brosura privind munca neremunerata in beneficiul comunitatii

of 21 /21
Cuprins Cuvânt înainte .......................................................................................... 2 1. Cu privire la noþiunea de muncã neremuneratã în folosul comunitãþii ºi avantajele acesteia ............................................ 3 2. Apariþia ºi evoluþia conceptului ............................................................... 4 3. Obiectivele principale ale muncii neremunerate în folosul comunitãþii .............................................................................. 8 4. Argumente pro ºi contra aplicãrii muncii în beneficiul comunitãþii ..... 9 5. Caracteristica pedepsei sub formã de muncã în folosul comunitãþii ............................................................................ 11 6. Cazurile ºi condiþiile de aplicare a muncii în beneficiul comunitãþii în Republica Moldova ..................................... 14 7. Modul de executare a pedepsei sub formã de muncã neremuneratã în folosul comunitãþii ºi consecinþele neexecutãrii acesteia ................ 16 8. Regulile Consiliului Europei privind aplicarea pedepselor ºi sancþiunilor în folosul comunitãþii .................................................... 18

Upload: honeystreet59

Post on 19-Jun-2015

566 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

�������

������� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������ �

�� ������������ �������� ������������������� �

������������������������� � � ����� ����� �������������������������������������������� �

�� �� ���� ����������� ����������� ��������������������������������������������������������������� �

�� � ���������������� ��� ������������������� �

���������������������� ������������������������������������������������������������������������������ !

�� ��"����������������� � ������������������� �������������������� ����� #

$� � � ������� ������������ ���������������

���������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ��

%� � &����������������������� ���� ��� �������

��� ������������������������'��� ��� �(����� ������������������������������������� ��

)� (���������*��� ��� ������������ ������������������������� �

�����������������������������������������*�������� ����� ���������������� �%

!� '�"������������������+��������������� ���� �� �����������

���� �������������������������������� ���������������������������������������������������� �!

Page 2: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

������� �����

����������������� �������������������������������������������������������������������� ���������� ��������������������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������� ��������� ������������������������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ������ ����������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������� �������������������������������� ���� ���������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ����������������������������

���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ����!�������� �����������"�����������������������#��$��������������� ������������������������� �������������������������������� ��������� ������%��� ����� �� ������� � ������ �� ���������� ����� ������������������������������ ����������������� ������ ���������������������������������� �� ������ ������������������������������������������������

%���������������������������������� ���������� �������������������������������&������� ��'����'���������������� �� ����������������������������������������������� �� ������� ���������� ������� ���'�� ����� ��������� ����������� ����� ������������������������������� ���������������������������������������������� ��������� ����������� ������������������������ �������������� ��������� ��������������������������������������� �������(�������������������������������������������� �����������������)*��+������� ����������������������������� ������������������������������������������������ �������������������� ���� ��� �� ���������� �� ������������ ������� ��� �� � ������� ����������,���������- ��� �

.������� ����������������� ������������� ��������������������� �������������������������� ��� ���������������� ������������ ���� �� �������������������������� ���������������������������������������������������������������� ���������������������������������� ��� �������������� �� �����������

���������������

���������������������

Page 3: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

/������������������������������������������� �� �� �����������������������'� ��0�������������� ��������������������1�������������������������� ����� �������������������

�������������� ����������������������������������������������'������������������������������������������ �������������������� ����� �����������������������������������������-���������$��������,�������������(����������

�����������������������������������2��������&�� ������������������������ ���������������������������������� ��������������������������� �������������������������� ������������������������������������������������������� �����������������

3�������� �� ����� ���������� ������� ��� �������� �� ����� ������ �� �� ��������������� �������4����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�&����������������������������������������������� ��������������������� ���������� ���� ������������������������'���������������������� ����������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ������������ ����� ��������5����������������������������������5������ ���������

&����� ��� �������� ��������� �������������� ��� ����������� �������� ��������� ������������ ��������������������������� ������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&������������������������������������������������������������ �����������������'���������������������� �� ����������������������������� �������������������������������������������������'� ���� ������������ ������������������� �� ��� ������� ������ ����� ���������� ��� ���������� �� ��������� ����������������� ������������������������������������

&��������������������������������������������������������� ������ ���5��������� ��������������������������������������������������������������������������� ��������������� ������������������������������������� ����������������������������� ��������������� �������������������6�������������������������� ������������������� ������������������������������������������������������������������������������� �����������������������'� ����������������������������� ������������� ����������������������'� ������������ ��'� �����������������

Page 4: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

$����������������������������������������������������������� ������� ������������������������������������������������'� ������������������������������������������������������������������������'���������������������������������� �����������������5����������������������������������������������� ����������������������� ������'� ������������� ��������������0��������������1� ������������������������� ��������������������(������� �������������������������������������������� ��������������������� ����������������������"���������������� ���������� �������#����������������0�����������������1�������������� ��� �� ����������������������� ���'������ ��������������������������������7�2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������� ����� ������� ������������������������������� ���������������5������������ ������������������������������������������������"� ������������������#��.���� '� ����������������������������� ���� ��������������������������������������������

��������������������������������

���������� ������������� ��������������� ���������������������������������������� ���������������������� �����������������������

/���0��������������������������1����������������������������������������5 ����� ��������������������������������������������� ���������������������� ����������������������������������������� ��������������������� �������������������������������� ���������� �����������������������������������������5������������������������������������������������������"����������� �����5������������������������ ��������������������������#�

�����'� ������������89::������5������� ����������� ������������� ���������������'� � ��� ����������� ���� ������������ ��� ��������� �������������������������� ������ ���� ����������06�����������1�� ����� ������ ������� ��������������������� ������������������(��������������������������������������������������5�������� ����������������

%���������������������� ���� �������������������������������������� �����5�������������� ���������������������������������/��� ��������������������

���������������������������������������������������������

��������������������������

���������������

�������*������

Page 5: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

��� �� �� ��;<=!��������� ��� ��������� ���������� ������������ ������ �0>�� ������������1������������ ��������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� �� �������

���6����� �������������������������������������������� ���� ���������������������������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������6���������������������� ������ ��06�����������1�����������������������������������������������/������������������� ���� ��������������������� ����������������������������������� �������������������������0������1���������������������������������������� ����������������������������������������.������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������������������5������� ���������������������������������������������0�������������������������1�

��� ?�������,���� ����6������ ���������� ��� ��������� ��� �������� ����������������������������� �������������������������������������5������ ����������� ������� ��2�������� ��:� ���� ������������������������88����������������,����(����������������������������������������������� ����� ����������������������� ������������ ��������0����������������1��?������������������'� ������������������������ �����������89:::���8:8����������������� ����� �������� ���������� ������� ��� ���� ��� �� ������������ ������������������ ������������� ����������������������������������������� ���'���� ������������ ��������������������������� ��������������� ��������������� ������������ �� ��� ������� ����� ������ ���� ���������� ������� �� �����������������������:��������� ��������������������� �����'�������2����������";!<@#���������'� ������������������������������� ����� ���������������"�������� ���������������� ����������� ���������������������������������������� ���� ���?�,�6�#�������������������������� �0��������������������������������� ������������������������1��/��������������� �������� ������������������������������������������������� �� ����������������������� �����������������������������������

?�������� ������������������������������������������������������ �� ���������������<A����� ������������������������� �����������������/�������������� �������� ����� ������������� ���� �������������������B������������� � ��������������������� �����������5�� �� ������ ������ �����������������������������������������������������������������(��������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������������� �����������5������������������������������������������������� � ��������������������������� ���������3�'� �������� ������������������������� ���������� ������������������������������������������������������������

Page 6: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

!

����������� �������������� ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������5��������������������������������� ��� ���������� �� ����������� ����5��������� �������� �� ������������������ ��� � ������� ������������ ��� ������� �������� ����������� ��������������� ��� ����� ������������ � ��� �� ����� ��5�� ���������� �� ������ ��������������������������'� ���������������������������������������������������������

.������������� ��������������������������������������������?�,�6���������;==<����6���� ��"��������#��.�������������������������������������������������������� ���������� �������� ������������������������������������������������������������������������ ������������������ ������������?������������������� ����������� �������� ���������� �� �� �������� ���������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ��������� ���������������� ������� ��������������������.����������5���������� �������������������������� ��������������������� ���������� �����������������������������������������?�,�6��������� ������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ����� ������������������������ ����������������������

���6�������C����D������������������� ������������� ���� �������������������� ��������������������������������� ������������������������ ���������;=<<��������������������������������?�������� ��E������.�����������������������������;=FA������������"02��������G������1#����������������� ����������������� ��������� ����������� �������� �����������2������D�������� �5���������������� ��������3��������������E������.������";=FH#������������'� ��������������������������3���������������������������������������� ����������������";=FI#�

3�������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ��������������������6�������������������������������������������������� ������������������������������������'����� �� ���������;F���� �� �� �������� ������� ����������� �� ��������� ���������������������� ��JA������������������ ��HJA����� ������������������2��'�������������������������������������������������������'� ������������������������ ��������������������������:������������������������������� �0������� �������1������������������������������� ������������'������������������� ����� � � �����6������� ��� ���� � �������� ��?������ �.���������� ��� ������������� �������������� � ����� ���� � �������� � ������������������/�������������������������������� ������� ������������������������������ ������� ����������������������

Page 7: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

"

������� ������������������������� �� ������������������������������� �������� �� �� ������ ��� ���� ������� ���� ������� ��� ������ �� �������������������������������� ����������������� ������� ������������������������ �� ����� ��� ��� ������������������0�������� �����������1����������������������������� ��� ���� ���� ������������������ ������������������� ��� ��������� ���������������������������������������������������������;=FA���'����� ������������� ��-��������������������������������������������������'� ��������������������������������������������� ������� �� �������������2����������������������������� ���������������������������������������������������������� ?��������� E����>�)�� ��6������ ?������D��������6���������� �� ������������������������������������� �������������� ������������������������������������ ������ ����������������������������������������������������'����������/����������������������������������'� ������������ �������������;@AA���� ���������������������������;A��������������'������ ��������I����" ������� ��������������� �����������#�

������� ������������������������������������������������������� ��������������;=!H�������������������E� ���������������������������������������������������������������������� ��������� ����������������3��������������������������������� �������������������������������������������������������������������HA�";#������������������������������ ������������������������� ����������������������������������� ����������������� ���������������,��� ������������ ���������0���� ������������������������������������������������������������������������ ������������ �����������1�

3������������������=A��������������������������������������� ����������������� �������������K���� ���$�������?�� ���/���������

���;==I�����L����)������������� �������� ���������� ����������������������������������������� ��������� ��� �������������� ��������� ���������������������������� ������������ ���������� ��9������� ����������������������������������� �������������������

���(������ ��(����2���������������,�������������������������������������� �������������������� ���� �������3�������� ���� ��������� ��� ������������������������;===�

?���� �������� �������������������� ��(������ ��9������� �������������������������������������� �������������� ��� �������������������� �� ����������� ��H5;A����� ���3��������2��������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������(������ ��(���������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������� ������ ����� ���������������������������� ������������������������������������

Page 8: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

#

������������������������������������� ���������4��������� ��������������������������������������3���������� ���������� ������������������������������� �������� ������������

( �������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������6�� ���������������������������5��������� ��������������� ���� ������������������������������������������ �������� ����� �����������������'� ��������� ��� �������� ��������� �� �� ������������ ���������� ������������������� � ���������������������� ��������������� �����������

���$%��������������������������������������������������������������

-������������������������������ ���������������������������������������������������������������������� ������������� �������������������������������������������� ������������������������

5 ���� ������������� ������� ����������������������� �� ��������� ���������B

5 �������������������������� ���������� ���������������� ����'� �5����������������������� ��������������������

�������������� �� ������������������������������������������������ �������������

5 �������������� ����� �B

5 ������������� ��������������� ������������������ �� ��������������������

���&�����M����������������&��������� ��:����������;!� ��;=!=������������������������������� ��� ����� ������������������������������������������������������� ���� ��������������������������������

5���5���� ������������ �������������'� �5��������������������������������������������� ������� �������������������������������������������������������������������B

5����� ������������������������������'� �5� ����������������������������������� �������� ��� ������������������������������������������������������������������� �������������������� ���������� ������������� ������������������B

5���������������������������������������������������������������������� �������������������

Page 9: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

&

?������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������� �������� ��� ������������� ������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������� ������������������������ ������

%������������ ��� ��������� ��������� ��� ����� ��������� ��� ������ ������� �������������,��� ����������������������������������������� ������������������������ ������ ������ �������� �� �������� ��� �� ���� ��������� ����������������������� ������

�����'��������������������������������������%��������������������

( �������� ������������������������������������<A� ���������������� ��������������������������������������������������� ��������������������� ���������������������'�������������������������������'���������������������������

5 ��������������������������������������������������������'�������������������B

5 ���������� ��������� ��������������� ����"����� �������������������������� ������������������������ ������� �� ������������������ �������������������#B

5 ���������������������������������� ����� ���������������������������������B

5 ����������������������������� �������������������������B

5 ����� ������������'� ����������������������� �������������������������5������������������ ����� ������������ �������������������B

5 �������������� ������������ ��������� ����������� �������B

5 ��������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������B

5 ������������������� ������������ �B

5 ������� �� ��������� ������������� � ������ ������������ ��� �������� ��������������������

?����������������������������������������������������� �����������������������������

5 ����������� �������'���������������������������� ���5��������������� ������B

5 �������������������������� ���������������������5����������������������������B

Page 10: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

�(

5 �����������������������������������������������������������������������5�����������B

5 ������ ������������� �� ����������������������������������������������������������� ������������������������� ������������

&������������������������ ���� ������������������������������������������� �����������������������������

5 ����������������������������������������������������������� ����������������������������������'����B

5 �������������������� ���������� ���������������������������������������������� �����������������������

.������������������������������������� �������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������ ���������� ��� ������������������� ������������������������������������������ ���������� ������6������������������� ���� ����������������� ������������������������������������ ���������������������������������������������� �����������������������������?������������������ ���� ��������� ����������������������������������������������������� �����������0��������������1�" �������'����� ������������ ��� ��������� ���������������������������������#������ ����������������������� ������������������������������������������� ������������� ��������� ������������������������ ������������������������������� ����� �������� ����� �������� ������ ��������� ������� ��� �� ��� ������������������������� ����� ���������������

��� ������� ����� �� �5�� ���� ��������� ������� �� � ������� ���� ���������� �������� ������ ������� �������� �� ��������� ������������� �������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ������� ������������ �5��� ����� ������� ������� ��������������������� ��������������������������������������� ������������������������� ��������� ���������� ��� ���������� ��� ������ ���� ��� ��������� !� ��� .����������������������������� ���������������������� ��;=<<�"�������� ��2���5�����&�� �������>����'����.���������������H;F58::� ��H!�AF�=A���������������������2��������&�� ��� ��H<�������;==I#����������� ������0��������������������������'������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ��������������� ����� ���������������������������� ����������������5������1�

6����'� ��������������������������������������������������������������2��������&�� �����������������������'���� ��������������������

Page 11: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

��

5 ����� �����������������������������������������B

5 ���������� ���������������� ������� ������� ��������� ���������� �������������������������������B

5 �������� ������������������������� ��������������������� �� ����B

5 ����������������B

5 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������

��������������������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������5������ ���������������������� ������ ���������������������������������������������������� ����������� �������������������� �������� � �������������������������

�������������������������%������������������������������������

-�������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ��������� ��� ���������/������������� ������������������������������������������������������ �������������������������N��� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���� ������������������������������������������� ��������������������,����������;=!F���������������������������� �� ����� ���� ���� ��� �� ������ �� � �������� �� ���5���������������������������������������;==I���'� ���������������������������������������������������������������������������������� ��������������������5��������� �������� �����������������������������������������

%���������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������ �������������������������������'������������������������ ���� ������������������ � ���������������������������������� �������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������ ��������������� �����������������������'����� ���������������

( �������������� ������������������������������������������������������������� ����������������� ������������������������� ������������������� ���� ������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������/��� ���������K��������� �������������������� �

Page 12: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

��

� �������������������������������������������� ������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ������������� ���-��� ��� ��� ����� �������������� �������� ��� �� ����������� �� ����������� ��� ������� ����� ����������� �� ������ ������� �� ������������������������������������������������� �������������� ���������������� ������������

(���������������������������������������������������������������������� ��� �� ��� ���������������������������� ������� ��������������� " ����#� ����������� ������� ������ � ������� ����� ���� �� �������� ��� ���������� ���������������(������������������������������������������������������������������������������������ ������������ ������ ��������������������������������������� ��������������� �������������� ���������������������� ��������������������������������������������������������������

6�� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������� ��� �������������������������������������� ����������$����?� � "G����#�� ��� ���� �� ����� � � ����� ��������� ��������������������������������� �������������������� ���������������&����M��������� ����������������������������������������������������� ������������� ��� ������������ ����� ������� ������ ��� ������������ ����������� ���������� ���������� ������������%��� ���������������� ����������������������������������������������������� �����������@AO� ������������������������ �������

?���������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������6������� ������� �����������6�����������������-��� ��������������������������������������������������������������������������������� ���������������� ������� ��������

( �����'�������� ��������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ��������� ������������������� ��������� ��K���� ������ ��������� ���� �� �����������.�������������������������������������������'�������������������� ������� ��������������������������������������/������ ���������������� ��������������� � ������� �� ����� ���� ���� ��� �� ���� ������� ������ ������� �������� ������������������

(����������������������������������?�,�6�� ������������������������������������������������������������������������.���������� �� ������� ����������� ����������� ��������������������������'� ��������������������������������������� ��������������������������5����� �����������������������������5

Page 13: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

��

�������������'���������������������� ������������������������������� ������������� �������� �������������������������������������� ������������������� �� ������������������ �������

���������������������������������������� ���� �������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������6������������� ����������������� ����������� ������ ����������5������� ����������������������������������������������� �������������������� ���'������<��������������������� ������������������������������"������������������������������������ �������������������������������������-��� ������������������� �� ������� ���'������<�������������������������������������������������������������������������� �������������� ����������� ��<�����#�?���������������� ������� ��������������������������$����?� �"G����#����������� ����������������������� ���������;H����������������������������������������� �������������������������� ��������������������������@AA� ������������������������������������������������ ���'������<������������������������������ ���������;AA� ������

�������������������������������������������������� ���������� ���� ��������� �� ������������� �� �� ������� (�� ������ �� �������� ��� �� ��������� ���� ���������������������������������������������� ����������� �������&�������������������������������������������������������� ��� ����������� ���������-��� ������������������������������������ ���� �������������� �������������� ���������������������K���������������������������������� ���������� �����������'������� ���������������"����������#�

K�� ������� ������������� ���'� �� ������� ����������� ������������������������������������ ���� �������6���������������������������P�������� �� ���������������������������������� �������������������������������� �� ����������������������&�����M���������������� ��������������� ��;==;������������������0�� ������������"� ��#1�"�����'� ������������� ����������������������������������#������������������������� ����������������������'�� ��������������'���� ������������� ���������������������������%������������������������������������������� ����� ���������������������������

?���������������������������������������������5�������������������'� �������� �������� � ������������/�������K���� ������������������������������������������ ���������� ������������������������ ����� �������������������������� �� �������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������/��������������� ��K��������� ��������������������<AO� �

Page 14: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

��

�� �������� ������������������������������������������������� ��������������� �������������������0��� ��1��� ������������������������������������������������������������������������"=AO#������ ���'������IA����"F<O#��-����������������� ������������������������������������������������-��� ��

!���)����������������������������������������%�����������������������*���%���� �����

&������������������������������������������������������� ���� ������������ ������������2��������&�� ����6������������<H�����.����2�&������ ������������� ���� �������������������������������������������������������������������������������&�������������������������������������������������������������� ���� ���������������

6����<F�����.����2�&����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ����������� ����� ���� � ���������� ������������ ��������������������������������������������� �����<A��'������HJA��� ����'� �5��� �����H��'�����J�������� ��� ��� ���� �� �������� �� ���5����� �� ��� ��������� �� ������������������������������������������������������������������ ���������������4 �������

&����������5��������������������������������������������������5��������� ���� �������������������������� ��������������������� ����� ���������� ���5����������������������

(��� ���������� ����� ����������������������� ����� ���� ����������� ��������������&����������� ����� ������� ����������������� �,

6�������� ;@I��9��������� ����������� ������� �� ��������� ���������� ���� ��������

6��������;@F�9������������������� ��������������������������������������������� ������ ����

6��������;FF�����������������������������������

6��������;F!��9������� ���������������������������� ����

6��������;!I���������������������� �����������������

6��������;!<��K�����

6��������;!F��E����

6��������;=A��(���������

6��������;=H��.������

Page 15: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

6��������;=J����������������������������������������������������������������������������

6�������� ;=<����������� �� �������������� ���� ����������� ���� ����� ������ ���

6��������;=F��/�������������� ��������������������������������

6��������;=!��/�������������� ����������� ������ ���������������

6��������;==��/��'� ������������������������������� ���������������������������������������������������

6��������HAH��(�������� ������������������������������� ����������������������

6��������HAI��(�������� ��������� ������������������������������������������

6��������HAJ��/������������������� ����

6��������HH;��/�������������� ������������������������������������� ����������������

6��������HHH��.��������������������

6��������HI;��%��������������������������������

6��������HIH��/�������������� ����������������������������

6��������HII��9'�����������

6��������HIJ���� ������������������������������'������������������� �����������������

6��������HJ;��.�������������������������� ���������������

6��������HJ=��(�������� ���������������������������

6��������H@@��������������������

6��������H@<��.���������������������������������� ������������������������ �� ����������������

6��������H<;���������������������� �������������������������������

6��������H<J���������������������� ��������������������������� ��� ��������������������� ������������ ������������������������� ������������ �����������

6��������H!F��>���������

6��������H!!��9�� ������

6��������IAI��6��������������������������������������������������

6��������I;;��/��������������������

Page 16: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

�!

6��������IJ=��6�����������������������'���������������������������������� �������� ��������������������������������� ��������� ���������������

6��������I@;��,��������� ���������������

6��������I@H��?��������

6��������I@@��(�������������������� ������ ���������������������� ����������

6�������� I@F��-���������� ���� ��� ������� ���� ����� �������� ������� ����� ��������������������� ������������������������������� �������� ���������

(��� ���������� ������������������������������� ������

5 ����������������������������� ����� ������'��� �B

5 ��������B

5 ����������� �B

5 �����������������������'����� ���'������������B

5 ��������������5��������'����� ���������������B

5 �������������������������'����� ������������

-�������������� ���� ��� ����������������� ����� ������������������������ ���������� ,

5 ����������������� �����������5���������������� ������������������� �����������������������������������������B

5 ������� ������������������������������������������������������������� ����������������������������� ���������������B

5 �������������������������� ��������B

5 ��������������������������������������������������������

"�� ���������+�������������������%�������������������������������������������������������������������+��������� ������

�� ��������������������������������������������������������������������� ��� �� � �������� �� ������� ���������������� ���� �� � �������� �� �������� ��������������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������" ��� �������2�������������������������������������������� ������������������ �������� ��&�������� E�����#��?������������������������������������������������������������������������������� ������

Page 17: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

�"

��������������/�������������� ��( ����������/�������E� ������������������������������������&�6�:��"������������ �������������#�

.� ��������������������5����������������������������� ������������������� ����������������������������������� ������������ ���������

3���������������� ������������������ �������� ��������.������ ����������� ����������� ��� ������������������������.������������������������������������������ ��� ��������� ��������� ����������� ������������ ��� ����� ����������������������������������������������� ����� ������� ������������ �������������� ���"�������������4���������#�

%�������� �����������������������5��������������������������������������������������������������������� ��������� �������� ��������� ������������������������� �����H������'������J������"D��������������������������������������� ���� �������/������������� ��( ����������/�������E� �������� ���������������� ���� ��������� ���������� �� �� ����� ���������� ��� �������� �����������#�

?���������������������������������������������������������������������� ����������������� ������ �������������������������������� ���������������� ������������������

/������ ��� ������������ ��������������� �������������5����������������������������������� ������������������� ������������� ����������������������������������������� �������������� ���������

6��� ���������� �������������������� ������������� ������������������ �� ����������� ��������������� �������������5��������������������������

����������'� ���� ��������������������������� ��������5������������ ���:����::� ����� ���������������������������������� ����� ��������� ��������������� ��/�������������� �� ( �������� ���������� �������� �� �� ������������������� ��������� ����������� ��� ����������������������� ������/�������������������� ��������������������������������������� ��� ������������������������� ��� �������������������������� ���� ������������������� ��������� ������� ������ ��������� �����

.���� �� ����������������������������������������������������� ��� ����������� ������ ������� �� ����� �� �� �������� ���������� ����������� ��� ��� �� ������ �������'� ��������������� ������ ��� �����������������������������������������������

������� ���������� �����5���������� ��������� ��������������� �������� ������ ���������� ��/�������������� ��( �������� ���������� ��������� ���������� ��� ������ ��� � ��������������� ������������� ��� �������

Page 18: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

�#

������������� ����������������������������� ����������<F������ �������������� ���������� ��������������H����� �����������������������������������������

?������ ������������ �����5����� ������ ����������� ��������������� ������������5�������������������������������������������� ��������

5 ��� ���������� � ������� �� ������ ��� �5�� ���������� ���������� ��������������������������� �� ������������� ���������������������������������B

5 �������������� ��������� ����������������� �������������������� �� �����������������������������������������B

5 ��5�������������������� ������������� ������ ����������� �����

:�������� ���� ������� �� �������������������� ������� ��� ����������� ������������� ��� ���������������������������� �����������������������������������

#��*�'������������������,��������������������������������������������������������������������

.���������������������� ���� �������������������������������������� �������� ����������������������������������;==H���(�����������02������ ��������2"=H#� ;<� ������������ ��&����� � ������� ����������������� ����������� ���������������� ��������� �������� ��� ���������� ���������� ���������1�2������ ����������������������=A� ����������������������������� �������������������������������������������������������������� ��������������������������������� �������� ����������������������������������������� ���������������������� ��������� �������� �� �������� ���� �������� �� �� ����������� ��� �����������������(���������������������������������������������������������������� ������� ��������� �� ��������� ��� �� ���� ���������� ����� �5��� ����������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������� ����������� �������������������������� ����������������?����������������������������������������������������������� ���������� �����������������5��������� ������ �������� �������

.��������������������������������������������������������������������������� ��������� ����������� ��� ��� ������ ������� �� ����� �� �� ����������� ������������������� ������������ ���������������������������������������������������������� ��������������������� ������"������ ��������������������� �������������� ������#�� ������������������������������ ������������������������� ���� ������������������������� �������� ������������������������������������������� ����������������������������������������������������� �����

Page 19: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

�&

���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-������������ �������������������������������������� ���������������������������������������� ������������� �� ��������������������������������������������������������������������������� ������� �������������������?�������������������������������� ����������������� ���'��������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������� �����������������5����������� �������������������������������������� ���������������� ����������� �����������������������������.����������������� �� ������������ ���� ��������� ��� ����������� ��� ��������� ��� ���������� ����������������������������������������� ��������������� ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ���������������������������� ���� ����������

:����������� ������� ��� ���� ��'�� ������� �� �� ��������� ��� �������� ��������������������������� �� �������������������������������� ������������������������������������'���� ������� ���������������������������� �����������5�������������������5��������������(�������������� �������������������������5���������������������������������������������������������������������������������������

-������� ������������������ ��������� �������������������������������������������������� ����� ���������������������������������������� ���������������������������������������������������������?����������������������� ����������������������������������������������������������������������������

-������������ ������������������� � ����������������������� ������������������������ ����������������������������������������� �� ���������6������� ������������ ����������������'��������������������������� ��� �� ��������������������������������������������������������������������������������������-�������������������� ������������������������� �������������� ������������������������������������������������� �� ������������������� �� ��� ����������� ������������������������������������� ����������������� ������������������������������������������������������������������� �������������������������������������-������������������ ������������������������������������������������������������� ������ ����������� ����� ����������������������������� ��������������������������������������������

:��������������������������������������������������������������������������������������������� �����������9������������ ����������������������������������������� �������������������������� ����������������������������������� ���������

Page 20: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

�(

-�������� ��������������� ������������������������������������������������������������������������������������5� ������������������� ���� ����� ������������ ���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������:�������������� ������ �������� ��� �������� ��������� ��� �� �������� ������� ��� ������������������ ���������� �� �� ������������ ���������� ���� ������ ��� �������� �����'� � ��� �����������������������

,���������������������������� ������ ������������ ��������������� �������������������� �����'� � ��������� ��� �������� ���������� ��� ������ �������������������������������������� ����������������������������������

5 �� �������� �� �������������������������������������������������������B

5 �������������� ���������������� �� �����B

5 ������������������������������������B

5 �������������� �������� ��� ����������������B

5 �������������� ����������������������

Page 21: Brosura Privind Munca Neremunerata in Beneficiul Comunitatii

��