tematica insp.pdf

8
ffi MINISTERLiL EDUCATIEI $I CERCETARII TI{}iTIFICE I BIBLIOGRAFIA de ocupare a funcfiilor de inspector qcolar TEMATICA DE CONCURS: o Legislalie qcolard o Inspeclie qcolard o Asigurarea calitdlii o Managementeducalional BIBLIOGRAFIA DE CONCURS: 1. Legea educaliei na{ionale nr. ll2}lL cu modificdrile qi complet[rile ulterioare; 2. Regulamentul de organizare qi func{ion u\:.u t'nitEfilor de invl{Imflnt preuniversitar' aprobat prin ordinul MEN *. St l5ll5'.12.2014 (publicat in Monitorul oficial al Romaniei' Partea l, nr' 23 din 13.01.2015); 3.Regulamentuldeinspec{ieaunit[filordeinvl{Imflntpre-uliversitar,aprobatprinordinul MECTS nr. 5547106.10.201r fp"uriri in Monitorul oficial al Romdniei, Partea r, m' 746 din 24.10.2011) qi Metodologia de aplicare a prevederilor privind inspecfia qcolari generalfl a uniti{ilor de invfl{[mflnt preuniveisitar (Anexa 1 la regulament); 4. ordonan(a de urgen{r nr. 7slz005 privind asigurarea calitilii educa{iei, cu modificdrile qi comPletdrile ulterioare ; 5. Curriculum na{ional - cadru de referinfd; 6. Ordinul MEN nr. 4431129.08.2014 privind organizareu li-d:tflqurarea evalulrii na{ionale pentru absolven{ii clasei a vlrl-a in anul q.oiu, 2014-20Ls (publicat in Monitorul oficial al i.omdniei, Parteal, nr' 651 din04'09'2014); 7. Ordinul MEN nr.4430120.0g.2014 privind aprobarea Metodologiei de otganizare qi desfiqurare a examenului de bacalaureat na,tionat - 201^5 (publicat in Monitorul oficial al Romaniei,Parteal' nr. 651 drn 04.09.2014); g. Metodologia privind formarea continu[ a personalului din invifrmintul preuniversitar' aprobatdprin ordinul MECTS w. 5561107.10.2011 (publicat in Monitorul oficial al Romaniei'Partea l, nr.767 din 31 .lO.2Ol1), cu modificdrile qi completlrile ulterioare aduse prin Ordinul MEN nr' 3l2gl2;l3(publicat in Monitorul oficial al Romdniei, Partea I, nr. 84 dir-07.02'2013), ordinul MEN w.539112013 (publicat in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 14'11'2013) qi ordinul MEN nr.3Z4Ol2014 (publicat in Monitorul Oficial al Romdniei,Parteal, nr' 340 din 08'05'2014);

Upload: gabriela-cazac

Post on 15-Jan-2016

38 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: tematica insp.pdf

ffiMINISTERLiLEDUCATIEI $ICERCETARIITI{}iTIFICE

I BIBLIOGRAFIAde ocupare a funcfiilor de

inspector qcolar

TEMATICA DE CONCURS:

o Legislalie qcolard

o Inspeclie qcolard

o Asigurarea calitdliio Managementeducalional

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:

1. Legea educaliei na{ionale nr. ll2}lL cu modificdrile qi complet[rile ulterioare;

2. Regulamentul de organizare qi func{ion u\:.u t'nitEfilor de invl{Imflnt preuniversitar' aprobat

prin ordinul MEN *. St l5ll5'.12.2014 (publicat in Monitorul oficial al Romaniei' Partea l, nr' 23

din 13.01.2015);

3.Regulamentuldeinspec{ieaunit[filordeinvl{Imflntpre-uliversitar,aprobatprinordinulMECTS nr. 5547106.10.201r fp"uriri in Monitorul oficial al Romdniei, Partea r, m' 746 din

24.10.2011) qi Metodologia de aplicare a prevederilor privind inspecfia qcolari generalfl a

uniti{ilor de invfl{[mflnt preuniveisitar (Anexa 1 la regulament);

4. ordonan(a de urgen{r nr. 7slz005 privind asigurarea calitilii educa{iei, cu modificdrile qi

comPletdrile ulterioare ;

5. Curriculum na{ional - cadru de referinfd;

6. Ordinul MEN nr. 4431129.08.2014 privind organizareu li-d:tflqurarea evalulrii na{ionale

pentru absolven{ii clasei a vlrl-a in anul q.oiu, 2014-20Ls (publicat in Monitorul oficial al

i.omdniei, Parteal, nr' 651 din04'09'2014);

7. Ordinul MEN nr.4430120.0g.2014 privind aprobarea Metodologiei de otganizare qi desfiqurare

a examenului de bacalaureat na,tionat - 201^5 (publicat in Monitorul oficial al Romaniei,Parteal'

nr. 651 drn 04.09.2014);

g. Metodologia privind formarea continu[ a personalului din invifrmintul preuniversitar'

aprobatdprin ordinul MECTS w. 5561107.10.2011 (publicat in Monitorul oficial al Romaniei'Partea

l, nr.767 din 31 .lO.2Ol1), cu modificdrile qi completlrile ulterioare aduse prin Ordinul MEN nr'

3l2gl2;l3(publicat in Monitorul oficial al Romdniei, Partea I, nr. 84 dir-07.02'2013), ordinul MEN

w.539112013 (publicat in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 14'11'2013) qi ordinul

MEN nr.3Z4Ol2014 (publicat in Monitorul Oficial al Romdniei,Parteal, nr' 340 din 08'05'2014);

Page 2: tematica insp.pdf

g. ordinul MECTS nr. 5564/07.ll.zlllprivind Metodologia de acred^itare qi evaluare periodici a

furnizorilor de formare continul qi i prog.u-elor de-formare oferite de aceqtia (publicat in

Monitorul oficiar al Romdniei,parteat,i.lgo din 0g.11.2011), cu modificdrile aduse prin ordinul

MECTS nr.313012013 (publicat in Monitorul Oficial al Romdniei,Parteal, nr' 85 din 08'02'2013);

10. Legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicata, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;

11. Regulamentul privind regimul actelor de studii qi al docrrmentelor qcolare gestionate de

unitifile de invrfrmfint preuniversitar, aprobat prin drdinul MECTS m. 5565107.10'2011 (publicat

in Monitorul oficial al Romaniei,parteai, n.16l din 31 .lo.2ol1), cu modific[rile qi completdrile

aduse prin ordinul MEN nr. 3g3g/1 r.07.2014 (publicat in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr'

518 din 11.07.2014);

12. Regulamentul - cadru de organizare ;i func(ionare a inspectoratelor ;colare, aprobat prin

ordinul MECTS nr. 5530/05 .10.2011 (pubiicat in Monitorul oficial al Romaniei,Parteal, nr. 738 din

20.10.2011), cu modificdrile qi completarile aduse de ordinul MEC$ nr. 3400/18.03.2015 (publicat in

Monitorul ofi cial al Romanie i, P afiea I, m. 218 din 0 1 .04.201 5);

13. MEC, Ed. $coala Gdld[eand2oo4 -Asigurarea ca[tafli in educa]ie, vol' I qi II;

l4.Institutul Romfln de Management Educa{ionar - Management educa{ional, coordonator $erban

Iosifescu, vol. I qi II, Ed. CRDMO, 2004'

Calea Unirii, Nr' 15, 720018, Suceava

Tel: +40 (0) 230s20638

Fax: +40 (0) 230520637

www. isi.sv.edu. ro. isjsv@ya hoo'Co tI1

Page 3: tematica insp.pdf

23/04 2015 rHU rrr20 '.": lr_l_olu:r51 cBb{n6t ,.1 .:li::r1'"'}-l-l-:.3-;- - c_.. ..

y'y'""A'r" T<c*b'c'*'cr ( "

' i7J-'?^: '9'i/e"t Lz

'

=rz-"-rz/

MINISTERUL jDUq\TiEI- FI FATITET snifrsrAR DE srAr

CERCETAzuif,TiirqTif iei ' hrvArAruANr iN LTMBTLE ivrrxoRrrr*TrloR

, i -.,(.i,.-.,r 1;" :i,;,\iL;1il at. .lr.tiiHJUiul"lr

.-r.*:h h: rr: r'd.*-{. {n

CHtre,

lnspectoratete ;colare judefene/al municipiutui BucureSti

in atenfia Doamnei/Domnului inspector gcotar genera[

e3t21.04.2015

ocuparea func[iitor vacante de

rugHm sE resPecta[i urmitoareteReferitor; Organizarea concursutui pentru

inspector ;cotar din inspectoratete gcotare, vi

prevederi legate:

5tr- GeneraI Berthetot nr- 2B-]0, Sector Ir

010168, Bucurettlici: "+b

(o)zt <'os lo ot, rax: +40 (0)21 405 56 67

m-edu-ro

Legea educa[iei nalionate nr.1 /2011, cu modificErit"e ;i comptet[rile

utterioare:

r Art. 45 (8)

' Art. 95 (4)

. Art. 95 (5)

ordinul. nr. 5558/2011 privind aprobarea Metodotogiei de organizare si

desfalurare a concursului pentru ocuparea func[iei de inspector ;cotar

din inspectoratete $cotare, pubticat in MonitoruI oficiat, partea l,

nr.734 din 19/10/2011:

' Art, 10 (1) tit. m

Direcfia pentru lnvtfflmint in Limbile MinoritStitor

Page 4: tematica insp.pdf

-- . ^h -^r e2U:APR.zurJa. ". '-,

..,..-.;Ir.\

!TTNISTERIJT.sFRqErARlr.-...

Nr. 37 69l/2S.04.201s,l

a)b) a suhieclqlor pentru conaurs;declaraliile +i angajamentelJ p, ni;;ri*

membrii comisiei, de elatiorzul u.uiiuo,

',-- ' --r---r-,

pg qar€ trebuib s4le gemne.ze fiecae dintre

tu{y" elabgrate, pestrarea' connarniul$r a'titptului cg in rdudul candidatiloi la

ivjnd corectitudinea subieptelor gi baremelor de

1T?:* ce privegte cqnlinrrtul acestora, precum

gcolar, nu se aflfi. soful/sofia ,a, *ar-rio strucfur4-cadru de realizare a,suUiect,

pryuqul peniru ocuparea firncliiloi oeT_:i-.fi;d nFf, la,gradul allV-tea in*lusiV;'-l

-'PP baza tematicii de coupurs, Corfor* uxempluluiiea de stabiiire a ceior Z0 de iirmi prntru variantele

o)

d)

e)

{in ayxa nr, I aprezentei uarir.,'*"[afise subreote (teste-grila fonrrate din 20 depond.erea itemilor Oln managerns;i;(

::*:1 1,"{T:lf d: nlonru! i"ii,r,i itrl{rtErul de variante au suUierro Ielaborate penhu fieoare aomenir.r/suvacantp 5i tn funege do numEnd oe ailJ rn

,

ll! respectiv din legislegie gare vor alc4tui un

i,{rmatg din 20 de itemi flecare) eare vor fiu de aetivitete, in funo1ie de pro,fiiul posturilor

Str. Gen$al Benheiot or; lg.i,.I:rl.*g,?r 40s 62 00, q*, *&l!!to"u,l!3,r,,r,Bucureetiwlhr'/.edu.ro

$o programeaz6 proha suisfli

Page 5: tematica insp.pdf

- - 4'Deta[i.e1pa tn cousiliul de adminishatie al ilfipJgl9:,,qvafuare, prevteute ih *;xcil inlinr.5558/2011.

i gcolar a pwptajelor aferento gpilelor:6iI de concurs oprobatl prin OMgCfh

seama dp faptul cd pentru prograntele 4e foRnareItm4rde 100 de ore dinprograne acreditate,

se aibA iu vedere pi urmdtoerele aspecte:mctajelor detaliate aferpute grilelir 5i figelor deadministralie al inspectoatuhli l.of*;

-

e a fiecfuei probe de concsr$, con umnate ilr

r J. Le evaluarea curriculumuhli vitae sq so finiaoreditare,un nrmfi! de l0 de .rraiii "oilspund

unui

6. !u brganizarea pi desfdgurarea concursului- art$afea Ia avizierul inspectoratului gcolar auuulyg: dupfl aprobarea icestora in bonsiliul- stabilir.ea unor prooedrui clare de ausff,*,

I

srr. ccnerat Bentrdiq nr. 2g.i0, Scctor t. 0rel! +40It.,,0s aloo, Crx .liflitil hji6

docrlnente care.sd &cA parte Oin dosarul

t,_0r0168, 0rrcurirlttwwgv.s{tj.19

de concur.s;

Page 6: tematica insp.pdf

I? : 03 02.1'.31.4 ?1 2!.,

ifi:irii'iff 'i!:u[:i1;3i'&i:ilililroroa,Bucur+ii

Page 7: tematica insp.pdf

ili; ii311.!3i1il13l ll*,*:ql tot 1, 01o168,BucrrresriTel:'19 :r roi.er rfi; i;I,,"riji:iru,#wrw.edu.ro

Page 8: tematica insp.pdf

i:ri, ffiT,-#H?8: F[,Ii1fri;;r3r oroa Bucuro,tr