valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

15
Bilca,4 iulie 2007 Valori europene Valori europene pentru tinerii de pentru tinerii de lângă frontiere lângă frontiere Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina Program finanţat prin Programul de micro-proiecte CFP Europa Fund 2006 UNIUNEA EUROPEANĂ

Upload: kasi

Post on 13-Jan-2016

31 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Program finanţat prin P rogramul de micro -proiecte CFP Europa Fund 2006. Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina. Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere. UNIUNEA EUROPEAN Ă. Program finanţat prin P rogramul de micro -proiecte CFP Europa Fund 2006. Grupul Ecologic - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Bilca,4 iulie 2007

Valori europene pentru Valori europene pentru

tinerii de lângă frontieretinerii de lângă frontiere

Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina

Program finanţat prin Programul de micro-proiecte CFP Europa Fund 2006

UNIUNEA EUROPEANĂ

Page 2: Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Bilca,4 iulie 2007

Politica Uniunii Europene Politica Uniunii Europene în domeniul protecţiei în domeniul protecţiei

mediuluimediului Preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter de sine stătător, la începutul anilor 1970, odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma, a diminuării resurselor naturale şi a deteriorării rapide a calităţii apei, aerului şi solului.

În 1972 a fost creată politica comunitară de mediu,devenind politică orizontală a Uniunii Europene,aspectele de protecţia mediului fiind considerate obligatorii ale celorlalte politici comunitare.

Politica de mediu a Uniunii Europene a apărut ca domeniu separat al preocupării comunitare în anul 1972, impulsionată de conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător, care a avut loc la Stockholm, în acelaşi an.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina

Program finanţat prin Programul de micro-proiecte CFP Europa Fund 2006

Page 3: Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Bilca,4 iulie 2007

Politica de mediu este definită Politica de mediu este definită în Tratatul Comunităţii în Tratatul Comunităţii

Europene, astfel:Europene, astfel:

articolul 174 trasează obiectivele politicii de mediu şi scopul acesteia:asigurarea unui înalt nivel de protecţie a mediului ţinând cont de diversitatea situaţiilor existente în diferite regiunii ale Uniunii;

articolul 175 identifică procedurile legislative corespunzătoare atingerii acestui scop şi stabileşte modul de luare a deciziilor în domeniul politicii de mediu;

articolul 176 permite Statelor Membre adoptarea unor standarde mai stricte privind protecţia mediului;

articolul 95 are în vedere armonizarea legislaţiei privitoare la sănătate, protecţia mediului şi protecţia consumatorului;

articolul 6 promovează dezvoltarea durabilă ca politică transversală a Uniunii Europene şi subliniază nevoia de a integra cerinţele de protecţie a mediului în definirea şi implementarea politicilor europene sectoriale;

peste 200 de directive,regulamente şi decizii adoptate,care constituie legislaţia orizontală şi legislaţia sectorială în domeniul protecţiei mediului.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Page 4: Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Bilca,4 iulie 2007

LLegislaţia orizontală şi egislaţia orizontală şi legislaţia sectorială în legislaţia sectorială în

domeniul protecţiei mediuluidomeniul protecţiei mediului

Legislaţia orizontală cuprinde acele reglementări ce au în vedere transparenţa şi circulaţia informaţiei, facilitarea procesului de luare a deciziei, dezvoltarea activităţii şi implicării societăţii civile în protecţia mediului;

Legislaţia sectorială se referă la sectoarele ce fac obiectul politicii de mediu:gestionarea deşeurilor,poluarea sonoră,poluarea apei, poluarea aerului,conservarea naturii,protecţia solului şi protecţia civilă.

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

UNIUNEA EUROPEANĂ

Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina

Page 5: Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Bilca,4 iulie 2007

Evoluţia abordărilor de mediu Evoluţia abordărilor de mediu conduce la delimitareaconduce la delimitarea

următoarelor principii durmătoarelor principii de e acţiune:acţiune: Principiul „Poluatorul plăteşte”:are în vedere suportarea,de către

poluator,a cheltuielilor legate de măsurile de combatere a poluării stabilite de autorităţile publice;

Principiul acţiunii preventive:se bazează pe regula generală că „e mai bine să previi decât să combaţi”;

Principiul precauţiei: prevede luarea de măsuri de precauţie atunci când o activitate ameninţă să afecteze mediul sau sănătatea umană, chiar dacă o relaţie cauză-efect nu este deplin dovedită ştiinţific;

Principiul protecţiei ridicate a mediului:prevede ca politica de mediu a Uniunii Europene să urmărească atingerea unui nivel înalt de protecţie;

Principiul integrării:prevede ca cerinţele de protecţie a mediului să fie prezente în definirea şi implementarea altor politici comunitare;

Principiul proximităţii:are drept scop încurajarea comunităţilor locale în asumarea responsabilităţii pentru deşeurile şi poluarea produsă.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiereGrupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina

Page 6: Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Bilca,4 iulie 2007

Programe de acţiune în Programe de acţiune în

domeniul protecţiei mediuluidomeniul protecţiei mediului

Documentele care stau la baza politicii de mediu a Uniunii Europene sunt Programele de Acţiune pentru Mediu;

Programele de acţiune sunt o combinaţie de programe pe termen mediu corelate printr-o abordare strategică şi constau într-o tratare verticală şi sectorială a problemelor ecologice.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina

Page 7: Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Bilca,4 iulie 2007

ProgrameProgramelele de acţiune în de acţiune în domeniul protecţiei mediuluidomeniul protecţiei mediului

Primele două programe de acţiune pentru mediu, PAM 1 (1973-1977) şi PAM 2 (1977-1981) reflectă o abordare sectorială a combaterii poluării şi promovează nevoia de protecţie a apei şi a aerului, prin introducerea unor standarde minime de poluare;

PAM 3 (1982-1986) şi PAM 4 (1987-1992) reflectă evoluţia politicilor comunitare la acel moment şi dezvoltarea „pieţei interne”, astfel încât obiectivele de mediu să fie corelate cu cele ale pieţei;

Al 5-lea Program de Acţiune pentru Mediu ( 1993 -2000), numit şi „Către o dezvoltare durabilă” a transformat dezvoltarea durabilă în strategie a politicii de mediu. În această perspectivă, dezvoltarea durabilă înseamnă:

menţinerea calităţii generale a vieţii; menţinerea accesului continuu la rezervele naturale; evitarea compromiterii pe termen lung a mediului; înţelegerea dezvoltării durabile ca acea dezvoltare ce răspunde

nevoilor prezentului, fără a afecta capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor lor nevoi.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina

Page 8: Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Bilca,4 iulie 2007

ProgrameProgramelele de acţiune în de acţiune în domeniul protecţiei mediuluidomeniul protecţiei mediului(II)(II)

Al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu (2001-2010), numit şi „Alegerea noastră, viitorul nostru” este consecinţa procesului de evaluare globală a rezultatelor PAM 5 (realizată în anul 2000) şi stabileşte priorităţile de mediu pe parcursul prezentei decade. Au fost identificate astfel 4 arii prioritare ce definesc direcţiile de acţiune ale politicii de mediu:

schimbarea climatică şi încălzirea globală – are ca obiectiv reducerea emisiei de gaze ce produc efectul de seră cu 8% faţă de nivelul anului 1990 (conform protocolului de la Kyoto);

protecţia naturii şi biodiversitatea – are ca obiectiv îndepărtarea ameninţărilor la adresa speciilor pe cale de dispariţie şi a mediilor lor de viaţă în Europa;

sănătatea în raport cu mediul – are drept obiectiv asigurarea unui mediu care să nu aibă un impact semnificativ sau să nu fie riscant pentru sănătatea umană;

conservarea resurselor naturale şi gestionarea deşeurilor – are ca obiectiv creşterea gradului de reciclare a deşeurilor şi de prevenire a producerii acestora.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiereGrupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina

Page 9: Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Bilca,4 iulie 2007

Tendinţe privind politica Tendinţe privind politica

europeană de mediueuropeană de mediu • Politica de mediu, fiind una dintre cele mai complexe

politici comunitare, în special datorită caracterului său trans-sectorial şi al interferenţei directe cu creşterea economică, se confruntă cu un set de probleme specifice;

• Adesea, ele decurg din încercarea de a balansa interesele economice cu cele de mediu şi de a le transforma din interese contradictorii în interese complementare;

• Se creează astfel situaţii în care apar false probleme dar care sunt de fapt efecte benefice ale politicii

comunitare de mediu.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina

Page 10: Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Bilca,4 iulie 2007

Conceptul de dezvoltarea Conceptul de dezvoltarea durabilădurabilă

• Dezvoltarea durabilă reprezintă capacitatea omenirii de a asigura continuu cerinţele generaţiei prezente, dar fără a le compromite pe cele ale generaţiilor viitoare(definiţie dată de Comisia Mondială pentru Mediul Înconjurător şi Dezvoltare).

• În 1992, în cadrul Conferinţei de la Rio de Janeiro, s-a căzut

de acord să se încerce o schimbare a modului de dezvoltare globală în sensul unui program de acţiune pentru o dezvoltare durabilă.

• Dezvoltarea durabilă se referă la îmbunătăţirea calităţii vieţii fără a creşte consumul de resurse naturale. Agenda 21, planul de acţiune pentru dezvoltare durabilă adoptat la Summitul pentru mediu din 1992, este cel mai puternic instrument al guvernelor pentru a îmbunătăţi situaţia de pe glob şi viaţa naţiunilor.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina

Page 11: Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Bilca,4 iulie 2007

Conceptul de dezvoltarea Conceptul de dezvoltarea

durabilădurabilă(II)(II)• Principiul de bază al durabilităţii a fost definit în 1987, de Comisia

ONU astfel: "încercarea de a corespunde necesităţilor generaţiei actuale, fără a periclita posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi;

• Conceptul de durabilitate a cunoscut o extindere puternică în direcţia unui "triunghi magic al durabilităţii", care cuprinde, pe lângă echilibrul ecologic, şi coordonatele "securitate economică" şi "echitate socială". Protecţiei mediului ambiant, la toate nivelele sale –de la cele locale şi până la cele globale–,i s-au adăugat obiective de natură socială şi economică;

• Poluarea nu afectează numai starea de sănătate a oamenilor şi a mediului,ci însăşi planeta.Un sondaj,efectuat în anul 2000,al cărui subiecţi sunt experţi în domeniul mediului(200 experţi ai UNEP),a evidenţiat ca cea mai gravă problemă schimbarea climei.Motivul principal,de care astăzi nu se mai îndoieşte nimeni,este încălzirea globală,creşterea temperaturii la nivelul suprafeţei terestre.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina

Page 12: Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Bilca,4 iulie 2007

Consecinţele încălzirii Consecinţele încălzirii globaleglobale

• topirea gheţarilor şi gheţii polare;• încălzirea oceanelor şi creşterea nivelului

mărilor (pierderi de pământ, insulele mai mici sunt ameninţate);

• amplificarea circuitului apelor la nivel global: la tropice se evaporă din ce în ce mai multă apă,care se transformă mai apoi în ploaie în emisfera nordică;modelele de precipitaţii se modifică;

• evenimentele meteorologice extreme devin mai frecvente:tornade,ploi torenţiale,inundaţii,secetă.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina

Page 13: Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Bilca,4 iulie 2007

Consecinţele încălzirii Consecinţele încălzirii globale(II)globale(II)

• conţinutul salin al Atlanticului de Nord scade; Golfstrom-ul ar putea dispărea şi, astfel, transportul de căldură spre Europa scade în intensitate şi se poate întrerupe, conducând la schimbări climatice abrupte;

• extinderea deşerturilor (pierderi teritoriale, refugiaţi ecologici);

• modificarea vegetaţiei: suprafeţe uriaşe de pădure ar putea dispărea;

• posibile distrugeri masive ale stratului de ozon.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina

Page 14: Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Bilca,4 iulie 2007

Cele mai importante Cele mai importante probleme de mediuprobleme de mediu

51%

29%

28%

28%

23%

20%

20%

18%

17%

16%

16%

15%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Schimbarea climei

Epuizarea resurselor de apă

Poluarea apelor

Formarea deşeurilor

Pierderea unor specii

Poluarea aerului

Gropile de gunoi

Eroziunea pământului

Intruziunea în ecosisteme

Chimicalele

Urbanizarea

Gaura din stratul de ozon

Consumul de energie

UNIUNEA EUROPEANĂ

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina

Page 15: Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Bilca,4 iulie 2007

Prevenirea Prevenirea problemeproblemelorlor de mediude mediu

Pentru a transforma conceptul abstract al "dezvoltării durabile" într-unul mai palpabil şi pentru a-l traduce în măsuri educaţionale concrete, Naţiunile Unite au proclamat deceniul 2005-2014 deceniul "Educaţiei pentru o Dezvoltare Durabilă“;

Domeniile de activitate în care se pot implementa măsuri concrete ale unui comportament durabil în ceea ce priveşte consumul sunt:

Evitarea acumulării de deşeuri; Consumul de energie şi apă; Mobilitate; Alimentaţie; Refolosirea obiectelor. Atacul asupra mediului nu poate fi controlat în mod

eficient, însă trebuie prevenit, deoarece este mai uşor să previi poluarea decât să vindeci consecinţele ei negative.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina