barbatii sunt niste porci - rodica ojog-brasoveanu sunt niste porci - rodica ojog... · barbatii...

9
c = ul z d 6 d -d H H (J G o O. trl E:t cD- H z h z a H H H FA d >< m - - t ,t t -* a C-?a- €e- * cG) I q..> a - a -" a C-, -l G) a E ;;i5E g I i tl}Eg* I sii€F$-{}i E {f;l*tllri'' $ *$5gi}g$i5g3 kwr

Upload: others

Post on 03-Nov-2019

503 views

Category:

Documents


126 download

TRANSCRIPT

Page 1: Barbatii sunt niste porci - Rodica Ojog-Brasoveanu sunt niste porci - Rodica Ojog... · Barbatii sunt niste porci - Rodica Ojog-Brasoveanu Author: Rodica Ojog-Brasoveanu Keywords:

c= ulz

d6d-dH

H(JGoO.

trlE

:tcD

-Hz

hzaHHHFA

d><m

-- t ,t

t

-*aC-?a-

€e-

*cG)

Iq..>a- a-"

aC

-,

-l G)

aE

;;i5E

g I i tl}Eg* I sii€F

$-{}i E

{f;l*tllri'' $ *$5gi}g$i5g3

kwr

Page 2: Barbatii sunt niste porci - Rodica Ojog-Brasoveanu sunt niste porci - Rodica Ojog... · Barbatii sunt niste porci - Rodica Ojog-Brasoveanu Author: Rodica Ojog-Brasoveanu Keywords:

I

t-.)zxA

.=

l\ rt

f-r o\

t\ \o

al o

6 \o

t H

o\

rf (!

o N

6l +

tfi

€ o

(\l .t

1r) I\. o\

H

Gt t

\o oo o\

ddHdH

Ho.l(\lc{crN

Gl

; t s?J.4P

SE

b

11 )v>u,

oooc.{(,,

(u

&

:d(,dL(tO{

[)&lu

"\,

lroxC'

FN,(,,(l(o(uru

r<Or

(u!

o,ouoC/

Fi

-6c6lo.o6bo(lordo

X(l)q-Udxn).o'uZ

)61

-.os,lud<(i

N

oaoC)

o()c)liruCI

ao

>dN<(ir<uru

>d

U

ua(,)

,*C'

-o>6t

FA

x!-o6!oo.(ldc<

(lkOr

ruC)

Ldo"oo()o

obo

o

Page 3: Barbatii sunt niste porci - Rodica Ojog-Brasoveanu sunt niste porci - Rodica Ojog... · Barbatii sunt niste porci - Rodica Ojog-Brasoveanu Author: Rodica Ojog-Brasoveanu Keywords:

Hotroo.Hts(r>HzFzv)HHE

+

Fd,<tq

;'i3g'H$ "H

J*r,+ifi

*.E "", A

g.H

qE$:{E

H3[tH

B33

EsE

:Ei E

'i*Ei$+

€*s5+

:u €?H

iAE

Eg

; o"*t# H is U

j: q E *

Ef,sf;i; E

E:E

E€i*

g a; sE [ €tE

I j'38 E

:; E

*E# E

E E

=3+

; E

3 si{ E

a E

a E:$i e E

:E

s ;rE; *F

E i : H

i.i g

'E'6.E

:H T

E E

B '^ P

.E.* s <

5 E ? $:$$'i +

* [ttEE

E

= E

E E

S E

A=

S E

ES

S

F-l

&

q)\sp

at\

-. I

I

Page 4: Barbatii sunt niste porci - Rodica Ojog-Brasoveanu sunt niste porci - Rodica Ojog... · Barbatii sunt niste porci - Rodica Ojog-Brasoveanu Author: Rodica Ojog-Brasoveanu Keywords:

HotroAtr]Hcl}HzHzaHHE

:t'

cad,{FA

ig tgBg- :'*-tstgigi { giiigg+

iglffi

EN

o9>

cqI()oFl

oHAod

nlE

Page 5: Barbatii sunt niste porci - Rodica Ojog-Brasoveanu sunt niste porci - Rodica Ojog... · Barbatii sunt niste porci - Rodica Ojog-Brasoveanu Author: Rodica Ojog-Brasoveanu Keywords:

r-l.{Hocoo<F

]E

.lu>HHzC

D

HHh-tqtrta

iii {si.l IiiIt sttiisgtffigtgifii

5AEI

o(/).

&EIooooHAodor{

giEig iE

iiji i-,ilH

-ttEE

gt i fgg

iiiIiIE l,iiiilI ilE

iI [t {iitij I ifi

lii $i iit3I g{I ii ii E

iigiii ffiiI"giBl if

n@I

Page 6: Barbatii sunt niste porci - Rodica Ojog-Brasoveanu sunt niste porci - Rodica Ojog... · Barbatii sunt niste porci - Rodica Ojog-Brasoveanu Author: Rodica Ojog-Brasoveanu Keywords:

Ho€o0.E:I

tswHzEi

zoHHts-

Fq

trF

+ * +

+I if, gi ilqiiit}i$si lfl;if,

*sl gg*; ;I*tg*tiiiigitiiii.igitf3l

ssgggii$i igiii iiglgt ris}i$ iiiggI g

aEt

oC&

dmIoFr

ooHAoEiiiiE

Iiiiiiigis{ iiiEi,iit iiigfi

iItii E

iI g{.Iiiii{ iigE{ I Ig{IIii$1I

Eiigl fI i 1ff iti E

Er iiiB

H

$Et ij utt i{E

Lr

Page 7: Barbatii sunt niste porci - Rodica Ojog-Brasoveanu sunt niste porci - Rodica Ojog... · Barbatii sunt niste porci - Rodica Ojog-Brasoveanu Author: Rodica Ojog-Brasoveanu Keywords:

Hotroo.tr1E

i(r}HzF

rzoHHF

+

m&E

E=

ligiiiiiiiEiIi{E

E{{ +

i EilE

3{i

atno(r}

ctoIooooHAotr

:?1.l*ElrliE

t ; tiii

{Ei=

=

t gtfri ,tEt1: iig L

i[ti= itfii

t.t[titliiiiifittg+i;tititti

*aE lit+

ti!} lgEi}3i{*i^iiB

}: I i Ili5+

gqfie4 E${tgX

i?E+

qi*.,, i EE

E E

5 ir='

r-,1

I.TI

Page 8: Barbatii sunt niste porci - Rodica Ojog-Brasoveanu sunt niste porci - Rodica Ojog... · Barbatii sunt niste porci - Rodica Ojog-Brasoveanu Author: Rodica Ojog-Brasoveanu Keywords:

c-r{Hotroo.tnEi

v>HEr

zoHHEr-

mdr<FOaEI

o(/}.

trcqI(5oF)

ooHAod(o-{

LFt

Page 9: Barbatii sunt niste porci - Rodica Ojog-Brasoveanu sunt niste porci - Rodica Ojog... · Barbatii sunt niste porci - Rodica Ojog-Brasoveanu Author: Rodica Ojog-Brasoveanu Keywords:

O)

r{H()troA.

F]

F{(/}

HzFzg)

HHFF6FA

B ii €f

B-iE

sil iI EisiiIiiiiiB

{ siiIi* 3liiil

aE]

o(r>

lqFIooFl

ooHood

{igfftirigEsi $ltt i+

ti ffi gg tit ti,**I - *B

illggIi3ligi:[Big,,gigi*t i

Ii$l iii# s r iigi tg gg; fliigiiIIiiiisa

@f-{

-.r