nc 001-1999

of 40 /40
NORMATIV CADRU PRIVIND DETALIEREtA CONTINUTULUI CERINTELOR STABILITE PRIN LEGEA , 10/1995 INDICATIV NC 001 -99 97

Author: duongcong

Post on 01-Feb-2017

247 views

Category:

Documents


19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NORMATIV CADRU PRIVIND

  DETALIEREtA CONTINUTULUI

  CERINTELOR STABILITE PRIN LEGEA ,

  10/1995

  INDICATIV NC 001 -99

  97

 • NORMATIV CADRU PRIVIN D DETAL'IEREA Indicati\': NC 001/1999 CONTINUTULUI CERINTELOR STABILITE PRIN LEGEA NR.10/1995

  { ,1. REVEDERI GENERALE

  1.1. OBIECT

  1.1.1. Prezentul !1onnativ stabile:;;te principiile generale pentru redactarea reglemcntarilor tehnice realizate in baza conceptului de perfonnanta pentru asigurarea cerintelor de calitate impuse prin Legea I 0/1995 pe toata durata de viata a cladirilor.

  In funqie de conditiile specifice de exploatare-utilizare a constructiilor, se pot sclecta, din prezentul nonnativ, la redactarea reglementar!lor tlnice, numai specificatiile de perfonnanta corew,unzatoare. Aceste spec1ficat11 vor fi completate, dupii caz, cu specificatii caracteristice sup limentare.

  1.2. DOMENIU I CONDITII DE APLICARE

  'Ol?'fll I

  Ol'l'J1i{l

  1.2.1. Nonnativul se adreseaza elaboratorilor de reglementari tehnice in constructii, redactate conform Leg ii 10/ 1995 i regulamentului a pro bat prin HGR nr.399/1995.

  Nonnativul se adreseaza i altor factori ce participa la rcalizarea cladirilor'in calitate de proiectanti, executanti, producatori de materiale, sau la exploatarea acestora i care elaboreaza documente sau caiete de sarcini legate de asigurarea cerintelor din Legea 10/1995.

  1.2.2. Reglementarile tehnice, pentru cladiri sau ntvelc de structurare ale acestora, care vor fi redactate pc baza prezentului nonnativ se refera la unnatoarele cerinte ( confonn Legii I O/l 995):

  98

  . /.

  A. "Rezistenta i Stabilitate"B. "Siguranta in exploatare";C. "Siguranta la foe";D. "lgiena, sanatatea oamenilor, rcfaccrca :;;i protectia mediului";

  , le,, iE. "lzolatie tennica, hidrofugii i economia de energie"; F. "Protectia impotriva zgomotului".In aceste reglementari se vor prc\'edca, la capitolul "Prevederi

  generale" functiunea cladirilor (sau a nivclclor de structurare a cladirilor), categoria de importanta i utilizatorii acestora.

  1.2.3. Diversele tipuri de reglementiir1. sc refera la elementele de continut ale conceptului de perfonnanta (numitc in continuare "speciticatii de perfonnantii") i anumc:

  l. - stabilirea agentilor care actioncazii asupra cladi1:ii' ( ,t ,;,, ,.,,., 2. - cerinte de calitate;

  '.!, o 3. - conditii tehnice de perfonnanta;4. - criterii de perfonnanta selectatc in functic de destinatia constru

  c\iilor i de conditiile de exploatare_; 5. - niveluri de perfonnanta admisibilc care variaza in functic de ce

  rintele utilizatorilor; Detenninarca niYclurilor de pcrformanta impune indicarca mctodclor

  de calcul, de verificarc i control. Acest mod de abordare sistemicii pennite ca proiectantul, 'in functic de conditiile de mediu i de cele de exploatare, sii stabileasca de comun acord cu beneficiarul sau tchnologul, dupa caz, prevede,rile din temii. inclusiv cele impuse de tehnologia sau caietele de sarcini pentru executant precum i caictul rivind conditiilc de exploatare pe baa conceptuJui de performanta.

  1.2.4. in cuzu/ cliidiri/or i constructiilor industriale cat :;;i a construcfiilor cu caractcr ingineresc (la care sc pot aplica prevederile prezentului nonnativ), proiectantul ,a sclecta specificatiile de perfom1antii corespunzatoarc tipului de constructi: :;;i eventual le va completa cu critcrii spcGifice suplimentarc. pc baza "caietului privind specificatii de perfonnanta'' intocmit de proicctantul-tdmolog impreunii cu rcprezentantul beneficiarului (consumatorului in ,cderca adqptiirii solutiilor tchnice ncccsarc piistriirii sigurantci. siiniitf1tii 1 confortului personalului uman cat i a calitiitii com,tructiilor.

  99