s t r u i c a z b r e l i t fusese a c o p e r i t cu o b u c a t d e p o s t a v n e g r u . S a t e p t m s t r e a c s t r j i l e ! l - a a z - t e , b o ierule ! M u s a f i r u l n u se aez, r m a s e n p i c i o a r e , n e l i n i t i t , nerbdtor. A sosit ? n t r e b , d u p ce a u z i r s t r j i l e t r o p i n d p e p o t e c a a l u n e c o a s , p r e f c u t n sloi d e g h e a , s p r e ieire. M d a ! bi b t r n u l din c a p , f r nici o b u c u r i e . C e l l a l t n t r e b a c u ochii. N i m i c scris d e la d o m n i e ? Nimic ! Nici d i n g u r ? Ba d a : s napoiez domniei tale darul trimis. T r u p u l m u s a f i r u l u i p r u c s e f r i n g e . Nu e cu p u t i n ! opti pierdut.t

3

C l u g r u l c u t s u b c p t i , d e u u d e scoase o p u n g imbierat, pe care Udob o recunoscu. P u n g a aceea fcuse un d r u m lung peste m u n i . Se n a p o i a la stpn n e a t i n s ? O l u d e s c u m p n i t d i n m i n i l e m o n a h u l u i . F l c i l e i se z b t e a u , obrajii t i n e r i i p i e r d u s e r tot s n g e l e d e s u b piele. Ii d e s f c e a l e g t u r a n n e t i r e , cu g n d u r i i e r v i t e , n u c . C u a t t m a i m a r e ' ii fu m i r a r e a c n d d e s c o p e r i n a d i n c u l e i o c u t i e m i c , p t r a t , din a r g i n t . A r u n c p u n g a i v e n i c t r e l u m i n a l u m i n r i i cu m i n i m a aceea irt p a l m , n e d u m e r i t , t u l b u r a t p e s l e m s u r . T r e m u r a i flcilor se potoli, d a r z b u c i u m u l s n g e l u i ii p c n e a n u r e c h i ca u n t o r e n t ce n v l e t e p e n e a t e p t a t e n t r - o v a l e a p r o a p e seac. C l u g r u l se t r s e s e d e o p a r t e , i n n d b r a e l e n c r u c i a t e , f r m n t a t de gnduri grele. Cavalerul deschise cutiua. P e m t a s e a a l b , cu c a r e e r a c p t u i t , se afla u n i n e l . l p r i v e a f r s p r i c e a p . N u e r a al s u . S e r s u c i s p r e monah, strignd s S l v i t s fie m r i t u l D o m n ! V e r z u i u l o c h i l o r lui se n t u n e c . Ridic i n e l u l d i n t e m n i a c a p i t o n a t , II c e r c e t n s u f l e i t , d i n c e n ce m a i b u c u r o s . V e r i g a p u r t a p e z m a l u l ei r o u - n c h i s o s c r i e r e n c r l i g a t , d i n a u r . Doi lei, cu c a p e t e l e n t o a r s e u n u l s p r e d r e a p t a i a l t u l s p r e s t n g a , s u s i n e a u cu cte o l a b p i r a m i d a t r u n c h i a t ce a v e a n a d i n c i t u r a sa u n c r i s t a l m a r c d e d i a m a n t n e g r u *. O, c i n e o s n e d e z l e g e t a i n a s c r i e r i i a c e s t e i a ? s t r i g , u i t n d d e orice p r e v e d e r e . S s s s t ! fcu m o n a h u l , a p r o p i i n d u - s e . Ce s c r i e r e ?" Alt inel al lui Nan Udob, gsit in mormntul su (7), Descris dup ilustraia publicat de TVM.l. 1!>?3 (lor^i, Prvftft).

I

U d o b ii n t i n s e inelul. A b i a a t u n c i v z u i P a i s i e c a l t u l e r a i n e l u l i n u cel t r i m i s p r i n m i j l o c i r e a s a p e s t e muni. S c r i e r e a gotic a v e a s fie descifrat, Ia c t e v a zile n u m a i , d e u n c l u g r d e la S n n i c o a r a : D o a m n e a j u t !" P r i n a c e s t s e m n , M i r c e a Si a r t a lui U d o b d e p l i n a sa ncredere i ii u r a i z b n d . Ce slobod m i - e i n i m a ! O p i a t r d e m o a r o a p s a i p e a m e a , r s u f l m o n a h u l adjnc. n ochii si se a p r i n s e r a p o i d o u f l c r u i . Vlad p u n e la cale c e v a m p o t r i v a M r i e i S a l e . V o r n i c u l a r o s t i t n u m e l e s t o l n i c u l u i B r a t e i . P e al c e l u i l a l t b o i e r n u l-am desluit. C u m ai aflat ? s e r e p e z i U d o b . G u r a m o n a h u l u i s e p e c e t l u i . P r e a c n u a u z i s e n trebarea. ' I. Dac e tain, tain s r m n ! surise N a n Udob. N u u i t a su-i n t i i n e z i p e s t a r e i . P l e c c i u n i l e c e l e v o r face u z u r p a t o r u l u i , v o r s c u t i m n s l i r i l e d e - a fi r s c o l i t e . V o r p u t e a astfel a d p o s t i n voie p e c r e d i n c i o i i s l u j i t o r i ai a d e v r a t u l u i D o m n i t o r , p r i g o n i i d e h i c l e n i .

Capitolul

al

VI-lea

UN HRISOV NSEMNATU n ir d e c a r e t e se n d r e p t a , s p r e c e t a t e a F g r a , v e n i n d d i n s p r e B r a o v , nsoit p e l a t u r i dt c e t e t r a n s i l v n e n e n a r m a t e , c a m la o m i e d e o t e n i , cit un p i l c m u n t e a n . In f r u n t e a a l a i u l u i c l r e a u c i v a v i t e j i d e - a i p r c l a b u l u i c e t i i i d e - a i s t a r o s t e l u i . L a o o a r e c a r e d e p r t a r e , p e acelai d r u m , o o t i r e u n g u r e a s c , nu p r e a n u m e r o a s u n c o r p d e o a s t e v e n e a p e u r m e l e oaletilor. L a poalele m u n t e l u i n l u n e a O l t u l u i , i a r n a a b i a i l u a s e t l p i a . R m n e a s l p n a n c muLt v r e m e p e c u l m i , n z n o a g e i n vile p r p s t i o a s e . A b i a n v a r izbutea p u t e r e a soarelui s biruie omtul, preschimbnd n f i a r e a locurilor. P r e f c u t n a p c r i s t a l i n s e r o s t o golea p e s t e p e r e i i stncoi, s i n t l n e a s c p r a i e l e p i e r i t e n c r p t u r i , s a u r m n e a s a d n c e a s c u n d a i e z r e l o r a l b a s t r e d i n g u r a l a r g a c l d r i l o r . Nici o t r e c t o a r e n u t i a m u n t e l e a c e s t a , ca u n zid n e t e d d e c e t a t e , d e - a c u r m e z i u l , nici u n d r u m d e c r u e nu-1 s t r b t e a d e d i n c o l o , ncoace, n u m a i c r r i n g u s t e , n t r e t i a t e n l u n g u l piscurilor, ori c o b o r n d a m e i t o r p o v r n i u r i i e u m b l a t e de t u r m e l e ciobanilor. Dup aproape o lun de edere n cetatea Braovului, M i r c e a se r e n t o r c e a n d u c a t u l s u . P e l a m i j l o c u l Iui f e b r u a r i e fusese v e s t i t s pofteasc d e g r a b la o a l t ntrevedere nsemnat, d e prietenul su tibor, voievo d u l T r a n s i l v a n i e i . Apoi, la n u m a i c t e v a zile, sosise i trimisul regelui Ungariei cu o scrisoare ctre Strluci tul brbat, Domnul Mircea, voievodul transalpin..." a r t n d c d o r e a s - l v a d , s s e s f t u i a s c m p r e u n .T

0

C r a i u l a d u g a c b u c u r i a i-ar i i m a i m a r c , d a c Domnitorul va veni nsoit de credincioasa doamn, soia sa". S i g i s m u n d se o p r i s e la B r a o v , n t o r s d i n t r - o c a m p a n i e m i l i t a r n t r e p r i n s m p o t r i v a lui t e f a n M u a t , i a t e p t a p r i m v a r a ca s se n t o a r c la B u d a . n t r e v e d e r e a a c e a s t a s e sfrise d e c u r n d . L a o s p u l d a t n c i n s t e a lui M i r c e a i a d o a m n e i sale, l e v o r b i d e a c e a s t l u p t sfrt c u b i n e . U z u r p a t o r u l d e la S u c e a v a n e - a n l e s n i t o b i r u i n u o a r . i t e m e t r o n u l . Solii n e - a u a d u s o s c r i s o a r e d e pace dibaci ticluit. Se declar prieten, vasal, dar m p o t r i v a t u r c i l o r n u p r i m e t e m m e a r g . P o v a a lui I a g e l o . P o l o n i a e d e p a r t e , n - o s t r i m t o r e a z cu n i m i c l d rmul. A a e, i a r V l a d i s l a v , ca s ia o h o t r r e , t r e b u i e s - i a d u c s u b a s c u l t a r e m a i ntii p e p a n i i lui. l e a h t a * e r i s i p i t p e n t i n s u l m a r i i P o l o n i i , fcnd ce-o t a i e c a p u l . Nici s n - a u d d e c r u c i a d a p e c a r e d o m n i a m e a v r e a s-o ncropeasc. Ndejdea n e r m n e la curile apusene. S o liile n o a s t r e a u m p i n / . i t E u r o p a . S e o p r i n v e s e l i t d e un g n d . I - a m s c r i s r e g e l u i F r a n e i i d e s p r e d o m n i a ta. i l u i F i l i p d e B u r g u n d i a . H e r m a n n d e Cilly e n u n u m a i u n nobil viteaz al domniei mele, d a r i-un brbat plin d e i s l e i m e . I/a n d e m n u l su i - a m s t r e c u r a t r e g e l u i F r a n e i c l e v a v o r b e c e o s-1 p u n p e g n d u r i , c u m c B a i a z i d s - a r fi flit c v a d a c a l u l u i s u s m n n c e o v z n c a t e d r a l a d i n R o m a **,* Nobilimea polonez. * Scrisoarea iui Sicismtmd ctre recele Franei cuprinde aceste cuvinte ; vezi i Scrisoarea a 7TI-a* de M. Eminescu.

7

Nobilii m a g h i a r i f c u r h a z d e g l u m a r e g e l u i . M i r c e a nu mprti u u r i n a cu care e r a cntrit puterea o t o m a n . D e a D o m n u l ca z e f l e m e a u a s n u se n t o a r c m p o t r i v a c r a i u l u i u n g u r e s c " , g n d e a , n v r e m e ce i n e a p a h a r u l s u cu vin n l a t n c i n s t e a g a z d e i . E r a a e z a t n s t i n g regelui, d o a m n a M a r a Ia d r e a p t a . A c e a s t a s o r b e a cu n e s a v o r b e l e d e d u h ale r u b e d e n i e i sale, n e t i u t o a r e d e s p r e m i e z u l a m a r al l u c r u r i l o r . H r i s o v u l ce-1 v o m s e m n a m i n e , v a fi p e n t r u d o m n i a m e a u n s p r i j i n n s e m n a t , i n u s r o s t e a s c n a i n t e d e a goli p a h a r u l , apoi se r e a e z . O clip p r u p r e o c u p a t , ti v o r b i B a s a r a b u l u i c u b u n v o i n . D o m n i a ta m v a nsoi n u m a i d e voi m e r g e n f r u n t e a otirilor ; d e voi t r i m i t e d o a r p e g l a d i f e r u l n o s t r u , v e i face la fel. D e o c a m d a t a m h o t r i t a p u n e l a n d e m n a v o a s t r u n c o r p d e o a s t e u n g u r e a s c , n f r u n t e cu i u b i t u l n o s t r u t e f a n d e Losoncz. M i r c e a ii m u l u m i , i a r t d e p l i n a n c r e d e r e n banul tefan o rubedenie a doamnei Mara pric e p n d c r e g e l e l a l e s e s e n t r - a d i n s . N u t i u c n d m i v o r n g d u i t r e b u r i l e a o face, d a r D o m n i a ta s n u s e ndoiasc d e h o t r i r e a m e a : voi cobor m u n i i s a l u n g u n e a l t a lui lagelo d e ia A r g e . V o m m e r g e m p r e u n , d e s i g u r . A r fi b i n e s sfrim t r e a b a a c e a s t a n a i n t e d e a se s t r i n g e c a v a l e r i i a p u s e n i la B u d a . O , c e g r e u se mic a c e t i s e n i o r i ! n v r e m e ce I d r i n u l nu st cu m t i n i l e n sin. Ce va face o a r e V e n e i a ? L a n d e m n u l p a p e i a f g d u i t o flot. S o s e s c n e n c e t a t a r m e . C r e d i n c i o s u l n o s t r u t i b o r s e va ngriji c a a r m e l e s n u - i lipseasc nici D o m n i e i t a l e . T o a t e a t e l i e r e l e l u c r e a z aici in T r a n s i l v a n i a cu a r d o a r e p e n t r u D o m n i a ta. P r g a r i i o r a e l o r a u tot i n t e r e s u l , d r u m u r i l e

nu mai stat slobode pentru negutorii transilvneni. B r a o v u l t e - a p r i m i t ca p e u n s l v i t b i r u i t o r c e eti. ntr-adevr, D o m n i a m e a n u v a u i t a c i n s t i r e a ce m i s-a a d u s d i n p a r t e a t u t u r o r . A d o u a zi, g r m t i c u l Mihail, d i n p a r t e a D o m n i t o r u l u i , m p r e u n cu c a n c e l a r u l i p a l a t i n u l r e g e l u i n t o c m i r h r i s o v u l d e n e l e g e r e d i n t r e cei doi, n v e d e r e a l u p t e i m p o t r i v a v r j m a u l u i o t o m a n , ce a m e n i n a c u c o t r o p i r e a i r i l e d e la n o r d d e D u n r e . E r a n 7 m a r t i e , o d i m i n e a z b u r l i t , v n t o a s , v e n i t d u p zile c a l d e i luminoase. A i ui e b a b a a s t z i ? g l u m i D o m n i t o r u l , i n t r n d nsoit d e boierii B a l d o v i n i S t o c a n G l i n * s n t o c m e a s c scrisorile de incunotinare ctre cancelariile crieti, d e s p r e n s e m n a t u l h r i s o v isclit d e r e g e l e U n g a r i e i i Domnitorul rii Romneti. A lui M u s a t i-a lui Iagelor, M r i a T a , i n t o a r s e g l u m a grmticul Mihail. - F c u r h a z c u t o i i . D o m n i t o r u l i c e r u n o b i l u l u i M i h a i l s c i t e a s c h r i s o v u l . A c e s t a n c e p u d o m o l , p o t i c nii i d u - s e c n d i c n d l a c u v i n t e l e l a t i n e t i m a i g r e o a i e , presrate de prtaii maghiari, nct mormiala sa semna mai degrab a litanie. T r e c i !a f a p t e , las t i t l u r i l e ! A t u n c i s-o l u m de-aici... a j u t a i d e s f a t u l b a r o nilor * n o t r i d e a m b e l e p r i . . . " S le n i r n u m e l e . Mria Ta ? D o m n i t o r u l fcu o m i c a r e , n d e m n n d u - 1 c u m i n a , Glasul u r m a pe acelai ton.* Hrisoavele Coziei (din). * Traducerea din latin. Redat dup D. C. A r i o n : Hrisoa v e l e lui M. C B . mc UI8".

P

...de p r i e t e n i e i n t r - a j u t o r a r e , m p o t r i v a p u t e r i i otomane"... A c t u l c u p r i n d e a i n v o i a l a d e c a r e p o m e n i s e r e g e l e ]a m a s , c e e a c e a e z a p e cei d o i c o n d u c t o r i n t r - o d e p l i n e g a l i t a t e , d e i u n u l d i n t r e e i , n fapt, n u m a i cupa t r o n u l rii d e c t e v a l u n i . D o m n i a m e a e uluit de o a t t de m a r e bunvoin, i e m p r t i c a v a l e r i l o r si g n d u r i l e ce-1 n s u f l e e a u . L ^ m j u d e c a t o a r e g r e i t , ori s-a s c h i m b a t o d a t c u treeere'a n b d i o a s e i i n e c u g e t a t e i sale t i n e r e i ? L a u r m a - u r m e i . . . i n u - i sfri g n d u l . S n e v e d e m d e t r e b u r i , solii a t e a p t s plece. i n o i a r t r e b u i s-o f a c e m c t m a i c u r n d , Mari'.'.' D o a m n e , n d r z n i logoftul B a l d o v i n . P e t r e c e r i l e s e t i n l a n aici i i n i m a n o a s t r n u s e u u r e a z , p e n t r u c a ne e mintea ntr-alt parte. N d j d u i e s c c d u p d n u i a l a babelor o s pof teasc znele, surise Domnitorul. Dar vremea rea mai inuse aproape o eptmm.i n i c i o c a r e t n u s e u r n i s e Ja d r u m . P o r n i s e r c l a r e , c u d o u zile m a i n a i n t e , b o i e r i i G a l i Iacov, d u c n d v e s t e a sosirii c t r e p r c l a b i s t a r o s t e , s p r e g z d u i r e a o a s p e i l o r d e s e a m i a otirii b a n u l u i eftin d e Losoncz.

A l a i u l d o m n e s c fu n t m p i n a t d e d e p a r t e , d i n c o l o d e i n t r a r e a n o r a , d e m u l i m e a s t e n i l o r r o m a n i , sai i u n g u r i , v e n i i d i n p o s a d e i o c o a l e , d e p e f e u d e l e n o bililor. S u n a u t r i m b i e l e , b t e a u t o b e l e n s p r e p o r i , u n d e s e n i r a u t r g o v e i i , b r e s l a i i n e g u s t o r i , cu c a l f e l e i s l u g i l e l o r . P r g a r i i o r a u l u i , n f r u n t e cu s t a rostele, se apropiar de careta Domnitorului, pind s o l e m n , a a c u m f c u s e r i cei d i n B r a o v , v r n d s-1

10

cinsteasc dup datina strbun muntean. Prgari F e b u t i n i M a r t i n p u r t a s e r s p r e e l o t a v a c o p e r i t cu u n t e r g a r v r g a t , p e c a r e se l f i a m a r e , c r e s c u t , o p i n e r u m e n , n v r e m e ce a l t p r g a r , C r u , i n e a p e o t a v j n i c u n blid s c u l p t a t , p l i n d e s a r e . G r i u l d i n c a r e e f j c u t s-a c o p t n p r a n t v a l a h , Mria Ta. Mircea rupse o bucat. Era cald, pufoas, a d e m e n i toare punea. L u m i n a soarelui dogoritor al verilor m u n t e n e i s e v a g l i e i s t r b u n e s e a d u n a s e r n e a . Terase a d n c n p i e p t m i r e a s m a n e a s e m u i t . ReVazu cujania d o m n e a s c d e la A r g e , s t u r i l e p e v a t r a n c i n s , c u p t o a r e l e , i u n d o r a p r i g l c u p r i n s e d u p i n u t u l c o p i l r i e i , d u p m u n c e l e l e i c m p i i l e d e la p o a l e l e lor, d u p lunca Dunrii, d u p a p e l e iui, cnttoare, limpezi, ale A r g e u l u i i O l t u l u i , n s t r m t o a r e a m u n i l o r , d u p n e c u p r i n s u l D o b r o g e i , al m r i i . M u i e b u c a t a d e p i n e n s a r e , c u ochii n c e o a i , .poftind-o p e d o a m n a M a r a s fac l a fel. T a v a fu p u r t a t a p o i s p r e c e l e l a l t e c a r e t e . B o i e r i i r o m a n i , nobilii s a i i m a g h i a r i c i n s t i r i e i datina aceasta S t r b t u r o r a u l , o p r i n d u - s e la p o r i l e c e t i i . S e a f l a u a c o l o p r c l a b u l c u o t e n i i si, v o r n i c u l d o n u i e s c al d u c a t u l u i F g r a i m u l i m e a b o i e r i l o r m u n t e n i , r e fugiai p e s t e m u n i , a l c r o r n u m r s e n g r o a m e r e u , i prseau domeniile ohabnice mai cu seam boier naii, mpotriva crora m a r i i dregtori d u c e a u o politic d e j e f u i r e , n c u v i i n a t d e u z u r p a t o r i d r e g t o r i i t e r i t o r i a l i aflai n f r u n t e a i n u t u r i l o r s a u j u d e e l o r , c r e dincioi lui M i r c e a i d e a c e e a s c h i m b a i d i n s l u j b a l o r i p r i g o n i i . I n c o n j u r a r l a c o b o r r e a d i n c a l e a c a N i c o l a e d e L u d a , A J a m a n , S e r b a n , R a d u Iui S t a n , M a n e a , G h e r ghina, Vlcu, D r g a n , Vasea, Vladislav, Aga ban, j u p a n

11

D r a g o m i r d e la S c g a r c e a * i alii, b u c u r o i d e n v o i a l a fcut cu regele Ungariei la Braov. C e m a i e n o u p e a i c i ? S-a s c u r s c a m m u l t v r e m e d e la p l e c a r e a n o a s t r , le v o r b i D o m n i t o r u l d o m o l . Soiile b o i e r i l o r o n c o n j u r a r p e D o a m n a M a r a . S l u gile a t e p t a u p e s c a r . P r i n t r e j u p n i e s t r l u c e a A n c a , fiica b o i e r u l u i Nicolae d c L u d a , p r i n t r e s l u j n i c e , L i c s a n d r a , f a t a a c e e a c a r e , o c r o t i t d e D o m n i t o r la c e r e r e a c l u g r u l u i P a i s i e , a j u n s e s e s fie n d r g i t l a C u r t e de toat familia acestuia. Ostaul care fcea de straj l a u n - o ' s c p a d i n o c h i i, s p r e b u c u r i a l u i , n a l b a a c e e a a l b n u - i m a i p l e c a t u l p i n a c a b t u t d e o pal vntoas. Boierul Baldovln l ntreba tot m a i des pe B r b a t , d a c i - a ales u n n a . J u p a n e r b a n , c a p u l c e t e i d i n c a r e f c e a p a r t e a c u m , u n c a v a l e r g r o z a v ele i s t e n l u p t a c u s a b i a , s u b i r e l a t r u p c a u n l s t a r d e s t e j a r , g l u m e a l a fel. O t e a n u l n u n d r z n e a s-1 d e s coase n a c e l a i cliip, g h i c i n d d e c e b o i e r u l a c e s t a f r u m o s a d u l m e c a c u n a s u l lui u o r v u l t u r e s c m i r e a s m a trandafirului ce-crescuse n grdina boierului Luda. F e c i o a r a ocolea sfioas p r i v i r e a d e b o z c o p t c e s t r u i a p e p r u i de a r a m lustruit, p e pielea-i fraged ca petalele narcisei' Au m a i sosit n i t e b o i e r i , M r i a T a . P r i n t r e ei i Mi Icul D n i o r i s t o l n i c u l B r a t e i . A u z i n d p o m e n i t n u m e l e celui d i n u r m , D o m n i t o r u l tresari, dar n u s p u s e n i m i c , D o a s e m e n e a , m a i m u l t e s c r i s o r i . U n a d i n t r e ele a adus-o u n clugr de la Tismana. De la credinciosul n o s t r u e g u m e n Nicodim ! rosti cu bucurie Mircea. S f a t u r i l e p r e a c u c e r n i e u l u i m i - a u fost t o t d e a u n a d e* Hrisoavele Coziei ; hrisoavele Tismanei.

12

folos. O b o s e a l a d r u m u l u i n e m p i e d i c a s t r n g e n s e a r a a c e a s t a s f a t u l . I u b i i i n o t r i o a s p e i t r e b u i e s fie p r i mii c u m se cuvine. U n d e a plecat banul Losoncz ? L u m i n i a S a v r e a s n t i m p i n e o t i r e a m p r e u n cu ceilali. O , n sfr.it, p r c l a b e . r i l e n o a s t r e , a D o m n i e i m e l e i a c r a i u l u i S i g i s m u n d , s e n s o e s c i n t r u acelai g n d ! D e a D o m n u l s b i r u i m ! U n d e sint b o i e r i i sosii ? D e ce n - a u v e n i t n n t m p i n a r c a n o a s t r ? S - i c e r c e t e z e m a i nti b o i e r u l B a l d o v i n ! Mi!cui i B r a t e i s n t r n i i . U n u l zice c a fugit d e l a C o t m e a n a , c e l l a l t n d r u g v e r z i i uscate... I - a m l s a t n grija clugrului sosit de la Tismana. Domnitorul pru nemulumit. J o h a n n . o m u l d e n c r e d e r e al n o b i l u l u i s a s d e la Brafilov, a a d u s o n c r c t u r d e a r a m i o p u n g c u b a n i ; p e r p e r i b i z a n t i n i *, d u c a i d e a r g i n t d e - a i n o t r i i b a n i d e a r a m . T r i m i t e v o r b c c e a t a lui e n a r m a t cu c m i d e z a l e i a r m u r i v e n e i e n e .i n - a t e a p t d e c t u n s e m n a l M r i e i T a l e s i - o t r i m i t aici, i a r d e t e - n c u m e i s cobori d i n T r a n s i l v a n i a , p e la J i u , s n t g a t a s - i s a r i n t r - a j u t o r i m u l i j u p a n i d e p r i n p a r t e a l o c u l u i c u c e t e l e lor ; l a fel v o r face i o b t i i le s t e t i , t r g o v e i i . B e c i u r i l e V o d i e i i T i s m a n e i p s t r e a z h r a n mbelugat p e n t r u otirile noastre, morile Tg. Jiului. R i m n i c u l u i m a c i n g r i u l i s e c a r a c e v o r s n e - o t r i m i t ncoace. D e la S e v e r i n la A r g e zice J o h a n n u z u r patorul n-are prea muli prieteni. Numai ntre Dunre i m u n c e l e n - a u b i e i i o a m e n i n c o t r o , c s i n t n t r e n i c o v a l a m a r i l o r d r e g t o r i i c i o c a n u l I l d i r i m u l u i . P r c l a b u l i v o r b e a n v r e m e c e s u i a u s c a r a d e p i a t r spre iatacele domneti.* monede de aur bizantine.

13

i d e l a B r i l a , v e s t i b u n e , M r i a T a . O n c e r c a r e a oastei d r e g t o r i l o r h k l e n i d e a o s u p u n e a fost o p r i t c u j e r t f e m a r i p e n t r u cei c e a u v r u t s-o l o v e a s c . T r i m i s u l a a d u s i o n c r c t u r d e p e t e . C o r b i i l e s n t p z i t e ca ochii din c a p , s p u n e a e l , i calfele l u c r e a z d e z o r la a l t e l e . P r i m e j d i a e m a r e p e n t r u a r d i n s p r e D r s t o r i D o b r o g e a . A z a p i i i a c h i n g i i fac m e r e u p r d c i u n i , i a r h i c l e a n u l n c h i d e ochii. P e n t r u c n u v r e a i nici n u p o a t e s-1 n f r u n t a p e Baiazid ! se m n i e Domnitorul. _ I n faa i a t a c u l u i s u se o p r i r . Trimite-mi p e clugr, p r c l a b e l N u i-a pome nit nimic de ajutorul cerut egumenului Nicodim in scri s o a r e a n o a s t r din i a n u a r i e ? Nimic, Mria Ta. Chipul prelung pru nedumerit. > M o n a h u l p t r u n s e n i a t a c sfios, n c o v o i a t , c u ochii plecai, mormind cuvinte d e binecuvntare. G r e u d r u m u l p n la noi, p r e a c n e e r n i c e t Greu, mrite Domn, greu, dar l-am biruit. C e veti d e la T i s m a n a ? Bune..,, b u n e . L a noi n u 6 - a u p r i p i t h i c l e n i . D o m n i t o r u l lu s u l u l d i n m i n a s a , d a r l v z u f e r f e niat, murdar. D a r c e s-a n t i m p l a t ? T e - a p l o u a t , i - a c z u t n a p ? N u s e m a i d e s l u e t e n i m i c , o v o r b ici-colo... S p i n a r e a c e l u i l a l t s e neovoie i m a i m u l t , m i n i l e s e f r m n t a u a s c u n s e in s u t a n . T u h a r i i , M r i a T a . D u p ce m - a u p r d a t , m - a u a r u n c a t n v a d u l J i u l u i . Ct p e - a c i s - m i p i e r d v i a a . A m m a s u d leoarc la casa u n u i pdurar, bucuros c n u m i - a u nfcat s c r i s o a r e a . G n d u l m i e r a n u m a i la ca, s-o z v n t . M - a u p r i n s f r i g u r i l e r e l e , a m zcut...

D e g e a b a i - a fost t r u d a ! D e g e a b a i s u f e r i n a ! rosti Mircea dezamgit, d u p o lung tcere, cercetnd cu l u a r e - a m i n t e s u l u l . P e n e a t e p t a t e s e r i d i c , f c u u n aemn s-1 l a s e s i n g u r . D u p ce-1 v z u p l e c a t p e c l u g r se p r e u m b l o v r e m e n g n d u r a t , d i n n o u a p r o p i e s c r i s o a r e a de l u m i n a luminrilor d i n poUoandru, apoi c h e m la e l p e p o s t e l n i c . A avea nevoie de medicul sas. Gsete-mi-1 d e g r a b i t r i m i t e - 1 l a m i n e c u l o g o f t u l . P o s t e l n i c u l fugi t u l b u r a t , c r e z n d c n s u i M r i a S a avea nevoie de ngrijirile neamului. N u trecu m u l t i p t r u n s e n i a t a c b o i e r u l B a l d o v i n . Il g s i p e d o m n i t o r c i t i n d t i r i l e s o s i t e d i n a r . P e u n u l d i n t r e d e g e t e l e sale lungi strluci u n inel c u piatr mare, rotund, veche. D r e g t o r u l sc n t r e b a n u tiu cta o a r u n d e - 1 m a i v z u s e , c c i l m a i v z u s e u n d e v a e r a s i g u r d e a c e s t lucru. N u a v u vreme s-i scormoneasc mintea. Voie v o d u l i a s s c r i s o r i l e i n l p r i v i r e a s p r e e l . S t o l n i c u l Brafcei s fie s u p r a v e g h e a t ! Logoftul p r u mirat. C l u g r u l d e l a T i s m a n a de a s e m e n e a 1 Atept lmuriri, dar n u venir. M r i a T a , a m a - i d a o veste.,. ^^O c h i i n e g r i s e s t r i n s e v u o r , e x p r e s i a feei l u n g i , slabe, se nspri. / N a n Udob, comisul uzurpatorilor, e acum vis tier... ngrijorarea pieri deodat de pe chipul domnitorului. i Urc tot mai sus hicleanul! Las-1 s u r c e ! s e m u l u m i s r o s t e a s c M i r c e a , chiar vesel d e vestea rostit. Ciudenia aceasta l f r m n t a pe logoft d e m a i m u l t v r e m e i a v e a s-1 f r m n t e d i n c e n c e m a i m u l t , ca /i p e c e i l a l i b o i e r i d i n s l u j b a d o m n i t o r u l u i .

15

Capitolul al IX-leaTRONUL S M A I ATEPTEO s t i l e p r s i r o r a u l F g r a l a sfritul l u n i i mai. Le n s o i o b u c a t d e d r u m n o r o d u l , s t r i g n d u r a l e de i z b n d c t r e c a v a l e r i i o t e n i . P o r n e a u s p r e o a r n d e p r t a t , p e u n d r u m ocolit, l a p o r u n c a D o m n i t o r u l u i M i r c e a i a c e l o r d o i p r i e t e n i ai s i , v o i e v o d u l T r a n s i l v a n i e i i b a n u l t e f a n d e Losoncz, v a s a l u l r e g e l u i S i g i s m u n d , s o scape d e e u b pnirea osmanlilor. Cel d i n i i i p u s e la n d e m n o t i r i , a l doilea l n s o e a cu m a i m u l i nobili m a g h i a r i . e l u l v o i e v o d u l u i m u n t e a n n u fusese m p r t i t cu n e n t a r e de S i g i s m u n d , c a r e a r fi v r u t mai d e g r a b o n c e r c a r e n o u d e a d o b o r d e p e t r o n u l rii R o m n e t i p e u z u r p a t o r u l p o t r i v n i c l u i , u n e a l t a t u r c u l u i . La n c e p u t u l l u n i i , la p o r u n c a sa, nobilul Losoncz se avntase dincolo d e m u n i s a d u c l a n d e p l i n i r e a c e a s t d o r i n a s t p i n u l u i s u , dar u r m a r e a se vzuse. ntr-o scrisoare, o recunotea drept u m i l i t o a r e i p r i m e j d i o a s n s u i cel v i n o v a t de p r i p e a l a a c e a s t a : V l a h i a e p i e r d u t p e n t r u noi, D u n r e a c zut n m i n a dumanului...". Cu d r e p t cuvint T e r r a T r a n s a l p i n a " , cum o n u m e a el, n u n u m a i c nu fusese slobozit, dar p e d e a s u p r a t u r c i i , c h e m a i de V l a d , p u s e s e r m n a pe T u r n u , zis NLcopolul-Mic. In c e t a t e ae zase o t e n i de-ai lor, iar mai a p o i B a i a z i d , n c u r a j a t de n e s o c o t i n a i n e p u t i n a lui V l a d , n f c a s e D o b r o g e a i D r s t o r u l , p r e t i n z n d c le a p r de l c o m i a c o r o a n e i ungureti. P r e g t i r i l e de p l e c a r e s e n c h e i a s e r cu un p r a z n i c m a r e . D u m i n i c a t r e c u ca o clip n s a l a de o s p o i c a ce t i i . V i n u l v e c h i , din i n u t u l B l g r a d u l u i , - m a r e c e t a t e

f6

a T r a n s i l v a n i e i , ce in v e c h i m e A p u i l u m s e c h e m a , i bucatele mbelugate, gtite de cuhnia domneasc, spo r i s e r veselia. D o m n i t o r u l , c a v a l e r i i se p r e f c e a u a n u v e d e a n g r i j o r a r e a d e pe c h i p u r i l e soiilor, i u b i t e l o r , r u b e d e n i i l o r . A n c a d e L u d a l a s sfiala l a o p a r t e i, n t r - a s c u n s , m n a ei c a t i f e l a t o c u t a p e a j u p a n u l u i e r b a n , s-i d r u i a s c t a l i s m a n u l ce a v e a s-1 fereasc d e i a t a g a n u l s p a h i i l o r . C u u n oftat i-o p r i n s e i o f r m n t a n u c , p n c e fata n c e p u s g e a m d i n p r i c i n a s l r i n gerii. Ochii lui a d i n e i i c e r c a u i e r t a r e u m e z i , i fecioa rei i p r u a s e o g l i n d i n h e l e t e u l f r fund d i n c u r t e a p r i n t e a s c , p r i n t r e f r u n z e l e nuferilor, D o a m n a r i i R o m n e t i m p r i la sfiritul o s p u l u i , m p r e u n c u d o m n i e l e i j u p n i e l e , l u c r u r i c u s u t e d e m i n i l e lor c a v a l e r i l o r maghiari, sai i m u n t e n i . Nici o t e n i i n - a u fost u i t a i . S l u j n i c e l e p u r t a r s p r e c e t e i p i l c u r i c o u r i ncrcate cu h r a n de d r u m , aduse din beciurile boltite i r c o r o a s e a l e cetii. L i c s a n d r a i n t i n s e lui B r b a t o nfram cusut ca r u r i d e l m i i . S n - o p i e r z i ! " ii o p t i i u t e . i s t e - n t o r c i cu b i n e ncurajat do vor bele ei, d e l u m i n a s l a b a faclelor, o t e a n u l se r e p e z i i o s r u t p e t m p l , c e e a c e o r i n n t r - a t t , c fugi fr s s c m a i u i t e n u r m . A s c u n s n t r - u n u n g h e r , se a - ; t e r n u p e p i n s , nici ea nu .tia d e c e .M

*

*

*

""

P o i e n i l e d u c a t u l u i nfloriser a r o m i t o r . O t i r i l e s t r bteau olatul de la poalele Fgraului, ndreptndu-se s p r e cel al B r s e i . T l n g i r s u n a u tot m a i n d e p r t a t e n Inserarea ce s e lsa, a r t n d c t u r m e l e i cirezile se t r g e a u s p r e a r c u r i i ocoale. P e o g o a r e s e v l u r e a m e i u l i s e c a r a , i a r p e l o c u r i l e a p r o p i a t e d e a l b i a O l t u - * lui, trifoiul i d u g h i a , inul i c i n e p a .

172 Cavalerul libertii, voi. j i

D u p ce h o d i n i r la B r a o v i se n t r i r cu o s t i r a a d e lefegii strns i t o c m i t d e v o i e v o d u l t i b o r , p e c a r e o l u n p r i m i r e Miloul V o i c u D n l o r , D o m n i t o r u l d o t e porunc de trecere a munilor. Smuls din ghearele pre t i n s u l u i c l u g r i a l e s t o l n i c u l u i B r a t e i , a c e s t b o i e r s e ntremase iute s u b ngrijirile medicului domnesc. B n u i a l a n f i r i p a t n m i n t e a D o m n i t o r u l u i , d e c n d i se nfiase n iatac acel m o n a h , o ntriser vetile p r i m i t e d e p e s t e m u n i . L i c o a r e a c e i-o s t r e c u r a s e b o l n a v u l u i , p r e t i n z n d c o s-1 n t r e a s c , n u e r a d e c t o fiertur de buruieni adormitoare, vtmtoare pentru m i n t e c u m l n t i i n a s e n t a i n m e d i c u l sas. C e l e p e t r e c u t e n - a r fi fost d a t e ia i v e a l c u totul, d a c M i c u l , la p o v a a s a s u l u i , n u s - a r fi p r e f c u t m a i d e p a r t e i s t o v i t , C r e z n d c-i f c u s e r cu a d e v r a t , d e p e t r e c a n i e , cei doi s e s f t u i a u fr sfial, d e f a c u el. U z u r p a t o r u l se p e r p e l e t e c a p e j e r a t i c , M r i a T a , n e t i i n d c u m s p u r c e a d la a f l a r e a s o r o c u l u i d e n v a l a otirii t r a n s i l v n e n e a M r i e i T a l e a s u p r a sa, i d e z vluise Dnior uimit. P r i n i , legai, a r u n c a i n t e m n i , i r e c u n o s c u r v i n a , c e r u r n d u r a r e p e n t r u v i a a lor, m p r o c n d u - 1 p e u n e l t i t o r u l V l a d cu b l e s t e m e . La p u i n v r e m e , poposi n c e t a t e a d e v r a t u l c l u g r , cel t r i m i s d e e g u m e n u l N i c o d i m , i l u c r u r i l e se l m u r i r p e d e p l i n . S t o l n i c u l B r a t e i s e n s o i s e d e la b u n n c e p u t c u p r e s u p u s u l m o n a h tot o unealt boiereasc a dregtorilor lui V l a d s-1 p r a d e d e s c r i s o a r e a i a r g i n t i i s o r t i i D o m n i t o r u l u i M i r c e a . L a h a n u l u n d e t r s e s e r toi t r e i , n u i z b u t i s e r . P l e c a i p e u r m e l e sale, n d e p l i n i s e r t i c l o a s a fapt ntr-o pdurice, apoi se despriser, apucnd pe ci diferite, lsindu-1 p e b i e t u l s c h i m n i c d e z b r c a t , l e g a t d e u n c o p a c , s p u n n s e a m a a c i n e tie ce t l h a r i p r d c i u n e a . O b o s i t i n f o m e t a t , s t o l n i c u l c u t a o cas d e

18

r o m n . N u n u m a i c n - o gsise, d a r se p o m e n i p e n e a t e p t a t e c u o s g e a t n picior. F u s e s e jefuit, l a r i n d u - j , d e h a i n e l e s a l e s c u m p e i d e p u n g a c u a r g i n i . T l h a r i i , d e a s t d a t u n i i a d e v r a i , ii p r s i s e r n s n g e r a t , d o bort la p m n t . Aa-1 g s i s e D n i o r , c a r e s e s t r e c u r a furi c t r e c r r i l e m u n i l o r . Milos, n c r e z t o r , l p u r t a s e n crc p n la s l a , c e r n d g z d u i r e n casa u n u i d u l g h e r . N u s e u r n i s e d e la c p t i u l lui p n n u - i v z u s e t i e t u r a s p r e v i n d e c a r e . S e p r e g t e a d e d r u m , s se p u n n s l u j b a D o m n i t o r u l u i M i r c e a ct m a i d e g r a b . O s v i n i e u n d a t ce m - o i n t r e m a , g e m u s e B r a t e i , p r e f c r i d u - s e s l b i t , d a r nici n - a p u c a s e c e l l a l t s ias b i n e p e u , c s u r i s e din p a t , cu a r c u l i t o l b a c u s g e i a l e d u l g h e r u l u i , p o r n i n d p e u r m e l e s a l e . II a j u n s e s e pe D n i o r la u n p r i u . D i n t r - u n s t u f r i s l o b o zise s p r e el u n a d u p uita ctova s g e i . Gfiia, se n e c a d e a t t a a l e r g t u r , d a r t r u d a n u - i fusese d e g e a b a . D n i o r e r a m o r t . C z u t c u faa i n j o s in a p ! U n d a p t r u l u i s e n r o i s e . D u p i s p r a v a - i s p u r c a t , p i e r i s e fr urm.

*

*

*

C i i v a viteji p o r n e a u s c e r c e t e z e d i n a i n t e d r u m u l i n d r u m a i de tnrul boier e r b a n p u r t n d t r i m b i e i t o b e cu c a r e s e d a s e m n a l u l d e p r i m e j d i e . G r o s u l otirii v e n e a p e u r m e l e a c e s t e i a . S t r b t e a u l o c u r i p o vrnite, nguste. Muntele mai pstra zpada groas pe c r e s t e i n u n g h i u r i l e d i n t r e c u l m i . C l r i m e a , dei m p r i t n t r e i p i l c u r i a l d r e g t o r i l o r m u n t e n i n f r u n t e , i n mijloc h u s a r i i , u r m a i d e c u r t e n i i m a i v r s t nici se s t r e c u r a u g r e u p e c r r i l e n t o r t o c h e a t e , n i r u i t p e cai falnici, d a r n e n v a i c u p r a g u r i l e slneoase,

19

ducind pe spate p o v a r a seniorilor mpltoai de rzboi, c u c m i din fir d e fier, a r m u r i a p s t o a r e , coifuri m e talice, g e n u n c h i e r e i a p r t o r i la n c h e i e t u r a m i i n i l o r i l a g l e z n a p i c i o a r e l o r , s a b i a la old i l a n c e a n t e a c a e i lor. P e d e s t r i m e a , n a r m a t c u s u l i e , a r c u r i i t o l b e c u sgei, a v n d a t i m a t e d e u m r scuturile de a p r a u d i n l e m n a c o p e r i t c u piele, ca cele t t r e t i s e aeza d e g r a b in a s c u n z t o r i d e s t e i u r i , p n c e sosea porunca de naintare. U r c u u l s e sfri. n a i n t e d e a cobor, o s t i l e s e h o d i n i r , a l c t u i n d p e plai t a b r a in c a r e m a s e r c i t e v a zile. D o m n i t o r u l , nsoit d e d r e g t o r i d e - a i si i s t r i n i , c e r c e t a r s t r i c c i u n i l e , i m p r i r p o r u n c i c u m s fie o r i n d u i t d i n n o u o t i r e a . Caii v t m a i a v e a u s fie n t o r i la Braov m p r e u n cu otenii mbolnvii. L a p o a l e l e m u n i l o r n t i l n i r o t u r m d e oi. C i o b a n u l n u s e z r e a n i c i e r i . C i v a voinici p l e c a r s-1 c a u t e . II g s i r a s c u n s m p r e u n c u doi feciori a i si, o a m e n i z d r a v e n i , s p t o i , n d e s i u l p d u r i i . A d u i n f a a D o m n i t o r u l u i , a t e p t a u n t u n e c a i , e u flcile n c l e t a t e , h o t r r e a a c e s t u i a . J u p a n M a n e a izbuti s - i s m u l g c e l u i b t r n c t e v a v o r b e . Ii g o n i s e d e l i n g t u r m i zvozi d e t e a m a otirii s t r i n e . D e l u p i i d e t i l h a r i s v infricoai, o a m e n i b u n i , n u de otenii Mriei Sale, le strig boierul. Hei, b i e t u l ! oft m o u l c u o b i d , b i i i n d d i n c a p cu n e n c r e d e r e . D e m u l t s-o fi p r p d i t fiul l u i R a d u Negru-Vod ! i Domnitorul surise. *r Cine i-a dat, pstorule, vestea aceasta ? A p i n i m e n i , m i n t e a m e a s o c o a t e aa, c d e t r i a , c u m s-1 l a s e i n i m a s p r i b e g e a s c la s t r i n i i d e a r s n-aib h a b a r ? S-aleas p a r a g i n a d e m o t e n i r e a B a s a r a b i l o r ! I-a C u r t e , h u z u r b o i e r e s c , la T u r n u , p e D u -

20

n u r c a n o a s t r l l d i r m u l , n a r a lui D o b r o t i c i i l a D i r s l o r n u m a i o s m a n l i , d e n u m a i n c p e m nici noi bacii c u t u r m e l e d e ei. n t r - a c o l o s c - n d r e a p t M r i a S a , i s l o b o d e v o r fi i a r i d a t u r i l e d e la m a r c a cea m a r e ! v o r b i C l i n d i n S c a r e i u l F g r a u l u i , f r a t e cu e g u m e n u l S t a n d u l , n o bili a m n d o i d e - a i B a s a r a b u l u i . T e p l e a c , n e t r e b n i c e m o n e a g , n f a a M r i e i S a l e , i c e r e - i i e r t a r e d e v o r bele necredincioase ce i-au ieit din g u r ! C i o b a n u l , m b r n c i t , c z u l a p i c i o a r e l e l u i M i r c e a . Fiii se l s a r s i n g u r i l a p m n t , l u m i n a i d i n t r - o d a t l a fa. D o m n i t o r u l s e a p l e c s-1 r i d i c e p e b t r n , m u s t r n d u - 1 pe cavalerul pripit n judecat. D o m n i a m e a a l t c u m socoate ! S i n t c u v i n t e g r i t e n t r u a d e v r ! T e d u l a t r e b u r i l e t a l e , p s t o r u l e , i de v a n t r e b a c i n e v a d a c v z u t - a i o o t i r e n u m e r o a s s zici c n u , d a r n i n i m s rzi, p e n t r u c m i n i l e D o m n i t o r u l u i M i r c e a t e a r i d i c a r i tot D o m n i a m e a v a a d u c e din nou slobozenia ce o avur aceste pmnturi, direpitatea i .pacea ! .,... A b i a a t u n c i c r e z u m o n e a g u l i s u g h i a p l n s . i - i d a u p e a m n d o i feciorii, M r i t e D o a m n e ! C l u z e m a i b u n e n - a i s g s e t i , d e n - o r fi b u n i o t e n i , c d e m i c i i p o r t d u p m i n e s p r e t o a t e o l a t u r i l e . a r a l u i D o b r o t i c i o t i u c a liniile d i n p a l m . D e v r e i s - a j u n g e i l a B r i l a , s-o i n e i p e a p a T e l e a j e n u l u i , s p r e v a d u l B u z u l u i . n s p r e C m p u l u n g d e a p u c a i , s ocolii d r u m u l cel m a r e i c - n t r - a c o l o m e r g e a , p e s e m n e , o o t i r e a Vladului. Intlnirm acum dou nopi nite ortaci as c u n i cu r m i a t u r m e i n e s p r c u i t d e m p l t o a i . N u m a i s u d a l m e i t n g u i r i n e a u d i n g u r a s r m a n i l o r 1 D e - a i a - n e p e n i r m i noi n t u f e , c z i c e a m c-or fi tot hiclcnii i n e - a r tia .i firul v i e i i .

* 21

r

D u p ce o p r i p e u n u l d i n t r e feciori, D o m n i t o r u l i n u sfat d e r z b o i m p r e u n cu d v o r e n i i *, s h o t r a s c c e a u d e fcut. D a c a m m e r g e p e u r m e l e otirii, zic i e u ca d o m niile voastre, c apucat din s p a t e am nimici-o, dar c u getul n u m las s sfrtecm viteji de-ai rii cu n e m i l u i t a , p e n t r u o m i n d e boieri .spurcai. D e n u , s aflrii m c a r n c o t r o s e n d r e a p t , c e a r e de gnd s svrcasc. elul Domniei mele nu s-a schimbat, d e aceea n e v o m u r m a c a l e a . N d j d u i e s c c d r e g t o r i i u z u r p a t o r u l u i n - o s c u c e r e a s c T r a n s i l v a n i a , g l u m i M i r c e a . T r o n u l s m a i a t e p t e , s l o b o z e n i a r i i n a i n t e d e t o a t e ! U n d e s n t m u n t e n i i , s n u p o f t i m noi, a v e m vreme p e n t r u a s t a , n c h e i e el s f a t u l , d n d a p o i p o r u n c d e urnire nspre Teleajen. L a B r i l a , D o m n i t o r u l h o t r p o p a s l u n g , d u p ce a s c u l t s f a t u l p r c l a b u l u i . O t i r e a fusese n t m p i n a t J e g a r n i z o a n a m u n t e a n cu c h i u i t u r i . A p o i s e a p u c a r d e r n d u i t m u l i m e a c o r b i i l o r . Solii c e t i i s e m p r t i a r s p r e dregtorii olaturilor dobrogene, ducndu-le cuvnt d e tain, ocolind p o s t u r i l e o t o m a n e . C h e f a l i i l e i r m s o s e r c r e d i n c i o a s e .lui M i r c e a , f r s a r a t e p e fa ac-ist lucru, de t e a m a iataganelor. Dobrogea cunoscuse cru z i m e a s l b a t e c a a c h i n g i i l o r i a z a p i l o r celor d i n i i s u l tani, suferea acum nu n u m a i prdciunile, dar chi^r s t p n i r e a pgSnului. F u s e s e c u c e r i t i e l i b e r a t n m a i m u l t e r n d u r i d e B a s a r a b i . C u doi a n i n u r m D i r s torul czuse prin nfometare. Populaia din cetate se p r e d a s e n v i n g t o r u l u i d u p ce f g d u i s e c l e d r u i a l a toi v i a a , d a r b i a t a a d u n t u r f u s e s e s p i n t e c a t n u m a i d e c t , f r s s c a p e u n copil ori v r e o f e m e i e . n a n u l* Curteni n costume osteti. ,

22

t i r m t o r u r g i e i acesteia, M i r c e a d e s c o t r o p i s e n u n u m a i D r s t o r u l , d a r i n t r e a g a D o b r o g e , d n d p r i n i i n m n a chefaliilor. O p a r t e d i n o t i r e c o b o r s p r e Drstor, n c o r b i i , p e D u n r e , n v r e m e ce restul, cu toat clrimea, se s t r e c u r a n t r - a c o l o p e u s c a t , ocolind Srnrcurile. C o r b i i l e s e o p r i r n t r - u n a n u m e loc, n u p r e a d e p a r t e d e c e t a t e , s a t e p t e r e s t u l otirii. D i n l u n t r u l D o b r o g e i se m i c a u s p r e acelai p u n c t c p e t e n i i l e c h e faliilor, cu p i l c u r i l e i c e t e l e lor, a s c u n s e p r i n s t u f r i uri, naintnd doar noaptea. Cetatea trebuia cuprins p r i n s u r p r i n d e r e . N u m r u l ostailor t u r c i d i n g a r n i z o a n , copleit d e a l m u n t e n i l o r , fcea cu n e p u t i n p s t r a r e a D r s t o r u l u i , d a r ienicerii i s p a h i i le p u t e a u v e n i n t r - a j u t o r , i D o m n i t o r a l u r m r e a s-I r e c u c e r e a s c fr p i e r d e r i m a r i d e o a m e n i . P o r u n c a m e r s e i c t r e cpeteniile dobrogene, s n u hruiasc nicieri posturle d e p e n t i n s u l c m p i e i o r i d e la m a r g i n e a D e l i o r m a n u l u i , D r s t o r u l l u a t , a r a lui D o b r o t i c i e r a ca i s l o bozit. A t a c u l fu d a t n o a p t e a , aitt d i n s p r e u s c a t c t i d e pe c o r b i i . G a r n i z o a n a s e p o m e n i lovit d e b o l o v a n i , a s e d i a t d e scri, i n t i t d e s g e i , o r b i t d e o m o i o a g e a p r i n s e , strpuns d e lnci, sulie, spintecat de sbii. I n zori, p r i n i i fur m i n a i p e D u n r e , t r u p u r i l e u c i i l o r a z v r l i t e n u n d e l e a d i n e i , c a r e l e p u r t a r s p r e m a r e . I n c e t a t e s e o r n d u i r t o a t e ca i c u m n i m i c n u s - a r fi ntmplat, strjile m u n t e n e mprindu-se pentru veghe, noul prclab, boierul Manea, alegndu-i otenii pentru g a r n i z o a n , d i n r n d u l d r s t o r e n i l o r i a l c e l o r l a l t e c petenii dobrogene. C n d a f l a r n u m e l e c u c e r i t o r u l u i , o s m a n l i i g o n i r c t r e p a a l c u r i l e d e la m i a z z i . O t i r e a l u i M i r c e a le m p u i n a n u m r u l p r i n h r u i a l , i u r m r i , ptrxi-nznd

23

a d i n e n o l a t u r i l e s t p i n i t e d e Baiazid, ee f u s e s e r odi n i o a r ale t a r a t u l u i b u l g a r . P e t r e c u v r e m e a n D o b r o g e a pn c t r e mijlocul lunii i u n i e , n t r i n d p o s t u r i l e chcfaliiior, n v i n d o a s t e a a c e s t o r a c u m s l u p t e c u p g n u l . S n u v s t o a r c v l a g a f'.oenia acestei b i r u i n e ! Baiazid a r e oti b u n e . Ienicerii i s p a h i i i Iui se m i c u o r , lovesc iute. d i a v o l e t e . N u m a i risipii d u c a i i p e a r m u r i v e n e i c n e ! D o m n i a m e a a r c d e g n d s fac la fel. C l r i m e a n o a s t r s e r s u c e t e g r e u i n e l e , caii oste n e s c r e p e d e . S l u m a m i n t e ce a r c b u n d u m a n u l , pen t r u c i z b n d a va fi d e p a r t e a o a s t e i celei m a i i u i i m a i iscusite, n u d c p a r t e a c e l e i m a i n u m e r o a s e . A j u n s din n o u la B r a o v , o t i r e a fu i n t m p i n a t c u f'.ori. .srbtorita. B i r u i t o r i i a f l a r ns o v e s t e u l u i t o a r e . Iu lipsa lor, o o a s t e r e g a l , p i r o n i t Ia P o s a d a , fusese lovit p e n e a t e p t a t e d e d r e g t o r i i u z u r p a t o r u l u i m u n t e a n i z d r o b i t , l u c r u ce-1 fcea p c S i g i s m u n d d e Lu x e m b u r g s t u r b e , s se j u r e c va cobor m u n i i , i clin p u l b e r e a l s a t n u r m - i n u se vor r i d i c a m u l i b o i e r i v a l a h i . D a r nobilii t r a n s i l v n e n i i m a g h i a r i t i a u c d u p c e i v a t r e c e furia, va u i t a i d e j u r m i n t e , ls n d u - s e m b t a t d e c i n e t i e c a r e a l t vis d e m r i r e , l u c r u ce se n t m p l . cnd p r i m i s c r i s o r i c u veti b u n e d e la r e g e l e F r a n e i i d e l a n u m e r o i i d u c i g e r m a n i c a r e d o r e a u s ia p a r t e la c r u c i a d a s a . M r i a Ta, t i u a c u m c i n e se afla p r i n t r e d r e g t o r i i d i n o a s t e a lui Vlad, i v o r b i la c i t e v a zile logoftul Bald o v i n lui Mircea. Domnitorul privea prin fereastra nalt a iatacului i n t e r i o r u l c u r i i , l u m i n a t la c e a s u l a c e l a d e u n s o a r e a r z t o r . N u s e n t o a r s e , nici n u n t r e b c i n e . N a n U d o b a izbit i el g a r n i z o a n a m a g h i a r d e la Posada 1

24

T r u p u l D o m n i t o r u l u i i p i e r d u a r c u i r e a , n e p e n i n d . D a r n u m a i p e n t r u o clip. S e r s u c i d e la f e r e a s t r l s t r b t u c u pai domoli ncperea, czut p e ginduri. A c e s t lucim s r m n o t a i n n t r e noi, b o i e r u l e , rosti ncet. Mina dreapt nvrtea uor inelul cu piatr m a r e , ro tund. M a i c u s e a m , s n u a j u n g a c e a s t t i r e l a u r e chea regelui. Logoftul p l e c n c i u d a t p e e l nsui c n u i z b u t e a s p r i n d nici a c u m firul p u r t r i i n e n e l e s e a B a s.iiabului. P r i n iulie, ns, S i g i s m u n d ii r e a m i n t i d e r u i n e a d t la P o s a d a i, s o c o t i n d c e r a u p r e a d e t o t d d u nfrn g e r i s u f e r i t e d e la v a l a h i i n acelai Ioc, fr s-1 n t i i n eze p e Mircea, cu c a r e n c h e i a s e n v o i a l i n acest scop, s t r b t u m u n i i s-1 p e d e p s e a s c p e c u t e z t o r u l Vlad. n f i i n a n locuri p r i e l n i c e lui S i g i s m u n d fiind l u a t i p e n e p r e g t i t e o t i r e a d r e g t o r i l o r m u n t e n i s e r e t r a s e c t r e c e t i , l s i n d u - i r e g e l u i c a l e liber s p r e D u n r e . S f t u i t o r u l a c e s t o r a . N a n U d o b , g n d e a c n u i-ar s t r i c a r i i d a c o s m a n l i i a r fi alungai de acolo, a v n d grij s n u r m n nici u n g u r i i p r e a m u l t . n t r - a d e v r , regele c o b o r n e s t i n g h e r i t s p r e T u m u . A r fi fost u n p u n c t d e sprijin p e marele fluviu p e n t r u cruciai. m b t a t de i z b i n d a a v u t i p o r n i n d i n i u r e n e c u g e t a t , svri ceea ce, p u n n d la c a l e c u s t r a t e g i a - i t i u t , n - a r fi n f p t u i t ! cuceri N i c o p o l u l - M i c . D u p ce aez acolo o g a r n i z o a n u n g u r e a s c , se p r e g t i s loveasc n s u i N i e o p o l u l - M a r e , d e p e m a l u l vecin, d a r n o b i l u l Cilly, vy.nd n ce s t a r e se afla c e t a t e a c u c e r i t c a r e d a c a r fi r m a s n r u i n p r i m e j d u i a v i e i l e c a s t e l a n i l o r i o t e nilor d i n t r - n s a n d r z n i s-i a t r a g l u a r e a - a m i n t e i s-1 s f t u i a s c s a t e p t e mai ntii s fie d r e a s i i n t -

25

r i t . D u p n n o i r e a c e t i i , i s c h i m b g n d u l . D o r e a a c u m s-1 r e n t l n e a s e p e u z u r p a t o r . F c u cale n t o a r s s p r e inima rii Romneti, dar prevenind acest atac, dregtorii, ornduii c u oastea d e a s u p r a u n o r vi nguste i p r p s t i o a s e , z d r o b i r i d e a s t d a t p e a r e g e l u i . G r e e l i l e lui S i g i s m u n d m p u n p e g n d u r i , i scrise v o i e v o d u l t i b o r lui M i r c e a . S - a d u s n u s p r e folosul n o s t r u , a l D o m n i e i t a i e m a i c u s e a m , ci m a i d e g r a b p e n t r u a l lui V l a d . L-a n t r i t , c u m s - a r s p u n e , n s c a u n u l iui ! L a nnhnirea a c e a s t a , a r t a t d e p r i e t e n u l s u , M i r c e a r s p u n s e cu v o r b e d e n c u r a j a r e : C t v r e m e T u r n u v a r m i n e n m i n i l e g a r n i z o a n e i a e z a t d e el acolo, D o m n i a m e a n u p o a t e d e c t s se bucure. Lupta noastr o ducem mpotriva otomanilor i n u m a i a o t o m a n i l o r ! C e n - a p r i c e p u t Iagelo, p a r e a n e l e g e r e g e l e U n g a r i e i i m a i m u l t n u d o r e s c , H m ! fcu t i b o r p e g n d u r i , d u p ce citi a c e s t e rinduri. M i - e t e a m c s e p r i p e t e , n i m i c n u a l c t u i e t e cu temei.

Capitolul

al X-Jea

SCHIMBTOR CA VNTULD u p c t e v a zile d e p l o a i e m r u n t , c e o a s , ce n d o i a i n i m i l e , t r u p u r i l e , p i s l o a g a c u r g e r e ee p r e s c h i m b in zloat. F u l g i m a r i se a n i n a u In s p i n a r e a g r b o v a copacilor d e s f r u n z i i , r o s t o g o l i n d u - s e a p o i a p o i p e coaja n e a g r , oa n i t e l a c r i m i . O c h i u r i l e b l i l o r c l i p e a u m i o a p e . S u f l u l viatului zvnt stejriul, care se nfur curnd n m a n t i e alb. P m i n t u l se ncrei, se ntri, apa prinse p o j g h i i n c p n a t a n v a l , c i u r u i t d e s u s , se s t r n s e n t r - u n s t r a t d e o p a l m . S t r j i l e p r e s r a u p a i i lor d e veghe de-a lungul zidurilor. Cnd se ntorceau din rond n u - i m a i aflau. C r a r e a , d e s c o t r o p i l c t r e d r u m , p i e r e a i ea, c a l e a s p r e c e t a t e a t c u t p r n d p i e r d u t . \JA al d o i l e a r o n d , d e s c o p e r i r n i t e c l c a t u r i d e u r i a , d a r o m u l n u s e z r e a n i c i e r i . Nu-1 g s i r nici la p o a r t , u n d e - 1 c t t t a r c u fetile. O r t a c i i d e a c o l o d e t e r d i n u m e r i n e d u m e r i i : n u poposise n i m e n i . Ei d r c i e !" n c o n j u r a r z i d u r i l e , l u m i n i n d n e t e z i m e a lor p n s p r e creste. Auzir chemarea strjilor dinluntru. Se bu luceau n s p r e locul acela oteni cu pasul iute, azvrlind v o r b e n v l m i t e i p a r c i c n i t e d e l u p t . H e i , ce s e - n t m p l a c o l o ?" Nici u n r s p u n s . F u g i r s p r e p o a r t . Lucrurile se lmurir, vznd o namil prvlit, cu m i n i l e legate. P t r u n s e s e n c e t a t e n t r - a s c u n s , b i r u i n d nlimea zidului cu ajutorul u n e i frnghii. Namila n c o l i t u n o m b r b o s , c u o cciul u g u i a t ct o c l a i e d e fn - n u z i c e a d o u , c a i c u m a r fi fost m u t . D e s u b z e g h e a d e s f c u t , a t i r n a o b u c a t d e cojoc s f i a t D m d p e s t e j u n g h e r u l ce-1 p u r t a la old, s t r a j a f l u i e r uimit :

27

P u t e a s s p i n t e c e p e c a r e v a ! O iscoad d e - a h i c l e n i l o r . Il p u s e r p e p i c i o a r e c a p e u n copac d o b o r i t , m b r i n cindu-1 s p r e post. O m u l s e n c o v o i a s u b l o v i t u r i , fr u n geamt. D a t n p r i m i r e a c p e t e n i e i strjilor, Iu a r u n c a t n t r - u n u i d i n b e c i u r i p e n t r u a fi c e r c e t a t n zori de prclabul cetii. D i n t o a m n , cnd tot n t r - o n o a p t e r s r i s e r la p o a r t a cetii n i t e boieri fugii d e l a c u r t e a d i n A r g e , s t r j i l e n u m a i fuseser t u l b u r a t e i n n d e l e t n i c i r e a lor. D i n p o r u n c a b o i e r u l u i B a l d o v i n , fugarii n u m a i e r a u o p r i i l a F g r a , ci t r i m i i l a B r a o v v o i e v o d u l u i t i b o r s-i i n s u b s u p r a v e g h e r e . T o t acolo s e a f l a u n c h i i i s t o l n i c u l B r a t e i i b o i e r u l S u b a c e l p i t u l a t n t r - o s u t a n d e c l u g r v e n i i s afle g n d u r i l o v o i e v o d u l u i M i r c e a i, d a c a v e a u p r i l e j , s - i r i d i c e c h i a r v i a a . Nici o n c r n c e n a r e d e o t i r i n u m a i a v u s e s e loc. T r e c u s e t o a m n a , i a m a s e sfrea i ea. V r e m e a a c e a s t a . D o m n i t o r u l o p e t r e c u s e m p r e u n cu familia i c u r t e n i i la F g r a , a t e p t n d p r i m v a r a u n o r b u n e p r i l e j u r i , s c h i m b i n d scrisori c u S i g i s m u n d .i c u t i b o r , c a r e p r e g t e a u c r u c i a d a , m b o l d i n d u - i tot m a i s t r u i t o r p e s e niorii a p u s e n i s s e n f i e z e l a Bucla. Baiazid s e r e t r s e s e i el p e s t e s t r i m t o a r e a m r i i , n A s i a - M i c . n a i n t e d e a p r s i E u r o p a cea b n l u i t d e c r i v u l i e r n i i , n t r i p a a l i c u r i l e , t r i m i s e s c r i s o r i d e p r i e t e n i e lui Iagelo i d u c e l u i Vitold, lui t e f a n M u a t . Vasalii d i n B a l c a n i rsuflar uurai d u p plecarea lui, dar aflar din g u r a i s c o a d e l o r g r e c e t i c I l d j r m u l n u s t a c u m i n i l e n sn. t i i n d c e i ee p r e g t e a d i n a p u s , ci n c r o p e a oti noi, f u r e a a r m e , i n s t r u i t p e n t r u l u p t o t e n i i . S e t e m e a s n u s e u n e a s c p n la u r m t o i d i n i i d e g h i a u r i m p o t r i v a sa. C u m b l a u d o a r z v o n u r i , ori c r u l s c o r m o n e a n t r - a d e v r i n i m i l e lor t i c l o a s e , el t r e b u i a s p r e n t m -

28

pine p r i m e j d i a . Iscoadele sale i a d u c e a u v e t i tot m a i n e p l c u t e . B i z a n u l a v e a d e g n d s i s e m i t e n s p a t e ; d e p e m a r e , p u t e r n i c a flot a V e n e i e i p u t e a v r s a o t i r i nsemnate; Dunrea, de asemenea, nlesnea dumanilor a d u c e r e a d e l u p t t o r i p e corbii, ca s - i d e a r t e n preajma cetilor turceti d e pe malul d r e p t ; arii b u l g a r i , cnejii s r b i , v a s a l i i s i ii e r a u cu a d e v r a t c r e d i n cioi ? In p r i e t e n i a r i i R o m n e t i nu s e p u t e a b i z u i , cit v r e m e M i r c e a e r a v i u i a v e a la n d e m i n c a v a l e r i destoinici i otiri a l i a t e . P e o m u l p r i n s , d a t n s t p n i r e a p r c l a b u l u i , n u - 1 mai vzu nimeni. Temnicerul nu-1 primise n beciurile c e t i i , la B r a o v n u f u s e s e p o r n i t , j u d e c a t n u s e i n u s e a s u p r a f p t a u l u i . n t r e b a t d e b o i e r i , p r c l a b u l i p e c e t l u i s e g u r a . D e altfel, m u l t e n-ar fi t i u t s le s p u n . Doar c Domnitorul se artase nespus de bucuros dup c e v o r b i s e in t a i n c u o m u l . A b i a n v a r s e ivi d i n m d u l a r e l e fie p i a t r a l e c e tii, n s t r a i e o s t e t i , r n j i n d c u g u r a l u i m a r e . c l c i n d l e g n a t ca u n u r s , n s o i t d e u n o t e a n d i n t o i u l * b o i e r u l u i B a l d o v i n , u n m u n t e a n g u r e i s p r i n a r c a u n b r a b e t o , p e n u m e B r b a t . A l t d a t 11 v z u r s c h i m b n d v o r b e c u L i c s a n d r a , d n d d i n c a p u l lui m a r e c a d e bour moldovenesc domol, a mirare. V o i e v o d u l t i b o r sosi p e n e a t e p t a t e la F g r a . C e t a t e a r m a s e l u m i n a t p n t r z i u d u p m i e z u l n o p i i n aripa care adpostea locuina domneasc. Vorbe de tain se s c h i m b a u acolo, p l i n e d e a m r c i u n e . O c a r a a c e a s t a mi p a r e ticluit. N u e c u p u t i n ! P i z m a s fie ? M s t r d u i e s c s-i g h i c e s c p l m a d a . M * ,.toi" sau temei" corpul principal dinlr-o oaste. n c u m a n - tovrie.

29

ri:i T a ;i fost m e r e u b i r u i t o r , ol nu... S i-1 i a p a v z p e Vlad, p e s l b n o g u l a c e l a ? C r e d c n u p e el il v r e a c u a d e v r a t , ci o a s t e a rii Romneti, rosti Mircea. Oastea fr iscusina Mriei Talc e ca u n t r u n c h i f r c a p . N e s t p n i t i s c h i m b t o r il t i a m , d a r n u i n t r - a t t d e n e c u g e t a t . V o r b e l e c e zici c i l e - a n t o r s u z u r p a t o r u l p r i n solii t r i m i i , t r e b u i e c-1 a r d c a j e r a t e c u l . H m ! M e r e u I a g e l o b i r u i t o r i D o a r u n s e m n face i a r e vasali cu n e m i l u i t a ! S t l i n i t i t p e t r o n u l lui, n u - i p a s d e E u r o p a i p u n e b e e n r o a t e , t i n d firesc a r fi s mearg cu noi. t i b o r r m a s e n j i l u l lui c a m p o v r a t . D e o d a t ni:, c a p u l i il p r i v i p e p r i e t e n u l s u iscoditor. Da, s n u fie c u a d e v r a t o ticluial ; M r i a T a e-i p i a r d n c r e d e r e a , s n u m a i ia p a r t e l a l u p t . . . D o m n i a m e a a r d o r i d i n i n i m s fie aa, d a r p r e a cucernicul Paisie n-a grit dect adevrul prin g u r a o m u l u i c e m i 1-a tximLs ! E t i n u i t o r u l a s c u n z t o r i l o r n o a s t r e d e la C u r t e a D o m n e a s c ' d i n A r g e , i d i n t r - u n l o c a n u m e a p u t u t a u z i t o t ce s-a r o s t i t i n a c e l Sfat, S o l i i r e g e l u i c e r e a u cu a d e v r a t p r i e t e n i a lui V l a d i a dregtorilor. Imbierat mi-e inima ! gemu tibor. F r n i c i a lui a r e d o u fee, c a m o n e d e l e , g r i M i r c e a , r i d i c i n d u - s e . S e n d r e p t s p r e i m s i p e t , d e unde ee n t o a r s e n m i n c u o s c r i s o a r e . I-o n t i n s e c e l u i l a l t . D e la S i g i s m u n d ? s e m i r t i b o r . U m b l d u p doi i e p u r i . A m p r i m i t - o a c u m d o u aptmni. D e obicei c n d u m b l i d u p doi... C e a r e d e g n d Mria Ta ? S - m i u n e s c o t i r e a cu a D o m n i e i tale. Cit d e s p r e c e a d e p e s t e m u n i . . . te r o g s crezi c b u c u r i a m i - a fost

30

m a i mare d e c t n t r i s t a r e a I A m a c o l o s l u j i t o r i c r e dincioi... C e l l a l t n u p r i c e p u c e v r o i a s s p u n . La Buda mergem ? N - a r a v e a r o s t s-o a p u c m c t r e a p u s , c n d a p u s u l t r e b u i e s vin s p r e rsrit. Grieti cu nelepciune. S n e vedem d e t r e b u r i l e osteti pn se v o r a d u n a , pn se vor u n i i cavalerii. N - a r fi r u , ns, s c u n o a t e m c u c i n e n e v o m n s o i . P r i v i r e a D o m n i t o r u l u i s c o r m o n i n a lui t i b o r . Doi b o i e r i s d e a M r i a T a , tot d o i i eu. V o r c u t r e i e r a t a b r a s e n i o r i l o r a d u n a i la B u d a , d a r i ostile s t r m s e la T i m i o a r a . M i r c e a i s u r i s e c u p r i e t e n i e , d n d d i n c a p c p r i mete. P e s t e c t e v a e i l e , j u p a n e r b a n i lu r m a s b u n d e la A n c a d c L u d a , p o r n i n d s p r e B u d a . Il n s o e a u doi n o b i l i t r a n s i l v n e n i , u n u l m a g h i a r i a l t u l s a s i g r m t i c u l M i h a i l , c a r e s e d e s c u r c a i el i n m a i m u l t e g r a i u r i . S p r e s u r p r i n d e r e a lui, in a f a r d e B r b a t i ali c i v a o t e n i , p r c l a b u l l m p r i n m i c a c e a t ce-i nsoea pe cavaleri, din porunca Domnitorului, p e Stan ei u c l o p o t a r u l , a j u n s i el, n u s e t i e c u m , n c e t a t e a d i n F g r a . C n d l v z u , i p i p i f r s v r e a g t u l . S s t r i i ! ieir, ca o p i n t i t e n g h i n d u r i , v o r b e l e din gura uriaului, vznd chipul cavalerului nchiondorat. C u u n asemenea nsoitor t e a m a va trece de partea t l h a r i l o r , r s e u n u l d i n t r e c a n c e l a r i i lui t i b o r . L i c s a n d r a s t a d e o p a r t e , a t e p t i n d sfioas s s e n d e p r t e z e n a l t e l e fee, c a s m p a r t Iui n e n - s o S t a n c u i lui B r b a t l e g t u r i c i l e p r e g t i t e . - O s v e d e m l u m e a c u ochii, r s e c l o p o t a r u l s p r e e a . i o s - i a d u c e m d a r u r i d e n u n t , azvrli n a i n t e de plecare Brbat, privind-o gale.

3

Capitolul al Xl-lea MARII SENIORI APUSENIBiula era n e s a t a d e s e n i o r i . O t i r i l e , d u p u n p o p a s d e odihn, luau calea spre Timioara, pentru tabra. S o l i a t r i m i s d e M i r c e a i d e t i b o r fu p r i m i t c u m a r e cinste, Sigismund viind p e s e m n e s-i potoleasc n felul a c e s t a n e l i n i t e a , m u s t r r i l e . Capitala regilor unguri, aezat pe malul Dunrii, f u s e s e ridicat p e r u i n e l e u n u i o r a r o m a n d i s t r u s d e A t i l a , in n a i n t a r e a lui s p r e a p u s . M u l i m e a l o c u i t o r i l o r o a l c t u i a u n e g u t o r i i , b r e s l a i i , m e s e r i a i i mici, n e g o u l fiind n f l o r i t o r n t r - o c e t a t e a e z a t n c a l e a c o r b i i l o r c e s u i a u i c o b o r a u f l u v i u l . F i e c a r e eli*, c u u n m a i s l o r n f r u n t e , i alegea p a t r o n u n sfnt i la s o r o c u l a c e s t u i a b r e a s l a s e s l r n g e a s p e t r e a c , nct o r a u l p r e a m e r e u n srbtoare. Aa-1 gsi solia, d a r p r i c i n a e r a a l t a , u n a n s e m n a t , p r i l e j p e n t r u t o a t s u f l a r e a s ias p e s t r z i : sosirea c a v a l e r i l o r englezi, s u b c p e t e n i a m a r e l u i d u c e d e L a n caster. D i n t r - o puternica familie d e f e u d a l i , c o b o r t o a r e d i n fiul r e g e l u i E d u a r d al I I I - l e a al A n g l i e i , I o a n , se p r e g t e a s i a tlin n o u t r o n u l , l u p t n d m p o t r i v a a l t e i p u t e r n i c e familii p r e t e n d e n t e l a c o r o a n , a Y o r k - i l o r . J u p a n e r b a n i n s o i t o r i i s i a v e a u s-1 c u n o a s c Ja o s p u l r e g e l u i S i g i s m u n d , c h i a r n s e a r a aceea : u n r o c o v a n z d r a v n , c u ochi s p l c i i , fr g e n e , p e b l a zon cu o roz roie. Craiul Ungariei nchin paharul su pentru Henric d e L a n c a s t e r . r u d a d u c e l u i , cu u r a r e a s-1 v a d cit m a i* Breasl.

32

d e g r a b conducnd oastea englez n lupta mpotriva p g n t i i . E n g l e z u l clipi n e m u l u m i t , c r e z i n d c v o r b e l e Iui S i g i s m u n d d e L u x e m b u r g a v e a u u n tlc i n p r i v i n a r z b o i u l u i d i n t r e F r a n a i A n g l i a c a r e , n c e p u t c u cincizeci i n o u d e a n i n u r m , n u se m a i sfr.ea. D e fa, la a c e l o s p , s e a f l a i d u c e l e B u r g u n d i e i , c a r e m o r m i l a fel d e n e m u l u m i t p e n t r u n c h i n a r e a fcut d e rege. Ducatul din rsritul Franei, B u r g u n dia, d a d e furc- r e g i l o r F r a n e i , d i n p r i c i n a s e m e i e i s e n i o r i l o r si, d a i n c l i p a a c e e a Fi lip s e c o n s i d e r a t r i m i s u l F r a n e i i n u g u s t a nici m a r e a c i n s t i r e ce i se fcea e n g l e z u l u i , n i c i i r e t e n i a u n u i u r m a al a n g e v i n i l o r . F r e d e r i c , b u r g r a v u l d e N i i r n b e r g , i c a s t e l a n u l s u , Hans, s u r d e a u batjocoritor. Cavalerul Leinhart Richartinger, aezat lng j u p a n erban, schimb cteva cu vinte cu vasalul su, Hans Sehiltberger, peste mas. Boierul M i h a i l , n d r e a p t a a c e s t u i a , n u - i p u t u t l m c i lui e r b a n s p u s e l e c o m e s e n i l o r , fiind m p i e d i c a t s a u d ce-i v o r b e s c d e risul z g o m o t o s al lui H e r m a n n d e Cilly. Cci s e n i o r i i s e n t r e c e a u n p o v e s t i r i d e s p r e i s p r v i l e otilor, mbrobodindu-se unii p e alii, flindu-se, ntorcindu-i ifosele ndoit. I s t e u l C i l l y i m b o l d e a n tr-adins, discuia prndu-i mbietoare. Sigismund n u n c e r c a nici el s le p o t o l e a s c z e l u l , d i m p o t r i v , i a i a , n d j d u i n d c s e v o r n t r e c e la fel i p e c m p u l de btaie. ntri" ta r e a c a v a l e r i l o r a j u n s e s-1 n e c j e a s c , p r n du-i s e a r b d , astfel c i n u a p o i s-i d e z m e t i c e a s c . F a p t e l e d e c r u z i m e a l e o s m a n l i l o r , m a i v e c h i i m a i noi, r s r i t u l le c u n o t e a b i n e , d a r a p u s u l d e loc. P e n t r u c s e a f l a u la u n osp, le nfi p r i v e l i t e a d e groaz pe care emirul U m u r din S m i r n a le-o pregtise localnicilor d c la g u r i l e D u n r i i , d u p p r d c i u n i l e n -

33

f p t u i t e n a c e l e i n u t u r i , ca s le fie d e s p a i m i spre supuenie. U n p r i n z d e p o m i n , i l u t r i d o m n i A a a p i i i achingii lui U m u r s - a u o s p t a t c u c a r n e a f r i p t a r o b i l o r m a i g r a i l u a i n a c e a c r u d n v l i r e . Curat barbarie ! protest ducele de Lancaster. S l b t i c i e d e p r i m i t i v i ! s e a r t i n d i g n a t i d e z gustat ducele Burgundiei. ntr-adevr, n t r - a d e v r , aprob b u r g r a v u l de Kurnberg. Vociferau c u toii. S i g i s m u n d le p n d e a c h i p u r i l e cu un s u r s a s c u n s . A c e l a i s u r s il a v e a u i solii m u n t e n i i t r a n s i l v n e n i . Apoi r e g e l e d e s l e g a r a d a : V n e l a i cu toii, d o m n i i m e i ! N - a fost d e c t o n a l t v i c l e n i e a lui U m u r . . O u m v i c l e n i e ? se n e c j i L a n c a s t e r . S n t r e a s c s p u s e l e m e l c c a v a l e r u l e r b a n , t r i m i s u l P r i n c i p e l u i M i r c e a , cci p e m e l e a g u r i l e p r i n c i p a t u l u i s u s-a p e t r e c u t a s a - z i s a c u m p l i t n t m p l a r e . F e e l e b u i m a c e d e b u t u r , a p r i n s e d e focul d i s c u i i l o r , s e n t o a r s e r s p r e c a p u l b l a i al c a v a l e r u l u i v a l a h . Ochii lui ii p r i v e a s u r i z t o r i i n a c e l a i t i m p z e f l e m i t o r i . Le v o r b i c u r a t r o m n e t e , d a r n u fu n e l e s d e c t d e f l o r e n tinul Filippo colari, viteaz cavaler n slujba lui Si gismund, nempcat vrjma al otomanilor, pe care r e g e l e i p u s e s e n g n d s-1 fac c o m i t e a l T i m i o a r e i . C e t e l e r o m n e t i d i n B a n a t , d a t e s u b o b l d u i r e a l u i , i z i c e a u P i p p o S p a n o i l n d r g e a u p e n t r u c l e n v ase iute limba. C u m s n - o nv, dac s e a m n c u a m e a f ie vorbise el vesel. E r a u n cntre n e n t r e c u t i o p i a l a d a n s a m e s t e c a t p r i n t r e o t e n i , d a r n i c i I n m l n u i r e a s b i i nu-1 n t r e c e a u m u l i s e n i o r i . T l m c i In felul a c e s t a s p u s e l e v a l a h u l u i .

34

*

*

n t r - a d e v r , o nalt viclenie, c u m a grit m r i t u l r e g e ! C c i , n t r - a s c u n s , U m u r a fript b e r b e c i , iar p r i n ii i-a t r i m i s p e s t e n o a p t e n A s i a - M i c . O clip d o m n i t c e r e a , a p o i h o h o t e l e s e r o s t o g o l i r n cascade din ce n ce m a i povrnite. Aadar, n u snt mnctori d e oameni ? ntreb Lancaster. D a r nici v i a a n u le-o las c n d le c a d e v r e u n prins. La Cirmen, n 7 1 , cnejii Ugliea, u n macedonean, i V u l c a i n , u n s r b , a u a l e s m o a r t e a , dect s c a d n m i n a lui M u r a d ; p e toi cei d i n a i n t e a lor i s p i n t e c a s e m n a c l u l u i . n '89, l a K o s o v o p o l j e , L a z r , c n e a z u l s r b , p r i n s d e a c e l a i M u r a d , fu ucis n f a a f e c i o r u l u i su tefan. De t e a m , acesta i s-a s u p u s u r m a u l u i su. Baia zid, i p l t e t e p e c h e i p e d e a s u p r a i-a d a t - o p e s n r u - s a , M r i a o, c e fecioar m n d r I d e n e v a s t , l nsoete n toate luptele mpotriva cretinilor. M a i m u l t e g l a s u r i l n u m i r p e t e f a n s p u r c a t , ticlos, zdrean a cavalerilor. P o v e s t i s e e r b a n , i l u a s e v o r b a r e g e l e , i a r a c u m t c e a u a m n d o i , l j n d u - i p e m a r i i .seniori s r u m e g e c u m p l i t e l e f a p t e , s t r a g n v t u r . Cel m a i a p r i g s t r i g a d u c e l e d e L a n c a s t e r . C u n o s c n d p r i n ce viclenii i u c i d e r i se sfiau n t r e e l e familiile Y o r k i L a n c a s t e r , b u r gravul de Niirnberg puse deodat aceast ntrebare : i C u n o a t e c a v a l e r u l rozei roii c u m a p u s m n a B a i a z i d p e s u l t a n a t , d u p c e M u r a d a fost ucis d e v i t e a z u l s r b Milos Obilici ? Ducele ridic din umeri suprat. D o m n i a m e a , c n d n u l u p t , m e r g e Ia v n t o a r e , i a r cnd s e n t o a r c e la castel, p e t r e c e sau i u b e t e . L a K o s s o v o p o l j e l ucise s i r b u l p e M u r a d , c u p u m n a l u l . Doi fii ai s u l t a n u l u i l u p t a u acolo. F r a t e l e mai

35

-mare c z u r p u s d e cel mic, C a i n , a d i c Baiazid, zis i Ildrm... A a ca*"las-l i n p l a t a D o m n u l u i p e n e f e r i c i t u l de tefan Iazarovici ! B a eu zic c d e a c e e a n e aflm aici, c a v a l e r e , ca s-1 p e d e p s i m p e t i c l o s , d u p c e m a i nti v o m sfri i u t e c u a s i a t i c u l . Bieii a c e i a cneji n - a u a v u t la n d e m n otirile noastre... Chiar aa ! strig ducele de Burgundia. Cavalerii n o t r i ii v o r v e n i d e h a c I l d r m u l u i ! D u p c a r e n u n e - a r s t r i c a o p r e u m b l a r e prin... Bizan, risc cavalerul Leinhart Richariingor. D u p osp, j u p a n e r b a n r s u f l cu obid : O vavilonie. domniile voastre, nsoitorii aprobar din cap cu tristee. I - o m v e d e a .i la l u p t , c u r n d . ~ C u a s e m e n e a n e c u n o s c t o r i ai i s t e i m i i lui Baiazid, m i - e t e a m c n - o m iei b i n e ! v o r b i m a g h i a r u l . R m n e a c u m s - i c u n o a t e m i p e o t e n i i n l i m i l o r lor. a d u g s a s u l , c u g n d u l la d r u m u l ce t r e b u i a u s - l fac l a T i m i o a r a . A v e a u s s e l m u r e a s c i a s u p r a a c e s t u i fapt. In h a n u l u n d e t r a s c r s e m p e s t r i a u c a v a l e r i i v i t e j i d i n t o a t e d u c a t e l e E u r o p e i a p u s e n e : francezi, b u r g u n z i , g e r m a n i , e n g l e z i ; ici-colo r s r e a u p r i n t r e ei i t a lieni, unguri, r o m n i bneni, g e r m a n i din inut. A l t v a v i l o n i e ! r o s t i j u p a n e r b a n , ridicnd d i n u m e r i descumpnit. C i n e o s p u n s u b ascultare turmele astea ? Le t r e b u i e u n s i n g u r pstor ca s izbind i m , d a r n i m e n i n u s e n g r i j e t e s le m p a r t c u m 6 - a r c u v e n i , n t u r m e d e oi, d e c a p r e , d e p o r c i , f i e c a r e c u o i e r u l , c p r a r u l , p o r c a r u l s u , c a r e s dea s e a m d e n u m r u l behitoarelor, grohitoarelor... Rsul b o i e r u l u i M i h a i l l s n j e n i .

36

P e b u n d r e p t a t e ! se n c p i n e l s-i l m u r e a s c . P e d e s t r i m e a s m e a r g c u p e d e s t r i m e a , s fie una, clrimea cu clrimea. Tabr e asta ? Cine-i pov u i e s t e c u m trebuie s l u p t e c u o t o m a n i i ? T o a t e o t i r i l e s i n t l s a t e d e c a p u l lor. M a r i i c a v a l e r i p e t r e c la B u d a , v a s a l i i aici. O a d u n t u r d e d e s f r i n a t i !* ntlniser, ntr-adevr, p e strzi, cete glgioase, b u t e , c u t r e i e r n d o r a u l la n t i m p l a r e , m p l e t i c i t e , s p r i jinite de ziduri. La han, prin crme, cavalerii, sutaii i n e a u p e g e n u n c h i t r f e l e c u l e s e n. d r u m o r i r s r i t e l a venirea lor ca ciupercile d u p ploaie. Alii e r a u intuii la j o c u l c u z a r u l , o s p t n d u - s e i n lege, c e r n d n t r - u n a b u t u r . C h e f u r i l e n c e p e a u n z o r i , s e s f r e a u t o t n z o r i . S e g s e a u m u l i c a r e n d u r a u a c e s t cliin al d c s f r u l u i c t e v a zile n ir. D u p v o r b e l e a r u n c a t e n g i m a t , cu guri mbloate, se nelegea c veniser p u r t a i d e rivna petrecerilor dearte, a mbogirii din jafuri, a m punrii eu aventuri nemaipomenite, cu biruine mincinoase. Solia r m a s e v r e m e d e o s p t m n la Timioara, n djduind s gseasc nite oameni d e isprav cu c a r e s n j g h e b e u n l u c r u t r a i n i c , d a r n u f u c h i p , i n e c j i i d e cele vzute trimiii prsir Banatul, ndrepindu-se spre Fgra.

* Aa snt descrii de cronicile vremii.

Capitolul

al

Xll'lea

N C R N C E N A R E A A D O U A O T I FELURITEMoto t Era pe Dynre o aa mulime de brci i corbii, tnct nu sc mai zSfea apa...""

P e c n d c r u c i a i i p r s e a u T i m i o a r a , c a s s e m barce pe D u n r e , l a Orova, Mircea i tibor se preg t e a u d e zor s p t r u n d t o t s p r e f l u v i u , d a r p e d r u m u l cel m a i drept, prin a r a Romneasc, s-1 Intlneasc pe S i g i s m u n d d e L u x e m b u r g Ia T u r n u , u n d e g a r n i zoana maghiar se mai afla ia postul su, nestingherit d e v r e u n a t a c turc ori m u n t e a n . D e ci t a v a v r e m e n u s e m a i v e d e a u p r i n c e t a t e n i d j u p a n e r b a n , nici o t e n i i B r b a t i S t a n c u c l o p o t a r u l . Wicolae d e L u d a n - a v e a r s p u n s l a i s c o d i r i l e fiicei ale A n c a , n t r u c i t l o g o f t u l B a l d o v i n n u t i a c e n s r c i n a r e l e - a d a t M r i a S a ; p r c l a b u l l a fel. L a n d e m n u l j u p n i e i , L i c s a n d r a i s p i t i s t r j i l e . D e l a u n o t e a n afl c i e i s e r t o i t r e i d i n c o t a t e , fti s t r a i e r n e t i , c n d ee m p r e u n a n o a p t e a c u ziua. F e t e l e s u s p i n a u n t r i s t a t e . P u r t a r e a l o r c i u d a t le m i r a . C e i doi t i n e r i l s a s e r s le c r e a s c b a r b a , m u s t i l e , n c t a p r o a p e s n u - i m a i r e c u n o t i . D i n p r i c i n a sfiiciunii, n t r e b r i l e r m n e a u n e r o s t i t c ; p r i v i r e a l o r e r a ocolit. - D e a s t d a t , M r i a T a n - o s s e m a i m p o t r i v e a s c s f a t u l u i c e l d a u , d e a-1 l o v i p e u z u r p a t o r , g r i t i b o r n a d u n a r e a c e s e i n u c u d o u zile n a i n t e d e a cobor* I. Neagoe (O cronica bulgar) n lucrarea sa Mircea cel BStrn", Ed. tiinifica, 1965, Bucureti.

38

m u n i i , la caro l u a r p a r t e c a v a l e r i i m u n t e n i , t r a n s i l v a n i i cei din o t i r e a f e u d a l u l u i Losoncz. A v e m n e v o i e d e oastea valah. M r i a Ta, b r a u l m e u e g a t a s d o b o a r e h i a r a ! strig logoftul Baldovin. Destul v r e m e spurc dosul l u i s c a u n u l d e d o m n i e a l m a r i l o r B a s a r a b i ! Cit d e s p r e N a n U d o b , s mi-1 l s a i m i e ! D o m n i t o r u l ocoli v o r b e l e din u r m a l e d r e g t o r u l u i . T r o n u l B a s a r a b i l o r , d u p c i t e t i m , s e g s e t e la Cmpulung," aprigule boier. Nu, nu, oastea noastr nu s e v a m p r i . m p o t r i v a o t o m a n i l o r s n e n d r e p t m mai inti. i c u t p r i v i r e a p r i e t e n u l u i t i b o r . L a n t o a r c e r e , ns, ai s duci p r a d b u n a . . . n a i n t e d e a fi p u s n m i c a r e o t i r e a , o solie a d u s e v e t i m b u c u r t o a r e d e la r e g e . I n 13 a u g u s t cruciaii, c a m 100 000 c r e t i n i 60 000 c a v a l e r i i 40 000 p e d e s t r i a j u n s e s e r l a O r o v a . D u p p a t r u zile, n 17, D u n r e a fusese t r e c u t n acel loc, p e m a l u l d r e p t . P o p a s u l l - a m fcut la V i d i n , u n d e n - a m i n t l n t nici o mpotrivire, porile cetii fiindu-ue deschise ru m a r e b u c u r i e d e a r u l S t r a i m i r , r u d a D o m n i e i T a ' e . . . " Mai d e p a r t e , S i g i s m u n d s c r i a c s - a u n d r e p t a t m p r e u n c u a c e s t a s p r e R a h o v a , p e c a r e a m l o v i t - o i a m l u a t - o n s t p n i r e a noas'.r"*, i c n a i n t a u s p r e N i e o p e l u l M a r e . D e aceea, D o m n i a T a i p r e a c r c d i n c i p s u l n o s t r u vasal, voievodul tibor, grbii-v a ne ajunge..." In c e t a t e sosi i o a l t v e s t e , d a r d e a c e a s t a n u l u c u n o t i n d e c t D o m n i t o r u l M i r c e a , La u l t i m u l o s p d a t d e e l n c e t a t e a F g r a , sc ivi p e n e a t e p t a t e j u p a n e r b a n , s p r e b u c u r i a fiicei lui L u d a . O b r a z u l lui, s c p a t d e s t u f u l b r b i i i a l m u s t i i , p r e a i m a i t n r . D e s p r e B r b a t i c l o p o t a r p r e t i n d e a c n u a r e h a b a r ,

39

d a r s u r s u l , voioia l d d e a u d e gol. L i c s a n d r a se m u l u m i c u v o r b e l e ce i le a d r e s D o a m n a M a r a : t i u d o a r a t i t , c snt s n t o i a m i n d o i . Mai m u l t n u i-am p u t u t s m u l g e j u p a n u l u i . T r e c u r munii, innd malul d r e p t al Oltului, ocolind s t a v i l a ce o fcea Cozia. Din d r e p t u l C i i n e n i l o r t r e c u r p e s t n g a i m e r s e r t o t p e p a r t e a a c e e a m p d u r i t p n l a Climne.ti, p r s i n d m a l u l j o s a l r i u l u i i u r c n d p e c u l m e a T i t e t i ; p e s t e c u l m e a aceea. n a i n t i n d m e r e u , ocolind p r i p o a r e l e p n c t r e F r u n i l e S l t r u c u l u i , lsndu-le in stnga de u n d e d u c e a un d r u m spre Curtea de Scaun Arge o luar spre Poiana Spi nului. I n i n i m a D o m n i t o r u l u i se t o p e a , ca n c l z i t la o fla c r , u n b o d e c e a r , i c l d u r a a c e e a ii c u p r i n d e a p e n c e t u l t o t t r u p u l . C u t r e i e r a s e d e copil p r i l e a c e s t e a n e a s e m u i t e ale rii Basarabilor Basarabina zemlje, c u m o n u m e a u neamurile slave de la sudul Dunrii n s o i n d u - i c l a r e p e glorioii si n a i n t a i , s a u t o v a r al v n t o r i l o r d o m n e t i ia l u p t a d r e a p t cu u r s u l , r p u s n u m a i d a c e r a i n t i t c h i a r n i n i m , la a e z a r e a c a p c a n e l o r p e n t r u c e l e l a l t e j i v i n e , l a s g e t a r e a coco u l u i d e m u n t e , c n t t o r n d r d o r a d r a g o s t e i . M i r e a s m a c o d r i l o r p a r c e r a a l t a , s u s u r u l firicelelor d e a p d u r e r o s d e d u l c e , c i r i p i t u l p s r i l o r c e r e t i m a i voios ca o r i unde. S n u n e l s m s p r e Topolot p o r u n c i , t r e s r i n d ca d i n t r - o v i s a r e i t r e c u in f r u n t e a o a s t e i . s-i n d r u m e c a l e a , s p r e n e m u l u m i r e a c u r t e n i l o r si. t e m t o r i d e v r e o n c o l i r c a h i c l c a n u l u i . Indeprtnclu-st.: d e v i jelioasa ap a Topologului, povrnit chiar de sub pis c u l N e g o i u l u i , a p u c a r p e o cale d e p o i e n i l o v i s t e n c i a j u n s e r a p r o a p e s p r e Olt, la S c u e n i , n t r - u n d r u m d e

40

c a r e ce p r i n V a l e a D a n u l u i lega C u r t e a D o m n e a s c d i n A r g e c u Cozia. O r i V l a d n - a a f l a t n c d e v e n i r e a n o a s t r , ori s-a a s c u n s n g a u r d e a r p e ! D e m i r a r e c n u n d r / n e t e c e l l a l t hiclean... r o s t i b o i e r u l B a l d o v i n , i g u r a l u i a v u o s t r m b t u r d e p a r c i - a r fi picat l i m b a . . Unda unui surs lumin chipul Domnitorului. C t d e p u i n c u m i n e n i e a r a v e a . tot a r socoti c p e a c e s t e m e l e a g u r i n u e n i m e r i t s n e loveasc. n c o l e t i v r j m a u l u n d e n u se a t e a p t c a i s-o faci, i rspunse senin. D e o d a t s e isc, d i n s p r e p d u r i , c h e m a r e a n d e p r tat a u n u i corn de vntoarc. Domnitorul struni sireapul, ctnd lung ntr-acolo. Se apropiar de el voie v o d u l t i b o r i b a n u l Losoncz, u o r n e d u m e r i i . Din n o u r s u n c o r n u l . U n d u i r i l e lui m o l c o m e , p r e l u n g i , nvluitoare atraser atenia n t r e g i i oti, Ciiva curteni g a l o p a r c t r e c p e t e n i i . S e d e s p r i n s e d i n c e a t a l u i i j u p a n e r b a n , n s o i t d e u n t r m b i a . C o r n u l chem iari. P r e a m a i aproape. M r i a T a , ce a t e p t m ? se n e l i n i t i b o i e r u l B a l dovin. R s u n e t u l u n e i t i i m b i e a c o p e r i c u v i n t e l e sale. I.a u n semn al Domnitorului, suaul galop spre codru, u r m a t de o t e a n . S e o p r i r l i n g h i u r i l e d e la p o a l e . T r m b i a u l s u n i a r l u n g . F o n i r t u f r i u r i l e ca l e g n a t e d e u n v u t uor. S u f l a d o u a o a r , a p o i d u p u n s c u r t r g a z , a t r e i a o a r . Se Urnir a t u n c i s u m e d e n i e d e t r o p o t e , ca .i c u m a r b o r i i s - a r fi p r e s c h i m b a t i n c l r e i . Din s p a t e l e - celor doi i z b u c n i r p o r u n c i l e a s p r e ale c u r t e n i l o r c t r e p i l c u r i , i r s r i ca o p d u rice d e lstri, d i n m i n i l e o s t a i l o r : s u l i e , l n c i , s gei s e n t e i n d n s o a r e .

41

D o m n i t o r u l i n d r e p l u s i r e a p u l c t r e p d u r e , i s cnd s t r i g t e ' d e ngrijorare. Logoftul porni n u r m a s a n e c j i t M r i a S a a v e a d e la o vreme p r e a m u l t e c i u d e n i i ! Nici ceilali n u se d u m i r e a u ce a r e d e g n d , d e ce n u d a p o r u n c o a s t e i sale s se a e z e p e n t r u lupt. J u p a n e r b a n porni cu nsoitorul napoi, se p i r o n i n p r e a j m a b o i e r u l u i B a l d o v i n . O a s t e a n e v z u t sosea n t r a p u l b t u t al cailor. Nici u n g l a s d e r z b o i n i c , d o a r acel t r o p o t r b u f n i t d e c o p i t e , n c e t d e o d a t , i linitea s e a t e r n u g r e a . T o a t e p r i v i r i l e se n c r n c e n a u i n i r - a e y l o . B r a e l e n c l e t a t e p e a r m e a t e p t a u n d e m n LI 1 s u t a i l o r , ca s le m n u iasc. S e a f l a u la loc deschis, p r i m e j d i o s , p e c n d h i clenii e r a u o c r o t i i d e copaci. U n g l a s n b u i t a j u n s e p n la ei ; p o r u n c a aceea t r e c e a d i n c p e t e n i e n c p e t e n i e , d i n c e n ce m a i slab, p i n p i e r i c a u n ecou, u n d e v a n a f u n d u l c o d r u l u i . S e p r e g t e s c s n e loveasc ! s t r i g logoftul. D o m n i t o r u l n u s c n t o a r s e s p r e el. S t a n a , c a i c u m a r fi a t e p t a t s - i t r e a c p e d i n a i n t e o o a s t e b i ruitoare. S e i v i r l a liziera p d u r i i c i v a c l r e i . V e n e a u n p a s u l cailor. N e t r i m i t o solie . b o l b o r o s i l o g o f t u l . M i r c e a c l t i n din c a p u o r . C a l u l j u p a n u l u i e r b a n a t i n s e c u b o t u l p e a l b o i e r u l u i B a l d o v i n . De la o o a r e c a r e d e p r t a r e p r i v e a u i ceilalai c u r t e n i n o b i lii t r a n s i l v n e n i i u n g u r i i n t r e g a o a s t e , ateptncl s v a d c e s e n t m p l , g a t a n orice clip s d e a n v a l l a p o r u n c a i n a i m a r i l o r . B a n u l Losoncz i v o r b i v o i e v o dului tibor n c e t : M r i a S a n - a r t r e b u i s n e s o c o t e a s c p u t e r e a d e l u p t a oastei v a l a h e . Att eu, cit i s l v i t u l S i g i s m u n d n c - a m m s u r a t c u e a . I s c u s i n a , d r e g t o r i i lui V l a d a u

42

, f: i

:

t

i n s u i t - o tot d e la B a s a r a b i . N u t i u c i n e e s f e t n i c u l u z u r p a t o r u l u i , d a r p o v a a sa i-a a d u s i n t r e i i n d u r i izbnd asupra noastr. Mircea a r e u n gnd. Nu-1 desluesc, dar a m n credere n judecata lui neleapt, rspunse cellalt. Din g r u p u l soliei se d e s p r i n s e u n s i n g u r c l r e . p l t o a t , cu coiful p e c a p , c a v a l e r u l se s l t a u o r n s c r i , a t i n g n d o b l n c u l eii. C a l u l , i n u t s t r u s n friu, i z b t e a c a p u l b l a n , d a t p e s p a t e , cu b o t u l t r a n d a firiu l a r g d e s c h i s , s f o r i n d n t r i t a t . C o a m a lui a r g i n t i e f l u t u r a ca u n f u i o r a l b d e b o r a n g i c d e s p l e t i t , pieptnat. Calul Mriei Tale 1 ndrzneala hicleanului n-are margini. E chiar Nan Udob ! url boierul Baldovin ca trsnit. M n a D o m n u l u i M i r c e a a r t s p r e el ca p e n t r u l i n i t e , d a r logoftul m p u n s e calul fr m i l cu c