secȚiune generalĂ...2. tabelul “devize obiect” cuprinde formatul cadru al devizului pe obiect,...

of 22/22
DATE DE ÎNREGISTRARE AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Dealurile Cotmenei” SECȚIUNE GENERALĂ NUME SI PRENUME DIRECTOR OJFIR/ DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CRFIR Se completeaza de catre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale - Oficiul Judetean/Centrul Regional – Programul FEADR pentru cereri de finantare. OJFIR/CRFIR Numar înregistrare Data Înregistrarii Numele si prenumele persoanei care înregistreaza: Semnatura: Data primirii cererii de finantare la Contractare: Semnatura Director OJFIR/Director General Adjunct CRFIR Stampila OJFIR/CRFIR A. PREZENTARE GENERALĂ Se completează de către solicitant A1. Măsura: Măsura M8/6B”Investiţii în crearea şi dezvoltarea infrastructurii culturale şi de agrement” Tip investiție: Modernizarea, renovarea şi/sau dotarea căminelor culturale; Înfiinţarea şi modernizarea (inclusiv dotarea) terenurilor de sport şi zone de agrement; Conținutul cadru al documentației tehnico-economice faza SF/DALI conform: HG nr. 28/2008 HG nr. 907/2016 A2 Denumire solicitant: A3 Titlu proiect: A4 Descrierea succintă a proiectului: August 2017

Post on 08-Feb-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DATE DE ÎNREGISTRARE

  AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALEAsociația Grupul de Acțiune Locală ”Dealurile Cotmenei”

  SECȚIUNE GENERALĂ NUME SI PRENUME DIRECTOR OJFIR/

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CRFIRSe completeaza de catre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale - Oficiul Judetean/Centrul Regional – Programul FEADR pentru cereri de finantare.

  OJFIR/CRFIR

  Numar înregistrare

  Data Înregistrarii

  Numele si prenumele persoanei care înregistreaza: Semnatura:

  Data primirii cererii de finantare la Contractare:

  Semnatura Director OJFIR/Director General Adjunct CRFIR

  Stampila OJFIR/CRFIR

  A. PREZENTARE GENERALĂSe completează de către solicitant

  A1. Măsura: Măsura M8/6B”Investiţii în crearea şi dezvoltarea infrastructurii culturale şi de agrement”

  Tip investiție:Modernizarea, renovarea şi/sau dotarea căminelor culturale;

  Înfiinţarea şi modernizarea (inclusiv dotarea) terenurilor de sport şi zone de agrement;

  Conținutul cadru al documentației tehnico-economice faza SF/DALI conform: HG nr. 28/2008 HG nr. 907/2016A2 Denumire solicitant:

  A3 Titlu proiect:

  A4 Descrierea succintă a proiectului:

  August 2017

 • A5 Amplasarea proiectului:

  Regiunea de dezvoltare Județ

  Obiectivele investitiei Judet Comuna/Oras Sat/Sector Sat/Sector

  A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:A 6.1 Proiect cu construcții-montaj A 6.2 Comune

  Proiect fără construcții-montaj Alt tip de solicitant

  A 6.3 Restaurarea, conservarea şi dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces ale asezămintelor monahale de clasă B, restaurarea, conservarea şi/sau dotarea asezămintelor monahale de clasă B Restaurarea, renovarea şi/sau dotarea caminelor culturale

  A 6.4 Prescorare* A 6.4 Alocare financiară: Restul teritoriului (N) Suerd (S) ITI (I) Zona montană (M)A 6.3.1 Detaliere criterii de selecție îndeplinite:

  A7 Date despre consultantDenumire:

  CUI

  Nr. Înreg. ONRCA8 Date despre proiectantDenumire proiectant: CUI

  Nr. Înreg. ONRC

 • B1.1 Informaţii privind solicitantul

  Data înființării Cod Unic de Înregistrare / Codul de Statul juridic al solicitantului Înregistare Fiscală

  Număr de înregistrare în registrul comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor: Codul unic de înregistrare APIA Anul atribuirii codului

  B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului / Reşedinţa din România Judeţ Localitate Sat

  Cod poştal Strada Nr. Bloc Scara

  Telefon fix / mobil Fax E-mail

  B1.3 Numele şi prenumele reprezentantului legal, funcţia şi specimenul de semnatură:

  Nume Prenume Funcție Reprezentant legalSpecimen de semnătură

  LEGAL

  B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect (: Data nașterii (zz/ll/aaaa): Cod numeric personal:

  Act de identitate: Seria Nr. Eliberat la data de: de: Valabil până la: B.I. | C.I. | Pașaport

  B. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

  B1. Descrierea solicitantului

  B2 Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect

 • B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: Judeţ Localitate Sat

  Cod poştal Strada Nr. Bloc Scara Etaj Apartament

  Telefon fix Telefon mobil Fax

  E-mail

  B3.1 Denumirea Băncii Denumirea Sucursalei/Filialei

  B3.2 Adresa băncii / sucursalei

  B3.3 Cod IBAN:

  B3.4 Titularul contului bancar

  B3 Informatii privind contul bancar pentru proiect F.E.A.D.R.

 • C. Solicitantul a mai obţinut finanţări nerambursabile? Dacă Da, detaliaţi cu datele solicitate în tabelul de mai jos.

  DA NU

  DA

  NUNumar proiecte

  Titlul proiectelor si Numarul contractelor de finantare

  Data finalizarii

  Valoarea sprijinului

  (EUR)

  Program național *

  FEADR

  SAPARD

  * se completează de către solicitant cu denumirea programului

  C. FINANȚĂRI NERAMBURSABILE solicitate și/sau obținute

 • REGULI DE COMPLETARE

  Câmpurile “Numele şi prenumele persoanei care înregistrează. Semnătura”, se vor completa după data primirii în format letric a acesteia împreună cu documentele justificative.

  Completaţi devizele aferente capitolelor de cheltuieli, defalcat pe cheltuieli eligibile şi neeligibile prin completarea tabelelor incluse în acest document, respectiv :

  1. Tabelul “Deviz financiar_cap3” cuprinde cheltuielile aferente capitolului 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, cheltuieli care trebuie să se regăsească atât în Bugetul Indicativ (Tabel “Buget indicativ” din cererea de finanţare, partea specifică) cât şi în Devizul General din Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare a Lucrarilor pentru Interventii.

  2. Tabelul “Devize obiect” cuprinde formatul cadru al devizului pe obiect, iar solicitantul va completa atâtea devize pe obiect câte obiecte definite de proiectant, sunt incluse în proiect. Suma tuturor devizelor pe obiect trebuie să se regăseasca atât în Bugetul Indicativ (tabelul “Buget indicativ” din cererea de finanţare, partea specifică), cât şi în Devizul General din Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare a Lucrarilor pentru Interventii.În cazul în care proiectul de investiţii presupune mai multe devize pe obiect, solicitantul va crea în documentul curent câte o copie a tabelului “Devize obiect” pentru fiecare deviz pe obiect şi va detalia cheltuielile eligibile şi neeligibile pe fiecare în parte.

  3. Tabelul “cap.2+cap.5” cuprinde cheltuieli aferente capitolelor 2 şi 5 şi trebuie să se regăsească atât în Bugetul Indicativ (tabel “Buget indicativ” din cererea de finanţare, partea specifică), cât şi Devizul General din Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare a Lucrarilor pentru Interventii.

  4. Câmpurile “Prescorare” şi “Detaliere criterii de selecţie îndeplinite” de la sectiunea A6 sunt obligatorii.

  Trebuie bifate si anexate toate documentele (6.1, 10 şi 18) de pe coloana “DEPUNERE - Obligatoriu pentru toate proiectele” din sectiunea E – Lista documentelor anexate.

  Documentele (1.1, 1.2, 2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 11.1, 11.2, 12, 13, 14,15, 15.1, 16, 20) de pe coloana “DEPUNERE Obligatoriu daca proiectul o impune” din sectiunea E – Lista documentelor anexate - trebuie bifate şi anexate dacă proiectul o impune.

 •  Buget Indicativ ‐ HG 28/2008   

                         MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE   AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

   Curs EURO Data întocmirii devizului general din SF/DALI/MJ

   

  Măsura M8/6B

  Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total

  EURO EURO EURO 1 2 3 4

  Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 3.3 Proiectare şi inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 3.5 Consultanţă 3.6 Asistenţă tehnică Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3 (max. 10%) Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care: 4.1 Construcţii şi instalaţii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje şi echipamente fară montaj, mijloace de transport, alte achiziţii specifice 4.5 Dotări 4.6 Active necorporale Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de şantier

  5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 5.1.2 cheltuieli conexe orgănizării şantierului

  5.2 Comisioane, taxe, costul creditului 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care: 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice şi teste

  TOTAL GENERAL Verificare actualizare (max. 5% din cheltuieli eligibile) ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%) TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE Valoare TVA TOTAL GENERAL inclusiv TVA LEI EURO VALOARE TOTALĂ VALOARE ELIGIBILĂ VALOARE NEELIGIBILĂ

  Plan Financiar Cheltuieli eligibile EURO Cheltuieli

  neeligibile EURO Total Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare naţională) Cofinanțare privată, din care:

  - autofinanțare - împrumuturi

  Buget local TOTAL PROIECT Procent contribuţie publică Avans solicitat (max. 50% din valoarea ajutorului public nerambursabil) Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

     

 •   

  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE  Anexa A1

  AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE  ………… 2017 Deviz financiar‐ Capitolul 3 ‐ Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţa tehnică ‐ EURO 

   

  Nr.crt  

  Specificaţie Valoare eligibilă Valoare

  neeligibilă 1 Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice,

  hidrogeologice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie)

     

  2 Cheltuieli pentru obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii - total, din care:    

    1. obţinerea/prelungirea valabilităţii ceritificatului de urbanism    2. obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, obţinere

  autorizaţii de scoatere din circuitul agricol    

    3. obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

     

    4. obţinere aviz sanitar, sanitar-veterinar şi fitosanitar    5. obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresa    6. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral provizoriu şi

  înregistrarea terenului în Cartea Funciară    

    7. obţinerea avizului PSI    8. obţinerea acordului de mediu    9. căi ferate    10. alte avize, acorduri şi autorizaţii solicitate prin lege  

  3 Proiectare şi inginerie - total, din care:    1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care:    a. studiu de prefezabilitate    b. studiu de fezabilitate    c. proiect tehnic    d. detalii de execuţie    e. verificarea tehnică a proiectării    f. elaborarea certificatului de performanţa energetică a clădirii    2. Documentaţii necesare pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor

  aferente obiectivului de investitii    

    3. Cheltuielile pentru expertiza tehnică efectuată pentru construcţii începute şineterminate sau care urmează a fi modificate prin proiect (modernizări, consolidări, etc.)

     

    4. Cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic  4 Organizarea procedurilor de achiziţie  5 Cheltuieli pentru consultanţă - total, din care:    

    1. plata serviciilor de consultanţă la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piaţă, de evaluare, la întocmirea cererii de finanţare

   

    2. plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului investiţiei sauadministrarea contractului de execuţie

     

  6 Cheltuieli pentru asistenţa tehnică - total, din care:    1. asistenţa tehnică din partea proiectantului în cazul când aceasta nu intră în

  tarifarea proiectării    

    2. plata diriginţilor de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii

     

    Total valoare fără TVA    Valoare TVA (aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile)  TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA)

   

   

 •  

   

   

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Anexa A2

  AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE  ………… 2017 

  DEVIZ PE OBIECT* 

    

  Nr.crt  

  Denumire Valoarea pe categorii de lucrări, fară TVA - EURO

  I – LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATIIValoare eligibilă

  Valoare neeligibilă

  1 Terasamente    2  Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri

  exterioare, compartimentari, finisaje)  

  3  Izolatii    4  Instalatii electrice  5  Instalatii sanitare  6  Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet  7  Instalatii de alimentare cu gaze natural    8  Instalatii de telecomunicatii  

    TOTAL I (fara TVA)  II- MONTAJ  

  9 Montaj utilaje si echipamente tehnologice    TOTAL II (fara TVA)  

  III - PROCURARE  10  Utilaje si echipamente tehnologice  11  Utilaje si echipamente de transport, utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de

  transport, alte achizitii specifice    

  12  Dotari    TOTAL III (fara TVA)    TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fără TVA    TVA aferent cheltuielilor eligibile şi neeligibile    TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA)    

  *) Se înscrie denumirea obiectului de construcţie sau intervenţie 

   

  Situaţia achiziţiilor publice efectuate până la depunerea Cererii de finanţare cu respectarea condiţiilor de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în fişa Măsurii M8/6B.

   

   Nr. crt

    

  Obiectul contractului

   

   Valoarea reală

  (Lei)

   

   Procedura aplicată

  Data începerii procedurii (zz/

  ll/aaaa)

   Data finalizarii procedurii (zz/

  ll/aaaa)

   Stadiul

  procedurii

   

  1  

  Servicii de consultanță          

   

  2 Elaborarea Studiului de Fezabilitate          

           

  Declar pe proprie răspundere că informațiile din tabelul de mai sus sunt corecte și că la atribuirea contractelor de servicii menționate au fost respectate prevederile legislației naționale în vigoare privind procedura de achiziție publică

   

  Reprezentant legal, Nume/Prenume  

            Semnătura și ştampila         

 • Cheltuieli eligibile neI"'URO

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE  Anexa A3

  AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE  ………… 2017 

     

  Deviz capitolul 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - EURONr. crt.

  Specificatie Valoare eligibilă

  Valoare neeligibilă

  1 Alimentare cu apa  2  Canalizare  3  Alimentare cu gaze natural    4  Alimentare cu agent termic    5  Alimentare cu energie electrica  6  Telecomunicatii (telefonie, radio-tv, etc.)  7  Alte tipuri de retele exterioare    8  Drumuri de acces  

    TOTAL valoare fara TVA   Valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile si neeligibile  

  TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA)     

  Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli - EURO    

  Nr. crt.

  Specificatie Valoare eligibilă

  Valoare neeligibilă

  5.1  Organizarea de santier  5.1.1  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier  5.1.2  Cheltuieli conexe organizarii de santier  5.2  Comisioane si taxe    Comisionul bancii finantatoare    Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii

  lucrarilor de constructii    

    Cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

     

    Prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante    Alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii    Cota aferenta Casei sociale a Constructorilor  5.3  Cheltuieli diverse si neprevazute    TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5    Valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile si neeligibile    TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 (inclusiv TVA)  

 •  Buget Indicativ ‐ HG 907/2016   

  MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALEAGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

   Curs EURO Data întocmirii devizului general din SF/DALI/MJ

   Măsura M8/6B   

  Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli eligibile

  Cheltuieli neeligibile

  Total

    EURO  EURO  EURO 1 2 3 4

  Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului - total, din care:1.1 Obţinerea terenului  1.2 Amenajarea terenului  1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială  1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților  Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții  Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:  3.1 Studii  

  3.1.1 Studii de teren  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului  3.1.3. Alte studii specifice  

  3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii  3.3 Expertizare tehnică  3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor  3.5 Proiectare  

  3.5.1. Temă de proiectare  3.5.2. Studiu de prefezabilitate  3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general

   

  3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

   

  3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie  

  3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie  3.7 Consultanţă  

  3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii  3.7.2. Auditul financiar  

  3.8 Asistenţă tehnică  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului  

  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor  3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii

       

  3.8.2. Dirigenţie de şantier  Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3

  Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:  4.1 Construcţii şi instalaţii  4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale  4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj  4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport

   

  4.5 Dotări  4.6 Active necorporale  Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:  5.1 Organizare de şantier  

  5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier  

 • 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului  5.2 Comisioane, taxe, costul creditului  

  5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare  5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii  5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

   

  5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC  5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare  

  5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute  5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate  Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - total, din care:  6.1 Pregătirea personalului de exploatare  6.2 Probe tehnologice şi teste  

  TOTAL GENERAL  Verificare actualizare

  ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)  TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE  

  Valoare TVA     

  TOTAL GENERAL inclusiv TVA   LEI EURO

  VALOARE TOTALĂ  VALOARE ELIGIBILĂ  

  VALOARE NEELIGIBILĂ   

  Plan Financiar Cheltuieli

  eligibile EURO Cheltuieli

  neeligibile EUROTotal

  Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare naţională)Cofinanțare privată, din care:

  - autofinanțare - împrumuturi

  Buget local  TOTAL PROIECT  Procent contribuţie publică Avans solicitat

  Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil    

 •   

  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE  Anexa A1

  AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE  MAI 2017 Deviz financiar‐ Capitolul 3 ‐ Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţa tehnică ‐ EURO 

   

  Nr.crt  

  Specificaţie Valoare eligibilă Valoare

  neeligibilă 3.1 Cheltuieli pentru studii – total, din care:    

  3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie

     

  3.1.2. raport privind impactul asupra mediului    

  3.1.3. studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei  

  3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

     

    1. obţinerea/prelungirea valabilităţii ceritificatului de urbanism    2. obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare  

    3. obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie

   

    4. obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresa    5. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi

  înregistrarea terenului în cartea funciară    

    6. obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului      7. obţinerea avizului de protecţie civilă    8. avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu    9. alte avize, acorduri şi autorizaţii  

  3.3  Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică

     

  3.4 Cheltuieli pentru certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor

     

  3.5 Cheltuieli pentru proiectare      3.5.1 Temă de proiectare    3.5.2 Studiu de prefezabilitate    3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi

  deviz general    

    3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor / acordurilor / autorizaţiilor

     

    3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie    3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie  

  3.6 Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice      1. Cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia

  (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi)  

    2. Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare

     

    3. Anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică în legătură cu procedurile de achiziţie publică

     

    4. Cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice  3.7 Cheltuieli pentru consultanță:    3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii    3.7.2 Auditul financiar  

  3.8  Cheltuieli pentru asistență tehnică:    3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului:    1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor    

 •   1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii

     

    3.8.2 Dirigenţie de şantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat    Total valoare fără TVA    Valoare TVA (aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile)  

  TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA)  

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE  Anexa A2

  AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE  MAI 2017 

  DEVIZ PE OBIECT*  

   

  Nr.crt

   

  Denumire Cap. 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază

  Valoarea pe categorii de lucrări, fară TVA - EURO

  I – LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII Valoare eligibilă

  Valoare neeligibilă

  4.1 Construcții și instalații    4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare    

    4.1.2 Rezistență      4.1.3 Arhitectură      4.1.4 Instalații  

    TOTAL I (fără TVA)  II – MONTAJ  4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale    TOTAL II (fără TVA)  III – PROCURARE  4.3  Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj  

  4.4  Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport    

  4.5  Dotări  4.6  Active necorporale    TOTAL III (fără TVA)    TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fără TVA    TVA aferent cheltuielilor eligibile şi neeligibile    TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA)  

  *) Se înscrie denumirea obiectului de construcţie sau intervenţie 

  Situaţia achiziţiilor publice efectuate până la depunerea Cererii de finanţare cu respectarea condiţiilor de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în fişa Submăsurii 7.2.

   

   Nr. crt

    

  Obiectul contractului

   

   Valoarea reala

  (Lei)

   

   Procedura aplicată

  Data începerii procedurii (zz/

  ll/aaaa)

   Data finalizarii procedurii (zz/

  ll/aaaa)

   Stadiul

  procedurii

   

  1  

  Servicii de consultanta          

   

  2 Elaborarea Studiului de Fezabilitate          

           

  Declar pe proprie raspundere ca informatiile din tabelul de mai sus sunt corecte si ca la atribuirea contractelor de servicii mentionate au fost respectate prevederile legislatiei nationale in vigoare privind procedura de achizitie publica

   

  Reprezentant legal, Nume/Prenume  

            Semnatura si ştampila         

 • Cheltuieli eligibile neI"'URO

   

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE  Anexa A3

  AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE  MAI 2017 

   Deviz capitolul 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - EURO

  Nr. crt. Specificație Valoare eligibilă

  Valoare neeligibilă

  1. Alimentare cu apă    2.  Canalizare    3.  Alimentare cu gaze natural    4.  Alimentare cu agent termic    5.  Alimentare cu energie electrică    6.  Telecomunicatii (telefonie, radio-tv, etc.)    7.  Drumuri de acces    8.  Căi ferate industriale    9.  Alte utilități    

  TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2  Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile și neeligibile  

  TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA)  

  Deviz capitolul 5 – Alte cheltuieli

  Nr. crt. Specificație Valoare eligibilă

  Valoare neeligibilă

  5.1  Organizarea de șantier    5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier    5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului  5.2  Comisioane, cote, taxe, costul creditului  

    5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare    5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții  

    5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții    

    5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC    5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare  5.3  Cheltuieli diverse si neprevazute  5.4  Cheltuieli pentru informare şi publicitate  

  TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5  Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile și neeligibile  

  TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 (inclusiv TVA)

 • Număr luni de implementare:

  OPIS DOCUMENTEA se anexa documentele în ordinea de mai jos:

  LISTA DOCUMENTE

  Obligatoriu pentru toate

  proiectele

  Obligatoriu dacă

  proiectul impune

  PAGINA de la-

  până la

  Obligatoriu pentru toate

  proiectele

  Obligatoriu dacă

  proiectul impune

  ETAPA: DEPUNERE CONTRACTARE

  1.1 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoaresau

  1.2 Memoriu justificativ2. Certificat de Urbanism completat și eliberat conform regle-mentărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor,întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României.şiHotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.215/ 2001, republicată, cumodificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefect-ului, în condiţiile legii.3.2. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /admin-istrare al ONG- urilor, Unităților de cult, Persoanelor fizice autor-izate / societăților comerciale pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări conform cererii de finanţare;4. Document care să ateste ca solicitantul a depus documentaţia la ANPM:4.1 Clasarea notificării sau4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)sau4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea im-pactului preconizat asupra mediuluisau4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul).4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evalu-are adecvată.

  D. Alte informații. Programarea proiectului

  E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII 8/6B

 • 5.1 Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):

  • necesitatea şi oportunitatea investiţiei;• lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.)• nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare.

  sau5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți cu referire la însuşirea / aprobarea de către ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată / Societate Comercială a următoarelor (condiții obligatorii):

  • necesitatea şi oportunitatea investiţiei;• lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei;• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;• caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare.

  6.1 Certificatul de înregistrare fiscală

  6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

  6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG

  6.2.2 Actul Constituiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lâgă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC7. Document de la bancă / trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul).

  9. Certificatul de cazier judiciar

  10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publicăsau11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul.

 • 12. Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Directiile Judetene pentru Cultura pe raza carora sunt amplasate obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata)13. Dovada eliberata de Muzeul judetean, prin care se certifica verificarea documentara si pe teren, daca este cazul, asupra unor interventii antropice cu caracter arheologic in perimetrul aferent proiectului propus pentru finantare nerambursabila (OG 43/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)14. Extrasul din strategie din care rezulta ca investitia este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum si copia documentului de aprobare a Strategieisau15. Document eliberat de Primărie/ Comitet director al ONG, din care să rezulte numărul de activităţi desfășurate ce au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare17. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.18. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.19. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul20. Alte documente justificative (se vor specifica după caz):

 • F. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI

  Prin această declaraţie solicitantul

  care solicită asistenţă financiară nerambursabilă prin programul FEADR pentru proiectul intitulat

  prin reprezentant legal

  cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declaraţii:

  1. Declar că proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă. De asemenea mă angajez că în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanțare FEADR, nu voi depune acest proiect la nici un alt program de finanțare nerambursabilă la care proiectul poate fi în întregime sau parțial eligibil pentru asistență.

  2. Declar că îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în fișa sub-măsurii și Ghidul Solicitantului și mă angajez să le respect pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare și monitorizare a investiției, inclusiv criteriile de selecție pentru care proiectul a fost punctat.

  3. Declar că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte și mă angajez să respect condițiile cerute în reglementările referitoare la prezentul program și pe cele legate de proiectul anexat și să furnizez periodic, la cerere, documentele justificative necesare.

  4. Declar pe propria răspundere că orice modificări aduse dreptului de proprietate sau de folosință vor fi notificateAFIR în termen de trei zile de la data producerii lor.

  5. Declar că eu și organizația mea (UAT, Unitate de Cult, PFA sau SC) nu ne aflăm într-unul din următoarele cazuri:Acuzat din cauza unei greșeli privind conduita profesională având ca soluție finală res judicata (împotriva căreia nici un apel nu este posibil)Vinovat de grave deficiențe de conduită profesională dovedite prin orice mijloace pe care Agenția le poate justifica. Vinovat de faptul că nu am prezentat informaţiile cerute de autoritatea contractantă ca o condiţie de participare la licitaţie sau contractare.Încălcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit obligațiile contractuale în legătură cu un alt contract cu Agenția sau alte contracte finanțate din fonduri comunitare.Încercarea de a obține informații confidențiale sau de influențare a Agenției în timpul procesului de evaluare a proiectului și nu voi face presiuni la adresa evaluatorului.

  6. Declar că organizația pe care o reprezint ARE datorii către instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare. În acest sens, atașez Graficul de rambursare a datoriilor și document de la bancă pentru certificarea respectării graficului de rambursare.Declar că organizația pe care o reprezint NU are datorii către instituții de credit şi/sau instituții financiare nebancare.

  7. Declar pe propria răspundere că în cazul în care nu respect oricare din punctele prevăzute în această declarație, proiectul să devină neeligibil în baza criteriului “Eligibilitatea solicitantului” sau contractul să fie reziliat.

  8. Declar pe propria răspundere că:Nu sunt înregistrat în scopuri TVA și că mă angajez să notific Agenției orice modificare a situaţiei privind înregistrarea ca plătitor de TVA, în maximum 10 (zece) zile de la data înregistrării în scopuri TVA.Sunt înregistrat în scopuri de TVA (certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA).

  9. Declar pe propria răspundere că nu am înscrieri care privesc sancțiuni economico-financiare în cazierul judiciar pe care mă oblig să îl depun la încheierea contractului de finanțare.

  10. Declar pe propria răspundere că nu am fapte înscrise în cazierul fiscal.

 • 11. Declar pe propria răspundere că toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de solicitant și că acestea vor fi realizate până la finalizarea proiectului. 12. Declar pe proprie raspundere ca voi achita integral datoria fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile deintarziere pana la semnarea contractului de finantare (pentru solicitantii inregistrati in registrul debitorilor AFIRatat pentru programul SAPARD cat si pentru FEADR).

  13. Ma angajez ca in termenul precizat in Ghidul Solicitantului, de la data primirii “Notificarii benficiarului privindselectarea cererii de finantare si semnarea contractului de finantare”, sa asigur si sa prezint documentele obligatorii mentionate in Ghidul solicitantului pentru contractarea proiectului.

  14. Declar pe propria răspundere ca nu sunt în insolventă sau incapacitate de plată.

  15. Declar pe propria răspundere că în conformitate cu termenul menţionat în notificarea AFIR privind selecţiacererii de finanţare, voi obţine şi depune, înainte de semnarea contractului de finanţare, documentul emis deANPM menţionat în secţiunea E punctul 4 a cererii de finanţare.

  16. Accept publicarea pe site-ul AFIR a datelor mele cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene privind transparenţa.

  Semnătura reprezentant legal şi ştampilă Data:

 • 1. Tipul sprijinului a. Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale.b. Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) terenurilor de sport și zone de agreement.c. Amenajare loc campare

  2. Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite

  3. Număr de beneficiari sprijiniți

  Indic. nr. 1 - se va bifa doar o singura categorie/ categoria majoritaraIndic. nr. 2 - se va completa numărul locuitorilor deserviţiIndic. nr. 3 - se va completa numărul beneficiarilor deserviți

  Pentru indicatorii de tip numeric care nu fac obiectul investitiei sa va completa valoarea zero.

  Anexa INDICATORI DE MONITORIZAREMăsura 8/6B- Investitii in crearea si dezvoltarea infrastructurii

  culturale si de agrement

 • I1. Valoarea sprijinului public nerambursabil (EURO) Punctaj obținut

  150.001 > 200.000 5100.001 > 150.000 450.001 > 100.000 35.000 ≤50.000 1

  I2. Complexitatea investiției Punctaj obținut

  SolicitanțiPublici

  •ModernizăricuC+M 5•ModernizărifărăC+M(dotări) 3

  SolicitanțiPrivați

  •ModernizăricuC+M 5•ModernizărifărăC+M(dotări) 3

  I3. Riscul proiectului d.p.d.v. al raportului procentual între Cheltuielile suportate de solicitant și Valoarea ajutorului nerambursabil

  Total valoare proiect(fără TVA)% = --------------------------------------------------------- x 100Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat

  Punctaj obținut

  • > 110% 5

  • între 101 si 110% 3

  • = 100% 1I4. Capacitatea solicitantului de a manageria proiectul, experiența în implementarea proiectelor finanțate din fonduri comunitare Punctaj obținut

  •SolicitantcarenuaimplementatunaltproiectSAPARD/FEADR,comunitarsaunuaobținutasistențăfinanciarănerambursabilădinparteaaltuiinstru-mentfinanciar.

  5

  •SolicitantcareareexperiențaimplementăriișicareafinalizatunproiectSAPARD/FEADR,comunitarsauobținutasistențăfinanciarănerambursabilădinparteaaltuiinstrumentfinanciar

  3

  •SolicitantcareareexperiențaimplementăriișicareafinalizatunproiectSAPARD/FEADRșiunaltproiectcomunitarsauobținutdinasistențafinan-ciarănerambursabilădinparteaaltuiinstrumentfinanciar

  1

  I5. Tipul solicitantului Punctaj obținut•Comune 5• ONG 4•Unitatidecult 3•AlteTipuri 1

  TOTAL

  Pentruselectareaproiectelorcevorfiverificateprinsondaj,sevadeterminarisculfiecăruiproiectfolosindcei5factoriderisc(I1,I2,I3,I4șiI5).

  FactoriideriscsuntadaptațiconformspecificuluiMăsuriiM8/6BdinSDLDEALURILECOTMENEI.

  Pentrufiecareproiectsevadeterminapunctajulfiecăruifactorderiscpeoscarădela1la5.

  Factori de risc

  A6: 25: Off24: Choice148: Off111: 1: Choice1

  1_tip1: Off1_tip2: Off3presc:

  CursEURO: Data întocmirii devizului general: 1C: 01C_N: 0TC_1: 01_1_N: TC_1_1: 01_2: 1_2_N: TC_1_2: 01_3: 1_3_N: TC_1_3: 02C: 2C_N: TC_2: 03C: 03C_N: 0TC_3: 03_1: 3_1_N: TC_3_1: 03_2: 3_2_N: TC_3_2: 03_3: 3_3_N: TC_3_3: 03_4_N: TC_3_4: 03_5: 3_5_N: TC_3_5: 03_6: 3_6_N: TC_3_6: 010procente: Cheltuieli Cap. 3 se încadrează în limită (5% sau 10%)4C_N: 04C: 04_1: 4_2: 4_3: 4_4: 4_5: 4_6: 4_1_N: 4_2_N: 4_3_N: 4_4_N: 4_5_N: 4_6_N: TC_4: 0TC_4_1: 0TC_4_2: 0TC_4_3: 0TC_4_4: 0TC_4_5: 0TC_4_6: 05C: 05C_N: 0TC_5: 05_1: 05_1_N: 0TC_5_1: 05_1_1: 5_1_1 N: TC_5_1_1: 05_1_2: 5_1_2_N: TC_5_1_2: 05_2: 5_2_N: TC_5_2: 05_3: 5_3_N: TC_5_3: 06C: 06C_N: 0TC_6: 06_1_N: TOTAL E+N: 0TC_6_1: 06_2: 6_2_N: TC_6_2: 0TOTAL GENERAL: 0max5: 0verificare actualizare 5%: actualizare mai mică de 5% din valoare eligibilăactualizare: Total_Actualizare: 0TG+Actualizare: 0TOTAL GENERAL N: 0TG_E+N+Act: 0Valoare TVA: Valoare TVA N: Total TVA: 0TOTAL GENERAL inclusiv TVA: 0ValoareTotalaLEI: 0ValoareTotala: 0ValoareEligibilaLEI: 0ValoareEligibila: 0ValoareNeeligibilaLEI: 0ValoareNeeligibila: 0AjutorPublicNerambursabil: TotalAjutPubNeramb: 0Cofinantare: 0Cofinantare N: 0TotalCofinantare: 0Cofinantare_autofin: Cofinantare_autofin N: TotalCofinAutofin: 0Cofinantare imprumut N: Text2: TotalProiect: 0TotalProiect N: 028TP: 0AvansSolicitat: ProcentAvans: NaNVerificAvans: Suma avans mai mică de 50% din ajutorul publicDevC3_1: DevC3_1 N: DevC3_2: 0DevC3_2 N: 0DevC3_2_1: DevC3_2_1 N: DevC3_2_2: DevC3_2_3: DevC3_2_2_N: DevC3_2_3_N: DevC3_2_4: DevC3_2_4_N: DevC3_2_5: DevC3_2_5_N: DevC3_2_6: DevC3_2_6_N: DevC3_2_7: DevC3_2_7_N: DevC3_2_8: DevC3_2_8_N: DevC3_2_9: DevC3_2_9_N: DevC3_2_10: DevC3_2_10_N: DevC3_3: 0DevC3_3_N: 0DevC3_3_1: 0DevC3_3_1_N: 0DevC3_3_1_A: DevC3_3_1_A_N: DevC3_3_1_B: DevC3_3_1_B_N: DevC3_3_1_C: DevC3_3_1_C_N: DevC3_3_1_D: DevC3_3_1_D_N: DevC3_3_1_E: DevC3_3_1_E_N: DevC3_3_1_F: DevC3_3_1_F_N: DevC3_3_2: DevC3_3_2_N: DevC3_3_3: DevC3_3_3_N: DevC3_3_4: DevC3_3_4_N: DevC3_4: DevC3_4_N: DevC3_5: 0DevC3_5_N: 0DevC3_5_1: DevC3_5_1_N: DevC3_5_2: DevC3_5_2_N: DevC3_6: 0DevC3_6_N: 0DevC3_6_1: DevC3_6_1_N: DevC3_6_2: DevC3_6_2_N: DevC3_Total: 0DevC3_Total_N: 0DevC3_TVA: DevC3_TVA_N: DevC3_Total_cu_TVA: 0DEVIZ PE OBIECTRow1: DevOB_I_1: DevOB_I_1_N: DevOB_I_2: DevOB_I_2_N: DevOB_I_3: DevOB_I_3_N: DevOB_I_4: DevOB_I_4_N: DevOB_I_5: DevOB_I_5_N: DevOB_I_6: DevOB_I_6_N: DevOB_I_7: DevOB_I_7_N: DevOB_I_8: DevOB_I_8_N: DevOB_I_Total: 0DevOB_I_Total_N: 0DevOB_II: DevOB_II_N: DevOB_II_Total: 0DevOB_II_Total_N: 0DevOB_III_1: DevOB_III_1_N: DevOB_III_2: DevOB_III_2_N: DevOB_III_3: DevOB_III_3_N: DevOB_III_Total: 0DevOB_III_Total_N: 0DevOB_Total: 0DevOB_Total_N: 0DevOB_TVA: DevOB_TVA_N: TotalOB: 0Titlu DevicC2C5: DevC2_1: DevC2_1_N: DevC2_2: DevC2_2_N: DevC2_3: DevC2_3_N: DevC2_4: DevC2_4_N: DevC2_5: DevC2_5_N: DevC2_6: DevC2_6_N: DevC2_7: DevC2_7_N: DevC2_8: DevC2_8_N: DevC2_Total: 0DevC2_Total_N: 0DevC2_TVA: DevC2_TVA_N: Total_DevC2: 0DevC5_1: 0DevC5_1_N: 0DevC5_1_1: DevC5_1_1_N: DevC5_1_2: DevC5_1_2_N: DevC5_2: 0DevC5_2_N: 0DevC5_2_1_N: DevC5_2_2: DevC5_2_2_N: DevC5_2_3: DevC5_2_3_N: DevC5_2_4: DevC5_2_4_N: DevC5_2_5: DevC5_2_5_N: DevC5_2_6_N: DevC5_3_N: DevC5_Total: 0DevC5_Total_N: 0DevC5_TVA: DevC5_TVA_N: Total_DecC5: 0907CursEURO: 907 Data întocmirii devizului general: Text1: M8/6B907_C1: 0907_C1_N: 0907_C1_total: 0907_C1_1_N: 907_C1_1_total: 0907_C1_2: 907_C1_2_N: 907_C1_2_total: 0907_C1_3: 907_C1_3_N: 907_C1_3_total: 0907_C1_4: 907_C1_4_N: 907_C1_4_total: 0907_C2: 907_C2_N: 907_C2_total: 0907_C3: 0907_C3_N: 0907_C3_total: 0907_C3_1: 0907_C3_1_N: 0907_C3_1_total: 0907_C3_1_1: 907_C3_1_1_N: 907_C3_1_1_total: 0907_C3_1_2: 907_C3_1_2_N: 907_C3_1_2_total: 0907_C3_1_3: 907_C3_1_3_N: 907_C3_1_3_total: 0907_C3_2: 907_C3_2_N: 907_C3_2_total: 0907_C3_3: 907_C3_3_N: 907_C3_3_total: 0907_C3_4: 907_C3_4_N: 907_C3_4_total: 0907_C3_5: 0907_C3_5_N: 0907_C3_5_total: 0907_C3_5_1: 907_C3_5_1_N: 907_C3_5_1_total: 0907_C3_5_2: 907_C3_5_2_N: 907_C3_5_2_total: 0907_C3_5_3: 907_C3_5_3_N: 907_C3_5_3_total: 0907_C3_5_4: 907_C3_5_4_N: 907_C3_5_4_total: 0907_C3_5_5: 907_C3_5_5_N: 907_C3_5_5_total: 0907_C3_5_6: 907_C3_5_6_N: 907_C3_5_6_total: 0907_C3_6_N: 907_C3_6_total: 0907_C3_7: 0907_C3_7_N: 0907_C3_7_total: 0907_C3_7_1: 907_C3_7_1_N: 907_C3_7_1_total: 0907_C3_7_2: 907_C3_7_2_N: 907_C3_7_2_total: 0907_C3_8: 0907_C3_8_N: 0907_C3_8_total: 0procent: 5907_C3_8_1: 0907_C3_8_1_N: 0907_C3_8_1_total: 0907_C3_8_1_1: 907_C3_8_1_1_N: 907_C3_8_1_1_total: 0907_C3_8_1_2: 907_C3_8_1_2_N: 907_C3_8_1_2_total: 0907_C3_8_2: 907_C3_8_2_N: 907_C3_8_2_total: 0907_10procente: Cheltuieli Cap. 3 se încadrează în limită (5% sau 10%)907_C4: 0907_C4_N: 0907_C4_total: 0907_C4_1: 907_C4_1_N: 907_C4_1_total: 0907_C4_2: 907_C4_2_N: 907_C4_2_total: 0907_C4_3: 907_C4_3_N: 907_C4_3_total: 0907_C4_4: 907_C4_4_N: 907_C4_4_total: 0907_C4_5: 907_C4_5_N: 907_C4_5_total: 0907_C4_6: 907_C4_6_N: 907_C4_6_total: 0907_C5: 0907_C5_N: 0907_C5_total: 0907_C5_1: 0907_C5_1_N: 0907_C5_1_total: 0907_C5_1_1: 907_C5_1_1_N: 907_C5_1_1_total: 0907_C5_1_2: 907_C5_1_2_N: 907_C5_1_2_total: 0907_C5_2: 0907_C5_2_N: 0907_C5_2_total: 0907_C5_2_1_N: 907_C5_2_1_total: 0907_C5_2_2: 907_C5_2_2_total: 0907_C5_2_3: 907_C5_2_2_N: 907_C5_2_3_N: 907_C5_2_3_total: 0907_C5_2_4_N: 907_C5_2_4_total: 0907_C5_2_5: 907_C5_2_5_N: 907_C5_2_5_total: 0907_C5_3: 907_C5_3_total: 0907_C5_3_N: 907_C5_4_N: 907_C5_4_total: 0907_C6: 0907_C6_N: 0907_C6_total: 0907_C6_1_N: 907_C6_1_total: 0907_C6_2: 907_C6_2_N: 907_C6_2_total: 0TG: 0TG_total: 0907_max5: 0907_verif_actualizare: actualizare mai mică de 5% din valoare eligibilă907_actualizare: 907_Total_Act: 0907_TG_act: 0TG_N: 0907_TG_Act_TG_N: 0907_TVA: 907_TVA_N: 907_Total_TVA: 0907_TG_incl_TVA: 0907_ValoareTotalaLEI: 0907_ValoareTotala: 0907_ValoareEligibilaLEI: 0907_ValoareEligibila: 0907_ValoareNeeligibilaLEI: 0907_ValoareNeeligibila: 0907_AJN: 907_T: 0907_CP: 0907_CP_N: 0907_CP_total: 0907_CP_auto: 907_CP_auto_N: 907_CP_auto_total: 0907_CP_impr_N: 907_ChElig: 0907_ChNeElig: 0907_TP: 0907procent: NaN907avans: 907ProcentAvans: NaN907VerificAvans: Suma avans mai mică de 50% din ajutorul public907DevC3_Titlu: 907DevC3_1: 0907DevC3_1_N: 0907DevC3_1_1: 907DevC3_1_1_N: 907DevC3_1_2: 907DevC3_1_2_N: 907DevC3_1_3: 907DevC3_1_3_N: 907DevC3_2: 0907DevC3_2_N: 0907DevC3_2_1: 907DevC3_2_1_N: 907DevC3_2_2: 907DevC3_2_2_N: 907DevC3_2_3: 907DevC3_2_3_N: 907DevC3_2_4_N: 907DevC3_2_5_N: 907DevC3_2_6: 907DevC3_2_6_N: 907DevC3_2_7: 907DevC3_2_7_N: 907DevC3_2_8: 907DevC3_2_8_N: 907DevC3_2_9: 907DevC3_2_9_N: 907DevC3_3: 907DevC3_3_N: 907DevC3_4: 907DevC3_4_N: 907DevC3_5: 0907DevC3_5_N: 0907DevC3_5_1: 907DevC3_5_1_N: 907DevC3_5_2: 907DevC3_5_2_N: 907DevC3_5_3: 907DevC3_5_3_N: 907DevC3_5_4: 907DevC3_5_4_N: 907DevC3_5_5: 907DevC3_5_5_N: 907DevC3_5_6: 907DevC3_5_6_N: 907DevC3_6_N: 0907DevC3_6_1_N: 907DevC3_6_2_N: 907DevC3_6_3_N: 907DevC3_6_4_N: 907DevC3_7: 0907DevC3_7_N: 0907DevC3_7_1: 907DevC3_7_1_N: 907DevC3_7_2_N: 907DevC3_8: 0907DevC3_8_N: 0907DevC3_8_1: 0907DevC3_8_1_N: 0907DevC3_8_1_1: 907DevC3_8_1_1_N: 907DevC3_8_1_2: 907DevC3_8_1_2_N: 907DevC3_8_2: 907DevC3_8_2_N: 907DevC3: 0907DevC3_N: 0907DevC3_TVA: 907DevC3_TVA_N: 907DevC3_Total: 0907DevC4_1_1: 907DevC4_1_1_N: 907DevC4_1_2: 907DevC4_1_2_N: 907DevC4_1_3: 907DevC4_1_3_N: 907DevC4_1_4: 907DevC4_1_4_N: 907DevC4_1: 0907DevC4_1_N: 0907DevC4_2: 907DevC4_2_N: 907DevC4_3_1: 907DevC4_3_1_N: 907DevC4_3_2: 907DevC4_3_2_N: 907DevC4_3_3: 907DevC4_3_3_N: 907DevC4_3_4: 907DevC4_3_4_N: 907DevC4_3: 0907DevC4_3_N: 0907DevC4: 0907DevC4_N: 0907DevC4_TVA: 907DevC4_TVA_N: 907DevC4_total: 0907fill_1_3titlu: 907DevC2_1: 907DevC2_1_N: 907DevC2_2: 907DevC2_2_N: 907DevC2_3: 907DevC2_3_N: 907DevC2_4: 907DevC2_4_N: 907DevC2_5: 907DevC2_5_N: 907DevC2_6: 907DevC2_6_N: 907DevC2_7: 907DevC2_7_N: 907DevC2_8: 907DevC2_8_N: 907DevC2_9: 907DevC2_9_N: 907DevC2: 0907DevC2_N: 0907DevC2_TVA: 907DevC2_TVA_N: 907DevC2_Total: 0907DevC5_1: 0907DevC5_1_N: 0907DevC5_1_1: 907DevC5_1_1_N: 907DevC5_1_2: 907DevC5_1_2_N: 907DevC5_2: 0907DevC5_2_N: 0907DevC5_2_1_N: 907DevC5_2_2: 907DevC5_2_2_N: 907DevC5_2_3: 907DevC5_2_3_N: 907DevC5_2_4_N: 907DevC5_2_5: 907DevC5_2_5_N: 907DevC5_3_N: 907DevC5_4: 907DevC5_4_N: 907DevC5: 0907DevC5_N: 0907DevC5_TVA: 907DevC5_TVA_N: 907DevC5_total: 0ProcentContribPub: NaNvarianta: August 2017check_cap3: 0check_cap3_p: NaN28_check_cap3: 028_check_cap3_p: NaNText Field 1: Text Field 2: Text Field 3: Check Box 1: YesA1: OffA4: A1_1: OffA1_2: OffA8_13: A8_12: A8_11: A8_10: A8_8: A6_11: A6_12: A6_13: A6_15: A6_18: A6_22: A6_26: A6_27: A6_7: A6_8: A6_9: A6_14: A6_10: A6_6: A6_3: A6_2: A6_1: A8_14: B1_1_9: B1_1_8: B1_1_4: B1_1_1: B1_1_2: B1_1_3: B1_2_49: B1_2_50: B1_2_51: B1_2_52: B1_2_53: B1_2_54: B1_2_55: B1_2_59: B1_2_60: B1_2_61: B1_3_7: B1_3_8: B1_3_9: B1_2_56: B2_1_15: B2_1_28: B2_1_30: OffB2_1_31: OffB2_1_32: B2_1_33: B2_1_34: B2_1_35: B2_1_61: B3_6: B3_5: B3_4: B3_3: B3_2: B2_2_72: B2_2_14: B2_2_13: B2_2_12: B2_2_11: B2_2_10: B2_2_9: B2_2_8: B2_2_7: B2_2_4: B2_2_6: B2_2_5: B2_2_3: B2_2_2: C_T45: C_T44: C_T43: C_T42: C_T41: C_T40: C_T39: C_T38: C_T37: C_T36: C_T35: C_T34: C_T33: C_T32: C_T31: C_T30: C_T29: C_T28: C_T27: C_T26: C_T25: C_T24: C_T23: C_T22: C_T21: C_T20: C_T19: C_T18: C_T17: C_T16: C_T15: C_T14: C_T13: C_T12: C_T11: C_T10: C_T9: C_T8: C_T7: C_T6: C_T5: C_T4: C_T3: C12: OffC11: OffC10: OffC9: OffC8: OffC7: OffC6: OffC5: OffC4: OffC3: OffC2: OffD2: E_LIST2: OffE_LIST3: E_LIST4: OffE_LIST5: OffE_LIST6: OffE_LIST7: OffE_LIST18: OffE_LIST19: E_LIST45: E_LIST46: E_LIST49: OffE_LIST50: E_LIST51: OffE_LIST52: OffE_LIST53: OffE_LIST86: OffE_LIST99: E_LIST29: OffE_LIST30: OffE_LIST32: OffE_LIST116: E_LIST33: OffE_LIST55: OffE_LIST87: OffE_LIST102: E_LIST88: OffE_LIST103: E_LIST89: OffE_LIST104: E_LIST92: OffE_LIST93: OffE_LIST105: E_LIST106: E_LIST47: E_LIST48: E_LIST54: OffE_LIST34: OffE_LIST35: OffE_LIST36: OffE_LIST37: OffE_LIST41: OffE_LIST44: OffE_LIST91: E_LIST90: E_LIST16: E_LIST17: OffE_LIST20: E_LIST96: E_LIST100: E_LIST101: F8: OffF6: Offso_res85: so_res84: so_res82: so_res81: so_res88: bindic1: Offso_res89: B2_1_29: OffA8_9: Cofinantare imprumut: 28_BugetLocal: 28_BugetLocal_N: TotalCofinImpr: 0TotalBugetLocal: 0907_CP_impr: 907_CP_bugetlocal: 907_CP_bugetlocal_N: 907_CP_impr_total: 0907_CP_bugetlocal_total: 0achizpub1: achizpub3: achizpub5: achizpub7: achizpub9: achizpub8: achizpub6: achizpub4: achizpub2: achizpub10: achizpub11: achizpub12: chizpub1: chizpub2: chizpub3: chizpub4: chizpub11: chizpub12: chizpub5: chizpub6: chizpub7: chizpub8: chizpub9: chizpub10: A2: A3: Arisc_calc_2_4: 0Arisc_calc_1_4: 0risc1_7: OffArisc_calc_4_3: 0Arisc_calc_4_2: 0Arisc_calc_4_1: 0Arisc_calc_2_3: 0Crisc_total: 0Arisc_calc_3_3: 0Arisc_calc_3_2: 0Arisc_calc_3_1: 0Arisc_calc_2_2: 0Arisc_calc_2_1: 0Arisc_calc_1_3: 0Arisc_calc_1_2: 0Arisc_calc_1_1: 0risc5_1: Offrisc5_2: Offrisc5_3: Offrisc5_4: Offrisc1_1: Offrisc1_2: Offrisc1_3: Offrisc1_4: Offrisc2_1: Offrisc2_2: Offrisc2_3: Offrisc2_4: Offrisc3_1: Offrisc3_2: Offrisc3_3: Offrisc4_3: Offrisc4_2: Offrisc4_1: OffArisc_calc_5_1: rejt1: Arisc_calc_5_2: Arisc_calc_5_3: Arisc_calc_5_4: bindic2: Offbindic3: Off