curs 7 gestiune bugetara

Click here to load reader

Post on 09-May-2017

233 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CURS 7 Control de gestiune

  Conf C. SENDROIU

  2014

  Gestiunea bugetari

  1. Principii

  Gestiunea bugetara este o modalitate de gestiune care constd in traducerea deciziilor luate de cdtre

  management in forma programelor de ac{iune exprimate valoric (: bugete). '

  Altfel spus, Gestiunea bugetarl este procesul prin care intreprinderea iqi defineqte atdt obiectivele pe

  termen scurt cdt gi mijloacele pentru obfinerea acestora ; se realizeazdprin intermediul bugetelor.

  Gestiunea bugetari este o modalitate de gestiune previzionald care presupune:

  o Definirea obiectivelor pe care organizalia doregte sd le realizeze sau pe care estimeazd cd le poate

  realiza.

  o O organizare care permite previziunea sub forma bugetelor, coerente intre ele, suprapuse pe

  organigrama intreprinderii gi care inglobeazd toate activitdtile desfdgurate: funclionale gi operalionale.

  o Participarea gi angajarea responsabililor intr-un cadru de gestiune descentralizat6.

  o Controlul bugetar prin compararea periodicd a realizdrilor cu bugetul, pundnd in evidenfd abaterile gi

  permilAnd luarea mdsurilor corrective pentru abaterile semnificative (gestiunea prin excep{ie).

  Fazeleletapele gestiunii bugetare (Fig.1) :

  o fazd de previziune strategici, care corespunde stabilirii de previziuni privind diferite obiective sau

  performanle ale intreprinderii, pe diferite orizonturi de timp, de reguld pe termen mediu, pdnd la 3-5 ani;

  finalitatea acestei etape const[ in planul strategic al intreprinderii;

  . faza de bugetare, care consti in elaborarea bugetelor findnd cont de previziuni ;

  o faza de control al execufiei bugetelor.

 • Construclia unui ansamblucoerent de previziuni valorice

  Cafculul st analiza abaterilor

  Fig.l Schema gestiunii bugetare

  Gestiunea bugetard se inscrie intr-un demers mai amplu de planificare, altfel spus, de incercareaintreprinderii de a-gi "stabili" viitorul (Fig.2).

  Manaqeri:- obiective;- valori;- capacitdfi(resurse).

  Intreprindere:- fo{";- sldbiciuni;- resurse;

  Etc.

  Mediu (influenfe):- economic;- juridic;- social;- concurenfd;'-

  oportunitdli;- amenintdri.

  STRATEGIE

  : plan de actiune pe t.s. Traduce previziunile inunitati fizice (cantitativ).

  : program transpus in unitati monetare

  Figura 2. Planificarea

  Demersul bugetar presupune decuparea intreprinderiilorganiza[iei in centre de responsabilitate.

  Responsabilul fiecirui centru elaboreazdpropriul buget, in corelafie cu ceilal{i responsabili.

  Procedura de elaborare a bugetelor, calendarul qi formatul acestora sunt stabilitae de cdtre

  gestiune, care asistd responsabilii in elaborarea acestor bugete.

  controlorul de

 • 2. Structuri de gestiune. Centrele de responsabilitate

  I Fiecare centru de responsabilitate este investit cu o misiune gi cu obiective ce trebuiesc atinse.r Aceste obiective sunt in general de ordin financiar gi depind de natura centrului (ex. nivelul cifrei de

  afaceri de realizat; costuri ce nu trebuiesc dep[gite; profitul scontat).I Centrul trebuie s[ fie dotat cu un sistem de mdsurare a performan]elor care sd informeze Directia

  Generald asupra nivelului de realizare al obiectivelor, al consumurilor de resurse gi asupra altorindicatori de calitate, termene etc.

  I Alegerea de indicatori de performantd pertinenti gi acceptali de responsabili este o condi{ie necesardbunei funclionirii a acestei organizalii.

  I Funcfia controlului de gestiune este de a supraveghea activitatea responsabilului unei entitati.

  Tipologia centrelor de responsabilitate:

  I Centrul cifra de afaceri

  I Are ca obiectiv maximizareavdnzdrilor.

  r Responsabilii acestor centre trebuie sd aibd posibilitatea sd acfioneze asupra ansamblului de

  elemente ale negocierii comerciale: pre{, remize, termene de platd.

  I in general delegarea autoritdlii trebuie sd se facd asupra relafiilor cu piafa?n aval.

  I Pentru asigurarea misiunii lor, responsabilii trebuie sd dispund de mijloace materiale gi umane

  pe mdsurd.

  I Indicatorul de mdsurd a performanlei are in vedere nivelul cifrei de afaceri pe client, pe

  regiune, pe produs.

  I Centrul de cost

  I Principala misiune a acestora este de a furniza presta{ii celorlalte centre la cel mai mic cost intr-un

  termen dat gi un anumit nivel al calitdlii.

  r Responsabilii de centru trebuie teoretic sd fie in mdsurd sd aclioneze asupra ansamblului de factori

  ai costurilor,atdtin organizarea producliei, c0t gi in alegerea furnizorilor.

  I Delegarea autoritalii se referd la relalia cu piaJa in amonte. Respectarea costurilor standard gi a

  normelor de calitate permite aprecierea performanlei centrului.

  TIPOLOGIA CENTRELOR DE COST

  Explica{ii Centre opera{ionale Centre suport Centre destructurl

 • Naturaprestaliiloroferite de centru

  Fabricarea de bunurOperarea CEC-urilor

  Intrefinere,imprimerie $formare

  SupervizareCoordonare

  Caracterulprestatiilor

  Repetitive Non-repetitive Non-repetitive

  Naturacosturilor

  Identificabile Indentificabile pentno parte

  Non-identificabile

  Indicatorii deperformantd

  Respectarea unucost standard

  Respectarea bugetului Respectareabusetului

  Mijloace deconducere

  Contabilitatea drsestiune

  Tabloul de bord Busetul baz6" zero

  I Centrul de profit

  I Are ca obiectiv maximizarearezultatelor sau a marjelor.

  r Responsabilul unui veritabil centru de profit trebuie sd fie in mdsura s6 hotirascd asupra

  costurilor sale qi a cifrei de afaceri in scopul rezolvdrii problemelor specifice gi atingerii

  rezultatului dorit.

  I Delegarea autorit5lii se face pe elemente aferente piefei in amonte qi in aval.

  I Acliunea asupra costurilor presupune cd un centru dispune de intreaga libertate in

  aprovizionarea din interior gi exterior urmdrind condiliile cele mai favorabile.

  r Controlul cifrei de afaceri impune in egal6 mdsurd libertatea alegerii clien{ilor interni sau

  externi gi a prelurilor de vdnzare. in realitate veritabile centre de profit nu existl decdt foarte

  rar.

  r Delegarea autoritdtii este restr6ns6. Indicatorul de performanld este un nivel al profitului

  exprimat in procente din cifra de afaceri.

  I Centrul de investi{ii

  I Reprezintd forma cea mai avansatd a procesului de descentralizare.

  I Delegarea autoritdtii comportd toate caracteristicile unui centru de profit, insd responsabilul are

  acces la deciziile privind activele necesare exploatdrii (imobilizdri gi necesar in fond de

  rulment).

  I Centrul de investi{ii are ca scop girarea activelor sale astfel inc6t si se maximizeze

  rentabilitatea capitalului investit.

  I Performanfa acestor centre este in principal financiard. Ea este mdsurati prin rata profitului:

  rezultatul exerciliului I capital investit, numitd ROI (return on investment).

 • 3. Bugetul

  Bugetul este un plan pe termen scurt, de reguld pdnd la un an, care prezinti alocarea resurselor gi asumarearesponsabilitaillor de cdtre diferifi decidenli din cadrul unei organizafii.

  Pentru o urmdrire mai bund arcalizdrii obiectivelor prevdzute, bugetul anual poate fi decupat pe intervale maimici de timp, cum ar fi trimestre, luni, decade gi, pe mdsura execufiei, chiar pe zile.

  4. Procedura bugetari se deruleazdin funclie de:o mdrimea firmei,o gradul de descentralizare,. specificulactivitdlii,o modul de organizare a sistemului informafional etc.,

  desfrgurdndu-se pe o duratb de pdnd la 4-6 luni.

  O procedurd bugetarl pentru exerciliul financiar urmdtor (1.01.-31.12.N+1j poate incepe in primdvara anuluicurent (lunile martie -aprilie din exerciliul N) gi se desfdgoard pdni toamna (lunile septembrie- octombrie aleexerciliului curent, N), cdnd sunt elaborate bugetele definitive gi transmise centrelor de responsabilitate,pentru execulie in anul urmdtor (Fig. 3)..

  o 7 ( \

  rd-lS " ,t - ^t - YZ =t ! z

  T N1 4 >< &t - -

  9