ministerial dezvoltar1i regional!: $] administrate! …1).pdf · catre un al doilea traducator...

of 4 /4
MINISTERIAL DEZVOLTAR1I REGIONAL!: $] ADMINISTRATE! PUBLICE Anexa la Referatul de Necesitate nr. UNAPE 53519 / 17.07.2014 CAIET DE SARCINl Achizitie servicii de traducere documente pentru Autoritatea Nationals a Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013 1. SCOPUL LICITATIEI: Contractarea unei firme care sa asigure servicii de traducere documente pentru Autoritatea Na^ionala a Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013 necesare implementarii programului, precum si pentru demararea si implementarea viitorului program transfrontalier Romania-Ungaria 2014-2020. 2. BUGET ESTIAAAT: 25.277 lei cu TVA (20.384 lei fara TVA) 3. DESCRIEREA CONTRACTULUI Ofertantul va furniza servicii de traducere a unor documente din domeniul fondurilor europene, maxim 450 de pagini (aproximativ 900.000 caractere cu spatii - estimat 2.000 caractere cu spatii per pagina) de tradus din limba engleza tn limba romana. 4. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI: 12 luni de la semnarea contractului de catre ambele parti. 5. OBLIGATIILE PRINCIPALS ALE OPERATORULUI ECONOMIC PENTRU SERVICII DE TRADUCERE AUTORIZATA DIN LIMBA ENGLEZA IN LIMBA ROMANA: Prezentul Caiet de sarcini constituie ansamblul cerintelor minime obligatorii pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si financiara. Prestatorul va trebui sa asigure urmatoarele: efectuarea serviciilor de traducere a unor documente necesare tn domeniile fondurilor europene - efectuarea serviciilor de revizuire a traducerilor. 6. TERMENE DE REALIZARE A SERVICIILOR DE TRADUCERE; - termenele de realizare a serviciilor vor fi stabilite de achizitor/beneficiar pentru fiecare comanda individual, variind tntre 1 si 10 zile calendaristice, Tn funcfie de volumul comenzii - tn regim normal, numarul maxim de pagini de tradus pe zi este de 10 (aprox. 20.000 caractere cu spatii - 2.000 caractere cu spatii per pagina * 10 pagini) - prestatorul trebuie sa dispuna de capacitatea de a efectua traduceri, tn regim de urgenta (12-24h) - aproximativ 16 pagini de tradus pe zi. - Autoritatea contractanta/Beneficiarul va depune toate diligence necesare pentru a pune la dispozitia prestatorului documentele necesare astfel tncat acestea sa respecte termenele de prestare solicitate. 7. MODUL DE PREZENTARE AL DOCUMENTELORTRADUSE: Documentele vor fi redactate la calculator, formatul A4, stil normal, font Trebuchet MS 11 Regular, dimensiune font 11, dactilografiata la un rand, un singur spa£iu tntre cuvinte, marginile paginii: 4 cm fata de marginea din stanga -1 cm fa^a de marginea din dreapta. Este obligatorie certificarea corectitudinii traducerilor prin parafare si stampila pe fiecare pagina tradusa - traducere autorizata certificata prin stampila traducatorului si verificarea de catre un al doilea traducator autorizat, de asemenea certificata cu stampila. Tn situatia tn care, urmare verificarii documentelor traduse, beneficiarul identified existenta unor greseli gramaticale, documentele vor fi refacute de catre prestator fara costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta.

Author: others

Post on 18-Nov-2019

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MINISTERIAL DEZVOLTAR1I REGIONAL!:$] ADMINISTRATE! PUBLICE

  Anexa la Referatul de Necesitate nr. UNAPE 53519 / 17.07.2014

  CAIET DE SARCINlAchizitie servicii de traducere documente pentru Autoritatea Nationals aProgramului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013

  1. SCOPUL LICITATIEI:Contractarea unei firme care sa asigure servicii de traducere documente pentru AutoritateaNa^ionala a Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013 necesareimplementarii programului, precum si pentru demararea si implementarea viitorului programtransfrontalier Romania-Ungaria 2014-2020.2. BUGET ESTIAAAT: 25.277 lei cu TVA (20.384 lei fara TVA)3. DESCRIEREA CONTRACTULUIOfertantul va furniza servicii de traducere a unor documente din domeniul fonduriloreuropene, maxim 450 de pagini (aproximativ 900.000 caractere cu spatii - estimat 2.000caractere cu spatii per pagina) de tradus din limba engleza tn limba romana.4. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI: 12 luni de la semnarea contractului de catreambele parti.5. OBLIGATIILE PRINCIPALS ALE OPERATORULUI ECONOMIC PENTRU SERVICII DETRADUCERE AUTORIZATA DIN LIMBA ENGLEZA IN LIMBA ROMANA:Prezentul Caiet de sarcini constituie ansamblul cerintelor minime obligatorii pe baza carora seelaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si financiara.Prestatorul va trebui sa asigure urmatoarele:

  efectuarea serviciilor de traducere a unor documente necesare tn domeniile fonduriloreuropene

  - efectuarea serviciilor de revizuire a traducerilor.6. TERMENE DE REALIZARE A SERVICIILOR DE TRADUCERE;

  - termenele de realizare a serviciilor vor fi stabilite de achizitor/beneficiar pentrufiecare comanda individual, variind tntre 1 si 10 zile calendaristice, Tn funcfie devolumul comenzii - tn regim normal, numarul maxim de pagini de tradus pe zi este de10 (aprox. 20.000 caractere cu spatii - 2.000 caractere cu spatii per pagina * 10 pagini)

  - prestatorul trebuie sa dispuna de capacitatea de a efectua traduceri, tn regim deurgenta (12-24h) - aproximativ 16 pagini de tradus pe zi.

  - Autoritatea contractanta/Beneficiarul va depune toate diligence necesare pentru apune la dispozitia prestatorului documentele necesare astfel tncat acestea sa respectetermenele de prestare solicitate.

  7. MODUL DE PREZENTARE AL DOCUMENTELORTRADUSE:Documentele vor fi redactate la calculator, formatul A4, stil normal, font Trebuchet MS 11Regular, dimensiune font 11, dactilografiata la un rand, un singur spa£iu tntre cuvinte,marginile paginii: 4 cm fata de marginea din stanga -1 cm fa^a de marginea din dreapta.Este obligatorie certificarea corectitudinii traducerilor prin parafare si stampila pe fiecarepagina tradusa - traducere autorizata certificata prin stampila traducatorului si verificarea decatre un al doilea traducator autorizat, de asemenea certificata cu stampila.Tn situatia tn care, urmare verificarii documentelor traduse, beneficiarul identified existentaunor greseli gramaticale, documentele vor fi refacute de catre prestator fara costurisuplimentare pentru autoritatea contractanta.

 • M I N I S T H R U L DEZVGLTARII REGIONALSI ADM!NfSTRATI El PUBUCE

  8. SPECIFICATII TEHNICE:CERINTEMINIME:

  1. Documentele vor fi puse la dispozitia Prestatorului atat tn format electronic (.pdf) catsi pe suport de hartie

  2. Traducerea completa si corespunzatoare a tntregului continut al fiecarul document.3. Certificarea exactita^ii traducerilor prin parafare cu stampila si semnatura pe fiecare

  fila tradusa, de catre traducatorul autorizat si verificata de catre un al doileatraducator autorizat, certificat de asemenea prin parafa cu stampila si semnatura.

  4. Prestatorul este obligat sa asigure revizia traducerilor.5. Traducerile trebuie sa redea sensul din limba-sursa tn limba-finta, sa respecte numarul

  de paragrafe, fraze si structuri independente din textul-sursa.6. Tarifarea se face la text sursa si nu la eel tradus7. Prestatorul trebuie sa asigure traducerea Tn mod complet si adecvat a tuturor

  documentelor, fara greseli gramaticale, cu diacritice (pentru limba romana).8. Prestatorul nu are dreptul, fara acordul scris al autoritatii contractante/beneficiarului:

  de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, inafara acelor persoane implicate in tndeplinirea contractului;de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces, atat inperioada contractului, tn alt scop decat acela de a-si Tndeplini obligatiilecontractuale, cat si ulterior finalizarii acestuia.

  9. Prestatorul are obligatia ca pe toata durata contractului sa efectueze traduceri doar cupersonal autorizat de Ministerul Justitiei, tn conformitate cu prevederile Legii nr.178/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.Tn situatia tn care unul dintre traducatorii desemnati initial tn cadrul ofertei se afla tnmod justificat, tn imposibilitatea de a efectua serviciile solicitate, prestatorul areobligatia sa prezinte tn eel mai scurt timp un tnlocuitor si sa solicite acceptulBeneficiarului pentru persoana respective.

  10. Documentele ce urmeaza a fi traduse vor fi preluate, prin grija prestatorului, de lasediul beneficiarului, Bd. Libertatii, nr. 12, etaj 4, cam. 412a, Sector 5, Bucuresti,040129, tn baza unei note de comanda, semnata atat de beneficiar, pentru predare,cat si de prestator, pentru primire.

  11. Predarea documentelor traduse se va face de catre prestator la sediul beneficiarului,Bd. Liberta^ii, nr. 12, etaj 4, cam. 412a, Sector 5, Bucuresti, 040129 tn baza unuiproces-verbal de predare-primire. Prestatorul va depune/transmite odata cutraducerile efectuate (pe suport de hartie) si varianta m format Word, pe suportelectronic, a traducerilor efectuate tn limba romana.

  12. Se solicita disponibilitate pentru toata perioada de derulare a contractului. Cantitatile(numarul de pagini) se stabilesc tn functie de necesitatile achizitorului/beneficiarului.Numarul maxim de pagini care vor fi traduse este de 450 (aproximativ 900.000caractere cu spatii - estimat 2.000 caractere cu spatii per pagina).

  9. MODUL DE ELABORARE A OFERTEIPropunerea tehnica va contine prezentarea firmei precum si descrierea metodologiei deprestare a activita^ilor contractului de prestari servicii.Propunerea financiara va fi elaborate conform anexei atasate.Prestatorul va prezenta tn oferta CV-urile traducatorilor autorizati ce vor fi implicati tnrealizarea activitatilor contractului tnsotite de documente din care sa reiasa calitatea detraducator autorizat de Ministerul Justitiei.

 • M1N1STERUL DEZVOLTARH REC1ONAIE$J ADMINISTRATE! PUBLICE

  10. MODALITATI DE PLATAPlata se va face dupa finalizarea fiecarei prestari de servicii, conform tarifelor ofertate ce vorfi menfionate in contract, prin ordin de plata din contul Ministerului Dezvoltarii Regionale siAdministra|iei Publice deschis la Direcfia de Trezorerie si Contabilitate a MunicipiuluiBucuresti, in termen de 30 zile de la primirea facturii fiscale detaliate, in original, tn conturideschise la Trezorerie.Plata serviciilor se realizeaza doar pentru serviciile real prestate, in baza proceselor verbalede receptie sau a altor documente justificative in acest sens.

  11. CRITERIUL DE EVALUARE :Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizi^ie publica: oferta cu preful eelmai scazut.

 • MlNISTERUl. PEZVOiJARII RfiGlQNALESI ADMINISTRATE! I'UBLJCI;

  Avizat: Maria Magdalena RACOVITA JALOVA VOINEA, Sef seĵ u, UANPE

  Tntocmit: Simona Arghire, Consilier, UANPE