test partial

of 4 /4
/2. tl. zo t.? SUBIECTE EXAMHN PARTIAL. FIZICA 1 1. Analiza dimcnsionala (exercitii) 2. Reprezentarea unui vector in sistemul cartezian (exercitii) 3. Operatii cu vectori (exercitii) 4, Traiectoria punctului material (exercitii) 5. Viteza medie si instantanee 6. Acceleratia medie si instantanee 7 , Vileza si acceleratia in coordonate carteziene (exercitii) L Viteza in coordonate polare plane 9. Viteza unghiulara 10. Principiile mecanicii clasice 11. lmpulsul, Legea de conservare 12. Momentul unghiular. Legea de conservare 13. Lucrul mecanic si puterea 14. Energia cinetica 15. Energia potentiala 16. Oscilatii libere. Marimi caracteristice 17. Energia miscarii oscilatorii armonice 18. Pendulul matematic 19. Oscilatorul LC serie 20. Ecuatia generala a miscarii oscilatorii amortizate. 21. Solutia ecuatii diferentiale a miscarii oscilatorii amortizate 22. Timp de relaxare: decrement logaritmic; factor de calitate 23. Ecuatia diferentiala a miscarii oscilatorii fortate. 24. Solutia ecuatiei diferentiale a miscarii oscitatorii fortate in regim stationar 25. Dependenta amplitudinii oscilatiilor fortate de frecventa de fortare. Curba de rezonanta 26. Unde longitudinale si transversale; definitii 27. Ecuatia diferentiala a undelor 28. Ecuatia undei plane; semnificatia marimilor 29. Intensitatea undei; nivel de intensitate sonora 30. Unde stationare in coarda prinsa la ambele capete 31. Unde stationare in coarda prinsa la unuldintre-.gapete

Upload: giurete-angelica

Post on 31-Dec-2015

95 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fizica

TRANSCRIPT

Page 1: Test Partial

/2. tl. zo t.?

SUBIECTE EXAMHN PARTIAL. FIZICA 1

1. Analiza dimcnsionala (exercitii)2. Reprezentarea unui vector in sistemul cartezian (exercitii)3. Operatii cu vectori (exercitii)4, Traiectoria punctului material (exercitii)5. Viteza medie si instantanee6. Acceleratia medie si instantanee7 , Vileza si acceleratia in coordonate carteziene (exercitii)L Viteza in coordonate polare plane9. Viteza unghiulara10. Principiile mecanicii clasice11. lmpulsul, Legea de conservare12. Momentul unghiular. Legea de conservare13. Lucrul mecanic si puterea14. Energia cinetica15. Energia potentiala16. Oscilatii libere. Marimi caracteristice17. Energia miscarii oscilatorii armonice18. Pendulul matematic19. Oscilatorul LC serie20. Ecuatia generala a miscarii oscilatorii amortizate.21. Solutia ecuatii diferentiale a miscarii oscilatorii amortizate22. Timp de relaxare: decrement logaritmic; factor de calitate23. Ecuatia diferentiala a miscarii oscilatorii fortate.24. Solutia ecuatiei diferentiale a miscarii oscitatorii fortate in regim stationar25. Dependenta amplitudinii oscilatiilor fortate de frecventa de fortare. Curba de rezonanta26. Unde longitudinale si transversale; definitii27. Ecuatia diferentiala a undelor28. Ecuatia undei plane; semnificatia marimilor29. Intensitatea undei; nivel de intensitate sonora30. Unde stationare in coarda prinsa la ambele capete31. Unde stationare in coarda prinsa la unuldintre-.gapete

Page 2: Test Partial

Examen Partial Fizica 1 2009-2010

Nume si prenume Grupa

1. Gdsiti dimensiunile momentului unghiular.

2. Fie vectorii:

d : i+A_z6 : fr-zd : fi_2'+ee

a.reprezentafi grafic vectorii gi aflali mdrimea acestorab.calcr$a{i d-26+d;c. d.(b x Qd. dx b-x ci.

e.proiecfia lui d pe c-

f. rmghiul dintre vectorii d gi c1

3' sestie ca vectorul viteza este de forma: 6 - a + fr + st42

a. Sa se calculeze deplasarea iatre t1 : Ls si tz:2s.b. apceleratia instantanee la moriientul fg : is.

4' O fo*a de tiput F :2i- af produce o deplasare d,F:2i- 3f. Care este valoarea lucrului mecanic efectuat?

5. Sa se defineasca factorul de calitate.

6' Un mobil executa e rni$caro oscilatorie armonicd datx de legea Y : Astwrtt. tn momentul in care elongaliaeste jumatate din amplitutile, un goc instantaneu face ca viteza mobilutui sd se dubleze. Cat va fi nouaamplitudine?

?' Reprezentati grafic solutia miscarii oscilatorii amortizate si indicati pe acesta marimile caracterjstice.

8. Centrul de masa. Proprietatile centrului de masa.

9. Legea conseruarii energiei mecanice.

Page 3: Test Partial

Examen Partial Fizica 1 2OOg-2010

Nume si prenume Grupa1. Gdsifi dimensiunea lucrului mecanic.2. Fie vectorii:

d: i+!+ii = i-r-l^

a.reprezentafr grafic vectorii qi aflafi ]Jr3r.r?"*r^b.calculafi d -Zi +t;c.d.(6.xQd.;d xE xt.eproiec{ia l:uui ped -Vf unghiul dintre veotorii 2d -i gid.

3. Se stie ca vectorul viter-aeste de forma:

i:3t3i++t4g+sta. Sa se calculeze deplasarea inte fr = ls si tz : 2s,.b. acceleratia instantanee la momentul /3 : 3r.

4' O forta de tipul i^- *+ 4l produce o deplasare # = i + 4j,. Carceste valoarea lucruluimecanic efecfuat?

5" Sa se defiaeasca timpul de relaxare al unei rniscari oscilatorii annonice.6.

Eeuafia ds nl$care e rmui eorp este:

) e- 2rflad,-:ft nn*- F\,__/ &r1 trtuta _

trltnnde s ffif€ mf,mra.t fn ryn iar pulsalia fu rad/s.

{a} Deterroinali a.mplitudine p perioada cceil*fiilor;{}r} Afl*li vi*ma gl amdem le;

k) R4il€smrafi grafic u(r), u{r};7' Fenomenul de rezonanta. Curba dependentei amplitudinii miscarii oscilatorii fortate de

frecventa fortei exteme.8. Centrul de masa. Proprietatile centrului de masa.9. Lucrul mecanic si puterea.

Page 4: Test Partial

Examen Partial Fizica 1 20L0-2011

Nume si prenume Grupa

G5siti dimensiunea momentului forfei

Fie vectorii:

d : i+A+26 : i-A+32d - -2i+20 _22

a.reprezentafi gra,fic vectorii gi a,flati m{rimea acestorab.calculafii d-2ti+d;c. d.(6 x cld. dx bxd

f. unghiul dintre vectorii d gi cT.

3. Se stie ca vectorul ituaeste de forma:t:1t3ft+4tg+sz

a. Sa se calculeze deplasarea intre t1 : ls si tz:2s.b. acceleratira instantanee la mome,ntul fs : Bs.

4' o fo*a de tipul F : 36 * 4f produce o deplasare d,r-: 3i* 4f Care este valoarea lucrului ***i"""f""t*t?5. Sa se defneasca decrementul loga.ritmic.

6. Unde stationa,re in coa,rda prinsa la un siagur capat.

'ffirsraaliz% dependenteiamplif,udiniimiffifrervmtafuei€K61reTerfrucazud particulare si sa se reprezinte grrn", stiind ca:

,{(o):

Scrieti si semnificatiafrzicaa marimilor ce intervin.

8. Centrul de masa. Impulsul centrului de masa

9. Sa se defineasca nivelul de intensitate sonora.

10. Sa se enunte principiul intai al mecanicii newtoniene.

1.

2.