(v - cimec

of 20/20
-: (V ROMÂNIA MINISTERUL CULTURII CULTELOR ORDIN nr. 1SSQ din ()9 ' 2008 Având in vedere Decretul României nr . 85412005 pentru numirea unui membru al Guvernului; in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) - (5) d1n Legea nr 182/2000 pnv1nd protejarea patrimoniului cultural mobil, cu complelânle ulterioare: seama de de Ctasare nr . 2088/09.04.2008 a Comisiei a Muzeelor In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Guvernului nr . 7812005 pnvind organizarea Ministerului Culturii Cultelor, Ministrul Culturii Cultelor emite ORDIN: Art. 1 (1) Se în patnmoniul cultural mob1l , in categona . Fond", 86 (aptezeci bunuri culturale mobile cu valoare istorice· (carte veche aflate in patrimoniul Bibliotecii Filialei a Academiei Române, in (2) Anexa face parte din prezentul Ordin. Ari. 2 Muzee, Col eoQI, Guvernamentale va lua toate necesare pentru aducerea la a prevederilor prezentului ord1n Bibliotecii Filialei a Academiei Române, Tn vederea punerii lui 1n aplicare. MINISTRUL

Post on 25-Nov-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ORDIN nr. 1SSQ din ()~J ()9 ' 2008
Având in vedere Decretul Preedintelui României nr. 85412005 pentru numirea unui membru al Guvernului;
in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) - (5) d1n Legea nr 182/2000 pnv1nd protejarea patrimoniului cultural na~onal mobil, cu modificrile i complelânle ulterioare:
lnnd seama de Hotrârea de Ctasare nr. 2088/09.04.2008 a Comisiei Naionale a Muzeelor i Coleclitor;
In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotrârea Guvernului nr. 7812005 pnvind organizarea i funcionarea Ministerului Culturii i Cultelor, republfcat,
Ministrul Culturii i Cultelor emite urmtorul
ORDIN:
Art. 1 (1) Se claseaz în patnmoniul cultural naional mob1l, in categona JUridic .Fond", 86 (aptezeci i ase) bunuri culturale mobile cu valoare istorice· documentar (carte veche româneasc), aflate in patrimoniul Bibliotecii Filialei lai a Academiei Române, prevzute in Anex.
(2) Anexa face parte Integrant din prezentul Ordin. Ari. 2 Dire~a Muzee, ColeoQI, Garanii Guvernamentale va lua toate msunle
necesare pentru aducerea la cunotin a prevederilor prezentului ord1n Bibliotecii Filialei lai a Academiei Române, Tn vederea punerii lui 1n aplicare.
MINISTRUL
ANEX
Acad emaa Român- Piliala la;ji ?cfl 86 bunun culturale mobile cu valoare istorico-documentar, propuse pentru clasare în categona juridic FONO
Nr. Denumirea Autor, atelier, Titluls1111 tema crt. bu.nului m•u-ci, coalil, (dac este cazul)
cultm·aJ atribuire (dupil caz)
1. Carte veche Toan ,,Poezii nou". Inv. 258 Cantacuzino
2. Carte veche Anton Pann ,.Vecsun muuceti".
lov. 4 3. Carte veche Nicolae nCrbcici
Papadopol todemânatcc împotriva celor ce
boiesc la ceale pentru adevrul i cov-Jrirea
Slin~rtClor Scripturi" Iov. 90
4. Carte veche Nicolau ,.Culegere de D1mitrie Darvar înelepciune scnsA în
limba greceasc". lnv. 91
dimensiunile (dup ca z) suportului) i al!l
parametri de identificare (dup caz) hlirtie, tiprire, 21 x 15 1795
cm:; 69 pagini. bârtio, tiprire; 18 x Il x 1830
O,S cm.; 54 pagina_ hârtie. upnre; 16 x. Il x 1819
1 cm • 112 pagini. exemplar incomplet.
hânie, tipnre, 17 x Il x 1827 1 cm , 129 pagini 1 1 1
pagin1 nenum.
Observa( ii (documtontl' de referio(, antecedente, s 1:11•e dl' cooseavar·e,
Claotitate, date speciale- prezenta semnturilor, ioscriptionirilor .A.)
Stare de conservare. bun
Stare de conservare: bunii
Stare de conservare bun
~ ~t· \ ,,
l;
·~ \, i• :: ;
Nr. Denumirea Autor, atelier, Titlul sau tema CI'(, bunului man:, coal , (dacii este cu.ul)
cultural a tribuire (dup caz)
5. Carte veche Kontos ,. Oi lllta$11 khon Polyzois paraph1115tS tou llterou
Symbolou tes Orthodoxou -· Eklesia. .. ka.i paraph1115is".
Jnv. 92 6. Carte veche Pierre ,,Plutarh nou sau pe
Blancbard ~>cort scrierea vietilor celor mai vestip btba~
i muien a toate neamurile din cele mai
vechi vremi pân in zilele noastre". T l
lnv 93 7. Carte veche Pierre ,.Plutarh nou sau pe
Blancbard scurt scrierea vieplor celor mni vesup bibaJ
i mweri a toate ncamunle d.in cele mal
vech1 vremi pân în zilele noastre" T 2
lnv 94
dimensiunile (dup caz) suporrului) i alti
parametri de identificare (du~ii caz) hiinie, tiprire. 19 x Il ,5 1829
x 1 cm , 40+34 pagini
hârtie, tiprire; l 8 x 11 x 1819 1 ,5 cm.; 172 pagiru
brtie, 6prire; 18 x li x 1819 l ,S cm , J 73-3 52 pagim
Observatii (documente de •·efe,·in!ii, an tecedente,
stare de conservare, cantitate, date s peciale - p•·ezcna seDllliiturilor, insrriptionrilor .a.)
Stare de conseJVare: bunii
.Y §~,~-~.~~ /" ~ ..... · ~'
t- \~ ' - . f ... - ~l)
\~(- _· . !y "\..;. ~- 'F • 4. ,. ~-~
Nr. Denumirea Autor, a telier, Tidul sau tema cr t. bunulu i murc, coal, (daci\ este cM.ul)
cultural at1ibuire (dup caz)
Wallaclusches. Voc;abularium nemtesc
Chtriacopo l invâ!turi folositoare pcnltll fimetle acealc
îngrocate pentru ceasul naterii, pentru Iebus te, pentru chipul a se hrni
copii i acei nuci i pentru boalele lor"
Inv. 96 10. Carte voche Iohann Molnar ,,Deutscb-wa11achischc.
von Sprachlehre·' Mullerscheim lnv. 97
11 Cane veche Anton de Marki ,.Auzug aus fur Normal und JlaupiSChuleo vorgeschteibenen
dcutsehen Sprachlellre'· 1 lnv. 98
Material, trhnicll, Da tare, anul d immsiwti (even tual fabriCAiei
dimensiWtile (dupii caz) suportului) i alti
parametri de identificat-e (dupii ca:t)
hârtie, tipn.re; 19 X 12 X 1822 2 cm.; 184 pagim + 40 f
nenum
hârtie, tiprire; 19 x 11 ,5 1827 x 1.5 cm.; 160 pagtm
hârtie, tiprire; 18 x 11 x 1810 4 cm., 43 pagin• + 42 r
nenum hârtie, tipme; 19 J( 11,5 1810 x 5,5 cm.; 718 pagtm + 3
foeoum
Observaii (cJocumente de referin, antecedrnte,
sta1-e de conservare, canlilll te, da te SJiednle- prezenta semuittu·Uor , inscriptionilrilo•· s.a .)
Stare de conservare: bunii
Stare de conservare· bun-
atribuire (dup caz)
Charlcs S. Montesquieu
,.Mrimea romanilor" Iov 99
.,Psaftirc" lnv. J 00
Material, tehnic, dimensiuni (eventual
dimensiunile suportului) i ali
parametri de identific.are (diJJl!S:llZ} hârtie, tiprire; 17 x 10 x
2 cm..; 241 + 3_ pagini hârtie, Lip!lrire
nSaptc Taine ale hârtie, tiprire; 20 x 14,5 Bisericii" x. 3 cm.; 335 pagoni+ 7
Da tare, anul fabricatiei (dup caz)
1830
1()51
1644
c:anlital~ dale spociale ­ prezenta semniiturilor,
l inscrip(ionrilor .a.)
Stare de conservare. bunll
l l l lnv. 1 OI file scrise de mân 15. Carte veche Alpbonsc de ,.Meditaii poetice." h5rtie, tiprire; 15 x 10.5 1 1830 1 Stare de conservare: bun
16. Carte veche
1--17. Carte veche
Lamactine lnv. 102 x 1 cm Dunitric 1 ,,Histoircder'Empire 1 hârtic;tiprire, l6x9,5x 1 1743 1 Stare de conservare· bu:n- Cantemi.r Olhcman ou se voyent 2,5 cm.; 568 pagini
Dumtrie Cantemir
dec:aderu:e'', T 4 lnv. 106
.,IJistaire de I"Empire hârtie, tiprire; 16 x 9,Sx 1743 Stare de conservare: bun Othoman ou se voyent 2,5 cm.; 4 pagini
les causes de son nenumerotate + CXL + ~.~~ ·~ aggradissemeotct de sa 166 pagiru /~~ :~· ~)
d d .. '1' 1 . ,!:' ~ ' ecaence . n~ -.;: .. . . 1 1 1 1 Inv. l03 i!~ ~:} !!1
'~ .. ·.'! ~Jb ~'"; .~"' " .. ~·
1' ( "' ~ !P ~
Nr. Denumirea Autor, atelier, T rtloJ s au tem•• Materilll, tehnici'i, Da tare, nnul Obscn-afii (documente de crt. bunului marc, coall, (dac este cazul) dimensiuni (eventual fablicatiei referinfii, antecedente.
cnltn:ral atribui.re d imeosiunile (dupli caz) stare de c:onservare, (dupli caz:) suportului) i al li cantitatt, W.te speciale-
parumetri de p•·e-t.ent.t semnturilor, identificare (dup caz) inscripionlirilor s.a.)
18. Carte veche Dimitrie .,llistoire de I"Empue hlinio. tiprire, 16 x 9,5 x 1743 Stare de conservare: bun~ Cantemir Othoman ou se voyent 2,5 crn., 501 pagini
les lll!Uses de son aggradissement et de sa
decadcnoe". T 2 Iov. 104
19. Carte veche Dimitrie "Histoire de luEmpire hârtie, tiprire; 16 x 9,5 x 1743 Stare de conservare: buna Cantemir Othoman ou se voycot 2,5 cm.; 4 pagini
les causes de son nenumerotate + CXL + aggradissement et de sa 366 pagini
decadenc.e", T 3 lnv. 105
20. Carte veche Polyz.ois ,.Tlmcire româneasc hârtJC, tipArire, 1 9 X 12 X 1829 ·-Stare de conservare: bunii Kontos din lâlcnita învJturn 1 ,.;m., 49+39 pagîni
din 12: artlcule ale credinei, adec
încboeturile S.lântului Simbolu,
~~:,..~
• ;
Nr. Denumirea Autor, a.tclier, Titlul sau tema crt. bunului mar-c, coal, (daci este cnul)
cultural at·ribuire (dup caz)
22 Carte veche Prale Ion ,.Psaltirea prorocului t (vresllicator) împratului Oavtd"
.lnv. 110 23. Carte veche -- ,,Pravoslavnica
mrturistre a sobomiteUI I
apostolicetit Bisenci a Rsritului". lnv III
24. Carte veche Grigorie, ,,Loghic acum întfii s- episcop de au bprit în limba
Arge eatriei" lnv 11 2 25. Carte veche Maxim .. Carte sau lumm cu
Pelopones,acul; dreapte dovediri dtn Antin lvireanul dogmele Bisericii
(editor) Rsliritului asupm dejgbmria
îndreptarea tinerilor". Tnv. 114
ln.v liS
dimensiunile (dup caz) suportului) i ali
parametri de identllacare (dup ca.cl bârtte, tiprire; 19 x 15,5 1827
x 2 cm., 90 file
hârtie, tiprire; 1 8 x 1 0,5 1827 x 3 cm.; 335 pagini
hârtie, tiprire; 18 x i 1,5 1826 x 2.5 cm.: 22+304 paglni
hârtie, upnre; 20 x 15 x 1699 2 cm.; 3 file
nenumcrolat.e + J 04 file
bâJtle, tiprire; 20 X 13 X 1822 3 om., 206+5 pagn11
hârtie. tlprue 1779
Observaii (docum«~te de referin. a.ntecedeule, s tare de conservare,
cantitllle, date speciale- prezenta ~mnturilor, .inscrij!ponrilor .a.)
Stare de conservare bunii
St:Jtrc de conservare: bunii
Stare de conservare: bunii
\ ·t .;.. .. ~ -~-··'·' .l~ .<""~ • ~~? -~~
N•·· Denuminm Auto•·, atelier, Titlul sau tema crt. bunului lllllrCii, coal, (dac este cazul)
cultural atribuire (dopli caz)
' i nvljttn ctr!i cel ce 1
p_oc.:Uate". lnv, 116 29 Carte veche Polyzois "Etbikai Phantaslai",
Komos lnv. ll7 30 Carte veche Iancu Nicola "Manual de patriotism"
Tnv. 118 31. Carte veche ' Thomas .. Smrca de acum din
Tom ton oblduirea gheogr:aficeasc.
oreneucA i politiceascA n
32 Carte veche Ioan George "Nomotcsia tou Caragea loannou Gheogb10u
Karatza" lnv. 120
! lnv. 121 1
dimeruiuaile (dupii caz) suportului) i al!i
parametri de identificare (dupii caz) hârtie. tiprire, 19,5 x 15 1768
~tl cm
hârue, tiprire; 18 x 1 1 1820
hânic, uprire; 18 x 13 x 1829 0,5 cm., 34 pagini
hllnie, tiprire; 19 x 12,5 1826 x 1 cm. , 96 pagini
hârtie, tiprire; 20 x 12 1818
hârtie, bprire; 18 x 14 x 1802 1 cm
Observatii (documente de referintA, antecedente, stare de comervare,
cantitate, da te speciale- prezenta enmturilor,
iwcrilltioniiJilo•· .a.l Stare de conservare· bun
Stare do! conservare· bun
Stare de conservare· bunii
Stare de conservare: buni"
Stare de conservare: bun
.t ·' -~..;..;' ...., _ _ ="
Nr. Denumirea Autor, atelier, Tillul sau tema ert bwtului ma rcii., coal, (dac este cazul)
cultur·a l arnbuire (dup cu.)
34. Carte veche Jean Pierrc ,.Istoria lui Numa Flori an, Pompllie tii doilea crai u
Alexandru al Romei", tomul 1 - 2. Boldirnan Inv. 122
35. Carte veche Vasile tefan "Ogl inda snat~i i a Piscupescu frumuseii omeneti".
Inv. 123 36. Carte veche - .,l'nvJtui
teologhiceasc despre nraVw"ile i datoriile oamenilor cretini".
Inv. 124 37. Carte veche - "Alfavita sufleteasc
spre folosul de obte a tuturor celor ce vor s vieftliasc" Inv. 125
38. Carte veche RaduTempea .,Gramatica româneasc" Iov. 126
39. Cane veche Mihail ..Istoria tes B lakh ias Cantacuzino po1iotîke kai
.geographike apo tes
1774 etous" Inv. 127
1\fatcria l, tehn.ici, Da tare, anul dimensiuni (eventual fabrieaici
dimens.iunilc (dutJ caz) ~uportulu i) i Rlti
paramclri de identificare (dup ca:r.) bllrtie, tiprire; 20 x 14 x 1820
3 cm
hârtie, tÎp§Iire; 19 X 12 X 1829 3 cm
bârtie. tiprire, 30 x 12 x 1820 4cm
hârtie, tiprire; 17 x 12 x 1755 3cm
hârtie, tiprire;l9 x.11 x 1797 2cm
blirtie, tipriro, l8 x 12 x 1806 3 cm
Observatii (documente de referin, antecedente, stare de conservare,
cantitate, da te speciale- pre:t.ena semnturilor,
in.strip ionrilor .a.)

-~
.
Nr. Denumirea Autor, atelier, TifJul sau Item a Material, technid, Datare, anul Observaii (docum"nte de eri. bunului marcii.,coa!Jl, (duete cazul) dimemiuni (evenlual l"abncaiei rerennt, antecedente,
cultural atribuire dimens iunile (dupll caz) s tare de conservare, (dupll caz) supcn·tului) i ali cantitate, date speciale -
plll'lllllttri de prezenta st"Jilllturilor, identifican ~llJl eaz_l inscripjionrilor s.a.)
40. Carte veche - ,.Khrisoun engolpion", hârtie, tipnro; 16 x 11 x 1816 Stare de conservure. bunii lnv. 128 lcm
41 Carte veche Dimitrie ,.M:u nainte gtire spre hârtie, tiprire; 19 x 12 x 1818 Stare de conservare. bun~ Darvaris, cunotinjll de 2cm Dimitrie Dumnezeuu.1nv. 129
Bufrosin Poteca 42. Cana veche GG. Bredow "Synoptikegeruke hârtie, tiprire; 19 x 11,5 1828 Stare de cons=e: bWJili
hlstoria". lnv. 130 x2cm 43. Carte veche - .,Sicz:iulde aur". hârtie, tiprire; 18,5 x 1683 Stare do consenr.u:e: bunA
Iov. 131 13,5 x2 cm 44. Carte veche Neofit Vamva, ,,Elementuri de hârtie, tiprire; 18,5 x Il 1827 Stare de oonservare: bunii
D inicu Golescu filozofie moralli". X 3,5 COl
(Irad .. ) lnv. 132 Stare de CODSelVIITC: buni 45 Carte veche Tanache "Observatii sau bligri hârtie, tiprire, 20 x 12x 1787
Vcrescul de seam asupra 2cm regulilor yamatiei• româneti~ lnv. 133
46 Cartevoohe Pavel Vasici ,.Antropologbia sau hârtie, tiprire; 21 x 12x 1830 Stare de conservliLe: buull Ungureanu scurt cunotm!A 2,5cm
~ despre omu Inv 134
Carte veche - ,.Pravoslvaniea bârtie, tiprire; 20,5 x l4 1794 Stare de conservar7 '"~ .,. inv!inuâu. lnv 135 x2cm 1 ~ r~
48. Carte veche - "Prvilioara". lnv, 136 hârtie, tiprire; 20 x 14x 1784 Stnre de conservu ~bunii '·· _.;-:'> • 1 + .~
1,5 cm ~ ~' ~... .V
~Vq • ,.,\~ ~
Nr. Denumirea Au tot·, atelier , T itlul sau tcnJll Mater ial, t.ehnic. Datare, anul Obsewajii (docUmente de crt. bUJtulu i marcll, coal, (d ad este cawl) dim ensiuni (eventual fabrica jiei referinj, ante<:edeote,
cul turaJ atribuire d im eruinnile (dup caz) stare d e cons ervare, (dupll caz) suportului) i ali cantita te, date speciale -
paramelri de pn2enja scnmnu·ilor, identificare (dupii caz) insc ripVonrilor .a.)_
49. Carte veche Metastasto .,Achilefs la Scluro~. hârtie, tiprire; 20 x U x 1797 Stare de conservare· bunii lnv. 137 1,5 cm
50. Carte veche Atnnasie cel ",ntrebn i rspunsun hârttc, Ltpllrue; 21 x 14 x 1821 Stare de conservare. bun Mare teologhiceli". Inv. 138 0,5 em
51. Carte veche Dimitrios ,,Istoria les Roumunias hârtie, tiprire; 21 x 12 x 1816 Stare de conservare: bun~ Oaniil 1 ektesis" lnv. 140 3cm
Phihppidis 52. Carte veche Dosoftei. "Preeestnyi Akath • st, 1 hârtie, tiprire; 19 x J 5 x 1673 Stare de conservare· bunii
Mitropolitul Molcben Presvetet 1 cm Moldovet Bogorodici" Tov. 141
53. Carte vecbc Oionyssios "Istoria tcs palai Dakias hârtie, tiphrire; 18,5 x 12 11!18 Stare de conservare bunii- Photinos 14 nyn Tmnstlvantas, x2cm
Blakhias, kai Moldauias" lnv. 144
54. Carte veche Oionyssios ,,Istona tes palat Dnk•as hârtte, llpânrc; 19 x 12 x 1818 Stare de conservare: bunn Pbotmos 14 nyon Transilvanms, 4cm
Valahias, kat Moldavias" lnv 145
55. Carte veche Damaschin ,,Dtregtonul bunct bârtte, tiprire; 20 x 12 x 1830 Stare de con,.ervare. bunii
Bojinc cretere spre 3cm indreptarea multor /~-~ pnnli i bun folosul .
tJneriuUÎ române" lnv 151 -
,~-...::.-:.· .J·1 . _, \s,._ "'.:::.& ..., .T :-;9 '.?·i~. . ....... / ~'!_ ~~!~ --
Nr. Denumirea Autor, atelier, Tidal sau tema ut. bunului llUI reA, coal, ( dJtc este cazul)
cultural atribuirc (dup caz)
56. Cane veche Evghenie "Aiâm.are in loc de Vulgar"is scrisoare". lnv. 21-1
57. Carte veche ,,lnvii!tur eretincasc.O. sau oatelusmu 1 cel
mrue". Iov. 242 58. Carte veche Aaron Vasile ,,Pa1una i mo3rtea
Domnulutt
59. Crute veche - "Psaltlrca prorotului i împratului David".
lnv. 251 60. Carte veche Anriochus "Satyres". lnv. 253
Cantemir 61. Carte veche -- .,Urmare înttU sfânta
dumintc a Patelu1 i intru toat sptiimâna
ce Luminat". Jnv. 261
dida.~kalia. .. " lnv. 166 63, Carte veche AnMtasie .,[>rescurtarea IStorici
Stagiritul universale. . " ., T 1. Iov. 167
Material, tehnic , Dat.-u-e, anul dimensiuni (eventual fabrica! iei
dimensiunile (dup caz) suportului) i alji
pnametri de identificare (dupli caz) hârtie. tiprire; 24 x 18 1819
cm hârtie, tiprire; 18 x 1 1 x 1806
lcm
hârtie, tiprire; 18 x 1 1 x 1825 3 crn
hârt1e, tiprire; 16,5 ~ 1 O 1750 xl ,Scrn
hfirt(o, tiprire; 1821 l9x l2cm
hârlle, tiprire, 2 1 x 14 1769
hârue. bprire; 21 x 17 1!126 cm
-
Stare de conservare· bun
Stare de conservare· bun-
Stare de conservare· bunii
Stare de conservare:' bunii
Stare de conservare. bunii
Stare de conservare: bun
Stare de conservare bun
IJ·~ /h ~:'
·.-·Jn. <:... ~-~
Nr. Denumirei\ Autor, a telier, T itlul sau tema Material, tehnicii, Datare, anul Observaii (documente de crt. bunului marc, coal, (dat este cA<tul) dim~siuui (eventual fAb ricatiei referint, anteudente,
cullurlll atribuire dimensiunile (dup caz) st.:u -e de conservare, (dup caz) fuportului) i alti cllDtitate, date S"peeiAie-
pAramehi de prezenta semnturilor, identificAre (dup caz) inscripfioolirilor .a.}_
64. Carte veche Anastosio • .Prescunarea istoriei hârtie, tiprire; 22 x 16,5 1826 Stare de conservare. bunii Stagmtul umversalc. . .'' ., T . 2. x2cm
Iov. 168 65, Carte veche Anastnsie ,.Prescurtarea IStoriei hân1e, tiprire; 22 x 16,5 1827 Stare de conservare: bun
StagJntul univcrsale. .. u, T 3. x:2 cm lnv. 169
66. Carte veche Anastas1c "Prescurtarea istoriei hârtie, tiprire, 22 x 16,5 1826 ·--Stare de conservare buni'i
Stagiritul universale ... "., T. 4. x2 cm lnv. 170
67 Carte veche Dimalne "Scrisoarea Moldovea". hârtie, tiprire, 21 x 17 1825 Stare de conservare· bunJ Cantcmar lnv 112 cm
68. Carte veche - • .Liturghie (Sfn tll i b.futic, tiprire; 22 x 1 5 1702 Stare de conservare. bun Dumnezeiasca). cm.
Iov. 192 69. Carte veche - ,.ViaJa Sffintulu1 hârue, tipnre; 23 x 18 1816 Stare de conservare. bun
Vasilie cel Nou i cm înfricoatele vm1 a.le vzduhului i dreapta judocat precare lrrau vz.ut Grigone, pnn •• • -11' ""' 1.:J rugciunile Sfilntului /.' ..
·~ P:~"~ Vas ilie cel Nou". 1,. • :;• .1 lnv. 200
r~· w .... ,. ... 1J ' . .:!p \'."- ' ' (" j
.< ~
Nr. Denumirea Autor, atelier, Titlul sau tema eri. bunului marc:, c:oalll, (d11c este cazul)
cultural atribuire (dup c:az)
Alccu (trnd.) Inv. 201
Scriptur a Legii Vechi i aceii Noao". lnv. 202
72. Carte veche Evgenios "Atâmare în loc de Vulgnrisl Petru scrisoare asupra
Starnatiad tra~atului ochelitilor
11-fater·iaJ, tehnic, Du tare, anul dimeosiuni (cveuhntl fabricaiei
dimeosiwaile (dup eaz) suportului) i alti 1 parametri de
identificare (du(!ii cu) bfi.rtte, tiprire; 22 x 18 1820
om
cantitate, date speciale- prezeo~ semnturilor·, inscriptionirilor ~.a.)
S!are de conservare: bun
Stare de conservare: bun
Stare de conservare: bunii
' ..... -: .,. :) C-- ..... .._ .....
'\( ~- .: '-_,:; ~
Nr. Denumir~a Autor, at~lier, Ti11ut sau tema Mal erial, tclwic:A, Datare, anul Observaii (documente de crt. bunului man:Ji, eonl, (dac este cazul) dimensiuni (eventual fabricatiei referin, antecedente,
cultural ntribllire dimensiunile (du11 caz) stare de consecv:ue, (dupii caz) suportului) fÎ nlli cauti ca le, da te speciale -
. panuuetri de prezenta~semnlittnilor,
identilica••e (<hiJ)ii ca?:) ins<:riJJ!iOnrilor .a.)
73. Carte veche -- nCartede rugciuni bârtie, tiprire; 20 x 16 1809 Stare de conseiVare: bun românete pentru COl
cererea de laMilostivul • Dumnezeu ca s dea
biruinf cretin~11lor pravoslavnicilor oti
asupra împotrivnicilor. Cu Paraclisul de mul!mire pentru câtigarea cererii, precum t cu alt
Paraclis de mulumire ..(' ;.._::, ~ -~
,., ...... .:1 <:-'
. \\~ . ..: ....
4.-v· ::::.::;:,_ ___
Nr. Denumirea Autor , atelier, Titlul sau tema 1\f :de.-ial, tehnicii, DotaJ•e, anul Observaii (documente. de eri. bunului marc, coal, {dac este cazul) dimen.siuni (evenluRI fubr ieatiei referin, anteced ente,
cultura l atribu it-e dimen3iunile (dup caz) stare de conservare, (dnp caz) suportului) i alti cantit .1te, date speciale -. pru·nmetri de pt•ezeoa semnturilor,
idenlific~tt·e (dup caz) iuscriniollJ·ilor .a.) 74. Carte veche Cossiaus ,,Doao cuvinte pline de hârtie, tiprite; 22 x 17 1825 Stare de conservare: bun
Romanus tot felul de folos Clll
duhovnicesc. Acum (
întâ.iai dat tiprite în zilele Prea Î.OlatuJuj nostru Domn Grigorie
Ghica Voievod, cu blagoslovenia i cheltuiala Prea
SfmituJui Mitropoli t a toat Ungrovlahia chir
Grigorie". Iov. 205 75. Carte veche Ioa:nitul Kontos ,. Polyzois". Inv. 206 hârtie, tiprire; 24 x 19 1811 Stare de conservare: bunii
cm 76. Carte vedle - .,SIUJl>a cuviosuhu hârtie, tiprire; 23 x 18 1806 Stare de conservare: bun
priruelut nostru cm Dimitrie de la
Basarabov" Iov. 207 ~ •113~ ~
~-~ '
..
Nr. Denumirea Autor, atelier, TiOoJ sau tema crt. bunului mar-ci, coal, (dac este cazul)
cultural atribuire (dup caz)
lnv. 210 7CJ. Carte veche Ioanncs ,.Filosofia cuvântului i
Gott1ieb a oravurilor, adec Heineccius, Loghica i ltica
lJimitrie elementare" . Inv. 211 Eufrosin Poteca
(traductor)
oamenilor mofli". Iov . 218
81. Carte veche Petru Maior ,.Didahii adec învturi pcn tru creterea fiilor la
ingropciunea pruncilor mof1i". Inv. 219
Mater·ial, tehnic, Oat.are, a nul dimensiuni (evl\lltual f11 bri C<t ~iei
dimensiunile (dupA C<\7:)
suportului) i Rlli par"l!melri de
identilicar·e (dupli C<tz) hârtie, tiprire; 24 x 18 1819
cm
cm
Observatii (documente de referin, antecedente, stare d e conservare, cantitate, date speciale- prezena semnturi.lor, iuscriptioniirilor .a.) Stare de COOSCJVllfe: bu:nii
Stare de conservare: bun
Stare de conservare: satistctoare
Stare de conservare: bunii
~ ~·,.
~
Nr . Denumirea Autor, at~li~r, Titlol sau tema CJ"I. bunului ma rcii ,coal, (dacii este CJtzul)
cultural atribuit·e (dup caz)
82. Cartevecbo - ,,Psaltirea prorocului i împratului David ncmna doua onr
tiprite în zilele Prea Lummatului i Prea ÎnlJatului împnlt Franisc al doilea".
lnv. 220 83. Carte veche - ,,PsalLirea fericirulul
proroc împratului David/cu rugciuni dup catihismo a
cântri le lui Moisi cu psalmi alei I cu pripeâJele lor cu
Para.clisulNsclitonrei
deertlciunea lumii i datoria omlllui"
Jnv. 240
tlimeusiunile (dup caz) suportului) i alti
]lan mdri de ideutifkare (dup caz} hârtie, tiprire, 22 x 17 1805
em ~
hârtie, tiplrirc; 22 x 18 1805- 1806 cm
Observaii (documente de •·cferinfll, antecedente, sbu ·e d e conservare, cautillllc, date speciale - praen p semntDI'ilot·,
imcrip ! ionrilor .a.)
Stare de conservare: bun
~~
' •
Nr. Denumirea Autor, atelier, Titlul sau l:emJI Material, telulla'l, DAtare, anul Observa ii (documente de crt. bunului marci, coal , (dacii este CIIZUI) dimensiuni (eventual rabrieaiei rerenni, antecedente,
cultural a tribuire dimensiunile (dupii caz) ata re de conservare, (dup caz) supo•·bJiui) i aljj cantitate. d 1Lfc speciale-.
Jlaramctri de pr~.enta semnii'turilor,
rss. idcotifican~ (d'!J!.ll caz) insc:rip jionîinlor .a.) Carle veche -- .. Al&vita suileteascu. hârti e, tiprire; 22 x. 18 1803 S~edeconse~: bun
Tnv. 241 cm 86. Carte veche Augustin, • .Kekragarioo" Inv. hlirtie, tiprire; 22 'x 17 1814 Stare de conservare: bun
episcopul 250 cru lpponie~ Gherontie
(tmductor), ~~~ Grigorie r-
~
,...
DIRECIA MGZEE. COLECTU, GJ\RANTH GL'VERNAMENTALE COMISIA NA JONAI , A MUZEI· LOR I COLECilLOR Nr. 2088/09.04.2008
IIOTRÂRE D.E CLASAitE
in edin!a din data de 09.04.2008, in urma analizurii Raponnelor di:
Expertiz i a documenta{iei specttice. Comisia Naional a MuzetJior t
Colectiilor a hotrât cla:;area in patrimoniul cultural naponal mohil.
categoria juridic "Fond", a 86 hunuri culturale mobile cu valoare istnrico
documentar (carte wchc româneasc) din patrimoniul Bibliotecii f tl!alc1
lai a Academiei Române.
-{7 PREEDI~'TE
COMTSLA NA IONJ\L A MUZEELOR $1 COLEClTLOR
Bucu r eti 01 1347, os. Kiseleff nr 30, sector 1, op 33 , România; Te l: 224 25 10. 223 28 47;Fax 223 49 51
SWScan00440
SWScan00441
SWScan00442
SWScan00443
SWScan00444
SWScan00445
SWScan00446
SWScan00447
SWScan00448
SWScan00449
SWScan00450
SWScan00451
SWScan00452
SWScan00453
SWScan00454
SWScan00455
SWScan00456
SWScan00457
SWScan00458
SWScan00459