poesis international 5

Click here to load reader

Post on 31-Oct-2015

20.659 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poesis International nr 53 DUMITRU PĂCURARU4 CLAUDIU KOMARTIN - Viszerale Reaktion5 IOAN ES. POP - Adevăruri din viitorTADEUSZ ROżEWICZ7 Supravieţuitor Cine este poet8 Omul nou Poem o frunză tocmai a căzut pe pămant9 Printre multiple indeletniciri Poezia meaANGELA MARINESCU10 Poemul cel mai de jos11 das Gedicht von ganz untenCONSTANTIN VIRGIL BĂNESCU14 Geanta Femeia kartari15 kartari svapna svapna svapna16 ocheadă ocheadă ocheadă jagrat (casa) svapna-gata svapna (ithyphalli)17 svapna (floarea cu o singură petală) kartari (nu şi nu) zidul de mătase camera copilăriei mele blandeţea mea18 NICOLETA CLIVEŢ - Poezia – cea mai blandă dintre morţiLADIK KATALIN21 Nyari felhő Konnyek Rovidhullamok Viz alatti mosoly Uveg Orokke valosag A csira Jel Boldogsag Nor de vară Lacrimi Unde scurte Zambet sub apă Sticlă Eternitate Germene Semn Fericire22 Het orszag Nem ho Egi kormok Gombvillam Hordoban szőtt A szel es a szuka Șapte țări Nu zăpadă Gheare cerești Fulger globular Țesută in butoi Vantul și cățeaua 23 JEAN GIONO - Omul care sădea arbori27 AUREL PANTEA - Poeme30 RADU VANCU - Guillaume poetul şi prietenulVIRGIL MAZILESCU38 El Mundo Ya No Habla Poema La Voz, La De Esta Nina Otro Pais, Otro Paisaje... Lumea a incetatsă vorbească Vocea aceasta a fetiţei Altă țară, alt peisaj39 Poema Recordar Este Sabado Să-ți amintești această sambătă40 FLORIN CARAGIU - Capătul lumii, sufletul42 TEODORA COMAN - Paradoxul PenelopeiKUKORELLY ENDRE45 Hallgat szepen ul Ascultă stă frumosV. LEAC47 meciul le match48 GELLU NAUM - La isla (fragmento):TEFAN MANASIA - ANTWERPEN53 Ploaia a umplut acoperişele Rememoreazămai rid Vezi flamingi lăsaţi de capul lor54 N-am ţinut să văd varanul de Komodo Mi-a fost teamă că m-aş putea M-am topit ca Aş fi intratin librăria de pe Meir O mie de ani Pentru că ei au mutilat odinioară paraşutişti aliaţi coborau negresa, doică faulkneriană Aici in dreptul coloanei55 (Roses) (The Ideal Crash) (Instant Street) (Nothing Really Ends) ANEXA 1 - mall sonet ANEXA 2 - motocicleta de lemn56 CHRIS TANASESCU - Translocal Identities and Transnational Places. Notes on the Poetic Selfin the Global AgeIANCU LAURA59 Minden gyaszlap kezdősora Primul rănd din orice anunţ de deces60 Isten Emlek ima feloldozasert Fagypont Dumnezeu Amintire rugă pentru iertare ~ngheţ61 COSMIN CÂRCIOVA -Voia (fragmente)66 DAN-88 OCTAVIAN SOVIANY - Complexul paraginei90 CLAUDIU KOMARTIN - Dragan Jovanović Danilov. Ritualizările viziuniiDRAGAN JOVANOVIć DANILOV91 Jedan miran pogled O privire calmă92 EMILIAN GALAICU-PĂUNPortretul artistului nepereche in chip de mulţimeSZALMA REKA98 Karjaidban99 Vasznak ValtozatokANA BLANDIANA100 De-a voinţa Din ce in ce mai străină Z vůle nejvyššiho Čim dal vic jako cizinka101 Rugăciune Secolul nostru E noaptea Modlitba Naše stoleti To je ta noc102 FELIX NICOLAU - Performatism Won’t Call a Spade a Spade105 Editura Herg Benet108 Patru tineri poeţi romăni traduşi în limba germană de Ernest WichnerGABRIEL DALI:108 bei dir zu hause selbstportrat in casa ta autoportret109 lampa distrugerea aprilie die lampe vernichtung aprilVAL CHIMIC110 *** cu koaie, mama111 *** mit eiern, mutterMIHAIL VAKULOVSKI112 Paşii taţilor noştri * * * * poemul tău – tău113 Die Schritte unserer Vater BERTOLT BRECHT dein – dein gedicht114 ANDREI DOSA114 theorist 115 și puful ei blond und ihr blonder flaum116 NAOMI IONICĂ - O nouă lectură a Tinărului Ulise146 MIRIAM VAN HEE131 polonia sau austria new york vorbe la pas Ţară străinăMESTYAN ADAM134 Tot mai gri Improvise! Bătrani135 La Nil Şi incăGANKHANANI MOFFAT MOYO137 When Songs Cease Cand incetează cantecele138 The Poem to Write Poemul de scris140 ANGELA MARINESCUMATEI GAVRIL141 Halucinaţie Comunicare Concert

TRANSCRIPT

 • Poesis Interna\ional

  Iunie 2011

 • Director Dumitru P[curaru

  Redactor-;ef Claudiu Komartin

  Redactori Ion Mure;anFelix NicolauRadu VancuBalzs F. Attila

  Redactori coresponden\i Octavian SovianyIoan Es. PopChris TanasescuR[zvan |upaRita ChirianLszl NomiJnk KrolyIlyes Ildik

  Prezentare artistic[Oana Mirabela P[curar

  Secretar de redac\ieMaria Adriana Zaharia

  TehnoredactorIoana Zaharia

  FotografieTadao ShibataIuliu IgnatAlfredo Alcazar

  Colegiul directorDumitru P[curaruGeorge VulturescuIlie S[lceanuVeres Istvn Ioan Nistor

  EditorCentrul Multicultural Poesis

  Redac\ia ;i administra\iaStrada Mircea cel B[tr]n nr. 15Satu Mare cod 440012Telefon< 0261-767300Fax< 0261-767301

  Foto copert[Mircea Stru\eanu

  DirectorGeorge VulturescuTehnoredactareTatiana VaidaFotoIonic[ MoldovanRevista Poesis este membr[ a Asocia\iei Publica\iilor Literare ;i Editurilor din Rom]nia (APLER);i a Asocia\iei Revistelor ;i Publica\iilor din Europa (ARPE)Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Rom]nia

  Revista Poesis

  Poesis Interna\ional

  e-mail< [email protected]

  Revista poate fi accesat `n pdf pe www.informatia-zilei.ro;i pe www.poesisinternational.com

  Revista poate cumprat de la chiocul de ziare Inmedio din mall-uri, din librriile Humanitas i din librriile Crtureti

 • eDitorial Poesis interna\ionaliunie 2011

  3

  D ac[ o serie de reviste, mai mari sau mai mici, unele de un amatorism `nduio;[tor, altele de oagresivitate resping[toare, nu ar fi sprijinite financiar de consiliile jude\ene pe cale de a fi desfiin\ate,din punct de vedere cultural nu ar interesa absolut deloc a;a-zisul proiect de regionalizare lansat `n vara acestui an.C[ \ara este t[iat[ `n patruzeci de felii, c[ va fi `mp[r\it[ `n 8, 12 sau 16 unit[\i, Rom]nia r[m]ne egal[ cu sine, o\ar[ greu de a;ezat `ntr-o matc[ proprie, tinz]nd mereu dup[ tiparele culturale ale altora, `n c[utare continu[ dup[elemente civilizatoare. Secole de-a r]ndul degeaba au existat trei provincii rom]ne;ti dac[ `ntre ele nu a existat ocompeti\ie de niciun fel. Nici m[car nu ;i-au dorit s[ se cucereasc[ una pe alta, cu excep\ia voievodului Mihai. |[rilerom]ne;ti au fost cum au fost ;i nu mai are rost s[ `nv]rtim cu\itul `n ran[.

  Preten\ioas[ la prima vedere, banal[ pe fond, ideea regionaliz[rii este una c]t se poate de proast[. Tocmai deaceea ar fi minunat dac[ s-ar pune `n practic[. Pe marginea e;ecului garantat am avea `nc[ un motiv de bucuriesado-masochist[, am avea ` nc[ o mie de motive s[ ne facem praf institu\iile ;i clasa politic[. Mediocritatea institu\ional[este pilonul `n jurul c[ruia graviteaz[ `ntreaga fiin\[ na\ional[. :ubrezenia institu\iilor noastre a fost ;i este unstimulent major `n ierarhizarea valorilor. Aici \inte;te proiectul pre;edintelui B[sescu< dac[ unit[\ile administrativevor fi mai mari nu se vor observa deficien\ele actului administrativ.

  C]nd ai o clas[ politic[ mediocr[ ;i incapabil[, salvarea poate veni din num[rul foarte mare al exemplarelor, alindivizilor c[rora li se `ncredin\eaz[ responsabilit[\i sociale. Altfel spus, dac[ politicienii sunt pro;ti, obligatoriu es[ fie mul\i. De pild[, e preferabil un num[r de 467 de parlamentari slabi unui num[r de 300 la fel de slabi. Ca s[ nudispar[, o comunitate format[ din indivizi slabi trebuie s[ fie mare. Noi am rezistat `n istorie nu pentru c[ am fostpu\ini ;i de;tep\i, ci pentru c[ am fost mul\i. Mul\i, `mp[r\i\i `n \[ri, \inuturi, zone, cnezate, voievodate, regiuni,jude\e, raioane etc. am supravie\uit. Putem supravie\ui numai desp[r\i\i. Reu;im `mpreun[, un frumos ;i sublimslogan. A;adar, o \ar[ ca Rom]nia trebuie `mp[r\it[ `n c]t mai multe felii, `n unit[\i teritoriale minuscule, ca s[ nuse vad[ c]t de ;ubred este `ntregul.

  Lumea politic[ este ` n fond una a contrariilor simple. Politicienii no;tri opereaz[ cu concepte simplu\e. Ei se simt`n elementul lor utiliz]nd contrariile similare, identice ca valoare< alb/negru, frig/cald, st]nga/dreapta, minciun[/adev[r,bun/r[u, ora;/municipiu, jude\/regiune. Toate acestea puse `n balan\[ tind s[ dea un soi de echilibru `ntre valoare;i non-valoare. ~n cazul nostru, strict pe subiect, `ntre sus\in[torii ;i nesus\in[torii regionaliz[rii.

  Ce se va ` nt]mpla c]nd se va fi terminat procesul de diferen\iere? Sau s[ se fi terminat acest proces de diferen\iere`ntre valoare ;i non-valoare ;i noi nu ;tim? Nu vedem acest lucru din cauza mandatelor care urmeaz[ unul dup[altul, din patru `n patru ani.

  Poate fi introdus[ `n ecua\ia regionaliz[rii literatura? Considerat[ mult[ vreme ca fiind singura capabil[ s[explice lumea din jur, cu siguran\[ ;i-a pierdut aceast[ func\ie social[. Cultura noastr[, `n mod paradoxal, este at]tde unitar[ `nc]t ar suporta orice tip de regionalizare. Ar avea de suferit doar din punct de vedere material. Unam[nunt nesemnificativ.

  ~n ciuda slabului apetit pentru cultur[, `n ciuda mediocrit[\ii clasei politice, at]t baronii de st]nga, c]t ;i cei dedreapta, `n general, accept[ sponsorizarea revistelor de cultur[. Se pare c[ din punctul de vedere al consilierilorjude\eni - majoritatea incul\i ;i grosieri, dup[ cum `i catalogheaz[ Centrul -, cultura nu pare s[-;i fi pierdut totalfunc\ia social[.

  Ar reie;i de aici c[ institu\iile noastre cu c]t sunt mai ineficiente ;i conduse de oameni c]t mai incapabili cu at]tmai mult se apleac[ sau, m[ rog, tolereaz[ actul de cultur[?

  S[ depl]ngem, a;adar, dispari\ia baronilor locali. :i s[-i salut[m pe cei regionali, ` nc[ ` n stadiu larvar. Cu siguran\[vor fi la fel de incapabili, la fel de corup\i, dar mai pu\ini.

  Regionalizarea culturii, cultura regional[

  Dumitru P[curaru

 • eDitorialPoesis interna\ional iunie 2011

  4

  M -am simit deodat nduioat cnd, dup mai multe zile petrecute mpreun n care nu reuisem sdepim stadiul banalitilor politicoase, Bjrn Kuhligk a lsat ntr-o noapte, dup lectura avut laSibiu, garda jos i mi-a spus c n Bucureti a trit cteva momente oribile. Mi-a povestit pe scurt o secven pe caremi-o descrisese cu aceeai stupefacie, cu dou zile nainte, Uljana Wolf (pn i detaliile reinute de cei doi erauaceleai)< pe Calea Victoriei, n faa vitrinei magazinului Gucci, un ceretor cu un bra amputat, ntins pe un carton, ar-tndu-i ostentativ ciotul trectorilor. n jurul lui, cini vagabonzi care i dau trcoale, l miros, un film pe care mi-am dat seama l-am vzut de attea ori nct am ncetat s-l mai receptez. Era n cuvintele lui Bjrn amestecul dedezgust i revolt pe care l simi n mod normal n faa oricrui spectacol grotesc. Pentru mine ns, abjecia pare s fidevenit, cu anii, o parte normal a lucrurilor. Bnuiesc c ceva similar li se ntmpl mcelarilor cnd nu mai simtmirosul de carne macr.

  ntre communication breakdown i lost in translation, cele patru lecturi avute de poeii germani invitai n Romniampreun cu opt poei romni, la Bucureti, Braov i Sibiu, m-au ajutat s neleg cte ceva despre fiecare dintre noi.Traducerile n romnete ale poemelor lui Uljana Wolf, Ulrike Almut Sandig, Daniel Falb i Bjrn Kuhligk sunt, se vavedea n revist, ireproabile. Dicia lor n mod evident original, vocaia incontestabil. i totui, de unde vin difi-cultile de receptare, momentele n care, citindu-le, am simit c aceste poeme sunt excelente, dar nu mi se adreseazn mod direct? Tehnica i elaborarea meticuloas pe care le intuieti la nemi, partea de experiment (n sensul cel mailarg) a acestor texte pot face cteodat discursul prea greu de decodat? M frustreaz, n general, la poezia germanrecent att ct o cunosc din traduceri, de la Thomas Kling ncoace impresia unui mecanism foarte bine reglat i,de la un punct ncolo, autosuficient. nelesesem i n urma ntlnirilor cu poeii suedezi c poezia conceptual este, nnord, direcia cea mai influent de astzi poate i fiindc permite, la adpostul confortabil al experimentului de limbaj,consacrarea discursurilor care nu mai comunic nimic. Bjrn, n schimb, mi s-a prut iritat de obsesia corpului npoezia romnilor, de autismul lor, de visceralitatea n exces. Comparaia cu ceretorul ciung era la ndemn.

  Politizarea extrem a corpului din poezia romneasc (ntotdeauna la voi e vorba despre corp, a fost reproul luiKuhligk) s-a lovit de oroarea de intimitate i de manipulare a nemilor. Decena pe care trebuie s o impun discursulprivat a ntlnit intimitatea sngernd, dezvluit fr rezerve de poeii generaiei mele. Civilitatea, pe de o parte, iexpunerea fr nici o precauie a rnilor, pe de alt parte, au stat pentru cteva seri fa n fa. neleg de ce violenaemoional i stridenele lumii noastre le repugn germanilor. De ce un occidental privete cu condescenden paradasuferinei la care suntem prtai i pe care uneori o regizm noi nine n cele mai mici amnunte. Poeii romni li sevor fi prut oaspeilor notri mult prea dornici s se devoaleze, s se mrturiseasc> trind i crend ntr-o paradigmdiferit, poetul romn nu-i las loc de-ntors cititorului, l face prta la traumele i exasperrile lui, are un comportamentprofund nedemocratic, hituit de fantasmele unei interioriti rnite i vindicative> vorbete obsesiv despre eu, un euaproape ntotdeauna susceptibil i nevrotic, pentru care miza poeziei e personal i extrem de subiectiv> pentru nemi,poezia nu mai poate fi confesional sau cutie a milei, ci un discurs alternativ care i propune s nu lase limbajul sufocatde limbajele publice ale manipulrii, de aceea caut s demonteze discursurile actualitii publicitar, politic, juridic,administrativ pentru a le putea arta n toat goliciunea lor, spre a le demistifica. La mijloc nu e neaprat, cum ne-amputea grbi s judecm, deficitul de sensibilitate al unora contrapus disponibilitii exagerate a afectelor celorlali. Ar fiprea simplu s reducem totul la banala opoziie spirit germanic vs spirit latin.

  n timp ce poezia german de astzi are de-a face cu realitatea unei lumi postcoloniale preocupate de ruinarea ca-pitalismului, epuizarea resurselor naturale, dezintegrarea limbajelor convenionale sau ecologismul, noi facem ncontinuare o literatur cu (i din) disperare. ntr-o societate structurat rigid, n care discursul public este impersonali funcional (n vreme ce la noi e vituperant i superficial), mai bine te ngropi n tine, sub o aparen ireproabil, dects intri n spaiul personal al altuia, s impui sau s i se impun ceva.

  Noi, romnii, rspundem cel mai bine cum tim, cu rbufniri de violen i crize de isterie stimulilor grosieri,iar discursul normalitii, al echilibrului i al decenei rmne spulberat. Obinuii nc cu mijloacele rudimentare derepresiune ale comunismului terminal, dilemele noastre cele mai mari sunt de natur identitar. Cum am putea credec vom gsi brusc un limbaj comun cnd problemele noastre sunt att de diferite?

  Rmne, n cele din urm, experiena unor momente de graie pe care, citind-o, doar poezia adevrat mi le poatedrui. Nu voi sufla o vorb despre plpitul copacilor i ncepe Ulrike Almut Sandig un poem superb, iar versurilesale rafinate despre absen i pierdere sunt, pentru mine, suficiente ca s-mi ntrein credina c poezia este n loculpotrivit. i c ne d exact att ct putem primi.

  i dac am rmne cu att, i tot ar trebui s ne simim norocoi.

  Viszerale Reaktion

  Claudiu Komartin

 • eDitorial Poesis interna\ionaliunie 2011

  5

  P oetul Ion Zubacu, prietenul nostru de Dincolo, mi-a oferit anul trecut, pe cnd lucram la Ziarulde Duminic, un interviu care a aprut online pe 2 decembrie 2010, sub semntura LucieiNegoi. La un moment dat, Zubacu pune o problem care m obsedeaz i pe mine de mult vreme, darpe care am tot amnat s o transform ntr-un text editorial. Zice Zubacu abia acum s-au creat acumulri istorice care favorizeaz premisele unei dezvoltrireti, pe teren i rdcini proprii. () Odat cu maturizarea textual a generaiei '80, nu cred c mai avemce imita din lume, am imitat pn acum tot ce se putea imita i ne-am sincronizat nu doar cu latinitateacultural a Europei, ci i cu spiritul anglo-saxon al Americii. Abia acum, literatura romn a ajuns la vrstacnd poate evolua pe cont propriu, urmndu-i propriile vrste istorice naturale i pulsiunile de creterevital ale propriilor rdcini.

  Toate acestea duc cu gndul la faptul c am o literatur secundar, care nu ne-ar face atractivi pentrupiaa occidental de carte nici azi, aa cum nu ne-a prea fcut nici ieri. Poate, totui, secundar ar trebuinlocuit n cazul nostru cu secund< da, cel mai adesea, modelele s-au impus din afar, un scriitor romntrebuia musai s e un romantic ntrziat, un Dostoievski autohton, un Kaa de limb romn pentrua validat, chiar dac valoarea i originalitatea nu-i erau contestate> simplicnd, nu valoarea, ci faptul cvine mereu de pe poziia a doua l face relativ puin interesant pentru traductorii, editorii i cititorii dinstrintate. i dau parial dreptate lui Zubacu, dar nu pn ntr-acolo nct s susin c literatura romnreprezint, de-a lungul scurtei ei istorii, doar un act de imitaie i servitute, nu i unul de creaie, chiar i dinpostura ei de literatur secund.

  Ct privete enunul< Abia acum, literatura romn a ajuns la vrsta cnd poate evolua pe cont propriu,urmndu-i propriile vrste istorice naturale i pulsiunile de cretere vital ale propriilor rdcini, nclin su mult mai de acord cu el, e i pentru faptul c vorbete despre prezent-viitor, iar din acest prezent-viitorfac parte i eu i mi-a dori ca Zubacu s aib dreptate.

  Am cunoscut n aceti ultimi ani civa traductori strini redutabili care s-au artat pasionai de literaturaromn i interesai de traducerea ei. Cea mai recent i ncurajatoare poveste n aceast privin am trit-odup ce le-am cunoscut pe Clara Mitola din Italia i pe Elena Borrs Garca din Spania, dou tinere care auparticipat, anul trecut, la un program de burse pentru traductori iniiat i susinut de Institutul CulturalRomn. Din cei zece cursani venii din mai multe ri ale Europei, patru au decis s rmn n Romnia.Printre ei, Clara Mitola i Elena Borrs Garca, care, la ntrebarea mea< Ce v-a fcut s rmnei aici?,mi-au rspuns< Literatura romn. Are ceva special, ceva ce n-am ntlnit n alt parte. S e acel cevaspecial faptul c literatura romn a ajuns la vrsta cnd poate evolua pe cont propriu, urmndu-i propriilevrste istorice naturale i pulsiunile de cretere vital ale propriilor rdcini, aa cum spune Ion Zubacu?Foarte probabil, dar oare de ce, dup ce spun adevruri din viitor, poeii se mut repede Dincolo?

  ioan es. Pop

  Adevruri din viitor

 • 6Tadeusz Rewicz este nu doar unul dintre poeii polonezi clasici ai secolului XX(alturi de Czeslaw Milosz, Wyslawa Szymborska i Zbigniew Herbert primiidoi ctigtori ai Premiului Nobel), ci i unul dintre ultimii mari modernitieuropeni n via. Rewicz s-a nscut n 1921 la Radomsko i a fost martor iparticipant la toate marile momente istorice din ultimii 70 de ani a fcut partedin Rezisten n timpul ocupaiei naziste a Poloniei, a scris poezie n comunismi dup cderea acestuia. Ctigtor al festivalului de poezie de la Struga la un andup Ginsberg i autor a peste 50 de cri (poezie, teatru, proz), Rewicz a scris,de la debutul su din 1947 i pn n anii 2000, numeroase volume de versuridevenite celebre (Gos Anonima, Twarz trzecia, Regio, Puapka, Paskorzeba, Naszstarszy brat, Szara strefa) fiind unul dintre autorii preocupai de rennoireamijloacelor de expresie, att n poezie, ct i n teatru. Opera lui Rewicz este ooper mpotriva uitrii i a nimicirii contiinei, una dintre cele mai nalte expresiiale psyche-ului european de dup al doilea rzboi mondial.

  tadeusz rewicz

 • invitat Poesis interna\ionaliunie 2011

  7

  Supravieuitor

  Am douzeci i patru de anidus la mcelam supravieuit.

  Urmtoarele sunt sinonime goale nici urmde lipogramatisme ori pangramatisme,nici pomeneal de erasures (poeme noiextrase din corpul poemelor clasicilorprin tergerea mai mult sau mai puinrandomizat a unor cuvinte sau a unorpropoziii ntregi) .a.m.d. Prin urmare,dac prin tehnicitate subnelegem,cum se face de obicei, vreo variant deexperimentalism, atunci lui Mazilescutermenul pur i simplu nu i se poateaplica> fr doar i poate, el nu are nimicn comun cu spiritul oulipienilor degenul lui Oskar Pastior, bunoar, ncfertil n poezia european, dac ne gn-dim la poei precum elveianul Urs Al-lemann sau, printre cei relativ tineri,bulgarul Georgi Gospodinov.

  Cu toate aceste precauii, senzaiade dexter, indepasabil tehnicitate ens nu mai puin real i acut, i vinedin evidena, reconfirmat poem de

  poem, a faptului c limbajul lui cu-noate aproape exclusiv figuri ale ne-gaiei, renunrii, denudrii, suprimrii,rupturii. n logica poeziei lui Mazilescu,predicaiile eseniale se construiesc prinelipse i litote. Aa nct n-are cum sne mai surprind c undeva se vorbete n treact, e drept, dar nu mai puinsesizant despre nlarea la cer dupce se va alege cenua de industria din-tre cuvinte< de ce trebuie s ne oprimtocmai noi / i brusc s ne nlm lacer / cu oboseal mult cu jumtate dincenua / acelei industrii dintre cuvinte(cronic). Cine admite cremaiunea cu-vintelor (m rog, a industriei dintreele) nu poate pune nici un pre pe dic-tonul mallarman dup care poezia seface cu cuvinte> ba dimpotriv, ar fimai degrab de prere c poezia se facempotriva cuvintelor, prea burgheze iflasce pentru o misiune att de exigent ba chiar pe dos, cuvintele micii grase sunt lsate pe dinafar tocmaipentru ca poemul s poat vorbi maicu for. S poat chiar, la o adic, surle< ei au lumea lor i lumea asta alor mi face grea / i chiar cu o cutie

  goal de conserve n gur sunt gata surlu / i chiar cu o bomb n mduvairei spinrii sunt gata s urlu / c aulumea lor i c lumea asta a lor mi facegrea (atov). S strige precum atovla prinul Stavroghin, naintea drama-ticei lor discuii< Las tonul dumitalei adopt un ton omenesc! Vorbetemcar o dat cu glas de om!. Ceeace-i cere atov demonicului prin arcere i Mazilescu lumii demonizate< svorbeasc mcar o dat, n al doispre-zecelea ceas, cu glas de om, limpedei pur ca al lui. Sper deci nu numai s-i nfrng, dar i s-i educe adversarul ca vechii spartani.

  Limpezimea musculoas i concisa poemului mai e important i din-tr-o alt raiune< puinele cuvinte dincare el e alctuit sunt cuvintele unuiprieten care de mult vreme se strdu-iete / s vad ct mai limpede. s-ineleag semenii. drept i fr sfial /s peasc. le-am auzit ntr-o sear icred c nu le voi uita niciodat (cu-vintele unui prieten). Masculin i durn opoziia fa de lumea lor, poezialui Mazilescu cultiv un ideal similaral prieteniei virile. Se dovedete peda-gogic n adversiti i ataamente, de-opotriv ca vechii greci, nc o dat.Un studiu comparativ ar putea dovedic ascendena greac a lui Mazilescunu-l cuprinde numai pe Kavafis.

  Nu tiu dac Mazilescu este un ma-re poet. Probabil c da. (Lanson despreBaudelaire< Je ne lui reprocheraidavoir peu produit> ce peut tre dunsage dautant que dun strile. n ce-lprivete pe Mazilescu, geniul lui e unulal sterilitii mai exact al disciplineisterilizante, dar tonice). Cu siguraneste ns, i asta poate c e chiar maiimportant, un maestru de poezie< pen-tru c te nva cum, sucind gtul elo-cinei, poi s devii cu adevrat eloc-vent. Ba chiar s treci dincolo de eloc-ven i de tehnicitate< cum am vzut,citind atent poemele lui complicate ieliptice gseti mai mult dect cuvinteleunui poet dai de cuvintele unui prie-ten. Nu le vei uita niciodat.

  Guillaume poetul ;i prietenul

  radu vancu

 • 31

  prefa

  i dup ce am inventat poezia ntr-o ncpere clandestin din adncul pmnturilor sterpe curajul i puterea(omeneasc) s-au topit ca aburul

  i altceva n afar de faptul c m-am nscut i c triesc i c probabil voi muri cutremurndu-m (ceea ce de altfelam vrut s spun i acum doi ani i acum trei ani de zile) deocamdat vai nu pot spune

  mi reiau prin urmare vechea limb< ncepnd chiar din clipa de fa. o sucesc o mngi o bat cu sete. dar sintagmelestranii n care (se spunea c) suetul meu doarme ca ntr-o vizuin pierdut nu m mai ademenesc. degetele subiricare vor spa canale-n pdure i se vor ntoarce acolo mereu i vor intra ncetul cu ncetul n putrefacie? degetelesubiri nu m mai tulbur

  preface

  and aer i invented poetry in a clandestine chamber deep in the arrid lands (human) courage and power meltedaway like steam

  and apart from the fact that im born and i live and ill probably die with a shudder (which is aer all what I wanted tosay two years ago and also three years ago) there is nothing alas i can say

  i therefore revert to my old language< starting right now. i twist it caress it savagely beat it, but the eerie syntagms inwhich (it is said) my soul is asleep as if in a lost den no longer allure me. the delicate ngers digging canals in theforest and ever returning back there and little by little beginning to tor? the delicate ngers no longer disturb me

  virgil Mazilescu

  cntecul lui guillaume

  am but din sngele ei i mi s-a prut c e bunam mncat din carnea ei i mi s-a prut c e bundar m ntreb i astzi cine este ea la urma urmeii de ce a trebuit s beau tocmai din sngele eii s mnnc din carnea ei i uneori mi aduc amintedeschide ua asta la care bat plngnd

  guillaumes song

  i have drunk of her blood and found it was goodi have eaten of her esh and found it was goodbut Im asking myself to this day who she is aer alland why i had to drink precisely of her blood and eat of her esh and i sometimes rememberopen this door im knocking on in tears

 • PoeziePoesis interna\ional iunie 2011

  32

  prima poveste pentru tefana

  pisica va deschide iar fereastrapisica verde i proaspt ca iarbai n odaia pustie se va strecurai la picioarele stpnului se va ncolci

  dormi dormi somnul te duce de pe lumete spal i te piaptn i te mpartecopiilor sraci te-am i uitat

  i ploaia va deschide iar fereastraploaia verde i proaspt ca iarbai n odaia pustie se va strecurai la picioarele stpnului se va ncolci

  dormi dormi somnul te duce de pe lumete spal i te piaptn i te mpartecopiilor sraci te-am i uitat

  i moartea a deschis ncet fereastramoartea verde i proaspt ca iarbai n odaia pustie s-a strecurati la picioarele stpnului s-a ncolcit

  din aventurile administratorului

  pe ritmuri strine. jucrii n amurg. spunea c e minunat s destrami

  un imperiu. s deschizi o prvlie de mruniuri la marginea oraului.

  s te trezeti mai degrab lac de sudoare.neleptule!

  nici un fel de retoric. zidurile cad singure. mor i cei vii nviaz i morii.

  neleptule!om obosit cutndu-te pe dinafar. m-am odihnit

  cutndu-te pedinuntru. pe malul mrii gndindu-m la tine. pe

  malul mriiprivindu-te pe tine. pe malul mrii uitnd de tine.

  neleptule!i ce chef vom mai trage. cu ultimul ceretor care

  a dus n ruin oraul.cu toi cei ce ne vor mai cdea n lab.

  neleptule!plutim ctre metazic. ne i trm. a picat din cer

  i a zrit pmntul.tatl i mama lui tocmai l zmisleau. a spus La poesa, ese cuerpoextrao (Poezia, acest corp strin), antologie, 2005. A primit Premiul Naional dePoezie n 2007 pentru volumul Y todos estbamos vivos. A tradus n spaniolpoezie de Pier Paolo Pasolini, Anna Ahmatova i Marina vetaeva.

 • Poesia Poesis interna\ionaliunie 2011

  37

  Escribir El Miedo Es Escribir

  Escribir el miedo es escribirdespacio, con letrapequea y lneas separadas,describir lo prximo, los humores,la prxima inocenciade lo vivo, las familiaresdependencias carnosas, la pielsonrosada, sangunea, las venas,venillas, capilares.

  Nadaba Por El Agua Transparente

  Nadaba por el agua transparenteen el hondo, y pescaba gozosocon un pequeo arpn peces brillantes,amigos, moteados.Aquella agua tan densa, nadarcomo un gran pez> vosotros,dijo, me esperabais en casa.Pens entonces en Kleeen la dorada. Ahora leo estas pastillaste ayudarn.Dorado pez,dorada de los abismos, destellosen lo hondo. Un sueo subterrneonos recorre, nos reune,nacemos y morirnos, mas se repiteel sueo y queda el pez,Su densidad, la transparencia.

  Cuando Voy A Trabajar Es De Noche

  Cuando voy a trabajar es de noche,despus amanece poco a poco,hace mucho fro an.A menudo en el cineme parece or lluvia azotando el tejado,como si no hubiese lugardonde guarecerse.Hoy alguien en un sueo dijo voi,a spus, m ateptai acas.M gndi atunci la Klee,la petele auriu. Acum citesc aceste pastilei vor de ajutor. Aurit pete,aurit al abiselor, licrind n adnc. Un vis tainicne strbate, ne adun,ne natem i vom muri, mai departe se repetvisul i rmne petele,densitatea sa, transparena.

  Cnd ncep s lucrez se ntunec

  Cnd ncep s lucrez se ntunecapoi se lumineaz ncet, ncet,e foarte frig nc.Adesea, la cinemami pare c aud ploaia lovind acoperiul,de parc n-ar gsit locs se adposteasc.Astzi, cineva a spus ntr-un vis como chabolasprximas a cercas. Forman red los olivos y circulael tractor entre ellos. Hace faltadulzura para ser. Se desatanlos nudos? Todo es ahora plano,tiene blandos los ojos y manchasen la piel. Hay muertos diminutos,una escala de ngeles que alertanal durmiente, y el pozo, las arcadas,los jazmines. Duele de no sentir.

  El alma es por la muerte y de la muerte,pequeo ser que ociadesde la imprecacin. La parcadel pasado lo adverta< cuerpo,aqu comienzaotro ciclo, eres t y eres nada.

  Afectos de la memoria, hmedo verde limn, azuladashortensias. Y la oscura guraintransitiva voz, exentaen el mundo, cuerpos autmatasque a diario veo y que no veo, chillidosveloces de vencejosen el anochece

  Otro Pas, Otro Paisaje...

  Otro pas, otro paisaje,otra ciudad.Un lugar desconocidoy un cuerpo desconocido,tu propio cuerpo, extraocamino que conducedirectamente al miedo.El cuerpo como otro,y otro paisaje, otra ciudad>atardecer ante las piedrasms dulcemente hermosasque has visto,piedras de miel como luz.

  Lumea a ncetat s vorbeasc

  Lumea a ncetat s vorbeasc. Precum sateleminelor abandonate, memoria> precum cocioabeleapropiate de garduri. Formeaz o estur mslinie,iar printre ei trece tractorul. Lipsete blndeeapentru a exista. Se dezleag nodurile? Totul e acum neted,are blnzi ochi i urme pe piele. Sunt mori micui, o scar de ngeri ce-l avertizeazpe cel ce doarme, i fntna, arcadele,iasomiile. Doare cnd nu simi.

  Suetul este pentru moarte i al morii,mica in ce slujete dinspre blestem. Parca trecutului l-a avertizat< corpul,aici ncepe o alt rnduial, eti tu i eti nimic.

  Simpatii ale memoriei, rece i umeda lmie verde,albstriile hortensii. i ntunecata siluetvocea intransitiv, absolvit n lume, corpuri robotizatepe care zilnic le vd i pe care nu le vd, strigtegrbite ale rndunicilorla cderea nopii.

  Alt ar, alt peisaj

  Alt ar, alt peisaj,alt ora.Un loc necunoscuti un corp necunoscut,propriul tu corp, straniudrum ce duce direct n fric. Corpul ca un altul,i alt peisaj, alt ora>apus de soare pe pietrelecele mai frumoase vederii,pietre luminoase ca de miere.

 • Poesia Poesis interna\ionaliunie 2011

  39

  Poema Recordar Este Sbado

  Recordar este sbado ahorala miseria parece que era slo un aspectode nuestra felicidad. La dichano eleva sino caecomo una lluvia mansa. Recordaraquel sbado en febrerotan semejante a ste de noviembre.Cerrar los ojos. Fatigarse subiendo,t sin voz,con un cuaderno en el que anotaslo que quieres decir.La no materialidad de las palabrasnos da calor y extraeza, manoque aprieta el hombro,aliento clido sobre el jersey.Para el resecamiento un aljibe de agua,los ojos de los lobospara ver. El contextoes todo, transparenteaire fro. Aproximadamente as o una palizade una violencia extremaa un muchacho, y que el tiempopase, que cure, como una foto antigua.Tres mariposas, a la luz de la lmpara,han venido al cristal.

  S-i aminteti aceast smbt

  S-i aminteti aceast smbt acumsuferina ne pare c era doar un aspectal fericirii noastre. Fericirea nu nal, ci cade precum o ploaie blnd. S-i amintetiacea smbt din februarieatt de asemntoare acesteia din noiembrie.S nchizi ochii. S oboseti urcnd,tu lipsit de voce,cu un caiet n care s noteziceea ce vrei s spui.Acea nematerialitate a cuvintelorne aduce cldur i stranietate, mn ce apas omul,respiraie cald peste pulover. Pentru secet, o cistern de ap. Ochii lupului pentru a vedea. Contextuleste totul, aerul recetransparent. Aproape aa sau btaia de o violen tulburtoarea unui biat, i faptul c timpultrece, vindec, precum o fotograe veche.Trei uturi, la lumina unei lmpi,s-au apropiat de cristal.

  Traducere din limba spaniol[ de Gabriela Toma

 • V olumul Amintiripentru tatl meu (Vi-nea, 2010), semnat de Radu Vancu, es-te, dincolo de toate, o carte tulbur-toare. Pri din volum sunt reluri aleunor texte publicate n volumele Bio-graphia Litteraria i Monstrul fericit,acestea fiind reunite i completate cuun numr consistent de poeme noi(aproape jumtate din volum), pnla o imagine rotund asupra unei n-tmplri tragice i a unui chip tragic,n raza crora se desfoar viaa irostirea poetului. Nu este deloc uors comentezi un asemenea ritual deplngere. Textul iese din via ca un-ghia din carne, i trebuie urmat ndea-proape, ghicindu-i rsuflarea. n mot-to-ul la carte, gsim un filon, a spune,iconic, al acestui eflux poetic< Mortulputrezete, moartea lui nu prinde nicimcar mucegai. Ea e pururi cu tine, ntine, lucreaz nencetat, ca rugciuneacelui bun i zbaterea celui ru, nctajunge s i se par c-i acolo nc di-nainte ca cel drag s moar i va fiacolo pn la sfrit, cnd vei ajunge itu la articolul acela. i cnd, poate,moartea celui drag n sfrit va muri(p. 5).

  Faptele sunt prezentate, cum e ifiresc, la modul simplu, direct, o datcu efectul de implozie, cu reacia nfaa neverosimilului i ireparabilului Eae iarba, cum zice poetul, i acoper to-tul, Waterlooul, Austerlitzul i pe tine,/ lupt dintre cele mai teribile ale su-fletului meu nc ostenit i cu coapsa

  CroniC{Poesis interna\ional iunie 2011

  40

  Captul lumii, sufletul

  Florin Caragiu

 • CroniC{ Poesis interna\ionaliunie 2011

  41

  frmat (...) Noi eram iarba, noi neaterneam ca o iarb animal, iubitoarei chicotind/ peste trupul tu, cndveneai acas beat, te ntindeai pe co-vorul rugos/ i ziceai< hai, puia ticu,iubii-l pe tata (O, tat...).

  Aceste flcri fragile arunc umbrepeste nelinitea de a fi, i peste apre-hensiunea de a fi trit de ceea ce ucide erai acolo,/ spri-jinit cu spatele de caloriferul de tablsubire i cu aragazul n stnga, / aproa-pe tot timpul, nct mi prea, cndlipseai, c aerul a luat forma corpuluitu/ i absena ta i tirbea oarecumplintatea (Singurti de lectur).

  Ca aruncat n neant, gndul se n-tinde instinctiv spre origini imemo-riale, ns, nevindecat, se lovete n visde spectrul comarescului, n esturintertextual< Se face c luna se n-cheag n jurul nostru ca apa n jurulpicioarelor de porc/ i c n rcituraasta e bine. i de la un timp ncepe sexiste timpul, pmntul se separ deceruri i apele de pmnt i dup aceea/pururi tnr, nfurat n halatul guritca ntr-o manta, iei din camera mic.() Aragazul arde, aerul tremur n-groat, noi ne bem sufletele (Vis cutine). Sunt rememorate cu o contiinacut clipe de erupie a traumei, acteratate, gesturi declanatoare de fracturisufleteti< geme ct vrei din minte, /nu o s poi s nu rneti pe cei pe ca-re-i iubeti. (...) eram la Nelu Popa, fii-c-ta i sor-mea Ramo a sunat la u,/ plngnd, spunnd c o bai pe mami(niciodat/ nu o btusei), i nici nutiu cum am ajuns acas, n cameramare, / unde rsturnasei masa i voiais ajungi s te arunci de pe balcon, io katiu/ de ur i iubire mi-a mitraliatfiina, i te-am lovit o dat/ cu sete,dei tu n-o lovisei. Azi m simt catine, i doare (Dejecii).

  Crile pot provoca, pentru autor,o beie similar cu a alcoolului, n-treesnd realitatea, carnea, n vorbe.Felul n care un autor ca Zvaco, su-

  veran peste text, poate salva un per-sonaj precum Pardaillan-fiul, ca sias basma curat, n faa infailibiluluiSatta, maestrul absolut al scrimeinu i poate gsi, ns, transpunere nnaraiunea vieii tatlui, spre a para lo-vitura morii, nct textul apare gatapovestit, rscolind doar rna moriidin trupurile noastre triste (co lasatta). Mai mult, figura tatlui aparea avea libertatea de a para ncercareade a se schimba, fie i numai textual,n acest roman analitic n versuri,destinul su tragic.

  Lumea nou este lumea care anceput cndva/ ntre unpe fr cincii unpe i cinci, n dimineaa de no-iembrie, cu strigtul tu mic/ anunndsepararea definitiv a vertebrelor, lu-mea n care oameni pricepui (...) autras pmntul deasupra ca o cortin(Lumea nou). Este lumea vegheatde uleiul/ n care carnea noastr o sard nestins, n care strlucete dorinade a vedea fiina mea i a lui Cami/reflectat, altfel dect n ghicitur, n-tr-o oglind mic i clar (Oglinzi).Este o lume, totodat, care aruncomul n prsire, n care sentimentelese prbuesc lent ca regimurile comu-niste/ n Europa de Est i urmeazpostcomunismul inimii,/ vinoviacomun care ofer compensate toate(Elegia codului PIN).

  Cu sentimentul c dac tata ar fifost un om al muncii n ultimii ani, camine i i-ar fi intrat, ca mie, banii pecard, ar fi trit i azi, poetul retrietetrama ntmplrii n gesturi cu ecourisimilare< cnd verific cardul, moaren mine un Soljenin (idem). Ceamai bun dintre lumi este cea n caretata s-a omort cnd aveai 19 ani/ &n care mama-i suspect de cancer lasn (Viaa de proximitate. Dimineaa) acest lucru zguduie contiina auto-rului. S plantezi un pom,/ s faci uncopil, s ai revelaia (32) au fost bi-fate, ns efemeritatea vieii pmn-teti, angoasa suferinei, chemarearnei strmtoreaz contiina. Im-aginea evagrian a monahului carei-a muiat rasa n zemurile cadavruluifemeii care-i bntuia asceza, spre a-iaduce aminte de zdrnicia atraciilorispitei, este reluat n contextul n carepoetul ncearc s nfrunte amintireachinuitoare, nmuindu-i creierul cape o crp n zemurile cadavrului istrignd, cu privirea la zoaiele fan-tasmei< Iat ce suntem! (Tratatulpractic).

  Imaginea tatlui este chiar glonuloprit lng inim, n jurul cruia ranase nchide i pe care poetul are s-lpoarte toat viaa (7). Ea bntuie caun spectru< Au trecut treipe ani itot mai apari, ca scheletul la gigantic/al lui Lynch, s spui< Se ntmpl iar.Inima se face atunci/ ca o pung sesnge nchegat, dar eu tiu c nu se n-tmpl iar,/ nu te las inima s te adunide printre rdcini i rme/ i s intriiar dimineaa de 1 noiembrie 1997,/s se fac iar unpe fr cinci i Ramos m trezeasc// speriat c te-ai n-cuiat n camer, s bat n u/ i s omping cu umrul pn cedeaz, s tegsesc legnd sfoara/ de rafie de eavasubire a caloriferului, cu scunelul de-ja pregtit,/ s simt punga de sngestrngndu-se violent, s te iau cubiniorul,/ s te pun n pat, s te nve-lesc, ce naiba, eti tat de cinci copii,/da, s zici, ca trezit dintr-un vis, da,m culc acum, bine, vorbim/ cnd tetrezeti, la unpe i cinci s te gseascDoru/ atrnnd de sfoar, cu un zm-bet pozna pe fa (Twin peaks). nsRadu Vancu pune naintea acestei im-agini strlucind n creier ca mrgri-tarul n rtul porcului, ca o singurposibil contrapondere, dragostea fi-lial necondiionat, ncrederea n pu-terea divin transformatoare i atot-milostiv, ce-i afl sla n inim< Ini-ma-i nc rece, un crbune abia atep-tnd temperaturile/ i presiunile care-lvor face diamant. n curnd/ numaipetale i diamant, vom pune cu ade-vrat Istoria la lucru (Lumea veche).

  Fiul poart, de aici ncolo, cruceatatlui, nscris n sperana unei re-nateri a tatlui prin fiu, care traseazcorespondene de consisten organi-c< Port barb, peste inim mi-a cres-cut pr// des ca iarba de pe mormntultu (Sfoara de rafie) i se detaeaz,rescris cu ingenuitate, n priveliteanvierii< Dac ar fi s se ntmple azi,cum ziceam,/ dac ar sri lespezile depe morminte/ i ai ni voi, morii,toi deodat,/ ca popcornul pocnindafar din crati,/ cu carne alb i pu-foas pe oasele nnegrite// ca bobul deporumb prjit, i ai veni fiecare/ s vcutai viii, nu m-ai recunoate./ Darasta n-are importan nici prunculnu-i recunoate/ de la natere prin-tele. O s te iau de mn/ i o s fiipruncul nscut de mine n lumeavenic pufoas/ n care totu-i alb casfoara de rafie nefolosit (Sfoara derafie).

 • CroniC{Poesis interna\ional iunie 2011

  42

  Z ona feminitii cu apeleei instabile, dar nicio-dat haotice sau amenintoare, micileexpansiuni i retrageri, fluxuri i reflu-xuri... acestea sunt inuturile sudului,poriunile unei subiectivitii domolite,dar n permanent deriv, surprinsntr-o expresie soft i derulat au ra-lenti, dup model cinematic. Peste totdai de discreia i de instabilitatea cur-gtoare ale apei sau ale nisipului ca sub-stane poetice predilecte, cu dualismullor inevitabil< pe de o parte, fluidizeazatingerea, mpiedic imobilismul po-sesiei, dar pe de alta, prezint riscul im-posibilitii de nchegare, de articularea discursului poetic. Ai impresia cpoemele se scurg printre degete dinplcerea pur a contemplrii imaginiide sine, care subscrie la scenariul re-petitiv al unei evadri i regsiri iluzoriin altul. O iubire evanescent, mai multfantasm dect realitate, iniiaz o ex-pansiune reversibil contra timpuluiireversibil, dar ntr-un fel mereu ovi-tor, ceea ce introduce subtil ipostazaregresiv a Penelopei, a revenirii npunctul incipit al tririi. Se alunec n-continuu, se gliseaz chiar i pe iarb,ns euforia nu e deplin din cauza ine-vitabilelor reziduuri autobiografice,

  ocultate de un metaforism thanatic. Fiec e vorba de buteni, ochi uscai, stin-ghii, trupuri plutitoare ca fragmenteidentitare, buci de ghea, ghirlandeleunor iubiri de demult, vaporul de lemncare poart mori sau particulele dintr-o veche clepsidr, ele nu pot fi separatede valul cu care fiina se inund con-trolat, aa c sunt integrate n dimen-siunea pur decorativ a feminitii< mmpodobesc cu resturi frmiate. suntmulumit./ am un perete capitonat/cu crengi. acum psrile pot veni ori-cnd. Totul plutete ntr-un soi de in-determinare din teama de a nu se pier-de nimic din trire n momentul reve-nirii n real, a crui rezisten este pro-bat dup modelul clepsidrei, al ntoar-cerii cu susul n jos i invers.

  Prin imaginea obsesiv a curgerii,eul proiecteaz, la nivelul tririi, sen-zaia de eliberare sub forma recuperriiunor poriuni din propriul spaiu psi-hic< este doar o zi n care merg dinnou/ i strzile ncep s creasc din mi-ne./ trec pe lng ceilali cu ochiinchii/ pn la urmtoarele drumuri/i totul se oprete.// ca un vis n care neinem de mini i ele devin tot maimari,/ ne nsoesc peste tot, aproape li-bere./ ca nite copaci care sparg aco-

  periul i se mut deasupra noastr.(...). Gradul de senzitivitate este veri-ficat de fiecare dat ntocmai ca o fiincare a experimentat un comar nemr-turisit, prin efectul palpabil al lipirii saual mbibrii< adorm cu ochii ndreptaispre ferestre. din cnd n cnd pe ele seprelinge apa. o simt de jur mprejur. nupot s deschid ochii. tiu c se adun.mai e puin pn va ncepe s inundecamera. cearafurile de pe mine seumezesc. pielea bltete n ele ore nir. apoi, esturile se umfl. un muchiverde direct din pnze. se trte pepiele. m nfoar. mi foreaz mi-nile s se apropie de pervaz. atunci eledevin rigide. cu palme lipite de osatur,apa se scurge printre degete. muchiulcontinu s creasc pn la fereste, seaga de perdele i de acolo pornetecu tot cu mini spre tavan.

  Rostirea confesiv se fluidizeaz lamaximum prin meandrele descriptive,bune conductoare ale ezitrii prelun-gite. Fa de primul volum, ntr-un patsub cearaful alb (Editura Vinea, 2005),pare c s-a trecut n extrema cealalt spaiul poeziilor

  Paradoxul Penelopei

  teodora Coman

 • CroniC{ Poesis interna\ionaliunie 2011

  43

  s-a aerisit foarte mult, imaginea se fo-calizeaz pe cteva nuclee recurenteprecum fereastra, tavanul, petii, cui-burile de psri, lemnul cu proprietilelui multiple, de la cele plutitoare la celelichefiante sub aciunea unui presimitmucegai... totul ntr-o dinamic aproa-pe suprarealist n care contururile sepierd, lucrurile se ntorc pe dos fremaciere, tavanul e o fereastr numaibun de scormonit, solidul i lichidulse relativizeaz iar carnea i freamtlanurile sub priapismul ideal al dorinei prinurmare, el e i caii slbatici, i albiade unde se poate inaugura sau rencepe,dar parc mult mai mult se prefer caurm lsat fie sub forma mucegaiului,a stratului verde de muchi sau a ierbii,fie sub cea a adnciturilor sau a cutelorproaspete lsate direct pe aluatul crnii.Da, o schimbare radical de viziune aintervenit aici fa de primul volum, ncare cearaful pstra semnele nclet-rii, ale unui eu ncarcerat sub imagineaaltui eu, cel al Fridei Kahlo, aadar eraun mediator ntre dou tipuri de re-ceptare a lumii, una poetic, cealaltpictural... Imaginea a ieit complet desub iconografia mprumutat, ncrip-tat a pictoriei mexicane pentru a seputea recupera din autenticitatea tririi dar tot atunci tiu c,orict de devreme te-ai trezi, cuoricine-n acelai aternut, dac nu etichemat n-ai cum s ajungi nicieri.

  Mai departe-le se aa chiar al-turi era sucient s iei pe ua dinfa a cminului, un ediciu n formde rusesc construit prin anii 50, idup ce strbteai o curte interioarde dimensiunea unui teren de hand-bal, ntr-o delsare cumplit copacischilodii, bnci de lemn distruse,scrncioburi de metal scoase dinni ca dup un bombardament ,s intri n prima scar de pe mnadreapt. Deja urcnd la etaj, pe-oscar ngust ct s ntorci un sicriuprin ua apartamentului de la col alpalierului dintr-un motiv obscur,aceast arip a cldirii nu era pre-vzut cu li , se ntrebar dac nucumva se duc la dracu-n praznic. Nuera destul c baba sttea la cucurigu,mai i trebuiau s parcurg un coridorlabirintic, numai unghiuri, ce preas se nurubeze n structura de rezis-ten a construciei, pentru a se n-fia n pragului camerei nr. 49. Inera

  ciocni ntr-un fel anume, ai ziceprimele acorduri ale Odei bucuriei,dup care le fcu semn celor doi tinerinsoitori s atepte. Aa au trecut 5minute fr s se ntmple nimic,dect c tustrei simir zic cum, din-colo de ua zvort, toat casa s-apus n micare, chit c nici o suareomeneasc nu-i trda prezena. Cedracu face atta timp, trebuie c sentrebar bieii, i atunci cluza ilmuri c tocmai le deschide calea.Mai degrab-i pregtete re-tragerea, spune n ntr-o doar,i fu rspltit pe loc cu una dintreacele priviri ale frumoasei persane ce-l strngeau de ou, pe dinuntru< 9 Bruscua s-a deschis, fr s se auzitdeclicul lactului, iar n prag i n-tmpin o femeie de vrst pensio-nar, peste care timpul a trecut ntoate sensurile frunte brzdat,obraji scoflcii , att ct s-imarcheze teritoriul i s-o dea uitrii.Prezentrile odat fcute, btrna lentinse cte-o mn ecrui biat, nuca s i-o strng sau, Doamne ferete!s i-o srute s le pipie feele (plinde couri purulente, de dimensiuneaunor muuroaie de crti, a luiVasle> toat numai zmbet, a lui n)> era cu desvrire oarb. Nici u-nul nu-i al tu, i se adres pestecapetele lor Inerei, sta-i nc virgin,istlalt are deja o femeie, dup care lefcu semn s poeasc n cas. n ur-ma lor ua se nchise singur, la fel desilenios, iar coridoraul ngust i-acondus pn-n singura ncperedisponibil, tot ea salon de zi, dormi-tor, sufragerie i judecnd dup oalade noapte ce se ntrezrea de sub pat toalet. Nu am lumin electric,i ddu peste mn cu vorba! luiVasle care bjbia dup ntreruptor,i nici lumnri, dect una sin-gur, pentru cnd voi nchide ochii.Un ziar nglbenit, pus n geam decine tie cnd, fcea ca lumina, i aachioar, s se atearn pe lucruriledin odaie n straturi semitranspar-ente, ca untura de porc cu care ncopilria bunica i amgea pineagoal. De jur-mprejur, n faa ochilorli se deschidea acel soi de crepusculcare, n loc s se limpezeasc pe par-curs, devine din ce n ce mai opac,ajungnd s-i umple gvanele cu dul-cea de nuc/povidl de prune, nctsimi cum i se lipesc pleoapele frs-i e somn. Veterana le mulumi

 • Proz{Poesis interna\ional iunie 2011

  94

  pentru produse, ddu s plteasc,dar ntmpinnd rezistena tinerilorse resemn pe loc, dup care se fcunevzut. Peste o clip aprea denicieri, cu o sticlu de trie, i ia-t-i ciocnind phrelele ct nitedegetare, 10. Acum,c legea gzduirii fusese respectat ide-o parte i de-alta, puteau sta devorb ca-ntre vechi cunotine. ntii-nti i ntreb despre ce scriuziarele, lsnd s-i treac pe lng ure-che atulena discursului ocial din, i , darartndu-se foarte interesat de noiledezvluiri publicate de . Pur i simplu nu-i venea scread c toate aceste lucruri se spunpe fa, sub semntur, fr speasc nimeni nimic. Din vorb-nvorb, cineva pronun numele lui V.M. Molotov, de curnd disprut(08.11.1986), i atunci btrna lss-i scape< !11

  Dar tot ea i-a ieit din piele s nuspun mai mult de att, n singurulfel n care-i putea duce cu vorba dupbunul ei plac, fr s lase impresia cs-ar eschiva, povestindu-le cu lux deamnunte cum ajunsese s-o cunoascpe Polina Jemciujina> dup jumtatede or, nc era pe front, mereu subcte-un brbat rnit pe care trebuias-l scoat de pe cmpul de lupt, iiat-aa s-a ales i cu medalie, i cuom. Nu era chiar ordin, medalia ei,dar soul, viitorul so, s-a dovedit a oer SMER! Cum se lsase mpu-cat tocmai el, care mergea n spateletuturor cu pistolul n mn, gataoricnd s trag n oricine fcea unpas napoi, rmne un mister> dar iciuruit de schije nu-i pierduse darulvorbirii< 12. Peaceast potrivire de cuvinte s-a i n-temeiat csnicia lor. Pecetluit dinprima noapte, n care nu att ea, ctel o fcuse s sngereze din abun-den. (n acel moment al naraiuniiInera roi pn-n albul ochilor, i totatunci i fugi sngele din obraji) Lantoarcerea de pe front, ecare i-acutat de treab el n rndurileNKVD-ului, ea printre personalulmedical auxiliar al unui spital de ur-gen, iar pacea i armonia prisoseaun casa lor. Nu doar c scpaser cuvia, dar i i-a ocolit tvlugul repre-saliilor, imediat dup capitularea Ger-maniei, cnd bun parte a soldailor

  i oerilor Armatei Roii ce s-au m-briat cu aliaii pe Elba, n mai 45,fur ridicai i dui n Siberia, ca du-mani ai poporului, laolalt cu pri-zonierii sovietici de rzboi, pentrucare sfritul ostilitilor nsemnaschimbarea lagrului de exterminarenazist pe Gulag-ul stalinist. npuinele ore petrecute mpreun lu-crau, i unul i altul, din zori pn-nnoapte! , nu prea aveau ce-i spune>noroc c treaba aia se fcea fr cu-vinte, pe ntuneric, cu izmenele pe eli ea cu cmaa de noapte sumes. Cala trageri poc! poc! , ateni s nunimereasc-n lapte, drept care i-opuneau strict dup calendar, i chiari aa practicnd coitus interruptus.Nu-l ntreba niciodat nimic, nu-ispunea mai mult dect trebuie oadevrat familie-model. Dup o re-lativ perioad de linitite, schim-barea macazului se manifest printr-un nou val de arestri. 13. Nici de data asta omul nui-a spus nimic, dar ea tiu numaidectc ceva se ntmpl nu indc ar venit mai trziu ca de obicei sau maiobosit, dup felul n care fceaudragoste. Dac nainte era o pur for-malitate, cum ai rupe cte-o l decalendar, la date stabilite din timp,acum actul se consuma vijelios ca unatac la baionet n toat regula. Erauiari pe front, pe frontul nevzut. Nuc s-ar descrcat pe ea, mai degrabai zice c-i lua de lucru la domiciliu nu propriu-zis obiectul muncii, cipriceperea, acel savoir faire desprecare vorbete Manualul bunuluitorionar> cum ns din oer SMERajunsese anchetator NKVD,schingiuirea victimelor pe fa n-locuise mpucatul pe la spate. Fie cse ntorcea trziu dup miezul nopii,e c venea la timp ce nsemna latimp, btrna nu se ostenise s le ex-plice , orice apropiere zic, acumtot mai spontane, aducea a interoga-toriu, nu c ar pus ntrebri, ci -indc pur i simplu o golea pe dinun-tru. Se ntmpla s se culce cu an-chetatorul ru i s se trezeasc-nzori luat-n primire de bunultorionar> i dac dup primul celpuin putea s doarm pndimineaa, cel de al doilea i stricatoat ziua, astfel nct spre searaproape se ruga de venirea celui ru.Dup cteva sptmni de asemeneainterogatorii ncruciate, nocturnei matinale, pe muete, o clrire n

  zori, cu spume la gur, i dezleg brusclimba mai bine i-ar dezlegatminile! omului ei, iar singurele cu-vinte pe care i le arunc n fa au fost< !13 (ceea ce rima cu-14, n zilele ace-lea pe buzele tuturor). Ea se nchisen tcere de bun seam, ct valoracuvntul unei simple surori medicalempotriva celui al unui oer NKVD?!, ceea ce l-a ntrtat i mai mult< 15.Acum, nu se mulumea doar s o vi-oleze cu regularitate, la adpostul co-dului familiei trebuia s-o i calce npicioare, la nceput cu vorba, apoi cufapta. Btea fr s lase urme, nlocurile cele mai sensibile, cu o pre-cizie de trgtor de elit. Lovea inta!i iari, femeia se obinuise s su-porte cu stoicism btile regulate aletorionarului ru, era ns sucients-l simt de departe pe la bun, indat ncepea s-i tremure carnea depe oase. Ce-i fcea? Mai exact, cenu-i fcea ca s-o desfete din veter-ana de rzboi nu a rmas nici pom-in , pentru ca n ultima clip,cnd erau pe punct s explodeze (odescrcare n egret, de un milion deVoli!), brusc s-o cresteze cu lama.Scurt-circuit. O dat de ecaredat Degeaba-l dezbrca n pieleagoal de unde nainte o fceau el nizmene, i ea n neglijeu , degeabapipia aternutul cu de-amnuntul,printr-un fel de minune brbatulreuea s introduc n pat tiul (-indc obiectul era oricum denegsit!), i odat cu el durerea! nscurt timp, era toat numai rune pecare trebuia s le ascund de NKVD-istul cel ru, n prezena cruia nu sedezgolea niciodat. Eu cred c-idosea lama n pern, printre pene, to-tui nu l-am prins niciodat..., con-chise btrna, dar abia de-acum n-colo lsa s se neleag ncepecomarul. Dintr-odat, NKVD-istulcel ru ncetase s-o bat doar cacum i povestea cu lux de amnuntetot ce fcea peste zi n beciurile Lu-bianki> abia dac i ducea la bunsfrit spovedania, c bunultorionar o i lua la dezmierdat, im-plornd-o printre suspine din ce nce mai voluptuoase s nu spun la ni-meni, spre binele ei, dar i al lor, iarpentru mai mult siguranameninnd-o c-i taie limba. Nu eravorb goal, ameninarea insul ineaascuns dup dini o jumtate de

 • Proz{ Poesis interna\ionaliunie 2011

  95

  lam, pe care ncerca s i-o mpingn gur cu limba, ntr-un srut pti-ma. Doar c ea i prinsese micarea,aa c ceea ce dintr-o parte ar pruto lung srutare, n realitate nu eradect o lupt pe via i pe moarte culimbile, mnuind aceeai arm alb care pe care. Rareori se lsa fr vr-sare de snge! n scurt timp, femeiadevenise depozitara contiinei luincrcate, i tot el primul ameninas dea o spargere. De unde, pn decurnd, se crezuse la adpost de razi-ile nocturne, ca nevast de oerNKVD, dup arestarea Polinei Jem-ciujina cum Stalin era vduv, soialui Molotov, pe atunci Ministru alAfacerilor Externe, fcea gur deprima doamn a rii , tiu numai-dect c nimeni i nimic n-o puteauscpa de maina infernal, dect poate lucrarea minilor sale. Dactot trieti cu Minotaurul ntr-unlabirint, trebuie c i-a spus, cel puinnu te lsa prins> din contr, apropri-az-i labirintul i, ori de cte oriMinotaurul se d la tine, cearc de-lsurprinde! Zis i fcut. Din puinelemobile pe care le avea n cas, zilnicnjgheba un soi de cruciverba, mereualtul, n ideea de a face orice naintareprin apartament o adevrat curs cuobstacole. n paralel, culegea de pestrzile Moscovei tot felul de obiecte,de la scaune cu fundul srit la poliedezmembrate, pe care, odat aduseacas, le asambla conform unei logicidefensive bine articulate (vizuin decastor? muuroi de furnici?). Incre-dibil ct de ncptoare se dovedi a maghernia lor> i ea, ct ce s sespeteasc tot crnd la ultimul etaj dintr-un motiv obscur, scara lor nuavea li cuiere vechi, dulpioare,rauri, taburete, fel de fel de cutii,scnduri de pat etc., etc. Adevrataprovocare ncepea odat cu integrarealor ntr-un univers i aa suprancr-cat de obiecte, i atunci i veni strlu-cita idee de a le lega ntr-un circuitnchis pe care ar putea s-l controlezede la distan, fr a iei din cas. Nu-mai ea tie cum fcu rost de scripeii cabluri, i ct a costat-o asamblareamaterialului, dup nite scheme totmai complicate> i de ecare dat moartea se exprim la prezent indica-tiv albele ncep i ctig n 6micri, n 12 micri, n 24 demicri Nu-i acorda nici o anspe termen lung, dar pe moment puteas prelungeasc partida cu nc o mu-

  tare. Pe cellalt front, brbatul ei nuse mai mulumea s-i povesteascfaptele lui de arme 16, razii nocturne, execuiisumare n beciurile Lubianki , ci-idemonta ca pe-un AKM-74 ntregmecanismul represiv ce privilegiapedeapsa preventiv, pentru crimecare ar putut avea loc. S-ar zice c-oavertiza, dar tot atunci lsa locbunului torionar, iar acesta cumse tie, narmat pn-n dini chemala vrsare de snge< !17, spus ngnd, cum i-ai face cruce cu lim-ba-n cerul gurii, iar pe fa< Am s-i iau gtul! Nu va mai apuca nnoaptea cnd au venit s-o ridice de ladomiciliu, i lsase pe cei trei n civils intre (de-a dreptul n labirint darei nu aveau de unde s-o tie!), i ntimp ce brbaii narmai fceaupercheziie prin cas acum un sis-tem de capcane bine pus la punct,acionnd de sine stttor ca un soide perpetuum mobile rudimentar deuz propriu , ea reui s se strecoarepe ferestruica de la toalet, coborndapoi pe scara de incendiu, i chiar avutria de caracter s sune la miliie dela primul telefon public pentru aanuna c nite necunoscui tocmaii-au spart apartamentul unui oerNKVD. Dup care se fcu nevzuti lagrul?/i Polina Jemciujina?,au srit bieii cu gura, pe dou voci(estimp, Inera era mai mult moartca vie)> orict ar ascuns-o, li se citeadezamgirea-n glas. Regiunea Kus-tanai, n vara aceluiai an. Nimic despus frumoas femeie! i dup opauz ce li s-a prut nesfrit< Cnd,n cele din urm, am neles c numi-ar ajunge o sut de viei ca s-miconstruiesc un labirint pe msur nMoscova, nu mai vorbesc de ntinsulde necuprins al Rusiei, pur i simplum-am lsat prins. La plecare, pecnd btrna se scuz c nu-i mai pe-trece minile uitate-n poale preaus depene pe-un ghem invizibil nuatt rul Ariadnei, ct liniile vieii aletuturor celor ce i-au trecut pragul ,trebuie c au simit (tustrei!) cum lise taie picioarele. Nu ar bgat m-na-n foc pentru ceilali doi, el (u)n(ul) ns nu a mai revenit niciodatn camera aceea, dar nici n-a scpatcu totul din labirintul veteranei, devreme ce se ntoarce ntr-acolo cugndul i peste dou decenii.

  Din aceeai perioad moscovit

  datau discuiile despre scoaterea luiLenin din mausoleu, n ideea c abiadup ce rmiele sale pmntetivor nhumate, lucrarea sa diabolicva lua sfrit. Alii, chipurile mai i-niiai, armau c dac Vladimir Ilicia fost capul relelor, cordonul ombilicalal Marii Revoluii Socialiste din Oc-tombrie rmnea Kaganovici (n.1893), singurul din primul cerc alapropiailor lui V. I. Lenin de careStalin nu s-a atins, i deci att timpct acesta-i n via, 18. Nite scorneliale unor mini nerbntate, s-ar zice>s e aadar o simpl coinciden fap-tul c la mai puin de o lun de la de-cesul lui Lazar Moiseevici (pe 25 iulie1991), are loc puciul 19, pe 19august 1991, dezamorsat n mai puinde trei zile, dar care va da lovitura degraie URSS-ului?!... Este i perioadacelei din urm zvcniri cum ar , alnoulea val, dup ce c Gorbaciov adat drumul la 20 a bancu-lui politic, n acele zile aniversare cir-culnd, pe lng numeroasele anec-dote cu barb, i o caricatura nmaniera lui Maiakovski i afaimoaselor sale 21 care-l n-fia pe Ilici la subotnic, doar c-nlocul tradiionalei brne (gonabile,spuneau bancurile) i purta pe umr,mpreun cu ali camarazi de arme,ditamai membrul. n ce-l privete pen, se cheam c-n dimineaa aceleizile al ntunecatului april 87i-a bgatpula, dac nu n subotnicul leninist,cel puin ntr-o comunist i a fostbine! Dar n loc s se gndeasc laprima-ntia lui, nu-i putea scoate ba-ba, cu labirintul ei cu tot, din cap. Oagraf pe creier, ba nu o spi demetal!

  Un sicriu nchis, al lui Miron I.,din care rzbate n ciuda formolului inconfundabilul miros de putre-facie, altul n care corpul umat allui Dorian st s dea peste margini,cel de-al treilea nfindu-l pe Aurelpornit n cltoria fr ntoarcere, pe-tele cadaverice de pe frunte i gtlundu-i-o nainte iat tot atteasemne de carte ale unei scrieri ritmatede va-et-vient-urile sale pariziene.Martie, 2006. S iei dintr-o ar co-munist, chit c au trecut 15 ani de lacderea URSS, pentru a da cu ochiide drapelul rou, cu secera i ciocanul,n plin Paris asta da, nceput de(bon) voyage! O micare grevist,cum nu s-a vzut din Mai 68, a pus

 • Proz{Poesis interna\ional iunie 2011

  96

  stpnire pe Hexagon. Mulimea imens, de peste 100.000 de manifes-tani a invadat centrul oraului, ast-fel c la vie en rose devine, pestenoapte, la vie en rouge. Allez lesBleux! (i cnd te gndeti c, la 1848,n timpul insureciei din 25 februarie,a fost nevoie de intervenia lui Lamar-tine, pe atunci membru al guvernuluiprovizoriu i Ministru al AfacerilorExterne, pentru a salva n ultimulmoment tricolorul< Drapelul roueste () un pavilion al terorii ()care nu a fcut niciodat dect ncon-jurul Cmpului lui Marte, n timp cedrapelul tricolor a fcut nconjurullumii, purtnd numele, gloria i li-bertatea patriei) Din Place dItalie,coloana de manifestani coboar peAvenue des Gobelins pn-n Bd SaintMichel, pentru a se vrsa apoi, prinle de la Cit, pe Rive Droite, iar deaici n Place de la Bastille, antrenndn torentu-i plcuri de turiti carelmeaz performance-ul studenesc,o atracie n plus a oraului-lumince trebuie inclus, desormais, nghidurile de specialitate. Puin maijos de Jardin du Luxembourg au locprimele ciocniri< nspre trupele de or-dine zboar pietre, sticle goale, scaunede plastic i chiar cocktail-uri Molo-tov> n replic, tunurile de ap alepoliiei tempereaz comunarzii preancrai. Dup cum arat, cei mainverunai arunctori de pietre nupar s deschis o carte la viaa lor(altminteri, nu ar dat cu piatra nMona lisait!), ceea ce nu-i mpiedics e n primele rnduri ale stu-denilor greviti. Entre chien et loup,greva IQ-urilor peste medie ia o tur-nur dramatic, astfel adeverindu-se a cta oar?! c ideile beau snge estimp, o tnr femeiendrgostit prsea sear de searcldirea Panteonului dup ncheiereazilei de munc, pentru a ajunge acasn XVI-me nainte ca greva s nu de-genereze n lupte stradale n clipan care n o va ntlni, n decembrie2007, n Ch-u, dup ce abia revenise,a cta oar, de la Paris, va recunoa-te-o n fata aceea, i nc fr dreptde apel, pe Marianne!

  Despre ultimele luni de via aledeinutului politic Osip Mandelstamse povestete c ar refuzat s se a-ting de mncarea cazon din lagr,profund ngreoat, drept caresupravieuia recitndu-le delincven-ilor de drept comun pentru ohrinc de pine alb! kilometri n-tregi de poeme, deosebit de apreciateind versurile lui Esenin din , poet pe care nu-l avea de-

  loc la inim> la rndu-i, Lev Razgoni aduce aminte n cum a scpat cu zile din Gulag graietalentului su de a redacta reclamaii lcrmaii, n limbajul moldovenilorde la ar , imbatabile din punct devedere juridic chiar i pentru ju-risprudena sovietic, n consecinnumeroi deinui vzndu-i comu-tat pedeapsa ntr-una mai puin sev-er> acum n n-ar putea spune cnds-a metamorfozat din grmtic cuoarece priceperi artistice nlcrmtic, asta deoarece procesul n-sui s-a ntins pe ani lungi, de la com-punerea unor scrisori de dragoste m-pnate cu poezele de inim albastrpentru un coleg de facultate (o ajunss se culce cu fata de care era amorezat nu va mai aa n veci) la transcriereape curat a vieilor unor oameni cupuin sau chiar fr tiin de carte,pe care-i va mrturisi n acest fel, e-xact ca-n Enciclopedia morilor deDanilo Ki;, totul culminnd cu tlm-cirea Jurnalului de doliu barthian. Lamai puin de dou luni de la ieirea laiarb verde cu colegii de clas din 22iunie 2001, la care tocmai n vastrluci prin absen, moare Miron I.Este mpotriva rii s-i nmormn-tezi un coleg de clas naintea bunicu-lui, i totui asta se va ntmpla ntr-o diminea de august primul, ladoar 37 de ani. Nu va apuca RodicaN. s spun< Numrtoarea inversa nceput, c Justin Pana nu car nvat n aceeai clas, pur isimplu erau dintr-un leat s-a dus iel, de unde toat lumea veghea lacptiul lui Gellu Naum, agonizndpe-un pat de spital. Era ca i cum s-adat dezlegare la contingentul celornscui n 1964> cine ns dezlegaseturbinca la gur? nu cumva colega declas ce se vedea, n cel mai frumosvis al ei, murind la Paris (de ce nu laVeneia?! numai bun pentru aaceva)? i ce-i de fcut ca s-i coi gura(turbincii, nu colegei) la loc?!...Rspunsul dup principiul< cui pecui scoate! veni la scurt timp, cndmai nti Gellu Naum, la cei 86 deani, apoi bunicul, la aproape 90, autrecut Styxul, ca pentru a restabilimersul resc al lucrurilor. DespreGellu Naum aase din pres c era-ncom de mai multe sptmni> dincontr, n ultimele sale zile buniculnu va sta o clip locului, de parc ar ncercat s scape de baba Anicalund-o la sntoasa. Cnd n cele din

 • Proz{ Poesis interna\ionaliunie 2011

  97

  urm fu dobort la pat, odat cu mo-bilitatea zic i pierduse i darul vor-birii. Att a reuit s rosteasc, n ure-chea lui n aplecat asupra-i< Buz-ioarele ceea ce vroia s spun cdorea s-l srute, la adio , nainte dea se prbui n netire. (Ce rezerve degingie trebuie s-i rmas, dup cec a crescut orfan de tat, fcuserzboiul, fusese grav rnit la cap, czusen prizonierat, iar n 46 i ngropaseprimul nscut i mama, pentru a plecacu Buzioarele pe buze!) La nmor-mntare nu a fost chip alturi de buni-ca, ci la cptiul ei< la fel cum ieeaun sat, el n fa i ea cu trei pai n urm(n sfrit, sub aceeai lege< abia atunci,n veacurile ce or s vin, a putea numai cu dumneata, iar moleculele iu-bitului dumitale descompus ar puteas se agite, s se detepte i s caute ur-ma moleculelor dumitale mprtiateprin natur!) , frate-su se va nfiacu o nevast nou, gravid-n luna a pa-tra. Viaa continu. De-atunci, frazelelui n sunt de dou feluri cum arcoase mortul ntr-o pnz de sac, icum ar sfia o placent pentru a scoateftul la lumin.

  i dac Parisul tot un fel de Pa-radis, din care-au czut dou litere,A(nno) D(omini) se procur cupreul vieii unor ine dragi, i trecuprin minte, n timpul unei alte ederin Frana, dup ce c-n ianuarie 02i-a murit n palm papagalul vorbitor,iar n vara lui 03 s-a ucis ntr-un ac-

  cident de main cel de-al doilea colegde clas son meilleur ennemi dinperioada colar , la nmormntareacruia a plns fr sine?! Ct pe ce sfac o obsesie, cnd n martie 04 iapoi n februarie 05 s-au nscris pelista de Plecri Mariana Marin i IoanFlora> or, tocmai ei sttuser cu npn dup miezul nopii pe terasa dinspatele Muzeului Literaturii Romnedin Bucureti, n septembrie 96, iarFlora l i nsoise apoi pn-n Unirii(de unde urma s ia autobuzul 783cu destinaia Aeroportul Otopeni),pe Calea Victoriei, strbtut de josla primele ore ale dimineii, urn-du-i ultimii bon voyage n primalui cltorie parizian. Nu se uit unaca asta cum stteau la o mas lungi bogat (n sticle), Traian T. trezin-du-se brusc i contemplnd-o peMady ca i cum ar vedea-o primadat, o i ceru n cstorie (de bine ceera-n divor cu a n-a nevast), i repli-ca lui Ioan, peste toat masa< Bine,m, v luai voi din dragoste da cinev fute pe amndoi?!! Pn la sfri-tul anului li se altura i cel de-altreilea coleg de clas, dup care s-apus punct. Cte mori, attea punctepe i> cuvintele mai lungi, mai scurte nu-s dect liniile ce le unesc ntr-un singur circuit (n serie sau paralel? iat-ntrebarea) mereu schimbtor,amintind cnd o constelaie, cnd oghirland de beculee de pe pomul deCrciun, cnd o! dar pentru asta se

  cere mult imaginaie o hart ametroului parizian. (Mereu mi-a fostgndul la Paris, i spuse odat lui Flo-ra, nct atunci cnd medicul legistva s-mi cntreasc creierul, nu-ichip s nu observe c cele dou e-misfere reproduc ntocmai, pn-ncele mai mici amnunte, oraul de peRive Droite i Rive Gauche, expandatde jur-mprejurul cerebelului le dela Cit, cu toate ediciile & monu-mentele istorice la scar redus i tur-nul Eiel mpungndu-l, din interiorspre afar, n osul frunii!) A intran schem presupune, nainte de toate,o coborre n subteran, acolo undetoi cei odinioar pui la punct cumar < Punct ochit, punct lovit! irecupereaz identitatea< Hic jacet(numele, prenumele> anul naterii anul morii) Greul (pmntului)ncepe de aici ncolo< s alctuieti ofraz bine proporionat dup sem-nele de punctuaie date, perfect si-metric liniei vieii din palm, doarc n oglind. Ca Cel de-a zis un posibil echivalentromnesc, din zona penitenciar, ar < Dect s plng mama, mai bine plng m-ta!18 (rusa) cauza lui Lenin triete i nvinge.19 (rusa) Comitetul de Stat pentru Situaii Excepionale.20 (rusa) transparen.21 (rusa) pancarte cu caracter propagandistic.

 • 98

  szalma rka

  Szalma Rka Sepsiszentgyrgyn szletett 1988 mrciusban. Jelenleg a kolozsvri IuliuHatieganu egyetem gygyszerszeti karn negyedves hallgat. Versei a Korunk,Helikon, Szrs K, j Hegyvidk, Vrad folyiratokban jelentek meg.

  T]n[ra poet[ Szalma Rka s-a n[scut la Sf]ntu Gheorghe `n luna martie a anului 1988.Este student[ la Universitatea Iuliu Ha\ieganu din Cluj, Facultatea de Farmacie. Apublicat `n reviste de literatur[ maghiar[ din Rom]nia, Ungaria ;i Slovacia.

  Karjaidban

  lmaimban, desanym,karjaid kzt srok hozzd,lmaidban, desanym,megvdesz az lmaimtl.

  gy szeretlek, ha elmennk,gyalog jnnk vissza hozzd,havas fldn, deres fk kzt,meztlb is visszatrnk.

 • verseK Poesis interna\ionaliunie 2011

  99

  Vsznak

  1.

  Hol neved rd nevet s elszakad,prhuzamos sarkak lengnek t,hol elvlik a sk s nem forrik ssze,felsrod magadbl beltered.

  Minden egyes arcod, mi megmaradt,egy vsznon tkrzdik, elfelejt,magban hordja tkzseid.Egy vzna tnc vagy. Botls. Gyors ess.

  Magnyos, holt reg a szemgdr,sszegyjti fnyben kormodat.Blba mssz, beszlsz, vagy nem ksznsz,Egy kalap, mi eltnt, mutatja mltadat.

  A jelzlmpn vrslik a kedvesed,kialszik, majd zld magnyod hv,tmssz a zebrn, napok svjain.s visszaszllsz vsznadba - j szakasz.

  2.

  Fegyhzadban lsz, magadban, ingatag.Knszalagon megy, ltet mg a blues.Egy hideg vszon tncoln vlladba kap.A vzlatok szerinti kz egy blba hz.

  Kiszneznek, mgtted vakhatr.Vonalak kzt lpkedsz vascipben.S ha rd maradt bellem egy lakj,benne lhetsz, tested megpihenhet.

  Arcodba kapaszkodnak, visszakrnd.Felbgsz mint vszonbeli vasszobor,s rd visszafestik rozsds gondjaid...Felnevetnl, de portrd rd hajol.

  3.

  Nha nem visz t az r fehrbe,arcod terhes matt lesz, lmosul.Sittszer, groteszk a rgi csended,harminchat fok halkan rd borul.

  Egy kislny ragasztgat, majd sszegyr,gubancokban fekve nzel fel,minden kormod szvnl sszegyl,bennszorulva, magadban hagy a tr.

  Csak t perc kne, hogyha fjni nem kell,mert t perc alatt is sszell a rend,flszavakkal tmenni a teljbe:r zebra kne, jelzlmpa zld.

  4.

  Felsegtjk, hogyha lenn a lt,de torkunkban mr megszorult garat.Ne knyszerljn vm el a fny -- vedd le rla, kedves, vsznadat.

  Egy szombat megjavt egy pnteket -- egymsra szrjuk halkan hamvaink.Felsrom, kedves, minden beltered,s magamra hzom vsznaink, nyakig.

  5.

  Hol ajt leng azr szememben pilld hajtsd oda.Rnk vilgt, rnk nevet a szakadk hava.Nem kszlnk, nem a blba, ruhm rdomolt,hajtsd r te is szemhjadat, min a fny honolt.

  Lelakkozod a rgi csendet, mit hozott a hold.Acetonos kzfejem j hallgatsba old.Ujjaimbl rd csapott a sok kszb megint.A vmtl innen, a vmon tl a h nyakig behint.

  Egymsba havazzuk, kedves, mit a tl kisrt.Szemedben csszik, vkony jgen, testem, az jszltt.Kinylunk a gyertyalngon, s elviszlek, te trt,hol ajt leng, hol szem kinylik, egy kz vsznamra visz.

  Vltozatok

  Ha mindig az sz s tl mentn lpdelsz,kt sor kztt, a vsznon.

  Ha arcodon ldtalp gondok llnak,s arcod alatt a tvol.

  Ha tvolod csak testedrl szlna,s tested a kigett lom.

  Ha lmaid egy mozsrhoz nttek,s mindig is vonzott a mshol.

  Ha elalszol mshol lv vllon,mi hideg prnra rmol.

  Ha prnddal egytt huzatba hzod,gy elmlik vgleg mor.

 • 100

  De-a voina

  Ce a putea s-i cerDac oricum tu tiiCe-a putea s-i cer?Ce-a putea s-mi dorescDac oricum tu hotrtiCe-a putea s-mi doresc?Eu sunt pentru c tuAi spus s u Joc de-a voinan care vrei s vreau.

  Las-m puin, adormi,Uit-m cteva minuteS pot gndi cevaCe nu i-a trecutnainte prin cap!Las-m-n pace,O pace pe care n-ai programat-o!

  N-ai obosit tii dinainte totul?Iat, acum scriu un poemPe care tu l tii demultPe de rost.

  Din ce n ce mai strin

  Din ce n ce mai strinCu tot mai puini cunoscui.Tot ce-mi era familiarA lunecatn marea lumin,Tot mai muli m ateapt acolo,Tot mai puini mi in aici de urt,Tot mai stingher,Asemenea psrilorObligate s plecen ri mai calde...

  ana blandiana

  Z vle nejvyho

  Co bych mla po tob chtt,kdy ty stejn vco bych po tob mohla chtt?Co bych si mla pt,kdy ty stejn rozhodneo tom, co bych si mohla pt?Jsem tu proto, e tys ekl, abych byla>je to hra s tvou a mou vl,v n ty chce, abych j chtla.

  Nechej m chvli bt a zavi oi,zapome na mne na pr minut,abych si mohla vymyslet nco, co t nenapadlou dvno pedtm!Nechej m na pokoji,v klidu, kters nenaplnoval.

  Nen to navn vechno vdt pedem?Te napklad pu bse,kterou ty u dvnoum nazpam.

  m dl vc jako cizinka

  Jsem tu m dl vc jak cizinka,mm m dl mn znmch.Vichni co mi byli blzcodpluliza velkm svtlem,kde m jich oekv m dl vca zde nablzku jich je m dl m.Jsem tu jaksi nepatin,jako ptci,kte pece mus odlettdo teplch kraj

 • Poezie Poesis interna\ionaliunie 2011

  101

  Rugciune

  Principiu al tuturor lucrurilor,Loc geometric al goluluiCe se cere umplutPentru a deveni>Cale pe care se intrntr-un loc neexistndDect n msura rostirii>Las s cadDin gura ta sfntSilabele,Las-le s ma ptrund,S m[ nsmneze,F-m s rodesc plante-rspunsuriDin care s creascnspre tcerea supremArbori de suneteDe unde toamna s scuture sensuri.

  Secolul nostru

  Secolul nostru este secolul trecut,Noi suntem propria noastr istorie,Ce stranie senzaie a destinului ncheiatPe cnd continum s m!Materie prim a schimbrilorCare se vor pune pe seama mileniului nou,Victime ale unor inundaii,Cutremure i revoluiiCare nu ne mai sunt destinate,Suntem pui n faa faptului mplinitCum e pus smna n pmnttiindu-se totul< ce plant va crete,Ce fructe va da,Dar nu i cnd se va hotrS moar.

  E noaptea

  E noaptea n care clopotniele iau focDe la dangtul clopotelorFluturnd ca nite mari cri cnd pier.Glorie, glorie care se-ncheie,Sunet i vuiet, scnteiei scapt,Lumin lin ce se consumi se face scrum.Pe pmnt i n cerE noaptea-sorocn care totul se ia de la captcesto, j se vchzdo prostoru jsouchojen kdy je vysloven>dej a tv posvtn stajednou vyknouony slabiky,dej a mnou proniknou,a m oplodn,dej a porodm rostliny co odpovdia znich a vyrostoua do vin svrchovanho tichastromy zvuk,z nich podzim pak setese vznamy.

  Nae stolet

  Nae stolet je minul stolet,stali jsme se djinami ns samch.Je to divn pocit< osud se uzavel,a my jsme pod jet tady!Jsme surovinou promn,je nastanou v novm tiscilet,jsme obtmi zplav,zemtesen a revoluc,kter nevypuknou kvli nm.Octli jsme se ped hotovm svtem,jak semeno v zemi>vechno je dan< co je to za rostlinu,jak plody vyd>nev se jenom, kdy se rozhodneumt.

  To je ta noc

  To je ta noc, vn zvonice vzplanou ohnmod duncch zvona hynou ve vlajcch plamenech.Kon vechna slva,umot a hukot, jiskraa zpad slunce,mrn svtlo co hasnea mn se vpopel.Na zemi i na nebinastala noc hranin ze,vn se ve vrac kpotku the dancing bag, as a child begging me toplay with him (18) indicates an incredible benecialforce (ibidem) pulsing behind humble snap-shots. eremark is a Kantian one, but it was arrived at by means ofan impression and not through reasoning. ough evenKant envisaged the a priori synthetic judgements, the onesimpossible to be inferred observing the syllogistic moods,because they are above the cause-eect limitations. eaesthetic feeling had come to be seen by Kant, too, as moreimpactful than the intellectual strategies.

  The hackers or the crackers interval

  But performatism does not rely on Kant. e basis isSpinozas request for the intellect to concentrate on aunique target and a unique purpose. Congruent with Her-bert Marcuses hypothesis, formulated in Eros and Civi-lization, namely the hope unjustied in my opinion that pure creativity will replace work. A little further away,we discover that Marcuse is ltered through Pekka Hima-nen, who opposes to the harsh values of the protestantethics the more uid ones specic to the hacker ethics un urlo cosallungato, denso, concentrato in s che,

  nel millesimo di secondo della sua es-plosione, annulla anche la bocca da cui fuoriuscito> per un istante lui luscita,che in un grumo iperdenso in espansionee differenziazione, comprende in s lin-tera materia e tutti i significati che allorariempiranno lo spazio e il tempo> daqualche parte alla fine di questa di-latazione, unaltra bocca si eserciter inaperture cosi grandi che un giorno pos-sano contenere tutto spazio e tempo per poterlo condensare e concentrareancora in un altro urlo. Allora, per unistante tutto si fermer e ci sar unagrande quiete> poi lurlo si consumerancora una volta, annullando anche labocca che lo ha gridato. Queste persono tutte fantasie nostre, nate dalla sper-anza che esista un giorno in cui il passatopossa essere completamente abolito. Pernon portare ancora avanti lillusione e lafalsit, io sono gi pronto ad immedes-imarmi con il museo. Perch niente pupi cominciare. Tutti gli inizi che sem-breranno arrivare, con il loro irreale bar-lume, si riveleranno vecchie conclusioni.Il passato si trasforma sempre pi nel fu-turo e lo chiude nel suo tempo stanco> ibastimenti mandati per mare verso Ori-ente non torneranno pi con spezie estoffe asiatiche, ma raggiungeranno lacosta infrangendo lorizzonte e portandonei loro ventri pile di libri, tonnellate etonnellate di tomi che ad un certo punto,nel nostro disperato tentativo di fuga dalpassato, abbiamo preso e seppellito inisole molto lontane> e nel frattempo lnella terra hanno fruttificato, gli uniciad essere cresciuti e ad essersi moltiplicatie non ci entrano pi l sotto> si riversanosulle navi, grandi e asciutte, appesi aibordi come piante preistoriche, prosci-ugando tutto con la loro secchezza. Lebiblioteche tornano punitive, si esten-dono lungo i nostri margini come spi-agge in continua crescita, si espandonocome deserti verso le citt e poi sopra diesse, assorbendo i liquidi dalla vege-tazione per trasformarle in sterpi secchi,in certezze, in leggi, in precetti, in ter-raferma, fino a quando il mondo diventisolo un gioco secondo i libri, mentre ilBibliotecario, secco come le pagine, passasopra di loro selezionando, chiarificando,sistemando, ordinando, e dalle isole con-tinuano ad arrivare grandi navi piene dilibri. In loro non cresce nulla di vivo. Inloro cresce solo il museo.

  Mircea aveva trovato una soluzioneper uscire dal museo? Certe cose mihanno convinto a credere che ci fosse ar-rivato. Perch in molti punti accenna aun Antilibro. In pi, credo di essere rius-

  cito a decifrare in una certa misura ilmodo in cui lui vedeva questo Antilibro negli scantinati di ciascun palaz-zo in cui siano raccolti libri. Per esempio,immaginati per una prova che posto per-fetto il monastero C, che ora conoscomolto bene. Nei sotterranei ci sonomoltissime cantine-celle che non sonostate aperte per decine, forse centinaiadanni. Nella parte superiore, in una cam-era della grandezza di tutte le celle in-sieme, c la biblioteca. Dal momento chei monaci sono pochi, constatano solopi tardi che nelle loro scansie mancanodei libri, che ogni giorno scompaionosempre pi tomi. Si sospettano a vicenda>cominciano a credere che in mezzo cisia una punizione venuta dallalto.

  La storia pu andare avanti ancoraper un po. La realt la stessa. Arriva ungiorno in cui alla luce di una fiaccola,qualcuno scende a cercare le cantinechiuse da decenni. Ha limpressione cheda dietro una delle porte arrivi londa diuna respirazione particolare, di un movi-mento pesante e continuo. D lallarmeai confratelli< accecati dalla paura, finoalla fine qualcuno forzer le serrature ar-rugginite e la porta ceder. Di fronte aloro, pronto a espandersi da tutte le parti,a straripare su di loro, un libro> si, unlibro gigantesco che riempie lintera stan-za e pulsa> un libro vivo, mostruoso, conpagine spesse come pareti, umide, in uncontinuo cupo movimento> e questepagine grandi, con certe bocche da pesciavide, divorano libri, i libri della bibliote-ca del piano superiore. Le righe delle loropagine si sono gonfiate e mescolate, leparole dei libri divorati si affollano l allarinfusa, contorcendosi come vermi, ca-dendo da una riga allaltra, smarrendo isignificati, il ricordo dei libri in cui sonostate scritte, lidentit, il senso. E questolibro dei libri vive come un ventre, res-pirando e ruminando senza sosta, libro-beffa, Antilibro, quello in cui il tutto di-venta niente, forse questa la salvezzadal museo.

  Queste sono state le ultime righe cheho avuto la possibilit e il coraggio dicopiare dal diario di Mircea. Perch misono accorto subito che questo diariosbrindellato, umido, nascosto nelloscu-rit tra il letto e la parete, ingrandendosia dismisura con le frasi sempre pi con-torte, fatte a pezzi, mescolate le une allealtre, la copia del libro mostruoso chesognava. Lho lasciato sul tavolo, a vista.Il giorno dopo il diario non cera pi.

  traduzione< Clara Mitola

 • 121

  Szmvets

  Mrt bztad magad a vers mentvre akkor is,mikor csak sznod kellett volna boldogabb partok fel?Nem szp most a krdsek ell eloldalogni mr.Vllald hinyt a vak vlaszok kprzatnak.Tedd ssze kezed, tgy gy, mint aki imdkozik,s lapulj, ha krdik, istened hol terem, mifle gben.Neked most mr csak hallgatnod volna szabad,lni sztlanul, mint ki romos hzban vendgre vr.A reggel kiksztett trgyakat elpakolni este,az telt htbe tenni, mert senki nem fog enni mr.A krd srsdtt magny ha ennyire mrhet,szinte vghat, tapinthat a szvedbl ml csend- mrt hiszed, hogy betrnek hozzd, bezrgetnek testeden?Ha kapudat kitrnd, s magad is killnl a fnybe,hidd el, megkrdenk, mita l itt, honnan jtt, uram.Ltod, gy dl el vers s let srig tart harca.Hogy haldoklasz, senkit nem rdekel, mert mindenki bajban.A lozfusok csak kssenek farkukra csomt.A kltk meg? Istenem, angyalom< idejk lejrt.Ne akard, hogy most megmagyarzzam, mifle tboly la szveken, mily riadalom nti el a fldet.Neked is gy kell majd megkapaszkodnod hited bokrain,ha ezek utn lenne mg zennivald tartalk.Ht maradj fegyelmezett. Mint ki rjra pillant,s tudja, rzi< sznn fog gni a pompeji r.Mgis< legyl ostoba, bolond. gy leszel fontos neknk.Ha marad mg emberi arc, ki plddra fltekint.

  szentmrtoni Jnos

 • verseKPoesis interna\ional iunie 2011

  122

  Befejezhetetlen vers nmagunk llsrl

  Van aki meghalt bennem, van aki rabszolga lett,van aki elkalldott, akr egy amulett,van aki mig bolyong, hajrl hajra szll,llomsok fstkdben kiraboltan ll,folyton a tengert nzi, alkonyt holnapoknak,meghurcolt szve fltt vitorlk lobognak,van aki tra vlt bellem, s van aki nem, aggdva gyeli, mit pt a szerelem,van aki kisgatyban fvet nyr, s pnzt keres,van aki titokban verset r, s rdekes,van aki gyermek mg, s van aki gyermeket nevel,magban kuncog, ha lnya visszafelesel,van aki levest fz, s megterti az asztalt,van aki sompolyog, a sokszor elmarasztalt,helyt nem lel, lruhba rejtett idegen,kivel ha szembefordulsz, csak nz rd hidegen,van aki tud mg srni, van aki elfelejtett,van ki nevetni tudna, s ki lzadna benned,van ki egyiket sem, mert nincs mr mi ellen gni,bizonytalan emlkekrt homlyba lpnioly hasztalan< ktes hsbl fehr bohc vlhat,mg piros-orr lmai kzt elhintzgat -van aki sztszrdott, van aki csre tltve,van aki vilgt mg, vilgvgi krte,van aki sttben ll, feldltan, mint a foglyok,nem segtik sem utcalmpk, sem koboldok,van aki rcsokat fest, van ki replni vgyik,van aki rl, ha eltntorog az gyig,van ki brtnben l, van akit eltrt a msik,van ki csndben l, de jente flszikrzik,kezben karibi telefon< risi kagyl,van ki lmbl kitekint s beleszl< hall,van ki nem rt semmit, van ki mindent megmagyarz,van ki kihlt rg, s kiben nem hagy albb a lz,van aki jrakezdi, de van aki eltemet,s szomorkodva elhordja majd az ingemet

  van aki meghalt bennem, van aki most kezd lni,van akit soha nem sikerlt elcserlni,van akit olcsn kaptam, s van aki megszktt,ki madrdalruhba, napfnybe ltztt,van ki nagyon hinyzik, van aki egyltaln,van aki Lucifert jtszik Isten oldaln,van aki elrult, van aki megkzdtt rtem -hogy itt vagyok mg kztetek, lm, nem nagy rdem,van aki eltaknyolt vgleg, van aki talpra llt,van ki ftyrszve zsebrevgta a hallt,van ki brn mg ezt a verset, s van aki frad,mieltt jrakezdi, megaludna nlad,van aki sszezrt szjjal l, s van ki nekel,van akit semmi, s van akit minden rdekel,van kire flnzek, de van aki hitvnyabb lett,van aki Drogo, Ulysses, Ripolus, Hamlet,van aki eltl htfn, kiszolgl keddenVan akit harminc v alatt szre se vettem.

 • verseK Poesis interna\ionaliunie 2011

  123

  Kezdetrl s Aztrl

  Micsoda induls volt, micsoda kezdet!Minden perc izgatott, minden jel getett,reztem, mindenbl vers lesz, minden vers,mohn frksztem minden titkotok,nagy-nagy tzet raktam,ki ne hljn szvem alatt a fld,ahov halottaim temetttekMa mr, bartaim, tudom,nem volt birtokom soha,izz nyrsakon prgetett,amit nem rthettem, fl nem fogtam,sem a fuldokls italbl,sem a rmlmokbl,sem a hiny hegyre vetett remnymagnyos furulyaszavblUlysses, Drogo, Ripolus mind azt kerestk,amire itt most emlkezem,s tn meg sohase trtnt,mintha egy lmot akarnk flidzniegyre elcsigzottabbanMsok ezrt az lomrt fldrszeket tlovagolnak,mg egy rozsds kapualjban ssze nem esnek,vagy pp egy idegen cukrszda ablakvegn,mr mindent fladva, fl nem ismerik,amikor a pincr eljk rakja a gzlg kvt,s a kiskanl a cssznek nekikoccan -k elmosolyodnak, s hazatrnekflnevelni elvadult aikn mondom, bartaim