convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

65
CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ PRIVIND ARMONIZAREA CONTROALELOR MĂRFURILOR LA FRONTIERE Preambul Părţile Contractante, Dorind să îmbunătăţească circulaţia internaţională a mărfurilor, Având în vedere necesitatea facilitării trecerii de mărfuri la frontiere, Constatând că măsurile de control la frontiere sunt realizate de către diferite servicii de control, Recunoscând că condiţiile în care sunt efectuate aceste controale pot fi armonizate în mare măsură, fără să se prejudicieze finalitatea, executarea şi eficienţa lor, Convinse că armonizarea controalelor la frontiere constituie un mijloc important pentru atingerea acestor obiective, Au convenit următoarele: CAPITOLUL I Dispoziţii generale Articolul 1 Definiţii În sensul prezentei Convenţii, se înţelege prin:

Upload: hanguyet

Post on 03-Jan-2017

235 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ PRIVIND ARMONIZAREACONTROALELOR MĂRFURILOR LA FRONTIERE

Preambul

Părţile Contractante,

Dorind să îmbunătăţească circulaţia internaţională a mărfurilor,

Având în vedere necesitatea facilitării trecerii de mărfuri la frontiere,

Constatând că măsurile de control la frontiere sunt realizate de către diferite servicii de control,

Recunoscând că condiţiile în care sunt efectuate aceste controale pot fi armonizate în mare măsură, fără să se prejudicieze finalitatea, executarea şi eficienţa lor,

Convinse că armonizarea controalelor la frontiere constituie un mijloc important pentru atingerea acestor obiective,

Au convenit următoarele:

CAPITOLUL IDispoziţii generale

Articolul 1Definiţii

În sensul prezentei Convenţii, se înţelege prin:

a) vamă – serviciul de stat responsabil de punerea în aplicare a legislaţiei vamale şi de încasarea taxelor şi impozitelor la import şi la export şi care răspunde şi de aplicarea altor legi şi reglementări privind, între altele, introducerea, tranzitul şi scoaterea mărfurilor;

b) control vamal – ansamblul măsurilor luate în scopul asigurării respectării legilor şi reglementărilor pe care vama are obligaţia să le aplice;

c) inspecţie medico-sanitară – inspecţia efectuată pentru protecţia vieţii şi sănătăţii persoanelor, cu excepţia inspecţiei veterinare;

Page 2: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

d) inspecţie veterinară – inspecţia sanitară efectuată pe animale şi pe produsele de origine animală în vederea protejării vieţii şi sănătăţii persoanelor şi animalelor, precum şi cea realizată asupra obiectelor sau mărfurilor care pot fi purtătoare de boli de animale;

e) inspecţie fitosanitară – inspecţia efectuată pentru a împiedica introducerea prin frontierele de stat şi răspândirea de organisme dăunătoare pentru vegetale şi produse de origine vegetală;

f) control de conformitate cu standardele tehnice – controlul al cărui scop este de a verifica dacă mărfurile corespund cerinţelor minime ale standardelor internaţionale sau naţionale prevăzute de legile şi reglementările respective;

g) controlul calităţii – orice alt control decât cele menţionate mai sus, prin care se verifică dacă mărfurile corespund indicelor minime de calitate internaţionale sau naţionale, prevăzute de legile şi reglementările respective;

h) serviciul de control – orice serviciu responsabil de efectuarea tuturor sau a unora dintre controalele definite mai sus, a oricăror alte controale efectuate de regulă la introducerea, scoaterea sau tranzitul de mărfuri.

Articolul 2Obiectiv

În vederea facilitării circulaţiei internaţionale a mărfurilor, prezenta Convenţie are drept obiectiv reducerea cerinţelor legate de îndeplinirea formalităţilor, a numărului şi a duratei controalelor, în special printr-o coordonare naţională şi internaţională a procedurilor de control şi a modalităţilor de aplicare a acestora.

Articolul 3Domeniu de aplicare

1. Prezenta Convenţie se aplică tuturor mărfurilor introduse, scoase sau în tranzit, care traversează una sau mai multe frontiere maritime, aeriene sau terestre.

2. Prezenta Convenţie se aplică tuturor serviciilor de control ale Părţilor Contractante.

2

Page 3: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

CAPITOLUL IIArmonizarea procedurilor

Articolul 4Coordonarea controalelor

Părţile Contractante se angajează, în măsura posibilităţilor, să organizeze în mod armonizat intervenţiile serviciilor vamale şi ale altor servicii de control.

Articolul 5Resursele serviciilor

Pentru a asigura buna funcţionare a serviciilor de control Părţile Contractante vor urmări, în măsura posibilităţilor şi în cadrul legislaţiei naţionale, ca aceste servicii să fie asigurate cu:

a) un personal calificat, în număr suficient, ţinând seama de cerinţele traficului;

b) echipamente şi instalaţii adecvate pentru controale, luând în considerare modul de transport, mărfurile de controlat şi cerinţele traficului;

c) instrucţiuni oficiale pentru funcţionari, astfel încât ei să acţioneze în conformitate cu acordurile şi înţelegerile internaţionale şi cu dispoziţiile naţionale în vigoare.

Articolul 6Cooperare internaţională

Părţile Contractante se angajează să coopereze reciproc şi să recurgă la cooperarea necesară cu organismele internaţionale competente, pentru a atinge obiectivele prezentei Convenţii şi, dacă este cazul, pentru a încheia noi acorduri sau înţelegeri multilaterale ori bilaterale.

Articolul 7Cooperare între ţările vecine

La trecerea unei frontiere terestre comune Părţile Contractante interesate vor lua, atunci când este posibil, toate măsurile necesare pentru a facilita trecerea mărfurilor şi, în special:

a) vor depune eforturi pentru a organiza controale comune pentru mărfuri şi documente, prin punerea în aplicare a unor instalaţii comune;

3

Page 4: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

b) vor tinde să asigure o concordanţă între:

orele de program ale punctelor de trecere a frontierei;

serviciile de control care îşi exercită activitatea în aceste puncte de trecere;

categoriile de mărfuri, mijloacele de transport şi regimurile internaţionale de tranzit vamal care pot fi acceptate sau utilizate.

Articolul 8Schimb de informaţii

Părţile Contractante îşi comunică reciproc, la cerere, informaţiile necesare pentru aplicarea prezentei Convenţii, în conformitate cu condiţiile menţionate în anexe.

Articolul 9Documente

1. Părţile Contractante vor tinde să utilizeze, între ele şi în relaţiile cu organismele internaţionale competente, documente aliniate la formularul-cadru al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

2. Părţile Contractante vor accepta documentele elaborate prin orice procedeu tehnic specific, dacă sunt conforme din punct de vedere al formei, autenticităţii şi certificării cu reglementările oficiale, dacă sunt lizibile şi inteligibile.

3. Părţile Contractante vor asigura ca documentele necesare să fie întocmite şi autentificate cu respectarea strictă a legislaţiei în domeniu.

CAPITOLUL IIIDispoziţii privind tranzitul

Articolul 10Mărfuri în tranzit

1. Părţile Contractante vor aplica mărfurilor în tranzit, în măsura posibilităţilor, o trecere simplă şi rapidă, în special celor care circulă sub un regim internaţional de tranzit vamal, limitând controalele numai pentru cazurile în care împrejurările sau riscurile reale le justifică. În plus, ele vor ţine seama de situaţia ţărilor fără ieşire la mare. Se vor depune eforturi pentru a asigura prelungirea orelor de program şi extinderea competenţelor unităţilor vamale existente, pentru vămuirea mărfurilor care circulă cu un regim internaţional de tranzit vamal.

4

Page 5: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

2. Ele vor lua măsuri pentru facilitarea la maximum a tranzitului de mărfuri transportate în containere sau în alte unităţi de încărcare care prezintă o securitate adecvată.

CAPITOLUL IVDispoziţii diverse

Articolul 11Ordine publică

1. Nici una dintre prevederile prezentei Convenţii nu constituie un obstacol la aplicarea interdicţiilor sau restricţiilor la introducere, scoatere sau tranzit, impuse din considerente de ordine publică, în special de securitate publică, morală publică şi sănătate publică, sau de protecţie a mediului, patrimoniului cultural ori a proprietăţii industriale, comerciale şi intelectuale.

2. Totuşi, când este posibil, fără a prejudicia eficienţa controalelor, pentru controalele la care se aplică măsurile menţionate la paragraful 1 Părţile Contractante vor tinde să aplice dispoziţiile prezentei Convenţii, în special cele care fac obiectul articolelor 6 - 9.

Articolul 12Măsuri de urgenţă

1. Măsurile de urgenţă pe care Părţile Contractante le pot lua în anumite situaţii speciale trebuie să fie în concordanţă cu cauzele care au impus adoptarea lor şi trebuie suspendate sau abrogate când aceste cauze dispar.

2. Când este posibil şi fără a prejudicia eficienţa măsurilor, Părţile Contractante vor publica dispoziţiile privind aceste măsuri.

Articolul 13Anexe

1. Anexele la prezenta Convenţie fac parte integrantă din aceasta.

2. Anexe noi privind alte sectoare de control pot fi adăugate la prezenta Convenţie, în conformitate cu procedura menţionată la articolele 22 sau 24.

5

Page 6: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Articolul 14Relaţia cu alte tratate

Sub rezerva prevederilor articolului 6, prezenta Convenţie nu prejudiciază drepturile şi obligaţiile ce rezultă din tratatele pe care Părţile Contractante la prezenta Convenţie le-au încheiat înainte de a deveni Părţi Contractante la aceasta.

Articolul 15

Prezenta Convenţie nu constituie un obstacol pentru aplicarea unor facilităţi mai mari, pe care două sau mai multe Părţi Contractante ar dori să şi le acorde, şi nici pentru organizaţiile regionale de integrare economică specificate la articolul 16, care sunt Părţi Contractante, în aplicarea legislaţiei proprii la controalele efectuate la frontierele interne, cu condiţia să nu se reducă în vreun fel facilităţile care decurg din prezenta Convenţie.

Articolul 16Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea

1. Prezenta Convenţie, depusă la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, este deschisă participării tuturor statelor şi organizaţiilor regionale de integrare economică formate din statele suverane care au competenţă să negocieze, să încheie şi să aplice acorduri internaţionale în domeniile acoperite de prezenta Convenţie.

2. În cadrul competenţelor sale organizaţiile regionale de integrare economică specificate la paragraful 1 pot în nume propriu să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile conferite de prezenta Convenţie statelor membre care sunt Părţi Contractante la aceasta. În aceste cazuri statele membre ale acestor organizaţii nu sunt abilitate să îşi exercite drepturile în mod individual, inclusiv dreptul la vot.

3. Statele şi organizaţiile regionale de integrare economică menţionate mai sus pot deveni Părţi Contractante la prezenta Convenţie:

a) depunând un instrument de ratificare, acceptare sau aprobare, după ce în prealabil au semnat-o; sau

b) depunând un instrument de aderare.

4. Prezenta Convenţie va fi deschisă pentru semnare la Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva, începând cu data de 1 aprilie 1983 până la data de 31 martie 1984 inclusiv, pentru toate statele şi organizaţiile regionale de integrare economică specificate la paragraful 1.

6

Page 7: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

5. De asemenea, prezenta Convenţie va fi deschisă pentru aderare începând cu data de 1 aprilie 1983.

6. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Articolul 17Intrare în vigoare

1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare la trei luni după data la care cinci state şi-au depus instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

2. După ce cinci state vor depune instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prezenta Convenţie va intra în vigoare, pentru alte Părţi Contractante noi, la expirarea a trei luni de la data depunerii instrumentelor lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

3. Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus după intrarea în vigoare a unui amendament la prezenta Convenţie se consideră că este aplicat la textul modificat al prezentei Convenţii.

4. Un astfel de instrument, depus după acceptarea unui amendament în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 22, dar înainte de intrarea sa în vigoare, se consideră că este aplicat la textul modificat al prezentei Convenţii de la data intrării în vigoare a amendamentului.

Articolul 18Denunţare

1. Orice Parte Contractantă poate denunţa prezenta Convenţie printr-o notificare adresată Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

2. Denunţarea va intra în vigoare după şase luni de la data la care Secretarul General a primit această notificare.

Articolul 19Încetarea valabilităţii

În cazul în care, după intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, pentru o perioadă de douăsprezece luni consecutive, numărul statelor care sunt Părţi Contractante a scăzut la mai puţin de cinci, prezenta Convenţie îşi încetează valabilitatea la încheierea acestei perioade de douăsprezece luni.

7

Page 8: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Articolul 20Soluţionarea diferendelor

1. Orice diferend între două sau mai multe Părţi Contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii va fi, pe cât posibil, soluţionat pe calea negocierilor între ele sau prin alte mijloace de aplanare.

2. Orice diferend între două sau mai multe Părţi Contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii, care nu poate fi soluţionat prin metodele prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol, la cererea uneia dintre Părţile Contractante va fi înaintat unei instanţe de arbitraj alcătuite după cum urmează: fiecare dintre părţile implicate în diferend va numi câte un arbitru, iar aceşti arbitri vor desemna un alt arbitru pentru funcţia de preşedinte. În cazul în care, la trei luni după formularea cererii, una dintre părţi nu şi-a numit un arbitru sau dacă arbitrii nu au putut să aleagă un preşedinte, oricare dintre aceste părţi va putea să ceară Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite să numească un arbitru sau un preşedinte al instanţei de arbitraj.

3. Decizia instanţei de arbitraj, constituite în conformitate cu prevederile paragrafului 2, va fi definitivă şi obligatorie pentru părţile implicate în diferend.

4. Instanţa de arbitraj îşi va adopta propriul regulament interior.

5. Instanţa de arbitraj va lua deciziile cu majoritate de voturi şi în baza tratatelor existente între părţile implicate în diferend şi a regulilor generale de drept internaţional.

6. Orice controversă care ar putea să apară între părţile implicate în diferend, cu privire la interpretarea şi executarea sentinţei de arbitraj, va putea fi adusă de oricare dintre părţi, spre soluţionare, în faţa instanţei de arbitraj care a pronunţat hotărârea.

7. Fiecare parte implicată în diferend suportă cheltuielile cu arbitrul propriu şi cu reprezentanţii săi în cadrul procedurii arbitrale; cheltuielile privind preşedinţia şi alte costuri sunt suportate în părţi egale de părţile implicate în diferend.

Articolul 21Rezerve

1. În momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării prezentei Convenţii sau aderării la aceasta orice Parte Contractantă poate să declare că nu are obligaţia să respecte paragrafele 2 - 7 ale articolului 20 din prezenta Convenţie. Celelalte Părţi Contractante nu vor avea obligaţia să respecte aceste paragrafe în raport cu orice Parte Contractantă care a formulat o astfel de rezervă.

8

Page 9: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

2. Orice Parte Contractantă care a formulat o rezervă în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol va putea oricând să îşi retragă această rezervă printr-o notificare adresată Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

3. Nici o rezervă la prezenta Convenţie nu este permisă, cu excepţia celor prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol.

Articolul 22Procedura de amendare a Convenţiei

1. Prezenta Convenţie, inclusiv anexele la aceasta, poate fi modificată la propunerea unei Părţi Contractante după procedura prevăzută în prezentul articol.

2. Orice amendament propus la prezenta Convenţie va fi examinat de un Comitet de gestiune format din toate Părţile Contractante în conformitate cu regulamentul interior care face obiectul anexei 7. Orice amendament de acest fel, examinat sau elaborat în cadrul reuniunii Comitetului de gestiune şi adoptat de acesta, va fi comunicat de Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite Părţilor Contractante pentru acceptare.

3. Orice amendament propus, comunicat în conformitate cu prevederile paragrafului precedent, va intra în vigoare pentru toate Părţile Contractante la trei luni după expirarea unei perioade de douăsprezece luni de la data comunicării amendamentului propus, dacă în această perioadă nu s-a comunicat Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite nici o obiecţie din partea vreunui stat, care este parte contractantă, sau a vreunei organizaţii regionale de integrare economică europeană, ea însăşi Parte Contractantă, care acţionează în condiţiile specificate la articolul 16 paragraful 2 din prezenta Convenţie.

4. În cazul în care, în conformitate cu prevederile paragrafului 3 al prezentului articol, se formulează o obiecţie la amendamentul propus, se consideră că acesta nu a fost acceptat şi că nu va avea nici un efect.

Articolul 23Cereri, comunicări şi obiecţii

Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va informa toate Părţile Contractante şi toate statele privind orice cerere, comunicare sau obiecţie formulată în conformitate cu articolul 22 şi privind data intrării în vigoare a unui amendament.

9

Page 10: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Articolul 24Conferinţa de revizuire

După o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii orice Parte Contractantă va putea, printr-o notificare adresată Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, să ceară convocarea unei conferinţe în scopul revizuirii prezentei Convenţii, indicând propunerile ce trebuie examinate la conferinţă. În acest caz:

i) Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va comunica cererea tuturor Părţilor Contractante şi le va solicita să prezinte, în termen de trei luni, obiecţiile proprii faţă de propunerile formulate, precum şi alte propuneri care ar dori să fie examinate la conferinţă;

ii) Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va comunica tuturor Părţilor Contractante şi textele altor eventuale propuneri şi va convoca o conferinţă de revizuire dacă, într-o perioadă de şase luni de la data comunicării, cel puţin o treime din numărul Părţilor Contractante îi notifică acordul său pentru această convocare;

iii) cu toate acestea, dacă Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite apreciază că propunerea de revizuire poate fi considerată o propunere de amendament în sensul paragrafului 1 al articolului 22, cu acordul Părţii Contractante care a făcut propunerea, în locul procedurii de revizuire acesta poate să pună în aplicare procedura de amendare prevăzută la articolul 22.

Articolul 25Notificări

În afară de notificările şi comunicările prevăzute la articolele 23 şi 24 Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va notifica tuturor statelor următoarele:

a) semnările, ratificările, acceptările, aprobările şi aderările conform articolului 16;

b) datele de intrare în vigoare a prezentei Convenţii în conformitate cu articolul 17;

c) denunţările în baza articolului 18;

d) încetarea valabilităţii prezentei Convenţii conform articolului 19;

10

Page 11: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

e) rezervele formulate în baza articolului 21.Articolul 26

Copii certificate conforme

După data de 31 martie 1984 Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va transmite două copii certificate conforme ale prezentei Convenţii fiecărei Părţi Contractante şi tuturor statelor care nu sunt Părţi Contractante.

Întocmită la Geneva la 21 octombrie 1982, într-un singur exemplar original, în limbile engleză, franceză, rusă şi spaniolă, toate textele fiind egal autentice.

Drept care, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi în acest scop, au semnat prezenta Convenţie.

11

Page 12: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Anexa 1

ARMONIZAREA CONTROALELOR VAMALE ŞI A ALTOR CONTROALE

Articolul 1Principii

1. Ţinând seama de prezenţa vămii la toate frontierele şi de caracterul general al intervenţiei acesteia, în măsura posibilităţilor celelalte controale urmează a fi armonizate cu controalele vamale.

2. În aplicarea acestui principiu este posibil ca toate sau o parte dintre aceste controale să se realizeze şi în alte locuri decât la frontieră, cu condiţia ca procedurile utilizate să contribuie la facilitarea circulaţiei internaţionale a mărfurilor.

Articolul 2

1. Vama trebuie să fie informată în legătură cu prevederile legale sau reglementările care pot conduce la organizarea de controale, altele decât cele vamale.

2. Când se consideră că sunt necesare alte controale, vama va asigura informarea serviciilor interesate şi va coopera cu acestea.

Articolul 3Organizarea controalelor

1. Când trebuie efectuate mai multe controale în acelaşi loc, serviciile competente vor lua toate măsurile necesare în vederea efectuării lor simultan, dacă este posibil, sau la intervale scurte de timp. Acestea vor urmări să coordoneze cerinţele în materie de documente şi informaţii.

2. În special, serviciile competente vor lua toate măsurile ce se impun pentru ca personalul şi instalaţiile necesare să fie disponibile în locul în care se efectuează controalele.

3. Prin delegarea explicită a împuternicirilor de către serviciile competente vama va putea, în numele acestora, să realizeze toate sau o parte dintre controalele ce revin acestor servicii. În acest caz serviciile respective vor furniza vămii toate mijloacele necesare.

12

Page 13: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Articolul 4Rezultatele controalelor

1. În toate aspectele cuprinse de prezenta Convenţie serviciile de control şi vama vor efectua un schimb de informaţii utile în cel mai scurt timp posibil, pentru a asigura eficienţa controalelor.

2. Pe baza rezultatelor controalelor efectuate serviciul competent va decide ce proceduri vor urma mărfurile şi, dacă este necesar, va informa serviciile competente responsabile de celelalte controale. În baza acestei decizii vama va atribui mărfurilor regimul vamal corespunzător.

13

Page 14: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Anexa 2

INSPECŢIA MEDICO-SANITARĂ

Articolul 1Principii

Oriunde s-ar efectua, inspecţia medico-sanitară se realizează în conformitate cu principiile definite în prezenta Convenţie, în special în anexa 1 la aceasta.

Articolul 2Informaţii

Fiecare Parte Contractantă va asigura ca orice persoană interesată să poată obţine rapid informaţii referitoare la următoarele:

mărfurile supuse inspecţiei medico-sanitare;

locurile în care mărfurile în cauză pot fi prezentate pentru inspecţie;

prevederile legale şi reglementările referitoare la inspecţia medico-sanitară, precum şi procedurile de aplicare generală.

Articolul 3Organizarea controalelor

1. Serviciile de control vor urmări ca la punctele de trecere a frontierei deschise pentru inspecţia medico-sanitară să fie disponibile instalaţiile necesare.

2. Inspecţia medico-sanitară poate fi realizată şi în puncte situate în interiorul ţării în măsura în care, conform unor documente justificative şi prin utilizarea mijloacelor de transport corespunzătoare, se demonstrează că mărfurile nu se pot deteriora şi nici nu pot provoca o contaminare în timpul transportului.

3. În cadrul convenţiilor în vigoare Părţile Contractante vor tinde să reducă, pe cât posibil, controalele fizice ale mărfurilor perisabile transportate.

4. Când mărfurile trebuie stocate în aşteptarea rezultatelor inspecţiei medico-sanitare, serviciile de control competente ale Părţilor Contractante vor organiza ca această depozitare să se realizeze în condiţii care să permită conservarea mărfurilor cu minimum de formalităţi vamale.

14

Page 15: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Articolul 4Mărfuri în tranzit

În cadrul convenţiilor în vigoare Părţile Contractante vor renunţa, pe cât posibil, la inspecţia medico-sanitară a mărfurilor aflate în tranzit, în măsura în care nu există riscul de contaminare.

Articolul 5Cooperare

1. Serviciile de inspecţie medico-sanitară vor coopera cu serviciile omoloage ale celorlalte Părţi Contractante în vederea accelerării trecerii mărfurilor perisabile supuse inspecţiei medico-sanitare, în special prin schimb de informaţii utile.

2. Când un lot de mărfuri perisabile este reţinut în timpul inspecţiei medico-sanitare, serviciul responsabil va urmări să informeze, cât mai curând posibil, serviciul omolog din ţara de export, indicând motivele reţinerii şi măsurile luate în legătură cu aceste mărfuri.

15

Page 16: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Anexa 3

INSPECŢIA VETERINARĂ

Articolul 1Principii

Oriunde s-ar efectua, inspecţia veterinară se realizează în conformitate cu principiile definite în prezenta Convenţie, în special în anexa 1 la aceasta.

Articolul 2Definiţii

Inspecţia veterinară definită în articolul 1 d) din prezenta Convenţie cuprinde, de asemenea, şi inspectarea mijloacelor şi condiţiilor de transport al animalelor şi al produselor de origine animală. Ea poate include şi inspecţiile privind calitatea, standardele şi anumite reglementări, cum ar fi inspecţia în scopul conservării speciilor ameninţate cu dispariţia, care, pentru eficienţă, sunt deseori asociate inspecţiei veterinare.

Articolul 3Informaţii

Fiecare Parte Contractantă va asigura ca orice persoană interesată să poată obţine rapid informaţii referitoare la:

mărfurile supuse inspecţiei veterinare;

locurile în care mărfurile pot fi prezentate pentru inspecţie;

bolile a căror declarare este obligatorie;

prevederile legale şi reglementările referitoare la inspecţia veterinară, precum şi procedurile de aplicare generală.

Articolul 4Organizarea controalelor

1. Părţile Contractante vor tinde:

să monteze, când este necesar şi posibil, instalaţiile corespunzătoare pentru inspecţia veterinară, în conformitate cu cerinţele traficului;

16

Page 17: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

să faciliteze circulaţia mărfurilor, în special prin coordonarea programelor de lucru ale serviciilor veterinare şi ale celor vamale şi prin acceptarea efectuării formalităţilor în afara orelor de program, în cazul în care sosirea mărfurilor a fost anunţată în prealabil.

2. Inspecţia veterinară a produselor de origine animală poate fi efectuată şi în puncte situate în interiorul ţării, în măsura în care se poate demonstra că produsele nu se pot deteriora şi nici nu pot provoca o contaminare în timpul transportului, mijloacele de transport utilizate fiind adecvate.

3. În cadrul convenţiilor în vigoare Părţile Contractante vor tinde să reducă, pe cât posibil, controalele fizice ale mărfurilor perisabile transportate.

4. Când mărfurile trebuie stocate în aşteptarea rezultatelor inspecţiei veterinare, serviciile de control competente ale Părţilor Contractante vor organiza ca această depozitare să se realizeze cu minimum de formalităţi vamale, în condiţii în care să permită securitatea de carantină şi conservarea mărfurilor.

Articolul 5Mărfuri în tranzit

În cadrul convenţiilor în vigoare Părţile Contractante vor renunţa, pe cât posibil, la inspecţia veterinară a produselor de origine animală aflate în tranzit, în măsura în care nu există riscul de contaminare.

Articolul 6Cooperare

1. Serviciile de inspecţie veterinară vor coopera cu serviciile omoloage ale celorlalte Părţi Contractante în vederea accelerării trecerii mărfurilor supuse inspecţiei veterinare, în special prin schimb de informaţii utile.

2. Când un lot de mărfuri perisabile sau de animale vii este reţinut în timpul inspecţiei veterinare, serviciul responsabil va urmări să informeze, cât mai curând posibil, serviciul omolog din ţara de export, indicând motivele reţinerii şi măsurile luate în legătură cu mărfurile.

17

Page 18: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Anexa 4

INSPECŢIA FITOSANITARĂ

Articolul 1Principii

Oriunde s-ar efectua, inspecţia fitosanitară se realizează în conformitate cu principiile definite în prezenta Convenţie, în special în anexa 1 la aceasta.

Articolul 2Definiţii

Inspecţia fitosanitară definită în articolul 1 e) din prezenta Convenţie cuprinde, de asemenea, şi inspectarea mijloacelor şi condiţiilor de transport al vegetalelor şi produselor de origine vegetală. Ea poate include şi măsurile privind conservarea speciilor vegetale ameninţate cu dispariţia.

Articolul 3Informaţii

Fiecare Parte Contractantă va asigura ca orice persoană interesată să poată obţine rapid informaţii referitoare la:

mărfurile supuse unor condiţii fitosanitare speciale;

locurile în care anumite plante sau produse de origine vegetală pot fi prezentate pentru inspecţie;

lista cuprinzând organismele dăunătoare vegetalelor şi produselor de origine vegetală pentru care sunt în vigoare interdicţii sau restricţii;

prevederile legale şi reglementările referitoare la inspecţia fitosanitară, precum şi regulile de aplicare generală.

Articolul 4Organizarea controalelor

1. Părţile Contractante vor tinde:

18

Page 19: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

să monteze, când este necesar şi posibil, instalaţiile corespunzătoare pentru inspecţia fitosanitară, stocarea, dezinsecţia şi dezinfectarea, în conformitate cu cerinţele traficului;să faciliteze circulaţia mărfurilor, în special prin coordonarea programelor de lucru ale serviciilor fitosanitare şi ale celor vamale şi prin acceptarea efectuării formalităţilor pentru mărfurile perisabile în afara orelor de program, în cazul în care sosirea acestora a fost anunţată în prealabil.

2. Inspecţia fitosanitară a vegetalelor şi produselor de origine vegetală poate fi efectuată şi în puncte situate în interiorul ţării, în măsura în care se poate demonstra că mărfurile nu vor provoca infestări în timpul transportului, fiind utilizate mijloace de transport corespunzătoare.

3. În cadrul convenţiilor în vigoare Părţile Contractante vor tinde să reducă, pe cât posibil, controalele fizice ale vegetalelor şi produselor de origine vegetală perisabile, aflate în cursul transportului.

4. Când mărfurile trebuie stocate în aşteptarea rezultatelor inspecţiei fitosanitare, serviciile de control competente ale Părţilor Contractante vor organiza ca această depozitare să se realizeze cu minimum de formalităţi vamale, în condiţii care să permită securitatea de carantină şi conservarea mărfurilor.

Articolul 5Mărfuri în tranzit

În cadrul convenţiilor în vigoare Părţile Contractante vor renunţa, pe cât posibil, la inspecţia fitosanitară a mărfurilor aflate în tranzit, în afara cazului în care această măsură este necesară pentru protecţia propriei flore.

Articolul 6Cooperare

1. Serviciile fitosanitare vor coopera cu serviciile omoloage ale celorlalte Părţi Contractante în vederea accelerării trecerii vegetalelor şi produselor de origine vegetală supuse inspecţiei fitosanitare, în special prin schimb de informaţii utile.

2. Când un lot de vegetale sau de produse de origine vegetală este reţinut în timpul inspecţiei fitosanitare, serviciul responsabil va urmări să informeze, cât mai curând posibil, serviciul omolog din ţara de export, indicând motivele reţinerii şi măsurile luate în legătură cu mărfurile.

19

Page 20: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Anexa 5

CONTROLUL DE CONFORMITATE CU STANDARDELE TEHNICE

Articolul 1Principii

Oriunde s-ar efectua, controlul de conformitate cu standardele tehnice pentru mărfurile prevăzute în prezenta Convenţie se realizează ţinându-se seama de principiile definite în aceasta, în special în anexa 1.

Articolul 2Informaţii

Fiecare Parte Contractantă va asigura ca orice persoană interesată să poată obţine rapid informaţii referitoare la:

standardele pe care le aplică;

locurile în care mărfurile pot fi prezentate pentru inspecţie;

prevederile legale şi reglementările referitoare la controlul de conformitate cu standardele tehnice, precum şi procedurile de aplicare generală.

Articolul 3Armonizarea standardelor

În absenţa standardelor internaţionale Părţile Contractante care aplică standardele naţionale vor lua măsuri să le armonizeze pe calea încheierii acordurilor internaţionale.

Articolul 4Organizarea controalelor

1. Părţile Contractante vor tinde:

să înfiinţeze, când este necesar şi posibil, posturi de control de conformitate cu standardele tehnice, în conformitate cu cerinţele traficului;

20

Page 21: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

să faciliteze circulaţia mărfurilor, în special prin coordonarea programelor de lucru ale serviciilor responsabile de controlul de conformitate cu standardele tehnice şi ale celor vamale şi prin acceptarea efectuării formalităţilor pentru mărfurile perisabile în afara orelor de program, în cazul în care sosirea acestora a fost anunţată în prealabil.

2. Controlul de conformitate cu standardele tehnice poate fi efectuat şi în puncte situate în interiorul ţării, în măsura în care se poate demonstra că mărfurile, şi în special produsele perisabile, nu se pot altera în timpul transportului, mijloacele de transport fiind adecvate.

3. În cadrul convenţiilor în vigoare Părţile Contractante vor tinde să reducă, pe cât posibil, controalele fizice ale mărfurilor perisabile supuse controlului de conformitate cu standardele tehnice.

4. Părţile Contractante vor organiza controale de conformitate cu standardele tehnice prin armonizarea, când este posibil, a procedurilor folosite de serviciul responsabil de aceste controale şi de serviciile cu competenţă în alte tipuri de controale şi inspecţii.

5. În cazul mărfurilor perisabile reţinute în aşteptarea rezultatelor controlului de conformitate cu standardele tehnice serviciile de control competente ale Părţilor Contractante vor asigura ca această depozitare de mărfuri sau staţionare de mijloace de transport să fie efectuată în condiţii care să permită conservarea mărfurilor cu minimum de formalităţi vamale.

Articolul 5Mărfuri în tranzit

Controlul de conformitate cu standardele tehnice nu se aplică în mod normal mărfurilor aflate în tranzit direct.

Articolul 6Cooperare

1. Serviciile responsabile de controlul de conformitate cu standardele tehnice vor coopera cu serviciile omoloage ale celorlalte Părţi Contractante, în vederea accelerării trecerii mărfurilor perisabile supuse controlului de conformitate cu standardele tehnice, în special prin schimb de informaţii utile.

2. Când un lot de mărfuri perisabile este reţinut în timpul controlului de conformitate cu standardele tehnice, serviciul responsabil va urmări să informeze, cât mai curând posibil, serviciul omolog din ţara de export, indicând motivele reţinerii şi măsurile luate în legătură cu mărfurile.

21

Page 22: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Anexa 6

CONTROLUL CALITĂŢII

Articolul 1Principii

Oriunde s-ar efectua, controlul calităţii pentru mărfurile specificate în prezenta Convenţie se realizează în conformitate cu principiile definite în aceasta, în special în anexa 1.

Articolul 2Informaţii

Fiecare Parte Contractantă va asigura ca orice persoană interesată să poată obţine rapid informaţii referitoare la:

locurile în care mărfurile pot fi prezentate pentru inspecţie;

prevederile legale şi reglementările referitoare la controlul calităţii, precum şi procedurile de aplicare generală.

Articolul 3Organizarea controalelor

1. Părţile Contractante vor tinde:

să monteze, când este necesar şi posibil, posturi de control al calităţii, în conformitate cu cerinţele traficului;

să faciliteze circulaţia mărfurilor, în special prin coordonarea programelor de lucru ale serviciilor responsabile de controlul calităţii şi ale celor vamale şi prin acceptarea efectuării formalităţilor pentru mărfurile perisabile în afara orelor de program, în cazul în care sosirea acestora a fost anunţată în prealabil.

2. Controlul calităţii poate fi efectuat şi în puncte situate în interiorul ţării, cu condiţia ca procedurile utilizate să contribuie la facilitarea circulaţiei internaţionale a mărfurilor.

22

Page 23: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

3. În cadrul convenţiilor în vigoare Părţile Contractante vor tinde să reducă, pe cât posibil, controalele fizice ale mărfurilor perisabile supuse controlului calităţii.

4. Părţile Contractante vor organiza controale de calitate prin armonizarea, când este posibil, a procedurilor folosite de serviciul responsabil de aceste controale şi de serviciile cu competenţă în alte tipuri de controale şi inspecţii.

Articolul 4Mărfuri în tranzit

Controalele de calitate nu se aplică în mod normal mărfurilor aflate în tranzit direct.

Articolul 5Cooperare

1. Serviciile de control al calităţii vor coopera cu serviciile omoloage ale celorlalte Părţi Contractante în vederea accelerării trecerii mărfurilor perisabile supuse controlului de calitate, în special prin schimb de informaţii utile.

2. Când un lot de mărfuri perisabile este reţinut în timpul controlului de calitate, serviciul responsabil va urmări să informeze, cât mai curând posibil, serviciul omolog din ţara de export, indicând motivele reţinerii şi măsurile luate în legătură cu mărfurile.

23

Page 24: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Anexa 7

REGULAMENTUL INTERN AL COMITETULUI DE GESTIUNE MENŢIONAT LA ARTICOLUL 22 DIN PREZENTA CONVENŢIE

Articolul 1Membri

Membrii Comitetului de gestiune sunt Părţile Contractante ale prezentei Convenţii.

Articolul 2Observatori

1. Comitetul de gestiune poate decide să invite administraţiile competente ale statelor care nu sunt Părţi Contractante sau reprezentanţi ai unor organizaţii internaţionale care nu sunt Părţi Contractante, să asiste la sesiunile Comitetului în calitate de observatori, pentru probleme ce prezintă interes direct pentru aceştia.

2. Cu toate acestea, fără a prejudicia prevederile articolului 1, organizaţiile internaţionale specificate la paragraful 1, care au competenţă în problemele prevăzute în anexele la prezenta Convenţie, au dreptul să participe la lucrările Comitetului de gestiune în calitate de observatori.

Articolul 3Secretariat

Secretariatul Comitetului de gestiune este asigurat de Secretarul Executiv al Comisiei Economice pentru Europa.

Articolul 4Convocări

Secretarul Executiv al Comisiei Economice pentru Europa convoacă Comitetul:

i) după doi ani de la data intrării în vigoare a Convenţiei;

ii) în continuare, la o dată fixată de Comitetul de gestiune, dar cel puţin o dată la cinci ani;

24

Page 25: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

iii) la cererea administraţiilor competente din cel puţin cinci state care sunt Părţi Contractante.

Articolul 5Oficialităţi

Comitetul alege un preşedinte şi un vicepreşedinte cu ocazia fiecărei sesiuni.

Articolul 6Cvorum

Pentru luarea deciziilor este necesar un cvorum de cel puţin o treime din numărul statelor care sunt Părţi Contractante.

Articolul 7Decizii

i) Propunerile sunt supuse la vot.

ii) Fiecare stat care este Parte Contractantă, reprezentat la sesiune, dispune de un vot.

iii) În cazul aplicării articolului 16 paragraful 2 din Convenţie, organizaţiile regionale de integrare economică, părţi la Convenţie, dispun la votare doar de un număr de voturi egal cu totalul voturilor alocate statelor lor membre, care sunt, de asemenea, părţi la Convenţie. În acest ultim caz aceste state membre nu îşi mai exercită dreptul lor de vot.

iv) Sub rezerva dispoziţiilor subparagrafului v) de mai jos propunerile sunt adoptate cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi şi votanţi, în conformitate cu condiţiile specificate la subparagrafele ii) şi iii) de mai sus.

v) Amendamentele la prezenta Convenţie sunt adoptate cu majoritatea a două treimi din numărul membrilor prezenţi şi votanţi, în conformitate cu condiţiile specificate la subparagrafele ii) şi iii) de mai sus.

Articolul 8Raport

Înainte de încheierea fiecărei sesiuni Comitetul de gestiune îşi aprobă raportul.

25

Page 26: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Articolul 9Dispoziţii complementare

În lipsa unor dispoziţii relevante în prezenta anexă se aplică Regulamentul interior al Comisiei Economice pentru Europa, în afara cazului în care Comitetul de gestiune nu hotărăşte altfel.

26

Page 27: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Anexa 8

FACILITAREA PROCEDURILOR DE TRECERE A FRONTIERELOR ÎN CADRUL TRANSPORTURILOR RUTIERE INTERNAŢIONALE

Articolul 1Principii

Obiectivul prezentei anexe, care completează prevederile Convenţiei, în special prevederile anexei 1, constă în definirea măsurilor ce trebuie implementate în vederea facilitării procedurilor de trecere a frontierelor în cadrul transporturilor rutiere internaţionale.

Articolul 2 Facilitarea procedurilor de eliberare a vizelor

conducătorilor de vehicule profesionişti

1. Părţile Contractante vor tinde să faciliteze procedurile de eliberare a vizelor conducătorilor de vehicule profesionişti, participanţi la transporturile rutiere internaţionale, în conformitate cu cea mai bună practică naţională aplicată tuturor persoanelor solicitante de vize şi reglementările naţionale referitoare la imigrare, precum şi cu angajamentele internaţionale.

2. Părţile Contractante convin asupra schimbului regulat de informaţii privind cea mai bună practică în domeniul facilitării procedurilor de eliberare a vizelor conducătorilor de vehicule profesionişti.

Articolul 3 Operaţiunile internaţionale de transport rutier

1. În vederea facilitării circulaţiei internaţionale a mărfurilor, Părţile Contractante vor informa regulat toate părţile implicate în operaţiunile internaţionale de transport, într-un mod armonizat şi coordonat, privind cerinţele în vigoare sau planificate de control asupra operaţiunilor internaţionale de transport rutier la frontiere, precum şi privind situaţia reală la frontiere.

2. Părţile Contractante vor urmări, în măsura posibilităţilor şi nu doar în privinţa tranzitului, să transfere toate procedurile necesare de control spre locurile de expediţie şi destinaţie a mărfurilor transportate pe cale rutieră, în scopul prevenirii ambuteiajelor în punctele de trecere a frontierelor.

27

Page 28: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

3. Cu referire, în special, la articolul 7 al prezentei Convenţii, prioritate vor avea mărfurile urgente, cum ar fi animalele vii şi mărfurile perisabile. În special, serviciile competente în punctele de trecere:

i) vor lua toate măsurile necesare pentru a minimiza timpul de aşteptare a vehiculelor agreate ATP, care transportă produse alimentare perisabile, sau a vehiculelor, care transportă animale vii, din momentul sosirii acestora la frontieră până la efectuarea controlului regulator, administrativ, vamal şi sanitar;

ii) vor asigura ca controalele necesare, menţionate la subparagraful i), să fie efectuate cât mai curând posibil;

iii) vor permite, pe cât posibil, funcţionarea instalaţiilor refrigeratoare necesare ale vehiculelor, care transportă produse alimentare perisabile, în timpul trecerii frontierei, cu excepţia cazurilor când aceasta este imposibilă ca rezultat al procedurii de control impuse;

iv) vor coopera, în special prin schimb prealabil de informaţii cu serviciile competente ale altor Părţi Contractante, în scopul accelerării procedurilor de trecere a frontierelor pentru produsele alimentare perisabile şi animalele vii, în cazurile când aceste mărfuri sunt supuse inspecţiei sanitare.

Articolul 4 Inspecţia vehiculului

1. Părţile Contractante, care încă nu sunt părţi la Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii (1997), vor tinde, în conformitate cu legile şi reglementările naţionale şi internaţionale respective, să faciliteze trecerea vehiculelor rutiere peste frontiere prin acceptarea Certificatului internaţional de inspecţie tehnică prevăzut de acest Acord. Certificatul internaţional de inspecţie tehnică, care se conţine în Acord la situaţia din 1 ianuarie 2004, este indicat în suplimentul 1 la prezenta anexă.

2. În vederea identificării vehiculelor agreate ATP, care transportă produse alimentare perisabile, Părţile Contractante pot aplica mărci de identificare pe vehiculele respective şi certificatul ATP sau placa de atestare prevăzute de Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse alimentare perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale destinate acestor transporturi (1970).

28

Page 29: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Articolul 5 Certificatul internaţional de cântărire a vehiculului

1. În scopul accelerării trecerii frontierelor, Părţile Contractante vor tinde, în conformitate cu legile şi reglementările naţionale şi internaţionale respective, să evite procedurile repetate de cântărire a vehiculelor în punctele de trecere a frontierelor prin acceptarea şi recunoaşterea reciprocă a Certificatului internaţional de cântărire a vehiculului, care se conţine în suplimentul 2 la prezenta anexă. În cazul în care Părţile Contractante acceptă astfel de certificate, careva cântăriri adăugătoare nu vor fi efectuate, cu excepţia verificărilor şi controalelor selective în cazul unor presupuse iregularităţi. Cântărirea vehiculului, rezultatele căreia sunt introduse în astfel de certificate, se va efectua doar în ţara de origine a operaţiunilor internaţionale de transport. Rezultatele cântăririi vor fi reflectate şi atestate în certificatele respective în modul cuvenit.

2. Fiecare Parte Contractantă, care acceptă Certificatul internaţional de cântărire a vehiculului, va publica lista tuturor staţiilor de cântărire în ţara sa, autorizate în conformitate cu principiile internaţionale, precum şi orice modificări la aceasta. Lista în cauză, precum şi orice modificări la aceasta, vor fi transmise Secretarului Executiv al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE ONU), în vederea expedierii fiecărei Părţi Contractante şi organizaţiilor internaţionale, menţionate în articolul 2 al anexei 7 la prezenta Convenţie.

3. Cerinţele minime faţă de staţiile autorizate de cântărire, principiile de autorizare şi caracteristicile de bază ale procedurilor de cântărire, care urmează a fi aplicate, sunt expuse în suplimentul 2 la prezenta anexă.

Articolul 6Punctele de trecere a frontierelor

Pentru a asigura sistematizarea şi accelerarea formalităţilor în punctele de trecere a frontierelor, Părţile Contractante vor respecta, pe cât posibil, următoarele cerinţe minime în privinţa punctelor de trecere a frontierelor deschise traficului internaţional de mărfuri:

i) existenţa instalaţiilor care ar permite efectuarea controalelor comune între ţările vecine timp de 24 de ore (metoda unei singure opriri), când aceasta este justificată de interesele comerciale şi corespunde regulilor de circulaţie rutieră;

ii) divizarea bandelor de circulaţie pentru diverse tipuri de transporturi din ambele părţi ale frontierei pentru a acorda prioritate vehiculelor cu

29

Page 30: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

documente internaţionale de tranzit vamal valabile sau care transportă animale vii ori produse alimentare perisabile;

iii) existenţa ariilor de control în afara bandelor de circulaţie pentru verificările selective ale mărfurilor şi mijloacelor de transport;

iv) existenţa locurilor corespunzătoare pentru parcare şi terminale;

v) existenţa obiectelor sanitar-igienice, sociale şi a mijloacelor de telecomunicaţii pentru conducătorii vehiculelor;

vi) stimularea agenţiilor de transport şi de expediţie să instaleze obiecte şi mijloace corespunzătoare în punctele de trecere a frontierelor, pentru ca acestea să poată oferi operatorilor de transport servicii în bază de concurs.

Articolul 7Mecanismul de raportare

Referitor la articolele 1 - 6 ale prezentei anexe, Secretarul Executiv al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE ONU), odată la doi ani, va trece în revistă printre Părţile Contractante progresul obţinut în domeniul îmbunătăţirii procedurilor de trecere a frontierelor în ţările lor.

* * *

30

Page 31: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Suplimentul 1 la anexa 8 la Convenţie

CERTIFICATUL INTERNAŢIONAL DE INSPECŢIE TEHNICĂ1

În conformitate cu Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii

(1997), intrat în vigoare la 27 ianuarie 2001.

1. Centrele autorizate de inspecţie tehnică sunt responsabile de efectuarea inspecţiilor de control, emiterea certificatului de conformitate cu cerinţele inspecţiei prevăzute în Regula (Regulile) corespunzătoare, care se anexează la Acordul de la Viena din 1997, şi indicarea termenului limită pentru efectuarea inspecţiei ulterioare la poziţia 12.5. a Certificatului internaţional de inspecţie tehnică, după modelul stabilit mai jos.

2. Certificatul internaţional de inspecţie tehnică va conţine informaţia indicată mai jos. Acesta poate reprezenta un pliant de formatul A6 (148 x 105 mm) cu coperta de culoare verde şi cu paginile interioare de culoare albă sau foaie de hârtie de culoare verde sau albă de formatul A4 (210 x 197 mm), pliat până la formatul A6, astfel încât compartimentul, care conţine semnul distinctiv al statului sau al Organizaţiei Naţiunilor Unite, să se afle pe partea exterioară a Certificatului pliat.

3. Punctele Certificatului şi conţinutul lor se vor tipări în limba naţională a Părţii Contractante, emitentă a Certificatului, cu păstrarea numerotării poziţiilor.

4. Drept alternativă pot fi folosite procesele-verbale ale inspecţiilor periodice, aplicate de Părţile Contractante ale Acordului. Modelul acestora va fi transmis Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru informarea Părţilor Contractante.

5. Completarea de mână, cu ajutorul maşinii de dactilografiat sau computerului a poziţiilor Certificatului internaţional de inspecţie tehnică se va face cu caractere latine în exclusivitate de autorităţile competente.

1 La situaţia din 1 ianuarie 2004.

31

Page 32: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

CONŢINUTUL CERTIFICATULUI INTERNAŢIONAL DE INSPECŢIE TEHNICĂ

………………………………………………………………..(Autoritatea publică responsabilă de efectuarea inspecţiei tehnice)

……………………………………………………………….1

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTROLE TECHNIQUE2

1 Denumirea „CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE INSPECŢIE TEHNICĂ” în limba naţională.

2 Denumirea în limba franceză.

32

Loc pentrusemnul distinctiv

al statului sau al ONU

Page 33: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE INSPECŢIE TEHNICĂ

1. Semnul numeral (de înmatriculare) nr.

2. Numărul de identificare a vehiculului rutier

3. Prima înmatriculare după fabricare (statul, autoritatea competentă)1

...................................................................................................................

4. Data primei înmatriculări după fabricare

5. Data inspecţiei tehnice

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

6. Prezentul Certificat se emite pentru vehiculul rutier, identificat conform poziţiilor 1 şi 2 şi care corespunde la data, menţionată la poziţia 5, Regulii (Regulilor) anexate la Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii din 1997.

7. Următoarea inspecţie tehnică a vehiculului rutier urmează a fi efectuată în conformitate cu Regula (Regulile), indicate la poziţia 6 nu mai târziu de:

Data: (luna/anul)

8. Eliberat de..................................................................................................

9. La (locul)...................................................................................................

10. Data............................................................................................................

11. Semnătura2.................................................................................................

1 Autoritatea competentă şi statul, în care vehiculul rutier a fost pentru prima dată înmatriculat după fabricare, dacă o astfel de informaţie există.

2 Sigiliul sau ştampila autorităţii competente, emitentă a Certificatului.

33

Page 34: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

12. Următoarea inspecţie tehnică periodică (Următoarele inspecţii tehnice periodice)1

12.1. S-a efectuat (Centrul de inspecţie tehnică)2...............................................

12.2. (ştampila)

12.3. Data............................................................................................................

12.4. Semnătura..................................................................................................

12.5. Următoarea inspecţie nu mai târziu de (luna/anul)....................................

1 Punctele 12.1. - 12.5. se vor reproduce de câteva ori, dacă Certificatul urmează a fi utilizat pentru următoarele inspecţii tehnice periodice anuale.

2 Denumirea, adresa, statul centrului de inspecţie tehnică, autorizat de autoritatea competentă.

34

Page 35: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Suplimentul 2 la anexa 8 la Convenţie

CERTIFICATUL INTERNAŢIONAL DE CÂNTĂRIRE A VEHICULULUI

1. Certificatul internaţional de cântărire a vehiculului (CICV) este introdus în scopul simplificării procedurilor de trecere a frontierelor şi, în special, pentru a evita procedurile repetate de cântărire a vehiculelor rutiere de marfă, care circulă pe teritoriile Părţilor Contractante. Certificatele completate în modul cuvenit, acceptate de Părţile Contractante, vor fi recunoscute în calitate de documente, care conţin date veridice cu privire la cântăririle efectuate de autorităţile competente ale Părţilor Contractante. Autorităţile competente se vor abţine de la efectuarea procedurilor adăugătoare de cântărire, cu excepţia verificărilor şi controalelor selective în cazul unor presupuse iregularităţi.

2. Certificatul internaţional de cântărire a vehiculului, care trebuie să corespundă modelului reprodus mai jos în prezentul supliment, va fi emis şi utilizat sub supravegherea autorităţii guvernamentale desemnate a fiecărei Părţi Contractante, care acceptă astfel de certificate, conform procedurii descrise în Certificatul anexat.

3. Utilizarea Certificatului de către operatorii de transport este facultativă.

4. Părţile Contractante, care acceptă astfel de certificate, vor permite tuturor staţiilor autorizate de cântărire să completeze, în comun cu operatorul/conducătorul vehiculului rutier de marfă, Certificatul internaţional de cântărire a vehiculului, în conformitate cu următoarele cerinţe minime:

a) staţiile de cântărire trebuie să fie dotate cu instrumente certificate de cântărire. Pentru efectuarea cântăririi Părţile Contractante, care acceptă astfel de certificate, pot alege metodele şi instrumentele, pe care le consideră potrivite. Partea Contractantă, care acceptă astfel de certificate, va asigura competenţa staţiilor de cântărire, de exemplu, prin acreditare sau evaluare, precum şi va asigura utilizarea instrumentelor respective de cântărire, existenţa unui personal calificat, a unui sistem corespunzător de control al calităţii şi a procedurelor de verificare.

b) staţiile de cântărire şi instrumentele acestora trebuie să fie păstrate în stare bună. Instrumentele urmează a fi controlate şi sigilate în mod regulat de autorităţile competente responsabile de respectarea cerinţelor în domeniul măsurilor şi greutăţilor. Instrumentele de cântărire, erorile maxime admise şi modul de utilizare a acestora trebuie să corespundă recomandărilor Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală (OIML).

35

Page 36: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

c) staţiile de cântărire urmează a fi dotate cu instrumente care corespund fie:

- recomandării OIML R 76 „Instrumente de cântărire non-automate”, clasa de exactitate III sau mai mare; fie

- recomandării OIML R 134 „Instrumente automate de cântărire a vehiculelor rutiere aflate în mişcare”, clasele de exactitate 2 sau mai mare; în cazul măsurării masei pe o osie ordinară, pot fi admise valori mai mari de eroare.

5. În cazuri excepţionale şi, în special, când există suspiciuni de iregularităţi sau la cererea operatorului de transport/conducătorului vehiculului rutier respectiv, autorităţile competente pot efectua recântărirea acestui vehicul. În cazul în care o staţie de cântărire a comis câteva erori de măsurare depistate de către autorităţile de control ale Părţii Contractante, care acceptă astfel de certificate, autorităţile competente ale ţării, în care se află această staţie de cântărire, vor lua măsurile corespunzătoare pentru a asigura ca asemenea cazuri să nu se mai repete.

6. Modelul Certificatului poate fi reprodus în orice din limbile Părţilor Contractante, care acceptă astfel de certificate, cu condiţia ca formatul Certificatului şi amplasarea punctelor în acesta să nu fie modificate.

7. Fiecare Parte Contractantă, care acceptă astfel de certificate, va publica lista tuturor staţiilor de cântărire în ţările sale, autorizate în conformitate cu principiile internaţionale, precum şi orice modificări la aceasta. Lista în cauză, precum şi orice modificări la aceasta, vor fi transmise Secretarului Executiv al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE ONU), în vederea expedierii fiecărei Părţi Contractante şi organizaţiilor internaţionale, menţionate în articolul 2 al anexei 7 la prezenta Convenţie.

8. (Dispoziţie provizorie) Întrucât doar un număr foarte mic de staţii de cântărire sunt dotate cu instrumente de cântărire, care să permită determinarea sarcinii masice pe o osie sau pe un grup de osii, Părţile Contractante, care acceptă astfel de certificate, sunt de acord ca în timpul perioadei de tranziţie, care expiră peste 12 luni după intrarea în vigoare a prezentei anexe, măsurările masei totale a vehiculelor, prevăzute la punctul 7.3. al Certificatul internaţional de cântărire a vehiculului, să fie considerate suficiente şi să fie acceptate de autorităţile naţionale competente.

* * *

36

Page 37: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

COMISIA ECONOMICĂ PENTRU UUROPA A

ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE

(CEE ONU)

CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE CÂNTĂRIRE A VEHICULULUI (CICV)

În conformitate cu prevederile anexei 8 (Facilitarea procedurilor de trecere a frontierelor în cadrul transporturilor rutiere internaţionale) la Convenţia internaţională

privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere din 1982

Valabil pentru transportul rutier internaţional de mărfuri

Se completează de către operatorul (operatorii) de transport/conducătorul (conducătorii) vehicululuirutier de marfă PÂNĂ LA cântărirea vehiculului

1. Operatorul de transport/compania (denumirea şi adresa, inclusiv ţara)

Tel. nr.Fax nr.Poşta electronică:

2. Contractul de transport nr.1 Carnetul TIR nr. (dacă este aplicabil)2

3. Datele despre vehiculul rutier de marfă3.1.Numărul de înmatriculare a

Tractorului rutier/camionului Semiremorcii/remorcii

3.2.Sistemul de suspensie a Tractorului rutier/camionuluipneumatică mecanică alta

Semiremorcii/remorciipneumatică mecanică alta

Se completează de către operatorul staţiei autorizate de cântărire 4. Staţia autorizată de cântărire (denumirea şi adresa, inclusiv ţara) 5. Cântărirea vehiculului nr.3

/ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _4.1. Clasa de exactitate a instrumentului de cântărire4 6. Data eliberării (ziua, luna, anul)

Clasa II Clasa III şi/sau <0,5 1

24.2 Data ultimei calibrări7. Cântărirea vehiculelor rutiere de marfă (la prezentul Certificat trebuie să fie anexată înscrierea oficială şi

originală a staţiei de cântărire)7.1. Tipul vehiculului rutier de marfă5

7.2. Măsurarea masei pe osie, în kgMotrice Non-motrice Ordinară Dublă Triplă

Prima osieA doua osieA treia osieA patra osieA cincia osieA şasea osie6

7.3 Măsurarea masei totale a vehiculului, în kg

Tractor rutier/camion Semiremorcă/remorcă Masa totală a vehiculului

8. Caracteristici speciale ale masei 8.3. Numărul anvelopelor de rezervă

8.1. Umplerea rezervorului (rezervoarelor) de combustibil, conectat (conectate) la motor, până la:

¼ ½ ¾ 1/18.2. Umplerea rezervorului adiţional

(rezervoarelor adiţionale) de combustibil(pentru instalaţiile de răcire etc.) până la:

¼ ½ ¾ 1/1

8.4. Numărul persoanelor în vehicul în timpul cântăririi

8.5.Osie de ridicare Da Nu

Declar, că cântăririle sus-menţionate au fost efectuate în modul cuvenit de către subsemnatul la staţia autorizată de cântărire

Ştampila

Numele operatorului staţiei de cântărire Semnătura

1 De exemplu: scrisoarea de trăsură CMR nr.2 În conformitate cu Convenţia TIR din 1975.3 Vezi notele la pag. 2.4 În conformitate cu recomandarea OIML 76 şi/sau recomandarea R 134.5 Codul tipului vehiculului conform desenelor schematice anexate, de exemplu А2 sau А2S2.6 Dacă sunt mai mult de şase osii, de indicat aceasta în rubrica „Note” la pag. 2.

37

Page 38: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Se completează de către operatorul (operatorii) de transport/conducătorul (conducătorii) vehiculului rutier de marfă DUPĂ cântărirea vehiculului

Declar, că:

а) cântăririle indicate au fost efectuate de către staţia de cântărire sus-menţionată,b) punctele 1 - 8 au fost completate în modul cuvenit şiс) după cântărirea, efectuată la staţia de cântărire sus-menţionată, pe mijlocul de transport rutier de marfă n-a fost plasată nici o încărcătură suplimentară.

Data Denumirea operatorului (operatorilor) de transport/numele conducătorului (conducătorilor) vehiculului rutier de marfă

Semnătura (semnăturile)

Obiecţii (dacă sunt)

Note

Numărul de cod al cântăririi constă din trei elemente de date, unite prin cratime:

1) Codul ţării (în conformitate cu Convenţia ONU asupra circulaţiei rutiere din 1968).

2) Codul de două cifre, care permite identificarea staţiei naţionale de cântărire.

3) Codul de cinci cifre (cel puţin), care permite identificarea cântăririi individuale.

Exemple: GR-01-23456 sau RO-14-000510.

Acest număr de serie trebuie să corespundă numărului, specificat în registrele staţiei de cântărire.

38

Page 39: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE CÂNTĂRIRE A VEHICULULUI (CICV)

BAZA JURIDICĂ

Certificatul internaţional de cântărire a vehiculului este elaborat în conformitate cu prevederile anexei 8 (Facilitarea procedurilor de trecere a frontierelor în cadrul transporturilor rutiere internaţionale) la Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere din 1982.

OBIECTIV

Certificatul internaţional de cântărire a vehiculului este destinat evitării cântăririlor repetate a vehiculelor rutiere de marfă în cursul transporturilor internaţionale, în special în punctele de trecere a frontierelor. Utilizarea Certificatului de către operatorii de transport este facultativă.

PROCEDURA

Dacă Părţile Contractante acceptă Certificatul internaţional de cântărire a vehiculului, completat în modul cuvenit de а) operatorul staţiei autorizate de cântărire şi b) operatorul (operatorii) de transport/conducătorul (conducătorii) vehiculului rutier de marfă, acesta va fi acceptat şi recunoscut în calitate de document, care conţine date veridice cu privire la cântăririle efectuate de autorităţile competente ale Părţilor Contractante. Ca regulă generală, autorităţile competente vor recunoaşte informaţia conţinută în prezentul Certificat drept veridică şi se vor abţine de la efectuarea procedurilor adăugătoare de cântărire. Însă, în scopul prevenirii abuzului, autorităţile competente, în cazuri excepţionale şi, în special, când sunt suspectate iregularităţi, pot efectua verificarea masei vehiculului în conformitate cu reglementările naţionale.

Cântăririle pentru perfectarea prezentului Certificat vor fi efectuate la cererea operatorului (operatorilor) de transport/conducătorului (conducătorilor) vehiculului rutier de marfă, al cărui (cărora) vehicul este înmatriculat în una dintre Părţile Contractante, care acceptă astfel de certificate, de către staţiile autorizate de cântărire la preţurile ce trebuie să fie limitate la volumul serviciilor prestate.

În sensul prezentului Certificat, staţiile autorizate de cântărire urmează a fi dotate cu instrumente care corespund fie:

▪ recomandării OIML R 76 „Instrumente de cântărire non-automate”, clasa de exactitate III sau mai mare; fie

▪ recomandării OIML R 134 „Instrumente automate de cântărire a vehiculelor rutiere aflate în mişcare”, clasele de exactitate 2 sau mai mare; în cazul măsurării masei pe o osie ordinară, pot fi admise valori mai mari de eroare.

SANCŢIUNI

Operatorul (operatorii) de transport/conducătorul (conducătorii) vehiculului rutier de marfă poartă răspundere conform legislaţiei naţionale pentru orice date false introduse în Certificatul internaţional de cântărire a vehiculului.

La determinarea valabilităţii juridice a cântăririi (cântăririlor) trebuie să fie efectuată o estimare a eventualei erori de cântărire pentru fiecare sistem de cântărire. Valoarea acestei erori, condiţionate de eroarea nemijlocită a echipamentului de cântărire şi de eroarea ca urmare a influenţei factorilor externi, trebuie să fie dedusă din masa măsurată pentru a asigura ca eventuala masă excesivă să nu fie cauzată de inexactitatea echipamentului de cântărire şi/sau a procedurii utilizate de cântărire.

Drept consecinţă, amenzile nu vor fi aplicate operatorilor de transport, care utilizează acest certificat, cu excepţia cazurilor când mărimea (mărimile) masei, înscrise în acest certificat, cu deducerea erorii maxime posibile de cântărire (adică maximum 2% sau 800 kg în cazul vehiculului de 40 tone) nu depăşeşte mărimea (mărimile) masei maxime admise, prevăzută (prevăzute) de legislaţia naţională.

39

Page 40: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

COMPLETARE

la CERTIFICATUL INTERNAŢIONAL DE CÂNTĂRIRE A VEHICULULUI (CICV)

Desene schematice ale tipurilor vehiculelor rutiere de marfă, care trebuie să fie indicate la punctul 7.1. al CICV

Nr. Vehicule rutiere de marfă

Tipul vehiculului

* Înseamnă prima configuraţie alternativă a osiilor.** Înseamnă a doua configuraţie alternativă a osiilor.

Distanţa între osii (în m)1

1 Dacă nu este necesar, parametrii nu se indică.

I. CAMIOANE

1 A2 D 4,0

2 A2* D 4,0

3 A3

4 A4

5 A3*

6 A4*

7 A5

40

Page 41: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Nr. Vehicule rutiere de marfă

Tipul vehiculului

* Înseamnă prima configuraţie alternativă a osiilor.** Înseamnă a doua configuraţie alternativă a osiilor.

Distanţa între osii (în m)1

1 Dacă nu este necesar, parametrii nu se indică.

II. ANSAMBLURI DE VEHICULE (vehicule cuplate, în conformitate cu articolul 1 t) al capitolului I din Convenţia asupra circulaţiei rutiere din 1968)

1A2 T2

2A2 T3

3A3 T2

4A3 T3

5 A3 T3*

6 A2 C2

7 A2 C3

8 A3 C2

41

Page 42: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Nr. Vehicule rutiere de marfă

Tipul vehiculului

* Înseamnă prima configuraţie alternativă a osiilor.** Înseamnă a doua configuraţie alternativă a osiilor.

Distanţa între osii (în m)1

1 Dacă nu este necesar, parametrii nu se indică.

9 A3 C3

10 A2 C1

11 A3 C1

III. VEHICULE ARTICULATE

1 cu 3 osii A2 S1

2 cu 4 osii (ordinare

sau duble)

A2 S2 D 2,0

A2 S2* D 2,0

A3 S1

42

Page 43: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Nr. Vehicule rutiere de marfă

Tipul vehiculului

* Înseamnă prima configuraţie alternativă a osiilor.** Înseamnă a doua configuraţie alternativă a osiilor.

Distanţa între osii (în m)1

1 Dacă nu este necesar, parametrii nu se indică.

3

cu 5 sau 6 osii

(ordinare, duble

sau triple)

A2 S3

A2 S3*

A2 S3**

A3 S2 D 2,0

A3 S2* D 2,0

A3 S3

A3 S3*

A3 S3**

Fără desen schematic An Sn

43

Page 44: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Anexa 1

PĂRŢILE CONTRACTANTELA

ACORDUL CU PRIVIRE LA TRANSPORTURILE INTERNAŢIONALE DE PRODUSE ALIMENTARE PERISABILE ŞI CU PRIVIRE LA

MIJLOACELE DE TRANSPORT SPECIALE DESTINATE ACESTOR TRANSPORTURI (ATP)

(1 septembrie 1970)

Albania LetoniaAustria LituaniaAzerbaidjan LuxemburgBelarus MarocBelgia MonacoBosnia şi Herţegovina NorvegiaBulgaria PoloniaCroaţia PortugaliaDanemarca Regatul Ţărilor de JosEstonia Regatul UnitFederaţia Rusă Republica CehăFinlanda RomâniaFosta Republică Iugoslavă a Macedoniei Serbia şi MuntenegruFranţa SlovaciaGeorgia SloveniaGermania SpaniaGrecia Statele Unite ale AmericiiIrlanda SuediaItalia UngariaKazahstan Uzbekistan

44

Page 45: Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor

Anexa 2

PĂRŢILE CONTRACTANTELA

ACORDUL PRIVIND ADOPTAREA DE CONDIŢII UNIFORME PENTRU INSPECŢIILE TEHNICE PERIODICE ALE VEHICULELOR RUTIERE ŞI

RECUNOAŞTEREA RECIPROCĂ A ACESTOR INSPECŢII (13 noiembrie 1997)

AlbaniaBelarusBulgariaEstoniaFederaţia RusăFinlandaRegatul Ţărilor de JosRomâniaUngaria

-----

45