rodica ojog brasoveanu cutia cu nasturi

112
7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 1/112 Rodica Ojog-Brasoveanu Cutia cu nasturi 1. O mie de nasturi 2. Nasturele de sidef 3. Nasturele cu sclipici 4. Nasturele de pâine . Nasturele necunoscut !. Nasturele de catifea ". #n nasture $aroc %. Nasturi amesteca&i '. #ltimul nasture  (rivam consterna&i victima. )up* toate aparen&ele+ murise , n lat*. ufocat*+ pro$a$il+ cu perna de al*turi. / 0 uiicnii p*reau s* nu priceap*. $ucnir* to&i deodat* Cum nai$a56. 7cum juma6 de or* era $ine mersi... )e su$it n-ai auit5 Nu ft cretin. )oar dac* mt-l ceam* pe vreunul din noi 8u$it8. . ori$il... Cu noi al*turi+ la câ&iva metri 9lie&elul scâncea speriat. ice&i-l undeva pe *sta micit6... iine c* a mierlit-o:  , Cenurea*-te: ;ncepând de acum orice cuvânt imprudent ne iu mir costa. , Oricum+ s-a lucrat de<tept: i ied... Cred c* nu v* da&i seama de gravitatea caului. imt c*- mi pierd min&ile.   )ate fiind circumstan&ele+ ;n&elege&i c* to&i+ f*r* e=cep&ie suntem in iu icasi g*leat* ... > Cu raat: ?*sa&i <ueta: + .  , )omnilor: Cema&i (oli&ia. (oate criminalul se plim$* pe afar*+ ,a paria pe mântuirea sufletului dumitale+ c*-i acilea+ preinte <i de ,  )in toate cele <apte declara&ii f*cute (oli&iei+ un fapt reulta cu ftltlldlne n realitate drama ;ncepuse+ cu e=act dou* ile ;n urm*. imlnlctl la prân. 1. O mie de nasturi ceunoscu ungiile e=agerat de lungi ale @igetei care-i gâriau dlll rol u<a. 7lteori+ la fel de discret <i distins+ $*tea cu palma+ ca .i8 nunele din aristocra&ia vecii Cine. B*trânul 9anole (aulian 8 111 mpei cepti$il. Nu-i pl*cea s* fie surprins. (este masa mic*+ din i. in m i le. l*mâi+ a<ternuse o p*tur*. (*tura era verde+ uni+ pentru ca ii i .nu ii sfl se disting*. ute de nasturi+ de toate soiurile+ de toate i ulorile pentru toate ocaiile+ care se adunaser* timp de decenii ;mi o cutie de pantofi. (e capac+ se mai distingea ;n litere ronde+ fluide numele casei 8Raoul8. Raoul+ faimosul cimar de pe Calea lOtO ici. 8Cum+ nu <ti&i5 igur+ dumneavoastr* sunte&i tineri. Ai ai , i ii un atelier de ;nc*l&*minte acolo. is-â-vis de elefoane ...8. (antofii )andD - cevrot al$ cu $oturi <i c*lcâie din lac avane -imun* deapro$area m*tu<ilor din 7ntim+ manifestat* ca totdeauna so$ru o privire scurt* destinat* o$iectului infamant+ o prâni 6mi ridicat* 0stânga la 9*rie+ dreapta la Cu&aE+ apoi âm$et ii+ ii6 arc participa doar partea inferioar* a o$raului.  86.ii i6cnlil+ 9anolace+ c* ai venit s* ne vei: Ce mai face FF nu .i+ iiraga deea5...8 nuri $lânde+ melodioase+ 8acordate8 ;n pensioanele anilor i glasurile se scim$*+ ;n func&ie de epoc*8+ o$serv* $*trânul mi ic propria constatare. Cestiunea nu-i trecuse niciodat* prin minte

Upload: mesterongu

Post on 14-Jan-2016

202 views

Category:

Documents


35 download

DESCRIPTION

good

TRANSCRIPT

Page 1: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 1/112

Rodica Ojog-BrasoveanuCutia cu nasturi

1. O mie de nasturi2. Nasturele de sidef3. Nasturele cu sclipici4. Nasturele de pâine. Nasturele necunoscut!. Nasturele de catifea". #n nasture $aroc%. Nasturi amesteca&i'. #ltimul nasture 

(rivam consterna&i victima. )up* toate aparen&ele+ murise , n lat*.ufocat*+ pro$a$il+ cu perna de al*turi. /0 uiicnii p*reau s* nu priceap*. $ucnir* to&i deodat*

Cum nai$a56. 7cum juma6 de or* era $ine mersi... )e su$it n-ai auit5Nu ft cretin. )oar dac* mt-l ceam* pe vreunul din noi 8u$it8. . ori$il... Cunoi al*turi+ la câ&iva metri 9lie&elul scâncea speriat. ice&i-l undeva pe*sta micit6... iine c* a mierlit-o:  , Cenurea*-te: ;ncepând de acum orice cuvânt imprudent ne iu mir costa., Oricum+ s-a lucrat de<tept:i ied... Cred c* nu v* da&i seama de gravitatea caului. imt c*- mi pierdmin&ile.  )ate fiind circumstan&ele+ ;n&elege&i c* to&i+ f*r* e=cep&ie suntem in iuicasi g*leat* ...> Cu raat: ?*sa&i <ueta: + .  , )omnilor: Cema&i (oli&ia. (oate criminalul se plim$* pe afar*+ ,a pariape mântuirea sufletului dumitale+ c*-i acilea+ preinte <i de,  )in toate cele <apte declara&ii f*cute (oli&iei+ un fapt reulta cu ftltlldlnen realitate drama ;ncepuse+ cu e=act dou* ile ;n urm*. imlnlctl la prân.1. O mie de nasturi

ceunoscu ungiile e=agerat de lungi ale @igetei care-i gâriau dlll rol u<a.7lteori+ la fel de discret <i distins+ $*tea cu palma+ ca .i8 nunele dinaristocra&ia vecii Cine. B*trânul 9anole (aulian 8 111 mpei cepti$il. Nu-ipl*cea s* fie surprins. (este masa mic*+ din i. in m i le. l*mâi+ a<ternuse op*tur*. (*tura era verde+ uni+ pentru ca ii i .nu ii sfl se disting*. ute denasturi+ de toate soiurile+ de toate i ulorile pentru toate ocaiile+ care seadunaser* timp de decenii ;mi o cutie de pantofi. (e capac+ se mai distingea ;nlitere ronde+ fluide numele casei 8Raoul8. Raoul+ faimosul cimar de pe CalealOtO ici. 8Cum+ nu <ti&i5 igur+ dumneavoastr* sunte&i tineri. Ai ai , i ii unatelier de ;nc*l&*minte acolo. is-â-vis de elefoane ...8. (antofii )andD -cevrot al$ cu $oturi <i c*lcâie din lac avane -imun* deapro$area m*tu<ilordin 7ntim+ manifestat* ca totdeauna so$ru o privire scurt* destinat* o$iectuluiinfamant+ o prâni 6mi ridicat* 0stânga la 9*rie+ dreapta la Cu&aE+ apoi âm$etii+ ii6 arc participa doar partea inferioar* a o$raului.  86.ii i6cnlil+ 9anolace+ c* ai venit s* ne vei: Ce mai face FF nu .i+iiraga deea5...8nuri $lânde+ melodioase+ 8acordate8 ;n pensioanele anilori glasurile se scim$*+ ;n func&ie de epoc*8+ o$serv* $*trânulmi ic propria constatare. Cestiunea nu-i trecuse niciodat* prinminte

Page 2: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 2/112

  Ciigcta cuprinse dintr-o privire ;nteaga ;nc*pere. #n âm$et nsesia$il+ caun fo<net de um$re+ altera pentru o frac&iune de secund* solemnitatea o$raului prea pictat.- Bun* diminea&a+ Coco. Ce faci5  ndic* u<or din $*r$ie masa invadat* de nasturi+ 9anole (aulian se foi

nelaândemân*+  - (u&in* ordine. re ... re$uia de mult s-o fac+ dar <ti&i cum se ;ntâmpl*.7mân*m totdeauna cestiunile deagrea$ile.  @igeta ;<i arunc* o privire ;n oglinda din spatele $*trânului. )eclar*a$sent*  - (*cat. G o i minunat*. 7stea-s cane pe care le reolvi de o$iceiiarna ... erile acelea ori$ile+ care nu se mai ispr*vesc +. )e ce nu faci oplim$are5- Cred c* ai dreptate... * v*d mai târiu.  @igeta+ convins* c* $*trânul nu se va mi<ca din cas*+ dar *sta era el+ nucontraicea pe nimeni <i niciodat*+ ;n fond un tip cic+ care nu deranja+ ridic*din umeri. oi a$ia sci&at+ cu economia de gesturi care o caracteria.  - Cum crei... Noi ne ;ntoarcem pe sear*. )ac* sun* )inule<tii spune-

le 6 s* revin* ;n jur de ... Bon amusement... Cri<an:... e rog+ e târiu.Cri<an+ un $*ie&a< sl*$u& cu oci iscoditori+ opintea s-o clinteasc* pe maic*-sadin prag. Hâ<ni pe lâng* <oldul puternic <i se opri ;n mijlocul ;nc*perii. ;npoi&ie de drep&i+ ;nclin* $rusc capul - mostr* de salut ;n mediile diplomaticede dinainte de r*$oi. 9i<carea <i te=tul+ + apar&in;nd unui amic de al casei+fost diplomat+ ;i pl*cuser*. Rosti cu voce ;ngro<at*- 9es omrnages.  Respectând scenariul+ $*trânul se ridic* <i i strânse solemn+ $*r$*fe<te+mâna  Gra ritualul de fiecare diminea&*. 7vea 1I ani &i ;<i adora $unicul. Gi doise ;n&elegeau de minune. )e maic*-sa se teme iar pe )inu (aulian+ tat*l ;l trata;nc* de pe acum ca pe im simplu li ii ului+ mi figurant. Oricum+ distri$u&ia adoua. i (aulian ;i urm*ri de la fereastra descis*. ;ntr-adev*r+  i splendid*+ radioas* ca ;n ta$lourile academicemori<ori , il 6in+alunecând ca ni<te le$ede pe cerul de un al$astru intens+ii i pit de ar<i&*+ gâe motoriate+ $ârnâind frenetic+ liliacli fior ll remea liliacului+ pentru $*trânul 9anole+ totdeauna

urc. (rim*vara prim*verii ... (erdeaua fin*+ stârnit* de  i .idinii+ ;i mângâia o$raul+ l a itrad*+ )inu (aulian me<terea ceva lamotorul 8B9J8-ului. Gra 11 u i ma<in*+ la aproape 4I de ani+ cilipiracii&ionat de la nem&i+ 116 primele luni de dup* Revolu&ie. (rimul automo$ilal $*trânului iiili.in iusese un 8)odge8 puternic+ decapota$il. Ai avea doar 1'ani. , iue.nfln&elcs+ aceasta se petrecuse ;nainte de r*$oi. > i i6.an+$urdând ca un ied ;n jurul ma<inii+ il enerva pe taic*-iii <i i<i 9m ura mereumâna a r*mas $un+ ca ;n gar*+ c*tre $*trân. ;i in-.i iau cfl-1 as* acas*+ dar@igeta+ ;nc* de la ;nceputul c*s*toriei+ iKoKc categoric*.8Nu se amestec* genera&iile. Coco e desigur un > adora$il vieu= ur L darprietenii no<tri s-ar sim&i stânjeni&i <i nici el nu ar fi FF mul&umit8.  l le regul*+ ;<i petreceau duminicile la nagov+ unde un prieten dl ll ul)inu avea o vil*. (etrecere - un fel de a vor$i - ;not+ pu&ini ii+ canast*+ iar @igeta ;n<uru$at* ;ntr-un fotoliu de r*cit*+ se 9i m* su$ un nuc+ e odinea. Gra ve<nic o$osit*.i ii parc* ar fi singura femeie din România care lucrea*+

ii i iu surdin*+ adic* doar c*tre frate-sâu+ irginia. inguraM ine serviciu <i familie.i aia <i construc&ii mai de$ile+ o scua 9anole+ mereuun iluul., Al n primul rând+ $*r$a&i neto&i.  8)ar irginia a fost totdeauna o $*t*ioas*8+ âm$i ;n gân $*trânul. e uitala @igeta care a<ea cu un aer princiar+ din vârfu degetelorK o saco<* deplastic ;n port-$agaj.

Page 3: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 3/112

  ?a nagov+ conform unei conven&ii ini&iale <i tristului sistem acontri$u&iilor de la petrecerile s*racilor+ 8se mânca din traist*8 Cucoaneleaduceau ;n general suferta<e cu mâncare g*tit*+ dulciuri de cas*+ mici surpriede rafinament culinar. @igeta respingea superior ideea. (articiparea lor lamesele comune se concretia ;n conserve+ meeluri+ alcool.Nu e=ista duminic* s* nu strâm$e din nas

8G degradant s* vii cu merindea ;n plas*8.)inu+ care o cuno<tea+ surâdea angelic  8)e acord cu tine+ iu$ito. Mai s* mânc*m la cârcium*. (lou* cu sta$ilimentela nagov8.Camuflându-<i gârcenia+ @igeta se strâm$a cu ifose  - G o lume ;ngroitor de vulgar* <i nici nu putem face not* discordant*...

j  - ei: e=clama )inu+ <i nevast*-sa nu <tia niciodat* dac* nu cumva opersiflea*+ iar ai dreptate. 7sta-i situa&ia:  B*trânul 9anole ;<i ise c* ;n locul ei nu s-ar sim&i tocmai la ;ndemân* <i+;n orice ca+ ar tr*i un permanent sentiment de nesiguran&*. )ar nimic nu eramai departe de @igeta de cât o asemenea stare de spirit. )impotriv*+certitudinea propriei des*vâr<iri o pecetluise cu un aer de arogan&*

permanent*+nu &i-o puteai ;ncipui cu $*r$ia ;n piept.Ciar <i acum+ a<teptândcu o mân* ;n <old 8s* plec*m odat*+ pentru )umneeu: cestiile astea se puteauface <i asear*8+ scruta vârful copacilor deja o$osit* <i aprioric plictisit*.im&ea adierile u<oare ale dimine&ii de prim*var* unduindu-i faldurile rocieide m*tase natural*+ desenându-i f*r* menanjamente - dar asta n-o mai <tia -<oldurile late+ lipsite de i mmnccule mare:se sperie $*trânul. oie naturelle <i ii pe ii n e=cursiela iar$* verde8. Ai se gândi ;nfiorat la privirile 11111 P. Fl comentariilecelorlalte cucoane venite ;n $lugi <i ;nc*l&ate D ididajl.87lta i stilul meu8+ retea scurt @igeta orice aluie pe tem*. Capul

s* frumu<el+ cu caractere accentuat mongoloide. Ocii e=otici+i , i M 11 a<i spre tâmpl*+ cu gene scurte <i dese erau ;ntr-adev*r splendii+i ittiijau gingiile+ evidente+ 0din fericire+ @igeta râdea rarE <i mai cu uiiPl maciajul gras din primele ore ale dimine&ii  i tre$ui s*-i atrag* cineva aten&ia+ perora irginia+ indignat*+ i 1111 i omasc*. Nici curteanele nu se vopsesc ;n alul *sta: G pur &l Qlmplu unscandal8.l i atc-s*u surâdea mali&ios 8ugerea*-i-o tu...8 irginia s*rea doi pa<i;napoi8Gu5 u tre$uie s-o faci+ ;n clitate de socru. Ai ;n primul rândi ni ii+ $*r$atu-s*u8.  8B*nuiesc+ surâdea $lând $*trânul+ c* niciunul din noi nu are , 111 ajulnecesar pentru a lua asemenea ini&iativ*.8unte&i ridicoli8.  8Ridicoli:8 9anole (aulian ridica din umeri. 7junsese de mult la CO icluiac* ;n via&*+ important nu este s* ;ntrune<ti sufragii+ ci+ ;n primuli .nul+ s* te sim&i tu $ine. 7 fi pe placul tuturor+ a te str*dui ;n acestsens l u eupune eforturi continue <i desigur incomode. ?a urma urmei+ dac* 13Sgeta c fericit* cu circa I grame de fond de ten+ ilnic+ gene n*cl*ite de 1111ici <i ruj peste tot unde ;ncape+ trea$a ei Cei mai mul&i oameni um$l*ii iat* via&a dup* fericire+ f*r* s* <tie m*car cum arat*.-?a revedere+ Coco:Cri<an cu <epcu&a de joceu pus* cu coorocul la-ceaf* - era de

$on ton ;ntre pu<tii din cartier - ii f*cea $eele. )inu duse ar*t*torul latâmpl*+ ceea ce ;nsemna 8ura $*trâne+ te am salutat8 <i puse ;n func&iunemotorul+ mperial+ @igeta ;<i flutur* economic degetele ;nm*nun<ate. G=presiao$i<nuit* de nemul&umire+ se transformase acum ;n grimas*.  8*r*cu&a de ea+ oft* 9anole+ delipindu-se de fereastr*. Nu e niciodat*$ine dispus* ... au m*car mul&umit* ...8  9ai mult+ avea impresia c* permanenta $un* umoare a lui )inu+ congenital je

Page 4: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 4/112

m6en fice-ist <i plaisirist o irita+ o ofens* adus* personal. #n fel de 8eu lesuf*r adânc <i tu ;&i permi&i s* fi vesel ca un cinteoi+ mie mi-ar fi jen*...8- )ar ce dracu+ le suferi non-stop5 cutease o dat* )inu.  Reac&ia <i sanc&iunile @igetei fuser* ;ns* atât de categorice+ ;ncâtincidente asem*n*toare nu se mai ;ntâmplaser* niciodat*. )inu se gr*$ea cuavalan<* de frae s*-i dea dreptate <i aparent+ nu-i ie<ea din cuvânt+ dar iii

sinea lui presupunea $*trânul+ ridea sardonic. Nevast*-sa tre$uie s* fieconstituit pentru el un ve<nic motiv de amuament. 7ltfel+ desigur n-ar fisuportat o.  B*trânul ;<i ridic* ocii spre pendul*. Gra trecut $ine de ece )ecise scurtc* n-avea s* ias* din cas*. Nu mânca in familie+ decât la s*r$*torile mari.)etesta ideea de a deranja+ ro<ea a gândul unor eventuale discu&ii asupra uneicontri$u&ii necorespun*toare+ nu voia s* asiste la ;mp*r&irea diferen&iat* a$ucatelor -8pieptul pentru Cri<an+ nu-i plac copanele+ eu cred c* am s* m*mul&umesc cu o aripioar*+ etc....8 Bine;n&eles sp*latul vaselor+ i-ar fi c*utfiresc in sarcin*. @igeta ;<i menaja mâinile+ iar )inu+ a$sent+ f*r* voca&iidomestice+ neglija pro$lemele de gos*pod*rie. O femeie din vecini veneas*pt*mânal 8s* r*neasc* la (aulieni8. ase murdare de dou* trei ile o a<teptaudeasupra <i dedesu$tul ciuvetei+ oalele ;m$âcsite tre$uia &inute ;ntr-o $aie de

detrgent câteva ore pentru a gospod*rie posi$il. 9âncau pe apucate+ prin e=pressuri <i lacto-$aruri+ consumauintens $râneturi <i meeluri+ pr*jituri de cofet*rie. 7 preg*ti dejunul deduminic*+ ;nsemna pentru irginia o tigaie de cartofi pr*ji&i pe un re<ouelectric+ <ni&ele semipfeparate de la 8#nic8 <i fa$ricarea a 2I de papana<i+realmente reu<i&i. Gra tot ce <tia s* fac*+ ;n afar* de macaroane+ ou* <i fiindo emeopat* convins*+ puderie de tiane complicate c*rora le spune cocteiluri.-Gu cred c*-mi ascuni ceva... 7m s* m* reped pân* la voi.- e rog foarte mult s* nu te dernjei.  )e circa ece ani+ irginia+ din pricina unor deforma&iiK reumaticedureroase 0la degetele picioarelorE+ se deplasa greu+ <ciop*tând <i nu purtadecât pantofi de pân*. 7celea<i necauri le avusese la $*trâne&e <i mama lor+Coana 7gepsina. 9anole o avea dinaintea ocilor+ siluet* oval* ;n m*tase neagr*+reemat* ;n $aston+ leg*nându-se anevoie8 pe picioarele ;ncovoiate de vârst*.irginia p*<ea ai la fel+ ca o ra&*T menajându-<i piciorul stâng+ se l*sa cutoat* greutatea pe dreptul+ ;ntr-un $alans deecili$rat.- pui c*-s la nagov+ relu* irginia.- )a drag*. G=act ca ;n fiecare duminic*.

  - u de ce nu te-ai dus5 N-avea ce s*-&i strice o plima$are ;n aer li$er.B*trânul surâse. ;i e=plic* plin de r*$dare+ ceea ce ;i e=plica de ani de ile+cel pu&in o dat* pe s*pt*mân*. G un om ;n vârst*+ tinerii au via&a lor+procup*rile lor+ gusturile <i glumele lor. Nu s-ar sim&i nici el $ine iar peceilal&i sigur i-ar incomoda.  - Cum de nu ;n&elegi atâta lucru+ irgi5 Hii minte când veneau la noi ante9*rie <i u<a Cuta5 Uurai gramofonul din salon <i te ascundeai tocmai ;n fundulgr*dinii. ?ui maman ;i plenea o$raul de ru<ine.  irginia surâse. ;i pl*cea s* i se aminteasc* de n*$âtiile tinere&ii+ ;nadolescen&* <i ciar mai târiu+ fusese considerat* o dr*coaic* plin* detemperament <i+ pentru epoca aceea+ pro$a$il c* era.n.1 Fn> lilsc telefonul+ (aulian respir* adânc. ;n sfâr<it+ lini<te: mult*vreme. u$ prete=tul c* <i-a amintit ceva foarte i c* a avut un vise=traordinar+ sor*-sa va mai da vreo , .iiu telefoanei 5... inerii s-au ;ntors5... Cum se simte Cri<an58 i M i ..i+ .ii.u ic+ 9anole;<i umplu un paar cu lapte. )intr-o vece , eni ta$l* portocalie cu gei<e <ipeisaje nipone - scoase i in ui&i <i aduse tava ;n odaia lui. Gra gustarea deora 11+ dar mm leii 6c*-i va &ine loc <i de prân. 7vea proviii persoanle ;ni.i cE igeta ;i cedase cele dou* rafturi din dreapta ferestrei - dar 11 ei *cuisinee.  nu .1 iau ceva mai su$stan&ial+ pe la !+ ;nainte de a veni ei...8 ,.. a<e*;n fa&a $iroului <i ;<i trecu dege&ele gre$l* prin puderia ni iun. Bum$ii

Page 5: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 5/112

r*scoli&i emiser* sunete - impresii+ amintiri llce pc care $*trânul le;nregistra cu nostalgie. .i Maitul cimelor de lac ale tatei pe prundi<ul aleiii ipnlc de la conac... recuser* aproape "I de ani de când nuiu i + pa<ii aceia inconfunda$ili ... tic*itul micului orologiu din ii uniuniVCoanei 7gepsina ... a*rul tos aruncat cu pumnul de F6iiin 7rctia peste tava cu

alivenci fier$in&i ... *ng*nitul $r*&*rilor F $rutul palid al ?umini&ei ;nseara logodnei lor ... ic-tac-ul pe ml u ci din cancelarie când+ ;mpreun* cuCostin - coleg de $anc* <i prieten a<teptau ;ncremeni&i pedeapsa directorului...?a ora de +1.ii. na ;nciseser* o pisic* ;n pupitrul catedrei. (rofesorul inicstru cum i se spunea pe atunci - se ;nvine&ise de fric*...  B*trânul 9anole mângâie cu degete nesigure un nasture din metal auriu. (epântecele rotofeie+ str*lucea sim$ol clasic+ ancora iulie $ucle de frângie ...Costuma<ul marinar: Gl <i Costin se 11111 Lr*cau la fel. ;i deose$ea doar8pavilionul8. Costin era 8;n marinar dane8T Coana 7geffsirupteieiase/ pentru+feciorul s*u uniformaF BB?OGC7 9GHROfWO#7N7llin cu nasturi  B#C#RG AT

Uiliala 8B. U.J7OeO8F Atr. raian+ NrT 2+ ector 3e?PUa=. 32I I% "!

flotei celei de-a l-a Repu$lici Urancee un pompon ro<u aprindea un mac ;nvârful $eretei al$e.- Ce multe de-atunci+ <opti (aulian. Costin... Ce copil adora$il:  Ai ai+ dup* atâta vreme nu-<i putea ;ncipui c* $*ie&a<ul acela su$&irel+numai râs+ lumin* <i perpetimm-mo$ile cum ;i spuneau colegii+ va deveni pesteani un uria<+ un @argantua ple<uv cu ceafa ;nv*p*iat* <i pro$leme de gut*.  7 murit la (aris+ ;n 6"+ e=plic* 9anole (aulian+ unui interlocutorimaginar+ f*r* s*-<i fi rev*ut &ara... (atrueci de ani de e=il... Ciudat...Uoarte ciudat ...  R*sfira a$sent gr*mada de nasturi - de toate culorile+ din os+ cristal+$aga+ e$onit* <i sidef+ $um$i perl* sau strass+ me<treri&i din fir de aur orip*r de cal+ din pâine presat* - mieria post$elic* - sau lemn <i iar $utonifastuo<i+ importan&i+ opulen&i despre care nu-<i amintea s*-i fi v*ut vreodat*pe ve<mintele celor din jur Cei din jur+ surâse (aulian+ care e=istaser* acum<aieci sau <apteeci de ani ... Gra un pic mai r*s*rit decât genunciul lui(apa+ conu lorgu (aulian+ iar costumul tirole ;i venea cam larg. #ite+n*stura<ul *sta cu edelXeiss e de la *inu&a din piele de drac ... 7sta-i a lu6u<a Cu&a ... ;l purta la mantelu&a cu jeuri.Cipul $*trânei se suprapuse pesuprafa&a nasturelui din cristal negru+ atât de minu&ios ;ncrustat ;ncât sclipeaca o piatr* pre&ioas*.  Cele mai veci amintiri datau de pe vremea costuma<ului tirole. 7vea 4 sau ani... u<a Cuta+ mul&i... !I sau "I... (oate 1II. (entru 9anolic*+ $*ie&a<ulde atunci+ oricum $*trân* cât lumea. B*trâne&ea ei ;l fascina ca o poveste;nfrico<*toare cu mei+ c*pc*uni <i copii r*t*ci&i ;n p*dure. e sim&ea;nsp*imântai+ dar ;n acela<i timp era peste puterile lui s* n-o priveasc*+ s*;ncid* ocii sau s* se uilc ;n alt* parte. ?a mas* ... otdeauna ;n cio<culdin gr*din*+ prmni c* anti Cu&a 8nu p*<ea decât pe iar$* verde8 de cum da $ruma<i pân* la am$ilele lui (rier+ nu-<i mai p*r*sea 8c*su&a <i idurile ei8. ?amas*+ 9anolic*+ captivat de fenomenele senectu&ii+ concentrate ;ntr-o singur*f*ptur*+ uita s* m*nânce iar pe cip i se a< ternea o e=presie de s tu poare.  8Copilul acesta m* ;ngrijorea*8+ se confensa ;n iatac coana 7gepsina c*tre$*r$at*-s*u...  or$ea cu spatele ;ntors+ ;n vreme ce conu lorgu ;<i rânduia plasa de somnpeste must*&ile+ 8;n gidon de $iciclet*8. ;n oglinda cu dou* voluri+ vedeaspinarea gras* a consoartei ;nsemnat* de urmele <iretului de la corset+ umeriipufo<i 0cele$r* carna&ia marmorean* a Coanei 7gepsina ;n târg:E ceafa moale+ deculoarea mierii pe care se $ârligau câ&iva ulufi.- Ce ai cu $*iatul5 r  - u nu e<ti atent... )ar uneori+ s* $agi de seam* mai cu seam* la dejun+

Page 6: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 6/112

cap*t* un aer cu totul im$ecil. eri mânca supa cu aifculi&a+ ai diminea&*+ ;nloc de ou <i-a pus miere in cocotier*. e tot gâie<te de parc* ar vedea cine<tie ce minun*&ie.  - N*dr*v*nii de copil+ morm*ia a$sent conu lorgu. Nu lua aminte matale lacâte cele...Cucoana s*rea ars*

  - 7<a le mic<orei dumneata pe toate: 9ai alalt*ieri... ciar a<a: vineri+c* dejuna la noi <i alde var*-ta+ Cu&a... )*-mi te rog+ vaelina de pe geridon+mersi .Y 7<a... Numa6 ce termin*m masa <t v* c* 9anolic* r*mâne+ tot a<aol$at+ cu ocii ta Cu&a... Zic. 8ai pui<or+ du-te la culcare...8-)a+ <i5  Conu lorgu descise iarul <i ;<i potrivi pince-ne-ul mai spre vârfulnasului.- Cum <i5 7m ;ncremenit de spaim*- )e ce+ frate5- 7ui+ ce-mi spune 8Ce de-a greieru<i m*mu&*: are+ tare m al&i...-

-

Ai ce ar mai vrea $ie&ii s* se slo$oad*...8 Gi+ pofte<te <i r*spunde-midumneata+ unde a rostuit el de greieri+ acum+ ;nainte de fintele (a<te5 Ai deunde s* se slo$oad*+ )oamne iart*-m*:  8Biata u<a Cuta: surâse celor ile 9anole (aulian. Uusese cândva o femeievoinic* iar vr*jm*<ia ariilor ori cine <tie ce $ete<uguri ale vârstei+ ;im*cinaser* vlaga. ;i atârnau pieile+ ciar <i mai jos de coate+ cea mai mic*mi<care era ;nso&it* de tremurici+ iceai c* ;ntreaga f*ptur* ;i doar piftiene;ncegat*. Urem*tau jeurile pentru care dovedea credincioas* sl*$iciune+ ;ifrem*tau c*rnurile+ mai c* *ng*neau. )a6 cel mai vârtos cl*mp*neau gâtul <igu<a+ mai cu seam* când se osp*ta. 7colo era ;ncredin&at $*ie&a<ul c* &op*iepuderie de greieru<i ce opintesc s* ias* la soare. )e ce greieru<i5 (entru c*$*trâna avea o respira&ie târâit* ;n care lui 9anolic* i se p*rea c* deslu<e<tegraiul ur$agiilor nop&ilor de var*.  ot la u<a Cuta v*use prima oar* 9anolace+ $*ie&el de cinci ani+ ;nc*m*<u&* de $orangic pân* la genunci <i cu $ucle - ;i era team* de frier- cumar*ta o prote* dentar*.  Refle=+ $*trânul (aulian ;<i plim$* lim$a peste coviltirul din acrilat ro+de pe cerul gurii...   im&ea concret+ acum+ dup* <apteeci de ani+ parfurmul - culori+ sunete+arome+ nuan&e <i sclipit+ tres*riri de aducere aminte - acelei dup* amiee deiunie. R*pu<i de masa ;m$el<ugat* <i de c*ldur*+ cei din cas* ;<i f*ceau siesta+;ntreg conacul odinea. Curtea era pustie+ slugile+ asemeni st*pânilor c*utaur*coarea+ fie ;n od*i&ele lor - ;ntreag* arip* din spatele $uc*t*riei de var*-fie ;n livad*+ su$ um$ra dulce a nucilor. ingura trea* se afla 7relia 8jandarpeste cunii8+ cum ;i icea Conu orgu <i care n*scocea mereu un ce detre$*luit.  89âinile mi-s ro$ace+ se f*lea dânsa+ a<a m-a gre<it mamaia+ de )# induratrând*via8.ruda necontenit* ;i ;ng*duia s*-<i salte nasul peste toate &estele de slug* dela curte <i a-i m*sura cu r*pun*tor dispre&. )oar c* nimeni n-o lua ;n seam*+to&i cunoscându-i $ete<ugul. 9ânc*rimi aprige c*rora nici o alifie+ nici undescânt+ nici o $a$* nu-i veniser* de ac+ o c*neau cumplit pe *pu<eal* decuptor - c* era vor$a de ar<i&a so$ei ori vipia lui iulie - o dat* ce sea<ternea la somn. 7semeni lui 9arat+ r*vr*titul de la 1"' ori 7le=andre )umas+jupani pe care nu-i cuno<tea <i nici nu se nec*jea ;ntru aceasta - Ba$a 7retianu cuno<tea alinare decât scufundat* ;n vran* cu ap* de $alt*. ;n asemenea cad*;ntocmit* ca o $*rcu&* cu fundul drept+ dormea de cu prim*var* <i pân* sedesprindea de ram fruna ruginie.  9anolic*+ din cine <tie ce pricin*+ f*r* somn se .strecurase o&e<te ;nodaie -dintre to&i+ irgi avea urecea cea mai ascu&it*+ dormea ;ns* dus* ;np*tu&ul al*turat cu un deget ;n gur*- <i ;ncepu s* colinde ;nc*perile cusemntimentul c* se afl* ;ntr-o e=pedi&ie. )e altfel+ casa pustie+ f*r* m*mu&a+

Page 7: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 7/112

papa+ unci+ m*tu<i+ irgi+ câinii <i r liota de slugi care forfoteau la totpasul ;i f*cea impresia unui Wmeleag necunoscut. O u<* ;ntredescis* ;i a&â&*curioitate. Gra una Fdin od*ile de oaspe&i+ folosit* de u<a Cu&a cândostenit* de dejun+ v[Ese repaua vreme de dou* ceasuri la v*ru-s*u orguT maiapoi+ dup* J. cin*+ @eorge veitiul o purta spre casele dumneaei+ din cap*tul0r târgului. 9anolic* vârâse ;ntâi un oci+ dup* aceea capul+ apoi+ f*r* W a mai

&ine seama la $una cuviin&*+ intrase de-a $inelea.  ;n mintea $*trânului+ st*ruiau <i ai Uftate am*nuntele - o$iect 6 sauimpresie - ca ;ntru-un cli<eu fotografic. Uereastra descis*+ dar cutransperantele trase ocrotind r*coarea <i claro$scurul din camer*+ perdeleumflate de adierile gr*dinii+ cilimul de culoarea Bordeau=-ului pe care-1consuma pap* la friptur*+ oala de noapte din por&elan al$ cu trandafiri verui+care se vedea ;n geridonul ;ntredescis+ paravanul de m*tase $rodat cu pagode.;n patul cu $aldacin de rips ro<u+ dormea cu mâinile ;ncruci<ate pe piept+ ca

, i WO#R7R@MGZ ;ntr-o rug*ciune sau taman pornit* pe drumul cel din urm*+ u<a Cu&a. 9anolacese apropiase tremurând de fric*+ darconvins c* va asista la un evenimente=traordinar (arc* trudit de to&i dracii+ grumajii $*trânei se $uciumau

cumplit+ ;n vreme ce gura descis* c*sca un *u negru prin care se alungaugomote ;nfrico<ate.  8@reieru<ii care opintesc la lumin*+ gândi 9anolace. ac*+ asta-i $ortaprin care s-or slo$oi...8  7<teptase clipe+ poate minute+ ;<i ise $*trânul+ pândindu-le i$*virea dintemni&*. Ocii ;i alunecaser* ;ntâmpl*tor pe m*su&a turceasc* - sofraua - dinaram* $*tut* de lâng* crivat. O cisea cu <er$et de l*mâie <i carafa cu ap*a<teptau de<teptarea $*trânei ;ntr-un paar al*turea+ deslu<ise ;ns* cevaciudat. (arc* m*rgele 9anolace se apropie <i dintr-o dat* sim&ise c* inima faceo tum$*. Z*p*cit de spaim*+ ie<ise s*geat* din odaie+ alergase ca un $emetic+$uciumând lini<tea cu &ipete <i u<i trântite <i uitând de opreli<te sfânt*+n*v*lise6vijelie ;n iatacul p*rin&ilor.89*mu&*: m*mu&*: 7m v*ut din&i f*r* om:68 

elefonul sun* din nou. B*trânul tres*ri <i arunc* spre aparat o privireiritat*. 8(recis e iar .irginia. Nu mai r*spund8. )e-acum avea s* se;nc*p*&âneeT va ;ncerca din sfert ;n sfert de ceas imaginând diverse situa&ii+catastrofe sau cel pu&in ;n $erna+ va alerta rudele+ câte au mai rifllftas+prieteni+ vecini. Nu era un sadic. )impotriv*+ o menaja pe cât posi$il <i+ ;ngeneral+ era singurul care o suporta+ str*duindu-se s*-<i aminteasc* de fiecedat* c* prea $unele inten&ii f*ceau din irginia o femeie imposi$il*.  (e $*r$atu-s*u ;l pisase cu tenacitate vreme+ de cincieci de ani+ ;ns*individul se dovedise a fi de fier. ;<i vedea de trea$* lini<tit+ ignorândfondul sonor a<a cum al&ii citesc iarul cu aparatul de radio > tscis.(e la !Ide ani acuase o surenie ine=istent*+ f*r* s* reolve ;ns* mare lucru. Casa seumpluse de $ile&ele. 8)u-te... Nu uita s*... re$uie... Ceam*-1 pe ... reci pela ... )e ce nu aiiar irginia tot vor$ea singur*.  9anole (aulian râse ;nceti<or. iti fusese un $*r$at cipe<+ o variant*cap<ist* <i cu monoclu lui MumpereD Bogart+ dar nu prea iste&. em*na de fapt cualte mii de ofi&eri de cavalerie din genera&ia lui+ i*&o<i+ pintena&i+ cu piept$om$at <i succes imposi$il la cucoane+ ;n societate ;ns* f*cea figur* $un* caorice carismatic - alt termen al postrevolu&iei - iar polite&ea des*vâr<it* <i$una educa&ie+ acel savoir faire propriu clasei din care f*cea parte+ ;l scuteade gafe. irginiei ;ns*+ ager*+ spontan*+ cu inteligen&* care s*reaWocurilecomune nu-i i$utise <i nici nu ;ncercase s*-i &in* piept.  7propie de oci un $um$ metalic de culoare QaQi. (e spate avea o ureciu<*mare prin care ai fi putut petrece o sfoar*.  8TG de la tunica lui iti+ ;<i aminti (aulian. Cum o fi ajuns lanoi5...8 Gl+ 9anole+ nu f*cuse r*$oiul. )in caua platfusului+ fusesereformat. 6   )intr-o dat*+ il fulger* un gând nea<teptat. (e $ue <i in oci ;i tremuraun surâs nesigur parc* mirat aici+ pe mas*+ ;n fa&a lui+ se ;ngr*m*deau nu

Page 8: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 8/112

cio$uri de os+ sticl* sau celuloid ci destine+ e=isten&e uitate+ f*râme dedefuncte prim*veri+ irepeta$ile r*s*rituri de soare sau un clar de lun* unicEfun$al de neuitat+ dolii nemeritate ori i$*vitoare+ secunde de cople<itoarefericireT fericirea aceea care-&i taie respira&ia+ infidel* <i f*r* adres*+ve<nic 8flotant*8+ ;i trecu prin minte $*trânului+ volu$il* <i capricioas*+totdeauna fragil*+ ;ngroitor de fragil*.

  8)e infarct+ morm*i nedeslu<it (aulian. 7<a moare fericirea. topcardiac ... Cel pu&in a<a a fost pentru+ genera&ia mea ... Nu cu pipeta ... Cu$arosul ... (ac: <i s-a stins. ?a \alta sau poate mai demult. Când s-a fostgândit lumea ...8  9anole (aulian se ridic* anevoie <i se ;ndreapt* spre $aie. (rostata deveneatot mai o$ositoare.)ar ;i era team* de spital. Nu fusese niciodat* internat.9intea ;i era ;ns* acum la altele.  - )ac* stai s*6 reflectei... urâse propriei imagini din oglind*. Mot*râtai sunt pus pe filosofeal*... Cât* via&* ;ncape ;ntr-o singur* cutie depantofi: 

rântit* pe un pled+ ;n $lugi+ o c*ma<* larg* din pân* topit*+ espadrilearc*nite pe un singur deget <i cu pleoapele ;ncre&ite din pricina soarelui

puternic+ Nina )iamandescu n-o sl*$ea din privire. (e $ue ;i flutura un surâsf*r* nuan&e <i dac* @igeta s-ar fi ostenit s*-i acorde un minimum de aten&ie -dar n-o f*cea cu nimeni+ cople<it* de propria-i superioritate <i ;ncredin&at* demediocrul+ lipsa de importan&* a celor din jur - <i-ar ] dat seama c*+ ;n sineaei+ Nina se amu* copios.  ;n realitate motivul esen&ial pentru care so&ii )iamandescu ;ntre&ineaurela&ii destul de strânse cu (aulienii era tocmai acest permanent climat deilaritate+ acest râs continuu pe care @igeta ;l provoca f*r* cel mai mic efort.7erele+ aspectul fiic+ vestimenta&ia+ arogantul <i siguran&a suveran* a insuluice se consider* unic+ constituiau pentru Nina un spectacol de care nu se s*turaniciodat*.  fl;n materie de ridicol+ ;i spunea lui $*r$atu-s*u+ @igeta e inepuia$il*.(resupun c* )inu se distrea* cât e iua de mare8.@ioni )iamandescu era mai sceptic.  8Atii... Nu toat* lumea e tan <i Bran. Ai ciar a<a fiind+ nu po&i s*-&ipetreci toat* via&a la cinema. Cred c* $*trânul (aulian are dreptate. 7 sc*pat-oodat*+ f*r* s*-<i dea seama 8)inu nu <i-a jucat ;nc* ultima carte...8  Nina ;l privise cu inimna strâns*. )ar oare el+ @ioni+ <i-o jucase5 )e <aptearii+ de când se c*s*toriser*+ ;n urma unei politici de , mei ne <tiin&ific* <isistematic*+ ;i era team* c*-1 pierde.  )inspre lac se auea râsul celor doi $*r$a&i+ ciotele lui Cri<an+ gomotulapei $*l*cite. Nina ;i vedea printre ramurile unduios nestatornice ales*lciilor. 9ingea uria<* din felii de plastic al$e <i ro<ii se ivea capriciosici <i colo deasupra capetelor+ printre crengiile copacilor sau rostogolindu-sepe lâng* tufi<uri. Nina âm$i maternT p*reau trei <colari sc*pa&i la gârl*+;ntr-o i de ciul.  - Niciodat*+ ;<i e=prim* cu glas tare gândul+ nu te sim&i mai ;n vacan&* caatunci când tragi la fit.  @igeta+ a$andonat* ;n fotoliu de r*cit* ;ntr-o poi&ie de lene elegant*+;<i ridic* ocelarii de soare.- Ce-&i veni5  Nu intuia corela&ia Ninei <i oricum i s-ar fi p*rut stupid*. @igeta fusese oeleva <i o student* e=cep&ional*+ primise o singur* not* de ' ;n via&a ei 0;nliceu+ la desenE iar atunci se decretase i de doliu ;n familie. Uenomenulcontri$uise mult la evolu&ia ulterioar* a tinerei femei. Copil unic+ 8comis8 a$*trâne&e+ nu fusese niciodat* admonestat*+ ;n familie cuvântul+ deciiile@igetei constituiau lege+ porunc* dumneeiasc*. Nesanc&ionat* nici acas*+ nicila <coal*+ @igeta crescuse ;n ideea c* fusese o fiin&* privelegiat*+ cu meritede e=cep&ie. 7nii nu f*cuser* decât s* consolidee+ s*-i amplice pân* la gigantinfatuarea <i nu o dat* se ;ntre$a dac* cei din jur ;i realiea* valoarea ladimensiuni e=acte. ;n leg*tur* cu )inu+ pe care ;n sinea ei ;l socotea un micnegio$ de familie $ien elev^+ adic* e=cep&ie ;n epoca noastr* atât de vulgar*+

Page 9: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 9/112

nici nu-<i f*cea iluii+ dar mai e=istau <i al&ii printre cuno<tin&ele saucolegii de institut a c*ror opinie putea s* contee. @igeta se considerainegala$il*+ dar tocmai de pe acest pisc de Ceal*u ;<i ;ng*duia s* fiegeneroas* <i accepta c* ;n jur e=ist* <i unele 8min&i mai aerisite8. )ac*;ntâmpl*tor l-ar fi auit p_ )inu+ care ;n apart_+ declara c* 8@igeta are despreea ;ns*<i o impresie mamut8+ nu s-ar fi sim&it câtu<i de pu&in ofuscat*+

dispoi&ia ei oscilând mai degra$* spre compasiune. 8Bietul de el nu va dep*<iniciodat* judec*&ile unui copil de doispreece ani8.  - puneam+ rosti Nina cu glas lene<+ jucându se cu un firicel de ciu$o&icacucului ;ntre din&i+ c* $*ie&ii se distrea* $ine.  @igeta care nu aruncase nici m*car o privite spre lac+ declar* f*r* nuan&e- Nu te tre$uie mare lucru pentru asta ...  Nina ;i privi cipul pictat+ adev*rat* masc* cineeasc*+ escarpenii ;n carepicioarele ;ncepuser* s* se umfle. ;ntrea$* pe un ton al$+ ;n care nu se sim&eainten&ia mali&ioas*.  - Ciar nu vrei s* faci o $aie5 ;&i pot ;mprumuta un costum.@igeta ;<idescle<t* $uele sângerii  - (oate c* am s*W&i par afectat*+ dar penrru mme contea* enorm condi&iile+indiferent de ceea ce ;nteprind. Ca s* m* ;n&elegi mai $ine+ ultima oar* am

f*cut $aie la 9onte Carlo Motelul avea plaj* privat* Gra splendid+ ad*ug*vis*toare+ vis-â vis se vedea Cainoul.  - O: se minun* Nina. ;nseamn* c* a&i tras `s Motel de (aris+ printremaarajai. Bravo vou* c* v-a dat mâna.  @igeta scotoci ;n po<eta plic+ pe nev*ute+ f*r* s* -<i scim$e poi&ia.coase o &igare Camei <i o aprinse cu ostenta&ie  - )raga mea+ dac* nu ne-ar fi dat mâna+ st*team acas*. Ca <i la teatru.)ecât s* viione piesa din stal+ prefer s-o citesc singur*.  Nina+ care cuno<tea alt* variant*+ âm$i. )espre cele$ra c*l*torie in Uran&af*cut* dup* Revolu&ie+ le povestise )inu+ in a$sen&a @igetei. Uusese o e=cursiemodest*+ cu merinde in port$agaj <i $riceag cu ;ntre$uin&*ri multiple+ magaineieftine <i caare ;ntr-o mansard*+ camer* de serviciu. ?e-o pusese la dispoi&ieo românc* nu doar sta$ilit* ci <i pricopsit* ia (aris+ condi&ionând ospc&ia.7veau la dispoi&ie camera doar ;n luna iulie când servanta ei+ o portuge*+;<i petrecea concediul acas*+ ;ntr-un sat de lâng*?isa$ona.  @eneroitatea cucoanei nu era ;ns* tocmai gratuit*. 9aic*-sa+ o femeie ;nvârst* <i aproape neputincioas*+ r*m*sese la &ar*. (aulienii se o$ligaser* s*-ipoarte de grij*. O aproviionau+ o duceau la medic+ ;i reolvau toateproi$lemele de ordin administrativ. 7dic* reolva )inu. @igeta era ostenit*.  - Gu m* simt foarte $ine la 9amaia+ c*sc* Nina. 7< fi ;ncântat* s* putemtrage m*car la nterna&ional.  @igeta ridic* din umeri. N-o interesau gusturile unei curvuli&e de mâna atreia. 8Ce preten&ii po&i s* ai de la un fost manecin5 Ai asta ;nc* a fostmarea performan&* a vie&ii+ epoca ei de mare splendoare8. )eclar* din vârful$uelor  - )e ce nu faci tu o $aie5 Nu tre$uie s* le sim&i o$ligat* s*-mi &iicompanie... 7propo+ n-am ;n&eles $ine: Ciprienii de ce n-au venit5  - -au dus la concursul+ e=poi&ie+ ce o fi de câini. )ac* nu sunt preao$osi&i+ vin mai târiu+ dar nu cred.  - (*cat+ spuse @igeta+ dar cu atâta indiferen&* ;ncât replica devenea ilar*.  8Ba mie-mi pare $ine8+ gândi Nina. )ac* erai cu adev*rat femeie+ ar fi fostimposi$il s* nu te sim&i nelini<tit* ;n preen&a )orei. Uemeia aceasta era multprea dr*gu&*+ toat* lumin*+ farmec <i culoare. Nina o invidia sincer [email protected] socotea atât de $ine ca persoan*+ ea @igeta (aulian n*scut* t*nescuplus celelalte titluri pe care i le asigurase diploma universitar*+ ;ncât nimicnu putea fi conceput mai str*in de firea ei ca geloia.e ridic* ;n capul oaselor <i aprinse o &igar*- Ce p*rere ai de )ora5#n surâs condescendent cr*p* pe alocuri masca @igetei- G... poitiv*. @enul de persoan* care nu ridic* pro$leme.- Crei5

Page 10: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 10/112

@igeta ;<i cercet* ;ndelung maneciura.- 7tât cât m* pricep eu la oameni. u5- 9de+ n-a< ice c* sunt de acord cu tine. )ora nu-i o mielu<ic*. @igeta o<terse cu privirea. 9anecinul de alt*dat* ajunsese ofemeie fastuos*+ oprit* cu str*danii sus&inute la limita dintre impoant <i8prea mult*8. )esigur impresiona+ <tia s* se pun* ;n valoare <i s* p*<easc*

rege<te+ mo$ila $ine un decor opulent simandicos+ unde nu gra&ia d* tonul ;nprimul rând. -ar fi stat pro$a$il $ine ;n mediul diplomatic al ;nceputului desecol+ dar ;n decorul contemporan m*re&ia ei <oca. 7vea sl*$iciune pentrupiept*n*turile $ine ;ntinse peste cap sau tu$ane care-i puneau ;n eviden&*tr*s*turile frumoase. Nu te puteai ;ns* ;mpiedica s* nu consta&i c* sunt preamari+ 8o fa&* privit* cu lupa8+ cre&uri aine ;i ;nsemnau partea superioar* ao$raului+ p*rul o=igenat ;mpletit ;ntr-o coad* pe spate nu mai corespundeamaturit*&ii <i ;nf*&i<*rii grandioase.  8Bine;n&eles+ reflect* @igeta. G cu <apte ani mai mare decât @ioni+ <i nupoate ascunde nici m*car o singur* i. ;i dai vârsta pe care d are. [email protected]  ;l ;nv*lui ;ntr-o privire care la @igeta ;nsemna prietenoas*. 8B*ie&ii8ie<iser* din ap* <i se apropiau vârlindu-<i mingea unul altuia din fug*. Cri<an

&opâia ;n-jurul lor ;ncercând s-o prind*+ scotea &ipete de veselie 8a$solutnemotivate8 <i+ ;n general+ f*cea inadmisi$il de mult scandal. 9aic*-sa ;<isupse $uele su$&iri+ reac&ie care de o$icei anun&a un puseu de indispoi&ie.8Nu pot s* ;n&eleg de ce copilul *sta e atât de g*l*gios  Gra onest*+ realmente nu putea ;n&elege.;n casa p*rin&ilor ei domnise olini<te sepulcral*. 7mândoi p*rin&ii p*<eau pe vârful picioarelor+ u<a spre$uc*t*rie fusese capitonat* pentru a estompa acustica gospod*reasc*+ manevrauoalele cu precau&ii cirurgicaleT radioul nu se descidea+ n-aveau televior+telefonul era $locat+ <oapta constituind consemnul permanent al casei.  8t: @igeta ;nva&*... or$e<te mai ;ncet+ copilul se odine<te... tailocului : Ueti&a are o migren*. Atii c* nu suport* scâr&âitul parcetului...8.  R*m*sese mostr* de eroism p*rintesc noaptea când tat*l+ 7nastase t*nescu+având o cri* acut* renal* cu duireri cumplite+ r*$dase scrâ<nind cu capul ;npern*+ pân* diminea&a pentru a cema alvarea. Nevast*-sa ;l ;ncuraja 87ir*$dare ... 9ai ;ncet+ s* nu tree<ti fata ... 9âine are o te* important*. -aculcat foarte o$osit*...8  Nu puteau fi ;ns* dresa&i <i vecinii <i gomotele inerente e=isten&ei la$loc constituiau teroarea so&ilor t*nescu. ;i e=aspera mai ales jocul g*l*giosal copiilor despre care ;<i ;ncipuiau cu satisfac&ie+ fa&* de conduitasilen&ioas* a @igetei+ c* sunt prost educa&i. Uata era ;ns* doar congenital$*trânicioas*+ nu se jucase + niciodat* cu p*pu<a sau cu o minge+ incredi$il+dar nu alergase ;n via&a ei la modul concret. )e orele de educa&ie fiic*sc*pase o$&inând o scutire medical*. Graun element de e=cep&ie+ e=emplu la toate8e=poi&iile <colare8 <i dasc*lii ;nciseser* ocii. )e mic copil se sim&ise$ine doar ;n societatea oamenilor vârstnici care se pr*p*deau de admira&ie lafiecare sila$* emis* de copilul minune.  8?a cât e de egoist*+ se minunase cândva Nina+ m* surprinde c* a acceptat s*fac* uri plod8. 87deg";flr+vreis*spui8.  (entru @ioni )iamandescu+ @igeta nu repreenta o enigm*. Cuno<tea $inefemeile+ instinctului ad*ugându-i-se competen&a+ asigurat* de o practic*con<tiincioas*+ ;n alcovuri dantelate.  8Cri<an e=ist* din dou* motive dintre care cel mai important este e=actegoismul de fiar*. ocmai pentru c* se ador*+ vrea s*-<i supravie&uiasc* cuorice pre&. 9e*mislitorii sunt cei mai pu&in egoi<ti oameni. e mul&umesc cu osingur* e=isten&*8.8G o teorie personal*+ r*sese Nina. Ai al doilea motiv 58  8;<i ;ncipuie c* ia f*cut uri cadou princiar lui )inu. 6-a sacrificatpentru perpetuarea neamului. Atii+ ca in familiile regale8.  @ioiii o intuia perfect+ oricum mai $ine decât to&i cei din jur+ <i se l*sacel mai pu&in impresionat de persoana @igetei. e gândea nu o dat* c* dac* <i-arpune mintea cu ea+ ar face-o ar<ice din dou* mi<c*ri <i o privire. 8B*r$a8su-iun .$leg sau nu- i pas*8. 7ici nu era tocmai sigur rop $ien _lev_+ )inu nu

Page 11: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 11/112

f*cea confiden&e de dormitor+ evitând ferm orice discu&ie privind c*snicia lui+- Mei+ frumoaselor : e=clam* @ioni+ n-a&i o$osit dormind 5  Cu o mi<care nea<teptat*+ vârli mingea ud* ;n poalele @igetei. ?ui )inu ;i;ncremeni âm$etul pe $ue+ Cri<an f*cu ocii mari apoi se trânti pe iar$*+urlând+de râs. Nina+ alarmat* - 8uite ce $ancuri face *sta cu @igeta :+ e ca <icum i-ai $*ga un deget ;n fund6Reginei 7ngliei la o recep&ie la BucQingam

(alace8 - se gr*$i s* <i admonestee so&ul- @ioni+ curii ;&i permi&i 5  (erple=*+ @igeta r*mase oK clip* tar* reac&ie. ;n spatele ocelarilor desoare+ o flac*r* ;i str*fulgera privirea. e scutur* de minge <i decret* cu glasclocotind de furieT  - Cunosc glume <i mai $une Gvident torul este ;n ce societate te ;nvârte<ti.  )intr-un salt+ @ioni fu la. picioarele @igetei. )eclar* pe un ton insinuant+  - ert*ciune+ 9iiadD ... 7 fost doar un gest ne;ndemânatic. 7m sim&it nevoias*-&i atrag aten&ia.- top+ @ioni : U*r* declara&ii in la&a mea.  )inu ;ncerca s* dep*<easc* diplomatic momentul. )e<i frigid* ;n fond+ penevast*-sa o flatau iu$irile depuse+ cu sau ar* n*dejde+ pe altarul ei. e

credea dorit* de to&i $*r$a&ii+ iar arpegiile pe tem* n convingeau instantaneu.#neori+ ca s*i ;nvioree dispoi&ia0totdeauna cu un scop precisE+ )inu inventa scije de geloie+ imagina tentativeamoroase din partea unor $*r$a&i complet nevinova&i. @igeta se mul&umea s* râd*cu superioritate+ gâdilat*8Ce caragios po&i s* fii... Gu nici n-am $*gat de seam*...8;n poi&ie de paj+ slug* umil*+ @ioni a<tepta iertarea cu un âm6et care p*reas*-i cuprind* ;ntreaga f*ptur*. Zâm$etul par<iv+ $inecunoscut de Nina+ un âm$et8<colit8T <coal* deprins* ;ngWnunciind dinaintea multor pereci de escarpeni+de cele mai diferite numere <i culori. 8uficient cât s* descii un magain de;nc*l&*minte8+ spuneau amicii. 6 @igeta ;<i ridic* $*r$ia- per s* nu se repete.  e sim&ea u<or ;m$unat*. 8)er$edeul *sta cel pu&in <tie s*-<i cear* scue...Nu arat* r*u ...8  ;l privi de parc* l-ar fi v*ut prima oar*. @ioni era un $*r$at $ine sfidândtoate canoanele estetico-culturiste ale deceniilor %-'. Uemeile ;l g*seau ;ngeneral mai mult sau mai primejdios decât $ine.6 Gra special. Glegant+ su$&ire+gra&ios+ aproape gracil+ f*cea parte din famiaa lui Ured 7staire <i ar fi fostimposi$il s* nu &i-1 imaginei+ ;n covrte cune+ cu ja$ou <i cu peruc*.;ntâmpl*tor+ p*rul complet al$ - un al$ str*lucitor+ de *pad*+ ;nc* de la `ani - f*cea impresia unei peruci+ efect cu totul e=traordinar &inând seama detinere&ea o$raului mereu $ronat+ ro<u+ parc* ars de soarele sciorilor. Ociide un al$astru unic+ turboise+ completau un inventar de culori unic <i ;n primulrând fascinant.  8Gra de neconceput+ o$ositor <i enervant+ ofta Nina+ s* ie<i cu @ioni ;ntârg 0dar mai ales la pia&*+ unde &ig*ncile ;ncepeau s-o iritiseasc* pe mâ-sa8ferice de ea pe cine o fi pupat8 <i s*-1 scuipe de deociE f*r* s* atrag*aten&ia8.Cri<an s*ri ;n cârca lui taic*-s*u.

. - Ai acum+ ce facem 5... 9* plictisesc.8emeni cu maic*-ta8+ ;i r*spunse )inu ;n gând.  e uita mereu spre <osea cu oarecare nelini<te Care nu sc*p* Nitiei+ Hineala ei+ ;l socotea un $*iat cumsecade+ dr*gu& cu toat* lumea <i care nu lua nimic;n serios+ pe el ;n primul rând. 7vea o figur* rotund* 8jou-flue8+ cu tr*s*turide copil. *ându-1+ oamenii âm$eau spontan <i tot spontan e=clamau Buflea :@ioni su$juga femeile de la prima vedere+ )inu câ<tiga simpatia de am$e se=e lafel de fulger*tor <i++ am*nunt seduc*tor+ nu o f*cea con<tient+ p*rea c* nicim*car nu-<i d* seama de flu=ul de c*ldur* cu care cei din jur ;l ;ntâmpinau.

Page 12: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 12/112

  @ioni )iamandescu avârli prosopul <i trase pe mâneci un $luon f*r* s* se;nceie la nasturi. e a<e* turce<te+ lâng* caise-longue-ul @igetei.K- or$a lui Cri<an... Ce facem 5  e sim&ea incapa$il s* stea locului. O i ;ntreag* petrecuta in cas*L dac*n-avea 4I de grade sau oameni la ugr*vit+ i se p*rea ceva de neconceput+ ;nfelul lui+ era un $*r$at ocupat comitea trei-patru viite pe i+ $*tea

magainele+ intra ;n toate e=poi&iile unde *$ovea circa un sfert de ceas sau+pur <i simplu+ oin*rea pe str*i. 7cas* fluiera+ dansa+ ;<i controla <i c*lcagardero$a+ destul de s*r*pu&* dealtfel+ o ajuta pe Nina la gospod*rie. otulf*cut cu o vioiciune care+ ne;nso&it* de farmecul lui caracteristic <i o $un*dispoi&ie inepuia$il*+ ar fi devenit+ ciar pentru persoane mai placide+concret - o$ositoare.  Ninei i se umeir* ocii. (e $*r$atul acesta avea s*ri iu$easc* pân* laultima suflare+ indiferent de ce s-ar fi ;ntâmplat. Când ;l cunoscuse pe @ioni+;mplinise 3" de ani. 7vusese succes <i aventuri ;ncânt*toare dar ;nregistrase <icâteva rateuri care marcea*. 9ai grav+ ;ncepuse s* se team* c* nu se va maic*s*tori. @ioni+ odat* ;n*&at+ mai lipseau ;n conformitate cu scema tactic*garda <i lesa un copil. 7cum+ la 44 de ani+ pierduse orice n*dejde. e uit* laCri<an. #n $*ie&el cam nervos <i sensi$il. ;<i ;ncipuia c* seam*n* cu $*trânul

(aulian. Nu era frumos+ dar avea clas*. (resim&eai c* va fi cândva un $*r$atdistins+ care nu va ;nc*l&a pantofi maron la un costum al$astru <i c* o mas* cumai multe rânduri de tacâmuri nu-1 va pune ;n ;ncurc*tur*. Ciar acum+ un mucos;n tricou ro<u+ c*utând arici printre copacii de la m*rginea gr*dinii+ aveagra&ie <i siguran&* aristocratic*. @ioni ;l p*c*lise c* aricii s-au ascunsprintre6castanii de lâng* gard <i taic*-s*u ;l ;nso&ise+ pref*cându-se c*particip* cu interes la investiga&ii. C* se pref*cea+ nu ;nc*pea ;ndoial*. Gratot timpul cu ocii pe <osea <i urecea ciulit*+ preocupat de ceva care-ialungase veselia o$i<nuit*+ ;ntunecându-i cipul $uc*liu. Gvident+ @igeta+coco&at* pe inaccesi$ile piscuri+ nu $*gase nimic de seam*. @ioni ;ns* remarcase1-1 ;ntre$ase ;n treac*t- Ce nu-i ;n regul*+ old $oDl )inu se escivase+ p*rând mirat- 7i c*piat5 N-am nimic. .- Cum vrei tu.  Nina se ridic* ;n fund <i r*mase cu mâinile atârnând peste genunci+ ;npoi&ia caracteristic* a individului care fie contempl* fie ;<i ;ng*duie unr*ga ;nainte de a trece la ;ndeplinirea unei ot*râri de o$icei nu preaagrea$ile. )inu-<i Cri<an ajunseser* pro$a$il la cap*tul gr*dinii+ u se mai*reau deloc <i doar &ipetele copilului le semnalau preen&a.  8)e acolo+ gândi NinaW vede <oseaua pân* depar+te. Ce+ sau pe cine nai$a ofi pândind58  @igeta+6nemi<cat*+ p*rea c* adormise. @ioni impletea o cununi&* din flori deromânit* <i roci&a rândunicii. Gra un stra<nic artian al inutilului+ $ricolatot timpul <i doar ;n câteva minute i$utea cor*$ioare de ârtie+ coifuri+ totsoiul de fleacuri din $e&e de ci$rituri. 7vea+ f*r* ;ndoial*+ degete;ndemânatice dar Ninei nu-i pl*cea câad o auea din gura partenerilor de poQer.@ioni era un profesionist... ;ndep*rt* gândul <i ;<i ;ndrept* privirea spre lac.-9am*: 9am*:...  Nina ;ntoarse capul. Cri<an alerga ;mpiedicat &inând in amândou* mâinile+ cape o tav*+ o frun* mare de dovleac. ;n spatele lui venea )inu. 7lene+ cu capul;n p*mânt. 8Ce-i cu el5 <i sim&i cum i se strecoar* ;n suflet o und* denelini<te. ;<i scutur* umerii <i capul+ de parc* angoasa ar fi fost cevaconcret+ c*&*rat pe trup <i ar fi vrut s* se descotoroseasc*. Ce caragioas*sunt: 7m ;nceput s*-mi-fac pro$leme <i pentru al&ii...8-9am*: #ite ce-am g*sit:  -Uleacuri+ se strâm$* @igeta f*r* s*-<i a$andonee poa 8(eisaj cu ?adD (.<i <elong8+  @ioni ;ncepu sa râd*. #<or intrigat*+ @igeta catadicsi s* descid* un oci(e fruna de dovleac *cea o vr*$iu&* moart*. Uemeia scoase un &ipat  -Ce oroare: Uugi de aici: )inulel Cum ;i permi&i s* pun* mâna pe asemeneamierii5(aulian r*spunse ;n doi peri

Page 13: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 13/112

- O s* se spele pe mâini. rea s-o ;nmormântee.+. @ioni )iamandescu seralie cu entuiasm -(erfect: O ;nmormânt*m.@igeta sim&i nevoia unei demonstra&ii de autoritate- )ac* nu arunca&i ordura asta+ plec*m imediat acas*.  ;<i scoase ocelarii de soare <i ocii mongoloii ;i despicau figura+ dou*palo<e din care &â<neau scântei.

  -oia dumneavoastr*... @ata: O arunc*m+ )iamandescu ii s*rut* mâna cu ungest onctuos <i-i depuse in poale cununi&a de flori. @igeta o atinse cu degetelepline de inele <i Ninei i se p*ru din nou ciudat* scim$area $rusc* a st*rii despirit. e ;m$lânise ca atins* de $ageta fermecat*.- Ce-i asta5  @ioni surâse. urâsul pe care Nina ;l detesta când nu-i era adresat ei..-Ca s* fiu sigur c* m-ai iertat. @igeta se $âl$âi+ râând nervos- N-ai s* te faci niciodat* mare5  @ioni cl*tin* din cap cu o e=presie de copil care se <tie adora$il. Ninasim&i s*geat* fier$inte ;n inim*. 8Ce-i cu el5 Ai-a pus ;n minte s-o vr*jeasc*58  )inu+ a$sent+ cu mâinile ;n $uunare <i ocii pe <osea+ fuma. Atia s-o fac*&inând tot6 timpul &igara ;ntre $ue. Nina s*ri ;n picioare. ;n ciudatrupe<eniei+ picioarele o ascultau.

- 9* duc s* preg*tesc masa. B*r$atu-s*u ;<i ridic* privirea- Nu-i prea devreme5 G a$ia unu...Nina spuse pe un ton mai t*ios decât ar fi inten&ionat-(ân* culegi ni<te ro<ii+ pân* fac eu salata... mai $e&i ceva... 9*duc s* dau drumul la cuptor.-O..:... @igeta+ nu vrei s* vei ce ro<ii frumoase ne-au ie<it anul*sta5-9erg <i eu: 9erg <i eu: &ip* Cri<an. (aulianca eit* câteva clipe.  - )ac* &i neap*rat... ;n fond+ de ce nu5 9* mai demor&esc pu&in...- 7i s* te umpli de noroi+ o$serv* Nina privindu-i escarpenii al$i. @igeta râsearogant- Nu-i singura mea perece de pantofi.  Nina ridic* din umeri <i strânse pledul. im&ea c* clocote<te 8)oamne:Numai de m-a< putea st*pâni. )oar pa&acina asta ;i 

lipsea din palmares:...8  ;i v*u disp*rând dup* col&ul vilei. Cri<an $urda ;naintea lor+ ;ncercânds* prind* din mers fluturi cu <epcu&a de joceu. Nina se apropie de )inu <i ;ipuse m*ria pe $ra&- Nu e<ti ;n apele tale. 7i necauri5 ân*rul (aulian tres*ri. ;ncerc* s*âm$easc*  - Nimic important. ;i atinse o$raul cu degetele G<ti dr*gu&* c* teinteresei dar nu-i caul s*-&i faci 8pro$leme. Uiecare avem ilele noastre mai$leumarine.  Zgomot de frân* le r*suci capetele. #n automo$il al$ oprise ;n fa&a cur&ii.  - G 9ercedesul Ciprienilor: . e=clam* )inu (aulian+ repeindu-se sprepoart*.  - Ciudat+ ;ngân* Nina surprins*. Ziceau c* nu vin... Oricum+ nu a<a devreme.  )inu descise poarta. O mân* mic*+ $ronat* flutur* 8salut8 prin geamuldescis.Nina se mir* cu voce tare .- G numai )ora 5:  9a<ina se strecur* prudent prin desciderea relativ ;ngust*. )inu o dirijacu un glas care Ninei i se p*ru gâfâit+ de parc* ar fi alergat trei lege+ f*r*s*-<i trag* sufletul. ;l cercet* surprins*. Gra transfigurat+ $*r$ia ;i tremurae=act ca a lui Cri<an când ;l podidea plânsul.  ;n&elesese dintr-odat* <i avu un <oc5. (arc* se f*cuse $rusc iumin* ;ntr-o;nc*pere neguroas*. Ai mai ;n&elese instinctiv c* nu era vor$a de un simplucadril de a<ternut. ;i venir* ;n miri te cuvinte citite cândva8... (atim* grea+

Page 14: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 14/112

neagr* ca p*catul8.  ;i cuprinse pe amândoi cu privirea ;ncercând un ine=plica$il sentiment denelini<te.  9artorii erau unanim de acord c* sosirea )orei Ciprian cu pu&in ;nainte deprân+ constituise startul evenimentelor ce urmau s* se desf*<oare inurm*toarele ceasuri. (rotagoni<tii -c*ci to&i sau aproape to&i+ aveau s* devin*

personaje principale+ adânc implicate ;n conflictul care va duce ia crim*-descriau ;n acelea<i culori starea de tensiune+ atmosfera r*u prevestitoare dinloadn&a estival* a so&ilor )iamandesctt.  --a ;ntâmplat $nisc+ n-a< putea spune e=act când Gra pl*cut+ o duminic*o$i<nuit*+ senin* ca atâtea altele <i+ dintr-odat*+ am ;ncercat un fel dean=ietate. Ceva nemotivat <i cu atât mai #d$ur*tor.- ntuiam c* se petrece ceva+ dar mi-era imposi$il s* concretie...- * punem punctul pe 8i8+ domnule: Nenorocirea plutea ;n aer. (oli&ia re&inu unelement pe cât de esen&ial+ pe atât de derutant.9artorii p*reau loiali+ cooperau f*r* reeive<i cu toat* sinceritatea+ nu erau;n stare s* nominaliee m*car preumtiv asasinul  - (utem fi suspecta&i+ doar pentru c* ne aflam aduna&i gr*mad* ;n perimetntlrespectiv. (e nici unul ;ns* nul pot $*nui mai mult decât pe cel*lalt

o&i+ f*r* e=cep&ie se e=primau ;n acela<i sens.7ncetatorul stiivi o ;njur*tur* ;ntre din&i+ de<i era singur ;n $irou  - (arie pe ultimul dolar 0vânduse o cas* din provincie <i i$utise s*transforme suma ;n valut*E c* *<tia nu-s ;n&ele<i ;ntre ei. C*-s sinceri+ fir-armama lor a dracului... 2. Nasturele de sidef 

(ân* la urm*+ se satur* cu dou* ou* moi+ o ro<ie <i un $iscuit. ?inguri&a osp*l* ;n $aie. Ciuveta din $uc*t*rie+ plin* oci de vasele murdare adunate;ntr-o s*pt*mân*+ era categoric inaccesi$il*. Nici la mas* nu se putuse a<eaârtii unsuroase+ $orcane de iaurt consumate sau de dulcea&* cu celofanullipicios asediat de mu<te+ coji de ou* <i salam+ scrumiere nede<ertate+ mi=erulcu resturi de maione* ;n ecili$ru precar deasupra unor ce<ti de cafeaTdedesu$t oalele+ cr*ti&ele+ capacele <i ce tingiri or mai fi fost+ folosite lag*titul diurn. (este tot resturi de mâncare+ pu$ela ;ndesat* cu genunciul. Cenu mai ;nc*puse din gunoi+ fusese pus al*turi+ pe un iar.  B*trânul 9anole (aulian+ mâncând ;n picioare+ contempla lini<tit deastrul.  8;n definitiv+ e gospod*ria lui )inu+ dac* lui nu-i pas*Pnu v*d de ce m-arafecta pe mine8. r*ia o singur* spaim* invaia gândacilor ro<ii+ 8li$*rci8+cum le spunea mam*-sa+ cucoana 7gepsina 8)ac* &i-au intrat astea ;n cas*+ astea<i plo<ni&ele+ )oamne fere<te: po&i s*-i dai foc...8  (recautK (aulian depusese la toate col&urile din odaia lui doe de acid$oric <i a*r+ se aproviionase cu spraDuri dar <tia c* toate acestea suntineficiente dinaintea unui asediu serios.  Când se ;ntoarse ;n camera lui+ constat* c* se f*cuse aproape dou* <ijum*tate. )e o$icei+ la ora asta sfor*i cu gaeta c*ut* pe fa&*. 7i nu-i erasomn+ iar televiorul - program de duminic* - nu-1 interesa. Nu-1 interesa+ ;ngeneral. 

)e m uite ori+ 9anole reflecta âm$ind c*+ e=ceptând fenomenultelefon <i serviciile aparatului de radio+ atât el cât <i sor*-sa+ irgi+tr*iau e=act ca p*rin&ii lor+ acum o sut* de ani. Niciunul nu posedatelevior+ video+ casete 08ma<in*riile importante8 nu e=istau pentruei+ nu urcaser* niciodat* ;n avionT a$ar n-aveau ce ;nseamn* <i la cefolosesc cuvinte noi ca tele=+ fa=+ computer+ ignorau total cu ce se-ocup* ci$ernetica+ nu circulau cu metroul - de<i la (aris o f*cuser*+ca <i 8$*trânii lor8+ dat fiind c* fran&ujii aveau tren su$teran dinsecolul trecut - <i tr*geau n*dejdea s* moar* pe perina lor+ f*r* s*

Page 15: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 15/112

cunoasc* spitalul. ?a cinematograf+ nu-<i mai amintea când s* fi fostultima oar*. ;n orice ca+ ;nainte de a pleca Regele din &ar*. ;nscim$+ ;<i aducea aminte de primul film la care-1 dusese cucoana7gepsina ;n 1'2+ 8#ltimul vals 0)er lette JalerE8 cu da Jiist <iUrit Rasp.   B*trânul descise $ufetul supraetajat <i f*r* s* scotoceasc* - era de o

ordine pedant* - scoase a&*+ ac <i foarfeceT ca s* se descurce cu mormanul denasturi ace<tia tre$uiau tria&i+ apoi sorta&i identici sau doar din aceea<ifamilie+ culoare+ destina&ie <i ce drac de8 ru$ric* s-o mai ivi pe parcurs.Ocelarii ;i alunecar* ca de o$icei+ spre vârful nasului+ 

;<i trecu degetul gros peste suprafa&a lucie de sidef. 1 se p*ru curios c*dup* atâ&ia ani+ refle=ele ;n nuan&ele curcu$eului r*m*seser* proaspete. Gra unnasture rotund+ cu picioru<+ cât o moned* de trei lei. #n nasture de a<ternut.)e la a<ternutul lui de nunt*...  B*trânul ;<i ;mpreun* palmele ;n dreptul gurii+ ca intr-o rug*ciune.?umini&a ... (arc* nici n-ar fi e=istat. Nimeni nu o pomenea+ el ;nsu<i segândea arareori la ea. 9urise de septicemie dup* doispreece ani de c*s*torie.)inu avea pe atunci patru ani<ori <i dac* nu i-ar fi fost team* de declara&ii

cinice+ ar fi putut concide c* *mislirea constituise unica ei misiune+singurul lucru pentru-care se n*scuse. Nu fusese fericit* dar nici nefericit*+nuavusese veleit*&i+ doruri sau ofuriT e=istase <i atâta tot. )esigur via&a celormai mul&i dintre noi nu ;nseamn* decât un cumplit anonimat dar o anumepersonalitate ;mprumut* relief altor destine. ?umini&a f*cea parte dintrepersoanele care se uit* lesne. )ealtfel o+ <i uitai ;ndat* ce p*r*sea o;nc*pere... (rivind+ de pild*+ un ta$lou cu toat* clasa 0;n mijloc diriginta+iar elevele a<eate dup* ;n*l&imeE promo&ia anului cutare+ dup* identificareaprompt* a vedetelor inerente oric*rui catalog+ ocii r*mân deasupra unei figuripe care memoria refu* s-o ;nsufle&easc* 87sta cine nai$a o mai fi58 , 8N-o &ii minte5 *n&ica ... Cam sear$*d* ea <icam $leaga.... t*tea ;n $anc*lâng* ennD )op...887+ da... da... (arc*...8  r*iser* doispreece ani ;mpreun* dar 9anole nici ai nu era prea sigur desentimentele lor. Oricum+ nu evoluau mai departe de perimetrul ra&iune+ mil*+acordul <i dorin&a conjugat* a am$elor familii <i+ indiscuta$il+ un anumerespect pentru persoana celuilalt+ sentiment fidel ;ntregii lor c*snicii.  9anole (aulian ;ncerc* s*-i reconstituie tr*s*turile+ dar fu incapa$il s*treac* dincolo de silueta oarecare+ 8pasa$il*8 cum se spunea pe atunci. 9aidegra$* ;<i amintea unele toalete+ am*nunte vestimentare+ dar figura su$ nici uncip. 8;n realitate+ pe ?umini&a n-o puteai descrie+ ciar având-o dinainteaocilor. otul era incert+ f*r* contur+ lipsit de orice caracteristic* poitiv*sau negativ*. ?umini&ei nu i-ai fi putut face ta$loul <i+ e=clus: caricatura.  Nici m*car rocia de mireas*+ una din ultimele capodopere ale Casei Jeiser -se c*s*toriser* ;n 1'4!+ ;naintea alegerilor din noiem$rie - nu i$utise s-ofac* mai frjumoas*.  irginia+ nu rea ;n fond+ dar teri$il de mauvaise langue o$servase c*trecucoana 7gepsina  8?umini&a: Ce nume neinspirat pentru o persoan* atâr de lipsit* destr*lucire:...89aic*-sa âm$ise ;n spatele voaletei  .8Crei c* 8Negurica8 ar fi cut-o mai atr*g*toare5... t: Ne aude lumea  Grau ;n $iseric*. Ai de auit+ auise cuscra. )âr*+ fire dominatoare <if*r* tact+ ;i comunicase fiic*-si scim$ul de replici.  ?umini&a nu pomenise nicioadat* un singur cuvând despreincident..66-..-61.- 6 6, 6  Reflectând ai+ cu discern*mântul vârstei <i limpeimea+reultat al decant*rii unor ;ntâmpl*ri veci+ $*trânul (aulian ;<i isec* ;nso&irea lor -+ dincolo de destin fusese reultatulcircumstan&elor speciale dinaintea c*rora caracterele sla$e se plia*totdeauna+ 6   nelul de logodn* ;l alesese ;mpreun* cu irginia+ care client* vece a

Page 16: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 16/112

vestitului 8Rec8 de pe Calea ictoriei+ &inuse s*-1 ;nso&easc*.-L Gra unsmarald pentru c* ?umini&iei i se p*rea c*- are oci veri 07<i: veri: Bolt*st*tut*+ icea irgiE montat ;ntre dou* perle ovale. ?uaser* dup* aceea o cafeala 8Corso8. or*-sa ;ncerca s*-1 demeticeasc* ;nainte de a fi prea târiu.  - 9anolic*+ ;&i jur c* n-am nimic cu ?umini&a. ;n fond+ e fat* $un*+lini<tit*+ n-o s*-&i dea dureri de cap. )ac* pe ea o ;n&eleg...

  ân*rul - pe atunci , (aulian o ;nv*luise ;ntr-o privire $lând*. irginiaera apetisant*+ gomotoas*+ elegant*. e c*s*torise la 1% ani <i de atunci nuprea avusese timp s* piard* cu familia. 9onden*+ ts*ind- intens fiecare i deparc* .ar fi fost ultima ;<i consuma e=isten&a ;ntre voiajurile ;n str*in*tate+cainoul din inaia+ viite <i recep&ii. B*r$atu-s*u+ avansat colonel ;n timpulr*$oiului+ ;i ;mp*rt*<ea f*r* reerve mentalitatea <i stilul de via&*. ?ocuiaula 8Motel #nion8+ pe 8Regal*8+ ;nciriind casele lor+ un apartament splendid -estrea irginiei - <i vila lui iti care prin opulen&a construc&iei <i vastulgr*dinii aducea mai degra$* a conac.  8Ne revine mult mai ieftin+ se justifica irginia dinaintea familieiscandaliate <i nu-mi $at capul cu slugile8. (rete=te: irginia+ ;n toat* via&aei+ ciar când s*r*cise nu avusese nici cea mai vag* idee despre economie.;nspe&*+ era mult mai comod s* &i se aduc* micul dejun pe tav* de la cofet*ria

7ngelescu aflat* peste drum+ s* iei masa la 8Continental8 sau 8Capsa8+ s* te;ntorci acas* indiferent de or* <i s* g*se<ti ordine+ flori ;n toate glastrele+c*ma<a de noapte c*lcat* de camerist* <i un a<ternut impeca$il+ prosoapelescim$ate ;n fiecare iT toate acestea f*r* s* te fi deranjat s* descii m*cargura. Ca gen+ irginia era tot atât de departe de ?umini&a ca eleormanul deCrucea udului+ <i 9anole ;ncepuse s* cicoteasc*.- )e ce râi5  - 9* ;ntre$ cum o ;n&elegi tu pe ?umini&a. (arc* a<a iceai. C* o ;n&elegi.  - Gi asta-i $un*: 7re 2 de ani $*tu&i pe mucie <i s-a s*turat s-o scoat*maman ;n lume. re$uie s* se caee iar un (aulian e o partid*. (e tine ;ns* nute ;n&eleg de loc. 9*car dac* a< <ti c* o iu$e<ti...  - Hin foarte mult la ea+ r*spunsese 9anole evaiv. O aprecie+ avem acelea<igusturi+ e o fire $lând*...  - docil*+ gospodin*+ neintrigant* <i a<a mai departe+ ;l ;ntrerupseirginia. Cunosc argumentele coanei 7gepsina.  irginia se discutase cu maic*-sa care pretindea c*-<i cunoa<te-feciorul.  8...9anolic* e sla$+ moale+ f*r* caracter+ cam tre$uie dus demân*...8   87tunci nu are nevoie de o oaie ca ?umini&a... ;i tre$uie o femeie tare+care s*- dinamiee...8  8#n c*pitan de pompieri+ nu5 7r fi o pacoste pentru amândoi. Ga l-ardispre&ui+ l-ar tiraniaWiar el ar sta toat* iua la col&+ fiindu-; fric* s* <istr*nute. irgi+ mi-au tre$uit <apteeci de ani ca s* ;n&eleg c* so&ii nutre$uie s* se completee+ ci s* fie croi&i din aceea<i stof*8.  8Bine+ m*mu&*+ dar de ce atâta gra$*5 9anolic* n-are nici 3I de ani... (oatese ive<te altcineva8.B*trâna cl*tinase din cap cu calm* ot*râre  8aic*-t*u nu mai e+ r*$oiul *sta le-a sucit pe toate de nu maiseam*n* cu nimic <i nu <tim ce ne mai a<teapt*. 9âine+ poimâine m*duc <i eu... 7< vrea s*-1 v*d aranjat. ?umini&a cum e ea ne;nsemnat*+fad* ca o piftie f*r* usturoi+ e din lumea noastr*. N-a< avea lini<te ;ngroap* s*-1 <tiu ;nsurat cu vreo leli&* de porti&* cu $asma <i m*rgeleal$astre8. . .  89am*: ?ucrurile .se vor ;ndrepta. 7m ascultat (arisul... (re<edinteleruman... eri+ la recep&ia ata<atului militar $ritanic+ consulul olande ;ispunea lui iti...8  Coana 7gcpsina alungase o musc* ine=istent*+ f*r* s* asculte. Nu sepretindea vreun cap politic+ dar pe ale dumneaiei le <tia.$ine. .  8(re<edintele ruman ... Ne desparte gârla a mare <i tramcarul nu duce pân*acolo. (arc* lui $adea6 on ;i pas* mult de mo<ia lui cumnatu-s*u on din7riona. (ân*6 una i alta+ avem guvern comunist iar cuconetul a ;nceput s* numai poarte p*l*rie+ s* nu le ia proletarii cu pietre. ?as*-1 pe 9anole ;n pace+

Page 17: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 17/112

atâta te rog.8  irginia+ ;ncredin&at* ;n scim$ de flerul ei politic <i de iL iminent*ofensiv* anti$ol<evic* din partea alia&ilor 0cestiune care ulterior o costasepatru ani de ;ncisoare comunist*E renun&ase s* o com$at*. 8G $*trân*+ dintr-aleei nu o sco&i. 9i-e mam*T e o femeie onest*+ dar tot de la 1%'I $roderie <i<er$eturi fine8.

  - Cu 9anolic* ;ns* avea o$liga&ia s* discute pân* a se comite irepara$ilulT7sta-i e=plicase <i lui iti.- G fratele meu mai mic.  - Care a crescut mare. ?as*-1 ;n pace+ aici sunt de acord cu $*trâna.  ;<i aranja cravata ;n fa&a oglinii. Reflectând lumina de la aplic*+monoclul p*rea un far aprins ;n mijlocul o$raului.- Hie nu-&i pas*+ dar pe mine m* doare.  - Ba-mi pas*+ replicase sec iti. ;n definitiv+ tre$uie s-o ia <i penefericita aia cineva...  U*r* a fi vreun psiolog+ mai degra$* inten&ionând un spirit+colonelul o nimerise. #n soi de mil*+ de jen* <i prea $un* cre<tere+;n fond o mare generoitate sufleteasc*+ ;l ;mpiedicase pe 9anoles*-<i deam*geasc* logodnica. ;<i f*cuse iluii+ comandase trusoul+

se m*rturisea prietenelor+ seconseilla cu maman 8Nu crei c* fe&elede mas* din damasc sunt mai practice5 Cele din oland* se <ifonea*;nc* din dulap+ nu le po&i a<terne f*r* un fier de c*lcat...8 Nu+ 9anolear fi fost incapa$il s* vitriolee un crâng de trandafiri a$ia;m$o$oci&i. Ai mai era un adev*r de care avea s*-<i dea seama maitâriu nu cunoscuse dragostea+ 0n-o va cunoa<te. u6cicdi 6*E <iot*rârea i se p*rea ;n&eleapt* 8?umini&a corespunde pe criteriiimportante+ familia o agrea* <i nu este mai rea decât multe altele...om fi mul&umi&i unul cu cel*lalt <i nu cred c* o persoan* moderat*poate pretinde mai mult...8   ?a aproape 3I de ani+ 9anole se considera un om matur <i intra ;no$liga&iile lui vis-â-vis de el ;nsu<i s* se comporte responsa$il+ s* a$andoneevisurile <i vis*rile+ 8s* simt* lucid8. ;nc* de la 14-1 ani+ ;nainte de aadormi imagina situa&ii eroice+ el fiind protagonist a$solut+ ova&ionat demul&ime+ culegând $atiste ude de lacrimile recuno<tin&ei. Uantasmele viaulocuri comune devenite clasice copii salva&i dintr-o cas* incendiat* sau de ia;nec+ o ân* $*lan*+ pu&in prin&es*+ sc*pat* din gearele unor $rigani al c*ror<ef+ pirat f*r* scrupule+ tuciuriu <i cu o cicatrice atenta ;n ce o prive<te la$unele <i cre<&ine<tile moravuri. Cli<eul forte el+ 9anole+ r*nit+ epuiat <i;nsângerat+ purtând ;n $ra&e+ ca pe un ginga< crin+ trupul f*r* cuno<tin&* al$londei frumuse&i..;n pragul re<edin&ei fastuoase+ mama ânei a$ia ;<ist*pâne<te ootele de plâns ;ntr-o $atist* de dantel* fin*. Gvident+ se l*sa cu8Nunta Zamfirei...8  8 C*s*toria - un succes - se cele$rase la 9*n*stirea Ca<;n ;n fe$ruarie 64".Cuconetul preent aprecia ulterior c* fusese una din. ultimele nun&i reu<ite aleBucure<tilor afla&i ;n pragul democra&iei populare.  Capriciul ?umini&ei - singurul manifestat ;ntr-o c*snicie ce avea s* dureedoar doispreece ani - fusese drumul cu troica+ r*mas legendar ;n arivaprietenilor <i a familiei. ania era autentic*+ scoas* parc* dintr-un $asm cucneji <i rusalce+ feerie de aur <i ac ro<uT telegarii smoli&i <i plini de focpogorâser* din aceea<i poveste. ie<irea din $iseric*+ ;n timp ce se l*sau;nveli&i. ;n pledurile de $lan*+ asedia&i de ova&ii <i aplaue+ ui 9anole de<iemo&ionat+ ;i trecu prin gând c* tot mise en scene-v merita protagoni<ti maiar*to<i.  ni&ial+ 9anole ;ncercase s* se opun* unui ecipaj atât de e=travagant. Grao fire modest*+ ferind conul de lumin* ai persoanelor desprecare se discut*+detesta ostenta&ia <i 8scandalul8.  Glogiile sau ciar modeste complimente care-: viau direct ;l *p*ceau+ ;icreeau o stare de tul$urare vecin* cu panic* <i o sena&ie fiic* dureroas*. Cumnici ?umini&a nu i se p*ruser* ar face parte din familia 8gomoto<ilor8+ dorin&aei care &inea de stilul unei irginii+ ;l descump*nise.ntervenise ins* Cucoana 7gepsina

Page 18: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 18/112

8?as-o drag*+ s*-<i fac* gustul. (ro$a$il c* a<a s-a visat ea mireas* a pai<pe-cin<p6e ani <i *sta nu-i vis s*-1 ai de dou* ori ;n via&*... Ai la o urm*+ cine<tie ce v* mai a<teapt*. Uericirea ne e dr*muit* ;n <ipuri de farmacie. Nu-s euprima care o ice.8  Zilele moorâte nu ;ntâriaser*. ?umini&a+ silit* de evenimente+ ;nv*&ase s*$at* la ma<in* cu dou* degete. Gra o dactilograf* mioap* <i mediocr* dar se

str*duia+ munc* silnic*+ s* fac* fa&*. Nu mai avusese capricii+ dar din câte ocuno<tea 9anole+ nici nu oftase. Uusese o so&ie supus*+ privindu-1 mereu ;n-ocipentru+ a citi cuvintele pe care le a<tepta de la ea <i $*trânul (aulian+.oricâts-ar fi str*duit+ nu-<i amintea s* se fi certat vreodat*.  8;n realitate+ n-ar fost ferici&i+ dar nici neferici&i <i nu cred c*vreunul din noi s*-1 fi deam*git pe cel*lalt8. or*-sa vulcanic* <itemperamentoas* se e=primase mai concret  8;ntre voi e o atmosfer* de nota !. 7&i trecut ca vai de capul vostruclasa.8  C*snicia irginiei era accidentat* <i vijelioas* dar ea o considera cusatisfac&ie ca fiind singura reu<it* din familieT 6o&i au fost persoaneadora$ile+ dar lua&i separat. ;n cuplu+ deveneau imposi$ili...8  - Atiu eu+ morm*i $*trânul (aulian+ a<a o fi... )ac* stai <i te gânde<ti+

nici )inu n-a prea nimerit-o... Noroc c* nu pune la inim*.  R*sfir* nasturii <i se opri la un $uton de c*ma<* emailat+ str*puns.de ospinel*. R*m*sese unul singur. (erecea o pierduse )inu ciar a nunta cu@igeta. 9anole ;i d*ruise straiul de ginere -veciul lui frac <i $utonii.recuser* ni<te ani+ proletarii se ;m$urgeiser*+ ;ncepuser* s* guste solemnul<i elegan&a jacetei rândunic*+ a papillonului. 8;nc* pu&in <i &ilindrul va lualocul odioasei <epci cu loinci8.  im&i somnul dându-i târcoale. ;ncise fereastra <i se ;ntinse pe divan.rase pledul cu un suspin de mul&umire. ;i pl*cea s* doarm* dup*-amiaa <i cânddormea+ ;i pl*cea s*-i fie cald.  8)e fapt+ atunci+ cu )inu+ nu <tiu $ine ce s-a ;ntâmplat... Gu nu puteam s*m* amestec...8  elefonul $locat+ târâi tril de greiere ;n lini<tea od*ii. ;<i astup*urecea cu pui<orul aflat la ;ndemân*. ;n curând+ adormi.  )ora Ciprian f*cea parte din acea categorie de femei+ ;ndeo$<tecontroversate+ care f*r* a avea vreo ;nsu<ire de e=cep&ie+ erau totu<i frumoase.Uemeile despre care+ ;n genere+ se vor$e<te mult+ despre care suratele+ disecândla milimetru+ concluionea* pline de venin 8o escroac*+ totu-i f*c*tur* <ifi&e+ dar $*r$a&;i-s pro<ti8. 7semeni lor+ $*r$a&ii mai cusurgii+ amatori desplendori concrete+ geometrice care notau o femeie &inând seama de rigl*+ ecer+compas ca la concursurile-târg de frumuse&e diagnosticau 89da+ e ceva+ dartotul &ine de tinere&e. N-are elemente+-la cel mult 2+ i 3I de ani+ eispr*vit*.+.8+ .  )ar )ora dep*<ise $ini<or fatidicul 2% <i continua s* r*mân* la fel deireisti$il*. )intre toate cuno<tin&ele ei+ doar Nina+ ea ;ns*<i preen&* fiic*remarca$ila <i cu ociul versat al fostului manecin+ ;i identificase cel maicorect tipul de frumuse&e 6,8  8)ora e clasica la $eaut_ dit dia$le. Nu are date e=traordinare+ de acord cuvoi+ dar totul se armoniea*+ ;i st* $ine <i str*luce<te8.7micele d*deau cu gura 8Uaci tu pe generoasa: Nu are nici o calitate8.8)ar nici defecte8.8Ocii sunt prea mici+ de câine ...8  8;n scim$+ ovalul fe&ei perfect. Ce te faci cu ocii lui # aDlof pe ofigur* de cal5 Ai n-a< ice c*-i tocmai lipsit* de elemente. 7&i mai v*utasemenea piele5 enul <i carna&ia sunt unice+ ap*rui minunat+ surâsulfermec*tor. )istinc&ia+ silueta gra&ioas*+ felul ;n care <tie s* poarte o ain*sunt $a<ca:887ia e+ c* <tie s* se aranjee...8 

)ora e=plicase ;n stilul ei direct <i succint c* se plictisise la e=poi&ie.

Page 19: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 19/112

Ca am*nunt mai amuant+ semnalase defilarea unui dalma&ian. t*pân*-sa se;m$r*case asortat+ respectiv ;ntr-o rocie al$* stropit* cu $uline negre detoate m*rimile. Cuplul avusese succes. ;n rest+ nimic interesant. (e Nelu ;ll*sase ;n drum+ la ediu. Nu ispr*vise un material <i preferase s* lucree acum+decât s* se scoale mâine cu noaptea ;n cap.  Nina ;i strecur* o privire p*trun*toare dar nu deslu<i nimic su$ masca de

volu$ilitate. )ora ar*ta proasp*t*+ $ine dispus* iar rocia de fular cu un desenvag ;i veneau de minune. Nimeni nu <tia mai $ine ca ea s*-<i+ potriveasc*toaleta ;n func&ie de ile6+ moment+ conven&ii <i ciar stare de spirit.  iesta de dup* prân intrase ;n o$iceiul duminicilor de la nagov. 7dic*+timp de o or* pân* pe la patru+ fiecare f*cea ce-1 t*ia capul. @igeta+ de regul*ostenit*+ se retr*gea ;n una din od*ile de oaspe&i. )e fapt+ nu dormea ci ;<irepara cu aten&ie maciajul. Cri<an avea li$er+ putea s* se $enguie pringr*din*+ dar far* g*l*gie+ iar Nina era ;ncântat* c* poate face ordine ;n$uc*t*rie. Hinea s* ;ncuie vila <i s* plece la Bucure<ti odat* cu musafirii iarduminica urm*toare s* g*seasc* o cas* pus* a punct. otodat*+ detesta ca8fetele8 s-o ajute la vase sau la alte tre$uri. Gra tipicar*+ genul de cucoan*de ocolit de femeile de serviciu+ ;ndemânatec* <i rapid*.  8B*ie&ii8 ;ndeo$<te jucau ta$le ;n fundul gr*dinii sau+ când se sim&eau mai

vioi+ foot-$a;l cu Cri<an.  @ioni )iamandescu ;&i aprinse &igara. Cam plictisit+ n-ar fi <tiut s* spun*e=act ce avea cef s* fac*.- Ce ici+ )inule+ de-un 8!!85ân*rul (aulian avu un gest de esciv*. (*rea nervos+ nelini<tit+ ner*$d*tor.)ora privea pe fereastr*.- )inule+ insist* @ioni+ m-aui5e sim&i ciupit de spate <i se uit* nedumerit a nevast*-sa. :  (rivirea a&intit* a Ninei+ privire elocvent* doar ;ntre cei doi so&i dup* unnum*r de ani consuma&i ;mpreun*+ ;l f*cu s*-<i a$andonee $rusc sugestia. ;<i;ntinse ostentativ spinarea <i $ra&ele  - )e fapt+ m* simt cam toropit. Cred c* am s* iau pild* de la @igeta. 9*-ntind pu&in...- #nde-i $*iatul5 se interes* Nina.- ;n gr*din*. 7 g*sit un arici... Uiecare cu ale lui... )ora se r*suci cuvioiciune- erios5 N-am mai v*ut un arici din copil*rie. #nde e5  - (e lâng* castani+ spuse leneA @ioni. )ai tu de el c* n-om fi ;n MDde (arQ.- ii cu mine+ )inule5  Când r*mase singur cu nevast*-sa+ )iamandescu se interes* iritat- Ce &i s-a n**rit+ drag*5 9-ai ;nne$unit cu semnele.  Nina ;l m*sur* cu ironie $lând*. 7l*turi de @ioni+ aparent fragil+ p*reatotdeauna du$lu mar&ial*- e credeam mai di$aci+ fiulue.- Ce nai$a vrei s* spui5  - C* m* surprini. u+ marele Cassanova+ suprae=pert in materie...- ?as* vr*jala:  -... n-ai 8flairat8 o idil* de mari propor&ii N*rile i se umflat* )up*nasul meu+ de dramatice+ ucig*toare propor&ii: +  @ioni o m*sur* pe su$ sprâncene. 7<a+ cu n*rile suflecate+ sem*na cu o iap*n*r*va<*.- Cine+ m*5 7r*t* cu $*r$ia spre gr*din* h<tia doi5 )inu <i)ora5- 7i gicit.)iamandescu d*du din mân* a leamite- G<ti neserioas*. #ltimii oameni care se vor cupla vreodat*.- )e ce5  - )inu nu-i genul )orei. G prea m*m*ligu&* cu $rân*+ ea trage lapicanterii.Nina ;<i ;nfipse &igara ;n col&ul gurii.- 7dic* unul a<a+ ca tine...  - Nu-i vor$a despre mine+ rosti $lând. 7i cef s* te cer&i5 au poate &i-e

Page 20: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 20/112

dor de sena&ii...  8* te cer&i8. @ioni pretindea c* el nu se ceart* niciodat*. Nina ridic* dinumeri  - Nu am. cef nici de una+ nici de alta. 7m sim&it doar c* ei nu doreaunimic altceva decât s* r*mân* singuri. e-am ;mpiedicat s*-i talonei.  )iamandescu r*mase pu&in derutat. Nina avea fiair+ pe el+ de pild*+ nu-1

suspectase niciodat* ;n mod gratuit. ;i mirosea pân* <i tentativele e<uate. Când;i pl*cea o femeie+ Nina o <tia cu cel pu&in cinci minute ;naintea ui.- G<ti sigur*5Nina ;i ;ntoarse spatele <i ;ncepu s* adune farfuriile de pe mas*  - 7tât cât po&i fi de sigur ;n asemenea situa&ii. Gra suficient s* te ui&ila )inu+ când a sosit ea. N-am v*ut pe cineva vreodat* care s* par* maifericit+ decât la cinema.- Ciar a<a+ m*5:Nina+ cu i$ricul ;n mân*+ ;l privi lung  - O fericire care-i sfâ<ia sufletul+ dar+ fire<te+ asta-i peste puterea tade ;n&elegere. 

- )ora+ nu mai putem continua a<a. Gu unul+ ;n orice ca nu mainntr -  Uemeia âm$i  - Oare de câte milioane de ori+ ;n mii <i mii de ani s -a pronun&at fraaasta5  - Nu <tiu <i nici nu-mi pas*. Atiu doar c* pe mine clandestinitatea m*ucide.  )ora ;l prinse de $*r$ie <i pentru câteva clipe oci ;n oci+ privirile lise ;necar*. (e cipul lui )inu+ $uc*liu <i jovial de 8$*iat dulce8+ acumcrispat+ e=presia de nefericire p*rea <i mai dureroas*.  e refugiaser* lâng* idul de la cap*tul gr*dinii. )in vila vecin*str*$*teau gomote specifice duminica unor $ucure<teni petrecut* la &ar*.Clincet de vesel*+ un transistor descis non-top+ susurul unui furtun+glasuri vesele apostrofându-se cu inten&ii spirituale urmate de oote de râs+nemotivate pentru un str*in care i-ar fi ascultat din spatele gardului+  8;n materie de glume nes*rate+ femeile sunt campioane+ ii trecu )orei prinminte+ dar tot nu renun&*8+  ;<i sim&ea inima grea iar contrastul cu gr*dina radioas* - tot tacâmulflori+ arome+ mult verde str*lucitor+ gâe+ soare filtrat de ramurile copacilor+p*s*rele arnice de gur*+ pân* <i un nori<or ca un $ulg*re de a*r pe $*&vârlit de o pensul* cuminte pe un cer abuarelat- o f*cea <i mai nefericit*.  )inu se aplec* <i-i s*rut* mâinile+ r*mânând cu capul ;n poalele de m*tase.)ora ;i trecu degetele prin p*rul castaniu+ m*t*sos ca al unui copil.  - )ora+ e prima oar* când iu$esc+ <i ;<i s*lt* capul parc* surprins depropria descoperire.- 7<a spunem totdeauna- ur:- )e ce te-ai ;nsurat5(e-cipul $*r$atului se ivi o scim* de iritare.- G o poveste complicat*... 7vem atât de pu&in timp la dispoi&ie. O lu* pedup* umeri. )ora i se cui$*ri la piept cu un suspin. Odurea inima de fericire.- re$uie s* ;n&eleg c* n-ai iu$it-o pe @igeta.- Nu m* o$liga s* fiu mitocan. Nu contea*...)or rupse o fum* de ieder* <i o duse la $ue. Rosti gânditoare  - (entru mine situa&ia e mai dificil*. Cât a< fi de ingrat*+ nu-i potrepro<a nimic lui 9elu. G $*r$atul pe care-1 cuno<ti...7proape des*vâr<it.  Nu-<i ispr*vi gândul. )inu primi lovitura in plin. ;n general fire $lând*+

Page 21: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 21/112

construc&ie fericit* mul&umit cu el ;nsu<i+ nu cunoscuse invidia pân* a se fi;ndr*gostit de )ora. )ar era prea modest+ avea prea mult $un sim&. ca s* nu-<idea seama c* Nelu+ un $*r$at str*lucitor+ ii era superior din toate punctele devedere. trânse degetele )orei+ asigurându-se stângaci- )ar m* iu$e<ti pe mine...  - (e tine+ âm$i )ora <i cafeniul ocilor aprinându-se+ deveni dintr-o dat*

auriu. )e<i )umneaeu mi-e martor+ nu <tiu de ce nu-1 iu$esc pe Nelu mai mult.  ;i aveau amândoi ;naintea ocilor o cruce de om+ $ine idit+ cu privirea;nv*p*iat* de foc permanent. ;ntreaga lui f*ptur* emana $*r$*&ia+ iar p*rul <i$ar$a neagr* ;l f*ceau s* semene cu un condotier. otul la el - e=presia+vor$ele+ temperamentul-era ;nfl*c*rat+ dând permanent sena&ia c* arde+ c*tr*ie<te la temperaturi <i intensit*&i ame&itoare. #n individ str*lucitor darincomod ;n preen&a lui+ limfaticii+ structurile anemice ;ncercau o stare dedisconfort. Ceea ce-i impresiona pe anali<tii mai fini+ ;ndeo$<te sceptici+ eralipsa oric*rui sentiment de *d*rnicie. Ciprian tr*ia paro=istic momentul+ignora total efemerul. @lasul r*sun*tor+ vulcanul din el ;n permanent* erup&ie+nelini<tea constructiv* ;l *r*eau marelui tri$unai de strad*.  - G poate o flac*r* prea puternic* pentru tine+ <opti ;ntr-un târiu tân*rul(aulian. Nu toat* lumea suport* aceea<i temperatur* sau o lumin* or$itoare.

  )ora tres*ri de insolitul o$serva&iei de<i pe ea se socotea o femeieputernic*. ;<i ;ncipuia c* nu se sim&ise niciodat* cople<it* de personalitatealui Nelu.  - Nu <tiu+ ;ngân* <i era sincer*+ adic* nu <tiu de ce te iu$esc pe tine <inu pe el. otul mi se pare de ne;n&eles... Ne cunoa<tem de atâ&ia ani... )e ce atre$uit s* se ;ntâmple... s* ne aprindem tocmai acuma...  e ;ntâmplase de reveillon. #n reveillon mic $urge2 8nu te mai po&iapropia de restaurante+ pre&urile sunt isterice8- <i ;n care nu se petrecusenimic special ;n afar* de faptul c* se ;ndr*gostiser* pân* peste cap unul decel*lalt. ;n timpul unui dans. angou. )inu o strânsese ceva mai tare. )ora ;<isim&ise tâmpla ;nflorit* la r*suflarea lui. Ocii se c*utaser*. Buele seg*siser* singure. e iu$iser* ciar ;n aceea<i noapte ;n $aie+ ignorândtrivialul+ ;nfruntând toate riscurile. Uusese peste puterile lor s* sest*pâneasc*. )inu nu era un vulgar aventurier de ocaie -8acum e momentul+ cecontea*: ascensor+ compartiment de tren sau un <an&. numai noroi s* nu fie8+)ora nu era o plaisiris;* ieftin* 8)e ce nu+ dac*-mi face pl*cere5 Ce+ amcontor58  8Ai totu<i nu ne-am sim&it ru<ina&i dup* aceea8+ aveau s* <i-o repete.recuser* <ase luni de atunci iar dogoarea dragostei devenise n*pranic*+ dene;ndurat. e ;ntâlneau destul de frecvent ;ntr-un apartament ;nciriat din onari$unalului+ f*r* a fi necesare e=i$i&ii speciale @igeta invulnera$il*+ deneatins ;n suprema&ia ei a$solut* nu era $*nuitoare - Nelu+ prins de politic*+&*r*nist ;nfocat din str*$unici 0conservatoriE era atât de a$sor$it <i ve<nic pedrumuri+ ;ncât nici nu-i trecea prin gând s* controlee intinerariile nevesti-si. )inu ;ns* nu mai suporta <i nici nu vedea ra&iunea pentru care ar continuas* se iu$easc* pe furi<.  - rem s* fim ;mpreun*+ ne-am spus-o de mii de ori: 7tunci de ce nuac&ion*m5)ora se gemui ;ntre umeri <i se lipi mai tare de $*r$at. O al$in* le d*deatârcoale ;ntr-un ig-ag de ungiuri ascu&ite. )inu o alung* enervat. )ora râse- Atiai c* *sta era $laonul Bonapar&ilor5 7l$inele uria<e5- ?as*-1 pe *la: pune+ de ce nu ne ot*râm odat*5  - Nu <tiu+ <opti )ora. 9i-e fric*. Ai mi-e jen*. itua&iile astea sunt <imai peni$ile când se petrec ;ntre prieteni... 6@igeta mi-e apropiat*...  - Mai s* fim serio<i: @igeta n-a avut ;n via&a ei prieteni. Ceea ce nue=ist* nu se poate strica sau pierde... e implor+ )ora+ ot*r*<te-te. untem;nc* tineri+ mai putem avea copii...- ?a Cri<an te-ai gândit5)inu ;<i ;ndrept* mijlocul. 7prinse dou* &ig*ri.  - e va o$i<nui cu situa&ia. Copiii uit* repede... ?a urma urmei+ nu-iprimul ca+ gem tri$unalele de divor&uri cu minori. 7scult*-m*+ iu$ito+ când nuvrei s* faci ceva+ se g*sesc totdeauna o mie de motive ra&ionale.

Page 22: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 22/112

- )ora ;i astup* gura  - )ar vreau: Ai eu vreau:... ?as*-mi doar pu&in r*ga. Nu pot+ ;n&elegi+ nupot s* m* duc pur <i simplu la Nelu <i s*-i spun c* plec. 7<a+ din senin:B*r$atul o privi ironic- Ai cum ai de gând s*-1 preg*te<ti5 9* interesea* tenica.- )egea$a m* persiflei. ;&i spun ce simt. N-am curaj+ asta e:

- Bine+ ;&i fac eu curaj. )isear*+ vor$esc cu @igeta. Ocii mici+ cafenii ai)orei se c*scar* de spaim*- G<ti ne$un5

  - Nu te speria: O anun& doar c* divor&e. 7tât. Nu pomenesc nimic despretine.- e rog+ mai a<teapt*... e implor... Nu ai...  - )e ce5 Când am ceva .infect de f*cut+ nu amân. cap de o o$sesie...)ora oft*. ;<i ;nfipse degetele. ;n p*r- Nu te-a< fi creut atât de ot*rât+ de tran<ant.+ ;n fond+ $rutal.  - (entru c* n-am dorit niciodat* ceva cu intensitate. Cu toat* fiin&a mea.Atii+ râdeam de genul *sta de frae. 9i se p*reau ridicole <i goale prindemonetiare+ venturianisme. 7cum le simr <i pu&in uni pas* c* au. mai fost

spuse ;naintea mea.  - Ce scandal va fi+ )umneeule: Ce $ârf*:. Ce-or s* ic* )iamande<tii5-Ce s* ic*5 a fi pu&in* sena&ie la ;nceput+ dup* are totul intr* ;n comun+ar primele momente de sena&ie se vor consuma f*r* noi.. -Ce vrei s* spui5  - 9itic* ordan+ un fost coleg de liceu m* invit* ;n talia. -a sta$ilitacolo de vreo ece ani+ <i dup* câte ;n&eleg+ a i$it-o. )ar asta-i alt*cestie... Ziceam c* introducem urgent ac&iunile de divor& <i ;n aceea<isear*... Zâm$i nesigur+ c*utând ocii )orei )*m $ici <i o &inem Nord-est...Cine ne ;mpiedic*5)ora râse nervos. Ocii ;i sclipeau+ rosti mecanic- G<ti ne$un de-a $inelea:  - )e ce+ iu$ito5 a fi voiajul nostru de nunt*. ?una noastr* de miere.9itic* locuie<te ciar la Civitaveccia. ;&i ;ncipui ceva mai romantic5 Ne vomiu$i ;n atmosfer* e$astian... Când eram pu<ti+ m* pr*p*deam dup* piesa asta+ amv*ut-o de vreo cin<pe ori+ am citit totul despre Civita+ <tiu pân* <i numele(apilor ;nmormânta&i acolo o gr*mad* de #r$ani+ nocen&i+ @rigori+ loani+(iu<i+ Cimitirul colc*ie de cei+ tiare <i glo$uri...- Ce-s alea5 râse )ora.  - im$olurile paplit*&ii+ mica mea 8seralist*8+ ;nsemnate pe pietrelefunerare. (o&i s* m* crei+ voi fi un gid competent.  ;i ;ntinse $uele. )inu avârli &igara <i o cuprinse ;n $ra&e. (atimas*l$atec*+ nimicitoare le cople<ea f*pturile. Clipe de uitare divine+ pe oplanet* necunoscut*...  )ora+ cu respira&ia t*iat*+ descise ocii. (e gard+ o st*ncu&* se sucea+&op*ia+ d*dea din aripi. im&i $ra&elelui lui )inu crispându-se <i ;ntoarseinstinctiv capul.  Cri<an+ cu un colac din ramuri de o&etar petrecut ;n jurul galului+ seoprise la câ&iva pa<i de ei. (e o$r*jorul palid tremurau pete de um$r* <i lumin*nestatornice.e r*suci $rusc <i o lu* la fug*.

- Oare de când st*tea acolo5  ;ncepu s*-<i aranjee &inuta <i p*rul ce gesturile precipitate+caracteristice flagrantului delict. )inu respir* adânc.- N-am idee+ dar te asigur c* a v*ut destul. )ora se sim&ea ;n pragullacrimilor- Ce situa&ie ori$ila: @roteasc*: ;mi vine s*... s*...  - Nu-&i pierde calmul+ spuse )inu.;n realitate se sim&ea <i el nelini<tit+dar mai ales jenat. 7semenea cli<ee nu sunt pentru uul copilului ciar dac*femeia pe care o &ii ;n $ra&e este mama lui.- Mai+ iu$ito: Nu ne r*mâne decât s* ne ;ntoarcem..-... 9* a<tept la ce-i mai r*u+ rosti r*gu<it* de emo&ie )ora. Ce impruden&* din

Page 23: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 23/112

partea noastr*: Crei c* o s*-i spun*5aulian ;ncerc* s* râd*+ dar nu reu<i decât ni<te sunete sum$re.  - )raga mea.+ ce s*-&i6spun5 Ma$ar n-am: Ai pentru mine ca <i pentru Cri<an+premiera e a$solut*.)inu ;<i consult* ceasul. 4 f*r* un sfert.- 7<a+ ai ice c* nu sa ;ntâmplat nimic.

- 9i-e groanic de fric*+ sufl* )ora.U*r* s-o ating*+ )inu sim&i c* are mâinile ;nge&ate.  8;n momente critice+ oamenii pierd sim&ul propor&iilor8+ dar ;<i p*str*gândul. )ora n-avea cef acum de aforisme. 9ai degra$* i-ar face $ine un coniac.Ai lui. Cuprinse intr-o privire priveli<tea familiar*. Nu se scim$ase nimictotul ca de o$icei+ ;nsorit+ cald+ placidT caise-longe-ul su$ castan+ mingea deplastic uitat* al*turi+ ma<ina+ ele tuns iar$* lâng* idul casei... (rinfereastra descis* a $uc*t*riei se *rea cu intermiten&e capul <i $ustul Ninei+tre$*luind ;ntre $ufet <i ciuvet*. ;<i ridic* ocii spre camerele de oaspe&i.  - @igeta ;nc* nu s-a sculat+ spuse printre din&i. alueaua e co$orât*.(e )ora o trecu un frison- #nde-o fi $*iatul5- edem noi... Mai+ ;ncearc* s* âm$e<ti.

e oprir* ;n pragul $uc*t*riei. )inu ar$or* drapel s*r$*toresc- Mello: Ce face mica gospodin*5  Nina ;ntoarse capul <i le arunc* o privire p*tunâtoare. 7<a ; se p*ru)orei.  - @ata+ am terminat... ;<i <terse mâinile <i ag*&* <or&ul inir-uin cui+lâng* frigider. re&i o cafea5  )ora d*du din cap. )inu ;<i prinse+ $*r$ia ;ntre degete cu un aer gânditor- Nu-i o idee rea+ dar cred c* nu ne ar strica <i un deget de alcool...  urn* ;n paare <i Nina constat* c* mâinile+ f*r* s*-i tremure propriu is+aveau-o fe$rilitate neo$i<nuit*. Nici )ora nu p*rea ;n apele ei. ot mâinileerau curioase. Ga+ atât de natural*+ cu gesturi gra&ioase <i deinvolte+ acumparc* nu <tia ce s* fac* cu ele. Ca o diletant* pe scena unui teatru de amatori.)inu $*u cu poft* <i ;<i repei capul spre etaj- Ce fac6 *ia5 9ai dorm5  - 7cu<i+ acu<i apar <i ei+ surâse Nina+ imediat ce le miroase a cafea..  )intr-o dat* i se f*cu mil* de cei doi+ ar fi vrut s*-i ocroteasc*. Ai )ora+a<a cum o vedea acum+ speriat* <i p*r*sit*+ ;i devenise simpatic*. N-o maisim&ea adversar* <i inima i se ;m$lâni. U*r* vreun motiv concret+ ar fi vrut caei doi s* fie ferici&i.  8(ro$a$il am voca&ie de codoa<*...8 ;<i aminti de maic*-sa. )up* ce;mplinise 4I de ani+ ;ncepuse s* ai$* o ;n&elegere <i simpatie special* pentruamorurile ne;ng*duite. ransmitea scrisori+ ;nlesnea rende-vous-uri+ acoperea<i favoria de la ;n*l&imea unei v*duvii respecta$ile. (rietenelor apropiate le;mprumuta casa.;n asemenea ocaii+ viiona un film+ lua un aperitiv la 8Capsa8<i ;ncerca un .;n*l&*tor <i cre<tinesc sentiment de 8ajut*-&i aproapele8.)inu se interes*+ f*când eforturi s* par* firesc- )ar Cri<an pe unde o fi5 ?-ai v*ut5  )ora intui cât de greu ;i venise s* pun* ;ntre$area. e ridic* $rusc ;npicioare. Nu-i p*sa ce va spune Nina. im&ea c* nu mai poate reista singur*tensiunii.- )raga mea... * nu te superi+ dar eu tre$uie s* plec.  8G mai complicat decât mi-am ;ncipuit8+ traduse Nina+ simulând surpria- Ce s-a ;ntâmplat5 Nu &i-e $ine5

!1

  - art*-m*... re$uie s* plec... 7m.o migren* ori$il*... eu*-m* fa&* de...<i ar*t* vag spre cas*+- )ar...  e<i precipitat <i travers* curtea aproape ;n fug*. )inu ;ncerc* s-oopreasc*

Page 24: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 24/112

- 7<teapt*... Nu te pripi... 7cum ciar c* dai de $*nuit...- Nu-mi pas*. Nu mai suport:- ;n alul *sta nu po&i conduce.- u nu ;n&elegi c* nu mai reist5 7ccentele de isterie ;i str*pungeau glasul.  )inu r*mase cu ocii pe <osea. 9ercedesul al$ disp*ruse ca on*luc*. 1

8Cum conduce+ )umneeule: Nu tre$uia s-o las ...8 ;n ma<in* era sufocant dar @igeta+ de teama curentului nu accepta ca geamul

s* fie descis mai mult. de ece centimetri <i asta pe partea lui )inu+ Gra+f*r* s* <tie de ce+ vag iritât*.a$ia a<tepta s* ajung* acas*. ;<i sim&ea ca deplum$ picioarele umflate ;n escarpenii ;nci<i+ gata s* pocneasc* <i tânjea dup*un ligean cu ap* rece. O opera&ie vulgar* f*r* ;ndoial*+ dar camera de $aie areslav* )omnului: o u<*.  - Cred c* n-o s* mai mergem la nagov. O$oseal*+ plictiseal*+ pierdere detimp...  - 7i dreptate+ spuse ma<inal )inu gândindu-se la cu totul alte ra&iuni.  ;l ;ngrijora Cri<an. Ca de o$icei+ st*tea pe $anceta din spate. `: c*utamereu prin oglinda retrovioare dar $*iatul ;i ocolea privirea. (ân* <i @igeta

o$serv* c*-i neo$i<nuit de lini<tit.- e doare ceva5Hinea ;n felul ei a $*iat dat f*r* e=cese <i ;ntr-un cip ciudat+ ;n primulrând+ nu admitea s* se ;m$oln*veasc*. Uaptul ;n sine o enerva. 7 fi $olnav+indispus+ ostenit <i ;ntr-un fel centrul aten&iei era monopolul ei e=clusiv.Când totu<i Cri<an c*dea la pat - inerentele r*celi sau contagioasele copil*riei- cineva era vinovat. Uie )inu+ fie $unicu-s*u l-au &inut ;n curent sau ;nsoare+ i-au dat prea mult* ;nge&at*+ pr*jiturile de cofet*rie sunt otrav*+ l-aul*sat+ s* plece de$r*cat etc...- e-am ;nte$at ceva+ se r*sti @igeta.- Nu m* doare nimic.  )inu ar$or* un aer vesel. ;i prinse mâna reemat* de sp*tar. Gra moale+ cudegetele reci <i umede.- G<ti o$osit+ fl*c*u5Cri<an ;<i retrase mâna <i nu r*spunse.  )inu gar* ma<ina ;ntâriind câteva minute. ?ini<tea din cas* i se p*ruap*s*toare de<i nu era un fapt neo$i<nuit. @igeta se retr*gea imediat ce ajungeaacas* ocupând $aia un ceas+ dup* care nu mai p*r*sea dormitorul. ;<i supravegeasilueta <i seara nu $ea decât un paar cu lapte sau suc de fructe. )e masa <itoaleta $*iatului se ocupa )inu. Cât prive<te $*trânul+ acesta o evita pe câtpoai$il 89ai r*ru& <i mai dr*gu&... G mai s*n*tos...8 <i p*r*sea odaia doardup* ce auea du<ul de la etaj.  + Ciudat+ reflect* )inu+ era doar faptul c* nu se auea glasul lui Cri<an.87 intrat la tata pro$a$il...8  ;<i lipi urecea de u<a $*trânului. @lasurile celor doi se ;ntret*iau+peisaj sonor nedeslu<it. 87m s* v*d mai târiu ce-i cu el. Cu cât m* voicomporta mai natural+ cu atât va fi mai $ine... )eocamdat* tre$uie s* discut [email protected]  ntr* ;n $uc*t*rie <i se lu* cu mâinile de cap. Oale+ vase vrai<te+murd*rie+ mu<te+ n-aveai pe unde c*lca. ;n fond+ <tia cum le l*sase+ iar *sta era decorul diurn cu e=cep&ia ilei+ <i eventual ;nc* una dup*+ cândvenea femeiaT pân* ai ;ns*+ 8am*nuntul8 nu-1 deranjase+ 87sta e: O s* mânc*m la$riceag8.  (reg*ti trei sandXicuri cu $rân* <i <unc*+ t*ie o ro<ie+ umplu o sond* cusuc de portocale <i duse tava ;n camera iui Cri<an. B*iatul era o$i<nuit cumesele la odaie. ;ndeose$i când aveau musafiri+ @igeta+ <i aici )inu era ;ntrutotul de acord+nu ;ng*duia preen&a copilului+ c*ruia ;n fond+ nu-i era preaurât. singur. 7vea casetofonul lui <i un televior mic+ sport.  )u<ul nu se mai auea <i tân*rul (aulian ;ncepu s* urce scara spre dormitor.e sim&ea nea<teptat de ot*rât <i lini<tit. 8(ro$a$il pentru c* <tiu+ dinainte.oat* cestiunea o va l*sa rece...8

Page 25: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 25/112

  9anole (aulian se sim&ea ;ncântat de 8viitele8 $*iatului. Nu era un $unicclasic+ nu <tia pove<ti+ nu-1 putea fascina cu ispr*vi e=traordinare dinpropria-i copil*rie pentru c* el ;nsu<i nu fusese un copil e=traordinar <i nuavea eapci.tate de fa$ula&ie+ nu era atot<tiutor invetând e=plica&ii ciar <iacolo unde ele nu e=istauT so$ru din timidate+ du se e=taia ;ndeajuns nicim*car când Cri<an ;i relata 8o cestie nemaipomenit*8 petrecut* ;n clas*+ la

$ain+ sau ;n ultimul episod cu Hestoasele Ninja.  ;n scim$+ 9anole ;l asculta cu r*$dare+ f*r* s* <i-o propun* ;l trata ;n ommare iar Cri<an+ neluat ;n seam* de maic*-sa+ considerat cu eflemea indulgent-duioas* de )inu+ se refugia ;n climatul <i atmosfera $unicului unde se sim&eapersoan* <i nu 8copilul8.  B*trânul ;<i a$andon* nasturii. e uit* la picioarele $ronate ale $*iatului;nc*l&ate ;n adida<i <i se gândi c* tot comple=ul ar fi avut nevoie serioas* deap* <i s*pun.  - Nu faci un du<5 7d*ug* gr*$it pentru ca nu cumva $*ie&elul s* se simt*dojenit 7i s* te r*core<ti- G mama ;n $aie.  t*tea pe col&ul divanului <i r*sucea ;ntre degete o motociclet* de plasticcât o cutie de ci$rituri. 9anole ;<i scoase ocelarii privindu-1 mai atent. )e

o$icei+ când se ;ntorcea de la nagov+ ;i turuia gura. Ce a v*ut pe <osea+ cumi-a ar*tat @ioni cui$ul mierloiului+ c* a mâncat c*p<uni culese de el+ a ;notat+s-a luat la ;ntrecere cu Nelu...- e-ai distrat $ine5Cri<an ;<i ridic* ocii mari+ cafenii. ;ntre$area c*u m*ciuc*- Coco: )e ce se s*rut* oamenii5  B*trânul c*sc* gura. )e fapt+ ;i c*use ma=ilarul l*sând s* se vad* proteag*l$uie.  - Cum adic*5 râse st;ngaci. 7ui ;ntre$are. )e ce se s*rut*... G omodalitate... adic* un fel de a-&i ar*ta dragostea... Gu nu te s*rut pe tine 5(u<tiul cl*mp*ni genele lungi  - Numai de iua mea sau când plec ;n vacan&*. )ar oamenii mari5 ;<i lu*inima ;n din&i <i complet*... nu pe frunte... (e gur*.  ?a<+ 9anole (aulian ocoli ocii copilului <i relu* sortatul nasturilor.9orm*i nedeslu<it- 7i s* ;n&elegi mai târiu.Cri<an concise pe $aa unei logici generat* de e=perien&a ;ntre$*rilor cur*spuns amânat totdeauna sine die -;nseamn* c* e de ru<ine...  B*trânul se f*cu c* nu aude. ;l a<tept* s* ias* <i ;&i aprinse una din celecinci &ig*ri ale ilei. Clar+ $*iatul surprinsese o situa&ie care-1 <ocase. arca s* se simt* <ocat+ ;n mod o$ligatoriu+ unul din partenerii ne;ng*duitei sceneidilice...- Cine5... )inu5... @igeta5  @igeta ;<i ispr*vise toaleta de noapte <i se culcase. ?a intrarea lui )inuatac* instictiv o poi&ie de afectat* o$oseal*. #n genunci ridicat+ cel*lalt;ntins+ mâinile r*stigniteT coama de p*r negru umplea perna. (urta o c*ma<* denoapte lung* din m*tase natural* ecrue+ croit* ca un furou. Uasonul ;n sine oincomoda - prea strâmt iar spatele ;i ;nge&a ciar <i vara - dar *sta eramodelul ar$orat de frumoasele din )allas. Rosti f*r* s* descid* ocii.- Ce i o$ositoare:... Cri<an a mâncat5- -am improviat ceva+..  )inu ;<i roti ocii prin ;nc*pere. im&ea c* aici se ;nceie cei ece ani dee=isten&* comun* cu femeia aceasta ;nstins* pe pat la nici doi metri de el+ Nu-<i $*tuse niciodat* capul cu analie su$tile dar realitatea nu putea fiignorat*. Uuseser* doi str*ini. (e peretele de lâng* oglind* se afla fotografia@igetei. #na din cele mai reu<ite poe ale ei pentru c* fotograful+ un artist8<i *la c*rat ;n talia8 <tiuse prin efecte de lumin* s*-i speculee la ma=imumfrumuse&ea e=otic* a ocilor. Restul o$raului se pierdea ;ntr-un claro$scurcare p*rea firesc...  8(e asta o vârl prima8+ gândi )inu. se p*rea normal ca @igeta s* se;ntoarc* la p*rin&i. =icuiau conforta$il ;ntr-un apartament de trei piese <ioricum+ vila asta era a lor+ a (aulienilor. Cum tot a (aulienilor era <i

Page 26: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 26/112

dormitorul de palisandru ;n care se aflau acum ca <i+ ;n principal+ tot ce seg*sea mai de soi ;n cas*. Uiresc+ lucrurile se cam degradaser*. ;mpliniser* <iele ni<te ani+ mult peste veac , toat* mo$ila apar&inuse p*rin&ilor lui 9anole -<i mai târiu+ din caua-s*r*ciei+ nici nu se punea pro$lema remontului serios.;n ce d prive<te pe @igeta+ timp de ece ani+ aceasta cooperase cu n*dejde laopera de degradare.

  87ici e nevoie de un me<ter veci+ care s* vad* meserie+ ;<i ise )inu.Orice o$iect e o pies* ...(ân* la remont+ ;ns*+ tre$uie deinfectat...8  e uit* cu sil* spre comoda splendid* ?ouis care f*cea vis-â- vis cutoaleta. )ac* tr*geai vreunul din sertare+ vomai. 7colo ;<i ;ngesuia @igetalingeria purtat*+ ciorapi scor&o<i+ cilo&i mai mult decât suspec&i+ furouri <isutiene n*cl*ite+ tot soiul de cârpe intime+ du$ioase+ infecte...  Când ie<ea ;ns* ;n târg+ se preenta impeca$il*. (e dinafar*. (e din*untrudoar când avea or* la croitoreas*. 7ltfel+ )inu ar fi putut povesti multe despresutienul cu $reteaua ;n ac de siguran&*+ despre cilotul f*r* elastic+ sus&inutde portjartier+ despre furourile plenite la cus*turi mai ales ;n dreptul<oldurilor puternice.  urprinsese anul trecut o remarc* a Ninei+ strecurat* - neauit ;<i;ncipuia ea - lui @;oni

  8Când te ui&i la @igeta+ nu-i po&i repro<a nimic+ dar nu <tiu de cenai$a am impresia c* e jegoas* la modul cel mai concret. (arc* mi-arfi fric* s*-i ridic rocia...8 Ciudat ;ns*+ c* pân* acum 8jegulnevesti-si8 nu-1 deranjase+ nu-i d*duse importan&*. ;l ;nregistrasef*r* reac&ii. 6@igeta ;ntredescise pleoapele- Ce faci5 Nu te culci5  - 9ai târiu+ spuse tân*rul (aulian cu &igara intre $ue+ scotocind dup*$ricet*. reau s* st*m de vor$*.Nevast*-sa descise ocii de-a$inelea  - Cred c* nu e<ti ;n toat* firea. 7m avut o i ori$il*+ migrena nu m-a l*sato secund*+ sunt...-... e<ti o$osit*+ <tiu+ dar tre$uie s* discut*m.  - )a: unt o$osit*+ ciar dac* un taur ca tine nu poate s* ;n&eleag* asta:- e rog+ nu ridica tonul. )ac* te-am jignii+ scu*-m*. @igeta pufni  - am sorrD: 9ersi pentru scen*. 9i-ai asigurat o noapte lini<tit*. 7cum+las*-m* in pace. e r*suci pe o parte+ $âj$âi pe noptier* <i ;ngi&i o pastil*cu aer de martir*.1)inu se ridic*. ravers* dormitorul <i se opri cu mâna pe clan&au<ii.  - Cum vrei+ @igeta. )oream doar s* te anun& c* mâine m* duc la avocatulR*dulescu.Uemeia se ol$*+ c*ut* din cer  - Ai de-âia ;mi strici somnul5 Ce-mi pas* mie de ;ntâlnirile tale cu to&igolanii5:  - (ro$a$il c* nu-&i pas*+ dar mi s-a p*rut corect s* te avertieinten&ione s* divor&e. Ai asta cât mai curând. Noapte $un* <i ;nc* o dat*+scu*-m*. 

Când v*u recuita - vodc*+ &ig*ri <i $ricet* - $*trânul nu fu surprins+ cimai degra$* ;ngrijorat. (reparativele avertiau asupra unei viite prelungite <iconfirmau impresia c* acolo+ la nagov+ se ;ntâmplase ceva. )e o$icei+ duminic*seara+ dup* iar$* verde+ )inu se mul&umea cu un cap $*gat pe u<* 8 ce faci+ monvieu=l otul ;n regul*58 dup* care intra ;n micul oficiu sanitar de a parter s*se spele. G=act ece minute. ;n alte ece minute improvia o cin* pentru Cri<an+;ngi&ea <i el ceva - totul ;n galop - gr*$indu-se s* se instalee la televior;nainte ca 87ctualit*&ile s* ;nceap*8.  Ca totdeauna discret+ 9anole nu-<i manifest* nedumerirea+ interesându-se petonul domestic <i cotidian al celor roda&i de via&a ;n comun- Ce face $*iatul5 7 mâncat5  - )a+ spuse )inu cu spatele ;ntors sco&ând din $ufet dou* paare. -a <i

Page 27: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 27/112

culcat.9anole d*du la o parte nasturii+ f*când loc pe mas*.  - 9i sa p*rut <i mie cam o$osit. ;mi ;ncipui c* a $urdat... 7pa+ soarelefac somn. Copil... Hin minte ce $ine dormeam la mare. ;n general lâng* orice$alt*... @igeta cum se simte5  )inu âm$i+ nu era stilul lui ta;c*-s*u s* $at* câmpii. )escidea gura numai

când avea ceva de spus <i totdeauna la o$iect. ar de @igeta ;i p*sa ca dep*p*dia ;ncremenit* pe 8?arousse8-ul+ edi&ie 1'3%+ aflat totdeauna la ;ndemân*+pe noptier*. ;n cas* mai e=ista un e=emplar al vestitului dic&ionar+ cu vreopatrueci de ani mai tân*r pe care ;ns* 9anole ;l ignora. 8(ro$a$il+ ;<i icea)inu+ acolo ;n clasicul an de trimiteri statistice+ ar fi vrut s* se opreasc*definitiv calendarul...8  7ici ;ns* tân*rul se ;n<ela. )e @igeta ;i p*sa c*ci organic+ 9anole (auliansuferea pentru orice vie&uitoare de care auise+ ;l afectau sincer necaurilecelor din jur. (e nor*-sa ciar dac* ;n intimitatea sa nu o stima+ o respectapentru calitatea de mam*+ ;n generalT ca mam* a unicului s*u nepot+ ;n moddeose$it.)inu ridic* paarul f*r* s* ciocneasc*-alve:

B*trânul âm$i timid  - Nu-i nimic interesant la televior5... au poate s*r$*torim ceva.- )ivor&ul meu.  Neo$i<nuit cu situa&iile $ru<te+ toat* via&a pansând cu e=ces de menajamentemomentele deagrea$ile+ r*mase+ cu paarul ;n aer. )inu ;l ajut* s*-1 pun* pemas* <i-i strânse cu duio<ie mâna care tremura.  - art*-m*+ (a... re$uia s* te iau mai domol. )ar dac* nici cu tine nu potdiscuta descis...Complet* fraa cu un gest elocvent 8Ce preten&ii s* mai am de la al&ii58  - pune-mi... G o... o anecdot*5 7m creut c* n-am ;n&eles $ine. Ciar...- )a. Ciar: per c* pro$lema nu te afectea*.  - 9de... 7sta ar ;nsemna s*-mi ceri cam mult. )a... dar oare nu te pripe<ti5Atii+ ;nte so&i intervin uneori neân&elegeri... )ar dac* ai r*$dare+ nu tre$uies* treac* foarte mult timp ca s*-&i dai seama cât de lipsite de importan&* aufost. (ro$a$il v-a&i certat+ a&i fost mki ;nfier$ânta&i <i...  - Nu ne-am certat+ ;l ;ntrerupse )inu ner*$d*tor. Ne-ai auit vreodat*f*când scandal5B*trânul surâse  - Nu crei c* acesta ar fi un motiv suficient pentru â te gândi $ine ;naintede a lua o asemenea ot*râre5 )isputele ;ntre so&i constituie regula.  )inu se ridic* nervos. e plim$a prin camer* cu paarul in mân*.  - Mai+ tat*: Nu faci decât s*-mi ;n<iri frae goale: Ce nai$a+ nu suntem;ntr-un salon+ <i nici la emisiunea 8Curierul inimii8. 7m venit s* discut cutat*l meu.  - 7i f*cut foarte $ine+ fiule+ dar ca s* putem discuta+ ajut*-m* s* ;n&eleg.Ce te nemul&ume<te la @igeta5-otul.  - Hi-au tre$uit ece ani ca s* realiei aceast*... incompati$ilitate5  - imp de ece ani nu m-a deranjat. Atii $ine in ce ;mprejur*ri ne-amc*s*torit.  - )a... da... da... spuse gr*$it $*trânul. Nu-i pl*cea de loc s*-<taminteasc* de ilele+ lunile acelea. 7i ;nceiat atunci totu<i un contract pecare ai o$liga&iunea s*-1 respec&i. 9i-am ;ncipuit totdeauna c* e<ti ungentilom.Uiu-s*u ;l privi ca tr*nit <i fluier* ostentativ  - (e ce lume tr*ie<ti+domnule.5 Ai fa&* de cine s* fiu gentilom5 Ua&* deonora$ilii mei socri5 Cum ar tre$ui s* procede5 G=plic*-mi:B*trânul ;<i strânse $uele- Cu modera&iune <i elegan&*. )inu râse gros  - 7dic* s*-i arunc m*nu<a ;n o$ra tti nea âse <i s*-1 provoc la duel5- Nu <tiu dac* e+ momentul s* faci glume.- )e acord. Gu ;&i spun c* m-am s*turat <i tu nu ;n&elegi.

Page 28: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 28/112

- )e ce te-ai s*turat5  - )e ifose+ de nauri+ de arogan&* - vor$ea repede+ cuvintele curgeau <uvoi- de preten&ii de superioritate+ de Oper* <i Uilarmonic*+ de eseuri <i poeiemedieval*+ de m*nu<i glac_ <i past* ro<ie pe ungii jegoase+ de mierie+ degândaci+ de râs gârcit+ de proletar*+ de stam$* cu $laon:  9anole (aulian ;ncepu s* tremure de indignare. e apuc* cu mâinile de

marginea mesei- Uiule+ nu uitai c* vor$e<ti despre so&ia ta. G nedemn. )inu se opri <;-1privi ;n adâncul ocilor.  - at*+ vor$esc cu tine. unt lucruri pe care nu le-am spus nim*nui <i fiisigur c* nu le voi repeta. 7m vrut doar atâta s* pricepi+ c* nu mai suport.- )e ce tocmai acum5G=cedat+ )inu $*tu cu palma peste mas*  - Ce ;nseamn* tocmai acum5 7ceea<i ;ntre$are po&i s* mi-o pui <i peste un ansau <apte.B*trânul cl*tin* din cap

cunoscuse vreodat*.  a vor$i5 O s*-i povesteasc* maic*-si c* i-a v*ut ;n gr*din*5 Gra

incapa$il* s* g*seasc* un r*spuns iar nesiguran&a i se p*rea <i mai greu de;ndurat decât o situa&ie clar* oricât de deastruoas*. )ora <tia ;n general preapu&in despre copii+ le ignora total psiologia+ nici m*car despre ea - feti&*+nu-<i amintea mare lucru. (rindeau contur <i culoare doar ;ntâmpl*rile tr*ite+consumate dup* ce ;mplinise 12 ani <i constatase c* este o mic* persoan* carefascinea*. (rietenii familiei ;ncepuser* s*-i fac* complimente+ la ser$*rile<colare era totdeauna 8frumoasa8T unica ;mprejurare din istoria genera&iei cândelevii <i cancelaria sim&eau ;ntr-un glas <i ;ntr-o sâm$*t*+  ;n realitate+ copiii o plictiseau+ i se p*reau prea g*l*gio<i <ineinteresan&i+ evita categoric casele unde &âncilor li se permitea s* se $age ;nconversa&ia celor maturi <i s* mi<une printre picioarele acestora+ odat*preent*rile f*cute <i epuiate replicile de conven&ie 68)elicios... seam*n* cutine+ e leit... Câ&i ani ai58 )ac* mai ;ndura <i poeioara ;nv*&at* lagr*dini&*+ de$itat* ;n e=taul $unicilor mai ales+ )ora se considera o campioan*a polite&ii <i socotea c* nim*nui nu i se poate cere mai mult.  )up* ce ie<i din $aie+ ;ncerc* s* se gândeasc* ;n lini<te+ dar nu-<i g*seaastâmp*r. Regreta c* nu-i trecuse prin minte s* sta$ileasc* un telefon -parol*cu )inu... 87lo+ casa (opvici5 - de e=emplu... 7m gre<it+ m* scua&i...8 Ai arfi <tiut cum stau lucrurile.  )esigur+ putea s* sune ea su$ un prete=t oarecare dar <tia c* n-ar face-odecât eventual cu un revolver lipit de tâmpl*. )ac* ar fi avut o prieten* c*reias* i se poat* confesa... )ar )ora nu avea prietene. Uemeile nu o iu$eau <i niciea nu ;ncercase s* se fac* agrea$il*. U*r* a fi antipatic*+ indiferen&a sincer*degajat* de ;nteaga ei comportare ofensa+ iritând pân* <i firile cele mai pu&inorgolioase. )ora ;ns* se amua+ colec&ia de inimici&ii o l*sa rece iar ea dintotdeauna se sim&ise $inedoar ;n societate masculin*. nteresant r*mânea ;ns* un am*nunt care &inea defarmecul inefa$il al )orei+ sesiat perfect de Nina )iamandescu.  8Atii c* nu d* doi $ani pe tine+ dar asta te scoate din min&i+ a$ia dup* cea ;ncis u<a. (reent*+ e delicioas* <i ireisti$il*8. ;n acest 6 sens+ )oraavea ;n @igeta+ f*r* s-o <tie+ prietena cea mai sincer* <i lipsit* deresentimente. (aulianca nu se e=taia decât ;n fa&a propriei imagini dinoglind*. Neavând nici un fel de admira&ie pentru )ora+ nu o detesta+ o suportaf*r* convulsii.  Ca s* se afle ;n trea$* ;<i f*cu un ceai de mu<e&el despre care auise c*-icalmant. e ;ntre$a cum ar reac&iona Nelu pus ;n fa&a adulterului sau doar aunei tentative. e c*s*toriser* cu doispreece ani ;n urm*+ la numai o lun* dup*ce se cunoscuser*+ )ora fiind din prima clip* cople<it* de personalitatea luiclocotitoare. B*r$atul acesta ;&i d*dea impresia c* al*turi de el totul esteposi$il <i c* tiu tre$uie s*-&i fie fric* de nimic. 7naliându-<i nu o dat*sentimentele de atunci+ )ora ;<i icea c* fusese ame&it*+ or$it* de o preen&*

Page 29: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 29/112

str*lucitoare c*reia nici o femeie nu i-ar fi putut reista. ?âng* Nelu+ f*r* caea s* fi fost vreo limfatic*+ ci doar un temperament mai ecili$art+ deveneaentuiast*. e l*sa luat* de vâltoare+ via&a 0pastel ;n imaginea ei ante-NeluEc*p*ta culori vii pân* la strident+ dându-i sentimentul c* tr*ie<te fiece clip*cu ma=imum de intensitate. ;n ilele acelea+ )ora avea impresia c* respir* doaraerul puternic acidulat al altitudinilor ;nalte.

  )up* câ&iva ani ;ns*+ o$osit* de ;n*l&imi ame&itoare+ a$andonase Gverestul;ntorcându-se firesc in ;m$ietorul fotoliu al conforta$ilului. Nelu nu sesiasediferen&a de etaj+ continuând s* tr*iasc* ;n acelea<i cote. au+ ;<i iceauneori )ora+ nici nu se o$osea s* $age de seam*. O socotea pro$a$il o cetatecucerit* odat* pentru totdeauna+ interesul lui concentrându-se acum ;n alteone carier*+ politic*+ $ussiness... Ciar dac* nu ;ncetase s-o iu$easc*+ ;nmod clar+ ea nu se mai situa ;n centrul vie&ii lui+ nu-i mai eraind;spensa$il*.;l socotea atât de puternic+ ;ncât presupunea c* Nelu nu arenevoie de nimeni. (r*$u<it+ dro$it nu <i-1 putea ;ncipui decât concret fiic -rafal* de mitralier* sau munte pr*v*lit asupr*-iT nu se va l*sa ;ns* niciodat*do$orât de sentimente.  )inu constituia prima ei aventur*+ pe un itinerar conjugal de doispreeceani. (ân* la el+ se mul&umise cu flirturi+ unele ciar mai avansate dar

niciodat* concretiate+.prionier* ipostaei de cocet*+ tip allumeuse. (e )inu;l cuno<tea de <ase ani+ <i ;<i pierduse capul ;ntr-o singur* noapte. )eReveillon... ;n timpul dansului. Gra ora dou*+ gada ;mprosp*ta paarele. )inuse avântase ;ntr-o controvers* politic* antrenând aproape to&i $*r$a&ii+cucoanele d*deau semnele de o$oseal* specifice punctului mort al unei petreceri+când sl*$esc cordoanele+ coafurile devin cleioase+ maciajul se cere reviuitiar picioarele duc dorul papucilor comoi de cas*. hia l*$*r&a&ii+ ;n care seface trea$*+ nu cei destina&i serilor de canast*.  Nimeni nu-i lua ;n seam*+ erau singuri ;n $iroul gadei+ transformat ;n sal*de dans. Ulac*ra+ c*ci fusese ca o flac*r*+ ;i cuprinsese dintr-o dat*. (e ocaset* a lui uli glesias.  8Na&alie... fredona <i )ora cu fruntea lipit* de pieptul lui )inu+Natalie... )e fapt+ *sta e Od Ciom;i...88u ai oci foarte frumo<i+ <optise )inu Cei mai frumo<i8.)ora râsese8(esemne+ e<ti foarte ;ndr*gostit8. 

Atia c* nu are oci frumo<i - prea mici+ de c*&el+ dar inteligen&i+ vii <imacia&i cu art* ;<i ascundeau minusul - <i ;n plus+ nici unul din 

tru$adurii ei nu le ;ncinaser* madrigaluri vreodat*.  (e urm*+ totul venise de la sine ca ;ntr-uri 8scenariu8 oe*rât dinainte.)ora se sim&ea ;nc* nela;ndemân* rememorând prima lor ;m$r*&i<are adev*rat* ...9arginea ciuvetei era dur*+ rece <i poate nu ;ndeajuns de reistent*.  8Cestiune de destin8+ concise+ uitându-se ma<inal ia ceas. Ciar;ndr*gostit* p*tima< realia diferen&a uria&* dintre Nelu <i )inu+ Compara&iaera umilitor de defavora$il* amantului+ dar pro$a$il+ ;<i icea )ora lucid*+mediocru la mediocritate trage. Gl e partenerul care mi se potrive<te <i+ poateinstinct matern neconsumat+ simt c* tre$uie <i ;mi place s*-1 ocrotesc. )inu arenevoie de mine. ;<i trecu degetele peste catifeaua fotoliului - ar fi demierdatcapul lui )inu+ l-ar fi acoperit de s*rut*ri <i inima i se strânse de dor. )eduio<ie. 

O trei lumina puternic*+ aprins* $rusc <i descise ocii ame&it*. Nelu oprivea nedumerit  - Ce-i cu tine aici5 Credeam c* re-ai culcat+ O s*rut* pe frunte+ <ters <icotidian 0o$icei domestic pur sim$olic dar plin de semnifica&ii când disparedintr-o dat*E <i ;ncepu s* -<i smulg* ainele de pe el. otul la Nelu era $rusc+ner*$d*tor+ sincopat+ f*r* leg*tur*+ f*r* ceea ce oamenii de film numesc ;ngenere 8encain!8. Nelu ca <i @ioni )iamandescu+ doar c* vioiciunea acestuia n-

Page 30: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 30/112

avea cali$rul lui Ciprian+ te determina s* te gânde<ti mai degra$* la un &ân&ar+nu se ridica dintr-un fotoliu - &â<nea+ nu se a<ea <i nu se ridica - se aruncasau s*rea din pat+ trecea dintr-o odaie ;ntr-alta alergând. #<ile+ nef*cânde=cep&ie nici frgiderul+ erau trântite parc* ;n du<m*nie. otul gomotos+violent <i dac* l-ai fi urm*rit doar acustic+ f*r* s*-1 vei+ ai fi concis c*-iisteric sau ve<nic mânios.

Nelu nu era ;ns* nici una nici alta+ nici m*car needucat+ ori nesim&it+ dar ;<i;ncipuia - firesc+ a<a cum ar respira - c* dac* nu doarme e;+ de e=emplu+ nutre$uie+ nu e caul+ <i-i normal s* nu doarm* nimeni.  - e-am a<teptat+ spuse )ora c*utând s*-i descifree cipul. Cât e ceasul5  - 7proape un<pe:... 7m ;nt;riat... art*-m*.... C;nd ai de-a face cucapsomani care nu <tiu s* fac* o ârtie+ asta-i situa&ia. Cum te-ai distrat5  U*r* s* a<tepte r*spunsul+ ;<i umplu un paar cu vodc* <i-1 d*du peste capdintr-o r*suflare. ;ncepu s* vor$easc*+ re;nnodând incon<tient firul discu&iei;ntrerupt la sediu sau pe strad*+ unde se desp*r&ise de ultimul amic politic.)ora+ mai lini<tit* ;l asculta f*r* s*-1 aud*  -... e inadmisi$il+ perora Nelu... 7i menaja acum ;nseamn* s* le facijocul... 7u ajuns o remorc* a U)N-ului... Neptunace-i mai <mecer decâtpare... Acoala 9oscovei <i a activistului de partid cu vecime... Câmpeanu se

crede di$aci dar e doar iepura<ul coliliu <i infatuat am*git de coana vulpe...9aciavelli+ 9etternic+ Uouc!... va=: Ni<te fr*&iori: N-au avut de-a face cusor$oni<tii N...).-ului. Nici m*car cu Orana...  9ânca direct din frigider perorând virulent ;ntre dou*;ngi&ituri. ?ipsindu-i asisten&a+ trânti cu piciorul u<a frigiderului <ise ;ntoarse iute ;n sufragerie cu un copan rece ;ntr-o mân* <i paarul;n cealalt*. 8  / 9* ascul&i5 ;ntre$* pur retoric. G un moment decisiv. 7cum ori niciodat*:O vede <i un elev de <coal*.  )ora ;l vedea pe el ;nalt+ solid+ ceea ce ;n mod curent se nume<te o crucede voinic. Ocii ;i sc*p*rau su$ sprâncenele stufoase+ $ar$a foarte neagr* p*rea$*tut* de vânt. (rin c*ma<a desceiat* se vedea torsul 8de circar8 n*p*dit dep*r. N*rile dilatate ;i vi$rau+ vi$ra tot pân* ia ultima fi$r*.)ora oft* <i se ridic* greoi reemându-se ;n am$ele $ra&e.- Ce-a; ice s* ne culc*m5  Nelu se ;ntrerupse privind perple=+ de parc* i-ar fi propus o plim$are cutramvaiul.- G totu<i mieul nop&ii <i a fost o i lung*.  Nelu avu o scim* de nemul&umire - fusese ;ntrerupt ;nainte de a-<i ispr*vidiscursul - dafân acela<i timp reali* c* nevast*-sa are dreptate. ntr* ;n $aie<i dup* câteva clipe+ du<ul i$ucni ;n for&*. ?*c*raia n-avea s* se usuce nicipân* a doua i diminea&a.  Când se 8avârli8 ;n pat+ )ora a&ipise. ;i sim&i $ra&ele ;n jurul trupului8nu-mi place s* dorm singur8. Aopti aproape incon<tient- Ce-ar fi s* divor&*m+ Nelu5 B*r$atul neatent+ morm*i  - Cine5 (aulienii5 #ite de ce e arde <i *stora acum: ;n momente istorice:n fond+ era de a<teptat... ?as6 c*-mi poveste<ti mâine.)ora râse scurt.8isea*+ ;<i ise Nelu. Ce repede doarme+ e fantastic... 7ia de la 8Cotidianul8sunt ni<te $legi. N-au nerv+ nu <tiu s* mo$iliee8+ ;n curând ;l fur* <i pe elsomnul. is* mult <i numai tricolor.  7ncetatorul ;n<uru$a capacul stiloului <i ;l arunc* enervat pe foiledosarului  - ar unanimitate+ pr-ar s* fie: )in fa&*+ din profil+-drep&i sau cr*c*nat+de oriunde <i oricum ai privi8Nu m* a<teptam ca @igeta s* reac&ionee atât de violent...  8;nclinam s* cred c* nu va reac&iona deloc. Gra mult prea arogant* ;ninfatuarea ei ca s* nu devin* aerian*8.8N-a< fi $*nuit c* poate fi geloas*...8  87 fost o surpri* pentru mine. O cunosc de atâ&ia ani N-am auit-o nicim*car ridicând glasul...8  8ndolen&* sau sânge rece+ nu <tiu+ dar sim&eai c* nimic n-o poate clinti

Page 31: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 31/112

din ale ei C* nimic n-o poate impresiona...8au8)inu s-a ar*tat nea<teptat de ot*rât.8  8(;n* acum a< fi jurat c* )inu e cel mai cumsecade <i malea$il $*iat dinlume...88#ltimul lucru pe care mi l-a< fi putut ;ncipui despre el...8

  8;n eventualitatea unui divor& al (aulienilor+ a< fi pariat oricât c*ini&iativa va apar&ine @igetei8.   8Grau ;ncredin&a&i c* se ;n&eleg $ine... ;n orice ca+ c* n-aveau cef s*-<isparg* capul unul altuia...8  8C*snicie fericit*5 Ce ;nseamn* fericire+ domnul meu 5 O n*luc*... r*iau;mpreun* normal8.ot unanim <i cel mai enervant  Cu e=cep&ia lipsei de mo$il 0pe moment+ c*ci e=ist* <i ra&iuni su$teranecare ni se dev*luie mai târiuE a unora dintre persoanele implicate+ fiecareputea fi desemnat drept autor. 7sasinatul nu presupusese nici for&* deose$it*+nici o arm* a crimei deose$it*+ nici circumstan&e dose$ite. Regiate sau nu+condi&iile fuseser* la fel de favora$ile pentru fiecare dintre suspec&i 

3. Nasturi cu sciipici 

)eu=-pi!ces-ul din moire al$+ compact 0material cump*rat 8de la pacet8 <ilucrat dup* un model 8)ior8 la 87rta 9odei8E era preten&ios+ greoi <i-&i f*ceaimpresia c* nu po&i pune degetul pe el+ f*r* s* dai peste ceva pliuri+ godeuri+pense+ umeri cite&iT dou*eci <i opt de nasturi umplu&i cu paiete ;nceiaujaceta+ marcau mâneca pân* la cot <i <li&ul adânc al fustei.  )up* c*s*torie+ când @igeta se s*turase de toalet* ;l f*cuse cadoul*pt*resei care-<i m*rita fata+ dup* ce ;n preala$il ;i t*iase nasturii.(unându-i laolalt* <i ;n<irându-i acum pe o a&* ro<ie+ mai groas*+ 9anole(aulian retr*ia crâmpeie din ilele acelea tul$uri+ f*r* contur+ defilare deimagini la fereastra unui tren care gone<te ;ntr-un peisaj necunoscut. )i filmr*m*seser* doar pete de culoare+ ici colo câte un punct de reper conven&ional+<i ae8ela ;nv*luit ;n cea&*. Uragmentele+ ;n desf*<urarea lor rapid* u l*saser*timp analiei+ impresiile+ unele ;nregistrate incon<tient+ aveau s* se decanteemai târiu stârnind comentarii+ g*sindu-li-se tâlc <i ru$ric*. )in inventarulcuvintelor cu mie evident memora$ile erau ale irginiei.  9asa se d*duse la restaurantul 8Cina8 <i a$ia atunci+ ;n seara nun&ii+irginia avusese ocaia s* o vad* pe @igeta. 9anole o cuno<tea ;ns* ;ndeajuns de$ine pe sor*-sa ca s*-<i dea seama c* e stupefiat*. (e vremea ei+ irgi fuseseindiscuta$il o figur*+ e=centric*+ tr*nit*+ nostimada soarelelor f*r* a c*dea;n ridicul+ ar$orase toate modele ;n variantele lor acute. 8apa8 la pian<lag*rele de ultim* or*+ era un deliciu s* o aui cântând songuri+ $luesuri+ ja+ $atea step pe mas* i dansa tangou apa< cu accente dedemimonden*+ c*l*rea cu aplom$ de ofi&eri de ro<iori <i+ ;n general+ nu e=istaini&iativ* fisticie la care s* nu participe cu entuiasm. oate ;ns* cu cel maides*vâr<it $un gust <i f*r* um$r* de vulgaritate. 9ama lor+ coana 7gepsina sesim&ea consternat* iar când o surprinsese cu rocia pus* direct pe pielea goal*cu e=cep&ia ciorapilor+ o d*duse afar* din cas*. 7rgumente-<i asta erarealitatea- c* a<a se ;m$rac* 8cele mai <ic cucoane din Bucure<ti+ uit*-te laultimele vogues-u8 nu ;nsemnau nimic pentru $*trân*. e sim&ea mai alesindignat* c* ginere-s*u nu reac&ionea* <i-i6accept* e=i$i&ii de <antan.  8Cum te las* mamelucul *la s* um$li despuiat*5 Nu v* mai ajunge odaia dedormit5 (u&in ;mi pasa ce se poart* la (aris: Ai dac* tot e vor$a de import+ c*m-a&i ;nne$unit cu importurile+ aduce&i aici ersailles-ul+ nu scandalul...8  9an^le (aulian+ detestând ipostaa de socru mare+ ;ncercase s* treac* câtmai neo$servat <i se a<ease la mas* lâng* irginia. )ealtfel+ petrecereadecursese decent+ nu se consumaser* momentele de $âlci clasice -strig*turi de

Page 32: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 32/112

dar+ l*utari oace<i <i sentimentali ag*&a&i de urecea na<ului+ furtul miresei+cravate sl*$ite din nod etc.+ - dar sprâncenele fine6 ale iiginiei nu a$andonauconsternarea+ ;ntre $u<eurile cu ciuperci <i <al*u âu gratin+ colonelulmorm*ise-Ce nai$a ;&i &ii respira&ia5 7r*&i de parc* ai fi ;ngi&il un pe<teviu.

- 7<a m* <i simt+ ;ngânase irginia.- 7tunci controlea*-&i e=presia. On ndus regarde.... B*trânul (aulian ;iprivise nedumerit- Ce se ;ntâmpl*5irginia d*duse paarul de <ampanie pe gât  - Nu pot s*-mi revin. or$ea nedelipindu-<i privirea de cipul @igetei.pun drept+ nu m* a<teptam la o figur* atât de ... viigot*.re$uia totu<i s* ne avertiei.  - Cine-i viigot*5 se interes* $*r$atu-s*u+ ol$ându-<i ociul ;n 6 carepurtase cândva monoclu.  - Noru-sa+ nom de )ieu. 9ireasa: O v*d foarte $ine ;n Regina ostrogo&ilor.H;+ &;+ &;... Ce toalet* imposi$il*:

- (arc* iceai viigot*. e contraici.- 7+ iti+ te rog+ <tiu ce vor$esc.  9anole strânse discret mâna sor*-si pe su$ mas*. 8* implor+ ave&i timp s*v* certa&i acas*...8e sim&ea <i el speriatK dar din cu totul alte motive.Gvenimentele se petrecuser* prea repede+ nu avusese timp s* se o$i<nuiasc*+lumea aceasta ;n care intra )inu ;i era complet str*in*. 7r fi dorit m*car s*cunoasc* ra&iunea acestei c*s*torii.  9irii nu p*reau prea ;ndr*gosti&i <i+ ;n orice ca+ fericirea+ element derecuit* important al momentului nu se citea pe cipul niciunuia dintre ei.eselia lui )inu+ stimulat* considera$il <i avea impresia $*trânul+ inten&ionatstimulat* de $*utur*+ era crispat* <i artificial*+ @igeta+ indiferent*+ ciarrece p*rea c* asist* la nunta altora.  )e partea cealalt* a mesei+ t*ne<tii+ p*rin&ii @igetei f*ceau figur*lamenta$il*. 9*run&ei+ provinciali+ nela;ndemân* ;ntr-un decor cu care ;n modevident nu erau o$i<nui&i+ ;ncurca&i de num*rul tacâmurilor <ine<tiind cefurculi&* s* aleag* sem*nau e=traordinar unul cu cel*lalt <i amândoi cu operece de $âtlani ;mp*ia&i. B*trânul (aulian <i-i ;ncipuia foarte $ine ;ntr-unla$orator de Atiin&e Naturale al unei modeste <coli+ din modesta ur$e. Ociinelini<ti&i+ vii <i com$usti$ilia&i de o team* ine=plica$il* - <i *<tia suntsperia&i: Ce )umneeu se ;ntâmpl*5: - le ;nsufle&eau figurile devitaliate. Celpu&in+ mâna femeii tremura ;ngroitor iar degetele ;nnodate de reumatism+ cuungii roase+ f*&uite cu lac ro de maniciurist* ;n diminea&a respectiv* lacoafor+ ;n timp ce a<tepta 8s* prind* permanentul8+ spuneau totul despregospod*ria cuscrilor.Nu tre$uia s-o prive<ti de dou* ori ca s* intuie<ti c* nefericita sp*lase maimulte ciuvete cu vase <i oale murdare decât avea fire de p*r ;n ceveluras*rac*+ cur*&ase mii de ligene cu ma*re sau de spanac+ iar num*rul negilor depe gât dep*<eau considera$il pe cel al $ucetelor de flori primite ;n toat*via&a.  B*trânul (aulian+ ca ;ntotdeauna cooperant la nefericirea altora+ se sim&iseimpresionat. Nici figura cuscrului nu era mai prosper*. Cele câteva paare devin ;i vopsiser* cipul cu acea veselie t*cut* <i c*r*miie specific*individului timid+ neo$i<nuit cu petrecerile. #n âm$et n*tâng+ parc* lipit deo$ra+ acela<i <i+ continuu ceasuri ;ntregi amplifica aerul umil.  8;&i face impresia unei slugi+ i rud* s*rac*+ recunosc*toare c* a fostprimit* la masa st*pânilor8. e ;ntre$a prin ce miracol o *misliser* oameniiace<tia pe @igeta. ;n&epat* <i plin* de ea+ se arunca mai degra$* spre unciuUane personajul violaceu din capul mesei+ de la distan&* cel mai important+vedeta nun&ii. se f*cea curte la modul uleios+ i se umpleau paarele <i i sepreveneau gusturile cu spinare <i âm$et de su$alterni. 9anole (aulian nure&inuse e=act rolul ;n distri$u&ia de familie - v*r+ unci+ prieten - sim&eadoar c* tipul ;i e profund antipatic. anguin+ $ine r*nit+ cu oci sticlo<i+ ;l

Page 33: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 33/112

sim&eai puternic+ sigur de el+ periculos. or$ea pu&in+ $ea s$$ru+ mâncadeinvolt elegant+ ca o persoan* deprins* cu eticeta meselor preten&ioase.Z*$ovise e=act dou* ore dup* care+ f*cându-i lui )inu semn s*-1 urmee+ ;i;nmânase un plic ;n olul restaurantului. )inu l*sase capul ;n jos+ $*lm*jindceva ;n $ar$*. 9anole+ aflat la gardero$* dup* &ig*ri tr*sese cu urecea <ir*m*sese mirat de comportarea <i cuvintele str*inului. 7plicând o palm* u<oar*+

dar , cestie de nuan&*: - totu<i palm*+ pe o$raul lui )inu+ rostise r*spicat- Ne-am ;n&eles :... )e-acum ;nainte+ f*r* prostii.e r*sucise pe c*lcâie <i f*r* s* a<tepte vreun r*spuns plecase cu pardesiul pe$ra&+ salutat ;n ecer de portarul restaurantului.  onul amenin&*tor nu sc*pase $*trânului care se gr*$ise s*-1 ajung* din urm*pe fiu-s*u.-Cine e persoana+ )inule5ân*rul tres*rise. ;ncercase s* par* nep*s*tor.- 7 fu erai5... Nimeni... #n raat+ d*-1 ;n m*-sa. +- Mm... Nu cred c* ar fi prea simplu. Nu cred deloc. Ciud*&eniile continuaser*.7 doua i diminea&a+ mirii urmau s*plece pentru o s*pt*mân* la inaia+ intr-o modest* sci&* de voiaj de nunt*.)e<i $iletele <i camera la otel fuseser* re&inute iar valiele preg*tite+

tre$uiau doar ;ncuiate+ @igeta decisese scurt c* renun&*. 8Nu suport acum odeplasare+ sunt epuiat*...8  9anole(aulian ;<i ascunsese nedumerirea+ dar se sim&ise<i mai nedumeritdmaintea indiferen&ei lui )inu care primise situa&ia cu senin*tate ;ncercase oopoi&ie de circumstan&* dar ;l sim&eai c* respir* u<urat  8O$osi&i la vârsta lor... se mirase $*trânul+ de parc* te-ai ;nsura ;nfiecare s*pt*mân*...8  #n alt am*nunt din aceea<i faimoas* noapte a nun&ii <i pe care se ferise s*-1 comentee ciar cu sor*-sa ;i d*duse alt prilej de reflec&ie+ ;ntor<i de larestaurant+ 0desigur ;nainte de mieul nop&iiT jalnicele nun&i din epoca de aurcare ;ncepeau la ora 14 ;n lame <i smoQing pentru c* Ceau<e<tii nu ;ngurgitaudivertisment dup* l*satul seriiE *$oviser* la un paar de <ampanie.- @igeta ;<imuiase doar $uele apoi se retr*sese. R*m*seser* ;n sufragerie doar ei doi. Aiaici+ lucru <i mai ciudat+ )inu se l*sase antrenat de conversa&ie+ $a o <ialimentase+ trecuse de la <ampanie la XiscQD <i $rusc+ $*trânul avusesesentimentul c* $*iatul n-are deloc cef s* urce ;n dormitor.  8Cred c* ace<ti copii nu se doresc ;ndeajuns+ ;<i isese 9anole care <i ;ngând se e=prima cu decen&*. Cel pu&in+ a<a am eu impresia8.otul i se p*rea straniu+ ;n contradic&ie cu ce cuno<tea+ tr*ise ori auise el;n privin&a unor proaspe&i c*s*tori&i. 8)ac* ar fi fost o leg*tur* vece+consumat*+ a< mai putea pricepe... )ar ei .s-au cunoscut recent... nu <tiu dac*au trecut dou* luni...8 Ai atunci... )ac* nu se iu$esc+ e=plic*-mi dumneata dece s-au mai luat5...8  9isterul avea s* i se dev*luie mult mai târiu+ peste ani+ cândcurioitatea ;i ostenise ;n $un* m*sur*. e o$i<nuise ;ntre timp cu $iareriile8viigotei8+ a<a cum r*m*sese pentru irginia ;n conversa&iile lor private+ sen*scuse Cri<an+ se ;ntâmplaser* atât de multe... Ai apoi+ mariajul f*r* s*;nregistree cote ;nalte - nici fericire+ dar nici deastru -mergea+ )inu eraacela<i $*iat $un cu dispoi&ie egal*+ @igeta dac* nu era deranjat* r*mâneasuporta$il* <i tuturor li se p*rea - cel pu&in a<a credea 9anole- c* asta-inormalul de când lumea.  Când ;ns* ;ntr-o noapte mai special* )inu ;i smulsese leg*tura de pe oci+$*trânul avea s* se mire cum de nu f*cuse nici o corela&ie ;ntre aceast*c*s*torie ciudat* <i anume ;ntâmpl*ri 8grave+-da+ da... foarte grave8 petrecutedoar cu pu&in timp ;nainte...  (use nasturii cu sclipici ;ntr-o punguli&* de plastic de la colan&ii @igetei<i leg* gura strâns cu un cap*t de <iret ro<u.  8)ragul de 9anolic* nu-i din cale afar* de iste&+ nu-i spirt ca irgi+ darare $un sim& <i suflet mare. )umneeu are grij* de *<tia+ mai neajutora&i...8  - Biata u<a Cu&a+ <opti $*trânul strângând ;n $ra&e perna. O scotea pe mamadin s*rite cu panseurile ei...  7dormi uitând s*-<i scoat* protea. 7vea s-o g*seasc* ;n pat a doua i+

Page 34: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 34/112

avârlit* de convulsiile sfor*itului.

@igeta se trei ca ;n fiecare luni diminea&*+ la ora ". Nu era mai prost dispus*ca de o$icei dar+ ;nc* nedemeticit* <i respectând o ot*râre luat* ;n ajun+ dardespre care nu-<i mai amintea clar+ <tia c* este+ c* tre$uie s* fie sup*rat*.

Când descise ocii+ constat* c* patul lui )inu e nedesf*cut. e culcasepro$a$il ;n odaia lui Cri<an unde ;n afar* de p*tu&ul $*iatului se mai afla ocanapea e=tensi$il*. e mai ;ntâmplase s* doarm* acolo dar numai ;n situa&ii dee=cep&ie+ când fiind $olnav* prefera s* fie singur* ;n dormitor.  Recapitula discu&ia din ajun <i un râs uscat ;i strâm$* gura. 7<eându-se ;nfa&a toaletei+ cu gesturi mai nervoase ca de o$icei ;<i prinse p*rul ;n câtevaace pentru a se putea macia mai comod O privire p*trun*toare+ cu nasul aproapelipit de oglind* o asigur* c* arat* $m.e+fraice <i #r* cearc*ne. (e umeriiplini+ $ridele c*m*<ii de noapte com$ineon l*saser* dou* urme ;nguste+ro<ietice. e mas* <i trecu ;n $aie.  ;n timp ce-<i f*cea toaleta+ tre$ui s* recunoasc*+ c* atitudinea lui )inu osurprindea nepreg*tit*. ;n ece ani de c*s*torie+ era primul lui act denesupunere. itua&ia o irita prin inedit dar ;n primul rând pentru c* era v*dit*

tentativa de uurpare a unui drept pe care @igeta <i-1 arogase de la $un ;nceput;n mod a$solut acela de a decide+ de a domina+ de a fi necondi&ionat ascultat*.  8;mi face mie pe independentul: rea s* divor&ee... Cestiunea m* las*rece. O vom face ;ns* dac* vreau eu <i când decid eu:8  n realitate+ @igeta nu-1 luase niciodat* ;n serios <i era ot*rât* s* nu;<i $at* capul nici acum. Cine <tie ce toan* 1-a p*lit+ 8da+ da toan*8 concisetrecându-<i a treia oar* pensionul cu rimei peste gene8+ ;ntrerupse opera&ia$rusc+ str*fulgerat* de un gând. Revelator  87sta era: <i ;ncepu s* râd*+ ar*tând oglinii din&ii m*run&i <i regula&i.Ce naiv* sunt:... Cum de nu mi-am dat seama: )omnul e gelos... 7 sesiat c*@ioni ;mi face curte <i...  Ne$unul de @ioni fusese ;ntr-adev*r imprudent <i dac* molâul reac&ionaseatât de violent ;<i putea lesne imagina dimensiunile scenei pe care le f*cuse ovulcanic* otellian* ca Nina.  e sim&ea atât de flatat*+ ;ncât râse umflat* de satisfac&ie pân* ;<iispr*vi toaleta+ o or* de e=cep&ie c*ci de la 2I de ani ;<i ra&ionaliamo$ilitatea fe&ei <i+ prevenind ridurile+ ;<i cenura râsul vr*jma<. Gra primaoar* c* uita. im&indu-se ;n continuare ;ntr-o dispoi&ie str*lucitoare+ ar$or*;n premier* o rocie de voile verde plisat* soleil+ ultim* noutate a stili<tiloritalieni.  )ecise totu<i s*-<i camuflee starea de spirit a$ordând un aer glacial <iofensat. )inu nu tre$uie sc*pat din les*+ tre$uie s* <tie c* nu-i sunt ;ng*duitecrie de personalitate+ c* orice act de nesupunere va fi imediat sanc&ionat.  )escise <ifonierul <i primul lucru care-i s*ri ;n oci fu $iletul pus lavedere pe po<et*.  87a: ;<i ise mul&umit*. 9icu&a scrisoric* de scue... e<nicul lui 8 amsorrD8. )oar c* de data asta n-o s*-i mearg*...8  ;l descise cu vârful ungiilor maniciurate de parc* ar fi atins o cârp*murdar*T anticipa deliciile unor scue umile pe care avea s* le accepte greu  Hi-am pus $iletul pe geant* ca s* fiu sigur c* ;l vei g*si. reau sa<iiic* asear* n-am glumit. oi divor&a+ oricât m-ar costa aceast* ot*râre. eavertie c* orice opoi&ie este+ va fi adarnic*. Comunic*-i-o te rog <iavocatului pe care-l vei angaja. )ac* ;n&elegi e=act ceea ce vreau s* spun+ne vom cm&a timpul <i neivii Nu am nici o preten&ie material*+ tot ceea ceam acii&ionat ;mpreun* ;&i apar&ine. ;n cursul dimine&ii de ai+ introducac&iunea. per c* totul se va petrece decent.. + 

7sem*narea cu o medu* scoas* din min&i era i$itoare <i $*trânul (aulianr*mase &intuit locului. )ac* e=presia nu ar fi fost fioroas*+ caricatura eraperfect* - ocii a&e o$lice+ gura prionier* ;ntre dou* arcuri de cerc+ <uvi&elede p*r date cu gel fulgere &â<nite ;n jurul capului -l-ar fi f*cut s* râd*. ?ipi

Page 35: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 35/112

instinctiv peretele <i a<tept* cu r*suflarea t*iat*. @igeta ;l m*sur* cu dispre&uciga<. U*cu o pau* lung* care ;<i atinse scopul. (aulian sim&ea c* ;l trecsudorile. ;ngân* proste<te- Bun* diminea&a.  Buele @igetei se scimonosir* ;ntr-un râs r*u+ f*r* din&i. )eclar* t*ios- G e=celent*+ te asigur.

B*trânul apro$* din cap <i d*du s* ias*- O clip*: e rog comunic*-i fiului dumitale...  - 7... a plecat. 9ai de diminea&*. (e la cinci... )a+ da... Ciar la cinci.- 7a: Uelicit*ri. )up* ce c* e porc e <i la<. 9an^le (aulian ;ngi&i ;nsec  - e rog+ @igeta... * nu folosim cuvinte tari pe care+ nu-i a<a... s* leregret*m.- )e regretat+ va regreta dumnealui. Ai ;nc* amarnic.  - Bine.. .Cum crei... )inu a plecat... cum s* spun+ definitiv. 7dic* pentrucâteva ile+ pân* ce...  Nu-<i g*sea cuvintele. @igeta -tâmplele ;i pocneau de furie -i$ucni- (ân* ce5... or$e<te odat* <i nu tremura ca un vierme nenorocit. B*trânul(aulian ro<i. Nimeni+ ;n peste <apteeci <i cinci de ani+

o realia acum cu uimire+ nu-1 insultase+ nu i se adresase pe un tonireveren&ios. (*rea cu totul neo$i<nuit dar firea $lajin* <i un destin mediocru;l feriser* de situa&iile acute+ ciar dintre cele mai m*runte. Uusese un copildocil+ str*duindu-se s* fie pe placul tuturora <i deci+ imposi$il de $ruscat+ un<colar mijlociu despre a c*rui silin&* nu se putea ;ndoi nimeni+ un func&ionarcon<tiincios <i so&ul tolerant al unei femei placide pân* la somnolen&*. Cu

autorit*&ile comuniste nu avusese de-a face+ trecea strada numai pe verde iar lararele coi la care participase ;n via&a lui ceda locul câte unui ner*$d*tor main*r*va<. ;n mod normal s-ar fi sim&it dearmat dar ineditul+ $rutalitatea@igete; ;i $iciuir* ;n mod nea<teptat orgoliul. e sim&i luat de val+ totallipsit de control <i purtat spre one necunoscute. Hip* cu r*suflarea t*iat*  - )umneata:... )a: *-&i fie ru<ine. Uoarte $ine a f*cut )inu... )a... )a..., )oamna (aulian ;ncerc* s* fie ironic*- 7sta r*mâne de v*ut.  ;n realitate+ ;<i regreta ie<irea. Gra in contradic&ie cu felul ei de atrata lucrurile ;n general+ ;i deteriora poa de ladD construit* cu migal* ;nc*din adolescen&*. @ro$ianisme ;<i ;ng*duia doai ;n monologurile interioare <idac*+ printr-o minune de tenic*+ i s-ar fi putut ;nregistra gândurilenerostite+ grosol*nia+ trivialul <i fanteia sintagmelor puturoase ar fi umilito ecip* de amali $e&i turt* ;n meci cu 8na&ionala86 gunoierilor.  - ... Uiul meu a plecat pân* ce te vei muta dumneata... * te ;ntorci lap*rin&ii dumitale. 7ici e casa lui... 7<a s* <tii.@igeta <uer*- Ai asta r*mâne de v*ut.  B*trânului ;i cl*n&*nea protea de furie. e adres* de fapt idului+ cipul@igetei+ ;ntreg interiorul era ;nv*luit ;ntr-o cea&* ca de vat*.  - Ce s* vedem... )a... Nu-i drept ce faci dumneata.. G=ist* tri$unale...?egi...@igeta se ;ndrept* spre u<* râând sfid*tor.- 7m s* r*mân aici cât o s* am cef...-... ri$unale <i legi. 7i s* vei dumneata. -... (o&i s* i-o comunici raatuluide fecioru-t*u. (lec doar când poftesc+ mo<nege. (oate dup* ce crapi.Cea&a din cas* deveni ro<ie. (aulian ;ncle<ta pumnii- 7m <tiut... otdeauna am <tiut: G<ti o... o... viigot*:- 9o<neag smintit:  9an^le (aulian ;<i d*du drumul epuiat pe canapea. #<a trântit* de @igetagudui casa <i se uit* n*uc la tencuiala s*rit* pe parcet.  ersuri deprinse de mult+ pe $*ncile <colii primare de $*ie&i 87le=andru celBun8 din Boto<ani+ ;i vâcnir* pe $u_

Page 36: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 36/112

8 ...)e un mo<neag da+ ;mp*rate+ dar mo<neagul ce prive<ti...8

- Ce-&i veni+ mori cer s* ne tree<ti cu noaptea ;n cap5  @ioni )iarnandescu se uit* râând la ceasul sovietic de pe $ufet+ imita&iedin plastic a unui ice$erg ;n care fusese fi=at un cadran verde viu+ mineral.Ora ".

- @ioni: ;l mustr* conven&ional nevast*-sa.  )intr-o singur* privire+ ;n&elese c* 8$u$a s-a spas&8. Cipul $uc*liu al lui)inu acum sc*ut <i crispat+ cu tr*s*turile adunate <i sacul de voiaj pentrudeplas*ri scurte ag*&at de um*r spuneau totul.ân*rul (aulian ;<i mu<c* $ua- erta&i-m*. )e la !+ m* ;nvârt prin cartier+ ca s* nu v* deranje. @ioni ;l$*tu pe um*r.- G<ti un fraier. Ce ai$a s-a ;ntâmplat5  - )ac* ave&i secrete+ eu post s* m* retrag+ spuse Nina prea repede+ preaoportun+ prea diplomatic.  )inu surâse amar 8$*nuie<te sau ciar <tie...8 @ioni ;i ;ndrept* nevesti-sio privire o$lic*. (arafra* mental un precept filosofic citit ;ntr-un almana+ajustându-1 la situa&ie 8G=cesul de tact duce la gafe8.

  - N-am secrete fa&* de voi+ morm*i sum$ru (aulian. ;ncerc* s* râd* Cer ailpolitic.)iarnandescu âm$i- Ma$ar n-am ce vrei s* spui. 7rat*-&i.c*r&ile <i ne pronun&*m.

<i cu stereotipii+ ;n func&ie de situa&ie de la injec&ii cu optimism 0totul sereolv*+ las* s* treac* timpul suntem siguri c* va fi $ine etc....E pân* lacondolean&e. tereotipii+ care ;n ciuda platitudinii+ r*mân vala$ile.  -Mai+ )inule+ spuse Nina cu o vioiciune for&at* 8Ce $uni prieteni suntemnoi: <i ;n&elegem atât de $ine prin ce treci:8 B*nuiesc c* n-ai dormit toat*noaptea... (ân* faci tu un du<+ ;&i preg*tesc camera.  B*r$atu-s*u o privi curios. Nina era ultima persoan* despre care <i-ar fi;ncipuit c* ar ;ncuraja o desp*r&ire. )up* o tinere&e juc*u<*+ naufragiase;ntr-un conven&ionalism conjugal de tip evangelist 8C*snicia tre$uie salvat*cu orice pre&+ sacrificiul de moment ;i ;nal&* valorile+ mai devreme sau maitâriu+ vom avea satisfac&ia jertfei <i a d*rniciei ;mplinite8.  8(resupun c* nu o suport* pe @igeta+ un resentiment adânc+ crâncen...8  )inu se mut* de pe un picior pe altul+ descump*nit. im&ea nevoia s*vor$easc*+ s* se desc*tu<ee. (ân* la un anumit punct+ desigur. 7tât cât i se;ng*duia unui gentleman s*-<i dev*luie nefericirea.  - Nu cred c* a< fi ;n stare s* dorm... unt prea agitat... O s* vi separ*... nu <tiu cum... Nu m* judeca&i... dar a< prefera s* $eau ceva...@ioni )iamandescu e=clam* cu glas de s*r$*toare  - #ra+ $*trâne: ?a dispoi&ie: Cred c* nu ne-ar face r*u câte o pic*tur*.Nina simula perple=ul- unte&i ne$uni5 ?a " diminea&a5  - Gi <i5 râse @ioni. at* avantajele privati*rii. Gu ;mi amân partida depoQer+ tu la<i fâ&ele s* dea singure din fund+ f*r* consilii <tiin&ifice.Nina+ de<i ars* de curioitate+ simula consternarea -+

- @ioni:- (reent:  - )inu tre$uie s* se odineasc*. #n somn $un ... #it*-te la el ;n cel alarat*:

- G destui de mare ca s* <tie singur ce are de f*cut. (aulian âm$i nesigur- Ce $ine c* v* am pe voi... )imandescu ;l ;mpinse spre $aie  - Nina are dreptate: #n du< o s* te ;nvioree. 7i un alat ro<u ag*&at peu<*... )up*-aia discut*m... Gu pun de cafea... Mai+ mon vieit=l @r*$e<te-te.  ;l conduse pân* ;n pragul u<ii <i asigurându- se c* nevast*-sa nu-1 aude+ ;isufl* ;n urece- per c* gagica-i mi<to... Cine e5 O <tim5

Page 37: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 37/112

  urâsul lui )inu se strânse ;ntr-un rictus cinuit. )ora... @agic*:Blasfemie. Rosti anevoie:- O s* <ti&i... Când o s* vrea ea...ntr* ;n $aie <i ;n curând+ se aui jetul ciuvetei apoi al du<ului. Reemat* deservant*+ Nina a<tepta cu mâinile ;nnodate la spate. (e $ue ii flutura unâm$et triumf*tor

- Hi-am is5@ioni ridic* mâinile ca dinaintea unui revolver .- 9i-ai spus: Corect:- e-ai fi a<teptat5  B*r$atu-s*u r*mase pe gânduri. or$i a&ul din cea<ca de cafea ;nceput*diminea&*.  - incer+nu. (e )inu l-am socotit ;ntotdeauna o cârp* la picioareletranspirate ale @igetei+.. Nu <tiu dac* ai $*gat de seam*+ dar dunesc ca la unt*lpa<. ;&i mut* nasul.  - 7i constatat-o pro$a$il ieri+ când ;i fredonai serenade ;n genunci  -florentin*+ nea<teptat de $ine p*strat* ;n ciuda seismelor de toate categoriileprin care trecuse+ $ârnâia o viespe intrat* prin $alconul descis. 7jungeaupân* aici gomotele $ulevardului din primele ore ale dimine&ii+ peste drum+ la

sediul 8(artidului ?i$eral8+ o femeie de serviciu ;n alat verui sp*lageamurile. ?âng* intrare+ pe $alustrada de piatr* a cl*dirii+ un pr*p*dit ;<i;ntindea marfa+ vreo câteva eci de c*r&i cam ferfeni&ite <i reviste capitalisteveci de cel pu&in 2-36 ani.  #n suspin adânc sfâ<ie pieptul $*ie&elului. Ocii i se oprir* asupra miciipendule de $ron de lâng* fotografia colonelului <i care+ din câte ;<i aducea elaminte+ nu mersese niciodat*. ;n general+ se sim&ea $ine la irginia dar acumtotul i se p*rea ;nge&at+ str*in <i dac* ar fi cunoscut termenul ostil nenea8Cau-Cau8+ foarte cipe< ;n uniform* de maior 0anii 641 - Uoto ulietaE <i cumonoclu+ i se p*rea str*in. Când Cri<an era mic+ ;l alinta speriindu-1 cucronc*nituri de cioar*. B*ie&elul nu le putea reproduce decât simplificat 8Cau-cau...8 ine nenea 8Cau-Cau8. R*m*sese numele consacrat ciar <i pentru familie.  ;n sfâr<it+ irginia se desprinse de aparat+ cu ocii sclipind de 6satisfac&ie  - Ru<ii sunt perfii... ;ncearc* s*-1 manevree pe Bus+ ca s* scape dejaponei: Gmise oote distincte de râs Ma: Ma... unt ridicoli... #it* c* Busa fost <eful C..7.+ ;nainte: urdele se ;ntorc la japonei+ ascult*-m* pe mine.ot ce am prev*ut acum 4 de ani+ s-a ;mplinit cuvânt cu cuvânt. (*cat de iti+de ai no<tri+ c* n-au mai apucat s* vad*... 7cum+ cestiunea e ce face BacQer la(aris.- anti irg+ o ;ntrerupse $*iatul timid.  - )a+ drag*... 7i nevoie de $ani5... ;ntinse mâna dup* po<eta aflat* la;ndemân*+ pe o comod* am primit ieri pensia... unt sigur* c* pot face cevapentru tine... per c* nu te-ai apucat de fumat. G un viciu imposi$il...Cri<an d*du din cap+ tr*gându-<i nasul f*r* $atist*.  , )umneeule: * nu i e fi f*cut r*u: (recis a avut un atac: 7m , 1116 i c*se ;ntâmpl* o nenorocire: oat* s*pt*mâna l-am visat peiti lup*rat. 7mpresim&it+ eu nu m* ;n<el niciodat*... 7m presim&it+ 8 1111 nu* din ce ;n cemai am$alat*+ de<i nu presim&ise nimic.  c repei la telefon. Uorm* ;nfrigurat* num*rul dar din caua tul$ur*rii+gre<i de dou* ori. un* lung+ mai ;ncerc*+ dar f*r* i> Puitat. Nu r*spundeanimeni.  7saltat* de gânduri negre <i pierit* de spaim*+ ;<i lu* po<eta <i I i vi 11 i;n lift f*r* s*-<i dea seama c* plecase ;n pantofi de dou* culori. Btângul-negru+ dreptul+ cel de pân* care-i menaja ;n cas* la$a nfirm*+ al$. ;n ta=i+avu impresia c* se sufoc* de emo&ie.8Numai de nu mi s-ar face r*u8.im&i mânu&a rece a lui Cri<an care c*uta instinctiv ocrotire. 8Bietul copil: G<i el mort de fric*.8 6 -  @igeta p*r*si 8locuin&a8 sâcâit* de un sentiment de uiionemul&umire. Cedasenervilor ceea ce contravenea principiilor ii+ i<i dev*luise ;ntreaga artilerie+

Page 38: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 38/112

<i cel mai deprimant+ in ciuda unor ani+ mul&i+ de trud* riguros controlat* sedovedise a fi r*mas vulnera$il*. ân*ra doamn* (aulian ;<i ridicase cu migal*+la serviciu <i ;n familie+ distinsa statuie de gea&*+ monument de sânge race+7<a ar fi dorit s* fie sau cel pu&in s* par*+ ;ncredin&at* de impresiae=traordinar* pe care o asemenea fotografie o imprim* 0clor din jur. ;nrealitate+ fusese luat* prin surprindere de un galop de evenimente nea<teptate

-aceasta constituia o scu* dar nu scim$a nimic- <i se r*fuise cu prima victim*ie<it* ;n cale+ un8$e<leag* puturos8+ ne;nsemnat din toate punctele de vedere.irul tre$uia concentrat asupra altei &inte <i @igeta ;ncerc* s* se consolee cugândul c* era departe de a-<i fi epuiat muni&ia. 8 n 

ie<ea+ aveau mosafiri+ sau un mald*r de tee de corectat. Gcaterina t*nescu+ mama+ 0ea ;ncerca de o$icei ca mai ;ndr*nea&*E se pierdea;n scue umile apoi depunea cu grij* receptorul transpirat ;n furc*. > - Gpr*p*dit* de o$oseal*+ mititica... 9unce<te mult.  B*trânulT care de fapt nu se opusese deloc ini&iativei <i ;n sinea luir*sufla u<urat 08$ine c*-i teaf*r* <i s*n*toas*8E replica moale- Gu &i-am is... ?as-o ;n rosturile ei. * n-o pis*m...

  @igeta le ;ndrept* o privire scurt*. 7mândoi c*scaser* ocii f*r* gene+sem*nau mai mult ca niciodat* ;ntre ei+ dar ;n special asem*narea cu dou*$ur*toare speriate era mai frapant* ca oricând.7m*nuntul in sine o scoase din s*rite- Ce nai$a fa$rica&i aici5  7nastase t*nescu ;<i <terse fâstâcit degetele de cr*cii pantalonilor.  - Reparam cutia... Copii din $loc. 9am*-ta s-a pornit a dulcea&* dec*p<uni... 7m g*sit mai ieftine+ la 89atace8... Atie c*-&i palce.(aulianca ;<i vârli po<eta pe canapea- 7cu v-au g*sit <i pe voi **relele: 9aic*-sa ;ngân* pierit*  - N-am <tiut c* vii. 7d*ug*+ câlcându-<i pe inima de gospodin* - dulcea&aavea s* fie ratat*+ neagr* ca p*catul -. )ac* vrei+ sting. O dreg eu mai peurm*.  - 7lte preocup*ri nu mai ave&i5 9ai ia omul o carte+ un iar+ mai descideun televior.  t*ne<tii se privir* vinova&i. )up* c*r&i nu se omorâser*+ pesemne lips* dedeprindere+ din gaete nu pricepeau rrimic+ $a<ca literele puricoase+ tre$uia s*spargi iarul cu nasul ca s* e deslu<e<ti+ televior nu aveau.Cât fusese fata acas* nu-1 ;ng*duise din pricina gomotului+ maipreocup*ri ;ns*+ dincolo de perimetrul imediat al frigiderului <i carnetuluiCGC+ o a$rutiaser*+ alungându-i pân* <i po<p*iala de cuno<tin&e din <coalamedie. Cu vârsta+ se treea 0<i se mira ea ;ns*<iE+ folosind tot mai dese=presii deprinse acas*+ la Caiac*l<iDe. care e credea de mult uitate.  - @lume5: se mir* sarcastic @igeta. *d c* nu râde nimeni. Mai mam*+ nu fimai idioat* ca de o$icei.7nastase t*nescu interveni ;mp*ciuitor  - a-ne mai pe ;ndelete+ @igelu<. 9ama ta e <i ea speriat*. (arc* nici eu n-am ;n&eles tocmai $ine.Uiic*-sa ;l fulger* cu privirea  - 7m vor$it limpede+ române<te. R*cni (orcul de (aulian vrea s* divor&ee.7cum a&i priceput5Gcaterina t*nescu+ fiart*+ ;ndr*ni s*-<i ridice ocii.- )e ce+ mam*5 )in ce v-a&i luat5  - 7ui: &ip* @igeta+ ;nf;gându<i pumnii in <olduri. )in ce ne-am luat5: 9ai$ine i+ de ce l-am luat5 O râm*+ un nimic <i pe deasupra <i porc: Cum;ndr*ne<te5: Cum5:B*trâna vor$i ma<inal+ ca s* nu tac*- Atiu <i eu mam*... )a6 pe el l-ai ;ntre$at5  (aulianca sim&i literalmente c* pocne<te de furie. Ce destin nenorocit s* aitoat* via&a de-a face doar cu im$ecili irecupera$ili.  - e mai ceart* oamenii+ suger* timid 7nton t*nescu. Cine ice c* nu s-anec*jit cu omul de lâng* el o via&*+ minte. 7<tep&i s* se limpeeasc* apele <i

Page 39: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 39/112

pe urm*... ei c* e ca la ;nceput ;ncerc* s* râd*. Ba <i mai dulce...  @igeta ;<i mu<c* $uele carminate 8re$uie s* m* st*pânesc+ altfel le spargcapul8. )in pricina efortului+ glasul sun* dogit  - Ce s* a<tept5: Ce ape5: - 7i+ la ora 12+ e la tri$unal+ introduceac&iunea de divor& ;mpreun* cu avocatul- 7re <i avocat5: se minun* Gcaterina t*nescu de parc* faptul

-

-;n sine -angajarea unui ap*r*tor- punea.mo& tragediei.  - )in ceva tot v-a&i ;ncins+ @igelu<+ concise taic*-s*u. Nimeni nu $ag*actele+ a<a+ din senin. Cât ai fi de mânios+ pân* ajungi la ri$unal+ ter*core<ti...  - )in nimic: r*cni @igeta. Gu nu m* cert cu nimeni. Cu alt auditoriu+declara&ia emis* la diapaonul respectiv ar fi stârnit ilaritate. )e fapt+@igeta era sincer*+ iar cu $ar$atu-s*u nu se certasae niciodat*. reme de eceani. e ;n<elase ;ns* asupra unui singur aspect )inu nu era un docil+ sclavnecondi&ionat recunosc*tor c* se afla su$ porunca unei regine+ ci doarindiferent. uper$+ magnific <i cu un dr*cesc sim& al umorului indiferent.

7erele <i preten&iile 8viigotei8 ;l amuau gras+ iar dac* @igeta i-ar fi auitrâsul interior - oote omerice - s-ar fi cutremurat.  7=iome+ preluate <tafet* din mam* ;n fiic* -e=plica&ii imediate pentru oricetul$urare de comportament a 8dumnealui8+ so&uiui-luminar* mintea t*neasc*i- ?a mijloc e o muiere. (ui gâtul.@igeta+ cu tot orgoliul r*scolit+ s*lt* capul+ n*r*va<- 9uiere5 7< vrea s-o v*d <i eu pe aia:  u$stratul era de fapt altul 8Cine se pune+ cine se compar* cu mine5:8  - Ai cu $*iatul+ se interes* practic* Gcaterinâ t*nescu+ cum r*mâne5  (e @igeta+ ;ntre$area o g*si nepreg*tit*. ?a Cri<an+ prins* de avalan<aevenimentelor+ nici nu apucase s* se gândeasc*. Rosti scurt- ;nc* n-am divor&at. B*trânul ;<i umei $uele  - )ac*... dac* el o &ine tot *is: nu-: po&i r*gândi. unte&i preatineri... Ai nici cu de-a sila nu merge+ fata mea. Ce5 ;l pripone<ti cu poli&ia59ai e *la trai5- ase: ;l opri speriat* nevast*-sa.- Uace&i cum vre&i+ dar eu v* spui una...  e ;ntrerupse c*utându-<i cuvintele. nima ;i $*tea strangulându- i glasul<i respira&ia. ;ndeo$<te+ nu se manifesta+ fusese toat* via&a umil sluj$a<+ umiltat* de familie. )ar acum+ indiferent de consecin&e+ tre$uia s* vor$easc*.Uiic*-sa ;l m*sur* ironic- 7$ia a<tept s* ne-o spui pe aia+ una  Hi-o spui+ @igelu<. 7colo unde nevasta ;<i dispre&uie<te $*r$atul+ <i unde$*r$atului i s-au aprins c*lcâiele dup* alta+ nici copilului nu-i mai e moale.?as* s* v* judece ri$unalul <i cum s-o alege+ a<a va fi $ine. oi cum crede&i+eu &i-am is ce gândesc.  @igeta ;l p&ivi lung. ;ntreaga f*ptur* p*rea ;ncle<tat*+ concentrat* ;ntr-unefort ma=im. ;ntre$*+ a$ia mi<când $uele- #nciul Uane+ v-a mai sunat5  9aic*-sa+ cu gândurile ;ndreptate spre viitoarele+ inevita$ilele necauri+n-o aui- Ce-ai spus5- Ziceam de Uane... 9ai <ti&i ceva de el5  - Nu+ mam*... Cred c*-s pe pu&in trei-patru ani de când nu ne-a mai c*utat.Nu-i a<a ase5 Continu* f*r* s* a<tepte r*spunsul )a6 ce+ ai vreo nevoie5;ntre$*m la telefon.- per c* nu s-a scim$at+ spuse @igeta ca pentru ea. B*trâna f*ceasocoteli+ clipind m*runt cu ocii ;n tavan.  -... a<a tre6 s* fie... rei-patru ani... Ba+ nu:... Cinci... Când amugr*vit <i l-am c*utat pentru CR7?... Nu-i a<a ase5  B*trânul t*nescu sim&i o strângere de inim* <i r*mase cu ocii a&inti&i ;npre<ul de cârpe care ocrotea covorul.

Page 40: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 40/112

  Cineva $om$ard* soneria+ <ase ori <apte impulsuri+ ;ntr-un staccato violent.@ioni )iamandescu se uit* la ceas+ apoi la )inu.- hsta-i precis Nelu. Numai el sun* a<a+ de ne$un.  O tres*rire de spaim* trecu prin ocii tân*rului (aulian. nstinctiv+ d*dus* se ridice dar se st*pâni. 7prinse nervos o &igar*+ f*r* s*-<i dea seama c*

ultima+ neterminat*+ ardea ;nc* pe marginea scmmierei.)iamandescu âm$i  8;ncepe s* fie al nai$ii de distractiv8+ <i se ;ndrept* spre vesti$ul.irul6 soneriei fusese reluat agresiv+ sim&eai ner*$darea celui din fa&a u<ii.  Nelu Ciprian. ;<i f*cu intrarea+ e=ploiv+ vulcanic+ ;n nota o$i<nuit*.- #rai Credeam c* nu sunte&i acas*. #nde-i Nina5 @ioni âm$i- maginea*-&i c* unii e originali <i mai are <i serviciu+  - ;ncerc+ r*spunse Ciprian <i se repei cu mâna ;ntins* spre )inu. alve+fecior: ;mi pare $ine c* te v*d. MoX doDoudol(aulian ;<i ridic* privirea dar nu sesi* nimic dincolo de e=presia descis*+luminoas*. ;ncerc* s* par* indiferent+ -oandso...  Nelu se ;ndrept* spre $ufet. Ceru din oci aviul gadei <i ;<i turn* vodc*;ntr-un paar impresionant. ;ncin* ;n aer <i i$ucni +

  - )inule+ de fapt pentrD tine am venit+ 9*+ voi a&i ;nne$unit5 7sta v*preocup* pe voi acum+ ;nainte de alegeri5ân*rul (aulian+ cu ocii ;n fundul ce<tii de cafea+ rosti ;ncet- Nu <tiu la ce te referi. )iamandescu se amua copios- Uii pu&in mai su$til  - Ce su$til+ dom6le5 .e=plod* Nelu Ciprian. untem amici de-o via&*+ nufacem pe ipocri&ii: 9i-a povestit )ora...- Ce &i-a povestit5 se interes* @ioni dulce.- Nu f* pe iste&ul: 7u intrat ;n dam$laua divor&ului.âsa&i-v* dom6le+ deprostii: Cum sun* te=tul:... 87vem cestiuni ar*toare la ordinea ilei...8- 7lea de la 8(.N..C.).85 se interes* @ioni.  Ciprian d*du din mân* 8 nu discut cu neserio<ii8+ <i se adres* e=clusiv lui(aulian  - )inule+ ;<i comunic o p*rere personal* o nevast*+ cât de rea+ e mai $un*decât una nou*. Cel pu&in <tii la ce tre$uie s* te a<tep&i. B*nuiesc c-ai picatdup* vreo pipi&*... U*-&i num*rul <i...  - a te uit*: ;l ;ntrerupse )iamandescu râând+ a<a procedei tu5 Complet*mali&ios 0savura nespus situa&ia. Ciuprian pleda pentru o situa&ie ;n care era;n primul rând implicat f*r* s-o <tie+ )inu tr*ia toate nelini<tile8tr*d*torului8E. unt curios ce p*rere are )ora...Ciprian ;i ;ntoarse spateleT  - Mai sictir: 7sta voiam s*-&i ic+ )inule: (unctea* damicela <i gata:alcâmi ;n floare <i o perece de fese mai nostime+ nu-s deajuns pentru osepara&iune:  - (oate c* nu-i doar o damicel*+ protest* moale )inu (aulian. Respira cevamai lini<tit. #n fapt era-limpede. Nelu vor$ea la modul general+ nu <tia nimic.  Ciprian ;<i pip*i nervos $uunarele+ verific* precipitat <i ma<inal dac* nu-i lipsesc ceile+ &ig*rile+ $riceta <i s*ri+ efectiv s*ri+ de pe scaun.  - B*ie&i+ m* gr*$esc: untem ;n plin* campanie... Uugi: )inule+ preint*-micucoana. )iagnostice la fi=. )ar oricum+ nu merit*.. .@ânde<te-te $ine+ ;&istau la dispoi&ie.)iamandescu râse- ;ntre dou* mitinguri ;n 8(ia&a #niversit*&ii85 Nelu Ciprian se repei spreu<*.- Nu discut cu tine politic*. G<ti nul: Zero:  - O..... 7propo... Ce-ai ice dac* )ora &i-ar face o figur* asem*n*tore5dentic* <i la fel5Ciprian se opri cu mâna pe clan&*- 7dic*5 Ce vrei s* spui5  - *-<i fac* dam$laua cu un tip oarecare - &in seama de ce i-ai recomandatlui )inu- <i pe urm* 66suntem oameni con<tien&i <i responsa$ilii am revenit laintinerarul normal+ tre$uie s* ne concentr*m pentru alegeri..+8

Page 41: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 41/112

Ciprian ;l privi lung:- ot nu ;n&eleg...  - (*i tocmai asta e+ râse )iamandescu <i turbuoiseie din privire i seaprinser*. 7i fi la fel de... generos5Nelu Ciprian ;i prinse reverele $luei+ aproape c*-1 ridic*  - Ce vrei s* spui5 C* )ora... ;ncepu s* râd* (arc* f*ceai $ancuri mai

$une...  7ncetatorul scuip* sâm$urele de cais* <i-l arunc* pe fereastra descis*. e;ntoarse f*r* cef la masa de lucru.  )ac* ar fi fost *ip* el i-ar fi adunat pe top. la un loc+ le-ar fi tras op*ruial* pe cinste s*-<i $age min&ile ;n cap+ i-arfi e=pediat acas* cu un <ut ;nfund <i ar fi clasat dosarul. Crimele astea pasionale i se p*reau neserioase+pierdere de timp pre&ios+ câtd pro$leme cu adev*rat importante+ grave - uitevagonul colea+ pe+ <i lâng* $irou: - a<teapt* s* fie reolvate.  8(asionalii8+ ;i e=plic* urnii coleg+ nu simtpeiiculo<i -a apucat odat*amoQul+ dar nu recidivea* )a6 apropo de amolc. Ce nu pricep eu+ dom 6le+ e alt*cestie: 7ccept+ pot s* accept c* *<tia+ componen&ii triungiului+ ipatrulaterului conjugal+ când &op*ie cadril prin preajm* <i al doilea so&inocent+ avem de-a face cu dou* pereci+ nu5 Zic dar*+ pot ;ngi&i ideea c* to&i

patru+ ;nfie$ânta&i la glande se &*c*nesc...Colegul ;l privi amuat.-)ar ce nu pricepi57ncetatorul $ier*  -C* nici *ilal&i din jur+ nu r*mân normali:: op. parc* ;nne$unesc la ficat:Oameni ;n toat* firea+ unii cu posturi de te ia ame&eala ;<i pierd min&ile+ sevâr* singuri ;n raat.-;n fond+ ce-&ipas*5 rea$a lor...Cel*lalt se ol$* vân*t de furie  -Cum ce-mi pas*+ de<teptule5 Cum ce-mi pas*+ când fiecare ascunde un satâr;n sutien sau ;n imene5Ai atunci te ;ntre$ Cine l-a scos5Cel*lalt ;ncepu s*-<i vad* de trea$* plictisit  -Mai c* e=agerei: ;ntâi+ c* nu s-a lucrat cu satârul+ doi:+ ai ;n o$iectivcel pu&in trei-pami am*râ&i care ies categoric din cau*.-G<ti ama$il s*-mi spui <i mie care ar fi *ia5-Nu. - , +

4. Nasturele de pâine

  e trei cu o gur* amar* - colecistul - <i gândul+ ;nfipt ac ;n inim*+ laalterca&ia avut* cu @igeta.  -)umneeule: <opti ;nsp*imântat... Ce orori ne-am spus: Ciar dac* legânde<ti+ nu-i a<a+ le &ii pentru tine.  ;l n*lucea faptul c* ;n <apteeci <i cinci de ani nu avusese o singur*discu&ie atât de violent*+ un scim$ de... de epitete atât de $rutal. Ciarieri...+ dar ce ieri5: pân* mai acum câteva ceasuri+ nu i-ar fi trecut prinminte c* ar putea fi su$iectul unui astfel de incident.-)a+ da... )e neconceput. )e neiertat.  ,Ai dac* se gândea $ine+ ;n via&a lui nu asistase la ciocniri agresive <ivulgare. Bine;n&eles+ nu punea la socoteal* scandalurile ;ntâmpl*toare alestr*ii sau din tramvai+ cu termeni ori$ili care-i jigneau urecileT de acesteaavea grij* s* se ;ndep*rtee+ anticipând ciar sta&ia de co$orâre+ <tergându-ledin memorie a<a cum te gr*$e<ti s* cure&i urma l*sat* de un gândac strivit cupapuc. .1.

Page 42: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 42/112

  remurând - verigeta ;i cl*n&*nea pe paar - i$uti s* ;ngit* pastila deRudotel. e l*s* ;n fotoliu prudent+ parc* menajându-<i genuncii <i ;<i trecuma<inal degetele peste mald*rul de nasturi. Nu ;nregistra acustic mi<carea <i+dintr-odat*+ reali* c* ;n cas* st*ruie o lini<te ciudat*. 7mu&iser* toate Aitic-tacul pendulei+ <i r*suflarea frigiderului+ prin fereastra descis* nup*trundea nimic din sonorul entomologie ai gr*dinii+ sau cel+ ceva mai

;ndep*rtat al ora<ului.  ;l n*p*di un val de spaim*. urise: (e nea<teptate+ un gen de atac desigurdin caua tul$ur*rii... )isperat+ ;<i ;ndrept* instinctiv 

ocii spre gr*din*.  Cri<an i$utise s* se ca&ere pe rama ornamental* a ferestrei de la pivm&*. se vedea doar capul ;nsp*imânta? ]jpilul plângea <i dup* mi<carea $uelor eralimpede c* strig*+ dar $*trânul (aulian nu distingea nici un sunet. Buim*cit+reemând mo$ila <i idurile+ ajunse ;n antreu <i i$uti s* descid* u<a. Cri<an<i ;n spatele lui irginia ;l priveau speria&i.  irginia ;ngi&ise imediat un calmant <i ;ncerca s*-<i revin*. Gpuiat*+

realmente pr*$u<it* ;n fotoliu+ ;<i f*cea vânt cu 8România li$er*8.  - )oamne+ )umneeule: ;ngân* (aulian repetând ru<inat. ;mi pare r*u...  - Hi-am spus de o mie de ori s* renun&i la porc*riile alea. C* po&i s* facio infec&ie sau s* sure<ti de-a $inelea -am auit de o gr*mad* de cauri+ nu maiic- dar s* $agi oamenii ;n friguri e inadmisi$il: (uteam s* fac un infarct.  Cri<an+ mai adineauri disperat+ cu la$ilitatea caracteristic* vârstei+ luaseliftul din $or <i acum $urda pe piscurile fericirii. +- Coco+ e=plic*+ nu se culc* niciodat* f*r* dopuri ;n ureci.- 7<a e+ recunoscu (aulian âm$ind stângaci... or*-sa d*du din umeri- Ce s*-&i spun+ e<ti de<tept:  - )raga mea+ tu nu ;n&elegi+ tu locuie<ti singur*... Gu tr*iesc cu oamenitineri...-Gi <i5  - 7m un somn dificil... imt nevoia s* m* iole.. Ce vrei s* fac5:.+. 7muitat s* le scot... (oale... (oate+ <ov*i+ am avut <i eu motivele mele.irginia se ;nvior* $rusc  - )e asta am <i venit: Ce s-a ;ntâmplat+ drag* la voi+ c* eu nu ;n&elegnimic59anole (aulian. i-l ar*t* din oci pe Cri<an 8Nu putem vor$i ;n fa&acopilului...8or*-sa d*du din mân* ner*$d*toare- ei-&i de trea$*+ <tie tot: Gl mi-a spus de scandal.  B*iatul avansa un pas ;n semn de confirmare <i dând de ;n&eles ;n acela<itimp c* nu accept* s* i se fac* vânt. 9anole ;i ;ndrept* o privire interogativ*.e sim&ea speriat. Gra destul de prost c* ;n cas* se petrecuser* lucruri urâte+faptul ;ns* c* $*iatul avea cuno<tin&* de ele i se p*rea cel mai grav.  - -am auit+ declar* Cri<an scociorând covorul cu degetul gros care-i ie<eadin sandaua decupat*+ ai f*cut-o pe mama viigot*.B*trânul ;ncepu s* tremure  - ;mi pare r*u+ Cri<an... Uoarte r*u+.. N-am vrut s-o jignesc pe mama.ta...Nu e<ti sup*rat pe Coco+ nu-i a<a5  B*ie&elul+ jenat de scue <i mai ales de tonul umil ;<i $*g* degetul ;n nas.e sim&ea intimidat <i ;nduio<at ;n acela<i timp+ nu <tia cum s* scape dinsitua&ia ;ncordat*6  - )ac*... dac* vre&i+ eu pot s* v* culeg ni<te cire<e din gr*din*. untro<ii+ ro<ii: (e cuvântul meu5irginia ;i âm$i cu to&i din&ii  - 9i-ai face o pl*cere groav*. ;nc* n-am mâncat cire<i anul *sta <i <tiu c*ale voastre sunt e=traordinare.B*iatul scoase un ciot Jinnetou <i o $ugi pe u<*.- Ce copil delicios: 7tat de spontan:- )a+ <opti $*trânul cu ocii umei. G un copil $un... (rea $un. irginia se

Page 43: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 43/112

;ndrept* cu o mi<care energic*  - Zi+ drag*+ ce-a fost5 Cum s-a ;ntâmplat5 )in ce-am ;n&eles de la $*iat+ v-a&i spus lucruri ;ngroitoare.- N-am <tiut c* aude... Credeam c*-i la <coal*...- ?as*-1 pe $*iat: f*cu e=cedat* sor*-sa. G copilT uit*... (aulian ;<iridic* ocii timid

r6Nrâm procedat $ine+ dar... dar m-a provocat+ ma jignit <i m-a insultat. Ni<tecuvinte... ni<te cuvinte... irginia ;l ;ntrerupse  - Nu tre$uie s*-mi repe&i toate mieriile. G=plic*-mi ;ns* motivul. 7sta m*interesea*+ nu maalaua:  9anole (aulian t*cu câteva clipe. ;<i aprinse ;n cele din urm* o &igar*.  - Ci vor$e<te+ odat* 9anole+ <i nu m* mai fier$e: )e diminea&* stau ca peace.- )inu vrea s* divor&ee+  - O+ l*+ t*i râse irginia <i se destinse dintr-o dat*. )e câte ori n-amdivor&at eu de iti:...  7dev*rat. Uulminan&i amândoi+ so&ii lonescu se desp*r&eau 8definitiv8+ celpu&in o dat* pe lun*. irginia ;<i f*cea valia+ lua o $irj* <i d*dea glon& lacoana 7gepsina. 9aic*-sa se o$i<nuise+ ;i &inea odaia preg*tit* <i când se

apropiau iarn* ori var* de mijlocul lunii+ o$i<nuia s* se adresee slujnicii  8ei c* poimâine suntem ;n 1. re6 s* vin* coni&a irgi. (rimene<tea<ternutul si grije<te s* avem smântân* proasp*t* ;n cas*. )a6 nu mai lua de laoltean c*-i fal<*...8 )ac* era iarn*+ completa 8grije<te de so$*:8.  1: )e ce e=act 1+ mult 1! c* era fe$ruarie sau august+ potrivealacercurilor r*mânea un mister pentru coana 7gepsina. ?a ;nceput+ creuse c*-ivor$a de o coinciden&*. #lterior+ regularitatea desp*r&irilor e=clusese ipoteade. ;ntâmpl*tor+ O primea pe fi;c*-sa+ âm$ind cu ironie ;ng*duitoare  - n locul t*u+ eu n-a< mai desface geamantanul+ au i a< l*sa definitivaici.  irginia n*v*lea ;n cas*. gur* mare <i declara&ii $elicoase ;nc* de pesc*ri  P+ nu: )e data asta e de-fi-ni-tiv: Nu mai e=ist* cale de ;ntoarcere+asta-i categoric:+ sunt ot*rât*. *-1 cemi neap*rat disear* pe tam$uliu+ s*$*g*m actele ne;ntâriat.  - 9ai a<teapt* dou*-trei ile. Ne râde omul *la+ ;mi crap* o$raul deru<ine. Barem+ ceam*-1 pe altul.  - 7: )e ce5: )e treieci de ani e avocatul nostru+ el a intocmt actul dotaicând ne-am luat+ <tie care-i situa&ia+ ne cunoa<tem de-o via&*:  (este dou*+ mult trei ile+ se ;mp*cau. iti ap*rea ;n mare &inut* <i $irj*;nc*rcat* de flori. irginia ;l pândea din spatele perdelelor+ emo&ionat* ca ofecioar*. ;l primea coana 7gepsina ;n salon+ &inându-i discursul circumstan&ial0mo<negesco-$lajin- ;n&eleptE <i care cu vremea avea s* r*mân* acela<i+ pân* laultima sila$*. Ritualul devenise imua$il+ ca toate ritualurile.  8Ui&i <i voi mai st*pâni&i... intra&i ;n gura târgului... Râd slugile ii inungere.6.. irgi e mai iute+ temperamentoas* ca toate (aullencele+ dar teiu$e<te... u e<ti $*r$at <i militar peste:... Uii tu mai cump*nit... )ac* veic-o ia rana+ demiard-o <i s* vei cum se domole<te... 7<a a fost ea de mic*...O potoleai cu vor$* $un*...8e ridic* apoi greoaie <i p*r*sea salonul  - Mai+ acum s*ruta&i-v* <i s* nu v* mai &ine&i de prostii. 9* duc doar s*v*d unde &ine $uc*t*reasa c* disear* am oaspe&i... Bine ar fi s* r*mâne&i <ivoi...  irginia ;<i f*cea o intrare ofelic* ;n salon. Oci pleca&i+ rocie diafan*+e=presie suferind*+ vag ofensat*. iti c*dea ;n genunci. )ecalar* retoric+ te=tde foileton cu tremolourile lui oni Bulandra+ amant consacrat ;n piesele$ulevardiere ale anilor 63I- art*-m*+ adorata mea: G<ti oare ;n stare s* m* ier&i5 +  ?a plecare+ coana 7gepsina ;i ;ngesuia irginiei un plic cu câteva mii delei. ?âng* fereastr*+ iti+ tr*gând cu coada ociului+ se 8f*cea8 atent lapeisajul str*ii.  - a asta+ <optea $*trâna+ <i s* fi&i cumin&i. 7m <i eu o vârst*+ se ar*ta

Page 44: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 44/112

sup*rat*+ <i am o$osit de atâta $enguial*...  9ai târiu+ coana 7gepsina avea s*-<i dea seama c* 8desp*r&irile8interveneau totdeauna dup* epuiarea venitului lunar+ respectiv solda lui iti<i renta irginiei. 6  B*trâna nu se sup*raT 8?a o urm*+ sunt copiii mei. )ecât s* m* furearenda<ul sau v*tafii+ mai $ine le dau lor. (arc* ce+ $ietul lorgu a plecat cu

ceile de la Jerteim6lO sclipire vesel* se aprinse ;n ocii lui 9anole (auliari  - * nu te superi+ irgi... ;n fond+ de ce te certai cu iti e=act pe 1 alelunii5 ;ntr-adev*r+ n-avea&i $ani <i atunci v* s*rea &and*ra din orice+ sauprete=t ca s* mai scoate&i ceva de la mama5or*-sa ;ncepu s* râd*  - #ite la ce fleacuri te gânde<ti tu acuma... Cred c* <i una <i alta...pune ce-i cu )inu...B*trânul intr* ;ntre umeri+ $rusc ;nfrigurat  - (ro$lema e serioas*... 7 f*cut o pasiune... ;l simt foarte prins.Niciodat* nu l-am v*ut a<a. ;n orice ca+ nu cu @igeta+irginia se aplec* peste mas*  - )*-mi o &igar*. N-am voie dar pentru o singur* dat*... Cine e

spleondoarea5.--N-o cuno<ti... Cineva din anturajul lor. >  - Ca de o$icei: cim$ul de parteneri ;ntre prieteni intimi. ei+ de-aia n-am acceptat nici eu+ nici iti le troisime+ amicul casei.(aulian sci&* un gest de iritare  - (entru numele lui )umneeu+ nu despre voi era vor$a acum... O ceam*)ora...- Cum se preint*5B*trânul ;<i netei cu un gest mecanic p*rul $ine piept*nat- Mm+ tre$uie s* recunosc bu6elle est trs $ien de sa personne.+.lF nu&i i 9.ivrodin. #tK6ii irginia cu sprâncenele ridicate. 7tunci v*d foarterulment $clle+ mais resisti$le... Biata lenu&a... Atii c* a i. 7$ia ;mplinise% de ani...

F mal `ntrerupe+ f*cu (aulian+ c*-mi pierd <irul. )ora ;i  iraordinar... reau s* ic lenu&ei. 7re o elegan&* M7 plin* de gra&ie. Cao dalie.

eco+ opina $*trâna. lenu&a era ca un cuptor ;ncins.i mfl-ma cu lenu&a+ uitând c* el ;nsu<i o evocase pân* atuncii irel ori. (oate n-am nimerit eu floarea. ;&i spun c* e foarte+

>nia ;ncepu s* se joace cu medalionul de la gât. Gra o discret*+ de care nu sedesp*r&ise decât ;n cei patru ani mii Fn ;ncisoare fântul 7nton de (adovacare atârna pe i. 111 n i mor elevelor de la 8Notre-)ame8. i LiTig* 9anolace+;n definitiv+ nu asist*m la primul divor&. e oamenii <i pe timpul nostru. )oar s* nu fe o simplanun <i pe urm* s* e par* r*u. Gu ;n locul lui )inu a< mai i i i+ +i m*clarific. Bltrftnul râse ;nceti<or. )inu n-o s* fac* nimic din ceea ce ai facetu ;n locul lui. + i ii nci ce vrei5 se o&*r; $*trâna.  i n5 Nimic+ scumpa mea+ surâse $lând. ;mi face pl*cere c* ai n 11+11. i r nueu te-am cemat ca s* ne consult*m.11 i6jnia r*mase o clip* interis*+ apoi ;ncepu s* râd* . Cred c* ai dreptate.Ce v* face&i cu @igeta5 #n fior fulgera spinarea lui (aulian. Nu <tiu... G de-adreptul fioroas*. 7m tr*it ece ani cu ei <i ii un 0imoscut-o... 7cum o cred ;nstare de orice.  - Ce o deranjea*5 C* ;l pierde pe )inu sau doar statutul de femme m*ricel9anole (aulian o cercet* nedumerit  - Nu m-am gândit s* fac distinc&iunea. oi+ femeile+ sunte&i mai su$tile.(oate... poate c*-1 iu$e<te mai mult decât ne-aro ;ncipuit noi... Gu+ a<a+ n-amv*ut mare lucru...  - Ce voiai s* vei5 râse nginia. (ro$e dro$itoare5 *-<i taie nasul5 * searunce de la etaj5 ;ncepu s* filoofee #it*m mereu c* cele mai puternicedovei de dragoste le constituie acea mul&ime de am*nunte+ impercepti$ile pentru

Page 45: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 45/112

oricare altul decât cel iu$it. Nu <tiu unde am citit asta+ dar are dreptate.  - (oate+ oft* neatent $*trânul+ poate ai dreptate+ dar eu <tiu c* nu e $ine.Nu e $ine deloc. Ai parc* am o fric*...  irginia ;l cercet* curioas*. se p*rea foarte scim$at+ <u$red <i$*trân... $*trân:: 7vu sena&ia c* toate acestea veniser* pe nea<teptate saupoate se petrecuser* mai de mult dar ea nu fusese atent*. ;i puse mâna pe $ra&

<i glasul r*sun* plin de compasiune-  -. 7scult*-m*+ mon ami... * recunoa<tem c* niciunul dintre noi nu a fostprea ;ncântat de acest mariaj. (oate c* de data asta+ va reu<i mai $ine.- Ai... <i $*iatul5 e-ai gândit la $*iat5 B*trânului ;i tremura $*r$ia aplâns.  -9ais voDons+ 9anolace+ e=clam* irginia stoars* de mil*+ 7m tr*it noi <imai rele.- N-o cuno<ti pe ea... N-a cunoscut o nimeni. (oate )inu. tai: R*mase cuurecea a&intit* spre u<*. ;n sufragerie se aueaugomot de sticl* spart*+ &ipetele lui Cri<an+ $ufnituri. #<a se descise i$it*$rutal de perete. @igeta se opri ;n prag. B*trânii o privir* ;ngroi&i. Cu p*rul<i rocia ;n cumplit* neorânduial*+ cu figura devastat* de furie uciga<*+ ar*taca un vulcan ;n plin* erup&ie

- 9es ommages+ mo<negilor: ce conspira&i voi acolo5;n sufragerie+ Cri<an plângea. B*trânul ;nregistra a$stract scâncetele+irginia+ spontan* ;n general cu un sânge rece prover$ial ;n familie+ r*m*sesef*r* grai. @igeta râse sinistru  - Gi+ $ine+ cers amis+ n-o s* v* mearg*... 7d*ug*+ &intind-o pe $*trân* Gprefera$il ca fiecare s*-<i vad* de tre$urile <i de casa lui.  irginia+ op*rit*+ r*mase cu ocii la <oldurile late ale @igetei. B*trânultremura+ <ov*ind dac* s* ;ncid* ori nu u<a ;n urma ei.  - G crâncen+ <opti irginia. 9ai r*u decât orice mi-a< fi ;ncipuit.- Hi-am is eu...or*-sa se ridic*+ nea<teptat de u<oar*- (lec... N-are sens s* mai stau. 9anole o privea neajutorat.- )a+ cred c* da... N-are sens...- ino s* dormi la mine. 7ici e o atmosfer* imposi$il*...  ;n sufragerie+ gemuit la picioarele $ufetului+ Cri<an cu capul pe genunci;<i ascundea o$raul. U*cea eforturi s* nu plâng* dar trupul firav era scuturatde sugi&uri. (e covor *cea farfuria spart*. Cire<ile+ unele strivite ;npicioare+ se risipiser*+ 8$oa$e de lacrimi sângerii8+ picta irginia ;n gând. -a ;nfuriat pe copil c* ne serve<te...8e desp*r&i de (aulian la poarta gr*dinii  - Nu m* mai condu... @*sesc eu un ta=i. ino la mine. or$esc serios. N-ainevoie de emo&ii...  Gra atât de tul$urat+ ;ncât nu mai sim&ea durerea din talpa piciorului.(rivit* din spate+ ar fi fost de nerecunoscut. 9ergea f*r* s* <ciop*tee cu unpas sigur+ pe care nu-1 mai avusese de peste dou*eci de ani.  7cas*+ ;<i smulse ainele de pe ea <i descise larg $alconul. 7r fi f*cut undu<+ dar se sim&ea la cap*tul puterilor. ;ngi&i un p**ru& din ;nt*ritorul decare se folosiser* toate femeile din familia Coanei7gepsina - o licoare din vi<inat*+ antinevralgic <i sirop de lemn - <i se sim&imai reconfortat*.  87m $*nuit totdeauna c* e ceva du$ios la mijloc. Nici pe iti nu 1-a convinsmariajul lor. 7 fost ceva+ dar nu <tiu ce...8e apropie anevoie de pat. )urerea din talp* o fulgera din nou. 

O a<tept* la ie<irea din tur* - lucra la farmacia de lâng* ri$unalul 9are<i+ f*r* s* &in* seama de mul&imea str*ii+ o strânse puternic ;n $ra&eT câtevaclipe+ avu sena&ia c* nu se vor mai putea desprinde.)ora se $*tu speriat*- G<ti ne$un. e rog... Ne vede lumea...  )e emo&ie - spaim*+ dragoste p*tima<*+ $ucurie+ dar mai ales spaim* - ;ivenea s* plâng*.- 9i-a fost groanic+ ori$il de dor...

Page 46: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 46/112

  )ora nu se l*s* luat* de $ra& <i ;ncepu s* alerge. Gra *p*cit* de emo&ie+nu se uita pe unde p*<e<te <i doar o minune f*cu s* nu se ;mpiediceT purtasandalele cu tocuri foarte ;nalte+ &inute ;n câteva $ride su$&iriT rec*torii;ntorceau capul dup* femeia supl*+ elegant*+ cu totul ie<it* din comunul str*ii<i care ;n mod vii$il se afla prad* unei mari tul$ur*ri. Rareori ;ntâlne<tisuper$e indiferente la ociul uli&ei. Ai tocmai indiferen&a afi<+ acel aer

ostentativ distrat - 8nu v*d pe nimeni+ a$ar n-am ce se petrece ;n jurul meu8+ignorarea simulat* a efectului produs de propria persoan*+ tr*dea* preocuparea<i ;nregistrarea atent* a fiec*rui omagiu adus de privirile semenilor.  Gra de fapt comportarea o$i<nuit* a )orei ;n ile o$i<nuite 7cum ;ns* sesim&ea ca o fiar* fug*rit*+ c*uta instinctiv discre&ia idurilor pe care aproapele <tergea cu mâneca $luei <i gonea sim&ind nevoia s* ajung* undeva... #ndeva+nu <tia unde... re$uia s* e=iste un liman+ un ad*post..  )inu o prinse ot*rât de mân*+ ;mpiedicând-o s* traversee anapoda+ f*r* s*&in* seama de traficul $ulevardului care+ nestrunit de vreun stop ori agent decircula&ie se desf*<ura aotic su$ ploaie de ;njur*turi+ cla=onat isteric <iscâr&âit de frâne.9âna )orei+ umed* <i rece+ r*mase prionier*.- #nde mergem5 <opti privind &int* capul unei feti&e din fa&a lor.

  e ag*&ase de saco<a maic*-si <i a<teptau s* traversee. 7vea dou* codi&e;mpletite foarte strâns iar ;n loc de funde+ doi fluturi din email ro<u.  8C*rarea e strâm$*... maic*-sa a fost gr*$it* de diminea&*+ sau feti&a n-aavut r*$dare...8  )inu ;i cuprinse umerii - Ca de o$icei.  8Boata8 lor+ o $om$* f*&uit* la repeeal*+ se afla pe Bi$escu od*+ laparterul unui imo$il veci+ sc*pat de demolare. Nu le pl*cea+ dar le conveneaera aproape de farmacie <i+ frecventat* doar de lumea din cartier+ $*r$a&i decondi&ie foarte -modest*+ oferea ;n principiu siguran&*. O descoperiser* ;nprimele ile de itinerar adulterin pe când *<i c*utau eternul petit coin alclandestinilor. 8Nu-i 8Rit8+ dar cel pu&in aici nu tre$uie s* ;ntoarcem capulde câte ori intr* cineva ;n local8.  ;<i repeir* amândoi mâinile peste mas*+ cu acela<i geam*t de c*utare;nfrigurat*. )inu prinse ;n ultima clip* unul din paare+ gata s* se r*stoarne.Barmanul+ un oace< spre 4I de ani+ ;i contempla cu o mân* su$ falc*. (rima oar*;i intraser* ;n pr*v*lie cam pe iarn*. )e la ;nceput ii luase ;n faruri alt soide mu<terii decât cei o$i<nui&i 7lt* stof*+ alt <taif+ alt 8m* scua&i <ipardon:8. Nu era greu de gicit ce c*utau ;n $om$a lui.. Ule&ul ;ns*+ 0adic*)inuE ;i credea pro<ti pe al&ii. ?a ;nceput+ comanda un XiscQD <i un Camparipentru doamna... 9ai ;ncolo+ când ajunseser* clien&i de aproape fiece i+Campari-ul ;l cerea pentru 8nevast*-mea8.  8h<tia sunt ;nsura&i <i eu mi-s claual )-aia n-are am$ii veregetegemene58.Gl nu p*rea cine <tie ce+ 8condic* <i )acie scim$at* o dat* la

P

dou*jd6ani+ dar cucoana era corn #Pocol > implementat* L peste tot <i lipicoas*s* umpli Bucure<tiul de afi<e:8.  )ora ;ncepu s* plâng*. )iscret+ mut+ menajându-<i rimelui <i str*duindu-sedin r*sputeri s* se st*pâneasc*. )inu o sim&ea la cap*tul puterilor. Oconsiderase o femeie puternic*+ ;i admirase mereu aplom$ul+ sângele rece+siguran&a ;n mi<care <i reac&ia controlat*T aveai impresia c* este o persoan* pecare nu o po&i lua prin surprindere. Ocii i se a$urir* de duio<ie+ un valfier$inte de dragoste ;i n*p*di ;ntreaga f*ptur*. (e femeia aceasta o iu$ea cutoat* puterea sufletului+ ;n fiecare i mai mult+ mai mult decât orice+ decât peoricine.- Nu plânge+ o alint*. u e<ti o feti&* puternic*. )ora ;ncerc* s*âm$easc*.  - Ai eu credeam la fel. (uternic*. Ai nesentimental*. (ro$a$il tiu m-a pus;nc* nimeni la ;ncercare. Nu ne cunoa<tem niciodat*.

Page 47: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 47/112

- Ueti&a mea...- e rog nu m* alinta. 7$ia m* st*pânesc s* nu m* dau ;n spectacol+ (aulian;<i retrase mâna.  - * ;ncep s* te ;njur5 unt de acord cu orice+ numai s*-&i fie $ine. )e cesuferi5 Cât suntem ;mpreun*+ nu putem fi neferici&i.)ora descise po<eta. cotoci dup* $atist* <i ;<i tampona u<or ocii.

  - (o&i s*-&i sufli <i nasul+ âm$i )inu. ;n sta$ilimentul *sta+ &ine... Numi-ai r*spuns. Ce te doare5Ocii mici ai )orei goneau speria&i- unt tul$urat*... 9i-e fric*... Nu-s o$i<nuit*... )inu ;ncepu s* râd*  - e ador... N-are nici o leg*tur*... 9i-ai amintit de m*tu<*- mea+ irgi.7cum câ&iva ani+ o prieten* ;<i m*rita nepoata <i i-a cerut ni<te informa&iilegate de ceremonie. irgi+ care <tii c* a s*rit din %I de ani+ i-a r*spuns cunaturale&e Nu<tiu+P"9cPe"e... Nu m-am mai m*ritat de mult...8)ora nu-1 asculta. e uit* distrat* pe vitrina localului. (estD drum+ un magain;nc* de stat+ etala o$iecte de u sportiv al*turi de &ig*ri+ sticle (epsi+7ranciata+ ârtie igi_nica <i preervative pe care ine=per&ii le confundau cumini<ocolatele.- Când m* gândesc s* m* duc acas*+ m* ia cu frig. )inu (aulian oft*

- Nelu nu <tie nimic+ &i-am mai spus-o+- Hie &i-e u<or... 7i trecut opul.  (aulian se ridic* <i trecu pe scaunul de lâng* ea. O cuprinse de umeri <i;<i apropie o$raul. Barmanul f*cu cu ociul spre de$arasatoare.- 7u trecut la acute. Cineva plânge sigur ;n noaptea asta. )e$arasatoarea+ odr*g*la<* de vreo 1% ani+ nu ;n&elese marelucru dar râse cu mie. Aeful era om de familie+ cult. (ân* s* se privatiee+cântase ;n Corul indicatelor.  -... de ce nu procedei la fel5 )e ce nu+ )ora5 Aoapta devenea din ce ;n cemai ;nfier$ântat* Uii ra&ional*... ot la divor& ajungem amândoi.. )e ce s*risipim atâta timp minunat pe care l-am putea petrece ;mpreun*5)ora+ gemuit* asupra mesei+ scânci  - Nu <tiu... adic* <tiu. 9i-e tare fric*. unt la<*. Nu m* simt ;n stare s*-i vor$esc.- a-&i valia <i las*-i o scrisoare.- Nu &i se pare mâr<av5  )inu oft* <i ;<i trecu mâna peste $*r$ie+ de parc* ar fi ;ncercat calitatealamei folosite.- 9* las* totul rece. otul e s* fim ;mpreun*. Nu-mi pas* denimic:)ora ;l privi drept ;n fa&* -G<ti feroce+  - Nu. ;ndr*gostit ne$une<te. Ca s* nu &e pierd+ cred c* sunt ;n stare s* <iucid.Uemeia ;i strânse degetele. Râse amar

122

123

  - Ai Nelu... <i tu... Nu mi-ai spus... Cum &i s-a p*rut @igeta5 Cum areca&ionat5  (aulian ;<i ;ndrept* torsul <i lu* ;nc* o ;ngi&itur*. e uit* la paarulaproape gol. U*cu un senin $armanului  - ;nc* unul:... ;mi ;ncipui c* nu crede. Nu concepe+ mai precis. G prea8mare8 pentru a putea fi a$andonat*. Bref+ n-a acceptat s* discute. Gra8fatigat*8 <i+ ;n consecin&*+ m-a trimis la plim$are. Nu-mi $at capul+ dar...  G=presia $rusc ;ncremenit* a )orei ;i t*ie vor$a. ;i urm*ri direc&iaprivirii. )intâi+ nu descifra $ine silueta su$&ire <i totu<i digra&ioas* din

Page 48: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 48/112

caua <oldurilor late+ care se oprise un pas dincoace de u<*.- @igeta: sufl* ma<inal )inu.e priveau to&i trei+ ;ncremeni&i. Barmanul+ li$er 0clien&ii ;ncepeau s* picedup* c*derea seriiE surprinse <i+ mai ales+ intui situa&ia. 8 e las* cu caft8.  ;ncepu s* <tearg* precipitat paarele de pe $ar+ verific* securitateasticlelor e=puse ;n galantarul din spatele lui asediat de presim&iri tip

secven&e Xestern ;nc*ierare general*+ mese r*sturnate+ scaune $ur*toare+c*p*&âni sparte+ plonjoane spectaculoase ;n strad*+ direct prin vitrin*.  U*r* un cuvânt+ @igeta ;ntoarse spatele <i ie<i. ;n lini<tea localului+ ;iauir* pa<iipuncta&i de tocurile8cui8 care se ;ndep*rtau.  Barmanul ;<i turn* o $ere 8(ilsen8 <i coment* ;n gând+ cu ocii spre reclama89arl$oro8+ ag*&at* deasupra televiorului8oala de vei o pild* de manier*... Boierii+ tot $oieri:8;n fond+ se sim&ea deam*git. -  9anole (aulian <tia. Ai mai <tia c* de ani de ile ;ncercase s* uite celepovestite de )inu ;ntr-o noapte de Cr*ciun+ depoitând torni ;ntr-unui din acelesertare unde nu se um$l*+ unde nu um$l* nimeni. 9inunatul s*u spirit deconservare+ oroarea de urât+ urât ;n toate sensurile+ ;l ajutaser* ;nc* o dat*.

Copil fiind+ nu suporta slu&enia+ iar când o ;ntâlnea concret*+ se ;ntorcea cufa&a la perete <i ;ncepea s* plâng*. Gvita ca$inetul de lucru al lui Conu orgudin pricina reproducerilor dup* co<marurile lui @oDa+ de $iata 9-lle 9ercier+guvernanta+ ;<i amintea <i ai cu remu<c*ri. Glve&ianca era cu adev*rat âd*+cipul - ;nso&ire ;ntre o cioar* <i un cimpaneu. Nici vor$a $un*+ nicipove<tile minunate de pe malul 87ar8-ului natal+ nici dulcimile nu-1 puteauademeni pe 9anolic*. ;l ;nsp*imânta mai cu seam* râsul cu din&i nea<teptat defrumo<i. Copilului de ani ;ns* constrastul i se p*rea <i mai monstruos <i;ncepea s* urle. #rla toat* iua. ni&ial+ p*rin&ii ;ncercaser* s* nu. &in*seama de 8o reac&ie a$solut anormal* <i care ;n nici un ca nu tre$uie;ncurajat*8+ dar când $*iatul ;ncepu s* ai$e co<maruri+ iar fe$ra s* alarmeeilnic+ se recunoscur* ;nfrân&i. 9-lle 9ercier -numai lacrimi - fu concediat* cumii de scue <i compensat* cu salariul pe un an.  ;n noaptea aceea de Cr*ciun+ ascultase siderat povestea lui )inu. e sim&iseconsternat <i oripilat dar cu timpul ;nregistra totul la ru$rica inventar mort.)inu era $*ut <i ;n afar* de aceasta+ totdeauna tindem+ pe st*ri de spiritacute+ s* ne e=ager*m necaurile. B*trânul ;<i amintea ciar+ c* dup* ce )inu sedusese ;n sfâr<it la culcare+ pentru a-<i alunga gândurile negre+ descisesecartea unui engle care descria o croaier* pe 7driatica a 1'I. Ce poeie: Cât*culoare... @r*dinile de portocali din Corfu+ pie&ele sale atât de pitore<ti+p*durile de m*slini unde dansea* cu patim* del*n&uit* tinerele fecioare ale@reciei...  7 doua i+ )inu+ mamur+ ;i strecurase ;n treac*t un 8m-am cam pilit ai-noapte+ am ;ndrugat o gr*mad* de tâmpenii. Nu tre$uie s* le iei ;n seam*.87m uitat tot... Nici eu n-am stat cu paarul gol...8  B*trânul r*suflase u<uratT cu la<itate+ ;<i d*dea seama acum. ;ntregepisodul ;i reveni ;n memorie... 

- Ba ciar ai+ rosti 9anole (aulian r*sucind ;ntre degete un nasture c*ruianu-i g*sea locul. Nu se lipea+ ;n amintire+ de nici o ain*+ de nici o persoan*.89odelul8 ;l cuno<tea. Cum ar fi putut uita nasturii aceia pu<i ;n circula&ie demieria anilor de dup* r*$oi5 Revolu&ia coincidea cu ;nceputurile economiei detip 8democra&ie popular*8+ prefigura ce avea s* vin*... Nasturii de pâinepresat* erau rotuni+ mici+ de culoare incert* verui-cafenie <i se frângeau laprimul sp*lat. e8foloseau ;ndeo$<te la proa$... Uermoarul+ pentru aceea<i destina&ie+avea s* intre ;n u mult mai târiu. >  8Nasturii de pâine: âm$i (aulian. or$e<te-i ai unui tân*r -ciar de 4I deani- despre ei <i ;<i ;ncipuie c* te-ai screioat... re$uie s* te controleicu tinerii... Orice li se pare $iar+ singular+ ;n afara cuno<tin&ei lor e ta=ato$ligatoriu la fel Roa...8  O tres*rire de staisfac&ie ;ntinse surâsul lui 9anole (aulian. Bum$ul

Page 49: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 49/112

provenea de la pantalonii lui iti. )e$locat ;n 64"+ r*mas f*r* sluj$*+ intrasepanic de noapte la o fa$ric*. re$uia s* se ;m$tace corespun*tor  8)oar nu era s* m* duc la sluj$* ;n smoQing sau costum de tenis s*-i sno$epe *ia: 9i-a vopsit irgi i&arii de la uniforma de campanie. Nu g*se<ti c* ar*tdestul de proletar58  )oar c* 8proletarul8 uitase ;n prima i de lucru s* lase acas* monoclu?.

(arc* irgi fusese mai $ine: @ardero$ier* la un <trand+ p*ea ca$inele ;n rociede m*tase natural* <i 8ortopedici8 de la lutii...  ... Nasturii de pâine <i lemn+ $asmalele de stam$* cu $uline+ ora<ul asediatde flamuri ro<ii <i loinci+ spectacole <i e=cursii [email protected].+ ve<ti de $un*diminea&a+ suflate din mers8ai-noapte i-au ridicat pe elicu <i 9artinovici...#n lot ;ntreg8...Nasturele uscat i se frânse ;ntre degete  - )ac* ne-am putea alege epoca ;n care s* tr*im: (ro$a$il ;ns*+ c* cea maifrumoas* e totdeauna cea care ne este inaccesi$il*...mposi$ilul d* splendoare8.  7<a-i predicase <i lui )inu ;n noaptea aceea+ ;n realitate f*r* s-o cread*.Nu tânjim ciar dup* orice inaccesi$il. Cui i-ar mai place+ de pild*+ cue=cep&ia unor scelera&i privilegia&i s* tr*iasc* ;n evul incii&iei5... au ;n

@ermania lui Mitler5 au cei care ne vor urma+ ar ofta oare dup* splendorilecomunismului5  @igeta+ p*lit* de unul din numeroasele ei capricii+ ratase seara de 7jun.Ostenit*+ ot*râse ;n ultima clip* c* nu are cef de petrecere <i c* se culc*.a a<tepta desigur s* aprind* pomul lui Cri<an dar atât <i nu mai e caul dediscutat.  )inu sim&ise c* pocne<te de furie. )incolo de ineleganta gestului+ 0refuulunei invita&ii - <i nu oarecare dat* fiind importan&a evenimentului - ;n ultimajum*tate de or* a respectivei seriE lui )inu ;i era greu s* renun&e. (etrecerile)elenilor+ ai sta$ili&i ;n Canada+ erau de pomin*+ comentate cu s*pt*mânile+evocate cu nostalgie <i peste ani 7veau $ani+ <tiau s*-i celtuiasc* <i sim&eaic* ar face orice numai ca tu s* te sim&i $ine. #n 7jun petrecut la ei evocatoate aromele copil*riei+ te ;ntorcea la $ucuriile <i surpriele de pe vremeacând mai credeai ;n 9o< Cr*ciun.  @igeta se &inuse de cuvânt o jum*tate de or* dup* 8ceremonia $radului8+ seretr*sese ;n dormitor cu o e=presie de ot*râre categoric* ;n care lui )inu i sep*ru c* deslu<e<te o satisfac&ie pervers*+ cu accente de triumf.  - )ac* n-a< <ti c*-i sunt total indiferent+ mi-a< ;ncipui c* a f*cut-o;nadins. Ca s* m* torturee.  ;<i e=primase gândul cu glas tare. 9anole ridicase ocii perple=+ apoi seuitase instinctiv la Cri<an. B*ie&elul ;ns*+ pe atunci de ani+ era prea ocupatCu juc*riile primite <i nici m*car nu $*gase de seam* c* maic*-sa p*r*sise;nc*perea. Nu sim&ea nici atmosfera lipsit* de veselie+ ;<i ;mp*r&ea $ucuria;ntre cadouri+ dulciuri <i pomul c*tre care ;<i ;ntorcea mereu ocii ;n e=ta.#n pom nici m*car frumos+ ;<i amintea 

12!

12"

9an^le+ destul de s*r*cu&+ aranjat pe gustul lui )inu. @igeta se mul&umise s*-<iplasee su$ crengi darul+ prototipul de dar care-i deam*ge<te pân* la lacrimipe copii o c*ciulit*+ ciorapi de lân*+ o pijama adic* practic+ 8nu de jucatsau de mâncat8.  -... dar nici m*car nu m* ur*<te+ completase )inu cu privirea in gol. untprea neânsemnat...  B*trânul ;ncepuse s* se uite ;ngrijorat la sticla de vodc* aproape golit* ;nnici o or*. ;ngânase conven&ional  - N-ai nici un motiv s*... (oate c* e ;ntr-adev*r o$osit*. Uemeile sunt mai

Page 50: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 50/112

delicate. Nu &ii minte+ <i $iata mam*-ta...  )inu ;i ;ndreptase o privire sticloas* - alcoolul ;ngurgitat ;n vite*;ncepuse s*-<i fac* efectul - ;n care str*luceau lic*ri ;nvenina&i. )eclarasesec- Calul *sta n-are nici pe dracu6: 9an^le+ consternat+ d*duse s* se ridice  - Nu pot s* te ascult. O s*-&i par* r*u de tot ce ai spus. 7i $*ut prea

mult+)inu ;l oprise ot*rât- tai jos+ tat*. Nu rata o ocaie unic*:- Nu m* interesea* nici o ocaie.  - Cum5: rânjise. Nu te interesea* s*-&i vor$esc despre fericirea mea5Uericirea fiului t*u &i-e indiferent*5-G<ti $eat.  - ocmai de aia po&i s* m* crei pân* la ultimul cuvânt. Mai+ $*trâne+ s*mai ciocnim+ <i turnase generos ;n am$ele paare de<i 9an^le ;ncercase6s*-1acopere pe al lui cu palma Odat* pe an e Cr*ciunul+ ;ntreg mapamondul se$ucur*...;ngi&ise cu sete aprig* o gur* plin* <i se r*sucise spre copil- Cri<an+ tu nu te duci la culcare5 B*ie&elul ;l privise speriat

- reau s* m* mai joc.-- Nici un pic: 7ui5: Nici un pic:... Mai+ tat*+ ;ncide gura: Nu-mi spune

c* ;ncerci vreo surpri*.  - Gu nu <tiu despre ce vor$e<ti+ se ap*rase $*trânul. Gu...eu nu m* uit pegaura ceii+ nu ascult la u<i.. 7m v*ut c* tr*i&i civiliat... 7ve&i uncopil... Ce+ ce s* spun eu5)inu oftase+ parc* deam*git+ o$osit- Nimic. Ce s* spui5:  - )ac* nu v-a&i iu$it+ de ce v-a&i luat5 u nu te-ai consultat niciodat* cumine <i acum vrei r*spunsuri.  (arc* ;l vedea se l*sase pe spate <i e=pirând fumul pe gura rotunjit*ostentativ se interesase cu acela<i surâs sardonic  - oamna anului 1'%2 ;&i spune ceva5 9ai precis+ luna noiem$rie. rei <iiua5 2I.- Atiu+ <optise $*trânul. Atiu la ce te gânde<ti... Când...- Ciar a<a. Când am ;ncercat s* trec grani&a la sâr$i.  O tentativ* clasic*. ;mpreun* cu doi colegi de serviciu+ ot*râser* s*traversee )un*rea ;not. ;<i ;ncipuiser* c* ;n noiem$rie vigilen&a la malurile)un*rii e mai anemic* Câ&i ;nfrunt* riscurile unei ape aproape ;nge&ate care-&itaier*suflarea+ doar dac* nu sunt n*scu&i ;n fiordurile scandinave5 ar dincolo+la sâr$i+ <usta era asigurat*. ;i a<tepta un fost coleg+ neam& de origine+sta$ilit la iena. 7tât se rugau la )umneeu s* ating* cel*lalt mal. e sim&eausiguri pe ei. Grau tineri+ puternici+ ;ncre*tori+ $ine antrena&i. )oar cucâteva ile ;nainte ;notaser* ultima oar* ;n lacul nagov. pentru a se deprindecu r*ceala apei. Râdeau ;ntre ei  87m emo&ii mai mari aici. )ac* ne vede vreunul c* ne e cald ;n noiem$rie <iavem cef de scald*+ ar putea intra la idei...8  ;i depistaser* câinii. #n ca $anal+ ca atâtea alte mii de cauri petrecute;n ultimele decenii la frontier*...  - Bine+ replicase 9anole <i el u<or ame&it+ dar nu v*d leg*tura. Cestiuneaera de mult ;ncis*.- )e e=act o lun* de ile. (o&i s*-&i consul&i <i agenda.- ot nu ;n&eleg.  )inu ;l cercetase amuat. ;ncepuse s* râd* <i ;<i umpluse din nou paarul.  - (arc* n-ai tr*i ;n România ocialist*: $ucnise Cum dracu6 &i-ai;ncipuit c* am sc*pat a<a+ teaf*r <i nev*t*mat5: Nici m*car mardit5 Nu pun lasocoteal* caftul gr*nicerilor. Ai *ia ni<te animale+ parc* ar fi p*it stânat*tâne-s*u+ )umneeul lor:...- Gu... Gu nu <tiu nimic... )inu se enervase de-a $inelea  - Cum nu <tii5 Ce nu <tii+ omule5 7dic* n-ai auit+ nici m*car când ;&ia<tep&i rândul la frier c* se face pârnaie dac* vrei s*-i dai $un* diminea&a

Page 51: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 51/112

lui Reagan sau lui 9itterand - $*ga-l-a< ;n m*-sa <i pe *la cu socialismul lui:+dar o s* ai$e ginion+ fran&ujii nu cunt c*c*nari ca noi... 7dic*telea nu <tiaic* n-ai voie s* le ici MoX doDou do la ei acas*+ f*r* ausXeissul c... *sta deCeau<escu5- e rog nu striga+ e<ti $eat...  - 9* sco&i din s*rite: 7ui+ dom6le+ tr*ie<te de patru6jd* ani ;n pu<c*ria

comunist* <i n-a auit c* n-ai voie s-o cari:...- 7m auit... e rog vor$e<te mai ;ncet- (*idaoaiauit+nuteairnmunatc*n-amf*Wcut ocn*5 C* m* ceam* (aulian5 C* am o aluni&* ;n c/ <i alta dup* urece5 auc* e<ti tu cult ;n cap <i-1 <tii pe dinafar* pe impotentul *la de 7natoleUrance5 tai: #nde pleci5 7ui+ te rog iar* ie<iri d-astea teatraliste+ â la ir?aXrence Olrvier:9anole+ distrus+ ;ng*imase- 7m <tiut c* s-a ;ncis dosarul. #n ca clasat+ <i atât.- Ce simplu+ fir-a< al dracului: <i eu nu m-am prins:  ;<i d*duse o palm* atât de puternic* peste frunte ;ncât $*trânul ;ncercasesena&ia concret* a creierilor gâl&âi&i.- )in ule+.. Nu vrei s* discut*m alt* dat*5,L

  . - Nu+ rânjise. Hi-am spus c*-i un prilej unic. )ealtfel+ mare lucru nu mai eele spus.  (e cip ;i ap*ruse dintr-odat* o scim* de o$oseal* <i cumva+ de grea&*. Aitot parc* $rusc se calmase+- 7 func&ionat pila+ tat*.  - 7m $*nuit+ dar am v*ut c* &ii s* fii discret <i n-am insistat. 7i avutni<te rela&ii importante+ desigur...)inu ;l a&intise lung+ al$+ f*r* e=presie. )eclarase sec- Rela&iile importante au fost @igeta... Ga m-a scos din raat. )e uimire+(aulian descise larg $ra&ele r*sturnând paarul cuvodc*. )inu ;ncepuse s* râd*.- Nu-i nimic. 9ai avem o sticl*.- G=traordinar:... a s* ic* @igeta...  - Glle mqme... ;l &ii minte pe ungiu (une5 9itocanul *la de la 8Cina85...Ce te ui&i la mine5 Nu ne nuntir*m la 8Cina85- Ba da... Bine;n&eles+  - Gi+ individul era mare <ta$+ e <i ai+ nu-i vor$* face cursa Bucure<ti-NeX-\orQ când ;i tun* <i c*<un* cu automo$ilul personal...- Nu fi caragios. 7utomo$il...  - Zi 87ir$us8 sau racet*+ tot aia e... 7nimalul era <ta$ la nterne+ mem$ru;n CC. ;n fine+ el a $*gat pila...- G... e rud* cu @igeta5 )inu râsese sinistru- Cura s* nu5: Nepoat* de amant.- Nu... nu sunt sigur c* te ;n&eleg.  - Gu sunt foarte sigur. @igeta era metresa lui+ scumpule. r*iau ;mpreun* devreo opt-nou* ani. Cestia ;ncepuse ;nc* din liceu. 7dic*+ vreau s* ic @igetaera printr-a -a+ când Nea Uane a ;ncepui s* se ocupe de ea...(aulian+ jenat+ ;<i dusese palmele a oci- Nu se poate... Nu <tii ce vor$e<ti...- Ba se poate <i <tiu ce vor$esc:- 7tunci... 7tunci cum te-ai decis la un pas atât de important5 )inu ;l privisecomp*timitor. Oftase din adâncul sufletului- are e<ti naiv+ papa... re$uie s*-&i e=plic <i ce-i *la <antaj5- Aantaj5: e=clamase ;ngroit.

  - )a+ sau nici de *sta n-ai mai auit. (*i e limpede ca un cer sp*lat deploaie. 8capi de pârnaie <i oroane la dosar+ dac* te ;nsori cu protejatamea8.- Ciar a<a &i-a is5:-7dlitteram. (rotejata: Cerule+ ce fars* sinistr*:- )ar de ce5 )e ce tocmai tu5  - (entru c* eu eram la ;ngesuial* iar el se plictisise de lenjeria feti&ei.

Page 52: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 52/112

;i place doar prosp*tura. 9inore pân*-n 2I de ani. ?-am v*ut recent+ tot cu opu<toaic*...Gpuiat+ 9anole se sim&ise f*r* cuvinte- Cred c* am $*ut prea mult... Mot*rât+ nu pot s* ;n&eleg.  - Ce nu ;n&elegi5 ;ncepuse s*-i e=plice cu ostenta&ie+ didactic+ vor$ind rar<i ap*sat )eci+ unciu6 Uane+ sastisit de nurii @igetei+ a vrut s-o pasee.

re$uia ;ns* g*sit omul. Ai m-a g*sit pe mine+ care eram ;n g*leat*. 7 aranjat ovedere ;n trei la 8(esc*ru<8... #n dineu eminamente civiliat+ unde nu s-apomenit un singur cuvânt despre mi alegerea ;nceiat*. #n domn de oare<ce vârst*care+ $inevoitor+ facilitea* cuno<tin&a a doi tineri. * se cunoasc*+ s* seiu$easc* <i s* +> ;nmul&easc*. 9oral+ cre<tin <i democrat:)*duse paarul peste cap <i ;ncepuse s* râd*.  , re$uie s*-&i spun c* niciodat* n-am discutat cestiunea cu 0iigcia. -acomportat <i se comport* de parc* n-ar avea a$ar c* Uane m-a dus ;n lan&uri laprim*rie.- G monstruos... Cum ai mai putut... Ro<ise $rusc. ;n sfâr<it... )inu seridicase <i+ ocolind masa+ ;l s*rutase pe cre<tet.6  - G<ti dulce de tot pap* iar eu eroic Cum am putut5 (rima ;ntre$are logic*pe care mi-o pui+ dar ca s* realiei dimensiunile acestui act eroic+ cât am fos

de vitea+ tre$uie s* precie ;nc* un am*nunt. )in prima clip* am ;ncercatpentru feti&a aceasta+ suav* ca o prim*var*+ teaur de dulci ispite+ 0tonulcre<tea cu fiecare sila$*+ prevestind del*n&uireaE+ pentru <olclana astavopsit* ca un afi< de lupanar...- ;ncetea*: ;l oprise ;ngroit.  - ... pentru aceast* animal* al c*rui cretinism monumental nu e dep*<itdecât de propria-i arogan&*+ n-am sim&it decât repulsie: O grea&* organic*+ osil* nedomolit* pân* ai+ scâr$* ca dinaintea unei flegme:::Gmise câteva ooteT râs aflat ;n pragul plânsului.  - re$uie c* sunt un formida$il... Cred c* a< face $ani ;n tractirele aleacu demonstra&ii de poten&ial viril. tomac+ sigur am de $ron:  9anole (aulian se ridicase+ cl*tinându-se nesigur din caua alcoolului  - Nu vreau s* te mai ascult. Nu m* po&i o$liga. )a+ nu po&i... Ai dac* vreis* <tii+ regret+ dar nu te compor&i ca un gentilom... Gu... eu... Noapte $un*.  )inu ridicase din umeri continuând s* fumee. 9anole p*r*sise ;nc*perea+;ncercând s-o fac* plin de demnitate. se p*ruse c*-1 aude $ol$orosind+ culim$* ;mpiedicat*- @entilom... *rmanul e idiot:  )ar fusese desigur o impresie. ;ntins pe pat+ ;ncercase+s*-<i fac* oareceordine. ;n idei dar toate se ;nv*lm*<eau+ totul era prea tul$ur*tor. Ai-imai era<i sete. O sete cumplit*. #itase s*-<i preg*teasc* paarul cu ap* iar $uc*t*riaera departe... 7$ia mi<cându-se+ ame&it descisese u<a od*ii dar r*m*sese&intuit ;n prag.  )inu+ r*sturnat peste mas* cu capul pe $ra&e+ plângea cu oote nest*pânite.;n scrumier*+ &igara aprins* trimetea spre tavan o a&* de fum+ firav* ca or*suflare. Ca un suspin.  9anole se treise a doua i cu capul greu+ lim$a ;ncleiat* <i un pumn greu+de plum$ su$ coaste ficatul. (ândind s* nu dea ;n foc ceaiul de sun*toare+;ncercase s* recapitulee itinerarul povestirii lui )inu. ;n primul rând c*$*user* prea mult <i firesc+ ai asemenea momente. e fa$ulea*+ totul seamplific*+ totul ia propor&ii Ai emisia <i recep&ia. )inu e=agerase desigursupradimensionând drama - categoric o dram* dar negrul mai are <i el nuan&e -iar 9anole+ sensi$iliat de alcool+ ;nregistrase accentele cele mai dureroase+argumentând la rândul lui. Ai uita a<a+ totul se transformase ;ntr-un co<mar.  Cu ocii &int* a ceai - dou*-trei clocote+ dup* care tre$uia stins <iacoperit - se trei recapitulând unele replici. ;<i amintea precis+ de e=emplu+c*-1 ;ntre$ase de ce nu a divor&at ulterior.)inu  - Cums* divor&e5 Uane m-ar g*si <i ;n iad: Ciar dac* nu poate redescidedosarul are o sut* de mijloace ca s* m* distrug*. G tare: Uoarte tare9anole  - @igeta nu era ;ntr-o stare disperat*. 7dev*rat... tr*ise cu el... )ar+ ;n

Page 53: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 53/112

definitiv+ nu avea decât 2 de ani... e putea c*s*tori singur*... )e ce a admisun mariaj silit5)inu  -... @igeta avea categoricdrept de veto. @inionul a fost c* i- am convenit.7m corespuns. ân*r+ titrat+ cas*+ e=ponent al $urgeo-mo<icrimii. 7m*nuntul afascinat-o totdeauna. Nimic altceva nu mai conta.

recuser* ece minute <i turnase decoctul ;ntr-o cea<c*.  - Bun* diminea&a+ Coco <i la mul&i ani:@igeta+ ;ntr-un paignoll preten&ios<i minu&ios fardat*+ se ivise neauit* ;n pragul $u> 0#flrli Zâm$ea cu gura pân* la ureci+ amenin&ând dulce cu degetul- Atrengarilor: Atiu c* v-a&i f*cut de cap ai noapte:  - )*+ ;ng*imase *p*cit 9anole... per+ sper c* ai dormit $ine... 9i se parec* am f*cut pu&in gomot.  - Nu are importan&*+ âm$ise superior ca omul ;n&elept pus ;n fa&a unore=travagan&e+ peste care o dat*+ dar numai o singur* dat* se poate trece cuvederea. ;n fond e Cr*ciunul <i nu-i vina voastr* c* eu n-am fost ;n apele mele+9anole sim&ise c* pu&in+ pu&in+ ii vine inima la loc.8)a+ a fost un simplu co<mar... Nici nu-mi mai amintesc total e=act..66  Când co$orâse <i )inu ;n $uc*t*rie - gal$en+ cu $ue uscate+ pungi su$ oci

<i sete aprig* 08n-ave&i ceva+ vreun suc sau m*car lapte $*tut58E dar calm <i8cotidian8+ $*trânul r*suflase u<urat.8igur: n-a fost decât un co<mar. Nu+ nu+ realitatea este alta8.eara+ @igeta <i )inu se duseser* la pom+ la )iamande<ti+

+..;nc* de luni seara8.  u$linie puternic+ cuvântul 8fier$inte8 <i peni&a stiloului str*punse coalade ârtie. O$i<nuia s* &in* un soi de jurnal al fiec*rei ancete. Nota&iilescurte 0impresii+ suspiciuni+ nedumeririE ;l ajutau s* vad* situa&ia mai limpede;n ansam$lu <i pe detalii.  8ot luni+ ca <i cum $alamucul din casa (aulian prea monoton+ tre$uiastimulat+ mai apare un personaj. mprevii$il din toate punctele de vedere. )east* dat*+ 0sper cel pu&inE distri$u&ia e complet* 7sasinul continu* s* seascund* ;n cea&*. )eci+ NGC#NOC#. Oare+ pân* la urm*5 (ersonal i-a< $*ga peto&i tem$elii *<tia la dup <i m -a< apuca s*-mi reolv pro$lemele serioase.8)a6 ordinea de drept5... )a6 con<tiin&a profesional*58  7d*ug* un va= mare <i a<a+ de la el+ ;nc* vreo cinci semne de e=clamare.;<i smulse aina din cuier <i p*r*si $iroul.  8Nu-mi plac pove<tile astea care nu ;ncep cu ;ncepuml. Mm?.*p*iriareologice...8 . Nasturele necunoscut 

@igeta ;<i rotea ocii prin interiorul cândva familia+ ;ncercând o stare despirit nedefinit*. ara asta se ;mplineau aproape dou*eci de ani de cândintrase aici prima oar*. Acol*ri&a de atunci - clasa a -a+ se preg*tea pentrutreapta a l-a- se sim&ise ca r*t*cit* ;n livingul aerat <i profundimpresionat*. Nu-<i ;ncipuise c* e=ist* asemenea ;nc*peri cu risip* de spa&iudecât ;n filmele americane+ nu ;n&elegea economia de mo$il* <i o$iecte+ câtevapiese risipite ;n ditamai ectarul locui$il. ;n viiunea artistic* a p*rin&ilorei+ o cas* cumsecade+ adic* ;m$âcsit* ecivala cu $el<ugulT per a contrario+pere&i gola<i - un singur ta$lou unde ar fi ;nc*put lesne o duin* -sau gaur*f*r* noim* ;n mijlocul od*ii ;n loc d_ o mas* ;nvestmântat* ;n macrameu $ogat+cu cel pu&in <ase scaune+ $ufet+ vitrin* <i turm* de $i$elouri , oi&e+c*prioare+ gâ<te - aranjate cu minu&ioas* simetrie ;nsemna - ce mai tura-vura -

Page 54: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 54/112

s*r*cie lucie.  Ai totu<i+ @igeta presim&ise ;nc* de atunci rafinamentul interiorului+instinctiv ;ncepuse s* ai$* $*nuieli c* e=ist* ceva carc-i scap* pentru c* nupoate definiT f*r* s*-<i dea seama+ din clipa aceea anul* toate valorile <icriteriile estetice ale familiei t*nescu.  recuse o gr*mad* de timp de atunci <i @igeta ;nregistra curioas*

scim$*rile. )esigur+ mentalitatea de decor r*m*9C aceea<i - pu&in+ e=celent+armonios <i $ine pus ;n eviden&* dar tnultl din o$iecte fuseser* ;nlocuite cualtele <i mai costisitoare+ <i malsimandicoase. @igeta+ frecvent* viitatoarea Consigna&iilor 0pcia epata apoi cu nostalgii <i cuno<tin&e ;n materie aristoi uiiln F

13%

putea aprecia in cifre impun*toare fiecare element de decor de a lampa de mas*cu un a$at-jour @al! autentic <i super$ pân* la lada florentin* cu <arnieregrele de $ron+ nu d*du nici un fel de aten&ie uinei muicale important*+multifunc&ional*+ sofisticat*+ o com$in* de profesionist+ care ii stârneaâm$etul. Cel pu&in 8pe vremea ei8+ Uane )umitra<cu nu ridicase <taceta

muical* peste melodiile de cef+ of <i dor <i ;i venea greu s*-<i ;ncipuie c*;ntre timp 8s-a su$&iat8+ regalându-se ;n momentele de repaus <i reflec&ie cu8papioni8 de ai lui utnann+ sau c* accente grave+ Xagneriene i-ar ;nso&imomentele de medita&ie.  Noutate mare - <i @igeta ar fi putui jura - post-revolu&ionar* -erauicoanele grele foarte frumoase grupate deasupra consolei unde alt*dat* se afla ooglind* vene&ian* stire= made ;n sectorul socialist.  @igeta ;<i privi ceasul. O enerva faptul c* tre$uie s* a<tepte. (e Uane+ ;lprinsese la 9inister+ ;ntre dou* u<i. @lasul r*sunase rece ;n telefon.  - 9i-e imposi$il... 7m venit doar pentru trei ile <i fiecare minut eangajat+@igeta se $ârlise+  - Uii sigur c* dac* nu era imperios necesar+ nu ie a< fi deranjat. 7<a cumnu te-am deranjat pân* acum...  Conveniser* ;n cele din urm* s* se vad* la el acas*+ vecea lui locuin&* dinMele<teului. pre surpria ei+ devenit* instantaneu invidie rea+ epatic*+ ;idescise su$reta+ o f*tuc* la vreo 2I de ani+ ;m$r*cat* ;n negru <i cu <or&ule&de operet*.- )omnul s-ar putea s* ;ntârie+ v* roag* s*i a<tepta&i. @igeta ;istrecurase o privire su$&ire intre$ându-se dac* inatri$u&iile de slujnic* $ine retri$uit* de altfel+ nu se indoia pentru c* Uanenu era mescin+ intrau <i o$liga&ii de alt* natur*.#<a glisant* a livingului+ ca un perete de sticl*+ era descis*.(rin perdeaua su$&ire ;nfoiat* de aromele suave ale gr*dinii se ;ntrevedeaveranda de jardiniere cu flori ro<ii+ setul clasic mas* <i scaune+ feronerievopsit* al$ cu perne viu colorate+ ;nc* o mas* de serviciu+ cu ro&i ;nalte+pro$a$il pentru $*uturi.  8at* cum tr*iesc cei mai $uni fii ai &*rii+ de ai <i de mai alalt*ieri.?es messieurs d6aiijourd6luu...8+ gândi @igeta otr*vit*. Ai gândul i se r*suci<arpe veninos spre (aulieni... )inu+ im$ecilul *sta care nu fusese ;n stare ;nece ani de c*snicie s* ofere nimic altceva decât o e=isten&* plat*+ f*r*satisfac&ii+ f*r* n*dejdi de prosperitate+ comod ca o larv*+ lipsit de oriceini&iativ*... 7l&ii+ ;n doi ani deveniser* multimilionari tranac&ii+ fa$uloasecu estul+ $locuri+ $*nci+ Dacturi iar 8)inu&u+ dr*gu&u+ a<teapt* cenina <ipensia8.  Gra atâta patim* pe cipul descompus+ vân*t de ur*+ ;ncât femeia tân*r* <ielegant* urmat* de un dalma&ian pui care p*trunse ;n clipa aceea ;n living+ f*cuun pas ;napoi speriat*. Cele dou* femei se privir* câteva clipe -)umneavoastr*... , @igeta o cânt*ri cu o singur* privire. 7vea cel mult 2I deani <i datele complete ale e=emplarului de lu= de la sandaua fin* ;m$r*cândadmira$il piciorul $ronat+ pân* la maniciura impeca$il*. (*rul $ogat+ acajou+culoarea en vogue a verii 6'2 era ;mpletit ;ntr-o coad* splendid* care-i

Page 55: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 55/112

su$linia linia ml*dioas* a gâtului <i a spatelui.  - unt o vece cuno<tin&* a so&ului dumneavoastr*. 7m vor$it diminea&* latelefon <i mi-a indicat ora trei.- )a sigur+ âm$i tân*ra... Cu pl*cere... )e ce nu lua&i loc5 7p*s* pe un$uton imagina$il. u$reta se ivi cu o$rajii rofiltoat* numai âm$et <i gata oricând <i cu entuiasm+ s* se lac i; mi e

sim&ea $ine ;n casa aceasta+ se ;n&elegea $ine cu t*pânii- opie... )*-ne s* $em ceva rece... G foarte cald al.u7.+.  - Nu v* deranja&i+ f*cu @igeta $urge+ conven&ional+ din vârful $uelor.- )a6 de unde+ doamn*...  - Ce s* aduc+ coni&*5 se interes* su$reta. )e. portocale ori ananas5  n gr*din* se aui+ ca un ron&*it domol pe prundi<+ sosirea silen&ioas* aunei ma<ini. (ortiera fu trântit* ;n scim$+ cu gomot+ f*r* menajamente.  - O: e=clam* tân*ra. hsta-i Atefan... ;l anun& imediat+ doamn*. 9i-a p*rut$ine.  )isp*ru u<oar*+ gra&ioas*+ o prim*var* de lu= urmat* de c*&elul care i se$enguia printre picioare. )intr-odat*+ la 3 de ani @igeta se sim&i $*trân*+greoaie <i pentru prima oar* ;n via&*+ artificial*. (*mântul parc*-i aluneca desu$ picioare.

  Uane n*v*li ca o furtun*. 7ferat+ u<or ;n mi<c*ri+ tonic ;i ;ntinse mâna <io $*tu cordial pe $ra&.  - cu*-m*+ draga mea+ toat* diminea&a am fost e=trem de prins. )e ce nu ieioc5  Gra atâta conven&ie ;n cuvinte+ ;n ;ntreaga ui fiin&*+ ;ncât @igeta sim&ic* i se $ârce<te pielea. Ga ;ns*<i formalist* pân* la e=ces+ rece <i ma<inal8comme ;l faut8 ;nge&ându-<i semenii+ ;ncerca un sentiment de contrarietatecând era tratat* cu pedanterie. Cu omul *sta tr*ise aproape ece ani <i altfel;<i ;ncipuise revederea. Uusese totdeauna ;ncredin&at* c* ea e latifundiara deatu-uri <i+ de<i Uane nu-i pomenise niciodat* de o eventual* c*s*torie+ nu sesim&ise leat*.  (e ea nu o interesa perspectiva <i ca totdeauna+ dac* se sim&ea $ine+sentimentele partenerului ;i erau a$solut indiferente.  ;l urm*rea cum se agita prin living umplând paare+ doând gea&a+ temperândventilatorul <i tre$ui s* recunoasc* ;n sinea ei+ c* arat* uluitor de $ine. Nuse v*user* de mul&i ani+ mai comunicau din când ;n când doar telefonic+ dartimpul - ciudat: ac&ionase ;n favoarea lui. Gra ;ntr-un avantaj e=traordinar.9itocanul cipe< -crai de maala+ cu elegan&* de activist <i cam ;ndesat+prototip de $*r$at sanguin care m*nânc* <i $ea drav*n privind cu oci sticlo<i;n decolteurile muierilor - se metaforase ;ntr-un $*r$at matur+ de o corpolen&*viril*+ ;m$r*cat impeca$il. 7vea siguran&* <i prestan&a individului care <tie cevrea <i a i$utit ;n 8CitD8 sau 8Jall-treet8. ;n orice ca+ nu-&i puteaiimagina c* personajul acesta puternic <i aproape distins era unul <i acela<i cumojicul de acum ece ori dou*eci de ani al*turi de care nop&ile constituiau unco<mar dormea ca un porc+ scotea gomote inavua$ile prin toate orificiile+r*suflarea ;i tr*nea totdeauna a &ig*ri - ce-i drept scumpe <i atunci -a alcool<i+ o$ligatoriu+ a ceap*. 9ult*+ mult* ceap*.  ;i aprinse &igara cu un gest plin de elegan&* - alt* manier* deprins*postrevolu&ionar - <i se a<e* ;n fa&a ei picior peste picior.  - 7r*&i $ine+ Uane... Cât pe aci s* nu te recunosc... Câ&i ani ai tu acum5B*r$atul râse sincer- Ciar ai uitat5- !+ parc*+ nu5  - G=act+ p*pu<o. Ai po&i s-o spui cu voce tare. ;&i imaginei c* nevast*-meae informat*.  @igeta sim&i o strângere de inim* ine=plica$il*. Nu-<i camufla surpria.- e-ai ;nsurat5 Când5- 7cum doi ani... -7a:- G=act. u$ Ceau<escu nu ar fi fost posi$il. - - Cunosc+ morala proletar*.-

- )up* cum <tii+ rânji )Omitra<cu+ n-am f*cut niciodat* prea. mult ca deea.

Page 56: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 56/112

@igetei aluia i se p*ru jignitoare.  - 9-am ;nsurat ;nainte de a-mi lua postul ;n primire la NeX-\orQ. .  Nu i se ceruser* detalii dar )umitra<cu sim&ea o satisfac&ie uria<*+ uneoriavea sentimentul c* pieptul avea s*-i plesneasc* de mândrie+ de a-<i etalavictoriile. Nu o f*cea din r*utate - se ;ntre$a cum dracu6 tr*ise ece ani cupa&acina din fa&a lui - ci dintr-un prea plin de satisfac&ie. Nu se putea ;nc*

o$i<nui cu propria reu<it*.  - e felicit pentru am$ele evenimente+ declar* @igeta cu gura uscat*. o&iata este foarte frumoas* <i arat* ca o doamn*... N- ai ice c*-i o e=ponent* aepocii de aur+ a tineretului nostru revolu&ionar... (arc* a<a te e=primai ;nmaterialele tale de propagand*.  Zâm$ea cu toat* ama$ilitatea+ tonul era de glum* dar privirea ;i sclipeasardonic. Uane se sperie  8)oamne sfinte: e idoas*: 7rat* ca o meoaic* scoas* dintr-o g*leat* cuvopsea... Ocii au r*mas frumo<i8. 7r fi vrut s-o menajee+ pe undeva ;i stârneamila+ dar orgoliul avu 8le dessus8. (rea ;l gâdila 8clasa8 nevesti-si.  - ?elia n-a prea avut de-a face cu Cântarea României. Câteva lim$iimperialiste le-a ;nv*&at ;nainte de a ;ncepe s* mearg* la <coal*. aic*-s*u alucrat ;n diploma&ie. Gnumera non<alant iena+ Bru=elles+ Jasington... N-am

s*-&i ;n<ir acum dosarul lui cuscru-meu.  e aplec* prevenitor ;nainte. 9âinile ;i atârnau &inând paarul ;ntregenuncii dep*rta&i  - * trecem la lucruri serioase+ @igeta+ <i se uit* la ceas ar$orând din nouaerul preocupat al omului de afaceri pe care fiece minut pierdut ;l cost* celpu&in 1III de dolari. Cu ce te pot ajuta5 unt )umitra<cu ;<i drese glasul+ ca la ;nceput de <edin&*  - )rag* @igeta+ ai s* nu e=ager*m <i s* privim lucrurile ;n fa&*. c*uglasul Atim amândoi cum s-a f*cut aceast* c*s*torie. ;n fond+ a avut ginion.ntrase ;n raat pentru un pa<aport pe care ai ;l &ine ;n $uunar <i ultimulder$edeu.  - Gi <i5 f*cu @igeta f*r* s* ;n&eleag*. Gu discut despre ce s-a ;ntâmplat ;n6%2 nu ;n 6'2. ?-am sc*pat de ;ncisoare <i a<a mai departe.)umitra<cu o privi cu un lic*r de veselie- Nu crei c* a pl*tit destul vreme de ece ani5  @igeta r*mase f*r* grai. ?a col&urile gurii i se iviser* $ro$on.ele despum*.- G<ti odios. Cum po&i s* m* jigne<ti ;n alul *sta5  - #<urel. Hi-ai ;ncipuit vreodat* c* s-a ;ndr*gostit de tine5 7<a+ $rusc+când te-a v*ut la (esc*ru<5 Gra normal ca mai devreme sau mai târiu s*evadee. Nu: Nu:... te rog+ nu plânge.  @igeta se st*pânea eroic. ?acrimile erau o catastrof* pentru maciaj. #itase<i ocelarii de soare la maic*-sa.- )ac* asta-i tot ce-mi po&i spune...  ci&* un gest de parc* ar fi avut inten&ia s* se ridice. )umitra<cu o opri.- pune-mi tu ce vrei s* fac.@igeta i$ucni tremurând de umilin&* <i de ur* neputincioas*  - *-1 $agi ;n $oale: )ar drav*n. u ai rela&ii. *-1 ceme+ s*-1*r&uiasc*... ecuritatea a r*mas atotputernic*..+ ;n fine+ .R+.-ul+ tot aia:*-1 arestee... Ai pe ta6su. (e to&i.- )e ce nai$a s*-1 arestee5:  - Nu f* pe ne$unul cu mine. @*si&i voi ceva dac* vre&i. unte&i tari... Ceimai tari.- )rag*+ f*cu ve=at )umitra<cu+ eu nu mai lucre ;n 9inisterul de nterne. untconsilier la am$asada...  - 9in&i+ dar s* icem c* a<a e. Oricum ai leg*turi. Uo<ti colegi+su$alterni+ oameni care-&i sunt o$liga&i. ;nva&*-1 minte: * nu m* uite toat*via&a.  )umitra<cu o privi uluit. 7vea o con<tiin&* ;nc*rcat*+ una din cele maimurdare pro$a$il din epoca lui dar ;n rela&iile imediat personale mai e=istauaspecte care s*-1 <ocee

Page 57: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 57/112

  - Ai dup* ce-1 ;nv*& eu minte+ acceptând sugestia ta+ mai ai de gând s*tr*ie<ti cu omul *sta5 7dic* po&i concepe o e=isten&* cât de cât normal*...;mpreun*... cu victima5N*rile @igetei frem*tau.- )up* teoria ta+ victim* a fost <i pân* acum.  - Nu dup* a mea+ scumpete+ asta-i realitatea. Nenorocitul a fost victima

noastr*. Ai acum vrei s*-1 faci .O. a doua oar*.- G=act. Ai nu numai pe el. reau s-o nimicesc <i pe individ*.- Care individ*5  - 7manta lui. #ite... R*scoli ;n po<et* <i ii ;ntinse o ârtie preg*tit*dinainte 7i aici toate datele. )ora Ciprian... B*r$a-su-i &*r*nistprimejdios... @*si&i voi ceva s*-i ag*&a&i... Crap* )inu+ dac* v* atinge&i deâna lui.)umitra<cu o privi stupefiat  - U*tuc*+ &i-ai pierdut min&ile: )ac* aflu ai+ mâine c* ai ierlit-o+ n-o s*m* mir. Oricui te-ar aui i-ar veni cef s*-&isuceasc* gâtul...- 7sta m* prive<te pe mine.  #<a se descise. ?elia )umitra<cu ;n <ort <i cu un top portocaliu care se

;nceia cu un nod su$ sâni+ l*sând stomacul develit+ se opri stânjenit*.- cua&i-m*... Credeam c* e<ti singur. Gra o apari&ie de plaj* privat* depe meleaguri ve<nic ;nsorite+

  - Ce mama dracului scro$e<te aia c*m*<ile ;n alul *sta5 re$uie s* g*uresccu sula $utonierele. Nu i-ai e=plicat im$ecilei5)ora ;i d*du mâinile la o parte- ?as* c* te ajut eu.Ciprian sufla pe n*ri ca un taur furios- )a+ dom6le+ nu pricep: Ce ai tu de-a face cu cestiunea5- Nu am...  - (*i v*d c* le suferi: N-ai fost nici la farmacie: (u&in ;mi pas*+ po&i s*nu te mai duci deloc. Nu pricep ;ns* de ce te implici de parc* ar fi sor*-ta ;ncau*.)ora ;i ;ndrept* o privire f*r* e=presie. )eclar* moale- unt totu<i prietenii no<tri... Nu po&i trece indiferent..  - Gi uite+ m* &ine grija de pro$lemele coanei @igeta: Uii lini<tit*+ o s*-<ig*seasc* alt fraier.G ciar lipsit de $un sim& s* te amesteci ;n cestiuniintime... 7stea se reolv* ;n doi.  )ora ;<i aprinse nervoas* o &igar*. r*ia ;ntr-o spaim* continu* <i Nelu+dac* ar fi fost mai atent+ ar fi constatat c* era prima oar* de când secunoscuser* când o vedea pe nevast*-sa nearanjat*. ndiferent de programulilei+ imediat ce p*r*sea patul+ )ora ;<i farda ocii <i se piept*na cu;ngrijire.- (rietenii ;i cuno<ti ;n momente dificile.- Cunosc ;nc* o sut* de prover$e.- (*rerea mea...- * &i-o spun pe-a mea.o ;ntrerupse Nelu+ c* m* gr*$esc. 7vem ;ntruniree=traordinar* la ora pai<pe. )uminic* sedescide oficial campania electoral* dar $ineân&eles pentru voi astea suntraaturi minore... Ce iceam5: )a+ p*rerea mea e c* to&i sunte&i ne$uni.Ceau<escu v* &inea cu gâr$aciul <i n-avea&i posi$ilitatea s* v* desf*<ura&i.7sta-i adev*rul: ;ncis ;n cu<c*+ nu po&i s* faci tum$e:

14%

)ora surâse palid- u e<ti normal+ Nelule+ nu-i a<a5  - G o realitate la ;ndemâna oric*rui ins cu un minim de $un sim&. Hara+domnule:- se am$ala ridicând glasul retoric- &ara e in primejdie+ ;nfrunt*m celmai cumplit complot al <acalilor din istorie de la )ece$al - nu-1 pun la

Page 58: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 58/112

socoteal* pe Bure$ista+ l-a demonetiat genialul cretin <i-mi produce alergie-juc*m ultima <ans*+ ultima carte+ ultimul atu <i pe voi v* interesea* cilo&ii@igetei: 9onumental+ domnule: Ua$ulos:::Nevast*-sa ;l opri- Nelule+ ;nc* n-a ;nceput ;ntrunirea. G a$ia unu jumate.- O.. am plecat.

O s*rut* pe p*r+ ;ntr-o ;m$r*&i<are scurt*. .  - #ite+ ca s* nu ici c*-s al dracului <i-mi uit amicii: )up* ;ntrunire+trec eu pe la @igeta s* discut*m. ;n jur de "-% seara+ pro$a$il. (o&i s*-i daiun telefon+ s-o anun&i... 7m fugit:  ;ncerc* s* se desprind*+ dar )ora ;l re&inu ;ntr-o ;ncle<tare disperat*. Grapalid* ca o moart*.- Nu: &ip*. e implor... * nu faci... Nu te du : Ciprian o privi surprins- Ce-i cu tine5 (ân* acum iceai a<a <i pe dincolo...- Nu: e implor. imt... imt c* ar fi o gre<eal* cumplit*. Nelu Ciprian era dince ;n ce mai nedumerit

  - u$ito+ m* ;ngrijorei. ;n fond+ nu-i prima oar* când le intru ;n cas*. Oviit* o$i<nuit*...<i v*d eu curo o aduc din condei. Ce g*se<ti neconvena$il

aici5  - Nu:... ;&i interic s-o faci. unt prietenii t*i+ dar <i ai mei+indiferent cum vom proceda+ tre$uie s* fim de comun acord.Nelu Ciprian ;i c*ut* adâncul ocilor- )ora+ te <tiu o femeie ecili$rat*. G<ti sigur* c* te sim&i $ine5...tai+ d*-mi drumul+ c*-mi <ifonei c*ma<a.- (romite-mi c* n-ai s* te duci la (aulieni.O privi ;ncercând s-o descifree. Ridic* din umeri  - ;n regul*: Cum vrei tu. G poate ciar mai $ine ...7tunci cin*m disear* ;nora<. U*-te super$*+ s* m* invidiee mitocanii c* am ag*&at o vedet*. e iu$esc:  #rc* ;n ma<in* <i ap*s* pe accelerator. Cipul ;nsp*imântat al )orei ;ist*ruia ;n imagine.  - 9on cer+ rosti pe gânduri+ aici se ascunde ceva suspect. *d eu disear*care-i cestia.  )up* ;ntrunire+ avea s* treac* totu<i vreo jum*tate de or* pe la (aulien?Nu-i pl*ceau situa&iile neclare <i credea nestr*mutat ;n flerul <i a$ilitatealui. )ora se va lini<ti <i ea <i vor petrece o sear* admira$il* la (esc*ru< sauriumf ;n orice ca undeva pe a lacuri. (erspectiva ;l emo&iona <i un val dec*ldur* ;i inund* ;ntreaga fiin&*. (e femeia aceasta o iu$ea din toat* inima. Ova iu$i toat* via&a.  pre prân+ )inu cem* <eful de ecip* <i ;i d*du câteva indica&ii+ ilasigur* din mers c* se ;ntoarce ;n cel mult un ceas+ un ceas <i jum*tate <ip*r*si ;n gra$* <antierul. re$uia s* treac* neap*rat pe acas*- plecase ca uncretin omi&ând s*-<i ia scim$uri suficiente dar ;n primul rând $anii+ lei <ivalut*T voia s-o evite pe @igeta care nu se ;ntorcea de la serviciu ;nainte de4. Nu-i era fric* de ea <i de fapt+ nu de ea ;i fusese fric* vreodat* darperspectiva unui scandal ;i f*cea sil*. Ai numai la gândul c* ar putea da ociicu ca+ 1 se ;ntorcea stomacul pe dos.  ;l g*si pe taic*-s*u ;n odaia lut a<a cum ;l l*sase+ mo<mondind l.i gr*madade nasturi. Hi-ai fi putut ;ncipui+ c* acolo ;ncremenise do dou* ile.- alut: Ce faci+ dom6le+ n-ai mai terminat5  (arc* prins ;n flagrant delict asupra cine <tie c*rei fapte ru<inoase+9anole surâse umil <i ridic* mâna ar*tându-i un nasture $om$at+ ;m$r*cat ;npiele  - ocmai m* ;ntre$am cum s-or fi r*t*cii la noi... Nu... nu-mi amintesc s*fi e=istat vreo ain* de piele ;n cas*. 9ie nu mi-a pl*cut vân*toarea. (eurm*... am avut o repulsie. @arda de fier... @estapoul... ecuri<tii... aceea<iuniform*... Main* de piele... Cu sau f*r* cime... )e aia... de aia iceam c*-snedumerit.  )inu se sim&i cuprins de mil*. 9anole ar*ta sfrijit+ mai $*trân parc* decât;l <tia+ jalnic de vulnera$il ;n $iara lui stâng*cie avea aerul vinovat al

Page 59: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 59/112

celui surprins ;ntr-o odaie str*in* <i nu la el acas*.  - )*-1 nai$ii+ spuse tân*rul pe un ton $lând. ;&i $a&i capul cu toatenimicurile.  - Atiu... igur c* ai dreptate+ se scu*. )ar vei+ dac* tot am ;nceput s*fac ordine+ m*car s* ispr*vesc... ;mi place s* duc o trea$* pân* la cap*t.- Cum crei+ dar ;&i pieri timpul.

  - (arc*... (arc* am mare lucru de f*cut... Nu-mi d* deloc prin gând+ al cuis* fi fost nasturele *sta... #n nasture necunoscut+ ce mai:  8*racul: reflect* fiu-s*u+ se ramole<te pe i ce trece. #ite+ ce-1o$sedea*:...8  )e fapt+ tân*rul (aulian se ;n<ela. )in clipa ;n care intrase )inu+ pe$*trân ;ncetase s*-1 interesee paternitatea ori originea nasturelui de piele.or$ea ;ns* ;n virtutea unui automatism+ legându-se de primul su$iect neutru la;ndemân*+ se sim&ea o$ligat s*-i relatee discu&iile avute cu @igeta dar ;i erajen* <i team* s-o fac*. nstinctiv+ amâna+ ocolea e=ploia.  - 7m venit s*-mi iau câteva lucruri+ anun&* tân*rul <i se repei pe sc*ri+urcând câte dou* trepte odat*.B*trânul ;l urm* anevoie.- Ce face Cri<an5 ;ntre$* )inu din dormitor.

  cotea lucrurile din dulap avârlindu-e f*r* menajamente. Oricum+ ;n$ram$ureala de acolo nu mai conta. O scâr$* imens* ;i strâm$a fa&a $uc*lie. e;ndrept* nervos spre fereastr* <i o descise larg+ cu violen&*.- O... o s* intre toate mu<tele+ o$serv* 9anole gâfâind.  8N-au decât8+ replic* ;n gând )inu. )e cum p*trunsese ;n dormitor ;l i$iseaerul ;ncis+ mirosul imposi$il de suliman st*tut <i ruf* murdar*. ;l cuno<teade ece ani dar acum nu-1 mai suporta.- e-am ;ntre$at cum se simte Cri<an.  U*cea eforturi s* se st*pâneasc*+ s* vor$easc* $lând. 8(auvre Coco8 suportani<te necauri pentru care nu avea nici o vin* <i nici nu-i apar&ineau decâtprintr-un cod afectiv de familie. ;n ultima vreme ;l cam repeise <i )inu;ncerca unele remu<c*ri.  - Cri<an e $ine+ ;n general... 7r tre$ui... Atii c* nu-mi place s* m*amestec+ dar ar tre$ui s* v* ocupa&i mai mult de el.- Nu l-am l*sat ;n drum. R*spunsul i se p*ru dur lui 9anole.- Nu cred c* este deajuns pentru un copil.  ;n realitate+ )inu se sim&ea vinovat+ dar acum+ acum+ nu putea face nimicpentru $*iat. re$uia limpeit* ;ntâi situa&ia cu @igeta <i dup* aceea -;<if*g*dui - va <ti s*-<i r*scumpere neglijen&ele. 7r fi fost ciar fericit -;<ipansa remu<c*rile - dac* ri$unalul i l-ar fi ;ncredin&at lui.- 9aic*-sa ce face5 Nu se ocup* de el5 9anole âm$i trist  - Când s-a ocupat de el5 O <tii doar+ e o fire mai... rece+ mai reervat*.  Respir* adânc. ;n sfâr<it+ ;ndr*nise s* aduc* vor$a despre scandal. )inutre$uia pus ;n gard*. 7d*ug* 

12

13

- 7cum e <i foarte nervoas*... )ar tu ce faci acolo5  e uit* ;nsp*imântat la fiu-s*u care pur <i simplu m*tura raft de raft cugesturi scurte+ mânioase. ?a picioarele <ifonierului+ $oarfele avârlite;ncepuser* s* ridice mormane.  - 7 ascuns $anii: scrâ<ni tân*rul. (uteam s*-mi imagine. 9are $ou am fost:  ;<i d*du un pumn ;n cap+ mestecând ;ntre din&i sudalme ;ntret*iate.  - Ce... ce $ani5 )ac* ...dac* e<ti ;n dificultate+ pot s* te ajut. 7m luatpensia.  )inu respir* adânc <i ;<i mu<c* $uele pân* ;i veni s* &ipe de durere. Cu

Page 60: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 60/112

orice pre&+ tre$uia s* se st*pâneasc*. 7proape imposi$il. im&ea c* pocne<te.entimentul de neputin&* ;n fa&a nedrept*&ii+ a frust*rii - se <i imaginaseceltuind cu femeia iu$it*+ punându-i la picioare flori+ parfumuri scumpe+giuvaeniri - desigur ;n limita prosperit*&ii post-decem$riste- ;l sufocau. oatenuan&ele spectrului solar - un soare ro<u - alternau vijelios dinaintea ocilorcare-i sc*p*rau de furie.

-Ce $ani5 Mai+ tat*+ repet* 9anole (aulian+ te rog las*-m* ;n pace.  - Gu &i-am is... (ot s* te ajut... Ai nici nu tre$uie+ ;n&elegi... Cumcrei...  )inu ;<i ;n<fac* sacul <i co$ora+ mai degra$* alunec*+ pe sc*ri. e repeila $ar. Nu-<i mai turn* ;n paar. B*u lung+ din sticl*. B*trânul clipea;ngrijorat+ mi<unând ;n jurul lui.- Nu tre$uie s* $ei... G<ti cu ma<ina+- Zi mul&umesc c* nu fac mai r*u.  e avârli pe un scaun care gemu amenin&*tor. ;<i ;nfipse coatele pe mas* <imâinile ;n p*r- )oamne+ ce scâr$*:... oiam s* plec cu )ora ;n talia... 7diovise: Ce+ talia5 Bine c* am acitat divor&ul... N-am un sfan&: -Hi-am is...

)inu ;i ;ndrept* o privire comp*timitoare  - Ce s* fac+ tat*+ cu câteva mii de lei5 7i idee cu cât m-a devaliatnepre&uita-mi so&ie+ a feciorului meu sfânt* mam*5 7proape trei milioane ;n lei<i circa 3IIII de dolari... $ucni ;ntr-un râs sinistru ar eu im$ecilul ;mit*ceam scrupule. nten&ionam s*-i ;mpart corect jumi-juma:+ cit c* ea n-ami<cat o ungie pentru ei. )ar a<a sunt eu+ gentleman:  B*trânul c*scase ocii+ consternat de cifrele fa$uloase. Nu <i- ;ncipuisepe fiu-s*u atât de $ogat:.- unt sume importante... Cum... cum ai reu<it5  - Ce &i-ai ;ncipuit+ c* m-am dus ;n e=cursie de pl*cere de o mie de ori ;nurcia+ ;n nem&ime+ la macaronari5:- 9ie nu mi-ai spus nimic.- 9-ai ;ntre$at5  Cri<an d*du $una pe u<*. R*mase o clip* nedumerit Gra transpirat+ $reteauai se &inea ;ntr-un singur nasture+ iar tricoul cu un $inecunoscut monstru dindesenele animate ar fi tre$uit sp*lat (icioarele erau murdare+ genunciidreli&i+ cu coji groase. )inu ;l m*sur* a$sent- ar ai c*lcat cu genuncii5 (u<tiul ;i s*ri ;n $ra&e- 7i venit de tot5- Nu... Nu ;nc*.;ncerc* s*-i desprind* $ra&ele.- tai cuminte. 9i-e cald. Copilul ;i r*mase ;ncle<tat de gât- a-m* cu tine... Ai pe Coco...- Nu se poate acum.-ateriea*- care ;n cele din urm* ;i propusese cu ama$ilitate  - )raga mea+ vino s*-1 a<tep&i aici. Bem o cafea+ mai le 8popot*m8...  )iamande<tii nu o v*user* niciodat* ;n &inut* neglijent*T de o$icei+ )ora;<i ;ntocmea toaleta cu mult 8serios8+ fiecare am*nunt fiind gândit <i speculatla ma=imum iar reultatul+ 0de<i un oci versat sim&ea studiul <i artificiosulEera ;ncânt*tor. Nina tre$ui s* concead* c* nici improvia&ia n-o deavantaja.(*rul necoafat <i-1 ascunsese ;ntr-un fular fin cu $uline ;nnodat ca lin tur$an+fusta de $lugi atr*gea aten&ia asupra <oldurilor feciorelnice. ;i st*teau $ine<i $alerinii ro<ii+ ;nc*l&a&i pe piciorul gol- ceva de neconceput pentru )oraoricât ar fi fost ar<i&a de aprig*.  Nina nu-<i putu st*pâni un surâs interior. )ora era tul$urat*+ speriat*+prad* celei mai ;ntunecate umori. Nu uitase totu<i s*-<i asortee la $alerinidou* clipsuri mari+ cire<e sângerii. Ro<u era <i ceasul electronic+ o juc*rieieftin*+ de var*. Ninei nu i-ar fi trecut prin minte c* ;n gardero$a Ciprianc*ise g*sesc <i astfel de fleacuri nesimandicoase <i ;ncerc* o und* de admira&ie  8#ite o femeie pe care nu po&i s-o iei pe nepreg*tite...8 )ar din multepuncte de vedere+ )ora se dovedise imprevii$il*. Ca o surpri*.

Page 61: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 61/112

  O$raul palid+ nelini<tea pleoapelor+ $uciumul ;ntregi i/pturi muiar* inimaNinei. O ;m$r*&i<a -impulsul clipei-<i o conduse la primul fotoliu ca pe oconvalescent*.  - Ce s*-&i ofer+ draga mea5 rei un ceai rece de ment*5 G un calmant.)ora se $âl$âi+ mirat*- )ar m* simt $ine... N-am nimic...

- Atiu+ surâse Nina.;<i trase un scaun ;n fa&a fotoliului <i o privi drept ;n fa&*.

1!

1"

- )ora... re$uie s*-&i fac o6m*rturisire. imt nevoia s-o fac. Cealalt* ocercet* circumspect*. ;i $*tea inima. (rea multe

emo&ii.  - (ân* ieri te-am detestat. 7sta-i termenul. Cred ciar c* teuram. +)ora o privea ;ncremenit*. Aopti+ nevinovat*+ ca o feti&*- Ce &i-am f*cut5- Nimic. e uram pentru ceea ce intuiam c* ai putea face. (entru poten&ialul t*udistrug*tor+ ad*ug* pre&ios.- G prea complicat... Nu ;n&eleg.  - edeam ;n tine 8rivala8. Gterna rival*. Nu doar a mea. 7 unei ;ntregigenera&ii de femei+ ;n fiecare genera&ie e=ist* una ca tine+- Ca mine5:- Ca tine. Uascinant*: )ora ;ncepu s* râd*.- Uascinant*: )oamne+ ce de prostii putem gândi unii despre al&ii:  - Nu asta ;&i repro<am+ adic* faptul c* $*r$a&ii cad cosi&i la picioareletale. e-am dispre&uit+ ;mi mcipuiam eu+ pentru firea ta rece <i calculat*. Ofemeie f*r* inim*+ dar corup*toare de mirni. O femeie care se las* iu$it*+ darincapa$il* s* d*ruiasc*. * se d*ruiasc*. 7$ia acum am ;n&eles cât de nedreapt*am fost. e rog s* m* ier&i. Atiu c* sunt patetic* <i peni$il* dar am sim&itnevoia s* m* confese.  )ora o privea confu*. Ocii imen<i ai Ninei str*luceau+ un âm$et $lând ;iinunda cipul. (resim&i dintr-o dat* c* femeia aceasta XalQirian*+ cu o$raulmare descis+ cu $ain <i $ust masive+ sim$oluri generoase ale maternit*&iifecunde e o inim* plin* de $un*tate. N*p*dit* de emo&ie+ ;ncepu s* plâng*. 

(lângea+ ;<i <tergea ocii+ deplasa scrumiera+ totul cu gra&ie spontan* -constat* Nina -+ cu siguran&a aceea perfect* a mi<c*rilor pe care o d* ;ngeneral lunga o$i<nuin&* de a fi frumoas*+ privit* <i admirat*. e a<e* pe$ra&ul fotoliului <i-i ;nconjur* umerii  - e rog nu plânge+ draga mea O s* fie $ine+ ai s* vei punea cineva c*dragostea e o favoare+ un privilegiu a$solut+ oricând $inevenit*.- Nu <tia ce spune+ ooti )ora+  - Nu sunte&i primii oameni care se iu$esc clandestin. #n ginion poate+ dartot poate+ din caua asta ceea ce sim&i&i voi unul pentru cel*lalt e atât deintens+  )ora reali* dintr-o dat* c* se discuta despre dragostea ei cu )inu firesc+ca despre un lucru $inecunoscut+ ca <i cum momentul de fa&* ar fi fost precedatde confesiuni <i e=plica&ii. ;<i ridic* ocii ;nl*crima&i. Nina ;<i spuse c*rimelul )orei e de o calitate e=cep&ional*. Nici urm* de lacrim* ;nnegurat* dar+desigur+ ar fi fost o lips* de tact s* se interesee acum de marca folosit*.- Când... Când v-a&i dat seama5 Nina âm$i  - )uminic*. -â tr*dat )inu+ 8fi$rilând8 ;n a<teptarea ta. Când ;n sfâr<itai sosit+ am ;n&eles ce ;nseamn* s* r*sar* soarele pentru cineva. Numai pentru

Page 62: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 62/112

un singur om.  - (ro$a$il nu am fost destul de a$ili+ râse )ora <tergându-<i o$rajii.  - 7<a+ draga mea+ acum e mult mai $ine... )eci+ suntem ni<te mici p*c*to<icu vecime...  -AWelun?. Ceva cu totul nea<teptat: Necunoa<temdeatâ&ia ani <i dintr-o dat*+;n noaptea de reveillon- Nea luat pe amândoi prin surprindere.

- )a... via&a e nostim*.  Nina ;ncerc* s* reconstituie atmosfera din noaptea aceea... e sim&eau to&icam o$osi&i+ singurii care dansau erau )ora <i )inu+- 7tunci+ <opti )ora+ ne-am... ne-am <i iu$it. ;n $aie...Nina ;ncepu s* râd*. )ora ;<i ridic* privirea. em*na cu un copil

1

1'

c*ruia ;i e team* s* nu fe pedepsit

- e <ocea*5  - Nu+ scumpa mea+ m* gândeam ;ns* ia toaleta ta <i m* ;ntre$ cum a&i i$utitperforman&a5  (urta ^ rocie lung*+ foarte ;ngust* a<a isul furou de sear* cu o cr*p*tur*adânc*+ pe care amicele o calificaser* drept cam prea 8ca$aret8.- 9i-amintesc perfect+ glumi Nina+ c* <li&ul era la spate. )ora fustr*fulgerat* de o idee  - pune-mi te rog. ;<i c*uta cuvintele G<ti+ e<ti atât de ;ng*duitoarepentru c* n-o iu$e<ti pe @igeta5 Ai pe tine te calc* pe nervi5  - )impotriv*. 9* amu*. G atât de ridicula ;ncât numi pot ;ncipui c* s-arg*si cineva care s-o ia ;n serios. Nici m*car )inu. 9* refer+ ciar la perioadalor normal*.- Ne-a v*ut asear* ;mpreun*.- #nde nai$a5:  - ;n $om$a unde ne ;ntâlnim de o$icei. Cum de ne-a dat de urm*+ nu pot s*-midau seama... Ne credeam acolo mai feri&i decât ;ntr-o gaur* de <arpe.Nino cercet* cu o curioitate nedisimulat*- Ai5: Cum a reac&ionat5  - -a uitat lung la noi... )ora se cutremur* Credeam c* no s* mai termine+a< fi preferat s* cad moart* pe loc... (e urm*+ a ;ntors spatele <i a plecat.7tât: U*r* un cuvânt.- G=traordinar:  - Cumplit este c* din clipa aceea am intrat ;n panic*. O panic* non-stop.Nelu a mirosit ceva. ;<i ;ncipuie c* sunt afectat* de necaul lor+ al(aulienilor+ nu c* eu a< fi implicat*...

- 7sta e foarte $ine... Cel pu&in deocamdat*+ pân* lua&i o deciie. )ora cl*tin*din cap <i ;ncepu din nou s* plâng*.- Nu... rea s* se duc* disear*+ dup* ;ntrunire la ei. * discute+ poate s*-i;mpace... Nu <tiu ce s* fac.Nina ;i prinse afectuos amândou* mâinile  - 7scult*-m* scumpo: ;n definitiv+ mai devreme sau mai târiu+ tot tre$uies* afle. )inu nu-i o simpl* aventur* pentru tine.  - Nu+ ot*rât nu: ;l iu$esc. ;l iu$esc cu adev*rat+ niciodat* n- am sim&itceva asem*n*tor.- 7tunci5 Ce ai de gând5 (o&i renun&a la el5 -Nu.  - )eci pro$lema e reolvat*. ;mi pare r*u pentru Nelu+ dar va tre$ui s* seo$i<nuiasc* cu situa&ia ;n concluie+ o e=plica&ie e inevita$il*.  )ora ;<i ridic* o$raul. Gra palid*+ al$* ca ârtia a<a cum rar se ;ntâmpl*;n realitate+ pleoapele se $*teau <i Nina se ;nfiora cât* spaim* se putea citi;n ocii ei.  - 9i-e ;ngroitor de fric*. tau acum aici+ ;n fotoliul t*u+ <i simt c* mi-s

Page 63: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 63/112

t*iate picioarele...  #<a de la dormitor se descise. 7p*ru @ioni+ legându-<i cordonul alatuluide cas*.  - #ra+ scumpete: i$ucni vesel. esi* dintr-o privire atmosfera <i ;ncepus* râd* R*spundem ascult*torilor: Curierul inimii.)ora se fâstâci

- Nu <tiam c* e<ti acas*...- cim$* cu ceva situa&ia5;i lu* mâna <i i-o s*rut* afectuos  - Mm: e=clam* m*surând-o scurt 7< ice c* ai ile <i mai $une... )eci+iu$im:Nina ro<i. ;l apostrof* consternat*- Nelule: Cum po&i fi atât de mojic5:  )ora ;ncepu din nou s* plâng*. ;ntr-o secund*+ @ioni fu la picioarele ei.- art*-m*+ feti&* dulce. N-am vrut s* te jignesc.

- Nu de asta plâng...  - Nu tre$uie s* plângi pentru nimic. ;l iu$e<ti pe )inu+ de<i eram convins+glumi+ c* la o adic*+ m-ai prefera pe mine+ )inu te iu$e<te pe tine. Restul+

neimportant.- G u<or s* vor$e<ti+ suspin* )ora.- G=plic*-mi ce te fr*mânt*. (oate pot s* te ajut. Nevast*-sa ;i ;ndrept* oprivire ironic* 89 d6alde astea <tiu c*te pricepi... G=pert+ a< ice...8 Rosti altceva- ;i e fric* de Nelu. Nu <tie cum va reac&iona.  - Gi asta-i: respinse @ioni ideea ca pe o a$era&ie. Ce ;nseamn* c* ;i efric*5 ;n general+ cred c* femeile ;<i acord* o importan&* e=agerat*. ;<i;ncipuie c* ;nseamn* ;nviata unui $*r$at cu mult mai mult decât se ;ntâmpl* ;nrealitate.  - Nu te e=plica pe tine+ ;l repei Nina. Nelu o ador*+ o vede <i un om cuocii lega&i. ?a temperamentul lui...  ;<i ;ngi&i vor$ele - 8te po&i a<tepta la orice8 - )ora era <i a<a destul desperiat*.@ioni se ridic* <i scotoci ;n pacetul de &ig*ri  - ?*sa&i fleacurile: emperamentul lui Nelu: #ite unde era omulcavernelor:... ta&i a<a:rase cu urecea o clip* <i s*ri la fereastr*- 7 venit Romeo: 

)inu n*v*li ;n sufragerie. ul$urarea care i se citea pe cip speria. @ioni;<i reveni primul.- Ce dracu ai p*&it5  9âna&i de acela<i impuls+ ;n urm*toarea clip*+ )ora <i )inu se aflau unul ;n$ra&ele celuilalt. e strângeau cu disperare+ ;<i c*utau cu $uele ;ntrego$raul+ s*rut*rile plouau pe nas+ pe gât+ pe ureci+ pe gur*)iamande<tii ;i priveau ului&i. ;i cunoscuser*+ <i erau ani: ca pe ni<tepersoane discrete ;n manifest*ri+ ciar so$ri. 7cum se del*n&uiser* cu o patim*n*ucitoare+ nest*pânit*+ uitaser* c* nu sunt singuriT ;i sim&eai dro$i&i dedragoste.  8hsta ic <i eu amor cu 7 mare+ reflect* @ioni surprins. e poart* e=act cadoi liceeni... Ai a trecut oleac* de atunci...8  Nina ;i f*cu un semn discret+ indicând $uc*t*ria. @ioni rânji 8femeile asteacu diploma&ia lor:8 dar luându-<i &ig*rile din mers+ o urm* pe nevast*-saP  @ioni scoase din frigider o sticl* de pepsi <i ;<i umplu un paar. ;l $*u cu;ngi&ituri mici+ se <terse tacticos la gur* cu un <erve&el. (roceda de parc* s-ar fi aflat la un restaurant+ oricum+ ;n lume <i acesta fusese ;nc* unul dinam*nuntele care o seduseser* cândva pe nevast*-sa. @ioni era un rafinat+ unciviliat ;nn*scut+ se comporta cu aceea<i elegan&* deinvolt* indiferent dac*participa la o recep&ie+ luau masa ;n doi+ sau se afla de unul singur. ?a fel+se putea de$r*ca oricând <i oriunde f*r* s* ai$* motive de jen*+ gardero$a luinu cuno<tea lenjeria special* - de medic+ croitor sau i$ovnic* - nu <tia ce

Page 64: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 64/112

;nseamn* mâncatul ;n picioare+ pe col&ul mesei direct din oala a$ia scoas* dinfrigider+ cu degetele+ economisind sp*larea lingurii ori a unei furculi&e.  Ni<te prieteni de-ai lor+ amândoi arti<ti <i spre deose$ire de mul&iarti<ti+ <i $oemi+ ai sta$ili&i ;n talia - )oamne+ c* mul&i au mai plecat: -o$i<nuiau s* se f*leasc* ;n gura mare  8)rag*+ noi scim$*m ;n fiecare i fa&a de mas*+ cu e=cep&ia )uminicii+ când

nu apare 8cânteia8.  (e Nina+ de<i n-ar fi adoptat formula ;n propria-i gospod*rie+ o amua 8doigolani simpatici+ dar le st* $ine...8@ioni respinsese  - Nu draga mea: Nu golani+ ci mitocani. ar cât de $ine le st* s* mi-o spuicând o s* te a<ei cu ei la mas*...  Nina ;ncepuse s* <tearg* ni<te farfurii+ de$arasândpiuveta. e uita la$*r$atu-s*u care inspecta oalele de pe araga+ s*ltând capacele.  - 9-am gândit s* fac un ostropel+ N-am mai mâncat demult... u de ce taci5  )iamandescu ;<i ;ntoarse fa&a. ;n ocii ca perueaua+ scânteiau spiridu<imali&io<i.- ;n fiecare i ;mi dai motive pentru a te admira <i mai mult.- 7cum urmea* desigur o mojicie.

  - )eloc... Ce-i degradant aici5 8Ocrotirea aman&ilor neferici&i8. e asigurc*-&i st*tea foarte $ine+ 7r*tai $lajin* <i emo&ionant* ca o... vac* sfânt*.  ;ncepu s* râd* <i se apropie s-o s*rute. Nevast*-sa. amuat*+ ;l respinse;nfingându-i cotul ;n stomac- Mai sictir:- )e ce nu le-ai oferit <i dormitorul+ scumpa mea5- G<ti trivial.@ioni cl*tin* capul <i se reem* de pervaul ferestrei.  - H&: )oar fraier... 9ai am de ;nv*&at+ când tocmai ;mi ;ncipuiam c* suntdoctor ;n materie: (rin studii comparate+ $ine;n&eles+ <i nu e=periment direct.Nina ;i trase o palm* u<oar*- 7i s* fii der$edeu <i la O de ani.  t*tea cu spatele la lumin*. Contre-jour-ul ;l deavantaja dând <i mai multaccent culorilor. (e cipul $ronat sticleau peruelele din priviri <i din&iistr*lucitori. (*rul de argint+ ;n soare+ c*p*ta sclipiri astrale de $leu-$lanc.Nina sim&i c* i se rupe inima de atâta dragoste. ;l iu$ea ca o amant* c*reia ;ie team* c* minunatul+ des*vâr<itul+ unicul+ n-o va lua niciodat* de nevast*T a<a;l iu$ise din primele ore ;n care-1 cunoscuse. ;<i st*pâni valul de emo&ie <i;ntre$* cât putu de sec- )e ce ici c* e<ti fraier5  )iamandescu pocni din degete. 7vea e=presia individului care se mir* ;nprimul rând el singur+ de el ;nsu<i.  - Ce s*-&i spun: (entru nimic ;n lume+ nu mi-a< fi ;ncipuit c* )ora s-arputea uita vreodat* a )inu. Ai n-am min&it când am afirmat c* mai degra$* eusunt genul ei...- (orcule:  - )rag*+ nu ic c* a< fi mar<at. Mai s* l*s*m $ancurile: Nu-1 pa<aportei peun Nelu pentru un )inu (aulian.  - G=agerei ;n am$ele sensuri+ opina Nina consultându-se ;n oglinda dedeasupra ciuvetei. Nici )inu nu-i tocmai de lep*dat+ nici Nelu U*t-Urumos dinlacrim*.  @ioni se desprinse de fereastr*. Ciuguli o m*slin* din $or 0preg*titepentru salata oriental*E <i ;<i trase un scaun ;n col&ul cel mai um$ros al$uc*t*riei.  - cumpa+ eu <tiu ce vor$esc: Ca popicele cad muierile in fa&a lui Nelu. ;nuli&*+ la <trand+ la ;ntrunirile astea ale lui... ;&i spun ce am constatatpersonal+ de visu+ nu ce povestesc al&ii. Cred c* le ;nne$une<te aerul *starupestru+ pintecantropus ;n straie civiliate+ <i-1 ;ncipuie un soi de sfarm*-piatr* la a<ternut. 7<a cred+ c* prea necea* toate ;n fa&a lui.Nina ;l m*sur* ironic*- G<ti invidios5 @ioni surâse par<iv  - )raga mea+ eu sugere sena&ii infinit mai rafinate. Gl - sfarm* piatr*+

Page 65: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 65/112

eu - un magician... ;mpreun*+ cred c* am 8comite8 cea mai formida$il* ecip* depe<ti. )ac* renun&* a )ora+ ;i fac o propunere... Ne umplem de $ani.Nina ;l cercet* atent*  - Cum adic* s* renun&e5 Ce poate s* fac* altceva5 7ici+ )ora decide. 

- 7ici+ o persifla $*r$atu-s*u+ te ;n<eli stimat* doamn*. ;n toat* via&a

lui+ Nelu a cunoscut doar dou* pasiuni. )ora <i politica <i vice-versa. @reu desta$ilit priorit*&ile. Uemei super$issime l-au ;m$iat la pat proasp*t ;nf*&at+au ;ndoit <i col&ul cuverturii+ a<teptându-1... Nu-i tre$uia s* depun* nici un.efort+ decât s*-<i scoat* pantalonii+ iar Nelu&ul nostru a parolat. Nici m*carnu le o$serv*. O <tii pe aia de la televiiune care seam*n* cu 9arina ladD deacum o sut* de ani: ine la colocviile &*r*niste numai de dragul lui... Ai *sta-i doar un e=emplu+ ;ncepu s* râd* G din *ia care iu$e<te o singur* femeie toat*via&a ceea ce+ tre$uie s* recuno<ti+ e foarte frumos din partea lui.Nina ;l ;ntrerupse ner*$d*toare  - or$e+ vor$e+ vor$e: 9-ai ame&it. (ractic+ ce poate s* fac*5 -o &in* cude-a sila5  )iamandescu ;<i aprinse o &igar*+ controla cât ga mai are $riceta+privind-o ;n are.

  - 9ai e o cestiune. C* o ador* pe nevast*-sa+ <tim. ;n plus+ &ine seama deconstruc&ia lui Nelu. G omul incapa$il s* piard*. deea ;i e str*in*+ la fel deneconceput precum imaginea unui palmier &â<nit printre ice$ergurile @roenlandei.;n fine+ nu mi-a trecut ceva mai de<tept prin minte.Nevast*-sa ;<i ;nfipse mâinile ;n <olduri  - 7i lim$ari&*. Nu m* interesea* teoriile. pune-mi concret+ cum poate s-olege de piciorul patului5- N-o leag*.- 7tunci+ ce m*-sa mare ;i face5  - ;i trage un toc de $*taie de-i deranjea* foto-portretul pe o lun* deile.- Ridicul: Nu-1 v*d pe Nelu s*l$atec <i $*d*ran.  - 7i s*-1 vei(ui un pariu cu mine5 Nelu-i genul de ;ncornorat puternic+ ;itrage muierii un caft s*-1 &in* minte toat* via&a <i pe urm* o vâr* ;n pat+ ;is*rut* ocii ;nvine&i&i <i-i trage dup* aia o partid*supradimensionat* de amor. 7 doua i+ ceam* tâmplarul s* ;ncleiee crivatul pela ;nceieturi. U*r* voia ei+ Nina ;ncepu s* râd*  - 9are porc mai e<ti: Ai dac* nu i$ute<te tratamentul contondent5 )ac*totu<i )ora ;l p*r*se<te5@ioni âm$i sceptic. )eclar* r*spicat  - )ora nu va face un singur pas dincolo de pragul casei+ f*r* O.-u lui.)i=i:Nina ;<i ie<i din fire  - )i=i pe m*-ta: 9*6nne$uni<i+ soro+ cu ma=imele+ teoriile+ specula&iile <ialte raaturi: implu: )ora ;<i ia tren&ele <i o car*+ c* doar n-a luat-o latârgul de sclavi. Ce-i face5 O omoar*5 O strânge de gât5-)a.  R*m*sesr* ;n sufrageria )iamande<tilor. ;n ciuda tul$ur*rii+ ;n )ora maisupravie&uia conven&ionalul+ respinsese ca vulgar <i lipsit de $un sim&+ untqte-k-tqte in odaia ocupat* de )inu.- Nu avem alt* solu&ie+ iu$ita mea. )iscut* cu el descis.  ;i &inea strâns mâinile+ o privea ;nfl*c*rat. )ora+ pr*$u<it* <i lipsit* deargumente+ repeta unul <i acela<i lucru  - Nu pot... (ur <i simplu+ nu pot. 9i-e <i mai greu pentru c* nu $*nuie<tenimic. rea s* ie<im ast* sear*+ l-am sim&it fericit ca un copil <i eu vin dinsenin...;<i ascunse o$raul ;n palme <i ;ncepu din nou s* plâng*- N-[fm fost niciodat* ;ntr-o situa&ie atât de ;nfior*toare.  * distrug un om cu o singur* fra*... *-1 smulg dintre nori <i s*-1 avârl;n <an&. N-am cuvinte... Ai+ complet* printre sugi&uri+ f*r* s* ai$* alt* vin*decât c* m* iu$e<te... Mooti Nu pot:)inu+ palid+ cu f*lcile ;ncle<tate+ ;ntre$* aparent calm

Page 66: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 66/112

- rei s* dispar eu5)ora i se arunc* ;n $ra&e+ se ag*&* frenetic de umerii lui+  - Nu: Nu: Nu pleca+ te implor: * mai c*ut*m... re$uie s* g*sim ceva. .(aulian ;<i <terse fruntea asudat*..-.  - 7m o propunere. Mai s*-1 a<tept*m ;mpreun* disear*. Când iese de la;ntrunire.

)ora ;<i ridic* cipul umflat de plâns.- G<ti ne$un5- )e ce5 or$esc eu ;n locul t*u.  - 7sta nu: se sperie )ora. ;n nici un ca. 9*car atâta merit*. #n minimum demenajament. Ai i-o spun eu+ doar lui. U*r* martori. * r*mânem m*car decen&i:Cum &i-ai putut ;ncipui...)inu ;i astup* gura cu mâna  - @ata: Nu te am$ala. Cum vrei tu... 7cum+ ce rog eoncentrea*-te. re$uies*-1 a<tep&i la clu$.-)e ce5  - )umneeule: Ca s-o iei ;naintea @igetei. re$uie s*-j vor$e<ti tu ;nainteaei. 7 oricui.- )a...+ f*cu )ora r*t*cit*+

  - 7cum te duci acas*. e odine<ti un ceas+ te ;m$raci <i in jur de <ase celmai târiu tre$uie s* fii acolo+ ;ntrunirea o s* &in* mai mult+ dar e $ine s* neasigur*m. )a+ iu$ita mea5 7i s* faci a<a5- )a... ;ncerc.  - 7lege un restauram6mai lini<tit. Nu se poate discuta pe *rm*laie degit*ri electrice.  - (oate la Capsa+ suger* )ora aiurit* ca <i cum ;n asta st*tea toat*pro$lema+  - Nu e $ine+ r*spunse (aulian. 9esele sunt prea apropiate+ se aude totul.)uce&i-v* la 7t_n_e (alace. -a golit de ceflii <i $i<ni&ari+ a r*masclientela serioas*: (ute&i discuta nederanja&i... O apuc* de umeri 7m r*mas;n&ele<i+ da5- )a+ ;ngân* )ora.  - Nu tre$uie s* amân*m. Ai a<a m* ;ntre$ cum dracu n-a ac&ionat @igeta pân*acum:... rei s* te conduc acas*5- Nu... Nu e $ine... au un ta=i.  e cuprinser* ;n $ra&e. O$ra lâng* o$ra+ ;nn*dindu-<i lacrimile+ auindu-<i inimile. 9inute lungi ;n care sim&ir* c* nu e=ist* nimic pe lume care s*-ipoat* desp*r&i.  )ora refu* s* se lase condus*+ fie numai pân* la primul ta=imetruT ;<iluar* r*mas $un ;n vesti$ul. )inu r*mase ;n pragul u<ii privind lung ;n urma ei.@ioni atinse $ra&ul nevesti-si.  - *-mi spui <i mie dac* )ora o s* ai$* curajul s* vor$easc*. rei s*-&ipovestesc filmul5 ;l a<teapt* la clu$+ *la o s* pice de fericire c* legitima ;liu$e<te+ se duc la crâ<m*+ alesc+ $eau+ pe )ora n-o s-o lase inima s* striceatmosfera+ Nelu se avânt* ;n declara&ii de dragoste aseonate cu sloganuri&*r*niste cre<tin <i democrate+ pe urm* urc* ;n 9ercedesT $*iatul conduce ca unmeu intonând 8r*iasc* Regele:8 eara se ;nceie cu o <edin&* de amor+ ;npoi&ii artistice.- G<ti cinic. Ai scâr$os. )iamandescu râse vesel- (ui un pariu5  )inu se ;ntoarse ;n sufragerie. Ninei i se p*ru c* tr*s*turile ;i c*user*+cedând unei ciudate gravita&ii. ;n fruntea ;ncre&it* parc* se adunaser* toategrijile lumii.@ioni ;i ;ntinse un paar cu vodc*.  - 7cum ce mai vrei5 7&i ajuns la o ;n&elegere+ totul se reolv* ;n câtevaceasuri. e enerv* fals Gi+ f;r-ar al dracului: )ac* ori de câte ori seiu$esc doi oameni+ s-ar consuma atâta dram*+ lumea toat* ar fi un cinutir:(aulian cl*tin* capul de câteva ori  - )egea$a. Nu m* pute&i ;n&elege. Nici eu n-a< fi ;n&eles. )eclar* sum$ru Oiu$esc ca un ne$un. Uiecare secund* petrecut* cu ea e un univers de fericire.#rl* O iu$esc+ fra&ilor: 7ui&i5 Clip* de clip*+ din ce ;n ce mai mult:

Page 67: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 67/112

Nina surâse- Gn amour+ dit-on+ si on n 6avance pas+ on recule.  - #ite-o <i pe asta ce cult* e: se strâm$* @ioni. e apropie de )inu <i;ncepu s*-1 gâl&âie (*i dac-o iu$e<ti <i fata cooperea*+ ce mama dracului lemai scânce<ti pe su$ fere<ti5:(aulian ;<i eli$er* um*rul cu o mucitur*.

- -a ;ntâmplat o cestie nasoal* de tot. -Zii:)inu *<i ;ncle<ta pumnii.- @igeta a umflat to&i $anii. N-am un sfan&.  ;<i trase afar* $uunarele pantalonilor ;ntr-un gest sim$olic <i Ninao$serv* c* cel din stânga era g*urit. Bun* de fel <i imaginativ*+ am*nuntul o;nduio<a pân* la lacrimi. ;ntre$* inutil-o&i5  - o&i: ?ei+ dolari+ m*rci... 9ai aveam <i câteva sute de franci elve&ieni..oat* agoniseala:@ioni ;ncepu s* $at* cu ungiile ;n mas*  - Ciar c*-i nasol. Cum mama m*-si te-ai l*sat fentat5 ;n situa&ii dinastea+ prima mi<care e s* pui mâna pe lovele <i valori+ $ijuterii+ tim$re <ialte va=uri. N-o cari cu divanul+ e elementar:

  -N-am e=perien&*+ râse amar )inu. Când am plecatdeacas*+aveam la mine vreo3I.III de lei 9i s-au p*rut suficien&i pentru o i-dou*. Oft* din adânculsufletului. 9* sir t cu mâinile t*iate. nten&ionam s* plec imediat cu )ora ;ntalia * l*s*m timpul s* epuiee din scandal * nu-1 ;nfrunt*m ciarfier$inte.- Ce ;nseamn* imediat5 se interes* @ioni.  - ;n dou*+ cel mult trei ile... ;ntâmpl*tor avem amândoi vi*. 7cum... Cefolos5  ;i d*dur* lacrimile. ;ncerc* s* le disimulee+ <tergându-<i nasul gomotos.- Nu6< unde dracu6 am r*cit...8Ai $atista-i jegoas*+ constat* Nina. 9are scâr$*+ @igeta asta:8- 7i c*utat $ine5 )iamandescu o privi e=asperat  - or$e<ti ca s* nu mo&*i5 7dic* nu <tii unde-&i &ii dolarii <i-ncepi s*-icau&i prin frigider5  ;ncepu s* se plim$e prin sufragerie+ suflând ostentativ pe n*ri 8Uemeileastea: Cât de de<tepte+ tot cretine r*mân:8 ;<i ;nfipse pumnii ;n $uunarelealatului <i se pro&*pi ;n fa&a lui (aulian- Ce ai de gând s* faci5  - N-am decât I singur* posi$ilitate: * stau de vor$* cu @igeta. re$uie s*accepte:- )e ce5 se interes* @ioni mali&ios.- Gu am câ<tigat $anii *<tia <i nu pretind decât jum*tate din ei. Cealalt* i-ocede. 9i se pare mai mult decât corect+ nu crede&i5 Nina scutur* din cap <icoada groas* i se a<e* pe piept.- 9-a< mira s* accepte. e are ;n palm* <i n-o s* piard* atu-ul.  - ust+ fu de acord @ioni. O s* te determine s* dansei+ dup* cum ;&i cânt*ea. Hi-o spun+ ca s* nu-&i faci iluii.  )inu ;l privi cu gura c*scat*. ;n odaie se f*cuse dintr-o dat* ;ntuneric.isele lui. ene&ia.. 9icu&ul otel de pe marginea lagunei n*p*dit de flori.omnul 1!r strâns ;m$r*&i<a&i+ topindu-se ;ntr-un magnific r*s*rit de soare.- ?edau $un* diminea&a p*s*relele - nu cunoa<te speciilecare $ântuie meleagul dartre$uie s* e=iste ceva - <i lope&ile gondolierilor p*lmuind $lând undeleal$astre+ pe care nu le-a auit niciodat* dar despre care a citit atâtea- 9idietrauona cu pe<te pr*jit <i fructe de mare+ cu mese ;n&esate de turi<ti <idamigene de Cianti.(orum$eii din pia&a an 9arco... Nop&ile lor ;ncle<tate... Gi+ aromele lagunei<i luna - minge de foot-$all <utat* acolo de milenii <i paramilenii dup* cine<tie ce dri$ling formida$il. 8O sole6 mio8+ gealatta+ rufe ;n<irate pe frângie;ntre dou* case pe ;nguste ulicioare medievale+ ca ;n filmele lui isconti+cumetre grase+ scandalagioaice de profesie+ mâini ;n <olduri+ anana<i+ $am$ini âla 9urillo cât* frun* <i iar$* <i...  O+ )oamne: ei+ doar ei doi... )inu <tia c* toate sunt imagini clasice+

Page 68: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 68/112

sim$ol+ de calendar+ almana sau cartoline festive+ simpliste dac* nu ciarvulgare pentru rafina&i <i supereste&i+ dar pu&in ;i p*sa. Grau cli<eele in carese imaginase cu )ora+ pe ele le visase ;nc* din liceu+ acestea erau 8poele8 pecare le r*sfoise de ani de ile ;nainte de a adormi+ ;ncercând s* fac*a$strac&ie de tot ce se afla ;n jurul lui aerul ;ncis al dormitorului+respira&ia ca un sâsâit de <arpe a @igetei+ mirosul de m*cel*rie. )e dou* ori pe

s*pt*mân* dormea $andajat* ;n fleici de mu<ci de vac* pentru fr*geireao$raului. 7 doua i+ le f*cea gr*tar. ?ui )inu i se ;ntorcea stomacul+ erau anide când nu mai suporta carnea de vit*.e uita la cei doi crispat+ cu ocii doi c*r$uni aprin<i.- Uii preg*tit+ spuse ;ncet Nina. e va <antaja cu siguran&*. @ioni fu deacord  - 7re dreptate: Nu cunosc ;mprejurare mai propice <i @igeta n-o s-o ratee+&i-o garante.)inu ;l privea s*l$atec- 7sta crede&i voi5  - )in p*cate+ sunt convins+ $*trâne+ spuse )iamandescu punându -i mâna peum*r. re$uie s* te gânde<ti la mi<carea urm*toare.Nina oft*

- 7< vrea s* <tiu <i eu care ar fi aia+ )inu o privi r*t*cit- Gu <tiu. O omor. 

Ziua de luni+ mai ales dup* amiaa+ constinuse un co<mar prelungit pân*noaptea târiu.  8mpresia mea+ not* ancetatoml+ este c* to&i+ sau aproape to&i+ pierduser*complet Nordul. Nu-mi pot e=plica astfel reac&iile $iare+ uneori demente -&inând seama de fapttd c* ;nc* nu se ;ntâmplase nimic - gravitatea unordev*luiri+ comportamentul imprevii$il fa&* de datele preentate de fiecarepân* atunci. Oamenii se manifestau nud+ ca <i cum <i-ar fi ;ncipuit c* nu sevor mai ;ntâlni niciodat* unul cu cel*lalt+ sau ca dinaintea o$<tesculuisfâr<it. >>Ce mai contea*. L L (ro$a$il de aceea impresia general* a fost c*nenorocireaL+ respectiv crima+ plutea ;n aer. ndiviii ace<tia tr*iesc ;nc* ;natmosfera tensionat* <i confu* a acelor ceasuri+ pentru c* sinia&ia ;n sine nujustifica un denod*mânt tragic. 0* fim serio<i: )ac-ar fi s-o mierleasc* câteunul de fiecare aventur* e=traconjugal*+ s-ar reolva de la sine <i f*r*celtuieli de ;narmare+ pro$lemele lui 9altus <i ale 9amei eira...8 

!.Nasturele de catifea 

)up* plecarea lui taic*-s*u+ Cri<an mai plânse o vreme+ ascuns su$ masa dinsufragerie. 9anole se ;nvârtea prin cas* neputincios+ ;ncercând s*-i a$at*g;ndurile cu promisiuni pe care <i le ;ncipuia ademenitoare $ilete la circ+ oescapad* la 8Zoo B*neasa8+ vreo treieci de ;nge&ate+ un joc de foot-$all demas*+ la$e de $roasc*+tot ce-i trecea prin minte. ?a fiecare propunere+ $*iatul+reac&ie invers*.+ ;ncepea s* urle <i mai tare+ vrând parc* s* demonstree c*nu:+ categoric nu e nimic de f*cut. ?a un moment dat ;ns* o$osi <i plânsul setransform* ;ntr- un $ââit monotonT ;<i epuiase resursele <i ;i era neca+tre$uia s* se <tie c* suferin&a lui nu se alinase. (ân* la urm*+ accept* totu<i1II de lei de la $unicu-s*u 8s*-i fac* praf cum <tie el mai $ine8T avea aerulc*-i acord* o mare favoare <i continua s* se smiorc*ie. Când 9anole se ;ntoarsedin odaia lui cu $anii+ ;l g*si pe Cri<an târându-se pe covor <i c*utând pe su$mo$ile monedele sc*pate de )inu. ;<i camufla âm$etul 8copilul tot copil8+pref*cându-se c* nu a o$servat nimic.  )up* ce-<i num*r* tacticos paralele+ se ;nvârti câteva numite neot*rât prin

Page 69: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 69/112

cas*. r*gea cu ociul spre 9anole care-1 pândea la rândul lui+ g*sindu-<i delucru prin sufrageria vrai<te.- Atii+ Coco... B*trânul p*ru surprins- Ce+ n-ai plecat5 ei c* ;ncepe filmul.  - Atii ce mi-ar place mie mai mult <i mai mult5 #n costum de mar&ian:O $ugi ca un tipar pe u<*. 9anole vru s*-1 urm*reasc* cu ocii

pe fereastr* dar ;l opri telefonul. rei triluri+ se ;ntrerupse iar dup* unminut apelul fu reluat. 7sta era irginia. e ;n&eleseseW s*-1 sune cu parol*pentru c* 8m* ;n&elegi+ 9anolic*+ dup* ie<irea pe care a avut-o fa&* de mine+ nuvreau s* dau peste viigot*8. Gra ;ntr-adev*r irginia+ direct* <i gâfâind de;ngrijorare.- Gi+ ce s-aude la voi5 7 venit5 Ce ice5- Ga nu. 7 trecut doar )inu s*-<i ia ni<te scim$uri.- Gl ce ice 5  B*trânul (aulian socoti c* n-are sens s*-i pomeneasc* de povestea cu $anii+ca prea vulgar*. ;n afar* de asta+ nu Doia s* se ;ntind* la taclale+ @igeta

putea pica ;n orice clip* <i prefera s* nu dea oci cu ea. Gra gr*$it s* serefugiee ;n odaia lui.- Nimic+ ce s* ic*5: untem cu to&ii $ulversa&i... G normal:  ?a cel*lalt cap*t al firului+ irginia lu* o andrea de pe noptier*+str*punse claia de p*r nepiept*nat* <i ;ncepu s* se scarpine cu n*dejde. )e câteori era tul$urat*+ avea mânc*riumi groanice+- e-ai ot*rât5 )ormi la mine5 9anole scutur* din cap- Nu+ nu... 9ul&umesc+ dar e imposi$il.- )e ce5

  - imt... simt c* tre$uie s* r*rân acas*... Nu putem a$andona a<a cu to&iisitua&ia. re$uie s* am grij* de Cri<an... G foarte singur acum...  - Nu cred c* e $ine . )ac* te r*gânde<ti+ vii la orice or*+ nu-i nevoie detelefon... u ce faci acum5 7i mâncat5  - 7m gustat ceva de diminea&*. reau s*-mi termin tre$urile. tau nasturii*ia ;n<ira&i pe mas* de dou* ile.  - Nasturii5 ;ntre$* c*piat* sor*-sa. asta te frige pe tine acum5 (arol+9anolace+ m* ;ngrijorei.B*trânul se scu* pe un ton umil- )e ce5 G o trea$* la fel de $un* ca oricare alta. Nu pot s* stau f*r* s*fac nimic+ s* a<tept pur <i simplu <i s* m*-nvârt prin cas*.- Gi asta-i acum: a o carte+ o gaet*+ descide radio...  - e rog+ irgi+ o ;ntrerupse tremurând de iritare+ ;ncetea*: 9* o$ose<ti.7ui+ iare+ radio+ Când eu nu m* pot concentra deloc. ;n loc s* m* calmei+ m*mai superi <i tu... 0irginia r*mase gânditoare 8Bietul 9anolace s-a scrântit8+ ;<i surprinseimaginea ;n .oglinda florentin* de deasupra patului <i se e=amina lung. Capotulera ;nceiat strâm$+ pantofii unul maro <i cel*lalt al$ ;i ;nc*l&au simultanpicioarele cinuite+ ;n cocul 8fantei8+ uitase ;nfipt* andreaua+ ca unsimulacru jalnic de <ic nipon. Ga ;ns*<i ar*ta ca o $a$* ne$un*.  (entru orice eventualitate+ $*trânul (aulian ;<i t*ie o felie groas* de$rân*+ câteva de salam <i pâine+ mai lu* o ro<ie <i o sticl* de ap* <i le duse;n odaie pentru a nu fi silit seara s* intre ;n $uc*t*rie.  ;ncise u<a ;n urmna lui cu un suspin de u<urare <i o clip* ;ncerc* tenta&ias* r*suceasc* ceia. 7scunse proviiile ;n noptier* -preen&a lor i-ar fi tr*datfrica+ groaa de o ;ntâlnire cu @igeta- <i+ lini<tit ;ntr-un fel+ se a<e* dinnou la mas*.  8oru-mea crede c* m-am ramolit... (ui prinsoare... PP estgaga...Bineân&eles c* ea+ cu temperamentul ei+ nu m* ;n&elege. ;n locul meu+ s-ar fisucit prin cas*+ ar fi $om$ardat cu telefoane alarmiste to&i prietenii...8  - ?as-o s* $om$*ne+ concise cu glas tare. 7sta-i d* o preocupare.  e aplec* peste mas* <i ocelarii ;i alunecar* spre vârful nasului. )egetele

Page 70: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 70/112

su$&iri+ cu ungii ;ngrijite - avusese <i mai avea ;nc* mâini frumoase+8patriciene8+ precum to&i (aulienii - gre$lar* de câteva ori movila de nasturi+;mpr*<tiindu-i pe ;ntreg $latul. Ocii i se oprir* a un n*sturel rotund+;m$r*cat ;n catifea. #n âm$et duios ;i scald* cipul.- hsta e de la costuma<ul $leumarine al lui Cri<an.  1-1 trimisese din talia 9itic* ordan+ prietenul lui )inu+ <i to&i se

pr*p*diser* de admira&ie ;n fa&a cutiei elegante care+ ;n afara completuluicon&inea <i accesoriile necesare c*ma<* al$* cu ja$ou <i man<ete de dantel*+papion ro<u+ ciorapi al$i de m*tase -fild6Gcosse - dup* cum se cuvine unui micdandD+ pantofi de-lac.  @igeta+ totdeauna fermecat* de cadouri+ adorând s* primeasc*+ nu s* <i oferese e=taiee &inând *inu&a de umeri <i ar*tând-o pe toate p*r&ile   - G delicioas*: pune&i drept+ dac* nu-&i vine s-o m*nânci. e sim&ea cuatât mai ;ncântat*+ cu cât. ordan n-o uitase nici pe ea.  Gra dr*gu& Cri<an la cinci ani. N-avea dr*g*l*<enia prosper* <i diafan* acopiilor din reclame - cover-$a$D - pe lâng* care nu po&i s* treci f*r* s*-iatingi+ f*r* s* sim&i nevoia s*-i ciupe<ti <i s*-i iei ;n $ra&eT avea ;n sc9m$farmec <i o fiionomie spiritualiat* care+ ciar la cei ce vor deveni adul&i cu;nf*&i<are distins*+ se profilea* mult mai târiu.

  Cri<an era sl*$u& pân* la fragil+ lipsit de culoare+ cu ocii foarte mariamintindu-i prin t*ietura e=otic* pe cei ai @igetei+ nasul fin <i palid. 7tr*gea;n special aten&ia prin gra&ia ;ntregii f*pturi+ - toate mi<c*rile lui eraufrumoase - <i o spontaneitate ;ncânt*toare cu succes imediat.or*-sa+ irginia+ ;l privea de fiecare dat* ;ncântat*  - a fi un moniseur disiingu*. ;n genul lui oto turda+ carn a<a ... ;norice ca+ se vede c* nu-i vl*star de &oap*...  o&i erau ;ns* nemil&umi&; de sl*$iciunea e=cesiv*+ <i+ uneori. 9anole ;<im*rturisea ;ngrijorarea  - )uce&i-1 totu<i la un medic. (oate c* nu m*nânc* destule proteine sau artre$ui s* fac* o cur* de vitamine... Gu nu m* pricep+ dar sunt convins c* sepoate face ceva.)inu+ ;n fond <i el nelini<tit+ ridica din umeri iritat  - (o&i s*-mi spui ce-i lipse<te5 9amaia <i inaia ;n fiecare an+ mun&i deportocale+ dulciuri+ tot ce pofte<te:6hstan genul lui de copil afurisit care-&iscoate sufletul pân* ;ngite o lingur* de merinde <i nu scap* nici ocontagioas*.  - Nu tre$uie s* uit*m+ su$linia de fiecare dat* @igeta+ c* s-a n*scut la<apte luni. o&i copii *<tia creea* pro$leme+ cel pu&in la ;nceput...  @igeta amintea mereu am*nuntul. se p*rea pro$a$il foarte no$il faptul c*de$ilitatea <i sl*$iciunrea ei - 8nu-s o vac* de pr*sil* carele fat* f*r*pro$leme ;n mijloc de &arin*8 - ;mpiedicaser* o na<tere normal*. Ai nu de coleaera sacrificiul ;<i riscase s*n*tatea+ poate ciar via&a+ ca s* aduc* pe lumeun (aulian de<i medicii erau foarte ;ngrijora&i <i o avertiaser*+ oconsiliaser*...  Uirul gândurilor se curm* $rusc. 9anole r*mase cu ocii &int* la n*stura<ulde catifea+ degetele ;i ;n&epeniser* pe ureciu<a metalic* de pe spate. 7vuimpresia c* se sufoc* <i ;<i duse instinctiv mâna la gât+ c*utând nodulcravatei. )e<i se afla doar ;n $lu* de pijma+ sim&ea c* ;l strânge durerosTsim&ea concret <i lovitura n*pranic*+ m*ciuc* primit* ;n moalele capului agândului pe cât de nea<teptat+ pe atât de ori$il+ revela&ia unui adev*r+ totulpetrecut ;ntr-o singur* secund*.8Copilul s-a n*scut la <apte luni... 7tunci )inu... )inu nu e...8 

)intr-o dat*+ mintea i se limpeiT ca un $ucet de focuri de artificiii$ucnite pe un cer smolit d*dur* n*val* am*nunte+ cio$uri de amintire+str*fulger*ri de gând uitat+ 8impresie de impresii8T nuan&e+ cuvinte de tâlc+<oapte+ anume âm$ete+ ;ncepuser* s* se adune+ s* se lege.... urâsul amuat al asistentei <efe de la maternitate 8re$uie s* fi&i foarteaten&i. G un copil delicat... igur+ sigur+ andicapul se reduce ;n timp8.

Page 71: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 71/112

c 12- Cutia cu nasturi

cim$ul de priviri cu medicul mamo< care se gr*$ise s* adauge  8Ui&i lini<ti&i+ nuri primul 8<eptilici8 din lume... e ;ntâmpl* destul defrecvent... 7m avut unul la ;nceput+ eram intern la Uilantropia+ care a ajuns

alterofil...  Cuscra+ Gcaterina t*nescu+ la $oteul lui Cri<an+ dup* trei p**ru&e de&uic*  8;n neamul nostru am fost simple la facere. 9ama+ m*tu<ile+ surorile mele+cu toatele au n*scut u<or <i normal. untem late ;n <olduri..-. @igeta s-a i$itnou*++. Nu mai sunt timpuri+ c* ar umple casa de prunci...8  ... carlatina grav* a lui Cri<an. )octorul venise acas*. e interesase deantecedentele copilului.  8G mai de$il+++ )inu avea aerul c* se scu*T Ati&i+ s-a n*scut ia " luni...8  @igeta ;l privise ;ntr-un cip ciudat. Hinuse apoi s*i conduc* doar ea pemedic+ ;ncisese u<a la vesti$ul <i dicutaser* mult ;n <oapt*.irginia+ pe când @igeta se afla ;n primele luni de sarcin*  8 9* $ucur pentru ea+ suport* e=traordinar de $ine: (rimele luni sunt de

o$icei imposi$ile gre&uri+ des vomissements+ ame&eli. 7re noroc. O &ii minte pe9ica tro;ci5.+. Credeam c*-<i d* sufletul de r*u ce-i era. 7junsese o um$r*8..Ai+ cli<ee mai veci+ din primele ile ale c*sniciei  ... @igeta 8Nu m* simt $ine... Cred c* patul a fost stricat... 7m un stomacsensi$il. Colita mea vece8. Zgomote inconfunda$ile ;n $aie... sau cl*tinându-sepe picioare8 )inule. ajut*-m* s* m* ;ntind+ am ame&eli+.+ Ne-a &inut <aseceasuri ;n soare+ la miting ... 7sta mi lipsea: O insola&ie:8Urapant+ negru pe al$+ deget $*gat in oci  ...eara aceea de Cr*ciun. )inu $eat 8O sil* organic*. Repulsieireducti$il*... Noroc c* nici ea nu era ner*$d*toare... Nici nu <tiu când dracu6s-a comis la noi noaptea nun&ii. ;n orice ca+ dup*... ceremonial... Nu se poatespune c* am fost agresiv...8  8)eci... )eci... ;<i umei $uele uscate+ c*utând cuvântul potrivit. Gradecent <i in gând 8;nseamn* c* n-au fost. intimi ;nainte de nunt*...8  9anole (aulian ;<i cuprinse o$raul ;n palmele transpirate. e sim&eacomplet *p*cit. )e la c*s*toria lor <i pân* la na<terea lui Cri<an nu sescurseser* nici m*car " luni. 7$ia+ a$ia <ase luni <i câteva ile.  B*trânul r*mase consternat. Cum de nu f*cuse calculul acesta niciodat*5 Cumde nu se gândise5 Gra ciar atât de negio$5  - Nu+ <opti+ nu am voie s* m* cru&. 9*car cu mine tre$uie s* fiu sincer. 7mfost egoist. 7m fugit instinctiv de adev*r... N-am vrut s*-1 cunosc. 9i-amastupat ocii <i urecile pentru ca nimic s* nu-mi tul$ure lini<tea+ via&a meaplat* <i f*r* emo&ii+ pe care o iu$esc... Zile monotone+ ei <i5 dar scutite deaccidente <i necauri. hsta a fost creul meu... N-am ividiat niciodat* marilepersonalit*&i+ destinele lor nelini<tite+ salturile <i c*derile lorspectaculoaseT mi-am ;ncipuit c* asta se ceam* instinct de conservare <iciar+ ;n&elepciune... 9ai purtam giodanul pe spate... cele mai fericite ileerau pentru mine cele când nu aveam nimic de f*cut. Nu m-am plictisit niciodat*.-am admirat pe al&ii+ dar am fost mul&umit s* pot contempla+ s*-i privesc de lao distan&* reona$il*...  Nu-1 ;n&elegea ;ns* pe )inu. Gra de neconceput ca el s* nu fi f*cut acelea<icalcule... Ce sim&ea el5 Ce credea el despre cestiune5 mposi$il de gicit.)up* p*rerea lui 9anole+ ;n ece ani+ se comportase a$solut normaun tat*;ng*duitor+ satisf*când de o$icei toate dorin&ele copilului <i aflat ;n acestsens ;ntr-un inofensiv complot+ o alian&* defensiv* cu $*iatul ;mpotrivausc*ciunii @igetei+ totdeauna gata s*-1 asculte cel pu&in cu o urece+ constant$lând. Nu-i d*duse nici m*car o palm*+ nu ridica tonul+ nu-1 insulta.)esigur+ nu era e=cesiv de tandru+ nu e=agera ;n nelini<ti+ nu Cri<an constituiapreocuparea lui isteric major*+ dar acestea sunt ;n general atri$utele uneipaternit*&i ;ntâriate. (*rin&ii tineri iau lucrurile mai u<or+ ;<i cresc copiimai degajat+ scuti&i de pr*p*stios+ de panica primejdiilor imaginare.

Page 72: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 72/112

8Bietul Cri<an:... #n copil dr*gu&+ servia$il+ atât de cald...8  9anole (aulaian se ;ntinse pe pat. t*tea &eap*n+ pe spate+ cu privirea ;ntavan. Când lacimile prelinse pe la col&ul ocilor ;i ajunser* ;n pavilionulurecii+ ;<i d*du seama c* plânge. ;ntre degete ;i r*m*sese n*stura<ul decatifea al$astr*. e r*suci anevoie <i-1 puse pe noptier*. 9oolit de degeteletranspirate+ ajunsese un $um$ negru <i slinos. Numai $un de aruncat.

  ecretara r*mase cu mâinile ;n aer deasupra clapelor si-1 privi mirat*+adresându-i ;n acela<i timp un surâs str*lucitor. 7vea 3I de ani <i g*sea c*via&a e o aventur* splendid*. Gra tr*s*tura ei cea mai caracteristic* <i osim&eai de la prima vedere.- )omnu6 Ciprian:  ;i pl*cea <i nu o ascundea de fel. o&i de la filial*-amploaia&i <i mem$ri-<tiau c* 9argareta are 8$eguin8 a Ciprian dar+ fie cuceri&i de france&eafemeii+ fie de dragul am*nuntului picant ;n $analitatea diurn*+ o tratau cu;ng*duin&* <i aluii lipsite de acid.  - *ru6mâna: e=clam* Nelu+ uitându-se ;njur. Ce-i lini<tea asta5 N-a venitnimeni5 <i se uit* la ceas. oate emise precipitat+ vulcanic+ agitat ca dup* ocurs* record. 8r*ie<te cu II Qm pe or* <i cuferele nedesf*cute8+ citise

9argareta undeva <i a<ta ;i pl*cea ei cel mai mult la Nelu Ciprian. Gra un$*r$at despre care. ciar dac* nu &i-e scris s* fie al t*u+ merit* s* aiamintiri la $*trâne&e...  - Nu-i nici ora dou*+ surâse 9argareta ridicându-se de la ma<in*.  oia s*-<i arate talia incredi$il de su$&ire+ ;ncins* ;ntr-o centur* lat*+cât de frumoase erau picioarele $ronate acoperite pân* la genunci de$ermuiial$i.- Gi <i5: f*cu Nelu nedumerit. 9argareta ;l amenin&* cu degetul. t  - )omnu6 Ciprian... Ati&i ce se spune despre persoanele distratc.;ntrunireaa fost fi=at* pentru ora 1. crie <i la intrare...Nelu ;<i consult* agenda.  - )a+ dom6le+ a<a e: )e ce nai$a mi-a r*mas mie ;n minte pai<pe+ n-am idee:R*mase pe gânduri 8#n ceas ;ntreg: Ce nai$a s* fac58 e ot*r; ;n aceea<iclip*  8 9* duc la (aulieni <i scap de o grij*. Nu-i ora cea mai potrivit*+ darpentru o singur* dat*...8;ncise $rusc agenda <i-i âm$i secretarei- 7i dreptate...  e r*suci pe c*lcâie <i flutur* mâna din mers+ f*r* s* se mai;ntoarc* s- (a+ frumoaso: 9* ;ntorc repede.  9argareta ;l urm*ri pe fereastr*. ;<i trecu m*rgelele de la gât peste din&ivis*toare. perase... ;n fond+ aveau o or* ;ntreag* la dispoi&ie. 7r fi pututs-o invite la o ;nge&at* sau m*car ar fi r*mas aici a o cafea preparat* de eape re<ou. inguri ;n $irou... 9*car o dat* de i-ar sim&i $uele+ $ra&ele+c*ldura trupului...  im&i c*-i vine ame&eal* <i se a<e* din nou la ma<in*+ ;ncercând s*-<icontinue lucrul un raport anost despre ultima <edin&* a filialei Cluj. 8...)a+aici am r*mas... )eci+ > >organia&ia noastr* W;ncepu s* $at*- &inând seama depriorit*&i <i de realit*&ile concrete+ nu poate fi de acord cu solu&ii populiste<i romanticeL L8.-... nu poate fi de acord - dans* pe clape 9argareta citind cu glas tare - cusolu&ii populiste+ reumatice...  coase din ma<in* pagina ajuns* la cap*t+ aranja indigoul ;ntre altele dou*<i le introduse ;n ma<in*.  8N-am v*ut in via&a mea $*r$at cu $ue atât de ro<ii... Urag*+ frag*adev*rat*8

;i l*s* <oferului aproape .III de lei Când ;i ceruse o destina&ie+ @igetatul$urat*+ rostise ;n doi peri - (lim$*-rn* pe unde vrei dumneata.  Omul o privise lung. Nu era o$i<nuit cu asemenea adres*+ clien&i e=centricinu ;ntâlnise decât ;n serialele americane <i+ la pre&urile ilei+ trea$a in sine

Page 73: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 73/112

pune pe gânduri. ;<i trecu degetul pe su$ nas <i demar*. 89de+ om vedea-o <i peasta... @agica pare cam deranjat* la scufi&*+ da6 nu-i $aga$oant*...8  (rivind fi=+ peste umerii <oferului+ @igeta ;ncercase s*-<i adune gândurile.;n mai pu&in de dou*eci <i patru de ore+ primise lovituri dure+ nemeritate <i+cel mai grav+ universul ;n care se compl*cuse toat* via&a+ cel pu&in de când;ncepuse s* gândeasc*+ se dovedise a fi o simpl* n*scocire a ei+ o imer* f*r*

suport real.  e creuse o ân* de cristal+ inaccesi$il*+ la picioarele c*reia orice$*r$at s-ar fi sim&it fericit s*-<i depun* omagiul+ o fiin&* str*lucitoare+ dup*ale c*rei favoruri oamenii tânjeau o via&*. ;n sinea ei+ nem*rturisit decât deâm$etul triumf*tor pe care <i-1 trimetea ;n oglind* ;nainte de a o p*r*si+ maia<tepta marea lovitur* care ar fi putut fi <i marea dragoste.+. Motarele sedesciseser*+ era ;nc* tân*r*+ ciar foarte tân*r* - la (aris es momes nu;nseamn* nimic+ femeia de 3 de ani+ ajuns* la des*vâr<ire 0frumuse&e ;mplinit*+stil+ e=perien&* etc.E polariea* ;ntreg interesul+ toate dorin&ele. Cu figuraei e=otic* <i având la dispoi&ie tot ce pot oferi trusturile de frumuse&e -croitori+ masseuri+ $ijutieri+ mabuilleuri+ stili<ti- inteligent*+ rafinat* <iinstruit*+ s-ar fi ;ncadrat perfect <i decorativ ;n cele mai simandicoasecotloane de la 89a=im6s8+ ;n costisitoarele re<edin&e din Bdul Mausemann.

  Ai dintr-o dat*... im&i o pi<c*tur* dureroas* pe picior. ;i c*use scrumulpe rocia de voile l*sând o gaur*. e scutur* ma<inal <i stinse &igara ajuns* lacap*t.  ... )intr-o dat*+ totul se n*ruise ca su$ suflarea vr*jit* a unui du r*u.)isp*ruse magnifica ;ncredere ;n sine+ siguran&a c* e destinat* unui maredestin+ minunatul ei sânge rece+ privirea superioar* palpitând de justificatorgoliu+ ;ndreptat* asupra celorlal&i.  Zadarnic ;<i repeta 8unt eu: Gu: G#: Nimeni nu m* merit*+ m* voi ;n*l&adeasupra tuturora: 7m s* le-ar*t de ce sunt ;n stare:8  Cli<eele p*reau maernenite+ acolo+ ;n fa&a ocilor <i nu putea vedea nimicaltceva. )inu descisese $re<a+ nea<teptat de adânc*+ druncinându-i $rutal oconvingere la fel de neclintit* ca un munte c* mdiferent de calitatea <isu$stan&a $*r$atului de lâng* ea+ acesta ;n veci nu i-ar putea prefera o alt*femeie. Ai tot astfel+ n-ar putea-o uita. Uane o primise cu indiferen&* degea&*+ a$ia a<teptase s-o vad* plecat*+ nu ;ncercase nici cel mai mic gest deapropriere iar ea ;<i preg*tise pân* <i cuvintele nimicitoare cu care ar firespins cea mai discret* atingere. Uane ;ns* nu"i s*rutase nici m*car mâna <isim&ise cu toat* fiin&a ei c* ;i provoca sil*. Ciar singuri+ la cap*tul lumii+n-ar fi ;ncercat s*-i desceie $lua  Râsul lui ;ngroitor+ din spatele u<ii ;ncise... nima @igetei se r*suci dedurere. Ai-o imagina pe nevast*-sa+ frumuse&ea aceea or$itoare+ de o tinere&einsuporta$il* cu $ra&ele ;n jurul grumajilor lui Uane+ gângurindu-i la urece  8... r*jitoare... opsit* ca un ou de pa<ti... (a&acina din 7l$* caZ*pada... oglind*+ oglinjoar* drag*...8.Aoferul se interesase+ privind-o peste um*r- * sim&i&i r*u+ doamn*5  (arcase ;n fa&a Motelului Bucure<ti+ f*r* s* opreasc* motorul. @igeta ;lprivi r*t*cit*. ;<i tamponase lacrimile+ rostind stângaci- Cred c* am r*cit.  - ;mi1 pare r*u... pune&i-mi+ v* rog+ unde v* las. peste jum*tate de or* amo comand*.@igeta d*du din cap- ;n&eleg... 7cas*+.. tr.Colonel #riceanu. N-avea unde s* se duc* ;n alt*parte. 

;n mai pu&in de un sfert de or*+ Nelu se afla ;n Colonel #riceanu+ la u<a(aulienilor. Nu-i r*spunse nimeni <i ap*s* din nou lung+ -pe $uton. ?ini<tea ise p*ru suspect*. Gra+ desigur+ o dup*-amia* fier$inte de var*+ cui ;i d* mânaface siest* la r*coare+ ;n spatele o$loanelor trase+ l*sând eventual u<a spre$aie descis* - s* fie curent - totu<i+ erau a$ia ceasurile dou*.  Nu se auea $ââitul lui Cri<an 0copilul sau refua s* m*nânce 8tot8 sau s*se culce+ dar cel mai frecvent amândou*E+ fereastra $*trânului era ferecat* ca

Page 74: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 74/112

;n fe$ruarie <i+ ;n general+ nu se sim&ea nici o mi<care. )escump*nit+ ;mpinseu<a de la intrare. pre surprinderea lui+ o g*si descis*.87ici se petrec ni<te ce<tii:8(*trunse ;n vesti$ul <i se interes* cu glas tare- 7cas*+ $oieri mari5 (rimi&i cu colindul5  Ciuli urecea. Nu sesi* nici un gomot <i avansa prudent. (rimul am*nunt

care-i s*ri ;n oci+ fu privirea fi=*+ sticloas* a @igetei. 7poi &inutaneglijent* a acesteia. Ai nu atât neglijen&a fiic* ;l i$i+ cât deordineamoral*+ de$usolarea+ pr*p*dul sufletesc care emana din ;ntreaga ei f*ptur*. Celmai tare+ ;ns*+ avea s* se analiee mai târiu+ adev*rat <oc+ ;l tul$uracontrastul dintre @igeta cea de toate ilele - posee+ important*+ arogant*+ de oconstant* umoare+ antipatic* dar constant*+ - <i priveli<tea pe care o oferea ;nclipa aceea avârlit* peste mas*+ reemându-se ;ntr-un cot+ cleios ciufulit*+mânjit* de maciajul scurs <i cu o privire 8de la juma6 de vodc* ;n sus8. Rociai se ridicase peste picioarele desf*cute - dac* s-ar fi aplecat pu&in i-ar fiv*ut cilo&ii - ;n escarpenii avârli&i al*turi+ gicea desc*tu<areapicioarelor umflate de c*ldur*+ eli$erarea monturilor+ cioturi indiscrete+opintind s* str*pung* &es*tura fin* a ciorapilor. 9ieria concret* a sufrageriei- deja ;ncepuse s* miroase a rânced+ a alimente uitate pe mas* <i descompuse -

opulen&a puturoas* de prosperitate lumpenproletar* 0ceea ce nu era caulEamplificau6priveli<tea deastruoas*.  Ca todeauna+ Nelu reac&iona rapid <i ;<i ;ncipui c* d* dovad* de mult tact+simulând $una dispoi&ie  - alve+ frumoaso: Atiu c-am picat prost+ dar eram ;n fief <i v-am c*lcat deun $un*-iua. Nu stau mult+ am ;ntrunire...  )erutat de t*cerea @igetei+ mai complet*+ 8ca sa mo$ile conversa&ia+;n&elegi8+ avea s* se e=plice ulterior  - Cald al dracului:... 34 la um$r* au anun&at la radio+ dar m*nânc* raat.;n prag de alegeri electorale+ totul e O.. Hin to&i cu noi+ pân* <i )umneeu+unde comuni<tii apare+ soarele r*sare:...  @igeta nu se mi<c*. 7rticula distinct+ ca piti&ii am$i&io<i+ aten&i s*-<ip*stree controlul- Gconomise<te-&i muni&ia <i toarn*-&i.  ;i ar*t* sticla de vodc*./Nu $*use mai mult de un paar+ dar nu erao$i<nuit* cu alcoolul.Nelu refu*. Gra prea cald+ avea mtrunire+ se reerva pentru disear*.  8-a l*sat cu nasoale la *<tia. ;si ise+ acum ;mi dau seama de ce era )ora;ngrijorat*...8Ai din nou+ proced* a$rupt- 7ui+ scumpa: Mai s* vor$im descis. Ce mama dracului se ;ntâmpl* cu voidoi5: unte&i oameni serio<i+ a&i avut timp s* v* verifica&i+ ece ani nu-s decolea+ ce v* p*li acuma+ soro5- ?a cine te referi5 Ciprian se oi$*- Gi <tii c*-mi placi5 ?a tine <i la )inu.#n rânjet despic* figura @igetei. or$i din paar- ;ntrea$-o pe )ora.  - (*i de ce s-o ;ntre$ pe )ora+ dac* stau de vor$* cu tine5 i opri mânacare ducea din nou paarul la gur* Opre<te-te: Nu te ajut* <i nici nu-&i st*$ine...- * icem+ sugi&* @igeta. Hi-a povestit c* e amanta lui )inu5 Nelu respir*adânc. (ân* când avea s* se i$easc* de aceast* +invidie ireducti$il* a femeilor5 )ora+ )ora lui cu fa$ulosul+ irepeta$ilul eifarmec va fi totdeauna s*mân&* de scandal+ de intrig*+ va ascu&i mereu col&iigal$eni ai pimei+ 8ar asta+ pe deasupra+ mai e <i $eat*...8)eclar* calm- (ropun s* fim lucii+ s* nu facem afirma&ii regreia$ile+ @igeta rânji dinnou+ se p*rea c* nu mai cunoa<te un alt soi derâs  - Hi-a povestit c* asear* i-am surprins ;n tete-â-tete. 8la o crâ<m*dinO$eur58  - Ai ce-i cu asta5 unt prieteni+ se cunosc din facultate+ ;n anumite

Page 75: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 75/112

momente sim&i nevoia s* te st*tuie<ti+ s* te confesei <i a<a mai departe.@igeta ;<i scim$* ;n sfâr<it poi&ia <i ;<i apropie o$raul de a lui Nelu.cuip* , Boule:Nelu Ciprian ;ncepu s* râd*- G<ti pul$ere: 7<tept scue la prima ocaie.  8Ce cretin*: )ora ;ncurcat* cu $*ie&elul *sta+ cumsecade ;n fond <i $on

enfant+ dar ;n esen&* un incolor <i inodor ca unponidge 0fusese la ?ondra cu olun* ;n urm*E su$&iat cu prea mult* ap*.  ;n generai+ avea o ;ncrdere total* ;n )ora+ ;n dragostea lor unic* <i dac*ar fi fost s* se team* de cineva+ cel pu&in la ;nceputul c*s*toriei lor+ acelafusese )iamandescu. @ioni era un seduc*tor de profesie. 7vea voca&ie <iireisti$il+ acele date speciale care gând*re filonul romantic al femeilor;ncepând ;nc* din adolescen&* cânta 8cu sentiment8+ improvia dr*gu& la pian+dansa admira$il+ complimentele lui aveau picant+ tot ce spunea+ cât de $anal+ivorâte din gura lui sunau altfel. Nelu cuno<tea femei - femei+ nu gâ<te: -care+ de<i avertiate asupra stilului+ a antecedentelor+ a ;ntregii panoplii detrucuri+ ;i c*deau ;n plas*T o plas* nici m*car &esut* prea atent+ a$ia;ns*ilat*.  Când o cunoscuse ;ns* 8â fond8 pe )ora+ ;i ceruse scue de a o fi temut ca

vulnera$il* vis-â-vis de un @ioni @ioni+ e $*iat eminamente simpatic+ un prost+amuant+ dar... minor+ lipsit de su$stan&*. Nu pentru un astfel de $*r$at <i-arfi pierdut )ora frumosul ei cap. Cât despre )inu+ *sta nici m*car nu se apropiade @ioni.  - Boule: repet* @igeta <i ;<i culc* o$raul pe mas*. ;n aceea<i secund*+adormi. Nelu se reem* de sp*tarul canapelei derutat Nu+ n-avea ces* mai fac*aici. a discuta cu )inu. Z*p*ci a Lsta-i plecat* r*u cu sorcova+ dar pân* unaalta+ o mai ceam* madam (aulian+ )inu tre$uie s* ai$* grij* de nevast*-jsa.e uit* la ceas <i p*r*si ;n gra$*+ cu aerul unui evadat+ casa (aulienilor. 

irginia era n*scut* ;n primele il! ale lunii noiem$rie+ deci ;n odiacorpionului <i+ ca to&i scorpionii+ visa arnic <i avea presim&iri. Credeanestr*mutat ;n mesajele lui 9orfeu+ cât despre premoni&ii... Nu anun&ase ea cu4 de ani ;n urm*+ pr*$u<irea comunismului5 Nu profetiase ea moartea lui Miro-Mito+ ;mp*ratulaponiei5 7<ijderea <i matematic+ pe cea a lui Ceau<escu5 0care+ ;n parante*+âm$ea frate-s*u+ erau lesne previi$ile dat fiind c* e=ista o sta&ie terminuspentru fiecare din noi+ m*car $iologic. Nu sim&ise ea+ ;n toamna aceea a iui1'!4+ când eli$erat* din ;ncisoare -cinci ani+ timp ;n care nu avusese dreptulla nici un fel de comunicare cu familia- c* maic*-sa+ Coana 7gepsina+ nu maitr*ia5 Nu o dat* avea s* povesteasc* dup* aceea  89i-au dat drumul la ' diminea&a. )a+ eram la Bucure<ti 9* aduseser* cu olun* ;nainte... G=act+ mtima lun* am f*cut-o ;n Raova. #nde s* m* duc5 iti;nc* nu ie<ise+ mai avea trei ani+ garsoniera mi-o confiscaser*. Normal era s*-1iau pe " de la Operet* <i s* m* duc la mama+ ;n )r. Burgele... 9ama mea+ pecare <ti&i cât am iu$it-o <i era primul om pe care a< fi vrut s*-1 v*d... 7msim&it c* n-am s-o mai g*sesc. Nici m*car n-am stat pe gânduri+ am urcat ca osomnam$ul* ;n auto$u+ parc* 31+ <i m-am dus la 9anolace... )a+ drag*+ lafrate-meu+ unde am aflat - ofta -ce s* mai discut*m+ se pr*p*dise de cinciluni...8  (ildele erau nenum*rate. ot ea intuise de la prima ;ntâlnire c* avocatulBre$enaru e informator  8hsta-i agentoi+ iti+ ascult*-m* pe mine: ... 9iroase du$ios de la <aptepo<te:... 7ltfel nici nu r*mânea ;n $arou. o&i ai no<tri au fost epura&i8.  B*r$atu-s*u ;<i scotea monoclul <i ;ncepea s*-1 <tearg* cu poala de antilop*a ainei+ o fost* vest* de vân*toare.  - N-a f*cut politic*+ sc*p*ta&i sunt de o sut* de ani+ ;l consider*inofensiv <i neinteresant. )e aia a r*mas.  - ree<te-te+ iti: u nu vei c* dispune5 ;i d* mâna s* mai &in* servant*+vara trecut* a fost la mare+ nu 1-a scos nimeni din cas*+ cine se mai l*fie ai$im$a<* singur ;n patru od*i+ <i unde5: @lasul cre<tea+ degetul ar*t*tor sec*&*ra spre tavan ;n $locul 89ala=a8: Hie nu-&i spune nimic asta5 Care dintre

Page 76: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 76/112

noi+ dintre ai no<tri+ mai st* a<a $ine5 u nu vei5 ine+ ascult*+ râde+;nregistrea*. 7ltfel+ mutulic*. ?-ai auit tu a$ordând sau participând la vreotem* ;n afar* de vreme5Colonelul râdea superior  - (*i tocmai asta e: )ac* ar fi agentoi+ cum spui tu+ ar provoca: Ne-artrage de lim$*.

  ?a vremea respectiv*+ ca de altfel <i ulterior+ dup* ce aveau s* fieeli$era&i+ garsoniera din Bd. 9ageru+ recuperat* 0poi&ie ultracentral*+ ;ndrumul fiec*ruia <i un aparat de radio elefunQen8 e=celentE devenise un soi declu$ al 8reac&iunii8. ;n plus+ iti <i irginia erau ospitalieri+ totdeauna$ucuro<i de oaspe&i <i amândoi+ ;n felul lor simpatici+ contrastul dintre eirealiând un pitoresc picant. irginia vioaie+ iremedia$il optimist*+ tonic*+politician* de for&* - merita s-o ascul&i interpretând <i corelând ;n e=tensoevenimentele mapamondului+ intuind cu aplom$ ra&ionamentele lui ruman+Curcill+ talin sau Gden+ virând-o ;ntr-o clip* de la aalin <i urile la(aris - oferea un teren pe care iti se putea desf*<ura din plin. Colonelulvor$ea pu&in dar punctând de fiecare dat*+ era sceptic+ dotat cu un umor de tip$ritanic. Râdea arareori <i nu &i-1 puteai ;ncipui f*r* monoclu. )e altfel+prietenii mai matinali ;l g*seau de o$icei ;n pijama+ ne$*r$ierit+ totdeauna

calm <i monoclat  ?a one<ti+ se asculta sear* de sear* 8Radio (aris8+ 8oln8-ul+ 8ocea7mericii8+ dar ;n primul rând 8?ondra8+ considerat ;n unanimitate+ ciar <i dup*ce avea s* apar* 8Guropa li$er*8+ drept postul cel mai serios. #rmau evidentdiscu&ii <i comentarii+ pronosticuri privind tremenul de de$arcare al alia&ilor.e proorocea totdeauna optimist+ toat* lumea fiind de acord c* anglo-americaniinu pot tolera la infinit un regim comunist &n România. )eci+ on Bull <i Oncleam erau a<tepta&i 8sigur la var*+ cel mai târiu ;n toamn*8T ;n orice ca ;ns*+indiferent de seonul preconiat pân* la marele eveniment 8mai era8 de a<teptatdoar câteva luni. ermenul trece+ oamenii ;l uitau sau voiau s*-1 uite+pronosticau8 altul 8?a prim*var*+ sigur: (re<edintele GisenoXer a declarat...8  Gra ;ns* o realitate dup* astfel de <edin&e+ oamenii plecau remonta&i+ cusufletul ;m$ujorat de n*dejde+ suportau parc* mai u<or coile a doua i+necaurile a$itatului ;n comun+ mitoc*niile lui 88 care-&i vor$e<te plim$ându-<i sco$itoarea dintr-un col& ;n altul al gurii sau ale lui 89itic* indicat8+amator de $ere <i ta$leT joc disputat ;ndeo$<te ;n fa&a $locului+ ;n maieu <ipantaloni de pijama+ ;n asisten&a competent* <i gomotoas* a vecinilor.  ot un vecin de altfel <i nu avocatul Bre$enaru ;i reclamase pe iti <iirginia 8c*-s du<mani de clas* care &in complot sear* de sear* ca s* cad*guvernul <i ascult* posturile imperialiste8.  ndividul ;<i m*ritase fata <i via garsoniera one<tilor. )up* arestarealot o <i o$&inuse ulterior+ irginia+ ;n calitate de proprietar*+ avea s* luptecrâncen+ $*tând tri$unalele pentru a o redo$ândi+ dar aceasta era alt* poveste.  pre sear*+ când mai ;ncepu s* i se $at* <i ociul drept 8de -r*u8 -irginia socoti c* nu avea decât o singur* solu&ie pentru a pune cap*tnelini<tii s* se duc* la 9anole+ s* nu-1 lase. singur.  8Gventual dorm la ei o noapte+ dou* c* n-o fi foc. (resimt c* acolo se;ntâmpl* ceva foarte grav...8  ;ngesui ;ntr-o geant* vece de voiaj singura c*ma<* de noapte nedren&ut*+peria+ praful de din&i <i iconi&a de argint cât o cutie de ci$rituri afântului 7nton.  )in strad*+ se ;ntoarse de dou* ori pentru a verifica dac* a ;ncuiat casa. 7treia oar*+ pentru a se asigura c* a scos re<oul din pri*.9argareta o *ri prima+ la ;nceierea ;ntrunirii. )ora a<tepta pe canapeaua dinol+ ;ntr-o atitudine care secretarei i se p*ru plin* de distinc&ie piciorpeste picior+ ;<i e=punea ;ntreaga f*ptur* din profil iar mâinile ;nnodate seodineau moale pe genunci.  9argareta aprecie dintr-o privire rocia de foulard al$ cu $uline mari+$leumarine+ po<eta <i pantofii tot $icolori+ ;n nuan&*. O panglic* mare+ ca unfluture de cerneal*+ ;i strângea p*rul la spate su$liniind linia des*vâr<it* agâtului.

Page 77: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 77/112

  (*rea ;n totul o mare cucoan* din fauna 8@ulden$ourg8+ 8)allas-GXing8 <ialte seriale somptuos opulente+ oferind un cli<eu ;ncânt*tor. (oa era atât dedes*vâr<it*+ ;ncât 9argareta ar fi pariat c* a fost ;ndelung studiat* <i8administrat* dup* ca...8  Gmo&ia colorase u<or o$rajii )orei. Molul ;ncepuse s* se umple departicipan&i <i - reflect* - câte deose$ire fa&* de finis-urile <edin&elor

comuniste când oamenii+ strivindu-se unii pe al&ii d*deau $una pe prima u<*+avii s* scape+ s* plece+ s* fug*:... 7cum *$oveau la o &igar*+ continuauargument*ri neepuiate ;n cadrul ;ntrunirii+ perorau mai departe pentru c*+ prea;nfier$ânta&i+ nu se puteau opri dintr-o dat*+ a<a cum nu te po&i opri $rusc dinfug*+ f*r* a c*dea ;n nas.  Nelu ap*ru printre ultimii+ anturat ca totdeauna de un grup de suporteri+mai ales tineri pân* ;n 3I de ani. 7ce<tia ;l idolatriau+ f*r* ;ns* cavârstnicii s*-1 ignore. Nelu era apreciat ca un om de viitor+ onest+ o puternic*fire de lupt*tor. 8)irijat cu ;n&elepciune+ cenurat ;n reac&iile prea p*tima<e+poate deveni un politician remarca$il...8  Când o v*u pe )ora+ pe cip i se ugr*vi o e=presie de mare uimire+ apoitr*s*turile i se destinser* iar ;n oci i se aprinse pl*cerea surpriei.pontan+ clocotitor+ fericit antrena ;ntregul grup+ luându-i pe dup* umeri pe

cei mai apropia&i- eni&i ;ncoa9 * v* preint doamnei mele...  Reemat* de u<*+ 9argareta urm*rea scena. igur c* dragostea manifest* a luiCiprian vis-â-vis de nevast*-sa+ orgoliul legitim de a fi 

1'3

pro$a$il la cium*... Complet* âm$ind par<iv oarta $*r$a&ilor super$i. 7mantefirst 6class+ neveste-foliculiniste gr*su&e+ uneori $une $uc*t*rese.  )ora ;<i co$ora pleoapele peste ocii umei. Ce fel de inim* tre$uie s* ai-$ron5 @ranit5 ce$erg5 ca s*-1 r*ne<ti pe $*r$atul acesta str*lucind defericire5 Uericit c* o poate privi+ c* o poate conduce acas*+ c* o poate;m$r*&i<a ai+ <i mâine+ totdeaunaNelu ;i strânse mâna <i o cercet* ;ngrijorat- )e ce suspini+ draga mea5- G... e prea frumosT Ai era sincer*.  - Nu <tii ce pl*cere mi-ai f*cut c* m-ai a<teptat+ rosti cu o voce cald* ...7 fost o surpri* e=traordinar* <i-&i mul&umesc. 7propo+ tre$uie s*-&i spun ceam p*&it ai dup* amia* cu ne$una de @igeta+ dar ;ntâi s* fac comanda...  Gra pl*cut pe teras*. ?ume destul*+ nici ;ngesuial* de cantin* dar nicipustiu - n-ai la cine sa te ui&i+ n-are cine s* te vad* - personalul p*rea s*-<icunoasc* meseria iar adierile lacului <i ale parcului ;mprosp*tau v*duul;ncins peste i. )ora nu &inea la 8?e$*da8 -cl*direa rece+ somptuoas* ;i sugeraun mauoleu+ eventual un caino &inând seama de spa&iul <i topografia foartediviat* a interiorului - dar tre$uia s* fie de acord c* era gr*dina cea mair*coroas* din Bucure<ti.  #n picolo le aduse aperitivele de la $ar <i gea&* pentru frapier*. Nelucomandase dou* sticle de <ampanie. U*r* s* fie gârcit*+ )ora f*cu ocii mari- G<ti ne$un:... 7i $ani destui la tine5 Nelu f*cu cu ociul- (entru orice eventualitate+ am $uletinul.  7<a procedau ;n studen&ie+ când nota de plat* dep*<ea con&inutul$uunarului. ;i l*sau osp*tarului documentul de identitate. 7duceau 

c 13 - Cutia cu nasturi

$anii -de o$icei ;mprumuta&i- a doua i <i ;<i recuperau actele.  - ...<i-&i spun cu @igeta+ ;ncepu Nelu dup* ce lu* prima ;ngi&itur* deXisQD. 7vea e=presia caracteristic* a individului sigur de efectul celor careurma s* le relatee+ savurând cu anticipa&ie <ocul de sena&ional al

Page 78: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 78/112

interlocutorului.  )ora respir* adânc <i ;<i ascunse mâinile su$ mas*. )up* comportamentul lui$*r$atu-s*u+ putea s*-<i dea seama c* deastrul fusese deocamdat* ocolitTtotu<i+ o ;ntâlnire ;ntre cei doi+ era ultimul lucru pe care <i l-ar fi dorit.- 9i-ai promis c* nu vei face nimic singur... Nelu d*du din mân*  -Uleacuri: 7m avut o fereastr* de un ceas <i m;-am is c* scap de o

cestiune deagrea$il*.- ?a ce or*5  - (*i la dou*. ;ntrunirea era fi=at* pentru 3. ;n fine am demarat+ am ajuns+am intrat. #n peisaj de cp<mar+ draga mea. ?as la o parte mieria din cas*.)eolant* ;ns* mieria ei. 7 @igetei: 9ierie fiic*+ concret*. 7sta m-a;nfrico<at: Nu-s te=te. G realitate.)ora se interes* pierit*- Cum adic*5 Ce f*cea5  - Beat* ferfeni&*+ descompus*+ l*&oas*+ cu picioarele r*<cirate+ cumonturi+ cu su$suori ;mpu&ite...Ciprian ;<i ispr*vi paarul <i ceru prin semne s* i se mai aduc* unul.  - .Nfu-&i po&i imagina ta$loul: Repulsiv+ ;nsp*imânt*tor+ degradant iar totpacetul *sta ;&i stârnea o mil* greu de definit (e de o parte am sim&it nevoie

de aer.s*m*tire urgent din peisaj+ pedealtasim&eam c* omulaoestatre$uieajutat  - N-am v*ut-o niciodat* $eat*. Crei... Crei c* povestea o afectea* ciaratât de serios5Nelu ridic* din umeri- )*-mi tu alt* e=plica&ie.. Atii ce ;ncep s* aed5 7 fost totdeauna camne$un* - gânde<te-te la colec&ia ei de ciud*&enii - dar circumstan&ele uneivie&i relativ normale+ f*r* accidente nu i-au dat ocaia s* se manifeste+ iarnou* s* $*g*m de seam* c* avem de-aface cu o furioas*  - G=agerei. (are $iar*+ adev*rat+ dar totdeauna mi-am ;ncipuit c* ;nrealitate e mult mai simpl*... rea cu tot dinadinsul s* epatee... * se fac*ineteresant*.Ciprian d*du la o parte cocQtailul de creve&i <i aprinse o &igar*.  - Nu+ i se adres* de$arasoarei+ nu strânge ;nc*.. O a<tept* s* se;ndep*rtee <i relu* Ui=a&ia de ultim* or* a @igetei este c* tu ai fi amantaui )inu.  )e<i preg*tit* ;ntr-un fel+ inima )orei vâcni speriat*. U*r* s* se uite ;noglind*+ sim&i c* pleoapele ;i tremur*. ;ng*im* inutil- Ce... Cum...-Hi-amspusc*-i &icnit* 7lung*fumulcaresemdreptaspreo$raul)orei <i râse -aprins ;n flagrant delict ieri seara+ la nu <tiu ce $om$* G adev*rat5 Uemeia d*dudin cap- )a... oiam s* discut*m.  )in nou+ min&ea. )oar c* tot timpul <i ciar ;n clipa aceea+ fiecare din eise gândea la altceva. Ce bui-pro-buo idiot+ de fars* $ulevardier*:- 9i-am ;ncipuit. 7propo+ tolomacul *la ce icea5  )ora ;<i supse $uele. itua&ia i se p*rea cumplit de jenant*+ ;ncepu s*transpire- 7 introdus ac&iunea de divor&...- @*sesc c* a procedat corect: Cu $*iatul cum r*mâne5  )ora ;ncepu s*-<i fac* vânt de<i se sim&ea $ine r*coarea serii iar dinsprelac veneau adieri care umflau poalele fe&elor de mas* risipind scrumul dinscrumiera prea pu&in adânc*.  -Cinepcates*<tieW)inuarvreas*-liae? togeneral+@igean-apea t*cut ca decopil+ dar acum s-ar putea s*-1 reclame. )e dragul <icanei+ <tii..- )a. 7<a cum am v*ut-o+ te po&i a<tepta la orice. Ridic* vesel paarul  - * $em pentru cât mai pu&ine necauri... )ar nu mi-ai spus iu$ito+ cine-iviitoarea doamn* (aulian. O cunoa<tem5 +  )ora ;<i mu<c* $uele. nima ;i $*tea ne$une<te. Cuvintele ;i mâncau $uele8Gu... Gu sunt...8 Oare nu s-ar fi putut inventa un moment mai prielnic pentru apune ;n sfâr<it+ c*r&ile pe mas*5  - ;n&eleg+ nu ;n&elese nimic Nelu. B*r$atu-i un gentleman+ nu vrea s-ocompromit* pân* nu seva limpei situa&ia. )e<i ;ntre prieteni discre&ia

Page 79: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 79/112

func&ionea* mai pu&in scrupulos+ s* nu uit*m ;ns* c* )inu a crescut ;n paroialui 9anole (aulian. Bietul $*trân e un Ceal*u de polite&e <i $une maniere...otu<i câte ceva de ordinul general tre$uie s* fi sc*pat...  )ora respir* adânc <i scoase o &igar*. #n celner atent se repei cu$riceta aprins*+ oferindu-i un foc.  - 7 fost foarte evaiv... 7m ;n&eles c* sunt cam de aceea<i vârst*. e

cunosc de mult...- 9*ritat*5- )a.U*cu un efort s*-1 priveasc* ;n oci+ dar Nelu se gândea la altceva  - Ce curioas* e via&a: declar* pe un ton nostalgic cu privirea a&intit* spre*ul de ;ntuneric care se ;ntinsese peste lac. Câteva felinare+ feronerie ;n al$destul de gra&ioas*+ punctau malul...  - Ga e m*ritat*+ continu*+ el ;nsurat. (oate <i dincolo sunt copii+ sau cine<tie ce pro$leme. #n fapt r*mâne sigur.+ 7cum+ ;n clipa asta+ dou* familiitr*iesc o dram*. )esp*r&irile nu-s frumoase decât ;n filme.)ora ;i urm*rea porofilul $*r$*tesc ai mima strâns* <i lacrima ;ncol&it*.- Nu <tiu unde vrei s* ajungi...  - Gi tr*iesc o dram*+ surâse Nelu+ ;n timp ce noi suntem atât de ferici&i:

9i-e team* c*-i nedrept...  - Nu-i nedrept+ <opti )ora+ ne vine rândul la fiecare... Cine-i scutit desuferin&*5Nelu ;i lu* mâna <i i-o mototoli ;n pumnul puternic.  - Noi. u <i cu mine. ;&i promit. N-am s* ;ng*dui necaurilor s* se apropiede noi. (un avi pe u<* ver$otenV)ora râse trist- )*-rni drumul... 9* dor inelele... N-ai s* cre<ti niciodat* mare+ Nelu...Nu-<i putea imagina cum un om se poate l*sa atât de u<or ;n<elat:#n om inteligent+ ager pe care ;ns* ;l legau la oci o e=traordinar* siguran&*de sine+ o ;ncredere nem*rginit* ;n cel de al*turi...  ;n aceea<i clip*+ )ora se ot*r;. a recurge la solu&ia cea mai la<*. Aiova repro<a toat* via&a... oat* via&a: 7dic*+ atât cât durea* memoriamomentului fier$inte c*ruia dep*rtarea ;i estompea* pân* la ero interesul+transformând totul ;n material de ariv*. Ai-o va repro<a+ ;i va fi ru<ine dar;i era peste putin&* s* procedee altfel.  ;i va l*sa o scrisoare. ;i va e=plica+ ;i va cere iertare+ va fi umil*-.. Nu1-a ;n&eles+ nu 1-a putut urma ;n drumul lui vertical+ n-a avut destul suflu+accentele lui sunt prea viguroase pentru ea... a g*si scrisoarea când se va;ntoarce din provincie. Ga va fi atunci departe+ ;n atlia.e sim&i dintr-o dat* ;nviorat*. ;i adres* un surâs ;ncânt*tor- )estup*m <i a doua sticl*5 Nelu $*tu din palme ;ncântat- ;n sfâr<it+ &i-ai revenit. )a+ iu$ito. * $em... s* $em pentru cine5 )oraâm$i nesigur- (entru cei ferici&i dar <i pentru cei neferici&i. )eopotriv*. 

(*r*sir* localul strâns ;nl*n&ui&i. Noaptea de var* era magnific*+ pictat*de un penel cinstit o lun* de aur+ &ecin smuls din sal$* vece+ un laclini<tit+ copaci neclinti&i minunat profila&i pe cerul ;nstelat  C*utând ma<ina ;n parcaj+ )ora ;ncremeni. ;ntâlni o privire neguroas*+ greacare o urm*rea prin par$riul descis al unei ma<ini ro<ii. Gra B9J-ul(aulienilor. se p*ru dintr-odat* c* $ra&ul lui Nelu ;i strive<te um*rul+ darn-avu puterea s* se smulg*.Nelu ;i prinse delicat $*r$ia+ silind-o s*-1 priveasc* ;n oci - ;&i mul&umesc)ora. 7 fost una din cele mai frumoase seri din via&a mea... 

- )omnule+ paro=ismul presupune+ indiferent de sima&ia la care ne referim+ ostare e=cesiv*. Cum e=cesivul nu poate dura - o$ose<te <i *sta - urmea*+ ;ntr-oformul* sau alta+ denod*mântul9esager+ vestitor de final deci.

Page 80: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 80/112

- (rea su$til pentru mine. Ce vrei s* spui5  - 9* gândeam la <mecerii *<tia cu crima+ grupul (aulian s* le icem.Noaptea de luni spre mar&i a fost pentru ei un co<mar. candaluri+ itinerarii;ncruci<ate+ adev*ruri crude+ amenin&*ri+ $uli$*<eal* de sentimete <iresentimente de ma=im*dntensitate. )ac* i$ute<ti s* reconstitui atmosfera+devine clar c* un asasinat era aproape iminent.

- ot nu ;n&eleg unde vrei sa ajungi..  - tarea de apogeu e vala$il* <i ;ntr-o ancet*. Când lucrurile par mai;ncurcate+ solu&ia se ive<te de la sine. Hâ<ne<te la suprafa&*... e<i miri cumde n-ai v*ut-o de la ;nceput. Hi-o spun din e=perien&*.  - G=perien&*: Nu fi caragios: G vala$il* cel mult când vânei o&i de gar*sau tramvaie. au când la vreun parastas+ mitocanii trotila&i scot <i<urile <i-lajustea* pe na<u 6pentru c* a<a <i pe dincolo ... Uaci pe de<teptu6+ <tii c* am dreptate. Cu cât faptele par mai ;m$*rligate+ cuatât se descurc* mai simplu <i mai repede... -... sau niciodat*

". #n nasture $aroc 

Când se trei seara cu irginia la u<a lui+ 9anole (aulian r*mase tr*nit demirare - dou* viite ;n aceea<i iT când sor*-sa nu c*lcase pe la ei de celpu&in cinci-<ase ani: - dar se <i $ucur*.  Ae sim&ea fioros de singur <i+ el nu se ascundea dup* degete+ ;i era team*s* ;nnoptee doar cu @igeta. )oar ei+ ;n toat* casa deoarece Cri<an dormea la uncoleg de <coal*+ son copainT Ulorin+ era $*ie&elul unor medici+ R*dulescu+ <ilocuia ;n cartier. ;n general+ @igeta nu-i ;ng*duia s* lipseasc* de acas*noaptea <i toate tentativele de gen+ sprijinite cu insisten&* de p*rin&ii luiUlorin care-<i repro<au c* $*iatul nu mai are fra&i+ fuseser* ;ntâmpinate cu unrefu politicos dar categoric.  9otriva&iile ei+ pe care desigur R*dule<tii erau departe de a le intui+&ineau de originea o$scur*+ 8ple$eian*8+ a celor doi.  8G suficient+ declara ea din vârful $uelor+ c* nu-1 pot feri pe Cri<an deproaste companii la <coal*+ pe strad* sau la $ain. )ar rela&iile personalesuntem o$liga&i s* i le control*m.  Oricât s-ar fi str*duit ;ns* )inu nu g*sea nimic neonora$il ;n via&a saupoi&ia social* a so&ilor R*dulescu- oameni foarte cumsecade dealtfel+ totdeaunaveseli <i gata s*-&i spun* o ama$ilitate- dar cuvântul @igetei era lege <i nucuno<tea contrareplic*.  7dev*rat c* mama medicului mai um$la cu $asma <i descul&*+ eventual ;nciorapi de lân* prin cas*+ intra ;n vor$* jovial* cu to&i necunoscu&ii iar peto&i+ indiferent de se=+ vârst* etc. ;i a$orda cu un familiar 8aui+ maic*...8 

)e ast* dat* ;ns*+ @igeta fusese nea<teptat de ;ng*duitoare -9an^le (aulianar fi is mai degra$* a$sent* <i mamur* - <i ;<i d*du aviul f*r* tocmeal*. ?uiCri<an+ $eat de $ucurie+ i se p*rea c* va tr*i o aventur* e=traordinar*.  n vreme ce $*trânul+ stângaci+ se str*duia <*-i alc*tuiasc* sacul denoapte+ uitând $ineân&eles e=act jaceta de la pijama+ copilul ju$ila+ &op*ind;n jurul lui ca un &ap <i turuind cât ;l &inea gura  -... 7re toate casetele cu uperman... )on6 R*dulescu joac* <a cu noi...?ui Ulorin nu-i ;ncide nimeni lumina... (oa6 s* stea <i toat* noaptea... 9amalu6 Ulorin ne-a f*cut macaroane <i ;nge&at* de c*p<uni: Cât* vrem:...  )e<i fusese invitat pentru sear*+ era gata ecipat de la ora patru jum*tate<i doar$una cre<tere c*ci fusese $ine dresat cu percepte foarte stricte demaic*-sa+ ;l ;mpiedica s* dea $una peste oameni. (ândea ;ns* fereastra cuemo&ii de logodnic* <i când Ulorin+ la fel de ner*$d*tor ;<i semnal* sosireafluierând semnalul lor parol* - melodia din 8Xin-(eacQs8 - la ora <apte+ Cri<anera cel mai fericit copil din lume. 7tât de fericit ;ncât+ pentru prima oar* de

Page 81: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 81/112

când ;ncepuse s* vor$easc*+ uit* s*-<i ia r*mas $un de la $unicu-s*u+ $urândliteralmente pe u<*.  - Nu uita+ mâine ai englea+ ;i aminti 9an^le. * vii devreme... N &i-aif*cut tema...- 7m pus ceasul la...  Celelalte cuvinte se r*t*cir* ;n gr*din*+ se alungar* <i din mintea lui

Cri<an+ arome de sear* spul$erate ;n v*du.  B*trânul se retrase cu un suspin ;n odaia lui+ la nasturii lui. Nu se puteaaduna <i pândea nelini<tit mi<c*rile casei. ;i era fric*. O fric* fiic*. ottr*gând cu urecea+ ;n&elese c* @igeta f*cuse un du<+ apoi purtase o convor$iretelefonic* prelungit*+ ceea ce nu-i era ;n fire. )e o$icei discuta scurt+ lao$iect+ aproape nepoliticos de laconic.7ui o ma<in* oprind ;n fa&a casei <i (aulian se repei la fereastr*. O v*u pesor*-sa co$orând anevoie din ta=i <i c*sc* gura de mirare.  - Atiu c* te deranje+ 9an^le+ gâfâi irginia+ dar n-am avut lini<te. untsitua&ii când e imprudent s* r*mâi singur. Nu tre$uie s* te ocupi de mine+ pots* m* ;ntind <i pe un fotoliu.  - Gi+ fotoliu: Nu-i nici o pro$lemn*... 7i s* te culci ;n camera luiCri<an... )oarme la un prieten... -a permis @igeta... irginia r*sufl* u<urat*.

-ar fi fost deagrea$il s* simt* cea mai mic* um$r* de nemul&umire. )e<ie=pansiv* <i ;ndr*nea&*+ f*când ;n via&* cam tot ce poftise+ parado=al -detesta s* deranjee. ;n realitate+ <tiuse c* nu deranjea*. Oamenii se amuaude tot ce spunea+ o g*seau nostim* <i odinioar*+ i$utea s* descre&easc*frun&ile. *r$*torit* <i aplaudat*+ ;<i permitea <i momente soQing dar p*strândmereu Nordul. Uusese picant*+ uneori <ocase+ dar nu consternase.- Nu puteam s* te las singur... ;<i ridic* ocii spre tavanG acas*5B*trânul co$ora instinctiv vocea de parc* @igeta l-ar fi fi pututaui de la etaj- )a... * ne facem c* nu o$serv*m nimic...- G cel mai cuminte lucru...  ;<i derula fisiul su$&ire - erau dou*eci <i cinci de ani de când iarn*+var*+ dulce prim*var* 8purta comprese8 0e=presia @igeteiE ;n jurul gâtului sprea camufla ravagiile vârstei- <i se l*s* greu pe canapea.- Ce )umneeu+ 9an^le+ tot n-ai mai ispr*vit cu nasturii5 enat+ $*trânul neteima<inal fa&a de mas*.- )ac* m-am apucat+ m-am apucat... Ce-ai vrea s* fac cu ei5 ndiferent* fa&* de$unuri - indiferen&* pe care vesticii o consider*pur oriental* 8s*l$atici+ n-au no&iunea valorii8 - ridic* din umeri- trânge-i cu f*ra<ul <i arunc*-i: Cine o s*-i mai foloseasc*5 ?u* câteva<iraguri- nasturii deja sorta&i <i pu<i pe a&*- pufnind cu dispre&  - 9ai stai s*-i <i ;n<iri: ;ncepu s* râd* 9i-ai amintit acum de neneaace... (arc*-1 v*d cu ticia pe o urece+ lâng* fereastr*+ ;n odaia dinfa&*...  - 7legea pene+ surâse (aulian. u<a Cuta era e=asperat* 8Omul *sta m*;nne$une<te: unt toat* tapetat* cu pene. Ai pe dinafar* <i pe dinl*untru:8irginia complet* râând  - 9amei i-a spus-o mai pe <leau. 87gepsino+ spui drept+ mi-au ajuns fulgiilui ase pân* ;n ovare8.  7mândoi r*maser* o clip* cu gândul la 8ta$lourile8 $*trânului cam ;ntr-ourece+ un soi de alc*tuiri pe motive vegetale+ uneori ciar peisagii+ din penede toate culorile. ?e prefera pe cele de pi&igoi+ mierl* porum$ei rota&i <ip*un... ;<i pigulea cadrele cu penseta+ forfecel de ungii <i lipici re&et*proprie+ iar reultatul de<i naiv+ nu era lipsit de ging*<ie.- Ce s-o fi ales de ele5 7vea pe pu&in vreo sut*. irginia d*du din mân*  - Ce s* se aleag*5 )up* ce a ;ncis ocii nenea ace le-a pus Cuta pe foc.e umpluse casa de molii <i asta-i adev*rat...;<i descopcie discret fusta+ sl*$ind fermoarul.  - Bag de seam* 9anole5... (e m*sur* ce avans*m ;n vârst*+ ne i$im tot maimult $*trânilor no<tri. 9* treesc câte o dat* f*când gesturi ca mama... ?e <iuitasem+ dar tot eu mi le-am reamintit repetându-le ai+ incon<tient. )e pild*+cum ;<i tr*gea nasul cârmindu-1 ;ntr-o parte ori se apleca s*-<i ;nceie

Page 82: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 82/112

$otinele... Râdeam de ea <i acum fac la fel...9anole (aulian d*du din cap  - Ai cipurile ;ncep s* semene... Când eram tineri+ nu se $*ga de seam*. Gu+de pild*+ iceam c* nu sem*n cu nimeni din familie.- 7cum e<ti leit unciul (epe+ f*r* canotier*. 7<a-i+ dup* patruj6-cinciecide ani+ ;ncepe s* se simt* spi&a.

  irgina r*mase pe gânduri. ;<i trecea distrat* degetele prin mormanul denasturi <i ;n urecile $*trânilor clopo&ir* ;ntr-aceea<i clip* vonuri veci.  - Ce-mi veni+ se mir* cu $ue pungite+ s*-mi aduc aminte acum de oma+n*tângul *la de la grajduri:9anole (aulian âm$i  - Ai eu tot la el m* gândeam. Ne a<tepta de Cr*ciun cu sania s* ne duc* laconac... 7r*t* spre nasturi Clincetul de urg*l*i. Ciar acum+ parc* i-amauit...  - (ro$a$il... G=ist* pesemne <i o memorie a sunetelor... Nu m-am gânditniciodat* la asta... u ;&i mai aminte<ti de vocea lui (apa5 au a u<ii Cu&a5unt atâtea glasuri ;n via&a noastr*...B*trânul netei fa&a de mas*- Nu le mai am ;n ureci+ dat dac* i-a< aui...

- Ni s-ar p*rea str*ine...- Nu... 7sta nu cred... Cu siguran&* i-a< recunoa<te. )egetele sl*$ite aleirginiei pe care verigetele su$&iri - una de aur+cealalt* de argint - jucau+ ridicar* ;n lumin* un nasture fantei. Gra negru+din celuloid+ traforat+ ;ncipuind o ;mpletitur* fin* de crengi  - hsta de la cine o fi r*mas5 )up* cât e de $ârligat+ tre$uie s* fi fost alu<ii Cu&a.6Ga era cu gusturile $aroce ;n familie...  - )up* epoc*+ irgi... Nu uita c* prinsese pa<opti<tii:... (*i noi eram de-o<cioap*+ când ea avea anii no<tri+ $a <i mai mul&i.  - )*-1 nai$ii: ;nceie irginia mecanic a$andonând nasturele ;n gr*mad*.(arc-ar fi o cununi&* funerar*. )in alea de-<i aga&* catolicii pe cruce.  9anole clipi m*runt <i lu* o figur* grav*+ f*r* leg*tur* cu atmosfer*$lândei seri de iunie de pân* atunci. 7mintiri dep*nate de doi fra&i $*trâni...Ai amândoi ;ncercaser* incon<tient acela<i sentiment comple= o satisfac&ie greude definit+ aceea de a fi unicii proprietari ai parfumatelor aduceri aminte+ dar;n acela<i timp <i un sentiment de rece+ geroas* ;nsingurare. G<ti cu adev*rat$*trân <i singur când au disp*rut to&i martorii+ to&i cei care &i-au mo$ilate=isten&a.- Nimeni nu <tie nimic... 7i dreptate. 7ccentele grave ridicar* ociiirginiei.  - Ce profund: 7i a+ 9anole. Cu nasturii *<tia ai t*i+ am devenit filosofi.  - o&i suntem filosofi ;n felul nostru+ dac* ne d*m osteneala s* *$ovim+ s*cuget*m...  ;l ;ntrerupse u<a descis* pe nea<teptate+ cu inten&ionat* violen&*.res*rir* amândoi speria&i. #recile lui 9anole vâjâiau+ degetele irginiei seag*&ar* crengi crispate ;n plu<ul fe&ei de mas*. @igeta ;i m*sur* câteva clipe.Gra ;m$r*cat* de ora<.destul de ;ngrijit dar f*r* pedanteria o$i<nuit*. ;<istrânsese p*rul pe ceaf* <i8 pentru prima oar*+ ;n ece ani de când o cuno<teau+cei doi o vedeau f*r* urm* de maciaj. Ai cipul acesta nou+ spectral.dincolo decare intuiai motiva&ii grave parc* ;i ;nfrico<a mai tare.  (*ru c* vru s* spun* ceva+ dar se r*gândi. Buele adunate $rusc ;ntr-ot*ietur* rea+ $o&it*+ ;i tr*dau efortul de a se st*pâni. ?e ;ntoarse spatele <itrânti u<a din toate puterile.  - ;n clipa asta+ ;<i traduse impresia $*trân*+ ar putea ucide. untconvins*...9anole (aulian articula greu+ cu lim$* uscat*- Ce-o fi având de gând5  - Nu <tiu+ se stânse ;ntre umeri irginia+ dar era fioroas*. (arc*-i st*teamai $ine mânjit*.

  ?a volanul super$ului s*u Bugatti+ Atefan )umitra<cu fredona mul&umit.

Page 83: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 83/112

)esprinse telefonul. ;l instalase de o s*pt*mân* dar scula ;nc* p*straprospe&imea unei juc*rii a$ia primite. Ai ciar se sim&ea ca un copil. (e ?eliaavea s-o strâng* ;n $ra&e peste câteva minute+ dar tot cu câteva minute ;naintedorea s*-i aud* glasuQ pl*cerea de a folosi telefonul-radio constituia o ispit*;n plus. maginea marelui $oss din filme nu mai sim$olia dep*rt*ri inaccesi$ileeconomice+ geografice <i de orânduire ci se afla aici+ ciar aici+ ;n acest

Bugatti prosper care peste trei sau patru sute de metri va da col&ul pe str.Mele<teului. Cli<ee str*lucitoare ;i defilau dinaintea ocilor procesiune+panglici costisitoare first-class <i nu serpentinele ieftine de la revelioaneletov*r*<e<ti.  - u$ita mea... Nu+ nu ;ntârii. )impotriv*. ;n câteva clipe sunt acas*...)a... N-am mai avut r*$dare. e iu$esc.  e privi instictiv ;n oglinda retrovioare. (ropria imagine ;l surprinsepl*cut pe el ;nsu<i. #n $*r$at masiv dar nu greoi+ cu o e=presie inteligent*Tvioi+ sportiv+ rafinat - elegant <i un aer general *elamfine.  #n rânjet de geam$a< din vecea recuit*+ un rânjet pi<icer <i vulgartr*snind a <i<+ ceap* <i 9*r*<e<ti f*r* filtru ;i altera fiionomia distins*  YUane+ fir-ar m*-ta ta a dreacului: Zici c* te-a c... ;n $uricul ersailles-ului+ nu ;n Uerentari:8

- Atefane... aui glasul ?eliei.- in imediat+ scumpo...  Urân* $rusc <i din fericire la timp. O femeie ivit* din senin se pro&*pise;n mijlocul str*ii+ cu $ra&ele ;ntinse+ ca r*stignit*. )umitra<cu scoase furioscapul pe portier*. O recunoscu pe @igeta <im se sim&i gâtuit de consternare.H;<ni ca un leopard din ma<in* i$ugnind furios  - 7i ;nne$unit+ f*5 )u-te6n m*-ta la tren dac* &i sa f*cut de coliv*+ nu-mif* mie fi&e din astea:  Cu un singur pumn+ Uane+ adev*ratul Uane str*punsese am$alajul de cas* mare.@igeta avu ciar imaginea unui imens raat ascuns ;ntr-un pacet somptuos+$ijuterie de art*-reclam* comercial*. crâ<ni cu $ue ;ncle<tate de ur*- B*d*ranule: Ai la<: #n $*d*ran la<.  )umitra<cu - privind instinctiv ;n jur - ma<ina era oprit* ;n mijloculdrumului+ replic* scurt- )u-te-n...- Hi-a fost fric* s* dai ocii cu mine. 9-ai min&it c* pleci... )umitra<cuse ol$*+ sincer mirat  - Uric*5 )u-te de-acilea: 9i-a fost scâr$*. Mai+ f* curat+ m* gr*$esc.O apuc* de um*r ;ncercând s-o dea la o parte. @igeta se smuci- a mâna dup* mine. -Ma5:  )umitra<cu ;<i d*du capul pe spate <i i$ucni ;ntr-un râs s*l$atec  - )oamne sfinte: )oar nu &i-ai fi ;ncipuit+ c*... Gi nu+ c*-i tare detot:...9âna @igetei vâcni dar $*r$atul i-o prinse din $or  - U*r* d-astea+ scumpeteo+ c* ;ntorc foaia. 9ut*-&i oitul c* n-amperspectiv*:@igeta r*mase neclintit*  - )ac* pân* ;n 24 de ore+ nu-1 arestei pe )inu+ ;i spun tot nevesti-ti:Uane )umitra<cu ridic* din umeri- Ce-ai s*-i spui5- ot:  - Ce5 C* ai fost târfa mea timp de ece ani5 (rostul gust nu-i cel mai marep*cat.- * vedem ce ice ea.  - m$ecilo: Care $*r$at n-are ariva lui de curve5 Ce+ m-a luat fecior dintârla lu6tataia5...cuip* peste um*r <i urc* ;n ma<in*. 9otorul ;ncepu s* duduie. @igeta se ag*&*de portier*- Hine minte: 24 de ore. 7tât. u nu m* cuno<ti...  9a<ina se ;ndep*rt*+ l*sând-o ;n mijlocul str*ii. (riveli<tea eradeolant*T neclintit* ca o statuie strâm$*+ ca o sperietoare dren&*roas*+ ;nmijloc de câmp.

Page 84: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 84/112

- )o$itoaca: scrâ<ni )umitra<cu. 9i-a stricat pofta de mâncare+ ;n ma<in* r*sun*glasul catifelat al ?eliei- 7i spus ceva+ Atefane5 )e ce ;ntârii5 7ud tot felul de gomote. )umitra<cutres*ri. U*r* . s*-<i dea seama+ nu decuplasetelefonul. ntona&iile se ;ndulcir* instantaneu+ gângurit peni$il pentru urecisr*ine mai ales când glasul e se=agenar.

- Cuminte+ pisicu&a: *ticul t*u ajunge ;ntr-o clip*. @ioni )iamandescu ;<i spunea6 cu toat* convingerea c* de mult nu se distrase

atât de $ine. Nu era un om r*u+ nici pe departe sadic+ satisfac&iile perverse sesituau la fel de departe de el precum @angele de alomi&a <i+ ;n consecin&*+ arfi fost ultima persoan* care s* se $ucure de nefericirea unor prieteni. )oar c*se n*scuse plaisirisv 0el ;<i ;ncipuia c* are sim&ul propor&iilorE+ ;<i iu$eastatutul <i+ incapa$il de sentimente profunde+ nu lua ;n serios+ nu pot pentruca s* pricep+ mon cer+ ;n&elegi..8 necaurile pe care el nu le socoteafundamentale. ar fundamental i se p*rea doar decesul propriul deces+ sau unfaliment r*sun*tor. (ropriul faliment+ Yceea ce nu e caul - dac* po&i pentru cas* m* ;n&elegi+ <i nu cunosc o singur* visterie ;n comunism care poate pentru cas* ;nregistree asemenea ciud*&enie8.

  Y(resimt c* vom avea o noapte... vioaie8+ ;i strecurase Ninei când )inu+stors+ pr*$u<it <i cu e=presie de câine a$andonat de st*pân se ;ntoarsese acas*.  Nina ;i ;ndreptase o privire indignat*. Cel mai greu ;i ierta lipsa desim&*minte. Ai asta - fatal+ f*r* s* fie un n*tâng+ ;l ducea la gafe. Ciar <iâm$etul incert de acum era o gaf*. punea mai multe decât orice afirma&iedirect* YMai s* ne vedem de trea$*+ uite unde era drama: )oua divor&uri+ un el<i o ea care au ratat o lun* de miere ;n patria macaronarilor pentru c* soa&ainocent* a fost mai iute de mân*+ un el <i o ea care-<i ;ncipuie c* se iu$escla a$solut iar peste ma=imum cinci ani+ o s* se minunee c* ce-i p*lise...8  )in fericire )inu+ pr*$u<it <i o$sedat+ nu o$serva nimic+ nu-<i ridica ociidin paar+ vor$ea ;n ne<tire+ cu suspensii <i infla&ie de semne de e=clamare.  - ... mi s-au t*iat picioarele:... Cum e posi$il5: 9* durea tot... ocii...trupul... G o minciun*5 ot ce tr*im e o minciun*5  e uit* &int* la Nina <i aceasta avu impresia c* nu-<i va mai desprindeniciodat* ocii de pe cipul ei. Ai c* niciodat* nu sim&ise atât de concretgreutatea unei priviri. ;i mângâie p*rul cu o$i<nuitei ei gest matern.  - udeci ca un copil. Ce te-a <ocat atât de e=traordinar5 C* o &inea de dup*umeri5 Gi <i5 Oamenii ace<tia sunt c*s*tori&i de doispreece ani. -au ;n&eles+au &inut unul la altul <i nimeni nu e vinovat c* lucrurile n-au mers pân* lacap*t tot a<a. #n gest de tandre&e amical*... 7sta-i tot:@ioni )iamandescu ;i ;ndrept* nevesti-si o privire plin* de mie. Y)ac* m-ai fisurprins pe mine ;ntr-o iposta* asem*n*toare+ le-ai fi interpretat tot atât degeneros58  e mul&umi s*-<i treac* ar*t*torul pe su$ nas+ unul din gesturile acelearefle=e când admosfera dintr-o ;nc*pere tre$uie mo$ilat*+ ;ncep*torii+ mai cuseam* timiii+ aprind an-a &igar*.  - Nu <tiu+ ;ngân* )inu. 9* simt ca r*t*cit... Ce tre$uie s* fac5...;ncotro5... )e m-a< vedea peste un an... Cel pu&in a< <ti...  - Ce s* <tii5... ta&i a<a: Nina ridic* degetul ;n aer 9i s-a p*rut c* amauit soneria.  - Nu &i s-a p*rut+ râse )iamandescu+ a sunat. Zici c*-i 11 diminea&a+ nu 11seara.  e ;ndrept* spre vesti$ul+ frecându-<i mâinile cu ciudat* satisfac&ie. euit* prin vior <i scoase lan&ul. #n rânjet ;i despica figura pân* la ureci.- a te uit*: Ce pl*cere...  @igeta ;i arunc* o privire asasin* <i trecu pe lâng* el+ f*r* un cuvânt.)iamandescu trânti u<a cu c*lcâiul <i se repei pe urmele ei. + Nu voia s* scapeintrarea. Ce-i drept+ momentul merita. ;n via&a lui+ ;<i ise+ nu v*use atâtaconsternare ;ngesuit* pe metru p*trat iar cli<eul era nespus de caragios.Nina+ cu ocii ol$a&i <i un deget uitat ;n urece - tocmai se sc*rpina - p*reao vac* pocnit* la mir+ )inu+ ca p*lit de (arQinson+ nu i$utea s*-<i st*pâneasc*mâinile <i ma=ilarul.

Page 85: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 85/112

@igeta+ agresiv* dar ;nc* st*pânit*+ se adres* Ninei- )e ce l-a&i primit5 7sta numi&i voi prietenie5 )iamandescu âm$i <i se a<e*non<alant pe marginea mesei- No&iunea e comple=*+ ma cre. Gu+ de pild*... Nevast*-sa i se ag*&* de $rat- * trecem dincolo.- Nu: se opuse )inu. ta&i aici. @igeta ;<i sticli din&ii.

  - 7dev*rat: )e ce s* pleca&i5 7 mai r*mas ceva despre care s* nu fi aflat5#n singur petec de ruf* murdar*5)iamandescu+ $ine dispus+ ;<i desprinse $ra&ul+  - )up* cum vei+ scumpa mea+ diploma&ia ta a dat gre< ;nc* o dat*.  Nina ;<i mu<c* $uele Y)oamne: unt clipe ;n care ;mi vine s*-1 omor:8  @igeta ;<i l*s* po<eta pe mâsâ <i se sprijini cu am$ele mâini de sp*tarulunui scaun. Rosti scurt- Mai:  ân*rul (aulian o privi Yca un do$itoc8+ gândi )iamandescu. Ai ;ntre$area seasorta. . -#nde5- 7cas*: unt dispus* s* uit totul. )inu scutur* ot*rât din cap- Nu..6. 7sta nu se poate.- )e ce nu+ m* rog5

- 9ai $ine mor: (refer s* crap:)iamandescu ;<i d*du drumul u<or s* alunce. e interes* suav  - Nu crede&i c* Nina are totu<i dreptate5 unt cestiuni care v* privesc.  @igeta ;l ignor* suveran. )oar un u<or vâcnet de um*r tr*da c* auise;ntre$area. U*cu un pas ;nainte+ reemându-se de mas*. Rosti limpede+ desf*cut  - )inule+ ;&i acord ;nc* o <ans*. ino acas* <i voi uita totul. U*r*comentarii+ f*r* consecin&e. 7m martori aici.(aulian ;<i trecu palma peste frunte- 9i-e imposi$il. Nu m* pot ;ntoarce... -o iau de la cap*t... @igeta ;<isupse $uele. Gra decis* s*-<i p*stree cump*tul. -Cri<an nu ;nseamn* nimicpentru tine5  - Cri<an: e=clam* )inu <i )iamande<tii avur* ;n aceea<i clip* aceea<iimpresie c* e gata s* i$ugneasc* ;n plâns. 9ult... foarte mult. Gl are toat*via&a ;naintea lui. ;n fond+ fiecare avem dreptul s* fim ferici&i. O s*;n&eleag* mai târiu.- Crei5:)inu se ridic*+ nesigur pe picioare  - )e ce nu ;n&elegi5 Noi nu putem s* ne prefacem c* nu s-a ;ntâmplat nimic.* continu*m o gre<eal*. O gre<eal* cumplit*... 7<a a fost via&a noastr*.N*rile @igetei palpitar*.- )ora &i-a e=plicat cestia asta5- ?as-o pe )ora. u <tii cum au stat lucrurile ;ntre noi. )iamandescu prinseprivirea nevesti-si <i clipi discret YHi-amspus eu58 Nina ridic* impercepti$il din umeri. ;ntr-adev*r+ nu o dat* @ionicomentase cu nedumerire cuplul (aulian. YNu ;n&eleg ce-i cu *<tia. Gi pu&in ;ipas* de el+ el doar c* nu casc* ;n preen&a ei... Ce fac când sunt singuri5 Cuml-au *mislit pe *la micu pentru c* nu-i v*d nici de-al dracului folosindacela<i cearceaf....8 -... mai putem s* ne refacem vie&ile...- N-am ce s* refac+ i-o rete* @igeta. ia&a mea e=ist*.  )inu ;ncle<ta pumnii. Gfortul de a fi calm <i lucid ;i dep*<ea resursele.- Nu <i a mea+ @igeta. * ne desp*r&im omene<te+ civiliat...6 <i s* r*mânem $uni prieteni+ nu-i a<a5 Mooti ironic ?as* te=tele de cinema<i vino-&i ;n fire: Hi-o spun pentru ultima oar* ai acas* <i uit totul.  )inu oft* ad;nc <i arunc* o privire disperat* spre )iamande<ti. @ioni traseun scaun+ se propti ;n coate <i ;<i ;mpleti degetele ostentativ spre mijloculmesii Yai s* st*m de vor$*8.- )ac* tot a&i acceptat martori+ ;mi permit s* intervin. )up* mine.cestia e e=trem de simpl*+ iar divor&ul o$ligatoriu. 9*car din decen&*. e uit*spre Nina+ parc* cerându-i acordul Ce s* mai discut*m5 (-*sta nu-lmai ;ntorci;n $*t*tur* nici cu patru pereci de $oi: 7i pomenit amor cu c*tu<e <i lan&urila picioare5: ?-a condamnat )umneeu la galere5 Hi-o spun din e=perien&*+@igeta... Uemeia i-o rete* $rutal

Page 86: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 86/112

- G=perien&a unui crai de maala nu m* interesea*. )iamandescu i$ucni ;nrâs  - @re<e<ti+ feti&o. )e la fitecine po&i ;nv*&a câte ceva. Ai nu voi pentruca s* te mânii...Nina ;i astup* gura cu palma- spr*ve<te+ @ioni: 7junge: @ata: )iamandescu se de$arasa <i se r*sti f*r*

s-o priveasc*  - ?as*-m* nai$ii ;n pace: C;nd ;&i vine s* ver<i+ nu-&i mai furnic* nimic ;npantaloni. 7sta-i lege mai fi=* decât a lu6 7rimede. Ai muierea care odescoperi antidotul ia toate premiile din lume No$el+ Oscar+ Merder+ Costic* <icare or mai fi...- G<ti groanic: &ip* Nina.@igeta+ al$* cadaveric*+ tremura de furie- Nu <tiai c* e<ti m*ritat* cu o ana5. - spr*vi&i: url* )inu. 7cu6 v-a apucat pe to&i5 @ioni)iamandescu se ridic*  - Uace&i ce vre&i+ eu m* duc s* m* culc. (*rerea mea e c* nu mai ave&i cediscuta pe tem* ;n afar* de pro$lema material*. Cum v* ;mp*r&i&i agoniseala.@igeta &â<ni ca o viper*- Nu e=ist* nici o pro$lem* material*.

- Cum adic*5: se $âl$âi )inu.- curt: Nu e=ist*. otul ;mi apar&ine mie <i fiului meu.- Nu vreau decât s* ;mp*r&im $anii. Atii $ine c* eu i-am câ<tigat... 7mf*cut $i<ni&* ordinar* ;n turcime+ am stat ore ;n <ir la vam*+ numai la nem&ice-am p*&it:- e prive<te.- (e din dou*+ @igeta... 9i se pare mai mult decât corect. @igeta i$i cu pumnul;n mas*. Ocii ;i sc*p*rau de satisfac&ie  - Nici un sfan&: 7ui5 Niciunul. Ce-&i ;ncipuiai5: )olce vita cu târfa aiaa lu6 Ciprian pe $anii mei5 Niciodat*: Niciodat*::  )iamande<tii o priveau ;nsp*imânta&i. (ierduse orice m*sur*+ p*rul ;isc*pase din <iret+ ocii scoteau fl*c*ri veri+ cl*$uci concre&i+ nu figur* destil+ ap*ruser* la col&urile gurii. YO furie: O medu* isteric*: o fotografie)iamandescu. ;n locul *stuia a< fugi cât m* &in picioarele+ m-a< aia pe to&ifrancii: 8  )inu se apropie de @igeta <i Nina se ;ntre$* care dintre ei e mai livid.- Nu po&i s*-mi faci figura asta. @igeta râse fioros- Ai de ce nu+ m* rog5 #ite c* pot foarte $ine.- Nu: * <tiu c* te omor:- Omoar*-m*:)inu &;<ni <i o apuc* de reverele rociei- e ucid+ nenorocito:)iamande<tii s*rir*+ ;ncercând s*-i despart*.- (otoli&i-v* dracului: -O omor:- )inu: -O omor:;i d*du drumul avârlind-o+ cârp* netre$nic*+ pe canapea  - )ac* tot e s* ne sp*l*m rufele murdare... #ita&i-v* la ea: Cea mai marescâr$* care s-a n*scut vreodat*: or$eai de premii+ de<teptule5: Gu le iau petoate: Ba <i decora&ii: ?egiunea de onoare+ 

;n gradul de comandor: 7< fi vrut s* te v*d dup* o noapte: #rl* Osingur* noapte petrecut* ;n acela<i dormitor cu ;mpu&ita asta:...)ormitor ;mpu&it+ pat ;mpu&it... otul... otul: 6  e r*suci cu spatele+ st*pânindu-<i un oot de plâns. @igeta ;<i lu* geanta<i se ;ndrept* cl*tinându-se spre u<*. Rosti surprin*tor de limpede- Nici un sfan&:  e<i din apartament l*sând u<a descis*. Nina ;i <opti lui $*r$atu-s*u  - Condu-o pân* la un ta=i. G ;ntr-un al f*r* de al. * nu 8 p*&easc* ceva.@ioni ridic* din umeri.- a mai d*-o dracului: 9*car de-ar traversa-o un tractor...

Page 87: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 87/112

  )ora ;i urm*ri o vreme somnul. Ca de o$icei+ adormise imediat <i profund. N-avea s* se treeasc* decât a doua i+ la !+ f*r* s* se fi r*sucit m*car o dat*.YNervi e=celen&i8+ diagnosticau speciali<tii <i pro$a$il c* nu se ;n<elau. Neluera o fire p*tima<*+ vulcanic*+ nu f*cuse nimic ;n via&a lui f*r* s* se fiimplicat total -c* participa la o ;ntrunire politic* sau asista la un meci de

foot-$a;l- dar pe amperii lui de e=isten&* era perfect ecili$rat. r*ia intens+;i pl*cea s* se simt* cu des*vâr<ire li$er respingând aprioric conceptul derestrictiv+ de impus. )ac* n-ar fi fost un individ cu des*vâr<ire moral+ ar fiajuns desigur ;n conflict cu cele mai grave paragrafe ale Codului (enal. Gra unr*vr*tit organic <i )ora se mira <i ai+ prin ce minune nu cunoscuse $eciurileecurit*&ii+ cum6 de i$utise s*-<i p*stree serviciul. )ar pro$a$il ;lcensideraser* ne$un. Nelu refuase s* se ;nscrie ;n (.C.R.+ nu pl*tea de ani deile cotia&ia la indicat. YCe fac *<tia pentru mine+ on . Cri<an+ personal5*-<i ia $irul de la pro<ti:8 (ro<tii care c*rau loinci <i portrete la 237ugust.  Ridic* ;ncet mâna lui Nelu care se a$andonase pe um*rul ei <i p*r*sidormitorul ;n vârful picioarelor. recu ;n micul $irou de lâng* ving. e sim&eacople<it* de triste&e dar ;n acela<i timp ;ncerca un $inef*c*tor sentiment de

u<urare. ;i era cumplit de greu+ lacrimile o podideau parc* ;n fiecare clip* darcel pu&in <tia ce avea de f*cut.  Yacul de fâ< ;mi ajunge. Ceva lenjerie+ dou* c*m*<i de noapte+ rociaal$astr* de coton+ pantalonii al$i+ dou* $lue+ costumul de $aie... (ull-overul ro<u+ pentru orice eventualitate... 7m s*-mi cump*r cârpe acolo... 7vemceva $ani+ mare <ans*:...8  ?a ;ntoarcere+ ;<i va recupera gardero$a. Bl*nurile+ $ijuteriile+celelalte... Nu se ;ndoia o clip* de cavalerismul lui Nelu. (oate ar fi fost ;nstare s-o ucid*+ dar ;n orice ca nu i-ar fi confiscat dren&ele...  C*ut* o foaie de ârtie <i alese un pi= din mald*rul - poate vreo sut*+ Neluavea o sl*$iciune special* pentru o$iectele de papet*rie -risipit pe $irou. ;nprincipiu+ dup* calculele ei+ ;n ma=imum trei ile urmau s* plece. )inu era lafel+ $a ciar <i mai ner*$d*tor decât ea s* evadee+ mai avea timp s*-i scrielui Nelu dar sim&ea c* acum se afl* ;n starea de spirit ;n care s-ar fi putite=prima cel mai $ine. )e fapt+ sim&ea nevoia acut* s* se confesee... s*-1mângâie... s*-i cear* iertare...;ncepu cu cea mai $anal* fra* care-i veni ;n minte YCând vei citi acesterânduri+ eu voi fi departe8. Compunerile nu constituiau partea ei forte <i nu ise p*rea necesar s*-1 impresionee acum cu performan&e stilistice. Ceea ce ;<idorea ;ns* cu ardoare era ca ultimele rânduri pe care i le adresa s* e=primef*r* du$ii deplina ei sinceritate+ regretul pentru tot. ce se ;ntâmpla+ pentrufaptul de a-1 r*niT c* nu-i putea repro<a nimic+ c* pleca cu valia unorsplendide amintiri+ c* se sim&ea ori$il de vinovat*+ c* ;ncerca toate mustr*rilede con<tiin&* ale celui ce sanc&iona un inocentT c* ;i p*stra cea mai vieafec&iune.0)e prietenie nu ;ndr*nea s* pomeneasc* era o formul* prea conven&ional*+$anal* <i ipocrit*. 7dic*+ dup* ce-mi ;nfigi cu&itul ;n inim*+ ;mi oferispitaliare gratuit*+ eventual funeralii fastuoase:E ;nceie patetic  Yunt crud* <i pro$a$il+ sigur de fapt+ voi pl*ti cândva. )ar nu pot procedaaltfel. G un sentiment care m* cople<e<te. reisti$il. Nu mai ;mi pas* denimic. (ot s* mor <i mâine. art*-m*... art*-m*...8  B*g* scrisoarea ;ntr-un plic <i o ascunse ;n )ic&ionarul Gnciclopedic.(licul - ;n momentul ;n care va p*r*si pentru totdeauna locuin&a - ;l va reemade vaa de pe servanta din sufragerie. 7colo ;<i l*sau de o$icei mesajele. 7leei - Ysunt la dentist... 9* g*se<ti la... cim$*-&i costumul... unteminvita&i...8 7le lui 7m ;ntrunire... (oate ;ntârii... ;nc* nu &i-am spus aic* te iu$esc...  C;nd se strecur* din nou ;n pat+ tremura. Nelu se r*suci+ morm*ind prinsomnYu$ita mea... Ce rece e<ti...8O cuprinse ;n $ra&e. )ora ;ncepu s* plâng*.

Page 88: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 88/112

  irginia descise ocii. Clipi speriat*+ ne<tiind unde se afl*. ;i tre$uir*câteva secunde pân* s* se demeticeasc*. B*trânul (aulian ;<i ridic* privireapeste ocelari <i ;ncise Bi$lia p*strând semn degetul mijlociu. urâse- 7i a&ipit...irginia+ ;n&epenit*+ ;ncerc* o u<oar* r*sucire a capului.- )e ce nu te mtini ;n odaia $*iatului5 9âine o s* te &in* tot spatele.

  - Nu pot... imt c* nu pot s* m* culc ca ;ntr-o i o$i<nuit*... 9-am <ideo$i<niut s* dorm ;n paturi str*ine. Cât e ceasul5- 7proape dou*spreece.- )ou*<pe+ ce5- Gi as;a-i: Noaptea. B*trâna ;<i ;n*$u<i un c*scat  - Ce i aiurit*: Uanteii din astea nu mai sunt de noi+ 9anolace. Când tegânde<ti c* m* d*deam ;n vânt dup* emo&ii tari: Nu puteam s-o ;n&eleg pe mamacare-<i trecea toat* iua ;ntre o $roderie la care pigulea cu anii... Hii mintego$elins-ul *la pentru ta$uretul din iatac5 7 durat vreo doi<pe ani <i tot nu 1-a ispr*vit. C*sc* din nou 9ai pierdea vreo trei-patru ceasuri privind strada dedup* perdele <i p6orm* se a<ea la mas*. 9asa+ evenimentul ilei...- Ai ce+ era r*u5 rupul irginiei tres*ri- iigota s-a ;ntors5

(*rea c* a$ia acum se treise cu adev*rat.- Nu.- G<ti s;gur5 (e unde o fi um$lând ne$una5  - Cine poate s* <tie5 unt foarte nelini<tit... * nu i se fi ;ntâmplatceva... ;n fond... (;n* una alta... Ce s* discut*m... Nu po&i fi indiferent.- O fi ;nnoptând la $*trâni...  (aulian âm$i <ters. YB*trânii8+ adic* p*rin&ii @igete;+ erau considera$ilmai tineri decât ei doi.- ?a t*ne<ti... (osi$il.6 irginia ;l m*sur* contrariat*- Ce stai5 (une mâna pe telefon <i ;ntrea$*:- ?a ora asta5- G ca de for&* major*: )ac* te jenei+ sun eu...  9anole (aulian d*du fericit din cap. 7vea groa* de situa&iile care atacauconven&ionalul.  - )a... )a... Cred c* ar fi mai $ine... Ca femeie+ <tii+ altfel pui tema.tai numai s* caut num*rul. 

7pelul strident al telefonului le-o lu* ;nainte. e privir* amândoisurprin<i. G=clamar* ;ntr-aceea<i clip*- Cine o fi5 8 . .B*trânul se precipit* cu pa<i greoi spre sufragerie.  - 7lo:... (oftim5 Nu+ nu-i acas*... Nici el... )ar cine ;ntra$*5 Nu;n&eleg... Repeta&i+ v* rog... alo: alo:  (use receptorul ;n furc* ;ncet+ prudent+ de parc* l-ar fi menajat. irginiase apropie <ciop*tând mai r*u ca de o$icei. 7<a i se ;ntâmpla totdeauna dup*mai multe ore de repaus total.- Cine a fost5(aulian d*du din umeri. Col&urile gurii ;i alunecar* spre $*r$ie.  - N-a is. -a interesat ;ntâi de @igeta+ pe urm* de )inu. 7 is c* vareveni <i a ;ncis.- B*r$at5 Uemeie5- B*r$at. )ar...- )ar+ ce5 or$e<te odat*: . +  - 7 mai is parc* ceva+ sau n-am ;n&eles eu $ine... Ypune&i-i8 -adic* lui)inu+ a<a cred - Yspune&i-i ice+ s* fie atent... foarte atent8. e uit* ;nfrico<at la sor*-sa . - au mi s-o fi p*rut5 Nu <tiu... Nu mai <tiude loc. 

#<a se descise ;ncet l*sând s* p*trund* ;ntâi capul $lond+ apoi trupul

Page 89: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 89/112

su$&ire ;n c*ma<* de noapte al$*. Uemeia ;nainta ;n *rful picioarelor.  Atefan )umitra<cu o sim&i a$ia când ajunse la mijlocul $iroului+ ;i âm$i cutoat* fiin&a.- e mi<ti ca o pisic*.  - Ai tu nu5 ;i ;ncol*ci grumaul+ $ra&ele r*coroase mai p*strau o und* dinparfumul folosit peste i. Nici nu <tiu când ai plecat de lâng* mine. Ce faci

aici5)umitra<cu ;<i ridic* ocii. ;i era imposi$il+ ciar dup* doi ani s*-i priveasc*o$raul fraged cu desen perfect+ aproape $anal ;n des*vâr<irea lui academic*dac* n-ar fi avut lumina aceea e=traordinar*+ f*r* s* se simt* profundemo&ionat.- 9* gândeam+ iu$ita mea... -?a ce5  B*r$atul <ov*i o singur* clip*+ apoi aproape instantaneu+ ced* unei ot*rârispontane- re$uie s*-&i spun ceva. Nu pot s* am secrete fa&* de tine.  ;i s*rut* am$ele $ra&e <i se desprinse cu infinit* tandre&e. ?elia ;l priveanedumerit*. (e $ue ;i tremura un surâs fragil- 9* sperii... +- N-ai de ce s* te sperii. Atii... femeia aceea...

- Care femeie5- Care a fost ai la noi...  - 7: râse argintiu ?elia... r*jitoarea... 7 fost cumva ton grand amour5(o&i s*-mi spui c* eu nu m* sup*r. ;mi plac pove<tile de dragoste.  )umitra<cu âm$i cu am*r*ciune 8)ac* m-ai fi iu$it a<a cum ;n&eleg eu+ nu<tiu dac* &i-ar mai fi pl*cut la fel de mult...8- 9da... oft*. Nu-i vor$a de marea dragoste. 7m tr*it cu femeia...- Când5)umitra<cu d*du din mân*.- O poveste vece care s-a ;nceiat acum vreo ece ani. -7 durat5  )umitra<cu ;<i trase refle= de reverele din satin vi<iniu ale ainei decas*. )e<i trecuse de mieul nop&ii+ &inuta era irepro<a$il*+ p*rul piept*nat+$ar$a ;nc* u se sim&ea.- Cam tot vreo ece ani.- O: se mir* ?elia. O leg*tur* serioas*.Y)a+ din punctul de vedere al ?eliei ;<i ise $*r$atul dac* te gânde<ti c* asta;nseamn* cam jum*tate din vârsta ei8.- )e ce v-a&i desp*r&it5 )e ce nu te-ai+ ;nsurat5 )umitra<cu scoase o &igar*<i ;ntinse mâna dup* $ricet*.Nevast*-sa i-o lu* ;nainte. Nu era fum*toare <i ;ncerc* s-o aprind*ne;ndemânatec+ &inând-o cu amândou* mâinile+ ca un copil mic.  -6 9ul&umesc+ iu$ito... G foarte greu s* m* ;n&elegi. u nu <tii cum amtr*it noi su$ Ceau<escu. Grai prea mic*+ mereu ;n sr*in*tate...minti&ii *ia doiaveau o$sesia moralei proletare. Cred c* din caua 8savantei8. Gra atât deslut*+ c* demnitarii care aveau neveste mai nostime+ le ascundeau. eneausinguri la recep&ii.- 7m auit...  - 7i auit: e=clam* )umitra<cu. * fi tr*it: ;ncepând de la o anumit*func&ie+ s* icem director la o ;ntreprindere de raat+ un divor&+ sau oleg*tur* e=traconjugal* ecivala cu sinuciderea pe+ plan profesional+ ;ntr-uncuvânt+ pe @igeta nu am iu$it-o <i nici ea nu m-a iu$it.@enele lungi ale ?eliei fluturar* nedumerirea- 7tunci5  - Ne-a convenit leg*tura. 7mândoi aveam interesul s* fim discre&i iar @igetaa avut <i unele+ s* le icem pe nume avantaje... 7vantaje dintre cele maiconcrete...  Uemeia se l*sase pe covor+ reemat* pe picioarele lui. )umitra<cu ;i mângâiaa$sent p*rul despletit- Ce vrea acum de la tine5  e sim&ea cuprins* de o u<oar* nelini<te. Ce pu&in cuno<tea+ despre via&alui: Uotografia p*rin&ilor+ &*rani ;ndumineca&i+ tra<i ;n po* la 8Uoto-telian8Cora$ia ;n 1'2!+ câteva ispr*vi din copil*rie+ studiile... func&iile avute cu

Page 90: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 90/112

denumiri lungi+ complicate 0prim-vice-jude&ean*-responsa$il cu...E <i lipsite desemnifica&ie pentru ea. otul ;i p*rea acum ;nv*luit ;n negur*+ ca o p*durenecunoscut*+ de nep*truns <i ;n consecin&*+ ;nfrico<*toare.  - Când cestiunea s-a epuiat+ relu* Atefan )umitra<cu+ ne-am desp*r&itomene<te.- 7dic*5

  - -am f*cut cuno<tin&* cu un tân*r+ inginer+ <i s-au c*s*torit. 7u uncopil. ;i ocoli privirea Cam asta e...?elia i se ag*&* de genunci  - ot nu mi-ai spus. Ce vrea acum de la tine5 )up* ece ani5 )e ce a venitai5  )umitra<cu ;<i umei $uele uscate. ;i venea din ce ;n ce mai greu s*vor$easc*+ ;ncepuse s*-<i regrete puseul de sinceritate.- ipul vrea s* divor&ee+ se pare c* a f*cut o pasiune.- Gi <i5 Ce te prive<te pe tine5

  - Nu <tiu: r*spunse )umitra<cu iritat. G ne$un*: e sim&ea strâns cu u<a <idin ce ;n ce mai nervos. Ridic* tonul f*r* s*-<i dea seama Nu sunt ;ndeajuns dede<tept ca s* ;n&eleg logica im$ecililor.

  - Atefane: Nu ;ncerca s* m* duci cu vor$a. Ce &i-a cerut practic s* faci5- 7re impresia c* l-a< putea determina s* se r*gândeasc*.- Cum5- Odinioar*+... am avut oarecare influen&* asupra lui.- Hi-era su$altern5  - 7+ nu: râse+ nici gând: 9* respecta ca s* ic a<a+ se l*sa sf*tuit ;nanumite cestiuni. O influen&* patern*.?elia ;l privi ne;ncre*toare.  Gra complet lipsit* de e=perien&*+ cei 22 de ani de via&* nu o ;nv*&aser*nimic mai mult decât ar fi avut de ;nv*&at dintr-o e=cursie cu $icicleta8 ;ntr-un peisaj e=oticT câteva o$stacole ciar nefundamentale i-ar fi antrenat cât decât discern*mântul dar avea intui&ie <i un flair+ un dar ;nn*scut de a-<i citisemenii.- 7i discutat cu el5  - Nu. ;ncerc* s* o ia ;n $ra&e )raga mea+ ;mi pare r*u c* &i-am povestittoate prostiile astea. Nu-&i fr*mânta c*p<orul. Nu merit* 6 niciunul dintre ei.Uemeia ;<i scutur* pletele- 9eri&i tu. )e ce e<ti nelini<tit5 e rog+ Atefane+ nu m* min&i.  - 9i-e team* s* nu fac* vreo tâmpenie. ;ncepu s* se plim$e agitat G ;nstare de orice. * se omoare: *-1 omoare pe *la. * omoare copilul: * dea focla Bucure<ti: Ma$ar n-am+ dar <tiu c* poate s-o fac*:?elia ;l privi ;nsp*imântat*.- ;mpiedic-o: U* tu ceva: )* un telefon s* vei ce se ;ntâmpl*: )umitra<cusurâse amar7m sunat. 9i-a r*spuns socru-s*u. Nu-i niciunul acas*. (*rea <i mo<ul ;n panic*+a<a-s $*trânii+ dar oricum... ?elia ;i gâl&âi um*rul  - 7tunci ce mai stai5: )u-te acolo s* vei ce se ;ntâmpl*. re$uie s*;mpiedici o nenorocire.Atefan )umitra<cu surâse ;nduio<at- O+ ?elia+ âna mea $un* <i frumoas*.- )u-te+ odat*:  B*r$atul o privi pe gânduri. )*du din cap YCe pur* e feti&a asta: Ce suflete=traordinar...8  ;<i aminti c* niciodat* nu pusese pre& pe asemenea calit*&i cur*&enie+caracter de elit*+ inim* no$il*... Uleacuri pentru poe&i ca <i le$edele deargint pe lacul de cle<tar... Baliverne. Nu e=ist* sau dac* da - moned*neconverti$il*.  ?elia: im&i c* i se opre<te inima doar la gândul c* ar putea cunoa<te ce sepetrecuse acum ece ani+ adev*rul despre c*s*toria @igetei cu )inuT felul ;ncare el+ p*pu<ar a$ject manevrase destinele celor doi+ felicitându-se de a fifost un $*r$at realist <i al nai$ii de iscusit. uper$ul univers al ?eliei -

Page 91: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 91/112

fragil por&elan 0<i-1 imagina ca pe un capo di monte cu p*s*ri colorate+ ramurigrele de floare+ aripi de fluture+ aur <i mult soareE - s-ar fi f*cut &*nd*ri.Cât despre el... Gl+ Atefan+ n-ar mai fi e=istat niciodat* pentru ea.  e ;ndrept* cu pa<i greoi spre dormitor+ desf*cându-<i din mers cordonulalatului. )in $uc*t*rie+ se aui glasul ?eliei- ;&i fac eu o cafea. Nu vreau s-o treesc pe opie.

  (e pre<ul lui de lâng* c*min+ (ic+ puiul de dalma&ian descise un oci+r*suci capul pe partea cealalt* <i adormi din nou.YCe fericit e *sta:8  Niciodat* nu i se p*ruse @igetei ora<ul atât de pustiu. )esigur+ nu duseser*via&* de noapte+ ine=istent* oricum ;n ultimii cincispreece ani ai luiCeau<escu+ dar nici nu aveau voca&ie de ceflii. (articipau ca toat* lumea lapetrecerile anuale date de amici+ fiecare familie s*r$*torind ;n mare câte unsingur eveniment aniversarea c*s*toriei+ iua unuia dintre parteneri sau acopilului unic+ de o$icei. Y;n mare8+ un fel de a spune c*ci reuniunilerespective nu aveau nimic de-a face cu fastuoasele partD-uri ale familiei GXing.)eveneau ;ns* importante prin num*rul de s*pt*mâni+ uneori luni destinateaproviion*rii+ al ceasurilor petrecute ;n $uc*t*rie+ al ce<tilor <i farfuriilor

sparte. #rma post scriptumul iselor ser$*ri ori$ila cur*&enie - Yparc-au fostvandalii+ m* jur c* nu mai ;ntind mese:8 - <i+ mult mai agrea$ile+ telefoanele;ncruci<ate de comentarii <i $ârf*.  e târa greu spre cas* sperând s* g*seasc* un ta=i. 7cestea erau ;ns* rare<i+ de fiecare dat*+ ocupate. otul i se p*rea ciudat <i necunoscut str*ilede<arte - nici &ipenie de fiin&* vie+ solitari+ pereci de ;ndr*gosti&i+ saum*car câini vaga$oni - pretutindeni ;ntuneric <i ferestre do$orâte de somn+$ulevardul pustiu+ f*r* trafic+ str*lucind gri lev*ntic* ;n $*taia lunii.  YCura poate s* doarm* un ora< ;n alul *sta5: Ciar dac* au ;nceputconcediile+ totu<i... G=ist* ;nc* oameni care se distrea*+ gr*dini de var*. 9aiare unul insomnie+ pe altul ;l doare m*seaua...  e reem* de un id <i ;<i scoase escarpenii. ena&ia de u<urare ;i aduselacrimi ;n oci. ;<i continu* drumul+ $ol$orosind+ gesticulând f*r* s*-<i deaseama  - Nu tre$uie s* m* gândesc la nimic... Uane+ un porc... o&i sunt porci. 7mum$lat cu ocii lega&i... 9* acit eu+ fi&i f*r* grij*... re$uie s* ajungacas*... * dorm... atât...  7ui o ma<in* venind din spate <i se repei spre marginea trotuarului f*cândsemne disperate. a=imetristul li$er mcetini+ dep*<ind-o cu câ&iva metri. @igetase repei+ agitându-<i geanta <i pantofii.- 7<tepta&i:  Aoferul scoase capul pe portier* <i o m*sur* scurt. se p*ru c* a v*utdeajuns <i ap*s* pe accelerator ca un apucat.- 9* doare $ila de-ale mele:  ?ucra de dou*eci <i cinci de ani pe te=imetru <i ;<i ;ncipuia c* <tie cevadespre clien&i. 9u<terii din *<tia+ de noapte+ cu pantofii ;n mân* <i cu$reteaua de la sutien ie<it* din rocie nu-1 inspirau. e ;ndrept* spre @ara deNord. (este o jum*tate de or* ;ncepeau s* soseasc* acceleratele de noapte.

YAi aici pustiu...8  @igeta se opri ;n sufrageria sla$ luminat* de o singur* aplic*. e repei lasticla de pe $ufet <i trase un gât lung+ f*r* s* r*sufle. 7poi al doilea+ altreilea. eioa ardea ;n odaia $*trânului (aulian <i prin u<a ;ntredescis* ;i*ri mâna atârnând peste fotoliuT ceva mai la stânga+ piciorul $eteag alirginiei ;n pantoful ortopedic de pân* negru.  @igeta sugi&* <i d*du din umeriY)racu6 s*-i ia: rea$a lor ce fac...re$uie s* dorm...8  im&i c* n-are putere s* urce sc*rile pân* ;n dormitor. ntr* ;n odaia luiCri<an+ sprijinindu-se de iduri. ;ncise u<a <i se avârli ;n pat f*r* s* semai de$race. ;n aceea<i clip*+ se scufund* ;ntr-un ;ntuneric de p*cur*.(icioarele pline de noroi+ cu ciorapii ferfeni&*+ prin care monturile scoteaucapete slute+ atârnau peste sofaua lui Cri<anT p*reau dou* p*s*ri murdare+

Page 92: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 92/112

monstruoase+ de co<mar.  ;l trei scâr&âitul parcetului sau poate doar privirea a&intit* pe care osim&ise ciar ;n somn. )inu st*tea reemat de u<* dând impresia c* nu <tie e=actce are de f*cut. B*trânului i se r*suci inima de fric*. Nu-i pl*cea deloc cumarat*. l*$ise mult ;n ultimele ile - nu-i venea r*u dar nu mai sem*na cu el+

era parc* altul+ r*u+ ;nver<unat <i necunoscut -p*rul ;n cumplit* neorânduial*p*rea slinos dar mai ales... 9ai ales ;ncordarea aceea pe care i-o sim&eai ;ntot trupul+ concentrat* mai ales ;n grumaji <i linia umerilor ;l ;nfrico<a.e interes* ma<inal- 7i venit5 irginia se trei  - 7i is ceva5... u erai+ )inule5 lav* )omnului c* te v*d acas*. Ce spaim*am mai tras:  ân*rul scrâ<ni ;n g;nd Y)ac* nu v* vede&i de trea$*: 7sta- mi lipsea acum:)ou* cucuvele:8- #nde e5 se interes* cu glas r*gu<it. 9anole (aulian &â<ni ca electrocutat. )use degetul la $ue implorând <oapta-t: )oarme...- N-am g*sit-o ;n dormitor.

- Nu... Nu... -a culcat la Cri<an... 7 venit acum vreo jum*tate de ceas...)inu mârâi- #nde nai$a a fost5  T6- Nu <tiu... Gu n-am ;ntre$at... 9-am pref*cut c* dorm... ;i este r*u.Uoarte r*u. 7$ia se mi<ca+ po&i s* m* crei. 7r tre$ui s* cemi doctorul.)*dea din mâini agitat+ nu-<i putea controla mi<c*rile. )octorul+ pe dracu: 9aidegra$* casapul. 9* duc s* v*d ce face. Ca la un semnal+ amândoi $*trânii+speria&i de moarte+ i se ag*&ar* de $ra&e. irginia ;<i reg*si prima graiul.  - e implor+ puiule+ cru&-o acum... )oarme... ;i e foarte r*u. 7m v*ut cuocii mei. ?as-o m*car pân* mâine diminea&*.  - )a+ da..+ relu* ecou <ters 9anole... (ân* mâine diminea&*... Atii ce multcontea* s* fii cu mintea limpede. 7ve&i tot timpul+ nu-i a<a...- 9* l*sa&i ;n pace sau nu5e smulse $rutal dar irginia i se puse de-a curmei<ul.- Ciar de ar fi s* m* love<ti... )inu vor$i cu din&ii ;ncle<ta&i6  - * jur c* nu m* ating de ea. Nici m*car n-o treesc. reau doar s* verificceva.  e ;ndrept* ot*rât dar ;ncercând s* nu fac* gomot spre camera lui Cri<an.)e altfel+ coridorul ;ngust avea mocet* ;n*$u<ind gomotul de pa<i+ dar la felca toat* casa era ;m$âcsit de $oarfe. )rumul ;nsemna un slalom printre $icicleta$*iatului+ o mas* e=tensi$il*+ o m*tur* cu coad*+ un co< cu cârpe de praf+scim$urile lui )inu.irginia f*cu semit cu $*r$ia <i <opti+ gâfâind de emo&ie- )u-te dup* el+ ce stai5B*trânul se ap*r*+ agitându-<i palmele- Nu te po&i amesteca ;n felul *sta... G nevasta lui...  e apropie totu<i de cap*tul culoarului <i se lipi de id ;ncercând s* trag*cu urecea. irginia se ;ndes* ;n el- ?as*-m* pe mine c* aud mai $ine.  )inu descise u<a cu precau&ii. #n miros6 st*tut+ acru n*cl*ia odaia. (oatedoar impresie c*ci o$sedat sim&ea mirosul @igetei de la o sut* de Qilometrii+doar evocând-o. ravers* ;nc*perea ;n vârful picioarelor <i descise fereastra.  @igeta dormea respirând greu. )inu ;i arunc* o privire scurt* <i ;ntoarsecapul ;ngre&o<at. ;i *ri imediat po<eta+ avârlit* pe masa de lucru a copiluluirase nervos fermoarul <i de<ert* nervos con&inutul  - Nimic+ scrâ<ni. Nimic: Raaturile ei pentru o$ra... Normal+ nu era s*plim$e prin tramvaie toat* avu&ia...  (ip*i geanta pe toate p*r&ile+ controla c*ptu<eala+ pân* <i mânerul. Atia c*e inutil dar toate f*ceau parte din suita aceea de gesturi impuse de disperareaneputin&eiT când faci orice pentru c* de fapt nu <tii ce s* faci.  B*trânii ;l a<teptau ;n sufragerie+ tremurând. irginia se interes*nesigur*

Page 93: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 93/112

- Nu vrei s*-&i prepar un ceai5 Cred c* te-ar calma.Y (e m*-sa de ceai:8 ;njur* ;n gând tân*rul <i descise $ufetul.- Ce dracu6: nu mai e nimic de $*ut ;n casa asta5 9anole (aulian se scu* deparc* s-ar fi sim&it viat.- Atii c* eu nu m* ating de alcool... oi cump*ra&i... oi <ti&i... )inu trânticu furie u<a $ufetului. im&ea o nevoie aprig* s* $ea+

ar fi dat f*r* s* clipeasc* orice sum* pentru o sticl* de vodc*+ rom+ pr*<tin*orice ar fi fost. e strâm$*  - ;nseamn* c* le-â trosc*it Cri<an: Nenorocita a devenit <i $e&iva...;<i culese pacetul de &ig*ri de pe mas* <i ceile ma<inii.- #nde te duci5 se sperie (aulian. 6.- * caut ceva de $*ut.B*trânii se ol$ar*. )esigur+ $*iatul ;nne$unise.- ?a ora asta5 G unu...)inu d*du din umeri+ rnârâind nedeslu<it  - unt ;n centru magaine non-stop. 9* ;ntorc repede. reau s* asist lalev*r-u doamnei.  (este câteva secunde ;l auir* am$alând motorul. irginia se uit* stupefiat*la fate-s*u

- tep5... tep ca Ured 7sta;re5 Ce nai$a a vrut s* spun*5 9anole se ;ngesui;ntre umeri <i cocoa<*- Cred... ;ngi&i ;n sec Ai-a pierdut min&ile.

- Cum stai cu apogeul+ mon cer5  - ocmai am ajuns la el: Re&ine: Ne afl*m ;n noptea de luni spre mar&i.ntervalul care ne interesea* se plasea* ai apro=ima&ie ;ntre 3 <i diminea&a. 7cest r*stimp e e=trem de interesant.- ra*ul  - ;n *ste dou* ore se concentrea* esen&ialul afacerii toate personajele seafl* ;n perimetrul crimei+ respectiv casa (aulian+ afl*m posi$ilele mo$iluriprin dev*luiri spontane+ provocate de o tensiune nervoas* ma=im* caredeclan<ea* <i comiterea asasinatului  - 7dic* dup* capul t*u+ victima a fost licidat* ;n urma unui acces demanie5- Cam a<a ceva.  Mm+ prea erau adun*ri *ia to&i laolalt* <i la o or* $iar*.. Atii+ ;nmaterie de crim*+ 8<edin&ele8 nu m* conving. 9iros a premeditare.- )epinde...

%. Nasturi amesteca&i 

@ioni )iamandescu se r*suci pe spate+ ;<i s*lt* $ainul <i se l*s* s* cad*ostentativ- e mai foie<ti mult5Nevast*-sa ;<i trecu palmele peste fruntea asudat*.+- G groanic de cald. Cred c* vine furtuna. @ioni se enerv*  - e-a apucat $uletinul meteorologic ;n creierii nop&ii5 ?as*-m* dracului s*dorm.- Gu te las. u mi-ai vor$it.  )iamandescu oft* victim* <i se a<e* pe marginea patului. (ip*i pe noptier*+c*utând &ig*rile.- -a dus dracului somnul meu.- )e o$icei+ nu e<ti a<a sensi$il. ;n fond+ nu &i-am f*cut nimic.- Cât dracu6 mai e ceasul5- )ou* f*r* un sfert.- )e unde <tii5- ;ntre$i ca $oul. crie pe el:  e ridic* $rusc din a<ternut <i ;<i trase peste cap c*ma<a de pân* topit*.

Page 94: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 94/112

Cândva+ ;n nop&ile caniculare dormea goal*T acum+ doar când @ioni lipsea dinBucure<ti. (rivirea $*r$atului fustangiu+ ciar $*trân+ e necru&*toare.- Ce nai$a faci5- 9* duc la (aulieni+ spuse N;na ;ndreptându-se spre $aie. )iamandescu aui<iroitul du<ului <i dup* câteva minute+ femeiase ;ntoarse ;nf*<urat* ;n prosop pân* a su$&iori. 7prinse veioa de

toalet* <i ;ncepu s*-<i aranjee cu gesturi iu&i+ e=perte o$raul. B*r$atu-s*u ourm*rea acu;nd perple=itatea omului de $un sim&  - u e<ti ne$un*5 7cum+ vor$ind serios: e duci s* dai $una peste oameni ;nplin* noapte YoX do Dou do58  Nina se opri o clip* cu pieptenele ;n mân* <i ;i arunc* o privire pesteum*r.  - u ai v*ut ;n ce al era )inu5 Concise f*r* a mai a<tepta r*spunsul Ces* mai discut*m5- Ai tu ce ai de gând s* faci5O s* v*d la fa&a locului. 9i-e fric* de o nenorocire.

)iamandescu ;<i frec* ceafa+ apoi o$raul stâng  .- ;ncearc* s* gânde<ti ;n parametri logici. itua&ia e cât se poate de$anal* doi so&i care nu se mai ;n&eleg <i se despart nu tocmai civiliat+ iartu n*v*le<ti peste ei. )ac6a<a ar fi normal+ n-ar dormi juma6 de Bucure<ti.Nina avârli pieptenele <i ;ncepu s* se ;m$race.  - N-ai decât s*-&i continui somnul. Gu simt de câteva ile c* acolo se vapetrece o tragedie. Hip* Nu pot s* stau aici <i s* ;mput a<ternutul. 7ipriceput5)iamandescu d*du ;nceti<or din cap+ ca edificat Y9enopaua+ asta e: Cumplit*$elea: (resim&iri+ o$sesii+geloie+ isterie... Ba<ca must*&ile <i colesterolul...8- Cel pu&in+ suger* pe un ton care se voia calm+ d* un telefon;nainte s* vei cum stau lucrurile.- 7m sunat. Când sfor*iai tu+ precia Nina tr*gându-<ifermoarul de la $lugi. Ori e ocupat+ ori nu r*spunde nimeni. Ciardac* ei or um$la prin târg+ nu-mi spune c* $*trânul e la dame..#nde-ai pus ceile de la ma<in*5 @ioni se ridic* ;n sil*7<teapt* c* vin <i eu: Uir-ar al dracului de via&*:B*trâna+ cu coatele ;nfipte ;n $ra&ele fotoliului+ gata s* se ridice ;n oriceclip*+ st*tea ;ncordat* cu ocii pe ceas. -9anole: #nde e<ti5- ;n $uc*t*rie... in acum.Hinea ;n mân* un c*u< de gospod*rie pentru a*rKirginia clipi speriat*. u$ oci+ cearc*nele negre+ specificecardiacilor se adânciser*+ <an&uri ;n care aveai impresia c*-&i poateintra degetul.- Ce faci5  9anole (aulian se apropie de masa ;nc* plin* de nasturi <i ;nfipse lop*&ica;n movil*- (entru asta...  irginia sim&i dintr-odat* c*-i vine s* plâng*. o&i sunt ne$uni<i nu$utad*... )e adev*ratelea... 7cum <i 9anole... Nu fusese el niciodat* preade<tept+ dar puteai s* te $iui pe ecili$rul <i $unul lui sim&. ?a %I de ani+când casa+ vor$a aia+ arde+ s* te joci cu n*stura<i ;n plin* noapte:... esim&ea total+ a$solut dep*<it*.B*trânul ;i sim&i consternarea <i coment*- Nu te mirai tu c* mi-arde de prostii5 @ata: 7m ispr*vit cu ei. ?u* o prim*;nc*rc*tur* cu lop*&ica <i o r*sturn* ;n vecea cutie.e uit* la sor*-sa peste ocelari  - roiai s*-i las vrai<te aici5 O s* v*d alt*dat* ce-oi face cu ei de<i...)e<i+ morm*i+ de cestiuni din astea nu te apuci de dou* ori ;n via&*.9ai r*sturn* dou* lop*&ele ;n timp ce irginia ;l privea n*ucit*.  - Curios: se mir* $*trânul. 7cu6+ nu mai ;ncap to&i. Cum a<a5 )oar asta e

Page 95: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 95/112

cutia lor+ de-aci i-am scos. Gnigm*: (o&i s*-mi e=plici5  irginia sim&i c* nu mai reist*. ;<i ;nfipse ungiile ;n claia de p*rnepiept*nat* 6  - 9anole+ revino-&i: (entru numele lui )umneeu+ ;ncearc* s* te aduni...B*trânul ;<i scoase ocelarii- Ce vrei s* fac5 G ceva de f*cut <i eu preget5 pune tu. irginia se ridic*

din fotoliu. Cineva ;n casa asta tre$uia s* felucid+ s*-<i p*stree cump*tul. )eclar* pe un ton ot*rât+ avansându-<i agresivma=ilarul. R*posatul colonel i-ar fi recunoscut poa+ când pe vremuri $elicoas*;<i ;ncipuia c*-i pune piciorul ;n prag. )eclar* ot*rât*  - 9an^le+ situa&ia e grav*. Noi nu putem r*mâne singuri. -o ;nfrunt*msinguri. 7ici tre$uie oameni tineri s* ac&ionee+ s* pun* um*rul.- irgi...  - Nici-un irgi: @;nde<te-te: @igeta a luat-o rana+ )inu l-ai v*ut... 7cu6o s* se ;m$ete: unt capa$ili s* se omoare. Ce facem noi+ doi neputincio<i5 ;&iiei tu r*spunderea59an^le ;ncepu s* tremure- 7dic* s* cem*m poli&ia5  - (rostii: 7m spus s* nu fim singuri. 7u prieteni de vârsta lor... un*-i:

Ceam*-i: )* alarma: ;n cauri din astea nu se fac fasoane:  - Urate-s*u o privea cu gura c*scat*. Ualca ;i atârna moale. Bâigui- (e cine5... unde s*-i cem5...  - 7cas*+ vei $ine: &ip* irginia. )*-mi caietul lor cu telefoane. Cu cine&in ei mai aproape5 Cu *<tia parc*... 7m uitat cum le ice: Ga e o namil* <i elare o mutr* par<iv*...- )iamandescu+ ;ngân* (aulian.- 7<a...R*sfoia nervoas* caietul cu coper&i ro<ii de plastic.- Nu deslu<esc nimic: Ce )umneeu+ au scris cu picioarele: Urate-s*u ;i ;ntinseocelarii lui- 7+ da: e=clam* $*trâna. 7m uitat. Nu-i de mirare. #ite-i: Uorm* num*rul+ ;<idrese glasul+ pianotând emo&ionat* pe marginea mesei. se p*ru c* a gre<it <iform* a doua oar*.  - Ce )umneeu: i$ucni furioas* lovind ;n furc*+ ciar nimic nu merge ;n&ara asta5 ;mi vine mereu tonul.9an^le se interes* timid- 7i f*cut ! ;nainte5 unt <apte cifre acum.  - 7<a e... 7m uitat... Ce noapte: Nu r*spunde nimeni... * fie pleca&i ;nconcediu5  - Nu cred... )inu a tras la ei. 9ai ;ncearc* o dat*... Ai formea* ;ncet...7dic*+ rar.rilul puternic se auea de la câ&iva metri. irginia dep*rta receptorul deurece+ luându-1 martor pe $*trân. Nu r*spund. 7l&ii...9an^le (aulian ;<i muie degetul <i ;ntoarse pagina * vedem la familia Ciprian.unt $ine <i cu ei... )ar... vor$e<ti tot tu.

- tai: o opri Nelu Ciprian. 9* duc eu s* v*d...  *ri din pat ;njurând. Y(astele m*-si. )e câte ori am is c-am s* trag oderiva&ie ;n dormitor:...8  )ora ;<i duse mâna la piept. nima ;i $*tea puternic cu o sena&iedureroas*.  Y(recis s-a ;ntâmplat ceva acolo... 8 7uea glasul lui Nelu dar vâjâitul dinureci o ;mpiedica s* sesiee <i altceva decât simple cuvinte disparate.Oricum+ o convor$ire scurt*. ;nregistra receptorul pus gr*$it ;n furc* 0ce nai$af*cea Nelu domol5E+ apoi declicul $ricetei.-Cine a fost5 -.  ocea )orei r*sun* limpede. Nu era vocea unui om treit din somn dar Ciprianse gândea la altele. rase adânc din &igar* <i o l*s* ;n scrumiera de penoptier*.- B*trânul (aulian.

Page 96: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 96/112

)ora &â<ni ;n capul oaselor +- )umneeule: -a ;ntâmplat ceva5  - Nu te speria+ iu$ito+ âm$i Nelu tr*gându-<i.pantalonii. Nu s-a ;ntâmplatdar i-e team* c* s-ar putea ;ntâmpla.

- Ce a is5e sim&ea sugrumat* de spaim*  - 7$ia vor$ea. 7m ;n&eles c* @igeta e ;ntr-un al f*r* de al <i c* )inu <i-a pierdut min&ile... -a dus s* se ;m$ete sau cam a<a ceva. a fi o nenorocire.Atii cum sunt $*trânii... 9-a rugat s* m* duc acolo... 7sta-i situa&ia: N-am;ncotro...  ;n fond+ se sim&ea ;ncântat. Gra organic amator de sena&ii tari+ de;ntâmpl*ri ie<ite din comun+ mai ales la ore nea<teptate.  )ora ;<i duse mâna la gur*. r*ia sentimentul c* a fost prins* ;n cerculdefinitiv ;ncis al unor circumstan&e fatale+ dintr-o dat* lipsit* de oriceputere de deciie+ condamnat*+ pus* $rutal ;n fa<a inevita$ilului.- in cu tine+ spuse ;ncet <i descise <ifonierul. Ciprian ;i cuprinseumerii

  - N-are nici un sens+ draga mea+ s*-&i aiure<ti toat* noaptea. igur+ nucade cerul dar nu-1 pot l*sa a<a pe $ietul $*trân. G cestie de omenie.  )ora d*du ot*rât* din cap. (refera s* fie de fa&*+ indiferent dedimensiunile scandalului ce avea s* urmee+ decât s* a<tepte acas* cu sufletulla gur*+ asediat* de temeri <i imaginând cele mai groanice situa&ii.- Nu te las singur.- )ar e a$surd.- )iscut*m inutil.  Ciprian se sim&i impresionat+ ;nv*luit cald de o und* de tandre&eYUeti&a asta &ine la mine: Ce ferici&i suntem ;mpreun*...8  rase pe mâneci un $luon u<or <i gândul ;i alunec* spre @igeta <i )inu. ;ip*rea r*u pentru ei.  - (*cat+ oft* cu generoitatea individului care sigur pe fericirea lui+ egata s* comp*timeasc* pe cei mai pu&in noroco<i.- 7i spus ceva5- Nu... 9* duc s* scot ma<ina.  (endula $*tu de dou* ori <i aproape simultan auir* gomotul unei portieretrântite. 9anole (aulian se apropie de fereastr* <i strecur* o privire lamarginea perdelei.- 7 venit )inu+ spuse cu glas sc*ut+ conspirativ.- ;n sfâr<it: r*sufl* irginia.  9anole se ;ntoarse repede la mas* <i se a<e* ;ncercând s* ia un aerindiferent. ;<i aduse aminte $rusc <i spuse tot ;n <oapt*+ precipitat- * nu-i ici c* am cemat persoana... (e Ciprian.- )e ce5  )*du repede din mâini cu o e=presie de ner*$dare pe o$ra 8?as c* <tiu eumai $ine...8  - ?-ar putea irita. O s* &ipe c* ne amestec*m <i etc&etera... Când o s* vin*Ciprian...+ fapt ;mplinit. ;n&elegi5  )inu intr* ;mpingând u<a de la vesti$ul cu piciorul. 7vea amândou* $ra&ele;nc*rcate. (rin saco<ele transparente se vedeau câteva sticle <i cutii de $ere.- ot nu v-a&i culcat5- Nu+ ;ngân* $*trânul. Nu ne e somn. )eloc nu ne e:  - (rosti: interveni irginia. ;n general franc* <i direct*+ nuconcepea Ylipsa de transparen&*8 ;n rela&iile de familie. Nu ne-am culcat pentruc* suntem mor&i de spaim*. )e aia+ nu sunt eu la casa mea <i taic*-t*u ;n patullui. 7sta e:- rea$a voastr*+ f*cu )inu indiferent de$u<onând o sticl* de XisQD.  )e o$icei+ consuma vodc*+ oricum mai renta$il* dar Ynonstopi<tii8 scoteaumarfa cea mai scump*+ dosind-o pe cealalt*. Cine vine la dou* dinspre iu* s*cumpere tr*sc*u ;<i vinde <i sufletul cel nemuritor pentru o singur*

Page 97: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 97/112

;ngi&itur*.- oi $e&i ceva5 B*trânii s*rir* ca ar<i- Nu: ?a ora asta5 G o crim* pentru organism.- e-a ;ntre$at organismul cât e ceasul+ tanti5  9anole (aulian urm*rea consternat com$ina&ia cumplit* din care sor$eafecioru-s*u. ;ntr-o sond* foarte ;nalt* golise o cutie de $ere peste care

turnase cam vreo <apte - opt centimetri de XisQD. Nefiind $*utor+ nu puteaaprecia ;n unit*&ile curente. CocQtailul lui )inu con&inea de fapt peste 1II degrame de alcool.  e-a costat o avere+ constat* 9anole num*rând din oci Yo$iectele8 ececutii de $ere+ trei sticle de XisQD.  )inu ridic* din umeri.8Ce mai conta acum5 Ai cu $anii *<tia <i f*r* *<tia+tot acolo... ;ngi&i restul paarului <i ;ncepu s*-1 prepare pe al doilea.- Opre<te-te+ )inule: &ip* irginia. e nenoroce<ti:  - 9ai nenorocit decât acuma nu pot fi: O privi fi=+ ;nvârtind sonda ;ntredegete Ai ;n general vor$ind+ cred c* e $ine ca fiecare s*-<i vad* de tre$urilelui.  B*trâna ;<i mu<c* $uele ofensat*. 9anole interveni ;mp*ciuitor- irgi ;&i vrea $inele... Nu-i a<a... e gânde<te la tine. )inu ;i mângâie

neglijent um*rul pufos- O: ;mi pare r*u+ scu*-m*. untem iar prieteni+ da5 R*mase cu $ricetaaprins* ;n mân*- Care dracu6 mai pic* acuma5)escise geamul <i ;ncerc* s* scrutee ;ntunericul str*ii. se p*ru c*recunoa<te Opelul )iamande<tilor apoi+ stupefiat+ siluetele celor doi.  - Mello: strig* cu veselie artificial* Nina. 9i-a spus cineva c*-&i lipsescmusafiri...@iOni scrâ<ni asigurându-se c* a ;ncuiat $ine ma<ina- 9ie-mi spui5 N-avea pe cine strânge de gât...  O o$serva&ie de care el <i Nina aveau s*-<i aminteasc* toat* via&a. 

)up* al patrulea paar de dinamit*+ )inu se sim&ea trea. )in ce ;n ce maitrea+ lucid ca dup* dou*spreece ore de somn &eap*n ;n peisaj aerat+ devacan&*. )oar mâinile u<or tremurânde ;i tr*dau ;ncordareaT privirea sticloas*+fi=*+ ;nsp*imânta. B*trânii nu-1 sc*pau din oci consterna&i+ tres*reau lafiecare ;ngi&itur*. @ioni )iamandescu ;l urm*rea cu interes <tiin&ific.  YCa s* vei ce va s* ic* al naturii lucru ceva: )e o$icei+ e suficient s*ia dou* cinece la $ord <i e trotilat+ numa6$un de pus ;n scutece+ <i acum...8puse cu glas moale+ neglijent  - (une-i cep+ )inule. )estul: )ac*-&i pun degetul pe nas <i ap*s+ ;&irefulea* urecile.  )inu se f*cu c* nu pricepe. )escise a doua sticl* de XisQD <i o ;ntinseostentativ spre )iamandescu- 7junge pentru toat* lumea. irginia simula c* ar vrea s* se ridice- Gu nu mai suport. Nu pot s* te v*d a<a...  - Cem un ta=i5... tai jos+ tanti. )e vreme ce a&i ot*rât un consiliu defamilie l*rgit+ s*-1 &inem. * nu ic* dup* aia reclamanta c-a<a <i pe dincolo.;<i ;ncle<ta pumnii+ f*când oasele s*-i pârâie...Nina se ;ntoarse ;n sufragerie. Gra palid*+ $ua inferioar* ;i tremura.- )oarme. Repet* inutil ;nc* doarme. )inu scrâ<ni- )ormi-ar somnul *l lung...  @ioni )iamandescu ;<i aprinse o &igar*. )e fapt nu sim&ea nevoia s* fumeeci doar s* mo$ilee timpul. e plictisea.- )e fapt+ ce a<tept*m5)inu ;l privi o clip* uluit+ apoi i$ucni ;ntr-un râs s*l$atec- )e fapt+ de ce a&i venit5  B*trânul (aulian se sperie. Cei doi nu tre$uiau alunga&i. nterveni+$âl$âindu-se  - * fim cu to&ii... 9ai multe min&i+ nu-i a<a+ contea*. e discut* altfel.Contea* orice argument.  - )eci+ a<tept*m s* se treeasc* doamna. (ân* atunci propun un 8!!8. (ân* v*

Page 98: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 98/112

ot*râ&i...  e ridic*+ ;ndreptându-se spre oficiul sanitar de pe culoar. Nina se uit*dup* el ;ncremenit*.  YCe maniere: gândi stupefiat* irginia. Nu mai e loc pentru noi ;n lumeaasta... )e ce nu ne-o strânge )umneeu la timp5...8  Atefan )umitra<cu parc* la cap*tul str*ii+ la vreo dou* sute de metri de

locuin&a (aulienilor. ;i f*ceau $ine câ&iva pa<i pe jos dar ;n primul rând vroias* Yprospectee8 terenul+ s* adulmece a6tmosfera din meleag.  Noaptea era pl*cut*+ cu un cer ;n $olt* ;nalt*. e pornise un vânt u<or.;lsim&ea pe o$rajii ;ncin<i+ sanguini+ - adieri delicate de evantai. Gra uncartier veci de vile cu gr*dini&e ;ngrijite <i arom* penetrant* de reginanop&ii.  YCe cretin*-i via&a+ domnule: *-mi fi spus cineva alalt*ieri+ da+ nu maideparte de alalt*ieri+ c* ai o s* adulmec de ne$un la dou* trecute noaptea$*t*tura @igetei: Gram fericit+ dom6le+ nu- mi lipsea nimic+ am $iletele deavion ;n $uunar+ tre$uia doar s* mai vin* *ia de la 7RO9 s*-mi asigure casas* nu m* calce gangsterii <i salut Bucure<ti+ oX do Dou do NeX \orQ:8  )intr-o dat* ;l i$i a$surdul+ a$erantul situa&iei ;n dimensiunile salereale. otul sfida $unul sim& interven&ia ;n sine+ calitatea <i su$iectul 0elE+

lipsa oric*rei justific*ri logice+ momentul.e reem* cu mâna de un gard <i râmase câteva secunde locului  YCum+ dom6le: se mir*. 7dic* ;&i pic* unul pe care nu l-ai v*ut de eceani+ la dou* jumate noaptea+ ca s* se interesee cum te ;n&elegi cu nevast*-ta:... Of+ ?elia+ ?elia...8  )e dragul ei o f*cea. Ca ea s* fie mul&umit*. Ca ea s* nu ai$e nimic s*-irepro<ee+ ca ea s*-1 priveasc* mereu cu aceia<i oci lumino<i... (entru ea+<tia $ine+ ar fi fost ;n stare de orice nes*$uin&*. Ciar <i de crim*.  Y* sper*m c* nu voi ajunge niciodat* pân* acolo8+ dar tot atât de sigur car*s*ritul soarelui era c* nu va ;ng*dui nim*nui+ indiferent de sacrificiu+ s*strecoare vreo. um$r* de ;ndoial* sau nemul&umire ;n sufletul ?eliei. ?elia nu-1iu$ea+ dar se sim&ea $ine cu el+ ap*rat* <i mai presus de orice ;l admiranecondi&ionat. 7Ceast* admira&ie+ ;n afar* de faptul c*-i satisf*cea orgoliul+constituia pilonul principal al Yinfrastructurii8 - actualia le=ical )umitra<cu- rela&iei lor.tatuia nu tre$uie avariat*.  *u de departe lumin* la (aulieni <i ;ncepu s* respire ceva mai u<or - Ycelpu&in nu-i scot din pat8. )escise porti&a f*r* gomot. ;n mare+ cuno<tea casa.(entru salvarea aparen&elor+ ;i viitase de vreo trei sau patru ori ;n primul ande c*s*torie. iite scurte+ conven&ionale+ cu scim$ de replici $anal <iparcimonics. YCe mai face&i5... Ce-a&i mai f*cut58 articulate cu cea maides*vâr<it* lips* de interes. B*trânul (aulian+ formalist pân* ;n vârfulungiilor+ ;ntre&inea str*dalnic o conversa&ie a$surd - senil*.)umitra<cu d*du ocol casei. O parte din ferestre erau descise.7ui glasuri ;n sufragerie+ o v*u la lumina de vege pe @igeta+ mototolit* ca ocârp* ;ntr-un pat prea scurt. e sim&i cuprins de grea&* Ai de furie. O furierece+ feroceY9ama ta de cretin*: #ite pentru cine ;mi6fac eu pro$leme:.8

- *ce&i din gur*: e=clam* Nina )iamandescu. (arc* a sunat lau<*.@ioni rânji- 7 sunat sigur. )escid eu5)inu+ ocupat s*-<i umple paarul+ ridic* din umeri  - )escide: (arc*-i traetir. (esemne c* nu mai are $ucure<tenii unde s*doarm*.  9anole (aulian <i sor*-sa se privir* cu ;n&eles Y7u venit ;n sfâr<it <iCiprienii...8  ;n urm*toarea secund* se f*cu lini<te. @ioni rânjea sardonic ;n spatele lui)umitra<cu+ sigur de efect. e uitau la noul venit cu gura c*scat*. B*trânii lamodul concret+ )inu <i Nina ;ncremeni&i ;n mijloc de mi<care+ a<a cum fuseser*surprin<i la intrarea lui.  )umitra<cu ;i cuprinse ;ntr-o privire <i salut* cu glas ferm de parc* nimic

Page 99: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 99/112

n-ar fi fost mai normal decât o viit* nocturn*+ neanun&at*.- Bun* seara.  Nina ;l cercet* scurt un $*r$at $ine+ raportat la vârst*+ sigur pe el.im&eai imediat c* avea o$i<nuin&a de a manevra oamenii c*+ ;n general+ dac*vor$ea+ se a<tepta s* fie ascultat. ;<i reveni prima <i r*spunse la salut.)umitra<cu ;i mul&umi dând impercepti$il din cap. ?a rândul lui+ o ta=* imediat

femeia avea o mare e=perien&* a $*r$a&ilor.  ;n cel*lalt cap*t al ;nc*perii+ irginia se interes* a$ia mi<când $uele- Cine-i *sta5 (arc*-1 <tiu de undeva.  9anole d*du afirmativ din cap+ solicitând ;n acela<i timp+ prin semne+ s*fie discret*.  )up* un moment de perple=itate+ )inu i$ucni ;ntr-un oot de râs;nfior*tor. Râdea demen&ial - sim&eai c*-1 dor f*lcile+ se i$ea cu palmele pecoapse+ nu se mai putea opri.  )umitra<cu respir* adânc <i ;<i ;ncruci<a $ra&ele peste piept. emnifica&iagestului era limpede el+ unul+ avea r*$dare+ a<tepta s*-i treac*.  Nina trecu ;n spatele lui )inu <i-i d*du câ&iva pumni ;ntre omopla&i- (otole<te-te.)inu se scutur* printre sugi&uri

- (otole<te-te tu. ;mi vine s* râd+ nu m-am ;necat.- re$uie s* m* e=plic+ ;ncepu )umitra<cu. )inu descise larg $ra&ele- G=plic*-te+ prietene:

  - (reciarea nu-i lipsit* de importan&*. ;ntr-adev*r+ sunt aici ;n calitatede prieten al familiei t*nescu.  - (rieten ai fost <i alalt*ieri+ e<ti <i mâine dimine&*. Hi-ai amintit acum+instantaneu...(*rea c-o s* moar* de atâta distrac&ie.- 7m telefonat ;n tot cursul serii. Nu mi-a r*spuns nimeni.- Gi <i5 Nu mai sunt ile5 >A  - 9âine plec ;n str*in*tate <i tre$uia neap*rat s* te v*d. )inule+ i seadres* pe un ton care se voia $lând+dac* e<ti ;n stare s* m* ascul&i+ a< vreas*-&i spun câteva cuvinte ;ntre patru oci.  @ioni se interes* cu oci sc*p*rând de mali&ie <i nevast*-sa sim&i din nouc* ar avea cef s*-1 omoare- Gvacu*m sala5 9anole (aulian se ridic*- rece&i... rece&i ;n odaia mea. 7colo e lini<te...-

-)inu ;<i lu* &ig*rile <i paarul. (e cip ;i st*ruia acela<i râs a$ia

st*pânit+ gata ;n orice clip* s* i$ucneasc* ;n oote.  - 7m vor$it ai cu @igeta+ se aui vocea+ lui )umitra<cu din spatele u<ii;ncise. Ga m-a c*utat. unt foarte ;ngrijorat.- -aui: Cu ce te <antajea*5- Nu este vor$a de mine. (entru dumneata sunt ;ngrijorat. 7poi glasurile seestompar*. ;n sufragerie se f*cu lini<te.B*trânii ;n&epeniser* ;n fotolii+ cople<i&i de emo&ie. ;ncordarea+ nelini<tea+curioitatea care le l*$*r&a privirile le aduseser* cipurile la numitor comun.Nina le surâse cu $lânde&e- re&i s* ascult eu5  ;n sufletul lui 9anole (aulian se d*dea o lupt* aprig* ;ntre conven&ia decare era p*truns pân* ;n vârful de cauciuc al $astonului mo<tenit de la taic*-s*u <i curioitatea lacom*+ plin* de spaim* generat* de circumstan&ee=traordinare. Ai de ast* dat*+ decise pentru el irginia  . - )oamn* drag*+ suntem ;ntre noi+ ca ;n familie. Nu o s* ne-o lua&i ;n numede r*u... Nu-i vor$a aici de maalagism. G ceva vital...  Nina ;nclin* u<or capul+ travers* ;nc*perea cu pa<i u<ori <i ;<i lipiurecea de u<*.  )iamandescu+ sor$indu-<i XisQD-ul+ se distra. cena i se p*rea de un comic$urlesc. cen* cu p*s*ri+ ;i tr*ni la un moment dat prin minte. B*trânii - doi

Page 100: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 100/112

stru&i 0gâturi lungi <i sla$eE cu respira&ia t*iat* de emo&ie+ Nina - o dropieumflat* pe care poi&ia ;n ecer o deavantaja din caua <eutului uria<.  Y)e ce oare când oamenii ascult* la u<i ;ncise ;<i ;ndoaie spinarea58 . 

U*r* s*-<i dea seama+ )umitra<cu adopt* o$i<nuitul s*u ton emfatic.  - (e scurt+ lucrurile stau ;n felul urm*tor m-am v*ut - se uit* la ceas -

da+ ieri+ cu @igeta de dou* ori. ema aceea<i: nten&ia dumitale de a divor&a.  )inu a$orând o &inut* voit neglijent* - o jum*tate de fund pe mas* <i unpicior $*l*ng*nindu-se ;n aer - se interes* sarcastic- ;n ce m*sur* intr* cestiunea ;n sfera interesului dumitale5  - Nu e momentul cel mai potrivit pentru ironii. 7scult*-m* <i pe urm* n-aidecât s* faci ce vrei. e avertie c* ;n clipa de fa&*+ @igeta e ;n stare de...multe. (oate ciar crim*+ n-a fost ea niciodat* prea ecili$rat*+ e o structur*nefericit*...  )in ocii tân*rului (aulian &â<neau fl*c*ri ;nveninate. ;l ;ntrerupsesufocat de ur*  - Nu e<ti str*in de cadoul *sta. ;&i aminte<ti seara de la (esc*ru<57lternativa pe care mi-ai oferit-o5 Ori cilo&ii @igetei ori sacou ;n dungi5erigeta sau pu<c*ria: G<ti un <antagist criminal. Cum ai ;ndr*nit s* vii

aici5Atefan )umitra<cu respir* adânc  - Nu are nici un rost s* ne pierdem cump*tul. oate &in de trecut+ iar pe*sta nu-1 mai ;ndreapt* nimeni.  - Ce simplu e: ooti )inu. Hi-am spart capul+ nu &i-1 pot face la loc. P amsorrD <i salut. Cât* mierie+ cât* gândire tic*loas* ;ntr-un singur individ: 9i-a&i distrus via&a: u <i Ydeecili$rata8 aia $eat* care sfor*ie acum:  - Nu urla+ scrâ<ni )umitra<cu+ dac* vroiai un miting+ puteam r*mânedincolo...Y)incolo8+ $*trânii ;n&epeniser* stupefia&i. YCe orori: gândi irginia. ;n %I deani nu am auit ceva asem*n*tor...8  - a s* ic* a<a stau lucrurile...+ $ol$orosi $*trânul (aulian. Atiamdesigur+ dar parc* acum+ spuse ;n gura mare <i cu martori+ par <i mai;ngroitoare...- Ce <tiai5 clipi nedumerit* sor*-sa. t: aci s* auim...  Ya te uit*: ;<i ise @ioni )iamandescu tr*gând gânditor din &igar*.im&isem eu c* ceva nu-i ;n regul* dar eram departe... departe de tot... 7sta s-a ;ntâmplat pro$la$il atunci când a ;ncercat s* for&ee grani&a... Nenorocitul:Nu s-ar putea spune c*-i vreun $*ftos...8  )e<i tul$urat ;ncerc* s*-<i p*stree morga de raisonneur cinic. e adres*flegmatic nevesti-si  - (o&i s* stai drep&i sau eventual s* iei loc. e ;n&elege f*r* interpret.  Nina+ complet druncinat*+ ;ntoarse capul. @ioni nu se putu ;mpiedica s*râd* Y)umneeule: eam*n* fantastic cu o vac* uluit*...8- (orcule: scrâ<ni femeia. Nu te mi<c* ciar nimic5 

- 7m venit condus de cele mai $une inten&ii+ declar* )umitra<cu. 7i grij* dedumneata <i de $*iat...  - ?as* $*iatul ;n pace: url* )inu. Ai de mine ce-&i pas*5 ?a o adic* ce poa6s*-mi fac*5  - Orice+ âm$i )umitra<cu. 9ie+ de pild*+ mi-a cerut s* invente ceva ca s*te $ag la dup. ;mpreun* cu amanta+ ar fi fost <i mai $ine.)inu se ol$* f*r* s* ;n&eleag*.  - )a+ da+ urm* cel*lalt. )up* ce v-a&i fi speriat $ine+ v-ar fi venit minteala cap.  - (ân* una alta+ o$serv* )inu cu privirea ;nge&at*+ $ag de seam* c* te-asperiat pe dumneata. Cu ce te <antajea*5)umitra<cu râse superior  - )oar pro<tii pot fi <antaja&i. scusi&ii <tiu s* p*<easc* f*r* s* laseurme. G o lege fi=* a succesului+ un secret pe care &i-1 ofer ;n semn de $unr*mas.)inu ridic* din umeri+ concentrat asupra aceleia<i idei

Page 101: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 101/112

  - Uac ceva pe legile dumitale. Cestia e c* nu te-ai deranjat degea$a. Nu+nu+ nu: e <antajea* <i mia tre$uie s* fie frumu<ic*.- Crei ce pofte<ti. Gu am terminat ce am avut de spus.  -... frumu<ic*: )inu ;<i plesni o palm* puternic* peste frunte. 7sta era:e-am v*ut de vreo dou* ori cu o jun* super$issim*... 9i-a spus cineva c* te-ai;nsurat... igur: 7sta era: Cum de numi-a trecut prin minte5: Hi-e fric* s* nu

afle ;na ceva...- Noapte $un*. Nu-i nevoie s* m* conduci+ cunosc drumul. )escise u<a <irete* ot*rât sufrageria. ;nclin* scurt capulsim&ind cum privirile celorlal&i ;i str*pung spinarea.  Co$ora gânditor treptele. ?a cap*t+ r*mase câteva clipe locului+ orn*indu-<i ma<inal ceile <i m*run&i<ul din $uunar. Cedând unui impuls de moment+ ocolivila. Uereastra od*ii unde dormea @igeta+ ca <i cea de la sufragerie+ r*m*sesedescis*. ocile r*sunau limpede ;n comentarii aprinse <i )umita<cu râse;nceti<or- Ce do$itoci:  #itând de regulile polite&ii+ Nelu Ciprian intr* ;n cas* - de fapt n*v*li+ca de o$icei - f*r* s-o lase pe )ora s* intre prima. #it* s* <i alute.  - Ce dracu se ;ntâmpl* la voi5 #<ile vrai<te+ lumin* a giorno+ fe&e ca la

$alamuc+ r*gete:... Ce nai$a conspira&i5 (*re&i ni<te fantome:  )inu+ uluit+ nu-<i putea lua ocii de la )ora. Ai-ar fi dat <i ultima i dinvia&*+ s-o poat* strânge m*car+ o clip* ;n $ra&e. e sim&i stors de durere. )oraar*ta r*u. ?ivid*+ nefardat*+ cu tr*s*turi sleite era de-a dreptul urât*.@ioni )iamandescu se interes* suav- (e voi cine v-a convocat+ dr*g*la<ilor5Ciprian se uit*instictiv la $*trânul (aulian. (rivirea ;ncordat* spaim* <irug*minte fier$inte - nu tre$uia tradus*. Nelu d*du neglijent din mân*.  - * icem c* am visat urât. Nu asta contea*. Ce se ;ntâmpl* aici+ c* de;ntâmplat se ;ntâmpl* ceva:)iamandescu se minun* dulce- Ce gicitor $un e<ti tu+ Nelu&ule:  Nina+ cea mai sensi$il* dintre to&i <i vii$il la cap*tul puterilor+ serepei ca o fiar*+ ;nfigându-<i ungiile ;n spinarea lui @ioni- spr*ve<te odat*+ animalule: ;&i mai arde de spirite5 )iamandescu+ fragil<i ;n cert* inferioritate fiic* sc*p* dinstrânsoare cu o-piruet* gra&ioas* a umerilor.  - Nu-i frumos s* m* $a&i ;n pu$lic+ draga mea. Corec&iunile se administrea*acas*.  - )om6le: se enerv* Ciprian+ se poate discuta matur <i responsa$il cu cinevadin casa asta5  )ora+ palid* ca o moart*+ se cl*tina pe picioare. 9atern* <i comp*timind-odin tot sufletul+ Nina o ajut* s* ajung* la primul fotoliu.  - tai jos+ draga mea. a o gur* de XisQD... O s* te sim&i imediat mult mai;nviorat*. )iamandescu se c*nea s* nu i$ucneasc* ;n râs Y)umneeule: Ori afost tâmpit* toat* via&a <i eu n-am o$servat+ ori s-a tâmpit ad-oc. 7ui:;nviorat*: )e parc* aia s-ar duce la o partid* de tenis:8  )ora sor$i din paar+ p*strându-<i privirea co$orât*. im&ea concret ociisticlo<i ai lui )inu scormonindu-i o$raul+ ;ntreaga f*ptur*.Nelu Ciprian+ energic+ prelua conducerea opera&iilor.- )omnu6 (aulian+ spune&i-mi dumneavoastr* care e situa&ia.  - Gu... Gu+ se ap*r* 9anole dând nelini<tit din m;ini+ nu <tiu nimic. *...s* v* spun* irginia.B*trâna se foi ;n fotoliu- N-am ce s* v* spun+ vede&i <i singur. G grav. Uoarte grav.- #nde-i @igeta5irginia f*cu un semn cu capul- ;n odaia $*iatului. )oarme.  - N-a treit-o scandalul5 Nu v* da&i seama+ dar-strig*tele se aud din uli&*.- 7 luat &eap*n la $ord+ e=plic* sec )iamandescu.- (*i atunci tre$uie l*sat* s* doarm*.- Cine n-o las*5 râse @ioni. Mai c* to&i sunte&i $ine:

Page 102: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 102/112

  )inu+ f*r* grai+ ;nvârtea ;n ne<tire paarul gol+ n*cl*it de degete+ ap*satde aceea<i ;ntre$are Y-a spus5... Nu i-a spus58 9*car de i-ar fi pututsurprinde privirea+ dar )ora nu <i-o ridica din covor.  Nelu Ciprian ;<i plim$* ocii de la unul la altul. e sim&ea vag deam*git.e preg*tise pentru o dram* dar ce g*sise aici nu mirosea nici pe departe atragedie ci doar a $e&ie trist*.

Nina propuse senin*- * v* fac o cafea5  G=presia c*piat* de pe cipul lui Ciprian era cu mult peste ce se sim&ea@ioni ;n stare s* ;ndure. $ucni ;ntr-un râs isteric+ de nest*pânit.  - 7sta-i cea mai $un*: coment* Nelu. 7m luat tramvaiul la trei diminea&a cas* fac <uet* la cafea:  - Cine te-a pus s*-1 iei5 Ce v-a&i adunat ca ni<te cor$i ;n casa mea5  e r*sucir* ca la un semnal. @igeta+ cu fa&a strâm$at* de ur*+ se apropie demas* <i ;<i umplu un paar cu alcool.  @ioni )iamandescu ;<i frec* instinctiv palmele ;ntr-un gest de satisfac&ieYcircul a$ia acum ;ncepe8. ;n realitate+ de când sosise la (aulieni+ tr*ia ostare de veselie ine=plica$il*+ total deplasat* - era perfect con<tient - râsul+ireisti$il+ i se vârcolea ;n pântece+ gata s*

 

se del*n&uie ;n orice clip*. ;l amua totul+ dar ;n special Ymoacele8. sep*rea c* ;n noaptea aceea f*cuse o descoperire istoric* pentru cel neimplicat+care asist* cu deta<are+ figurile+ e=presiile oamenilor ;n ;mprejur*ridramatice+sunt mult mai nostime+ de-a dreptul caragioase decât faciesul dinsitua&iile de comedie. )e asemeni+ aluiile oo ale fiec*rui cip omenesc+ nutotdeauna transparente+ deveneau cite&e pentru orice privitor. )e pild* acum+$*trânii alc*tuiau o inconfunda$il* perece de stru&i dur na&ionalia&i+asocia&ia dintre Ninâ <i o prosper* rumeg*toare era la ;ndemâna oricui+ iarCiprian+ smolit+ cu p*rul vâlvoi <i oci ;nfl*c*ra&i ;&i sugera un taur pepragul de a deveni mâniosT mai pu&in amuan&i i se p*reau )inu - câine de ras*incert* r*t*cit de st*pân <i )ora+ care Ynearanjat*8 <i din caua ocilor preamici+ nemacia&i sem*na cu o curc*. O curc* <i atât. Compensa ;ns*+ completândsuper$ peisajul @igeta+ o iap* cine* mu<cat* undeva de musca &e&e+ cine* dincaua ocilor $rida&i+ tra<i spre tâmpl*.  YCe cestie: ;i tr*ni prin minte. Oare do$itoacele din &ara lui oareR*sare - c;ini+ pisici+ porci etc. au <i ele oci o$lici5 re$uie s* m*interese...8  )in dou* ;ngi&ituri+ @igeta ispr*vise paarul. Nina ;i privi rociatranspirat*+ ciorapii rup&i prin care se vedeau degetele murdare+ o$rauldescompus de dup* somnul $e&iei <i ;<i ise c* e de-a dreptul resping*toare. einteres* cu $lânde&e- Nu vrei o cafea5;n ocii @igetei se aprinser* lumini dr*ce<ti- Zât+ vaco:@ioni )iamandescu ;<i ascunse o$raul. tr*dau ;ndeajuns ;ns* umeriinelini<ti&i am apreciat corect+ deci...8 6 Nina r*mase cu gura c*scat*.B*trânii se luaser* instinctiv de mân*+ cum fac copii c;nd le e fric* de;ntuneric. )ora se f*cuse mic* ;n fotoliu. )e ar fi putut+ s-ar fi topit+ s-arfi f*cut una+ cu elT d*deaimpresia c* nici nu ;ndr*ne<te s* respire. )inu+ cu mâinile ca moarte atârnând;ntre picioarele desf*cute+ privea ;nainte tâmp+ f*r* e=presie.  Ciprian consider* cu o singur* privire ;ntreaga am$ian&* <i ;<i ise c*tre$uie s* ac&ionee. (rinse din $or mâna @igetei care se ;ntinsese dup* sticl*<i o opri ot*rât- 7junge:  @igeta se r*suci ca o <erpoaic* <i-i repei o palm* pe care Ciprian i$utis-o evite.- a la$a dup* mine: ;ncornoratule:B*r$atul ;<i mu<c* $uele. e adres* iritat lui )inu

Page 103: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 103/112

- (otole<te-&i nevasta+ omule: Ce stai ca o cârp*5  ân*rul (aulian ;i ;ndrept* o privire o$osit*. (reen&a )orei ;l-pleo<tise+nu <tia ce are de f*cut.  - (otole<te-o tu pe a ta: url* @igeta. Hi-a altoit su$ p*l*rie *le maiY&*r*niste8 coarne+ cre<tine <i democrate: Ai mai vii s* faci ordine ;n caseleoamenilor:

  @ioni )iamandescu tre$ui s* recunoasc* ;n sinea lui c* ta$loul cu coarneleera savuros dar privind ;n jur+ constat* c* nimeni nu-i ;mp*rt*<e<te impresia.)intr-o dat*+ )ora i$ucni ;ntivun plâns sfâ<ietor. (lângea cu tot trupul+plânsul acela nest*pânit care tr*dea* e=ploia unui $ucium anevoie <i ;ndelungcenurat.  - 7i remu<c*ri+ f*5 o repei @igeta. #d*-&i scutecele acas*+ nu ;n $*t*turamea.  Nina se sim&ea perple=* cum nu-<i amintea s* mai fi fost vreodat*. )esigur+nu se d*duse ;n vânt dup* @igeta dar nu <i-ar fi putut ;ncipui pentru nimic ;nlume c* su$ poa ciar artificial* de mare doamn*+ f*când ca de distinc&ie <imaniere se poate ascunde atâta trivial+ atâta vulgaritate o$scen*. e a<e*lâng* )ora ;ncercând s-o mângâie+ dar femeia p*rea c* nu se va putea linitlniciodat*.

  @igeta trase un gât lung <i ;<i <terse gura ;n am$ele sensuri cu podulpalmei+ ca un mujic. Rânji  - 7<a+ vaco: Consolea* curvele lui $*r$atu-t*u. Urumos din partea ta.Nina &â<ni de pe $ra&ul fotoliului- Cred c* ar tre$ui s* plec*m.- Nu: scânci speriat $*trânul (aulian. Nu pleca&i. ?acrimile ;i curgeau pefa&*+ dar p*rea c* nu le o$serv*.)iamandescti asista impasi$il. O$serv*+ pianotând pe marginea mesei- 9* ;ntre$ ce o fi ;n mintea ta+ @igeta5  - Ce s* te mai ;ntre$i: spuse Ciprian. e vede cu ociul li$er venin <ijeg. )ac* nu era femeie+ p;n* acum o f*ceam ar<ice.- U*-1 pe *sta+ animalule: Nu eu &i-am s*dit coarne.  Ca un resort ;nvârtit la ma=imum care cedea* $rusc+ )inu &;<ni de pe scaun<i ;<i ;nfipse m;inile ;n gâtul nevesti-si.- e omor+ scâr$*: e omor::  Uemeia se $*tea s*l$atec+ ;ncercând s*-1 loveasc* cu picioarele. irginiascoase un &ip*t <i ;<i duse m;na la inim*.- @ioni: r*cni Niria. *ri&i: Ce sta&i5  - Nici o gra$*+ morm*i )iamandescu sculându-se alene. Nu crap* a<a u<or.  Nelu Ciprian solid+ cu un cap mai ;nalt decât tân*rul (aulian+ i$utianevoie s*-i descle<tee m;inile.- ?as* prostiile+ )inu.  7me&it*+ @igeta ;<i frec* grumajii+ r*suflând greu+ avea sena&ia c* .sesufoc*+ inima+ ;ntrega fiin&* ;i palpita de ur*. (e nea<teptate+ apuc* o sticl*de pe $ufet <i o repei ;n capul lui )inu. Nimeri oglinda de deasupra servantei+&*nd*rind-o cu gomot.  Y9iraa florentin* de la $unica+ gândi 9anole (aulian+ e=primându-se refle=;n lim$ajul epocii. 7 cump*rat-o la (aris+ ;n1%I+ când s-a m*ritat... O avere...8  irginia se sperie <i ;ncin* repede trei cruci peste medalionul cu fântul7nton.- 7 spart oglinda: e ;ntâmpl* o nenorocire:...- Bestie: url* @igeta. rei s* m* omori...- )a: Crap de poft* s-o fac: Ai-am s-o fac.  e repeir* unul spre cel*lalt dar Ciprian <i Nina se interpuser*. @igeta;ncepu s* loveasc* cu pumnii.  - Car*-te de aici: (orc impotent... <i tu vac* $*l&at*+ mai $ine &i-ai &ine$*r$atul acas*. Râde de tine cu toate $orâturile:Ciprian sim&ea c* spumeg*  - )inule+ tre$uie legat* <i cemat urgent pitalul '. U*r* glum*+ altfel oomor eu:  - ?a ospiciu5 ;ntre$* irginia. Nu se poate. 9anole+ s* nu admi&i a<a ceva.

Page 104: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 104/112

Ne compromitem.  )ar n-o aui nimeni. @igeta e=pedie un cot ;n stomacul Ninei <i ;<i ;nfipsedin&ii ;n palma lui Ciprian. Omul scoase un urlet de durere. c*pat*+ @igeta sen*pusti asupra )orei <i ;ncepu s*-i repead* pumni cu nemiluita.  - ârf* ordinar*: numai tu... e-ai ;ntins cu tot institutul: Nu l-ai sc*patnici pe frec*&ic* *sta+ cu dou* prune ;n imene+ ci<tocul *sta al vacii. 7cum

$ouleanul de (aulian... )a6 cu mine nu-&i merge+ f*:  Ciprian <i )inu o tr*geau din toate p*r&ile rupâdu-i rocia+ dar @igetap*rea s* fi c*p*tat puteri ne$*nuite. (rin m*tasea sfâ<iat* se vedea sutienuldu$ios <i cilo&ii cu elasticul rupt+ prin<i cu un ac de siguran&*.  B*trânii pl;ngeau f*r* s* se ascund*. @ioni li se adres* cu compasiune- Nu v* speria&i. G ;n cri*. e lini<te<te imediat.- Cri*: ;ngân* 9anole (aulian... N-a mai avut niciodat*.- O dat* e prima dat*+ surâse @ioni.  - Nu::: sfredelui ;nc*perea acoperind toate gomotele+ urletul irginiei.  *use plecând pumnul ca un $aros al lui Ciprian <i &intind cre<tetul@igetei. #n gomot ;n*$u<it+ dup* care se a<ternu lini<tea. Nelu apuc* corpulmoale+ f*r* cuno<tiin&* <i-1 târâ pân* la canapea.- N-am avut ;ncotro+ sufl* greu. ;nc* pu&in <i a< fi omorât-o. Gli$erat*+ )ora

a$ia mai respira. )inu ;i lu* mâna- Cum te sim&i+ iu$ito5  @ioni+ <ocat de gaf*+ se uit* la Ciprian+ dar acesta prea tul$urat nu maisesia nimic.  Y)e+ ;<i ise+ nu s-ar putea spune c* e un $*r$at $*nuitor. câr$a ;i v;r*degetele ;n oci+ i-o ice pe <leau c* e cocu+ )inu ;n loc s* vad* ce-i cunavast*-sa - pumnul *la putea s* do$oare <i un elefant -pânde<te r*suflarea)orei <i *sta nici c* are a$ar...8  @ioni era singurul care-<i p*stra calmul. Nu se sim&ea atins de insultele@igetei. ;l a<tepta ;ns* precis o scen* dur* acas*... @igeta d*duse cu m*ciucaiar Nina ierta orice ;n afar* de infidelitate. Concise plictisit Y?a urmaurmei+ mi se fâlfâie...8  Ciprian ;<i aprinse o &igar*. ;nainte de a vor$i+ trase dou* fumuri lacome  - (*rerea mea e urm*toarea: Cu nenorocita asta nu se poate discuta <i m*gândesc cu fiori+ )inule+ la ce ai avut de ;ndurat atâ&ia ani...  - N-a f*cut niciodat* a<a ceva+ ;ngân* 9anole (aulian. (*reau c* se ;n&eleg$ine... un cuplu unit... devotat...  - Gi $ine: e=clam* Ciprian+ perioada lor ro - $om$on s-a ispr*vitdefinitiv.irginia ;ndr*ni- 7r tre$ui treit* din le<in... 9ama folosea s*ruri.  - Nici o grij*+ ;<i revine ;n mai pu&in de ece minute. )in p*cate: 7murm*toarea propunere.oate privirile+ cu e=cep&ia ocilor )orei+ ;i a&intir* o$raul Ciprian traseadânc ;n piept- (;n* se tree<te+ s-o imo$ili*m.- Cum adic*5  - O leg*m fedele< <i o culc*m. )ac* am v*ut vreodat* pe cineva pe punctulde a comite o crim*+ atunci e nenorocita asta. )ac* nu eram noi...@ioni se interes*.- Crei c*-i o solu&ie5 N-o po&i &ine legat* la infinit.  - Bine;n&eles. )up* asta+ cem*m pitalul '. )inule+ d*-mi ceva mai solid...  ;n*rul (aulian se duse la de$ara. ;n prim*var*+ reparaser* o$loanele ;ntoat* casa <i r*m*seser* vreo ece metri de cing*.  O transportar* ;n odaia lui Cri<an+ &inând-6O de mâinile <i picioarelelegate. (entru a o $loca total+ petrecur* o $ucat* de cing* pe su$ sofa;nnodând-o &eap*n peste centura @igetei.  ;n sufragerie ;ncepu s* se respire ceva mai u<or. Nelu Ciprian ridic*receptorul. e interes* ;ntr-o doar*.- Atie careva num*rul de la '5 @ioni rânji  - Nu to&i avem originali ;n familie. ;ncearc* la nforma&ii sau mai simplu+ceam* alvarea.

Page 105: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 105/112

  )ora *cea ;n fotoliu cu capul dat pe spate. (*rea ;n trans*. )inu o priveasfâ<iat de dragoste..7dorata mea...8 Ocii ;i erau plini de lacrimi. 

Zorile ;l g*sir* pe verand*. (entru a nu o trei pe ?elia+ f*cuse un du< ;noficiul sanitar secundar de la parter <i ;ncercase s* se ;ntind* pe canapea. ;n

ciuda unei ile ;nc*rcate+ a ultimelor ceasuri pline de tensiune+ se sim&eaperfect trea+ tot atât de limpede ca <i noaptea fastuoas* de iunie ;n mode=cep&ional+ aprinse o &igar*. )e c;nd o cunoscuse pe ?elia+ le limitase drasticnum*rul+ ;<i impusese s* nu mai fumee noaptea.  O lini<te ;nalt* st*pânea ;mprejurimileT i se p*rea c* aude sclipitulstelelor+ fo<netul amintirilor...  ... C;nd o cunoscuse pe @igeta+ tocmai i$utise s* se de$arasee de primalui nevast*. u$ )ej+ alt criminal+ dar $*r$at frumos <i jouisseur+ se divor&au<or. ;n câteva luni...  9aricica+ o fat* su$&ire+ sfioas*+ cam g*l$ejit*. Gl o asem*na cu o floarede in. O cunoscuse la o <edin&* #.U.).R.+ o re;ntâlnise dup* pu&in* vreme ;ntrWoe=cursie organiat* de [email protected]...  )umitra<cu surâse amar Ypune-i ai ?eliei de #.U.).R.+ de [email protected].+ de

7R?#... Ca <i cum i-ai vor$i despre dinoauri. ;n fa&a fatului (opular dinC;mpina+ se ;ncinsese o or* Yarnica noastr* &*r*nime+ su$ conducerea eroiceinoastre clase muncitoare.-8 9aricica juca $ine. Gra venit* de la &ar*+ una dinmiile+ ecile.de mii de e=ponente ale acelui masiv import organiat de partid <iguvern ;n vederea industriali*rii for&ate a &*rii.  e prinsese ;n or*+ ;ncercând s*-<i potriveasc* pa<ii dup* ai 9aricic*i.Y#nde lucrei+ tov*r*<ico58Y?a ân*ra @ard*... &es*toare8.  (urta o rocie de stam$* cu floricele <i o $asma legat* su$ p*r+ la ceaf*.;n picioarele care nu cuno<teau nici m*car ca termen de dic&ionar pediciura+avea sandale de piele $*r$*te<ti+ cafenii.  Ciar mai târiu+ când se pricopsiser*+ refua s*-<i cumpere ;nc*l&*mintescump*. e purtau pantofii cu a<a is toc italian+ sco<i de 7rta 9anual*YNu m* las* inima+ Uane. Cum adic* s* calc eu pe 2I de lei58  7<a r*m*sese pân* la urm*. 9odest*+ tâmp*+ incapa$il* s* evoluee.7scensiunea lui+ ;n verticala perfect*+ f*r* accidente o g*sise nepreg*tit*+f*r* suflul necesar pentru a-i &ine tov*r*<ie. )umitra<cu+ receptiv+ oci <iureci agere+ ;ncepuse s* $at* consigna&iile+ se interesa de na&ionalia&ii carevând+ consulta e=per&i+ acii&iona la pre&uri ridicole piese de valoare. (e9aricica n-o t*ia capul de ce cump*r* Uane vecituri+ când mo$ila nou* <ilucioas* de la C*minul ;&i lua ocii. ;n scimp+ era cru&*toare. (este <irauldin secolul al )C-lea a<ternea covor de petece+ un plastic cu $ujori ro<iiferea $latul mesei florentine+ g*tea pe primus+ ne;ndurându-se s* se ating* dearagaul str*lucitor. ;n 1'!4+ )umitra<cu ajunsese la concluia c* o femeie deserviciu ;l va costa pro$a$il mai mult decât nevast*-sa dar sigur+ ;l vaplictisi mai pu&in.  ;n trei luni erau divor&a&i. 7vea <i ai dinaintea ocilor imaginea aceleif*pturi ;nfrânte+ depeiat*+ r*mas* ;n mijloc de uli&* nici de li ora<+ nici&*ranc*+ nici m*car mica maala. 7lea $arem au tupeu+ vor s* parvin*+ sunt$*t*tarnice. tângace ca ;n prima i+ st*tea lâng* cuf*rul preg*tit+ cupermanent proasp*t+ ciorapi apron <i dou* $ilu&e de aur ;n ureci.  YN-am fost destul de iute de picior+ a<a-i5 reai o cr*ias*... ;<i scoseseverigeta su$&ire <i o pusese ;n scrumier* s* nu mai celtui... )e+ a<a o fiicând (artidul..8 Nici pân* ai nu-i preciase inten&ia+ eflemea sau;ndoctrinare im$ecil*+ dar n-o mai v*use niciodat* <i+ acum ;<i d*dea seamaerau ani de când nu se mai gândise la ea.Y7sta cel pu&in+ trase linia )umitra<cu+ n-a fost $elicoas*8. Cipul descompusal @igetei se ;ntoarse ;n noaptea lini<tit* de var* l*$*r&at+ degust*tor.;l atr*seser* ;ns* pe atunci prospe&imea -;nc* nu ;mplinise lo

Page 106: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 106/112

ani- naivitatea proprie vârstei ceea ce asigura+ ;n primul rând+ discre&ie <iapetituri modeste+ noutatea cipului e=otic. e ;ntorsese recent dintr-o misiune;n aponia <i i se p*reae=trem de rafinat* ;n panoplia succeselor+ preen&a uneigei<e fragede. Y;n fond+ ;<i ise+ am profitat amândoi. Gu de candoarea;nceputului+ ea a avut avantaje nevisate8 ;n circumstan&ele date a intrat lafacultate dintr-un foc+ a avut o studen&ie comod*+ f*r* pro$leme financiare+

$ani de $uunar <i ciar mai mult+ iar la a$solvire+ post.imediat ;n Bucure<ti8.  (este toate - <i alt*dat* ar fi âm$it gras - i-am mai f*cut rost de unmocofan cu studii superioare <i dosar $oieresc.  )ar nu se sim&ea prea sigur de el #n gând ;i r*suci inima dureros.Y )ac* s-ar fi ;ntâmplat tot a<a cu ?elia5 7< fi gândit la fel5  ?elia+ âna lui cea $un*... @ândul lui cel luminos... 7runc* &igara cu unvâcnet puternic de degete. Ociul de j*ratec desen* cur$* ;nalt* ;n aer <idisp*ru printre tufele de stânjenei.YCred c* despre mine se poate afirma c* sunt un individ jegos8. 

?elia+ apari&ie diafan* ;n c*ma<* de noapte+ ;<i lipi o$raul de tâmpla lui.R*coarea ;nrourat* a dimine&ii o f*cea s* tremure u<or.- Când m-am treit <i nu te-am g*sit lâng* mine+ m-am speriat. ?ui

)umitra<cu i se umeir* ocii ;<i ridic* $ra&ele <i le ;ncol*cipe la spate dup* gâtul ?eliei. O rug* nea<teptat*+ ivorât* din adâncuri+ - nuse ;ncinase niciodat* - ;i r*s*ri mut pe $ue.  Y)oamne: Nu m* lua prea repede: 9ai las*-m* s* m* $ucur de dragostea ei...8- Ce-ai f*cut5Atefan )umitra<cu ;i s*rut* palma r*coroas*- ot ce s-a putut+ iu$ito. )e dragul t*u...Nelu Ciprian trânti receptorul  - 9i se pare formida$il+ domnule: Nu r*spund: Ori ocupat+ ori nu r*spund: Gposi$il5:)iamandescu ;<i ;ngi&i c*scatul. O$serv* placid -G::  - Ai cic* suntem &ar* civiliat*: ntr*m ;n Guropa... @uvernul face turism+mânc*m raat la trass$ourg+ d*-i cu drepturile omului <i n-avem alvare+domnule: (entru c* practic nu avem:)iamandescu ;<i ridic* picioarele peste $ra&ul fotoliului.- a trage-i tu un discurs electoral+ Nelule:  )ora intr* ;n sufragerie+ &inându-se de mo$ile. (e frunte ;<i legase o$atist* ud*. ;i pocnea capul de durere.  - ot n-a&i prins alvarea5 )oamne: Noaptea asta nu se mai termin*:Ciprian se interes* peste um*r- Ce face aia5 -a&i mai uitat5- 7cum cinci minute ;nc* le maisoilea+ r*spunse )iamandescu.  - )a+ doarme+ spuse )inu co$orând scara interioar*. 7 ras pe pu&in dou*sticle de alcool. Atiu @e-am avut ;n $ar.  )ora ;l privi scurt. Gra livid+ nelini<tit+ vii$il preocupat de o idee alui+ str*in* de tot ce se petrecea acum ;n cas*.  - Gu nu cred c*-i cea mai $un* solu&ie+ o$serv* irginia ridicându-seanevoie.- Care5 se interes* 9anole (aulian.- 7stb+ cu alvarea. Repet+ ne compromitem. e ;ndrept* spre JC+ morm*ind  - Ce m-o fi apucat+ c* doar n-am luat ieri Nefri=. )aci a< li $*r$at+ a<ice c* am prostat*.;n spatele ei+ @ioni f*cu un gest semnificativYG vesel*: Cu fundi&* lascufi&*8.  9an^le o$serva mi<carea <i ;<i co$ora repede privirea YNoi+ $*trânii+ artre$ui s* fim pruden&i. otul se interpretea*+..8  Y#nde dracu6 i-a pus5 se fr*mânta )inu frângându-<i degetele. 7m c*utatpeste tot 7 r*mas s* ian c*r&ile la rând... )oar dac* nu i-a dus la m*-sa...8  7sta constituia ;ns* o simpl* ipote*+ nerealist* dac* o cuno<&eai pe@igeta. Gra fire ascuns* iar ;n materie de $ani+ misterul devenea $lindat Nuspunea niciodat* ce salariu e=act are+ nu sufla un cuvânt despre economiile

Page 107: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 107/112

personaleCiprian a$andon* telefonul- 9ai ;ncerca&i <i voi. 9* duc s*-mi dau cu pu&in* ap* pe fa&*. (e coridor+se ciocni de irginia+ care vor$ea singur*.  - )oarme+ dar p*rerea mea e s* v* mai gândi&i. Când o s* ajunge&i la aniimei continu* ;n sufragerie+ ve&i ;n&elege c* reputa&ia nu se repar* niciodat*-.

- Categoric+ ave&i dreptate+ apro$* ma<inal @;oni )iamandescuP Ocii ;ic*ur* ;ntâmpl*tor asupra nevesti-si. t*tea ;ntr-$poi&ie incomod*+ cu spatele rigid <i mâinile ;n poale+ cu palmele r*sucite ;nsus. (rivea fi= spre fereastr*+ f*r* e=presie. )ealtfel+ nu o dat* se mirase demica frecven&* a clipitului Ninei. #neori+ treceau minute ;ntregi f*r* un singurfluturat de gene ;n neclintirea ei+ p*rea un ta$lou. #n âm$et alunec* pe $uelelui )iamandescu Y?eoaic* odinindu-se...8- Cât s* fie ceasul5  - Cinci jum*tate+ r*spunse Nelu Ciprian <tergându-<i mâinile cu $atista.  (rosoapele (aulienilor ar*tau degust*tor+ dup* cum gre&oas* era toat*am$ian&a din oficiu s*pun cu fire de p*r -p*r dealfel peste tot- gemotoace devat*+ ci$rituri-folosite la cur*&atul urecilor+JC murdar...

Nina se ridic* oftân- 9* duc s* m* r*coresc <i eu pu&in.K Ciprian sci&* câteva mi<c*ri dedemor&ire.  - 7i energie+ domnule: o$serv* )iamandescu. 7cum+ dac* tot sim&i nevoia demi<care+ stinge lampa aia <i ridic* o$lonul Ne sufoc*m aici  #n val de aer proasp*t p*tunse ;n ;nc*pere. ;n lumina cruda a orilor+ravagiile nop&ii erau vii$ile. (rivind-o acum+ nimeni n-ar fi putut afirmadespre )ora c* este de fapt o femeie fermec*toare+ $*trânii p*reau mumifica&iL+<i nici noi *<tilal&i nu ar*t*m mai $ine8+ concise )iamandescu trecândn- <ipalma peste $*r$ia aspr*. Nu-1 avantaja o$raul neras. O <tia f*r* s* se uite ;noglind*.- Ai totu<i ce facem5 ;ntre$* Ciprian. t*m a<a+ toat* iua5- * rog+ scânci 9anole. Nu pleca&?.- (arc* aud un piu - piu: o$serv* irginia.- G de<tept*torul $*iatului. ;l pune ;n fiecare ?. pentru teme. @ioni ;<i;n*$u<i c*scatul  - Gu v-am spus solu&ia: O ;nc*rc*m ;n ma<in* <i o depunem la spital u cespui+ )inule5  - 9i-e a$solut egal Uace&i ce vre&i+ dar nu m* o$liga&i s* pun mâna pe ea.9i-e scâr$*: url* $rusc <i ceilal&i tres*rir*. *rs: ;n&elege&i5:Nina ;i puse mâna pe um*r.- Cuminte+ )inule. G<ti $*r$at ;n toat* firea...  - t: f*cu Ciprian de la fereastr*. (otolr&i-v*. 7 venit pu<tiul <i v* aude.- Cine5 ;ntre$* 9anole+ Cri<an5 -)a.@ioni ;ncepu s* râd*- e ;ntoarce la ore mici. Calc* $ine...- 7 dormit la un coleg+ e=plic* $*trânul. -a permis @igeta.  )e ce s-a sculat a<a devreme5 ;ntre$* a$sent* Nina. (arc* sunt ;n vacant*.  - 7re englea la ora opt... mai tre$uie s* fac* o tem*...asta a fostcondi&ia...  Cri<an se opri mirat ;n pragul sufrageriei. alut* politicos rotindu-<iocii prin ;nc*pere. Gra deprins cu musafirii+ dar ceva ;n atmosfer* ;l f*cea s*intuiasc* faptul neo$i<nuit. (rivirea i se opri la $unicu-s*u+ care ;ncepu s*-<imi<te mâinile agitat.  - 7m avut câ&iva oaspe&i+ nu-i a<a... Ne-am luat cu vor$a... B*iatulse uit* din nou la fiecare. Când o v*u pe )ora ro<i+ ;<i mu<c* $uele <i o$ugi spre camera lui.  - 7i grij* s* n-o tree<ti pe mam*-ta+ spuse irginia dar $*iatul n-o aui.@ionise uit* nedumerit la )inu  - )u-te+ m*+ dup* el <i vr*je<te-i ceva: O g*se<te acolo pe m*-sa legat* caun cârnât <i tu stai ca $legul s*...  Cuvintele i se oprir* pe $ue. Cri<an+ palid+ cu cipul sl*$u& desfigurat de

Page 108: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 108/112

spaim*+ articula greu- 9ama...

;ncise dosarul+ ;<i lu* din mers sacoul <i p*r*si $iroul Y?a urma urmei+ <imâine e o i8.

'. #ltimul nasture 

Cri<an se desprinse din $ra&ele materne ale Ninei <i se refugie lâng*$*trânul (aulian.- Ce are mama+ $unicule5;n cip ciudat+ nu plângea. )oar ocii ;i str*luceau v*paie. (*reau gata s* iafoc <i+ f*r* s* vrei+ ;&i plecai privirea.- Bunicule:... 7 murit mama5...9anole ;i mângâie capul Nu se aflase niciodat* ;ntr-o situa&ie mai grea

- e odine<te+ drag*... 7i s* ;n&elegi tu... )iamandescu se sim&ea perple=.Yh<tia-s ciar to&i ne$uni58- )inule: )u-1 pe *sta micu6 undeva. Nu-i un spectacol pentru el. ân*rul(aulian $âigui r*t*cit-#n6s*-lduc5  Cri<an se ag*&* de $unicu-s*u. 7vea ;n fa&a ocilor o singur* imagine careavea s*-1 urm*resc* toat* via&a+ anuntire pregnant* <i fioroas* despre maic*-sapicioarele deformate+ la$ele cu monturi+ noroi ;ntre degete <i ciorapiiferfeni&i&i Nu v*use niciodat* ceva mai urât. e apropiase tiptil <i ;<i luaseinima ;n din&i ca atunci când se jucau Ycine are curajul s* traversee strada pero<u58 mtinsese degetul ca spre o fiar* adormit*. 7tinsese montul. *use ociisticlo<i+ gura c*scat*...- Zi+ $unicule... 7 murit... de tot5- aci+ puiule+ ;l lini<ti irginia. Nu sunt cestiuni pentru vârsta ta. )ora;<i trecu degetele prin p*rul cleios. (arc* s-ar fi treit din le<in- Nu crede&i c* tre$uie anun&at* (oli&ia5 Ce mai a<tept*m5-

2!!

2!"

  Ciprian se ;nvârtea prin odaie. Uluiera ;nceti<or+ cu mâinile ;n $uunare. e

Page 109: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 109/112

opri $rusc+ $alansându-se pe genuncii &epeni  - Care nai$a a&i licidat-o5 hia vin ;n ma=imum un sfert de or* <i nu maiputem discuta.)iamandescu râse+- e a<tep&i la o m*rturisire complet*5  - C* merita s* crape... Reali* preen&a copilului <i ;ncerc* s* dep*<easc*

momentul re$uie s* <tim ce spunem..  - Nu fi ridicol+ mon ami+ ;l admonesta moale )iamandescu. Cum adic* Ycespunem58 untem complici5 7 fost o cestie premeditat*5)inu se pronun&* sum$ru- Gu <tiu ce s* spun. 7 cr*pat o $estie:- ;n locul t*u+ a< mai reflecta+ surâse @ioni.  Ciprian ;<i frec* $ra&ele+ de parc* ar fi ;ncercat s*-<i pun* sângele ;nmi<care.- C* unul dintre noi e autorele+ nu ;ncape nici o ;ndoial*.- 7sta-i trea$a (oli&iei+ interveni irginia. )e aceea i-am cemat. Ciprian;ngân* ca pentru sine- 9i-ar place s-o <tiu ;naintea lor.  - @reu+ mon cerl o$serv* )iamandescu. o&i ne-am foit prin on*+ <i nu o

dat*+ <i ca s* fim cinsti&i Yto&i am avut cef s-o strângem de gât8. #nul dinnoi a fost mai spontan.)ora ;ncepu din nou s* plâng*- G ;nfior*tor...Ciprian o consol* mecanic  - ;nc* pu&in+ iu$ito... e termin* repede... RevemWtrarmtie te care-1o$seda Care din voi5 7l dracului s* fiu+ dac* pot s*-mi dau seama-  )iamandescu propuse sarcastic - - rage la sor&i...- Nu f* pe de<teptul:  - Ai tu pe sportivul: ;&i pas* de nefericita aia-ca de iua de alalt*ieri -a treit ;n tine ;ns* competi&ia. rei s* fii primul care descoper*... Wo iei;naintea *lorlal&i- Nu tre$uie s* v* certa&i+ cop;i. om <ti la timpul cuvenit. 9anole (aulian;i vedea ca prin cea&*. 9ângâie capul lui @ri<ancare adormise gemuitilâng* el <i se ridic* ;ncet+ ca s* nu-1 treeasc*  YGu <tiu cine... unt singurul care <tie...8. e uit* speriat ;n jur deparc* cineva i-ar fi putut aui gândul <i intr* ;n camera lui Cri<an+ f*cândeforturi s* nu-i lunece ocii spre patYNu i-am aprins nici m*car o lumânare.- o&i ni<te p*gâni:8 6(rivi furi< ;nspate+ aptri pe fereastra descis*. Nu-1 vedea nimeni ;n<fac* iute+ o&e<tede<tept*torul electronic de pe mas* <i-1 $*g* ;n $uunar. ;nainte de a se;ntoarce ;n sufragerie trecu prin odaia lui. #n urlet continuu <i inconfunda$il+din ce ;n ce mai apropiat sfredelea lini<tea alarmând p*s*relele <i câiniicartierului irena poli&iei 

?a pra cinci dup* amia*+ se terminase. (lecaser* to&i poli&ie+ procuror+medic legist+ fotograf - o gr*mad* de oameni care se mi<cau prin cas* cu osiguran&* n*ucitoare+ de parc* s-ar fi aflat la domiciliulpersonal - cadavrul@igetei fusese ridicat.  R*m*seser* doar el <i irginia. (rimul+ cu greu urnit+ fuseie Cri<an.(*rin&ii lui Ulorin consterna&i+ plini de compasiune sc oferiser* s*-1g*duiasc* un timp+ $a ciar s* ia copilul cu ci ta vacan&* ++Oameni groav decumsecade+ nu ;ncape ;ndoial*...8  O luaser* apoi din loc unul. dup* altul+ pe m*sur* ce-<i d*duscuideclara&iile. ;ntâi Ciprienii - )ora total pr*$u<it* la $ra&ul lui N> in.concentrat pân* la crispare asupra mistcralui ncdcPlcgaiT Niim+ ;m$*trâmt* pestenoapte+ dar st*pân* pe ea+ nu uitase s*-<i ii rT6nnir. mndela$*frâi+adresârtfu-tecWa<teptareurtflenuail*cut@oiW i il#l

<i nu de evenimente+ ;<i pierduse r*$darea <i cla=ona de or afar*.  )up* declara&ia lui )inu+ sc*paser* ;n sfâr<it de Yoficiali8. Bine;n&eles+

Page 110: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 110/112

anceta nu se ispr*vise+ cercet*rile a$ia ;ncepuser*+ aveau s* continue cuemo&ii <i tra'as*ri 0reolvi <i mai ales nu clasei un dosar de crim* a<a+ocus-pocus+ asta o <tia <i 9anoleE dar acum se $ucura. #rmau câteva ceasuri+ onoapte ;ntreag* de lini<te Cel pu&in pân* mâine diminea&*+ se putea odini:re$uie s* doarm*+ ;n primul rând+ dar dup* aceea+ gândurile aveau s* serânduiasc* singure+ de la sine...

- 9ai caut* <i tu+ tat*+ spuse )inu ;n loc de r*mas $un.- Ce s* caut5:  - ufletul ei nepieritor: ?a nai$a: Banii:... Grau ;ntr-un port-fard deplastic al$astru cu fermoar.  or$ea precipitat+ nu-<i putea st*pâni mi<c*rile <i pe cipul gal$en+ toatetr*s*turile c*user* spre $*r$ie.- u unde te duci5 se interes* irginia.  - ?a )iamande<t? 9* ouinesc câteva ceasuri. unt frânt 7ici nu suport... 9*;ntorc mai târiu... ;<i i$i cu furie pumnul ;n palma descis* #nde mama ei aputut s*-i ascund*5: 7l dracului s* fiu+ dac*nu fecferfeni&* casaasta:9anole privi ;nfiorat ;n urma lui -Cât de pu&in a iu$it-o:...  B*trânul se ;ntoarse din gr*din*+ târându-<i picioarele. ?a fiecare doi-treipa<i se oprea r*suflând greu+ dar se sim&ea mul&umit. c*pase de ceasornic+

singurul care dovedea... ;ntâi+ se gândise s*-1 ;ngroape+ pe urm*+ ;i venise oidee mai $un*. ;n fa&a casei sta&iona camionul gunoierilor venit s* de<artecontainerele de pe strad*... p*rsese de<tept*torul <i-1 ;nvelise ;ntr-ogaet*... 7runcase pacetul direct ;n gura ma<inii+ a camionului+ sau cum i-o fispunând. Higanii+ ;n n*dejdea vreunui cilipir+ selec&ionau gunoiul ;nainte+când se afla ;nc* ;n pu$ele.Nimeni n-avea s* o$serve dispari&ia ceasului. (oate Cri<an+ darn-o s* dea importan&* am*nuntului. Ai pân* se ;ntoarce $*iatul... YCând tegânde<ti ce simpl*-i cestiunea:-.8 )ac* nu ceilal&i m*car )inu + cunoa<te casatre$uia s*-<i dea seama.K Cri<an se treea greu 9ai avea <i $iceiul s*-<i lasecâte o tern* pentru diminea&a- (arc* acum+ ;n vacan&*+ nu ce la fel cu englea5;i cump*raser* dr*cia asta electronic*+ mai sigur* decât ti$i&elearangelilor.. e treea <i din mor&i Când plecase asear*+ de<i ormea ;necini+ pusese s* sune ca de o$icei+ la cinci <i jum*tate..Ori+ <opti 9anole+ privind o pas*re - rândunic* s* fie5 - care pinteca cerul+dac* @igeta ar mai fi tr*it la cinci <i jum*tate+ ar fi fost 8posi$il ca ceasuls* nu o treeasc*. 9urise deci ;nainte. o&i s-au erindat prin odaie <i aug*sit-o vie. Ai nu min&eau. 7<a o <i l*saser*.  t am l*sat-o <i eu ;n jur de cinci <i un sfert.. ar dup* mine+ doar ea maiintrat.. ot ea a oprit <i de<tept*torul.  e gândea la Nina+ dar ciudat+ nu ca la o criminal*+ cu ompasiune... Uusesejignit* adânc+ dureros+ cum numai o femeie utea fi jignit*... Cedase cine <tiec*rui impuls criminal care ace o$a$il ;n fiecare din noi... #nii sc*p*m teferi+scuti&i de momente e via&* ceie. Nina nimerise ;n mijlocul vârtejului...Uemeile la o anumit* vârst* au momente de iresponsa$ilitate... ;n fond+concise+ ,jfeo persoan* cumsecade <i groav de nefericit*...YGu unul n-am s* vor$esc cu nimeni.. N-am s* spun nimic... (oli&i.i fljs* sedescurce... )umneeu s* ot*rasc*... Bine c* n-a fâcut-o )inu...8 irgiriia+ laoglind*+ gata de plecare ;l lu* ;n primire- #nde ai fost5- 7m luat pu&in aer... e interes* conven&ional Nu mai stai5  - Ce s* mai stau5: 9i-a ajuns. ;l v*u prin oglind* aplec*ndu-sc <i ridicândceva de jos Ce-ai mai g*sit5B*trânul ;i ar*t* un o$iect mic+ str*lucitor- Ce-i aia59anole (aulian âm$i

Page 111: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 111/112

2"I

2"1

- #a nasture... #ltimul nasture...  irginia ;l m*sur* scurt clar ;<i st*pâni consternarea. )e altfel se sim&ea<i prea o$osit* pentru reac&ii incomode.  YBietul 9anolace s-a aarisit ;n fond nu-i de mirare c* n-a reistat..7ui+ ce-i orn*ie ;n cap:... Nasturi: )up* asemenea tragedie8...- Ceam*-mi+ te rog+ un ta=i.  7vea s* se ;ntoarc* acas*. ?a a<ternutul ei+ la scrinul din lemn de m*r+ lafotografia din 1'3I a lui iti ;n mare &inut*+ la emisiuniiT.+ BBC+ la ceaiul dec*tin*. Nu ;ndr*nea s*-<i m*rturiseasc*+ nici m*car ei ;ns*<i+ cât se sim&ea demul&umit*.  Atefan )umitra<cu ;<i privi ceasul. ;nc* o or* pân* la ?ondra. Noroc c*escala nu dura mult+ engleii sunt e=peditivi 7rdea de ner*$dare s* ajung* laNeX-\orQ+ pentru care f*cuse o adev*rat* pasiune. *use mai toate ora<ele mariale Guropei+ fusese ;n Canada <i+ ;ntr-o scurt* viit* la oQio+ dar nic*ieri nuse sim&ise atât de fericit+ de tân*r+ cu sena&ia c* st afl* acas*. )estul deciudat pentru c* ;n general+ oamenii s*ri&i de 4I de ani acuau acelea<i reervefa&* de metropola american* ;i speria+ ;i cople<ea sentimentul de alt* planet*+de Yprea târiu pentru mine. (oate dac* a< fi fost mai tân*r+ m-â< fi adaptat..7<a+ m-a< mul&umi cu (arisul...8)umitra<cu trase cu pl*cere aer ;n piept+ se sim&ea vi$rând de energie. Cem*steXardessa <i tot prin semne+ ca s* n-o treeasc* pe ?elia+ ;i ceru ;nc* unXisQD du$lu. e uit* apoi ;nduio<at la nevast*-sa care respira u<or+ cu mânauitat* ;n mâna lui. teXardessa se reem* de $ar- #n du$lu pentru recinul de acolo... 9ai iute+ c*ci tipu-i ;nsetat. Barmani&al*s* pila de ungii- Uiic*-sa e super$*. Cealalt* surâse strâm$- Mm+ fiic*-sa: 7<a te &ine pe tine tac6tu de mân* când dormi5)umitra<cu sor$i din paar+ regretând o &igar* aprins*. 7r fi ;nsemnat ;ns* s*se mi<te+ s-o deranjee pe ?elia U*r* voie+ gândurile se ;ntoarser* la iua deieri. )oar ieri- (arc* trecuse unanY Namila aia+ muierea cu coad*+ avea pro$a$ilremu<c*ri acum (oate se m*rturisea vreunui pop*+ sau f*cea declara&ii l*cr*moase;ntr-un$irou de poli&ie (roasta nu <tia c* asasinase.+ o moart*. otul sedesf*<urase atât de simplu+ atât de u<or... ...R*m*sese ;n preajma casei.candalul i$ucnit la intrarea . .getei ;n sufragerie putea fi auit <i dinstrad*. Uusese odioas*+ r*nise greu+ nu cru&ase pe nimeni.  ;ncercase atunci dou* certitudini $estia era dispus* s* ajung* <i ;n iad cas*-<i ating* scopul 0un scop cretin+ pe m*sura ei+ adic* s*-1 &in* pe *la ;nlan&uri toat* via&aE iar ;n drumul spre iad avea s* trag* dup* ea cât mai multevictime. hsta era ;ns* un drum pentru care )umitra<cu n-avea nici un fel de

Page 112: Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

7/18/2019 Rodica Ojog Brasoveanu Cutia Cu Nasturi

http://slidepdf.com/reader/full/rodica-ojog-brasoveanu-cutia-cu-nasturi-56979f7f33a2a 112/112

cemare.  e ot*râse ;ntr-o clip*. Uereastra era descis*+ nenorocita drogat*+-legat*+ incapa$il* s* se apere. O sufocase cu perna+ aproape f*r* efort F Cândauise u<a desduându-se+ s*rise ;napoi+ ;n curte ?ipind idul+ se T uitase;n*unint Uemeia mare <i $lond*-se n*pustise ca o fiar* asupra Ypatului 7pucaseperna+ aceea<i pern*+ ap*sând-o cu toat* for&a.

  (este câteva minute+ ;n ma<in*+ cu capul reemat de volan+ fusese cuprins deun râs s*l$atec...  Y)ac* nu-i vreo fraer* sentimental*+ concise )umitra<cu sor$ind ultima;ngi&itur*+ scap* f*r* pro$leme. Oricare dintre indiviii de acolo+ ;i puteauveni c&e ac. @igeta ;i isteriase pe to&i. @enul de dosar care se clasea*...  Gcranul de deasupra ca$inei de pilotaj ;ncepu s* sclipeasc*. teXardessaâm$i fermec*tor ;n microfon+ ;ncercând s* acopere vâjâitul motoarelor.  - ?adies and gentlemen... (este ece minute ateri*m la ?ondl t+ * rug*mstinge&i &ig*rile <i pune&i-v*... Compania de transporturi aeriene... ecit