programa operator devize

26
PROGRAMA DE PREGATIRE CALCULATOR DEVIZE COD COR - 343301 Numele cursantului: MORARIU ION Curs perfectionare Calculator devize

Upload: cori-na

Post on 24-Jul-2015

1.013 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Programa Operator Devize

PROGRAMA DE PREGATIRE CALCULATOR DEVIZE

COD COR - 343301

Numele cursantului: MORARIU ION CNP: 1541226221155

Data examenului: 30.06.2009

Curs perfectionare Calculator devize

Page 2: Programa Operator Devize

CUPRINS

Introducere

Programa de pregătire

Modulul 1 Calculator devize Modulul 2 Utilizarea aplicaţiei Doclib 37

Planul de pregătire

Curs perfectionare Calculator devize2

Page 3: Programa Operator Devize

INTRODUCERE

Cursul de specializare este destinat personalului care se initiaza în meseria de calculator devize şi care solicita utilizarea aplicatiei DOCLIB al carui producator este firma INFSERV Bucureşti. Sesiunea va fi condusă de formatori de adulti specialzat în softul mentionat .

Scopul sesiunii este de a invata facilităţile oferite de aplicatia DOCLIB si de a prezenta noile imbunătăţiri care au fost upgradate o data cu apariţia unei noi versiuni DOCLIB 37. Urmarea a acestui curs personalul va putea realiza o reţea de comunicare directă a utilizatorilor aplicaţie . Aceasta va duce la o mai buna evaluare a lucrărilor şi, aşa cum precizează şi poroducatorul softului, la o reducere a duratei de elaborare a documentaţiilor economice si implicit la reducerea costurilor.

La finalul programului de perfectionare cursanţii vor avea urmatorele competente :• Întocmeşte devize antecalcul şi situaţii de lucrări în baza comenzilor primite privind execuţia de lucrări sau achiziţie de bunuri luind in consideratie preturile existente pe piata si tehnologiile utilizate in societate;• Verifică situaţiile de lucrări raportate ale sub-contractorilor în concordanţă cu previziunile făcute în devizul antecalcul;• Propune şi/sau modifică devizele antecalcul în funcţie de diferenţele contactate peparcursul derulării lucrărilor ;• Intocmeste devizele postcalcul în conformitate cu cheltuielile reale efectuate în execuţia lucrărilor sau în achiziţia bunurilor;• Realizează compararea cheltuielilor pe capitole între devizele antecalcul şi postcalcul.• Verifică corectitudinea documentele justificative întocmite in ceea ce priveste documentatiile economice;• Utilizeaza aplicatia DOCLIB pentru intocmirea devizelor.

Cursul de calificare se va desfaşura la sediul firmei SC INTELINVEST CONSULTING SRL Iasi atât partea teoretica cât si partea practică în afara programului de lucru a cursantilor in cursul unei saptamani zilele de vineri, sambătă şi duminică între orele 14-20 iar restul de ore laboratore practice itre orele 16-20.

Participanţilor le vor fi prezentate pe rând fiecare noua faciliatate a aplicatiei DOCLIB după care va urma sesiuni practice de utilizare a aplicaţiei. În cadrul sesiunilor practice vor fi efectuate discuţii în cadrul mesei rotunde a lucrarilor intocmite de fiecare cursant.

Curs perfectionare Calculator devize3

Page 4: Programa Operator Devize

PROGRAMA DE PREGĂTIRE

Curs de perfecţionare CALCULATOR DEVIZE

Curs perfectionare Calculator devize4

Page 5: Programa Operator Devize

MODULUL 1 : CALCULATOR DEVIZEDurata (în ore de pregătire): 5 ore pregătire teoretică + 15 ore pregătire practică

Obiective generale : Întocmirea unui deviz ofertă şi a unei situaţii de lucrări

Nr. crt.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

CONŢINUT TEMATICMETODE/

FORME DE ACTIVITATE

MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE

DE ÎNVĂŢARE

CRITERII DE EVALUARE

1 2 3 4 5 6

1. Elaborarea devizului antecalcul în conformitate cu planul de activitate sau de achiziţii

1.1. Analiza studiilor de prefezabilitate elaborate de proiectant pe baza unor consturi inregistrate pană la data evaluarii şi efectuarea antecanculaţiei pentru fiecare obiectiv din planul de activitate sau achiziţii ;

1.2. Utilizarea informaţiilor tehnice sau economice din interiorul societaţii, stabilirea de legături de informare sau solicitarea evaluarilor costurilor la terţi acreditaţi;

1.3 Pregatirea materilalului justificativ pentru analize economice şi pentru stabilirea preţurilor bunurilor si serviciilor.

ExpunereExplicaţieDescriereConversaţiePrezentare

PrelegeriSeminarii-suport de curs-material demonstrativ

Test cu incadrerea intr-o durată de timp definită.Pentru fiecare obiectiv de referintă se va da un test de elaborarea unei documentatii economice (oferta sau situatie de lucrari), continand 3 alticole de deviz, in termen de 2 minute pentru:Contructii: turnarea unei fundatii izolate avan dimensiunile 1.2x1.5x1.6, utilizand 180 kg de otel beton;Instalatii : executarea unui bransament de 10 ml din teava PEHD;

Curs perfectionare Calculator devize

Page 6: Programa Operator Devize

2 Intocmeşte devize antecalcul în baza comenzilor primite privind achiziţia de lucrări sau achiziţii de bunuri

2.1 Crearea unei investiţii, obiect si deviz corespunzatoare planului de activitate şi achiziţii;

2.2 Stabilirea coeficienţiilor de recapitulatie corespunzator societaţii şi legislaţiei în vigoare;

2.3.Definirea devizului/categoriei de lucrări atasat investiţiei şi obiectului definit;

2.4.Introducerea de date corespunzatoare antemasurătorilor;

2.5.Solicitarea de oferte pentru intretinerea bazei de preţ a materialelor si modificarea preţurilor pe furnizori;

2.6.Solicitarea de oferte pentru intreţinerea bazei de pret a utilajelor şi modificarea preţurilor pe furnizor;

2.7.Evaluarea costurilor orare cu privire la forţa de munca proprie;

2.8.Solicitarea de oferte pentru intretinerea bazei de preţ auto-utilaje şi modificarea preţurilor pe furnizor;

ExpunereExplicaţieDescriereConversaţiePrezentare

PrelegeriSeminarii-suport de curs-material demonstrativ

Curs perfectionare Calculator devize6

Page 7: Programa Operator Devize

2.9.Calculul devizului si vizualizarea documemtelor în vederea corectării eventualelor neconcordanţe;

2.10 Definirea şi elaborararea rapoartelor solicitate ;

2.11. Redactarea rapoatele : Deviz pe categorii de lucrări, extras de materiale, extras de manoperă, extras de utilaje şi extras de transporturi.

Curs perfectionare Calculator devize7

Page 8: Programa Operator Devize

3 Intocmirea de situaţii de lucrări în baza comenzilor primite sau achiziţiilor de bunuri

3.1.Stabilirea cantităţile de lucrări efectiv executate pe fiecare stadiu fizic supus evaluarii iniţiale;

3.2. Identificarea invesţiei, obiectului şi devizului corespunzator din planul de achiziţii;

3.3. Reactualizarea coeficienţilor de recapitulaţie corespunzator societaţii şi legislaţiei în vigoare;

3.4. Identificarea categoriilor de lucrări ataşate investiţiei şi obiectului definit şi sabilirea cantităţilor suplimentar executate;

3.5.Introducerea datelelor corespunzatoare antemăsurătorilor;

3.6.Urmărirea ofertelor initiale pentru intretinerea bazei de preţ a materialelor şi modificarea preţurilor pe furnizori;

3.7.Urmărirea ofertelor initiale pentru intreţinerea bazei de preţ a utilajelor şi modificarea preţurilor pe furnizor;

3.8.Urmărirea costurile orare cu privire la forţa de munca proprie;

ExpunereExplicaţieDescriereConversaţiePrezentare

PrelegeriSeminarii-suport de curs-material demonstrativ

Curs perfectionare Calculator devize8

Page 9: Programa Operator Devize

3.9.Urmărirea ofertelor initiale pentru intreţinerea bazei de preţ auto si utilaje şi modificarea preţurilor pe furnizor;

3.10. Calculul situatiei de lucrări si vizualizarea documemtelor în vederea corectării eventualelor neconcordanţe;

3.11 Definirea si elaborarea rapoartele solicitate ;

3.12. Redactarea rapoatelor : Stuaţiei de lucrări, extras de materiale, extras de manoperă, extras de utilaje si extras de transporturi;

Curs perfectionare Calculator devize9

Page 10: Programa Operator Devize

4. Implicatiile financiare ale activitatilor sau lucrărilor efectuate

4.1.Stabilirea capitolelor categoriilor de lucrări care vor fi urmărite, având la baza documentaţiile economice elaborate ;

4.2. Extragerea valorilor din devizele elaborate stabilind indicatorii de performantă pe fiecare obiectiv si resursă;

4.3 Stabilirea cantitatile de resurse necesare executării lucrărilor şi transmiterea executantului a „fişei limită”;

4.4. Stabilirea împreuna cu compartimentul economic sau tehnic a noilor indicatori şi a „fişei limită” în cazul unor neconcordante a valorilor sau cantităţilor ;

4.5 Pregătirea materilalului justificativ pentru analize economice şi pentru stabilirea preţurilor pentru bunuri şi servicii;

4.6 Semnalarea depăşirile de buget pe capitole de cheltuili prevăzut în devize acolo unde este cazul;

ExpunereExplicaţieDescriereConversaţiePrezentare

PrelegeriSeminarii-suport de curs-material demonstrativ

Curs perfectionare Calculator devize10

Page 11: Programa Operator Devize

5 Elaborarea devizelor antecalcul luând în considerare preţurile existente pe piaţă

5.1.Identificarea investiţiei şi documentaţiei prezentată în ofertă;

5.2.Identificarea ofertelor initiale pentru intreţinerea bazei de preţ a materialelor şi solicitarea de alte oferte în cazul când din analiza acestora nu mai corespun situaţiei existente cantitativ, calitativ sau valoric şi modifică preţurile pe furnizori;

5.3.Identifcarea ofertelor iniţiale pentru intreţinerea bazei de preţ a utilajelor şi solicitarea de alte oferte în cazul când din analiza acestora nu mai corespund situaţiei existente cantitativ, calitativ sau valoric şi modificarea preturile pe furnizori;

5.4.Identificarea costurile orare cu privire la forţa de muncă proprie;

5.5.Identificarea ofertei initiale pentru intreţinerea bazei de preţ auto şi utilaje şi solicitarea de alte oferte în cazul când din analiza acestora nu mai corespun situaţiei existente cantitativ, calitativ sau valoric şi modificarea preţurile pe furnizori;

5.6.Analizarea calitătii materialelor şi a celorlante resurse (manopera, utilij şi transport) si elaborearea unei noi oferte;

ExpunereExplicaţieDescriereConversaţiePrezentare

PrelegeriSeminarii-suport de curs-material demonstrativ

Curs perfectionare Calculator devize11

Page 12: Programa Operator Devize

5.7.Prezentarea documentatiei beneficiarului şi preluarea observaţiilor acestuia;

5.8. Reanalizerea documentaţiei şi elaborarearea documentaţiei finale;

5.9 Pregătirea materilalul justificativ pentru analize economice şi pentru stabilirea preţurilor pentru bunuri si servicii.

Curs perfectionare Calculator devize12

Page 13: Programa Operator Devize

6 Împărtirea chetuielilor pe categorii de cheltuieli conform normelor interne sau a legislatiei în vigoare

6.1.Satbilirea capitolelor corespunzător fiecărei categorii de lucrări şi inscrierea valorile programate;

6.2 Extragerea din devizele de lucrări a cheltuielilor directe:- materiale- manoperă- utilaje- transporturişi le compararea cu cele programate

6.3. Extragerea din devizele de lucrări cheltuielile indirecte :- CASS- Sănătate- Somaj- alte taxe stabilite prin legislatia în vigoare- cheltuieli cu personalul indirect productiv- beneficiuşi le compara cu cele programate

6.4. Motivarea plusurilor sau minusurilor valorice pe fiecare capitol de cheltuieli colaborând cu compartimetului tehnic şi de aprovizionare;

6.5 Pregatirea materilului justificativ pentru analize economice şi pentru stabilirea preţurilor pentru bunuri şi servicii;

ExpunereExplicaţieDescriereConversaţiePrezentare

PrelegeriSeminarii-suport de curs-material demonstrativ

Curs perfectionare Calculator devize13

Page 14: Programa Operator Devize

7 Verificarea situaţiile de lucrări raportate ale sub-contactorilor în concordantă cu previziunile făcute în devizul antecalcul

7.1. Preluarea documentaţie de sub-contactare pentru fiecare subantreprenor;

7.2.Preluarea situaţiile de lucrări sau antecalculaţiile de la sub-contactori;

7.3.Stabirea prin măsurători, cantităţile efectiv executate din contactul initial;

7.4.Urmărirea respectării condiţiilor contactuale stabilite prin documentele anexate contractului- respeciv antecalculaţie

7.5.Verificarea PU cu cel din contractul iniţial;

7.6.Verificarea operaţiunile matematice din documentaţia economică prezentată de sub-contactor;

7.7.Stabilirea cantitătile executate în plus sau în minus şi modificarea contracului prin întocmirea unui act adiţional;

7.8 Pregatirea materilalul justificativ pentru analize economice şi pentru stabilirea preţurilor pentru bunuri si servicii

ExpunereExplicaţieDescriereConversaţiePrezentare

PrelegeriSeminarii-suport de curs-material demonstrativ

Curs perfectionare Calculator devize14

Page 15: Programa Operator Devize

8 Sortarea şi arhivarea documentele legate de activitate

8.1 Pregătirea documentaţiilor şi dosarelor pentru arhivarea ;

8.2. Stabilirea duratei de arhivare corespunzatoare tipului de documantaţie arhivată;

8.3. Predarea la arhivă unitaţii a documentatiilor şi dosarelor .

Curs perfectionare Calculator devize15

Page 16: Programa Operator Devize

MODULUL 2 : UTILIZAREA APLICATIEI DOCLIB 37Durata (în ore de pregătire): 5 ore pregătire teoretică + 15 ore pregătire practică

Obiective generale : Intocmirea unui deviz oferta si a unei situatii de lucrări in aplicatia DOCLIB 37

Nr. crt.

OBIECTIVE DE

REFERINŢĂCONŢINUT TEMATIC

METODE/ FORME DE ACTIVITATE

MIJLOACE DE INSTRUIRE,

MATERIALE DE ÎNVĂŢARE

CRITERII DE EVALUARE

1 2 3 4 5 61 Deficiente

semnalate in versunile DOCLIB anterioare

1.1 Istoria dezvoltării aplicatiei DOCLIB, analiza aplicatiei :

- Varianta originală în 1984- Preluarea aplicaţiei in 1992

de firma INFSERV ;- Lansarea aplicaţiei DOCLIB

în iunie 1992 în SC APAVITAL SA Iaşi ;

- Evoluţia aplicaţiei până la varianta DOCLIB 36 ;

1.2 Deficienţele semnalate la ultima versiune DOCLIB:

- deficiente de preluare a preţurilor din cadrul unor baze de date prelucrate anterior ; - lipsa unui dialog între utilizatorii programului din interiorul şi din exteriorul socieţăţii ;

ExpunereExplicaţieDescriereConversaţiePrezentare

PrelegeriSeminarii

-suport de curs-material demonstrativ

Test

Preluarea de pe internet a noii aplicatii DOCLIB 37.Preluarea aplicatiei pe flash disk şi lansarea acesteia în executie.Lansarea aplicatiei utilizând un telefon modil care are acces la internet

Curs perfectionare Calculator devize16

Page 17: Programa Operator Devize

- lipsa de mobilitate a lansării aplicaţiei .

1.3 Modul de abordare actual al acestor deficienţe :

- existenţa internetului şi posibilităţile tehnice avansate de utilizare a acestuia;

- Existenţa echipamentelor tehnice care sa faciliteze mobilitatea lansării aplicaţiei

1.4 Noutăţi care aduce ultima versiune a aplicaţiei :

- noul format ergonomic a aplicaţiei;

- corespondentă e-mail direct din program ;

- obţinerea unor fieşier doc şi xls direct din aplicaţie;

- manualul interactiv apelat din meniul principal .

Curs perfectionare Calculator devize17

Page 18: Programa Operator Devize

2 Particulatităti esentiale a noii versiuni DOCLIB 37

2.1 Preluarea automată a lucrârilor dintr-o colecţie mai veche - descarcarea aplicaţiei de pe site-ul INFSERV; - pregătirea calculatorului în vederea upgradării aplicaţiei - upgradarea propriuzisă a aplicatiei; - preluarea numărului de utilizator de la firma INFSERV - protejarea aplicatiei de piraterie. 2.2 Lansarea aplicaţiei din orice locatie

2.3 Utilizarea SIGMI (Doclib 37) direct de pe un flash disk.

ExpunereExplicaţieDescriereConversaţiePrezentare

PrelegeriSeminarii

-suport de curs-material demonstrativ

Curs perfectionare Calculator devize18

Page 19: Programa Operator Devize

Curs perfectionare Calculator devize19