0638 bt p1:layout 1.qxd

of 80 /80
PARTEA I LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Anul 177 (XXI) — Nr. 638 Luni, 28 septembrie 2009 SUMAR Nr. Pagina Nr. Pagina HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 34. — Hotărâre privind constituirea Comisiei comune speciale pentru analizarea crizei intervenite în funcționarea justiției.................................................... 2–3 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 1.028. — Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare — ARSVOM ...................................................... 3 1.051. — Hotărâre privind stabilirea secțiilor de votare speciale care se vor organiza în municipii, orașe și comune pentru desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2009 ........................ 4–71 DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU 612. — Decizie pentru numirea domnului Ioan Hidegcuti în funcția publică de secretar general în cadrul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri ................................................ 72 613. — Decizie pentru numirea doamnei Georgeta Modiga în funcția publică de secretar general în cadrul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale........................................................................ 72 614. — Decizie pentru numirea domnului Ioan Mihăilă în funcția publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Turismului ................................................ 73 615. — Decizie pentru numirea domnului Costel Marian Dima în funcția publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului ................ 73 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 231. — Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru stabilirea criteriilor și condițiilor de închiriere de către Ministerul Administrației și Internelor, pe perioadă determinată, a unor spații locative necesare cazării polițiștilor și cadrelor militare în activitate ................................................................ 74–77 1.555. — Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind modificarea Procedurii de repartizare de contingent societăților comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 133/2005 .............................................................. 78 2.360. — Ordin al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului Școala Generală cl. I—IV, fost hotel grăniceresc, Str. Principală nr. 513, satul/comuna Prundu Bârgăului, județul Bistrița- Năsăud ...................................................................... 78–79 2.361. — Ordin al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului „Casa Profesor I.S. Floru” din str. Aurel Vlaicu nr. 115, sectorul 2, București .................................................................... 79 5.202. — Ordin al ministrului educației, cercetării și inovării pentru aprobarea Metodologiei privind dreptul studenților înmatriculați la Universitatea „Spiru Haret” din București în anul I, în perioada 2005—2008, la formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă, de a continua studiile la specializări/programe de studii autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate.................................................................... 79–80 Rectificări .............................................................................. 80

Upload: lyhanh

Post on 02-Feb-2017

272 views

Category:

Documents


38 download

TRANSCRIPT

Page 1: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Anul 177 (XXI) — Nr. 638 Luni, 28 septembrie 2009

S U M A R

Nr. Pagina Nr. Pagina

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

34. — Hotărâre privind constituirea Comisiei comune

speciale pentru analizarea crizei intervenite în

funcționarea justiției.................................................... 2–3

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

1.028. — Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului

nr. 1.022/2004 privind organizarea și funcționarea

Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe

Mare — ARSVOM ...................................................... 3

1.051. — Hotărâre privind stabilirea secțiilor de votare

speciale care se vor organiza în municipii, orașe și

comune pentru desfășurarea alegerilor pentru

Președintele României din anul 2009 ........................ 4–71

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

612. — Decizie pentru numirea domnului Ioan Hidegcuti în

funcția publică de secretar general în cadrul

Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului

și Mediului de Afaceri ................................................ 72

613. — Decizie pentru numirea doamnei Georgeta Modiga

în funcția publică de secretar general în cadrul Casei

Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări

Sociale........................................................................ 72

614. — Decizie pentru numirea domnului Ioan Mihăilă în

funcția publică de secretar general adjunct în cadrul

Ministerului Turismului................................................ 73

615. — Decizie pentru numirea domnului Costel Marian

Dima în funcția publică de secretar general adjunct în

cadrul Ministerului Tineretului și Sportului ................ 73

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

231. — Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administrației

și internelor, pentru stabilirea criteriilor și condițiilor de

închiriere de către Ministerul Administrației și

Internelor, pe perioadă determinată, a unor spații

locative necesare cazării polițiștilor și cadrelor militare

în activitate ................................................................ 74–77

1.555. — Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției

sociale privind modificarea Procedurii de repartizare

de contingent societăților comerciale cu sediul în

România, care execută contracte de lucrări în

Republica Federală Germania, aprobată prin Ordinul

ministrului muncii, solidarității sociale și familiei

nr. 133/2005 .............................................................. 78

2.360. — Ordin al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului

național privind clasarea în Lista monumentelor

istorice, grupa „B”, a imobilului Școala Generală

cl. I—IV, fost hotel grăniceresc, Str. Principală nr. 513,

satul/comuna Prundu Bârgăului, județul Bistrița-

Năsăud ...................................................................... 78–79

2.361. — Ordin al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului

național privind clasarea în Lista monumentelor

istorice, grupa „B”, a imobilului „Casa Profesor I.S.

Floru” din str. Aurel Vlaicu nr. 115, sectorul 2,

București .................................................................... 79

5.202. — Ordin al ministrului educației, cercetării și inovării

pentru aprobarea Metodologiei privind dreptul

studenților înmatriculați la Universitatea „Spiru Haret”

din București în anul I, în perioada 2005—2008, la

formele de învățământ la distanță și cu frecvență

redusă, de a continua studiile la specializări/programe

de studii autorizate să funcționeze provizoriu sau

acreditate.................................................................... 79–80

Rectificări .............................................................................. 80

Page 2: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

2

H O T Ă R Â R I A L E P A R L A M E N T U L U I R O M Â N I E I

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

H O T Ă R Â R E

privind constituirea Comisiei comune speciale

pentru analizarea crizei intervenite în funcționarea justiției

Având în vedere scrisoarea adresată birourilor permanente ale celor două Camere de către Asociația Magistraților din

România, de Rețeaua Națională a Adunărilor Generale ale Judecătorilor și Uniunea Națională a Judecătorilor din România cu

privire la divergențele dintre puterea executivă și puterea judecătorească care afectează grav funcționarea justiției,

în temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 1 pct. 26 și ale art. 86 din

Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992,

cu modificările și completările ulterioare,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se constituie Comisia comună specială pentru

analizarea crizei intervenite în funcționarea justiției, denumită în

continuare Comisia, având următoarele obiective:

a) analizarea situației grave din justiție, care a condus la

blocarea funcționării acesteia și la radicalizarea factorilor cu

responsabilități în acest domeniu;

b) identificarea cauzelor care au provocat situația din justiție,

precum și a măsurilor care se impun pentru rezolvarea acesteia;

c) analizarea legislației din domeniul justiției pentru

identificarea eventualelor inadvertențe, omisiuni, imperfecțiuni;

d) examinarea și analizarea statutului judecătorilor și

procurorilor, pentru a stabili dacă actualul cadru legal este

suficient pentru a le asigura condițiile normale de exercitare a

funcțiilor, atribuțiilor și responsabilităților acestora;

e) stabilirea oportunității elaborării unui Pact național pentru

justiție.

Art. 2. — Comisia este formată din 15 parlamentari, aleși cu

respectarea configurației politice a Camerei Deputaților și a

Senatului, componența sa nominală fiind prezentată în anexa

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. — Conducerea Comisiei este formată dintr-un

președinte, un vicepreședinte și un secretar, nominalizați în

anexă.

Art. 4. — Activitatea Comisiei se va desfășura în conformitate

cu un regulament propriu de organizare și funcționare, care va

fi elaborat și prezentat birourilor permanente ale celor două

Camere în termen de 5 zile de la constituirea acesteia.

Art. 5. — (1) Pentru ca ședințele Comisiei să se desfășoare

regulamentar este necesară participarea majorității membrilor

care o compun.

(2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorității

membrilor acesteia.

Art. 6. — Lucrările Comisiei sunt publice, cu excepția

cazurilor în care plenul acesteia prevede altfel. Lucrările

Comisiei pot fi transmise pe rețeaua internă de televiziune a

Camerei Deputaților sau a Senatului și la posturile de radio și

televiziune.

Art. 7. — Pentru realizarea obiectivelor pentru care a fost

constituită, Comisia este abilitată să aibă consultări la Consiliul

Superior al Magistraturii, la Înalta Curte de Casație și Justiție și

la alte instanțe judecătorești, va putea solicita informații de la

Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești și de la Parchetul

de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. De asemenea,

Comisia va putea consulta organizațiile profesionale ale

judecătorilor și procurorilor, organizațiile neguvernamentale care

au în preocuparea lor aspecte din domeniul justiției, precum și

personalități recunoscute și specialiști în domeniu.

Art. 8. — Parlamentul României solicită Guvernului

României, altor instituții publice cu atribuții legate de obiectul

activității Comisiei să pună la dispoziția acesteia informațiile

solicitate.

Art. 9. — Constatările, concluziile și propunerile Comisiei vor

face obiectul unui raport final, care va fi depus simultan la

birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului.

Birourile permanente ale celor două Camere vor convoca în cel

mai scurt timp posibil o ședință comună în vederea dezbaterii

acestuia.

Art. 10. — În scopul realizării obiectivelor pentru care se

constituie Comisia, Senatul și Camera Deputaților vor asigura

personalul de specialitate și logistica necesare, aprobate de

birourile permanente.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 24 septembrie 2009, curespectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PEREȘ

București, 24 septembrie 2009.

Nr. 34.

Page 3: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

3

ANEXĂ

C O M P O N E N Ț A

Comisiei comune speciale pentru analizarea crizei intervenite în funcționarea justiției

1. Domnul deputat Iordache Florin — Grupul parlamentar al

Alianței politice PSD + PC — președinte

2. Domnul senator Urban Iulian — Grupul parlamentar al

PD-L — vicepreședinte

3. Domnul deputat Chiuariu Tudor-Alexandru — Grupul

parlamentar al PNL — secretar

4. Domnul deputat Buda Daniel — Grupul parlamentar al

PD-L — membru

5. Domnul deputat Ialomițianu Gheorghe — Grupul

parlamentar al PD-L — membru

6. Domnul deputat Andronache Gabriel — Grupul

parlamentar al PD-L — membru

7. Domnul deputat Voinescu-Cotoi Sever — Grupul

parlamentar al PD-L — membru

8. Domnul senator Șova Dan Coman — Grupul parlamentar

al Alianței politice PSD + PC — membru

9. Domnul deputat Ponta Victor-Viorel — Grupul parlamentar

al Alianței politice PSD + PC — membru

10. Domnul deputat Andon Sergiu — Grupul parlamentar al

Alianței politice PSD + PC — membru

11. Domnul deputat Ștefan Viorel — Grupul parlamentar al

Alianței politice PSD + PC — membru

12. Domnul deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen — Grupul

parlamentar al PNL — membru

13. Domnul senator Meleșcanu Teodor Viorel — Grupul

parlamentar al PNL — membru

14. Domnul deputat Máté András Levente — Grupul

parlamentar al UDMR — membru

15. Domnul deputat Ibram Iuseim — Grupul parlamentar al

minorităților naționale — membru

H O T Ă R Â R I A L E G U V E R N U L U I R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea

și funcționarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare — ARSVOM

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2004 privind

organizarea și funcționarea Agenției Române de Salvare a Vieții

Omenești pe Mare — ARSVOM, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 659 din 22 iulie 2004, cu modificările

și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), după litera g) se introduce

o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) formare profesională, conform prevederilor Ordonanței

Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a

adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 375/2002, republicată, cu modificările și completările

ulterioare”.

2. La articolul 8 alineatul (2), după litera g) se introduce

o nouă literă, litera g

1

), cu următorul cuprins:

„g

1

) formare profesională, conform prevederilor Ordonanței

Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a

adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul educației, cercetării și inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Pogea

București, 9 septembrie 2009.

Nr. 1.028.

Page 4: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

4

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea secțiilor de votare speciale

care se vor organiza în municipii, orașe și comune

pentru desfășurarea alegerilor pentru Președintele României

din anul 2009

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 7

2

alin. (2)

din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările și

completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se stabilesc secțiile de votare speciale care se organizează

în municipii, orașe și comune pentru desfășurarea alegerilor pentru Președintele

României din anul 2009, prevăzute în anexele nr. 1—42, care fac parte integrantă

din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administrației și internelor,

Dan Nica

Președintele Autorității Electorale

Permanente,

Octavian Opriș

București, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.051.

ANEXA Nr. 1

JUDEȚUL ALBA

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Alba Iulia

Sala de protocol a stației CFR din Bd. Încoronării Bd. Încoronării nr. 1, CP 510157

Sala de lectură a Căminului studențesc nr. 2 al Universității

„1 Decembrie 1918”

Str. Vasile Alecsandri nr. 102, CP 510201

Municipiul Aiud Colegiul Național Bethlen Gabor, Sala clasa a XII-a parter Str. Bethlen Gabor nr. 1, CP 515200

Municipiul Blaj Gara Mare, Stația CFR Blaj Str. Gării nr. 3, CP 515400

Municipiul Sebeș Autogara Sebeș, Sala de așteptare Str. Vânători nr. 24 D, CP 515800

Oraș Abrud Școala de Aplicație, Sala nr. 2 Str. Detunata nr. 2, CP 515100

Oraș Baia de Arieș Școala Generală cu clasele V—VIII, Sala nr. 2 Str. Piața Băii nr. 3, Sala nr. 2, CP 515300

Oraș Câmpeni Casa de Cultură „Avram Iancu”, Sală hol Str. Avram Iancu nr. 3, CP 515500

Oraș Cugir Casa de Cultură a Orașului Cugir, parter, Sala de repetiții Str. I.L. Caragiale nr. 5, CP 515600

Oraș Ocna Mureș Grădinița cu program normal nr. 2 Ocna Mureș, Sala nr. 1 parter Str. Nicolae Iorga nr. 20, CP 515700

Oraș Teiuș Gara CFR Teiuș, Sala apel Str. Decebal nr. 148, CP 515900

Oraș Zlatna Școala Generală clasele I—VIII „Horea”, Sala de cursuri a clasei a II-a Str. P-ța Unirii nr. 4, CP 516100

Comuna Albac Căminul Cultural, Sala nr. 2 Sat Albac, str. Cloșca nr. 9, CP 517005

Comuna Almașu Mare Cămin Cultural Comuna Almașu Mare, Holul central Sat Almașu Mare, Str. Principală nr. 204, CP 517030

Comuna Arieșeni Grupul Școlar de Turism, Sala clasei a IV-a Sat Arieșeni-Sat nr. 8, CP 517040

Comuna Avram Iancu Școala Generală Avram Iancu, Sala nr. 2 Sat Avram Iancu nr. 27E, CP 517065

Comuna Berghin Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala nr. 1 Sat Berghin, Str. Morii nr. 34, CP 517110

Comuna Bistra Grădinița cu program normal, Sala de activități a grupei mici Bistra Centru, str. P.P. Aron nr. 6, CP 517115

Comuna Blandiana Școala cu clasele I-VIII Blandiana, Sala de sport Sat Blandiana nr. 204 A, CP 517160

Comuna Bucerdea Grânoasă Grădinița cu program normal Bucerdea Grânoasă, Sala nr. 2

Sat Bucerdea Grânoasă, Str. Potvechiului nr. 2,

CP 517261

Comuna Bucium Primăria Comunei Bucium, Sala de consiliu Sat Bucium, Str. Principală, CP 517165

Comuna Câlnic Școala Generală Câlnic, Sala – clasa a VII A Sat Câlnic, Str. Principală nr. 329, CP 517205

Comuna Cenade Școala Generală I. Agârbiceanu — cu clasele I—IV, Sala nr. 1 Sat Cenade, Str. Principală nr. 250, CP 517210

Comuna Cergău Școala cu clasele I—VIII „Aron Cotruș”, Sală — clasa a II-a Sat Cergău Mare, Str. Principală nr. 166, CP 517216

Page 5: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

5

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Ceru-Băcăinți Școala cu clasele V—VIII, Sala de clasa a VIII-a Comuna Ceru-Băcăinți nr. 23, CP 517220

Comuna Cetatea de Baltă Cămin Cultural, Sala de ședință Sat Cetatea de Baltă, Str. Cetății, CP 517235

Comuna Ciugud Școala cu clasele I—VIII Ciugud, Sala nr. 4 Sat Ciugud, Str. Principală nr. 127, CP 517240

Comuna Ciuruleasa Școala cu clasele I-VIII, Laborator matematică Sat Ciuruleasa nr. 1A, CP 517250

Comuna Crăciunelul de Jos Căminul Cultural Crăciunelu de Jos, Sala de ședințe

Sat Crăciunelu de Jos, str. 6 Martie nr. 192,

CP 517260

Comuna Cricău Cămin Cultural Cricău, Sala nr. 2 Sat Cricău nr. 318, CP 517265

Comuna Cut Școala cu clasele I—VIII Septimiu Albini, Sala nr. 2 Sat Cut, Str. Principală nr. 226, CP 517206

Comuna Daia Română Grădinița de copii, Sala „Grupa mare” Sat Daia Română nr. 5, CP 517275

Comuna Doștat Școala cu clasele I—VIII, Sala nr. 2 Sat Doștat nr. 235, CP 517275

Comuna Fărău Școala cu clasele I—VIII, Sala 1 Sat Fărău, Str. Bisericii nr. 274, CP 517280

Comuna Galda de Jos Școala Generală Galda de Jos, Sala nr. 1 Sat Galda de Jos nr. 247, CP 517285

Comuna Gârbova Școala cu clasele I—VIII, Sala nr. 2, Clădirea nouă Sat Gârbova, Str. Școlii nr. 79, CP 517305

Comuna Gârda de Sus Școala Generală Gârda de Sus, Sala nr. 2 Sat Gârda de Sus nr. 50 A, CP 517310

Comuna Hopârta Școala cu clasele I—VIII, Laboratorul de informatică Sat Hopârta nr. 22, CP 517335

Comuna Horea Centrul Cultural „HCC” Horea, Sala mică Sat Horea, str. Nicola Vasile Ursu nr. 27, CP 517340

Comuna Ighiu Școala Generală nr. 2 „Șard”, Sala clasei a III-a Sat Șard nr. 386, CP 517363

Comuna Întregalde Căminul Cultural Întregalde Sat Întregalde nr. 3, CP 517365

Comuna Jidvei Biblioteca Comunei Jidvei, Sala nr. 1 Sat Jidvei, str. Unirii nr. 2D, CP 517385

Comuna Livezile Școala cu clasele I—VIII Livezile, Sala de clasă matematică Sat Livezile, Str. Principală nr. 186 I, CP 517390

Comuna Lopadea Nouă Căminul Cultural, Sala nr. 2 Sat Lopadea Nouă, Str. Principală nr. 238, CP 517395

Comuna Lunca Mureșului Școala cu clasele I—VIII Lunca Mureșului, Sala nr. 4 Str. Gării nr. 241, CP 517405

Comuna Lupșa Căminul Cultural, Sala nr. 2 Sat Lupșa nr. 10, CP 517410

Comuna Meteș Primăria Meteș, Sala de ședințe Sat Meteș, Str. Principală nr. 43, CP 517445

Comuna Mihalț Cămin Cultural Mihalț, Sala Mică Sat Mihalț, Str. Principală nr. 368, CP 517465

Comuna Mirăslău Școala cu clasele I—VIII, Sala nr. 1 Str. Principală nr. 29, CP 515770

Comuna Mogoș Căminul Cultural Mogoș Sat Mogoș nr. 7A, CP 517480

Comuna Noșlac Primăria Noșlac, Sala nr. 2 Sat Noșlac, Str. Principală nr. 78, CP 517515

Comuna Ocoliș Școala cu clasele I—IV Vidolm, Sala nr. 2 Sat Vidolm, CP 517528

Comuna Ohaba Școala Generală I—VIII, Sala nr. 1 Sat Ohaba nr. 305, CP 517530

Comuna Pianu Cămin Cultural, Sala Mare Sat Pianu de Sus, Str. Principală nr. 237, CP 517537

Comuna Poiana Vadului Cămin Cultural, Sala nr. 1 Sat Poiana Vadului nr. 27B, CP 517545

Comuna Ponor Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala nr. 1 Sat Ponor nr. 83, CP 517565

Comuna Poșaga Căminul Cultural, Sala nr. 3 Sat Poșaga de Jos, CP 575581

Comuna Rădești Școala Generală cu clasele I—VIII Demetriu Radu, Sala nr. 1 Sat Rădești nr. 22, CP 517585

Comuna Râmeț Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala de clasă nr. 1 Sat Râmeț, Str. Principală nr. 3, CP 517590

Comuna Rimetea Școala Generală Colțești, Sala nr. 1 Sat. Colțești nr. 215, CP 517611

Comuna Roșia Montană Clădirea „Locuințe sociale” Cărpiniș Sat Cărpiniș, CP 517619

Comuna Roșia de Secaș Cămin Cultural, Sala protocol, et. 1 Sat Roșia de Secaș nr. 119, CP 517640

Comuna Sălciua Școala cu clasele I—IV Sălciua de Jos, Sala nr. 2 Sat Sălciua de Jos nr. 130, CP 517648

Comuna Săliștea Primăria Săliștea, Camera Agricolă Sat Săliștea, str. Joseni nr. 477, CP 517655

Comuna Săsciori Școala Generală Săsciori, Sala de clasă a VIII-a Sat Săsciori, Str. Principală nr. 380, CP 517660

Comuna Sâncel Căminul Cultural, Sala nr. 2 Sat Sâncel, str. M. Eminescu nr. 49, CP 517670

Comuna Sântimbru Căminul Cultural, Sala nr. 1 Sat Sântimbru, Str. Blajului nr. 187, CP 517675

Comuna Scărișoara Școala Generală Scărișoara, Sala nr. 1 Sat Scărișoara nr. 194, CP 517680

Comuna Sohodol Școala Generală, clasele I—IV Sat Sohodol, Str. Principală nr. 1, CP 517700

Comuna Stremț Școala cu clasele I—VIII Stremț, Sala nr. 2 Sat Stremț, Str. Principală nr. 97, CP 517745

Comuna Șibot Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala mare Sat Șibot, Str. Principală nr. 151, CP517750

Comuna Șona Școala cu clasele I—VIII Șona, Sala nr. 2 Sat Șona, Str. 23 August nr. 2 CP 517755

Comuna Șpring Școala Generală, Sala nr. 1 Sat Șpring, Str. Principală nr. 334, CP 517765

Comuna Șugag Clădire expoziție etnografică, Sala nr. 1 Sat Șugag nr. 232B, CP 517775

Comuna Unirea Școala Generală „Avram Iancu”, Sala nr. 3 Sat Unirea, str. Avram Iancu nr. 76, CP 517785

Comuna Vadu Moților Cămin Cultural, Sala de spectacole Sat Vadu Moților nr. 2, CP 517795

Comuna Valea Lungă Căminul Cultural, Sala nr. 1 Sat Valea Lungă, Str. Victoriei nr. 305, CP 517815

Comuna Vidra Cămin Cultural, Sala 1 Sat Vidra, str. Lunca Biserici nr. 35, CP 517848

Comuna Vințu de Jos Gara CFR Vințu de Jos, Sala de așteptare clasa I Sat Vințu de Jos, Str. Gării nr. 105, CP 517875

Page 6: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 2

JUDEȚUL ARAD

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

6

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Arad

Căminul Studențesc al Universității de Vest „Vasile Goldiș” Str. Cocorilor nr. 57, CP 310426

Căminul Studențesc al Universității „Aurel Vlaicu” Str. Ursului nr. 2—4, CP 310368

Stația CFR Arad Piața Gării nr. 2—4, CP 310148

Stația CFR Aradul Nou Str. Piața Gara Aradul Nou, CP 310242

Autogara Arad Str. 6 Vânători nr. 14, CP 310159

Orașul Chișineu-Criș Primăria Orașului Chișineu-Criș, Sala mare Str. Înfrățirii nr. 97, CP 315100

Orașul Curtici Casa de Cultură Curtici Str. Horea nr. 1, CP 315200

Orașul Ineu Autogara „Transdara” Ineu Str. Mihai Eminescu nr. 129, CP 315300

Orașul Lipova Primăria Orașului Lipova, Sala mică Str. N. Bălcescu nr. 26, CP 315400

Orașul Nădlac Clădire stație dezinfecție

Orașul Nădlac, Zona PCTF, F.N. (Incinta Vămii Nădlac),

CP 315500

Orașul Pâncota Primăria Orașului Pâncota Str. Tudor Vladimirescu nr. 68, CP 315600

Orașul Pecica

Școala primară nr. 3 Pecica Str. 1 nr. 218, CP 317235

Sediul fostei primării din localitatea Turnu Localitatea Turnu nr. 245, CP 317238

Orașul Sântana Școala generală nr. 1 „Sfînta Ana” Str. Câmpului nr. 107, CP 317280

Orașul Sebiș Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Filiala Sebiș Bd. Victoriei nr. 7D, CP 315700

Comuna Almaș Primăria Comunei Almaș Sat Almaș nr. 605, CP 317005

Comuna Apateu Primăria Comunei Apateu Sat Apateu nr. 364, CP 317010

Comuna Archiș Primăria Comunei Archiș Sat Archiș nr. 97, CP 317015

Comuna Bata Primăria Comunei Bata Sat Bata nr. 166, CP 317020

Comuna Bârsa Cămin Cultural Bârsa Comuna Bârsa nr. 380A, CP 317025

Comuna Bârzava Școala generală I—VIII Bârzava Sat Bârzava nr. 151, CP 317030

Comuna Beliu Grup Școlar Beliu Sat Beliu, Str. Principală nr. 459, CP 317040

Comuna Birchiș Primăria Comunei Birchiș Sat Birchiș, Str. Principală nr. 162, CP 317050

Comuna Bocsig Căminul Cultural Bocsig Sat Bocsig nr. 566, CP 317055

Comuna Brazii Primăria Comunei Brazii Sat Brazii nr. 26, CP 317060

Comuna Buteni Primăria Comunei Buteni Sat Buteni nr. 78, CP 317065

Comuna Cărand Școala cu clasele I—IV Cărand Sat Cărand nr. 71C, CP 317070

Comuna Cermei Primăria Comunei Cermei Sat Cermei, sala 1, nr. 304, CP 317075

Comuna Chisindia Școala Generală Chisindia Sat Chisindia nr. 89, CP 317080

Comuna Conop Stația CFR Conop ( Gară ) Sat Conop F.N., CP 317085

Comuna Covăsânț Școala cu cls. I—VIII „Corneliu Miklosi”, Corp A Covăsânț Sat Covăsânț nr. 320A, CP 317090

Comuna Craiva Căminul Cultural Craiva Sat Craiva nr. 198, CP 317095

Comuna Dezna Clubul Tineretului din satul Dezna Sat Dena, Calea Lazului nr. 1, CP 317110

Comuna Dieci Primăria Comunei Dieci Sat Dieci nr. 139 A, CP 317115

Comuna Dorobanți Primăria Comunei Dorobanți Sat Dorobanți nr. 410, CP 315201

Comuna Fântânele Primăria Comunei Fântânele Sat Fântânele nr. 115, CP 317120

Comuna Felnac Primăria Comunei Felnac Sat Felnac nr. 330, CP 317125

Comuna Frumușeni Școala generală Frumușeni Sat Frumușeni nr. 184, CP 317122

Comuna Ghioroc Primăria Comunei Ghioroc, Corp A Sat Ghioroc nr. 89, CP 317135

Comuna Grăniceri Școala generală Grăniceri Sat Grăniceri nr. 10, CP 317140

Comuna Gurahonț Gara CFR Gurahonț Sat Gurahonț, Str. Gării nr. 23, CP 317145

Comuna Hălmăgel Primăria Comunei Hălmăgel Sat Hălmăgel nr. 1, CP 317180

Comuna Hălmagiu Primăria Comunei Hălmagiu Sat Hălmaciu, Str. Primăriei nr. 9, CP 317160

Comuna Hășmaș Căminul Cultural Hășmaș Sat Hășmaș nr. 216, CP 317185

Comuna Ignești Primăria Comunei Ignești Sat Ignești nr. 24, CP 317195

Comuna Iratoșu Primăria Comunei Iratoșu Sat Iratoșu nr. 1, CP 317200

Comuna Livada Școala Generală I—IV Livada Sat Livada nr. 62, CP 317205

Comuna Macea Primăria Comunei Macea Sat Macea nr. 262, CP 317210

Comuna Mișca Sediul Primăriei Comunei Mișca Sat Mișca nr. 116, CP 317215

Comuna Moneasa Primăria Comunei Moneasa Sat Moneasa nr. 72, CP 317220

Comuna Olari Sediul Consiliului Local al Comunei Olari Sat Olari nr. 315, CP 317225

Page 7: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

7

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Păuliș Primăria Comunei Păuliș Sat Păuliș nr. 1, CP 317230

Comuna Peregu Mare Școala Generală Peregu Mare Sat Peregu Mare nr. 234, CP 317240

Comuna Petriș Sediul Consiliului Local al Comunei Petriș Sat Petriș nr. 253, CP 317245

Comuna Pilu Primăria Comunei Pilu Sat Pilu nr. 69, CP 317255

Comuna Pleșcuța Căminul Cultural Pleșcuța Sat Pleșcuța nr. 34, CP 317260

Comuna Săvârșin Primăria Comunei Săvârșin Sat Săvârșin nr. 37, CP 317270

Comuna Secusigiu Sediul Primăriei Comunei Secusigiu, Biroul Agricol Sat Secusigiu nr. 275, CP 317285

Comuna Seleuș Căminul Cultural Seleuș Sat Seleuș nr. 197, CP 317290

Comuna Semlac Școala generală nr. 3 Semlac Sat Semlac nr. 659, CP 317295

Comuna Sintea Mare Sediul fostei autogări Sintea Mare Sat Sintea Mare nr. 277, CP 317300

Comuna Socodor Căminul Cultural Socodor Sat Socodor nr. 337, CP 317305

Comuna Șagu

Primăria Comunei Șagu Sat Șagu nr. 219, CP 317310

Școala Generală Firiteaz Sat Firiteaz nr. 156, CP 317312

Școala Generală Fiscut Sat Fiscut nr. 157, CP 317313

Comuna Șeitin Primăria Comunei Șeitin Sat Șeitin, Str. Revoluției nr. 47, CP 317315

Comuna Șepreuș Primăria Comunei Șepreuș, Sala de ședințe Sat Șepreuș nr. 298, CP 317320

Comuna Șicula Primăria Comunei Șicula, Sala de ședințe Sat Șicula nr. 200, CP 317325

Comuna Șilindia Căminul Cultural din Șilindia Sat Șilindia nr. 192, CP 317330

Comuna Șimand Școala Generală Șimand Sat Șimand nr. 1.083, CP 317335

Comuna Șiria Primăria Comunei Șiria, Sala de căsătorii

Sat Șiria, str. Regiment 85 Infanterie nr. 184,

CP 317340

Comuna Șiștarovăț Primăria Comunei Șiștarovăț Sat Șiștarovăț nr. 116, CP 317345

Comuna Șofronea Primăria Comunei Șofronea Sat Șofronea nr. 187, CP 317350

Comuna Tauț Primăria Comunei Tauț Sat Tauț nr. 613, CP 317355

Comuna Târnova Primăria Comunei Târnova Sat Târnova nr. 734, CP 317360

Comuna Ususău Școala Generală Ususău Sat Ususău nr. 312, CP 317375

Comuna Vărădia de Mureș Primăria Comunei Vărădia de Mureș Sat Vărădia de Mureș nr. 126, CP 317380

Comuna Vinga Grup Școlar Vinga Sat Vinga nr. 88, CP 317400

Comuna Vârfurile Căminul Cultural Vârfurile Sat Vârfurile, Str. Primăriei nr. 286, CP 317390

Comuna Vladimirescu Primăria Comunei Vladimirescu

Sat Vladimirescu, Str. Revoluției nr. 4, camera 12,

CP 317405

Comuna Zăbrani Primăria Comunei Zăbrani Sat Zăbrani nr. 95, CP 317410

Comuna Zădăreni Căminul Cultural Zădăreni Sat Zădăreni nr. 262, CP 317130

Comuna Zărand Primăria Comunei Zărand Sat Zărand nr. 512, CP 317415

Comuna Zerind Primăria Comunei Zerind Sat Zerind nr. 1, CP 317420

Comuna Zimandu Nou Cămin Cultural Zimand Cuz Sat Zimand Cuz nr. 246, CP 317427

ANEXA Nr. 3

JUDEȚUL ARGEȘ

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Pitești

Universitatea Pitești Aleea Școlii Normale nr. 7, CP 110254

Centru de îngrijire și asistență Pitești Aleea Spitalului nr. 2, CP 110254

Spitalul județean Argeș Aleea Spitalului nr. 36, CP 110254

Municipiul Câmpulung Liceul „Dinicu Golescu” Str. Negru Vodă nr. 66, CP 115100

Municipiul Curtea de Argeș Școala Generală nr. 1 Str. Traian nr. 21, CP 115300

Orașul Costești Primăria Orașului Costești Str. Victoriei nr. 49, CP 115200

Oraș Mioveni

Centrul Cultural Mioveni Str. Tudor Mușatescu, bl. V2B, parter, CP 115400

Penitenciarul Colibași Bd. Dacia nr. 1, CP 115400

Orașul Ștefănești Grădinița din incinta Școlii Generale nr. 1 Ștefănești Calea București, CP 117715

Orașul Topoloveni Școala Generală nr. 1 Topoloveni, intrare din față Calea București nr. 62, CP 115500

Comuna Albeștii de Argeș Căminul Cultural Pământeni Sat Pământeni, CP 117005

Comuna Albeștii de Muscel Școala Generală cu clasele I—VIII Albești Sat Albești, CP 117025

Comuna Albota Școala cu clasele I—VIII Albota Sat Albota nr. 473, CP 117030

Comuna Aninoasa Căminul Cultural Aninoasa Sat Aninoasa, CP 117035

Comuna Arefu Școala cu clasele I—VIII Sat Căpățâneni-Pământeni, CP 117040

Comuna Bascov Primăria Comunei Bascov Str. Păișești DN, nr. 125, CP 117045

Page 8: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

8

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Băbana Primăria Comunei Băbana, intrarea A Sat Băbana centru, Str. Principală nr. 10, CP 117055

Comuna Băiculești Școala cu clasele I—VIII Băiculești Sat Băiculești, CP 117065

Comuna Bălilești Primăria Comunei Bălilești Sat Bălilești, CP 117080

Comuna Beleți Negrești Căminul Cultural Zgripcești Sat Zgripcești, CP 117110

Comuna Berevoești Primăria Comunei Berevoești Sat Berevoești, CP 117115

Comuna Bârla Școala cu clasele I—VIII Bârla Sat Bârla, Str. Principală nr. 110, CP 117090

Comuna Bogați Școala cu clasele I—VIII Bogați, clădire corp B Sat Bogați, CP 117120

Comuna Boteni Grădinița cu program prelungit Sat Boteni, CP 117130

Comuna Boțești Primăria Comunei Boțești Sat Boțești, CP 117135

Comuna Bradu Primăria Comunei Bradu Satul Bradu, Str. Principală nr. 79, CP 117140

Comuna Brăduleț Școala Generală Galeșu Sat Galeșu, CP 117146

Comuna Budeasa Școala Budeasa Mare Sat Budeasa Mare, CP 117155

Comuna Bughea de Jos Școala Generală cu clasele I—VIII, centru Sat Bughea de Jos, CP 117165

Comuna Bughea de Sus Școala cu clasele I—VIII Bughea de Sus, centru, sala 2 Sat Bughea de Sus, CP 117027

Comuna Buzoești Centrul de Protecția Plantelor Sat Vulpești, CP 117170

Comuna Căldăraru Școala cu clasele I—VIII Căldăraru, sala 2 Sat Căldăraru nr. 342, CP117190

Comuna Călinești Școala Generală Vrănești Sat Vrănești, CP 117210

Comuna Căteasca Primăria Comunei Căteasca Sat Căteasca, CP 117220

Comuna Cepari Școala cu clasele I—IV Cepari Pământeni Sat Cepari Pământeni, CP 117230

Comuna Cetățeni Consiliul Local Cetățeni, Sala de ședințe Sat Cetățeni, str. Negru Vodă nr. 119, CP 117240

Comuna Cicănești Școala Generală Cicănești Sat Cicănești, CP 117245

Comuna Ciofrângeni Căminul Cultural Ciofrângeni Sat Ciofrângeni, CP 117250

Comuna Ciomăgești Căminul Cultural Ciomăgești Sat Răduțești, CP 117255

Comuna Cocu Școala Generală cu clasele I—VIII Cocu Sat Cocu, CP 117265

Comuna Corbeni Grup Școlar Corbeni Sat Corbeni, CP 117275

Comuna Corbi Căminul Cultural Corbi, sala anexă Sat Corbi, str. Voicu Corvin nr. 233, CP 115278

Comuna Coșești Școala Generală cu casele I—VIII Sat Coșești, CP 117295

Comuna Cotmeana Școala Generală cu clasele I—VIII Cotmeana Sat Cotmeana, Str. Principală, CP 117305

Comuna Cuca Școala Generală Cuca Sat Cuca, CP 117330

Comuna Davidești Școala cu clasele I—IV Davidești, corp vechi sala 2 Sat Davidești nr. 43, CP 117350

Comuna Dâmbovicioara Sediul administrativ Podu Dâmboviței Sat Podu Dâmboviței, CP 117355

Comuna Dârmănești Primăria Comunei Dârmănești Sat Dârmănești, Str. Principală nr. 150, CP 117360

Comuna Dobrești Căminul Cultural Dobrești, Sala mare Sat Dobrești nr. 104, CP 117365

Comuna Domnești

Căminul Cultural Domnești, holul de intrare în Biblioteca publică

„Luca Paul”

Sat Domnești, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 3,

CP 117370

Comuna Dragoslavele Școala cu clasele I—IV Dragoslavele Sat Dragoslavele, CP 117375

Comuna Drăganu Căminul Cultural Drăganu, camera 3 Sat Drăganu, CP 117380

Comuna Godeni Școala Generală Godeni Sat Godeni, str. Aliniere nr. 26, CP 117385

Comuna Hârsești Grădinița nr. 1 Hârsești Sat Hârsești, CP 117390

Comuna Hârtiești Sediul fostei primării Sat Hârtiești, CP 117395

Comuna Izvoru Școala Generală cu clasele I—VIII Izvoru, sala 1 Sat Izvoru, CP 117405

Comuna Leordeni Școala Leordeni Sat Leordeni, CP 117410

Comuna Lerești Școala cu clasele I—VIII Lerești Str. Principală nr. 228, CP 117430

Comuna Lunca Corbului Școala Generală cu clasele I—VIII Lunca Corbului Sat Lunca Corbului, CP 117435

Comuna Mălureni Căminul Cultural Bădiceni Sat Mălureni, cătun Bădiceni, CP 117445

Comuna Mărăcineni Sediul fostei Primării Mărăcineni Sat Mărăcineni nr. 469, CP 117450

Comuna Merișani Școala Generală Merișani Sat Merișani, CP 117455

Comuna Micești Grădinița Micești Sat Micești, CP 117465

Comuna Mihăești Grădinița Mihăești, centru Sat Mihăești, CP 117470

Comuna Mioarele Căminul Cultural Mățău Sat Mățău, CP 117480

Comuna Miroși Școala Miroși Sat Miroși, CP 117490

Comuna Morărești Școala de centru Morărești Sat Morărești, CP 117495

Comuna Moșoaia Școala Moșoaia Sat Moșoaia, CP 117505

Page 9: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

9

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Mozăceni Complexul Cultural sportiv Satul Mozăceni, CP 117515

Comuna Mușătești Școala Generală cu clasele I—IV Vâlsănești Satul Vâlsănești nr. 108, CP 117531

Comuna Negrași Căminul Cultural Negrași Sat Negrași, CP 117535

Comuna Nucșoara Școala Primară „ Alexandru Moldoveanu” Sat Sboghițești, CP 117540

Comuna Oarja Școala cu clasele I—VIII „D Rădulescu” Sat Oarja, CP 117545

Comuna Pietroșani Școala cu clasele I—IV Retevoiești Sat Retevoiești, CP 117550

Comuna Poiana Lacului Școala cu clasele I—VIII Poiana Lacului Sat Poiana Lacului, CP 117555

Comuna Poienarii de Argeș Școala Generală cu clasele I—IV Sat Poienari, CP 117555

Comuna Poienarii de Muscel Școala cu clasele I—VIII Poienari Sat Poienari, CP 117578

Comuna Popești Școala Generală cu clasele I—VIII Slobozia Sat Slobozia, CP 117590

Comuna Priboieni Sediul fostei primării nr. 28 Sat Priboieni, CP 117600

Comuna Rătești Căminul Cultural Tigveni Sat Tigveni, CP 117610

Comuna Râca Școala veche Râca Sat Râca, CP 117596

Comuna Recea Sediul fostei Primării Recea Sat Recea, CP 117620

Comuna Rociu Căminul Cultural Gliganu de Sus Sat Gliganu de Sus, CP 117627

Comuna Rucăr Grup Școlar Forestier Rucăr, clasa nr. 2 Sat Rucăr, Str. Brașovului nr. 92, CP 117630

Comuna Sălătrucu Căminul Cultural Sălătrucu, centru Sat Sălătrucu, CP 117635

Comuna Săpata Căminul Cultural Popești Sat Popești, CP 117640

Comuna Schitu Golești Centrul social multifuncțional Schitu Golești

Sat Schitu Golești, Șos. Națională ( DN73 Pitești

Câmpulung ) nr. 414, CP 117650

Comuna Slobozia Căminul Cultural Str. Constantin Brâncoveanu nr. 2, CP 117660

Comuna Stâlpeni Primăria Comunei Stâlpeni Sat Stâlpeni, CP 117665

Comuna Stoenești Școala Generală Stoenești Sat Stoenești, CP 117675

Comuna Stolnici Școala Generală Stolnici Sat Stolnici, Str. Principală nr. 157, CP 117685

Comuna Suseni Școala cu clasele I—VIII Suseni Sat Suseni nr. 280, CP 117695

Comuna Ștefan cel Mare Școala cu clasele I—VIII, sala de sport Sat Ștefan cel Mare, CP 117710

Comuna Șuici Școala Rudeni Sat Rudeni, CP 117785

Comuna Teiu Căminul Cultural Sat Teiu Vale, CP 117735

Comuna Tigveni Primăria Comunei Tigveni Sat Tigveni, CP 117740

Comuna Țițești Școala Generală cu clasele V—VIII „IC Lăzărescu” Sat Țițești, CP 117750

Comuna Uda Consiliul Local Uda Sat Uda, CP 117755

Comuna Ungheni Școala cu clasele I—VIII Ungheni Sat Ungheni, CP 117780

Comuna Valea Danului Primăria Comunei Valea Danului Sat Valea Danului, CP 117790

Comuna Valea Iașului Primăria Comunei Valea Iașului, Sala de ședințe Sat Valea Iașului, CP 117795

Comuna Valea Mare-Pravăț Școala cu Clasele I—VIII Valea Mare, corp A Sat Valea Mare, Șos. Brașovului nr.195, CP 117805

Comuna Vedea Grupul Școlar „I Gh. Duca” Sat Vedea, CP 117815

Comuna Vlădești Grădinița nr. 3 Sat Vlădești nr. 676, CP 117840

Comuna Vulturești Primăria Comunei Vulturești Sat Vulturești, CP 117402

ANEXA Nr. 4

JUDEȚUL BACĂU

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Bacău Grup școlar „Mihai Eminescu” Str. Mihai Eminescu nr. 35 CP 600258

Municipiul Moinești Primăria Municipiului Moinești Str. V. Alecsandri nr. 14, CP 605400

Municipiul Onești Muzeul de Istorie Bd. Republicii nr. 45, CP 601137

Orașul Buhuși Școala Generală cu clasele I—VIII nr. 5 Str. Libertății nr. 225, CP 605100

Orașul Comănești Școala cu clasele I—VIII nr. 1 Str. Republicii nr. 86, CP 605200

Orașul Dărmănești Primăria Oraș Dărmănești Str. Muncii nr. 16, CP 605300

Orașul Slănic-Moldova Fostul sediu al Primăriei Orașului Slănic Str. V. Alecsandri nr. 2, CP 605500

Orașul Târgu Ocna Colegiul Național „C. Negri” Str. C. Negri nr. 39, CP 605600

Comuna Agăș Școala de Arte și Meserii Agăș Comuna Agăș, CP 607005

Comuna Ardeoani Căminul Cultural nr. 1 Comuna Ardeoani, CP 607015

Comuna Asău Primăria Comunei Asău Sat Asău, CP 607020

Comuna Balcani Primăria Comunei Balcani, clădirea anexă 2 Sat Balcani, CP 607030

Page 10: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

10

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Berești-Bistrița Consiliul local, Sala de ședințe Comuna Berești-Bistrița, CP 607040

Comuna Berești-Tazlău Primăria Comunei Berești-Tazlău Comuna Berești-Tazlău, CP 607050

Comuna Berzunți Primăria Comunei Berzunți, Sala de ședințe a consiliului local Comuna Berzunți, CP 607060

Comuna Bârsănești Primăria Comunei Bârsănești Sat Bârsănești, CP 607035

Comuna Blăgești Grădinița nr. 1 Sat Blăgești, CP 607065

Comuna Bogdănești Casa comunei (căminul cultural) Sat Bogdănești, CP 607070

Comuna Brusturoasa SAM „Ioana R. Rosetti” Sat Brusturoasa, CP 607075

Comuna Buciumi Școala cu clasele I—VIII Str. Principală, CP 607607

Comuna Buhoci Școala Generală cu clasele I—VIII Comuna Buhoci, CP 607085

Comuna Cașin Căminul Cultural Sat Cașin, Str. Principală, CP 607090

Comuna Căiuți Școala Generală cu clasele I—VIII Sat Căiuți nr. 441, CP 607095

Comuna Cleja Școala nr. 1 Cleja Comuna Cleja, CP 607105

Comuna Colonești Școala cu clasele I—VIII Sat Colonești, CP 607110

Comuna Corbasca Căminul Cultural Sat Corbasca, CP 607120

Comuna Coțofănești Primăria Comunei Coțofănești Sat Coțofănești, CP 607130

Comuna Dămienești Școala Generală Comuna Dămienești, CP 607135

Comuna Dealu Morii Grădinița Dealu Morii Sat Dealu Morii, CP 607140

Comuna Dofteana SAM „Scarlat Longhin” Dofteana Comuna Dofteana, CP 607160

Comuna Faraoani Școala cu clasele I—VIII nr. 2, sala de sport Comuna Faraoani, CP 607170

Comuna Filipeni Primăria Comunei Filipeni Sat Filipeni, CP 607175

Comuna Filipești Grădinița Filipești Sat Filipești, CP 607185

Comuna Găiceana Primăria Comunei Găiceana Sat Găiceana, CP 607195

Comuna Ghimeș-Făget Primăria Comunei Ghimeș-Făget Sat Făget, CP 607205

Comuna Gioseni Școala „Ion Strat” Sat Gioseni, CP 607618

Comuna Gârleni Școala Generală cu clasele I—VIII Sat Lespezi, str. D.N. 15, CP 607202

Comuna Glăvănești Consiliul Local Glăvănești, Sala de ședință Sat Glăvănești, CP 607215

Comuna Gura Văii Școala Generală cu clasele I—VIII Sat Gura Văii, CP 607220

Comuna Helegiu Primăria Comunei Helegiu Str. Principală nr. 1, CP 607230

Comuna Hemeiuș Școala Generală „Grigore Tăbăcaru” Sat Hemeiuș, Str. Gării nr. 94, CP 607235

Comuna Horgești Căminul Cultural Sat Horgești, CP 607240

Comuna Huruiești Consiliul Local Huruiești Sat Huruiești, CP 607250

Comuna Itești Școala cu clasele I—VIII Sat Itești, CP 607047

Comuna Izvoru Berheciului Școala cu clasele I—VIII, sala clasele simultane I—III

Sat Izvoru Berheciului, Str. Principală nr. 122,

CP 607260

Comuna Letea Veche Școala Generală Str. Al. I. Cuza nr. 216, CP 607270

Comuna Lipova Școala cu clasele I—IV „Acad. Gheorghe Vrânceanu” Sat Valea Hogei, CP 607279

Comuna Livezi Biblioteca comunei Livezi, sala de lectură Sat Livezi nr. 307, CP 607285

Comuna Luizi-Călugăra Școala cu clasele I—VIII „Andrei Lupu” Sat Osebiți, CP 607296

Comuna Măgirești Școala Generală cu clasele V—VIII Sat Măgirești, Str. Principală, CP 607300

Comuna Măgura Școala nr. 2 Sat Măgura, CP 607305

Comuna Mănăstirea Cașin Primăria Comunei Mănăstirea Cașin, Sala de ședințe

Sat Mănăstirea Cașin, Str. Principală nr. 1.027,

CP 607310

Comuna Mărgineni Primăria Comunei Mărgineni Sat Mărgineni nr. 568, CP 607315

Comuna Motoșeni Școala Generală cu clasele I—VIII Sat Motoșeni, CP 607325

Comuna Negri Primăria Comunei Negri Sat Negri, CP 607345

Comuna Nicolae Bălcescu Școala Generală Str. Ferdinand nr. 128A, CP 607355

Comuna Odobești Căminul Cultural Sat Odobești, CP 607568

Comuna Oituz Școala nr. 2 Sat Oituz nr. 90, CP 607365

Comuna Oncești Căminul Cultural Sat Oncești, CP 607375

Comuna Orbeni Primăria Comunei Orbeni Sat Orbeni, Str. Principală, CP 607385

Comuna Palanca Primăria Comunei Palanca, Sala de ședințe a consiliului local Comuna Palanca, CP 607390

Comuna Parava Grădinița Parava Sat Parava, CP 607395

Comuna Parincea Primăria Comunei Parincea Sat Parincea, CP 607400

Comuna Pâncești Primăria Comunei Pâncești Comuna Pâncești, CP 607415

Comuna Pârgărești Școala cu clasele I—VIII Sat Pârgărești, CP 607425

Comuna Pârjol Școala Generală cu clasele I—VIII Comuna Pârjol, CP 607430

Comuna Plopana Consiliul Local Plopana Comuna Plopana, CP 607440

Page 11: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 5

JUDEȚUL BIHOR

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

11

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Podu Turcului Căminul Cultural Str. Tudor Vladimirescu nr. 89, CP 607450

Comuna Poduri Școala Poduri Sat Poduri, CP 607465

Comuna Prăjești Școala cu clasele I—VIII „Gh. Avramescu” Comuna Prăjești, CP 607639

Comuna Racova Primăria Comunei Racova Comuna Racova, CP 607475

Comuna Răcăciuni Școala Generală cu clasele I—IV nr. 2 Sat Răcăciuni, CP 607480

Comuna Răchitoasa Primăria Comunei Răchitoasa Sat Răchitoasa, CP 607490

Comuna Roșiori Școala Generală nr. 1 Comuna Roșiori, CP 607510

Comuna Sascut Școala Generală cu clasele I—VIII Sat Sascut Târg, CP 607520

Comuna Sănduleni Școala Generală cu clasele I—VIII Sat Sănduleni, CP 607530

Comuna Sărata Școala nr. 1 Comuna Sărata, CP 607361

Comuna Săucești Școala cu clasele I—VIII Sat Săucești, CP 607540

Comuna Scorțeni Școala veche Sat Scorțeni, CP 607550

Comuna Secuieni Școala cu clasele I—VII Sat Secuieni, CP 607560

Comuna Solonț Școala cu clasele I—VIII Sat Solonț, CP 607580

Comuna Stănișești Primăria veche Sat Stănișești, CP 607585

Comuna Strugari Consiliul Local Strugari Comuna Strugari, CP 607595

Comuna Ștefan cel Mare Căminul Cultural (fosta primărie) Comuna Ștefan cel Mare, CP 607605

Comuna Tamași Centrul de Educație „Învățător Dumitru Nechiță” Comuna Tamași, CP 607615

Comuna Tătărăști Primăria Comunei Tătărăști Comuna Tătărăști, CP 607620

Comuna Târgu-Trotuș Consiliul Local Târgu-Trotuș Comuna Târgu-Trotuș, CP 607630

Comuna Traian Școala cu casele V—VIII Satul Traian, CP 607635

Comuna Ungureni Căminul Cultural, sala nr. 2 Comuna Ungureni, CP 607645

Comuna Urechești Școala cu clasele V—VIII Comuna Urechești, CP 607655

Comuna Valea Seacă Primăria Comunei Valea Seacă Sat Valea Seacă, CP 607660

Comuna Vultureni Primăria Comunei Vultureni Sat Vultureni, Str. Principală, CP 607665

Comuna Zemeș Primăria Comunei Zemeș Sat Zemeș nr. 617, CP 607690

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Oradea

Spitalul Clinic Județean I Str. Gh. Doja nr. 65, CP 410169

Universitatea Oradea, cămine studențești Str. Universității nr. 1, CP 410087

Campus universitar Emanuel, cămine studențești Str. Nufărului nr. 87, CP 410597

Gara CFR, sala de așteptare Str. P-ța București nr. 3, CP 410114

Municipiul Beiuș Școala cu clasele I—VIII Nicolae Popoviciu Str. Calea Bihorului nr. 13, CP 415200

Municipiul Marghita Școala cu clasele I—VIII Marghita Str. T. Vladimirescu nr. 2, CP 415300

Municipiul Salonta Spitalul Municipal Salonta Str. I.C. Cantacuzino nr. 2—4, CP 415500

Orașul Aleșd Sediul fostei case de bilete Autobazei Aleșd Str. Pârâului nr. 1—3, CP 415100

Orașul Nucet Școala cu clasele I—VIII Nucet Str. Republicii nr. 19, CP 415400

Orașul Săcueni Școala Generală Săcueni Str. Libertății nr. 33, CP 417435

Orașul Ștei

Casa de cultură „Miron Pompiliu” Ștei, Biroul managerului Casei de

cultură

Str. Cuza Vodă nr. 11, CP 415600

Orașul Valea lui Mihai Școala Generală Valea lui Mihai, sala nr. II Str. Republicii nr. 47, CP 417700

Orașul Vașcău Sala de sport — corp A Str. Unirii nr. 76, CP 415800

Comuna Abram Școala cu clasele I—VIII Abram Sat Abram nr. 147/h, CP 417005

Comuna Abrămuț Grădinița de copii Petreu Sat Petreu nr. 288, CP 417018

Comuna Aștileu Școala cu clasele I—VIII Aștileu, clădirea veche Sat Aștileu nr. 45, CP 417020

Comuna Aușeu Școala cu clasele I—VIII Aușeu Sat Aușeu nr. 85, CP 417025

Comuna Avram Iancu Școala cu clasele I—IV Sat Avram Iancu nr. 167, CP 417035

Comuna Balc Școala cu clasele I—VIII Balc Sat Balc, str. Petofi Sandor nr. 52, CP 417040

Comuna Batăr Școala cu clasele I—VIII Batăr Sat Batăr nr. 18, CP 417045

Comuna Biharia Școala cu clasele I—VIII Gaspar Andras Biharia Sat Biharia, Str. Cetății nr. 143, CP 417050

Comuna Boianu Mare Cămin Cultural Păgaia Sat Păgaia nr. 67, CP 417063

Page 12: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

12

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Borod Școala cu clasele I—VIII Borod Sat Borod nr. 181, CP 417065

Comuna Borș Punct de Trecere Frontieră Borș Vama Borș, CP 417075

Comuna Bratca Stația CFR Bratca Sat Bratca nr. 216, CP 417080

Comuna Brusturi Școala Generală Brusturi Sat Brusturi nr. 164, CP 417090

Comuna Budureasa Școala cu clasele I—VIII Budureasa Sat Budureasa nr. 38, CP 417100

Comuna Buduslău Școala Generală Buduslău Sat Buduslău nr. 156, CP 417105

Comuna Bulz Școala cu clasele I—VIII Remeți Sat Remeți nr. 326, CP 417113

Comuna Buntești Școala cu clasele I—VIII Buntești Sat Buntești nr. 51, CP 417115

Comuna Căbești Grădinița Căbești Sat Căbești nr. 223/a, CP 417125

Comuna Căpâlna Școala cu clasele I—IV Căpâlna Sat Căpâlna nr. 123/a, CP 417130

Comuna Cărpinet Grădinița Cărpinet Sat Cărpinet nr. 79, CP 417135

Comuna Cefa Școala cu clasele I—IV Inand Sat Inand nr. 1, CP 417145

Comuna Ceica Școala Generală Ceica Sat Ceica nr. 240/A, CP 417155

Comuna Cetariu Grădinița Cetariu Sat Cetariu nr. 343, CP 417165

Comuna Cherechiu Sala de spectacole Cherechiu Sat Cherechiu nr. 1/C, CP 417175

Comuna Chișlaz Căminul Cultural Chișlaz Sat Chișlaz nr. 250, CP 417180

Comuna Ciuhoi Cămin Cultural Ciuhoi Sat Ciuhoi nr. 116, CP 417190

Comuna Ciumeghiu Școala Generală Ciumeghiu Sat Ciumeghiu nr. 35B, CP 417195

Comuna Câmpani Școala cu clasele I—VIII Câmpani Sat Câmpani nr. 61, CP 417140

Comuna Cociuba Mare Baza Sportivă Cociuba Mare Sat Cociuba Mare nr. 142, CP 417200

Comuna Copăcel Școala cu clasele I—IV Copăcel Sat Copăcel, Str. Principală nr. 175, CP 417205

Comuna Criștioru de Jos Școala cu clasele I—IV Criștioru de Jos Sat Criștioru de Jos nr. 15, CP 417215

Comuna Curățele Școala Generală Curățele Sat Curățele nr. 1, CP 417220

Comuna Curtuișeni Școala Generală Curtuișeni Sat Curtuișeni nr. 542, CP 417225

Comuna Derna Cămin Cultural Derna Sat Derna nr. 208, CP 417230

Comuna Diosig Stația CFR Diosig Sat Diosig, Str. Viilor nr. 107, CP 417235

Comuna Dobrești Cămin Cultural Dobrești Sat Dobrești nr. 326/B, CP 417240

Comuna Drăgănești Cămin Cultural Drăgănești Sat Drăgănești nr. 12, CP 417250

Comuna Drăgești Școala cu clasele I—VIII Drăgești Sat Drăgești nr. 169, CP 417260

Comuna Finiș Școala cu clasele I—VIII Finiș Sat Finiș nr. 508, CP 417265

Comuna Gepiu Școala cu clasele I—VIII Gepiu Sat Gepiu nr. 215, CP 417149

Comuna Girișu de Criș Școala Generală Girișu de Criș Sat Girișu de Criș nr. 234b, CP 417270

Comuna Hidișelu de Sus Școala cu clasele I—VIII Hidișelu de Sus Sat Hidișelu de Sus nr. 333, CP 417275

Comuna Holod Grădinița Holod Sat Holod nr. 211, CP 417280

Comuna Husasău de Tinca Grădinița de copii Sat Husasău de Tinca nr. 384, CP 417290

Comuna Ineu Cămin Cultural Ineu Sat Ineu nr. 241, CP 417295

Comuna Lazuri de Beiuș Școala cu clasele I—VIII Lazuri de Beiuș Sat Lazuri de Beiuș, Str. Principală nr. 100, CP 417300

Comuna Lăzăreni Școala cu clasele I—VIII Lăzăreni Sat Lăzăreni nr. 33, CP 417305

Comuna Lugașu de Jos Căminul Cultural Lugașu de Jos Sat Lugașu de Jos nr. 182, CP 417315

Comuna Lunca Cămin Cultural Sat Lunca nr. 2, CP 417320

Comuna Mădăras Cămin Cultural Ianoșda Sat Ianoșda nr. 409, CP 417332

Comuna Măgești Școala Generală Măgești Sat Măgești, Str. Principală nr. 47, CP 417335

Comuna Nojorid Școala cu clasele I—VIII Nojorid Sat Nojorid, Str. Principală nr. 185, CP 417375

Comuna Olcea Școala cu clasele I—IV Călacea Sat Călacea nr. 282, CP 417356

Comuna Oșorhei Școala cu clasele I—VIII Oșorhei Sat Oșorhei nr. 416, CP 417360

Comuna Paleu Casa de Cultură Paleu Sat Paleu nr. 111, CP 417166

Comuna Pietroasa Școala cu clasele I—VII Pietroasa Sat Pietroasa nr. 217, CP 417365

Comuna Pocola Cămin Cultural Pocola Sat Pocola nr. 65, CP 417175

Comuna Pomezeu Școala Generală Pomezeu Sat Pomezeu nr. 80A, CP 417380

Comuna Popești Grup Școlar Industrial Popești, cabinetul de limba română Sat Popești nr. 228, CP 417390

Comuna Răbăgani Școala cu clasele I—IV Răbăgani Sat Răbăgani nr. 163, CP 417400

Comuna Remetea Școala cu clasele I—VIII Remetea Sat Remetea nr. 298, CP 417410

Comuna Rieni Bloc de locuințe, parter Sat Rieni nr. 156, CP 417415

Comuna Roșia Școala Veche Roșia Sat Roșia nr. 39D, CP 417425

Comuna Roșiori Fostul sediul al poliței Sat Roșiori nr. 218, CP 417238

Page 13: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

13

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Săcădat Cămin Cultural Sat Săcădat nr. 178, CP 417430

Comuna Sălacea Grădinița de copii Sălacea Sat Sălacea nr. 25, CP 417445

Comuna Sălard Grup Școlar Agricultura Ecologică, sala C Sat Sălard nr. 430, CP 417450

Comuna Sâmbăta Cămin Cultural Sâmbăta, sala mică Sat Sâmbăta nr. 103, CP 417455

Comuna Sânmartin

Spitalul de Recuperare Băile Felix

Comuna Sânmartin, localitatea Băile Felix F.N.,

CP 417500

Hotel Padiș — Complex Hotelier SIND România — S.A.

Comuna Sânmartin, localitatea Băile Felix F.N.,

CP 417500

Hotel Ceres

Comuna Sânmartin, localitatea Haieu — Băile

1 Mai F.N., CP 417496

Comuna Sânnicolau Român Școala Generală Sânnicolau Român Sat Sânnicolau Român nr. 600, CP 417153

Comuna Sântandrei Școala cu clasele I—IV Sântandrei Sat Sântandrei nr. 310, CP 417515

Comuna Sârbi Anexa Căminului Cultural Sârbi Sat Sârbi nr. 242, CP 417520

Comuna Spinuș Școala cu clasele I—VIII Spinuș Sat Spinuș nr. 52, CP 417530

Comuna Suplacu de Barcău Grup Școlar Industrial Suplacu de Barcău

Sat Suplacu de Barcău, str. P-ța Republicii nr. 32,

CP 417535

Comuna Șimian

Punctul de trecere a frontierei de stat Șimian (România)—Nyirabrany

(Ungaria)

Sat Șimian, Vama Șimian (Barantău), CP 417545

Comuna Șinteu Cămin Cultural Șinteu Sat Șinteu nr. 6, CP 417550

Comuna Șoimi Școala cu clasele I—IV Borz Sat Borz nr. 17, CP 417556

Comuna Șuncuiuș Grup Școlar Șuncuiuș Sat Șuncuiuș, str. Aurel Vlaicu nr. 424, CP 417565

Comuna Tarcea Școala cu clasele I—VIII Tarcea Sat Tarcea nr. 76, CP 417570

Comuna Tămășeu Școala cu clasele I—VIII Tămășeu Sat Tămășeu nr. 65, CP 417056

Comuna Tărcaia Cămin Cultural Tărcăița Sat Tărcăița nr. 142, CP 417577

Comuna Tăuteu Centru de Îngrijire și Asistență Ciutelec Sat Ciutelec nr. 134, CP 417583

Comuna Tileagd Școala cu clasele I—IV Tileagd Sat Tileagd, Str. Bistricioarei nr. 334, CP 417585

Comuna Tinca Centru de Îngrijire Adulți — Tinca Sat Tinca, Str. Republicii nr. 37, CP 417595

Comuna Toboliu Cămin Cultural Cheresig Sat Cheresig nr. 318/A, CP 417271

Comuna Tulca Cămin Cultural Tulca Sat Tulca nr. 231, CP 417600

Comuna Țețchea Clădirea fostei mori Sat Țețchea nr. 80, CP 417605

Comuna Uileacu de Beiuș Școala cu clasele I—VIII Sat Uileacu de Beiuș nr. 72, CP 417610

Comuna Vadu Crișului Cămin Cultural Vadu Crișului Sat Vadu Crișului nr. 2, CP 417615

Comuna Viișoara Căminul Cultural Viișoara Sat Viișoara nr. 322, CP 417625

Comuna Vârciorog Telecentru Vârciorog Sat Vârciorog nr. 101, CP 417620

ANEXA Nr. 6

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Bistrița Grădinița nr. 14 „Trenulețul veseliei”, sala 1 Str. Rodnei nr. 3, CP 420141

Orașul Beclean Casa de vânătoare, etaj I Str. Ghiocelului nr. 6, CP 425100

Orașul Năsăud Autogara călători Str. Gării nr. 11, CP 425200

Orașul Sângeorz-Băi Liceul Teoretic „Solomon Haliță”, sala 2 Str. Republicii nr. 39, CP 425300

Comuna Bistrița Bârgăului Școala Generală Bistrița-Bârgăului Sat Bistrița-Bârgăului nr. 1.327, CP 427005

Comuna Braniștea Sediul Primăriei Comunei Braniștea Sat Braniștea nr. 101, CP 427010

Comuna Budacu de Jos Sala de ședințe a Consiliului local Sat Budacu de Jos nr. 251, CP 427015

Comuna Budești Școala Generală Țagu Sat Țagu nr. 212/a, CP 427022

Comuna Căianu Mic Sediul Primăriei Comunei Căianu Mic Sat Căianu Mic nr. 100, CP 427025

Comuna Cetate Sediul Primăriei Comunei Cetate Sat Satu-Nou nr. 53, CP 427042

Comuna Ciceu-Giurgești Școala Generală Ciceu Giurgești Sat Ciceu Giurgești nr. 287B, CP 427065

Comuna Ciceu-Mihăiești Căminul Cultural Ciceu-Mihăiești Sat Ciceu-Mihăiești nr. 42, CP 427218

Comuna Chiochiș Sediul Primăriei Comunei Chiochiș Sat Chiochiș nr. 17, CP 427045

Comuna Chiuza Școala Generală Chiuza Sat Chiuza nr. 14, CP 427060

Comuna Coșbuc Școala Generală Coșbuc Sat Coșbuc nr. 243, CP 427070

Comuna Dumitra Școala Generală Dumitra, sala 3 Sat Dumitra nr. 5, CP 427075

Comuna Dumitrița Sediul Primăriei Comunei Dumitrița, camera 7 Sat Dumitrița, Str. Principală nr. 145, CP 427037

Comuna Feldru Sediul Primăriei Comunei Feldru, Sala de ședințe nr. 2 Sat Feldru nr. 186, CP 427080

Page 14: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

14

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Galații Bistriței Sediul primăriei, Sala de ședințe Sat Galații Bistriței, Str. Principală nr. 241, CP 427085

Comuna Ilva Mare Sediul Primăriei Comunei Ilva Mare Sat Ilva Mare, Str. Principală nr. 243, CP 427090

Comuna Ilva Mică Școala Generală nr. 2 Sat Ilva Mică, Str. Principală nr. 843, CP 427095

Comuna Josenii Bârgăului

Școala Generală Josenii Bârgăului, et. I, sala Centru de Informare-

Documentare

Sat Josenii Bârgăului nr. 155, CP 427100

Comuna Lechința Sala de ședințe a Primăriei Comunei Lechința Sat Lechința, Str. Independenței nr. 509, CP 427105

Comuna Leșu Sediul vechi al primăriei Sat Leșu, nr. 133/a, CP 427115

Comuna Livezile Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanei Livezile Sat Livezile, Str. Principală nr. 180/A, CP 427120

Comuna Lunca Ilvei Biblioteca Comunală Lunca-Ilvei Sat Lunca Ilvei, Str. Principală nr. 914, CP 427125

Comuna Maieru Sediul primăriei vechi Sat Maieru nr. 606, CP 427130

Comuna Matei Sediul Primăriei Comunei Matei Sat Matei nr. 182, CP 427135

Comuna Măgura Ilvei Căminul Cultural Măgura Ilvei Sat Măgura Ilvei nr. 420, CP 427145

Comuna Mărișelu Căminul Cultural Mărișelu Sat Mărișelu nr. 149, CP 427150

Comuna Miceștii de Câmpie Căminul Cultural Miceștii de Câmpie Sat Miceștii de Câmpie nr. 208, CP 427160

Comuna Milaș Sediul Primăriei Comunei Milaș Sat Milaș, Str. Principală nr. 282, CP 427165

Comuna Monor Sediul Primăriei Comunei Monor Sat Monor nr. 408, CP 427175

Comuna Negrilești Școala de Arte și Meserii Negrilești Sat Negrilești nr. 503, CP 427068

Comuna Nimigea Biblioteca comunală Sat Nimigea de Jos nr. 185, CP 427190

Comuna Nușeni Sediul Primăriei Comunei Nușeni Sat Nușeni nr. 37, CP 427200

Comuna Parva Centrul Turistic Hubert Tyrode Parva Sat Parva, Str. Principală nr. 164, CP 427210

Comuna Petru Rareș Școala Generală „I.P. Reteganul” — Clasele V—VIII Reteag Sat Reteag nr. 137, CP 427220

Comuna Poiana Ilvei Sediul Primăriei Comunei Poiana Ilvei Sat Poiana Ilvei nr. 97/A, CP 427147

Comuna Prundu Bârgăului Școala Generală Prundu-Bârgăului, sala de clasă parter Sat Prundu-Bârgăului nr. 953, CP 427230

Comuna Rebra Sediul Primăriei Comunei Rebra Sat Rebra, Str. Principală nr. 1, CP nr. 427235

Comuna Rebrișoara Stația C.F.R. Rebrișoara (Gară) Sat Rebrișoara, Str. Principală nr. 319, CP 427240

Comuna Rodna Căminul Cultural „Gherasim Domide” Rodna Sat Rodna nr. 1.192, CP 427245

Comuna Romuli Școala Generală Romuli Sat Romuli nr. 88, CP 427250

Comuna Runcu Salvei Sediul Primăriei Comunei Runcu Salvei, camera 1 Sat Runcu-Salvei nr. 1, CP 427256

Comuna Salva Căminul Cultural Salva, hol Sat Salva nr. 2, CP 427255

Comuna Silivașu de Câmpie Căminul Cultural Nou

Sat Silivașu de Câmpie, Str. Principală nr. 76,

CP 427270

Comuna Sânmihaiu de Câmpie Sediul Primăriei Comunei Sânmihaiu de Câmpie Sat Sânmihaiu de Câmpie nr. 53, CP 427260

Comuna Spermezeu Căminul Cultural Spermezeu Sat Spermezeu nr. 294, CP 427275

Comuna Șanț Sediul Dispensarului Sanitar-Veterinar Șanț Sat Șanț nr. 92, CP 427285

Comuna Șieu Căminul Cultural Șieu, hol intrare la cămin Sat Șieu nr. 243, CP 427290

Comuna Șieuț Sediul Primăriei Comunei Șieuț, etaj 1, birou nr. 1 Sat Șieuț nr. 197, CP 427315

Comuna Șieu-Măgheruș Căminul Cultural Șieu-Măgheruș Sat Șieu-Măgheruș nr. 219, CP 427295

Comuna Șieu-Odorhei Sediul Primăriei Comunei Șieu-Odorhei Sat Șieu-Odorhei nr. 47, CP 427305

Comuna Șintereag Sediul Primăriei Comunei Șintereag Sat Șintereag nr. 40, CP 427320

Comuna Teaca Grădinița cu program normal Teaca Sat Teaca nr. 163, CP 427345

Comuna Telciu Sediul Primăriei Comunei Telciu Sat Telciu nr. 744/B, CP 427355

Comuna Tiha Bârgăului Sediul Primăriei Comunei Tiha Bârgăului Sat Tiha Bârgăului, Str. Principală nr. 452, CP 427360

Comuna Târlișua Școala Generală Târlișua Sat Târlișua nr. 154, CP 427330

Comuna Uriu Școala Generală Uriu, clasele I—IV Sat Uriu nr. 159, CP 427365

Comuna Urmeniș Școala Generală Urmeniș Sat Urmeniș nr. 206, CP 427270

Comuna Zagra Școala de Arte și Meserii „Nicolae Drăganu” Zagra Sat Zagra nr. 131, CP 427385

Page 15: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 7

JUDEȚUL BOTOȘANI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

15

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Botoșani Stația C.F.R. Botoșani Str. Gării nr. 3, CP 710020

Municipiul Dorohoi Autogara Dorohoi Str. C. D. Gherea nr. 6, CP 715200

Orașul Bucecea Sediul Grădiniței de copii nr. 1 Calea Națională nr. 102, CP 717045

Orașul Darabani Fosta Casă de Cultură Darabani Str. 1 Decembrie nr. 243, CP 715100

Orașul Flămânzi Unitatea de Asistență Medico-Socială N. Bălcescu Localitatea Bosanceni, CP 717155

Orașul Săveni

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani,

Punct de lucru oraș Săveni

Str. Tudor Vladimirescu nr. 2, CP 715300

Orașul Stefănești Grupul școlar Ștefănești, corpul B Oraș Ștefănești, CP 717385

Comuna Adășeni Școala Generală nr. 2 cu clasele I—VIII Adășeni Sat Adășeni, CP 717016

Comuna Albești Școala cu clasele I—VIII nr. 1 Albești Sat Albești, CP 717005

Comuna Avrămeni Școala nr. 2 Sat Avrămeni, CP 717015

Comuna Bălușeni Școala Generală Bălușeni Sat Bălușeni, Str. Principală, CP 717025

Comuna Blândești Școala cu clasele I—VIII Blândești Sat Blândești, CP 717371

Comuna Brăești Școala Generală cu clasele I—VIII Brăești Comuna Brăești, CP 717035

Comuna Broscăuți Școala Generală cu clasele I—VIII „Dimitrie Pompeiu” Sat Broscăuți, CP 717040

Comuna Cândești Școala cu clasele I—VIII Cândești Satul Cândești, CP 717262

Comuna Călărași Școala cu clasele I—VIII Călărași Comuna Călărași, CP 717050

Comuna Concești Sala mare a Căminului Cultural Sat Concești, CP 717055

Comuna Copălău Școala cu clasele I—VIII Copălău Comuna Copălău, CP 717060

Comuna Cordăreni Căminul Cultural Cordăreni, Sala mare Sat Cordăreni, CP 717070

Comuna Corlăteni Școala cu clasele I—VIII Corlăteni Sat Corlăteni, Str. Principală nr. 46, CP 717075

Comuna Corni Școala nouă centru Corni Comuna Corni, CP 717085

Comuna Coșula Școala nr. 2 Coșula Sat Coșula, CP 717063

Comuna Coțușca Grupul Școlar Coțușca Sat Coțușca, CP 717090

Comuna Cristești Școala nr. 1 Cristești Sat Cristești, CP 717100

Comuna Cristinești Școala Generală cu clasele I—VIII Cristinești Sat Cristinești, CP 717105

Comuna Curtești Școala Generală Curtești Sat Curtești, CP 717110

Comuna Dângeni Căminul Cultural Dângeni Sat Dângeni, CP 717120

Comuna Dersca Școala cu clasele I—VIII Dersca Sat Dersca, CP 717125

Comuna Dimăcheni Școala cu clasele I—VIII Dimăcheni Sat Dimăcheni, CP 717077

Comuna Dobârceni Căminul Cultural Dobârceni Sat Dobârceni, Str. Principală, CP 717130

Comuna Drăgușeni Școala cu clasele I—IV Drăgușeni Sat Drăgușeni, CP 717140

Comuna Durnești Școala veche Durnești Sat Durnești, CP 717145

Comuna Frumușica Școala nouă Sat Frumușica, CP 717160

Comuna George Enescu Școala Generală nr. 1 Dumeni Sat Dumeni, CP 717172

Comuna Gorbănești Școala cu clasele I—VIII Gorbănești Sat Gorbănești, CP 717175

Comuna Havârna Localul Școlii de lângă poștă Sat Havârna, CP 717185

Comuna Hănești Școala Generală cu clasele I—IV Hănești Sat Hănești, CP 717195

Comuna Hilișeu-Horia Școala cu clasele I—VIII Hilișeu-Horia Sat Hilișeu-Horia, CP 717200

Comuna Hlipiceni Școala cu clasele I—VIII Hlipiceni Sat Hlipiceni, CP 717205

Comuna Hudești Școala Generală nr. 1 Hudești Sat Hudești, CP 717210

Comuna Ibănești Școala Generală Ștefan cel Mare nr. 1 Ibănești Sat Ibănești, CP 717215

Comuna Leorda Școala Generală nr. 1 Leorda Sat Leorda, CP 717220

Comuna Lozna Căminul Cultural Lozna, etaj Sat Lozna, CP 717126

Comuna Lunca Căminul Cultural Lunca, Sala mare Sat Lunca, CP 717225

Comuna Manoleasa Școala cu clasele I—VIII Manoleasa Sat Manoleasa, CP 717230

Comuna Mihai Eminescu Școala cu clasele I—VIII „Mihai Eminescu” Ipotești Sat Ipotești, CP 717253

Comuna Mihăileni Școala cu clasele V—VIII Mihăileni Sat Mihăileni, CP 717260

Comuna Mihălășeni Grădinița Sat Mihălășeni, CP 717270

Comuna Mileanca Școala cu clasele I—VIII Mileanca Sat Mileanca, CP 717280

Comuna Mitoc Școala cu clasele I—VIII corp vechi Mitoc Sat Mitoc, CP 717285

Comuna Nicșeni Căminul Cultural Nicșeni, Sala de ședință Sat Nicșeni, CP 717290

Page 16: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 8

J U D E Ț U L B R A Ș O V

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

16

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Păltiniș Școala nr. 1 Păltiniș cl. I—VIII Sat Păltiniș, CP 717295

Comuna Pomârla Liceul Teoretic „Anastasie Basota” Sat Pomârla, CP 717300

Comuna Prăjeni Școala cu clasele I—IV Prăjeni Sat Prăjeni, CP 717305

Comuna Răchiți Biblioteca comunală Sat Răchiți, CP 717310

Comuna Rădăuți-Prut Căminul Cultural Rădăuți-Prut Comuna Rădăuți-Prut, CP 717315

Comuna Răuseni Școala Generală cu clasele I—IV Răuseni Comuna Răuseni, CP 717320

Comuna Ripiceni Școala veche Ripiceni Sat Ripiceni, Calea Națională nr. 36, CP 717325

Comuna Roma Școala de Arte și Meserii Roma Comuna Roma, CP 717335

Comuna Românești Școala Generală cu clasele I—VIII Sat Românești, CP 717340

Comuna Santa Mare Grădinița de copii Santa Mare Sat Santa Mare, CP 717345

Comuna Stăuceni Căminul Cultural Sat Stăuceni, CP 717355

Comuna Suharău Școala cu clasele I—VIII nr. 1 Suharău Sat Suharău, CP 717360

Comuna Sulița Școala cu clasele I—VIII Sat Sulița, CP 717370

Comuna Șendriceni Școala Generală nr. 1 Sat Șendriceni (Ghilea), CP 717380

Comuna Știubieni Căminul Cultural al comunei Știubieni Sat Știubieni, CP 717390

Comuna Todireni Fostul sediu al C.A.P. Todireni Sat Todireni, CP 717395

Comuna Trușești Școala cu clasele I—VIII Comuna Trușești, CP 717400

Comuna Tudora Școala Tiberiu Crudu, Corp B, sala 3 Comuna Tudora, CP 717410

Comuna Ungureni Școala Generală nr. 1 Ungureni Sat Ungureni, CP 717415

Comuna Unțeni Școala cu clasele I—VIII Unțeni Sat Unțeni, CP 717435

Comuna Vârfu Câmpului Căminul Cultural Vârfu Câmpului Sat Maghera, Str. Principală nr. 735, CP 717450

Comuna Văculești Școala cu clasele I—IV Văculești Sat Văculești, CP 717445

Comuna Viișoara Școala generală „Dimitrie Brândză” cu clasele I—VIII Viișoara, corp A Sat Viișoara, CP 717455

Comuna Vlădeni Școala nouă Vlădeni Sat Vlădeni, CP 717640

Comuna Vlăsinești Școala generală cu clasele I—VIII Sat Vlăsinești, CP 717465

Comuna Vorniceni Școala cu clasele I—VIII nr. 2 Sat Vorniceni, CP 717470

Comuna Vorona Grupul școlar „Ștefan cel Mare și Sfânt” Sat Vorona, CP 717475

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Brașov

Spitalul Militar de Urgență Str. Pieții nr. 9, CP 500007

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Str. Mihai Viteazul nr. 9, CP 500174

Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Str. Prundului nr. 7—9, CP 500123

Spitalul Clinic de Copii Str. Nicopole nr. 45, CP 500063

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Str. Gh. Barițiu nr. 36, CP 500025

Spitalul Clinic de Urgență Str. Calea București nr. 25—27, CP 500326

Spitalul Municipal Astra Str. Calea București nr. 2, CP 500365

Spitalul General CFR Bd. 15 Noiembrie nr. 60, CP 500097

Spitalul Mârzescu Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 28, CP 500085

Spitalul Județean de Urgență Tractorul Str. Olteț nr. 2, CP 500152

Spitalul de Oncologie Str. Constantin Brâncoveanu nr. 4, CP 500117

Spitalul de Pneumoftiziologie Str. Dealul Spirii nr. 12, CP 500118

Autogara 2 Str. Avram Iancu nr. 114, CP 500068

Autogara 3 Str. Hărmanului nr. 47A, CP 500250

Gara CFR Călători Bd. Gării nr. 5, CP 500227

Universitatea Transilvania Str. Colina Universității nr. 1

Cantina Studențească Str. Memorandumului nr. 39, CP 500045

Municipiul Codlea Școala Generală nr. 2 Codlea Str. Nuferilor nr. 13, CP 505100

Municipiul Făgăraș SC APA SERV SA Făgăraș Str. Negoiu nr. 147, CP 505200

Municipiul Săcele Grup Școlar Industrial Construcții Bd. George Moroianu nr. 17, CP 505600

Oraș Ghimbav Școala Generală clasele V—VIII Str. Pieții nr. 70, CP 507075

Oraș Predeal Gara C.F.R. Predeal Str. Intrarea Gării nr. 1, CP 505300

Oraș Râșnov Grup Școlar Industrial Râșnov Str. Republicii nr. 29, CP 505400

Page 17: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

17

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Oraș Rupea Casa Orășenească de Cultură, etaj I Str. Republicii nr. 124, CP 505500

Oraș Victoria Clubul Elevilor Str. Stadionului nr. 18, CP 505700

Oraș Zărnești Școala Generală nr. 3, corp B Str. Mitropolit Ioan Mețianu nr. 77, CP 505800

Comuna Apața Căminul Cultural Apața, Sala mică Sat Apața, Str. Principală nr. 278, CP 507005

Comuna Augustin Școala Generală Augustin Sat Augustin, Str. Gării nr. 146, CP 507151

Comuna Beclean Căminul Cultural Beclean, camera 1 Sat Beclean nr. 196, CP 507010

Comuna Bod Căminul Cultural Bod Str. Tudor Vladimirescu nr. 263, CP 507015

Comuna Bran Primăria Comunei Bran Piața I.G. Stoian nr. 1, CP 507025

Comuna Budila Primăria Comunei Budila Str. Principală nr. 261, CP 507030

Comuna Bunești Căminul Cultural Bunești Sat Bunești nr. 82A, CP 507035

Comuna Cața Primăria Comunei Cața Sat Cața nr. 223, CP 507040

Comuna Cincu Căminul Cultural Cincu Sat Cincu, Str. Pieții nr. 520, CP 507045

Comuna Comana Primăria Comunei Comana Sat Comana de Jos nr. 3, CP 507051

Comuna Cristian Primăria Comunei Cristian, parter, Casa căsătoriilor Sat Cristian, P-ța Libertății nr. 1, CP 507055

Comuna Crizbav Căminul Cultural Crizbav Sat Crizbav, Str. Principală nr. 1, CP 507081

Comuna Drăguș Primăria Comunei Drăguș Sat Drăguș, Str. Principală nr. 42, CP 507251

Comuna Dumbrăvița Școala Generală Dumbrăvița Str. Mare nr. 979, CP 507060

Comuna Feldioara Căminul Cultural Feldioara Sat Feldioara, str. Octavian Goga F.N., CP 507065

Comuna Fundata Primăria Comunei Fundata Sat Fundata, Str. Principală nr. 56, CP 507070

Comuna Hârseni Școala Generală Hârseni Sat Hârseni nr. 63

Comuna Hălchiu Școala Generală Hălchiu, corp B Sat Hălchiu, Str. Feldioarei nr. 303, CP 507080

Comuna Hărman Școala Generală Hărman Sat Hărmani, str. Dorobanți nr. 77, CP 507085

Comuna Hoghiz Primăria Comunei Hoghiz Sat Hoghiz nr. 161, CP 507095

Comuna Holbav Căminul Cultural Holbav Sat Holbav nr. 48, CP 507272

Comuna Homorod Căminul Cultural Homorod Str. Principală nr. 403, CP 507105

Comuna Jibert Școala Generală Jibert Sat Jibert, Str. Principală nr. 2, CP 507110

Comuna Lisa Școala Generală „Octavian Paler” Sat Lisa nr. 193, CP 507115

Comuna Mândra Școala Generală Mândra, corp B Sat Mândra nr. 364, CP 507125

Comuna Măieruș Primăria Comunei Măieruș, Sala de ședințe Sat Măieruș, str. Nicolae Bălcescu nr. 2, CP 507120

Comuna Moieciu Primăria Comunei Moieciu Sat Moieciu de Jos nr. 330A, CP 507135

Comuna Ormeniș Primăria Comunei Ormeniș, etaj I Str. Principală nr. 291, CP 507150

Comuna Părău Căminul Cultural Părău Sat Părău nr. 214, CP 507155

Comuna Poiana Mărului Școala Generală nr. 1, corp B Str. Vânătorilor nr. 172, CP 507160

Comuna Prejmer Școala Generală Prejmer Sat Prejmer, Str. Școlii nr. 2, CP 507165

Comuna Racoș Grădinița cu program normal Racoș Str. Nyiro Jozsef nr. 24, CP 507175

Comuna Recea Căminul Cultural Recea, Sala mică Sat Recea, Str. Principală nr. 38, CP 507180

Comuna Sâmbăta de Sus Sediul Jandarmeriei Montane Sat Sâmbăta de Sus, CP 507266

Comuna Sânpetru Școala Generală Sânpetru, corp C Sat Sânpetru, Str. Republicii nr. 622, CP 507190

Comuna Șercaia Primăria Comunei Șercaia Sat Șercaia, Str. Principală nr. 82, CP 507195

Comuna Șinca Primăria Comunei Șinca Sat Șinca Veche nr. 314, CP 507206

Comuna Șinca Nouă

Căminul Cultural Șinca Nouă Sat Șinca Nouă nr. 57, CP 507210

Școala Primară Paltin Sat Paltin, CP 507211

Comuna Șoarș Primăria Comunei Șoarș Sat Șoarș, Str. Principală nr. 111, CP 507215

Comuna Tărlungeni Grădinița cu program normal Tărlungeni, sala bibliotecă Sat Tărlugeni, Str. Principală nr. 754, CP 507220

Comuna Teliu Căminul Cultural Teliu, sala protocol Str. Tudor Vladimirescu nr. 499, CP 507225

Comuna Ticuș Primăria Comunei Ticuș Sat Ticușu Vechi, CP 507232

Comuna Ucea Primăria Comunei Ucea Sat Ucea de Jos nr. 78, CP 507238

Comuna Ungra Școala Generală Ungra, corp B Sat Ungra, Str. Principală nr. 177, CP 507240

Comuna Vama Buzăului Școala Generală Vama Buzăului Str. Principală nr. 424, CP 507245

Comuna Viștea Primăria Comunei Viștea Sat Viștea de Jos nr. 132, CP 507254

Comuna Voila Primăria Comunei Voila Sat Voila, Str. Principală nr. 124, CP 507260

Comuna Vulcan Căminul Cultural Vulcan, Sala mică Sat Vulcan nr. 305, CP 507270

Page 18: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 9

JUDEȚUL BRĂILA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

18

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Brăila

Gara C.F.R. Str. General Eremia Grigorescu nr. 1, CP 810131

Autogara Str. Siret nr. 10, CP 810399

Stațiunea Lacul Sărat Stațiunea Lacul Sărat, CP 817171

Spitalul Județean, Corp A Șos. Buzăului nr. 2, CP 810325

Spitalul Județean, Corp B Str. Pietății nr. 1, CP 810249

Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Bd. Independenței nr. 1, CP 810109

Orașul Făurei Gara C.F.R. Str. Gării, CP 815100

Orașul Ianca Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” Str. Calea Brăilei nr. 167, CP 815200

Orașul Însurăței Școala Anexă a Grupului Școlar Industrial Str. Școala Veche nr. 9, CP 815300

Comuna Bărăganul Căminul Cultural Satul Bărăganul, CP 817005

Comuna Berteștii de Jos Căminul Cultural Satul Berteștii de Jos, CP 817010

Comuna Bordei Verde Școala cu clasele I—VIII Satul Bordei Verde, CP 817020

Comuna Cazasu Școala cu clasele I—IV Satul Cazasu, Str. Principală nr. 17, CP 817181

Comuna Chiscani Școala cu clasele I—IV Chiscani, Cartier Satul Chiscani, str. Vasile Alecsandri nr. 15, CP 817025

Comuna Ciocile Școala „Alexandru Turtoi” Satul Ciocile, CP 817030

Comuna Cireșu Căminul Cultural Satul Cireșu, CP 817035

Comuna Dudești Școala cu clasele I—VIII Satul Dudești, CP 817040

Comuna Frecăței Școala cu clasele I—VIII Satul Frecăței, CP 817045

Comuna Galbenu Grădinița de copii Satul Galbenu, CP 817055

Comuna Gemenele Școala cu clasele I—VIII Satul Gemenele, CP 817060

Comuna Gradiștea Căminul Cultural, Sala Mare Satul Gradiștea, CP 817065

Comuna Gropeni Căminul Cultural Satul Gropeni, CP 817070

Comuna Jirlău Sediul Consiliului Local Satul Jirlău, str. Râmnicu Sărat nr. 110, CP 817075

Comuna Mărașu Căminul Cultural, Punctul de acces al populației la informație Satul Mărașu, CP 817080

Comuna Măxineni Liceul „Matei Basarab”

Satul Măxineni, str. Preot Ilie Postolache nr. 32, CP

817090

Comuna Mircea Vodă Școala cu clasele I—VIII (Școala nr. 1) Satul Mircea Vodă, CP 817095

Comuna Movila Miresii Școala cu clasele I—IV Satul Movila Miresii, str. III nr. 499, CP 817100

Comuna Racovița Căminul Cultural, Cabinet director Satul Racovița, CP 817105

Comuna Râmnicelu Școala cu clasele I—VIII Satul Râmnicelu, CP 817110

Comuna Romanu Școala cu clasele I—VIII Satul Romanu, CP 817115

Comuna Roșiori Școala cu clasele I—VIII Satul Roșiori, CP 817120

Comuna Salcia Tudor Căminul Cultural Gulianca Satul Gulianca, CP 817128

Comuna Scorțaru Nou Școala cu clasele I—VIII Satul Scorțaru Nou, CP 817130

Comuna Siliștea Școala cu clasele I—IV Muchea Satul Muchea, CP 817144

Comuna Stăncuța Școala de Arte și Meserii Satul Stăncuța, CP 817150

Comuna Surdila-Găiseanca Căminul Cultural Filipești

Satul Filipești, str. Costache Filipescu nr. 29,

CP 817156

Comuna Surdila-Greci Școala cu clasele I—VIII Satul Surdila-Greci, CP 817160

Comuna Șuțești Școala de Arte și Meserii Satul Șuțești, CP 817165

Comuna Tichilești Școala cu clasele I—VIII Satul Tichilești, CP 817170

Comuna Traian Școala cu clasele I—VIII Satul Traian, CP 817175

Comuna Tudor Vladimirescu Școala cu clasele I—VIII Satul Tudor Vladimirescu nr. 34, CP 817180

Comuna Tufești Căminul Cultural nr. 1 Satul Tufești, Str. Primăriei nr. 61, CP 817185

Comuna Ulmu Căminul Cultural Satul Ulmu, CP 817190

Comuna Unirea Școala cu clasele I—VIII Satul Unirea, CP 817195

Comuna Vădeni Școala cu clasele I—VIII Baldovinești, sala de curs pentru clasa a IV-a Satul Baldovinești, CP 817201

Comuna Victoria Școala cu clasele I—VIII Satul Victoria, Str. Nuferilor nr. 334, CP 817205

Comuna Vișani Școala cu clasele I—VIII Satul Vișani, CP 817210

Comuna Viziru Școala de Arte și Meserii Satul Viziru, CP 817215

Comuna Zăvoaia Căminul Cultural, Sala Mare Satul Zăvoaia, CP 817220

Page 19: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

19

ANEXA Nr. 10

JUDEȚUL BUZĂU

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Buzău Stația C.F.R. Buzău Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1, CP 120360

Municipiul Râmnicu Sărat Primăria Râmnicu Sărat Str. Nicolae Bălcescu nr. 1, CP 125300

Orașul Nehoiu Casa de Cultură Nehoiu Str. 1 Decembrie 1918, CP 125100

Orașul Pătârlagele Școala Profesională Pătârlagele Str. Al.I. Cuza nr. 6, CP 127430

Orașul Pogoanele Primăria Pogoanele Str. Unirii nr. 18, CP 125200

Comuna Amaru Primăria Amaru Comuna Amaru, CP 127005

Comuna Balta Albă Primăria Balta Albă Sat Balta Albă, CP 127950

Comuna Bălăceanu Primăria Bălăceanu Comuna Bălăceanu, CP 127020

Comuna Beceni Primăria Beceni Sat Beceni, CP 127025

Comuna Berca Primăria Berca Str. 1 Decembrie nr. 427, CP 127035

Comuna Bisoca Primăria Bisoca Sat Bisoca nr. 101, CP 127055

Comuna Blăjani Biblioteca Comunală Blăjani Sat Blăjani, CP 127065

Comuna Boldu Primăria Boldu Comuna Boldu, CP 127070

Comuna Bozioru Primăria Bozioru Comuna Bozioru, CP 127075

Comuna Brădeanu Primăria Brădeanu Sat Brădeanu, CP 127090

Comuna Brăești Primăria Brăești Comuna Brăești, CP 127095

Comuna Breaza Primăria Breaza Sat Breaza, CP 127105

Comuna Buda Primăria Buda Sat Buda, CP 127110

Comuna C.A. Rosetti Primăria C.A. Rosetti Sat C.A. Rosetti, CP 127120

Comuna Calvini Primăria Calvini Sat Calvini, CP 127130

Comuna Cănești Primăria Cănești Sat Cănești nr. 66, CP 127135

Comuna Cătina Primăria Cătina Str. Principală nr. 320, CP 127145

Comuna Cernătești Primăria Cernătești Comuna Cernătești, CP 127150

Comuna Chiliile Primăria Chiliile Sat Chiliile, CP 127160

Comuna Chiojdu Primăria Chiojdu Sat Chiojdu, CP 127170

Comuna Cilibia Primăria Cilibia Sat Cilibia, CP 127180

Comuna Cislău Primăria Cislău Comuna Cislău, Str. Culturii nr. 64, CP 127185

Comuna Cochirleanca Primăria Cochirleanca Sat Cochirleanca, CP 127190

Comuna Colți Primăria Colți Sat Colți, Str. Principală nr. 141, CP 127195

Comuna Costești Școala Generală Costești Sat Costești, CP 127200

Comuna Cozieni Primăria Cozieni Sat Cozieni, CP 127210

Comuna Florica Primăria Florica Comuna Florica, CP 127377

Comuna Gălbinași Școala Generală Gălbinași Sat Gălbinași nr. 4, CP 127240

Comuna Gherăseni Primăria Gherăseni Str. Principală, CP 127245

Comuna Ghergheasa Primăria Ghergheasa Comuna Ghergheasa, CP 127250

Comuna Glodeanu Sărat Primăria Glodeanu Sărat Sat Glodeanu Sărat, CP 127255

Comuna Glodeanu-Siliștea Primăria Glodeanu-Siliștea Comuna Glodeanu-Siliștea, CP 127260

Comuna Grebănu Căminul Cultural Grebănu Sat Grebănu, CP 127270

Comuna Gura Teghii Primăria Gura Teghii Sat Gura Teghii, CP 127280

Comuna Largu Primăria Largu Comuna Largu, CP 127290

Comuna Lopătari Primăria Lopătari Comuna Lopătari, CP 127295

Comuna Luciu Primăria Luciu Comuna Luciu nr. 507, CP 127315

Comuna Măgura Primăria Măgura Str. Mihai Viteazul nr. 195, CP 127320

Comuna Mărăcineni Primăria Mărăcineni Sat Căpățânești, Str. Centrală nr. 96, CP 127326

Comuna Mărgăritești Primăria Mărgăritești Comuna Mărgăritești, CP 127330

Comuna Mânzălești Primăria Mânzălești Comuna Mânzălești, CP 127335

Comuna Merei Primăria Merei Comuna Merei, CP 127355

Comuna Mihăilești Primăria Mihăilești Sat Mihăilești, CP 127375

Comuna Movila Banului Primăria Movila Banului Comuna Movila Banului, CP 127380

Comuna Murgești Primăria Murgești Sat Murgești, CP 127385

Comuna Năeni Căminul Cultural Năeni Sat Năeni, CP 127390

Page 20: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

20

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Odăile Primăria Odăile Comuna Odăile, CP 127395

Comuna Padina Primăria Padina Str. Erou Arma Ion, CP 127410

Comuna Pănătău Școala Generală Pănătău Sat Pănătău, CP 127420

Comuna Pardoși Primăria Pardoși Comuna Pardoși, CP 127415

Comuna Pârscov Primăria Pârscov Comuna Pârscov, CP 127450

Comuna Pietroasele Primăria Pietroasele Sat Pietroasele nr. 188, CP 127470

Comuna Podgoria Primăria Podgoria Sat Podgoria, CP 127480

Comuna Poșta Câlnău Primăria Poșta Câlnău Sat Poșta Câlnău, CP 127485

Comuna Puiești Primăria Puiești Sat Puieștii de Jos, CP 127495

Comuna Racovițeni Primăria Racovițeni Sat Racovițeni, CP 127505

Comuna Râmnicelu Primăria Râmnicelu Sat Râmnicelu, CP 127510

Comuna Robeasca Primăria Robeasca Str. Principală nr. 14, CP 127515

Comuna Rușețu Primăria Rușețu Comuna Rușețu, CP 127520

Comuna Săgeata Primăria Săgeata Comuna Săgeata, CP 127525

Comuna Săhăteni Primăria Săhăteni Sat Săhăteni, Str. Principală nr. 143, CP 127535

Comuna Săpoca Primăria Săpoca Sat Săpoca nr. 470, CP 124570

Comuna Sărulești Primăria Sărulești Sat Sărulești, CP 127545

Comuna Scorțoasa Primăria Scorțoasa Sat Scorțoasa, CP 127555

Comuna Scutelnici Primăria Scutelnici Sat Scutelnici, CP 127575

Comuna Siriu Primăria Siriu Comuna Siriu, CP 127580

Comuna Smeeni Căminul Cultural Smeeni Comuna Smeeni, CP 127595

Comuna Stâlpu Primăria Stâlpu Str. Principală nr. 427, CP 127605

Comuna Tisău Primăria Tisău Sat Izvoru nr. 5, CP 127616

Comuna Topliceni Primăria Topliceni Comuna Topliceni, CP 127630

Comuna Țintești Primăria Țintești Comuna Țintești nr. 231, CP 127640

Comuna Ulmeni Primăria Ulmeni Sat Ulmeni, Str. Principală nr. 10, CP 127645

Comuna Unguriu Primăria Unguriu Str. Șoseaua Brașovului nr. 83, CP 127322

Comuna Vadu Pașii Primăria Vadu Pașii Sat Vadu Pașii, CP 127650

Comuna Valea Râmnicului Primăria Valea Râmnicului Str. Principală, CP 127660

Comuna Valea Salciei Primăria Valea Salciei Sat Modreni, CP 127665

Comuna Vâlcelele Primăria Vâlcelele Str. Principală nr. 1, CP 127670

Comuna Vernești Primăria Vernești Str. Principală nr. 1, CP 127675

Comuna Vintilă Vodă Primăria Vintilă Vodă Sat Vintilă Vodă, CP 127695

Comuna Viperești Școala Generală Viperești Comuna Viperești nr. 206, CP 127705

Comuna Zărnești Școala Generală Fundeni Sat Fundeni, CP 127170

Comuna Ziduri Primăria Ziduri Comuna Ziduri, CP 127720

ANEXA Nr. 11

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Reșița

Căminul Studențesc al Universității „Eftimie Murgu”, incinta Cantinei

Studențeşti

Str. Roșiorilor nr. 1, CP 320068

CNCFR SA — Sucursala CFR Timișoara — Stația Reșița Nord, sala

de așteptare clasa I

Str. Gării nr. 1, CP 320234

Municipiul Caransebeș Stația CFR Caransebeș, sala de așteptare clasa I Str. Nicolae Bălcescu nr. 127, CP 325400

Orașul Anina Centrul de Afaceri Anina, Sala nr. U 11 Str. Sfânta Varvara nr. 51, CP 325100

Orașul Băile Herculane Școala cu clasele I—IV, Zona U.G.S.R., sala de curs clasa a IV-a Str. Castanilor nr. 17, CP 325200

Orașul Bocșa Sediul Serviciului Public de Gospodărie Comunală, Birou Salubritate Str. Ceahlău nr. 2, CP 325300

Orașul Moldova Nouă Portul de Călători Moldova Veche

Localitatea Moldova Veche, Str. Portului nr. 1, CP

325550

Orașul Oravița Autogara — SC Auto Nera SA Str. Broșteniului nr. 10, CP 325600

Orașul Oțelu Roșu Grup Școlar Industrial Oțelu Roșu Str. Republicii nr. 10, CP 325700

Page 21: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

21

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Armeniș Gara CFR Armeniș, sala de așteptare Sat Armeniș, CP 327005

Comuna Bănia Căminul Cultural din centrul comunei Bănia, sală etaj Sat Bănia nr. 129, CP 327010

Comuna Băuțar Școala cu clasele I—VIII Băuțar Centru Sat Băuțar nr. 353, CP 327015

Comuna Berliște Școala cu clasele V—VIII Berliște Sat Berliște, CP 327020

Comuna Berzasca Casa Culturală Berzasca, sala de dans Sat Berzasca, CP 327025

Comuna Berzovia Căminul Cultural Berzovia Sat Berzovia nr. 127, CP 327030

Comuna Bolvașnița Școala cu clasele I—IV Bolvașnița Sat Bolvașnița, Str. Principală nr. 167, CP 327035

Comuna Bozovici Școala Generală cu clasele V—VIII Bozovici, Corp I Sat Bozovici, CP 327040

Comuna Brebu Școala cu clasele I—VIII Brebu, parter, sala nr. 3 Sat Brebu, Str. Principală, CP 327045

Comuna Brebu Nou Centrul de Informare Turistică (sediul fostei Școli Generale din Gărâna) Sat Gărâna nr. 147, CP 327051

Comuna Buchin Căminul Cultural Buchin Sat Buchin nr. 4 A, CP 327055

Comuna Bucoșnița Școala cu clasele I—IV Bucoșnița, sală grădiniță Sat Bucoșnița nr. 1, CP 327060

Comuna Carașova Școala cu clasele I—IV nr. 1 Carașova, sala nr. 2 Sat Carașova nr. 23, CP 327065

Comuna Cărbunari Școala Generală cu clasele I—VIII Cărbunari, sala clasei a IV-a Sat Cărbunari, CP 327070

Comuna Ciclova Română Școala cu clasele I—VIII Ciclova Română, Sala I.C. Brătianu Sat Ciclova Română, CP 327075

Comuna Ciuchici Casa Culturală Ion Frumosu, Locația 2 Sat Ciuchici, CP 327080

Comuna Ciudanovița Școala cu clasele I—VIII Ciudanovița, sala clasei a VI-a Sat Ciudanovița, CP 327085

Comuna Constantin Daicoviciu Grădinița P.N. Căvăran Sat Căvăran, CP 327090

Comuna Copăcele Căminul Cultural Copăcele Sat Copăcele nr. 122, CP 327100

Comuna Cornea Căminul Cultural Cornea Sat Cornea nr. 128, CP 327105

Comuna Cornereva Grădinița Cornereva Sat Cornereva, CP 327110

Comuna Coronini Școala cu clasele I—VIII Coronini, sala nr. II Sat Coronini nr. 59, CP 327160

Comuna Dalboșeț Căminul Cultural Dalboșeț, sala nr. 2 Sat Dalboșeț nr. 128, CP 327165

Comuna Doclin Școala cu clasele I—IV Doclin, sala clasei I Sat Doclin nr. 114, CP 327175

Comuna Dognecea Sediul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sat Dognecea nr. 141A, CP 327180

Comuna Domașnea Școala cu clasele I—VIII Domașnea Sat Domașnea nr. 343, CP 327185

Comuna Eftimie Murgu Casa Culturală „Dr. Ion Sârbu”, Sala Bibliotecă Sat Eftimie Murgu nr. 261, CP 327190

Comuna Ezeriș Școala cu clasele I—VIII Ezeriș, corpul I Sat Ezeriș, CP 327195

Comuna Fârliug Școala cu clasele I—VIII Fârliug, sala nr. 2, parter Sat Fârliug nr. 100, CP 327200

Comuna Forotic Căminul Cultural Forotic, sala etaj Sat Forotic nr. 151, CP 327210

Comuna Gârnic Școala cu clasele I—VIII Padina Matei Sat Padina Matei nr. 12, CP 327216

Comuna Glimboca Căminul Cultural Glimboca, Sala de ședință Sat Glimboca, CP 327220

Comuna Goruia Școala Gârliște, Sala nr. 1 Sat Gârliște, CP 327226

Comuna Grădinari Școala cu clasele I—VIII Grădinari, sala clasei a II-a Sat Grădinari nr. 268, CP 327230

Comuna Iablanița Gara Iablanița, sală călători Sat Iablanița, Str. Gării nr. 404, CP 327235

Comuna Lăpușnicel Căminul Cultural Lăpușnicel, sala nr. 1 Sat Lăpușnicel nr. 278, CP 327240

Comuna Lăpușnicu Mare Școala Generală clasele I—VIII Lăpușnicu Mare Sat Lăpușnicu Mare, Str. Principală nr. 128, CP 327245

Comuna Luncavița Căminul Cultural Verendin, sala nr. 1 Sat Verendin nr. 90, CP 327251

Comuna Lupac Școala cu clasele I—VIII Lupac, sala clasei a VII-a Sat Lupac, CP 327255

Comuna Marga „Casa Satului” Vama Marga Sat Vama Marga nr. 11, CP 327261

Comuna Măureni Școala cu clasele I—VIII Măureni Sat Măureni nr. 450—451, CP 327265

Comuna Mehadia Liceul Mehadia, Sala Profesorală Sat Mehadia, CP 327270

Comuna Mehadica Căminul Cultural, sala nr. 2 Sat Mehadica, Str. Principală nr. 70, CP 327275

Comuna Naidăș Primăria Veche Naidăș, camera 3 Sat Naidăș, Str. Principală nr. 1, CP 327280

Comuna Obreja Școala cu clasele I—IV, Sala Grădiniță, grupa mică Sat Obreja nr. 166, CP 327285

Comuna Ocna de Fier Școala cu clasele I—VIII Ocna de Fier, sala II Sat Ocna de Fier nr. 59, CP 327290

Comuna Păltiniș Căminul Cultural Păltiniș, sala 2 Sat Păltiniș, CP 327295

Comuna Pojejena Căminul Cultural Pojejena Sârbă Sat Pojejena, CP 327300

Comuna Prigor Club Cămin Cultural Prigor Sat Prigor, CP 327305

Comuna Ramna Școala cu clasele I—VIII Ramna, Sala nr. 1, parter Sat Ramna nr. 232, CP 327310

Comuna Răcășdia Căminul Cultural Răcășdia Sat Răcășdia, CP 327315

Comuna Rusca Montană Școala Generală cu clasele I—VIII, Rusca Montană, sala clasei a II-a Sat Rusca Montană nr. 404, CP 327320

Comuna Sacu Club Cămin Cultural Sacu Sat Sacu nr. 55, CP 327325

Comuna Sasca Montană Școala cu clasele I—VIII Sasca Montană, sala claselor I—III Sat Sasca Montană, Str. Principală, CP 327330

Comuna Sichevița Sediul fostului Post de Poliție Sichevița Sat Sichevița nr. 396, CP 327335

Page 22: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 12

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

22

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Slatina Timiș Școala cu clasele I—IV Sadova Veche, sală grădiniță Sat Sadova Veche, CP 327363

Comuna Socol Căminul Cultural Socol Sat Socol nr. 81, CP 327365

Comuna Șopotu Nou Școala cu clasele I—VIII Șopotu Nou Sat Șopotu Nou nr. 76, CP 327370

Comuna Teregova Școala de Arte și Meserii Teregova (ultima sală de curs de la parter) Sat Teregova, CP 327390

Comuna Ticvaniu Mare Casa Culturală Virgil Birou Ticvaniu Mare, bibliotecă Sat Ticvaniu Mare, CP 327395

Comuna Târnova Școala cu clasele I—VIII, sala nr. 2 Sat Târnova, CP 327385

Comuna Topleț Gara Topleț, sala de așteptare Sat Topleț, CP 327400

Comuna Turnu Ruieni Sediul vechii Primării Turnu Ruieni, sala nr. 1 Sat Turnu Ruieni nr. 43, CP 327405

Comuna Văliug Școala cu clasele I—VIII, sala nr. 2 Sat Văliug nr. 57, CP 327415

Comuna Vărădia Grădinița Vărădia, sala nr. 2 Sat Vărădia nr. 190, CP 327420

Comuna Vermeș Grădinița P.N. Vermeș Sat Vermeș nr. 152, CP 327425

Comuna Vrani Căminul Cultural Vrani, sala din partea dreaptă Sat Vrani, CP 327430

Comuna Zăvoi Căminul Cultural Zăvoi, sala I Sat Zăvoi nr. 38, CP 327435

Comuna Zorlențu Mare Școala cu clasele I—VIII Zorlențu Mare, Sala Profesorală, parter Sat Zorlențu Mare nr. 369, CP 327450

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Călărași Piața Big Călărași Str. Prelungirea București nr. 2, CP 910048

Municipiul Oltenița Primăria Municipiului Oltenița, camera 16, parter Bd. Republicii nr. 40 (intrarea 2), CP 915400

Orașul Budești Grădinița cu program normal Budești Str. Gării nr. 14, CP 915100

Orașul Fundulea Grădinița nr. 1 Fundulea, sala 2 Bd. 22 Decembrie nr. 127, CP 915200

Orașul Lehliu Gară Casa de Cultură Lehliu Gară Bd. Gării nr. 19, CP 915300

Comuna Al. Odobescu Grădinița „Alexandru Odobescu” Sat Al. Odobescu, CP 917007

Comuna Belciugatele Școala cu clasele I—VIII Belciugatele

Sat Belciugatele, str. Prof. Vasile Voinescu nr. 322,

CP 917010

Comuna Borcea Clubul elevilor — sala B Borcea Sat Borcea, CP 917015

Comuna Căscioarele Sala de ședințe, Consiliului Local Căscioarele Sat Căscioarele, CP 917020

Comuna Chirnogi Căminul Cultural Chirnogi Sat Chirnogi, Str. Căminului nr. 4, CP 917025

Comuna Chiselet Școala cu clasele I—VIII Chiselet, sala de sport Sat Chiselet, CP 917030

Comuna Ciocănești Grădinița „Sârbi Centru”, Ciocănești Sat Ciocănești, CP 917035

Comuna Crivăț Școala „Nicolae Petrescu” Crivăț Sat Crivăț, CP 915103

Comuna Curcani Școala nr. 1 Curcan, corp B, intrarea elevilor Sat Curcani, str. Peneș Curcanul nr. 47, CP 917040

Comuna Cuza Vodă Grădinița „Ceacu” Sat Ceacu, CP 917045

Comuna Dichiseni Școala cu clasele I—VIII Dichiseni Sat Dichiseni, CP 917050

Comuna Dor Mărunt Școala veche Dor Mărunt Sat Sat Dor Mărunt, CP 917055

Comuna Dorobanțu Școala cu clasele I—VIII Dorobanțu Sat Dorobanțu, CP 917065

Comuna Dragalina Primăria Comunei Dragalina Sat Dragalina, Str. Dispensarului nr. 3, CP 917080

Comuna Dragoș Vodă Școala cu clasele I—VIII „Dragoș Vodă”, sala de sport Sat Dragoș Vodă, CP 917085

Comuna Frăsinet Școala cu clasele I—VIII Frăsinet Sat Frăsinet, CP 917090

Comuna Frumușani Școala cu clasele I—VIII Frumușani Sat Frumușani, CP 917100

Comuna Fundeni Școala nr. 2 Fundeni Sat Fundeni, Str. Trandafirilor, CP 917110

Comuna Gălbinași Școala nr. 1 Gălbinași Sat Gălbinași, CP 917285

Comuna Grădiștea Căminul Cultural Grădiștea Sat Grădiștea, CP 917115

Comuna Gurbănești Școala cu clasele I—VIII Gurbănești Sat Gurbănești, CP 917120

Comuna Ileana Școala cu clasele I—VIII Ileana Sat Ileana, CP 917130

Comuna Independența Grădinița Independența Sat independența, Str. Unirii nr. 43, CP 917140

Comuna Jegălia Școala cu clasele I—VIII Jegălia Sat Jegălia, CP 917145

Comuna Lehliu Căminul Cultural Lehliu Sat Lehliu, CP 917150

Comuna Luica Școala cu clasele I—VIII Luica Sat Luica, CP 917155

Comuna Lupșanu Școala cu clasele I—VIII „Radu Vodă” Sat Radu Vodă, CP 917165

Comuna Mânăstirea Școala veche Mânăstirea Sat Mânăstirea, CP 917170

Comuna Mitreni Școala cu clasele I—VIII Mitreni Sat Mitreni, Str. Zambilei nr. 44, CP 917175

Comuna Modelu Primăria Comunei Modelu, Sala de ședințe Sat Modelu, Str. Plopilor nr. 12, CP 917180

Comuna Nana Școala cu clasele I—VIII Nana Sat Nana, CP 917185

Comuna N. Bălcescu Școala cu clasele I—VIII N. Bălcescu Sat N. Bălcescu, CP 917190

Page 23: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

23

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Perișoru Căminul Cultural Perișoru, Corp B Sat Perișoru, CP 917195

Comuna Plătărești Primăria Comunei Plătărești Sat Plătărești, Calea București nr. 115, CP 917200

Comuna Radovanu Școala veche Radovanu Sat Radovanu, CP 917205

Comuna Roseți Primăria Comunei Roseți, Sala de consiliu Sat Roseți, CP 917210

Comuna Sărulești Școala cu clasele I—VIII Sărulești Gară Sat Sărulești Gară, CP 917215

Comuna Sohatu Școala cu clasele I—VIII Sohatu Sat Sohatu, CP 917225

Comuna Spanțov Școala cu clasele I—VIII Spanțov Sat Spanțov, CP 917230

Comuna Șoldanu Școala „Constantin Teodorescu” Șoldanu Sat Șoldanu, CP 917235

Comuna Ștefan cel Mare Biblioteca Comunală Ștefan cel Mare Sat Ștefan cel Mare, Str. Școlii nr. 32/A, CP 917245

Comuna Ștefan Vodă Școala cu clasele I—VIII Ștefan Vodă Sat Ștefan Vodă, CP 917270

Comuna Tămădău Mare Școala cu clasele I—VIII Tămădău Mare Sat Tămădău Mare, CP 917250

Comuna Ulmeni Primăria Comunei Ulmeni Sat Ulmeni, CP 917260

Comuna Ulmu Școala cu clasele I—IV „Făurei” Sat Făurei, CP 917267

Comuna Unirea Școala cu clasele I—VIII Unirea, sala III, lângă Căminul Cultural Sat Unirea, CP 917270

Comuna Valea Argovei Școala cu clasele I—VIII Valea Argovei Sat Valea Argovei, CP 917275

Comuna Vasilați Școala „Constantin Brâncoveanu”, Vasilați, localul de la Gara C.F.R. Sat Vasilați, CP 917280

Comuna Vâlcelele Școala cu clasele I—VIII „Florența Albu”, Vâlcelele Sat Vâlcelele, CP 917290

Comuna Vlad Țepeș Școala cu clasele I—IV Vlad Țepeș Sat Vlad Țepeș, CP 917295

ANEXA Nr. 13

JUDEȚUL CLUJ

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Cluj-Napoca

Aeroportul internațional Cluj-Napoca Str. Traian Vuia nr. 149, CP 400397

Gara Cluj-Napoca P-ța Gării nr. 1—3, CP 400201

Gara Cluj-Napoca P-ța Gării nr. 1—3, CP 400201

Cantina Complex Studențesc Observator Str. Observator nr. 34, CP 400500

Complex Studențesc Mărăști Str. Fabricii de Zahăr nr. 58, CP 400572

Cantina Complex Studențesc Hașdeu Str. Hașdeu nr. 45, CP 400371

Cantina Complex Studențesc Hașdeu Str. Hașdeu nr. 45, CP 400371

Spitalul Clinic de Recuperare Str. Viilor nr. 46—50, CP 400347

Spitalul Clinic Județean de Urgență Str. Clinicilor nr. 3—5, CP 400006

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca Str. Tăbăcarilor nr. 11, CP 400139

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. Octavian Fodor” Str. Croitorilor nr. 19—21, CP 400162

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan nr. 23, CP 400348

Institutul Oncologic „Prof. dr. Ion Chiricuța” Str. Republicii nr. 34—36, CP 400015

Institutul Inimii „Nicolae Stancioiu” Str. Moților nr. 19—21, CP 400001

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Str. Traian Moșoiu nr. 22, CP 400132

Universitatea Babeș—Bolyai — Facultatea de Științe Economice și

Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58—60, CP 400591

Municipiul Câmpia Turzii Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii Str. 1 Decembrie 1918 nr. 17, CP 405100

Municipiul Dej Gara CFR Dej — călători Str. 1 Mai nr. 63, CP 405200

Municipiul Gherla

Autogara Municipiul Gherla Str. Romană nr. 2, CP 405300

Gara Municipiul Gherla P-ța Unirii nr. 6, CP 405300

Municipiul Turda Spațiul situat administrativ în Turda Str. Libertății nr. 2—4, CP 401131

Orașul Huedin Liceul Teoretic Octavian Goga P-ța Victoriei nr. 11, CP 405400

Comuna Aghireșu Primăria Aghireșu Sat Aghireșu Fabrici nr. 86, CP 407010

Comuna Aiton Cămin Cultural Aiton Sat Aiton nr. 159, CP 407025

Comuna Aluniș Școala cu clasele I—VIII Aluniș Sat Aluniș nr. 173, CP 407030

Comuna Apahida Sala de Sport a Grupului Școlar „Ștefan Pascu” Apahida Sat Apahida, Str. Libertății nr. 114, CP 407035

Comuna Așchileu Grădinița Așchileu Mare Sat Așchileu Mare nr. 180, CP 407046

Comuna Baciu Căminul Cultural Baciu Sat Baciu nr. 792, CP 407055

Comuna Băișoara Stațiunea turistică Muntele Băișorii, Hotel Alpin Sat Băișoara, CP 407065

Comuna Beliș Căminul Cultural Bălcești Sat Bălcești, CP 407075

Page 24: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

24

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Bobâlna Școala Generală Bobâlna Sat Bobâlna nr. 36, CP 407085

Comuna Bonțida Școala cu clasele I—VIII Bonțida Sat Bonțida, str. Mihai Eminescu nr. 271, CP 407105

Comuna Borșa Sediul Primăriei Borșa Sat Borșa nr. 262, CP 407110

Comuna Buza Căminul Cultural Buza Sat Buza nr. 63, CP 407115

Comuna Căianu Școala cu clasele I—VIII Sat Căianu Mic, CP 407122

Comuna Călărași Căminul Cultural Călărași Sat Călărași nr. 10, CP 407130

Comuna Călățele Căminul Cultural Călățele Sat Călățele nr. 459, CP 407135

Comuna Cămărașu Căminul Cultural Cămărașu Sat Cămărașu nr. 32, CP 407140

Comuna Căpușu Mare Căminul Cultural Căpușu Mare Sat Căpușu Mare nr. 59, CP 407145

Comuna Cășeiu Căminul Cultural Cășeiu Sat Cășeiu nr. 247, CP 407155

Comuna Cătina Sediul Primăriei Cătina Sat Cătina nr. 154, CP 407170

Comuna Câțcău Școala cu clasele I—VIII Sat Câțcău nr. 102, CP 407180

Comuna Ceanu Mare Școala Moara Sat Ceanu Mare nr. 78, CP 407185

Comuna Chinteni Sediul Primăriei Chinteni Str. Principală nr. 144, CP 407205

Comuna Chiuiești Școala cu cls. I—VIII Chiuiești Sat Chiuiești nr. 146, CP 407215

Comuna Ciucea Stația CFR Ciucea Sat Ciucea nr. 196, CP 407225

Comuna Ciurila Căminul Cultural Sălicea Sat Sălicea nr. 45, CP 407236

Comuna Cojocna Clădirea Primăriei Cojocna, sala de ședințe Sat Cojocna, Str. Republicii nr. 106, CP 407240

Comuna Cornești Centrul Cultural Sportiv de Informare Cornești Sat Cornești nr. 38, CP 407250

Comuna Cuzdrioara Sediul Primăriei Cuzdrioara Sat Cuzdrioara, str. M. Eminescu nr. 107, CP 407260

Comuna Dăbâca Sediul Primăriei Dăbâca Sat Dăbâca nr. 339, CP 407265

Comuna Feleacu Sediul Primăriei Feleacu Sat Feleacu nr. 131, CP 407270

Comuna Fizeșu Gherlii Școala cu clasele I—VIII Nicula Sat Nicula nr. 107, CP 407278

Comuna Florești Școala Generală Florești, sala nr. 3 Sat Florești, str. Avram Iancu nr. 221, CP 407280

Comuna Frata Căminul cultural Frata, sala mare Sat Frata nr. 410, CP 407285

Comuna Gârbău Școala cu clasele I—VIII Str. Principală nr. 177, CP 407295

Comuna Geaca Primăria Geaca Sat Geaca, Str. Principală nr. 183, CP 407300

Comuna Gilău Școala Veche Sat Gilău nr. 238, CP 407310

Comuna Iara Școala Generală cu cls. I—IV, Iara Sat Iara, CP 407315

Comuna Iclod Școala Generală Iclod Sat Iclod nr. 441, CP 407335

Comuna Izvoru Crișului Sediul Primăriei Izvoru Crișului Sat Izvoru Crișului, Str. Principală nr. 39, CP 407340

Comuna Jichișu de Jos Școala Generală Jichișu de Jos Sat Jichișu de Jos nr. 27, CP 407345

Comuna Jucu Sediul Primăriei Comunei Jucu Jucu de Sus nr. 112, CP 407354

Comuna Luna Căminul Cultural Luna Sat Luna, Str. Principală nr. 752, CP 407360

Comuna Măguri-Răcătău Căminul Cultural Măguri-Răcătău Sat Măguri-Răcătău nr. 87, CP 407365

Comuna Mănăstireni Sediul Primăriei Mănăstireni Sat Mănăstireni nr. 222, CP 407370

Comuna Mărgău Sediul Primăriei Mărgău Sat Mărgău nr. 204, CP 407380

Comuna Mărișel Școala Generală Mărișel Sat Mărișel nr. 433, CP 407390

Comuna Mica Sediul Primăriei Mica Sat Mica nr. 209, CP 407395

Comuna Mihai Viteazu Sediul Primăriei Mihai Viteazu

Sat Mihai Viteazu, Str. Principală nr. 1.014,

CP 407405

Comuna Mintiu Gherlii Grădinița Mintiu Gherlii Sat Mintiu Gherlii nr. 269, CP 407410

Comuna Mociu Palatul Administrativ al comunei Sat Mociu nr. 26, CP 407420

Comuna Moldovenești Sediul Primăriei Moldovenești Sat Moldovenești nr. 240, CP 407430

Comuna Negreni Sediul Primăriei Negreni Sat Negreni, Str. Principală nr. 63, CP 407440

Comuna Panticeu Școala Panticeu Sat Panticeu nr. 92, 407445

Comuna Pălatca Școala Generală Pălatca Sat Pălatca nr. 456, CP 407450

Comuna Petreștii de Jos Sediul Primăriei Petreștii de Jos Sat Petreștii de Jos nr. 76, CP 407455

Comuna Ploscoș Sediul Primăriei Ploscoș Sat Ploscoș, Str. Principală nr. 46, CP 407465

Comuna Poieni Căminul Cultural Poieni Sat Poieni, Str. Principală nr. 268, CP 407470

Comuna Râșca Școala cu clasele I—VIII Sat Râșca nr. 317, CP 407490

Comuna Recea-Cristur Școala Generală cu clasele I—IV, Recea-Cristur

Sat Recea-Cristur, Str. Principală nr. 260,

CP 407480

Comuna Săcuieu Sediul Primăriei Săcuieu Sat Săcuieu nr. 129, CP 407495

Comuna Săndulești Sediul Primăriei Săndulești Sat Săndulești nr. 169, CP 407500

Page 25: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

25

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Săvădisla Școala Borbely Joysef, Săvădisla Sat Săvădisla nr. 150, CP 407505

Comuna Sâncraiu Sediul Primăriei Sâncraiu Sat Sâncraiu nr. 340, CP 407515

Comuna Sânmărtin Sediul Primăriei Sânmărtin Sat Sânmărtin nr. 207, CP 407520

Comuna Sânpaul Primăria Comunei Sânpaul Sat Sânpaul nr. 195, CP 407530

Comuna Sic Căminul Cultural Sic Sat Sic, CP 407540

Comuna Suatu Sediul Primăriei Suatu Sat Suatu nr. 685, CP 407545

Comuna Tritenii de Jos Școala „Pavel Dan” Tritenii de Jos Sat Tritenii de Jos nr. 390, CP 407550

Comuna Tureni Grădinița Tureni Sat Tureni nr. 205, CP 407560

Comuna Țaga Școala cu clasele I—IV Țaga Sat Țaga nr. 137A, CP 407565

Comuna Unguraș Grădinița cu program normal Unguraș Sat Unguraș nr. 36, CP 407570

Comuna Vad Școala Generală Vad Sat Vad nr. 171, CP 407575

Comuna Valea Ierii Căminul Cultural Valea Ierii Sat Valea Ierii nr. 50, CP 407585

Comuna Viișoara Căminul Cultural Viișoara Sat Viișoara, CP 407590

Comuna Vultureni Sediul Primăriei Vultureni Sat Vultureni nr. 73, CP 407595

ANEXA Nr. 14

JUDEȚUL CONSTANȚA

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Constanța

Gara Constanța, Corp central, et. 1 Piața Gării nr. 1, CP 900320

Autogara Nord, parter Str. Soveja nr. 35

Universitatea Ovidius, Căminul studențesc nr. 2, et. 1 Bd. Mamaia nr. 284, CP 900552

Municipiul Mangalia Gara Mangalia Șos. Constanței nr. 51, CP 905500

Municipiul Medgidia Sediul D.G.D.P.P. Str. Republicii nr. 4, CP 905600

Oraș Băneasa Căminul Cultural, oraș Băneasa Str. Trandafirilor nr. 97, CP 907035

Oraș Cernavodă Școala nr. 3, Sala clasei I, Cernavodă Str. Ing. A. Saligny nr. 24—26, CP 605200

Oraș Eforie Centrul de Relații cu Publicul, Eforie Sud Str. Avram Iancu, CP 905360

Oraș Hârșova Primăria Orașului Hârșova Șos. Constanței nr. 17, CP 905400

Oraș Murfatlar Club Tineret, Murfatlar Aleea Mărgăritarelor nr. 9, CP 905100

Oraș Năvodari Sala de ședințe a S.C. TSP Ecoterm S.A., Năvodari Str. Tineretului nr. 3, CP 905700

Oraș Negru Vodă Școala Generală, Clasa nr. 2, Negru Vodă Str. Silozului nr. 9, CP 905800

Oraș Ovidiu Centrul Cultural Ovidiu, et. 1 Str. Națională nr. 68, CP 905900

Oraș Techirghiol Casa de Cultură, hol Cinema Techirghiol Str. Nicolae Bălcescu nr. 27A, CP 906100

Comuna 23 August Școala 23 August, Sala 2, parter DN 39 f.n., CP 907005

Comuna Adamclisi Căminul Cultural Adamclisi Str. Traian nr. 36, CP 907010

Comuna Agigea Școala Ion Borcea, parter, Sala clasei III B Șos. Mangaliei, CP 907015

Comuna Albești Școala Generală Albești, clasa a III-a Șos. Mangaliei nr. 33, CP 907020

Comuna Aliman Școala cu clasele I—VIII Aliman, clasa VIII Str. Principală nr. 45, CP 907025

Comuna Amzacea Școala generală Amzacea, Sala 1b Str. Amzacei nr. 22, CP 907030

Comuna Bărăganu Căminul Cultural Bărăganu Str. Petre Martinescu nr. 186, CP 907181

Comuna Castelu Căminul Cultural Castelu Str. Republicii nr. 60, CP 907040

Comuna Cerchezu Școala Generală Cerchezu Str. Tineretului nr. 2, CP 907045

Comuna Chirnogeni Școala de Arte și Meserii Chirnogeni, clasa III Șos. Negru Vodă nr. 41, CP 907050

Comuna Ciobanu Dispensarul uman Ciobanu, parter Str. Eroilor nr. 82, CP 907055

Comuna Ciocârlia Căminul Cultural Ciocârlia, intrarea secundară Str. 1 Decembrie nr. 66, CP 907060

Comuna Cobadin Clubul Pensionarilor Cobadin Piața Eroilor nr. 3, CP 907065

Comuna Cogealac Grup Școlar Cogealac Str. Liceului nr. 36, CP 907070

Comuna Comana Școala generală Comana Str. Primăverii nr. 20, CP 907080

Comuna Corbu Căminul Cultural Corbu Str. Principală nr. 306, CP 907085

Comuna Costinești Grădinița de copii cu orar normal Costinești Str. Gării nr. 1, CP 907090

Comuna Crucea Căminul Cultural, Birou I.S.U. Șos. Constanței nr. 46, CP 907095

Comuna Cumpăna Școala Generală Cumpăna, parter Șos. Constanței nr. 136, CP 907105

Comuna Cuza Vodă Școala cu clasele I—VIII, Cuza Vodă Str. Medgidiei nr. 53, CP 907041

Comuna Deleni Căminul Cultural Deleni, Club Str. Principală nr. 127, CP 907110

Page 26: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

26

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Dobromir Primăria Comunei Dobromir Str. Băneasa nr. 28, CP 907115

Comuna Dumbrăveni Grădinița de copii Dumbrăveni Str. Principală nr. 14, CP 907125

Comuna Fântânele Școala cu clasele I—VIII, Fântânele, clasa IV Str. Basarabia nr. 83, CP 907071

Comuna Gârliciu Centrul Cultural Dunărea Veche, Gârliciu Str. 1 Decembrie 1918 nr. 33, CP 907130

Comuna Ghindărești Căminul Cultural Ghindărești Str. Școlii nr. 436, CP 907135

Comuna Grădina Școala cu clasele I—VIII Grădina, cabinet matematică Str. Victoriei nr. 32, CP 907278

Comuna Horia Căminul Cultural Horia Str. Principală nr. 7, CP 907140

Comuna Independența Școala Generală Independența, Corp B Str. Constanței nr. 39, CP 907145

Comuna Ion Corvin Școala cu clasele I—VIII Ion Corvin, clasa I Str. Sf. Andrei nr. 46, CP 907150

Comuna Istria Școala cu clasele I—VIII Istria, corp 2, Sala 2, parter Str. Primăriei nr. 15, CP 907155

Comuna Limanu Incinta S.C.U.P. Limanu Str. Morii nr. 8, CP 907160

Comuna Lipnița Căminul Cultural Lipnița, Sala B Str. Morii nr. 350, CP 907165

Comuna Lumina Școala veche Lumina Str. Mare nr. 158, CP 907175

Comuna Mereni Școala Generală Mereni, Sala nr. 2 Str. Libertății nr. 137, CP 907180

Comuna Mihai Viteazu Școala de Arte și Meserii, Sala 2 Str. Principală nr. 4, CP 907190

Comuna Mihail Kogălniceanu Căminul Cultural Mihail Kogălniceanu Str. Tudor Vladimirescu nr. 49, CP 907195

Comuna Mircea Vodă Școala cu clasele I—VIII Mircea Vodă, Clasa IV, Sala 4 Str. Primăriei nr. 41, CP 907200

Comuna Nicolae Bălcescu Școala Nicolae Bălcescu Str. Carol I nr. 22, CP 907210

Comuna Oltina Școala de Arte și Meserii Oltina, Sala 2 Str. Dispensarului nr. 674, CP 907215

Comuna Ostrov Căminul Cultural Ostrov Str. 1 Mai nr. 78, CP 907220

Comuna Pantelimon Grădinița Pantelimonu de Sus, Sala 1 Str. Principală nr. 219, CP 907230

Comuna Pecineaga Căminul Cultural Pecineaga, Sala anexă Str. Ștefan cel Mare nr. 66, CP 907235

Comuna Peștera Școala de Arte și Meserii Peștera Str. Florilor nr. 98, CP 907240

Comuna Poarta Albă Școala publică nr. 1, Local nou, etaj I, clasa III B Calea București nr. 19, CP 907245

Comuna Rasova Școala cu clasele I—IV, Rasova, clasa I Str. Mihai Eminescu nr. 20, CP 907250

Comuna Saligny Școala Generală Saligny, clasa IV Str. Școlii, CP 907203

Comuna Saraiu Căminul Cultural Saraiu Str. Nicolae Maraloi nr. 1, CP 907255

Comuna Săcele Școala de Arte și Meserii Săcele, corp B Str. Cetatea Histriei, CP 907260

Comuna Seimeni Școala cu clasele I—VIII, Seimeni, Sala 2 Str. Principală nr. 38, CP 907265

Comuna Siliștea Școala de Arte și Meserii, Siliștea Str. Mare nr. 134 A, CP 907270

Comuna Târgușor Sala de lucru a Consiliului Local Târgușor Str. Brândușei nr. 11, CP 907275

Comuna Topalu Căminul Cultural, Topalu Str. Dinu și Sevasta Vintilă, CP 907280

Comuna Topraisar Grup Școlar, Topraisar Șos. Națională nr. 32B, CP 907285

Comuna Tortoman Școala cu clasele I—VIII, Tortoman Str. 1 Decembrie nr. 18, CP 907290

Comuna Tuzla Grădinița Tuzla Șos. Constanței nr. 53, CP 907295

Comuna Valu lui Traian Școala nr. 1, Valu lui Traian, Sala de gimnastică Calea Dobrogei nr. 47, CP 907300

Comuna Vulturu Căminul Cultural Vulturu, Club Str. Cartal nr. 1, CP 907305

ANEXA Nr. 15

JUDEȚUL COVASNA

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Sfântu Gheorghe

Gara CFR, sala de așteptare clasa I Str. Gării nr. 1, CP 520071

Spitalul Județean „Fogolán Kristóf”, cantina Str. Stadionului nr. 1—3, CP 520064

Municipiul Târgu Secuiesc Sediul Primăriei, cam. 2, parter Piața Gabor Aron nr. 24, CP 525400

Orașul Baraolt Grădinița de copii Calea Trandafirilor nr. 3A, CP 525100

Orașul Covasna

Hotel Cerbul Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2/A, CP 525200

Hotel Dacia Str. Unirii nr. 10, CP 525200

Spital cardiovascular Str. Mihai Eminescu nr. 160, CP 525200

Orașul Întorsura Buzăului Gara C.F.R. Întorsura Buzăului Str. 1 Decembrie 1918 nr. 4, CP 525300

Comuna Aita Mare Școala cu clasele I—VIII Kriza János Aita Mare Sat Aita Mare nr. 170, CP 527005

Comuna Arcuș Sediul Primăriei Comunei Arcuș Sat Arcuș nr. 237, CP 527166

Comuna Barcani Primăria Comunei Barcani Sat Barcani nr. 266, CP 527010

Comuna Bățani Sediul Primăriei, Biroul fond funciar Sat Bățanii Mari, Str. Principală nr. 474, CP 527020

Page 27: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 16

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

27

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Belin Școala cu clasele I—VIII Boloni Farkas Sandor Sat Belin, Str. Principală nr. 378, CP 527030

Comuna Bixad Grădinița „Abraham Arpad” Sat Bixad, Str. Principală nr. 406, CP 527116

Comuna Bodoc Căminul Cultural Bodoc Sat Bodoc nr. 148, CP 527035

Comuna Boroșneu Mare Sediul Primăriei Comunei Boroșneu Mare Sat Boroșneu Mare nr. 393, CP 527040

Comuna Brateș Cantina fostului C.A.P. Brateș Sat Brateș nr. 31, CP 527050

Comuna Brăduț Căminul Cultural Brăduț Sat Brăduț, Str. Școlii nr. 149, CP 527055

Comuna Brețcu Sediul Primăriei Comunei Brețcu Sat Brețcu, Str. Principală nr. 142, CP 527060

Comuna Catalina Clubul Tineresc — Căminul Cultural Sat Catalina nr. 216, CP 527065

Comuna Cernat Sediul Primăriei Cernat Sat Cernat nr. 456, CP 527070

Comuna Chichiș Sala de ședință a Primăriei Chichiș Sat Chichiș nr. 103, CP 527075

Comuna Comandău Căminul Cultural Sat Comandău, CP 527080

Comuna Dalnic Școala Generală I—VIII „Darko Jeno” Sat Dalnic, Str. Principală nr. 229, CP 527121

Comuna Dobârlău Grădinița Dobârlău Sat Dobârlău nr. 235, CP 527085

Comuna Estelnic Școala cu clasele I—VIII Estelnic, corp II Sat Estelnic nr. 165, CP 527143

Comuna Ghelința Căminul Cultural Sat Ghelința nr. 738, CP 527090

Comuna Ghidfalău Școala Generală „Czetcz Janos” cu clasele I—VIII Sat Ghidfalău nr. 105, CP 527095

Comuna Hăghig Sala de ședință a Căminului Cultural Sat Hăghig nr. 259, CP 527100

Comuna Ilieni Școala Generală László Lukács din Ilieni Sat Ilieni, str. Kossuth Lajos nr. 96, CP 96527106

Comuna Lemnia Sediul Primăriei Comunei Lemnia Sat Lemnia, CP 527110

Comuna Malnaș Clădirea Căminului Cultural din localitatea Malnaș, corpul A Sat Malnaș, Str. Principală nr. 30, CP 527117

Comuna Mereni Sediul Primăriei Comunei Mereni Sat Mereni nr. 250, CP 527112

Comuna Micfalău Căminul Cultural, Sala de protocol Sat Micfalău nr. 299, CP 527115

Comuna Moacșa Sediul Primăriei Comunei Moacșa Sat Moacșa nr. 354, CP 527120

Comuna Ojdula Primăria Ojdula Sat Ojdula nr. 1.008, CP 527125

Comuna Ozun Gara C.F.R. Ozun Sat Ozun nr. 229, CP 527130

Comuna Poian Sediul Primăriei Poian Sat Poian, Str. Principală nr. 10, CP 527140

Comuna Reci Biblioteca Comunală Reci Sat Reci, Str. Principală nr. 268, CP 527145

Comuna Sita Buzăului Sediul Primăriei Sita Buzăului Sat Sita Buzăului nr. 222, CP 527155

Comuna Sânzieni Căminul Cultural Sânzieni Sat Sânzieni, Str. Principală nr. 342, CP 527150

Comuna Turia Complex Transilvania — Băile Balvanyos Băile Balvanyos, Str. Principală, CP 527160

Comuna Valea Crișului Căminul Cultural — Valea Crișului Sat Valea Crișului, Str. Principală nr. 177, CP 527165

Comuna Valea Mare Școala cu cl. I—VIII „Mihai Eminescu” Sat Valea Mare nr. 323, CP 527170

Comuna Vâlcele Căminul Cultural Vâlcele Sat Vâlcele nr. 128, CP 527175

Comuna Vârghiș Primăria Comunei Vârghiș, Sala de ședințe Sat Vârghiș nr. 423, CP 527180

Comuna Zagon Școala cu clasele I—IV George Coșbuc Zagon Sat Zagon, Str. Principală nr. 927, CP 527185

Comuna Zăbala Căminul Cultural nr. 1 Zăbala Sat Zăbala, Str. Principală nr. 829, CP 527190

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Târgoviște Grupul Școlar „Voievodul Mircea” Bd. Regele Carol nr. 70, CP 130024

Municipiul Moreni Grupul Școlar Industrial nr. 1 Str. 22 Decembrie 1989 nr. 16, CP 135300

Orașul Fieni Sala de ședințe din clădirea Poliției Comunitare Str. ing. Aurel Rainu nr. 67, CP 135100

Orașul Găești Colegiul Național „Vladimir Streinu” Str. Nicolae Titulescu nr. 24—26, CP 135200

Orașul Pucioasa Colegiul Național „N. Titulescu” Bd. Trandafirilor nr. 9, CP 135400

Orașul Răcari Școala generală Răcari Str. Ana Ipătescu nr. 115, CP 137385

Orașul Titu Liceul „I.C. Visarion” Str. I.C. Visarion nr. 1, CP 135500

Comuna Aninoasa Școala generală Aninoasa

Sat Aninoasa, str. Constantin Manolescu nr. 79,

CP 137005

Comuna Băleni Căminul Cultural Băleni-Sârbi Sat Băleni-Sârbi nr. 2.120, CP 137011

Comuna Bărbulețu Școala generală Bărbulețu Sat Bărbulețu nr. 352, CP 137020

Comuna Bezdead Căminul Cultural nr. 1 Bezdead Sat Bezdead nr. 1.568, CP 137035

Comuna Bilciurești Căminul Cultural Bilciurești Sat Bilciurești, Str. Principală nr. 137, CP 137045

Page 28: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

28

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Braniștea Școala generală „Spiru Haret” Braniștea Sat Braniștea nr. 1.153, CP 137050

Comuna Brănești Școala Veche — sala de sport Brănești Sat Brănești, Str. Principală, CP 137055

Comuna Brezoaele Școala I—VIII Brezoaele Sat Brezoaele, CP 137060

Comuna Buciumeni Grădinița Buciumeni Sat Buciumeni nr. 293, CP 137065

Comuna Bucșani Școala „Dora Dalles” Bucșani Sat Bucșani, Str. Principală nr. 933, CP 137070

Comuna Butimanu Școala generală Butimanu Sat Butimanu nr. 31, CP 137075

Comuna Cândești Școala Cândești-Vale Sat Cândești-Vale, CP 137083

Comuna Ciocănești Școala generală Urziceanca Sat Urziceanca, CP 137093

Comuna Cobia Școala I—VIII Gherghițești Sat Gherghițești, Str. Principală nr. 30, CP 137104

Comuna Cojasca Școala de Arte și Meserii Cojasca Sat Cojasca, Str. Principală nr. 277, CP 137115

Comuna Comișani Căminul Cultural Comișani Sat Comișani, str. Suseni nr. 219, CP 137120

Comuna Conțești Fostul sediu al Primăriei Conțești Sat Conțești, Str. Primăriei nr. 456, CP 137125

Comuna Corbii Mari Școala I—X Corbii Mari Sat Corbii Mari, Str. Principală nr. 2, CP 137135

Comuna Cornățelu Școala Bolovani Sat Bolovani, str. Ion Bolovăneanu nr. 525, CP 137145

Comuna Cornești Școala Cornești Sat Cornești, CP 137150

Comuna Costeștii din Vale Școala I—VIII Tomșani Sat Tomșani, Str. Teiului nr. 144A, CP 137165

Comuna Crângurile Căminul Cultural Pătroaia-Vale Sat Pătroaia-Vale, CP 137176

Comuna Crevedia Grădinița Crevedia Sat Crevedia, Str. Berzelor nr. 69, CP 137180

Comuna Dărmănești Școala de Arte și Meserii Dărmănești Satul Dărmănești nr. 182, CP 137185

Comuna Dobra Școala „Preot Panait Georgescu” Dobra Satul Dobra, Str. Principală nr. 568, CP 137190

Comuna Doicești Școala nr. 1 Doicești

Sat Doicești, str. Constantin Brâncoveanu nr. 435,

CP 137195

Comuna Dragodana Școala generală Dragodana Satul Dragodana nr. 409, CP 137200

Comuna Dragomirești Școala I—VIII Dragomirești Sat Dragomirești, Str. Principală nr. 318, CP 137210

Comuna Finta Școala I—VIII Finta Mare Satul Finta Mare, Str. Eroilor, CP 137222

Comuna Glodeni Școala „Buică Ionescu” Glodeni Sat Glodeni, str. Centru nr. 4, CP 137225

Comuna Gura Foii Școala I—VIII Gura Foii Sat Gura Foii, CP 137235

Comuna Gura Ocniței Școala de Arte și Meserii Gura Ocniței Sat Gura Ocniței, Str. Principală nr. 192, CP 137240

Comuna Gura Șuții Grădinița Speriețeni Sat Speriețeni, Str. Principală, CP 137245

Comuna Hulubești Grădinița Butoiu de Sus Sat Butoiu de Sus, CP 137252

Comuna I.L. Caragiale Școala nr. 2 Ghirdoveni Sat Ghirdoveni, Str. Principală nr. 1.203, CP 137256

Comuna Iedera Școala Iedera de Jos Satul Iedera de Jos, Str. Principală nr. 530, CP 137263

Comuna Lucieni Școala I—IV Olteni Sat Olteni, CP 137266

Comuna Ludești Școala I—IV Ludești Sat Ludești, CP 137270

Comuna Lungulețu Școala nr. 2 Lungulețu Sat Lungulețu, str. DN7, CP 137280

Comuna Malu cu Flori Căminul Cultural Malu cu Flori, sala mică Sat Malu cu Flori, CP 137285

Comuna Mănești Grădinița Mănești Sat Mănești, CP 137290

Comuna Mătăsaru Grădinița Crețulești Sat Crețulești, CP 137296

Comuna Mogoșani Școala I—VIII Mogoșani Satul Mogoșani, CP 137305

Comuna Moroeni Școala „Ion Ciorănescu” Moroeni Sat Moroeni, Str. Pieței nr. 2, CP 137310

Comuna Morteni Grădinița Morteni Sat Morteni, Str. Principală nr. 1.131, CP 137320

Comuna Moțăieni Școala I—VIII Moțăieni Sat Moțăieni, Str. Principală nr. 140, CP 137325

Comuna Niculești Școala generală Niculești Sat Niculești, CP 137330

Comuna Nucet Grupul Școlar Agricol Nucet Satul Nucet, Ulița Gării nr. 6, CP 137335

Comuna Ocnița Căminul Cultural Ocnița Sat Ocnița, Str. Principală nr. 456, CP 137340

Comuna Odobești Școala generală Odobești Sat Odobești, Str. Principală nr. 82, CP 137345

Comuna Perșinari Școala I—VIII Perșinari Sat Perșinari, Str. Școlii, CP 137498

Comuna Petrești Școala I—IV Ionești Sat Ionești, CP 137350

Comuna Pietrari Căminul Cultural Pietrari Sat Pietrari, Str. Principală nr. 520, CP 137026

Comuna Pietroșița Școala Pietroșița Sat Pietroșița nr. 327, CP 137360

Comuna Poiana Școala nr. 1 Poiana Sat Poiana, CP 137365

Comuna Potlogi Școala Potlogi Sat Potlogi, str. C-tin Brâncoveanu nr. 64, CP 137370

Comuna Produlești Școala de Arte și Meserii Produlești Sat Produlești, Șos. Târgoviștei nr. 624, CP 137375

Comuna Pucheni Școala generală Pucheni Sat Pucheni, CP 137380

Comuna Raciu Școala Raciu Sat Raciu, Str. Principală nr. 109, CP 137267

Page 29: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

29

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Răscăeți Școala Răscăeți Sat Răscăeți, str. Mr. I. Vochin nr. 100, CP 137518

Comuna Răzvad Centrul de Copii Săraci Răzvad Sat Răzvad, Str. Principală nr. 185, CP 137395

Comuna Râu Alb Școala Râu Alb de Jos Sat Râu Alb de Jos, str. Ciobănești nr. 836, CP 137027

Comuna Runcu Școala generală nr. 1 Runcu Sat Runcu, Str. Principală nr. 94, CP 137400

Comuna Sălcioara Școala I—IV Podu Rizii Sat Podu Rizii, CP 137419

Comuna Slobozia Moară Școala generală Slobozia Moară Sat Slobozia Moară, Str. Primăriei nr. 37, CP 137420

Comuna Șelaru Școala I—VIII Șelaru Sat Șelaru nr. 164, CP 137425

Comuna Șotânga Școala generală „Profesor Ilie Popescu” Șotânga

Sat Șotânga, str. Constantin Brâncoveanu nr. 269,

CP 137430

Comuna Tărtășești Școala generală Tărtășești Sat Tărtășești, CP 137435

Comuna Tătărani Sala de festivități Tătărani Sat Tătărani, Str. Principală, CP 137440

Comuna Uliești Grădinița Uliești Sat Uliești, Str. Principală nr. 14, CP 137445

Comuna Ulmi Școala generală Ulmi Sat Ulmi, Str. Principală nr. 216, CP 137455

Comuna Valea Lungă Școala generală Valea Lungă-Cricov Sat Valea Lungă-Cricov nr. 168, CP 137468

Comuna Valea Mare Școala de Arte și Meserii Valea Mare Sat Valea Mare, CP 137485

Comuna Văcărești Grădinița Văcărești Sat Văcărești, Str. Principală, CP 137495

Comuna Văleni-Dâmbovița Școala „Iosif Gabrea” Văleni-Dâmbovița Sat Văleni-Dâmbovița, CP 137500

Comuna Vârfuri Grădinița Șuvița Sat Șuvița nr. 135, CP 137505

Comuna Vișina Liceul „Mihai Viteazul” Vișina Sat Vișina, str. Mihai Viteazul nr. 93, CP 137515

Comuna Vișinești Școala generală Vișinești Sat Vișinești, Str. Principală, CP 137520

Comuna Vlădeni Școala I—VIII Vlădeni Sat Vlădeni, Str. Principală nr. 719, CP 137187

Comuna Voinești Casa de Cultură „Rodica Bujor„ Voinești Sat Voinești, Str. Principală nr. 145, CP 137525

Comuna Vulcana-Băi Grădinița Vulcana-Băi Sat Vulcana-Băi, str. Vlad Țepeș nr. 2, CP 137535

Comuna Vulcana-Pandele Școala I—VIII Vulcana-Pandele Sat Vulcana-Pandele, Str. Bisericii nr. 1, CP 137540

ANEXA Nr. 17

JUDEȚUL DOLJ

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Craiova

Spitalul Clinic de Urgență Craiova Str. Tabaci nr. 1, CP 200642

Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Str. Filantropia nr. 1, CP 200143

Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Str. Calea București nr. 126, CP 200515

Spitalul Clinic de Urgență Militar „Dr. Ștefan Odobleja” Str. Caracal nr. 150, CP 200749

Spitalul Clinic C.F. Craiova Str. Știrbei Vodă nr. 6, CP 200374

Căminul Studențesc nr. 3 Agronomie Str. Libertății nr. 19, CP 200421

Caminul Studențesc nr. 7 Mecanică Str. Calea București nr. 107 B, CP 200478

Căminul Studențesc nr. 10 Electrotehnică Str. Tehnicii nr. 4, CP 200440

Căminul Studențesc nr. 11 Educație Fizică și Sport Str. Brestei nr. 146, CP 200207

Căminul Studențesc nr. 1—2 Medicină Bd. 1 Mai nr. 68, CP 200638

Serviciul Public de Asistență Medico-Socială Str. Tabaci nr. 3, CP 200642

Clădirea Administrativă a Regionalei C.F.R. Craiova Bd. Decebal nr. 5—7, CP 200646

Municipiul Băilești Clădire stație CFR Băilești Str. Victoriei nr. 1, CP 205100

Municipiul Calafat Școala Generală nr. 2 „Constantin Gerota” Str. Tudor Vladimirescu nr. 52, CP 205200

Orașul Bechet Căminul Cultural Bechet Str. Nicolae Titulescu nr. 25 bis, CP 207060

Orașul Dăbuleni Casa de Cultură a orașului Dăbuleni Str. Unirii nr. 16, CP 207220

Orașul Filiași Biblioteca Orășenească „Anton Pann” Bd. Racoțeanu nr. 157, CP 205303

Orașul Segarcea Grupul Școlar „Horia Vintilă” Str. Unirii nr. 33, CP 205400

Comuna Afumați Căminul Cultural Afumați Sat Afumați, CP 207005

Comuna Almăj Școala cu clasele I—VIII I.G.Pleșa Sat Almăj nr. 17, CP 207010

Comuna Amărăștii de Jos Căminul Cultural Amărăștii de Jos Comuna Amărăștii de Jos, CP 207020

Comuna Amărăștii de Sus Căminul Cultural Amărăștii de Sus, birou director Comuna Amărăștii de Sus, CP 207025

Comuna Apele Vii Căminul Cultural Apele Vii Comuna Apele Vii, CP 207030

Comuna Argetoaia Școala Generală Argetoaia Str. Constantin Argetoianu nr. 225, CP 207035

Comuna Bistreț Școala de Arte și Meserii Bistreț, etajul I Sat Bistreț, CP 207065

Page 30: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

30

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Bârca Grădiniță Str. Mihai Viteazu nr. 249, CP 207055

Comuna Botoșești-Paia Căminul Cultural, Sala Mică Str. Mihai Vărzaru, CP 207070

Comuna Brabova Școala Generală cu clasele V—VIII Brabova Sat Brabova, Str. Centrală nr. 126 bis, CP 207075

Comuna Braloștița Școala cu clasele I—VIII Braloștița Str. Stadionului nr. 6, CP 207085

Comuna Bratovoești Școala Generală Bratovoești cu clasele I—VIII Comuna Bratovoești, CP 207095

Comuna Brădești Școala Generală cu clasele I—VIII „Ioan Grecescu” Str. Mihai Viteazul nr. 56, CP 207105

Comuna Breasta Școala Generală Breasta Str. C.Argetoianu nr. 13, CP 207115

Comuna Bucovăț Școala Generală Bucovăț cu clasele I—VIII, Sala nr. 2 Sat Bucovăț, CP 207125

Comuna Bulzești Cămin Cultural Bulzești, foaier Sat Bulzești nr. 36, CP 207135

Comuna Calopăr Școala Generală Calopăr Comuna Calopăr, CP 207150

Comuna Caraula Grădinița de copii Str. Craiovei nr. 160, CP 207155

Comuna Carpen

Școala cu clasele I—IV Carpen Sat Carpen, CP 207160

Școala cu clasele I—IV Cleanov Sat Cleanov, CP 207161

Comuna Castranova Căminul Cultural Castranova Str. Stadionului nr. 1, CP 207165

Comuna Catane Școala Generală cu clasele I—VIII Catane Comuna Catane, CP 207431

Comuna Călărași Școala Generală cu clasele I—VIII nr. 1 Călărași Str. Principală, CP 207170

Comuna Cârcea Grădinița Cârcea Sat Cârcea, Str. Aeroportului nr. 45, CP 207206

Comuna Cârna Școala cu clasele I—VIII Cârna Comuna Cârna, CP 207306

Comuna Celaru S.A.M. Celaru Sat Celaru, Str. Principală nr. 130, CP 207175

Comuna Cerăt Școala Generală cu clasele I—IV Cerăt Comuna Cerăt, CP 207180

Comuna Cernătești Căminul Cultural Cernătești Sat Cernătești nr. 96, CP 207185

Comuna Cetate Căminul Cultural Cetate Comuna Cetate, CP 270190

Comuna Cioroiași Școala cu clasele I—VIII Cioroiași, Sala de curs Sat Cioroiași nr. 79, CP 207195

Comuna Ciupercenii Noi Școala Generală cu clasele I—VIII Ciupercenii Noi Str. Dunării nr. 8, CP 207200

Comuna Coșoveni Școala cu clasele I—VIII Str. Școlii nr. 6, CP 207205

Comuna Coțofenii din Dos Școala Generală cu clasele I—VIII Coțofenii din Dos Str. Nicu Iovipale nr. 172, CP 207210

Comuna Coțofenii din Față Școala Generală cu clasele I—VIII Coțofenii din Față Comuna Coțofenii din Față, CP 207013

Comuna Daneți Școala nr. 1 Daneți, local nou Sat Daneți, CP 207215

Comuna Desa Școala Generală Desa Comuna Desa, CP 207225

Comuna Dioști Școala cu clasele I—IV Radomir Sat Radomir, CP 207230

Comuna Dobrești Căminul Cultural Dobrești Comuna Dobrești, CP 207235

Comuna Dobrotești Sediul fostului Consiliu Local Str. Principală nr. 222, CP 207026

Comuna Drăgotești

Școala Veche Drăgotești Str. Tudor Vladimirescu nr. 1A, CP 207240

Școala Popâzălești Str. Nicolae Titulescu nr. 27, CP 207240

Școala Buzduc Str. Constantin Brâncoveanu nr. 80, CP 207240

Comuna Drănic Cămin Cultural Padea Sat Padea nr. 144, CP 207253

Comuna Fărcaș Grădinița Fărcaș Sat Fărcaș nr. 81, CP 207255

Comuna Galicea Mare Școala Generală cu clasele I—VIII Galicea Mare, localul nr. 1 Str. Craiovei nr. 1, CP 207270

Comuna Galiciuica Școala Generală cu clasele I—VIII Comuna Galiciuica, CP 207291

Comuna Gângiova Căminul Cultural Gângiova Comuna Gângiova, CP 207275

Comuna Ghercești Școala Ghercești Sat Ghercești, Str. Eroilor nr. 109, CP 207280

Comuna Ghidici Grădinița de copii Ghidici Str. Mihai Viteazul nr. 100, CP 207456

Comuna Ghindeni Căminul Cultural Ghindeni Comuna Ghindeni, CP 207366

Comuna Gighera Căminul Cultural Gighera Sat Gighera, Str. Principală nr. 184, CP 207285

Comuna Giubega Școala Veche Comuna Giubega nr. 466, CP 207290

Comuna Giurgița Școala cu clasele I—VIII Str. Calea Dunării nr. 156, CP 207295

Comuna Gogoșu Școala Generală Gogoșu Comuna Gogoșu, CP 207300

Comuna Goicea Școala „Tudor Segărceanu” Goicea Comuna Goicea, CP 207305

Comuna Goiești Școala cu clasele I—VIII Goiești Sat Goiești, CP 207310

Comuna Grecești Căminul Cultural Grecești Sat Grecești, Str. Școlii, CP 207330

Comuna Ișalnița Școala Ișalnița Str. Preot Grigore Țolescu nr. 22, CP 207340

Comuna Izvoare Grădinița Izvoare Comuna Izvoare, CP 207345

Comuna Întorsura „Școala de la Nuci” Comuna Întorsura, CP 207487

Comuna Leu Școala de Arte și Meserii „Nica Barbu Locusteanu” Str. Principală, CP 207350

Comuna Lipovu Cămin Cultural Comuna Lipovu nr. 211, CP 207355

Page 31: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

31

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Maglavit Școala cu clasele I—VIII Maglavit (nr. 1) Str. Calea Severinului nr. 75, CP 207360

Comuna Malu Mare

Grup Școlar Agricol Malu Mare Sat Malu Mare, CP 207365

Școala cu clasele I—IV Preajba Sat Preajba, CP 207367

Comuna Măceșu de Jos Căminul Cultural Măceșu de Jos

Sat Măceșu de Jos, str. Academician Ștefan

Berceanu nr. 16, CP 207370

Comuna Măceșu de Sus Școala cu clasele I—VIII Comuna Măceșu de Sus, CP 207375

Comuna Mârșani Școala Generală cu clasele I—VIII nr. 1 Mârșani Comuna Mârșani, CP 207380

Comuna Melinești Căminul Cultural Melinești Sat Melinești nr. 61, CP 207385

Comuna Mischii Școala Generală cu clasele I—VIII Mischii Str. Eroilor nr. 11, CP 207405

Comuna Moțăței Școala cu clasele I—VIII nr. 1 Moțăței Sat Moțăței, CP 207415

Comuna Murgași Structura Școlară Balota de Jos

Sat Balota de Jos, str. Florea Marinescu nr. 47,

CP 207421

Comuna Negoi Școala cu clasele I—VIII Negoi, Sat vechi Comuna Negoi, CP 207430

Comuna Orodel Școala cu clasele I—VIII Orodel Sat Orodel CP 207435

Comuna Ostroveni Biblioteca Comunală Sat Ostroveni nr. 590, CP 207440

Comuna Perișor Grădinița nr. 2 Comuna Perișor, CP 207445

Comuna Pielești Căminul Cultural nr. 1 Pielești Str. Gheorghiță Geolgău nr. 186, CP 207450

Comuna Piscu Vechi Școala Generală cu clasele I—VIII Piscu Vechi Str. Mihai Viteazu nr. 110, CP 207455

Comuna Plenița Grupul Școlar Industrial „C.N. Plopșor” Sat Plenița, str. Traian nr. 1, CP 207460

Comuna Pleșoi Școala cu clasele I—VIII Pleșoi Sat Pleșoi, CP 207481

Comuna Podari Școala Generală Podari clasele I—VIII Sat Podari, Str. Școlii nr. 1, CP 207465

Comuna Poiana Mare Căminul Cultural Poiana Mare Str. Independenței nr. 5, CP 207470

Comuna Predești S.A.M. Predești, corpul B Str. Lăcrămioarelor nr. 569, CP 207475

Comuna Radovan Școala Generală Str. Șoseaua Calafatului nr. 44, CP 207485

Comuna Rast Sediu Primărie Rastu-Nou Str. Via Mirițoiu nr. 82, CP 207490

Comuna Robănești Cămin Cultural

Sat Robăneștii de Jos, str. Traian Vuia nr. 50,

CP 207501

Comuna Rojiște Școala Generală cu clasele I—IV Tâmburești Sat Tâmburești, Str. Principală nr. 217, CP 207099

Comuna Sadova Școala cu clasele I—VIII Sadova, școala veche Comuna Sadova, CP 207505

Comuna Sălcuța Sala mică a Căminului Cultural Comuna Sălcuța, CP 207510

Comuna Scăești Școala Generală Scăești cu clasele I—VIII Sat Scăești, CP 207515

Comuna Seaca de Câmp Școala cu clasele I—VIII Seaca de Câmp, sala nr. 2 Comuna Seaca de Câmp nr. 80, CP 207520

Comuna Seaca de Pădure Școala Generală cu clasele I—VIII Seaca de Pădure Comuna Seaca de Pădure, CP 207525

Comuna Secu

Școala Generală Secu, atelier Comuna Secu, CP 207530

Școala Generală Smadovicioara Sat Smadovicioara, CP 207532

Comuna Siliștea Crucii Grădinița de copii, sala nr. 2 Comuna Siliștea Crucii, CP 207535

Comuna Sopot Școala Generală Beloț Sat Beloț, CP 207542

Comuna Șimnicu de Sus Școala Generală Leșile, clădirea cea nouă, sala de clasă Sat Leșile, CP 207561

Comuna Tâlpaș Căminul Cultural Tâlpaș Comuna Tâlpaș, CP 207266

Comuna Teasc

Școala cu clasele I—VIII Sat Secui Sat Secui, Str. Eroilor nr. 65, CP 207571

Școala cu clasele I—VIII Sat Teasc Sat Teasc, Str. Bechetului nr. 238, CP 207570

Comuna Terpezița Căminul Cultural Terpezița Sat Terpezița, CP 207575

Comuna Teslui Școala cu clasele I—VIII Comuna Teslui, CP 207580

Comuna Țuglui Școala Generală Țuglui, corp B Comuna Țuglui nr. 191, CP 207590

Comuna Unirea Școala din vale nr. 1 Comuna Unirea, CP 207595

Comuna Urzicuța Școala „Barbu Ionescu” Urzicuța Str. Calea Craiovei nr. 25, CP 207600

Comuna Valea Stanciului Școala cu clasele I—IV Valea Stanciului Str. Arhitect Cezar Lăzărescu nr. 33, CP 207605

Comuna Vârtop Școala cu clasele I—VIII Comuna Vârtop, CP 207610

Comuna Vela Căminul Cultural Str. Principală, CP 207625

Comuna Verbița Școala Generală Verbița cu clasele I—VIII Str. Școlii nr. 41, CP 207635

Comuna Vârvoru de Jos Școala cu clasele I—VIII Vârvoru de Jos Comuna Vârvoru de Jos, CP 207615

Page 32: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 18

JUDEȚUL GALAȚI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

32

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Galați

Stația C.F.R. Galați Str. Gării nr. 1, CP 800222

Cantina studențească Str. Domnească nr. 144, CP 800163

Municipiul Tecuci Autogara Tecuci Str. Transilvaniei nr. 7, CP 805300

Orașul Berești Autogara Berești Str. Trandafirilor nr. 2B, CP 805100

Orașul Târgu Bujor Grădinița nr. 2 Str. Grigore Hagiu nr. 13, CP 805200

Comuna Barcea Căminul Cultural Sat Barcea, CP 807005

Comuna Bălăbănești Căminul Cultural Sat Bălăbănești, Str. Culturii nr. 12, CP 807010

Comuna Bălășești Școala veche Comuna Bălășești, CP 807020

Comuna Băleni Școala Generală cu clasele I—VIII Comuna Băleni, CP 807025

Comuna Băneasa Grădinița de copii Sat Băneasa, CP 807030

Comuna Berești-Meria Centrul Transfrontalier de Instruire Profesională Sat Berești-Meria, Str. Principală nr. 10 A, CP 807035

Comuna Braniștea Grădinița de copii Sat Braniștea, CP 807050

Comuna Brăhășești Școala nr. 1 Sat Brăhășești, CP 807055

Comuna Buciumeni Școala de Arte și Meserii Sat Buciumeni, CP 807060

Comuna Cavadinești Cămin Cultural Comuna Cavadinești, CP 807065

Comuna Cerțești Școala Generală „George Ivașcu” Comuna Cerțești, CP 807070

Comuna Corni Școala Generală „Teodor și Sevastița Patrichi” Sat Corni, Str. Principală nr. 191, CP 807075

Comuna Corod Școala nr. 2 Satul Corod, CP 807080

Comuna Cosmești Căminul Cultural, sala de ședințe Sat Cosmești, CP 807085

Comuna Costache Negri Căminul Cultural, Biblioteca Comunală Str. Principală nr. 535, CP 807095

Comuna Cuca Căminul Cultural, sala de festivități Comuna Cuca, CP 807100

Comuna Cudalbi Școala gimnazială nr. 1, corp A Comuna Cudalbi, DJ 251, CP 807105

Comuna Cuza Vodă Căminul Cultural Sat Cuza Vodă, Str. Principală, CP 807271

Comuna Drăgănești Școala Generală Comuna Drăgănești, CP 807110

Comuna Drăgușeni Școala cu clasele I—IV Sat Drăgușeni, CP 807115

Comuna Fârțănești Dispensarul medical uman Sat Fârțănești, Str. Principală nr. 912, CP 807125

Comuna Foltești Căminul Cultural Comuna Foltești, CP 807130

Comuna Frumușița Școala gimnazială Petru Rareș Sat Frumușița, CP 807135

Comuna Fundeni Școala gimnazială Hanu Conachi Sat Hanu Conachi, CP 807140

Comuna Ghidigeni Grădinița de copii, sala 2 Sat Ghidigeni, Str. Principală, CP 807145

Comuna Gohor Școala gimnazială cu clasele I—VIII Satul Gohor, CP 807155

Comuna Grivița Școala veche — „sala Vagon” Comuna Grivița, str. Deal R., CP 807160

Comuna Independența Școala Generală nr. 1 Str. Tudor Vladimirescu nr. 79, CP 807165

Comuna Ivești Școala „Hortensia Papadat Bengescu” Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 420, CP 807170

Comuna Jorăști Școala cu clasele I—VIII Comuna Jorăști, CP 807175

Comuna Liești Școala gimnazială nr. 3 Comuna Liești nr. 2088, CP 807180

Comuna Matca Școala nr. 1 Suseni Comuna Matca, CP 807185

Comuna Măstăcani Școala Generală nr. 1 „Dumitru Gunea” Sat Chiraftei, CP 807191

Comuna Movileni Grădinița nr. 1 Comuna Movileni, CP 807195

Comuna Munteni Școala gimnazială nr. 1 Str. Eroilor nr. 3, CP 807200

Comuna Nămoloasa Școala gimnazială nr. 2 Sat Nămoloasa, CP 807212

Comuna Negrilești Școala Generală

Sat Slobozia Blăneasa, str. Alexandru cel Bun

nr. 34, CP 807202

Comuna Nicorești Căminul Cultural Sat Nicorești, CP 807215

Comuna Oancea Școala gimnazială Str. Națională nr. 124, CP 807235

Comuna Pechea Școala gimnazială nr. 2 Str. Galați nr. 179, CP 807240

Comuna Piscu Grădinița de copii nr. 1 Sat Piscu, CP 807245

Comuna Poiana Școala Generală Comuna Poiana, CP 807226

Comuna Priponești Școala Generală Comuna Priponești, CP 807250

Comuna Rădești Căminul Cultural Sat Rădești, Str. Principală nr. 39, CP 807014

Comuna Rediu Școala de Arte și Meserii Sat Rediu, CP 807255

Comuna Schela Grădinița de copii Str. Principală, CP 807265

Page 33: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

33

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Scânteiești Căminul Cultural Sat Fântânele, CP 807261

Comuna Slobozia Conachi Centrul de Formare Profesională, sala mică Comuna Slobozia Conachi, CP 807270

Comuna Smârdan Școala Generală Sat Smârdan, CP 807275

Comuna Smulți Grădinița de copii Comuna Smulți, CP 807280

Comuna Suceveni Școala Generală cu clasele I—IV Sat Suceveni, CP 807285

Comuna Suhurlui Școala Generală Comuna Suhurlui, CP 807257

Comuna Șendreni Școala gimnazială Sat Șendreni nr. 710, CP 807290

Comuna Tudor Vladimirescu Grup Școlar Comuna Tudor Vladimirescu, CP 807295

Comuna Tulucești Școala Generală Satul Tulucești, CP 807300

Comuna Țepu Școala gimnazială nr. 1 Tudor Pamfile Comuna Țepu, CP 807305

Comuna Umbrărești Căminul Cultural Sat Umbrărești, CP 807310

Comuna Valea Mărului Școala gimnazială Comuna Valea Mărului, CP 807320

Comuna Vânători Căminul Cultural Sat Vânători, Str. Eroilor nr. 38, CP 807325

Comuna Vârlezi Școala Generală, sala 4 Comuna Vârlezi, CP 807330

Comuna Vlădești Școala Generală Comuna Vlădești, CP 807335

ANEXA Nr. 19

JUDEȚUL GIURGIU

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Giurgiu Stația CFR Giurgiu oraș, Incintă Punct trecere frontieră Intr. Gării nr. 1, DN 5, km 63, CP 080449

Orașul Bolintin-Vale Grupul Școlar Dimitrie Bolintineanu Str. Republicii nr. 2L, CP 085100

Orașul Mihăilești Grupul Școlar Mihăilești Calea București nr. 168, CP 085200

Comuna Adunații-Copăceni Școala Generală cu clasele I—VIII nr. 1 Sat Adunații-Copăceni, CP 087005

Comuna Băneasa Căminul Cultural Băneasa Comuna Băneasa, CP 087010

Comuna Bolintin-Deal Școala Generală nr. 1 Bolintin Deal Bd. Muncii nr. 9, CP 087015

Comuna Bucșani S.A.M. Bucșani Sat Bucșani, CP 087020

Comuna Bulbucata Căminul Cultural Bulbucata Sat Bulbucata, CP 087030

Comuna Buturugeni Școala cu clasele I—VIII Buturugeni Sat Buturugeni, CP 087035

Comuna Călugăreni Școala Generală cu clasele I—VIII Călugăreni

Sat Călugăreni, str. București-Giurgiu nr. 218,

CP 087040

Comuna Clejani Biblioteca comunală Sat Clejani, CP 087045

Comuna Colibași Școala nr. 1 Colibași Comuna Colibași, CP 087050

Comuna Comana Școala cu clasele I—VIII Comana

Sat Comana, str. Șerban Cantacuzino nr. 361,

CP 087055

Comuna Cosoba Dispensarul Medical Cosoba Str. Principală nr. 295, CP 087152

Comuna Crevedia Mare Școala cu clasele I—VIII Crevedia Mare Sat Crevedia Mare, CP 087060

Comuna Daia Școala Plopșoru Sat Plopșoru, CP 087071

Comuna Florești-Stoenești Școala Generală Stoenești Sat Stoenești, CP 087078

Comuna Frătești Școala Generală Remuș Sat Remuș, CP 087082

Comuna Găiseni Școala Generală Găiseni Sat Găiseni, CP 087085

Comuna Găujani Școala cu clasele I—VIII Găujani Sat Găujani, CP 087090

Comuna Ghimpați Căminul Cultural Ghimpați, Sala mică Str. București—Alexandria, CP 087095

Comuna Gogoșari Căminul Cultural Gogoșari Sat Gogoșari, CP 087100

Comuna Gostinari Școala Generală Gostinari Sat Gostinari, CP 087105

Comuna Gostinu Grădinița Gostinu Comuna Gostinu, CP 087110

Comuna Grădinari Școala Grădinari Sat Grădinari, CP 087115

Comuna Greaca Grădinița Greaca Comuna Greaca, CP 087120

Comuna Herăști Sala P.A.P.I. Sat Herăști, Str. Principală nr. 3, CP 087126

Comuna Hotarele Grup Școlar Udriște Năsturel Sat Hotarele, CP 087125

Comuna Iepurești Căminul Cultural Iepurești Sat Iepurești, CP 087130

Comuna Isvoarele Școala Generală cu clasele I—VIII Isvoarele Sat Isvoarele, Str. Principală, CP 087127

Comuna Izvoarele Școala cu clasele I—VIII Izvoarele Sat Izvoarele, CP 087140

Page 34: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

34

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Joița Școala cu clasele I—VIII Joița Sat Joița, Str. Școlii, CP 087150

Comuna Letca Nouă Căminul Cultural Letca Nouă Sat Letca Nouă, Str. Căminului, CP 087155

Comuna Malu Grădinița Malu Comuna Malu, CP 087261

Comuna Mârșa Grădinița care aparține școlii cu clasele I—VIII, Comuna Mârșa Comuna Mârșa nr. 166, CP 087160

Comuna Mihai Bravu Școala cu clasele I—IV Mihai Bravu Șoseaua Principală nr. 74, CP 087165

Comuna Ogrezeni Școala cu clasele I—VIII Nr. 1 Ogrezeni Comuna Ogrezeni, CP 087170

Comuna Oinacu Căminul Cultural Oinacu Sat Oinacu, CP 087175

Comuna Prundu Căminul Cultural Sat Prundu, CP 087180

Comuna Putineiu Școala Generală Hodivoaia Sat Hodivoaia, CP 087186

Comuna Răsuceni Școala Generală cu etaj cu clasele V—VIII „Constantin Stăncescu” Sat Răsuceni, CP 087190

Comuna Roata de Jos Școala Generală cu clasele I—VIII Roata de Jos Sat Roata de Jos, Str. Republicii nr. 6, CP 087195

Comuna Săbăreni Școala cu clasele I—VIII Săbăreni Ulița Școlii nr. 724, CP 087153

Comuna Schitu Școala Generală, Sala nr. 2, Sat Schitu Sat Schitu, CP 087200

Comuna Singureni Școala cu clasele I—VIII Singureni Sat Singureni, CP 087205

Comuna Slobozia Grădinița de copii, Sala nr. 2 Comuna Slobozia, CP 087210

Comuna Stănești Școala cu clasele I—VIII Stănești Sat Stănești, CP 087215

Comuna Stoenești Școala cu clasele I—VIII Stoenești Comuna Stoenești, CP 087220

Comuna Toporu Școala cu clasele I—VIII Toporu Comuna Toporu, CP 087225

Comuna Ulmi Școala Generală cu clasele I—IV Ulmi Sat Ulmi, CP 087230

Comuna Valea Dragului Școala Ciocoveni Comuna Valea Dragului, CP 087240

Comuna Vânătorii Mici Școala cu clasele I—VIII Vânătorii Mici Sat Vânătorii Mici, CP 087253

Comuna Vărăști Căminul Cultural Vărăști Sat Vărăști, Șoseaua Principală, CP 087245

Comuna Vedea Grădinița nr. 2 Vedea Str. Arsache nr. 255, CP 087260

ANEXA Nr. 20

JUDEȚUL GORJ

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Târgu Jiu

Stația C.F.R. Târgu Jiu Bd. Republicii nr. 27A, CP 210152

Complexul Studențesc Debarcader Târgu Jiu Str. Tineretului nr. 4

Spitalul Județean Târgu Jiu Str. Progresului nr. 18, CP 210218

Municipiul Motru Halta C.F.R. Motru Str. Motrului nr. 1, CP 215200

Orașul Bumbești-Jiu Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu Str. Sănătății nr. 1, CP 215100

Orașul Novaci Casa de Cultură Novaci Str. Parângului, CP 215300

Orașul Rovinari Spitalul Sfântul Ștefan Str. Jiului nr. 2, CP 215400

Orașul Tismana Școala cu clasele I—IV Tismana Centru Orașul Tismana, CP 217495

Orașul Târgu Cărbunești Școala Generală „George Uscătescu” Târgu Cărbunești Str. Trandafirilor nr. 136, CP 215500

Orașul Turceni Școala Primară Murgești Sat Murgești, CP 217523

Orașul Țicleni Grupul Școlar Industrial de Petrol Țicleni, cabinetul de matematică Str. Stadionului nr. 1, CP 215600

Comuna Albeni Căminul Cultural Albeni Sat Albeni, CP 217005

Comuna Alimpești Grădinița Alimpești Sat Alimpești, CP 217015

Comuna Aninoasa Școala Gimnazială Sterpoaia Sat Sterpoaia, CP 217024

Comuna Arcani Școala Generală Arcani Sat Arcani, CP 217025

Comuna Baia de Fier Școala Generală nr. 1 Baia de Fier Sat Baia de Fier nr. 476, CP 217030

Comuna Bălănești Căminul Cultural Voiteștii din Vale Sat Voiteștii din Vale, CP 217035

Comuna Bălești Școala cu clasele I—IV Bălești Sat Bălești, Linia Seci, CP 217045

Comuna Bărbătești Școala Generală cu clasele I—VIII Bărbătești Sat Bărbătești, CP 217055

Comuna Bâlteni Școala Primară „Dincă Schileru” Bâlteni Sat Bâlteni, CP 217060

Comuna Bengești-Ciocadia Bloc specialiști Sat Bengești, CP 217067

Comuna Berlești Primăria Berlești, Sala de ședințe Sat Pârâu Viu, CP 217074

Comuna Bolboși Școala cu clasele I—IV Bolboși Sat Bolboși, CP 217080

Comuna Borăscu Școala Primară cu clasele I—IV Borăscu Sat Borăscu, CP 217090

Comuna Brănești Școala Generală Capu-Dealului Sat Capu-Dealului, CP 217103

Comuna Bumbești-Pițic Căminul Cultural Bumbești-Pițic, Sala nr. 2 Sat Bumbești-Pițic, CP 217110

Page 35: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

35

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Bustuchin Grupul Școlar Industrial Bustuchin Sat Bustuchin nr. 186, CP 217115

Comuna Căpreni Școala Generală Căpreni Sat Căpreni nr. 1, CP 217125

Comuna Cătunele Primăria Cătunele Sat Valea Perilor, CP 217141

Comuna Câlnic Școala Generală cu clasele I—VIII Câlnic Sat Câlnic nr. 47, CP 217145

Comuna Ciuperceni Căminul Cultural Ciuperceni (fosta Primărie) Sat Ciuperceni, CP 217155

Comuna Crasna Căminul Cultural Buzești Sat Buzești, CP 217168

Comuna Crușeț Școala Primară Crușeț Sat Crușeț, CP 217175

Comuna Dănciulești Școala Generală Dănciulești Sat Dănciulești, CP 217190

Comuna Dănești Primăria Dănești Sat Dănești, CP 217200

Comuna Drăgotești Școala cu clasele I—VIII „Ion Vâlceanu” Drăgotești Sat Drăgotești, CP 217220

Comuna Drăguțești Școala Generală Drăguțești Sat Drăguțești, CP 217225

Comuna Fărcășești Primăria Fărcășești, Sala de ședințe Sat Fărcășești, CP 217235

Comuna Glogova Primăria Glogova Sat Glogova, CP 217245

Comuna Godinești Școala Generală Câlcești, Sală grădiniță Sat Câlcești nr. 206, CP 217252

Comuna Hurezani Biblioteca Publică Hurezani Sat Hurezani, CP 217260

Comuna Ionești Școala Generală Ionești Sat Ionești, CP 217265

Comuna Jupânești Școala Generală cu clasele I—VIII Jupânești Sat Jupânești, CP 217270

Comuna Lelești Sediul vechi al Primăriei Lelești Sat Lelești, CP 217275

Comuna Licurici Școala Coordonatoare Negreni Sat Negreni, CP 217282

Comuna Logrești Școala Generală Ramificație Măru Sat Măru, CP 217289

Comuna Mătăsari Colegiul Tehnic Mătăsari, Sala de sport Sat Mătăsari, Str. Principală, CP 217295

Comuna Mușetești Școala Generală Mușetești, Grădinița Sat Mușetești, CP 217300

Comuna Negomir Școala Primară Ursoaia Sat Ursoaia, CP 217319

Comuna Padeș Grădinița Călugăreni Sat Călugăreni, CP 217327

Comuna Peștișani Grupul Școlar „Constantin Brâncuși” Peștișani Sat Peștișani, CP 217335

Comuna Plopșoru Școala Generală Plopșoru, Sala nr. 1 Sat Plopșoru, CP 217345

Comuna Polovragi Primăria Polovragi Sat Polovragi nr. 301, CP 217365

Comuna Prigoria Școala Generală Prigoria Sat Prigoria, CP 217370

Comuna Roșia de Amaradia

Căminul Cultural Roșia de Amaradia, Anexa unde funcționează

Grădinița nr. 1

Sat Roșia de Amaradia, CP 218380

Comuna Runcu

Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” Comuna Runcu, CP 217396

Primăria Runcu Sat Runcu, CP 217395

Comuna Samarinești Școala Generală cu clasele V—VIII Samarinești Sat Samarinești, CP 217400

Comuna Săcelu Primăria Săcelu, sediul nou Sat Săcelu, CP 217410

Comuna Săulești Școala Primară Săulești Sat Săulești, CP 217415

Comuna Schela Școala Generală cu clasele I—VIII Sâmbotin Sat Sâmbotin, CP 217424

Comuna Scoarța Primăria Scoarța, birou secretar Sat Scoarța, CP 217425

Comuna Slivilești Școala cu clasele I—IV Slivilești Sat Slivilești, CP 217445

Comuna Stănești Școala Generală Stănești Sat Stănești, CP 217455

Comuna Stejari Școala Generală nr. 1 Stejari Sat Stejari nr. 369, CP 217470

Comuna Stoina Grupul Școlar Industrial Stoina Sat Stoina, CP 217480

Comuna Telești Primăria Telești, biroul contabilitate Sat Telești, CP 217490

Comuna Turburea Școala Generală Poiana Sat Poiana, CP 217515

Comuna Turcinești Școala Generală „Grigore Geamănu” Turcinești Sat Turcinești nr. 323, CP 217533

Comuna Țânțăreni Școala Generală Țânțăreni Sat Țânțăreni, CP 217535

Comuna Urdari Școala Generală nr. 1 Urdari, Sala de curs limba română Sat Urdari, CP 217540

Comuna Văgiulești Școala Primară cu clasele I—IV Murgilești Sat Murgilești, CP 217548

Comuna Vladimir Școala Generală Blândulești, sat Andreești Sat Andreești, CP 217551

Page 36: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 21

JUDEȚUL HARGHITA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

36

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Miercurea-Ciuc Gara CFR Miercurea-Ciuc Str. Brașovului nr. 1, CP 530141

Municipiul Gheorgheni

Gara CFR Gheorgheni Str. Gării nr. 18, CP 535500

Spitalul Municipal Gheorgheni Bd. Lacu Roșu nr. 16, CP 535500

Sediul Administrației Lacu Roșu

Stațiunea Lacu Roșu, bl. cu 20 apartamente/parter,

CP 535500

Municipiul Odorheiu Secuiesc Autogara Odorheiu Secuiesc Str. Târgului nr. 10, CP 535600

Municipiul Toplița Gara Municipiului Toplița Str. Gării nr. 13, CP 535700

Orașul Băile Tușnad Biblioteca orășenească Băile Tușnad Str. Oltului nr. 114, CP 535100

Orașul Bălan Clubul „MINERUL” Bălan Str. 1 Decembrie nr. 21/A, CP 535200

Orașul Borsec Grup Școlar „ZIMETHOUSEN” Borsec Str. Mihai Eminescu nr. 1, CP 535300

Orașul Cristuru Secuiesc Primăria Orașului Cristuru Secuiesc Str. Libertății nr. 27, CP 535400

Orașul Vlăhița Casa de Cultură Vlăhița Str. Republicii nr. 24, CP 535800

Comuna Atid Căminul Cultural Atid Comuna Atid nr. 469, CP 537005

Comuna Avrămești Primăria Comunei Avrămești Str. Principală nr. 126, CP 537010

Comuna Bilbor Căminul Cultural Bilbor Comuna Bilbor nr. 120/B, CP 537020

Comuna Brădești Școala Generală nr. 1 Brădești Comuna Brădești nr. 264, CP 537025

Comuna Căpâlnița Căminul Cultural Căpâlnița Comuna Căpâlnița nr. 525, CP 537030

Comuna Cârța Primăria Comunei Cârța Str. Principală nr. 159, CP 537035

Comuna Ciceu Primăria Comunei Ciceu Comuna Ciceu nr. 651, CP 537297

Comuna Ciucsângeorgiu Primăria Comunei Ciucsângeorgiu Str. Principală nr. 130, CP 537040

Comuna Ciuman Primăria Comunei Ciuman Comuna Ciuman nr. 208, CP 537050

Comuna Corbu Căminul Cultural Corbu Comuna Corbu nr. 344, CP 537055

Comuna Corund Școala Generală Corund Comuna Corund nr. 570, CP 537060

Comuna Cozmeni Primăria Comunei Cozmeni Comuna Cozmeni nr. 200, CP 537065

Comuna Dănești Căminul Cultural Dănești Str. Principală nr. 32, CP 537070

Comuna Dârjiu Căminul Cultural Dârjiu Comuna Dârjiu nr. 184, CP 537075

Comuna Dealu Primăria Comunei Dealu Comuna Dealu nr. 601, CP 537080

Comuna Ditrău Școala Generală nr. 5 „Siklodi Lorinc” Ditrău Str. Libertății nr. 4, CP 537090

Comuna Feliceni Școala Generală „Fulop Aron” Feliceni Str. Principală nr. 9, CP 537095

Comuna Frumoasa Căminul Cultural Frumoasa Str. Bisericii nr. 212, CP 537115

Comuna Gălăuțaș Primăria Comunei Gălăuțaș Comuna Gălăuțaș nr. 1, CP 537120

Comuna Joseni Primăria Comunei Joseni Comuna Joseni nr. 666, CP 537130

Comuna Lăzarea Primăria Comunei Lăzarea Comuna Lăzarea nr. 702, CP 537135

Comuna Leliceni Sala de Sport Misentea Sat Misentea nr. 168/A, CP 537269

Comuna Lueta Căminul Cultural Lueta Comuna Lueta nr. 963, CP 537140

Comuna Lunca de Jos Primăria Comunei Lunca de Jos Comuna Lunca de Jos nr. 647, CP 537145

Comuna Lunca de Sus Primăria Comunei Lunca de Sus Comuna Lunca de Sus nr. 537, CP 537155

Comuna Lupeni Școala Generală „Tamasi Aron” Lupeni Str. Principală nr. 579, CP 537165

Comuna Mădăraș Școala Generală „Kiss Ferencz” Mădăraș Comuna Mădăraș nr. 45, CP 537071

Comuna Mărtiniș Clubul Tineretului Mărtiniș Comuna Mărtiniș nr. 81, CP 537175

Comuna Merești Primăria Comunei Merești Comuna Merești nr. 144, CP 537195

Comuna Mihăileni Școala Generală „Arany Janos” Mihăileni Comuna Mihăileni nr. 174, CP 537200

Comuna Mugeni Clubul din Căminul Cultural Mugeni Comuna Mugeni nr. 308/A, CP 537205

Comuna Ocland Primăria Comunei Ocland Comuna Ocland nr. 174, CP 537225

Comuna Păuleni-Ciuc Cămin Cultural Păuleni-Ciuc Comuna Păuleni-Ciuc nr. 65, CP 537230

Comuna Plăieșii de Jos Casa de Cultură Plăieșii de Jos Comuna Plăieșii de Jos nr. 105, CP 537235

Comuna Porumbeni Primăria Comunei Porumbeni

Sat Porumbenii Mari, Str. Principală nr. 244/A,

CP 537214

Comuna Praid Biroul Asociației „Microregiunea Sovidek” Comuna Praid, bl. 141, ap. 3, CP 537240

Comuna Racu Casa de Cultură Racu Comuna Racu nr. 232, CP 537298

Comuna Remetea Casa Comunală Remetea P-ța Csereș Tibor nr. 8, CP 537250

Comuna Satu Mare Căminul Cultural Satu Mare Comuna Satu Mare nr. 450, CP 537026

Page 37: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

37

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Săcel Școala Generală Săcel Str. Principală nr. 71, CP 537255

Comuna Sărmaș Școala Generală „Sfântu Andrei” Sărmaș Str. Principală nr. 598, CP 537260

Comuna Sâncrăieni Școala Generală „Vitos Mozes” Sâncrăieni Comuna Sâncrăieni nr. 604, CP 537265

Comuna Sândominic Primăria Comunei Sândominic Str. Principală nr. 507, CP 537275

Comuna Sânmartin Primăria Comunei Sânmartin Comuna Sânmartin nr. 40, CP 537280

Comuna Sânsimion Căminul Cultural Sânsimion Comuna Sânsimion nr. 110, CP 537285

Comuna Sântimbru Școala Generală „Arany Janos” Sântimbru Comuna Sântimbru nr. 539, CP 537271

Comuna Secuieni Primăria Comunei Secuieni Comuna Secuieni nr. 224, CP 537290

Comuna Siculeni Gara CFR din Siculeni Comuna Siculeni nr. 7, CP 537295

Comuna Subcetare Clubul Căminului Cultural Subcetare Str. Protopop Vasile Urzică nr. 1, CP 537300

Comuna Suseni Primăria Comunei Suseni Comuna Suseni nr. 212, CP 537305

Comuna Șimonești Primăria Comunei Șimonești Str. Morii nr. 249, CP 537310

Comuna Tomești Sala de Sport Tomești Comuna Tomești, CP 537037

Comuna Tulgheș Căminul Cultural Tulgheș Comuna Tulgheș nr. 418, CP 537330

Comuna Tușnad Primăria Comunei Tușnad Comuna Tușnad nr. 176, CP 537335

Comuna Ulieș Căminul Cultural Ulieș Str. Principală nr. 53, CP 537340

Comuna Vărșag Primăria Comunei Vărșag Comuna Vărșag nr. 351, CP 537350

Comuna Voșlăbeni Districtul CFR Izvorul Mureșului Sat Izvorul Mureșului nr. 124, CP 537356

Comuna Zetea Primăria Comunei Zetea Comuna Zetea nr. 272, CP 537360

ANEXA Nr. 22

JUDEȚUL HUNEDOARA

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Deva Autogara Deva Piața Gării, CP 330058

Municipiul Brad Casa Căsătoriilor Str. Republicii nr. 18, CP 335200

Municipiul Hunedoara

Facultatea de Inginerie din Hunedoara Str. Revoluției nr. 5, CP 331128

Autogara Hunedoara Bd. Republicii nr. 11A, CP 331049

Municipiul Lupeni Școala generală nr. 1 Lupeni Str. T. Vladimirescu nr. 3, CP 335600

Municipiul Orăștie Autogara Orăștie Str. Grădiștei nr. 2, CP 335700

Municipiul Petroșani

Școala Sportivă Str. 1 Decembrie 1918 nr. 79, CP 332012

Căminul Studențesc nr. 1 Str. Universității nr. 20, CP 332006

Municipiul Vulcan Grup Școlar „Mihai Viteazu” Str. Nicolae Titulescu nr. 43 Vulcan, CP 336200

Orașul Aninoasa Școala Generală Iscroni Str. Cătănești nr. 50, CP 335100

Orașul Călan Primăria Orașului Călan Str. Gării nr. 1, CP 335300

Orașul Geoagiu

Școala Generală Geoagiu Băi, sala de clasa nr. 1 Str. Școlii nr. 1, CP 335400

Sediu contabilitate, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu Str. Sanatoriului nr. 8, CP 335400

Orașul Hațeg Autogara Hațeg Str. Progresului nr. 84, CP 335500

Orașul Petrila Clubul Petrila, Casa de Cultură Ladislau Schmidt Str. Republicii nr. 51, CP 335800

Orașul Simeria Incinta Gării CFR Simeria, Casa Specială nr. 12 Str. Victoriei nr. 11, CP 335900

Orașul Uricani Casa de Cultura Uricani, sala Biblioteca Str. Republicii nr. 1, CP 336100

Comuna Baia de Criș Școala Generală Baia de Criș, sala de sport Sat Baia de Criș, CP 337005

Comuna Balșa Școala Generală Balșa Sat Balșa, CP 337015

Comuna Baru Școala Generală cu clasele I—VIII Petros, corp clădire nouă

Sat Petros, str. Prof. Dr. Șt. Gârbea nr. 163,

CP 337035

Comuna Băcia Școala primară, sala 1 Sat Tâmpa nr. 28, CP 337042

Comuna Băița Școala Generală Băița, clasele V—VIII Sat Băița, Str. Principală, CP 337045

Comuna Bănița Căminul Cultural, sala mică Sat Bănița, Str. Gării nr. 201, CP 337065

Comuna Bătrâna Primăria Comunei Bătrâna Sat Bătrâna, CP 337070

Comuna Beriu Căminul Cultural Beriu, sala nr. 2 Sat Beriu, Str. Câmpului nr. 131, CP 337075

Comuna Blăjeni Căminul Cultural Blăjeni, sala nr. 2 Sat Blăjeni nr. 65, CP 337085

Comuna Boșorod Căminul Cultural Boșorod, sala mică, fosta bibliotecă Sat Boșorod nr. 59, CP 337095

Comuna Brănișca Cămin Cultural Brănișca, sala anexă sediu Cămin Sat Brănișca, Str. Principală nr. 65, CP 337105

Comuna Bretea Română Cămin Cultural, Sat Bretea Română Sat Bretea Română, Str. Principală nr. 73, CP 337115

Comuna Buceș Sediul Căminului Cultural Buceș Sat Buceș nr. 60, CP 337135

Page 38: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

38

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Bucureșci Căminul Cultural din Satul Bucureșci Sat Bucureșci nr. 169, CP 337145

Comuna Bulzeștii de Sus Școala primară clasele I—IV Bulzeștii de Sus Sat Bulzeștii de Sus, Str. Principală nr. 32, CP 337150

Comuna Bunila Dispensarul medical uman Satul Bunila nr. 6, CP 337160

Comuna Burjuc Școala primară Burjuc Sat Burjuc nr. 91, CP 337165

Comuna Cerbăl Școala primară Cerbăl Sat Cerbăl, CP 337180

Comuna Certeju de Sus

Școala Generală din localitatea Certeju de Sus, corp clădire

clasele I—IV

Sat Certeju de Sus, Str. Făeragului nr. 226,

CP 337190

Comuna Cârjiți Școala Generală cu clasele I—IV, sală de clasă Sat Cârjiți nr. 1, CP 337175

Comuna Crișcior Școala Generală Crișcior Sat Crișcior, Str. Luncii nr. 8, CP 337200

Comuna Densuș Căminul Cultural Densuș Sat Densuș nr. 31, CP 337205

Comuna Dobra Școala Generală Dobra Sat Dobra, Str. Lugojului nr. 28, CP 337215

Comuna General Berthelot Școala primară General Berthelot Sat General Berthelot nr. 33, CP 337235

Comuna Ghelari Sala de clasă — Centru de zi — Ghelari Sat Ghelari, str. Rusca nr. 50, CP 337240

Comuna Gurasada Sediul Școlii Generale cu clasele I—IV Câpuri-Surduc Sat Câmpuri-Surduc nr. 122, DN 7, CP 337251

Comuna Hărău Căminul Cultural Hărău Sat Hărău, CP 337265

Comuna Ilia Căminul Cultural din sat Ilia Sat Ilia, Str. Libertății nr. 16, CP 337270

Comuna Lăpugiu de Jos Primăria Lăpugiu de Jos Sat Lăpugiu de Jos, CP 337280

Comuna Lelese Căminul Cultural Lelese Sat Lelese nr. 72, CP 337295

Comuna Lunca Cernii de Jos Școala Generală clasele I—VIII, Lunca Cernii de Jos Sat Lunca Cernii de Jos nr. 19, CP 337300

Comuna Luncoiu de Jos Școala Generală Luncoiu de Jos, sala de clasă Sat Luncoiu de Jos nr. 123 A, CP 337310

Comuna Mărtinești Școala primară clasele I—IV Mărtinești, sala nr. 1 Sat Mărtinești, CP 337315

Comuna Orăștioara de Sus Școala primară Ludeștii de Jos Sat Ludeștii de Jos nr. 6, CP 337331

Comuna Peștișu Mic Dispensarul uman Peștișu Mic Sat Peștișu Mic nr. 64 B, CP 337335

Comuna Pui Căminul Cultural din Satul Pui Sat Pui, Str. Republicii nr. 65, CP 337345

Comuna Rapoltu Mare Școala Generală Rapoltu Mare Sat Rapoltu Mare nr. 45, CP 337365

Comuna Răchitova Școala Generală Răchitova Sat Răchitova nr. 22, CP 337370

Comuna Ribița Școala Generală cu clasele I—VII „Preot Iosif Comșa Ribița” Sat Ribița nr. 40, CP 337400

Comuna Râu de Mori Școala Generală I—VIII Râu de Mori Sat Râu de Mori, Str. Principală nr. 26, CP 337380

Comuna Romos Școala Generală Romos, clasele I—IV Sat Romos nr. 317, CP 337410

Comuna Sarmizegetusa Școala clasele I—VIII Sarmizegetusa

Sat Sarmizegetusa, Str. Principală nr. 1,

CP 337415

Comuna Sălașu de Sus Școala Generală clasele I—IV Ohaba de sub Piatră Sat Ohaba de sub Piatră nr. 108b, CP 337424

Comuna Sântămăria-Orlea Căminul Cultural Sântămăria-Orlea, sala de ședințe a Consiliului local Sat Sântămăria-Orlea nr. 128, CP 337440

Comuna Șoimuș Cămin Cultural Șoimuș, sediul Casei Căsătoriilor Sat Șoimuș nr. 310A, CP 337450

Comuna Teliucu Inferior Școala Generală I—IV Teliucu Inferior Sat Teliucu Inferior, Str. Minei nr. 1, CP 337465

Comuna Tomești Căminul Cultural Tomești Sat Tomești, Str. Principală nr. 52, CP 337470

Comuna Toplița Căminul Cultural din Satul Toplița Sat Toplița, Str. Principală nr. 52, CP 337480

Comuna Totești Școala clasele I—IV Totești Sat Totești, Str. Principală nr. 54, CP 337490

Comuna Turdaș Căminul Cultural Turdaș Sat Turdaș nr. 44, CP 337495

Comuna Vața de Jos Căminul Cultural Vața de Jos Sat Vața de Jos, str. Piața Moților, CP 337500

Comuna Vălișoara Clădire administrativă Vălișoara Sat Vălișoara nr. 23, CP 337520

Comuna Vețel Foaierul Căminului cultural din Vețel Sat Vețel, str. Mihai Eminescu nr. 20B, CP 337525

Comuna Vorța Școala Generală clasele I—VII Visca Sat Visca, CP 337547

Comuna Zam Căminul Cultural Zam, sala mare Sat Zam nr. 149, CP 337550

ANEXA Nr. 23

JUDEȚUL IALOMIȚA

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Slobozia Sediul Gării CFR Slobozia Veche, sala de așteptare cls. I Piața Gării nr. 1, CP 920041

Municipiul Fetești Sediul Gării CFR Fetești Str. Depoului nr. 1, CP 925150

Municipiul Urziceni Sediul Gării CFR Urziceni, sala de așteptare mică Str. Gării nr. 1, CP 925300

Orașul Amara Sediul Școlii de Arte și Meserii „George Vâlsan” Str. Tudor Vladimirescu, CP 927020

Orașul Căzănești Sediul la Grupul Școlar Agricol, Corp C (Școală Veche) Căzănești Șos. București, CP 927065

Page 39: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

39

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Orașul Fierbinți-Târg Sediul la Grupul Școlar Agricol Fierbinți-Târg Orașul Fierbinți-Târg, CP 927115

Orașul Țăndărei Sediul Gării CFR — Biroul de Mesagerie Str. Aleea Feroviarului nr. 25, CP 925200

Comuna Adâncata Sediul la Sala de Sport Adâncata Comuna Adâncata, CP 927005

Comuna Albești Sediul la Școala cu clasele I—VIII „Constantin Ștefan” Albești Comuna Albești, CP 927010

Comuna Alexeni Sediul la Școala Veche Alexeni Comuna Alexeni, CP 927015

Comuna Andrășești Sediul la Școala Andrășești Comuna Andrășești, CP 927025

Comuna Armășești Sediul la Școala cu clasele I—IV Armășești Comuna Armășești, CP 927030

Comuna Axintele Sediul la Școala cu clasele I—VIII Axintele Comuna Axintele, CP 927035

Comuna Balaciu Sediul la Căminul Cultural Balaciu Comuna Balaciu, CP 927040

Comuna Bărbulești Sediul la Școala cu clasele I—VIII Bărbulești Comuna Bărbulești, CP 927031

Comuna Bărcănești Sediul la Școala cu clasele I—VIII Bărcănești Comuna Bărcănești, CP 927045

Comuna Borănești Sediul la Școala cu clasele I—VIII Borănești Comuna Borănești, CP 927096

Comuna Bordușani Sediul la Grădinița Bordușani Comuna Bordușani, CP 927050

Comuna Brazii Sediul la Căminul Cultural Brazii Comuna Brazii, CP 927055

Comuna Bucu Sediul la Căminul Cultural Bucu Comuna Bucu, CP 927060

Comuna Buești Sediul la Școala cu clasele I—IV Buești Comuna Buești, CP 927012

Comuna Ciocârlia Sediul la Școala cu clasele I—IV Ciocârlia Comuna Ciocârlia, CP 927070

Comuna Ciochina Sediul la Căminul Cultural Ciochina Comuna Ciochina, CP 927075

Comuna Ciulnița Sediul la Școala cu clasele I—VIII Ciulnița Comuna Ciulnița, CP 927080

Comuna Cocora Sediul la Căminul Cultural Cocora Comuna Cocora, CP 927085

Comuna Colelia Sediul la Școala generală cu clasele I—VIII Colelia Comuna Colelia, CP 927086

Comuna Cosâmbești Sediul la Căminul Cultural, Sala nr. 2, Cosâmbești Comuna Cosâmbești, CP 927090

Comuna Coșereni Sediul la Grădinița Coșereni Comuna Coșereni, CP 927095

Comuna Drăgoești Sediul la Căminul Cultural Drăgoești Comuna Drăgoești, CP 927100

Comuna Dridu Sediul la Școala cu clasele I—VIII Dridu Comuna Dridu, CP 927105

Comuna Făcăeni Sediul la Căminul Cultural Făcăeni Comuna Făcăeni, CP 927110

Comuna Gheorghe Doja Sediul la Școala generală nr. 1 Gheorghe Doja Comuna Gheorghe Doja, CP 927125

Comuna Gheorghe Lazăr Sediul la Școala generală, Cabinetul de Geografie Comuna Gheorghe Lazăr, CP 927130

Comuna Giurgeni Sediul la Școala cu clasele I—VIII, Giurgeni Str. Mihai Viteazu nr. 15, CP 927135

Comuna Gârbovi Sediul la Școala cu clasele I—VIII Gârbovi Comuna Gârbovi, CP 927120

Comuna Grindu Sediul la Căminul Cultural Grindu Comuna Grindu, CP 927140

Comuna Grivița Sediul la Școala generală „Areta Teodorescu”, corp B, Grivița Comuna Grivița, CP 927145

Comuna Gura Ialomiței Sediul la Școala generală Luciu Sat Luciu, CP 927168

Comuna Ion Roată Sediul la Căminul Cultural Ion Roată Comuna Ion Roată, CP 927150

Comuna Jilavele Sediul la Școala nr. 3 Jilavele Comuna Jilavele, CP 927155

Comuna Maia Sediul la Școala cu clasele I—VIII „Barbu Catargiu” Comuna Maia, CP 927056

Comuna Manasia Sediul la Școala generală cu clasele I—VIII Manasia Str. 6 nr. 305, CP 927160

Comuna Mărculești Sediul la Școala cu clasele I—VIII Mărculești Comuna Mărculești, CP 927092

Comuna Mihail Kogălniceanu Sediul la Școala generală cu clasele I—VIII Mihail Kogălniceanu Str. Școlii nr. 21, CP 927165

Comuna Miloșești Sediul Școlii de Arte și Meserii Miloșești Comuna Miloșești, CP 927170

Comuna Moldoveni Sediul la Școala cu clasele I—VIII Moldoveni Comuna Moldoveni, CP 927107

Comuna Movila Sediul la Grădinița cu Program Normal Movila Comuna Movila, CP 927175

Comuna Movilița Sediul la Școala cu clasele I—VIII Movilița Str. Movilița, CP 927180

Comuna Munteni-Buzău Sediul la Școala generală nr. 1 Munteni-Buzău Comuna Munteni-Buzău, CP 927185

Comuna Ograda Sediul la Școala cu clasele I—VIII Ograda Comuna Ograda, CP 927061

Comuna Perieți Sediul la Școala Stejaru Sat Stejaru, CP 927194

Comuna Platonești Sediul la Școala generală Platonești Str. Fetești nr. 2, CP 927208

Comuna Reviga Sediul la Școala Reviga Comuna Reviga, CP 927195

Comuna Roșiori Sediul la Școala cu clasele I—VIII Roșiori Comuna Roșiori, CP 927183

Comuna Sălcioara Sediul la Școala cu clasele I—VIII Sălcioara Comuna Sălcioara, CP 927200

Comuna Sărățeni Sediul la Școala cu clasele I—IV Sărățeni Comuna Sărățeni, CP 927044

Comuna Săveni Sediul la Școala generală (Clădirea Nouă) Săveni Comuna Săveni, CP 927205

Comuna Scânteia Sediul la Școala generală Scânteia Comuna Scânteia, CP 927210

Comuna Sfântu Gheorghe Sediul la Centrul Social de Zi pentru Copii „Viitorul” Sfântu Gheorghe Str. Principală, CP 927215

Comuna Sinești Sediul la Grădinița Sinești Comuna Sinești, CP 927220

Page 40: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 24

JUDEȚUL IAȘI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

40

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Stelnica Sediul la Biblioteca Stelnica Comuna Stelnica, CP 927230

Comuna Sudiți Sediul la Școala „Apostol D. Culea” Sudiți Comuna Sudiți, CP 927235

Comuna Traian Sediul la Grădinița Traian Comuna Traian, CP 927147

Comuna Valea Ciorii Sediul la Școala cu clasele I—VIII Valea Ciorii Comuna Valea Ciorii, CP 927240

Comuna Valea Măcrișului Sediul la Căminul Cultural Valea Măcrișului Comuna Valea Măcrișului, CP 927245

Comuna Vlădeni Sediul la Căminul Cultural Vlădeni Comuna Vlădeni, CP 927250

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Iași

Cămin Studențesc T1—T2

Str. Al. Prof. Dr. Ing. Gh. Alexa,

Campus Tudor Vladimirescu, CP 700561

Cămin Studențesc T3—T4

Str. Al. Prof. Dr. Ing. Gh. Alexa,

Campus Tudor Vladimirescu, CP 700561

Cămin Studențesc T5

Str. Al. Prof. Dr. Ing. Gh. Alexa,

Campus Tudor Vladimirescu, CP 700561

Cămin Studențesc T7—T8

Str. Al. Prof. Dr. Ing. Gh. Alexa,

Campus Tudor Vladimirescu,CP 700561

Cămin Studențesc T17

Bd. Tudor Vladimirescu nr. 1,

Campus Tudor Vladimirescu, CP 700050

Cămin Studențesc C10 Str. Codrescu nr. 1, Campus Codrescu CP 700483

Cămin Studențesc C12 Str. Codrescu nr. 1, Campus Codrescu CP 700483

Cămin Studențesc C2

Str. Stoicescu nr. 1, Campus Târgușor Copou,

CP 700496

Cămin Studențesc C6

Str. Titu Maiorescu nr. 7—9,

Campus Titu Maiorescu, CP 700461

Cămin Studențesc C7

Str. Titu Maiorescu nr. 7—9,

Campus Titu Maiorescu, CP 700461

Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Str. Sărăriei nr. 189, CP 700451

Facultatea de Medicină Veterinară Aleea M. Sadoveanu nr. 8, CP 700489

Grup Școlar V. Pavelcu Str. I.C. Brătianu nr. 8, CP 700036

Centrul Școlar nr. 2 Ion Holban Str. P. Halipa nr. 16, CP 700614

Gara CF Iași Str. Piața Gării nr. 1, CP 700090

Aeroportul Iași Str. Aeroportului nr. 1, CP 700384

Municipiul Pașcani Gara CF Pașcani Str. Gării nr. 18, CP 705200

Orașul Hârlău Casa de Cultură Hârlău Oraș Hârlău, CP 705100

Orașul Podu Iloaiei Școala Generală Al. I. Cuza Oraș Podu Iloaiei, CP 707365

Orașul Târgu Frumos Stația CFR Târgu Frumos Str. 20 Decembrie 1989 nr. 1, CP 705300

Comuna Alexandru I. Cuza Școala Generală clasele I—IV Al. I. Cuza Sat Alexandru I. Cuza, CP 707005

Comuna Andrieșeni Școala Generală cu clasele I—VIII „Ghiorghe Ciobanu” Andrieșeni Sat Andrieșeni, CP 707010

Comuna Aroneanu Școala Generală Aroneanu Sat Aroneanu, CP 707020

Comuna Balș Școala Generală Boureni Sat Boureni, CP 705302

Comuna Bălțați Școala Generală Bălțați Sat Bălțați, CP 707025

Comuna Bârnova Căminul Cultural Bârnova Sat Bârnova, CP 707035

Comuna Belcești Grup Școlar Victor Mihăilescu Craiu, Clădirea Spiru Haret Belcești Sat Belcești, CP 707045

Comuna Bivolari Școala de Arte și Meserii Bivolari Sat Bivolari, CP 707055

Comuna Brăești Școala de Arte și Meserii Brăești Sat Brăești, CP 707060

Comuna Butea Căminul Cultural nr. 1 Butea Sat Butea, CP 707065

Comuna Ceplenița Școala Generală Grigore Ureche Ceplenița Sat Ceplenița, CP 707070

Comuna Ciohorăni Căminul Cultural Ciohorăni Sat Ciohorăni, CP 707326

Comuna Ciortești Căminul Cultural Ciortești Sat Ciortești, CP 707075

Comuna Ciurea Școala Generală Ciurea Sat Ciurea, CP 707080

Comuna Coarnele Caprei Școala Generală nr. 1 Coarnele Caprei Sat Coarnele Caprei, CP 707100

Comuna Comarna Școala Generală Osoi Sat Osoi, CP 707105

Page 41: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

41

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Costești Școala Generală nr. 2 Costești, corp B Sat Costești, CP 707305

Comuna Costuleni Școala Generală Costuleni Sat Costuleni, CP 707115

Comuna Cotnari Căminul Cultural Cotnari Sat Cotnari, CP 707120

Comuna Cozmești Căminul Cultural Cozmești Sat Cozmești, CP 707140

Comuna Cristești Școala Generală nr. 1 Cristești Sat Cristești, CP 707145

Comuna Cucuteni Școala Generală Săcărești Sat Săcărești, CP 707150

Comuna Dagâța Școala de Arte și Meserii Dagâța Sat Dagâța, CP 707155

Comuna Deleni Școala Generală Deleni-Deal Sat Deleni, CP 707165

Comuna Dobrovăț Școala Generală Moldoveni Sat Moldoveni, CP 707175

Comuna Dolhești Școala de Arte și Meserii Dolhești Sat Dolhești, CP 707180

Comuna Drăgușeni Căminul Cultural Drăgușeni Sat Drăgușeni, CP 707478

Comuna Dumești Școala Generală Dumești Sat Dumești, CP 707185

Comuna Erbiceni Școala cu clasele I—IV Erbiceni Sat Erbiceni, CP 707190

Comuna Fântânele Grădinița nr. 1 Fântânele Sat Fântânele, CP 707196

Comuna Focuri Căminul Cultural Focuri Sat Focuri, CP 707195

Comuna Golăiești Școala Generală Golăiești Sat Golăiești, CP 707200

Comuna Gorban Școala Generală cu clasele I—VIII Gorban Sat Gorban, CP 707210

Comuna Grajduri Gara Grajduri Sat Grajduri, CP 707215

Comuna Gropnița Școala cu clasele I—X Gropnița Sat Gropnița, CP 707225

Comuna Grozești Școala Generală Grozești Sat Grozești, CP 707235

Comuna Hălăucești Liceul Bogdan Vodă Hălăucești Sat Hălăucești, CP 707240

Comuna Hărmănești Școala Generală Hărmăneștii Vechi Sat Hărmănești, CP 707509

Comuna Heleșteni Școala de Arte și Meserii Heleșteni Sat Heleșteni, CP 707245

Comuna Holboca Școala cu clasele I—VIII Holboca Sat Holboca, CP 707250

Comuna Horlești Școala Generală cu clasele I—VIII Horlești Sat Horlești, CP 707260

Comuna Ion Neculce Școala cu clasele I—VIII Războieni Sat Războieni, CP 707311

Comuna Ipatele Școala cu clasele I—VIII Ipatele Sat Ipatele, CP 707265

Comuna Lespezi Școala Generală Lespezi Sat Lespezi, CP 707270

Comuna Lețcani Școala cu clasele I—VIII Lețcani Sat Lețcani, CP 707280

Comuna Lungani Grădinița din satul Lungani Sat Lungani, CP 707285

Comuna Mădârjac Școala cu clasele I—VIII Mădârjac Sat Mâdârjac, CP 707290

Comuna Mircești Școala Generală Mircești Sat Mircești, CP 707295

Comuna Mironeasa Școala de Arte și Meserii Mironeasa Sat Mironeasa, CP 707300

Comuna Miroslava Școala Generală Miroslava Sat Miroslava, CP 707305

Comuna Miroslovești Școala de Arte și Meserii Miroslovești Sat Miroslovești, CP 707325

Comuna Mogoșești Școala de Arte și Meserii Mogoșești Sat Mogoșești, CP 707330

Comuna Mogoșești-Siret Școala Generală Mogoșești- Siret Sat Mogoșești-Siret, CP 707335

Comuna Moșna Școala cu clasele I—VIII Moșna Sat Moșna, CP 707340

Comuna Moțca Căminul Cultural Moțca Sat Moțca, CP 707345

Comuna Movileni Școala Generală Movileni Sat Movileni, CP 707350

Comuna Oțeleni Școala Generală Oțeleni, Corpul B Sat Oțeleni, CP 707355

Comuna Plugari Școala Generală Plugari Sat Plugari, CP 707360

Comuna Popești S.A.M. Popești Sat Popești, CP 707370

Comuna Popricani Școala cu clasele I—VIII Vânători Sat Vânători, CP 707388

Comuna Prisăcani Școala de Arte și Meserii Prisăcani Sat Prisăcani, CP 707390

Comuna Probota Școala Generală Probota Sat Probota, CP 707395

Comuna Răchiteni Școala de Arte și Meserii Răchiteni Sat Răchiteni, CP 707298

Comuna Răducăneni Școala Generală Răducăneni Sat Răducăneni, CP 707400

Comuna Rediu Școala Generală Rediu Sat Rediu, CP 707405

Comuna Românești Școala Generală Românești Sat Românești, CP 707415

Comuna Roșcani Grădinița Rădeni Sat Rădeni, CP 707522

Comuna Ruginoasa Școala Generală Ruginoasa Sat Ruginoasa, Sediul vechi al Primăriei CP 707420

Comuna Scânteia Sala de ședințe a Consiliului Local Scânteia Sat Scânteia, CP 707425

Comuna Schitu-Duca Școala Generală Schitu-Duca Sat Schitu-Duca, CP 707435

Comuna Scobinți Școala Generală Fetești Sat Fetești, CP 707447

Page 42: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 25

JUDEȚUL ILFOV

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

42

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Sinești Sala de Sport Sinești Sat Sinești, CP 707450

Comuna Sirețel Școala de Arte și Meserii Sirețel Sat Sirețel, CP 707455

Comuna Stolniceni-Prăjescu Căminul Cultural Matei Millo Sat Stolniceni-Prăjescu, CP 707460

Comuna Strunga Biblioteca Comunală Strunga Sat Strunga, CP 707465

Comuna Șcheia Școala Generală Șcheia Sat Șcheia, CP 707475

Comuna Șipote Școala Generală cu clasele I—VIII Șipote Sat Șipote, CP 707485

Comuna Tansa Grădinița Tansa Sat Tansa, CP 707495

Comuna Tătăruși Căminul Cultural Alexandru Vasiliu Sat Tătăruși, CP 707500

Comuna Todirești Grădinița din Satul Todirești Sat Todirești, CP 707505

Comuna Tomești Școala D.D. Pătrășcanu Sat Tomești, CP 707515

Comuna Trifești Grădinița Trifești Sat Trifești, CP 707520

Comuna Țibana Școala Generală Țibana Sat Țibana, CP 707530

Comuna Țibănești Grădinița Țibănești Sat Țibănești, CP 707545

Comuna Țigănași Școala de Arte și Meserii Țigănași Sat Țigănași, CP 707555

Comuna Țuțora Școala Generală Țuțora Sat Țuțora, CP 707560

Comuna Ungheni Școala cu clasele I—VIII Bosia Sat Bosia, CP 707566

Comuna Valea Lupului Școala Generală Valea Lupului Sat Valea Lupului, CP 707410

Comuna Valea Seacă S.A.M. Valea Seacă Sat Valea Seacă, CP 707570

Comuna Vânători Căminul Cultural Vânători Sat Vânători, CP 707575

Comuna Victoria Punctul Vamal Sculeni Sat Sculeni, CP 707584

Comuna Vlădeni Grup Școlar Vlădeni Sat Vlădeni, CP 707590

Comuna Voinești Școala Generală Voinești Sat Voinești, CP 707600

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Orașul Bragadiru Școala Generală nr. 1 Șos. Alexandriei nr. 243A, CP 077025

Orașul Buftea Școala Generală nr. 2 Buftea Str. Știrbei-Vodă nr. 22, CP 070000

Orașul Chitila

Școala nr. 1 — Secția clasele I—IV și Grupa de preșcolari Rudeni-

Chitila

Sat Rudeni, str. Panduri nr. 2, CP 077046

Orașul Măgurele Facultatea de Fizică a Universității București Str. Atomiștilor nr. 405, CP 077125

Orașul Otopeni

Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București—Otopeni — Corpul

de legătură dintre terminalele Plecări și Sosiri Internaționale

Calea Bucureștilor nr. 224E, CP 075100

Orașul Pantelimon Școala Generală nr. 1 Bd. Biruinței nr. 70, CP 077145

Orașul Popești-Leordeni Fundația „Leonardo Murialdo” Str. Sfântul Leonardo Murialdo nr. 1, CP 077160

Orașul Voluntari

Centrul Comercial „Jolie Ville” Str. Erou Iancu Nicolae nr. 103, CP 077190

Grădinița cu program normal nr. 1 Voluntari Str. Buziaș nr. 5, CP 077190

Comuna Afumați Biblioteca comunală Afumați Șos. București—Urziceni nr. 130, CP 077010

Comuna Balotești Școala nr. 1 Balotești Șos. Unirii nr. 6, CP 077015

Comuna Berceni Școala Generală nr. 1 cu clasele I—VIII Berceni Bd. 1 Mai nr. 264, CP 077020

Comuna Brănești Colegiul Silvic „Theodor Pietraru” Str. Slt. Petre Ionel nr. 2, CP 077030

Comuna Cernica Școala Generală nr. 1 Sat Cernica, str. Traian nr. 19, CP 077035

Comuna Chiajna Sala de Sport „Concordia Chiajna” Str. Drumul Gării nr. 1—3, CP 077040

Comuna Ciolpani Școala nr. 1 Ciolpani Str. Școlii nr. 79, CP 077050

Comuna Ciorogârla Școala nr. 1 Ciorogârla Șos. București nr. 110, CP 077055

Comuna Clinceni Școala Generală nr. 1 Str. Principală nr. 107, CP 077060

Comuna Copăceni Așezământul Social din Parohia Copăceni Mănăstirea Str. Principală nr. 182, CP 077006

Comuna Corbeanca Școala Generală nr. 1 cu clasele I—VIII Str. Independenței nr. 15, CP 077065

Comuna Cornetu Școala cu clasele I—VIII nr. 1 Cornetu Șos. Alexandriei nr. 179, CP 077070

Comuna Dascălu Primăria Comunei Dascălu Str. Victoriei nr. 87, CP 077075

Comuna Dărăști-Ilfov Școala generală nr. 1 Dărăști-Ilfov Str. Mihai Eminescu nr. 5, CP 077080

Comuna Dobroești Școala Generală nr. 2 Fundeni Șos. Fundeni nr. 134, CP 077086

Comuna Domnești Școala nr. 1 Sat Domnești nr. 1.227, CP 077090

Page 43: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

43

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Dragomirești-Vale

Școala Veche Sat Dragomirești Deal, Str. Păcii nr. 40, CP 077095

Grupul Școlar „Vintilă Brătianu”

Sat Dragomirești Vale, Str. Micșunelelor nr. 165,

CP 077095

Comuna Găneasa Școala cu clasele I—IV Sat Găneasa, str. Ștefan cel Mare nr. 43, CP 077100

Comuna Glina Școala nr. 1 Glina Str. Parcului nr. 1, CP 077105

Comuna Grădiștea Școala cu clasele I—VIII nr. 1 Grădiștea — Secția preșcolari Sat Grădiștea, Str. Libertății nr. 118, CP 077110

Comuna Gruiu Căminul Cultural Gruiu Sat Gruiu, Șos. Gruiu nr. 150, CP 077115

Comuna Jilava Școala Generală nr. 1 Șos. Giurgiului nr. 266, CP 077120

Comuna Moara Vlăsiei Școala Generală nr. 1 Moara Vlăsiei Sat Moara Vlăsiei, Șos. Eroilor nr. 127, CP 077130

Comuna Mogoșoaia Școala Generală nr. 1 Mogoșoaia Șos. București—Târgoviște nr. 107, CP 077135

Comuna Nuci Școala cu clasele I—IV Nuci

Sat Nuci, Șos. Calea Bucureștilor nr. 236,

CP 077140

Comuna Periș Sediul Primăriei Comunei Periș Str. Principală nr. 211, CP 077150

Comuna Petrăchioaia Grădinița Petrăchioaia Șos. Vânători nr. 359, CP 077155

Comuna Snagov Primăria Comunei Snagov

Sat Ghermănești, Șos. Ghermănești nr. 49,

CP 077170

Comuna Ștefăneștii de Jos Școala cu clasele I—VIII, corp B Șos. Ștefănești nr. 130, CP 077175

Comuna Tunari Școala nr. 1 Tunari Str. Mihai Eminescu nr. 3, CP 077180

Comuna Vidra Școala nr. 2 Crețești, corp B Sat Crețești, Str. Principală nr. 186 A, CP 077186

Comuna 1 Decembrie Școala cu clasele I—VIII nr. 1 corp A Șos. Giurgiului nr. 220, CP 070005

ANEXA Nr. 26

JUDEȚUL MARAMUREȘ

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Baia Mare

Spitalul de Urgență „Constantin Opriș” Str. George Coșbuc nr. 31, CP 430031

Universitatea de Nord Str. Victoriei nr. 76, CP 430122

Gara C.F.R. Str. Gării nr. 4, CP 430171

Municipiul Sighetu Marmației Liceul „Regele Ferdinand” Str. 22 Decembrie nr. 5, CP 435500

Orașul Baia Sprie Primărie Str. P-ța Libertății nr. 5, CP 435100

Orașul Borșa Biblioteca orășenească Str. Libertății nr. 26, CP 435200

Orașul Cavnic Școala Generală nr. 2 Str. Independenței nr. 2, CP 435300

Orașul Dragomirești Cămin Cultural Str. 1 Decembrie 1918 nr. 149, CP 437140

Orașul Săliștea de Sus Școala de Arte și Meserii „Mihai Eminescu” Str. Liviu Doru Bindea nr. 107, CP 437295

Orașul Seini Primărie Str. Piața Unirii nr. 16, CP 435400

Orașul Șomcuta Mare Școala Generală cu clasele I—IV Str. Republicii nr. 5, CP 437335

Orașul Tăuții-Măgherăuș Școala cu clasele I—VIII Str. 1 nr. 229, CP 437345

Orașul Tărgu Lăpuș Spitalul nou, Holul Ambulatoriului de specialitate Str. Tineretului nr. 9—11, CP 435600

Orașul Ulmeni Grădinița Str. Dr. Florian C. Ulmeanu nr. 11, CP 437355

Orașul Vișeu de Sus Liceul teoretic Bogdan Vodă Str. Mihai Eminescu nr. 1, CP 435700

Comuna Ardusat Școala Generală cu clasele I—VIII Str. Principală nr. 335, CP 437005

Comuna Ariniș Cămin Cultural Str. Principală nr. 234, CP 437010

Comuna Asuaju de Sus Școala Generală Str. Principală nr. 282, CP 437015

Comuna Băița de Sub Codru Școala cu clasele I—VIII Str. Principală nr. 18, CP 430720

Comuna Băiuț Școala de Arte și Meserii Str. Principală nr. 56, CP 437025

Comuna Băsești Primărie, Sala de oaspeți Str. Principală nr. 133, CP 437030

Comuna Bârsana Școala „Mircea Vulcănescu” Str. Principală nr. 640, CP 437035

Comuna Bicaz Cămin Cultural Str. Principală nr. 93, CP 437040

Comuna Bistra Primărie, Sala de ședință Str. Principală nr. 315, CP 437045

Comuna Bocicoiu Mare Școala Generală cu clasele I—VIII Str. Principală nr. 149, CP 437050

Comuna Bogdan Vodă Club Cămin Cultural Str. Principală nr. 363, CP 437055

Comuna Boiu Mare Școala cu clasele I—VIII Str. Principală nr. 203, CP 437060

Comuna Botiza Primărie Str. Principală nr. 416, CP 437065

Page 44: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

44

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Budești Primărie Str. Principală nr. 816, CP 437070

Comuna Călinești Primărie Str. Principală nr. 26, CP 437075

Comuna Cernești Primărie Str. Principală nr. 146, CP 430785

Comuna Cicârlău Primărie Str. Principală nr. 389, CP 437095

Comuna Câmpulung la Tisa Cămin Cultural Str. Principală nr. 253, CP 437080

Comuna Coaș Clubul Pensionarilor nr. 268 Str. Principală nr. 265/A, CP 437282

Comuna Coltău Cămin Cultural, Sala Mare Str. Principală nr. 68, CP 437283

Comuna Copalnic-Mănăștur Clubul Căminului Cultural Str. Principală nr. 225, CP 437100

Comuna Coroieni Primărie Str. Principală nr. 161, CP 437126

Comuna Cupșeni Școala Coordonatoare Str. Principală nr. 255, CP 437130

Comuna Desești Cămin Cultural Str. Principală nr. 328, CP 437135

Comuna Dumbrăvița Școala Veche Str. Principală nr. 344, CP 437145

Comuna Fărcașa Cămin Cultural Str. Independenței nr. 62, CP 437155

Comuna Gârdani Cămin Cultural, Sala Mică Str. Principală nr. 452, CP 437301

Comuna Giulești Primărie Str. Principală nr. 114, CP 437160

Comuna Groși Școala cu clasele I—VIII Str. Principală nr. 174, CP 437165

Comuna Groșii Țibleșului Școala Generală cu clasele I—IV „Greble” Str. Principală nr. 416, CP 437316

Comuna Ieud Școala Generală Str. Principală nr. 225, CP 437170

Comuna Lăpuș Grădinița nr. 1 Str. Principală nr. 1.028, CP 437175

Comuna Leordina Școala Generală nr. 1 Str. Principală nr. 963, CP 437180

Comuna Mireșu Mare Cămin Cultural Str. Principală nr. 504, CP 437185

Comuna Moisei Cămin Cultural Str. Principală nr. 391, CP 437195

Comuna Oarța de Jos Școala Generală Str. Principală nr. 30, CP 437200

Comuna Ocna Șugatag Primărie Str. Unirii nr. 66, CP 437205

Comuna Oncești Școala cu clasele I—VIII Str. Principală nr. 19, CP 437037

Comuna Petrova Grup Școlar „Alexandru Filipașcu” Str. Principală nr. 281, CP 437210

Comuna Poienile Izei Primărie Str. Principală nr. 349, CP 437215

Comuna Poienile de Sub Munte Școala de Arte și Meserii nr. 1 Str. Principală nr. 1.406/C, CP 437220

Comuna Recea Școala cu clasele I—VIII Str. Europa nr. 75, CP 437225

Comuna Remetea Chioarului Cămin Cultural, Sala Club Str. Principală nr. 128, CP 437230

Comuna Remeți Școala cu clasele I—VIII Str. Principală nr. 41, CP 437235

Comuna Repedea Primărie Str. Principală nr. 98, CP 437240

Comuna Rona de Jos Școala cu clasele I—VIII „Laurențiu Ulici ” Str. Principală nr. 667, CP 437245

Comuna Rona de Sus Primărie Str. Principală nr. 1.286, CP 437250

Comuna Rozavlea Primărie Str. Principală nr. 348, CP 437255

Comuna Ruscova Cămin Cultural Str. Principală nr. 905, CP 437260

Comuna Sarasău Cămin Cultural Str. Principală nr. 203, CP 437265

Comuna Satulung Școala Generală cu clasele I—VIII Str. Principală nr. 129, 437270

Comuna Săcălășeni Primărie Str. Principală nr. 67, CP 437280

Comuna Săcel Școala Valea Carelor Str. Principală nr. 696, CP 437290

Comuna Sălsig Cămin Cultural, Sala Mică Str. Principală nr. 400, CP 437300

Comuna Săpânța Școala de Arte și Meserii Str. Principală nr. 512, CP 437305

Comuna Strâmtura Școala Generală cu clasele I—VIII — centru Str. Principală nr. 795, CP 437310

Comuna Suciu de Sus Primărie Str. Principală nr. 791, CP 437315

Comuna Șieu Școala Generală, centru Str. Principală nr. 102, CP 437320

Comuna Șișești Primărie Str. Principală nr. 430, CP 437325

Comuna Vadu Izei Cămin Cultural Str. Principală nr. 162, CP 437365

Comuna Valea Chioarului Primărie, Sala de ședință Str. Principală nr. 19, CP 437370

Comuna Vima Mică Cămin Cultural Str. Principală nr. 12, CP 437380

Comuna Vișeu de Jos Primărie Str. Principală nr. 1.028, CP 437390

Page 45: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 27

J U D E Ț U L M E H E D I N Ț I

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

45

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul

Drobeta-Turnu Severin

Gara C.F.R. Bd. Dunării nr. 2, CP 220160

Autogară Str. Topolniții nr. 5, CP 220177

Colegiul Universitar, Căminul Universitar nr. 1 Str. I. C. Brătianu nr. 7, CP 220054

Municipiul Orșova Gara C.F.R. Str. Tufări nr. 17, CP 225200

Orașul Baia de Aramă Școala Generală cu clasele I—IV Titerlești Sat Titerlești, CP 225108

Orașul Strehaia Școala Generală cu clasele I—VIII Strehaia Str. Republicii nr. 126, CP 225300

Orașul Vânju Mare Liceul „Doctor Victor Gomoiu” Str. Rahovei nr. 2, CP 225400

Comuna Bala Școala Generală cu clasele I—VIII Bala Sat Bala, CP 227010

Comuna Balta Școala Generală cu clasele I—IV Balta Sat Balta, CP 227030

Comuna Bălăcița Grădinița de copii „Gvardenița” Sat Gvardenița, CP 227040

Comuna Bâcleș Școala Generală cu clasele I—VIII Bâcleș Sat Bâcleș, CP 227045

Comuna Bâlvănești Școala Generală cu clasele I—VIII Bâlvănești Sat Bâlvănești, CP 227055

Comuna Braniștea Grădinița de copii Braniștea Sat Braniștea, CP 227491

Comuna Breznița-Motru Școala Generală cu clasele I—VIII Breznița-Motru Sat Breznița-Motru, CP 227060

Comuna Breznița-Ocol Școala Generală cu clasele I—VIII Breznița-Ocol Sat Breznița-Ocol, CP 227070

Comuna Broșteni Grădinița de copii Broșteni Sat Broșteni, CP 227075

Comuna Burila Mare Școala Generală cu clasele I—VIII Burila Mare Sat Burila Mare, CP 227085

Comuna Butoiești Școala Generală cu clasele I—VIII, comuna Butoiești Sat Butoiești, CP 227090

Comuna Căzănești Căminul Cultural Căzănești Sat Căzănești, CP 227100

Comuna Cireșu Căminul Cultural Cireșu Sat Cireșu, CP 227021

Comuna Corcova Școala cu clasele I—VIII Corcova Sat Corcova, CP 227125

Comuna Corlățel Căminul Cultural Corlățel Sat Corlățel, CP 227145

Comuna Cujmir Liceul Teoretic Cujmir Sat Cujmir, CP 227150

Comuna Dârvari Școala cu clasele I—VIII Dârvari Sat Dârvari, CP 227155

Comuna Devesel Școala cu clasele I—VIII Devesel Sat Devesel, CP 227160

Comuna Dubova Școala cu clasele I—IV Dubova Sat Dubova, CP 227170

Comuna Dumbrava Școala cu clasele I—IV Dumbrava de Jos Sat Dumbrava de Jos, CP 227178

Comuna Eșelnița Grădinița de copii „Arlechino” Eșelnița Sat Eșelnița, Str. Teilor nr. 530, CP 227195

Comuna Florești Școala cu clasele I—VIII Zegujani Sat Zegujani, CP 227200

Comuna Gârla Mare Școala cu clasele I—VIII Gârla Mare Sat Gârla Mare, CP 227210

Comuna Godeanu Căminul Cultural Godeanu Sat Godeanu, CP 227215

Comuna Gogoșu Grădinița de copii Gogoșu Sat Gogoșu, CP 227220

Comuna Greci Grădinița Greci Sat Greci, CP 225227

Comuna Grozești Școala Generală cu clasele I—VIII Grozești Sat Grozești, CP 227235

Comuna Gruia Căminul Cultural Gruia Sat Gruia, CP 227240

Comuna Hinova Școala Generală cu clasele I—VIII Hinova Sat Hinova, CP 227245

Comuna Husnicioara Școala Generală cu clasele I—VIII Husnicioara Sat Husnicioara, CP 227250

Comuna Ilovăț Căminul Cultural Ilovăț Sat Ilovăț, CP 227270

Comuna Ilovița Clădirea fostului Dispensar Ilovița Sat Ilovița, CP 227280

Comuna Isverna Școala Generală cu clasele I—IV Sat Isverna, CP 227285

Comuna Izvoru Bârzii Școala Generală cu clasele I-VIII Izvoru Bârzii Sat Izvoru Bârzii, CP 227295

Comuna Jiana Căminul Cultural Jiana Sat Jiana, CP 227305

Comuna Livezile Școala Generală cu clasele I—VIII Livezile Sat Livezile, CP 227310

Comuna Malovăț Școala Generală cu clasele I—VIII Malovăț Sat Malovăț, CP 227315

Comuna Obârșia de Câmp Căminul Cultural Obârșia de Câmp Sat Obârșia de Câmp, CP 227325

Comuna Obârșia-Cloșani Școala Generală cu clasele I—VIII Obârșia-Cloșani Sat Obârșia-Cloșani, CP 227331

Comuna Oprișor Școala Generală nr. 1 Oprișor, corp I Sat Oprișor, CP 227335

Comuna Pădina Școala Generală cu clasele I—IV Slașoma Sat Slașoma, CP 227340

Comuna Pătulele Centrul social de zi, Pătulele Sat Pătulele, CP 227350

Comuna Podeni Căminul Cultural Podeni Sat Podeni, CP 227355

Comuna Ponoarele Sediul Vechi al Primăriei Ponoarele Sat Ponoarele, CP 227360

Comuna Poroina Mare Școala Generală cu clasele I—IV Poroina Mare Sat Poroina Mare, CP 227452

Page 46: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

46

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Pristol Căminul Cultural Pristol Sat Pristol, CP 227385

Comuna Prunișor Căminul Cultural Prunișor Sat Prunișor, CP 227390

Comuna Punghina Căminul Cultural Punghina Sat Punghina, CP 227410

Comuna Rogova Școala Generală cu clasele I—VIII Rogova Sat Rogova, CP 227420

Comuna Salcia Școala Generală cu clasele I—IV Salcia Sat Salcia, CP 227425

Comuna Stângăceaua Școala Generală cu clasele I—VIII Stângăceaua Sat Stângăceaua, CP 227430

Comuna Svinița Biblioteca comunală Svinița Sat Svinița, str. 2 nr. 24, CP 227440

Comuna Șimian Liceul „Tudor Vladimirescu” Șimian Sat Șimian, str. Gării, nr. 2, CP 227445

Comuna Șișești Liceul „Gheorghe Ionescu Șișești” Sat Șișești, CP 227455

Comuna Șovarna Căminul Cultural Șovarna Sat Șovarna, CP 227465

Comuna Tâmna Școala Generală cu clasele I—VIII Valea Ursului Sat Valea Ursului, CP 227482

Comuna Vânători Școala Generală cu clasele I—VIII Vânători Sat Vânători, CP 227495

Comuna Vânjuleț Căminul Cultural Vânjuleț Sat Vânjuleț, CP 227495

Comuna Vlădaia Școala Generală cu clasele I—VIII „Preda Buzescu” Sat Vlădaia, CP 227500

Comuna Voloiac Școala Generală cu clasele I—VIII Voloiac Sat Voloiac, CP 227505

Comuna Vrata Căminul Cultural Vrata Sat Vrata, CP 227211

ANEXA Nr. 28

JUDEȚUL MUREȘ

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Târgu Mureș

Autogara Târgu Mureș Str. Gheorghe Doja nr. 143, CP 540394

Grup Școlar „ELECTROMUREȘ”

Str. Livezeni nr. 5, CP 540472, intrarea din

Str. Muncii

Căminul Studențesc nr. 3, Universitatea de Medicină și Farmacie Str. Nicolae Grigorescu nr. 15/A, CP 540095

Căminul Studențesc nr. 4, Universitatea „Petru Maior” Str. Nicolae Grigorescu nr. 15, CP 540095

Municipiul Reghin Gara CFR Reghin Str. Gării nr. 1, CP 545300

Municipiul Sighișoara Gara CFR Sighișoara Str. Libertății nr. 51, CP 545400

Municipiul Târnăveni Primăria Târnăveni Str. Piața Primăriei nr. 7, CP. 545600

Orașul Iernut Gara C.F.R. Iernut Str. Dacia Traiană F.N., CP 545100

Orașul Luduș Autogara Luduș Str. 1 Mai nr. 34, CP 545200

Orașul Miercurea Nirajului Centrul administrativ-didactic (fostul Centru de plasament) Str. Trandafirilor nr. 79, CP 547410

Orașul Sărmașu Grup școlar „SAMUIL MICU” Sărmașu Str. Republicii nr. 98 CP 547515

Orașul Sângeorgiu de Pădure Grupul Școlar „Lumina Verde” P-ța Unirii nr. 2, CP 547535

Orașul Sovata Biblioteca Stațiunii Sovata, Sala de ședință Str. Trandafirilor nr. 99, CP 545500

Orașul Ungheni Aeroportul „Transilvania” Târgu Mureș

Sat Vidrasău, DN 5, km 14,5, șoseaua Târgu

Mureș—Luduș, CP 547612

Comuna Acățari Sediul Poliției Comunitare Sat Acățari nr. 100, CP 547005

Comuna Adămuș Școala Generală Comuna Adămuș Sat Adămuș, Str. Livezilor, nr. 79, CP 547015

Comuna Albești Școala Generală Comuna Albești Sat Albești. Str. Lungă nr. 119, CP 547025

Comuna Aluniș Căminul Cultural Comuna Aluniș Sat Aluniș, Str. Principală nr. 166, CP 547035

Comuna Apold Grădinița comunei Apold Sat Apold nr. 134B, CP 547040

Comuna Ațintiș Sediul Primăriei Comunei Ațintiș Sat Ațintiș, nr. 242, CP 547045

Comuna Bahnea Școala Generală Comuna Bahnea Sat Bahnea, Str. Republicii nr. 53, CP 547055

Comuna Band Sediul Primăriei Comunei Band Sat Band, Str. Păcii nr. 18, CP 547065

Comuna Batoș Sediul Primăriei Comunei Batoș Sat Batoș, Str. Principală nr. 302, CP 547085

Comuna Băgaciu Școala Generală Comuna Băgaciu Sat Băgaciu nr. 87, CP 547090

Comuna Băla Căminul Cultural Comuna Băla Sat Băla nr. 138, CP 547095

Comuna Bălăușeri Căminul Cultural Comuna Bălăușeri Sat Bălăușeri nr. 270, CP 547100

Comuna Beica de Jos Școala Generală Comuna Beica de Jos

Sat Beica de Jos, Str. Principală nr. 46/A,

CP 547110

Comuna Bereni Căminul Cultural Comuna Bereni Sat Bereni nr. 16, CP 547387

Comuna Bichiș Sediul Primăriei Comunei Bichiș Sat Bichiș nr. 42, CP 547120

Comuna Bogata Școala Generală Comuna Bogata Sat Bogata nr. 133, CP 547125

Page 47: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

47

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Breaza Căminul Cultural Comuna Breaza Sat Breaza nr. 59, CP 547135

Comuna Brâncovenești Școala Generală Comuna Brâncovenești Sat Brâncovenești nr. 149, CP 547130

Comuna Ceuașu de Câmpie Club — Comuna Ceuașu de Câmpie Sat Ceuașu de Câmpie nr. 365, CP 547140

Comuna Chețani Sediul Primăriei Comunei Chețani Sat Chețani nr. 51, CP 547150

Comuna Chibed Sala de așteptare a Cabinetului Medical Sat Chibed nr. 452, CP 547268

Comuna Chiheru de Jos Sediul Primăriei Comunei Chiheru de Jos Sat Chiheru de Jos nr. 81, CP 547160

Comuna Coroisânmărtin Școala Generală Comuna Coroisânmartin Sat Coroisânmartin nr. 46, CP 547165

Comuna Corunca Sediul Primăriei Comunei Corunca Sat Corunca, Str. Principală nr. 108, CP 547367

Comuna Cozma Sediul Primăriei Comunei Cozma Sat Cozma, Str. Principală nr. 41, CP 547170

Comuna Crăciunești Căminul Cultural Crăciunești, Sala mare Sat Crăciunești nr. 166, CP 547175

Comuna Crăiești Școala Generală Comuna Crăiești Sat Crăiești, nr. 181CP 547180

Comuna Cristești Sediul Primăriei Comunei Cristești Sat Cristești, Str. Principală nr. 678, CP 547185

Comuna Cucerdea Dispensar uman Comuna Cucerdea Sat Cucerdea nr. 292, CP 547190

Comuna Cuci Sediul Primăriei Comunei Cuci Sat Cuci nr. 261, CP 547195

Comuna Daneș Căminul Cultural Comuna Daneș Sat Daneș nr. 159, CP 547200

Comuna Deda Clădirea postului de poliție Sat Deda nr. 132, CP 547205

Comuna Eremitu Școala Generală „Dr. Nyulas Ferenc”, comuna Eremitu Sat Eremitu nr. 551, CP 547210

Comuna Ernei Sediul Primăriei Comunei Ernei Sat Ernei nr. 439, CP 547215

Comuna Fărăgău Sediul Primăriei Comunei Fărăgău Sat Fărăgău nr. 40/A, CP 547225

Comuna Fântânele Sediul Primăriei Comunei Fântânele Sat Fântânele, Str. Principală nr. 124, CP 547235

Comuna Gălești Sediul Primăriei Comunei Gălești Sat Gălești nr. 64, CP 547245

Comuna Gănești Școala Generală „Fogarasi Sámuel” ,comuna Gănești Sat Gănești, Str. Principală nr. 248, CP 547255

Comuna Gheorghe Doja Căminul Cultural Comuna Gheorghe Doja Sat Gheorghe Doja, Str. Principală nr. 6, CP 547260

Comuna Ghindari Căminul Cultural Comuna Ghindari, sala mică Sat Ghindari nr. 78, CP 547265

Comuna Glodeni Sediul Primăriei Comunei Glodeni Sat Glodeni nr. 133, cod poștal 547275

Comuna Gornești Căminul Cultural Comuna Gornești Sat Gornești nr. 431, CP 547280

Comuna Grebenișu de Câmpie Căminul Cultural, sala mică Sat Grebenișu de Câmpie nr. 152, CP 547290

Comuna Gurghiu Grădinița cu program normal comuna Gurghiu Sat Gurghiu, Str. Eroilor nr. 2, CP 547295

Comuna Hodac Școala Generală Comuna Hodac Sat Hodac nr. 38, CP 547310

Comuna Hodoșa Sediul Primăriei Comunei Hodoșa Sat Hodoșa nr. 56, CP 547320

Comuna Ibănești Centrul de Informare și Documentare Ibănești Sat Ibănești nr. 107, CP 547325

Comuna Iclănzel Sediul Primăriei Comunei Iclănzel Sat Iclănzel nr. 1, CP 547340

Comuna Ideciu de Jos Căminul de Persoane Vârstnice Comuna Ideciu de Jos Sat Ideciu de Jos nr. 158, CP 547360

Comuna Livezeni Căminul Cultural Comuna Livezeni Sat Livezeni nr. 76, CP 547365

Comuna Lunca Sediul Primăriei Comunei Lunca Sat Lunca, Str. Principală nr. 228, CP 547375

Comuna Lunca Bradului Căminul Cultural, biblioteca, comuna Lunca Bradului Sat Lunca Bradului nr. 187, CP 547380

Comuna Mădăraș Sediul Primăriei Comunei Mădăraș Sat Mădăraș, Str. Principală nr. 357, CP 547071

Comuna Măgherani Școala Generală Comuna Măgherani Sat Măgherani nr. 363, CP 547385

Comuna Mica Școala Generală Comuna Mica Sat Mica nr. 55/B, CP 547400

Comuna Miheșu de Câmpie Sediul Primăriei Comunei Miheșu de Câmpie

Sat Miheșu de Câmpie, str. Mihai Eminescu nr. 4,

CP 547420

Comuna Nadeș Școala Generală, corpul A, comuna Nadeș Sat Nadeș nr. 358, CP 547430

Comuna Neaua Căminul Cultural Comuna Neaua Sat Neaua, Str. Principală nr. 82, CP 547435

Comuna Ogra Sediul Primăriei Comunei Ogra Sat Ogra nr. 103/A, CP 547440

Comuna Papiu Ilarian Școala Generală Comuna Papiu Ilarian Sat Papiu Ilarian nr. 115, CP 547445

Comuna Pănet Căminul Cultural, sala mică Sat Pănet nr. 695, CP 547450

Comuna Păsăreni Căminul Cultural, Sala 1 Sat Păsăreni nr. 294, CP 547455

Comuna Petelea Școala Generală Comuna Petelea Sat Petelea nr. 724, CP 547460

Comuna Pogăceaua Sediul Primăriei Comunei Pogăceaua Sat Pogăceaua, Str. Primăriei nr. 152, CP 547465

Comuna Răstolița Școala Generală Comuna Răstolița Sat Răstolița nr. 52, CP 547480

Comuna Râciu Sediul Primăriei Comunei Râciu Sat Râciu, str. Gh. Șincai nr. 58, CP 574485

Comuna Rușii-Munți Căminul Cultural Comuna Rușii-Munți Sat Rușii-Munți nr. 141, CP 547505

Comuna Saschiz Școala Generală Comuna Saschiz Sat Saschiz, Str. Principală nr. 534, CP 547510

Comuna Sărățeni Sediul Primăriei Comunei Sărățeni Sat Sărățeni nr. 110/A, CP 545504

Page 48: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

48

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Sâncraiu de Mureș Sediul Primăriei Comunei Sâncraiu de Mureș

Sat Sâncraiu de Mureș, Str. Principală nr. 197/A,

CP 547525

Comuna Sângeorgiu de Mureș Gimnaziul „Sfântu Gheorghe”, comuna Sângeorgiu de Mureș

Sat Sângeorgiu de Mureș, Piața Sfântu Gheorghe

nr. 2 (fosta str. Tofalău nr. 610), CP 547530

Comuna Sânger Grădinița, Comuna Sânger Sat Sânger nr. 106, CP 547540

Comuna Sânpaul Școala Generală Comuna Sânpaul Sat Sânpaul nr. 289/A, CP 547550

Comuna Sânpetru de Câmpie Școala Generală Comuna Sânpetru de Câmpie Sat Sânpetru de Câmpie, CP 547555

Comuna Sântana de Mureș Școala Generală „Ion Chinezu”, comuna Sântana de Mureș

Sat Sântana de Mureș, str. Suseni nr. 81,

CP 547565

Comuna Solovăstru Școala Generală Comuna Solovăstru Sat Solovăstru nr. 441, CP 547570

Comuna Stânceni Căminul Cultural Comuna Stânceni Sat Stânceni, Str. Principală nr. 38, CP 547575

Comuna Suplac Sediul Primăriei Comunei Suplac Sat Suplac, Str. Principală nr. 238, CP 547580

Comuna Suseni Școala Generală Comuna Suseni Sat Suseni nr. 451, CP 547585

Comuna Șăulia Clubul Tineretului Comuna Șăulia Sat Șăulia, Str. Principală nr. 39, CP 547590

Comuna Șincai Sediul Primăriei Comunei Șincai Sat Șincai, Str. Principală nr. 156, CP 547595

Comuna Tăureni Școala Generală Comuna Tăureni Sat Tăureni nr. 141, CP 547600

Comuna Valea Largă Sediul Primăriei Comunei Valea Largă Sat Valea Largă nr. 248, CP 547615

Comuna Vărgata Sediul Primăriei Comunei Vărgata Sat Vărgata nr. 32, cod poștal 547625

Comuna Vătava Sediul Primăriei Comunei Vătava Sat Vătava nr. 62, CP 547630

Comuna Vețca Căminul Cultural Comuna Vețca Sat Vețca nr. 53, CP 547640

Comuna Viișoara Sediul Primăriei Comunei Viișoara Sat Viișoara, Str. Principală nr. 111, CP 547645

Comuna Vânători Școala Generală „Petre N. Popescu”, comuna Vânători Sat Vânători, Str. Principală nr. 231, CP 547635

Comuna Voivodeni Căminul Cultural, sala mare Sat Voivodeni nr. 97, CP 547650

Comuna Zagăr Sediul Primăriei Comunei Zagăr Sat Zagăr nr. 266, CP 547655

Comuna Zau de Câmpie Școala Generală Comuna Zau de Câmpie

Sat Zau de Câmpie, Str. Republicii nr. 41,

CP 547660

ANEXA Nr. 29

JUDEȚUL NEAMȚ

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Piatra-Neamț

Stația C.F.R. P-ța Gării nr. 1, CP 610005

Spitalul Județean de Urgență Bd. Traian nr. 1—3, CP 610136

Municipiul Roman

Autogara Roman Str. Mihai Viteazu nr. 1, CP 611118

Spitalul Municipal de Urgență Roman Str. Tineretului nr. 28, CP 611027

Orașul Bicaz

Parter bloc A.N.L., sala 2 Str. Piatra Corbului, f.n., CP 615100

Spitalul Orășenesc Bicaz, Incinta Policlinicii, etaj 1, fosta magazie Str. Barajului nr. 31, CP 615100

Orașul Roznov Liceul Roznov Str. Tineretului nr. 648, CP 617390

Orașul Târgu-Neamț

Spitalul orășenesc Târgu-Neamț Str. Ștefan cel Mare nr. 35, CP 615200

Clubul Sportiv Școlar Târgu-Neamț Str. Ștefan cel Mare nr. 80, CP 615200

Comuna Agapia Școala veche Agapia, sala nr. 2 Sat Agapia, CP 617010

Comuna Alexandru cel Bun

Sediul fostei Grădinițe Bistrița Sat Bistrița nr. 85, CP 617508

Spitalul de Pneumoftiziologie „Bisericani”, Club Sat Bisericani nr. 10, CP 617507

Comuna Bahna Școala veche Bahna Sat Bahna nr. 234, CP 617015

Comuna Bălțătești Căminul Cultural Bălțătești, Biblioteca comunală Sat Bălțătești, Str. Florilor, CP 617025

Comuna Bicaz-Chei

Căminul Cultural Bicaz-Chei, spațiul în care funcționează biblioteca

comunală

Sat Bicaz-Chei, Str. Principală, CP 617060

Comuna Bicazu Ardelean Sediul PAPI Sat Bicazu Ardelean, CP 617065

Comuna Bâra Biblioteca comunală Bâra Sat Bâra, CP 617030

Comuna Bârgăuani Căminul Cultural Bârgăuani Sat Bârgăuani, CP 617040

Comuna Bodești Biblioteca comunală Bodești, Sala mare Sat Bodești, CP 617070

Comuna Boghicea Școala cu clasele I—VIII Boghicea, corp B Sat Boghicea, CP 617031

Comuna Borca Căminul Cultural Borca Sat Sabasa, CP 617081

Comuna Borlești Școala nr. 1 Borlești Sat Borlești, CP 617085

Comuna Botești Căminul Cultural Botești Sat Botești, CP 617090

Page 49: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

49

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Bozieni Căminul Cultural Bozieni Sat Bozieni, CP 617100

Comuna Brusturi Căminul Cultural Brusturi Sat Brusturi, CP 617106

Comuna Ceahlău

Școala Generală Pârâul Mare Sat Pârâul Mare, CP 617128

Unitatea Medico-Socială Ceahlău Sat Ceahlău, CP 617125

Comuna Cândești Școala de Arte și Meserii Cândești Sat Cândești, CP 617115

Comuna Cordun Școala Generală cu clasele I—VIII Cordun Sat Cordun, CP 617135

Comuna Costișa Școala Generală cu clasele I—VIII nr. 1 Costișa Sat Costișa, CP 617140

Comuna Crăcăoani Școala cu clasele I—VIII Crăcăoani Sat Crăcăoani, CP 617145

Comuna Dămuc Căminul Cultural Dămuc Sat Dămuc, CP 617150

Comuna Dobreni Căminul Cultural Dobreni

Sat Dobreni, str. Lascăr Catargiu nr. 172,

CP 617155

Comuna Dochia Școala cu clasele I—VIII Dochia, corp C Sat Dochia, CP 617216

Comuna Doljești Căminul Cultural Doljești Sat Doljești, CP 617160

Comuna Dragomirești Dispensarul uman Dragomirești Sat Dragomirești, CP 617165

Comuna Drăgănești Școala nouă Drăgănești Sat Drăgănești, CP 617107

Comuna Dulcești Cabinet medic veterinar dr. Nichifor Dragoș Sat Dulcești, CP 617175

Comuna Dumbrava Roșie Școala cu clasele I—VIII Dumbrava Roșie

Sat Dumbrava Roșie, Str. Dumbravei nr. 69,

CP 617185

Comuna Farcașa Școala Generală Farcașa Sat Farcașa, CP 617190

Comuna Făurei Școala cu clasele I—VIII Făurei Sat Făurei, CP 617195

Comuna Gâdinți Căminul Cultural Gâdinți Sat Gâdinți, CP 617396

Comuna Gherăești Căminul Cultural Gherăești

Sat Gherăești, str. Vasile Alecsandri nr. 62,

CP 617205

Comuna Ghindăoani Școala cu clasele I—VIII „Vasile Conta” Ghindăoani Sat Ghindăoani, CP 617026

Comuna Girov Școala Generală Girov Sat Girov, CP 617210

Comuna Gârcina Grădinița Gârcina Sat Gârcina, CP 617200

Comuna Grințieș Căminul Cultural Poiana Sat Poiana, CP 617232

Comuna Grumăzești Școala cu clasele I—VIII Grumăzești, corp A, etaj Sat Grumăzești, CP 617235

Comuna Hangu Școala Generală cu clasele I—VIII Hangu Sat Hangu, CP 617240

Comuna Horia Căminul Cultural Horia Sat Horia, Str. Pietrei nr. 1, CP 617245

Comuna Icușești

Biroul din incinta magazinului sătesc a CONSUMCOOP „Roman

Mușat” Icușești

Sat Icușești, CP 617250

Comuna Ion Creangă Școala de Arte și Meserii „Ion Creangă” — Grădinița „Ion Creangă”

Sat Ion Creangă, str. I. C. Brătianu nr. 91,

CP 617260

Comuna Mărgineni Școala cu clasele I—VIII Mărgineni Sat Mărgineni, CP 617270

Comuna Moldoveni Grădinița de copii Moldoveni Sat Moldoveni, CP 617275

Comuna Negrești Grădinița Negrești Sat Negrești, CP 617157

Comuna Oniceni Școala Oniceni (local nou), cancelarie Sat Oniceni, CP 617280

Comuna Păstrăveni Școala cu clasele I—VIII Păstrăveni Sat Păstrăveni, CP 617300

Comuna Pâncești Școala de arte și meserii Pâncești Sat Pâncești, CP 617366

Comuna Petricani Școala de arte și meserii nr. 1 Petricani Sat Petricani, CP 617315

Comuna Piatra Șoimului Școala Generală nr. 1 Piatra Șoimului Sat Piatra Șoimului, Str. Cantonului, CP 617320

Comuna Pipirig Școala de Arte și Meserii „Ion Creangă” Pipirig Sat Pipirig, CP 617325

Comuna Pângărați Școala cu clasele I—VIII Pângărăcior Sat Pângărăcior, CP 617307

Comuna Podoleni Fosta baie comunală Sat Podoleni, Str. Speranței nr. 441, CP 617335

Comuna Poienari Școala cu clasele I—VIII nr. 1 Poienari Sat Poienari, CP 617360

Comuna Poiana Teiului Școala Generală cu clasele I—VIII Galu Sat Poiana Teiului, CP 617340

Comuna Răucești

Sediul Serviciului voluntar pentru situații de urgență Răucești, Blocul

din centrul comunei, parter

Sat Răucești nr. 303, CP 617370

Comuna Războieni Școala Generală nr. 1 Războienii de Jos Sat Războienii de Jos, CP 617377

Comuna Rediu Școala cu clasele I—VIII Rediu Sat Rediu, CP 617380

Comuna Români Școala cu clasele I—VIII Români Sat Români, CP 617385

Comuna Ruginoasa

Școala cu clasele I—VIII Ruginoasa Sat Ruginoasa, CP 617183

Centrul de Îngrijire și Asistență Socială Bozienii de Sus Sat Bozienii de Sus, CP 617176

Comuna Sagna Grădinița Sagna Sat Sagna, CP 617395

Comuna Săbăoani Clubul Copiilor Săbăoani Sat Săbăoani, Str. Orizontului nr. 54, CP 617400

Page 50: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

50

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Săvinești Centrul social Polivalent Sat Săvinești, str. G-ral Buniș nr. 4, CP 617410

Comuna Secuieni Școala Generală Secuieni, Sala de sport Sat Secuieni, CP 617415

Comuna Stănița Școala Stănița Sat Stănița, CP 617425

Comuna Ștefan cel Mare Școala Generală Ștefan cel Mare Sat Ștefan cel Mare nr. 27, CP 617435

Comuna Tarcău Școala de Arte și Meserii Tarcău, corp nou, parter, sala 1 Sat Tarcău nr. 230, CP617445

Comuna Tașca Căminul Cultural Tașca Sat Tașca, CP 617455

Comuna Tazlău Căminul Cultural Tazlău, anexa Sat Tazlău, Str. Fabricii nr. 2, CP 617460

Comuna Tămășeni Cămin Cultural Tămășeni Sat Tămășeni, CP 617465

Comuna Timișești Școala Generală cu clasele I—VIII Timișești, sala de clasă nr. 2 Sat Timișești, CP 617470

Comuna Trifești Școala cu clasele I—VIII Trifești Sat Trifești, CP 617475

Comuna Tupilați Căminul Cultural Tupilați Sat Tupilați, CP 617480

Comuna Țibucani Școala Generală cu clasele I—VIII nr. 1 Țibucani Sat Țibucani, CP 617485

Comuna Urecheni Școala Generală Urecheni, centru Sat Urecheni, CP 617490

Comuna Valea Ursului Căminul Cultural Valea Ursului, Sediul P.A.P.I. Sat Valea Ursului, CP 617495

Comuna Văleni Biblioteca comunală Văleni Sat Văleni nr. 317 E, CP 617097

Comuna Vânători-Neamț Biblioteca comunală „Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători-Neamț

Sat Vânători-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 223,

CP 617500

Comuna Zănești Grădinița nr. 2 Zănești, centru Sat Zănești, CP 617515

ANEXA Nr. 30

JUDEȚUL OLT

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Slatina Clădirea fostului Economat Str. Tudor Vladimirescu nr. 92B, CP 230087

Municipiul Caracal Stația C.F.R. Caracal Str. Walter Mărăcineanu nr. 2, CP 235200

Orașul Balș Grupul Școlar Agricol Balș Str. Nicolae Bălcescu nr. 45—47, CP 235100

Orașul Corabia

Școala cu clasele I—VIII „Dumitru Buzdun” nr. 2, sala nr. 2 (lângă

autogară)

Str. Dumitru Buzdun nr. 1, CP 235300

Orașul Drăgănești-Olt Casa de Cultură „Ileana Constantinescu” Str. Nicolae Titulescu nr. 253, CP 235400

Orașul Piatra-Olt Grădinița Piatra, sala nr. 2 Sat Piatra, str. Traian nr. 154, CP 235505

Orașul Potcoava Liceul Teoretic Potcoava Str. Principală, CP 237355

Orașul Scornicești Școala Generală „Ion Popescu” Negreni Sat Negreni, CP 235609

Comuna Baldovinești Fostul sediu al Primăriei Baldovinești Sat Baldovinești, CP 237005

Comuna Băbiciu Căminul Cultural Băbiciu (sala mică) Sat Băbiciu, CP 237015

Comuna Bălteni Dispensarul Comunal Bălteni Sat Bălteni, CP 237331

Comuna Bărăști Școala Generală cu clasele I—VIII Bărăștii de Vede Sat Bărăștii de Vede, CP 237020

Comuna Bârza Școala Generală Braneț Sat Braneț, CP 237030

Comuna Bobicești Școala cu clasele I—VIII, sat Bobicești Sat Bobicești, str. DJ 42, CP 237035

Comuna Brastavățu Școala de Arte și Meserii Brastavățu (Corp școală 1 — sala de sport) Sat Brastavățu, CP 237045

Comuna Brebeni Școala cu clasele I—VIII Brebeni Sat Brebeni, CP 237055

Comuna Brâncoveni Școala „Voievod Brâncoveanu” Brâncoveni Sat Brâncoveni, CP 237050

Comuna Bucinișu Școala Generală cu clasele V—VIII Bucinișu, sala nr. 3 Sat Bucinișu, CP 237060

Comuna Călui Școala Generală cu clasele I—VIII Călui Sat Călui, CP 237291

Comuna Cezieni Școala Generală Cezieni Sat Cezieni, Str. Principală, CP 237070

Comuna Cilieni Școala Generală nr. 2 Cilieni Sat Cilieni, CP 237075

Comuna Cârlogani Școala Generală cu clasele I—VIII Cârlogani Sat Cârlogani, CP 237065

Comuna Colonești Căminul Cultural „Ilie Martin” Colonești Sat Colonești, CP 237080

Comuna Corbu Școala cu clasele I—VIII Corbu, corp B Sat Corbu, CP 237090

Comuna Coteana Școala Generală cu clasele I—VIII Coteana, clasa nr. 3 Sat Coteana, CP 237095

Comuna Crâmpoia Școala de Arte și Meserii Crâmpoia, corp B Sat Crâmpoia, CP 237100

Comuna Cungrea Căminul Cultural Cungrea Sat Cungrea, CP 237105

Comuna Curtișoara Școala cu clasele I—VIII Curtișoara Sat Curtișoara, CP 237115

Comuna Dăneasa Căminul Cultural Dăneasa Sat Dăneasa, CP 237125

Comuna Deveselu Școala cu clasele I—VIII Deveselu, clasa a-III-a Sat Deveselu, CP 237130

Comuna Dobrețu Grădinița cu Program Normal Dobrețu Sat Dobrețu, CP 237135

Page 51: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

51

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Dobrosloveni Căminul Cultural Dobrosloveni Sat Dobrosloveni, CP 237140

Comuna Dobroteasa Școala cu clasele I—IV Dobroteasa, sala nr. 1 Sat Dobroteasa, CP 237145

Comuna Dobrun Școala Generală cu clasele I—IV Roșienii Mari Sat Roșienii Mari, CP 237150

Comuna Drăghiceni Școala cu clasele I—VIII Drăghiceni, corpul B Sat Drăghiceni, CP 237160

Comuna Făgețelu Școala de Arte și Meserii Făgețelu Sat Făgețelu, CP 237165

Comuna Fălcoiu Școala Generală cu clasele I—VIII Fălcoiu (sediul nou) Sat Fălcoiu, CP 237175

Comuna Fărcașele Școala cu clasele I—VIII Ghimpați Sat Ghimpați, CP 237182

Comuna Găneasa Școala Găneasa Sat Găneasa, CP 237185

Comuna Găvănești Școala cu clasele I—VIII Găvănești Sat Găvănești, Str. Principală, CP 237009

Comuna Ghimpețeni Școala cu clasele I—VIII Ghimpețeni Sat Ghimpețeni, CP 237281

Comuna Giuvărăști Școala Generală Giuvărăști, Cabinetul de Matematică II Sat Giuvărăști, CP 237195

Comuna Gârcov Grădinița cu Program Normal Gârcov Sat Gârcov, CP 237190

Comuna Gostavățu Fostul sediu al Primăriei Gostavățu Sat Gostavățu, CP 237200

Comuna Grădinari Școala Generală cu clasele I—VIII Grădinari Sat Grădinari, CP 237205

Comuna Grădinile Școala cu clasele I—VIII „Neda Marinescu”, corpul B Sat Grădinile, Str. Principală, CP 237447

Comuna Grojdibodu Școala Generală Veche Grojdibodu Sat Grojdibodu, CP 237210

Comuna Gura Padinii Căminul Cultural Gura Padinii Sat Gura Padinii, CP 237306

Comuna Ianca Școala de Arte și Meserii „George Vișan” Potelu Sat Potelu, CP 237216

Comuna Iancu Jianu Căminul Cultural Iancu Jianu Sat Iancu Jianu, Str. Principală, CP 237220

Comuna Icoana Dispensarul Uman Icoana Sat Icoana, CP 237225

Comuna Ipotești Grădinița Ipotești Sat Ipotești, Str. Principală nr. 409C, CP 237261

Comuna Izbiceni Școala Veche Izbiceni Sat Izbiceni, CP 237270

Comuna Izvoarele Școala de Arte și Meserii Izvoarele Sat Izvoarele, CP 237235

Comuna Leleasca Căminul Cultural Leleasca Sat Leleasca, CP 237240

Comuna Mărunței Școala cu clasele I—VIII Mărunței Sat Mărunței, CP 237250

Comuna Mihăești Școala cu clasele I—VIII Mihăești Sat Mihăești, CP 237255

Comuna Milcov Școala Generală cu clasele I—IV Ulmi Sat Ulmi, Str. Principală, CP 237260

Comuna Morunglav Căminul Cultural Morunglav, Cabinet Director Sat Morunglav, CP 237270

Comuna Movileni Școala cu clasele I—VIII Movileni Sat Movileni, CP 237275

Comuna Nicolae Titulescu Școala Generală cu clasele I—VIII Nicolae Titulescu Sat Nicolae Titulescu, CP 237280

Comuna Obârșia Școala Generală Obârșia Sat Obârșia, CP 237285

Comuna Oboga Școala cu clasele I—VIII Oboga Sat Oboga, CP 237290

Comuna Oporelu Școala cu clasele I—VIII Oporelu Sat Oporelu, CP 237295

Comuna Optași-Măgura Școala cu clasele I—VIII Optași-Măgura Sat Optași, CP 237300

Comuna Orlea Grădinița Orlea Nouă Sat Orlea Nouă nr. 20A, CP 237305

Comuna Osica de Jos Școala cu clasele I—VIII Osica de Jos Sat Osica de Jos, CP 237153

Comuna Osica de Sus Căminul Cultural, Sat Vlăduleni Sat Vlăduleni, CP 237315

Comuna Perieți Grădinița Perieți Sat Perieți, CP 237330

Comuna Pârșcoveni Grădinița cu Program Normal Pârșcoveni Sat Pârșcoveni, CP 237325

Comuna Pleșoiu Căminul Cultural Pleșoiu Sat Pleșoiu, Str. Principală nr. 165, CP 237335

Comuna Poboru Școala Generală Poboru Sat Poboru, CP 237345

Comuna Priseaca Școala Generală cu clasele I—VIII Priseaca Sat Priseaca, CP 237360

Comuna Radomirești Școala Generală cu clasele I—VIII Radomirești Sat Radomirești, CP 237365

Comuna Redea Școala Generală Redea Sat Redea, CP 237370

Comuna Rotunda Căminul Cultural Rotunda, Sala Mică Sat Rotunda, Str. Principală nr. 537, CP 237375

Comuna Rusănești Căminul Cultural Rusănești Sat Rusănești, Str. Principală, CP 237380

Comuna Scărișoara Căminul Cultural Scărișoara Sat Scărișoara, Str. Principală, CP 237395

Comuna Schitu Școala cu clasele I—VIII Schitu Sat Schitu, CP 237400

Comuna Seaca Grădinița cu Program Normal nr. 1 Seaca, sala nr. 3 Sat Seaca, CP 237405

Comuna Sâmburești Școala cu clasele I—VIII Sâmburești Sat Sâmburești, CP 237385

Comuna Sârbii-Măgura Școala Generală cu clasele I—VIII Vitănești Sat Vitănești, CP 237302

Comuna Slătioara Grădinița de copii Slătioara Sat Slătioara, CP 237410

Comuna Spineni Școala Generală Alunișu Sat Alunișu, CP 237104

Comuna Sprâncenata Căminul Cultural Sprâncenata-Viespești Sat Sprâncenata, CP 237425

Comuna Stoenești Dispensarul Uman Stoenești Sat Stoenești nr. 3, CP 237430

Page 52: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

52

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Stoicănești Școala cu clasele I—VIII Stoicănești Sat Stoicănești, CP 237435

Comuna Strejești Grădinița cu Program Normal Strejeștii de Jos Sat Strejești, CP 237440

Comuna Studina Grădinița cu Program Normal Studina Sat Studina, CP 237445

Comuna Șerbănești Școala „Dumitru Popovici” Șerbănești, Cabinetul de biologie Sat Șerbănești, CP 237450

Comuna Șopârlița Școala Generală cu clasele I—VIII Sat Șopârlița, CP 237328

Comuna Ștefan cel Mare Căminul Cultural Ștefan cel Mare, Sala Mică Sat Ștefan cel Mare, Str. Principală, CP 237455

Comuna Tătulești Școala cu clasele I—VIII Tătulești Sat Tătulești, CP 237460

Comuna Teslui Școala Generală cu clasele I—VIII Teslui, sat Cherleștii din Deal Sat Cherleștii din Deal, CP 237472

Comuna Tia Mare Grădinița cu program normal Tia Mare Sat Tia Mare, CP 237480

Comuna Topana Școala Topana Sat Topana, CP 237485

Comuna Traian Căminul Cultural Traian Sat Traian, CP 237490

Comuna Tufeni Școala Veche Tufeni Sat Tufeni, CP 237495

Comuna Urzica Școala Veche cu clasele I—VIII Urzica Sat Urzica, CP 237500

Comuna Valea Mare Clădirea Administrativă Turia Sat Turia, CP 237505

Comuna Vădastra Școala cu clasele I—VIII Vădastra, Cabinetul de matematică Sat Vădastra, CP 237510

Comuna Vădăstrița Grădinița de copii Vădăstrița Sat Vădăstrița, CP 237515

Comuna Văleni Școala Generală Văleni Sat Văleni, CP 237520

Comuna Verguleasa Căminul Cultural Poganu Sat Poganu, CP 237530

Comuna Vișina Grădinița de copii Vișina Sat Vișina, CP 237540

Comuna Vișina Nouă Școala cu clasele I—VIII Vișina Nouă

Sat Vișina Nouă, str. Intrarea Europei nr. 40,

CP 237511

Comuna Vitomirești Liceul Vitomirești Sat Vitomirești, CP 237545

Comuna Vâlcele Școala cu clasele I—VIII Vâlcele, corp B Sat Vâlcele, Cătun Olteni, CP 237525

Comuna Vlădila Școala Generală Vlădila Sat Vlădila, CP 237555

Comuna Voineasa Școala cu clasele I—VIII Mărgăritești Sat Mărgăritești, CP 237562

Comuna Vulpeni Școala cu clasele I—VIII Vulpeni, sala nr. 2 Sat Vulpeni, CP 237565

Comuna Vulturești Școala cu clasele I—VIII Vulturești, sala nr. 1 Sat Vulturești, Str. Principală, CP 237580

ANEXA Nr. 31

JUDEȚUL PRAHOVA

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Ploiești

Gara de Sud Str. Depoului nr. 1, CP 100335

Universitatea Petrol-Gaze Bd. București nr. 39, CP 100680

Gara de Vest Str. Domnișori nr. 95, CP100284

Municipiul Câmpina Casa Tineretului, Foaierul mare Str. Nicolae Bălcescu nr. 50, CP 105600

Orașul Azuga Școala gimnazială cu clasele I—IV Str. Victoriei nr. 63, CP 105100

Orașul Băicoi Sala de Sport Str. Republicii nr. 10, CP 105200

Orașul Boldești-Scăeni Școala Generală Seciu Seciu nr. 159, CP 105301

Orașul Breaza Casa de Cultură „Ion Manolescu” Breaza Str. Republicii nr. 82, CP 105400

Orașul Bușteni Casa Româno-Franceză Bd. Libertății nr. 174, CP 105500

Orașul Comarnic Grup Școlar „Simion Stolnicu”, Localul nr. 2 Str. Republicii nr. 20, CP105700

Orașul Mizil Grup școlar „Tase Dumitrescu” Mizil Str. Mihai Bravu nr. 116, CP 105800

Orașul Plopeni Grup Școlar Plopeni Bd. Republicii nr. 21B, CP 105900

Orașul Sinaia Școala cu clasele I—VIII „George Enescu”, parter Bd. Carol I nr. 36, CP106100

Orașul Slănic Grup Școlar Slănic — parter Str. Slănicului nr. 13, CP 102600

Orașul Urlați Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”, clădirea veche Str. 1 Mai nr. 73, CP106300

Orașul Vălenii de Munte Sala de Sport „Stelian Manolescu” Bd. Nicolae Iorga nr. 43A, CP106400

Comuna Adunați Grădinița de copii Sat Adunați nr. 17, CP107005

Comuna Albești-Paleologu Grădinița Albești-Paleologu Comuna Albești-Paleologu, CP 07010

Comuna Aluniș Școala cu clasele I—VIII Aluniș, centru Sat Aluniș nr. 1.024, CP107015

Comuna Apostolache Grădinița cu program normal Apostolache, sat Apostolache nr. 92 B Comuna Apostolache, CP107020

Comuna Ariceștii Rahtivani Școala cu clasele I—VIII Ariceștii Rahtivani Sat Ariceștii Rahtivani nr. 96, CP107025

Comuna Ariceștii Zeletin Școala cu clasele I—VIII Învățător Athanasie Jan Stoicescu Str. Principală nr. 135, CP107130

Page 53: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

53

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Baba Ana Școala cu clasele I—VIII Baba Ana Sat Baba Ana nr. 355, CP107035

Comuna Balta Doamnei Grădinița Balta Doamnei Sat Balta Doamnei nr. 236, CP 107040

Comuna Bălțești Sediul Dispensarului Uman Bălțești Comuna Bălțești nr. 100, CP 107045

Comuna Bănești Școala Generală Bănești Sat Bănești, Str. Din Jos nr. 301, CP 107050

Comuna Bărcănești Școala cu clasele I—VIII Sat Bărcănești, str. DN1, CP 107055

Comuna Bătrâni Școala cu clasele I—VIII Bătrâni Sat Bătrâni nr. 170, CP 107536

Comuna Berceni Școala Generală Berceni Sat Berceni, CP 107060

Comuna Bertea Grădinița nr. 1 Bertea Sat Bertea, CP 107065

Comuna Blejoi Sediul Pieței Agroalimentare Blejoi Sat Blejoi nr. 1.005, CP107070,

Comuna Boldești-Grădiștea Școala Generală cu clasele I—VIII Sat Boldești, CP107075

Comuna Brazi Fostul sediu al Grădiniței de copii din satul Brazii de Sus Sat Brazii de Sus, Str. Lalelelor nr. 4, CP107084

Comuna Brebu Școala nr. 1 Local Nou Sat Brebu Mănăstirii nr. 803, CP107100

Comuna Bucov Grădinița Bucov Sat Bucov nr. 777 D, CP 107110

Comuna Călugăreni Căminul Cultural din satul Călugăreni Sat Călugăreni, CP107115

Comuna Cărbunești Școala Cărbunești Sat Cărbunești nr. 168, CP107120

Comuna Ceptura Căminul cultural Sat Ceptura de Jos nr. 344, CP107125

Comuna Cerașu Școala de Arte și Meserii Cerașu Sat Cerașu, CP107140

Comuna Chiojdeanca Grădinița Chiojdeanca ( a doua sală de clasă) Sat Chiojdeanca, CP107150

Comuna Ciorani Școala Generală Cioranii de Sus, clădirea nouă Sat Cioranii de Sus, CP107160

Comuna Cocorăștii Colț Cămin Cultural Sat Perșunari nr. 180A, CP107379

Comuna Cocorăștii Mislii Școala cu clasele I—VIII sat Cocorăștii Mislii, sala de sport Sat Cocorăștii Mislii, CP107165

Comuna Colceag Școala cu clasele I—VIII Colceag Sat Colceag nr. 384 D, CP107170

Comuna Cornu Căminul Cultural Sat Cornu de Jos, Bd. Eroilor nr. 481, CP107180

Comuna Cosminele Grădinița de Copii Cosmina de Jos Sat Cosmina de Jos nr. 83, CP107185

Comuna Drajna Școala cu clasele I—VIII Drajna de Jos Sat Drajna de Jos, CP107194

Comuna Drăgănești Grădinița Drăgănești Sat Drăgănești, CP 107210

Comuna Dumbrava Școala Generală nr. 2 Nicolae Dinu Sat Dumbrava, Str. Poliției nr. 99, CP107220

Comuna Dumbrăvești Grădinița Dumbrăvești Sat Dumbrăvești, CP107230

Comuna Fântânele Cămin Cultural, etaj 1, camera 3 Comuna Fântânele nr. 493A, CP107240

Comuna Filipeștii de Pădure Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure, corpul B Str. Principală nr. 344A, CP 107245

Comuna Filipeștii de Târg Școala Generală Filipeștii de Târg Comuna Filipeștii de Târg, CP107250

Comuna Florești Școala cu clasele I—VIII local vechi Florești Sat Florești nr. 250, CP107255

Comuna Fulga Fostul sediul al Primăriei Comunei Fulga Sat Fulga de Jos, CP107261

Comuna Gherghița Școala cu clasele I—VIII Sat Gherghița, CP107265

Comuna Gorgota Căminul Cultural — Poienarii Apostoli Sat Poienarii Apostoli, CP107278

Comuna Gornet Căminul Cultural Gornet, sat Gornet Sat Gornet, Str. Principală nr. 459, CP107285

Comuna Gornet-Cricov Grădinița Gornet-Cricov Sat Gornet-Cricov, CP107290

Comuna Gura Vadului Școala din satul Gura Vadului Sat Gura Vadului, CP107300

Comuna Gura Vitioarei Cămin Cultural Sat Gura Vitioarei Sat Gura Vitioarei, CP107305

Comuna Iordăcheanu Școala de Arte și Meserii Sat Iordăcheanu, CP107310

Comuna Izvoarele Căminul Cultural Homorâciu Sat Homorâciu, str. DN1A nr. 178, CP 107323

Comuna Jugureni Clădirea căminului cultural în sala fostă bibliotecă Comuna Jugureni nr. 131, CP 07330

Comuna Lapoș Căminul Cultural Sat Lapoș, CP107335

Comuna Lipănești Școala cu clasele I—VIII sat Zamfira Sat Zamfira, DN 1A, CP107340

Comuna Măgurele Școala de Arte și Meserii Măgurele Sat Măgurele nr. 688, CP107345

Comuna Măgureni Cămin Cultural centru Măgureni Str. Principală nr. 983, CP107350

Comuna Măneciu Sala de sport Sat Cheia nr. 364, CP107356

Comuna Mănești Căminul Cultural Mănești Sat Mănești, Str. Principală nr. 131, CP107375

Comuna Olari Școala cu clasele I—VIII Olari Sat Olari, CP107269

Comuna Păcureți Grădinița Păcureți, sala II Sat Păcureți nr. 112, CP107395

Comuna Păulești Grădinița Păulești Sat Păulești nr. 497, CP 107400

Comuna Plopu Școala Generală cu clasele I—VIII Plopu Sat Plopu nr. 138, CP107405

Comuna Podenii Noi Școala de coordonare cu clasele I—VIII Sat Podenii Noi, CP107410

Comuna Poiana Câmpina Gara CFR Câmpina Sat Poiana-Câmpina nr. 188, CP107425

Comuna Poienarii Burchii Școala cu clasele I—VIII Poienarii Burchii Sat Poienarii Burchii, CP107430

Page 54: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 32

JUDEȚUL SATU MARE

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

54

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Posești Căminul Cultural, intrarea principală Sat Posești Pământeni nr. 8, CP107446

Comuna Predeal-Sărari Școala cu clasele I—VIII Predeal Sat Predeal nr. 201, CP107463

Comuna Provița de Jos Școala cu clasele I—VIII Provița de Jos, parter, cabinet biologie Sat Provița de Jos nr. 170, CP107475

Comuna Provița de Sus Grădinița de Copii Provița de Sus Sat Provița de Sus nr. 74, CP107480

Comuna Puchenii Mari Școala cu clasele I—VIII Puchenii Mari Sat Puchenii Mari nr. 1, CP107485

Comuna Râfov Școala Generală cu clasele V—VIII Mălăiești Satul Mălăiești, str. Principală nr. 216, CP 107501

Comuna Salcia Școala cu clasele V—VIII Sat Salcia nr. 195, CP107505

Comuna Sălciile Localul școlii vechi Sat Sălciile nr. 348, CP107510

Comuna Sângeru Grădinița Sângeru Sat Sângeru nr. 83, CP107515

Comuna Scorțeni

Sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei

Scorțeni, Sala de ședințe a Consiliului Local

Sat Scorțeni, Str. Unirii nr. 15, CP107525

Comuna Secăria Căminul Cultural Intrare I Comuna Secăria nr. 367A, CP107530

Comuna Starchiojd Grădinița de copii Sat Starchiojd nr. 45A, CP107535

Comuna Surani Grădinița de Copii Surani Comuna Surani nr. 232, CP107545

Comuna Șirna Școala cu clasele I—IV Șirna Comuna Șirna, Str. Principală nr. 32, CP107550

Comuna Șoimari Club Tineret Sat Șoimari, CP107560

Comuna Șotrile Școala Șotrile Sat Șotrile, CP107565

Comuna Ștefești Școala Generala cu clasele I—VIII Sat Ștefești nr. 116, CP107575

Comuna Talea Școala cu clasele I—VIII Talea Sat Talea nr. 53, CP107580

Comuna Tătaru Școala cu clasele I—VIII Podgoria Sat Podgoria nr. 94, CP107585

Comuna Târgșoru Vechi Școala Târgșoru Vechi — clădirea veche Sat Târgșoru Vechi, CP107590

Comuna Teișani Școala cu clasele I—VIII Olteni Sat Olteni nr. 147, CP107597

Comuna Telega Grădinița Doftana Sat Telega nr. 1.629, CP107600

Comuna Tinosu Clădirea cămin cultural-grădiniță Sat Tinosu nr. 347, CP107610

Comuna Tomșani Căminul Cultural Loloiasca Sat Loloiasca, DE 577 (DN 1B), CP107616

Comuna Vadu Săpat Cămin Cultural Sat Vadu Săpat nr. 259, CP107244

Comuna Valea Călugărească Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Sat Valea Călugărească bl. 30 CD parter, CP 07620

Comuna Valea Doftanei Grupul Școlar Agromontan Teșila Satul Teșila, CP107640

Comuna Vărbilău Școala Generală cu clasele I—VIII Vărbilău Sat Vărbilău, CP107650

Comuna Vâlcănești Centrul Cultural, Sala de ședințe Sat Vâlcănești, CP107655

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Satu Mare Stația C.F.R. Satu Mare Nord Str. Griviței nr. 1, CP 440101

Municipiul Carei Stația C.F.R. Carei Str. Independenței nr. 50, CP 445100

Orașul Ardud Grup Școlar Ardud Str. Mihai Viteazu nr. 1, CP 447020

Orașul Livada Grădinița Livada Nouă Str. Satu Mare nr. 6, CP 447180

Orașul Negrești-Oaș Școala Generală nr. 1 Str. Victoriei nr. 99, CP 445200

Orașul Tășnad Școala Generală nr. 1, Tășnad Str. Nicolae Bălcescu nr. 27, CP 445300

Comuna Acâș Cămin Cultural Acâș Str. Principală nr. 129, CP 447005

Comuna Agriș Școala cu clasele I—IV Ciuperceni Str. Principală nr. 38, CP 445200

Comuna Andrid Școala de Arte și Meserii Andrid Str. Principală nr. 86, CP 447010

Comuna Apa Centrul Cultural Apa, Sala mare Comuna Apa nr. 444, CP 447015

Comuna Batarci Școala cu clasele I—VIII Batarci Str. Principală nr. 85, CP 447030

Comuna Bârsău Școala de Arte și Meserii Bârsău de Sus Str. Principală nr. 335, CP 447037

Comuna Beltiug Școala cu clasele I—VIII, Beltiug Str. Pieții nr. 617, CP 447040

Comuna Berveni Școala cu clasele I—VIII, Berveni Str. L. Maior nr. 117, CP 447050

Comuna Bixad Școala Generală, Trip Str. Principală nr. 442, CP 447035

Comuna Bogdand Grădinița de copii, Bogdand Comuna Bogdand nr. 108, CP 447060

Comuna Botiz Școala Oșvareu Str. Teilor nr. 61, CP 447065

Comuna Călinești-Oaș Școala de Arte și Meserii Călinești-Oaș Str. Principală nr. 13, CP 447070

Page 55: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

55

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Cămărzana Grădinița Cămârzana Str. Grăniceri nr. 459, CP 447075

Comuna Cămin Școala cu clasele I—VIII, Cămin Str. Principală nr. 42, CP 447081

Comuna Căpleni Cămin Cultural Căpleni Comuna Căpleni nr. 618, CP 447080

Comuna Căuaș Școala Generală Căuaș Str. Principală nr. 20, CP 447085

Comuna Cehal Căminul Cultural Comuna Cehal nr. 288, CP 447095

Comuna Certeze Școala cu clasele I—VIII Certeze Str. Școlii nr. 863, CP 447100

Comuna Ciumești Căminul Cultural Comuna Ciumești nr. 266, CP 447311

Comuna Craidorolț Școala cu clasele I—VIII Craidorolț Str. Principală nr. 116, CP 447105

Comuna Crucișor Școala de Arte și Meserii Poiana Codrului Str. Principală nr. 135, CP 447110

Comuna Culciu Școala Generală Culciu Mare Sat Culciu Mare nr. 66, CP 447115

Comuna Doba Școala cu clasele I—VIII Doba Str. Principală nr. 58, CP 447125

Comuna Dorolț Școala cu clasele I—VIII Dorolț Str. Principală nr. 295, CP 447130

Comuna Foieni Cămin Cultural cu 200 de locuri Foieni Comuna Foieni nr. 468, CP 447135

Comuna Gherța Mică Sala de ședințe Gherța Mică Str. Principală nr. 234, CP 447140

Comuna Halmeu Școala de Arte și Meserii Halmeu, Școala Nouă Str. Eliberării nr. 74, CP 447145

Comuna Hodod Școala cu clasele I—VIII Hodod Str. Principală nr. 84, CP447155

Comuna Homoroade Școala Generală cu clasele I—VIII Homorodul de Mijloc Str. Principală nr. 268, CP 447160

Comuna Lazuri Școala Generală cu clasele I—VIII Bercu Str. Principală nr. 183, CP 447170

Comuna Medieșu Aurit Școala cu clasele I—VIII Medieșu Aurit Str. Principală nr. 551, CP 447185

Comuna Micula Școala Generală cu clasele I—VIII „Geller Sandor” Str. Principală nr. 98, CP 447195

Comuna Moftin Căminul Cultural Moftinu Mic Str. Principală nr. 221, CP 447200

Comuna Odoreu Grădinița de copii Odoreu Str. Republicii nr. 86, CP 447210

Comuna Orașu Nou Școala Generală Orașu Nou Str. Satu Mare nr. 77, CP 447220

Comuna Păulești Cămin Cultural Păulești Str. Principală nr. 203, CP 447230

Comuna Petrești Școala Generală cu clasele I—VIII Petrești Str. Principală nr. 548, CP 447240

Comuna Pir Școala Generală Pir Comuna Pir nr. 279, CP 447245

Comuna Pișcolt Școala cu clasele I—IV Pișcolt Str. Libertății nr. 289, CP 447250

Comuna Pomi Școala Generală Borlești Sat Borlești nr. 195, CP 447255

Comuna Porumbești Cămin Cultural Porumbești Comuna Porumbești nr. 221, CP 447152

Comuna Sanislău Grădinița nr. 1, Comuna Sanislău Comuna Sanislău nr. 1.082, CP 447260

Comuna Santău Școala cu clasele I—VIII Santău Str. Piața Unirii nr. 225, CP 447270

Comuna Săcășeni Școala Generală cu clasele I—VIII Comuna Săcășeni nr. 467, CP 447275

Comuna Săuca Școala de Arte și Meserii Săuca Str. Principală nr. 23, CP 447280

Comuna Socond Școala Socond Str. Principală nr. 179, CP 447285

Comuna Supur Școala de Arte și Meserii Supur Str. Teilor nr. 3, CP 447290

Comuna Tarna Mare Școala de Arte și Meserii Tarna Mare Str. Principală nr. 308, CP 447310

Comuna Târșolț Școala cu clasele I—VIII Târșolț Comuna Târșolț nr. 89, CP 447315

Comuna Terebești Școala Generală Terebești Str. Principală nr. 50, CP 447320

Comuna Tiream Școala cu clasele I—VIII Tiream Comuna Tiream nr. 245, CP 447325

Comuna Turț Școala de Arte și Meserii Turț P-ța Eroilor nr. 32, CP 447330

Comuna Turulung Școala de Arte și Meserii Turulung Str. Principală nr. 13, CP 447335

Comuna Urziceni Sala mică a Căminului Cultural Urziceni Str. Principală nr. 239, CP 447340

Comuna Valea Vinului Școala cu clasele I—IV Petru Vacarciuc, Roșiori Sat Roșiori nr. 169, CP 447347

Comuna Vama Grădinița din centru Str. Principală nr. 704, CP 447350

Comuna Vetiș Școala Generală Vetiș Str. Principală nr. 185, CP 447355

Comuna Viile Satu Mare Școala cu clasele I—VIII Viile Satu Mare Str. Republicii nr. 4, CP 447360

ANEXA Nr. 33

JUDEȚUL SĂLAJ

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Zalău

Clădire destinată sediului „D.G.A.D.P.” Bd. Mihai Viteazu nr. 68, CP 450099

Spitalul Județean Sălaj Str. Simion Bărnuțiu nr. 67, CP 450129

Orașul Cehu Silvaniei Grupul Școlar „Gheorghe Pop de Băsești” Str. Libertății nr. 7, CP 455100

Page 56: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

56

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Orașul Jibou Școala Generală nr. 1 Jibou Str. Parcului nr. 3, CP 455200

Orașul Șimleu Silvaniei Grupul Școlar „Ioan Ossian” Str. Simion Bărnuțiu nr. 13, CP 455300

Comuna Agrij Căminul Cultural Agrij Sat Agrij nr. 348, CP 457005

Comuna Almașu Căminul Cultural Almașu Sat Almașu nr. 260, CP 457010

Comuna Băbeni Grădinița din localitatea Băbeni Sat Băbeni nr. 265, CP 457020

Comuna Bălan Căminul Cultural Chechiș Sat Chechiș nr. 110, CP 457026

Comuna Bănișor Primăria Bănișor Sat Bănișor nr. 29, CP 457030

Comuna Benesat Școala Generală Benesat Sat Benesat nr. 112, CP 457035

Comuna Bobota Grădinița Bobota, sala nr. 2 Sat Bobota nr. 277/A, CP 457040

Comuna Bocșa Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Bocșa Sat Bocșa nr. 74, CP 457045

Comuna Boghiș Primăria Comunei Boghiș Sat Boghiș nr. 152, CP 457262

Comuna Buciumi Sediul Primăriei Sat Buciumi nr. 124, CP 457050

Comuna Camăr Sala de ședințe a Primăriei Camăr Sat Camăr nr. 1, CP 457060

Comuna Carastelec Școala Gimnazială Sat Carastelec nr. 463, CP 457065

Comuna Chieșd Școala Gimnazială Chieșd Sat Chieșd nr 368, CP 457070

Comuna Cizer Școala Generală Horea Sat Cizer nr. 292, CP 457075

Comuna Coșeiu Sediul Primăriei Coșeiu Sat Coșeiu nr. 134 CP 457080

Comuna Crasna Sediu P.A.P.I. din Căminul Cultural Sat Crasna nr. 559, CP 457085

Comuna Creaca Sala de ședințe a Primăriei Sat Creaca nr. 179/B, CP 457090

Comuna Cristolț Sediul Primăriei Cristolț Sat Cristolț nr 84, CP 457100

Comuna Crișeni Școala Gimnazială Crișeni Sat Crișeni nr. 276, CP 457105

Comuna Cuzăplac Școala cu clasele I—IV Tămașa Sat Tămașa nr. 216, CP 457118

Comuna Dobrin Căminul Cultural Doba Sat Doba, Str. Mare nr. 101, CP 457122

Comuna Dragu Primăria Comunei Dragu Sat Dragu nr. 120, CP 457130

Comuna Fildu de Jos Școala Gimnazială Fildu de Mijloc Sat Fildu de Mijloc nr. 31, CP 457136

Comuna Gâlgău Școala de Arte și Meserii Gâlgău Sat Gâlgău nr. 28, CP 457140

Comuna Gârbou Primăria Comunei Gârbou Sat Gârbou nr. 272, CP 457150

Comuna Halmășd Sediul Primăriei Comunei Halmășd Sat Halmășd nr. 339, CP 457160

Comuna Hereclean Centrul Agricol Hereclean Sat Hereclean nr. 26, CP 457165

Comuna Hida Primăria Comunei Hida Sat Hida, Str. Sfatului nr. 1, CP 457175

Comuna Horoatu Crasnei Căminul Cultural Stârciu, Sala mare Sat Stârciu nr. 401, CP 457187

Comuna Ileanda Căminul Cultural Ileanda

Sat Ileanda, Str. 1 decembrie 1918 nr. 23,

CP 457190

Comuna Ip Sediul Primăriei Ip Sat Ip nr. 93, CP 457210

Comuna Letca Gara C.F.R. Letca (Gara Veche) Sat Letca nr. 278, CP 457215

Comuna Lozna Căminul Cultural Lozna Sat Lozna nr. 108, CP 457225

Comuna Marca Sediul vechi al Primăriei Comunei Marca Sat Marca nr. 138, CP 457230

Comuna Măeriște Școala Gimnazială Măeriște Sat Măeriște, Str. Școlii nr. 189, CP 457235

Comuna Meseșenii de Jos Primăria Meseșenii de Jos Sat Meseșenii de Jos nr. 41, CP 457245

Comuna Mirșid Biblioteca Comunală Mirșid Sat Mirșid, Str. Principală nr. 90, CP 457250

Comuna Năpradea Sediul Primăriei Năpradea Sat Năpradea, Str. Principală nr. 23, CP 457255

Comuna Nușfalău Biroul de consultanță, situat în clădirea din curtea Primăriei Sat Nușfalău, str. Arany Janos nr. 1, CP 457260

Comuna Pericei Căminul Cultural Pericei Sat Pericei, Str. Apei nr. 239, CP 457265

Comuna Plopiș Grădinița cu program normal nr. 1 Plopiș Sat Plopiș nr. 128, CP 457270

Comuna Poiana Blenchii Școala Gimnazială Poiana Blenchii Sat Poiana Blenchii nr. 160, CP 475275

Comuna Românași Sediul Vechi Primărie Sat Românași nr. 39, CP 457280

Comuna Rus Școala Generală Rus Sat Rus nr. 333, CP 457290

Comuna Sălățig Sediul Primăriei Comunei Sălățig Sat Sălățig nr. 121, CP 457295

Comuna Sâg Grupul Școlar Sâg Sat Sâg nr. 160, CP 457300

Comuna Sânmihaiu Almașului Sediul Primăriei Sânmihaiu Almașului Sat Sânmihaiu Almașului nr. 93, CP 457305

Comuna Someș-Odorhei Sala de ședință a Consiliului Local Someș-Odorhei Sat Someș-Odorhei nr. 234, CP 457310

Comuna Surduc Stația C.F.R. Surduc Sat Surduc nr. 412, CP 457315

Comuna Șamșud Parterul Primăriei Șamșud Sat Șamșud, Str. Principală nr. 38, CP 457325

Comuna Șărmășag Sediu Primăria Comunei Șărmășag Sat Șărmășag, Str. Teilor nr. 34, CP 457330

Comuna Șimișna Școala Gimnazială cu clasele I—VIII Șimișna Sat Șimișna nr. 67, CP 457294

Page 57: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 34

JUDEȚUL SIBIU

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

57

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Treznea Școala Generală Treznea Sat Treznea nr. 81, CP 457340

Comuna Valcău de Jos Sediul vechi al Primăriei Comunei Valcău de Jos, Sala de ședințe Sat Valcău de Jos nr. 228, CP 457345

Comuna Vârșolț Sediul Primăriei Comunei Vârșolț Sat Vârșolț nr. 168, CP 457355

Comuna Zalha Căminul Cultural Zalha Sat Zalha nr. 94, CP 437360

Comuna Zimbor Școala Gimnazială Zimbor, Sala de Sport Sat Zimbor nr. 33, CP 457370

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Sibiu

Cămin Studențesc Bd. Victoriei nr. 31, CP 550024

Cămin Studențesc Str. Vasile Aaron nr. 14, CP 550297

Cămin Studențesc Str. Electricienilor nr. 3, CP 550311

Gară Piața 1 Decembrie nr. 6, CP 550200

Aeroport Str. Șoseaua Alba Iulia nr. 73, CP 550052

Spitalul Clinic Județean Bd. Corneliu Coposu nr. 2—4, CP 550245

Spitalul de Pneumoftiziologie Str. Aleea Filozofilor nr. 3, CP 550196

Spitalul de Neuropsihiatrie Str. Dr. Bagdazar nr. 10, CP 550082

Municipiul Mediaș Stația CFR Mediaș Str. Unirii nr. 2—4, CP 551025

Orașul Agnita Primăria Orașului Agnita P-ța Republicii nr. 19, CP 555100

Orașul Avrig Clubul Elevilor Avrig Str. Sașilor nr. 12, CP 555200

Orașul Cisnădie Liceul „Gustav Gundisch” Cisnădie Str. Măgurii nr. 5, CP 555300

Orașul Copșa Mică Stația CFR Copșa Mică Str. Gării nr. 1, CP 555400

Orașul Dumbrăveni Primăria Orașului Dumbrăveni Str. M. Eminescu nr. 6, CP 555500

Orașul Miercurea Sibiului Primăria Orașului Miercurea Sibiului Str. I. Măcelariu nr. 210, CP 557151

Orașul Ocna Sibiului Centrul de informare turistică (CIT) Ocna Sibiului Str. Băilor nr. 57, CP 555600

Orașul Săliște Grup școlar economic I. Lupaș Str. I. Lupaș nr. 24, CP 557236

Orașul Tălmaciu Casa de Cultură Tălmaciu Str. N. Bălcescu nr. 115, CP 555700

Comuna Alma Primăria Comunei Alma Str. M. Eminescu nr. 226, CP 557021

Comuna Alțâna Primăria Comunei Alțâna Sat Alțâna nr. 94, CP 550007

Comuna Apoldu de Jos Parterul blocului cu locuințe sociale Sat Apoldu de Jos nr. 96, CP 557010

Comuna Arpașu de Jos Școala Generală clasele I—VIII Sat Arpașu de Jos nr. 75, CP 557015

Comuna Ațel Primăria Comunei Ațel Str. Regele Mihai I nr. 388, CP 557020

Comuna Axente Sever Școala Generală clasele I—VIII Sat Axente Sever nr. 317, CP 557025

Comuna Bazna Centrul de informare turistică (CIT) Bazna Str. Bazna F.N. (lângă căminul cultural), CP 557030

Comuna Biertan Primăria Comunei Biertan Str. 1 Decembrie 1918 nr. 19, CP 557045

Comuna Bârghiș Grădinița Comunei Bârghiș Comuna Bârghiș nr. 75, CP 557035

Comuna Blăjel Primăria Comunei Blăjel Str. T. Vladimirescu nr. 70, CP 557050

Comuna Boița Căminul Cultural Boița Str. Traian nr. 263, CP 555701

Comuna Brateiu Grădinița Brateiu Sat Brateiu nr. 51, CP 557055

Comuna Brădeni Primăria Comunei Brădeni Sat Brădeni nr. 31, CP 557060

Comuna Bruiu Primăria Comunei Bruiu Sat Bruiu nr. 19, CP 557065

Comuna Chirpăr Școala Generală clasele I—VIII Sat Chirpăr nr. 46, CP 557080

Comuna Cârța Primăria Comunei Cârța Sat Cârța nr. 104, CP 557070

Comuna Cârțișoara Primăria Comunei Cârțișoara Sat Cârțișoara nr. 55, CP 557075

Comuna Cristian Cantina Cristian Str. XI nr. 9A, CP 557085

Comuna Dârlos Primăria Comunei Dârlos Sat Dârlos nr. 590, CP 557090

Comuna Gura Râului Primăria Comunei Gura Râului Sat Gura Râului nr. 566, CP 557095

Comuna Hoghilag Primăria Comunei Hoghilag Str. Principală nr. 305, CP 557100

Comuna Iacobeni Primăria Comunei Iacobeni Sat Iacobeni nr. 57, CP 557105

Comuna Jina Primăria Comunei Jina, sala nr. 3 Sat Jina nr. 1.210, CP 557110

Comuna Laslea Căminul Cultural Laslea Str. Principală nr. 9, CP 557115

Comuna Loamneș Școala Generală clasele I—VIII Sat Loamneș nr. 200, CP 557120

Page 58: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

58

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Ludoș Primăria Comunei Ludoș Str. Principală nr. 73, CP 557130

Comuna Marpod Primăria Comunei Marpod Sat Marpod nr. 327, CP 557131

Comuna Merghindeal Primăria Comunei Merghindeal Str. Principală nr. 60, CP 557140

Comuna Micăsasa Primăria Comunei Micăsasa Str. 1 Decembrie nr. 144, CP 557145

Comuna Mihăileni Punct sanitar Mihăileni Str. Principală nr. 3, CP 557155

Comuna Moșna Școala Generală clasele I—IV Sat Moșna nr. 452, CP 557160

Comuna Nocrich Școala Generală clasele I—VIII Sat Nocrich nr. 158, CP 557165

Comuna Orlat Primăria Comunei Orlat Str. A. Iancu nr. 202, CP 557170

Comuna Păuca Primăria Comunei Păuca Sat Păuca nr. 172, CP 557175

Comuna Poiana Sibiului Școala Generală clasele I—VIII Sat Poiana Sibiului nr. 1.331, CP 557180

Comuna Poplaca Școala Generală clasele I—VIII Sat Poplaca nr. 376, CP 557185

Comuna Porumbacu de Jos Primăria Comunei Porumbacu de Jos Sat Porumbacu de Jos nr. 253, CP 557190

Comuna Racovița Primăria Comunei Racovița Sat Racovița nr. 416, CP 557195

Comuna Rășinari Căminul Cultural Rășinari Str. Octavian Goga nr. 1.527, CP 557200

Comuna Râu Sadului Hidrocentrala Sadu V Sat Râu Sadului nr. 362, CP 557025

Comuna Roșia Primăria Comunei Roșia Sat Roșia nr. 22, CP 557210

Comuna Sadu Primăria Comunei Sadu Str. I.M. Klein nr. 36, CP 557220

Comuna Slimnic Primăria Comunei Slimnic Str. Principală nr. 6, CP 557240

Comuna Șeica Mare Căminul Cultural Șeica Mare Sat Șeica Mare nr. 316, CP 557245

Comuna Șeica Mică Școala Generală clasele I—VIII Sat Șeica Mică nr. 382, CP 557255

Comuna Șelimbăr Școala Generală M. Viteazu Șelimbăr Str. M. Viteazu nr. 234, CP 557260

Comuna Șura Mare Școala Generală clasele I—VIII Str. Principală nr. 3, CP 557265

Comuna Șura Mică Școala Generală clasele I—VIII Sat Șura Mică nr. 407, CP 557270

Comuna Tilișca Școala Generală clasele I—VIII, corp B, sala 1 Str. Școlii nr. 483, CP 557280

Comuna Târnava Școala Generală, clasele I—VIII Str. 1 Decembrie nr. 1, CP

Comuna Turnu Roșu Primăria Comunei Turnu Roșu Str. Olteț nr. 54, CP 557285

Comuna Valea Viilor Centrul de informare turistică Sat Valea Viilor nr. 120, CP 557290

Comuna Vurpăr Primăria Comunei Vurpăr Sat Vurpăr, nr. 455, CP 557295

ANEXA Nr. 35

JUDEȚUL SUCEAVA

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Suceava

Universitatea „Ștefan cel Mare”, sala B Str. Universității nr. 13, CP 720229

Gara Suceava Burdujeni Str. Nicolae Iorga nr. 7, CP 720167

Gara Suceava Nord Ițcani, sala B Str. Gării nr. 4, CP 720694

Municipiul Câmpulung

Moldovenesc

Grădinița cu program prelungit nr. 1 „Căsuța piticilor” Str. Calea Transilvaniei nr. 18, CP 725100

Municipiul Fălticeni Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” Str. Republicii nr. 14, CP 725200

Municipiul Rădăuți Primăria Municipiului Rădăuți Str. Piața Unirii nr. 2—4, CP 725400

Municipiul Vatra Dornei Casa de Cultură „Platon Pardău”, Clubul Pensionarilor Str. Gării nr. 2, CP 725700

Orașul Broșteni Grupul Școlar „Nicolae Nanu” Broșteni, Școala Generală Str. Nicolae Nanu nr. 5, CP 727075

Orașul Cajvana Școala Generală Centru Cajvana Oraș Cajvana nr. 526, CP 727100

Orașul Dolhasca Școala cu clasele I—IV Dolhasca Str. „Dr. C. Arsene” F.N., CP 727170

Orașul Frasin Dispensarul Medical Frasin Str. Principală nr. 308, CP 727245

Orașul Gura Humorului Complexul „Bucovina” din Gara „CFR Gura Humorului oraș” Str. Ștefan cel Mare F.N., CP 725300

Orașul Liteni Primăria Orașului Liteni Str. Mihail Sadoveanu nr. 17, CP 727335

Orașul Milișăuți Școala cu clasele I—VIII Milișăuți Str. Calea Ștefan cel Mare nr. 64, CP 727360

Orașul Salcea Căminul Cultural Salcea Localitatea Salcea, oraș Salcea, CP 727475

Orașul Siret Muzeul de Istorie Siret Str. 9 Mai nr. 17, CP 725500

Orașul Solca

Sala de clasă din Grădinița cu program normal „Mugur de brad” nr. 2,

Solca

Str. Tomșa Vodă nr. 8, CP 725600

Orașul Vicovu de Sus Primăria Orașului Vicovu de Sus, Corp vechi Str. Primăriei nr. 4—6, CP 727610

Comuna Adâncata Sala de ședință a Primăriei Comunei Adâncata Comuna Adâncata drum DN 29 A, CP 727005

Page 59: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

59

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Arbore Școala cu clasele I—VII „Luca Arbure„ Arbore, corp B Sat Arbore nr. 688, CP 727015

Comuna Baia Sediul Primăriei Comunei Baia, sala de festivități Comuna Baia, CP 727020

Comuna Bălăceana

Sala de grădiniță din incinta Școlii Generale cu clasele I—VIII

Bălăceana

Satul Bălăceana, Str. Principală, CP 727126

Comuna Bălcăuți Sediul Primăriei Comuna Bălcăuți, Birou Fond Funciar Sat Bălcăuți, CP 727025

Comuna Berchișești Sediul Primăriei Comunei Berchișești Comuna Berchișești, CP 727216

Comuna Bilca Sediul Primăriei Comunei Bilca Comuna Bilca nr. 923, CP 727030

Comuna Bogdănești Sediul Primăriei Comunei Bogdănești Comuna Bogdănești, CP 727035

Comuna Boroaia Școala cu clasele I—VIII nr. 1„Vasile Tomegea” Comuna Boroaia, CP 727040

Comuna Bosanci Sediul Primăriei Comunei Bosanci Sat Bosanci, CP 727045

Comuna Botoșana Școala de Arte și Meserii Botoșana Sat Botoșana, CP 727050

Comuna Breaza Primăria Comunei Breaza Comuna Breaza nr. 115, CP 727055

Comuna Brodina Școala cu clasele I—IV Sadǎu Satul Sadǎu, CP 727068

Comuna Bunești Sediul Primăriei Comunei Bunești, secretariat Sat Bunești nr. 97, CP 727090

Comuna Burla Clădirea Multifuncțională, Sala de ședințe Comuna Burla nr. 391, CP 727616

Comuna Cacica Halta de Mișcare Cacica Sat Pârteștii de Sus, CP 727095

Comuna Calafindești Sediul Primăriei Calafindești Comuna Calafindești, CP 727105

Comuna Capu Câmpului Căminul Cultural, sala Bibliotecă Sat Capu Câmpului nr. 430, CP 727585

Comuna Ciocănești Casa de Cultură Comuna Ciocănești, CP 727120

Comuna Ciprian Porumbescu Școala Generală cu clasele I—VIII Ciprian Porumbescu Str. Principală nr. 283, CP 727125

Comuna Cârlibaba Sala Căminului Cultural Sat Cârlibaba Nouă nr. 82, CP 727110

Comuna Comănești Căminul Cultural Comănești Comuna Gălănești, sat Comănești, CP 727135

Comuna Cornu Luncii Primăria Comunei Cornu Luncii, Sala de ședințe Sat Cornu Luncii, CP 727140

Comuna Coșna Primăria Comunei Coșna Sat Coșna nr. 16, CP 727191

Comuna Crucea Sediul Primăriei Comunei Crucea — Birou asistență socială Sat Crucea, CP 727150

Comuna Dărmănești Sediul Primăriei Comunei Dărmănești Sat Mărițeia, CP 727160

Comuna Dolhești Căminul Cultural Sat Dolheștii Mari, CP 727180

Comuna Dorna-Arini Clădirea Primăriei Comunei Dorna-Arini, Sala de ședințe Sat Cozănești nr. 1A, CP 727201

Comuna Dorna Candrenilor Primăria Comunei Dorna Candrenilor Str. Principală nr. 85, CP 727190

Comuna Dornești Școala Veche Dornești Comuna Dornești, CP 727210

Comuna Drăgoiești Sediul Primăriei comunei Drăgoiești Sat Măzănăești, CP 727219

Comuna Drăgușeni Căminul Cultural Drăgușeni Sat Drăgușeni, CP 727220

Comuna Dumbrăveni Căminul Cultural Dumbrăveni Comuna Dumbrăveni, CP 727225

Comuna Fântâna Mare Sala de ședințe Consiliul Local Fântâna Mare Satul Fântâna Mare, CP 727566

Comuna Fântânele Școala de Arte și Meserii „Mihai Eminescu” Bănești Sat Bănești, CP 727230

Comuna Forăști Primăria Forăști, sală casierie Sat Forăști, CP 727235

Comuna Frătăuții Noi Școala de Arte și Meserii „Iraclie Porumbescu” nr. 1 Frătăuții Noi Comuna Frătăuții Noi, CP 727250

Comuna Frătăuții Vechi Incinta Primăriei Frătăuții Vechi, holul principal de acces Sat Frătăuții Vechi nr. 7, CP 727255

Comuna Frumosu Școala cu clasele I—VIII „Ioan Suhane” Satul Frumosu Comuna Frumosu, CP 727260

Comuna Fundu Moldovei Sediul Primăriei Fundu Moldovei Comuna Fundu Moldovei nr. 283, CP 727265

Comuna Gălănești Căminul Cultural Gălănești Sat Gălănești, CP 727280

Comuna Grămești Primaria Comunei Grămești Sat Grămești nr. 116, CP 727285

Comuna Grănicești Sala de ședințe din cadrul Primăriei Comunei Grănicești Str. Principală, CP 727290

Comuna Hănțești Sediul Primăriei Hănțești Comuna Hănțești, CP 727011

Comuna Hârtop Sediul Primăriei Hârtop, Birou Agricol Comuna Hârtop, CP 727449

Comuna Horodnic de Jos Sediul Primăriei Comunei Horodnic de Jos Comuna Horodnic de Jos centru nr. 115, CP 727301

Comuna Horodnic de Sus Căminul Cultural Comuna Horodnic de Sus, CP 727305

Comuna Horodniceni Școala cu clasele I—VIII nr. 1 Horodniceni Comuna Horodniceni, CP 727310

Comuna Iacobeni Sediul Primăriei Iacobeni Str. Republicii nr. 70, CP 727315

Comuna Iaslovăț

Sala de ședințe a Consiliului Local al Comunei Iaslovăț din sediul

Primăriei Comunei Iaslovăț

Str. Principală nr. 577, CP 727320

Comuna Ilișești Căminul Cultural Ilișești Str. Principală nr. 762, CP 727130

Comuna Ipotești Primăria comunei Ipotești Str. Mihai Viteazu nr. 541, CP 727325

Comuna Izvoarele Sucevei Primăria Izvoarele Sucevei, Sala de ședințe Sat Izvoarele Sucevei, CP 727330

Comuna Marginea Școala de Arte și Meserii „Vasile Gherasim”, Marginea Sat Marginea nr. 918, CP 727345

Page 60: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

60

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Mălini Școala Generală nr. 1 Mălini Comuna Mălini, CP 727350

Comuna Mănăstirea Humorului Școala Generală cu clasele I—VIII Mănăstirea Humorului

Sat Mănăstirea Humorului, str. Ștefan cel Mare

nr. 153, CP 727355

Comuna Mitocu Dragomirnei Noul sediu al Primăriei Comunei Mitocu Dragomirnei Sat Mitocu Dragomirnei, CP 727365

Comuna Moara Căminul cultural Moara Nică Satul Moara Nică, CP 727377

Comuna Moldova-Sulița Sediul Primăriei Comunei Moldova-Sulița Comuna Moldova-Sulița, CP 727380

Comuna Moldovița Secția de votare de la sediul Primăriei Comunei Moldovița Sat Moldovița nr. 421, CP 727385

Comuna Mușenița Clădirea Școlii cu clasele I—VIII Baineț, corpul B Satul Baineț, Str. Principală nr. 65 C, CP 727391

Comuna Ostra Punct Acces Public la Informație (PAPI) Ostra Str. Principală nr. 61, CP 727400

Comuna Panaci Școala cu clasele I—VIII, Panaci Sat Panaci, Str. Principală nr. 260, CP 727405

Comuna Păltinoasa Școala de Arte și Meserii satul Păltinoasa Satul Păltinoasa, CP 727415

Comuna Pătrăuți Sediul nou al Primăriei Comunei Pătrăuți Str. Principală, CP 727420

Comuna Pârteștii de Jos Primăria Comunei Pârteștii de Jos

Comuna Pârteștii de Jos nr. 81, sat Pârteștii de Jos,

CP 727425

Comuna Poiana Stampei Sediul Primăriei Poiana Stampei Sat Poiana Stampei, CP 727430

Comuna Poieni-Solca Școala cu clasele I—VIII Poieni-Solca sala II Comuna Poieni-Solca F.N., CP 725601

Comuna Pojorâta Gara Pojorâta Str. Centru, CP 727440

Comuna Preutești Sediul Primăriei Preutești Comuna Preutești, CP 727445

Comuna Putna Școala cu clasele I—VIII „Ștefan cel Mare” Putna Sat Putna, CP 727455

Comuna Rădășeni Căminul Cultural Rădășeni Comuna Rădășeni, CP 727460

Comuna Râșca Sediul Primăriei Râșca, sala de ședințe a Consiliului Local Râșca Sat Râșca, CP 727465

Comuna Sadova Anexă Căminul Cultural Sadova Str. Principală nr. 554, CP 727470

Comuna Satu Mare În sediul Primăriei Comunei Satu Mare, la parter Sat Satu Mare nr. 343A, CP 727480

Comuna Siminicea Sediul Primăriei Comunei Siminicea Comuna Siminicea nr. 763, CP 727485

Comuna Slatina Școala de Arte și Meserii Slatina Sat Slatina, CP 727490

Comuna Straja Sediul vechi al Primăriei Straja Comuna Straja nr. 1.357, CP 727495

Comuna Stroiești Școala Generală cu clasele I—VIII, satul Stroiești Sat Stroiești, CP 727500

Comuna Stulpicani Școala de Arte și Meserii Stulpicani Comuna Stulpicani, CP 727505

Comuna Sucevița Școala cu clasele I—VIII „Dimitrie Vatamaniuc”, Sucevița Comuna Sucevița nr. 473, CP 727510

Comuna Șaru Dornei Școala cu clasele I—VIII Neagra Șarului Sat Neagra Șarului nr. 140, CP 727517

Comuna Șcheia Școala generală „Dimitrie Păcurariu” Șcheia Sat Șcheia, CP 727525

Comuna Șerbăuți Școala cu clasele I—VIII Șerbăuți Comuna Șerbăuți, CP 727108

Comuna Todirești Școala cu clasele I—VIII Todirești Sat Todirești nr. 172, CP 727530

Comuna Udești Căminul Cultural din satul Udești Satul Udești, CP 727535

Comuna Ulma Nisipitu — Sediul Primăriei Comuna Ulma, CP 727559

Comuna Vadu Moldovei Sediul Primăriei Vadu Moldovei

Sat Vadu Moldovei, Str. Principală nr. 389,

CP 727560

Comuna Valea Moldovei Sediul Primăriei Comunei Valea Moldovei Satul Valea Moldovei, CP 727580

Comuna Vama Sediul Primăriei Vama Str. Victoriei nr. 56, CP 727590

Comuna Vatra Moldoviței Cămin Cultural Vatra Moldoviței Comuna Vatra Moldoviței, CP 727595

Comuna Verești Gara Verești Sat Verești, CP 727600

Comuna Vicovu de Jos

Sala de sport a Școlii cu cl. I—VIII nr. 1 „Ioan Vicoveanu” Vicovu de

Jos

Comuna Vicovu de Jos, CP 727605

Comuna Voitinel Centrul de consiliere din incinta sediului Primăriei Comunei Voitinel Comuna Voitinel nr. 239, CP 727282

Comuna Volovăț Cămin Cultural (clădire nouă), sală vestiar Comuna Volovăț, CP 727615

Comuna Vulturești Sediul Primăriei Sat Pleșești nr. 12, CP 727627

Comuna Zamostea Sediul: Cămin cultural Zamostea, sala mică Sat Zamostea, CP 727630

Comuna Zvoriștea Cămin Cultural Sat Zvoriștea, CP 727640

Page 61: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 36

JUDEȚUL TELEORMAN

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

61

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Alexandria

Liceul „Constantin Noica”, Sala nr. 2 Str. Dunării nr. 133, CP 140038

Spitalul Județean Teleorman Str. Libertății nr. 1, CP 140009

Municipiul Roșiorii de Vede Spitalul Caritas Str. Carpați nr. 33, CP 145100

Municipiul Turnu Măgurele Liceul „Marin Preda”, Cabinet limbi moderne, Sala de clasă nr. 07 Turnu Măgurele nr. 9, CP 147200

Orașul Zimnicea Liceul teoretic Zimnicea, Laboratorul de fizică Str. Mihai Viteazu nr. 30, CP 145400

Orașul Videle Spitalul Orășenesc Videle Str. Șoseaua Pitești nr. 54, CP 147300

Comuna Balaci Căminul Cultural, Sala nr. 2 Sat Balaci, CP 147005

Comuna Băbăița Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala nr. 1 Sat Băbăița, CP 147010

Comuna Beciu Dispensar uman Sat Beciu, DJ 546, CP 147257

Comuna Beuca Căminul Cultural, Sala principală Sat Beuca, str. Calea Dobrotești nr. 62, CP 147121

Comuna Blejești Școala Generală cu clasele I—IV, Sala nr. 1 Sat Blejești, str. Stângulești nr. 746, CP 147015

Comuna Bogdana Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala nr. 1 (parter) Sat Bogdana, CP 147020

Comuna Botoroaga Punctul de acces al populației la informații (PAPI), Sala nr. 1 Sat Botoroaga, Str. Principală nr. 15, CP 147025

Comuna Bragadiru Școala Generală nr. 2, Sala nr. 2 Sat Bragadiru, CP 147030

Comuna Brânceni Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala curs clasele a II-a Sat Brânceni, str. DN 51, CP 147035

Comuna Bujoreni Căminul Cultural, Sala mare de spectacole Sat Bujoreni, CP 147040

Comuna Bujoru Sala de educație fizică școlară din incinta Școlii cu clasele I—VIII Sat Bujoru, CP 147045

Comuna Buzescu Căminul Cultural, intrarea dinspre parcul comunal Sat Buzescu, CP 147050

Comuna Călinești Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala de limba română Sat Călinești, CP 147055

Comuna Călmățuiu Școala Generală cu clasele I—VIII, Laboratorul de informatică Sat Călmățuiu, CP 147060

Comuna Călmățuiu de Sus Căminul Cultural, Sala mică Sat Călmățuiu de Sus, CP 147065

Comuna Cervenia Școala Generală cu clasele I—VIII Sat Cervenia, CP 147070

Comuna Ciolănești Primăria veche, Sala nr. 1 Sat Ciolăneștii din Deal, CP 147075

Comuna Ciuperceni Școala Generală cu clasele I—VIII, Laboratorul de matematică Sat Ciuperceni, CP 147080

Comuna Conțești

Localul din centrul comunei, de lângă Primărie, Sala vecină cu punctul

farmaceutic

Sat Conțești, CP 147085

Comuna Cosmești Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala nr. 1 Sat Cosmești, CP 147090

Comuna Crângeni Căminul Cultural, Biblioteca comunală Sat Crângeni, CP 147095

Comuna Crângu Școala Generală cu clasele I—VIII, Laboratorul de biologie Sat Crângu, CP 147100

Comuna Crevenicu Grădinița de copii, Sala nr. 2 Sat Crevenicu, CP 147105

Comuna Didești Căminul Cultural, Sala mare Sat Didești, CP 147110

Comuna Dobrotești Școala Generală cu clasele I—VIII, cabinet nr. 2 Sat Dobrotești, CP 147115

Comuna Dracea

Sala de sport din grădinița de pe lângă Școala Generală cu clasele

I—VIII

Sat Dracea, Str. Principală, FN, CP 147101

Comuna Drăcșenei Școala Generală cu clasele I—IV, Sala nr. 2 Sat Drăcșenei, CP 147120

Comuna Drăgănești Vede Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala de pregătire a claselor I—III Sat Drăgănești Vede, CP 147130

Comuna Drăgănești Vlașca Clădirea fostei băi comunale

Sat Drăgănești Vlașca, str. Șoseaua Videle nr. 9,

CP 147135

Comuna Fântânele Grădinița Fântânele, Sala nr. 1

Sat Fântânele, șos. Turnu Măgurele nr. 94,

CP 147371

Comuna Frăsinet Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala de biologie Sat Frăsinet, CP 147012

Comuna Frumoasa Căminul Cultural, Sala de spectacole

Sat Frumoasa, str. Șoseaua Principală nr. 75,

CP 147155

Comuna Furculești Școala Generală cu clasele I—VIII, Cabinet chimie—fizică Sat Furculești, Str. Principală, CP 147145

Comuna Gălăteni Școala Generală cu clasele I—VIII nr. 2, Sala de clasă nr. 1 Sat Gălăteni, CP 147150

Comuna Gratia Școala Generală cu clasele I—IV nr. 2, Sala de clasă nr. 2 Sat Gratia, str. Tudor Vladimirescu nr. 10, CP 147155

Comuna Islaz Școala Generală cu clasele I—VIII nr. 1, Sala de clasă nr. 1, dreapta Sat Islaz, CP 147160

Comuna Izvoarele Grădinița de copii, Sala nr. 2 Sat Izvoarele, Str. Zimnicei nr. 35, CP 147165

Comuna Lisa Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala de clasă nr. 3, parter Sat Lisa, CP 147170

Comuna Lița Școala Generală nr. 1, Sala de clasă nr. 3 Sat Lița, CP 147175

Comuna Lunca Școala cu clasele I—VIII, Sala de sport Sat Lunca, CP 147180

Comuna Mavrodin Școala Generală cu clasele I—VIII, localul vechi, Sala de clasă nr. 2 Sat Mavrodin, CP 147183

Comuna Măgura Grădinița de copii, Sala nr. 1, pe dreapta Sat Măgura, CP 147190

Page 62: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

62

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Măldăieni Grădinița de copii nr. 2, Sala nr. 2 Sat Măldăieni, Str. Principală nr. 98, CP 147195

Comuna Mârzănești Școala Generală cu clasele I—IV, Sala de clasă nr. 2 Sat Valea Părului, CP 147203

Comuna Mereni Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala de clasă nr. 2 Sat Merenii de Jos, str. București, CP 147206

Comuna Moșteni Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala de clasă nr. 3 Sat Moșteni, CP 147210

Comuna Nanov Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala nr. 1 Comuna Nanov, CP 147215

Comuna Năsturelu Școala Generală, Sala de clasă nr. 2 Sat Năsturelu, Str. Giurgiului nr. 151, CP 147220

Comuna Necșești Școala Generală cu clasele I—IV, Sala P.A.P.I. Sat Necșești, CP 147225

Comuna Nenciulești Căminul Cultural, Sala nr. 1 Sat Nenciulești, CP 147186

Comuna Olteni Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala de informatică Str. Alexandriei nr. 33, CP 147230

Comuna Orbeasca Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala de clasă de lângă cancelarie

Sat Orbeasca de Jos, Șos. Alexandriei,

CP 147237

Comuna Peretu Grădinița de copii, Sala nr. 1 Sat Peretu, CP 147240

Comuna Piatra Liceul teoretic, Cabinet biologie Str. Principală, CP 147245

Comuna Pietroșani Școala Generală cu clasele I—VIII (școala nouă), Sala de clasă nr. 2 Sat Pietroșani, CP 147250

Comuna Plopii-Slavitești Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala de clasă nr. 2 Sat Plopii-Slavitești, CP 147255

Comuna Plosca Căminul Cultural, Sala nr. 2, sala de căsătorii Sat Plosca, CP 147265

Comuna Poeni Primăria Comunei Poeni, Sala de oficiere a căsătoriilor

Sat Poeni, str. G-ral Gheorghe Rădulescu nr. 48,

CP 147270

Comuna Poroschia Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala de clasă nr. 6 clasele a VII-a Comuna Poroschia, str. Prof. Ion Moraru, CP 147280

Comuna Purani Școala Generală cu clasele I—VIII (local vechi), Sala de clasă nr. 2 Sat Puranii de Sus, CP 147347

Comuna Putineiu Școala Generală cu clasele I—IV, Sala de clasă nr. 2 Sat Putineiu, CP 147285

Comuna Rădoiești Căminul Cultural, Sala de ședință Sat Rădoiești Vale, CP 147293

Comuna Răsmirești Căminul Cultural, Sala mică Sat Răsmirești, CP 147295

Comuna Saelele Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala de matematică Sat Saelele, CP 147183

Comuna Salcia Școala Generală „Zaharia Stancu”, Sala nr. 2 Sat Salcia, CP 147300

Comuna Săceni Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala de biologie Sat Săceni, Str. Principală, CP 147305

Comuna Sârbeni Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala nr. 1 Sat Sârbenii de Jos, Str. Primăriei nr. 1, CP 147310

Comuna Scrioaștea Școala Generală cu clasele I—VIII „Anghel Manolache”, Sala de sport Sat Scrioaștea, CP 147315

Comuna Scurtu Mare Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala nr. 2 Sat Scurtu, CP 147320

Comuna Seaca Grădinița de copii, Sala nr. 2 Sat Seaca, CP 147330

Comuna Segarcea-Vale Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala de matematică Sat Segarcea-Vale, CP 147335

Comuna Sfințești Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala nr. 1 Sat Sfințești, Str. Principală, CP 147340

Comuna Siliștea Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala nr. 3 Sat Siliștea, str. București, CP 147345

Comuna Siliștea-Gumești Centrul memorial „Marin Preda”, Sala nr. 2 Sat Siliștea-Gumești, Str. Principală, CP 147350

Comuna Slobozia Mândra Școala Generală cu clasele I—VIII, Local A, Sala de chimie Sat Slobozia Mândra, CP 147355

Comuna Smârdioasa Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala de clasă nr. 2 Sat Smârdioasa, CP 147360

Comuna Stejaru Școala Generală cu clasele I—VIII, Cabinetul asistentului comunitar Sat Stejaru, CP 147365

Comuna Suhaia Școala Generală cu clasele I—IV „Constantin Brâncoveanu”, Sala nr. 2 Sat Suhaia, str. Șoseaua Dunării nr. 224, CP 147370

Comuna Ștorobăneasa

Școala Generală cu clasele I—VIII „Badea Negreanu”, Sala Atelierului

școlar

Sat Beiu, Str. Școlii nr. 1, CP 147376

Comuna Talpa Căminul Cultural, Sala mare

Sat Linia Costii, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 588,

CP 147380

Comuna Tătărăștii de Jos Căminul Cultural, Sala nr. 2 Sat Tătărăștii de Jos, CP 147390

Comuna Tătărăștii de Sus Școala Generală cu clasele I—IV, Sala nr. 2 Sat Tătărăștii de Sus, CP 147400

Comuna Traian Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala de clasă nr. 2 Sat Traian, CP 147405

Comuna Trivalea-Moșteni Școala Generală cu clasele I—VIII, Sala de clasă nr. 1 Sat Trivalea-Moșteni, CP 147410

Comuna Troianul Școala Generală cu clasele I—VIII „Ion Preotu”, Sala nr. 2 Sat Troianul, CP 147514

Comuna Țigănești Căminul Cultural, Sala de ședințe a consiliului local Sat Țigănești, Str. Sfatului, CP 147420

Comuna Uda-Clocociov Căminul Cultural, Sala mare Sat Uda-Clocociov, str. Clocociov, CP 147356

Comuna Vârtoape Căminul Cultural, Sala nr. 2 Sat Vârtoape de Sus, CP 147428

Comuna Vedea Școala Generală cu clasele I—VIII Sat Vedea, CP 147430

Comuna Viișoara Căminul Cultural, Sala mică Sat Viișoara, Str. Principală nr. 128, CP 147435

Comuna Vitănești Școala Generală cu clasele I—IV, Sala nr. 2 Sat Purani, Str. Principală, CP 147440

Comuna Zâmbreasca Școala Generală cu clasele I—IV, Sala nr. 2 Sat Siliștea, CP 147443

Page 63: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 37

JUDEȚUL TIMIȘ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

63

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Timișoara

Stația CFR Gara de Nord Timișoara Str. Gării nr. 2, CP 300166

Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara Municipiul Timișoara

Căminul nr. 9C, Universitatea Politehnică, Complexul Studențesc Aleea Studenților, CP 300551

Căminul nr. 19C, Universitatea Politehnică, Complexul Studențesc Aleea Studenților, CP 300551

Căminul Facultății de Drept, Universitatea de Vest Bd. Eroilor de la Tisa nr. 9A, CP 300557

Căminul Facultății de Drept, Universitatea de Vest Bd. Eroilor de la Tisa nr. 9A, CP 300557

Facultatea de Zootehnie — Universitatea de Științe Agricole și

Medicină Veterinară a Banatului

Calea Aradului nr. 119, CP 300645

Spitalul Clinic de Urgență Timișoara Bd. Iosif Bulbuca nr. 10, CP 300736

Municipiul Lugoj Teatrul Municipal „Traian Grozăvescu” Lugoj Spl. C. Brediceanu nr. 5, CP 305500

Oraș Buziaș Primăria Orașului Buziaș Str. Principală nr. 16, CP 305100

Oraș Ciacova Liceul Teoretic „Al. Mocioni” Ciacova Str. T. Vladimirescu nr. 21, CP 307110

Oraș Deta Casa de Cultură Deta Str. Ștefan cel Mare nr. 9, CP 305200

Oraș Făget Autogara Făget Calea Lugojului nr. 82, CP 305300

Oraș Gătaia Casa de Cultură Gătaia Str. Republicii nr. 111, CP 307185

Oraș Jimbolia Gara Jimbolia Str. Republicii nr. 1, CP 305400

Oraș Recaș Casa de Cultură Recaș Calea Timișoarei nr. 87, CP 307340

Oraș Sânnicolau Mare Primăria Orașului Sânnicolau Mare Str. Republicii nr. 15, CP 305600

Comuna Balinț Căminul Cultural Balinț Sat Balinț nr. 135, CP 307005

Comuna Banloc Școala Generală cu clasele I—VIII „Anghel Saligny” Banloc Sat Banloc nr. 782, CP 307010

Comuna Bara Primăria Comunei Bara Sat Bara nr. 44, CP 307020

Comuna Bârna Școala Generală cu clasele I—VIII Bârna Sat Bârna nr. 82, CP 307025

Comuna Beba Veche Grădinița Chereștur Sat Chereștur nr. 211, CP 307036

Comuna Becicherecu Mic Căminul Cultural Becicherecu Mic Sat Becicherecu Mic nr. 647, CP 307040

Comuna Belinț Sala de sport Belinț Sat Belinț nr. 145, CP 307045

Comuna Bethausen Primăria Comunei Bethausen, Sala de ședință Sat Bethausen nr. 66, CP 307050

Comuna Biled Căminul Cultural Biled Str. Principală nr. 353, CP 307060

Comuna Birda Grădinița cu program normal Birda Sat Birda nr. 113, CP 307187

Comuna Bogda Școala Generală Carlottenburg Sat Carlottenburg nr. 63, CP 307070

Comuna Boldur Școala Generală cu clasele I—VIII Boldur Sat Boldur nr. 184, CP 307080

Comuna Brestovăț Primăria Comunei Brestovăț Sat Brestovăț nr. 20, CP 307085

Comuna Bucovăț Școala Generală cu clasele I—VIII Bucovăț Sat Bucovăț nr. 178, CP 307352

Comuna Cărpiniș Căminul Cultural Cărpiniș Sat Cărpiniș, Str. a III-a nr. 27, CP 307090

Comuna Cenad Școala Generală Cenad Sat Cenad nr. 1.578, CP 307095

Comuna Cenei Primăria Comunei Cenei, camera agricolă Sat Cenei nr. 134, CP 307100

Comuna Checea Primăria Comunei Checea Sat Checea nr. 184, CP 307102

Comuna Chevereșu Mare Școala Generală cu clasele I—VIII Chevereșu Mare Sat Chevereșu Mare nr. 139, CP 307105

Comuna Comloșu Mare Biblioteca comunală Comloșu Mare Sat Comloșu Mare nr. 655, CP 307120

Comuna Coșteiu Căminul Cultural Coșteiu Sat Coșteiu nr. 282A, CP 307125

Comuna Criciova Școala cu clasele I—IV Criciova Sat Criciova nr. 206, CP 307130

Comuna Curtea Primăria Comunei Curtea Sat Curtea nr. 268, CP 307135

Comuna Darova Primăria Comunei Darova Sat Darova, Str. Principală nr. 152, CP 307104

Comuna Denta Școala Generală cu clasele I—VIII Denta Sat Denta nr. 712, CP 307145

Comuna Dudeștii Noi Școala Generală cu clasele I—VIII Dudeștii Noi Str. Calea Sânandreiului nr. 5, CP 307041

Comuna Dudeștii Vechi Liceul Teoretic Sfinții Kiril și Metodii Dudeștii Vechi Sat Dudeștii Vechi nr. 252, CP 307150

Comuna Dumbrava Căminul Cultural Dumbrava Sat Dumbrava nr. 334, CP 307155

Comuna Dumbrăvița Școala Generală cu clasele I—VIII Dumbrăvița Str. Petöfi Șandor nr. 29, CP 307160

Comuna Fârdea Căminul Cultural Fârdea Sat Fârdea nr. 131, CP 307165

Comuna Fibiș Căminul Cultural Fibiș Sat Fibiș nr. 41, CP 307272

Comuna Foeni Școala Generală cu clasele I—VIII Foeni Sat Foeni nr. 383A, CP 307175

Comuna Găvojdia Școala Generală cu clasele I—VIII, Găvojdia Sat Găvojdia nr. 197, CP 307180

Comuna Ghilad Școala Generală cu clasele I—VIII Ghilad Sat Ghilad nr. 738, CP 307113

Page 64: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

64

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Ghiroda Școala Generală cu clasele I—VIII Ghiroda Str. Victoria nr. 41, CP 307200

Comuna Ghizela Casa Națională „Nicolae Ursu” Șanovița Sat Șanovița nr. 32, CP 307208

Comuna Giarmata Căminul Cultural Giarmata, sala mare Str. Morii nr. 729, CP 307210

Comuna Giera Primăria Comunei Giera Str. Principală nr. 192, CP 307215

Comuna Giroc Sediul SC Giroceana SRL Giroc Str. Semenic nr. 56, CP 307220

Comuna Giulvăz Școala cu clasele I—IV Giulvăz Sat Giulvăz nr. 172, CP 307225

Comuna Gottlob Sala de ședință Gottlob Sat Gottlob nr. 433/A, CP 307251

Comuna Iecea Mare Primăria Comunei Iecea Mare Str. Principală nr. 127A, CP 307091

Comuna Jamu Mare Căminul Cultural Jamu Mare Sat Jamu Mare nr. 15, CP 307230

Comuna Jebel Școala Generală cu clasele I—VIII „Martin Suboni” Jebel Sat Jebel nr. 830, CP 307235

Comuna Lenauheim Căminul Cultural Bulgăruș Sat Bulgăruș nr. 251, CP 307241

Comuna Liebling Grădinița cu program normal Liebling Sat Liebling nr. 55, CP 307245

Comuna Livezile Școala Generală cu clasele V—VIII Livezile Sat Livezile nr. 197, CP 307012

Comuna Lovrin Stația CFR Lovrin Sat Lovrin nr. 760, CP 307250

Comuna Margina Școala Generală cu clasele I—VIII „Sorin Titel” Margina Str. Principală nr. 121, CP 307260

Comuna Mașloc Primăria Comunei Mașloc Sat Mașloc nr. 95, CP 307270

Comuna Mănăștiur Gara Mănăștiur Sat Mănăștiur, CP 307275

Comuna Moravița Casa Națională Moravița Sat Moravița nr. 285, CP 307280

Comuna Moșnița Nouă Grădinița cu program normal Moșnița Nouă Sat Moșnița Nouă nr. 304, CP 307285

Comuna Nădrag Primăria Comunei Nădrag Str. Piața Centrală nr. 2, bl. 1, CP 307290

Comuna Nițchidorf Centru de permanență Nițchidorf Sat Nițchidorf nr. 212, CP 307295

Comuna Ohaba Lungă Școala Generală cu clasele I—VIII Ohaba Lungă Sat Ohaba Lungă nr. 93, CP 307300

Comuna Orțișoara Gara Orțișoara Sat Orțișoara nr. 620, CP 307305

Comuna Otelec Grădinița Otelec Sat Otelec nr. 170, CP 307447

Comuna Parța Primăria Comunei Parța Sat Parța nr. 282, CP 307396

Comuna Pădureni Școala Generală cu clasele V—VIII Pădureni Sat Pădureni nr. 221, CP 307276

Comuna Peciu Nou Gara Peciu Nou Sat Peciu Nou, CP 307310

Comuna Periam Liceul Teoretic Periam, localul nr. 2 Str. Viorelelor nr. 1, CP 307315

Comuna Pesac Școala Generală cu clasele I—VIII Pesac Sat Pesac nr. 279, CP 307316

Comuna Pietroasa Școala primară cu clasele I—IV Pietroasa Sat Pietroasa nr. 27C, CP 307320

Comuna Pișchia Școala Generală cu clasele I—VIII Pișchia Str. Principală nr. 17, CP 307325

Comuna Racovița Școala Generală cu clasele I—VIII Racovița Sat Racovița, Str. Principală, CP 307330

Comuna Remetea Mare Școala Generală cu clasele I—VIII Remetea Mare Sat Remetea Mare, CP 307350

Comuna Sacoșu Turcesc Căminul Cultural Sacoșu Turcesc Str. Principală nr. 227, CP 307355

Comuna Saravale Primăria Comunei Saravale Sat Saravale nr. 167b, CP 307387

Comuna Satchinez Școala Generală cu clasele V—VIII Satchinez Str. Daliei nr. 67, CP 307365

Comuna Săcălaz Gara Săcălaz Sat Săcălaz, Str. I, CP 307370

Comuna Sânandrei Căminul Cultural Sânandrei Sat Sânandrei nr. 516, CP 307375

Comuna Sânmihaiu Român Grădinița cu program normal, sala nr. 2 Sat Utvin nr. 93, CP 307380

Comuna Sânpetru Mare Școala Generală cu clasele I—VIII Sânpetru Mare Sat Sânpetru Mare nr. 310, CP 307385

Comuna Secaș Școala cu clasele I—IV Secaș Sat Secaș nr. 72, CP 307390

Comuna Șag Casa Națională de Cultură „Mihai Viteazu” Șag Sat Șag, Str. a VIII-a nr. 13—15, CP 307395

Comuna Șandra Școala Generală cu clasele V—VIII Șandra Sat Șandra nr. 29, CP 307065

Comuna Știuca Căminul Cultural Știuca Sat Știuca nr. 112, CP 307400

Comuna Teremia Mare Grădinița cu program normal Nerău Sat Nerău nr. 186, CP 307406

Comuna Tomești Școala Generală Tomești, clasa la et. 1 Colonia Fabricii nr. 14, CP 307412

Comuna Tomnatic Școala Generală cu clasele I—VIII Tomnatic Tomnatic nr. 649, CP 307255

Comuna Topolovățu Mare Primăria Comunei Topolovățu Mare Sat Topolovățu Mare nr. 321, CP 307420

Comuna Tormac Căminul Cultural Tormac Sat Tormac nr. 464, CP 307430

Comuna Traian Vuia Școala Generală cu clasele I—IV Traian Vuia Traian Vuia nr. 106, CP 307435

Comuna Uivar Școala Generală cu clasele I—VIII Uivar Sat Uivar, Str. Principală nr. 132, CP 307445

Comuna Variaș Primăria Comunei Variaș Sat Variaș nr. 619, CP 307455

Comuna Vâlcani Primăria Comunei Vâlcani Sat Vâlcani nr. 222, CP 307153

Comuna Victor Vlad Delamarina Căminul Cultural Victor Vlad Delamarina Sat Victor Vlad Delamarina nr. 105, CP 307460

Comuna Voiteg Căminul Cultural Voiteg Sat Voiteg nr. 122, CP 307470

Page 65: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 38

JUDEȚUL TULCEA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

65

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Tulcea Asociația Clubul Pensionarilor Tulcea Str. Gării nr. 32, bl. 16, parter, CP 820244

Orașul Babadag Grupul școlar „Dimitrie Cantemir” Babadag Str. Aurel Vlaicu nr. 3, CP 825100

Orașul Isaccea Casa de cultură Isaccea Str. 1 Decembrie nr. 31, CP 825200

Orașul Măcin Grup școlar Măcin Str. Vasile Alecsandri nr. 7, CP 825300

Orașul Sulina Liceul Teoretic „Jean Bart” Sulina — Școala Primară, Sala de clasă Str. C.A. Rosetti nr. 2, CP 825400

Comuna Baia Școala de Arte și Meserii Baia, Corp central Sat Baia, Str. Republicii nr. 23, CP 527005

Comuna Beidaud Sala de ședințe a comunei Beidaud Sat Beidaud, CP 827010

Comuna Beștepe Școala Beștepe Sat Beștepe, CP 827133

Comuna C.A. Rosetti Școala cu clasele I—VIII C.A. Rosetti Sat C.A. Rosetti, CP 827015

Comuna Carcaliu Școala cu clasele I—VIII Carcaliu, Sala de clasă Sat Carcaliu, Str. Școlii nr. 1, CP 827020

Comuna Casimcea Școala cu clasele I—VIII Casimcea Sat Casimcea, CP 827025

Comuna Ceamurlia de Jos Școala Generală Ceamurlia de Jos Sat Ceamurlia de Jos, CP 827035

Comuna Ceatalchioi Școala Ceatalchioi Sat Ceatalchioi, CP 824070

Comuna Cerna Școala Cerna Sat Cerna, CP 827045

Comuna Chilia Veche Căminul Cultural Chilia Veche Sat Chilia Veche, CP 827050

Comuna Ciucurova Școala cu clasele I—VIII Ciucurova Sat Ciucurova, CP 827055

Comuna Crișan Școala cu clasele I—VIII Crișan Sat Crișan, CP 827060

Comuna Dăeni Căminul Cultural Dăeni, Sala mică Sat Dăeni, CP 827065

Comuna Dorobanțu Școala cu clasele I—VIII Dorobanțu Sat Dorobanțu, CP 827070

Comuna Frecăței Școala cu clasele I—VIII Frecăței Sat Frecăței, CP 827075

Comuna Greci Școala de Arte și Meserii Greci — corp „Creșa” Sat Greci, Str. 1 Decembrie nr. 23, CP 827080

Comuna Grindu Sala de sport din clădirea Corp C a Școlii „N.Iorga” Sat Grindu, CP 827085

Comuna Hamcearca Școala Generală Hamcearca Sat Hamcearca, CP 827090

Comuna Horia Școala veche Horia (Grădinița Horia) Sat Horia, CP 827095

Comuna I.C. Brătianu Căminul Cultural I.C. Brătianu Sat I.C. Brătianu, CP 827100

Comuna Izvoarele Școala Generală Izvoarele Sat Izvoarele, CP 827105

Comuna Jijila Căminul Cultural Jijila Sat Jijila, CP 827110

Comuna Jurilovca Grădinița de copii Jurilovca Sat Jurilovca, Str. 1 Mai nr. 5, CP 827115

Comuna Luncavița Căminul Cultural Luncavița Sat Luncavița, CP 827120

Comuna Mahmudia Grup Școlar „Vasile Bacalu”

Sat Mahmudia, str. Geolog Vasile Bacalu nr. 21 bis,

CP 827130

Comuna Maliuc Școala cu clasele I—VIII Maliuc Sat Maliuc, CP 827135

Comuna Mihai Bravu Școala cu clasele I—IV din sat Satu Nou Sat Satu Nou, CP 827141

Comuna Mihail Kogălniceanu Școala de Arte și Meserii Mihail Kogălniceanu Sat Mihail Kogălniceanu, CP 827145

Comuna Murighiol Școala de Arte și Meserii Murighiol Sat Murighiol, CP 827150

Comuna Nalbant Școala cu clasele I—VIII Nalbant Sat Nalbant, CP 827160

Comuna Niculițel Școala de Arte și Meserii (corpul din centrul localității) Sat Niculițel, CP 827165

Comuna Nufăru Școala cu clasele I—VIII Nufăru

Sat Nufăru, str. Domnița Maria nr. 245—A,

CP 827170

Comuna Ostrov Grădinița de copii Ostrov Sat Ostrov, Str. Școlii nr. 2, CP 827175

Comuna Pardina Căminul Cultural Pardina Sat Pardina, CP 827180

Comuna Peceneaga Căminul Cultural Peceneaga Sat Peceneaga, CP 827185

Comuna Sarichioi Căminul Cultural Sarichioi Sat Sarichioi nr. 617A, CP 827190

Comuna Sfântu Gheorghe Căminul Cultural Sfântu Gheorghe Sat Sfântu Gheorghe, CP 827195

Comuna Slava Cercheză Sediul Consiliului Local Slava Cercheză Sat Slava Cercheză, Str. Principală, CP 827200

Comuna Smârdan Școala Generală cu clasele I—VIII „Mr. Ioan Murgescu” Sat Smârdan, CP 827205

Comuna Somova Școala „Traian Coșovei” Somova Sat Somova, CP 827210

Comuna Stejaru Fostul sediu al Primăriei Comunei Stejaru Sat Stejaru, CP 827215

Comuna Topolog Căminul Cultural Topolog Sat Topolog, CP 827220

Comuna Turcoaia Anexă Cămin Cultural, comuna Turcoaia Sat Turcoaia, CP 827230

Comuna Valea Nucarilor Căminul Cultural Iazurile Sat Iazurile, CP 827235

Comuna Valea Teilor Școala cu clasele I—VIII Valea Teilor Sat Valea Teilor, CP 827108

Comuna Văcăreni Căminul Cultural Văcăreni Sat Văcăreni, CP 827125

Page 66: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 39

JUDEȚUL VASLUI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

66

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Vaslui Autogara Vaslui Str. Alexandru Vlahuță nr. 2, CP. 730222

Municipiul Bârlad Gara Bârlad Bd. Primăverii nr. 1, CP 731219

Municipiul Huși Școala de Arte și Meserii „Sf. Ecaterina” Huși Str. Dobrina nr. 2, CP 735100

Oraș Murgeni Autogara SC TIVICO — S.R.L. Str. Ghenuță Coman nr. 14, CP 737370

Oraș Negrești Stația C.F.R. Negrești Str. Gării nr. 54, CP 735200

Comuna Albești Școala Corni Albești Sat Corni Albești, CP 737006

Comuna Alexandru Vlahuță Școala de Arte și Meserii Al. Vlahuță Sat Alexandru Vlahuță, CP 737010

Comuna Arsura Școala cu clasele I—IV „Nicolae Gh. Lupu” Sat Arsura, CP 737020

Comuna Banca Școala cu clasele I—VIII Gara Banca, corp A Sat Gara Banca, CP 737027

Comuna Băcani Școala Generală cu clasele I—VIII Băcani Sat Băcani, CP 737045

Comuna Băcești Școala de Arte și Meserii Băcești Sat Băcești, Str. Principală, CP 737050

Comuna Bălteni Școala cu clasele I—VIII Sat Bălteni, CP 737060

Comuna Berezeni Școala de Arte și Meserii Berezeni nr. 1, corp A Sat Berezeni, CP 737065

Comuna Blăgești Căminul Cultural Sat Blăgești, CP 737070

Comuna Bogdana Școala Generală Bogdana Sat Bogdana, CP 737075

Comuna Bogdănești Căminul Cultural Bogdănești Sat Bogdănești, CP 737085

Comuna Bogdănița Școala Coroiești Sat Coroiești, CP 737098

Comuna Boțești Căminul Cultural Boțești Sat Boțești, CP 737105

Comuna Bunești–Averești Școala Generală Bunești, clădirea nouă Sat Bunești, CP 737110

Comuna Ciocani Căminul Cultural Sat Ciocani, CP 737406

Comuna Codăești Căminul Cultural Codăești Sat Codăești, CP 737130

Comuna Coroiești Școala cu clasele I—VIII Coroiești Jos Sat Coroiești Jos, CP 737135

Comuna Costești S.A.M. Costești Sat Costești, CP 737145

Comuna Cozmești Școala cu clasele I—IV Bălești Sat Bălești, CP 737177

Comuna Crețești Căminul Cultural Crețești Sat Crețești, CP 737155

Comuna Dănești Căminul Cultural Sat Dănești, CP 737160

Comuna Deleni Școala Generală cu clasele I—VIII Deleni Sat Deleni, CP 737170

Comuna Delești Școala de Arte și Meserii Delești Sat Delești, CP 737175

Comuna Dimitrie Cantemir Școala cu clasele I—VIII Hurdugi Sat Hurdugi, CP 737193

Comuna Dodești Școala cu clasele I—VIII V.I. Popa Sat Dodești, CP 737576

Comuna Dragomirești Căminul Cultural Dragomirești Sat Dragomirești, CP 737200

Comuna Drânceni Școala veche Râșești, corp A Sat Râșești, CP 737224

Comuna Duda-Epureni Școala cu clasele I—VIII Epureni Sat Epureni, CP 737230

Comuna Dumești Căminul Cultural Sat Dumești, CP 737235

Comuna Epureni Căminul Cultural Epureni Sat Epureni, CP 737240

Comuna Fălciu Grădinița nr. 2 PIPO Fălciu Sat Fălciu, CP 727345

Comuna Ferești Școala cu clasele I—VIII Ferești Sat Ferești, CP 737566

Comuna Fruntișeni Școala cu clasele I—VIII Fruntișeni Sat Fruntișeni, CP 737281

Comuna Găgești Școala cu clasele I—VIII Găgești Sat Găgești, CP 737255

Comuna Gârceni Căminul Cultural Gârceni Sat Gârceni, CP 732260

Comuna Gherghești Căminul Cultural Gherghești Sat Gherghești, CP 737270

Comuna Grivița Școala cu clasele I—VIII Grivița Sat Grivița, CP 737280

Comuna Hoceni Căminul Cultural Hoceni Sat Hoceni, CP 737285

Comuna Iana Școala de Arte și Meserii Iana Sat Iana, CP 737295

Comuna Ibănești Centru PAPI Ibănești Sat Ibănești, CP 737013

Comuna Ivănești Centrul Cultural Ivănești Sat Ivănești, CP 737300

Comuna Ivești Școala cu clasele I—VIII B+1E Ivești Sat Ivești, CP 737320

Comuna Laza Școala de Arte și Meserii Laza Sat Laza, CP 737325

Comuna Lipovăț Biblioteca comunală Lipovăț Sat Lipovăț, CP 737335

Comuna Lunca Banului Școala cu clasele I—VIII Lunca Banului Sat Lunca Banului, CP 737340

Comuna Mălușteni Școala nouă Mălușteni Sat Mălușteni, CP 737350

Comuna Miclești Căminul Cultural Miclești Sat Miclești, CP 737360

Page 67: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

67

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Muntenii de Jos Școala cu clasele I—VIII Muntenii de Jos Sat Muntenii de Jos, CP 737365

Comuna Muntenii de Sus Școala cu clasele I—IV Satu Nou Sat Satu Nou, CP 737513

Comuna Oltenești Școala cu clasele I—IV Oltenești Sat Oltenești, CP 737380

Comuna Oșești Școala de Arte și Meserii Oșești Sat Oșești, CP 737390

Comuna Pădureni Școala cu clasele I—IV Pădureni Sat Pădureni, CP 737395

Comuna Perieni Școala de Arte și Meserii Perieni-Centru Sat Perieni, CP 737405

Comuna Pochidia Dispensarul Uman Sat Borodești, CP 737552

Comuna Pogana Școala Pogana Sat Pogana, CP 737410

Comuna Pogonești Școala cu clasele I—VIII Pogonești Sat Pogonești, CP 737322

Comuna Poienești Școala cu clasele I—VIII Poienești Sat Poienești, CP 737415

Comuna Puiești Școala Generală cu clasele I—VIII Puiești Sat Puiești, CP 737425

Comuna Pungești Școala Pungești Sat Pungești, CP 737445

Comuna Pușcași Școala cu clasele I—VIII Pușcași Sat Pușcași, CP 737328

Comuna Rafaila Școala cu clasele I—VIII Rafaila, sediu nou Sat Rafaila, CP 737541

Comuna Rebricea Gara Rebricea Sat Rebricea, CP 737455

Comuna Roșiești Școala Generală cu clasele I—IV Gara Roșiești Sat Gara Roșiești nr. 79, CP 737467

Comuna Solești Școala cu clasele I—VIII Solești Sat Solești, CP 737475

Comuna Stănilești Școala cu clasele I—VIII Stănilești Sat Stănilești, CP 737485

Comuna Ștefan cel Mare Școala cu clasele I—VIII Bârzești Sat Bârzești, CP 737496

Comuna Șuletea Cămin Cultural Șuletea Sat Șuletea, CP 737505

Comuna Tanacu Școala Generală cu clasele I—VIII Tanacu Sat Tanacu, CP 737510

Comuna Tăcuta Căminul Cultural Sat Tăcuta, CP 737515

Comuna Tătărăni Căminul Cultural Sat Tătărăni, CP 737525

Comuna Todirești Căminul Cultural Todirești Sat Todirești, CP 737535

Comuna Tutova Școala cu clasele I—VIII Tutova Sat Tutova, CP 737550

Comuna Văleni Școala cu clasele I—VIII Văleni Sat Văleni, DN 24 Vaslui-Iași, CP 737565

Comuna Vetrișoaia Dispensar Uman Sat Vetrișoaia, CP 737570

Comuna Viișoara Școala Generală Viișoara Sat Viișoara, CP 737575

Comuna Vinderei Școala de Arte și Meserii Vinderei Sat Vinderei, CP 737585

Comuna Voinești Căminul Cultural Voinești Sat Voinești, CP 737595

Comuna Vulturești Școala Generală Vulturești Sat Vulturești, CP 737615

Comuna Vutcani Școala cu clasele I—VIII Vutcani Sat Vutcani, CP 737620

Comuna Zăpodeni Căminul Cultural Zăpodeni Sat Zăpodeni, CP 737625

Comuna Zorleni Căminul Cultural Sat Zorleni, CP 737635

ANEXA Nr. 40

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Gara C.F.R. Râmnicu Vâlcea Str. Maior V. Popescu nr. 2, CP 240150

Autogara Antares (1 Mai) Str. George Coșbuc nr. 4, CP 240091

Spitalul Județean nr. 1 Râmnicu Vâlcea Str. Calea lui Traian nr. 201, CP 240277

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Str. Remus Bellu nr. 3, CP 240156

Municipiul Drăgășani

Stația C.F.R. Drăgășani Str. Gării nr. 1, CP 24570

Spitalul Municipal Costache Nicolescu Str. Dr. Bagdazar nr. 2, CP 245700

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Alexandru Grigore Ghica”

Drăgășani

Bd. I.C. Brătianu nr. 25, CP 245700

Orașul Băile Govora Grădinița cu program normal Băile Govora Str. Horia, Cloșca și Crișan nr. 10, CP 245200

Orașul Băile Olănești Liceul „Iustinian Marina” Băile Olănești Str. 1 Decembrie nr. 3, CP 245

Orașul Băbeni Casa de cultura Băbeni Str. Dragoș Vrânceanu nr. 161, CP 245100

Orașul Bălcești Grupul Școlar „Petrache Poenaru” Orașul Bălcești, CP 245400

Orașul Berbești Grădinița nr. 1 (Peco) Sat Aluniș, CP 247032

Orașul Brezoi Școala cu clasele I—IV Brezoi Str. Panduri nr. 4, CP 245500

Orașul Călimănești Hotel Căciulata, Baza de tratament Calea lui Traian nr. 792, CP 245600

Orașul Horezu Autogara Normandia Horezu Str. Tudor Vladimirescu nr. 53, CP 245800

Page 68: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

68

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Orașul Ocnele Mari Școala cu clasele I—VIII Ocnele Mari Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 56, CP 245905

Comuna Alunu Școala cu clasele I—VIII Alunu Sat Alunu, CP 245006

Comuna Amărăști Școala cu clasele I—VIII Amărăști Sat Amărăști, CP 247015

Comuna Bărbătești Școala cu clasele I—IV Bodești Sat Bodești, CP 247027

Comuna Berislăvești Școala cu clasele I—VIII Stoenești Sat Stoenești, CP 247047

Comuna Boișoara Școala cu clasele I—VIII Boișoara Sat Boișoara, CP 247050

Comuna Budești Școala Racovița Sat Racovița, CP 247059

Comuna Bujoreni Școala cu clasele I—VIII Olteni Sat Olteni, CP 247072

Comuna Bunești Școala Generală (nouă) Bunești Sat Bunești, CP 247075

Comuna Câineni Școala Câinenii Mari Sat Câinenii Mari, CP 247086

Comuna Cernișoara Școala cu clasele I—VIII Mădulari Sat Mădulari, CP 247089

Comuna Copăceni Școala Generală Ulmetu Sat Ulmetu, CP 247109

Comuna Costești Școala Generală cu clasele I—VIII Costești Sat Costești, CP 247115

Comuna Crețeni Școala cu clasele I—VIII Crețeni Sat Crețeni, CP 247120

Comuna Dăești Căminul Cultural Sâmbotin Sat Sâmbotin, CP 247128

Comuna Dănicei Școala cu clasele I—VIII Udrești Sat Udrești, CP 247144

Comuna Diculești Școala cu clasele I—VIII Băbeni Oltețu Sat Băbeni Oltețu, CP 247156

Comuna Drăgoești Școala cu clasele I—VIII Drăgoești Sat Drăgoești, CP 247150

Comuna Făurești Școala cu clasele I—VIII Făurești Sat Făurești, CP 247155

Comuna Fârtățești Primăria Fârtățești Sat Fârtățești, CP 247165

Comuna Frâncești Școala cu clasele I—VIII Frâncești Sat Frâncești, CP 247195

Comuna Galicea Căminul Cultural Galicea Sat Galicea, CP 247205

Comuna Ghioroiu Căminul Cultural Ghioroiu Sat Ghioroiu, CP 247215

Comuna Glăvile Școala cu clasele I—VIII Glăvile Sat Glăvile, CP 247225

Comuna Golești Școala cu clasele I—IV Blidari Sat Blidari, CP 247232

Comuna Grădiștea Liceul teoretic Grădiștea Sat Grădiștea, CP 247250

Comuna Gușoeni Școala cu clasele I—VIII Spârleni Sat Spârleni, CP 247266

Comuna Ionești Școala Ioneștii Govorii Sat Ionești, CP 247270

Comuna Laloșu Școala cu clasele I—IV Laloșu Sat Laloșu, CP 247280

Comuna Lăcusteni Școala cu clasele V—VIII Contea Sat Contea, CP 247758

Comuna Lădești Căminul Cultural Lădești Sat Lădești, CP 247290

Comuna Lăpușata Școala cu clasele I—VIII Sărulești Sat Sărulești, CP 247309

Comuna Livezi Căminul Cultural Pârâieni Sat Pârâienii de Mijloc, CP 247318

Comuna Lungești Căminul Cultural Lungești Sat Lungești, CP 247325

Comuna Malaia Școala cu clasele I—VIII Malaia Sat Malaia, CP 247335

Comuna Mateești Căminul Cultural Mateești Sat Mateești, CP 247340

Comuna Măciuca Liceul Măciuca Sat Oveselu, CP 247352

Comuna Mădulari Școala cu clasele I—VIII Mădulari Sat Mădulari, CP 247360

Comuna Măldărești Școala Măldărești — Veche Sat Măldărești, CP 247370

Comuna Mihăești Căminul Cultural Buleta Sat Buleta, CP 247378

Comuna Milcoiu Primăria Milcoiu Sat Milcoiu, CP 247395

Comuna Mitrofani Căminul Cultural Mitrofani Sat Mitrofani, CP 247676

Comuna Muereasca Școala cu clasele I—VIII Muereasca de Jos Sat Muereasca, CP 247411

Comuna Nicolae Bălcescu Școala cu clasele I—VIII Rotărești Sat Rotărești, CP 247429

Comuna Olanu Primăria Olanu, Sala ședințe Sat Olanu, CP 247440

Comuna Orlești Școala veche Procopoaia Sat Procopoaia, CP 247452

Comuna Oteșani Căminul Cultural Oteșani Sat Oteșani, CP 247455

Comuna Păușești Căminul Cultural Păușești Sat Păușești, CP 247460

Comuna Păușești-Măglași Școala cu clasele I—VIII Păușești-Măglași Sat Păușești-Măglași, CP 247470

Comuna Perișani Școala Generală Perișani Sat Perișani, CP 247480

Comuna Pesceana Școala cu clasele I—IV Pesceana Sat Pesceana, CP 247500

Comuna Pietrari Școala cu clasele I—VIII Pietrari Sat Pietrari, CP 247510

Comuna Popești Căminul Cultural Popești Sat Popești, CP 247515

Comuna Prundeni Școala Prundeni Sat Prundeni, CP 247525

Comuna Racovița Căminul Cultural Racovița Sat Racovița, CP 247530

Page 69: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

69

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Roești Școala cu clasele I—IV Roești Sat Roești, CP 247540

Comuna Roșiile Școala Roșiile Sat Roșiile, CP 247555

Comuna Runcu Școala cu clasele I—VIII Runcu Sat Runcu, CP 247575

Comuna Sălătrucel Școala cu clasele I—VIII Sălătrucel Sat Sălătrucel, CP 247585

Comuna Scundu Școala cu clasele I—VIII Scundu Sat Scundu, CP 247590

Comuna Sinești Școala cu clasele I—VIII Sinești Sat Sinești, CP 247595

Comuna Slătioara Casa de cultură Slătioara Sat Slătioara, CP 247605

Comuna Stănești Sediul vechi al Primăriei Sat Stănești, CP 247615

Comuna Stoenești Școala Stoenești Sat Stoenești, CP 247625

Comuna Stoilești Școala cu clasele I—VIII Urși Sat Urși, CP 247661

Comuna Stroești Școala Stroești Sat Stroești, CP 247665

Comuna Sutești Școala Sutești Sat Sutești, CP 247670

Comuna Șirineasa Școala Șirineasa Sat Șirineasa, CP 247680

Comuna Ștefănești Școala cu clasele I—VIII Ștefănești Sat Ștefănești, CP 247685

Comuna Șușani Școala Șușani de Sus Sat Șușani, CP 247690

Comuna Tetoiu Școala cu clasele I—VIII Țepești Sat Țepești, CP 247702

Comuna Titești Școala cu clasele I—VIII Titești, Școala de Sus Sat Titești, CP 247492

Comuna Tomșani Școala Generală Tomșani Sat Tomșani, CP 247705

Comuna Vaideeni Căminul Cultural Vaideeni Sat Vaideeni, CP 247725

Comuna Valea Mare Școala cu clasele I—VIII Bătășani Sat Bătășani, CP 247731

Comuna Vlădești Căminul Cultural Vlădești Sat Vlădești, CP 247740

Comuna Voicești Căminul Cultural Voicești Sat Voicești, CP 247745

Comuna Voineasa Școala cu clasele I—VIII Voineasa Sat Voineasa, CP 247750

Comuna Zătreni Școala cu clasele I—VIII Zătreni Sat Zătreni, CP 247755

ANEXA Nr. 41

JUDEȚUL VRANCEA

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Municipiul Focșani

Stația CFR Focșani Bd. Gării nr. 1, CP 620012

S.C. Trans Company SA (autogara) Focșani Str. Piața Victoriei nr. 1, CP 620105

Direcția Generală a Finanțelor Publice Bd. Independenței nr. 24, CP 620112

Municipiul Adjud

Stația CFR Adjud, Sala de așteptare clasa I Str. Eroilor nr. 2, CP 625100

Sala de Sport Adjud, zona Stadion Str. Republicii nr. 4, CP 625100

Orașul Mărășești Stația CFR Mărășești Str. Doinei nr. 2, CP 625200

Orașul Odobești Primăria Odobești, corp B — Taxe și Impozite Str. Libertății nr. 113, CP 625300

Orașul Panciu

Fosta Grădiniță a Complexului Comunitar de Fete Str. Ion Heliade Rădulescu nr. 1, CP 625400

Liceul „Ioan Slavici” Bd. Independenței nr. 2, CP 625400

Comuna Andreiașu de Jos Școala Generală cu clasele I—VIII Andreiașu de Jos Comuna Andreiașu de Jos, CP 627005

Comuna Bălești Școala Generală cu clasele I—VIII Bălești Comuna Bălești, CP 627015

Comuna Bârsești Căminul Cultural al Comunei Bârsești Comuna Bârsești, CP 627020

Comuna Biliești Primăria Comunei Biliești Comuna Biliești, CP 627331

Comuna Boghești Primăria Comunei Boghești Sat Boghești, CP 627025

Comuna Bolotești Căminul Cultural Bolotești Sat Bolotești, CP 627035

Comuna Bordești Școala Generală cu clasele I—VIII Bordești Comuna Bordești, CP 627045

Comuna Broșteni Școala Generală Broșteni Sat Broșteni, CP 627050

Comuna Câmpineanca Școala cu clasele I—IV Câmpineanca Comuna Câmpineanca, CP 627005

Comuna Câmpuri Căminul Cultural Câmpuri Comuna Câmpuri, CP 627060

Comuna Cârligele Căminul Cultural „Mihai Sâmbotin” Sat Cârligele, CP 627065

Comuna Chiojdeni Școala de Arte și Meserii Chiojdeni Comuna Chiojdeni, CP 627070

Comuna Ciorăști Fostul sediu al Primăriei Comunei Ciorăști Comuna Ciorăști, CP 627080

Comuna Corbița Centrul de zi Instructiv-Educativ Corbița Sat Șerbănești, CP 627090

Comuna Cotești Școala nr. 1 Cotești Comuna Cotești, CP 627100

Page 70: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

70

Municipiul/orașul/comuna Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

Comuna Dumbrăveni Căminul Cultural al Comunei Dumbrăveni, Sala de lectură a bibliotecii Comuna Dumbrăveni, CP 627105

Comuna Dumitrești Grup Școlar Dumitrești Comuna Dumitrești, CP 627110

Comuna Fitionești Primăria Comunei Fitionești Comuna Fitionești, CP 627135

Comuna Garoafa Sala de ședințe a Primăriei Garoafa Comuna Garoafa, CP 627140

Comuna Golești Grădinița din Comuna Golești Str. Șoseaua Națională, CP 627150

Comuna Gologanu Școala cu clasele I—VIII Gologanu Comuna Gologanu, CP 627206

Comuna Gugești Sediul Primăriei Comunei Gugești Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 71, CP 627155

Comuna Gura Caliței Școala cu clasele I—VIII din satul Lacu lui Baban Comuna Gura Caliței, CP 627160

Comuna Homocea Căminul Cultural Homocea Str. Ștefan cel Mare nr. 30, CP 627175

Comuna Jariștea Căminul Cultural Jariștea Comuna Jariștea, CP 627180

Comuna Jitia Școala cu clasele I—VIII Comuna Jitia Comuna Jitia, CP 627185

Comuna Măicănești Căminul Cultural Măicănești Comuna Măicănești, CP 627190

Comuna Mera Căminul Cultural Mera, Sala mică Comuna Mera, CP 627200

Comuna Milcovul Primăria Comunei Milcovul Comuna Milcovul, CP 627205

Comuna Movilița Grădinița Movilița Sat Movilița, CP 627210

Comuna Nănești Primăria Comunei Nănești Sat Nănești, CP 627215

Comuna Năruja Căminul Cultural Năruja Comuna Năruja, CP 627220

Comuna Negrilești Sala de festivități și activități sportive Negrilești Comuna Negrilești, CP 627225

Comuna Nereju Sala sporturilor Comuna Nereju, CP 627225

Comuna Nistorești Sediul vechi al Primăriei Comunei Nistorești Comuna Nistorești, CP 627230

Comuna Obrejița Școala Generală cu clasele I—VIII Obrejița Sat Obrejița, CP 627356

Comuna Paltin Primăria Comunei Paltin Comuna Paltin, CP 627240

Comuna Păulești Căminul Cultural Păulești, et. 1, birou nr. 3 Comuna Păulești, CP 627371

Comuna Păunești Sediul vechii Primării Sat Păunești, CP 627260

Comuna Ploscuțeni Școala Generală cu clasele I—VIII Ploscuțeni Comuna Ploscuțeni, CP 627179

Comuna Poiana Cristei Școala Generală cu clasele I—IV Poiana Cristei Comuna Poiana Cristei, CP 627265

Comuna Popești Sala de ședințe a Primăriei Popești Comuna Popești, CP 627386

Comuna Pufești Școala Generală cu clasele I—VIII Pufești Comuna Pufești, CP 627275

Comuna Răcoasa Școala Varnița Sat Varnița, CP 627283

Comuna Răstoaca Școala cu clasele I—VIII Răstoaca Sat Răstoaca, DN 23, km 7, CP 627208

Comuna Reghiu Grădinița Reghiu Sat Șindrilari, CP 627291

Comuna Ruginești Căminul Cultural Ruginești Comuna Ruginești, CP 627295

Comuna Sihlea Grădinița Sihlea Str. Alexandru Sihleanu nr. 1, CP 627300

Comuna Slobozia Bradului Școala cu clasele I—VIII Slobozia Bradului, et. 1 Comuna Slobozia Bradului, CP 627305

Comuna Slobozia Ciorăști Grădinița Comunei Slobozia Ciorăști Comuna Slobozia Ciorăști, CP 627315

Comuna Soveja Școala Generală nr. 1 Dragosloveni Comuna Soveja, CP 627320

Comuna Spulber Primăria Comunei Spulber Comuna Spulber, CP 627247

Comuna Străoane Căminul Străoane de Jos Comuna Străoane, CP 627325

Comuna Suraia Școala Ștefan cel Mare și Sfânt Comuna Suraia, CP 627330

Comuna Tănăsoaia Școala de Arte și Meserii Tănăsoaia Comuna Tănăsoaia, CP 627335

Comuna Tătăranu Primăria Comunei Tătăranu Comuna Tătăranu, CP 627350

Comuna Tâmboești Căminul Cultural al Comunei Tâmboești Sat Tâmboești, CP 627355

Comuna Tulnici Școala Lepșa Sat Lepșa, CP 627369

Comuna Țifești Școala cu clasele I—VIII Țifești Sat Țifești, CP 627375

Comuna Urechești Școala cu clasele I—IV nr. 3 Urechești-Toharca Sat Toharca, CP 627385

Comuna Valea Sării Școala Generală Valea Sării Comuna Valea Sării, CP 627391

Comuna Vânători Școala cu clasele I—VIII Vânători Sat Vânători, CP 627395

Comuna Vârteșcoiu Școala Olteni cu clasele I—IV Vârteșcoiu Comuna Vârteșcoiu, CP 627405

Comuna Vidra Primăria Comunei Vidra Comuna Vidra, CP 627415

Comuna Vintileasca Școala de Arte și Meserii Vintileasca Sat Vintileasca, CP 627425

Comuna Vizantea-Livezi Școala cu clasele I—VIII Vizantea Răzășească Comuna Vizantea-Livezi, CP 627435

Comuna Vrâncioaia Sala de ședințe a Consiliului Local Vrâncioaia Comuna Vrâncioaia, CP 627445

Comuna Vulturu Sediul Primăriei Comunei Vulturu Comuna Vulturu, CP 627455

Page 71: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ANEXA Nr. 42

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

71

Nr.

crt.

Sectorul Locația propusă pentru organizarea secției de votare speciale Adresa poștală

1. Sectorul 1

Gara de Nord P-ța Gării de Nord nr. 1—3, CP 010858

Școala Generală nr. 1 Sf. Voievozi Str. Atelierului nr. 25, CP 010847

Aeroportul Internațional Băneasa București „Aurel Vlaicu” Șos. București—Ploiești nr. 40, CP 013695

Colegiul Tehnic Media Str. Jiului nr. 163, CP 013218

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București Bd. Mărăști nr. 59, CP 011464

2. Sectorul 2

Gara de Est (Obor) Bd. Gării Obor nr. 1, CP 021746

Căminul de studenți nr. 3 Universitatea Tehnică de Construcții București Str. Inginerilor nr. 29, CP 023717

Căminul de studenți nr. 4 Universitatea Tehnică de Construcții București Str. Inginerilor nr. 11, CP 023717

3. Sectorul 3

Spitalul de Psihiatrie „Dr. Constantin Gorgoș” Bd. Nicolae Grigorescu nr. 41A, CP 030442

Spitalul Justiției „Dr. Constantin Angelescu” Aleea Căuzași nr. 49, CP 030803

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie Str. Sf. Dumitru nr. 2, CP 030079

Spitalul „Colțea” Bd. I.C. Brătianu nr. 1, CP 030572

Spitalul „Caritas” Str. Traian nr. 29, CP 030572

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” Șos. Mihai Bravu nr. 281, CP 030303

Căminul de bătrâni nr. 5 Calea Vitan 267—269, CP 031295

4. Sectorul 4

Cămin studențesc C3 — campusul Universității „Spiru Haret” Aleea Moldovița nr. 10, CP 041823

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar—Arseni” Șos. Berceni nr. 12, CP 041915

Autogara „Filaret” Piața Gării Filaret, CP 040555

5. Sectorul 5 Facultatea de Drept Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36—46, CP 050107

6. Sectorul 6

Căminul C—D Splaiul Independenței nr. 204, CP 060024

Căminul C—D Splaiul Independenței nr. 204, CP 060024

Complex cămine studențești administrate de „Universitatea Politehnică București” Splaiul Independenței nr. 290, CP 060029

Complex cămine studențești administrate de „Universitatea Politehnică București” Splaiul Independenței nr. 290, CP 060029

Complex cămine studențești administrate de „Universitatea Politehnică București” Splaiul Independenței nr. 290, CP 060029

Complex cămine studențești administrate de „Universitatea Politehnică București” Splaiul Independenței nr. 290, CP 060029

Complex cămine studențești administrate de „Universitatea Politehnică București” Splaiul Independenței nr. 290, CP 060029

Complex cămine studențești administrate de „Universitatea Politehnică București” Splaiul Independenței nr. 290, CP 060029

Complex cămine studențești administrate de „Universitatea Politehnică București” Splaiul Independenței nr. 290, CP 060029

Complex cămine studențești administrate de „Universitatea Politehnică București” Splaiul Independenței nr. 290, CP 060029

Complex cămine studențești administrate de „Universitatea Politehnică București” Splaiul Independenței nr. 290, CP 060029

Cămin A3 Str. Pascal Cristian, CP 060222

Cămin A Leu Bd. Iuliu Maniu nr. 1—3, CP 061071

Academia Națională de Educație Fizică și Sport Str. Constantin Noica nr. 140, CP 060057

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Panait Sârbu” Calea Giulești nr. 5, CP 060251

Page 72: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

D E C I Z I I A L E P R I M U L U I - M I N I S T R U

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M U L - M I N I S T R U

D E C I Z I E

pentru numirea domnului Ioan Hidegcuti în funcția publică

de secretar general în cadrul Ministerului Întreprinderilor

Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înalților

funcționari publici nr. 11 din 2 septembrie 2009, prin care se propune numirea în

funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici a

candidaților admiși în urma concursului susținut în data de 2 septembrie 2009,

ținând cont de prevederile art. 69 lit. b) din Hotărârea Guvernului

nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul

carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările

ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea

Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al

art. 12 lit. b), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) și art. 62 alin. (1) din Legea

nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și

completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul

Ioan Hidegcuti se numește în funcția publică de secretar general în cadrul

Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

București, 24 septembrie 2009.

Nr. 612.

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M U L - M I N I S T R U

D E C I Z I E

pentru numirea doamnei Georgeta Modiga

în funcția publică de secretar general în cadrul Casei

Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înalților

funcționari publici nr. 11 din 2 septembrie 2009, prin care se propune numirea în

funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici a

candidaților admiși în urma concursului susținut în data de 2 septembrie 2009,

ținând cont de prevederile art. 69 lit. b) din Hotărârea Guvernului

nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul

carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările

ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea

Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al

art. 12 lit. b), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) și art. 62 alin. (1) din Legea

nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și

completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii,

doamna Georgeta Modiga se numește în funcția publică de secretar general în

cadrul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

București, 24 septembrie 2009.

Nr. 613.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

72

Page 73: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M U L - M I N I S T R U

D E C I Z I E

pentru numirea domnului Ioan Mihăilă în funcția publică

de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Turismului

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înalților

funcționari publici nr. 11 din 2 septembrie 2009, prin care se propune numirea în

funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici a

candidaților admiși în urma concursului susținut în data de 2 septembrie 2009,

ținând cont de prevederile art. 69 lit. b) din Hotărârea Guvernului

nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul

carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările

ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea

Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al

art. 12 lit. d), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) și art. 62 alin. (1) din Legea

nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și

completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul

Ioan Mihăilă se numește în funcția publică de secretar general adjunct în cadrul

Ministerului Turismului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

București, 24 septembrie 2009.

Nr. 614.

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M U L - M I N I S T R U

D E C I Z I E

pentru numirea domnului Costel Marian Dima

în funcția publică de secretar general adjunct

în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înalților

funcționari publici nr. 11 din 2 septembrie 2009, prin care se propune numirea în

funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici a

candidaților admiși în urma concursului susținut în data de 2 septembrie 2009,

ținând cont de prevederile art. 69 lit. b) din Hotărârea Guvernului

nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul

carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările

ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea

Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al

art. 12 lit. d), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) și art. 62 alin. (1) din Legea

nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și

completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul

Costel Marian Dima se numește în funcția publică de secretar general adjunct în

cadrul Ministerului Tineretului și Sportului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

București, 24 septembrie 2009.

Nr. 615.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

73

Page 74: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E

A L E A D M I N I S T R A Ț I E I P U B L I C E C E N T R A L E

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

O R D I N

pentru stabilirea criteriilor și condițiilor de închiriere de către Ministerul Administrației și Internelor,

pe perioadă determinată, a unor spații locative necesare cazării polițiștilor și cadrelor militare

în activitate

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (5

1

) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și

funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările

ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administrației și internelor, emite următorul ordin:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

74

Art. 1. — Prezentul ordin stabilește criteriile și condițiile de

închiriere de către Ministerul Administrației și Internelor, pe

perioadă determinată, a unor spații locative necesare cazării

polițiștilor și cadrelor militare în activitate, în baza art. 17

alin. (5

1

) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007

privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și

Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — (1) Închirierea spațiilor locative prevăzute la art. 1

se efectuează prin structurile Ministerului Administrației și

Internelor menționate la art. 15 de la persoane fizice sau juridice,

pentru o perioadă minimă de un an.

(2) Atribuirea contractelor de închiriere se realizează prin

procedura de cerere de oferte, aplicându-se criteriul prețului cel

mai scăzut pentru stabilirea ofertei câștigătoare. Etapele

procedurii cererii de oferte sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Condițiile și criteriile care stau la baza încheierii

contractelor de închiriere prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

a) încadrarea strictă în fondurile alocate;

b) utilizarea eficientă a fondurilor publice;

c) spațiile locative care urmează să fie închiriate trebuie să

fie branșate la utilitățile publice;

d) numărul spațiilor locative închiriate să fie corelat cu

numărul solicitărilor;

e) spațiile locative închiriate trebuie să îndeplinească

exigențele minimale prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Contractele de închiriere vor fi înregistrate la direcțiile

generale ale finanțelor publice, cu excepția celor încheiate cu

persoane juridice care au în obiectul de activitate închirierea de

imobile.

(5) Procedurile de închiriere și proiectele contractelor de

închiriere încheiate în urma aplicării acestor proceduri se

avizează de către o comisie constituită la nivelul ordonatorilor

secundari de credite pentru ordonatorii terțiari din subordine și

de către o comisie numită de către secretarul general pentru

ordonatorii de credite din finanțarea directă a ordonatorului

principal de credite.

Art. 3. — (1) Beneficiază de spațiile locative prevăzute la

art. 1 polițiștii și cadrele militare în activitate numiți în prima

funcție sau mutați în interesul serviciului într-o altă localitate

decât cea în care își au domiciliul, dacă îndeplinesc cumulativ

următoarele condiții:

a) nu efectuează naveta la și de la locul de muncă din/în

localitatea de domiciliu;

b) polițistul/cadrul militar în activitate ori soția/soțul

acestuia/acesteia nu deține ori nu a deținut locuință proprietate

personală în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau

mutat în interesul serviciului;

c) polițistul/cadrul militar în activitate/ori soția/soțul

acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere, o

locuință din fondul locativ de stat în localitatea unde a fost numit

în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;

d) nu a beneficiat, nici el/ea și nici soția/soțul, de orice altă

formă de sprijin pentru construirea sau cumpărarea unei locuințe

prin intermediul ministerului sau nu i-a fost repartizată locuință

de serviciu sau de intervenție.

(2) Beneficiază de spațiile locative prevăzute la art. 1 polițiștii

și cadrele militare în activitate numiți în prima funcție sau mutați

în interesul serviciului în localitatea în care își au domiciliul dacă

îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) polițistul/cadrul militar în activitate ori soția/soțul

acestuia/acesteia nu deține sau nu a deținut locuință proprietate

personală în localitatea de domiciliu;

b) polițistul/cadrul militar în activitate ori soția/soțul

acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere, o

locuință din fondul locativ de stat în localitatea de domiciliu;

c) nu a beneficiat, nici el/ea și nici soția/soțul, de orice altă

formă de sprijin pentru construirea sau cumpărarea unei locuințe

prin intermediul ministerului sau nu i-a fost repartizată locuință

de serviciu/de intervenție.

Art. 4. — Pentru obținerea unui spațiu locativ, polițistul/cadrul

militar în activitate trebuie să înainteze șefului unității din care

face parte un raport individual, însoțit de copii ale tuturor

documentelor care să justifice solicitarea formulată și încadrarea

acesteia în prevederile legale.

Art. 5. — În cazul în care soțul/soția polițistului/cadrului militar

în activitate este încadrat/încadrată în structuri ale ministerului

care își au sediul în aceeași localitate, beneficiază de

prevederile prezentului ordin numai unul dintre aceștia.

Art. 6. — (1) Spațiul locativ se dă în folosință gratuită, în urma

unei anchete sociale, pe baza unui angajament, încheiat pe

perioada derulării contractului de închiriere, între structura care

a efectuat închirierea și polițistul/cadrul militar în activitate căruia

i s-a repartizat. Angajamentul va fi întocmit potrivit modelului

prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Anchetele sociale se efectuează de către comisiile

prevăzute la art. 13, respectiv art. 14 din prezentul ordin.

Art. 7. — Pentru încheierea angajamentului, polițistul/cadrul

militar în activitate prezintă, în original și în copie, următoarele

documente:

a) documentul de identitate;

b) certificatul de naștere pentru titular și membrii familiei,

după caz;

Page 75: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

c) certificatul de căsătorie, după caz;

d) declarația notarială, dată pe propria răspundere de către

beneficiarul repartiției și de către soț/soție, din care să rezulte că

îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) sau art. 3

alin. (2) lit. a).

Art. 8. — (1) Dreptul de folosință gratuită a spațiului locativ

primit începe la data semnării angajamentului.

(2) Între locator și beneficiarul angajamentului nu se stabilesc

raporturi juridice.

Art. 9. — Situațiile în care angajamentul își încetează

valabilitatea, precum și termenele de eliberare a spațiului locativ

sunt următoarele:

a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă

nu s-a solicita prelungirea, sau în cazul încetării contractului de

închiriere;

b) în termen de 30 de zile de când beneficiarul

angajamentului și-a încetat activitatea în cadrul Ministerului

Administrației și Internelor ca urmare a pensionării, inclusiv pe

caz de boală, sau a clasării ca inapt;

c) când beneficiarul angajamentului a fost mutat în altă

localitate, în termen de 30 de zile de la data mutării;

d) în termen de 30 de zile de la data înregistrării, la

secretariatul structurii din care face parte, a solicitării

beneficiarului de încetare a angajamentului;

e) când beneficiarul angajamentului a dobândit, în aceeași

localitate, o locuință proprietate personală, în termen de 30 de

zile de la data dobândirii;

f) când beneficiarul angajamentului a încetat raporturile de

serviciu cu Ministerului Administrației și Internelor din motive

imputabile lui sau prin demisie, în termen de 30 de zile de la

aceasta;

g) când beneficiarul angajamentului nu s-a achitat de

obligațiile care îi revin pe o perioadă de 3 luni, în termen de

30 de zile de la expirarea celor 3 luni;

h) în situația în care nu s-a mutat efectiv în locuința

repartizată din motive imputabile lui în termen de 30 de zile de

la data încheierii angajamentului, cu plata contravalorii chiriei

aferente acestei perioade;

i) în termen de 30 de zile de la decesul beneficiarului de

angajament. Pentru această perioadă, drepturile și obligațiile

beneficiarului se exercită de către membrii de familie care

locuiau cu acesta la data decesului.

Art. 10. — (1) Beneficiarii angajamentelor au următoarele

obligații:

a) să nu cedeze spațiile repartizate;

b) să folosească spațiile preluate, în exclusivitate sau în

comun, numai în conformitate cu destinația pe care acestea o au

din construcție;

c) să nu execute modificări constructive ale spațiilor preluate;

d) să achite cu regularitate, inclusiv pentru membrii familiei

cu care locuiesc, toate cotele care le revin din cheltuielile de

întreținere, precum și cele pentru repararea părților și instalațiilor

din folosința exclusivă;

e) să predea spațiul locativ în condiții normale de folosință,

ținând cont de starea acestuia la momentul închirierii, precum și

bunurile din dotare.

(2) Beneficiarii angajamentelor au dreptul să solicite, în scris,

unităților din care fac parte reînnoirea angajamentului cu cel

puțin 30 de zile înainte de expirarea acestuia.

Art. 11. — (1) Structurile Ministerului Administrației și

Internelor care au realizat închirierea spațiilor locative au

obligația de a preda beneficiarului angajamentului locuința în

condiții normale de folosință și urmăresc modul în care acesta

se achită de toate obligațiile care îi revin.

(2) Structurile care au realizat închirierea au obligația de a

reînnoi angajamentele pentru care au primit solicitări, dacă

beneficiarul îndeplinește condițiile menționate la art. 3.

(3) În situația în care beneficiarul angajamentului refuză să

remedieze daunele produse din vina lui, structura care a realizat

închirierea ia măsuri de recuperare de la cei vinovați a

pagubelor produse, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 12. — La nivelul aparatului central al ministerului și al

structurilor subordonate unităților centrale se constituie Comisia

aparatului central de repartizare a spațiilor locative închiriate, a

cărei componență și atribuții sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 13. — (1) La nivelul fiecărei structuri din cadrul aparatului

central al ministerului se constituie comisii de anchetă socială

numite prin ordin de zi/dispoziție zilnică a șefului structurii la

începutul fiecărui an, formate din cel puțin 3 membri, un

președinte și un secretar.

(2) Comisiile de anchetă socială prevăzute la alin. (1) au

următoarele atribuții:

a) primesc cererile de spații locative ale cadrelor, depuse la

secretariatul structurii din care fac parte, cărora le pot solicita

date și documente suplimentare cu privire la cererea formulată;

b) analizează situația locativă a solicitanților, scop în care

efectuează anchete sociale și verifică la fața locului situația și

condițiile de locuit ale acestora;

c) analizează și fac propuneri către comisia aparatului central

de aprobare a solicitărilor de schimburi de spații locative între

cadre;

d) aduc la cunoștința șefului unității care a realizat închirierea

orice modificare intervenită în raporturile de serviciu sau de

muncă ale personalului căruia i-au fost repartizate în folosință

gratuită spații locative;

e) întocmesc, la începutul fiecărui an, până la data de

31 ianuarie, situația privind necesarul de locuințe pentru

personalul structurii;

f) înaintează către unitatea care a realizat închirierea spațiilor

locative cererile de reînnoire a angajamentelor.

Art. 14. — La nivelul fiecărei structuri al cărei șef are calitatea

de ordonator secundar sau terțiar de credite se constituie comisii

de anchetă socială și repartizare a spațiilor locative închiriate,

ale căror componență și atribuții sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 15. — (1) Închirierea spațiilor locative la nivelul

municipiului București se realizează de către:

a) Direcția economico-administrativă pentru structurile

aparatului central;

b) ordonatorii secundari de credite pentru aparatul propriu și

structurile subordonate din municipiul București;

c) ordonatorii terțiari de credite din finanțarea directă a

ordonatorului principal.

(2) La nivel județean închirierea spațiilor locative se

realizează de către fiecare ordonator de credite pentru

personalul propriu.

(3) Pentru centrele medicale județene, precum și pentru

personalul structurilor teritoriale ai căror șefi nu sunt ordonatori

de credite, închirierea și repartizarea spațiilor locative se

realizează de către inspectoratele județene de poliție.

Art. 16. — (1) Evidența spațiilor locative se ține de către

fiecare unitate care realizează închirierea și se centralizează la

structura de specialitate a ordonatorului secundar de credite,

precum și la Direcția logistică, centralizat pentru Ministerul

Administrației și Internelor.

(2) Structurile de specialitate ale ordonatorilor secundari de

credite, precum și ordonatorii terțiari de credite din finanțarea

directă a ordonatorului principal au obligația să transmită

Direcției logistice orice modificare a situației spațiilor locative, în

termen de 30 de zile de la apariția acesteia.

Art. 17. — Închirierea spațiilor locative se efectuează în urma

centralizării cererilor polițiștilor/cadrelor militare în activitate care

îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) și (2).

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

75

Page 76: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

Art. 18. — Hotărârile comisiilor pot fi contestate potrivit Legii

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 19. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 20. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

76

Viceprim-ministru,

ministrul administrației și internelor,

Dan Nica

București, 24 septembrie 2009.

Nr. 231.

ANEXA Nr. 1Etapele procedurii de cerere de oferte

1. Structura care realizează închirierea, prin comisia de

anchetă socială și repartizare a spațiilor locative, elaborează

procedura de urmat în vederea închirierii și o transmite spre

avizare comisiilor prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordin.

2. Comisia de anchetă socială și repartizare a spațiilor

locative întocmește caietul de sarcini și îl supune aprobării

șefului unității.

3. Procedura de cerere de oferte se inițiază prin publicarea

unui anunț de închiriere într-un ziar local sau național, precum

și prin afișarea acestuia la sediul instituției, care trebuie să

conțină adresa și data-limită de depunere a ofertelor.

4. Ofertele primite se înregistrează la secretariatul structurii

care realizează închirierea spațiilor locative.

5. Ședința de deschidere a ofertelor se finalizează printr-un

proces-verbal semnat de către membrii comisiei de anchetă

socială și repartizare a spațiilor locative, precum și de către

ofertanții sau reprezentanții acestora prezenți la ședință, în care

se consemnează modul de desfășurare, elementele principale

ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare

ofertant.

6. Comisia de anchetă socială și repartizare a spațiilor

locative analizează ofertele depuse, în sensul respectării

prevederilor art. 2 alin. (3) din ordin.

7. Comisia de anchetă socială și repartizare a spațiilor

locative hotărăște pe baza criteriului prețul cel mai scăzut

oferta/ofertele câștigătoare și întocmește procesul-verbal de

atribuire.

8. Structura care realizează închirierea comunică în termen

de 3 zile rezultatul ședinței de evaluare tuturor ofertanților.

9. Proiectele contractelor de închiriere se transmit spre

avizare comisiilor prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordin.

ANEXA Nr. 2

A N G A J A M E N T

Nr...... din......

— model —

I. Părțile angajamentului

Între (structura ..................................), cu sediul în ......................................, reprezentată prin .........................................

și domnul/doamna ..........................................................., în calitate de beneficiar, din unitatea .................................................,

posesor(oare) al/a BI/CI seria ............ nr. ................................., eliberat(ă) de ...................................... la data de ...............................,

în baza Procesului-verbal de repartiție nr. ............ din ....................................... al comisiei de anchetă socială și repartizare a

spațiilor locative ......................................................, s-a încheiat prezentul angajament.

II. Obiectul angajamentului

Art. 1. — Obiectul angajamentului este procurarea folosinței gratuite a spațiului locativ situat în..............

Art. 2. — Valabilitatea angajamentului este de ......... ani, cu începere de la data semnării.

Art. 3. — Angajamentul poate fi reînnoit la solicitarea scrisă a domnului/doamnei................, făcută cu cel puțin 30 de zile

înainte de expirare, cu acordul unității..........., dacă sunt îndeplinite condițiile legale care au stat la baza încheierii lui.

Art. 4. — Tacita relocațiune nu operează.

III. Obligațiile unității

Art. 5. — Structura se obligă:

a) să predea beneficiarului locuința în stare normală de folosință;

b) să urmărească modul în care beneficiarul se achită de toate obligațiile care îi revin.

IV. Obligațiile beneficiarului

Art. 6. — Beneficiarul se obligă:

a) să nu cedeze spațiile repartizate;

b) să folosească spațiile preluate, în exclusivitate sau în comun, numai în conformitate cu destinația pe care acestea o au

din construcție;

c) să nu execute modificări constructive ale spațiilor preluate;

d) să achite cu regularitate, inclusiv pentru membrii familiei cu care locuiesc, toate cotele care le revin din cheltuielile de

întreținere, precum și cele pentru repararea părților și instalațiilor din folosința exclusivă;

e) să predea spațiul locativ în condiții normale de folosință, ținând cont de starea acestuia la momentul închirierii, precum

și bunurile din dotare.

Art. 7. — Forța majoră exonerează de răspundere părțile.

Page 77: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

V. Litigii

Art. 8. — Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului angajament sunt de competența instanței judecătorești

de drept comun.

VI. Încetarea angajamentului

Art. 9. — Situațiile în care angajamentul își încetează valabilitatea, precum și termenele de eliberare a spațiului locativ sunt

următoarele:

a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă nu s-a solicitat prelungirea, sau în cazul încetării contractului

de închiriere;

b) în termen de 30 de zile de când beneficiarul angajamentului și-a încetat activitatea în cadrul Ministerului Administrației

și Internelor ca urmare a pensionării, inclusiv pe caz de boală, sau a clasării ca inapt;

c) când beneficiarul angajamentului a fost mutat în altă localitate, în termen de 30 de zile de la data mutării;

d) în termen de 30 de zile de la data înregistrării, la secretariatul structurii din care face parte, a solicitării beneficiarului de

încetare a angajamentului;

e) când beneficiarul angajamentului a dobândit, în aceeași localitate, o locuință proprietate personală, în termen de 30 de

zile de la data dobândirii;

f) când beneficiarul angajamentului a încetat raporturile de serviciu cu Ministerul Administrației și Internelor din motive

imputabile lui sau prin demisie, în termen de 30 de zile de la aceasta;

g) când beneficiarul angajamentului nu s-a achitat de obligațiile care îi revin pe o perioadă de 3 luni, în termen de 30 de

zile de la expirarea celor 3 luni;

h) în situația în care nu s-a mutat efectiv în locuința repartizată din motive imputabile lui în termen de 30 de zile de la data

încheierii angajamentului, cu plata contravalorii chiriei aferente acestei perioade;

i) în termen de 30 de zile de la decesul beneficiarului de angajament. Pentru această perioadă, drepturile și obligațiile

beneficiarului se exercită de către membrii de familie care locuiau cu acesta la data decesului.

VII. Prezentul angajament se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Data .................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

77

Unitatea,

..............................

Beneficiar,...................................

ANEXA Nr. 3

C O M P O N E N Ț A Ș I A T R I B U Ț I I L E

Comisiei aparatului central de repartizare a spațiilor locative închiriate

1. Componență:

Președinte — secretar general;

Membri:

a) șefii/adjuncții structurilor aparatului central;

b) președintele Corpului Național al Polițiștilor — ca invitat;

c) președinții organizațiilor sindicale, legal constituite,

reprezentative la nivelul aparatului central al ministerului — ca invitați.

Secretar — directorul/directorul adjunct al Direcției

economico-administrative.

2. Atribuții:

a) hotărăște, cu majoritate simplă, în plen, repartizarea numerică

și nominală a spațiilor locative, pe baza documentelor transmise de

comisii de anchetă socială prevăzute la art. 13 alin. (1) din ordin;

b) aprobă solicitările de schimburi de spații locative între

cadre;

c) întocmește procesul-verbal de repartizare a locuințelor,

care, după semnarea de către toți membrii comisiei, se

transmite unității care închiriază spațiile locative, în vederea

încheierii angajamentului.

ANEXA Nr. 4

C O M P O N E N Ț A Ș I A T R I B U Ț I I L E

comisiilor de anchetă socială și repartizare a spațiilor locative închiriate

1. Componență:

Președinte — șeful/adjunctul structurii care realizează

închirierea spațiilor locative;

Membri:

a) șeful componentei de logistică;

b) consilierul juridic;

c) șeful componentei de resurse umane;

d) reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor, după caz —

ca invitat;

e) câte un reprezentant al organizațiilor sindicale, legal

constituite, reprezentative la nivelul structurii care realizează

închirierea spațiilor locative, după caz — ca invitați.

Secretar — șeful componentei de administrare a

patrimoniului imobiliar.

N O T Ă:

În cadrul comisiilor de anchetă socială și repartizare a

spațiilor locative închiriate constituite la nivelul inspectoratelor

de poliție județene participă, ca membri, șefii structurilor

teritoriale care nu au calitatea de ordonator de credite.

2. Atribuții:

a) primesc și înregistrează cererile de spații locative ale

cadrelor, cărora le pot solicita date și documente suplimentare

cu privire la cererea formulată;

b) analizează situația locativă a solicitanților, scop în care

efectuează anchete sociale și verifică la fața locului situația și

condițiile de locuit ale acestora;

c) analizează și aprobă solicitările de schimburi de spații

locative între cadre;

d) întocmesc procesul-verbal de analiză și repartizare;

e) întocmesc, la începutul fiecărui an, până la data de

31 ianuarie, situația privind necesarul de locuințe pentru

personalul structurii.

Page 78: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL

O R D I N

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului

Școala Generală cl. I—IV, fost hotel grăniceresc, Str. Principală nr. 513,

satul/comuna Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

republicată, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor

metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

O R D I N

privind modificarea Procedurii de repartizare de contingent societăților comerciale

cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania,

aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 133/2005

Având în vedere:

— Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale,

cu modificările și completările ulterioare;

— Hotărârea Guvernului nr. 167/1991 privind aprobarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii

Federale Germania privind trimiterea de personal român din întreprinderi cu sediul în România pentru a activa pe bază de contracte

de lucrări, cu modificările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei și protecției sociale emite următorul ordin:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

78

Art. I. — Procedura de repartizare de contingent societăților

comerciale cu sediul în România, care execută contracte de

lucrări în Republica Federală Germania, aprobată prin Ordinul

ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 133/2005,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din

29 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum

urmează:

1. Punctul 1, partea introductivă a punctului 4, precum și

punctul 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„1. În vederea obținerii de contingent, societățile comerciale

depun la Registratura Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței

de Muncă un dosar care trebuie să îndeplinească criteriile de

selecție prevăzute în anexa nr. 1 și să conțină cererea privind

solicitarea de contingent necesar pentru executarea

contractului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, însoțită

de documentația completă prevăzută în anexa nr. 3a), cu cel

mult 60 de zile înainte de data începerii derulării contractului.

..............................................................................

4. Direcția de specialitate din cadrul Agenției Naționale

pentru Ocuparea Forței de Muncă întocmește un referat privind

dosarul depus în vederea trimiterii de personal român, detașat

din societăți comerciale cu sediul în România, pentru a activa pe

bază de contracte de lucrări, prevăzut în anexa nr. 4 la

procedură, numai pentru societățile comerciale care îndeplinesc

cumulativ următoarele condiții:

..............................................................................

6. Referatul prevăzut la pct. 4, întocmit de direcția de

specialitate din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței

de Muncă, se aprobă de către președintele Agenției Naționale

pentru Ocuparea Forței de Muncă. În baza referatului aprobat,

direcția de specialitate din cadrul Agenției Naționale pentru

Ocuparea Forței de Muncă eliberează societății comerciale

contingentul necesar pentru trimiterea de personal român,

detașat pentru a activa pe bază de contracte de lucrări în

Republica Federală Germania, și returnează originalul

contractului de lucrări, precum și devizul lucrării/lista de servicii.”

2. La anexa nr. 1, punctul 8 va avea următorul cuprins:

„8. Societatea comercială trebuie să cunoască și să respecte

regimul privind dreptul la ședere și muncă.”

3. La anexa nr. 3a), punctul 8 va avea următorul cuprins:

„8. Declarație notarială a reprezentantului legal al societății

comerciale, din care să rezulte:

— cunoașterea și respectarea legislației și a reglementărilor

în domeniu (Convenția din 31 iulie 1990, încheiată între

Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania);

— respectarea elementelor minime legale în ceea ce

privește asigurarea medicală, asigurarea de accidente, cazarea,

asigurarea mesei, asigurarea echipamentului de protecție și

transportul local.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Art. III. — Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și

familiei nr. 133/2005 privind aprobarea Procedurii de repartizare

de contingent societăților comerciale cu sediul în România, care

execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din

29 martie 2005, cu modificările ulterioare, precum și cu cele

aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o

nouă numerotare.

p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Dumitru-Nicu Cornoiu,

secretar de stat

București, 9 septembrie 2009.

Nr. 1.555.

Page 79: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

ținând seama de Avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice nr. 100/E din 29 aprilie 2009,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național emite prezentul ordin.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

79

Art. 1. — Imobilul Școala Generală cl. I—IV, fost hotel

grăniceresc, Str. Principală nr. 513, satul/comuna Prundu

Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, se clasează ca

monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice

BN-II-m-B-20959.

Art. 2. — Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural

Național a Județului Bistrița-Năsăud va îndeplini procedurile de

comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării

prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național,

Theodor Paleologu

București, 25 august 2009.

Nr. 2.360.

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL

O R D I N

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului

„Casa Profesor I.S. Floru” din str. Aurel Vlaicu nr. 115, sectorul 2, București

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

republicată, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor

metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

ținând seama de Avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice nr. 117/E din 27 mai 2009,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național emite prezentul ordin.

Art. 1. — Imobilul „Casa Profesor I.S. Floru” din str. Aurel

Vlaicu nr. 115, sectorul 2, București, se clasează ca

monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice

B-II-m-B-20961.

Art. 2. — Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural

Național a Municipiului București va îndeplini procedurile de

comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării

prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național,

Theodor Paleologu

București, 25 august 2009.

Nr. 2.361.

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

O R D I N

pentru aprobarea Metodologiei privind dreptul studenților înmatriculați la Universitatea

„Spiru Haret” din București în anul I, în perioada 2005—2008, la formele de învățământ la distanță

și cu frecvență redusă, de a continua studiile la specializări/programe de studii

autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate

În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele

de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze

provizoriu sau acreditate,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de

învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze

provizoriu organizate de acestea, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,

ministrul educației, cercetării și inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Metodologia privind dreptul studenților

înmatriculați la Universitatea „Spiru Haret” din București în anul I,

în perioada 2005—2008, la formele de învățământ la distanță și cu

frecvență redusă, de a continua studiile la specializări/programe

de studii autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate,

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Page 80: 0638 BT p1:Layout 1.qxd

RECTIFICĂRI

La Decizia primului-ministru nr. 602/2009 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 184/2007

privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 25 august 2009, se face următoarea rectificare (care

nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):

— la titlul anexei, în loc de: „Lista persoanelor propuse a fi numite reglementatori în cadrul Comitetului dereglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei” se va citi: „Componența nominală aComitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei”.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/28.IX.2009

80

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

Art. 3. — Prevederile prezentului ordin vor fi duse la

îndeplinire de către Direcția generală învățământ

superior din cadrul Ministerului Educației, Cercetării și

Inovării, precum și de către Universitatea „Spiru Haret”

din București și instituțiile de învățământ superior

acreditate.

Ministrul educației, cercetării și inovării,

Ecaterina Andronescu

București, 22 septembrie 2009.

Nr. 5.202.

ANEXĂ

M E T O D O L O G I E

privind dreptul studenților înmatriculați la Universitatea „Spiru Haret” din București în anul I, în perioada 2005—2008,

la formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă, de a continua studiile la specializări/programe de studii

autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate

Art. 1. — În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanța

Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați

la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de

a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să

funcționeze provizoriu sau acreditate, studenții înmatriculați la

Universitatea „Spiru Haret” din București în anul I, în perioada

2005—2008, la specializări/programe de studii organizate la

formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă au

dreptul de a continua studiile prin trecere la specializări/

programe de studii similare acreditate sau autorizate să

funcționeze provizoriu.

Art. 2. — (1) Recunoașterea perioadei de studii parcurse

anterior și stabilirea anului de studii în care se înmatriculează

studenții prevăzuți la art. 1 se realizează pe baza situației

școlare a studenților, eliberată de Universitatea „Spiru Haret” din

București, și a analizei comparative a planurilor de învățământ

și creditelor de studii transferabile ale specializărilor/programelor

de studii de licență respective.

(2) Analiza documentelor necesare recunoașterii pentru

continuarea studiilor este realizată de către o comisie numită de

decanul facultății în cadrul căreia studenții solicită să își continue

studiile.

(3) În urma analizei documentelor, comisia întocmește avizul

de continuare a studiilor, care este discutat și aprobat de

consiliul profesoral al facultății.

(4) Consiliul profesoral poate solicita examinări suplimentare

pentru studenții prevăzuți la art. 1, în vederea eliminării

diferențelor constatate între planurile de învățământ și/sau

creditele de studii transferabile aferente.

(5) Lista aprobată de consiliul profesoral este transmisă

rectorului instituției de învățământ superior pentru emiterea

deciziei de înmatriculare.

Art. 3. — După înmatriculare studenții se conformează

procesului didactic și regulamentelor universității în care își

continuă studiile.

Art. 4. — Pentru absolvenții Universității „Spiru Haret” din

București care se înscriu pentru programe de masterat la alte

universități, verificarea documentelor de studii este în

responsabilitatea universității primitoare. Acestea pot solicita

Universității „Spiru Haret” documente clarificatoare privind actele

de studii.

Art. 5. — (1) După finalizarea alegerilor în conformitate cu

dispozițiile art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2009

și ale Legii învățământului nr. 84/1995, cu modificările și

completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 128/1997 privind

Statutul personalului didactic, cu modificările și completările

ulterioare, Universitatea Spiru Haret va primi aprobarea de a

folosi ștampila cu antetul Ministerului Educației, Cercetării și

Inovării.

(2) Până la dobândirea ștampilei cu antetul Ministerului

Educației, Cercetării și Inovării, dar nu mai târziu de sfârșitul

anului 2009, pe documentele de studii eliberate de Universitatea

„Spiru Haret” din București poate să fie utilizată ștampila cu

antetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,

IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București

(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: [email protected], internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,

bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638/28.IX.2009 conține 80 de pagini. Prețul: 16 lei ISSN 1453—4495

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

&JUYDGY|433601]