decizie judecatoreasca

of 5 /5
' ROMANIA JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURE$TI Str. Danielopol, nr.2-4,sectorul 4 Bucuregti DOSARUL NR. 45956/29912011 Data nrezentfrrii T.P. PO$rA ROMANA Nr. 103/P/5001/2009 Valabi I itate-permanenta Bucuregti 1; Ghigeul 4 1, Bucuregti, SOS. STRAULE$TI, nr. 146-148 COMUNICARE Citre, Ir4t?fiG;t . UtJ.Jr'ril*i Recomandata Nr Localitatea Bucuregti Sectorul 1 Cod pogtal Oficiul postal nr. ............. Data sosirii

Upload: necula-fabian

Post on 13-Apr-2016

338 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

decizie judecatoreasca

TRANSCRIPT

Page 1: Decizie judecatoreasca

' ROMANIAJUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURE$TI

Str. Danielopol, nr.2-4,sectorul 4

Bucuregti

DOSARUL NR. 45956/29912011

Data nrezentfrrii

T.P.PO$rA ROMANA

Nr. 103/P/5001/2009Valabi I itate-permanentaBucuregti 1; Ghigeul 4

1, Bucuregti, SOS. STRAULE$TI, nr. 146-148

COMUNICARECitre,

Ir4t?fiG;t. UtJ.Jr'ril*i

Recomandata Nr

Localitatea Bucuregti

Sectorul 1

Cod pogtal

Oficiul postal nr. .............

Data sosirii

Page 2: Decizie judecatoreasca

ROMAN!AJUDECATORTA SECTORUL 1 BUCURE$TI

Str. Danielopol, nr.2-4,sectorul 4Bucuregti

DOSARUL NR. 45956/2 ggt2011

COMUNICAREHOTARARE CIVILA

NR. 2429212012 DIN DATA DE 19 Decembrie 2012

RICHARD CRISTINA, sector 1, Bucuregti, SOS. STRAULE$TI, nr. 146-148,vd comunicim, aliturat, copia hotirAriicivilenr.2429212012, pronunlati la data de 19 Decembrie 2012, de cdtre JUDECATORTA SECTORUL 1 BUCURE$T| ..

;i' ""':'a:d.**t

' +4' r'

);". ,-PARAFA $EFULU| |NSTANTEI,'','."j, (gtamPila)..', ': i:

GrefieiAVt-i

'ira, ir -l

.l

i.g-r" - l, .r, i

II IFFAI+'TF

Page 3: Decizie judecatoreasca

DOSAR NR. 45956/299t201 1

ROMANIAJUDECATORIA SECIO RULU t 1 BtJCUREgTl

Sentinta civila nr.24292$edin,ta publica din data de 19.12.2012

I nstanta constituitd din :Pregedinte: PETRUIA ULMEANU

Grefier: LAURA SIMION DANILEANU

Pe rol se afld solulionarea cauzei civile privind reclamanta ZEGHERUCRISTINA si paratul RICHARD MICHAEL, avAnd ca obiect pretentii, pensieintretinere.

Dezbaterile in fond gi suslinerile pdrlilor au avut loc in gedin[a publici de la05.12.2012, fiind consemnate in incheierea de la acea datd, care face parteintegrantd din prezenta hotdrdre, cAnd, instanla, pentru a da posibilitatea partilor sadepuna concluzii scrise si apoi, avAnd nevoie de timp pentru a delibera, a amdnatsuccesiv pronunfarea la data de 12.12.2012 si apoi la 19.12.2012, cAnd a hotdriturmitoarele:

INSTANTA

Prin cererea inregistratd pe rolul acestei instanle la data de 28.06.2011 sub nr.27647129912011, reclamanta RICHARD CRISTINA a solicitat in contradictoriuRICHARD MICHAEL ca prin hotdrdrea ce se va pronunla sd se dispund desfacereacdsdtoriei incheiate intre p6(i la data de 13.06.2003 gi Tnregistrata sub nr.2786 laPrimaria Sectorului 2 Bucuregti, Tn baza acordului pa(ilor potrivit art.6131 al.1C.pr.civ., precum gi revenirea sa la numeie avut anterior casatoriei, acela deZegheru, obligarea paratului la plata sumei de 100.000 euro cu titlu de daune pentruprejudiciul moral cauzal, sa se dispuna punerea sub interdictie a paratului si numireaunui curator si la plata cheltuielilor de judecata.

Paratul a formulat cerere reconventionala prin care solicita desfacereacasatoriei, revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei, acela deZegheru, obligarea reclamantei la restituirea sumelor suportate de parat din data de15.05.20081a2i pentru asigurarea unui nivel de trai exclusivist al acesteia.

Prin sentinta civila nr.24292 din data de 19.12.2012, s-a dispus desfacereacasatoriei prin acordul partilor si s-a dispus disjungerea capatului g din cereaformulata de reclamanta-parata si capatul 2 din cererea reconventionala formulat deparatul-reclamant, formandu-se prezentul dosar.

La data de 25.01 .2012, reclamanta si-a precizat cererea in sensul ca sesolicita ca instanta romAnd sa omologheze o conventie privind plata prestatieicompensatorii incheiata intre parti anterior casatoriei, in fata unui notar din Franta, ladata de 22 mai ( fara an ) si care ar fi urmat sa fie aplicabila incepand cu data de13.06.2004, in cazul separatiei partilor. Se solicita sa se ia act de incheierea acesteiconventii, privind plata prestatiei compensatorii, sa se verifice si sa se constateimplinirea conditiei suspensive (respectiv implinirea faptului juridic al desfaceriicasatoriei prin divort) sa se constate si sa se dispuna cu privire la data de la careincepe sa curga pentru una din parti obligatia de intretinere.

Reclamanta mentioneaza ca legea tranceza o indreptateste sa solicite acestfapt.

Nu se indica nici un temei de drept pe aceasta cerere precizata.Paratul, la data de 21.02.2012, a depus intampinare prin care solicita ca

reclamanta sa-si precizeze temeiul de drept si pe fond a solicitai respingerea cererii,asa cum a fost precizata.

Page 4: Decizie judecatoreasca

Prin incheierea de sedintinta din data de 07.11.2012, instanta a respinsexceptia necompetentei instantelor romdne, insa nu pe temeiul de drept invocat dereclamanta, ci in conformitate cu Regulamantul CE nr.412009 adoptat prin legea dindata de 09.01.2009 si Regulamentului Bruxelles nr.1 al CE art.13 alin.1 si art.46,care mentioneaza legea aplicabila.ln temeiul art. 15 si art.25 din Conventia de laHaga din anul 2007, constata ca instantele romAne sunt competente sa solutionezeacest gen de cereri.

Analizand actele si lucrarile dosarul, instanta constata ca in ceea ce privestecererea precizata formulata de reclamanta, aceasta se refera la aplicarea conventieiprenuptiale incheiate in fata unui notar din Franta, anterior incheierii casatorieipartilor * respectiv anterior anului 2003, in sensul darii eficientei prevederilorreferitoare la regimul comunitatii de bunuri si la plata pensiei de intretinere.

In ceea ce priveste regimul comunitatii de bunuri, instanta retine ca potrivitlegislatiei in vigoare, respectiv codul civil din anul 2009, regimul matrimonial este osintagma ce desemneaza totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiilepatrimoniale dintre soti in timpul casatoriei si in special pe acelea privitoare labunurile sotilor, precum si la raporturile in care sotii intra in aceasta calitate, cu tertepersoane, in masura in care prin aceste raporturi sotii dobandesc drepturi si isiasuma obligatii cu continut patrimonial, in functie de sursa lui, acesta putand fi legalsau conventional.

In consecinta, in privinta cererii asa cum a fost precizata instanta retine ca,,omologarea conventiei ,,solicitata de reclamanta este neintemeiata, atat timp catreclamanta mentioneaza ca aceasta a fost incheiata anterior casatoriei si dupa legeafranceza - iar aceasta conventie este neatacata de nici una dintre parti.ln acesteimprejurari , instanta retine ca", procedand la verificarea legislatiei franceze cu privirela regimul juridic al acestei ,,conventii" conform legii civile franceze era posibila, cuconditia sa se faca dovada starii de nevoie si de resursele celuilalt sot. Acest faoteste insa posibil si in legea romana, cu mentiunea ca, reclqmgg[a A. Sgl]"g$g1,,omologarea acestei conventii ,, incheiata anterior intrarii in vigoare a prevbTerii6i-legale din legislatia romaneasca, prin care se recunoaste eficienta conventiilormatrimoniale, incheiate anterior intrarii in vigoare a prevederilor legale din legislatiaromaneasca, prin care se recunoaste eficienta conventiilor matrimoniale incheiateanterior casatoriei, respectiv anul 2003, potrivit legislatiei franceze.

ln legislatia anterioara se mentiona posibilitatea acordarii unei pensii deintretinere sotului divortat cu conditia a se face dovada starii de nevoie, nicidecumnu erau recunoscute ,,conventiile" incheiate intre soti.

ln privinta solicitarii de a fi ,,omologata,, aceasta conventie, instanta retine calegislatia in vigoare la data formularii acestei cereri nu permitea acest lucru, cu atatmai mult cu cat aceasta conventie asa cum este ea incheiata ar putea fi supusa spreaprobare instantei franceze, competenta la data incheierii acesteia.Conventiaincheiata in fata unui notar din Franta nu intruneste nici macar conditiile uneitranzactii, mai mult decat atat pentru consfintirea ei ambele parti trebuie sa seadreseze instantei.

In privinta obligatiei de intretinere- subsidiar capatului de cerere principal -instanta retine aplicabilitatea Conventiei de la Haga din data de 23J1.2007 (

Protocolul de la Haga din anul 2007 ) in statele membre care au obligatii deintretinere in temeiul actului respectiv.

ln privinta prestatiei compensatorii, instanta retine ca nu sunt indeplinitecerintele art. 390 si urm.NCC , aceea ca nu s-a probat acel dezechilibru semnificativpe care divortul l-ar determina in conditiile de viata ale reclamantei.( art.390 c.civ.alin.1 teze finala). Nu mai putin important ca insasi reclamanta a declarat lainterogatoriul luat de instanta ca rezalizeaza venituri de 22.000 lei lunar, ca inprezent s-a recasatorit insa ca locuieste tot in imobilul pus la dispozitie de fostul sau

Page 5: Decizie judecatoreasca

sot, pentru care acesta a platit regia. Nu in ultimul rand casatoria partilor nu a durat20 de ani asa cum mentioneaza alin.2 art.390 c.civ.

ln aceste imprejurari, instanta nu se poate pronunta nici pe cererea privindobligarea paratului la plata pensiei de intretinere, nefacandu-se dovada starii denevoie a reclamantei, cu atat mai mult cu cat aceasta s-a recasatorit.

Fata de aceste motive , instanta va dispune respingerea actiunii asa cum afost precizata, ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVEIN NUMELE LEGII

norAnAgre:

Respinge actiunea asa cum a fost precizata de reclamanta ZEGHERUCRISTINA, cu domiciliul in Bucuresti, Sos.straulesti, nr.146-148, sector 1 incontradictoriu cu pArAtul RICHARD MICHAEL, cu domiciliul ales in Bucuresti.str.Washington, nr.18, sector 1, ca neintemeiata.

Cu apel in 15 zile de la comunicarePronunlatd Tn gedinfi publicd, azi, 19.12.2012.

PRE$EDINTE GREFIER

Red. PU/th. red. PU, LSD.4 ex/16.01 .2013