tinerii in actiune

of 33 /33
Conferinţa anuală Conferinţa anuală Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – suport Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – suport informaţional pentru comunitatea informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative : Abordări practice inovative : Abordări practice TINERII ÎN ACŢIUNE: CAIE PROVOACĂ TINERII ÎN ACŢIUNE: CAIE PROVOACĂ TINERII LA STUDII, CERCETARE ŞI TINERII LA STUDII, CERCETARE ŞI DELECTARE DELECTARE Elena DABIJA, Elena DABIJA, director Centrul Academic director Centrul Academic Internaţional Internaţional Eminescu Eminescu

Author: biblioteca-municipala-bp-hasdeu

Post on 12-Jul-2015

778 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Tinerii in actiune

Conferinţa anualăConferinţa anualăBiblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – suport Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – suport

informaţional pentru comunitatea informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe chişinăuiană: resurse, servicii, programe

inovative : Abordări practiceinovative : Abordări practice

TINERII ÎN ACŢIUNE: CAIE PROVOACĂ TINERII ÎN ACŢIUNE: CAIE PROVOACĂ TINERII LA STUDII, CERCETARE ŞI TINERII LA STUDII, CERCETARE ŞI

DELECTAREDELECTAREElena DABIJA,Elena DABIJA,

director Centrul Academic director Centrul Academic Internaţional Internaţional EminescuEminescu

Page 2: Tinerii in actiune

TINERIITINERII PARTICIPĂ – COMUNITATEA SE PARTICIPĂ – COMUNITATEA SE

DEZVOLTĂDEZVOLTĂ Indicatori de performanţăIndicatori de performanţă: :

tineri de vîrsta 16-25 antineri de vîrsta 16-25 ani:i:

total 2006 - 1 289 total 2006 - 1 289

total 2007 - 1 753 total 2007 - 1 753

total 2008 - 2 670total 2008 - 2 670

octombrie 2009 - 2 827octombrie 2009 - 2 827

Page 3: Tinerii in actiune

2006

2007

2008

2009

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1

Page 4: Tinerii in actiune

Colaborarea: Colaborarea: CAIE - TINERICAIE - TINERI

OObiective de atinsbiective de atins

PProbleme de rezolvatrobleme de rezolvat

SSoluţioluţi

RResurse esurse

Page 5: Tinerii in actiune

Informarea, documentarea şi organizarea Informarea, documentarea şi organizarea lecturii tinerilorlecturii tinerilor

TTineriiinerii şişi lecturilecturi eminescieneeminesciene @CAIE @CAIE EEminescuminescu virtual virtual @ CAIE@ CAIE Eminescu multimedia Eminescu multimedia @ CAIE@ CAIE Noutăţi editorialeNoutăţi editoriale @ CAIE @ CAIE Eminescu universal @ CAIEEminescu universal @ CAIE

Page 6: Tinerii in actiune
Page 7: Tinerii in actiune

““Tinerii studiaTinerii studiază şi cercetează viză şi cercetează viaţa aţa şi opera lui Mihai Eminescu @CAIE”şi opera lui Mihai Eminescu @CAIE”

Educaţie – dezvoltare – armonie prin joc şi Educaţie – dezvoltare – armonie prin joc şi lectură lectură

Asimilarea şi dezvoltarea cunoştinţelor de Asimilarea şi dezvoltarea cunoştinţelor de către tineri către tineri

CercetCercetarea area şi formşi formareaarea afinit afinităţiiăţii faţă de faţă de cercetarea eminescianăcercetarea eminesciană

DDescoperescoperireairea noi noilorlor cauze şi remedii în cauze şi remedii în complexitatea problemelor abordate de complexitatea problemelor abordate de Mihai Eminescu.Mihai Eminescu.

Page 8: Tinerii in actiune

EducaţiaEducaţia tehnologică a tinerilor la tehnologică a tinerilor la orele de cultură informaţionalăorele de cultură informaţională

Şcolarizarea individuală şi în grup prin intermediul Şcolarizarea individuală şi în grup prin intermediul orelor de cultură informaţională:orelor de cultură informaţională:““Catalogul electronic – sursă de informare Catalogul electronic – sursă de informare despre fondul de documente al BM”despre fondul de documente al BM” “ “Biobibliografiile editate de BM – suport Biobibliografiile editate de BM – suport informaţional”informaţional” “ “Eminescu virtual”Eminescu virtual” “ “Eminescu electronic”Eminescu electronic” promovarea Blogului “Oraşul meu”promovarea Blogului “Oraşul meu”

În total 67/ 1 143 participanţi. În total 67/ 1 143 participanţi.

Page 9: Tinerii in actiune
Page 10: Tinerii in actiune

Educaţia culturalăEducaţia culturală

Inaugurarea clubului “Tinerii în acţiune”Inaugurarea clubului “Tinerii în acţiune” Concursul intelectual (Brain-Ring) Concursul intelectual (Brain-Ring) “Al meu nume “Al meu nume

o să-l parte secolii din gură-n gură...”o să-l parte secolii din gură-n gură...” ZZilele Eminescuilele Eminescu, S, Săptămînaăptămîna U Uşilorşilor D Deschiseeschise,, ZZilele Francofonieiilele Francofoniei DecadDecadaa “Oraşul meu”“Oraşul meu” Ziua BibliografieiZiua Bibliografiei NOU!!!NOU!!! D Dialogulialogul între generaţiiîntre generaţii

Page 11: Tinerii in actiune

Concursul intelectual (Brain-Ring) Concursul intelectual (Brain-Ring) “Al meu nume o “Al meu nume o să-l poarte secolii din gură-n gură...”să-l poarte secolii din gură-n gură...”

Page 12: Tinerii in actiune
Page 13: Tinerii in actiune
Page 14: Tinerii in actiune

ZZilele Eminescuilele Eminescu, S, Săptămînaăptămîna U Uşilorşilor DDeschiseeschise

Page 15: Tinerii in actiune
Page 16: Tinerii in actiune
Page 17: Tinerii in actiune
Page 18: Tinerii in actiune
Page 19: Tinerii in actiune

NOU!!!NOU!!! D Dialogulialogul între generaţiiîntre generaţii

Page 20: Tinerii in actiune
Page 21: Tinerii in actiune

Ziua BibliografieiZiua Bibliografiei

Page 22: Tinerii in actiune
Page 23: Tinerii in actiune

ZZilele Francofonieiilele Francofoniei

Page 24: Tinerii in actiune

Orientarea profesionalăOrientarea profesională

Implicarea tinerilor voluntari în activitatea Implicarea tinerilor voluntari în activitatea CAIE :CAIE :

““Fii prieten cu noi, vino la noi, nu rata Fii prieten cu noi, vino la noi, nu rata şansa!!!”şansa!!!”

““Numai la CAIE poţi fi informat şi cunoaşte Numai la CAIE poţi fi informat şi cunoaşte multe!!!!”multe!!!!”

“ “Eşti în pragul alegerii profesiei?Profită de Eşti în pragul alegerii profesiei?Profită de ajutorul nostru!!!”.ajutorul nostru!!!”.

Page 25: Tinerii in actiune

Susţinerea tinerSusţinerea tinereelor talentelor talente

CAIE descoperCAIE descoperăă şşi susi susţţine tinere talente:ine tinere talente: colaborarea cu redacţia revistei pentru tineri colaborarea cu redacţia revistei pentru tineri

ROUA STELARĂROUA STELARĂ întîlnirea tinerilor condeieri cu fondatorii revistei întîlnirea tinerilor condeieri cu fondatorii revistei

în incinta CAIEîn incinta CAIE oportunităţi de a se publica pe paginile revistei oportunităţi de a se publica pe paginile revistei Lansarea cărţii “GÂNDURI DIN GÂNDURI”, Lansarea cărţii “GÂNDURI DIN GÂNDURI”,

autoare Crina Popescu, liceul „Liviu Rebreanu” - autoare Crina Popescu, liceul „Liviu Rebreanu” - cititoare fidelă şi prietenă a CAIE.cititoare fidelă şi prietenă a CAIE.

Page 26: Tinerii in actiune

Susţinerea şi promovarea Susţinerea şi promovarea creativităţii tinerilorcreativităţii tinerilor

NOU!!!NOU!!! Colaborare cuColaborare cu S Studioul pentru adolescenţi tudioul pentru adolescenţi

“Semnal Junior”“Semnal Junior” RADIO-MOLDOVA RADIO-MOLDOVA

Colaborare cu CLUBULColaborare cu CLUBUL INTELECTUALILOR din INTELECTUALILOR din CHIŞINĂUCHIŞINĂU

Page 27: Tinerii in actiune

SStudioul pentru adolescenţi tudioul pentru adolescenţi “Semnal Junior”“Semnal Junior”

RADIO-MOLDOVARADIO-MOLDOVA

Concursul Republican radiofonic de Concursul Republican radiofonic de creaţie creaţie “Iubirea mişcă nori şi stele...”“Iubirea mişcă nori şi stele...”

Descoperirea şi promovarea noilor Descoperirea şi promovarea noilor condeiericondeieri

Promovarea operei eminesciene, CAIEPromovarea operei eminesciene, CAIE Susţinerea şi motivarea tinerilorSusţinerea şi motivarea tinerilor

Page 28: Tinerii in actiune

CLUBULCLUBUL INTELECTUALILOR din CHIŞINĂUINTELECTUALILOR din CHIŞINĂU

CAIE ca un mediu atractiv şi utilCAIE ca un mediu atractiv şi util Acţiunea a avut loc în wee-kend Acţiunea a avut loc în wee-kend A fost A fost transmisă în direct prin intermediul transmisă în direct prin intermediul

INTERNET-ULUIINTERNET-ULUI RRezonanţă majorăezonanţă majoră, , promovare virtuală şi promovare virtuală şi

simultană prin intermediul simultană prin intermediul www.privesc.euwww.privesc.eu a CAIEa CAIE

RReferieferire re la opera eminesciană la opera eminesciană LUCEAFĂRUL. LUCEAFĂRUL.

Page 29: Tinerii in actiune

Perspective de dezvoltare a Perspective de dezvoltare a acţiunilor adresate tineriloracţiunilor adresate tinerilor

1. Implicarea tinerilor în elaborarea concepţiei paginii 1. Implicarea tinerilor în elaborarea concepţiei paginii WEB racordată la cerinţele WEB racordată la cerinţele WEB 2.0WEB 2.0

2. Elaborarea unei platforme de produse informaţionale 2. Elaborarea unei platforme de produse informaţionale ale tinerilor: referate, teze, discuţii, eseuri, critică literară, ale tinerilor: referate, teze, discuţii, eseuri, critică literară, creaţii proprii.creaţii proprii.

3. Elaborarea unui ghid de resurse informaţionale în 3. Elaborarea unui ghid de resurse informaţionale în diferite limbi: Eminescu diferite limbi: Eminescu interculturalintercultural

4. Iniţierea unui concurs pentru tineri de la facultatea 4. Iniţierea unui concurs pentru tineri de la facultatea DESING a UTRM privind reamenajarea spaţiului de la DESING a UTRM privind reamenajarea spaţiului de la parter.parter.

5. Implicarea tinerilor în selectarea 5. Implicarea tinerilor în selectarea Poeziei luniiPoeziei lunii şi şi mediatizarea în mediul de socializare: forum, bloguri, mediatizarea în mediul de socializare: forum, bloguri, you-tubeyou-tube

Page 30: Tinerii in actiune

Concluzii:Concluzii:

Activitatea CAIE desfăşurată pentru Activitatea CAIE desfăşurată pentru şi cu tinerii este una de succes. şi cu tinerii este una de succes. Profilul eminescianProfilul eminescian capătă noi capătă noi

orizonturi şi punţi de cercetare. Voinţa orizonturi şi punţi de cercetare. Voinţa şi spiritul de echipă sunt şi spiritul de echipă sunt

fundamentele rezultatelor obţinute. fundamentele rezultatelor obţinute.

Page 31: Tinerii in actiune

““Viaţa de succes este o Viaţa de succes este o conjugare neîntreruptă a conjugare neîntreruptă a

verbului verbului A FACEA FACE””

T. Carlyl.T. Carlyl.

Page 32: Tinerii in actiune

Noi, bibliotecarii utilizăm verbul Noi, bibliotecarii utilizăm verbul VREMVREM şi dacă găsim un drum şi dacă găsim un drum

cu impiedimente, atunci îl cu impiedimente, atunci îl trecem sigur şi temeinictrecem sigur şi temeinic!!

Page 33: Tinerii in actiune

Vă mulţumesc pentru atenţie!Vă mulţumesc pentru atenţie!Adresa: bd. Dacia, 20Adresa: bd. Dacia, 20

Chişinău MD 2043Chişinău MD 2043

Republica MoldovaRepublica Moldova

tel: 77-14-03tel: 77-14-03

e-mail:e-mail: caecae@@hasdeu.mdhasdeu.md

[email protected]@personal.ro