32051686 rodica ojog brasoveanu cianura pentru un suras

12

Upload: amalia-neacsu

Post on 21-Oct-2015

201 views

Category:

Documents


54 download

TRANSCRIPT

Page 1: 32051686 Rodica Ojog Brasoveanu Cianura Pentru Un Suras
Page 2: 32051686 Rodica Ojog Brasoveanu Cianura Pentru Un Suras

PROLOG

Femeia `mbrobodit\ `n dantel\ alb\ ]inea pleoa -pele u[or coborâte. Buzele rumene zâmbeau ̀ n spateleevantaiului. Gâtul…

Colonelul Werther von R. `[i `ntoarse privirea.Gâtul alb, umflat, gâlgâind parc\ a râs, a [oapt\, a]ip\t nedeslu[it `i crea un sentiment tulbure. Unsentiment ce nu-l `ncercase nici `n fa]a trupului ele-gant al Olimpiei, nici `n fa]a goliciunii caste, deargint, a zei]ei lui Giorgione. Rubens cu tonele lui decarne roz `l indispunea. Degas era prea dur, Gauguin,un neru[inat…

Surâse: „Goya, satirul acela b\trân, era singurulcare [tia câte ceva despre femei…“

Se auzi un cioc\nit puternic `n u[\.– Herr Oberst! Pentru Dumnezeu, Herr Oberst!~nf\[ur\ pânza [i se apropie de scrinul greoi, baroc.

Ap\s\ puternic unul dintre lambriuri. Stema heraldic\alunec\ u[or. Pip\i, strecurându-[i adânc degetele `n

Page 3: 32051686 Rodica Ojog Brasoveanu Cianura Pentru Un Suras

ascunz\toare. Vân\torul lui Rembrandt era acolo.Puse al\turi Femeia cu evantai [i astup\ taini]a.

~n urma colonelului intr\ menajera. Privi nedume -rit\ rama [tirb\, ag\]at\ strâmb. Pe fereastr\ p\trundeauzgomote ciudate: pa[i care alearg\, chem\ri scurte, ra -fale de arm\ automat\. Un bubuit prelung, ne`ntrerupt,porni dinspre B\neasa.

~nchise geamul [i trase draperia. Ochii ̀ i alunecar\cu indiferen]\ peste filele calendarului. ~nregistr\ dataabstract: o zi de la sfâr[itul verii lui ’44.

Un grup de civili cu pu[ti-mitralier\ [i brasardetricolore la mâneci som\ Mercedesul negru. Auto-mobilul `[i m\ri viteza.

Rafala pulveriz\ parbrizul [i [oferul c\zu pestevolan. O [uvi]\ de sânge se prelingea pe tâmpla luiWerther von R.

Ultima imagine – femeia cu grumaz alb [i evan-tai – se suprapuse peste celelalte. Zâmbi:

„Nimeni… Pentru totdeauna… A nim\nui…“Oamenii deschiser\ portiera. Trupul colonelului

se pr\v\li pe caldarâm.

6 RODICA OJOG-BRAŞOVEANU

Page 4: 32051686 Rodica Ojog Brasoveanu Cianura Pentru Un Suras

Capitolul I

DUP| TREIZECI DE ANI

Mihai Panaitescu p\trunse `n holul `ntunecos in-halând lacom aerul cald. Se `mpiedic\ izbindu-sedureros de scrinul greoi din cap\tul `nc\perii. Fu -sese cândva o pies\ elegant\ cu linii trufa[e. Aniiciuntiser\ ciucurii stemei heraldice, a[ternuser\ ocrust\ groas\ de praf `n pliurile florilor scobite `nlemn. Pe placa de marmur\ plesnit\, st\teau coco -]ate dou\ borcane uria[e cu gogo[ari, leg\turi deleu[tean [i p\trunjel erau puse la uscat. Cutia cuotrav\ pentru gândaci emana un miros p\trunz\tor.Panaitescu strivi `ntre din]i o `njur\tur\ [i intr\ `nodaia lui masându-[i piciorul lovit. Se dezbr\c\ a[e -zând hainele `ntr-o ordine pedant\, apoi se `ntinsepe pat.

~ncepu un exerci]iu pe care-l practica de ani dezile: calcule complicate cu numere de cinci-[ase cifre,

Page 5: 32051686 Rodica Ojog Brasoveanu Cianura Pentru Un Suras

`nmul]iri, `mp\r]iri, extrageri de radical rezolvatemental. ~ntr-un târziu renun]\. Nu se putea concen-tra. Visul, visul acela blestemat, `l urm\rea.

…O corabie cu catargul rupt, desprins\ de ]\rm…Valurile sunt ro[ii. Din baia de sânge ies bra]e ca ni[tec\ngi care se aga]\ de punte [i trag…

Avu certitudinea unei nenorociri [i sim]i c\ i seface fric\.

Grigore Popa se apropie de fereastr\. Noaptea erasenin\ [i geroas\. O lun\ de sticl\ filtra `ntunericul`n transparen]e alb\strii. Trec\tori cu nasuri umede[i urechile ro[ii mergeau repede, crispat ca ni[te p\pu[imecanice. Aproape c\ le-auzea scâncetul ̀ nc\l]\minteipe z\pada `nghe]at\.

Se apropie de biroul vechi cu ornamente de bronz.Deasupra atârna fotografia unui grup de tineri: „Liceulmilitar din Craiova, promo]ia anului 1921“.

~n ochi i se aprinse un lic\r de satisfac]ie.„Cretinii! Tudor a murit pe front… {i Gherea, [i

Vasiliad… Idiotul de Popovici s-a `mpu[cat c\ nu-liubea nevast\-sa. Hm, nu-l iubea… Ilia[ disp\rut, peR\doi l-a ispr\vit diabetul… Ceva `n familie… {itaic\-s\u, generalul… Cretinii…“

Se c\ut\ jos, `n marginea fotografiei. Un tân\rsub]irel cu privire neagr\, piezi[\ [i un u[or `nceputde chelie. Puse degetul pe carton. El era viu… Tr\ia…

Rupse foaia calendarului privind `ndelung data:„7 decembrie 1974… Extraordinar! Cum fuge tim-pul, domnule!“

8 RODICA OJOG-BRAŞOVEANU

Page 6: 32051686 Rodica Ojog Brasoveanu Cianura Pentru Un Suras

F\cu lumina mic\ [i d\du drumul `n surdin\ laaparatul de radio: „Aici Radio Europa liber\…“

Melania Lupu scoase un oftat de mul]umire.Pasien]a se t\ia pe decari – bel[ug – [i pe a[i, adic\bucurie [i izbând\ `n chestiuni oficiale. N-avea nicio problem\ oficial\ de rezolvat, dar asta nu ̀ nsemnanimic. Oricum era bine.

D\du jos motanul care-i adormise `n poal\ [i cupa[i m\run]i se ̀ ndrept\ spre oglind\. ~[i [terse obrazulmic cu un tampon ̀ nmuiat ̀ n lapte de castrave]i, apoistrânse p\rul alb, buclat `ntr-un tulpan sub]ire. Des -chise scrinul cu gesturi furi[e [i scoase dintr-o pung\dou\ bomboane fondante. Ezit\ o clip\ [i mai lu\ una.Se vâr` `n a[ternut, cu un chicotit `nfundat. Strânse`ntre picioarele `nghe]ate c\r\mida fierbinte [i stinselumina. {opti cu gura `ncle[tat\ de [erbet:

– Unde am r\mas, draga mea? Eram deci ̀ n insuleleBermude. Un prin] excentric pe care-l cunoscusemla Istanbul…

~n odaia goal\, femeia visa cu ochii deschi[i. Pove[tiexotice cu prin]i indieni [i apa[i seduc\tori, `ndr\ -gosti]i de b\trânica [ubred\, `nghesuit\ `n patul debronz. Vorbele se rostogoleau, susur limpede veghindsomnul motanului.

Târziu, adormi strângând ̀ n bra]ele ofilite c\r\midacare se r\cise.

Doru Matei cr\p\ u[a aruncând priviri furi[e. Dinodaia lui Grigore Popa r\zb\tea un glas cu intona]iispecifice. ~i veni s\ râd\: „De aproape treizeci de ani!…“

CIANURĂ PENTRU UN SURÂS 9

Page 7: 32051686 Rodica Ojog Brasoveanu Cianura Pentru Un Suras

Travers\ holul `n vârful picioarelor [i se strecur\ca o umbr\ pe u[a buc\t\riei. O `nc\pere cu [asema[ini de g\tit, [ase dul\pioare ag\]ate ̀ n perete pen-tru vase, [ase rânduri de oale…

Ascult\ zgomotele din cas\, apoi `ncepu un jocciudat. Manevre tainice, precipitate. Deschise cup-torul unui aragaz b\gând mâna ̀ n oala ̀ nc\ fierbinte.Degetele alunecar\ `n sosul gras dibuind o bucat\de carne.

„Aha, tocan\… Nenorocita g\te[te bine. Normal,vrea s\ se m\rite…“ Intr\ cu bra]ul mai adânc pân\la subsuoar\: „Un [ni]el nu se cunoa[te…“

Puse totul `ntr-o farfurie [i trecu indiferent pelâng\ aragazul lui Panaitescu: „|sta m\nânc\ parizerla jurnal…“

Ridic\ un capac: „Vâlcu! Iepure cu ciuperci. Chestiifine! {napanul e plin de bani…“

~nghi]i la repezeal\ câteva linguri, mai subtiliz\o ceap\ [i un pumn de minciunele din dul\piorulMelaniei Lupu [i p\r\si buc\t\ria.

Valerica Scurtu ̀ [i perie ̀ ndelung p\rul decolorat.Avea o fa]\ p\mântie, f\r\ pome]i. Pe buza sub]irecu col]urile coborâte ̀ i r\s\rise un herpes. Se desprinseoftând de oglind\ [i ̀ ncepu s\ se plimbe prin camer\.Se oprea din când `n când [i ridica scame invizibile.Lucrurile str\luceau de cur\]enie. Vitrina [ifonieru-lui cu ce[tile de cafea a[ezate `ntr-o rân\, s\ se vad\mai bine desenul, cristalul de pe mas\ care strivea unmacrameu minu]ios brodat, bibelourile naive a[ezate

10 RODICA OJOG-BRAŞOVEANU

Page 8: 32051686 Rodica Ojog Brasoveanu Cianura Pentru Un Suras

pe marginea studioului, cele patru volume verzi deenciclopedie cump\rate de la anticariat. Nu le deschi -sese niciodat\, dar f\ceau frumos ̀ n raftul de lâng\ fe -reastr\, a[ezat de o parte [i de alta a pisicii de por]elan…

~[i strânse [alul de lân\ `n jurul umerilor slabi.Peste drum, la etajul III se aprinsese lumina. B\rbatulbrun, ̀ n pijama, citea ziarul. ~i vedea doar capul. Dup\o jum\tate de or\, va c\sca, va `nvârti de[tept\torul,apoi, cu o mân\ ridicat\ lene[, va stinge veioza. ~l pân-dea mereu, ne[tiut\, din spatele perdelelor.

Se sim]i brusc singur\ [i `ncepu s\ plâng\.„Trebuie s\-mi fac un ceai“, hot\r` Valerica Scurtu

ap\sându-[i palma sub coast\. Durerea mocnea. Pesteo jum\tate de or\, avea s\ devin\ insuportabil\.

~mbr\c\ oftând capotul [i ie[i `n hol. Trecu in-diferent\ pe lâng\ u[ile `nalte, cu clan]e de bronz. AMelaniei Lupu era cea mai lustruit\. De cheile l\satetotdeauna afar\ atârnau clopo]ei alba[tri, lucra]i cuigli]a. Pre[ul lui Grigore Popa fusese asigurat cu sârm\[i dou\ [ireturi de piele b\tute `n u[or. S\ nu-l furecineva… U[a lui Panaitescu, mut\, oarb\, f\r\ celpu]in o carte de vizit\, nu l\sa s\ se ghiceasc\ nimic.Dar ea `l cuno[tea bine. Pe el [i pe nevast\-sa… Doifluier\-vânt! Gabardin\, m\t\suri [i m\nânc\ ce-ar\mas pe fundul lingurii. Reflex, ridic\ b\rbia ̀ n drep-tul od\ii lui Doru Matei. Un escroc! Muieri, vorbede[ucheate… Nop]ile sunt un adev\rat scandal…

Scoase un ]ip\t u[or. Pe zidul din spatele scrinu-lui, o hart\ ud\ `[i l\]ea contururile. Un firicel de ap\curgea de sub mobil\ `naintând spre mijlocul od\ii.

CIANURĂ PENTRU UN SURÂS 11

Page 9: 32051686 Rodica Ojog Brasoveanu Cianura Pentru Un Suras

– Inunda]ie! ]ip\ b\tând cu pumnii `n prima u[\.Ne inund\!

Popa deschise prudent rostogolindu-[i ochii mici.P\rea c\ adulmec\.

– Ce-i? mârâi iritat, hot\rându-se ̀ n sfâr[it s\ ias\.Prin u[a `ntredeschis\ se vedea patul neatins.– Ne inund\! repet\ Valerica Scurtu.Se repezi apoi la scrin ̀ ncercând inutil s\-l ̀ mping\.– Ce s-a `ntâmplat? se interes\ Panaitescu.Omul se mi[ca u[or. Nu-l auzeai niciodat\ ̀ n baie,

`n buc\t\rie, când umbla la u[\. Cu nevast\-sa vor-bea totdeauna `n [oapt\, ca ni[te conspiratori.

Tremura de frig [i-[i fric]iona bra]ele goale. Pija-maua veche avea mânecile scurte, t\iate probabilacolo unde coatele nu mai putuser\ fi cârpite. Frizura,de obicei atent `ncropit\ din p\rul l\sat s\ creasc\ dea-supra urechilor [i savant adus apoi cu o periu]\ dedin]i peste ]easta goal\, atârna `n [uvi]e ]epene.

– Pune mâna! Nu vezi! ]ip\ Valerica Scurtu. Cadecasa pe noi!

Melania Lupu ap\ru zâmbitoare `n prag:– Ce face]i, copii?D\du cu ochii de zidul ud [i `naint\ fragil, spe-

riat\, cu pa[i mici.~mpingeau mobila greoaie, `n]epenit\ de ani.

Panaitescu scrâ[nea, opintindu-se din greu. ValericaScurtu se agita isteric, `mpiedicându-se de b\trân\.Grigore Popa simula efortul l\sându-i pe ceilal]i s\se c\zneasc\.

12 RODICA OJOG-BRAŞOVEANU

Page 10: 32051686 Rodica Ojog Brasoveanu Cianura Pentru Un Suras

Se auzi un hohot de râs [i o voce puternic\, joas\,`i apostrof\:

– Clubul francmasonilor! Ce naiba mo[mondi]iacolo?

Era un b\rbat de dou\zeci [i opt sau treizeci de ani,bine cl\dit cu fa]a m\slinie [i tr\s\turi neregulate. ~nciuda nasului pu]in deviat, a gurii prea sub]iri [i a obra -zului asimetric, emana un farmec deosebit. Ochii,deschi[i, aveau un zâmbet al lor, plin de lumin\.

Valerica Scurtu `i arunc\ o privire de otrav\.Tân\rul, doar `n slip, se apropie alene cu o curiozi-tate amuzat\. Mirosea u[or a lavand\ [i a `nc\ ceva,nedeslu[it.

– Trebuie s\ chem\m pe cineva, gâfâi Panaitescu`ndreptându-[i spatele.

– Cine-]i vine la dou\ noaptea?– S\ `nchidem `n orice caz apa, propuse Grigore

Popa.Când vorbea, deschidea foarte pu]in gura. Cuvin-

tele se strecurau greu, [uierate.– Domnule Matei, zâmbi b\trâna, poate vre]i

dumneavoastr\ s\ `mpinge]i `n locul meu. P\rea s\fac\ total\ abstrac]ie de ]inuta tân\rului, iar ochii nucoborau mai jos de b\rbia acestuia. Am s\ `nchid euapa la buc\t\rie.

– Ia da]i-v\ la o parte!Matei `[i propti mâna `n buclele stemei heraldice,

sprijinindu-[i um\rul de muchia scrinului. Sim]i c\degetele ̀ i alunec\. Lambriul se deplasase descoperindo taini]\. Oamenii se privir\ surprin[i.

CIANURĂ PENTRU UN SURÂS 13

Page 11: 32051686 Rodica Ojog Brasoveanu Cianura Pentru Un Suras

– Extraordinar! sufl\ Panaitescu. Stau de dou\zecide ani `n casa asta [i habar n-am avut.

Valerica Scurtu se ridicase pe vârful picioarelor`ncercând s\ vad\ peste umerii celorlal]i.

Matei b\g\ mâna `n\untru [i scoase dou\ suluride pânz\. ~l desf\cu pe primul fluierând sub]ire.

O femeie cu broboad\ de dantel\ le zâmbea dinspatele evantaiului.

14 RODICA OJOG-BRAŞOVEANU

Page 12: 32051686 Rodica Ojog Brasoveanu Cianura Pentru Un Suras

Dacă v-a plăcut acest fragment de carte, mai multe detalii despre modalităţile de livrare şi plată puteţi găsi în paginile Nemira.ro.