tematica insp.pdf

Download tematica insp.pdf

Post on 15-Jan-2016

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ffi MINISTERLiLEDUCATIEI $ICERCETARIITI{}iTIFICEI BIBLIOGRAFIA

  de ocupare a funcfiilor deinspector qcolar

  TEMATICA DE CONCURS:

  o Legislalie qcolardo Inspeclie qcolardo Asigurarea calitdliio Managementeducalional

  BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:

  1. Legea educaliei na{ionale nr. ll2}lL cu modificdrile qi complet[rile ulterioare;2. Regulamentul de organizare qi func{ion u\:.u t'nitEfilor de invl{Imflnt preuniversitar' aprobat

  prin ordinul MEN *. St l5ll5'.12.2014 (publicat in Monitorul oficial al Romaniei' Partea l, nr' 23din 13.01.2015);

  3.Regulamentuldeinspec{ieaunit[filordeinvl{Imflntpre-uliversitar,aprobatprinordinulMECTS nr. 5547106.10.201r fp"uriri in Monitorul oficial al Romdniei, Partea r, m' 746 din24.10.2011) qi Metodologia de aplicare a prevederilor privind inspecfia qcolari generalfl

  a

  uniti{ilor de invfl{[mflnt preuniveisitar (Anexa 1 la regulament);

  4. ordonan(a de urgen{r nr. 7slz005 privind asigurarea calitilii educa{iei, cu modificdrile qicomPletdrile ulterioare ;

  5. Curriculum na{ional - cadru de referinfd;

  6. Ordinul MEN nr. 4431129.08.2014 privind organizareu li-d:tflqurarea evalulrii na{ionalepentru absolven{ii clasei a vlrl-a in anul q.oiu, 2014-20Ls (publicat in Monitorul oficial ali.omdniei, Parteal, nr' 651 din04'09'2014);

  7. Ordinul MEN nr.4430120.0g.2014 privind aprobarea Metodologiei de otganizare qi desfiqurarea examenului de bacalaureat na,tionat - 201^5 (publicat in Monitorul oficial al Romaniei,Parteal'nr. 651 drn 04.09.2014);

  g. Metodologia privind formarea continu[ a personalului din invifrmintul preuniversitar'aprobatdprin ordinul MECTS w. 5561107.10.2011 (publicat in Monitorul oficial al Romaniei'Parteal, nr.767 din 31 .lO.2Ol1), cu modificdrile qi completlrile ulterioare aduse prin Ordinul MEN nr'3l2gl2;l3(publicat in Monitorul oficial al Romdniei, Partea I, nr. 84 dir-07.02'2013), ordinul MENw.539112013 (publicat in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 14'11'2013) qi ordinulMEN nr.3Z4Ol2014 (publicat in Monitorul Oficial al Romdniei,Parteal, nr' 340 din 08'05'2014);

 • g. ordinul MECTS nr. 5564/07.ll.zlllprivind Metodologia de acred^itare qi evaluare periodici afurnizorilor de formare continul qi i prog.u-elor de-formare oferite de aceqtia (publicat inMonitorul oficiar al Romdniei,parteat,i.lgo din 0g.11.2011), cu modificdrile aduse prin ordinulMECTS nr.313012013 (publicat in Monitorul Oficial al Romdniei,Parteal, nr' 85 din 08'02'2013);

  10. Legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicata, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;

  11. Regulamentul privind regimul actelor de studii qi al docrrmentelor qcolare gestionate deunitifile de invrfrmfint preuniversitar, aprobat prin drdinul MECTS m. 5565107.10'2011 (publicatin Monitorul oficial al Romaniei,parteai, n.16l din 31 .lo.2ol1), cu modific[rile qi completdrileaduse prin ordinul MEN nr. 3g3g/1 r.07.2014 (publicat in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr'518 din 11.07.2014);

  12. Regulamentul - cadru de organizare ;i func(ionare a inspectoratelor ;colare, aprobat prinordinul MECTS nr. 5530/05 .10.2011 (pubiicat in Monitorul oficial al Romaniei,Parteal, nr. 738 din20.10.2011), cu modificdrile qi completarile aduse de ordinul MEC$ nr. 3400/18.03.2015 (publicat inMonitorul ofi cial al Romanie i, P afiea I, m. 218 din 0 1 .04.201 5);

  13. MEC, Ed. $coala Gdld[eand2oo4 -Asigurarea ca[tafli in educa]ie, vol' I qi II;

  l4.Institutul Romfln de Management Educa{ionar - Management educa{ional, coordonator $erbanIosifescu, vol. I qi II, Ed. CRDMO, 2004'

  Calea Unirii, Nr' 15, 720018, SuceavaTel: +40 (0) 230s20638Fax: +40 (0) 230520637www. isi.sv.edu. ro. isjsv@ya hoo'Co tI1

 • 23/04 2015 rHU rrr20 '.": lr_l_olu:r51

  cBb{n6t ,.1 .:li::r1'"'}-l-l-:.3-;- - c_.. .. y'y'""

  A'r" T

 • --

  . ^h -^r e2U:APR.zurJa.

  ". '-,

  ..,..-.;Ir.\!TTNISTERIJT

  .sFRqErARlr.-...

  Nr. 37 69l/2S.04.201s,l

  a)b) a suhieclqlor pentru conaurs;declaraliile +i angajamentelJ p, ni;;ri*

  membrii comisiei, de elatiorzul u.uiiuo,',-- ' --r---r-,

  pg qar trebuib s4le gemne.ze fiecae dintretu{y" elabgrate, pestrarea' connarniul$r a'titptului cg in rdudul candidatiloi la

  ivjnd corectitudinea subieptelor gi baremelor de1T?:* ce privegte cqnlinrrtul acestora, precum

  gcolar, nu se aflfi. soful/sofia ,a, *ar-rio strucfur4-cadru de realizare a,suUiect,

  pryuqul peniru ocuparea firncliiloi oeT_:i-.fi;d nFf, la,gradul allV-tea in*lusiV;'-l -'PP baza tematicii de coupurs, Corfor* uxempluluiiea de stabiiire a ceior Z0 de iirmi prntru variantele

  o)

  d)

  e)

  {in ayxa nr, I aprezentei uarir.,'*"[afise subreote (teste-grila fonrrate din 20 depond.erea itemilor Oln managerns;i;(::*:1 1,"{T:lf d: nlonru! i"ii,r,i itrl{rtErul de variante au suUierro Ielaborate penhu fieoare aomenir.r/suvacantp 5i tn funege do numEnd oe ailJ rn

  ,

  ll! respectiv din legislegie gare vor alc4tui uni,{rmatg din 20 de itemi flecare) eare vor fiu de aetivitete, in funo1ie de pro,fiiul posturilor

  Str. Gen$al Benheiot or; lg.i,.I:rl.*g,?r 40s 62 00, q*, *&l!!to"u,l!3,r,,r,Bucureetiwlhr'/.edu.ro

  $o programeaz6 proha suisfli

 • - -

  4'Deta[i.e1pa tn cousiliul de adminishatie al ilfipJgl9:,,qvafuare, prevteute ih *;xcil inlinr.5558/2011.

  i gcolar a pwptajelor aferento gpilelor:6iI de concurs oprobatl prin OMgCfh

  seama dp faptul cd pentru prograntele 4e foRnareItm4rde 100 de ore dinprograne acreditate,

  se aibA iu vedere pi urmdtoerele aspecte:mctajelor detaliate aferpute grilelir 5i figelor deadministralie al inspectoatuhli l.of*;

  -

  e a fiecfuei probe de concsr$, con umnate ilr

  r J. Le evaluarea curriculumuhli vitae sq so finiaoreditare,un nrmfi! de l0 de .rraiii "oilspund unui

  6. !u brganizarea pi desfdgurarea concursului- art$afea Ia avizierul inspectoratului gcolar auuulyg: dupfl aprobarea icestora in bonsiliul- stabilir.ea unor prooedrui clare de ausff,*,

  I

  srr. ccnerat Bentrdiq nr. 2g.i0, Scctor t. 0rel! +40It.,,0s aloo, Crx .liflitil hji6

  docrlnente care.sd &cA parte Oin dosarul

  t,_0r0168, 0rrcurirlttwwgv.s{tj.19

  de concur.s;

 • I? : 03 02.1'.31.4 ?1 2!.,

  ifi:irii'iff 'i!:u[:i1;3i'&i:ilililroroa,Bucur+ii

 • ili; ii311.!3i1il13l ll*,*:ql tot 1, 01o168,BucrrresriTel:'19 :r roi.er rfi; i;I,,"riji:iru,#wrw.edu.ro

 • i:ri, ffiT,-#H?8: F[,Ii1fri;;r3r oroa Bucuro,tr