calea pumnalelor - robert jordan - cdn4. pumnalelor - robert jordan.pdf · pdf fileroata...

Click here to load reader

Post on 13-Oct-2019

39 views

Category:

Documents

18 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ,L

  l

  ROBERT JORDAN ,t:'

  Ciclul Roata Timpului

  cartea a opta

  CALEA PUMNALELOR

  r tffi

 • 678 ROBERTIORDAN fusese inviat de Cel intunecat. in aceeagi situalie s-ar putea afla Cyndane, insi din moment ce Aran'gar a fost birbat reincarnat in trup de femeie, speculaliile referitoare la identitatea lui Moridin gi Cyndani sunt neintemeiate pini cdnd se vor afla mai multe despre ei.

  Reintoarcerea i v ezi. C orenn e.

  sei'mosiev: in Limba Striveche,,,ochi coborili' sau,,ochi pleca{i.,, in neamul Seanchan, a spune despre cineva ci a,,devenit sei;mosiev, inseamnd ci persoana aceea ,,gi-a pierdut chipul". yezi, de aseme- nea, sei'taer.

  sei'taer: in Limba Striveche, ,,privire indriznealf' sau ,,privire fixi". in neamul Seanchan, acest termen se referi la onoare sau L chip, la abilitatea de a privi pe cineva in ochi. Este posibil si,,fii'. sau si,,ai., sei'taer, ceea ce inseamni ci ai onoare gi chip. Mai inseamni, de ase- menea, ,,a dobandi" sau ,,a pierde" s ei'taer.yezi,totodatl, sei,mosiey.

  Shen an Calhar: In Limba Striveche, ,,Oastea MAinii Rogii.l (l) Cdfiva eroi legendari care au infiptuit multe fapte de vitejie gi au murit in cele din urmi apirdnd neamul Manetheren atunci carid {ara lor a fost distrusi in timpul Rizboaielor Troloce. (2) O forma{iune militare for- mati aproape din int6.mplare de Mat Cauthon gi organizatd dup6mode- lul for{elor militare din perioada in care artele militare au atini culmea, pe vremea lui Artur Aripi-de-$oim gi in veacurile imediat urmitoare.

  soJhin: Cea mai apropiati traducere din Limba Striveche ar fi ,,sus printre cei de jos", degi unii il traduc prin ,,atdt cer, cdt gi vale,,. Sdjhin este termenul pe care Seanchanii il intrebuinleazi pentru servitorii care mo$tenesc rangul superior. Acegtia sunt dabovale, proprietate, degi ocupi o pozilie de autoritate gi, adesea, de putere. pani gi Cei de Sange se comportd cu bdgare de seami atunci cdnd se alli in preajma s o,jhinilor familiei Imperiale qi li se adreseazdso'jhinilorimpiritesei ca unor egali. Vezi, de asemenea, Cei de Sknge; daLovale.

  Soldafi: Solda{i care i-au jurat credin{i unui senior sau unei domnile.

  Strdmogi: vezi, Hailene.

  CupnrNs

  pRoloc.Aparenfeingelitoare. .....11 1 -Arespectainfelegerea . '.......47 2-Destrimareaurzelii ....72 3-Ocilitorieplicuti .....93 4-Unloclini9tit.... .....108 5 -Furtunacare stdsiizbucneasce. .. '...124 6-Fire ...147 7 -larculde capre ... ... . 174 8-Ofemeiesimplidelalari. ....193 9-incurcituri...... .....223 10-Schimbiri...... .....246 1 1 - intrebiri qi un legimdnt . . . . . . . ' . . . . . 273 12 -Alian{enoi.... '......292 13 -Ugorcaunfulgdenea. .......316 14 - Mesaj de la M'Hael. . . . 330 15 -Maipresusdelegeascrisi.. ...347 16 -Absen{eneaEteptate ...366 17 -Pe gheafi. .... 390 18- Ochemareciudati .. - - 407 19 -Legea ... '....4I9 20-inAndor .....440 2l -Rispunslachemiri ...459 22-Noridefurtuni. ..... - 476 23-Negurarizboiului,foculbitiliei ......492 2|-YremeadArzeniei ..... 516 25- Ointoarcerenepoftiti ........552 26-Informafiisuplimentare..... ..'..... 565

 • 680

  27 -Tocmeala 28-Iarbamorlii.r.. 29 - Un pui de somn 30-lnceputuri..... 3l - Mai tirziu

  GLOSAR.

  s87

  6L3

  629

  649

  667

  669

  H.E. Bates Albert Cmus

  Rafael Chirbes Miguel Delibes ' Romain Gary louis Guilloux Hermann Hesse Frmz Kalka Andre Malrau Henry de Montherlmt .]osep Pla

  Juan Rulfo Ernesto Sabato

  Jem-Paul Sartre

  Michel Tournier

  Vrginia Woolf

  RAO CARTEDEBUZIJNAR

  _ADULTI--'- -- 1- o=PERE x)( I cLAsIcI goNTPl,rPgB4lfl-r

  UY baka tilnnl tPft Frunla' Fala $ rmawt / Nwn / llhitilt lui Sii-[ / (hnul molta! / Vara / Nlul;i tnPdrfu lmbedh4ilt adndlotuhti Dooiua tn royt peindal canuw ' Cinci m u Muia Pika dragostz, ultira dragoctz ' Rddtuinile cmhi Stugelz wgru Gnntd / nosfuUt t Ultimaoud aluiKlingsor Casttlul ' hocewl Antinmotii. wl l - Oglinda linbuilor Condiln mmd Batiarele'bmnul biwtui' Feteb' lzpnuek' Vwl NohPte dz Primh)Md ' ShalL lngusbd CdnPintuftudi'Pdrc Parmo

  Antonio Aleo Federico Andahazi

  Iuri Andnrhwyci Jem-Dmiel Baltrosat Julim Banes .,.{rturc Barea Romano Battaglia Tonino Benacquista Camen Cwito Don Delillo Nicolas Dickner Dimitre Dinev E,L, Doctorcw Margaet Drabble Marguerite Dums Dominique Fernmdez Robert Finley Paolo Giordmo Ma*in Gulich Joseph Heller Kazuo Ishiguo Luis GuciaJmbrina RegisJauffret

  Julia Kristevit Javier Maias Calos Maria Dominguez Adolfo Puerta Manin Patrick Modiano Rosa Montero

  .Juan Mouel de Prada Adolf Muschg Y-a4n Queflelec Kbrzaburo Oe Felipe Benitez ReYes

  InainP de titsc Mwkk / Cu ufilz tnchise / MwlJdrd tugrcpdtiuw / Dioolul ti bunul Drnre2m / &chatralii din Altono F.cinatu i td1.dffiul ' Cupa6 Mekiot & Baltazu . Acdkm fu mr Regck Atinilor Anii . Cmera lui Jacob 'Domna Dalloway . Erni alae / Artikctuii ' Ewi aks / Porhele tu oglinlt

  ' . Inn ute . fumalul urei scriitome ' Oimda ' Schi4 ' SPe Fu' Valwilz

  RAO CONTEMPORAN

  lnmtdisa bsadixtui Anatonisni ' Cctatca oetitilat ' Conchbladwl ' MironosiFlz . &ueatl nloii ?ure Doudsryezut iwk Tairulz dowi Isabel fubind tn some Copildrin wi nQatdtt O inimd urati Alwego Ur,6gra

  Mu II .lvr*olihi O ltmind demPra oPului labbinhll a4elnr IrilruI sh'dlucitot AMta a4bzd ' Hiroshixn4 dragostea mu ' Indin Sutg Ingml datinului Indiilz wcidatnk Siilgardtatca tunffelot lrine Bellinant, rcabtza ' lnbtdlituea Catch-22 ' On fnchiddi ttaAfinYt lde Pnakk Cue dz nekni Moa* k Bku1 'sanuroii Inima adt de ahd Caa de hartie A4tffia noa\tea Dora Bruls In iiinia i4fnnului ' Po\estea regelxi strb)e&u ' StnpAn iubil ; fiw ininfur, I*rulimi pntru sabuw hmii Pd;driri Pot wge $ ringw $ altu potutiri fu dragostz Nut'd milaNd Shigdtul kdtutir' O &peiitnld posonald' O oiapd lini;tiJd Cawlil ihtziilnr

 • CAPITOLUL 1

  A respecta infelegerea

  Roata Timpului se invdrte, VArstele vin gi trec, ldsind in urmi amintiri ce se transformd in legende, apoi in mit, qi sunt uitate cu totul pAni la relntoarcerea aceleiagi Vdrste. intr-o VArsti, numiti de unii Cea De-a Treia, o Virstd ce va si vie, o Epoci de mult uitatl, o adiere se ridicd peste insula muntoasi Tremalking. Aceastl adiere nu era inceputul. Roata Timpului n-are nici inceputuri, nici sfArgituri. Dar era uninceput.

  VAntul sufla la risirit peste Tremalking, unde amayarii cu piele albi iqi lucrau cfunpurile, ficeau sticl5 fini qi porlelan gi urmau pacea C[ii Apei. Amayarii nesocoteau lumea de dincolo de insulele lor risipite, deoarece Calea Apei arita ci lumea aceasta nu era decdt o iluzie, o reflexie in oglindi a credin{ei. Cu toate astea, unii priveau cum vintul purta praful qi dogoa- rea verii acolo unde ar fi trebuit si cadi ploile reci de iarni, gi igi aduceau aminte de povegtile auzite de la neamul Atha'an Miere. Erau povegti despre lumea de dincolo gi despre ce spunea Profelia. Unii se uitau la dealul unde o piatri uriagd iegise din pimint, sprijinind o sferd de cristal pur, mai mare decit multe case. Amayarii aveau profeliile lor, iar unele dintre ele vorbeau despre mAni qi despre sferi. Dar qi despre sfrrqitul iluziilor.

 • 48 ROBERT JORDAN VAntul continua si sufle inspre Marea Furtunilor, spre

  rdsdrit, sub un soare care ardea pe un cer flri nori. Biciuia coa_ mele valurilor verzui, infrunta vdnturile dinspre miazdzi qi dinspre apus, iscAnd vdrtejuri la nivelul apelor. Nu erau furtu_ nile ce izbucneau de obicei in toiul iernii, degi iarna nu trecuse incd, nici furtunile puternice ce se dezlinfuiau la sfirsitul verii, ci vdnturi gi curenli care le-ar fi fost de folos oamenilor ce navigau pe mare, de la capitul lumii pdna in Mayene 9i mai departe, ca sd acosteze pe continent gi apoi sI se intoarci. VAntul sufla cu putere spre rdsdrit, peste oieanul agitat, unde balenele uriage iegeau la suprafall gi scoteau sunete asculite, iar pegtii zburitori se inillau cu ajutorul inotitoarelor care se desfbceau aproape doi metri in lilime. VAntul sufla spre risd_ rit, pe urmi inspre miazinoapte, gi apoi iar, pundnd in miscare bdrcile pescarilor care igi aruncau navoadele in apele pulin addnci ale mirii. Unii pescari priveau cu gura ciicatl gi cu mdinile pe nivoade la flota uriasi de ambarcaliuni mai mari sau mai mici, care inaintau cu ajutorul vdntului, despicdnd valurile. Pe steagul lor se vedea un goim auriu ce {inea in gheare un fulger. Acesta era secondat de multe alte steaguri, ce pireau a anunta o furtund. VAntul sufla spre miazdnoapte qi spre rdsirit, apoi in portul mare qi plin de ambarcaliuni din Ebou Dar, unde sute de vase ale Oamenilor Mirii sta{ionau, a;a cum se intimpla in multe porturi, agteptdnd porunci de la Coramoor, Cel Ales.

  Vdntul sufla cu putere peste port, legdndnd de colo_colo vasele mici gi mari 9i peste clddirile oraqului ce striluceau sub soarele dogoritor - turle gi ziduri, 9i domuri cu dungi colorate, strdzi 9i canale pline de forfota specifici fnuturiloisudice. Se dezlinpia in jurul domurilor strilucitoare qi al turnurilor sub_ tiri ale Palatului Tarasin, purtAnd cu el un izputernicde sare, ridicAnd steagul Altarei, verde pe fundal alb, pe care se aflau doi leoparzi aurii pe un c6mp rogu cu albastru gi stindardele Casei domnitoare Mitsobar cu Sabia qi Ancora. Furtuna nu incepuse, dar dddea semne ci avea sd inceapd.

  - Aviendha simlea furnicdturi intre omoplali in timp ce seplimba in fala inso{itoarelor ei pe coriJoarele pul"trrlrri,

  CALEA PUMNALELOR 49

  acoperite cubuclli de faiarrl|inzeci de nuanle puternice qi pl[- cute ochiului. Avea senzalia ci era privitd, aqa cum s-a intim- plat ultima oari cAnd inci era cisdtoritS, cu sulila. ,,E doar o inchipuire, reflecti ea. $i tot o inchipuire e c[ pe aici ar miquna dugmani pe care nu ii pot