rebel - cdn4. rebel - john... · pdf fileb john grisham ceilalli ceteleni, altfel...

Click here to load reader

Post on 11-Nov-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JOHNGRISHAM

  AVOCATI]LREBEL

  rrfr

 • Cr-rpnrNs

  Partea intiiSFIDARE. ........ 5Partea a doua

  CAMERADEDISTMCTIE . ....8sPartea atreiapolrTr$Trr nAznowIcl. ........ ... .... . .. . 131Partea a patra

  SCHIMBUL ....223Partea a cincea

  LEGEA U-HAUL .... ....281Partea a $aseaiN1rmcnnrA.... ....343

 • Numele meu este Sebastian Rudd 9i, cu toate cd sunt cunoscut.a un fel de justifiar, n-o si-mi vedefi numele scris nici pe panouripublicitare, nici pe b[ncile din staliile de autobuz gi nici in Pagini.luril. Nu pl[tesc ca si mi vadi oamenii la televizor, degi mi aflu.Ies acolo. Numirul meu nu se afld in nicio carte de telefon. N-amun birou ca toli avocafii. Port arm[, legal, pentru c5' numele gi fafa:rea atrag atenlia unor oameni care, la rAndul lor, delin arme gi nuEzita si le intrebuinleze. Locuiesc singur, de obicei dorm singur si:-am rlbdarea qi capacitatea de inlelegere necesare pentru a men--:ne rela(ii de prietenie. |ustilia este viafa mea, intotdeauna solici-:anta gi doar rareori oferind satisfaclie. Aq numi-o o ,,amantleeloasi", a;a cum bine a definit-o cAndva o persoani al cdrei nume* de mult uitat. E mai mult ca o nevasti tiranic[ ce controleazd:anii. Nu existi nicio sclpare.

  in ultima vreme, md v[d nevoit si dorm in camere ieftine de

  =otel pe care le schimb siptimAnal. Nu incerc si economisesclani, ci doar si rimin in viafi. Sunt mulli oameni care ar vreaii mi omoare chiar acum gi cAliva dintre ei au fost destul de,,:'cali. Cdnd urmezi Dreptul, nu te inva[i c6, la un moment dat,:.: roli trezi aplrdnd o persoand acuzati de o crimi oribili, iar

 • B JOHN GRISHAMceilalli ceteleni, altfel pagnici, se simt obligali si pun[ mAna pearme gi s5' ameninle ci-i omoarl pe acvzat, pe avocatul lui gichiar gi pe judecitor.

  Dar am mai fost ameninlat. Vine la pachet cu rolul de avocat alcelor pierduli, o subspeciahzare a meseriei pe care am ajuns s-o fac,

  mai mult sau mai pulin, din intAmplare in urmd ctJzece ani. Cindam terminat Dreptul, nu erau prea multe locuri. Fir[ prea maretragere de inimd, am acceptat un post cu jumdtate de normi incadrul Biroului de apirare din oficiu al Primiriei. De acolo, amajuns la o firm[ mici gi firl profit care se ocupa doar de apiLrareapenal6. DupI cAliva ani, firma a dat faliment, iar eu eram pe contpropriu, pe strada' cu mulli altii, dand din coate si fac un ban.

  Am devenit cunoscut datoriti unui caz. Nu pot afirma ci amajuns faimos, serios, cum si spui ci un avocat este faimos intr-unorag cu un milion de oameni? Mulli se cred faimoEi. ZAmbesc pepanouri publicitare in timp ce se roagd si ajungi la sapl de lemn gise fudulesc in clipuri publicitare, la televizor, avAnd aerul ci sunt cuadevirat ingrijorafi de necazurile tale, dar fiind nevoi[i s6-gi pl[-teasci singuri publicitatea. Nu e gi cazul meu.

  Schimb motelurile ieftine in fiecare siptimini. Acum, sunt inmijlocul unui proces intr-un orag groaznic, dezolant, plin de bi-dirani, numit Milo, la doui ore de unde locuiesc in City. Apir untAnir de optsprezece ani, cu probleme psihice, care s-a lisat degcoali si este acuzat ci a omor6t doui fetife; una dintre cele maioribile crime pe care le-am vdztt, qi am vlzut destule.

  Clienlii mei sunt mai mereu vinovafi, aga ci nu pierd multiLvreme frAngAndu-mi mAinile de durere gi lntrebAndu-mi daci pri-mesc sau nu ce merit6. in cazul ista totugi, Gardy nu este vinovat,nu ci ar conta. Nu conteazi. Cel mai important lucru ln Milo zileleastea este ca Gardy si fie condamnat la moarte qi executat cdt mairepede cu putinfd, pentru ca orasul s[ aibi un fals sentiment de maibine gi si deplgeascd momentul. Mai departe, unde? La naiba, nu

 • AVOCATULREBEL .]gtiu gi nici nu-mi pasd. Oragul acesta merge inapoi de cincizeci deani, iar un verdict amirAt n-o s6-i schimbe cursul. Am citit gi amauzit spunAndu-se ci Milo are nevoie ,,s[ se vindece", orice arinsemna asta. Trebuie si fii idiot ca si crezi cd oraqul acesta va creEtegi prospera cumva gi va deveni mult mai tolerant imediat ce Gardyiqi va primi injeclia letal5.

  Slujba mea este complicati, gi totugi simplS. Sunt plitit de stat sIofer o apirare de priml clasi unui inculpat acr:Zat de omor deosebitde grav, Ei asta-mi cere si mi lupt din risputeri gi si fiu foarte vocalintr-o sali de judecati in care nimeni nu asculti. Gardy a fost con-

  damnat din ziua in care a fost arestat, iar procesul acesta este doar

  o formalitate. Politigtii proqti gi disperali au inventat acuzalii gi au

  thbricat dovezi. Procurorul gtie asta, dar nu are coloani vertebrali

  5i, in plus, vrea si fie reales anul viitor. |udecdtorul este orb. ]urafiisunt, in principiu, de treabi, oameni simpli, atenli la proces gi intot-

  deauna doritori si creadi minciunile pe care autoritifile le oferi cuemfazi in boxa martorilor.

  Sunt o mullime de moteluri ieftine in Milo, dar nu pot sta acolo.A5 putea fi lingat, sau jupuit de viu, sau ars pe rug, sau, daci suntnorocos, m-ar putea nimeri un lunetist cu un glon! intre ochi Ei setermini totul intr-o clipl. Polilia imi oferd proteclie in timpul pro-;esului, dar am senzalia clari cd oamenilor legii, pur gi simplu, nurrea le pas[. Mi vid aqa cum md vld gi restul oamenilor. Ca pe unDungag fanatic cu piLrul lung, suficient de bolnav cAt si lupte pentrudrepturile ucigaqilor de copii gi altora asemenea.

  Motelul ln care stau acum face parte din lanpl Hampton Inn,:ere se afl6la douizeci gi cinci de minute distan{i de Milo. Costi 60.jr dolari pe noapte, bani pe care mi-i deconteazi statul. in camerariirurati sti Partner, o matahali inarmati pin6-n dinli, care poartiocntume negre gi mi duce peste tot. Partner este goferul meu, gardam de corp, confidentul, asistentul, bliatul meu de mingi gi singu-=i prieten. I-am ciqtigat loialitatea cAnd un juriu l-a gisit nevinovat

 • l0 JOHN GRISHAMde uciderea unui polilist de la departamentul Narcotice. Am pirisitsala de judecati bra! la braf, qi de atunci suntem nedespir{i(i. Celpulin de doui ori, poliliqti afla{i in afara orelor de program auincercat si-l ucidi. O dati au venit dupi mine.

  Dar rezistim. Vorba vine, pentru ci inci ne ferim.

 • 2

  La opt dimineaqa, Partner bate la u9a mea. E vremea si plecim.

  Ne spunem buni diminea[a gi urcim in vehiculul meu, o camioneti

  Ford neagri gi mare, de marfi, configurati pentru nevoile mele.Din moment ce servegte gi pe post de birou, locurile din spate au

  tbst rearanjate in jurul unei mese mici, care se stringe pe perete.Are qi o canapea, pe care adesea imi petrec noaptea. Toate geamu-rile sunt fumurii gi blindate. E dotati gi cu televizor, sistem stereo,internet, frigider, bar, citeva arme Ei un rind de haine. Stau inte{a, lingi Partner, gi ne despachetim micul dejun de la fast-foodin timp ce plrisim parcarea. O maginl de poli$e, flri insemne,ruleazi inaintea noastri escortAndu-ne pin[ in Milo. Mai este unain spate. Am primit ultima ameninlare cu moartea in urml cu doudrile, prin e-mail.

  Partner nu vorbegte neintrebat. N-am ficut regula asta, dar imi

  flace la nebunie. Nu e nici pe departe deranjat de pauzele lungi in.mversafie, la fel gi eu. Dupi ani de zis mai nimic, am invifat simunicirn dand din cap, fbcALnd cu ochiul Ei pistrAnd ticerea. Pe lamitatea drumului, deschid un dosar qi incep si scriu.

  Dubla omucidere a fost atdt de ingrozitoare, incit niciun avocat

  "}in orag n-a vrut s[ preia cazul. Apoi Gardy a fost arestat 9i e sufi-

  crent si-i arunci o singuri privire ca si gtii ci e vinovat' P[r lung,ropsit negru clrbune, o coleclie grozav| de piercinguri de la git in

 • 12 JOHN GRISHAMsus $i de tatuaje de la gdt in jos, o pereche de cercei din o!el, ochireci si cizuti care spun,,Bine, am fhcut-o, Ei acum ce urmeaz5?" inprimul reportaj, ziarul oragului Milo l-a descris ca fiind ,,un mem-bru al unui cult satanic despre care se stie clar cd a molestat copii".Cum poate fi asta numiti o relatare onesti gi imparfial[? De fapt,n-a fost niciodati membru al vreunui cult satanic, iar partea cumolestarea copiilor nu este ceea ce pare. Dar din momentul 5la,Gardy a fost considerat vinovat, iar eu inci mi minunez la gindulc[ am ajuns pdnl aici. Oamenii ar fi vrut s[-l spAnzure cu luni inurmi.

  E de la sine inteles ci toli avocafii din Milo si-au ferecat bineugile gi gi-au inchis telefoanele. Nu existd un sistem de apirare dinoficiu in orag - e prea mic -, iar cazltrile celor care nu-gi permit unapirStor sunt gestionate printre picituri de judecltor. Este o regulinescrisi conform cireia avocafii tineri din orag preiau cazurile asteaprost pl[tite pentru cI 1) trebuie s-o faci cineva qi 2) qi avocalii maiin vArsti au frcut asta cAnd erau la inceput. insd nimeni n-ar fi fostde acord si-l apere pe Gardy qi, ca si fiu sincer, nici nu-i prea potinvinui. E oragul lor, e viala lor, iar o astfel de crimiL perversi poatediuna unei cariere.

  Ca societate, noi, oamenii, credem in ideea de judecatl corectda unei persoane aatzate de o infracliune gravi, dar in mulli dintreavocafi se di o lupti cumpliti atunci cind trebuie si acorde sfa-turi competente pentru a asigura mai sus men{ionata judecaticorecti. Cei ca mine triiesc constant auzind intrebarea ,,Dar cumsd reprezinti o astfel de scursur[?"

  Rispund scurt ,,Cineva tre' s-o faci" in timp ce imi vid de dru-mul meu.

  Chiarwem judecifi corecte? Nu, nuwem. Vrem dreptate, qi repede.Iar dreptatea este orice socotim noi cd este, in funcfie de caz.

  $i daci n-am crede in judecili corecte, tot aia ar fi, pentru cioricum lipsesc cu desivArgire. Prezumfia de nevinov[lie este acum

 • AVOCATULREBEL i3prezumlia de vinov6fie. Povara dovezilor este o denaturare fiindc[dovezile sunt adesea minciuni. Vinovilia dincolo de orice lndo-iall rezonabill se rezum[ la asta: daci existl vreo suspiciune c[o persoani ar fi comis o infracliune, atunci haide s-o big[min pusclrie.

  in oric