viesmann vitocal 222-g/242-g - edith mediaedithmedia.ro/viessmann/proiectare/exemple instalatii...

16
VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G Tip BWT/BWT-M 221.A06 până la A10 Tip BWT/BWT-M 241.A06 până la A10 Exemple de instalaţii selectate 5673 987 RO 1/2015 Exemple de instalaţii

Upload: others

Post on 12-Mar-2021

22 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G - EDITH MEDIAedithmedia.ro/viessmann/proiectare/Exemple Instalatii Vitocal 222 G-… · 1. Vitocal 222-G/242-G, un circuit de încălzire pentru încălzirea

VIESMANN VITOCAL 222-G/242-GTip BWT/BWT-M 221.A06 până la A10Tip BWT/BWT-M 241.A06 până la A10

Exemple de instalaţii selectate

5673 987 RO 1/2015

Exemple de instalaţii

Page 2: VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G - EDITH MEDIAedithmedia.ro/viessmann/proiectare/Exemple Instalatii Vitocal 222 G-… · 1. Vitocal 222-G/242-G, un circuit de încălzire pentru încălzirea

1.

ID: 460508_1404_02

ID: 460508_1404_02, Vitocal 222-G/242-G, un circuit de încălzire pentruîncălzirea aerului admis, un circuit de încălzire cu vană de amestec, pre-parare de apă caldă menajeră (cu aport solar numai la Vitocal 242-G) şiacumulator tampon de agent termic .......................................................... 4

2.

ID: 4605086_1504_07

ID: 4605086_1504_07, Vitocal 222/242/333/343-G, un circuit deîncălzire fără vană de amestec, preparare de apă caldă menajeră (laVitocal 242/343-G şi solar) şi „natural cooling“ .......................................... 10

Cuprins

2 VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G

5673

987

RO

Page 3: VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G - EDITH MEDIAedithmedia.ro/viessmann/proiectare/Exemple Instalatii Vitocal 222 G-… · 1. Vitocal 222-G/242-G, un circuit de încălzire pentru încălzirea

Numerotarea componentelor tehnice şi a conexiunilor electrice

--230V--

-KM-BUS-

--F6--

--F0--

--F8--

--F14--

--212.3--

--211.2--

--211.4--

-2/X3.8;3.9-

2

2

[HF

[YFF

--2/F14--

--2/211.2--

-2/145-

A1

--2/X3.8;3.9--

oR

iE

oE oP

oQ

oW

oE

--2/F14--oEoE

Explicaţia desenelor

VITOCAL 222-G/242-G VIESMANN 3

5673

987

RO

Page 4: VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G - EDITH MEDIAedithmedia.ro/viessmann/proiectare/Exemple Instalatii Vitocal 222 G-… · 1. Vitocal 222-G/242-G, un circuit de încălzire pentru încălzirea

1. Vitocal 222-G/242-G, un circuit de încălzire pentru încălzirea aerului admis, un circuitde încălzire cu vană de amestec, preparare de apă caldă menajeră (cu aport solar numaila Vitocal 242-G) şi acumulator tampon de agent termic

ID: 460508_1404_02

ObservaţiePrepararea apei calde menajere cu aport solar este posibilă numaicu Vitocal 242-G.

Domeniu de utilizareCase pasive şi case unifamiliale cu ventilare controlată a locuinţei cuîncălzirea aerului admis, un circuit de încălzire cu vană de amestecşi preparare de apă caldă menajeră.

Componente principale■ Vitocal 222-G/242-G; tip BWT 221.A / 241.A, cu boiler pentru pre-

parare de apă caldă menajeră integrat şi automatizareVitotronic 200, tip WO1C

■ Distribuţia circuitului de încălzire cu un circuit de încălzire fărăvană de amestec pentru încălzirea aerului admis prin Vitovent300-F şi un circuit cu vană de amestec (prin KM-BUS)

■ Acumulator tampon de agent termic■ Instalaţie solară (opţională, doar cu Vitocal 242-G)

PremiseDebitul minim al pompei de căldură 1 este asigurat prin acumulato-rul tampon de agent termic tP şi prin pompa secundară integrată.Este posibilă utilizarea de pompe de încălzire zQ/uQ reglate pe bazadiferenţei de presiune.

Încălzirea încăperilor cu ajutorul pompei de căldurăDacă temperatura tampon este mai mică decât valoarea nominalăreglată la automatizarea pompei de căldură 2, pompa de căldură1 şi pompa primară integrată pornesc.Pompa de căldură 1 alimentează cu căldură circuitele de încălzireprin intermediul acumulatorului tampon de agent termic tP. Prinautomatizarea pompei de căldură 2 se reglează temperatura pe tura agentului termic şi prin aceasta circuitele de încălzire. Pompa pen-tru circuitul secundar integrată pompează agentul termic în combina-ţie cu un ventil de comutare cu 3 căi fie spre acumulatorul tamponde agent termic tP, fie spre boilerul pentru preparare de apă caldămenajeră.Prin pompele circuitelor de încălzirezQ/uQ se transportă cantităţilenecesare de apă în circuitele de încălzire. Debitul din circuitul deîncălzire se reglează prin deschiderea şi închiderea ventilelor ter-mostatice ale radiatoarelor sau a ventilelor de la distribuitorul decăldură prin pardoseală printr-o automatizare externă a circuitului deîncălzire. Dacă temperatura pe retur depăşeşte valoarea nominalăreglată în automatizare, pompa de căldură 1 şi pompa secundară6 sunt oprite.

Pentru a egaliza diferenţa de energie dintre circuitul primar şi celsecundar, în paralel cu circuitele de încălzire este prevăzut un acu-mulator tampon de agent termic tP. Căldura care nu este preluatăde circuitele de încălzire se acumulează în paralel în acumulatorultampon de agent termic tP. În plus, se obţine astfel o durată marede funcţionare a pompei de căldură 1. În cazul perioadelor de întrerupere efectuate de furnizorul de electri-citate, circuitele de încălzire se alimentează cu căldură de la acumu-latorul tampon de agent termic tP.

Prepararea de apă caldă menajeră cu pompa de căldurăÎncălzirea de apă menajeră cu pompa de căldură 1, în starea delivrare, are prioritate faţă de încălzire.Solicitarea încălzirii se realizează prin intermediul senzorului de tem-peratură din acumulator şi automatizarea pompei de căldură 2.Automatizarea pompei de căldură 2 comandă pompa secundarăintegrată 6 în combinaţie cu comutatorul cu 3 căi integrat, iar, laVitocal 242, pompa de încărcare a acumulatorului.Temperatura pe tur este mărită de sistemul de reglaj la valoareanecesară pentru prepararea apei calde menajere.Dacă valoarea reglată a temperaturii apei calde menajere estedepăşită, automatizarea pompei comută, prin intermediul comutato-rului cu 3 căi „Încălzire/Preparare a.c.m.“, turul circuitului de încălzirela circuit de încălzire.Cu preparatorul instantaneu de apă caldă 4 se poate obţine omărire a temperaturii pe tur la > 60 °C.

Preparare de apă caldă menajeră cu aport solar (numai la Vito-cal 242-G)Încălzirea boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră folosindcolectorul solar se realizează dacă diferenţa de temperatură dintresenzorul de temperatură la colector eT şi senzorul inferior integratpentru temperatura apei calde menajere din acumulator depăşeştediferenţa de temperatură reglată la automatizare. Automatizareapompei de căldură 2 acţionează pompa circuitului solar eE din sis-temul Solar-Divicon eW. În cazul în care valoarea reală este mai mică decât diferenţa de tem-peratură, automatizarea decuplează pompa circuitului solar eE.

ObservaţieAceastă schemă este un exemplu principial de instalaţie! Pen-tru proiectarea specifică a exemplelor de utilizare consultaţidocumentaţia de proiectare respectivă!

ID: 460508_1404_02

4 VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G

1

5673

987

RO

Page 5: VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G - EDITH MEDIAedithmedia.ro/viessmann/proiectare/Exemple Instalatii Vitocal 222 G-… · 1. Vitocal 222-G/242-G, un circuit de încălzire pentru încălzirea

Setările necesare ale parametrilor

ID: 460508_1404_02Parametru Valoare Funcţie7000 6 Cu circuit de încălzire A1/CÎ1, M2/CÎ2, boiler pentru preparare de apă caldă menajeră7A00 3 Modul de automatizare solară, tip SM1C002 2 Pompă pentru circuit solar cu turaţie reglabilă cu comandă PWM7D00 1 Deblocare Vitovent 300-F7D02 1 Deblocare registru hidraulic încălzire adăugată

Schema de instalare hidraulică ID: 460508_1404_02

--2/

F4--

--2/212.2--

--76/52--

--76/20--

--76/20----76/2--

-150/145-

M2

--2/

F0--

KW

WW

--31

/6--

----31/24--

-2/212.3-

--31

/24-

-

A1

--F0

----

F4--

--X

18--

--14

5--

--X

3.3;

3.4-

---

X3.

8;3.

9--

--21

1.3-

---

212.

2--

--21

2.3-

---

230V

--

--14

5--

--14

5--

--14

5--

--14

5--

--2-

---

145-

-

--23

0V--

--20

----

52--

P1

--2/

X3.

8;3.

9--

P1

--23

0V--

--24

--

--14

5--

--5-

---

6--

--31/5--

15--2/X3.3;3.4--

/-150/145-/

30

35

32

33

11

12

13

142

1 4

22

3

29

31

61

72

71

74

73

70

75

76

15275 152

34

2862

63

60

50

52

8

9

150

Indicaţie: Această schemă este un exemplu de bază fără dispozitive de blocare şi de siguranţă. Ea nu înlocuieşte proiectarea de specialitatela faţa locului.

ID: 460508_1404_02 (continuare)

VITOCAL 222-G/242-G VIESMANN 5

5673

987

RO

1

Page 6: VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G - EDITH MEDIAedithmedia.ro/viessmann/proiectare/Exemple Instalatii Vitocal 222 G-… · 1. Vitocal 222-G/242-G, un circuit de încălzire pentru încălzirea

Aparate necesare

ID: 4605008_1404_02Poz. Denumire Nr. com. Generator de căldură 1234

8

Pompă de căldură, tip compact, Vitocal 222-G/242-G, tip BWT 221.A/241-A cu:– automatizare integrată– Senzor de temperatură exterioară ATS– Preparator instantaneu de apă cală menajeră– Pompă agent primar– Pompă pentru agentul secundar– Ventil de comutare cu 3 căi „încălzire/preparare apă caldă menajeră“– Pompă de încărcare a acumulatorului (doar 242-G)– Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră/sistem de acumulare de apă caldă menajeră– Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler– Elemente de siguranţă

vezi lista de preţuri Viess-mannSet de livrare poz. 1Set de livrare poz. 1Set de livrare poz. 1Set de livrare poz. 1Set de livrare poz. 1Set de livrare poz. 1Set de livrare poz. 1Set de livrare poz. 1Set de livrare poz. 1Set de livrare poz. 1

9 Vas de expansiune circuit de încălzire vezi lista de preţuri Viess-mann

Circuit primar qQ Pachet de accesorii pentru agentul primar ZK00 300qW Presostat circuit primar 9532 663qE Distribuitori de agent primar pentru sonde geotermale/colectori geotermali vezi lista de preţuri Viess-

mannqR Sondă geotermală/colector geotermal asigurat de beneficiar Preparare de apă caldă menajeră wP Set de racordare cu pompă de recirculare a apei calde menajere ZP 7440 932 Preparare de apă caldă menajeră cu instalaţie solară wI Termostat de siguranţă STB 7506 168wO Vas de expansiune circuit solar vezi lista de preţuri Viess-

manneP Colector solar vezi lista de preţuri Viess-

manneQ Modul de automatizare solară, tip SM1 7429 073eW Solar-Divicon, tip PS10 cu modul de automatizare solară integrat, tip SM1 eQ

sauZ012 016

Solar Divicon, tip PS20 fără reglaj cu modul de automatizare solară separat, tip SM1 eQ Z012 027eE Pompă circuit solar Set de livrare poz. 32eR Senzor pentru temperatura apei calde menajere din acumulator SOL Set de livrare poz. 31eT Senzor de temperatură la colector KOL Set de livrare poz. 31eZ Set de recirculare termostatic (la alimentarea a.c.m. cu recirculare)

alternativZK01 284

Automat termic de amestec (la alimentare a.c.m. fără recirculare) 7438 940 Acumulator tampon de agent termic tP Acumulator tampon de agent termic vezi lista de preţuri Viess-

manntW Senzor pentru temperatura din acumulatorul tampon PTS 7438 702 Circuit de încălzire A1/CÎ1 zP Circuit de încălzire pentru încălzirea aerului admis prin intermediul Vitovent 300-F vezi lista de preţuri VitosetzQ Pompă circuit încălzire vezi lista de preţuri Viess-

mannzW Dispozitiv hidraulic de încălzire ulterioară 7502 405zE Dispozitiv electric de încălzire preliminară (opţional) 7514 771 Circuit de încălzire cu vană de amestec M2/CÎ2 iP Circuit de încălzire prin pardoseală vezi lista de preţuri VitosetiQ Pompă circuit încălzire asigurat de beneficiariW Circuit de încălzire cu vană de amestec cu 3 căi vezi lista de preţuri Viess-

manniZ Set de extensie pentru vana de amestec cu 7301 063iWiE

– Servomotor pentru vana de amestec– Senzor de temperatură pe tur VTS

Set de livrare poz. 86Set de livrare poz. 86

sau iZ Set de extensie pentru vana de amestec cu 7301 062iE – Senzor de temperatură pe tur VTS Set de livrare poz. 86iW Servomotor pentru vana de amestec vezi lista de preţuri VitosetiR Termostat pentru limitarea temperaturii maxime pentru încălzirea prin pardoseală – Variantă ca termostat imersat

– Variantă ca termostat aplicat7151 7287151 729

ID: 460508_1404_02 (continuare)

6 VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G

1

5673

987

RO

Page 7: VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G - EDITH MEDIAedithmedia.ro/viessmann/proiectare/Exemple Instalatii Vitocal 222 G-… · 1. Vitocal 222-G/242-G, un circuit de încălzire pentru încălzirea

ID: 4605008_1404_02Poz. Denumire Nr. com. Accesorii qBP Distribuitor de KM-BUS (în cazul în care există mai mult de un participant la KM-BUS) 7415 028qBQ Receptor de semnale radio 7450 563zT/uT Telecomenzi - Vitotrol 200A Z008 341 - Vitotrol 300B Z011 411qBW Alternativ la telecomenzile cu fir pot fi utilizate următoarele accesorii radio: – Bază radio B

– Telecomandă radio Vitotrol 200 RF– Telecomandă radio Vitotrol 300 RF B– Senzor de temperatură exterioară comandat radio– Repeater comandat radio

Z012 501Z011 219Z012 499 / Z0125007455 2137456 538

qBI Modul de comunicare LON 7172 173qBO Vitocom 100, tip GSM 2 Z011 396 / Z011 388qNP Vitocom 100, tip LAN 1 cu modul de comunicare Z011 224qNQ Vitocom 200, tip LAN 2 cu modul de comunicare Z011 390

ID: 460508_1404_02 (continuare)

VITOCAL 222-G/242-G VIESMANN 7

5673

987

RO

1

Page 8: VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G - EDITH MEDIAedithmedia.ro/viessmann/proiectare/Exemple Instalatii Vitocal 222 G-… · 1. Vitocal 222-G/242-G, un circuit de încălzire pentru încălzirea

Schema electrică de instalare

230

V/ 5

0 H

z

212.2

X2.NX1. UP A1

212.3

X2.NX1. ZP

X1.1X2.1X3.18

230 V/ 50 HzNL1

X3.8X1. 230 V; 0,5 AX3.9

<16A

100 W

50 W

211.3

L3N

L2L1

1373/N/PE400 V/ 50 Hz

136

X2.N224.4

Joas

ă te

nsiu

ne

F4 PTS

12

145

230 V/ 50 Hz

NTC 10 kΩ

CÎ A1/M2

F0

ATSNTC 10 kΩ

12

3

X18

LON /

40

40A

145 34

20

52

2 12

N

L

UP M2

VTS M2

M1~

2

HK M2

M2

12

L

N

21

145

145

Distribuitor de KM-BUS

145

145

STB

KOL

SOL

L

N

L

N

34

12

145

40

24

22

6

5

12PWM

SM1

34

127

10

12

L

N

UP

230 V/ 50 Hz

230 V/ 50 HzNL

/

M1~

M1~

L

N

NM1~

1

32

1

32

1

32

1

32

M1~

2

2 31

76

158

150

74

12

61

22

4

33

28

35

34

71

72

73

7565

52

3

60

151

161160

159

ID: 460508_1404_02

ObservaţiePreparatorul instantaneu de agent termic 4 este racordat dinfabrică!

ID: 460508_1404_02 (continuare)

8 VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G

1

5673

987

RO

Page 9: VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G - EDITH MEDIAedithmedia.ro/viessmann/proiectare/Exemple Instalatii Vitocal 222 G-… · 1. Vitocal 222-G/242-G, un circuit de încălzire pentru încălzirea

Alimentare de la reţea preparator instantaneu de agent termic

N1

1 / N / PE230 V/ 50 Hz

N1N1

L1

4

L1

L1

3 / N / PE400 V/ 50 Hz

N

L2

4

L3

L1

230 V

400 V

Alimentare de la reţea preparator instantaneu de agent termic

ID: 460508_1404_02

ObservaţieLa racordarea la reţea a preparatorului instantaneu de agent termic230 V trebuie îndepărtate punţile.

ID: 460508_1404_02 (continuare)

VITOCAL 222-G/242-G VIESMANN 9

5673

987

RO

1

Page 10: VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G - EDITH MEDIAedithmedia.ro/viessmann/proiectare/Exemple Instalatii Vitocal 222 G-… · 1. Vitocal 222-G/242-G, un circuit de încălzire pentru încălzirea

2. Vitocal 222/242/333/343-G, un circuit de încălzire fără vană de amestec, preparare deapă caldă menajeră (la Vitocal 242/343-G şi solar) şi „natural cooling“

ID: 4605086_1504_07

ObservaţiePrepararea apei calde menajere cu aport solar este posibilă numaicu Vitocal 242/343-G.Pentru fiecare kW al puterii pompei de căldură este necesar unvolum al instalaţiei de minim 3 litri.Schema nu este indicată pentru Vitocal 333-G NC.

Domeniu de utilizareCasă unifamilială cu sistem de încălzire prin pardoseală şi necesarde răcire.

Componente principale■ Vitocal 222/242/333/343-G, tip 222.A / 242.A / 331.B / 343.B cu

boiler pentru preparare de apă caldă menajeră integrat şiVitotronic 200, tip WO1C

■ Distribuitor cu circuit de încălzire fără vană de amestec■ Răcire cu NC Box■ Instalaţie solară (opţională, doar cu Vitocal 242/343-G)

PremiseLa sistemele de încălzire fără acumulator tampon de agent termic,trebuie montată o supapă de preaplin la punctul cel mai îndepărtat alpompei, pentru ca cantitatea de căldură generată la funcţionarea petermen minim a pompei să poată fi transmisă.Pentru aceasta este necesar un volum pe conductă de min. 3 litri perkW putere, în cazul consumatorilor cu circuit închis. Opţional, existăposibilitatea măririi volumului prin integrarea unui tampon pe retur.Pentru informaţii privind dimensionarea, vezi instrucţiunile de proiec-tare.

Încălzirea încăperilor cu ajutorul pompei de căldurăDacă valoarea efectivă măsurată la senzorul de temperatură peretur al circuitului secundar este mai mică decât valoarea nominalăsetată prin automatizare 2, pompa de căldură 1 şi pompa pentruagentul primar integrată intră în funcţiune.Pompa de căldură 1 alimentează cu căldură circuitul de încălzire.Prin automatizarea pompei de căldură 2 se reglează temperaturape tur a agentului termic şi prin aceasta circuitul de încălzire. Pompapentru circuitul secundar integrată pompează agentul termic în com-binaţie cu un ventil de comutare cu 3 căi fie spre circuitul deîncălzire, fie spre boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră.Debitul în circuitul de încălzire se reglează prin deschiderea şi închi-derea ventilelor de la distribuitorul încălzirii prin pardoseală. Dacătemperatura pe retur depăşeşte valoarea nominală reglată la auto-matizare, pompa de căldură 1 şi pompa primară integrată suntoprite.

Prepararea de apă caldă menajeră cu pompa de căldurăÎncălzirea de apă menajeră cu pompa de căldură 1, în starea delivrare, are prioritate faţă de încălzire.Solicitarea de încălzire se realizează prin senzorul integrat pentrutemperatura apei calde menajere din acumulator şi prin automatiza-rea care acţionează pompa integrată pentru agentul secundar în sis-temul de acumulare de apă caldă menajeră în combinaţie cu ventilulde comutare cu 3 căi şi, după caz, la Vitocal 242/343-G pompa deîncărcare a acumulatorului.Temperatura pe tur este mărită de sistemul de reglaj la valoareanecesară pentru prepararea apei calde menajere.Dacă valoarea reglată a temperaturii apei din boiler este depăşită,automatizarea pompei comută, prin intermediul comutatorului cu 3căi „Încălzire/Preparare a.c.m.“, turul agentului termic la circuit deîncălzire.Cu preparatorul instantaneu de apă caldă 4 se poate obţine omărire a temperaturii pe tur la > 65 °C

Preparare de apă caldă menajeră cu aport solar(numai la Vitocal 242/343-G)Încălzirea boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră folosindcolectorul solar se realizează dacă diferenţa de temperatură dintresenzorul de temperatură la colector eT şi senzorul inferior integratpentru temperatura apei calde menajere din acumulator depăşeştediferenţa de temperatură reglată la automatizare. Automatizareapompei de căldură 2 acţionează pompa circuitului solar eE din sis-temul Solar-Divicon eW. În cazul în care valoarea reală este mai mică decât diferenţa de tem-peratură, automatizarea decuplează pompa circuitului solar eE.

Funcţia de răcire „natural cooling“Folosind NC-Box oP (accesoriu), se poate realiza răcirea clădirii prinintermediul pompei de căldură. Dacă temperatura exterioarădepăşeşte temperatura limită de răcire reglabilă la automatizare 2,automatizarea 2 deblochează funcţia de răcire „natural cooling“.Aceasta duce la activarea componentelor NC-Box oP. Pompele cir-cuitului de răcire oW şi oR funcţionează continuu. NC-Box cu vanăde amestec parcurge o caracteristică de răcire. Vana de amestec depe circuitul agentului primar asigură folosirea sursei primare conti-nuu, conform necesităţii.Monitorizarea punctului de rouă este asigurată de comutatorul deumiditate oE (set de livrare NC-Box).

ObservaţieTrebuie izolate etanş la difuziunea vaporilor de apă toate conductelela care temperatura apei reci poate scădea sub punctul de rouă.Robineţii de la distribuitorul circuitului de încălzire sunt deschişi, latrecerea pe răcire, de către modulul de racordare Încălzire/Răcire zUpentru încălzirea prin pardoseală.

ObservaţieAceastă schemă este un exemplu principial de instalaţie. Pentruproiectarea specifică a exemplelor de utilizare consultaţi docu-mentaţia de proiectare respectivă.

ID: 4605086_1504_07

10 VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G

2

5673

987

RO

Page 11: VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G - EDITH MEDIAedithmedia.ro/viessmann/proiectare/Exemple Instalatii Vitocal 222 G-… · 1. Vitocal 222-G/242-G, un circuit de încălzire pentru încălzirea

Setările necesare ale parametrilor

ID: 4605086_1504_07Parametru Valoare Funcţie7000 2 Cu circuit de încălzire A1/HK1, boiler pentru preparare de apă caldă menajeră (starea de

livrare)7A00 3 Modul de automatizare solară, tip SM17100 2 "natural cooling" NC-Box cu vană de amestec7101 1 Răcirea prin circuitul de încălzire A1/CÎ17103 180 temperatura min. de răcire pe turC002 2 Pompă pentru circuit solar cu turaţie reglabilă cu comandă PWM2003 1 Telecomandă Vitotrol 200A sau 300B pentru circuitul de încălzire A1/CÎ1 activat

Schema de instalare hidraulică ID: 4605086_1504_07

P1

--2/

X3.

8;3.

9--

P1

--X

3.8;

3.9-

---

211.

2--

--21

1.5-

---

212.

3--

--23

0V--

--F0

----

F14-

---

145-

-

--2/211.2--

--2/F0--

--31

/6--

----31/24--

--2/F14--

--90/X4.1;2--

--2/

211.

5--

--150/145--

--14

5--

--14

5--

--14

5--

--14

5--

A1

--31/24--

--23

0V--

--24

----

5--

--6-

-

--31/5--

--23

0V--

--R

1-6-

---

2/21

1.5-

-

--67/R1-6-- /

KW

WW

--2/212.3--

31

30

35

32

33

29

13

14

11

12

1

42

28

34

3

8

9

60

63

64

93

96

68

67 150

90

95 94 92 91

65 152

22

36

10

Indicaţie: Această schemă este un exemplu de bază fără dispozitive de blocare şi de siguranţă. Ea nu înlocuieşte proiectarea de specialitatela faţa locului.

ID: 4605086_1504_07 (continuare)

VITOCAL 222-G/242-G VIESMANN 11

5673

987

RO

2

Page 12: VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G - EDITH MEDIAedithmedia.ro/viessmann/proiectare/Exemple Instalatii Vitocal 222 G-… · 1. Vitocal 222-G/242-G, un circuit de încălzire pentru încălzirea

Aparate necesare

ID: 4605086_1504_07Poz. Denumire Nr. com. Generator de căldură 1234

8

Aparatul compact cu pompă de încălzire Vitocal 222/242/333/343-G cu:– Automatizare integrată– Senzor de temperatură exterioară ATS– Preparator instantaneu de apă cală menajeră– Pompă agent primar– Pompă pentru agentul secundar– Ventil de comutare cu 3 căi „încălzire/preparare apă caldă menajeră“– Pompă de încărcare a acumulatorului (doar 242/343-G)– Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră– Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler– Elemente de siguranţă

vezi lista de preţuri Viess-mannSet de livrare poz. 1Set de livrare poz. 1Set de livrare poz. 1Set de livrare poz. 1Set de livrare poz. 1Set de livrare poz. 1Set de livrare poz. 1Set de livrare poz. 1Set de livrare poz. 1Set de livrare poz. 1

9 Vas de expansiune circuit de încălzire vezi lista de preţuri Viess-mann

qP Vitocell 100-W, tip SVP, alb, pentru respectarea timpului minim de funcţionare (opţional) Z0103 071 Circuit primar qQ Pachet de accesorii pentru agentul primar ZK00 300qW Presostat circuit primar 9532 663qE Distribuitori de agent primar pentru sonde geotermale/colectori geotermali vezi lista de preţuri Viess-

mannqR Sondă geotermală/colector geotermal asigurat de beneficiar Preparare de apă caldă menajeră wP Set de racordare cu pompă de recirculare a apei calde menajere ZP 7440 932 Preparare de apă caldă menajeră cu instalaţie solară wI Termostat de siguranţă STB 7506 168wO Vas de expansiune circuit solar vezi lista de preţuri Viess-

manneP Colector solar vezi lista de preţuri Viess-

manneQ Modul de automatizare solară, tip SM1 7429 073eW Solar-Divicon, tip PS10 cu modul de automatizare solară integrat, tip SM1 eQ

sauZ012 016

Solar Divicon, tip PS20 fără reglaj cu modul de automatizare solară separat, tip SM1 eQ Z012 027eE Pompă circuit solar Set de livrare poz. 32eR Senzor pentru temperatura apei calde menajere din acumulator SOL Set de livrare poz. 31eT Senzor de temperatură la colector KOL Set de livrare poz. 31eZ Set de recirculare cu termostat, pentru pompa de recirculare

sauZK01 284

Automat de amestec cu termostat, fără pompă de recirculare 7438 940 Circuit de încălzire/răcire fără vană de amestec A1 zP Circuit de încălzire prin pardoseală/circuit de răcire vezi lista de preţuri VitosetzE Supapă diferenţială de presiune asigurat de beneficiarzR Termostat pentru limitarea temperaturii maxime pentru încălzirea prin pardoseală – Variantă ca termostat imersat

– Variantă ca termostat aplicat7151 7287151 729

zT Telecomenzi – Vitotrol 200A

– Vitotrol 300BZ008 341Z011 411

qBW Alternativ la telecomenzile cu fir pot fi utilizate următoarele accesorii radio: – Bază radio B

– Vitotrol 200 (participant la KM-BUS / participant radio)– Telecomandă radio Vitotrol 200 RF– Telecomandă radio Vitotrol 300 RF B– Repeater comandat radio

Z012 501vezi lista de preţuri Viess-mannZ011 219Z012 499 / Z0125007456 538

zU Modul de racordare cu reglarea individuală a spaţiilor pentru încălzire/răcire cu logica pompelor 7247 845zI Termostat de ambianţă pentru montaj aparent pentru încălzire/răcire RTR-E 6726 7247 853zO Servomotor TS 5.11/230 (închis fără curent, fire inversabile)

sau7373 722

Servomotor TS+ 5.11/230 (închis fără curent, fire inversabile) 7419 860

ID: 4605086_1504_07 (continuare)

12 VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G

2

5673

987

RO

Page 13: VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G - EDITH MEDIAedithmedia.ro/viessmann/proiectare/Exemple Instalatii Vitocal 222 G-… · 1. Vitocal 222-G/242-G, un circuit de încălzire pentru încălzirea

ID: 4605086_1504_07Poz. Denumire Nr. com. Funcţie de răcire „natural cooling“ (NC) oP NC Box cu vană de amestec ZK01 836oQ Ventil de comutare cu 3 căi Set de livrare poz. 90oW Pompă secundară circuit de răcire Set de livrare poz. 90oE Comutator de umiditate Set de livrare poz. 90oR Pompă circuit de răcire primar Set de livrare poz. 90oT Vană de amestec pentru răcire pe circuitul primar/Servomotor pentru vana de amestec Set de livrare poz. 90oZ Senzor de temperatură pe tur VTS NC 7426 463 Accesorii qBP Distribuitor de KM-BUS (în cazul în care există mai mult de un participant la KM-BUS) 7415 028qBQ Receptor de semnale radio 7450 563qBI Modul de comunicare LON 7172 173qBO Vitocom 100, tip GSM2 Z011 396 / Z011 388qNP Vitocom 100, tip LAN1 cu modul de comunicare Z011 224qNQ Vitocom 200, tip LAN2 cu modul de comunicare Z011 390

ID: 4605086_1504_07 (continuare)

VITOCAL 222-G/242-G VIESMANN 13

5673

987

RO

2

Page 14: VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G - EDITH MEDIAedithmedia.ro/viessmann/proiectare/Exemple Instalatii Vitocal 222 G-… · 1. Vitocal 222-G/242-G, un circuit de încălzire pentru încălzirea

Schema electrică de instalare

230

V/ 5

0 H

z

211.2

X2.NX1. UP A1

212.3

X2.NX1. ZP

136

L3N

L2L1

137

3/N/PE400 V/ 50 Hz

X1.1X2.1X3.18

230 V/ 50 HzNL1

X3.8X1. 230 V; 0,5 AX3.9

<16A

130 W

50 W

X2.N

211.3

224.4

16A

A

B

20

Joas

ă te

nsiu

ne

VTS NCF14

12

145

F0

ATSNTC 10 kΩ

12

3

LON /

21 HK A1

KM-BUS

145

145

Distribuitor de KM-BUS

145

211.5

X2.NX1.

N

L1Modul NC

NTC 10 kΩ

145

145

X4.2

X4.1

X2.4X5.X2.3

X2.2X5.X2.1

Modul NC

230 V/ 50 HzN

L1

211.5 N

L1

12

FAS

STB

KOL

SOL

L

N

L

N

34

12

145

40

24

22

6

5

12PWM

SM1

34

127

10

12

L

N

UP

230 V/ 50 Hz

145

AM

/

M1~

M1~

1

32

1

32

1

32

1

32

M1~

1

32

150

158

2

2

2

31

64

12

2

67

22

4

33

28

35

34

3

96

2

93

65

151

161160

152

159

ID: 4605086_1504_07

ID: 4605086_1504_07 (continuare)

14 VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G

2

5673

987

RO

Page 15: VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G - EDITH MEDIAedithmedia.ro/viessmann/proiectare/Exemple Instalatii Vitocal 222 G-… · 1. Vitocal 222-G/242-G, un circuit de încălzire pentru încălzirea

ObservaţiePreparatorul instantaneu de agent termic 4 este deja montat şi racordat la reţeaua electrică!

Racord de comutare circuit de încălzire/răcire „Încălzire / Răcire“ prin modulul de comandă

AM încălzire/răcire

R6

211.5

21

3456789

cdef

230 V/ 50 Hz

35

21NN

RF

TE

M1~ STA

M1~ STA

RTH

R1

2

68

69

69

67

ID: 4605086_1504_07

L1

1 / N / PE230 V/ 50 Hz

F1T6,3A

18 L1

N

Bornă de racordare la reţea pentru automatizarea pompei de căldură

Racordarea la reţea a compresorului 400 V

L33 / PE400 V, 50 HzL3

N

L1L1

L2 L2

2

< 16A

ID: 4605086_1504_07

N

1 / N / PE230 V/ 50 Hz

NN

L1

L1

L1

N1

N1N1

L1

L1

L1

PE

PE

ID: 4605086_1504_07

Alimentare de la reţea a preparatorului instantaneu de agent termic230 V (doar pentru Vitocal 222-G/242-G)

3 / N / PE400 V/ 50 Hz

N

L2

L3

L1

N2

L2

L3

L1

N3

N1

PE

PE

ID: 4605086_1504_07

Alimentare de la reţea preparator instantaneu de agent termic400 V

ID: 4605086_1504_07 (continuare)

VITOCAL 222-G/242-G VIESMANN 15

5673

987

RO

2

Page 16: VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G - EDITH MEDIAedithmedia.ro/viessmann/proiectare/Exemple Instalatii Vitocal 222 G-… · 1. Vitocal 222-G/242-G, un circuit de încălzire pentru încălzirea

16 VIESMANN VITOCAL 222-G/242-G

5673

987

RO

Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

Viessmann S.R.L.RO-507075 GhimbavBraşovE-mail: [email protected]