pda instalare

13
Sunt convins c majoritatea celor intre 13 -50 ani s unt deja familiariza i cu termenul de ă ţ  pocke tpc (ev entual PALM pentru mul i dintre ei, chiar dac nu e acela şi luc ru), şi es te ţ ă  eviden t c pia a româneasc a cunoscut un progres impresionant în utilizatori de ă ţ ă  astfel d e gad get -uri. Da tor it fap tului c , mul i utiliza tor i de PocketPC nu ş tiu cu m s ă ă ţ ă  îşi fo loseasc device-ul şi apel eaz la dif erite forumuri, id-uri de messe nger , ă ă  cuno ştin e, etc pentru unele întreb ri (adeseori simple, plictis itoar e), m-am decis ca ţ ă  pen tru cei car e urm resc acest sit, s fac un ghi d de utilizare gen eral a unui ă ă ă  pocke tpc. Cu ce putem începe prima dat (bineî n eles, av ând în spate o "ploaie" ă ţ  imp res ionant de întreb ri de gen ul) decât cu no iunea şi p rac tic a instal rii unui ă ă ţ ă   joc/ap licaţie. Cum s inst alezi o ap lica ie sau un j oc ă ţ  În pr imul rând, orice aplica ie sa u jo c, le ve i desc rca/c ump ra sub 2 modali t i (in 2 ţ ţ ă ă ăţ  extensii diferite): .cab sau .exe. Aici ave i un mic g hid cum s instala i orice apl ica ie/j oc. ţ ă ţ ţ Dac pr ocesul de instalare i mp lic un .cab, f ace i urm toar ele: ă ă ţ ă -sincroniza i device-ul d-voas tr cu PC-ul (bineî n eles prin activesync care este free ţ ă ţ  oferit de cei de la micr osof t - momen tan, v. cea m ai indicat este 4.5) ă -copia i fişierul .CAB pe pocketpc (de preferat pe cardul de memorie, şi s nota i und e ţ ă ţ  a- i copiat, sau s re ine i) ţ ă ţ ţ -folosi i use file e xplor er (p e care îl ve i g si în Start/ Prog rams) pe Poc ketPC pentr u a ţ ţ ă  nav iga c tre loca ie (unde a- i co pia t f işi erul .CAB - ă ţ ţ şi ). -click pe fişierul .CAB pe PPC (va începe procesul de instalare)

Upload: adrian-badea

Post on 05-Apr-2018

247 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

8/2/2019 pda instalare

http://slidepdf.com/reader/full/pda-instalare 1/13

Sunt convins c majoritatea celor intre 13-50 ani sunt deja familiariza i cu termenul deă ţ  pocketpc (eventual PALM pentru mul i dintre ei, chiar dac nu e acelaşi lucru), şi esteţ ă  evident c pia a româneasc a cunoscut un progres impresionant în utilizatori deă ţ ă  astfel de gadget-uri. Datorit faptului c , mul i utilizatori de PocketPC nu ştiu cum să ă ţ ă 

 îşi foloseasc device-ul şi apeleaz la diferite forumuri, id-uri de messenger,ă ă  

cunoştin e, etc pentru unele întreb ri (adeseori simple, plictisitoare), m-am decis caţ ă  pentru cei care urm resc acest sit, s fac un ghid de utilizare general a unuiă ă ă  pocketpc. Cu ce putem începe prima dat (bineîn eles, având în spate o "ploaie"ă ţ  impresionant de întreb ri de genul) decât cu no iunea şi practica instal rii unuiă ă ţ ă  

 joc/aplicaţie.

Cum s instalezi o aplica ie sau un jocă ţ

 În primul rând, orice aplica ie sau joc, le ve i desc rca/cump ra sub 2 modalit i (in 2ţ ţ ă ă ăţ  extensii diferite): .cab sau .exe.Aici ave i un mic ghid cum s instala i orice aplica ie/joc.ţ ă ţ ţ

Dac procesul de instalare implic un .cab, face i urm toarele:ă ă ţ ă

-sincroniza i device-ul d-voastr cu PC-ul (bineîn eles prin activesync care este freeţ ă ţ  oferit de cei de la microsoft - momentan, v. cea mai indicat este 4.5)ă

-copia i fişierul .CAB pe pocketpc (de preferat pe cardul de memorie, şi s nota i undeţ ă ţ  a- i copiat, sau s re ine i)ţ ă ţ ţ

-folosi i use file explorer (pe care îl ve i g si în Start/Programs) pe PocketPC pentru aţ ţ ă  

naviga c tre loca ie (unde a- i copiat fişierul .CAB -ă ţ ţ şi

).-click pe fişierul .CAB pe PPC (va începe procesul de instalare)

8/2/2019 pda instalare

http://slidepdf.com/reader/full/pda-instalare 2/13

-urm ri i paşii de instalare care vor ap rea (la un moment dat vi se va cere loca iaă ţ ă ţ  unde s instaleze aplica ia/jocul. De preferat pe storage card, a2a loca ie, pentru aă ţ ţ  l sa memoria intern liber pentru RAM, îns unele aplica ii/jocuri cer expressă ă ă ă ţ  instalare pe memoria intern (device).)ă

-urm ri i instruc iunile de înregistrare (dac ave i unele).ă ţ ţ ă ţ

Dac procesul de instalare implic un fişier .exe, face i urm toarele:ă ă ţ ă-sincroniza i PPC-ul la PCţ

-click pe fişierul .exe pe PC nu pe device (va începe procesul de instalare)-urm ri i paşii care apar pe PC şi PPC pentru a termina instalareaă ţ

-La sfârşi, dup instalarea complet , urm ri i instruc iunile oferite pentru înregistrareă ă ă ţ ţ  (dac ave i unele).ă ţ

Diferite metode de înregistrare:-retail = func ionalitate complet . Bucura i-v !ţ ă ţ ă

-cracked .exe, keygen, serial (nu cred ca e cazul s discut m despre ele aici)ă ă

Not :ă

Micro$oft .NET CompactFramework este posibil s fie necesar pentru a rula câtevaă  aplica ii/jocuri. Folosi i func ia c utare pe google, c ci e oferit free de cei de laţ ţ ţ ă ă  microsoft. Este necesar update-ul pentru câteva aplica ii.ţ

Not : WinRAR sau aplica ii similare sunt necesare pentru a extrage fişierele arhivateă ţ  (cele din .zip, .rar, .7z, etc.).Not : S citi i fişierele .nfo fiindc de multe ori con in paşii de instalare. Cumă ă ţ ă ţ  deschide i un fişier .nfo? Dac folosi i total commander sau alt utilitar de genul da iţ ă ţ ţ  click pe fişier si da i F4, dac nu, da i click dreapta pe fişier şi da i edit with notepad.ţ ă ţ ţ

Extragerea unui fişier .cab dintr-un fişier .exe (pentru cei care vor s aib înă ă  

permanen fişierul .cab pe pda, sau care nu au PC)ţă  

De re inut c , fişierele .exe pot fi utilizate numai împreun cu PC-ul.ţ ă ă

Prima variant :ă

Uneori, cei care dezvolt aplica ia/jocul care vre i s îl instala i ofer spre desc careă ţ ţ ă ţ ă ă  pe sit-ul lor varianta .cab.

A doua variant :ă

Pe desktop-ul PC-ului, redenumi i fişierul .exe în .zip şi extrage i-l. Cu pu in noroc ve iţ ţ ţ ţ  avea unul sau mai multe fişiere cu extensia .cab şi eventual cu substring-ul "ARM" sau"XSCALE" în denumire. Acesta/acestea sunt fişierele care le vre i.ţ

A treia variant :ă

Dac nu pute i dezarhiva fişierul .exe cum am men ionat la varianta 2, atunci rula i-lă ţ ţ ţ  

8/2/2019 pda instalare

http://slidepdf.com/reader/full/pda-instalare 3/13

pe PC. Dac ActiveSync este instalat, programul va pune fişierele CAB într-un directoră  specific, de cele mai multe ori în C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\xdirectory(numele jocului/aplica iei).ţ

Exist cazuri în care fişierele CAB sunt amplasate în alt parte în C:\Program Files\...ă ă  

sau în :\Documents and Settings\username\Local Settings\Temp. Apoi, poate a- i vreaţ  s arunca i o privire dup noile directoare acolo sau /şi s da i un search după ţ ă ă ţ ă extensie *.cab.

Cum s instalezi un program folosind un fişier .cabă  

Una dintre cele mai abordate metode de a instala o aplica ie pe Pocket PC este printr-ţ

un fişier .cab. "Ce este un fişier .cab"? Un fişier cabinet (CAB) este un fişier compresatce con ine toate item-urile necesare pentru instalarea unui program pe Pocket PC.ţ  Fişierele .cab sunt extreme de portabile pentru c nu ave i nevoie de activesyncă ţ  pentru a instala un program pe PPC. Atâta timp cât fişierul .cab este pe device, pute iţ  instala oricând dori i.ţ

Ca un mic exemplu, vom instala o aplica ie care s schimbe modul de vizualizare alţ ă  bateriei folosind metoda de instalare prin .cab.Pentru a putea “purcede” spre instalare, trebuie s vede i cum arat un fişier .cab.ă ţ ă  Mai jos, pute i vedea o imagine a unui fişier .cab pe un PC (iconi a arat aşa pentru cţ ţ ă ă este instalat winrar pe PC). Este fişierul care se numeşte batt.arm:

Pasul 1: Primul pas e s copii fişierul .cab pe Pocket PC. Dac ave i un card reader,ă ă ţ  pute i s copia i pe card şi apoi s il introduce i în Pocket PC. Dac desc rca i simpluţ ă ţ ă ţ ă ă ţ  fişierul .cab de pe internet pute i s îl lua i aşa. Oricum, pentru “s n tatea” tutorial-ţ ă ţ ă ă

ului, vom copia fişierul prin Activesync. Aşa c deschide i Activesync pe PCă ţ

şi da i click pe butonul Explore (trebuie s ave i PPC-ul conectat la PC).ţ ă ţ

8/2/2019 pda instalare

http://slidepdf.com/reader/full/pda-instalare 4/13

Pasul 2: Ar trebui s vede i acum o fereastr de Explorer care are listat con inutulă ţ ă ţ  folderului "My Documents”.

8/2/2019 pda instalare

http://slidepdf.com/reader/full/pda-instalare 5/13

Pasul 3: Drag & drop fişierul .cab de pe desktop (sau unde îl ave i) c tre Pocket PC.ţ ă

8/2/2019 pda instalare

http://slidepdf.com/reader/full/pda-instalare 6/13

Pasul 4: Merge i în Pocket PC şi g si i scurt tura c tre File Explorerţ ă ţ ă ă  (Start/Programs/File Explorer):

8/2/2019 pda instalare

http://slidepdf.com/reader/full/pda-instalare 7/13

Pasul 5: Naviga i c tre folderul “My Documents” şi ve i vedea fişierul batt.arm.ţ ă ţ

Pasul 6: Ap sa i pe fişierul .cab o singur dat şi se va instala!ă ţ ă ă

V ve i gândi c "E minunat! Dar de unde iau fişierele .cab?" R spunsul îl g si i înă ţ ă ă ă ţ  tutorialul “Extragerea unui fişier .cab dintr-un fişier .exe” de mai sus.

8/2/2019 pda instalare

http://slidepdf.com/reader/full/pda-instalare 8/13

ConcluzieFişierele .cab sunt mereu eficiente. Mul i c l tori le folosesc în cazuri de hard-resetţ ă ă  accidental (restaurarea setarilor din fabric a telefonului). Utilizatorii de Mac suntă  dependen i de aceste .cab-uri pentru c nu exist activesync pentru Mac. Şi în sfârşit,ţ ă ă  ce spune i de acele programe care ne arunc erori în timpul instal rilor? Folosi iţ ă ă ţ  

aceste fişiere .cab – mereu func ioneaz !ţ ă

Cum sa faceti "Hard Reset" la Pocket PC 

Hard reset-ul reprezint restaurarea telefonului aşa cum venea el din fabric . Oă ă  ştergere complet a set rilor, programelor, sms-urilor, contactelor, pozelor, şi absolută ă  orice fişier existent în memoria device-ului (memoria intern ; nu se pierde nimic de peă  SiM sau de pe cardul de memorie). Exist 2 modalit i de hard reset:ă ăţ

1. merge i în Start/Settings/System şi da i click pe Clear Storage (în unele device-uriţ ţ  apare ca Restore factory settings). V va întreba dac vre i cu adev rat s cur a i şiă ă ţ ă ă ăţ ţ  ave i op iune Yes sau No.ţ ţ

2. prin combina ii de taste care le g si i mai jos.ţ ă ţ

Dell Axim X3 / X3i / X30:Ap sa i şi ine i ap sat butonul power şi ap sa i butonul reset (gaura de reset) peă ţ ţ ţ ă ă ţ  spatele device-ului pentru 2-5 secunde. Da i drumul ambelor butoane şi ve i vedea unţ ţ  ecran de confirmare ce v întreab dac vre i s cur a i toat memoria (nu să ă ă ţ ă ăţ ţ ă ă şterge i, doar s o face i “curat ”). Ca s face i asta, ap sa i butonul de Contacte.ţ ă ţ ă ă ţ ă ţ

Dell Axim x50 / x50v / x51 / x51v:

Asigura i-v c device-ul este pornit înainte de a face hard reset. Ap sa i şi ine iţ ă ă ă ţ ţ ţ  ap sat butonul power şi ap sa i reset (gaura reset) pe spatele aparatului pentru 2-3ă ă ţ  secunde. Da i drumul butoanelor şi v va ap rea un ecran de confirmare ce vţ ă ă ă 

 întreab dac vre i s cur a i memoria. Ca s face i asta, ap sa i butonul Contacte.ă ă ţ ă ăţ ţ ă ţ ă ţ  Pentru a anula, ap sa i butonul de Mail.ă ţ

HTC Apache, Sprint PPC-6700, Verizon XV6700:

 În timp ce ine i ap sat ambele taste soft (butoanele cu?-? pe ele), ap sa i reset oţ ţ ă ă ţ  dat . Fi i siguri c înc ine i cele 2 taste ap sate. Un ecran de confirmare va ap reaă ţ ă ă ţ ţ ă ă  

şi v va întreba dac vre i s reseta i telefonul. Ap sa i Y pentru resetare, N pentruă ă ţ ă ţ ă ţ  anulare.

HTC Wizard, i-mate K-JAM:

 În timp ce ine i ap sat butonul de Comm manager şi pe cel de Comand Vocal ,ţ ţ ă ă ă  ap sa i reset (gaura de reset, de lâng mini usb) o dat . ine i ap sat cele 2 butoaneă ţ ă ă Ţ ţ ă  pân când apare un ecran ce v întreab dac vre i s cur a i memoria intern .ă ă ă ă ţ ă ăţ ţ ă  

8/2/2019 pda instalare

http://slidepdf.com/reader/full/pda-instalare 9/13

Pentru a face acest lucru, ap sa i tasta verde (de apel).ă ţ

HP iPAQ h1900 Series (1910 / 1915 / 1930 / 1935 / 1940 / 1945) and HP iPAQ h6300Seies (6310 / 6315):

 În timp ce ine i ap sat butonul power ap sa i reset (gaura reset) cu stylusul pentruţ ţ ă ă ţ  aproximativ 5 secunde.

HP iPAQ h2000 Series (2210 / 2215): în timp ce ine i ap sat tasta de Calendar (stânga) şi tasta de iTask (dreapta), ap sa iţ ţ ă ă ţ  reset de pe spatele device-ului pentru aproximativ 5 secunde. Dup ce vede i ună ţ  ecran ap rând, da i drumul butoanelor. Pute i verifica dac s-a comis hard resetulă ţ ţ ă  ap sând butonul power. Dac device-ul nu porneşte, atunci a- i f cut hard resetul cuă ă ţ ă  succes. Pentru a reactiva bateria trebuie ori s conecta i iPAQ la o surs de alimentareă ţ ă  (înc rc tor) ori s ap sa i simplu reset cu stylus-ul.ă ă ă ă ţ

HP iPAQ h5000 Series (5450 / 5550 / 5555) and HP iPAQ h3800 Series (3830 / 3835 /3850 / 3855 / 3870 / 3875):

 În timp ce ine i ap sat butonul Calendar (stânga) şi butonuliTask sau Today (dreapta)ţ ţ ă  ap sa i reset (gaura reset) cu stylus-ul pentru 2-3 secunde. Dup ce a- i v zut ună ţ ă ţ ă  ecran ap rând, da i drumul butoanelor. Pute i verifica dac s-a comis hard resetulă ţ ţ ă  ap sând butonul power. Dac device-ul nu porneşte, atunci a- i f cut hard resetul cuă ă ţ ă  succes. Pentru a reactiva bateria trebuie ori s conecta i iPAQ la o surs de alimentareă ţ ă  (înc rc tor) ori s ap sa i simplu resetcu stylus-ul.ă ă ă ă ţ

HP iPAQ hw6500 Mobile Messenger Series (6510 / 6515), iPAQ hx2000 Series (2415 /

2715) and HP iPAQ hx4700 / hx4705: În timp ce ine i ap sat butonul Calendar (stânga) şi butonul iTask (dreapta) ap sa iţ ţ ă ă ţ  reset (gaura reset) cu stylus-ulpentru 2-3 secunde. Pocket PC-ul ar trebui s seă  reseteze şi s se reaprind . Dac device-ul nu s-a reaprins, fi i siguri c blocareaă ă ă ţ ă  bateriei este schimbat c tre stânga (blocat).ă ă

HP iPAQ rx3115 / rx3715: În timp ce ine i ap sat butonul Mobile Media (stânga) şi butonul iTask (dreapta)ţ ţ ă  ap sa i reset (gaura reset) cu stylus-ul pentru 2-3 secunde.ă ţ

HP iPAQ rz1700 Series (1710 / 1715):

 În timp ce ine i ap sat butonul Mobile Media (stânga) şi butonul iTask (dreapta)ţ ţ ă  ap sa i reset (gaura reset) cu stylus-ul pentru 2-3 secunde. Pentru a verifica dacă ţ ă hard resetul s-a f cut corect, ap sa i butonul power. Dac device-ul nu porneşteă ă ţ ă  atunci a- i efectuat cu succes hard reset-ul. S reaprinde i PDA, ori conecta i device-ulţ ă ţ ţ  la înc rc tor ori ap sa i simplu reset.ă ă ă ţ

8/2/2019 pda instalare

http://slidepdf.com/reader/full/pda-instalare 10/13

Palm Treo 700w:Asigura i-v c Treo nu e conectat la vreo surs de curent. Ap sa i şi ine i ap satţ ă ă ă ă ţ ţ ţ ă  butonul de power/End. În timp ce ine i ap sat, ap sa i reset pentru 1-2 secunde.ţ ţ ă ă ţ  Când vede i ecranul de confirmare ce v întreab dac vre i s cur a i memoria,ţ ă ă ă ţ ă ăţ ţ  pute i elibera tasta de power/end şi ap sa i butonul Sus de pe padul direc ional pentruţ ă ţ ţ  

a confirma hard reset-ul.

 Toshiba e310 / e330/ e335 / e350 / e355 / e400 / e405 / e570 / e740 / e750 / e755 /e800 / e805:

Asigura i-v c device-ul este închis. În timp ce ine i ap sat butonul power ap sa iţ ă ă ţ ţ ă ă ţ  reset cu stylus-ul apoi da i drumul butonului power. Când un ecran apare da i drumulţ ţ  şi reset-ului.

For the iPAQ rw6828 (Atom)Ap sa i butoanele power, apel şi terminare apel (cel verde şi cel roşu) apoi folosindă ţ  stylus-ul ap sa i reset. Ve i primi un mesaj care va spune c PPC-ul a f cut hard reset-ă ţ ţ ă ă

ul, ap sa i butonul reset din nou ca PPC-ul s reporneasc .ă ţ ă ă

ASUS A632 - A636NAp sa i tasta Speaker( cea care indic -) în timp ce simultan ap sa i butonul de Modeă ţ ă ă ţ  Switcher şi ap sa i reset cu stylus-ul.ă ţ

Mio P550se comuta PDA pe "off" - se tine apasat butonul de navigatie pe pozitia "sus" si secomuta switchul pe "on" - se tine apasat pe butonul de navigatie in pozitia "sus" pina

la aparitia Windows Mobile.

Fujitsu Siemens C550/N560Simultan apas butonul de Suspend/Resume si cel de Calendar. Ap sa i şi butonulă ă ţ  reset cu stylus-ul (ecranul se va înnegri). Continua i s ine i ap sate cele 2 butoaneţ ă ţ ţ ă  pentru câteva secunde pân apare imaginea din nou. Resetul poate dura câtevaă  minute şi se va termina cu un semnal acustic.

HTC DiamondCu device-ul pornit, ap sa i volum jos si butonul de Enter (cercul), si în timp ce ine iă ţ ţ ţ  

ap sate cele 2 butoane, ap sa i reset (scoate i stylus-ul, şi în l caşul stylus-ului, esteă ă ţ ţ ă  un buton roşu, care este reset-ul). Elibera i reset, şi continua i s ine i ap sate cele 2ţ ţ ă ţ ţ ă  butoane pân v apare un ecran negru cu un mesaj care v aten ioneaz „c această ă ă ţ ă ă ă opera ie va şterge toate datele personale, etc”. Elibera i celor 2 butoane şi ap sa iţ ţ ă ţ  volum sus pentru a efectua hard reset-ul.

HTC P3300Ap sa i ambele butoane soft (cele de deasupra apelului şi închidere apel) şi ap sa iă ţ ă ţ  

8/2/2019 pda instalare

http://slidepdf.com/reader/full/pda-instalare 11/13

reset cu stylus-ul (gaura reset). ine i ap sat cele 2 butoane. Când va ap rea unŢ ţ ă ă  mesaj care v aten ioneaz „c aceast opera ie va şterge toate datele personale,ă ţ ă ă ă ţ  etc” ap sa i tasta verde, de apel sau oricare alt tast pentru anulare.ă ţ ă ă

HTC P3600

Ap sa i şi ine i ap sat butoanele de soft (cele de deasupra apelului şi închidere apel)ă ţ ţ ţ ă  şi ap sa i reset cu stylus-ul (gaura reset). V va ap rea un meniu ce v va întrebaă ţ ă ă ă  'apas SEND pentru a face hard reset, apas END pentru anulare’. Apoi ap sa i OK ă ă ă ţ  pentru a boota.

HTC TouchCu device-ul pornit, ap sa i butoanele de apel şi respingere şi cu stylus-ul ap sa iă ţ ă ţ  reset (gaura reset). Când v apare meniul, da i drumul celor 2 butoane, şi ap sa iă ţ ă ţ  centru (p trat).ă

HTC tytn/tytn2Ap sa i şi ine i ap sate cele 2 butoane soft, şi în acelaşi timp, folosi i stylus-ul pentruă ţ ţ ţ ă ţ  a ap sa reset (gaura reset). V va ap rea un meniu care v va comunica 'apas Ră ă ă ă ă  pentru reset, X pentru a anula'.

HTC X7500Ap sa i volum jos şi ap sa i cu stylus-ul reset.ă ţ ă ţ

HTC Touch CruiseApas tasta de GPS/SMS şi cea de Internet explorer şi cu stylus-ul apas reset (gauraă ă  reset). Da i drumul resetului, şi continua i s ine i ap sate cele 2 butoane. Când vţ ţ ă ţ ţ ă ă 

va ap rea mesajul de cur are a memoriei interne, ap sa i tasta de apel (cea verde).ă ăţ ă ţ

Qtek S200Ap sa i butoanele Camera şi Comm Manager, şi, în acelaşi timp, cu stylus-ul ap sa iă ţ ă ţ  reset (gaura reset).

Qtek 9000ine i ap sate ambele taste soft "---" de pe tastatur şi reset cu stylus-ul. Apoi ap sa iŢ ţ ă ă ă ţ  

tasta "0" pentru a efectua hard reset sau "X" pentru a anula.

Cum s conectezi PPC-ul la laptop prin wifiă

pentru Windows XP:Instaleaz un access point manual:ă

1. Click Start, apoi Settings, apoi Control Panel.2. Dublu-click pentru Network Connections.3. Click dreapta pe Wireless Network Connection, şi apoi click Properties.

8/2/2019 pda instalare

http://slidepdf.com/reader/full/pda-instalare 12/13

4. Click pe tabul Wireless Networks.O list cu access point-uri wireless va ap rea în box-ul „Available networks”.ă ă

5. Sub Preferred networks, click Add.6. În box-ul the Network Name (SSID), tasta i numele access point-ului şi selecta iţ ţ  box-urile bifate apropiate, dup cerin ele re elei voastre.ă ţ ţ

Posibil s trebuiasc s întreba i pe adminii re elei pentru set ri specifice. Dacă ă ă ţ ţ ă ă sunte i pe un domeniu, posibil s trebuiasc s cere i certific rile clientului.ţ ă ă ă ţ ă

7. Click OK.Dup ce a i ad ugat noul access point, pute i s v conecta i la re ea.ă ţ ă ţ ă ă ţ ţ

Dup ce a i f cu acest lucru, porni i wifi pe PPC, v va comunica c a g sit o nouă ţ ă ţ ă ă ă ă re ea, v va întreba dac ar trebui s se conecteze la ea, da i yes, introduce i key-ulţ ă ă ă ţ ţ  WPA dac a i setat una (care ar fi trebuit, sau, oricine se poate conecta la această ţ ă re ea).ţ

Odat setat, pe PPC:ă

1. Click Start -> Settings2. Merge i în tab-ul Connections de jos, selecta i Wi-Fi.ţ ţ

3. Click pe tab-ul Network Adapters, şi selecta i ceva similar cu tiacxwin Compatibleţ  Wireless Etherne...4. Aceasta v va deschide o fereastr de set ri, selecta i Use specific IP address şi înă ă ă ţ  box-ul de IP address tasta i: 192.168.0.1ţ

5. Click pe tab-ul Name Servers, introduce i serverele DNS de la ISP-ul vostruţ  (Providerul de internet), în box-urile DNS şi Alt DNS.6. Click X pentru a salva.7. Restarta i conexiunea wifi (disable/enable)ţ

 Înapoi pe PC, merge i la pasul 4, în fereastra propriet i.ţ ăţ1. Selecta i Internet Protocol TCP/IP, click Propertiesţ

2. Click folosi i Use the following IP address şi în box-ul IP address introduce iţ ţ  192.168.0.2, în Subnet mask introduce i 255.255.255.0, în Default gatewayţ  introduce i 192.168.0.1 (dac i-a i dat PPC-ului un IP diferit, atunci îl ve i folosi peţ ă ţ ţ  acela).3. Click Use the following DNS server addresses[b] şi în box-urile Preferred DNS Serverşi Alternate DNS server introduce i aceleaşi servere DNS care le-a i folosit în pasul 5ţ ţ  din set rile PPC-ului.ă

4 Click OK, apoi click Close.

Start GRPS-ul sau conexiunea internet EDVO pe PPC, şi ar trebui s ave i conexiuneă ţ  prin wifi.

Cum s crea i un shortcut (scurt tur rapid la un anumit joc/aplica ie şi nuă ţ ă ă ă ţ  

numai) 

O scurt tur este o iconi folosit pentru a reprezenta un document, un director, oă ă ţă ă  aplica ie sau un joc. Pute i deschide un fişier sau s lansa i o aplica ie ap sând peţ ţ ă ţ ţ ă  

8/2/2019 pda instalare

http://slidepdf.com/reader/full/pda-instalare 13/13

iconi . Scurt turile sunt de obicei folositoare deoarece pute i s le pune i în meniulţă ă ţ ă ţ  de Start sau sub orice sub-director f r s trebuiasc s face i copie a fişierului înă ă ă ă ă ţ  sine. Aceasta salveaz spa iu permi ându-v s p stra i o singur copie a unui fişieră ţ ţ ă ă ă ţ ă  destul de mare ca m rime, în timp ce plasa i una sau mai multe scurt turi c tre acelă ţ ă ă  fişier oriunde v convine.ă

Uneori un installer nu v creaz scurt turi a programului/jocului instalat în meniul deă ă ă  Start şi uneori nu exist installer oferit de aplica ie sau joc. În astfel de cazuri, putemă ţ  manual s cre m scurt turi şi s le plas m în meniul de Start.ă ă ă ă ă

• Executa i explorer-ul de fişiere favorit şi naviga i c tre directorul unde ave i fişierulţ ţ ă ţ  c ruia vre i s îi face i scurt tur .ă ţ ă ţ ă ă

• Ap sa i pe el şi ine i ap sat (va ap rea alt meniu, „click dreapta”) şi selecta i copyă ţ ţ ţ ă ă ţ  din meniul ap rut.ă

• Acum merge i spre Windows\Start Menu\Programs (tot din explorer-ul de fişiere),ţ  ap sa i şi ine i ap sat pe o zon „goal ” (cel mai indicat, merge i in josul listei, siă ţ ţ ţ ă ă ă ţ  unde vede i o por iune alb , unde s-au terminat fişierele, e bine s ap sa i acolo),ţ ţ ă ă ă ţ  apoi alege i op iunea Paste Shortcut.ţ ţ

• Ap sa i şi ine i ap sat pe scurt tur , selecta i op iunea Rename şi specifica i ună ţ ţ ţ ă ă ă ţ ţ ţ  nume care îl dori i pentru scurt turţ ă ă

Not : Comenzile de meniu pot varia în func ie de explorer-ul de fişiere care îl folosi i!ă ţ ţ

Mutând o scurt tur c tre un alt director nu cauzeaz nici o problem , dar dac eă ă ă ă ă ă  ad ugat de c tre installer automat (scurt tura), va trebui s şterge i scurt turaă ă ă ă ă ţ ă  manual dup dezinstalarea programului (scurt tura care a i mutat-o).ă ă ţ

De re inut:ţ

— Dac scurt tura este ad ugat în Windows\Start Menu şi nu exist spa iu pentruă ă ă ă ă ţ  

scurt turi adi ionale, va fi ştears automată ţ ă— Pute i crea directoare noi sub Windows\Start Menu\Programs pentru a organiza şiţ  categoriza scurt turileă

— Dac lipi i scurt turile în Windows\Start Menu\Settings, pute i s le accesa i intrândă ţ ă ţ ă ţ   în Start Menu\Settings\System