aprob, secretar de stat chescu...ca traducator autorizat de către ministerul justiţiei din...

of 22 /22
1 Investește in oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 APROB, SECRETAR DE STAT Nicolae IVǍŞCHESCU INVITAŢIE DE PARTICIPARE CU OFERTĂ la achiziţia de servicii de traducere – CPV 79530000-8 pentru proiectul „Economia socială-model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor dezavantajate(contract finanțare POSDRU / 14 / 6.1 / S /2/ 4386)”, conform prevederilor OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare si a HG nr. 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare organizată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Avizat, Direcţia servicii sociale şi incluziune socială Director adjunct, Adina DRAGOTOIU Avizat, Direcţia economică Director, Gheorghe TOMA Avizat, Direcţia legislaţia muncii Consilier juridic Marcela DUMITRAŞ MARTIE 2011

Author: others

Post on 10-Jan-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Investește in oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

  APROB,

  SECRETAR DE STAT

  Nicolae IVǍŞCHESCU

  INVITAŢIE DE PARTICIPARE CU OFERTĂ

  la achiziţia de servicii de traducere – CPV 79530000-8 pentru proiectul „Economia socială-model inovator pentru promovarea incluziunii active a

  persoanelor dezavantajate” (contract finanțare POSDRU / 14 / 6.1 / S /2/ 4386)”,

  conform prevederilor OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare si a HG nr. 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor

  referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

  organizată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Avizat, Direcţia servicii sociale şi incluziune socială

  Director adjunct,

  Adina DRAGOTOIU Avizat, Direcţia economică Director, Gheorghe TOMA

  Avizat, Direcţia legislaţia muncii Consilier juridic Marcela DUMITRAŞ

  MARTIE 2011

 • 2

  SECŢIUNEA I

  FISA DE DATE A ACHIZITIEI

  I.a. Autoritatea Contractanta

  Denumire: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

  Adresa: Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, sector 1

  Localitate: Bucuresti Cod postal: 010026 Tara: Romania

  Persoana de contact: LILIANA BORDEI

  Telefon: 021 314 69 37

  E-mail:[email protected] Fax: 021 312 86 96 / 021 314 69 37

  Adresa internet www.mmuncii.ro

  I. b Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante

  ■ ministere ori alte autoritati publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agentii nationale □ autoritati locale □ alte institutii guvernate de legea publica □ institutie Europeana/organizatie internationala □ altele

  □ servicii publice centrale □ aparare □ ordine publica/siguranta nationala □ mediu □ economico-financiare □ sanatate □ constructii si amenajarea teritoriului ■ protectie sociala □ cultura, religie si actv. recreative □ educatie □ activitati relevante

  □ energie □ apa □ posta □ transport

  □ altele (specificati)

  Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritati contractante DA □ NU■

  Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:

  la adresa mai sus mentionata altele: (specificati / adresa / fax / interval orar

  Data si ora limita de primire a solicitarilor de clarificari: Data: 4 aprilie 2011; Ora: 12.30 Adresa: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, sector 1, Bucuresti, etaj 4, camera 409; E-mail:[email protected]; Fax:021- 312 86 96 / 021-314.69.37 Data limita de transmitere a raspunsurilor la clarificari: 5 aprilie 2011, ora 16.00. NOTA: (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita in scris clarificari privind documentatia

  de atribuire. Solicitarile de clarificari vor fi stampilate si semnate de catre reprezentantii operatorilor

  economici.

  (2) Autoritatea contractanta va posta raspunsurile la clarificari - insotite de intrebarile aferente – pe site-ul www.mmuncii.ro la pagina achiziții publice, in mod clar, complet si fara ambiguitati.

  mailto:[email protected]://www.mmuncii.ro/mailto:[email protected]://www.mmuncii.ro/

 • 3

  I.d Sursa de finantare :

  Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit: Bugetul de stat

  Dupa caz, proiect / program finantat din fonduri comunitare: DA NU Proiectul:

  „Economia socială-model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor

  dezavantajate” (contract finanțare POSDRU / 14 / 6.1 / S /2/ 4386)”

  I.e Calendarul procedurii de atribuire

  Data Ora 1) Locația

  Termenul limita de solicitare a clarificarilor de la autoritatea contractanta 2)

  4 aprilie 2011 12.30 -

  Termenul limita de transmitere a clarificarilor de catre autoritatea contractanta 2)

  5 aprilie 2011 16.00

  MMFPS, site-ul www.mmuncii.ro, pagina ”Achiziții

  publice”

  Termenul limita de depunere a ofertelor

  7 aprilie 2011 ora 12.00 MMFPS

  Data ședinței de deschidere a ofertelor 3)

  7 aprilie 2011 ora 14.00 MMFPS

  Data finalizarii evaluarii ofertelor4) 8 aprilie 2011 MMFPS

  Informarea ofertanților cu privire la rezultatul procedurii de atribuire

  8 aprilie 2011 - -

  Semnarea contractului 11 aprilie 2011 - -

  1) Ora locala a Romaniei 2) Solicitarile de clarificare se transmit inainte de data si ora specificate in tabel, astfel

  a. pe fax (+4021 314 69 37; +4021 312 86 96), sau b. prin posta, la adresa mai sus mentionata si suplimentar pe e-mail: [email protected] (in format „.doc”, NU in„.pdf”).

  3) Pe langa comisia de evaluare, pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor cate 1

  reprezentant imputernicit pentru fiecare dintre operatorii economici / grupul de operatori economici care au depus oferte.

  II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere

  II.1.1) Denumire contract: Achiziţia publică de servicii de traducere – CPV 79530000-8 pentru proiectul „Economia socială-model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor dezavantajate” (contract finanțare POSDRU / 14 / 6.1 / S /2/ 4386)”,

  II. 1.2) Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare

  http://www.mmuncii.ro/

 • 4

  (a) Lucrari □ (b) Produse □ (c) Servicii ■

  Executie □ Proiectare si executie □ Realizare prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de autoritate contractanta □

  Cumparare □ Leasing □ Inchiriere □ Cumparare in rate □

  Categoria serviciului 2A □ 2B

  Cod CPV : 79530000-8

  Principala locatie a lucrarii ________________________

  Principalul loc de livrare _______________________

  Principalul loc de prestare Sediul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, sector 1

  II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : Contract de achizitie publica: ■ Incheierea unui acord cadru: □

  II. 1.4. Durata contractului de achizitii publice : de la data semnarii de catre ambele parti pana la 31.10.2011

  II.1.6) Divizare pe loturi DA □ NU ■

  II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU ■

  II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari: Conform cerintelor din caietul de sarcini. III: PROCEDURA Procedura selectată - achiziţie prin selectie de oferte IV. Legislatia aplicata

  1. art. 2 şi art. 16, alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; 2. art. 2, alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

  3. Celelalte reglementari comunitare si nationale incidente.

  V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

  ATENTIE! Toate documentele mentionate mai jos, de la toate punctele, trebuie sa fie prezentate conform solicitarii precizate in fiecare caz, si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg

 • 5

  al persoanei semnatare. NU SE ACCEPTA PRESCURTARI. Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita prin lege nu vor fi emise cu mai mult de 30 de zile calculate pana la data deschiderii ofertelor. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, membrii asociatiei vor completa si vor depune, in aceleasi conditii, documentele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.

  V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului

  Declaratie privind situatia personala a

  operatorului economic

  Solicitat □ Nesolicitat □

  CERINTE OBLIGATORII 1. Declaratie de eligibilitate si de neincadrare in situatiile prevazute la art. 180 și art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006– in original - Formular nr. 1

  Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat cu domiciliul / sediul persoana fizica sau juridica – in copie semnată pentru conformitate cu originalul.

  Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale referitoare la plata datoriilor la bugetul local, in termen de valabilitate – in copie semnată pentru conformitate cu originalul (din care sa reiasa ca nu inregistreaza datorii la bugetul de stat sau bugetele locale). Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si altor creante bugetare, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezentata in original sau copie legalizata, la care se va anexa traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.

  Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti /candidati/ofertanti asociati/subcontractanti conform art. 69^1

  Solicitat □ Nesolicitat □

  2) Cerinta obligatorie: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Se va atasa Formular nr. 2 (Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti /candidati/ofertanti asociati/ subcontractanti).

  V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)

  Persoane juridice/fizice romane Solicitat □ Nesolicitat □

  CERINTE OBLIGATORII: 1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in copie semnată pentru conformitate din care sa rezulte numele complet, sediul/adresa actuala, persoanele autorizate / administratori si obiectul de activitate al

 • 6

  societatii. In situatia in care ofertantul nu are obiectul de activitate corespunzator contractului, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 2. Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului - in copie semnată pentru conformitate.

  Persoane juridice /fizice straine

  Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata si legalizata.

  V.3) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

  Informatii privind capacitatea tehnica Solicitat □ Nesolicitat □

  Experienta similara Prezentare Formular nr. 3 – lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani continand numele/titlul contractelor, obiectul contractului, valoarea finala certificata a acestora, sursa de finantare, perioada de prestare, cota (%) de participare a ofertantului din valoarea contractului, precum si o descriere a serviciilor prestate in cadrul contractului respectiv, in original. Nivel specific minim necesar: Operatorul economic trebuie sa dovedeasca indeplinirea cerintei minime privind, 1 (un) contract, incheiat cu respectarea prevederilor legale in ultimii 3 ani, calculaţi de la termenul limită de depunere a ofertelor, avand acelasi obiect cu prezentul contract (servicii de traducere). NOTA: In sustinerea celor declarate ofertantul are obligatia de a prezenta contractul propus ca experienta similara care indeplineste nivelul specific minim necesar si recomandare din partea beneficiarului acestui contract, ambele documente in copie semnată pentru conformitate cu originalul. Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi

  depuse in copie, fiind insotite de traducere autorizata.

  Convertirea in leu/euro se va realiza la cursul mediu stabilit

  de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.

  Pentru personalul care va fi implicat in derularea

  contractului, ofertantul trebuie să prezinte următoarele

  documente:

  ● CV pentru traducatorii autorizati pentru fiecare dintre limbile solicitate în caietul de sarcini si documente justificative care sa ateste informatiile furnizate in CV Experienta solicitata pentru traducatorii desemnati trebuie sa fie de: - minimum 3 ani experienta in domeniul traducerilor specializate

 • 7

  ● autorizatie traducator pentru limba respectivă – vechime ca traducator autorizat de către Ministerul Justiţiei din România de minimum 2 ani - copie conformă cu originalul. În vederea dovedirii condiţiilor concrete legate de experienţa personalului care va realiza prestaţiile, Achizitorul nu va accepta CV-uri care nu sunt însoţite de documente justificative (recomandǎri, copii dupǎ contracte, copii ale diplomelor de licenţă, alte certificate) Neprezentarea unor CV-uri si documentele justificative care nu intrunesc conditiile solicitate constituie motiv de descalificare.

  NOTǍ: 1) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale isi rezerva dreptul de a elimina ofertanții

  care nu și-au indeplinit sau și-au indeplinit in mod defectuos obligațiile contractuale in temeiul art. 181 litera c1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

  2) Fiecare pagina a documentelor de calificare va fi numerotata si stampilata de catre ofertanti. In caz contrar, documentele nu pot fi luate in considerare, deoarece nu sunt asumate de catre ofertant prin semnare si stampilare de catre reprezentantul legal.

  VI. PREZENTAREA OFERTEI

  VI.1) Limba de redactare a ofertei

  limba romana

  VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

  30 zile de la termenul limita de depunere a ofertei

  VI.3) Modul de prezentare a propunerii tehnice

  Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet in corelatie cu Caietul de sarcini

  VI.4) Modul de prezentare a propunerii financiare

  1. Prezentarea propunerii financiare: Propunerea financiara va fi exprimata ferm in lei, conform Formular nr.4 si anexa. 2. Ofertantilor le este reamintit faptul ca bugetul maxim alocat acestui contract este de 200.000 lei , fara TVA. ATENŢIE ! Oferta financiara care depaseste bugetul maxim alocat va fi respinsa ca inacceptabila.

  VI.5) Modul de prezentare a ofertei

  1. Oferta se transmite impreuna cu o scrisoare de inaintare, in formatul prevazut in Formular nr.5, transmis in original. Scrisoarea de inaintare si orice imputernicire a unui reprezentant al ofertantului de a participa la sedinta de deschidere nu vor fi incluse in plicul ce contine oferta, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta. 2. Oferta se va depune in asa fel incat sa fie primita de catre autoritatea contractanta inainte de termenul limita de depunere specificat in Invitaţia de participare. Ofertele trebuie sa contina toate documentele si informatiile solicitate si se vor depune:

 • 8

  Ministerul Muncii, Familie si Protectiei Sociale Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, sector1, Bucuresti,

  etaj 4, camera 409, interior 873

  Ofertele depuse prin orice alte mijloace nu vor fi luate in considerare. Ofertele depuse la alta adresa decat cea indicata vor fi respinse ca inacceptabile si returnate nedeschise. 3. Oferta se depune in 2 exemplare, din care 1 (un) original si 1 copie. Plicurile continand exemplarele respective trebuie marcate corespunzator ca ORIGINAL sau COPIE. In cazul unei discrepante intre original si copie/copii, va prevala originalul. 4. Ofertele trebuie transmise conform sistemului „plicului triplu”. Astfel, plicul cu oferta va include, in interior, doua plicuri separate, sigilate si stampilate, unul marcat „Plic A – Documente de calificare”, cel de al doilea marcat „Plic B –Propunere tehnica” și al treilea plic marcat „Plic C – Propunere financiara”.

  Lipsa propunerii financiare va duce la respingerea ofertei ca inacceptabila. In cazul in care comisia de evaluare solicita prezentarea unui document care lipseste, iar ofertantul caruia i-a fost transmisa solicitarea nu raspunde in termenul indicat de comisie sau justificarea intarzierii nu este concludenta, oferta respectiva va fi respinsa ca neconforma. Plicul, in care sunt incluse cele 3 plicuri conform cerintelor de mai sus, va purta urmatoarele informatii obligatorii: Numele/denumirea si adresa completa a ofertantului; Titlul contractului pentru care se depune oferta: SERVICII DE TRADUCERE Adresa autoritatii contractante indicata mai sus la care este

  depusa oferta; Mentiunea „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 7 APRILIE 2011, ORA 14.00”; Mențiunea ” Pentru DIRECȚIA SERVICII SOCIALE ŞI

  INCLUZIUNE SOCIALǍ – „Economia socială-model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor dezavantajate”

  ATENȚIE !! Plicurile trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, daca va fi cazul. Plicul continand oferta se primeste de catre autoritatea contractanta numai daca este intact, sigilat si netransparent. 5. Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta.

 • 9

  Ofertantii au obligatia de a anexa un opis al documentelor prezentate.

  6. Nu se accepta oferte alternative

  VI.6) Data limita de depunere a ofertelor

  7 aprilie 2011, ora 12.00

  VI.7) Deschiderea ofertelor Ora, data și locul deschiderii ofertelor:

  Locul deschiderii ofertelor: Ministerul Muncii, Familie si Protectiei Sociale Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, sector1, Bucuresti,

  etaj 4, camera 409,

  Data și ora: 7 aprilie 2011, ora 14.00

  Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere

  Reprezentanti ai ofertantilor, pe baza prezentarii unei imputerniciri scrise si a unui act de identitate, cu fotografie, al persoanei imputernicite pot participa la ședința de deschidere a ofertelor.

  VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

  VII.1) Pretul cel mai scazut ■

  VII.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic □

  VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

  VIII.1 Ajustarea pretului contractului DA □ NU ■

  Nu se accepta ajustarea pretului contractului.

  VIII.2. Garantia de buna executie a contractului DA ■ NU □

  Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului Modul de constituire - document emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in original, conform prevederilor art. 90 din H.G. nr. 925 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

  Întocmit, Adriana SIMON Consilier superior

  Compartiment finanţare contabilă a proiectelor

 • 10

  SECŢIUNEA II

  CAIET DE SARCINI

  Servicii de traducere Cod CPV- 79530000-8

  Solicitată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  în cadrul proiectului

  ” Economia Socială – model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor

  dezavantajate” ID 4386 număr de referință POSDRU / 14 / 6.1 / S / 2

  cofinanţat de Fondul Social European

  prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

 • 11

  1. INTRODUCERE

  În prezentul caiet de sarcini sunt menţionate regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.

  2. SCURTĂ DESCRIERE Descrierea proiectului ”Economia Socială – model inovator pentru promovarea incluziunii active

  a persoanelor dezavantajate” ID 4386 număr de referință POSDRU / 14 / 6.1 / S / 2

  Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui sistem unitar, eficient şi modern privind economia socială, care să contribuie la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor României prin promovarea incluziunii active a acestora atât pe piaţa muncii cât şi în viaţa socială. Obiectivele specifice ale proiectului constă în:

  Întărirea capacităţii autorităţilor publice la nivel central şi local de a acţiona eficient în sensul dezvoltării economiei sociale;

  Dezvoltarea de proiecte pilot de economie socială (în Piatra Neamţ, Timişoara şi sectorul 1 Bucureşti), care ulterior pot fi multiplicate în zone cu probleme sociale;

  Angajarea pe piaţa muncii a unui număr de aproximativ 100 de persoane identificate ca aparţinând diferitelor grupuri dezavantajate;

  Creşterea competenţelor profesionale ale diferiţilor actori implicaţi în domeniul economiei sociale, atât manageri de întreprinderi sociale, cât şi persoane din grupurile dezavantajate;

  Dezvoltarea unei campanii de informare şi promovare a economiei sociale în România.

  Parteneri de implementare: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Direcţia Programe Incluziune Socială (lider) European Network for Social Integration Enterprises Bernard Brunhes International Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Integra România Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1 Bucureşti Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara Primăria Piatra Neamţ

  Autoritatea contractantă: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Durata proiectului: noiembrie 2008 – octombrie 2011 Serviciile solicitate în caietul de sarcini sunt destinate desfăşurării în bune condiţii a activităţilor specifice în cadrul proiectului ”Economia Socială – model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor dezavantajate” (contract cu finanţare POSDRU/14/6.1/S/2). 3. OBIECTUL ACHIZIŢIEI Prezentul caiet de sarcini este elaborat în vederea atribuirii unui contract de achiziţie publică prin care se vor presta servicii de traducere pentru proiectul ”Economia Socială – model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor dezavantajate”- cod CPV: 79530000-8 , în funcţie de necesităţile Achizitorului.

 • 12

  4. CERINŢE OBLIGATORII Prestatorul de servicii trebuie să asigure traducerea autorizată a aprox. 10.000 de pagini ( 2000 de caractere/ pagina) din engleză, franceză, spaniolă, germană, italiană, olandeză în română în funcţie de necesităţile Achizitorului pe toată perioada de implementare a proiectului. Serviciile de traducere de documente se vor efectua în principal din limbile: engleză, franceză, germana. Traducerile trebuie să redea sensul din limba-sursă în limba-ţintă.

  Traducerea trebuie sa respecte numărul de paragrafe, fraze şi structuri independente din textul-sursă.

  Traducerea în mod complet şi adecvat a tuturor documentelor, fără greşeli gramaticale, cu diacritice.

  Este obligatorie certificarea corectitudinii traducerilor prin parafare şi ştampilă pe fiecare filă tradusă.

  Documentele traduse vor fi predate într-un exemplar original pe suport de hârtie şi, la cererea autorităţii contractante, pe suport electronic–un exemplar, fără costuri suplimentare, de către reprezentantul autorizat al ofertantului în baza unui proces verbal de recepţie.

  Materialele rezultate în urma traducerilor vor fi prezentate conform solicitării:

  - pe suport electronic şi pagină A4 conţinând 2000 caractere cu spaţii pe pagină

  - distanţa dintre rânduri = 1 rând

  - caractere utilizate: font Arial sau Times New Roman, mărime 12. Este obligatorie păstrarea confidenţialităţii asupra documentelor traduse.

  Prestatorul de servicii trebuie să facă dovada că dispune de personal autorizat ca traducător, angajat sau colaboratori, pentru asigurarea bunei derulări a contractului. Termenele de predare ale documentelor traduse de Prestator curg de la data primirii lor de la Achizitor şi sunt următoarele: - între 20 şi 50 pagini, max. 2 zile lucrătoare; - între 50 şi 100 de pagini, max. 3 zile lucrătoare; - între 100 şi 200 de pagini, max. 5 zile lucrătoare; - pentru lucrările mai mari de 200 de pagini, termenele şi condiţiile de predare ale acestora vor fi stabilite de comun acord de ambele părţi. Tariful pe pagina de traducere va fi acelaşi indiferent de conţinutul documentului (tehnic, economic, juridic, etc). Pentru personalul care va fi implicat in derularea contractului, ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente:

  ● CV pentru traducatorii autorizati pentru fiecare dintre limbile solicitate în caietul de sarcini si documente justificative care sa ateste informatiile furnizate in CV Experienta solicitata pentru traducatorii desemnati trebuie sa fie de: - minimum 3 ani experienta in domeniul traducerilor specializate ● autorizatie traducator pentru limba respectivă– vechime ca traducator autorizat de către Ministerul Justiţiei din România, de minimum 2 ani - copie conformă cu originalul. În vederea dovedirii condiţiilor concrete legate de experienţa personalului care va realiza prestaţiile, Achizitorul nu va accepta CV-uri care nu sunt însoţite de documente justificative (recomandǎri, copii dupǎ contracte, copii ale diplomelor de licenţă, alte certificate). 5. RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR Achizitorul este responsabil pentru furnizarea documentelor ce necesită a fi traduse în limba română în format electronic şi tipărit, după caz.

 • 13

  Achizitorul va realiza recepţia cantitativă şi calitativă a documentelor traduse prin întocmirea unui proces-verbal de recepţie. În cazul existenţei unor neconcordanţe, acestea vor fi remediate de către prestator în termenul comunicat de achizitor şi fără costuri suplimentare. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul nerespectării repetate a termenelor de predare sau în cazul în care serviciile de traducere nu respectă cerinţele din caietul de sarcini. Prestatorul trebuie să aibă capacitatea de a oferi servicii de calitate, cu traducători profesionişti, experimentaţi, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior din ţară sau străinătate, pentru care este obligat să prezinte autorizaţia de traducător emisă de Ministerul Justiţiei, în copie certificată conform cu originalul. Documentele în format tipărit ce urmează a fi traduse vor fi preluate, prin grija prestatorului, de la sediul achizitorului situat în Str. Dem. I. Dobrescu, nr.2-4, sector 1, Bucureşti, în baza unui proces-verbal de predare-primire. Predarea traducerilor se va face de către prestator la sediul achizitorului menţionat anterior, în baza unui proces-verbal de predare-primire. Prestatorul nu are dreptul, fără acordul scris al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale: - de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; - de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces, atât în perioada contractului, cât şi ulterior finalizării acestuia, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. În cazul în care din vina sa exclusivă prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate. 6. MODALITĂŢI DE PREZENTARE A OFERTEI FINANCIARE Este obligatorie prezentarea preţului pentru o pagină tradusă/limbă străină, preţului mediu pentru o pagină tradusă, valoarea pentru numărul total de pagini traduse, în lei, fără TVA şi TVA-ul distinct, conform centralizatorului de preţuri prezentant mai jos: CENTRALIZATOR DE PREŢURI

  Nr. crt.

  (1)

  Denumire limbă străină

  (2)

  UM pag. A4 –

  2.000 caractere

  (3)

  Pret unitar/ pagina

  lei, fara TVA

  (4)

  Valoare TVA - lei -

  (5)

  Preţ total (TVA inclus)

  - lei -

  (6)

  1. Lb. engleză 1

  2. Lb. franceză 1

  3. Lb. germana 1

  4. Lb. italiană 1

  5. Lb. spaniolă 1

  6. Lb. olandeză 1

  ATENŢIE: Criteriul de atribuire este : preţul cel mai scăzut pe total ofertă.

 • 14

  Preţul total al ofertei se calculează astfel : P ofertă (lei, fără TVA) = Preţ mediu fără TVA/1 pag.A4 (2.000 caractere) (lei) x 10.000 pagini Preţul mediu se calculează ca media preţurilor înscrise în coloana (4). Bugetul maxim alocat acestui contract este de 200.000 lei , fără TVA. 7. CONDIŢII DE PLATĂ Plata va fi efectuată în termen de 30 de zile de la primirea şi înregistrarea facturii emise de Prestator. Prestatorul va emite o singură factură pe lună, în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare pentru luna precedentă. Plata va fi efectuată pentru numărul efectiv de documente traduse şi în baza procesului-verbal de recepţie. Fiecare factură va fi însoţită de un centralizator al documentelor traduse, aprobat de Achizitor. Plata se va face cu ordin de plată, în contul prestatorului deschis la trezoreria teritorială. Întocmit,

  Liliana Bordei

 • 15

  SECŢIUNEA III

  FORMULARE

 • 16

  Formular nr.1 Operator Economic .......................... (denumirea)

  D E C L A R A T I E Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea operatorului

  economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

  Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

  Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:

  a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

  b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

  c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata;

  d) in ultimii 2 ani, am indeplinit integral obligatiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

  e) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

  Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

  Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

  Data completarii

  Operator economic, ................................. (semnatura autorizata)

 • 17

  Formular nr.2 Operator economic ___________________ (denumirea/numele)

  Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/candidati/ofertanti asociati/ subcontractanti

  Subsemnatul, reprezentant imputernicit al __________________________________________________ (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 69^1din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari ulterioare. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Data completarii ...................... Operator economic, ...................... (semnatura autorizata)

 • 18

  Formular nr. 3

  DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

  1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si (denumirea si adresa autoritatii contractante) financiar in legatura cu activitatea noastra. Operator Economic ………… ………………. (semnatura autorizata)

 • 19

  Anexa la formular nr. 3

  Nr. Crt

  Nr si data Denumirea si obiectul

  contractului

  Codul CPV

  Denumirea/numele

  beneficiarului/clientului Adresa

  Calitatea

  prestatorului *)

  Pretul total

  al contractului

  (lei)

  Procent indeplinit de prestator (%)

  Nr. doc traduse

  Perioada

  de derulare a

  contractului **)

  0 1 2 3 4 5 6 7 8

  1

  2

  .....

  Operator Economic , ......................

  (semnatura autorizata)

  ________ *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de incepere si de finalizare a lucrarilor.

 • 20

  Formular nr. 4

  OPERATOR ECONOMIC __________________ (denumirea/numele)

  FORMULAR DE OFERTĂ

  Către .................................................................................................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

  Domnilor, 1. Examinând documentația de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

  ______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi (denumirea/numele ofertantului) cerințele cuprinse în documentatia mai sus menţionată, să prestăm _________________ (denumirea serviciului) pentru suma de ________________________ lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugată în (suma în litere şi în cifre) valoare de ______________________ lei. (suma în litere şi în cifre) 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat, în _________________________

  (perioada în litere si în cifre) 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de

  ___________________________ zile, respectiv până la data de ____________________ (durata în litere si în cifre) (ziua/luna/anul)

  și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

  4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

  5. Precizăm că: _ |_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă

  separat, marcat în mod clar "alternativă"; _ |_| nu depunem ofertă alternativă. (se bifeaza opțiunea corespunzătoare) 6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

  câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

  7. Înțelegem că nu sunteți obligați sa acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

  Data _____/_____/_____ _____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

  (semnătura) oferta pentru și în numele ____________________________________. (denumirea/numele ofertantului)

 • 21

  Anexă la formular nr. 4

  CENTRALIZATOR DE PREŢURI

  Nr. crt.

  (1)

  Denumire limbă străină

  (2)

  UM pag. A4 –

  2.000 caractere

  (3)

  Pret unitar/ pagina

  lei, fara TVA

  (4)

  Valoare TVA - lei -

  (5)

  Preţ total (TVA inclus)

  - lei -

  (6)

  1. Lb. engleză 1

  2. Lb. franceză 1

  3. Lb. germana 1

  4. Lb. italiană 1

  5. Lb. spaniolă 1

  6. Lb. olandeză 1

  ATENŢIE: Criteriul de atribuire este : preţul cel mai scăzut pe total ofertă.

  Preţul total al ofertei se calculează astfel :

  P ofertă (lei, fără TVA) = Preţ mediu fără TVA / 1 pag.A4 (2.000 car.)(lei) x 10.000 pagini

  Preţul mediu se calculează ca media preţurilor înscrise în coloana (4).

  Bugetul maxim alocat acestui contract este de 200.000 lei , fără TVA.

  Data completării ……………………………..

  Ofertant ……………..

  (semnatură autorizată)

 • 22

  Formular nr. 5

  OFERTANTUL Înregistrat la sediul autorităţii contractante

  ______________________ nr. _________ / __ . __ . _______ (denumirea/numele)

  SCRISOARE DE ÎNAINTARE

  Către _______________________________________________

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

  Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ________________________________________

  (denumirea contractului de achiziţie publică) noi ____________________________ vă transmitem alăturat următoarele: (denumirea/numele ofertantului) 1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de _____ copii: a) oferta; b) documentele care însoţesc oferta. Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. Data completării

  Cu stimă,

  Operator economic,

  ___________________ (semnătura autorizată)