mg general

21
Ministerul Educatiei i Tineretului al Republicii Moldova Universitatea Liber Interna ional din Moldova Facultatea “ tiin e Economice” Catedra “Management i Marketing” Management general Programa analitica (Rom) CHISINAU 2009

Upload: princov-maia

Post on 08-Aug-2015

66 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MG General

Ministerul Educatiei i Tineretului al Republicii Moldova

Universitatea Liber Interna ional din Moldova

Facultatea “ tiin e Economice”

Catedra “Management i Marketing”

Management general Programa analitica (Rom)

CHISINAU 2009

Page 2: MG General

2

Programa analitica la disciplina

Management general

Autor : Burlacu Natalia

Numarul total de ore: 150 (20) Numarul individual 90

Numarul de ore de contact 60 (20)

Din ele prelegeri: 30 (10) seminare 30 (10) Credite ECTS: 4

Semestrul III

Evaluare: examen (oral) Anul de studii II bac zi (II f/f)

Programa a fost discutata si aprobata la sedinta catedrei

Proces verbal Nr. 1 din 02.09.09 Recenzent O.Blagorazumnaia

Sef catedra N. Burlacu Decanul facult ii N. Burlacu Vicerector studii A. Gutu

Page 3: MG General

3

Nota introductiv

Managementul este o disciplina economica de sinteza. Managementul are un caracter multidisciplinar intrucit preia categorii economice de la doctrine economice, politici economice, economie politica, marketing, finante etc. si utilizeaza metode statistice, matematice, sociologie si altele. Managementul reprezinta un sistem ce include astfel de elemente cum ar fi managementul general sau teoria manageriala, managementul firmei, managementul afacerilor, managementul financiar, managementul personalului si altele. La rindul sau MANAGEMENTUL GENERAL reprezinta baza teoretica nu numai pentru alte componente ale managementul dar si pentru alte stiinti. Actualele fenomene a economiei de piata impun amplificarea si intensificarea preocuparilor in domeniul managementului. Situatia respectiva genereaza necesitatea inzestrarii studentilor cu cunostinti profunde in management si in primul rind in managementul general ceea ce formeaza obiectivul principal al prezentului program.

Programul este alcatuit in corespundere cu planul de studii si prevede insusirea bazelor teoretice ale managementului in limitile orelor programate pentru studentii Departamentului “Stiinte Economice”:

Scopurile disciplinei

În rezultatul realizarii programului studentul trebuie s ob in cuno tin ele urm toare:

Competen e gnoseologice (cuno tin e teoretice):

Însu irea c tre studen i a categoriilor economice Analiza principiilor de conducere Analiza func iilor manageriale Studierea metodelor manageriale Analiza structurilor manageriale

Competen e proxeologice (îndenînarea de a realiza în practic a

cuno tin elor însu ite): Îndemînare de a allege structura organiza ional a întreprinderii Utilizare corect a func iilor manageriale Colectarea i selec ia a informa iei necesare adopt rii deciziilor

manageriale optimale Utilizarea ra ional a metodelor manageriale Demonstrare a competen ei în diferitele destina ii ale con inutului

cursului Competen e de cercetare A prognoza rezultatele activit ii Coordonarea eforturilor colectivului întreprinderii

Page 4: MG General

4

Proiectarea structurii organizatorice ale întreprinderii Aplicarea realiz rilor tiin ifice în activitatea firmei Dezvoltarea capacit ilor colaboratorilor întreprinderii în

realizarea obliga iunilor profesionale Abordare creativ în rezolvarea problemelor situative ale

producerii

Strategia evalu rii cuno tin elor

Examen se petrece în forma oral . Biletul este compus din 3 întreb ri.

1. Pentru r spunsurile corecte la toate întreb rile se va atribui un

num r maximal de baluri. 2. Un num r maximal de baluri se va atribui pentru r spuns corect la

o întreb re. 3. Balurile colectate vor fi transformate în procente care vor reflecta

nota studentului. Prima întrebare –30 baluri, a doua întrebare– 30 baluri, a treia

întrebare– 40 baluri. Pentru ob inerea notei se calculeaz num rul total de baluri i se

scoate nota. 97-100 baluri – nota 10 91-97 baluri– nota 9 81 –90 baluri– nota 8 72-80 baluri– nota 7 61-71 baluri– nota 6 51- 60 baluri– nota 5 41-50 baluri– nota 4 31-40 baluri - nota 3 21-30 baluri - nota 2 11- 21 baluri– nota 1 Punctajul pe parametri: Pentru prima i a doua sarcin teoretic .

1. murire logic a materialului conform programei cursului – 10 baluri 2. argumentarea r spunsului - 10 baluri 3. utilizarea argumentelor pe baza studierii individuale a materialului i

literaturii ad ug toare extra programei (cu formularea ideilor noi i formularea concluziilor originale la întrebare) - 10 baluri

Page 5: MG General

5

Distribuirea orientativa a orelor pe tipuri de activitati

Nr. TEMA Sec ia zi Sec ia fara frecven

Credite

CURS

SEMINAR

CURS

SEMINAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Conceptul i esen a obiectului managementului Organiza ia, managerul, dirijarea cu succes Mediul interior i exterior al organiza iei Comunicarea i sistemul informa ional Adoptarea deciziei Modele i metode de adoptare a deciziei Planificarea. Planificarea strategic Planificarea realiz ri strategiei Organizarea interac iunilor i împuternicirilor Construirea organiza iei. Structura organizatoric a unit ii economice Motivarea Controlul organiza iei Premisele, evolu ia, clasicii i colile de management Conflictul, stresul în procesul de producere

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

Total 30 30 10 8 4 Continutul programului.

CAPITOLUL I. INTRODUCEREA

Tema 1.1. CONCEPTUL I ESEN A OBIECTULUI MANAGEMENTULUI. a) Etimologia i semnifica iile conceptului de management. Etimologia categoriei “management”. Defini iile categoriei: “managementului”. Istoria dezvolt rii i analiza managerial a sistemului de dezvoltare a modelului economic i managerial, modelul ra ionalistic i efectiv. Modelul American i Japonez - caracteristica elementelor. Niveluri i func iile manageriale. b) Managementul între art i tiin . Managementul ca disciplin de studiu. Managementul ca profesie. Managerul i calit ile lui profesionale. Particularit ile adapt rii acestui domeniu de tiin în practica managerial a Moldovei. Managementul i raportul s u cu alte tiin e. Problemele primordiale a managementului contemporan, analiza experien ei americane, japoneze, europene.

BIBLIOGRAFIA: 1. Aznar I. La creativite dans l^entreprise. Les edittions d’organisation,Paris, 1971. 2. , . . ., “ .”. 1995. 3. , , . “ ”. ,

, 1993.

Page 6: MG General

6

4. Ion Petrescu, Erno Domokos. Management general. Bucure ti, 1993. 5. Panainte S. Nica. Managementul firmei. 1994. 6. N.Burlacu, V.Cojocaru. Management. Chi in u, ASEM, 2000. 7. N.Burlacu, V.Cojocaru, V.Poloz. Management comparat (prelegeri). Chi in u, ASEM, 1995, p.7, 61.

CAPITOLUL II. ORGANIZA IA I PROCESUL MANAGERIAL

Tema 2.1. ORGANIZA IA, MANAGERUL, DIRIJAREA CU SUCCES a) Organiza ia. Caracteristica organiza iei. Organiza ia formal , neformal , complicat . Elementele organiza iei: resurse, mediul exterior, diviziunea orizontal , vertical i specializat a muncii. Subdiviziuni. Necesitatea dirij rii. b) Managerul. Caracteristica general a lucrului managerului. Nivelurile manageriale: managerul inferior (lower manager), managerul mediu (middl manager), managerul superior (top manager). c) Dirijarea cu succes. Elementele succesului în management. Analiza managerial a categoriei succesului: eficacitatea, rezultatele, productivitatea, realizarea practic . Metodele manageriale îndreptate spre succes: generalizarea, metoda situa ional , metoda integr rii. Analiza succesului din experien a firmei americane IBM.

BIBLIOGRAFIA: 1. Thompson, Striscland. Strategic management. 1986 2. Drucker P. Management. London, 1974 3. . . , A. . . “ . .”, ., 1995. 4. Blake R., Mouton J. La traisiem dimention du management. Paris, 1987.

Tema 2.2 MEDIUL INTERIOR I EXTERIOR AL ORGANIZA IEI. SPUNDEREA SOCIAL I ETIC A ORGANIZA IEI

a) Variabile interne ale organiza iei. Scopurile strategice, tactice, scopurile subdiviziunilor, structura. aracteristica scopurilor organiza iilor japoneze. Diviziunea muncii specializat a organiza iei. Volumul dirij rii. Necesitatea coordon rii i cooper rii. Sarcina. Caracteristica sarcinei. b) Sarcina i specializarea. Tehnologia. Standartizarea i mecanizarea. Clasificarea tehnologiei dup D. Vudvord i D. Tompson. Oamenii. Capacit ile, necesit ile, a tept rile, perceperea, valorile. Influien a mediului asupra oamenilor. Grupa. Liderul. Interdependen a elementelor intetrne ale organiza iei. Sisteme socio-tehnice. Analiza problemelor mediului interior în managementul european. Elementele principale. a) Organiza ia i mediul ambiant. Esen a mediului exterior al organiza iei. Definirea i caracteristica mediului exterior al organiza iei.

Page 7: MG General

7

Interdependen a factorilor mediului exterior a organiza iei. Complexitatea, mobilitatea, neclaritatea mediului exterior al organiza iei. c) Mediul influen ei directe. Furnizorii: materialele, capitalul, resurse de munc . Legile i organele de stat. Consumatorii. Concuren ii. PT . Mediul influen ei indirecte. Tehnologia. Starea economiei. Factorii socio-culturali i politici. d) Mediul influen ei interna ionale, dirij rii cu businessul interna ional. Formele businessului interna ional. Factorii mediului interna ional a organiza iei: cultura, legile i regularea de stat, situa ia politic . e) Grupele de factori ai mediului exterior. Clasificarea lor. Clasificarea i caracteristica tipurilor mediului exterior în cadrul managementului european, japonez, moldovenesc. f) Rolul businessu-lui în societate. Evolu ia perspectivelor. Profitul i eficien a. Ac iunea social direct . R spunderea juridic i social . Argumente pentru i contra r spunderii sociale. R spunderea social în practic . Etica i managementul contemporan. Comportarea, normele etice în management. Factorii comport rii etice în business. Stadii de dezvoltare moral a firmei. g) Etica managerial . Principiile morale i etice ale managerului. Aspectul fizic al managerului în diferite situa ii. Crezul de afaceri în firmele japoneze. Sistemul de valori în organiza iile europene, americane, japoneze, moldovene ti.

BIBLIOGRAFIA:

1. Mathe Politique generale de l’entreprise. Paris. 1987. 2. Cornescu V. Omul - factor activ al vie ii economice. Bucure ti, 1979. 3. ., ., . , . 1996. 4. Burlacu N., Cojocaru V. Management. Chi in u ASEM, 2000. 5. Burlacu N., Cojocaru V., Poloz V., Management comparat. (prelegeri). Chi in u ASEM, 1995, p. 35-42, p. 75-82. 6. Burlacu N., Management corporativ. Chi inau ASEM, 1996, p. 75-94. 7. Petrescu I., Domokos E. Management general. Bucure ti, 1991. 8. Codul managerial în afaceri. USA, 1993.

CAPITOLUL III. COMUNICA IILE, SISTEMUL INFORMA IONAL I PROCESUL ADOPT RII DECIZIEI

Tema 3.1 COMUNICAREA I SISTEMUL INFORMA IONAL a) Procesul de comunicare i eficien a managementului. Comunica iile între organiza ie i mediul ambiant. Comunica ia ierarhic în cadrul organiza iei. Comunica ia ascendent i descendent . Comunica iile neformale. Sistemul informa ional. Componentele sistemului informa ional: date, informa ii, fluxuri, proceduri i mijloace de tratare. b) Procesul de comunicare. Elementele i etapele procesului de comunicare. Crearea ideii codificarea i selectarea canalului. Transmiterea. Recep ionarea i decodificarea. Leg tura invers i deficien ele în procesul de comunicare. Comunicarea interpersonal . Deficien ele comunic rii condi ionate de percep ie. Barierele

Page 8: MG General

8

semanticii. Semantica. Comunica ia “Non-Verbal “. Obstacolele leg turii inverse. Perfec ionarea artei de comunicare a sistemului informa ional i a procesului de comunicare. c) Comunic rile organiza ionale. C ile falsific rii comunic rii. Saturarea informa ional . Structura nera ional a organiza iei. Perfec ionarea comunic rii în organiza ie. Sistemele leg turilor inverse. Sistema propunerilor. Buletine informa ionale. Tehnologia informa ional contemporan .

BIBLIOGRAFIA: 1. N. Burlacu, E.Graur, A.Morong, Comunicarea managerial , Chi in u, Grafema-Libris, 2003, p.7-37,63-81,104-147. 1. N. Burlacu, V. Cojocaru. Management , Chi in u, ASEM, 2000. 2. Porter L., Roberts K. Communication in organizations. Chicago, 1976. 3. Level A. Managerial communications. Hlinois, 1988. 4. Hunt T. Communication skills in the Organization. New Jersey, 1980.

Tema 3.2 ADOPTAREA DECIZIEI a) Natura deciziei. Deciziile organiza ionale: decizia programat i neprogramat . Deciziile tipice func iilor manageriale. Metodele adopt rii deciziilor manageriale: decizia intuitiv , decizia bazat pe opinie, decizia ra ional . Etapele deciziei ra ionale: diagnostica problemei, formularea limitelor i criteriilor adopt rii deciziilor, determinare, aprecierea i alegerea alternativei. Realizarea i controlul dup realizare. b) Factorii ce influen eaz procesul decizional. Aprecierea calit ile i aptitudinele personale, mediul adopt rii deciziilor, limitele informa ionale, limitele beihaivioriste. Procesul decizional în firma IBM. Particularit ile procesului decizional în firmele japoneze, europene, moldovene ti.

BIBLOGRAFIA: 1. . , . . . , 1992. 2. N. Burlacu, V. Cojocaru. Management (prelegeri). Chi in u, ASEM, 1995

Tema 3.3 MODELE I METODE DE ADOPTARE A DECIZIEI a) Modelarea: Esen a modelului, necesitatea model rii, tipurile de modele. Procesul elabor rii modelului. Problemele generale ale model rii: limitele informa ionale, deficien ele aplic rii modelelor în practic . Analiza managerial a procesului de modelare: teoria jocurilor, teoria r ndurilor, mediul dirij rii cu rezerve. Modelul program rii liniare, modelurile interna ionale. Analiza economic . b)Metodele adopt rii deciziilor. Matrice de plat , arborul decizional. Metodele de prognozare: cantitativ i calitativ . Analiza r ndurilor temporare, modelarea cauzal . Opinia juriului. Metoda exper ilor.

Page 9: MG General

9

BIBLIOGRAFIA: 3. N. Burlacu, V. Cojocaru. Management. (prelegeri). Chi in u, ASEM, 1995. 4. N. Burlacu, V. Cojocaru, V. Poloz. Management comparat (prelegeri), Chi in u, ASEM, 2000 5. N.Burlacu, E.Graur Management general, Chi in u, ASEM,2006

CAPITOLUL IV. FUNC IILE MANAGEMENTULUI. Tema 4.1 Planificarea. Planificarea strategic

a) Esen a, func iile i convinabilitatea planific rii strategice. Esen a strategiei. Planificarea i succesul organiza iei. b) Scopurile organiza iei: misiunea, selectarea misiunii, misiunea organiza iilor noncomerciale i organiza iilor mici. Caracteristica scopurilor. Scopurile concrete. Orientarea scopului în timp. Atingerea scopurilor. Scopurile organiza iei japoneze - caracteristica lor. Aprecierea i analiza mediului interior în cadrul planific rii: analiza, factorii economici, politici, de pia , tehnologici i interna ionali. Factorii de concuren i comport rii sociale. c) Analiza managerial a par ilor majore i minore ale organiza iei. Studierea alternativelor strategice. Alegerea strategiei. Planificarea activit ii interna ionale.

BIBLIOGRAFIA: 1. . , , 1996. 2. . . , . . . . . ., 1995. 3. Panaite S. Nica. Managementul firmei. Bucure ti, 1994. 4. Mathe J. Politique generale de l’entreprise. Direction et la gestion de l’entreprise. Nr. 2 , 1982. 5. . : .

, 1991. 6. N. Burlacu, V. Cojocaru. Management (prelegeri). Chi in u, ASEM, 1995. 7. N. Burlacu, V. Cojocaru, V. Poloz. Management comparat (pelegeri). Chi in u, ASEM, 1995. 8. N. Burlacu. Managementul corporativ. ASEM , 1996, p. 122-126.

Tema 4.2 PLANIFICAREA REALIZ RI STRATEGIEI Planul strategic: tactica, politica, procedura, regula. Dirijarea realiz rii planului strategic i controlul realiz rii acestuia. Bugetul, dirijarea prin scopuri. Eficacitatea programelor dirij rii prin scopuri. Aprecierea planului strategic. Patru strategii “Produs-Pia “ în firmele japoneze.

BIBLIOGRAFIA: 1. . , , 1996 2. N. Burlacu. Managementul corporativ. ASEM , 1996, p. 128. 3. Mathe J. Politique generale de l’entreprise. Direction et la gestion de l’entreprise. Nr. 2 , 1982. 4. . : .

, 1991.

Page 10: MG General

10

Tema 4.3 ORGANIZAREA: ORGANIZAREA INTERAC IUNILOR I

ÎMPUTERNICIRILOR a) Delegarea, r spunderea i împuternicirile. Esen a organiz rii. Esen a deleg rii. Principiile de delegare. Responsabilitatea în contextul deleg rii. Împuternicirile organiza ionale. Limitele împuternicirilor. Împuternicirile liniare i administrative. b) Tipuri de aparat administrativ. Variantele împuternicirilor administrative. Organizarea eficient a repartiz rii împuternicirilor. Organizarea interac iunii între împuternicirile liniare i administrative. Împuternicirile liniare i coordonarea. Obstacolele deleg rii eficiente.

BIBLIOGRAFIA:

1. N. Burlacu, V. Cojocaru. Management . Chi in u, ASEM, 2000. 2. N. Burlacu, V. Cojocaru, V. Poloz. Management comparat (pelegeri). Chi in u, ASEM, 1995 , p. 89; 90; 99; 114. 3.Mastenbroek W. G. Conflict Management and Organisation Development, John Wiley Sons, 1989. 4. Mauric M., ellier F. Politique d’education et d’organization industrielle en France et Allemagne. Paris, 1982. 5. . , . . , 1996 . 6. N. Burlacu. Managementul corporativ. ASEM , 1996, p.61-68.

Tema 4.4 CONSTRUIREA ORGANIZA IEI. STRUCTURA ORGANIZATORIC A UNIT II ECONOMICE

a) Proiectarea structurii organiza ionale. Etapele principale a proiect rii structurii organizatorice. Birocra ia i structura birocratic . Caracteristicile negative ale birocra iei. Departamentalizarea. Structura func ional devizional a organiza iei. Structurile organizatorice ale firmelor care activeaz pe pie ile mondiale. b) Structurile adaptive i mecanistice. Structurile de proiect i de matrice. Structuri de comitet i de program - el. Organiza iile centralizate i descentralizate. Integrarea structurii. c) Structurile organiza ionale de tip holding, centrul de profit i conglomerate. Structura în managementul japonez. Problemele elabor rii structurii în firma IBM.

BIBLIOGRAFIA: 1. Alluson R. Les organigrammes. Paris, 1958. 2. N. Burlacu, Managementul corporativ. ASEM , 1996, p.68. 3. N. Burlacu, V. Cojocaru Management . Chi in u, ASEM, 2000. 4. N. Burlacu, V. Cojocaru, V. Poloz. Management comparat (Pelegeri), Chi in u, ASEM, 1995, p. 75.

Page 11: MG General

11

Tema 4.5 MOTIVAREA

a) Esen a motiv rii. Evolu ia categoriei motiv rii. Concep iile ini iale a motiv rii. Teoriile contemporane ale motiv rii. Necesit ile primordiale i secundare. Recompensa. b) Teoriile conceptuale a motiv rii. Ierarhia necesit ilor dup A. Maslou. Metodele satisfac iei necesit ilor nivelului superior al managementului. Teoria necesit ilor dup Mcklelland. Teoria factorilor duble a lui F. Gher berg. c) Teoriile procesuale ale motiv rii. Teoria a tept rii, echitabilit ii. Modelul Porter Louler. Motivarea i compensarea. d) Tehnici de stimulare a motiva iei: brainstormingul, “Phillips-6”, sinectica, concasajul, matricea descoperirilor, metoda not rii ideilor în timpul somnului, metoda morfologic a lui Zwicky, etc.

Tema 4.6. CONTROLUL ORGANIZA IEI a) Esen a i con inutul controlului în organiza ie. Necesitatea controlului managerial. Controlul prealabil. Controlul opera ional. Controlul final. Procesul de control în cadrul organiza iei. Elaborarea standardului. Compararea rezultatelor cu standardele determinate. Ac iunile. Aspectele beihivioriste ale controlului. b) Caracteristica controlului eficient. Controlul strategic, orientarea spre rezultate. Flexibilitatea controlului. Controlul pe plan interna ional. Sistemul interna ional în planificare i controlul managerial. Necesitatea sistemelor informa ionale formale în organiza ie. Calculatoare i sisteme informa ionale. Proiectarea i eficacitatea sistemelor informa ionale. Metodele de control în managementul japonez, european, moldovenesc.

BIBLIOGRAFIA: 1. Geert Hofstede. Managementul structurilor multiculturale. Ed. Economica, 1996. 2. Ursachi I. Management. Bucure ti, 1993. 3. Storey. The Managerial Prerogative and the question of Control. London, 1983. 4. Tannenbauk A.S., Cooke R.A.. Organisational control: a review of studies emploiny the control graph method. London, 1979. 5. N. Burlacu, V. Cojocaru. Management . Chi in u, ASEM, 2000. 6. N. Burlacu, V. Cojocaru, V. Poloz. Management comparat (prelegeri). Chi in u, ASEM, 1995, p.104.

Tema 4.7. PREMISELE, EVOLU IA, CLASICII I COLILE DE MANAGEMENT

a) Evolu ia managementului. Etapele dezvolt rii managementului. Practica str veche - tiin a contemporan . Evolu ia dirij rii ca tiin , principiile lui Teilor i Faioli. Abord rile manageriale: ca coal , ca proces, sistemic situa ional i

caracteristica lor conform timpului apari iei. Organiza iile str vechi i caracteristica lor. Sistematizarea no iunilor generale de management.

Page 12: MG General

12

b) Clasicii managementului: Robert Owen, Charle Babage, Henri Metcalfe, Henri, Robinson Towne, Federic Winslov Taylor, Herri Laurence Gantt, Russel Robb, Harington Emerson, Henri Fayol, Gilbert, Franc Buncher, Barnard, Chester Iurving, Oliver Sheldon, Mary Parcher Follet, George Elton Mayo. Clasificarea dezvolt rii managementului dup Ph.Shay, E.Dale, B.Hodge i M.I.Zonson, H.Coontz i C.O’Donnell. c) colile manageriale. Analiza colilor clasice sau administrative, coala psihologic (1930-1950). colile beihavioriste din 1950 pân în zilele de azi.

coala cantitativ . coala sistematic . Modelul organiza iei ca un sistem deschis. e) Problemele de clasificare în teoria managerial contemporan . Sistemele moderne manageriale. Avantajele i dificien ele acestor sisteme.

BIBLIOGRAFIA: 1. Fayol H. Administration industrielle et general. Duhod, Paris, 1966. 2. Taylor F. The principles of Scientific Management. Harper Row, New-York, 1971. 3. . . . , 1996 4. . , . , 1992. 5. . . , 1992. 6. N.Burlacu, V.Cojocaru, V.Poloz. Management comparat (prelegeri). Chi in u, ASEM, 1995, p.15. 7. Panaite S. Nica. Managementul firmei. 1993.

Tema 4.8. CONFLICTUL, STRESUL ÎN PROCESUL DE PRODUCERE a) No iuni generale despre conflict, tipurile principale de conflict interior, exterior i interna ional. Cauzele apari iei conflictului: limita resurselor, dependen a reciproc , scopuri ( eluri) diferite, informa ie insuficient . Schema (algoritmul) realiz rii conflictului, metode structurale i interpersonale de solu ionare. b) Schimb rile organizatorice în activitatea organiza iei i etapele principale de dirijare, modelul propus de E. Greiner. Stresul, cauzele apari iei i unele metode de ocolire (evitare) ale lui. c) No iuni generale despre edin e. Claudia Duval i principiile de organizare a edin elor. Tipurile principale de edin e: decizionale, de informare, “ad-hoc”, de armonizare, de explorare. Metoda Delphy, brainstorming, micile consilii, rolul lor în procesul de conducere. d) Convorbirea (discu ia) în activitatea managerului, func iile îndeplinite, etapa de preg tire. Prorrag Mitici i structura convorbirii: începutul, argumentarea, primire deciziei finale. Metodele principale folosite în procesul convorbirii.

BIBLIOGRAFIA: 1. . , , 1992. 2. . . 3. . . . , 1991.

Page 13: MG General

13

4. . . , , 1996. 5. . . 1991. 6. Geert Hofstede. Managementul structurilor multiculturale. Ed. Economica, 1996.

Tema 4.9 CONDUC TORUL PUTEREA I INFLUEN A a) Conduc torul i liderul colectivului, puterea i influien a în procesul de conducere. Necesitatea folosirii puterii, puterea subalternilor. Formele principale de putere: for area (constrângere), stimularea, cuno tin ele specifice, etalonul, tradi ia. Rolul influen ii convingerii i particip rii în activitatea managerului. Metodele principale de influen , avantajele i dezavantajele. b) Conduc torul i stilul de conducere. Capacit ile, cuno tin ele i aptitudinile unui manager contemporan. Tipologia cadrelor de conducere. No iuni de stil i tip de conducere. Caracteristica conduc torului eficient dup M. Bover i conduc torului neeficient dup McMurry. Tipurile de conduc tor propus de Devis, Dalena, Henderson, Chalvin. Stlul autoritar, democrat, liberal i birocrat de conducere, cauzele apari iei, eficien a folosirii.

BIBLIOGRAFIA : 1. . . , 1986 2. Panaite S. Nica Managementul firmei, 1993 3. . “ ” ,

, , 1982 4. N. Burlacu, V. Cojocaru, V. Poloz. Management comparat (pelegeri). Chi in u, ASEM, 1995.

CAPITOLUL V. MANAGEMENTUL COMPARAT

Tema 5.1. CONCEPTUL MANAGEMENTULUI COMPARAT. a) Particularit ile i caracteristica general a managementului comparat. Principalele coli i modelele managementului comparat. Sisteme manageriale a SUA, Japonia, rile Europei centrale i a Moldovei. Problemele i tendin ele dezvolt rii managementului contemporan în lumea modern . b) Filozofia antreprizei în firmele contemporane. Caracteristica general a firmelor efective. Comportarea managerial în firmele ce ac ioneaz în SUA, Japonia, Europa i Moldova. Deosebirile dintre manager i conduc torul-director. Orientarea spre ac iuni. Dezvoltarea sistemelor manageriale contemporane.

Bibliografie: 1. N. Burlacu, V. Cojocaru, V. Poloz. Management comparat. Chi in u, ASEM,

1995. 2. Burlacu N., Cojocaru V. Management. Chi in u ASEM, 2000. 3. . . , 1986. 4. . .

1, 2. 1997.

Page 14: MG General

14

5. N. Burlacu, E.Graur, A.Morong, Comunicarea managerial , Chi in u, Grafema-Libris, 2003, p.7-37,63-81,104-147.

Tema 5.2. ANALIZA EXPERIEN EI MANAGERIALE SISTEMULUI DE

MANAGEMENT AMERICAN a) Elementele de baz a sistemului america. Cercetarea i analiza direc iilor de baz a sistemului managerial american. Evolu ia ideilor americane. Criteriul succesului sistemului managerial american. Principiile de baz a managementului succesiv american: orientarea spre ac iuni; cu fa a la consumator; sinest toria i antrepriza; productivitatea de la om; leg tura cu via a; gestiunea valoric ; devotamentul antreprizei; simplificarea form rii; stat mic de manageri; libertatea i asprimea; metodologia i metoda cercet rilor manageriale în firmele americane; tiin ifice; de producere; de realizare; de resurse. b) Teoriile contemporane - direc ia nou în management american. Modelul ra ionalistic. Perspectiva pierdut , problemele analitice. Omul a teapt motivarea. Problemele motiv rii - ca func ie de baz în firmele americane. Analiza managerial naturii omului. Teoria atribu iei. Simplu i compus în procesul motiv rii. Ac iunea, esen a i autocontrolul. Manager-transformator - Teoria lui McGregor; Teoria X. Teoria Y. Esen a culturii, tradi iilor, obiceiurilor. Orientarea spre ac iuni. c) Problemele concuren ii în managementul american. Conceptul dinamicii concuren ii în practica managerial american . Paradigma nou în perceperea tehnologic . Curba S - un instrument nou a prognozei. Cauza neeficacit ii: Diupon contra Salaniz: paradoxul, dilema ap rii. Cultura i concuren a, experien a Japonez , reac ia contemporan . Analiza managerial în domeniul concuren ii: complexul ap torului: fa a la s tatea tehnologic : cerin ele consumatorului: pie ii: concuren ilor. Forma i strategia succesului. «IBM» contra «V ng». Firma «Codac» contra firmei «Fudzi».

Bibliografie: 1. N. Burlacu, V. Cojocaru, V. Poloz. Management comparat. Chi in u, ASEM,

1995. 2. Burlacu N., Cojocaru V. Management. Chi in u ASEM, 2000. 3. . . , 1986 4. . .

1, 2. 1997. Tema 5.3. FIRMA IBM.

a) Analiza experien ei a firmei IBM. Principiile de organizare. Locul firmei în businessul mondial. IBM ca model managerial. Misiunea organiza iei, etapele evolu iei, dezvoltarea firmei. Începutul dinastiei. Principiile i factorii succesului. b) Stilul de conducere în firmele IBM: convingerile puternice; politica ocupa iei deplin , control indirect; stimul rile personale, cariera nespecializat , preg tirea îndelungat , participarea în primirea deciziei.

Page 15: MG General

15

c) Problemele financiare: izvorul puterii financiare în firma IBM. Lec iile politice. Orientarea spre realizarea marketing: orientarea spre viitor. d) Modelul. Sistema de structur . Sistema formal i neformal . Structurile: tradi ionale, divizionale. Principiile de baz a func ion rii modelului managerial: principiul «Y», subdiviziunile independente - manageri independen i, politica de cadre, anarhia controlat . e) Problemele de tip managerial în firma IBM, lec iile din managementul japonez; compara ia stilului managerial a firmei IBM cu stilul managementului japonez. Diferen a perceperea gre it , succesul i modelul. Corela ia principiilor Y a sistemului de conducere în managementul firmei IBM i teoria Z. Principiile contemporane: statut unic, lucr tor extraclas, preg tirea îndelungat ,

spunderea maximal , limitele planificate manageriale, concepte stimulate, leg turile orizontale, schimb rile institu ionale, sindicate. f) Problemele de tip, celula organic . Managementul i marketingul în firma IBM - probleme. Concep ia. Consumatorul. Tehnologia. Mediul exterior. Salarizarea. Crezul antreprizei.

Bibliografie: 1. N. Burlacu, V. Cojocaru, V. Poloz. Management comparat. Chi in u, ASEM,

1995. 2. Burlacu N., Cojocaru V. Management. Chi in u ASEM, 2000. 3. . . , 1986 3. . “ ” ,

, , 1982

Tema 5.4. SISTEMA I PRACTICA MANAGEMENTULUI JAPONEZ. a) Conceptul, strategia i politica managementului japonez. Analiza

metodelor manageriale în sistemul american i japonez. Compara ia tr turilor comune i deosebirilor. Particularit ile i leg turile reciproce între teoria Z, principiile «Y» firmei IBM i managementul japonez. Managementul superior în firmele japoneze. Consiliul de director. Comitetele de dirijare. Manageri superiori. Recompensa. Capacit ile conceptuale i calit ile personale.

b) Scopurile organiza iei. Conceptul. Misiunea social . Caracteristica social . Procesul de comunicare, filozofia i scopurile firmei. Leg tura între filozofia i strategia firmei.

c) Nomenclatura produc iei. Patru strategii «produs-pia «. Nomenclatura produc iei i diversificarea. Schimbarea nomenclaturii. Diversificarea i alte strategii. Diversificarea, eficacitatea i structurile organiza ionale.

d) Strategia luptei de concuren . Modelul concuren ei i factorii de baz a succesului. Exemple strategiei, concuren , intensitatea concuren ei. Sistemele, strategia concuren ei.

e) Planificarea strategic . Sistemele planific rii strategice. Sarcine, regule, procese i modelurile de planificare strategic . Formarea strategiei individuale. Structurile organizatorice. Esen a subdiviziunii i elemente func ionale a structurii.

spundere centralizat , organizatoric .

Page 16: MG General

16

j) Sistema managerial cu personal. Angajarea pe o via . Studiile, cariera nespecializat . Stima fa de om. Urm rile sistemelor manageriale.

Bibliografie: 1. N. Burlacu, V. Cojocaru, V. Poloz. Management comparat. Chi in u, ASEM,

1995. 2. Burlacu N., Cojocaru V. Management. Chi in u ASEM, 2000. 3. . . , 1986 4. . .

1, 2. 1997.

Tema 5.5. SISTEMA MANAGERIAL ÎN RILE EUROPEI CENTRALE.

a) Conceptul managementului european. Izvoarele i factorii managementului european. Modelul european a sistemei manageriale. Specificul dezvolt rii mediului exterior european pentru activitatea managerial . Problemele unicale economice europeane i managementul. Formarea sistemului managerial al

rilor Europei Centrale, structura i organiza ia – pia a comun . Rela iile economice i legile de antrepriz . Specificul sistemei manageriale juridice i impozitarea. b) Structura organizatoric a firmelor. Elementele de baz a mediului interior al organiza iei. Repartizarea obliga iunilor între manager i subaltern. Sistemul "Centru de profit". c) Sistema valutar european . Structura pie elor valutare, leasing, factoring. Planificarea i contabilitatea. Func ia managerial i planificarea, politica de balansare, alc tuirea balan elor. Analiza i critica bilan ului anual. Marketingul în firmele europene, cercetarea pie ei , programe de realizare, export, reclam , design industrial, ambalaj. Managementul întreprinderii: scopurile i func iile manageriale ale organiza iilor europene. Partenerul. Comportarea managerului.

Bibliografie:

1. N. Burlacu, V. Cojocaru, V. Poloz. Management comparat. Chi in u, ASEM, 1995.

2. Burlacu N., Cojocaru V. Management. Chi in u ASEM, 2000. 3. . . , 1986

Tema 5.6. MANAGEMENTUL ÎN RILE INDUSTRIALE NOI.

Managementul firmei din Singapore, Hongcong, Coreea de Sud, Taiwani i Thailand. Criteriile managementului succesiv al rilor industriale noi: tempourile înalte de cre tere, influen a joas , sârguin a for ei de munc , tehnologie invers , stabilitate, sistema productiv orientat spre export.

Bibliografie:

1. N. Burlacu, V. Cojocaru, V. Poloz. Management comparat. Chi in u, ASEM, 1995.

2. Burlacu N., Cojocaru V. Management. Chi in u ASEM, 2000.

Page 17: MG General

17

3. . . , 1986

Tema 5.7. MANAGERUL: CONCEPTUL CONTEMPORAN DESPRE MANAGER.

a) Caracteristica general a calit ilor managementului de c tre H.Fayoli. Formarea personalit ii managerului. Con inutul, stilul de munc al managerului: esen , stil, profesionalism. Programarea muncii manageriale. Autoritatea i cariera managerului. Echipa managerial în firmele americane, japoneze i europene. Modelul de lucru cu echipa managerial : formarea, adaptarea, climatul psihologic, c ile de perfec ionare. b) Liderul. Teoria managerial despre lider. Patru sisteme a lui Laikers. Clasificarea sistemului liderului. Stilul, satisfac ia i productivitatea. Metoda lui Mitcel-Haus. Teoria ciclului de via . Modelul lui Vrum-Ieton. c) M. Vudcoc, D Fransis despre managementul i organiza ia. Factorii influen ii directe asupra managementului. Conceptul limitelor: Con inutul i structura limitelor personale. Caracteristica managerului efectiv. Valorile personale a managerului. Caracteristica managementului activ i pasiv. Valoarea i pre ul managerului. Managerul i scopul personal. Cariera, autodezvoltarea

individual , leg tura invers : regulile de baz ale leg turii inverse efective. Pa ii deprinderilor profesionale. Bariera m iestriei. Caracteristicile de baz , poten ialul creativ ale managerului. Factorii i modelele influen ei manageriale. Filosofia corporativ - baza profesionalismului managerial. Competen a i împuternicirile.

Bibliografie: 1. N. Burlacu, V. Cojocaru, V. Poloz. Management comparat. Chi in u, ASEM,

1995. 2. Burlacu N., Cojocaru V. Management. Chi in u ASEM, 2000. 3. N. Burlacu, E.Graur, A.Morong, Comunicarea managerial , Chi in u,

Grafema-Libris, 2003, p.7-37,63-81,104-147. 4. . . , 1986.

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTAR :

1. LEGEA privind limitarea activit ii monopoliste i dezvoltarea concuren ei nr.906-XII din 29.02.1992 // Acte normative cu privire la problemele economice i bugetare i bugetare. - Chi in u, 1995.- Vol.2.- P. 79-86.

2. LEGEA restructur rii întreprinderilor nr.958-XIII // Monitorul oficial al Republicii Moldova. - 1996. - Nr 80 (decembrie).- P. 2-5.

3. LEGEA privind societ ile pe ac iuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 // Monitorul oficial al Republicii Moldova. - 1997. – Nr 38-39 (iunie).

Page 18: MG General

18

4. LEGEA cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998 nr.1217-XIII din 25.06.1997 // Monitorul oficial al Republicii Moldova .- 1997. – Nr 59-60 (septembrie). - P. 2-11.

5. HOT RÂREA Parlamentului cu privire la concep ia trecerii la economia de pia în Republica Moldova nr.186-XII din 25.07.1990 // Ve tile Sovietului Suprem i ale Guvernului Republicii Sovietice Socialiste Moldova. - 1990. – Nr 8.

6. HOT RÂREA Parlamentului cu privire la m surile de neamânat pentru redresarea situa iei financiare a unor întreprinderi industriale nr.1403-XIII din 16.12.1997 // Monitorul oficial al Republicii Moldova. - 1998. - Nr 5 (ianuarie).

7. ALBANESE R. Management. – Cincinnati: South-Western Publishing Co, 1988. – 1055 p.

8. RBULESCU C. Economia i gestiunea întreprinderii. – Bucure ti: Editura Economic , 1995. - 453 p.

9. RBULESCU C. Sistemele strategice ale întreprinderii. – Bucure ti: Editura Economic , 1999. - 310 p.

10. BERLE A.A., MEANS G.C. The Modern Corporation and Private Property [1932]. New Brunswick (NJ)-London,1997;

11. BUCVIC V. Working Capital Management. Cash flow management / CEEPN. - Ljubleana, 1999. - 80 p.

12. Buletin statistic de informare public / Departamentul Analize Statistice i Sociologice al Republicii Moldova. - Chi in u, 2006. - 544 p.

13. BURLACU N. Managementul corporativ.- Chi in u, 1996. - 297 p. 14. BURLACU N. BUJOR O. POLOZ A. Conceptul managementului

contemporan i adaptarea lui în corpora iile din Republica Moldova. Economica, 6, 2002, ASEM

15. CARAU V. Diagnoza impune decizii ferme de restructurare // Economica. – 1997. – Nr 4. – P. 38-39.

16. COBZARI L., ULIAN G. Rolul grupurilor financiar industriale în perioada de tranzi ie // Tendin ele sociale în pragul secolului XXI. - Kaunas, 1998. - P. 283-285.

17. COJOCARU P. Strategia dezvolt rii social-economice a Republicii Moldova în perioada de pân la anul 2000 // Economie i finan e. – 1997. – Nr 1. - P. 30-42.

18. Concep ia strategiei de dezvoltare social-economica a Republicii Moldova pân în anul 2005 / Guvernul Republicii Moldova. - Chisinau, 1998. - 60 p.

19. COOLEY PH., RODEN P. Business Financial Management. – Boston: The Dryde Press, 1991. - 975 p.

20. COTELNIC A. Managementul unit ilor economice. - Chisinau, 1998.- 310 p. 21. COTELNIC A., NICOLAESCU M., COJOCARU V. “Management”, CEP al

ASEM. Chi in u,1998,p.154 22. COVALIU M., DICOV I. Problemele credit rii businessului mic în Republica

Moldova // Strategii i modalit i de intensificare a colabor rii dintre Moldova

Page 19: MG General

19

i România în condi iile extinderii Uniunii Europene spre Est: simpoz. t., 28-29 septembrie. - Chi in u, 2000. – vol. 1. - P. 285-286.

23. GALBRAIT J.K. The New Industrial State. L.-1991-p.29. 24. Drucker on Asia. A Dialogue Between Peter Drucker and Isao Makauchi.

Oxford. -1997.- p.X. 25. EFROS GH. Republica Moldova: restructurarea întreprinderilor //

Economistul. – 1998. – 17 iunie. – P.8 26. Evolu ia social-economic a Republicii Moldova în anul 2005. Edi ie anual /

Ministerul Economiei i Reformelor. – Chi in u, 2006, 84 p. 27. FUKUYAMA F. TRUST. The Social Virtues and the Creation of

Prosperity.N.Y.-1996.-p.26. 28. FUIOR E., BRAGA E. Particularit ile managementului financiar în perioada

de tranzi ie // Realiz ri i tendin e în implementarea mecanismelor economiei concuren iale: simpoz. t. 22-23 aprilie 1999, volumul 1. - Chi in u, 2000. - P.120-122.

29. FUIOR E. Problemele evalu rii eficien ei func ion rii firmei. // Realiz ri i tendin e în implementarea mecanismelor economiei concuren iale: simpoz. t. 22-23 aprilie 1999, volumul 1. - Chi in u, 2000. - P. 126-128.

30. HALPERN P., WESTON F., BRIGHAM E. Finan e manageriale: modelul canadian. –Bucure ti: Editura Economic , 1998. - 950 p.

31. HONIGAM C., TUBIANA H. – Diagnostic, evaluation et transmission des entrepreses. - Paris, 1992.

32. HRI CEV EUGEN. Managementul firmei. – Chi in u: A.S.E.M., 1998. - 402 p.

33. ILIADI GH. Problemele metodologice ale analizei mecanismului financiar în economia de tranzi ie. - Chi in u, 1996. – 252 p.

34. Moldova în tranzi ie. Privire economic / Centrul de Investiga ii i Reforme. - Chi in u, 1998. – Nr 1. – 64 p.

35. NICOLESCU O., VERBONCU I. Management. - Bucure ti: Editura Economica, 1997. - 602 p.

36. POPESCU L. Managementul firmelor moderne: Principii, metode, strategii. - Bucure ti, 1996. - 281 p.

37. Republica Moldova în cifre: culegere succint de informa ii statistice 2004. - Chi in u, 2005. - 300 p.

38. Restructurarea organiz rii i conducerii firmei / coord. Dan Vasile. – Bucure ti, 1993. – 207 p.

39. Situa ia social-economic a Republicii Moldova în anul 2005: (informa ie operativ ). – Chi in u, 2006. - 152 p.

40. STEINHOFF DAN, BURGESS JOHN. Small business management fundamentals. - Hightstown, 1993. - 571 p.

41. Strategic Management: Methods and Studies / ed. Burton V. Dean. – Amsterdam: Horth-Holland, 1990.- 361 p.

42. TOFFLER A. The Adaptive Corporation. Aldershot.-1985. 43. Tranzi ia la economia de pia a tarilor din Centrul si Estul Europei. - Craiova:

Rep. Unives. din Craiova, 1996. - 409 p.

Page 20: MG General

20

44. URCANU G. Planificarea strategic în corpora iile moldovene ti. Economica, nr. 5(22), 1998, pag.14-19

45. URCANU G. Planificarea strategic i corpora iile în Republica Moldova. Managementul tranzi iei, seminar interna ional Târgovi te, 23-24 octombrie, 1998, pag.108-111.

46. URCANU G. Corpora iile i strategiile corporative. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova, Editura ASEM, 2001, pag. 198-204.

47. URCANU G. Elementele de baz a modelelor de administrare corporativ . Economica, nr. 1, ASEM, 2003.

48. URCANU G. Fuziunile i prelu rile în managementul corporativ. Conferin a interna ional „Rolul tiin ei i înv mântului economic în realizarea reformelor economice din Republica Moldova”, 25-26 septembrie 2003, ASEM, Chi in u, pag. 32-35.

49. Burlacu N. Evaluarea problemelor economice in antreprenoriatul din RM prin aplicarea Mg. Anticriza. Revista “Studii Economice”, ULIM an.II, nr.1-2 (iunie)/2008

Cerin ele fat de disciplinele de specializare:

Absolventul trebuie: Sa fie familiarizat cu fenomenul managementului, cu istoria evolu iei managementului ca

tiin a; cu situa ia curenta si nivelul modern de dezvoltare a tiin ei si practicii manageriale; cu ascensiunea reformelor in Republica Moldova, precum si la nivel global; impactul nivelului managerial asupra progresului societatii;

Sa cunoasc bazele teoretice ale managementului, managementului întreprinderii, specificul managementului pentru diferite forme organizatorico-juridice, in deosebi in sectorul micului business; managementul resurselor umane, precum si in particular specificul managementului interna ional, informa ional, financiar, investi iilor si asigur rilor, managementul marketingului, etc.

Sa-si formeze abilita i de îndeplinire a documentelor si rapoartelor manageriale, sa cunoasc specificul rapoartelor contabile, financiare si statistice;

Sa posede deprinderi de luarea deciziilor manageriale si de gestionare a întreprinderilor, resurselor, si îndeosebi resurselor umane;

fie familiarizat i s cunoasc cadrul regulator (legile, hot rîrile parlamentului i Guvernului, actele normative în domeniul economic);

i formeze abilit i de previziune si prognoza, planificare si organizare a activit ilor, coordonare si motivare a angaja ilor, si controlul asupra nivelului si calit ii de executare a execut rii a angajamentelor;

fie familiarizat cu statistica, cu contabilitatea i auditul; sa cunoasca informatica si anume tehnicile moderne de gestiune i organizare a activit ilor

agen ilor economici, utilizând calculatorul personal dotat cu sisteme software performante; cunoasc categoriile economice la nivelul macro- si micro, s posede evaluarea indicilor

economici i efectuarea analizei financiaro-economice a agen iilor economici, specificul dirij rii în condi iile economiei de pia .

Page 21: MG General

21

Codul disciplinei

S.04.O.026 Denumirea disciplinei Management general

Responsabil pentru disciplin catedra „Management”

Anul pred rii II

Perioada pred rii Semestrul IV

Cerin e inaintate de disciplin

Total ore 60

Ore de contact 60

Credite 4

Obiective i con inutul disciplinei: Obiective generale i de referin :

Actualele fenomene a economiei de piata impun amplificarea si intensificarea preocuparilor in domeniul managementului. Situatia respectiva genereaza necesitatea inzestrarii studentilor cu cunostinti profunde in management si in primul rind in managementul general ceea ce formeaza obiectivul principal al prezentului program.. In rezultatul realizarii programului studentul trebuie sa:

- constientizeze necesitatea cunostintelor profunde pentru a asigura un suport stiintific in manuirea activitatilor de anreprenoriat adecvate economiei de piata;

- manifeste capacitati de punere in aplicare in conditiile economiei de piata a principalelor elemente teoretico-metodologice a managementului modern;

- demonstreze ca: a. stie bazele teoretice ale managementului; b. poata aplica cunostintele in activitatea practica.

Con inutul disciplinei: Natura managementului. Evolutia practicii si gindirii manageriale. Obiectivele managementului. Managementul strategic. Functiile managementului. Structuri manageriale. Metodele si principiile managementului. Tehnici manageriale. Decizia. Asigurarea informationala a managementului. Stiluri de conducere. Managementul conflictelor.

Bibliografia selectiv :

1. Daft R.L. -Management , M:2000: 2. N. Burlacu, E. Graur – Bazele Managementului. Ci in u, ASEM 2006; 3. Nicolescu Ovidiu , Verboncu Ion - Management , Bucuresti, 2000; 4. ., . – , a, 2002; 5. ., . – , 2002;