adresa tabara tematica

of 14 /14
„Investeşte în oameni!” Proiect cofnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Devoltarea esurselor "mane #$$%&#$'( )* ##+',($*$+*#$'- ./tre0 .olegiul 1 e2nic „32* 4sac2i” Ia5i 4so cia6ia Filantropic/ 71rup si Su8et” Ia5i derulea / în per ioada '%&#- Octom9rie #$'- o ta9/r/ tematic/ de apro :un dare 5i aplic ar e a no6iunil or teoretice parcurse în cadul activit/6ilor de con sil iere pro:esional/0 a:erente proiectului POSD",';',#*',3,'(%+''0 cofnan6at din Fondul Social European prin Programul Opera6ional Sectorial Devoltarea esurselor "mane #$$%&#$'(0 în care institu6ia dvs* are calitatea de partener* <n vederea reali /rii pr ocesului de selec6 ie a 9enefciaril or 0 elevi ai .olegiului 1e2nic „32* 4sac2i” Ia5i0 v/ rug/m s/ ne spri=ini6i prin o:erirea mediei 5colare generale corespun/toare anului scolar #$'>&#$'- pe care au o9tinut&o elevii indica6i în ane?a 4 a preentei adrese* .u considera6ie0 4socia6ia Filantropic/ 1rup 5i Su8et Ia5i Pre5edinte0 @onica @/rcule6

Upload: mihai-iulik

Post on 06-Jan-2016

264 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

ADRESA TABARA tematica

TRANSCRIPT

Page 1: ADRESA TABARA tematica

7/17/2019 ADRESA TABARA tematica

http://slidepdf.com/reader/full/adresa-tabara-tematica 1/13

„Investeşte în oameni!”Proiect cofnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Devoltarea esurselor"mane #$$%&#$'(

)* ##+',($*$+*#$'-

./tre0

.olegiul 1e2nic „32* 4sac2i” Ia5i

4socia6ia Filantropic/ 71rup si Su8et” Ia5i derulea/ în perioada '%&#-

Octom9rie #$'- o ta9/r/ tematic/ de apro:undare 5i aplicare a no6iunilor

teoretice parcurse în cadul activit/6ilor de consiliere pro:esional/0 a:erente

proiectului POSD",';',#*',3,'(%+''0 cofnan6at din Fondul Social European prin

Programul Opera6ional Sectorial Devoltarea esurselor "mane #$$%&#$'(0 în

care institu6ia dvs* are calitatea de partener*

<n vederea reali/rii procesului de selec6ie a 9enefciarilor0 elevi ai

.olegiului 1e2nic „32* 4sac2i” Ia5i0 v/ rug/m s/ ne spri=ini6i prin o:erirea mediei

5colare generale corespun/toare anului scolar #$'>&#$'- pe care au o9tinut&o

elevii indica6i în ane?a 4 a preentei adrese*

.u considera6ie0

4socia6ia Filantropic/ 1rup 5i Su8et Ia5i

Pre5edinte0

@onica @/rcule6

Page 2: ADRESA TABARA tematica

7/17/2019 ADRESA TABARA tematica

http://slidepdf.com/reader/full/adresa-tabara-tematica 2/13

„Investeşte în oameni!”Proiect cofnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Devoltarea esurselor"mane #$$%&#$'(

 Anexa A

Page 3: ADRESA TABARA tematica

7/17/2019 ADRESA TABARA tematica

http://slidepdf.com/reader/full/adresa-tabara-tematica 3/13

„Investeşte în oameni!”Proiect cofnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Devoltarea esurselor"mane #$$%&#$'(

(> A4A4 @4I"S '+B$%#B##;BB>

a C&a F

(- A"1". 44) '+B'$''##;%>;

a C&a F

(; .44." 4)DEI '+B$B('##;% a C&a F

)*

. 1

)"@E PE)"@E .)P .4S4

G4) S.O4 #$'>&#$'-H

' .ODE4)" .OS@I) 3EO3E

'+B$($;##;%-# a C&a .

#E)E4 II4)4

#+B$B'$##;%'+ a C&a .

( @4)3I". 4ES

'++$>#%##;%#( a C&a .

>@I4I4 IO4) P4"

'+B$>($##-+$; a C&a .

- S.O14)" 4)DEE4

#+B$+#%##->>$ a C&a .

; 1E.E4 4I)4 34AIE4

#+B$-$;##;%#% a C&a .

% 1I@OF1E .IS1I)4 IO4)4

#+B$'#(##;%$+ a C&a .

B

O)I." 4)DEE4 @I4E4

#+B'$'%##;%

;$ a C&a .+

4POFIEI II)4 .IS1I4)4#++$>'$##;%B' a C&a .

'$A"DI4)" 4I) .OS1E

'++$>#'##;%$$ a C&a .

'' A"4ES." OC4)4 4)DEE4

#+B$(($##;B$' a C&a .

'#DI4.O)"

IO)E4FOE)1I)4

#+B$>$;##;B-> a C&a .

'(D".4 @IE4 AE41I.E

#+B$B$(##;%-> a C&a .

'>F"E4" IO)"1 E@4)"E

'++$''+##;B'$ a C&a .

'-4D4)

AI4).4FOE)1I)4

#++$#';#%$$>% a C&a .

';@"S1E414 4EC4)D4 EE)4

#++$'#>##;%$' a C&a .

'%POP4 4@4I4 )I.OE14

#++$'#-##';>' a C&a .

'B"IES" 4D 4EC4)D"

'+B$%'%##'(;+ a C&a .

'+34)3" D4)IE4 4I)4

#+B$%$%##;%#% a C&a .

#$ 4@4I"1EI

@O)I.4PE1O)E4

#+B$B$'##;%B(

a C&a E

#' 44SII)EI )I.OE14 IO)E4 #+%'#$>##;%-B

a C&a E

## A4143 4I) D"@I1" '+%'$('##;%>+

a C&a E

#( .4DI)OI" 4)DEE4 #+B$>#;##;%%-

a C&a E

#> .IOA4)" @4I4)4EC4)D"

'+B$B'$##;B('

a C&a E

#-34I4S IDI4 #+%$'($##$>

(#a C&a E

#; 34I4S SEFO4 #++$(#+##$>(-

a C&a E

#% 3IO4).4 S1EF4) .4"DI" '+B$+'''(#B'-

a C&a E

#B I3)41 4)4 @4I4 #++$#'$(%->%>

a C&a E

#+ EO)1E IO)E4 34AIE4 #+B'$('##;%

($

a C&a E

($ ESPI4)"

S1EF4) '+B'#($##;%'%

a C&a E

(' S1EF4)4.E

4E)1I) ".I4) '+B$#'B##;%>'

a C&a E

(# S1")34I"

4)4 @4I4 #+B$B'###;B'$

a C&a E

(( "S4) 4DI4) '+B$>'%##;%%$

a C&a E

Page 4: ADRESA TABARA tematica

7/17/2019 ADRESA TABARA tematica

http://slidepdf.com/reader/full/adresa-tabara-tematica 4/13

„Investeşte în oameni!”Proiect cofnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Devoltarea esurselor"mane #$$%&#$'(

;'

(% D4CI)E4)" 34AIE

'+B''$B##;%$$ a C&a F

(B3E." 44) .OS@I)

'++$>$%###$B' a C&a F

(+"S4)" S1EF4)

'+B$('###;%## a C&a F

>$@4."

.4"DI"

.O)S14)1I)'++$>$%##;%($ a C&a F

>'

O)I.E4)"

S1EF4)

.O)S14)1I)

'+B'#';##;%

>% a C&a F>#

PO1OP 4DI4) 34AIE'+B$-#+##;%-+ a C&a F

>(S4ES." .OS@I)

'+%'##;##;%'' a C&a F

>> 1OF4) E@4)"E

'++$##(##;%#- a C&a F

>- 1"I)

4EC4)D"@4D4I)

'+B'$''##;%'' a C&a F

>;OO)I". 4)DEI D4)IE

'+B$;$+##;%%B a C&a F

>%4)1O) SEA4S1I4) 4)DEI

'+B'$'###;%;- a C&a F

>B44D4)EI @4I4) S1EF4)E

'+B'#';##;%-- a C&a F

>+DI4.O)" IO4)

'+B$'#B##;%;' a C&a F

-$ I4SI 34AIE '+B'''>##;%$- a C&a F

-'".4 E@4)"E

'+B$#$%##;%$$ a C&a F

-#PI)1IIE 3EO3E

'+B$($+##;%># a C&a F

-(S14@41E @4I4) .OS1E

'+B$B'-##;%-( a C&a F

->4POS1O 34AIE

'+B'$($##;%>> a C&a 3

Page 5: ADRESA TABARA tematica

7/17/2019 ADRESA TABARA tematica

http://slidepdf.com/reader/full/adresa-tabara-tematica 5/13

„Investeşte în oameni!”Proiect cofnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Devoltarea esurselor"mane #$$%&#$'(

--.IOA4)" 4)DEI .OS@I)

'+B$-#>##;%$> a C&a 3

-;.IO4." OC4)4 IO4)4

#+B$+'(##;%(% a C&a 3

-%.OS"14 4"E IO)"1

'++$'#$##;%'- a C&a 3

-B.""I".

)I.O4E4EC4)D"

'+B$B';##;%>B a C&a 3

-+ D"@I14S." D4ID ".I4)

'+B$+#(##;%>+ a C&a 3

;$ FOE4 4DI4).O)S14)1I) '+B$>#;##;%B' a C&a 3

;'3I3O4S O.14I4) P4"

'+B$;'$##;%(; a C&a 3

;#IF1I@ES." .414I)

'+B$%'%##;%-- a C&a 3

;( @")1E4)" AO3D4) 34AIE

'+B''$###;%B' a C&a 3

;>

@"S1EE1 4)DEI ".I4)

'+B$+#B##;%

(> a C&a 3;- P44S.I

4D'+B$('###;%'> a C&a 3

;;PI)4I" AO3D4)

'+B'$'+##;%(' a C&a 3

;%P")4 E"SEAI" @4I4)

'+B$B#$##;%'# a C&a 3

;B4D" 4DI4) D"@I1E

'+B'$#;##;%-( a C&a 3

;+ OS"II1I" .OS@I) 34AIE

'+B$>$>##;%(> a C&a 3

%$4)3E 34AIE AO3D4)

'+B$#$-##;%-; a CI&a D

%' 4PE1II @O)4IS4 #+%''#$##; a CI&a D

Page 6: ADRESA TABARA tematica

7/17/2019 ADRESA TABARA tematica

http://slidepdf.com/reader/full/adresa-tabara-tematica 6/13

„Investeşte în oameni!”Proiect cofnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Devoltarea esurselor"mane #$$%&#$'(

34AIE4 %>;

%#4POFIEI SII" S1EF4)E

'+%'##(##;%$( a CI&a D

%(A4I )I.OE14

#+%'#''##;%-- a CI&a D

%>.OIS)I." @4I)E4

#+%$+#%$%;>>' a CI&a D

%-DE4.O)" EE)4

#+B$>#>##;%$# a CI&a D

%;

DI@I1I" 4DI)4 @4I4

#+B$;'-##;

%#( a CI&a D%%

E44 S44#+%$('$##;%-- a CI&a D

%BEP"E 4)4@4I4 EE)4

#+B$(#>##;%%; a CI&a D

%+F"@O4S4 D"@I1" 34AIE

'+B$B#%##;%-> a CI&a D

B$F")4

P4" .O)S14)1I).414I)

'+B$;#-##;%(- a CI&a D

B' 444@AIE 4D 4EC4)D"

'+%$+($##;%$- a CI&a D

B#I4S." 4D"1 4I)

'+%$B'###;%%( a CI&a D

B(@O.4)" 4SIE D4)"1

'+%'$#;##;%;( a CI&a D

B>@O4I FOI)4 4)DEE4

#+B$($'##;B$; a CI&a D

B- PEDI.4 I"I4 34AIE4 #+B$($B((';;> a CI&a D

B; PO.IPI". IO)E4

#+%$'$;##;%-+ a CI&a D

B% ")3"E4)"

3EO3I4)4@4D4I)4

#+%'$$%##;B#$ a CI&a D

BB44I". SE3I" I"I4)

'+%$%'>##;%+' a CI&a D

B+4SE)E .O)S14)1I) IO)"1

'+B$#$>##;%>- a CI&a F

Page 7: ADRESA TABARA tematica

7/17/2019 ADRESA TABARA tematica

http://slidepdf.com/reader/full/adresa-tabara-tematica 7/13

„Investeşte în oameni!”Proiect cofnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Devoltarea esurselor"mane #$$%&#$'(

+$A44) IO)"1 @4I4)

'+B$##B##;%>% a CI&a F

+'.E4D4 @I4I 44I4

'+%'$$+##;%(; a CI&a F

+#.IOA4)" EE)4

#+%$-'>##;'+B a CI&a F

+(.OI1O" DI4)4 EE)4

#+B$(($##;%>; a CI&a F

+>DE.E4 .O)S14)1I)

'+B$-$###;%(# a CI&a F

+- DOI) 4SIE 4EC4)D" '+%'$$;##;%+% a CI&a F

+;FE.E1 E@4)"E

'+;'#$B##;%$B a CI&a F

+%3I"3E4 44) AO3D4)

'+B$B($##;%># a CI&a F

+B3E.E4)" IO)"1 4EC4)D"

'+;$;#+##;%B$ a CI&a F

++

3E"

4.4@IO44

@I4E4

#+%$%$B##;

%-; a CI&a F'$$

ISPI 4)DEE4 @4D4I)4#+B$'#'###$#B a CI&a F

'$'JO)I3 4@4)D4

#+B$('(##;B'- a CI&a F

'$#".4 S1EF4)4 @4D4I)4

#+;'#'+##;%>$ a CI&a F

'$(@41ES." 1EODO4

'+%$+$'##;%'' a CI&a F

'$> 1I)." 4D"1 IO)"1

'+%$(#B##;%># a CI&a F

'$-)E.I14

.414I)3EO3I14

'+B$(($##;%(; a CI&a F

'$;4CI)1E 44) PE1I.4

'+%$;$###;%B+ a CI&a F

'$%IO)E DI4)4 34AIE4

#+B$(####;%;# a CI&a F

'$B 4IO4EI 4)DEI '+B$(#(##; a CI&a 3

Page 8: ADRESA TABARA tematica

7/17/2019 ADRESA TABARA tematica

http://slidepdf.com/reader/full/adresa-tabara-tematica 8/13

„Investeşte în oameni!”Proiect cofnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Devoltarea esurselor"mane #$$%&#$'(

.O)S14)1I) %'#

'$+A"1)4" ED"4D S1EF4)

'+;''$-##;%$; a CI&a 3

''$ .ODE4)" FOI) ED"4D

'+%$>'-##;%'B a CI&a 3

'''.IOA4)" @4I"S .OS@I)

'+B$'#;#%$B#( a CI&a 3

''#.O1I"34 4)DEI

'+%''#B##;%'' a CI&a 3

''(

.E1" @4I"S 34AIE

'+%$'#+##;

%#' a CI&a 3''> D4S.4ES

." S1EF4)'+B$-($##;%-' a CI&a 3

''-E@O4I 4SIE

'+%$($B##;%$+ a CI&a 3

'';34I 4EC4)D4 EE)4

#+B$>'%##;%B$ a CI&a 3

''%IIES." OAE1 34AIE

'+%$B$-##;%%; a CI&a 3

''B @")1E4)" S1EF4) 4EC4)D"

'+%''$'##;%$( a CI&a 3

''+@"4I" )I."4E OIDI"

'+;''#'##-+#( a CI&a 3

'#$)E.I14 AO3D4) I"I4)

'+B$%$-##;%-> a CI&a 3

'#'4PIDE 4I)4 4)DEE4

#+B$#'>$%;>>$ a CI&a 3

'## P4") I.1O '+%$'''##;%'; a CI&a 3

'#(O)OFEI PE1I.4 IO)

'+B$'$+$B$$-# a CI&a 3

'#>  14)I.EI" 44) IO)"1

'+B$+'###;%(# a CI&a 3

'#-I4.OA 4)DEI 4EC4)D"

'+%'''-##;%-$ a CI&a 3

'#;I4ES 4DI4)

'+B$('$##;%%B a CI&a 3

Page 9: ADRESA TABARA tematica

7/17/2019 ADRESA TABARA tematica

http://slidepdf.com/reader/full/adresa-tabara-tematica 9/13

„Investeşte în oameni!”Proiect cofnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Devoltarea esurselor"mane #$$%&#$'(

'#%PEES 34AIE

'+B$##'##;%'( a CI&a 3

'#B  1EODOES." 4I) .OS14)1I)

'+%'$$-##;%-' a CI&a 3

'#+ A4)E4 DI4)4 3EO3I4)4 a CI&a K

'($ A4A"14 S1EF4) 4SIE a CI&a K

'(' .OS"14 @I4E4 AI4).4 a CI&a K

'(# 34I .4"DI" 4)DEI a CI&a K

'(( 3O)3E4) S1EF4) IO)"1 a CI&a K

'(> 3"I4 4E)1I) a CI&a K

'(- "EI S1EF4) FOI) a CI&a K

'(; I)I.E" .OS@I).O)S14)1I)

a CI&a K

'(% 44I". S1EF4) a CI&a K

'(B POPES." @4D4I)43EO3I4)4

a CI&a K

'(+ PI.OP 4)DEE43EO3I4)4 a CI&a K

'>$ 14)4S4 SO4)4 a CI&a K

'>' IE" AI4).4 EE)4 a CI&a K

'>#@I4I @4D4I)4 .414I)4

#+B$%$;##;B$>

'>(AI)I4 PE1" 4"

'++$;#+##;+$# a C&a 4

'>>.4P 4SIE 34AIE

'+B$'####;%>% a C&a 4

'>- .I"AO14I" SOI) 3EO3I14

'+%$(#B##;%%% a C&a 4

'>;D".4) .4"DI" .OS1I)

'+B$>#+##;%-- a C&a 4

'>%34)E4 44) 34AIE

'+%$>'(##;%;( a C&a 4

'>B4ID4" S1EF4)

'+B$+$%##;%'> a C&a 4

Page 10: ADRESA TABARA tematica

7/17/2019 ADRESA TABARA tematica

http://slidepdf.com/reader/full/adresa-tabara-tematica 10/13

„Investeşte în oameni!”Proiect cofnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Devoltarea esurselor"mane #$$%&#$'(

'>+41O) D"@I1" .414I)

'+%'$#-##;%'' a C&a 4

'-$"S" 4SIE

'+B'##'##;B$# a C&a 4

'-'S4)D" )I."SO FOI)

'++$($;##;%(> a C&a 4

'-# 14)4S4 4EC4)D" S1EF4)

'+B''#'##;%%' a C&a 4

'-( 14414 4)DEI

'+B$-'+##;%#+ a C&a 4

'->  1ODIE4S4 4EC I"I4) '+B$(#(##;%#$ a C&a 4

'--"S4.E

4EC4)D".O)S14)1I)

'+B$>#;##;%>+ a C&a 4

'-;4SIE 4)DEI

'+B$#$;##;%$B a C&a 4

'-%P4E .O)S14)1I) SOI)

'+B$B('###$B; a C&a 4

'-B

O@E4 4)DEI @4I4)

'+B$B'(##;

%%> a C&a 4'-+

AE4 34AIE'+B$+#%##;%>' a C&a 4

';$ .".O4)" 4)DEI 4EC4)D"

'+B$+$'##;%># a C&a 4

';'4EC4 44) IIE

'++$%#'##;%;$ a C&a A

';#A4.I" @4I4) IO)"1

'+B$B'(##;%(' a C&a A

';(AO"4I" I"I4)

'+B$;';##;%#> a C&a A

';>A"DE4 S4AI) .O)S14)1I)

'+B$-$;##;%#- a C&a A

';-.4P @4I4)

'++$B'>##;%$B a C&a A

';;D4@I4) D43OS @I4I

'++$-####;%;; a C&a A

';% D"@I1" 4I) .OS1I) '++$-$(##; a C&a A

Page 11: ADRESA TABARA tematica

7/17/2019 ADRESA TABARA tematica

http://slidepdf.com/reader/full/adresa-tabara-tematica 11/13

„Investeşte în oameni!”Proiect cofnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Devoltarea esurselor"mane #$$%&#$'(

%>'

';BPE)EE4 4DL IO)E

'+B$%$%##;'+> a C&a A

';%PISI.4 @I4I14 AO3D4)

'+B$'#>##;%;+ a C&a A

';B4IE4)" .O)S14)1I)

'+B$-'>##;%;B a C&a A

';+S."1" IO4) D4)IE

'+%$'$(##;%;% a C&a A

'%$

"@4 S1EF4)I4 @4I4

#+%$+$-##;

B$$ a C&a A'%'

IE"@4D4I)4EC4)D"

'+B$B';##;B#B a C&a A

'%#34I 4)DEI

'+B'''-##;%#> a C&a A

'%(3E" )I.O4E

'+B'''$##;%#$ a C&a A

'%>.OS"14 3EO3E 4I)

'++$>'B##;%'# a C&a A

'%-.""I". .414I) .IPI4)

'+;$-'B##;%%$ a C&a A

'%; FEE).I". FOI) .O)S14)1I)

'++$(#>##;B#B a C&a A

'%%O@4) S1EF4)

'+B'$'$##;%$$ a C&a A

'%B4PE1EI @4D4I)4 .IS1I)4

#+B$B'>##-;#' a CI&a E

'%+ 4S1EF4)EI @IE4 IO)E4 #+%'$'-##;%>$ a CI&a E

'B$ 4S1EF4)O4EI 4)DEE4

#+%$B'$##;%#+ a CI&a E

'B' 4S1EF4)O4IE @4I4

#+B$-#+##>>-B a CI&a E

'B#A4.I" ED@O)D

'+%$;$;##-;## a CI&a E

'B(.4)1E@I OE)4 EE)4

#+%$-'+##;%## a CI&a E

Page 12: ADRESA TABARA tematica

7/17/2019 ADRESA TABARA tematica

http://slidepdf.com/reader/full/adresa-tabara-tematica 12/13

„Investeşte în oameni!”Proiect cofnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Devoltarea esurselor"mane #$$%&#$'(

'B>.OKO.4" 4)DEE4 S4AI)4

#+%$('%##-;(' a CI&a E

'B-D"D"@4) 1EODO4

#+;'#'B##;%-; a CI&a E

'B;D"D"@4) S1EF4)4

#+;'#'B##;%>B a CI&a E

'B%@"1ES." IO4) 4I)

'+%'$('##;%($ a CI&a E

'BBO4" 4)DEE4

#+%$%$+##;B'# a CI&a E

'B+ OD" 4)DEI OIDI" '+%''#'$%$$'> a CI&a E

'+$4.IO4IE 4"4 AI4).4

#+B$+'-###$B' a CI&a E

'+'AOAO. DI4)4 4)DEE4

#+%$##;##;%+; a CI&a E

'+#A"EI

.OS@I)4EC4)D"

'+%''#(##;%%% a CI&a E

'+(

)E."4" @I4E4 @4D4I)4

#+%$B#$##;

%$B a CI&a E'+>

OSOI4)" EE)4 4EC4)D4#+B$-'(##;B(+ a CI&a E

'+-P4S." IO4) 44)

'+%$''%##;%;( a CI&a E

'+;@")1I4)" 4DI)4 S1EF4)4

#+;''$%##;%-> a CI&a E

'+%O@4) @4I4 OED4)4

#+%'$'#(%>#%# a CI&a E

'+BII1E" 4)DEE4

#+B$;';##;B$; a CI&a E

'++4.41I)EI O4)4 I"I4)4

#+%$%'-##;%#+ a CI&a

#$$ 4@4IO4EI @I4E4 D4)IE4

#+;'$#-##;%>B a CI&a

#$'AOS14) IO)"1 4)DEI

'+B$($###;%>( a CI&a

#$# AOS14) IO)"1 '+-'''-##; a CI&a

Page 13: ADRESA TABARA tematica

7/17/2019 ADRESA TABARA tematica

http://slidepdf.com/reader/full/adresa-tabara-tematica 13/13

„Investeşte în oameni!”Proiect cofnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Devoltarea esurselor"mane #$$%&#$'(

%>;

#$(.4ES." I"I4) D4)IE

'+%$+#;##;%>+ a CI&a

#$>IIE @I4I .IS1I4)

'+%$-$##$>$+$ a CI&a

#$-)E.I14 .4"DI" 34AIE

'+%$+'B##>-'B a CI&a

#$;)E@1". @4I4)

'+%$B'>##;%$' a CI&a

#$%

P4)1I" ".I4) FOI)

'+B$>$+##;

%>; a CI&a #$B

P"34" PE1" AO3D4)'+%$;#B##;%+> a CI&a

#$+ POS1O4.E SI@O)4

#+B$>$'##;%'' a CI&a

#'$PI.OP 4EC4)D"

'+%$;';##;%;+ a CI&a

#'' .O)S14)1I)

I.4D4EC4)D"

'+%$;$+##;%'$ a CI&a