unitati de invatare

Click here to load reader

Post on 29-Jun-2015

769 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Unitatea de nv are: RECAPITULAREA MATERIEI DIN CLASA A IV_A Nr. ore alocate:8 perioada: S1 S3 clasa: a V-a

PROIECTUL UNITCON INUTURI ( DETALIERI) 1. Scrierea i citirea numerelor naturale in sistemul de numeratie zecimal; sirul numerelor naturale 2. Reprezentarea numerelor naturale pe ax . 3. Compararea, aproximarea i ordonarea numerelor naturale; probleme de estimare 4. Adunarea numerelor naturale; proprietati 5. Scaderea numerelor naturale 6. Exercitii 7. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantazelor: rotunde, patrate si accolade 8. Exercitii si probleme 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 COMPETENTE SPECIFICEACTIVIT I DE NV ARE

II DE NV

ARERESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

- exerci ii de citire i scriere de numere naturale n sistem zecimal - determinarea unui num r natural pe baza unor condi ii impuse cifrelor sale - exerci ii de identificare a num rului de unit i, zeci, sute, mii etc. ale unui num r natural - exerci ii de scriere a numerelor naturale care s eviden ieze cifrele unit ilor, zecilor, miilor - exerci ii de scriere a unui num r natural n form conven ional - exerci ii de reprezentare a numerelor naturale pe axa numerelor - exerci ii de comparare a dou numere naturale folosind simbolurile de egalitate i de inegalitate: =, , -utilizarea exprim rilor ,,cuprinse ntre, ,,cel mult egal, ,,cel pu in egal n contexte variate - Estimarea rezultatului unui calcul prin rotunjirea convenabil a factorilor sau a termenilor -exerci ii de estimare a rezultatelor unor calcule -exerci ii de adunare/sc dere a numerelor naturale =exerci ii de eviden iere i de aplicare a propriet ilor adun rii numerelor naturale -rezolvarea unor probleme utiliznd opera iile de adunare sau de sc dere a numerelor naturale

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Calculatoare

Conversa ia Explica ia Exerci iul nv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme -Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii -Observarea activit ii pe grupe -Evaluarea muncii independente

Unitatea de nv are: INMULTIREA NUMERELOR NATURALE Nr. ore alocate:4 perioada: S3 S4 clasa: a V-a

PROIECTUL UNITCON INUTURI ( DETALIERI) 1. Inmultirea numerelor naturale; proprietati 2. Factor comun 3. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantazelor: rotunde, patrate si acolade 4. Evaluare 1.1 2.1 3.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE

II DE NV

AREEVALUARE

ACTIVIT I DE NV ARE - Exercitii de scriere a unui numar natural ca produs de doua numere naturale - Exerci ii de nmul ire a numerelor naturale -Exerci ii de eviden iere i de aplicare a propriet ilor nmul irii numerelor naturale - Exerci ii de utilizare a distributivit ii nmul irii fa de adunarea/sc derea numerelor naturale - Exercitii de utilizare a factorului comun - Exerci ii de respectare a ordinii efectu rii opera iilor n paranteze rotunde i/sau p trate - Exerci ii care pun n eviden avantajele folosirii propriet ii opera iilor cu numere naturale n contexte matematice i practice - Exerci ii de eviden iere a avantajelor utiliz rii factorului comun n contexte variate

RESURSE MATERIALE PROCEDURALE

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e

Conversa ia Explica ia Exerci iul nv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme - Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii - Observarea activit ii pe grupe - Evaluarea muncii independente

Unitatea de nv are:PUTEREA UNUI NUMAR NATURAL CU EXPONENT NUMAR NATURAL Nr. ore alocate:7 perioada: S4 S6 clasa: a V-a

PROIECTUL UNITCON INUTURI ( DETALIERI) 1. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numar natural 2. Exercitii 3. Compararea puterilor care au aceeasi baza sau acelasi exponent 4. Exercitii 5. Ordinea efectuarii operatiilor 6. Exercitii 7. Evaluare 1.1 2.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE

II DE NV

ARERESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

ACTIVIT I DE NV ARE -Calculul puterii cu exponent natural a unui num r natural prin nmul ire repetat - Exerci ii de scriere a unui num r natural folosind puterile lui 10 - Exerci ii de calcul cu puteri (f r a enun a regulile de calcul cu puteri -Exerci ii de respectare a ordinii efectu rii opera iilor n paranteze rotunde i/sau p trate -exerci ii de comparare a puterilor care au aceea i baz sau acela i exponent - Identificarea, pe baza estim rii, a rezultatelor unor calcule cu numere naturale dintr-o list de r spunsuri

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Calculatoare

Conversa ia Explica ia Exerci iul nv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme

Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii Observarea activit ii pe grupe Evaluarea muncii independente Evaluare frontal ; Analiza observa iilor Evaluare scrisa

Unitatea de nv are: IMPARTIREA NUMERELOR NATURALE Nr. ore alocate:8 perioada: S6 S7 clasa: a V-a

PROIECTUL UNITCON INUTURI ( DETALIERI) 1. Impartirea, cu rest zero, a numerelor naturale cand impartitorul are mai mult de o cifra 2. Exercitii 3. Impartirea cu rest a numerelor naturale 4. Exercitii 5. Ordinea efectuarii operatiilor 6. Exercitii 7. Exercitii si probleme 8. Evaluarea cunostintelor 2.1 3.1 5.3 COMPETENTE SPECIFICE

II DE NV

ARERESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Explica ia Exerci iul nv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme - Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii - Observarea activit ii pe grupe - Evaluarea muncii independente EVALUARE

ACTIVIT I DE NV ARE -Utilizarea algoritmului mp r irii, cu restul egal cu zero, n cazul n care demp r itul i mp r itorul au una sau mai multe cifre -Utilizarea algoritmului mp r irii, cu restul diferit de zero, n cazul n care demp r itul i mp r itorul au una sau mai multe cifre - Exerci ii i probleme de aplicare a mp r irii cu rest

Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e

Unitatea de nv are: DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE Nr. ore alocate:5 perioada: S 8 - S9 clasa: a V-a

PROIECTUL UNITCON INUTURI ( DETALIERI) 1. Notiunea de divizor, notiunea de multiplu 2. Divizibilitatea cu 10, 2, 5 3. Exercitii la criteriile de divizibilitate. 4. Exercitii 5. Evaluare 1.1 1.3 COMPETENTE SPECIFICE

II DE NV

ARERESURSE MATERIALE PROCEDURALE Conversa ia Manuale Explica ia Culegeri de Exerci iul probleme nv are prin Fi e pentru descoperire activitatea din dirijat clas Problematizarea Fi e cu exerci ii Metode de pentru preg tire predare orientate individual pe rezolv ri de Fi e de evaluare exerci ii i Plan e probleme EVALUARE

ACTIVIT I DE NV ARE - Exerci ii de identificare a divizorului i a multiplului folosind produsul a dou numere naturale; - Caracterizarea no iunii de divizor folosind mp r irea cu rest - Exerci ii de scriere a unui num r natural ca produs de dou sau de mai multe numere naturale i deducerea rela iei de divizibilitate - Verificarea prin mp r ire a divizibilit ii numerelor naturale cu 10, 5 sau 2 - Aplicarea criteriilor de divizibilitate cu 10, 5 i 2 n exerci ii i probleme

- Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii - Observarea activit ii pe grupe - Evaluarea muncii independente

Unitatea de nv are: ECUA II I INECUA II Nr. ore alocate: 5 perioada: S9 S10 clasa: a V-a

PROIECTUL UNITCON INUTURI ( DETALIERI) 1. Ecua ii i inecua ii n mul imea numerelor naturale 2. Exerci ii 3. Probleme care se rezolv cu ajutorul ecua iilor i al inecua iilor, probleme de organizare a datelor 4. Probleme 5. Media aritmetic a dou numere reale, probleme 1.1 1.3 3. 4. 2. COMPETENTE SPECIFICE 1.

II DE NV

ARERESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

5. 6.

ACTIVIT I DE NV ARE Determinarea unui termen al adun rii/sc derii dintr-o egalitate sau o inegalitate prin ncerc ri, prin proba opera iei respective sau prin metoda mersului invers Introducerea no iunilor de ecua ie i de inecua ie pornind de la urm toarele tipuri de rela ii: x sa !b ; a sx !b ; x a !b , cu a {0 , a divizor al lui b; x : a !b , cu a {0 ; a : x !b , cu x {0 , b divizor al lui a; x sa eb ( u, "); x a eb ( u, "), cu a divizor al lui b; x : a eb ( u, "), cu a {0 Analizarea textului unei probleme n vederea identific rii opera iilor aritmetice utilizate n rezolvare Formularea unor probleme pe baza unor scheme, modele sau reguli i solu ionarea acestora prin utilizarea unor tehnici variate Rezolvarea unor probleme cu text cu ajutorul ecua iilor sau al inecua iilor Redactarea rezolv rii problemelor, cu argumentarea etapelor de rezolvare

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e

Conversa ia Explica ia Exerci iul nv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme - Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii - Observarea activit ii pe grupe - Evaluarea muncii independente

Unitatea de nv are: ELEMENTE DE LOGIC . MUL IMI. Nr. ore alocate: 7 perioada: S10 S11 clasa: a V-a

PROIECTUL UNITCON INUTURI ( DETALIERI) 1. Mul imi (descriere i nota ie); element, rela ia de apartenen . Mul imile N i N* 2. Rela ia de incluziune; submul ime 3. Opera ii cu mul imi: intersec ie, reuniune, diferen . 4. Exerci ii 5. Exerci ii 6. Exemple de mul imi finite;