orar semi 11oct

55
1 Codul Orarului: MI-S1 Intocmit: PLAJER Ioana Catedra: Universitatea TRANSILVANIA din Brasov bil in anul u ORAR FACULTATEA DE MATEMATICA - INFORMATI LUNI Anul Spec. Grupa Sgr. 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 1 MI 7151 A B 1 I 7251 A B 7252 A B 7253 A B 1 IA 7254 A B 7255 A B Alg.Lin,C,PII1, Munteanu_Gh Alg.Lin,S,PII1, Munteanu_Gh ASD,C,PP1, Monescu_V Pedagogie,S,PII1 , Bazgan_M Logica,C,PIII1, Ciupala_L_A FAI,S,PI2, Manea_A_L PP,L,PII4, Baicoianu_A Pedagogie,S,PII1 , Bazgan_M Logica,C,PIII1, Ciupala_L_A Engleza,S,PI2, Campu_A Engleza,S,PI2, Campu_A Logica,C,PIII1, Ciupala_L_A Alg,L,PII6, Iacob_P_C Engleza,S,PI2, Campu_A Pedagogie,S,PII1 , Bazgan_M Engleza,S,PI2, Campu_A Logica,C,PIII1, Ciupala_L_A Pedagogie,S,PII1 , Bazgan_M Engleza,S,PII2, Campu_A Engleza,S,PII2, Campu_A Logica,C,PIII1, Ciupala_L_A Pedagogie,S,PII1 , Bazgan_M

Upload: deutshy1993

Post on 06-Dec-2015

259 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

cartofi si facultate

TRANSCRIPT

Page 1: Orar SemI 11oct

1 Codul Orarului: MI-S1

Intocmit: PLAJER Ioana Catedra: Matematica si Informatica

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov Valabil in anul universitar:

ORAR FACULTATEA DE MATEMATICA - INFORMATICA

LUNI

Anul Spec. Grupa Sgr. 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50

1 MI 7151

A

B

1 I

7251

A

B

7252

A

B

7253

A

B

1 IA

7254

A

B

7255

A

B

7256

A

Alg.Lin,C,PII1, Munteanu_Gh

Alg.Lin,S,PII1, Munteanu_Gh

ASD,C,PP1, Monescu_V

Pedagogie,S,PII1, Bazgan_M

Engleza,C,PIII1, Campu_A

Engleza,C,PIII1, Campu_A

Logica,C,PIII1, Ciupala_L_A

FAI,S,PI2, Manea_A_L

PP,L,PII4, Baicoianu_A

Pedagogie,S,PII1, Bazgan_M

Engleza,C,PIII1, Campu_A

Engleza,C,PIII1, Campu_A

Logica,C,PIII1, Ciupala_L_A

Engleza,S,PI2, Campu_A

Engleza,C,PIII1, Campu_A

Engleza,S,PI2, Campu_A

Engleza,C,PIII1, Campu_A

Logica,C,PIII1, Ciupala_L_A

Alg,L,PII6, Iacob_P_C

Engleza,S,PI2, Campu_A

Pedagogie,S,PII1, Bazgan_M

Engleza,C,PIII1, Campu_A

Engleza,S,PI2, Campu_A

Engleza,C,PIII1, Campu_A

Logica,C,PIII1, Ciupala_L_A

Pedagogie,S,PII1, Bazgan_M

Engleza,S,PII2, Campu_A

Engleza,C,PIII1, Campu_A

Engleza,S,PII2, Campu_A

Engleza,C,PIII1, Campu_A

Logica,C,PIII1, Ciupala_L_A

Pedagogie,S,PII1, Bazgan_M

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

Engleza,C,PIII1, Campu_A

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

Engleza,C,PIII1, Campu_A

Logica,C,PIII1, Ciupala_L_A

PP,L,PII4, Baicoianu_A

Pedagogie,S,PII1, Bazgan_M

Logica,S,PII2, Baicoianu_A

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

Page 2: Orar SemI 11oct

1 IA

7256

A

B

1 IAG

7651

A

B

7652

A

B

2 Codul Orarului: MI-S1

Intocmit: PLAJER Ioana Catedra: Matematica si Informatica

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov Valabil in anul universitar:

ORAR FACULTATEA DE MATEMATICA - INFORMATICA

LUNI

Spec. Grupa Sgr. 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50

2 MI 7141

A

B

2 I

7241

A

B

7242

A

B

7243

A

Logica,C,PIII1, Ciupala_L_A

PP,L,PII4, Baicoianu_A

Pedagogie,S,PII1, Bazgan_M

Engleza,C,PIII1, Campu_A

Logica,S,PII2, Baicoianu_A

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

Engleza,C,PIII1, Campu_A

T.Sist.Soft,L,PII6, Iacob_P_C

ASD,C,PII2, Ciupala_L_A

Pedagogie,S,PII1, Bazgan_M

Engleza,S,PII2, Campu_A

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

T.Sist.Soft,L,PII6, Iacob_P_C

Engleza,S,PII2, Campu_A

Engleza,C,PIII1, Campu_A

ASD,C,PII2, Ciupala_L_A

Pedagogie,S,PII1, Bazgan_M

T.Sist.Soft,L,PII6, Iacob_P_C

Engleza,S,PII2, Campu_A

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

T.Sist.Soft,L,PII6, Iacob_P_C

Engleza,S,PII2, Campu_A

Engleza,C,PIII1, Campu_A

Anul

Alg.Abstr,C,PP1, Manea_A_L

POOII,L, PIII4, Nanau_C_S

BD,C,PIII1, Iacob_P_C

TMI,S,PP6, Henter_R

Engleza,C,PI2, Campu_A

Engleza,C,PI2, Campu_A

LF,C,PIII1, Marinescu_D_M

BD,C,PIII1, Iacob_P_C

Germana,S,PI1, Chiriacescu_S_I

Engleza,C,PI2, Campu_A

TMI,S,PI2, Henter_R

Germana,S,PI1, Chiriacescu_S_I

Engleza,C,PI2, Campu_A

TMI,S,PI2, Henter_R

LF,C,PIII1, Marinescu_D_M

BD,C,PIII1, Iacob_P_C

Germana,S,PI1, Chiriacescu_S_I

Engleza,C,PI2, Campu_A

LF,L,PII4, Baicoianu_A

TMI,S,PI2, Henter_R

Engleza,S,PI2, Campu_A

Engleza,C,PI2, Campu_A

LF,L,PII4, Baicoianu_A

TMI,S,PI2, Henter_R

BD,L,PII5, Nanau_C_S

LF,C,PIII1, Marinescu_D_M

BD,C,PIII1, Iacob_P_C

Germana,S,PI1, Chiriacescu_S_I

Engleza,C,PI2, Campu_A

Page 3: Orar SemI 11oct

2 I

7243

A

B

2 IA

7244

A

B

7245

A

B

7246

A

B

2 IAG 7641

A

B

3 Codul Orarului: MI-S1

Intocmit: PLAJER Ioana Catedra: Matematica si Informatica

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov Valabil in anul universitar:

ORAR FACULTATEA DE MATEMATICA - INFORMATICA

LUNI

Spec. Grupa Sgr. 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50

3 MI 7131

A

B

3 I

7231

A

BD,L,PII5, Nanau_C_S

LF,C,PIII1, Marinescu_D_M

BD,C,PIII1, Iacob_P_C

TMI,S,PI2, Henter_R

Engleza,S,PI2, Campu_A

Engleza,C,PI2, Campu_A

TMI,S,PI2, Henter_R

LF,C,PIII1, Marinescu_D_M

BD,C,PIII1, Iacob_P_C

TMI,S,PP6, Henter_R

Engleza,C,PI2, Campu_A

Engleza,C,PI2, Campu_A

LF,C,PIII1, Marinescu_D_M

BD,C,PIII1, Iacob_P_C

Engleza,S,PI2, Campu_A

Engleza,C,PI2, Campu_A

TMI,S,PI2, Henter_R

Germana,S,PI1, Chiriacescu_S_I

Engleza,C,PI2, Campu_A

TMI,S,PI2, Henter_R

LF,C,PIII1, Marinescu_D_M

BD,C,PIII1, Iacob_P_C

TMI,S,PP6, Henter_R

Engleza,C,PI2, Campu_A

Engleza,C,PI2, Campu_A

ProgrII,C,PP5, Monescu_V

ProgrII,L,PP5, Monescu_V

TMI,S,PP6, Henter_R

Engleza,C,PI2, Campu_A

Engleza,C,PI2, Campu_A

Anul

CompAlgGeom,C,PI1, Stoica_E

CompAlgGeom,S,PI1, Stoica_E

Page 4: Orar SemI 11oct

3 I

7231

A

B

7232

A

B

3 IA

7233

A

B

7234

A

B

3 IAG 7631

A

B

4 Codul Orarului: MI-S1

Intocmit: PLAJER Ioana Catedra: Matematica si Informatica

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov Valabil in anul universitar:

ORAR FACULTATEA DE MATEMATICA - INFORMATICA

LUNI

Spec. Grupa Sgr. 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50

1 SMFA SMFA

A

B

1 TIN TIN

A

PrDistrib,L,PII4, Galmeanu_H

TehnWeb,L,PII5, Nanau_C_S

PHP,C,PII2, Dumitrescu_S_R

PHP,L,PII5, Nanau_C_S

PrDistrib,L,PII4, Galmeanu_H

PHP,C,PII2, Dumitrescu_S_R

SAP,C,PII7, Enache-David_N

Anul

StatAplic,C,PI1, Pascu_M_N

Page 5: Orar SemI 11oct

1 TIN TIN

A

B

1 TMIS TMIS

A

B

1 MITB MITB

A

B

5 Codul Orarului: MI-S1

Intocmit: PLAJER Ioana Catedra: Matematica si Informatica

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov Valabil in anul universitar:

ORAR FACULTATEA DE MATEMATICA - INFORMATICA

LUNI

Spec. Grupa Sgr. 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50

2 SMFA SMFA

A

B

2 TMIS TMIS

A

B

2 MITB MITB

A

B

EAW,L,PIII4, Dumitrescu_S_R

EAW,C,PIII4, Dumitrescu_S_R

AlgEfGraf,S,PII5, Ciupala_L_A

AlgEfGraf,S,PII5, Ciupala_L_A

Anul

FiabSist,C,PP6, Paltanea_E

ProgFunc,C,PII2, Vasilescu_A

Page 6: Orar SemI 11oct
Page 7: Orar SemI 11oct

Matematica si Informatica Telefon:

2015-2016 SEMESTRUL: I

MATEMATICA - INFORMATICA

LUNI MARTI

18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50

Geometrie,C,PI1, Stoica_E

Geometrie,S,PI1, Stoica_E

ASD,L,PP5, Monescu_V

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

Engleza,S,PI1, Campu_A

ASD,L,PP5, Monescu_V

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

Engleza,S,PI1, Campu_A

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

Engleza,S,PI1, Campu_A

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

Engleza,S,PI1, Campu_A

FAI,S,PII1, Manea_A_L

Alg,L,PII6, Iacob_P_C

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

Alg,S,PII6, Iacob_P_C

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

Alg,S,PII6, Iacob_P_C

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

Engleza,S,PIII2, Campu_A

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

Engleza,S,PIII2, Campu_A

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

FAI,S,PIII2, Manea_A_L

Alg,S,PII6, Iacob_P_C

Engleza,S,PIII2, Campu_A

Page 8: Orar SemI 11oct

Matematica si Informatica Telefon:

2015-2016 SEMESTRUL: I

MATEMATICA - INFORMATICA

LUNI MARTI

18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50

LF,S,PI1, Tudor_A

LF,S,PI1, Tudor_A

LF,S,PI1, Tudor_A

LF,S,PI1, Tudor_A

FAI,S,PIII2, Manea_A_L

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

Alg,S,PII6, Iacob_P_C

Engleza,S,PIII2, Campu_A

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

T.Sist.Soft,C,PI2, Iacob_P_C

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

ASD,S,PII2, Ciupala_L_A

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

ASD,S,PII2, Ciupala_L_A

ASD,S,PII2, Ciupala_L_A

T.Sist.Soft,C,PI2, Iacob_P_C

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

ASD,S,PII2, Ciupala_L_A

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

GeomCurb,C,PP6, Aldea_C_N

GeomCurb,S,PP6, Aldea_C_N

Engleza,S,PIII2, Campu_A

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

Engleza,S,PIII2, Campu_A

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

BD,L,PII4, Nanau_C_S

Ecuatii,S,PP5, Florea_O_A

LF,L,PII5, Baicoianu_A

TMI,S,PI2, Henter_R

Engleza,S,PIII2, Campu_A

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

LF,L,PII5, Baicoianu_A

TMI,S,PI2, Henter_R

Engleza,S,PIII2, Campu_A

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

Ecuatii,S,PP5, Florea_O_A

AlgGraf,L,PII4, Nanau_C_S

TMI,S,PI2, Henter_R

AlgGraf,S,PI2, Ciurea_E

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

AlgGraf,L,PII4, Nanau_C_S

TMI,S,PI2, Henter_R

AlgGraf,S,PI2, Ciurea_E

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

Ecuatii,S,PP1, Marin_M

AlgGraf,S,PI2, Ciurea_E

AlgGraf,L,PII4, Nanau_C_S

Page 9: Orar SemI 11oct

LF,S,PII3, Tudor_A

LF,S,PII3, Tudor_A

LF,S,PII3, Tudor_A

LF,S,PII3, Tudor_A

Matematica si Informatica Telefon:

2015-2016 SEMESTRUL: I

MATEMATICA - INFORMATICA

LUNI MARTI

18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50

Ecuatii,S,PP1, Marin_M

TMI,S,PI2, Henter_R

LF,L,PII5, Baicoianu_A

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

AlgGraf,S,PI2, Ciurea_E

AlgGraf,L,PII4, Nanau_C_S

TMI,S,PI2, Henter_R

LF,L,PII5, Baicoianu_A

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

Ecuatii,S,PP1, Marin_M

LF,S,PIII4, Tudor_A

AlgGraf,S,PI2, Ciurea_E

Engleza,S,PIII2, Campu_A

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

LF,S,PIII4, Tudor_A

AlgGraf,S,PI2, Ciurea_E

Engleza,S,PIII2, Campu_A

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

AlgGraf,S,PI2, Ciurea_E

TMI,S,PI2, Henter_R

LF,L,PII5, Baicoianu_A

AlgGraf,L,PII4, Nanau_C_S

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

AlgGraf,S,PI2, Ciurea_E

TMI,S,PI2, Henter_R

LF,L,PII5, Baicoianu_A

AlgGraf,L,PII4, Nanau_C_S

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

LF,L,PII5, Baicoianu_A

Engleza,S,PI1, Campu_A

POO2,L,PII4, Nanau_C_s

AlgGraf,L,PII4, Nanau_C_S

LF,S,PIII4, Tudor_A

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

LF,L,PII5, Baicoianu_A

Engleza,S,PI1, Campu_A

AlgGraf,L,PII4, Nanau_C_S

LF,S,PIII4, Tudor_A

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

AlgGraf,C,PIII2, Ciupala_L_A

AlgGraf,S,PIII4, Ciupala_L_A

Engleza,S,PI1, Campu_A

AlgGraf,L,PIII4, Ciupala_L_A

Germana,C,PIII1, Chiriacescu_S_I

AlgGraf,S,PIII4, Ciupala_L_A

Engleza,S,PI1, Campu_A

AlgGraf,L,PIII4, Ciupala_L_A

CercetOp,C,PII2, Vasilescu_A

CompAn,C,PII1, Raducanu_D

CompAn,S,PII1, Raducanu_D

CercetOp,S,PIII4, Baicoianu_ACompAn,S,PII1,

Raducanu_D

CercetOp,C,PII2, Vasilescu_A

ProgDistr,C,PII2, Scheiber_E

IngSistSoft,C,PIII2, Bocu_D

IngSistSoft,L,PII3, Bocu_D

Page 10: Orar SemI 11oct

Matematica si Informatica Telefon:

2015-2016 SEMESTRUL: I

MATEMATICA - INFORMATICA

LUNI MARTI

18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50

CercetOp,C,PII2, Vasilescu_A

ProgDistr,C,PII2, Scheiber_E

IngSistSoft,C,PIII2, Bocu_D

IngSistSoft,L,PII3, Bocu_D

CercetOp,C,PII2, Vasilescu_A

ProgDistr,C,PII2, Scheiber_E

IngSistSoft,C,PIII2, Bocu_D

ProgDistr,C,PII2, Scheiber_E

IngSistSoft,C,PIII2, Bocu_D

ProgDistr,L,PIII4, Scheiber_E

ProgDistr,C,PII2, Scheiber_E

IngSistSoft,C,PIII2, Bocu_D

SAP,L,PII7, Enache-David_N

Securit,C,PII7, Aldea_C_L

StatAplic,L,PII5, Pascu_M_N

StatAplic,L,PII5, Pascu_M_N

TehnWeb,C,PII3, Carstea_C_G

TehnWeb,L,PII3, Carstea_C_G

Page 11: Orar SemI 11oct

Matematica si Informatica Telefon:

2015-2016 SEMESTRUL: I

MATEMATICA - INFORMATICA

LUNI MARTI

18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50

TehnWeb,C,PII3, Carstea_C_G

TehnWeb,L,PII3, Carstea_C_G

EAW,C,PIII4, Dumitrescu_S_R

AlgEfGraf,C,PII1, Ciupala_L_A

FiabSist,S,PP6, Paltanea_E

FiabSist,L,PP5, Paltanea_E

FiabSist,S,PP6, Paltanea_E

FiabSist,L,PP5, Paltanea_E

ProgFunc,L,PII4, Vasilescu_A

AdminRet,L,PII3, Bocu_R

Page 12: Orar SemI 11oct
Page 13: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

MARTI MIERCURI

16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50

PP,C,PI1, Vasilescu_A

PP,L,PII4, Vasilescu_A

Germana,S,PP6, Chiriacescu_S_I

Germana,S,PP6, Chiriacescu_S_I

Logica,S,PIII4, Baicoianu_A

FAI,C,PIII1, Paun_MLogica,S,PIII4,

Baicoianu_A

FAI,C,PIII1, Paun_M

FAI,S,PP6, Manea_A_L

FAI,C,PIII1, Paun_M

FAI,C,PIII1, Paun_M

Alg,S,PII6, Iacob_P_C

Alg,S,PII6, Iacob_P_C

Alg,L,PII6, Iacob_P_C

Alg,S,PII6, Iacob_P_C

FAI,C,PIII1, Paun_M

Logica,S,PIII4, Baicoianu_A

Alg,S,PII6, Iacob_P_C

Logica,S,PIII4, Baicoianu_A

FAI,C,PIII1, Paun_M

Page 14: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

MARTI MIERCURI

16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50

FAI,C,PIII1, Paun_M

Java,C,PIII4, Sangeorzan_L

Analiza,C,PI2, Parvulescu_C

Java,C,PIII4, Sangeorzan_L

Analiza,S,PP5, Parvulescu_C

Analiza,C,PI2, Parvulescu_C

TMI,C,PIII2, Palasan_T

BD,L,PII7, Iacob_P_C

Ecuatii,C,PI1, Marin_M

Ecuatii,S,PI1, Marin_M

TMI,C,PIII2, Palasan_T

Ecuatii,C,PIII1, Marin_M

AlgGraf,C,PIII1, Ciurea_E

AlgGraf,S,PII2, Ciurea_E

AlgGraf,S,PII2, Ciurea_E

TMI,C,PIII2, Palasan_T

Ecuatii,C,PIII1, Marin_M

AlgGraf,C,PIII1, Ciurea_E

TMI,C,PIII2, Palasan_T

Ecuatii,C,PIII1, Marin_M

AlgGraf,C,PIII1, Ciurea_E

POO2,L,PP5, Nanau_C_S

Page 15: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

MARTI MIERCURI

16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50

TMI,C,PIII2, Palasan_T

Ecuatii,C,PIII1, Marin_M

AlgGraf,C,PIII1, Ciurea_E

POO2,L,PP5, Nanau_C_S

TMI,C,PIII2, Palasan_T

Ecuatii,C,PIII1, Marin_M

AlgGraf,C,PIII1, Ciurea_E

LF,L,PII4, Baicoianu_A

LF,L,PII4, Baicoianu_A

TMI,C,PIII2, Palasan_T

Ecuatii,C,PIII1, Marin_M

AlgGraf,C,PIII1, Ciurea_E

TMI,C,PIII2, Palasan_T

Ecuatii,C,PIII1, Marin_M

AlgGraf,C,PIII1, Ciurea_E

AlgGraf,S,PII2, Ciurea_E

AlgGraf,S,PII2, Ciurea_E

TMI,C,PIII2, Palasan_T

SO,L,PII5, Florea_I_L

SO,C,PII2, Florea_I_L

KnowMg,C,PIII4, Enache-David_N

MatFinanc,S,PP1, Popescu_O

MatFinanc,C,PP1, Popescu_OMatFinanc,S,PP1,

Popescu_O

TehnWeb,L,PII5, Nanau_C_S

TehnWeb,C,PII7, Sangeorzan_L

Page 16: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

MARTI MIERCURI

16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50

TehnWeb,L,PII5, Nanau_C_S

TehnWeb,C,PII7, Sangeorzan_L

IngSoft,L,PII3, Bocu_D

TehnWeb,C,PII7, Sangeorzan_L

PrelIm,L,PII6, Plajer_I_C

PrelIm,C,PI2, Plajer_I_C

IngSoft,L,PII3, Bocu_D

PrelIm,C,PI2, Plajer_I_C

PrelIm,L,PII6, Plajer_I_C

BD,C,PII4, Aldea_C_L

ProgrWeb,C,PII7, Sangeorzan_L

DreptInf,C,TCons, Nicolae_I

GeomR,C,PII1, Munteanu_Gh

GeomR,S,PII1, Munteanu_Gh

BTI,L,PII5, Demeter_A

BTI,C,PII2, Vasilescu_A

Page 17: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

MARTI MIERCURI

16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50

BTI,L,PII5, Demeter_A

BTI,C,PII2, Vasilescu_A

ProgLog,C,PII2, Bocu_D

ProgLog,L,PII3, Bocu_D

ProgrLog,L,PII3, Bocu_D

AlgRet,C,PII7, Aldea_C_L

AlgRet,L,PII7, Aldea_C_L

AlgRet,L,PII7, Aldea_C_L

OpProbab,C,PP5, Cismasiu_C_S

OpProbab,S,PP5, Cismasiu_C_S

OpProbab,S,PP5, Cismasiu_C_S

CloudCp,C,PI2, Galmeanu_H

CloudCp,L,PII4, Galmeanu_H

AdminRet,C,PI2, Bocu_R

AJIM,S,PI1, Daj_A_I

Redact,C,PI1, Paun_M

Redact,S,PII5, Paun_M

Page 18: Orar SemI 11oct
Page 19: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

MIERCURI JOI

14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50

Analiza,C,PIII2, Paltanea_E

Analiza,C,PIII2, Paltanea_E

Analiza,S,PIII2, Paltanea_E

Analiza,C,PIII2, Paltanea_E

Analiza,S,PIII2, Paltanea_E

PP,C,PIII1, Deaconu_A_M

Alg,C,PIII1, Monescu_V

Analiza,S,PII2, Dimitriu_M

Alg,L,PII6, Iacob_P_C

PP,C,PIII1, Deaconu_A_M

Alg,C,PIII1, Monescu_V

PP,L,PIII4, Baicoianu_A

PP,C,PIII1, Deaconu_A_M

Alg,C,PIII1, Monescu_V

PP,L,PII4, Baicoianu_A

PP,C,PIII1, Deaconu_A_M

Alg,C,PIII1, Monescu_V

Alg,L,PII6, Iacob_P_C

FAI,S,PI1, Manea_A_L

PP,C,PIII1, Deaconu_A_M

Alg,C,PIII1, Monescu_V

FAI,S,PI1, Manea_A_L

Analiza,S,PP5, Dimitriu_M

PP,C,PIII1, Deaconu_A_M

Alg,C,PIII1, Monescu_V

Page 20: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

MIERCURI JOI

14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50

PP,C,PIII1, Deaconu_A_M

Alg,C,PIII1, Monescu_V

Analiza,S,PI2, Parvulescu_C

IntInfo,S,PIII4, Enache-David_N

IntInfo,S,PIII4, Enache-David_N

IntInfo,S,PIII4, Enache-David_N

IntInfo,S,PIII4, Enache-David_N

POOII,L,PII3, Nanau_C_S

Page 21: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

MIERCURI JOI

14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50

POOII,L,PII5, Nanau_C_S

POO2,L,PIII4, Nanau_C_S

BD,L,PII5, Tudor_A

Ecuatii,S,PII1, Marin_M

KnowMg,L,PIII4, Enache-David_N

LF,L,PII4, Baicoianu_A

LF,C,PI2, Marinescu_D_M

LF,S,PII4, Baicoianu_A

LF,L,PII4, Baicoianu_A

LF,S,PII4, Baicoianu_A

Mecanica,S,PP6, Florea_O_A

Mecanica,C,PP6, Florea_O_AMecanica,S,PP6,

Florea_O_A

ProgDistr,L,PII4, Galmeanu_H

Linux,C,PII2, Florea_I_L

Page 22: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

MIERCURI JOI

14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50

CF,C,PI1, Paler_A

ProgDistr,L,PII4, Galmeanu_H

Linux,C,PII2, Florea_I_L

CercetOp,L,PII4, Vasilescu_A

CercetOp,S,PIII4, Vasilescu_A

CercetOp,L,PII4, Vasilescu_A

CercetOp,S,PIII4, Vasilescu_A

CercetOp,L,PII4, Vasilescu_A

CercetOp,S,PIII4, Vasilescu_A

Linux,L,PII5, Florea_I_L

Linux,C,PII2, Florea_I_LCercetOp,L,PII4,

Vasilescu_ACercetOp,S,PIII4,

Vasilescu_A

Linux,C,PII2, Florea_I_L

IngSoft,L,PII3, Bocu_D

Linux,C,PII2, Florea_I_L

DreptInf,S,TCons, Nicolae_I

TGFA,C,PI2, Raducanu_D

TGFA,S,PI2, Raducanu_D

TGFA,S,PI2, Raducanu_D

DezvWeb,C,PP5, Paler_A

DezvWeb,L,PI1, Paler_A

Page 23: Orar SemI 11oct

CF,C,PI1, Paler_A

MATEMATICA - INFORMATICA

MIERCURI JOI

14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50

DezvWeb,C,PP5, Paler_A

DezvWeb,L,PI1, Paler_A

TProgDist,C,PII2, Scheiber_E

MBD,C,PII6, Aldea_C_L

MBD,L,PII6, Aldea_C_L

ReteleI,C,PP5, Sandu_F

ReteleI,L,PII7, Sandu_F

MBD,L,PII6, Aldea_C_L

ReteleI,L,PII7, Sandu_F

TDistr, C, PP5, Marin_M

TDistr, S, PP5, Marin_M

Grafica,C,PII5, Deaconu_A_M

Grafica,L,PII5, Deaconu_A_M

Page 24: Orar SemI 11oct
Page 25: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

JOI VINERI

12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50

Analiza,S,PIII2, Paltanea_E

Pedagogie,C,PIII2, Popa_D

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

Alg,S,PI1, Iacob_P_C

Pedagogie,C,PIII2, Popa_D

Germana,S,PI2, Chiriacescu_S_I

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

Alg,S,PI1, Iacob_P_C

Germana,S,PI2, Chiriacescu_S_I

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

Logica,S,PII4, Baicoianu_A

Pedagogie,C,PIII2, Popa_D

Germana,S,PI2, Chiriacescu_S_I

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

Logica,S,PII4, Baicoianu_A

Germana,S,PI2, Chiriacescu_S_I

Analiza,S,PI2, Dimitriu_M

Germana,S,PI2, Chiriacescu_S_I

Pedagogie,C,PIII2, Popa_D

Alg,S,PI1, Iacob_P_C

Germana,S,PI2, Chiriacescu_S_I

Alg,S,PI1, Iacob_P_C

Logica,S,PI1, Tudor_A

Germana,S,PI2, Chiriacescu_S_I

Pedagogie,C,PIII2, Popa_DLogica,S,PI1,

Tudor_AGermana,S,PI2, Chiriacescu_S_I

Pedagogie,C,PIII2, Popa_D

Alg,L,PII6, Iacob_P_C

Analiza,S,PII2, Parvulescu_C

Pedagogie,C,PIII2, Popa_D

Page 26: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

JOI VINERI

12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50

Alg,L,PII6, Iacob_P_C

Analiza,S,PII2, Parvulescu_C

Pedagogie,C,PIII2, Popa_D

IntInfo,C,PIII4, Enache-David_N

Pedagogie,C,PIII2, Popa_D

ASD,L,PII4, Ciupala_L_A

IntInfo,C,PIII4, Enache-David_N

IntInfo,L,PIII4, Enache-David_N

Pedagogie,C,PIII2, Popa_D

IntrodInfo,L,PIII4, Enache-David_N

POO2,C,PIII1, Bocu_D

AlgAbstr,S,PII1, Manea_A_L

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

AlgAbstr,S,PII1, Manea_A_L

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

AlgGraf,L,PII3, Nanau_C_S

POO2,C,PIII1, Bocu_DAlgGraf,L,PII3,

Nanau_C_S

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

POO2,C,PIII1, Bocu_D

POOII,L,PP5, Nanau_C_SGermana,S,PII1,

Chiriacescu_S_I

POO2,C,PIII1, Bocu_D

Page 27: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

JOI VINERI

12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50

POO2,C,PIII1, Bocu_D

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

POO2,C,PIII1, Bocu_D

BD,L,PII6, Tudor_A

AlgGraf,L,PII3, Nanau_C_S

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

AlgGraf,L,PII3, Nanau_C_S

Ecuatii,S,PII2, Florea_O_A

POO2,C,PIII1, Bocu_D

POO2,C,PIII1, Bocu_D

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

Germana,S,PII1, Chiriacescu_S_I

SoftMate,C,PI1, Minculete_N

Linux,L,PII5, Florea_I_L

Page 28: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

JOI VINERI

12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50

Linux,L,PII5, Florea_I_L

Linux,L,PII5, Florea_I_L

BD,L,PII4, Baicoianu_A

ProgrWeb,L,PII5, Nanau_C_S

Securitate,L,PIII4, Butnaru_T

AnFunc,C,PP1, Parvulescu_C

AnFunc,S,PP1, Parvulescu_C

ManagProi,C,PII3, Bocu_D

ManagProi,L,PII3, Bocu_D

Page 29: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

JOI VINERI

12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50

ManagProi,C,PII3, Bocu_D ManagProi,L,PII3,

Bocu_D

ASSE,C,PII2, Sasu_L_M

ASSE,L,PII4, Sasu_L_M

TWM,C,PII7, Sangeorzan_L

TWM,L,PII7, Sangeorzan_L

EmbSyst,C,PII7, Donait_J

EmbSyst,S,PII7, Donait_J

TWM,L,PII7, Sangeorzan_L

EmbSyst,S,PII7, Donait_J

TAprox,C,PP6, Paltanea_R

TAprox,S,PP6, Paltanea_R

Page 30: Orar SemI 11oct
Page 31: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

VINERI

10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Analiza,C,PIII1, Dimitriu_M

Analiza,C,PIII1, Dimitriu_M

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Analiza,C,PIII1, Dimitriu_M

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Analiza,S,PII1, Dimitriu_M

Analiza,C,PIII1, Dimitriu_M

Analiza,C,PIII1, Dimitriu_M

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Analiza,C,PIII1, Dimitriu_M

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Analiza,C,PIII1, Dimitriu_M

Analiza,C,PIII1, Dimitriu_M

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Logica,S,PI1, Tudor_A

Analiza,C,PIII1, Dimitriu_M

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Logica,S,PI1, Tudor_A

Analiza,S,PI1, Dimitriu_M

PP,L,PP5, Baicoianu_A

Analiza,C,PIII1, Dimitriu_M

Analiza,C,PIII1, Dimitriu_M

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Analiza,C,PIII1, Dimitriu_M

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

PP,L,PP5, Baicoianu_A

Analiza,C,PIII1, Dimitriu_M

Analiza,C,PIII1, Dimitriu_M

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Analiza,C,PIII1, Dimitriu_M

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Analiza,C,PIII1, Dimitriu_M

Analiza,C,PIII1, Dimitriu_M

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Page 32: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

VINERI

10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50

Analiza,C,PIII1, Dimitriu_M Analiza,C,PIII1,

Dimitriu_MSport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

IntrodInfo,L,PIII4, Enache-David_N

Java,L,PIII4, Enache-David_N

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

ASD,L,PII4, Ciupala_L_A

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

BD,L,PII7, Nanau_C_S

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Page 33: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

VINERI

10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

BD,L,PII6, Tudor_A

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

Sport,C,Colina, Tohaneanu_D_I

SoftMate,S,PII3, Minculete_N

SoftMate,S,PII3, Minculete_N

Page 34: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

VINERI

10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50

Linux,L,PII5, Florea_I_L

PHP,L,PII6, Nanau_C_S

Page 35: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

VINERI

10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50

ASSE,L,PII4, Sasu_L_M

TProgDist,L,PIII4, Aldea_C_L

TProgDist,L,PIII4, Aldea_C_L

SistHard,S,PII5, Sandu_F

SistHard,C,PII1, Sandu_F

SistHard,C,PII1, Sandu_F

Page 36: Orar SemI 11oct
Page 37: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

SÂMBATA

8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50

Page 38: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

SÂMBATA

8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50

Page 39: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

SÂMBATA

8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50

Page 40: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

SÂMBATA

8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50

Page 41: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

SÂMBATA

8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50

Page 42: Orar SemI 11oct
Page 43: Orar SemI 11oct

Blocat

MATEMATICA - INFORMATICA

SÂMBATA

20,00-21,50

Paun_M

Page 44: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

SÂMBATA

20,00-21,50

Page 45: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

SÂMBATA

20,00-21,50

Page 46: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

SÂMBATA

20,00-21,50

Page 47: Orar SemI 11oct

MATEMATICA - INFORMATICA

SÂMBATA

20,00-21,50

Page 48: Orar SemI 11oct