nc 001-1999

of 40 /40
NORMATIV CADRU PRIVIND DETALIEREtA CONTINUTULUI CERINTELOR STABILITE PRIN LEGEA , 10/1995 INDICATIV NC 001 -99 97

Upload: duongcong

Post on 01-Feb-2017

256 views

Category:

Documents


19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: NC 001-1999

NORMATIV CADRU PRIVIND

DETALIEREtA CONTINUTULUI

CERINTELOR STABILITE PRIN LEGEA ,

10/1995

INDICATIV NC 001 -99

97

Page 2: NC 001-1999

NORMATIV CADRU PRIVIN D DETAL'IEREA Indicati\': NC 001/1999 CONTINUTULUI CERINTELOR STABILITE PRIN LEGEA NR.10/1995

{ ,1. �REVEDERI GENERALE

1.1. OBIECT

1.1.1. Prezentul !1onnativ stabile:;;te principiile generale pentru redac­tarea reglemcntarilor tehnice realizate in baza conceptului de perfonnanta pentru asigurarea cerintelor de calitate impuse prin Legea I 0/1995 pe toata durata de viata a cladirilor.

In funqie de conditiile specifice de exploatare-utilizare a constructiilor, se pot sclecta, din prezentul nonnativ, la redactarea reglementar!lor t�l�nice, numai specificatiile de perfonnanta corew,unzatoare. Aceste spec1ficat11 vor fi completate, dupii caz, cu specificatii caracteristice sup limentare.

1.2. DOMENIU �I CONDITII DE APLICARE

'Ol?'fll I

Ol'l'J1i{l

1.2.1. Nonnativul se adreseaza elaboratorilor de reglementari tehnice in constructii, redactate conform Leg ii 10/ 1995 �i regulamentului a pro bat prin HGR nr.399/1995.

Nonnativul se adreseaza �i altor factori ce participa la rcalizarea cladirilor'in calitate de proiectanti, executanti, producatori de materiale, sau la exploatarea acestora �i care elaboreaza documente sau caiete de sarcini legate de asigurarea cerintelor din Legea 10/1995.

1.2.2. Reglementarile tehnice, pentru cladiri sau ntvelc de structurare ale acestora, care vor fi redactate pc baza prezentului nonnativ se refera la unnatoarele cerinte ( confonn Legii I O/l 995):

98

. /.

A. "Rezistenta �i Stabilitate"B. "Siguranta in exploatare";C. "Siguranta la foe";D. "lgiena, sanatatea oamenilor, rcfaccrca :;;i protectia mediului";

, ·le,, iE. "lzolatie tennica, hidrofugii �i economia de energie"; F. "Protectia impotriva zgomotului".In aceste reglementari se vor prc\'edca, la capitolul "Prevederi

generale" functiunea cladirilor (sau a nivclclor de structurare a cladirilor), categoria de importanta �i utilizatorii acestora.

1.2.3. Diversele tipuri de reglementiir1. sc refera la elementele de continut ale conceptului de perfonnanta (numitc in continuare "speciticatii de perfonnantii") �i anumc:

l. - stabilirea agentilor care actioncazii asupra cladi1:ii' ( ,t· ,;,, ,.,,.,

2. - cerinte de calitate;'.!, o 3. - conditii tehnice de perfonnanta;

4. - criterii de perfonnanta selectatc in functic de destinatia constru­c\iilor �i de conditiile de exploatare_;

5. - niveluri de perfonnanta admisibilc care variaza in functic de ce­rintele utilizatorilor;

Detenninarca niYclurilor de pcrformanta impune indicarca mctodclor de calcul, de verificarc �i control. Acest mod de abordare sistemicii pennite ca proiectantul, 'in functic de conditiile de mediu �i de cele de exploatare, sii stabileasca de comun acord cu beneficiarul sau tchnologul, dupa caz, prevede,rile din temii. inclusiv cele impuse de tehnologia sau caietele de sarcini pentru executant precum �i caictul rivind conditiilc de exploatare pe ba�a conceptuJui de performanta.

1.2.4. in cuzu/ cliidiri/or �i constructiilor industriale cat :;;i a construcfiilor cu caractcr ingineresc (la care sc· pot aplica prevederile prezentului nonnativ), proiectantul ,·a sclecta specificatiile de perfom1antii corespunzatoarc tipului de constructi: :;;i eventual le va completa cu critcrii spcGifice suplimentarc. pc baza "caietului privind specificatii de perfonnanta'' intocmit de proicctantul-tdmolog impreunii cu rcprezentantul beneficiarului (consumatorului in ,·cderca adqptiirii solutiilor tchnice ncccsarc piistriirii sigurantci. siiniitf1tii �1 confortului personalului uman cat �i a calitiitii com,tructiilor.

99

Page 3: NC 001-1999
Page 4: NC 001-1999
Page 5: NC 001-1999
Page 6: NC 001-1999
Page 7: NC 001-1999
Page 8: NC 001-1999
Page 9: NC 001-1999
Page 10: NC 001-1999
Page 11: NC 001-1999
Page 12: NC 001-1999
Page 13: NC 001-1999
Page 14: NC 001-1999
Page 15: NC 001-1999
Page 16: NC 001-1999
Page 17: NC 001-1999
Page 18: NC 001-1999
Page 19: NC 001-1999
Page 20: NC 001-1999
Page 21: NC 001-1999
Page 22: NC 001-1999
Page 23: NC 001-1999
Page 24: NC 001-1999
Page 25: NC 001-1999
Page 26: NC 001-1999
Page 27: NC 001-1999
Page 28: NC 001-1999
Page 29: NC 001-1999
Page 30: NC 001-1999
Page 31: NC 001-1999
Page 32: NC 001-1999
Page 33: NC 001-1999
Page 34: NC 001-1999
Page 35: NC 001-1999
Page 36: NC 001-1999
Page 37: NC 001-1999
Page 38: NC 001-1999
Page 39: NC 001-1999
Page 40: NC 001-1999