(v - cimec

of 20 /20
-: (V ROMÂNIA MINISTERUL CULTURII CULTELOR ORDIN nr. 1SSQ din ()9 ' 2008 Având in vedere Decretul României nr . 85412005 pentru numirea unui membru al Guvernului; in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) - (5) d1n Legea nr 182/2000 pnv1nd protejarea patrimoniului cultural mobil, cu complelânle ulterioare: seama de de Ctasare nr . 2088/09.04.2008 a Comisiei a Muzeelor In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Guvernului nr . 7812005 pnvind organizarea Ministerului Culturii Cultelor, Ministrul Culturii Cultelor emite ORDIN: Art. 1 (1) Se în patnmoniul cultural mob1l , in categona . Fond", 86 (aptezeci bunuri culturale mobile cu valoare istorice· (carte veche aflate in patrimoniul Bibliotecii Filialei a Academiei Române, in (2) Anexa face parte din prezentul Ordin. Ari. 2 Muzee, Col eoQI, Guvernamentale va lua toate necesare pentru aducerea la a prevederilor prezentului ord1n Bibliotecii Filialei a Academiei Române, Tn vederea punerii lui 1n aplicare. MINISTRUL

Upload: others

Post on 25-Nov-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: (V - CIMEC

-: !ll~C (V

ROMÂNIA MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

ORDIN nr. 1SSQ din ()~J ()9 ' 2008

Având in vedere Decretul Preşedintelui României nr. 85412005 pentru numirea unui membru al Guvernului;

in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) - (5) d1n Legea nr 182/2000 pnv1nd protejarea patrimoniului cultural na~onal mobil, cu modificările şi complelânle ulterioare:

Ţlnănd seama de Hotărârea de Ctasare nr. 2088/09.04.2008 a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţlitor;

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 7812005 pnvind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, republfcată,

Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul

ORDIN:

Art. 1 (1) Se clasează în patnmoniul cultural naţional mob1l, in categona JUridică .Fond", 86 (aptezeci şi şase) bunuri culturale mobile cu valoare istorice· documentară (carte veche românească), aflate in patrimoniul Bibliotecii Filialei laşi a Academiei Române, prevăzute in Anexă.

(2) Anexa face parte Integrantă din prezentul Ordin. Ari. 2 Dire~a Muzee, ColeoQI, Garanţii Guvernamentale va lua toate măsunle

necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului ord1n Bibliotecii Filialei laşi a Academiei Române, Tn vederea punerii lui 1n aplicare.

MINISTRUL

~:~

Page 2: (V - CIMEC

ANEXĂ

Acad emaa Română- Piliala la;ji ?cfl 86 bunun culturale mobile cu valoare istorico-documentară, propuse pentru clasare în categona juridică FONO

Nr. Denumirea Autor, atelier, Titluls1111 tema crt. bu.nului m•u-ci, şcoalil, (dacă este cazul)

cultm·aJ atribuire (dupil caz)

1. Carte veche Toan ,,Poezii nouă". Inv. 258 Cantacuzino

2. Carte veche Anton Pann ,.Vecsun muuceşti".

lov. 4 3. Carte veche Nicolae nCărbcici

Papadopol todemânatccă împotriva celor ce

boiesc la ceale pentru adevărul şi cov-Jrşirea

Slin~rtClor Scripturi" Iov. 90

4. Carte veche Nicolau ,.Culegere de D1mitrie Darvar înţelepciune scnsA în

limba grecească". lnv. 91

l\l;tll'rial, tehnicii. Datan", IUlul diaumsiuni (evenh1al fabdca(iei

dimensiunile (după ca z) suportului) şi al!l

parametri de identificare (după caz) hlirtie, tipărire, 21 x 15 1795

cm:; 69 pagini. bârtio, tipărire; 18 x Il x 1830

O,S cm.; 54 pagina_ hârtie. upănre; 16 x. Il x 1819

1 cm • 112 pagini. exemplar incomplet.

hânie, tipănre, 17 x Il x 1827 1 cm , 129 pagini 1 1 1

pagin1 nenum.

Observa( ii (documtontl' de referio(ă, antecedente, s 1:11•e dl' cooseavar·e,

Claotitate, date speciale-prezenta semnăturilor, ioscriptionirilor ş.A.)

Stare de conservare. bună

Stare de conservare: bunii

Stare de conservare bună

Stare de conservare. b'un'if . ,-: 1. l"'-

~ ~t· \ ,,

l;

f~ \\_ '1!.

'\".

·' .i. h .

-~

• :.

·~ \, i• :: ;

Page 3: (V - CIMEC

Nr. Denumirea Autor, atelier, Titlul sau tema CI'(, bunului man:ă, şcoală , (dacii este cu.ul)

cultural a tribuire (după caz)

5. Carte veche Kontos ,. Oi lllta$11 khon Polyzois paraph1115tS tou llterou

Symbolou tes Orthodoxou -· Eklesia. .. ka.i paraph1115is".

Jnv. 92 6. Carte veche Pierre ,,Plutarh nou sau pe

Blancbard ~>cort scrierea vietilor celor mai vestip bătba~

şi muien a toate neamurile din cele mai

vechi vremi până in zilele noastre". T l

lnv 93 7. Carte veche Pierre ,.Plutarh nou sau pe

Blancbard scurt scrierea vieplor celor mni vesup băibaţJ

şi mweri a toate ncamunle d.in cele mal

vech1 vremi până în zilele noastre" T 2

lnv 94

Mat~rial, tehnicii, Datare, anul dimen$hmi (eventual fabricatiei

dimensiunile (după caz) suporrului) şi alti

parametri de identificare (du~ii caz) hiinie, tipărire. 19 x Il ,5 1829

x 1 cm , 40+34 pagini

hârtie, tipărire; l 8 x 11 x 1819 1 ,5 cm.; 172 pagiru

bărtie, 6părire; 18 x li x 1819 l ,S cm , J 73-3 52 pagim

Observatii (documente de •·efe,·in!ii, an tecedente,

stare de conservare, cantitate, date s peciale -p•·ezcnţa seDllliiturilor, insrriptionărilor ş.a.)

Stare de conseJVare: bunii

Stare de con~eJVare. bună

Stare de cous ervar" bună

.Y §~,~-~.~~ /" ~ ..... · ~'

t- \~ ' - . f ... - ~l)

\~(- _· . !y "\..;. ~- 'F • 4. ,. ~-~

Page 4: (V - CIMEC

Nr. Denumirea Autor, a telier, Tidul sau tema cr t. bunulu i murcă, şcoală, (daci\ este cM.ul)

cultural at1ibuire (după caz)

8 Carte voche Ton Mo!nar " Worterbuchlein Deutsch und

Wallaclusches. Voc;abularium nemtesc

şi românesc ..

7. ~-lnv. 95

Cane veche Kicolae ,Douăsprezece

Chtriacopo l invâ!ături folositoare pcnltll fimetle acealc

îngrocate pentru ceasul naşterii, pentru Iebus te, pentru chipul a se hrăni

copii i acei nuci şi pentru boalele lor"

Inv. 96 10. Carte voche Iohann Molnar ,,Deutscb-wa11achischc.

von Sprachlehre·' Mullerscheim lnv. 97

11 Cane veche Anton de Marki ,.Auzug aus fur Normal und JlaupiSChuleo vorgeschteibenen

dcutsehen Sprachlellre'· 1 lnv. 98

Material, trhnicll, Da tare, anul d immsiwti (even tual fabriCAţiei

dimensiWtile (dupii caz) suportului) şi alti

parametri de identificat-e (dupii ca:t)

hârtie, tipăn.re; 19 X 12 X 1822 2 cm.; 184 pagim + 40 f

nenum

hârtie, tipărire; 19 x 11 ,5 1827 x 1.5 cm.; 160 pagtm

hârtie, tipărire; 18 x 11 x 1810 4 cm., 43 pagin• + 42 r

nenum hârtie, tipăme; 19 J( 11,5 1810 x 5,5 cm.; 718 pagtm + 3

foeoum

. • •

Observaţii (cJocumente de referinţă, antecedrnte,

sta1-e de conservare, canlilll te, da te SJiednle-prezenta semuittu·Uor , inscriptionilrilo•· s.a .)

Stare de conservare: bunii

Stare de conservare· bună-

.

Stare de conservare· bwui

Stare de conservare: bunii

?'r _:-·,w~j ~ , ~'-'' } !! $.A

,f: (-. ..... :;;J ~~ .. ~·''

l"! .. ~

~ . ,, ~~

4<~/) ,;

Page 5: (V - CIMEC

Nr. c:rt.

12.

13.

14.

Denumi.rea bunului euiJural

Carte veche

Carte veche

Carte veche

A utoa·, ate.lier, marci, şcoală.

atribuire (după caz)

Charlcs S. Montesquieu

Variaam

Titlul sau tema (dacă este cazul)

,.Mărimea romanilor" Iov 99

.,Psaftirc" lnv. J 00

Material, tehnică, dimensiuni (eventual

dimensiunile suportului) şi alţi

parametri de identific.are (diJJl!S:llZ} hârtie, tipărire; 17 x 10 x

2 cm..; 241 + 3_ pagini hârtie, Lip!lrire

nSaptc Taine ale hârtie, tipărire; 20 x 14,5 Bisericii" x. 3 cm.; 335 pagoni+ 7

Da tare, anul fabricatiei (după caz)

1830

1()51

1644

Ob5et-vatii (documente de referin(li, antecedent~ s tare de conservare,

c:anlital~ dale spociale ­prezenta semniiturilor,

l inscrip(ionărilor ş.a.)

Stare de conservare. buna

Stare de conservare: exemjllar detet·iorat

Stare de conservare. bunll

l l l lnv. 1 OI file scrise de mână 15. Carte veche Alpbonsc de ,.Meditaţii poetice." h5rtie, tipărire; 15 x 10.5 1 1830 1 Stare de conservare: bună

16. Carte veche

1--17. Carte veche

Lamactine lnv. 102 x 1 cm Dunitric 1 ,,Histoircder'Empire 1 hârtic;tipărire, l6x9,5x 1 1743 1 Stare de conservare· bu:nă-Cantemi.r Olhcman ou se voyent 2,5 cm.; 568 pagini

Dumtrie Cantemir

les causes de son aggradlssement el de sa

dec:aderu:e'', T 4 lnv. 106

.,IJistaire de I"Empire hârtie, tipărire; 16 x 9,Sx 1743 Stare de conservare: bună Othoman ou se voyent 2,5 cm.; 4 pagini

les causes de son nenumerotate + CXL + ~.~~ ·~ aggradissemeotct de sa 166 pagiru /~~ :~· ~)

d d .. '1' 1 . ,!:' ~ ' ecaence . n~ -.;: .. . . 1 1 1 1 Inv. l03 i!~ ~:} !!1

'~ .. ·.'! ~Jb ~'"; .~"' " .. ~·

1' ( "' ~ !P ~

Page 6: (V - CIMEC

Nr. Denumirea Autor, atelier, T rtloJ s au tem•• Materilll, tehnici'i, Da tare, nnul Obscn-afii (documente de crt. bunului marcă, şcoall, (dacă este cazul) dimensiuni (eventual fablicatiei referinfii, antecedente.

cnltn:ral atribui.re d imeosiunile (dupli caz) stare de c:onservare, (dupli caz:) suportului) şi al li cantitatt, W.te speciale-

parumetri de p•·e-t.ent.t semnăturilor, identificare (după caz) inscripţionlirilor s.a.)

18. Carte veche Dimitrie .,llistoire de I"Empue hlinio. tipărire, 16 x 9,5 x 1743 Stare de conservare: bun~ Cantemir Othoman ou se voyent 2,5 crn., 501 pagini

les lll!Uses de son aggradissement et de sa

decadcnoe". T 2 Iov. 104

19. Carte veche Dimitrie "Histoire de luEmpire hârtie, tipărire; 16 x 9,5 x 1743 Stare de conservare: buna Cantemir Othoman ou se voycot 2,5 cm.; 4 pagini

les causes de son nenumerotate + CXL + aggradissement et de sa 366 pagini

decadenc.e", T 3 lnv. 105

20. Carte veche Polyz.ois ,.Tălmăcire românească hârtJC, tipArire, 1 9 X 12 X 1829 ·-Stare de conservare: bunii Kontos din lâlcnita învăJăturn 1 ,.;m., 49+39 pagîni

din 12: artlcule ale credinţei, adecă

încboeturile S.lântului Simbolu,

--~ lnv. 108 /.("·- ., -- ,,DOVED.IR.E hârtie, tipărire; 18,5 xll 1824 Stare de c.onscrvare:.bună 1 21. Carte veche "' -,_;; ~

împotriva erosului x 1,5 cm., 155 pagini '-b:.: ...:: ~ armenilor". lnv. 109 ~ :;-. ...... ,,-,./';, .... ~

~~:,..~

• ;

Page 7: (V - CIMEC

Nr. Denumirea Autor, a.tclier, Titlul sau tema crt. bunului mar-că, şcoală, (daci este cnul)

cultural at·ribuire (după caz)

22 Carte veche Prale Ion ,.Psaltirea prorocului şt (vresllicator) împăratului Oavtd"

.lnv. 110 23. Carte veche -- ,,Pravoslavnica

mărturistre a sobomiteşUI ŞI

apostoliceştit Bisenci a Răsăritului". lnv III

24. Carte veche Grigorie, ,,Loghică acum întfii s-episcop de au bpărit în limba

Argeş eatriei" lnv 11 2 25. Carte veche Maxim .. Carte sau lummă cu

Pelopones,acul; dreapte dovediri dtn Antin lvireanul dogmele Bisericii

(editor) Răsliritului asupm dejgbmăria

ilo(' lnv. 113

'26. Carte veche Loga "Constantin, Gramattca Oiaconovact românească pentru

îndreptarea tinerilor". Tnv. 114

2.7. Carte veche - ,,Psaltrrea prorocu1ul şi împăratului Davadw.

ln.v liS

Material, tebu ică, Datare, anul dimensiuni (eventual fabricaţiei

dimensiunile (după caz) suportului) şi alţi

parametri de identllacare (după ca.cl bârtte, tipărire; 19 x 15,5 1827

x 2 cm., 90 file

hârtie, tipărire; 1 8 x 1 0,5 1827 x 3 cm.; 335 pagini

hârtie, tipărire; 18 x i 1,5 1826 x 2.5 cm.: 22+304 paglni

hârtie, upănre; 20 x 15 x 1699 2 cm.; 3 file

nenumcrolat.e + J 04 file

bâJtle, tipărire; 20 X 13 X 1822 3 om., 206+5 pagn11

hârtie. tlpărue 1779

Observaţii (docum«~te de referinţă. a.ntecedeule, s tare de conservare,

cantitllle, date speciale-prezenta ~mnăturilor, .inscrij!ponărilor ş.a.)

Stare de conservare bunii

St:Jtrc de conservare: bunii

Stare de conservare: bunii

-St:Jtrc de conservare· -

Stare de consCI'Vate bunii

Stare de conservare -~ ~

k~ . ·~ ~""'i~

li- ~ .;:" ~ \\'~ ~~ "' ,._:.

\ ·t .;.. .. ~ -~-··'·' .l~ .<""~ • ~~? -~~

Page 8: (V - CIMEC

N•·· Denuminm Auto•·, atelier, Titlul sau tema crt. bunului lllllrCii, şcoală, (dacă este cazul)

cultural atribuire (dopli caz)

28 Carte veche 1 - "Indreptarea păcătoşilor adtcă

' i nvljăttnă cătr!i cel ce 1

şă p_oc.:Uaşte". lnv, 116 29 Carte veche Polyzois "Etbikai Phantaslai",

Komos lnv. ll7 30 Carte veche Iancu Nicola "Manual de patriotism"

Tnv. 118 31. Carte veche ' Thomas .. Smrca de acum din

Tom ton oblăduirea gheogr:aficească.

orăşeneucA şi politiceascA n

prin~ paturilor Va1al11e1 ş1 Moldaviei" lnv. 119

32 Carte veche Ioan George "Nomotcsia tou Caragea loannou Gheogb10u

Karatza" lnv. 120

33. Carte veche - ,.Prăvălioara adecă molirvenic în scurt"

! lnv. 121 1

MnteJ;al, tcbnicii, Datru·c, anul dimensiuni (eventual fabricaţiei

dimeruiuaile (dupii caz) suportului) şi al!i

parametri de identificare (dupii caz) hârtie. tipărire, 19,5 x 15 1768

~tl cm

hârue, tipărire; 18 x 1 1 1820

hânic, upărire; 18 x 13 x 1829 0,5 cm., 34 pagini

hllnie, tipărire; 19 x 12,5 1826 x 1 cm. , 96 pagini

hârtie, tipărire; 20 x 12 1818

hârtie, bpărire; 18 x 14 x 1802 1 cm

Observatii (documente de referintA, antecedente, stare de comervare,

cantitate, da te speciale-prezenta şenmăturilor,

iwcrilltioniiJilo•· ş.a.l Stare de conservare· bună

Stare do! conservare· bună

Stare de conservare· bunii

Stare de conservare: buni"

Stare de conservare: bună

.~1:.,

s""' "'~M=lnll r ., ~ ' . .

~­i<.:.-,~

- ~ ' . ~ . -:: ~ ..

' ~-......_· ' -.;' •·. ~.V

:~o~ .

. ~ ~

.tţ ·' -~..;..;' ...., _ _ ="

Page 9: (V - CIMEC

Nr. Denumirea Autor, atelier, Tillul sau tema ert bwtului ma rcii., şcoală, (dacă este cazul)

cultur·a l arnbuire (după cu.)

34. Carte veche Jean Pierrc ,.Istoria lui Numa Flori an, Pompllie tii doilea crai u

Alexandru al Romei", tomul 1 - 2. Boldirnan Inv. 122

35. Carte veche Vasile Ştefan "Ogl inda sănată~i şi a Piscupescu frumuseţii omeneşti".

Inv. 123 36. Carte veche - .,l'nvăJătuiă

teologhicească despre năraVw"ile şi datoriile oamenilor creştini".

Inv. 124 37. Carte veche - "Alfavita sufletească

spre folosul de obşte a tuturor celor ce vor să vieftliască" Inv. 125

38. Carte veche RaduTempea .,Gramatica românească" Iov. 126

39. Cane veche Mihail ..Istoria tes B lakh ias Cantacuzino po1iotîke kai

.geographike apo tes

arlc.baiotates autes kataslaseos eos lou

1774 etous" Inv. 127

1\fatcria l, tehn.ici, Da tare, anul dimensiuni (eventual fabrieaţici

dimens.iunilc (dutJă caz) ~uportulu i) şi Rlti

paramclri de identificare (după ca:r.) bllrtie, tipărire; 20 x 14 x 1820

3 cm

hârtie, tÎp§Iire; 19 X 12 X 1829 3 cm

bârtie. tipărire, 30 x 12 x 1820 4cm

hârtie, tipărire; 17 x 12 x 1755 3cm

hârtie, tipărire;l9 x.11 x 1797 2cm

blirtie, tipăriro, l8 x 12 x 1806 3 cm

Observatii (documente de referinţă, antecedente, stare de conservare,

cantitate, da te speciale-pre:t.enţa semnăturilor,

in.strip ţionărilor ş.a.)

Stare de conservare: bun ii

Stare de conservare: bună

Stare de conservare: bună

Stare de conservare: buni

Stare de conservare: buni

Stare de conservare: bună

,$'~~

~~ -·~ ..... .....;;: . ~-.~, .'lţ, ,').

~ _-t.~. \\'-' ,, . "' :-::. '~ 'Vi~-· j!~+ ~~-~-

-~

Page 10: (V - CIMEC

.

Nr. Denumirea Autor, atelier, TifJul sau Item a Material, technid, Datare, anul Observaţii (docum"nte de eri. bunului marcii.,şcoa!Jl, (duăeşte cazul) dimemiuni (evenlual l"abncaţiei rerenntă, antecedente,

cultural atribuire dimens iunile (dupll caz) s tare de conservare, (dupll caz) supcn·tului) şi alţi cantitate, date speciale -

plll'lllllttri de prezenta st"Jilllăturilor, identifican ~llJlă eaz_l inscripjionărilor s.a.)

40. Carte veche - ,.Khrisoun engolpion", hârtie, tipănro; 16 x 11 x 1816 Stare de conservure. bunii lnv. 128 lcm

41 Carte veche Dimitrie ,.M:u nainte gătire spre hârtie, tipărire; 19 x 12 x 1818 Stare de conservare. bun~ Darvaris, cunoştinjll de 2cm Dimitrie Dumnezeuu.1nv. 129

Bufrosin Poteca 42. Cana veche GG. Bredow "Synoptikegeruke hârtie, tipărire; 19 x 11,5 1828 Stare de cons=e: bWJili

hlstoria". lnv. 130 x2cm 43. Carte veche - .,Sicz:iulde aur". hârtie, tipărire; 18,5 x 1683 Stare do consenr.u:e: bunA

Iov. 131 13,5 x2 cm 44. Carte veche Neofit Vamva, ,,Elementuri de hârtie, tipărire; 18,5 x Il 1827 Stare de oonservare: bunii

D inicu Golescu filozofie moralli". X 3,5 COl

(Irad .. ) lnv. 132 Stare de CODSelVIITC: buni 45 Carte veche Tanache "Observatii sau bligări hârtie, tipărire, 20 x 12x 1787

Văcărescul de seamă asupra 2cm regulilor yamatiei• româneşti~ lnv. 133

46 Cartevoohe Pavel Vasici ,.Antropologbia sau hârtie, tipărire; 21 x 12x 1830 Stare de conservliLe: buull Ungureanu scurtă cunoştm!A 2,5cm

~ despre omu Inv 134

Carte veche - ,.Pravoslvaniea bârtie, tipărire; 20,5 x l4 1794 Stare de conservar7 '"~ .,. invă!inuâu. lnv 135 x2cm 1 ~ r~

48. Carte veche - "Prăvilioara". lnv, 136 hârtie, tipărire; 20 x 14x 1784 Stnre de conservu ~bunii '·· _.;-:'> • 1 + .~

1,5 cm ~ ~' ~... .V

' ~ \).<'~... ..... ,<"'~

~Vq • ,.,\~ ~

Page 11: (V - CIMEC

Nr. Denumirea Au tot·, atelier , T itlul sau tcnJll Mater ial, t.ehnică. Datare, anul Obsewajii (docUmente de crt. bUJtulu i marcll, şcoală, (d ad este cawl) dim ensiuni (eventual fabrica jiei referinjă, ante<:edeote,

cul turaJ atribuire d im eruinnile (după caz) stare d e cons ervare, (dupll caz) suportului) ş i alţi cantita te, date speciale -

paramelri de pn2enja scnmănu·ilor, identificare (dupii caz) insc ripVonărilor ş.a.)_

49. Carte veche Metastasto .,Achilefs la Scluro~. hârtie, tipărire; 20 x U x 1797 Stare de conservare· bunii lnv. 137 1,5 cm

50. Carte veche Atnnasie cel ",ntrebăn şi răspunsun hârttc, Ltpllrue; 21 x 14 x 1821 Stare de conservare. bună Mare teologhiceşli". Inv. 138 0,5 em

51. Carte veche Dimitrios ,,Istoria les Roumunias hârtie, tipărire; 21 x 12 x 1816 Stare de conservare: bun~ Oaniil 1 ektesis" lnv. 140 3cm

Phihppidis 52. Carte veche Dosoftei. "Preeestnyi Akath • st, 1 hârtie, tipărire; 19 x J 5 x 1673 Stare de conservare· bunii

Mitropolitul Molcben Presvetet 1 cm Moldovet Bogorodici" Tov. 141

53. Carte vecbc Oionyssios "Istoria tcs palai Dakias hârtie, tiphrire; 18,5 x 12 11!18 Stare de conservare bunii-Photinos 14 nyn Tmnstlvantas, x2cm

Blakhias, kai Moldauias" lnv. 144

54. Carte veche Oionyssios ,,Istona tes palat Dnk•as hârtte, llpânrc; 19 x 12 x 1818 Stare de conservare: bunn Pbotmos 14 nyon Transilvanms, 4cm

Valahias, kat Moldavias" lnv 145

55. Carte veche Damaschin ,,Dtregătonul bunct bârtte, tipărire; 20 x 12 x 1830 Stare de con,.ervare. bunii

Bojincă creştere spre 3cm indreptarea multor /~-~ pănnli şi bun folosul .

tJneriuUÎ române" lnv 151 -

:~ . :y;,:\_

~} t·" ... ··"')·· <t• ~~· .~- •

,~-...::.-:.· .J·1 . _, \s,._ "'.:::.& ..., .T :-;9 '.?·i~. . ....... / ~'!_ ~~!~ --

Page 12: (V - CIMEC

Nr. Denumirea Autor, atelier, Tidal sau tema ut. bunului llUI reA, şcoală, ( dJtcă este cazul)

cultural atribuirc (după caz)

56. Cane veche Evghenie "Aiâm.are in loc de Vulgar"is scrisoare". lnv. 21-1

57. Carte veche ,,lnvii!ătură ereştincasc.O. sau oatelusmu 1 cel

mrue". Iov. 242 58. Carte veche Aaron Vasile ,,Pa1una şi mo3rtea

Domnulutşt

Mântuitorului nostru IJsus Hristos". lnv. 243

59. Crute veche - "Psaltlrca prorotului şi împăratului David".

lnv. 251 60. Carte veche Anriochus "Satyres". lnv. 253

Cantemir 61. Carte veche -- .,Urmare înttU sfânta

dumintcă a Paştelu1 şi intru toată săptiimâna

ce Luminată". Jnv. 261

62. Caneveche Pigas Meletie ~Orthodoxos

dida.~kalia. .. " lnv. 166 63, Carte veche AnMtasie .,[>rescurtarea IStorici

Stagiritul universale. . " ., T 1. Iov. 167

Material, tehnică , Dat.-u-e, anul dimensiuni (eventual fabrica! iei

dimensiunile (după caz) suportului) şi alji

pnametri de identificare (dupli caz) hârtie. tipărire; 24 x 18 1819

cm hârtie, tipărire; 18 x 1 1 x 1806

lcm

hâ.nie, tipărire; 18,5 x 1808 11 ,5x2,5cm

hârtie, tipărire; 18 x 1 1 x 1825 3 crn

hârt1e, tipărire; 16,5 ~ 1 O 1750 xl ,Scrn

hfirt(o, tipărire; 1821 l9x l2cm

hârlle, tipărire, 2 1 x 14 1769

hârue. bpărire; 21 x 17 1!126 cm

-

Obsc."afii (doromeJJit de referinţă, antecedente, st.are de conse.....at·e,

cantitate, d11te specutlc -pt·ezenta semniiturilot·, iJm :rij)jjOniriJor ş.a.)

Stare de conservare· bună

Stare de conservare· bună-

Stare de conservare· bunii

Stare de conservare:' bunii

Stare de conservare. bunii

Stare de conservare: bună

Stare de conservare bună

St.ue de conservare. ~tfli',( [4

IJ·~ /h ~:'

?~~ '(' . ·-~ -..... -1'-

if~ -;:$ .'

J.•. - ' ;;>

~ . ' ' _.:t-. ' -~- ,~... 1.

·.-·Jn. <:... ~-~

Page 13: (V - CIMEC

Nr. Denumirei\ Autor, a telier, T itlul sau tema Material, tehnicii, Datare, anul Observaţii (documente de crt. bunului marcă, şcoală, (dată este cA<tul) dim~siuui (eventual fAb ricatiei referintă, anteudente,

cullurlll atribuire dimensiunile (după caz) st.:u -e de conservare, (după caz) fuportului) şi alti cllDtitate, date S"peeiAie-

pAramehi de prezenta semnăturilor, identificAre (după caz) inscripfioolirilor ş.a.}_

64. Carte veche Anastosio • .Prescunarea istoriei hârtie, tipărire; 22 x 16,5 1826 Stare de conservare. bunii Stagmtul umversalc. . .'' ., T . 2. x2cm

Iov. 168 65, Carte veche Anastnsie ,.Prescurtarea IStoriei hân1e, tipărire; 22 x 16,5 1827 Stare de conservare: bună

StagJntul univcrsale. .. u, T 3. x:2 cm lnv. 169

66. Carte veche Anastas1c "Prescurtarea istoriei hârtie, tipărire, 22 x 16,5 1826 ·--Stare de conservare buni'i

Stagiritul universale ... "., T. 4. x2 cm lnv. 170

67 Carte veche Dimalne "Scrisoarea Moldovea". hârtie, tipărire, 21 x 17 1825 Stare de conservare· bunJ Cantcmar lnv 112 cm

68. Carte veche - • .Liturghie (Sfăn tll şi b.futic, tipărire; 22 x 1 5 1702 Stare de conservare. bună Dumnezeiasca). cm.

Iov. 192 69. Carte veche - ,.ViaJa Sffintulu1 hârue, tipănre; 23 x 18 1816 Stare de conservare. bună

Vasilie cel Nou şi cm înfricoşatele văm1 a.le văzduhului şi dreapta judocată precare lrrau văz.ut Grigone, pnn •• • -11' ""' 1.:J rugăciunile Sfilntului /.' ..

·~ P:~"~ Vas ilie cel Nou". 1,. • :;• .1 lnv. 200

r~· w .... ,. ... 1J ' . .:!p \'."- ' ' (" j

.< ~

Page 14: (V - CIMEC

Nr. Denumirea Autor, atelier, Titlul sau tema eri. bunului marc:ă, şc:oalll, (d11că este cazul)

cultural atribuire (după c:az)

70 Carte veche Voltaire, "Tagodi.a lui O rest". De.ldJman,

Alccu (trnd.) Inv. 201

71. Carte veche - ,,Biblia. adecă Dumnezeiasca

Scriptură a Legii Vechi şi aceii Noao". lnv. 202

72. Carte veche Evgenios "Atâmare în loc de Vulgnrisl Petru scrisoare asupra

Starnatiad tra~atului ocheliştilor

(trad.) pentru firea a toată lwnea" lnv. 203

11-fater·iaJ, tehnică, Du tare, anul dimeosiuni (cveuhntl fabricaţiei

dimeosiwaile (după eaz) suportului) şi alti 1 parametri de

identificare (du(!ii cu) bfi.rtte, tipărire; 22 x 18 1820

om

hârtie, tipă.nre; 24 x J 4 1819 CIU

hârtie, tipărire; 24 x 1 8 1819 cm

Observaţii (documente de referinţă, antecedente, stue de eonse.vare,

cantitate, date speciale-prezeo~ semnăturilor·, inscriptionirilor ~.a.)

S!are de conservare: bună

Stare de conservare: bună

Stare de conservare: bunii

_.((~ 1 ~ .... ,

' -1 - '1 =- .".,..._ '"'o ,-) 5' r ~

' ..... -: .,. :) C-- ..... .._ .....

'\( ~- .: '-_,:; ~

Page 15: (V - CIMEC

Nr. Denumir~a Autor, at~lier, Ti11ut sau tema Mal erial, tclwic:A, Datare, anul Observaţii (documente de crt. bunului man:Ji, şeonlă, (dacă este cazul) dimensiuni (eventual fabricatiei referinţă, antecedente,

cultural ntribllire dimensiunile (du11ă caz) stare de consecv:ue, (dupii caz) suportului) fÎ nlli cauti ca le, da te speciale -

. panuuetri de prezenta~semnlittnilor,

identilica••e (<hiJ)ii ca?:) ins<:riJJ!iOnărilor ş.a.)

73. Carte veche -- nCartede rugăciuni bârtie, tipărire; 20 x 16 1809 Stare de conseiVare: bună româneşte pentru COl

cererea de laMilostivul • Dumnezeu ca să dea

biruinfă creştin~11lor pravoslavnicilor oşti

asupra împotrivnicilor. Cu Paraclisul de mul!ămire pentru câştigarea cererii, precum Şt cu alt

Paraclis de mulţumire ..(' ;.._::, ~ -~

~'. care să cântă la ziua

,., ...... .:1 <:-'

suirii in scaunul {~ . împănitcsc". Tov 204

. \\~ . ..: ....

4.-v· ::::.::;:,_ ___

Page 16: (V - CIMEC

Nr. Denumirea Autor , atelier, Titlul sau tema 1\f :de.-ial, tehnicii, DotaJ•e, anul Observaţii (documente. de eri. bunului marcă, şcoală, {dacă este cazul) dimen.siuni (evenluRI fubr ieatiei referinţă, anteced ente,

cultura l atribu it-e dimen3iunile (după caz) stare de conservare, (dnpă caz) suportului) şi alti cantit .1te, date speciale -. pru·nmetri de pt•ezeoţa semnăturilor,

idenlific~tt·e (după caz) iuscrinţiollăJ·ilor ş.a.) 74. Carte veche Cossiaus ,,Doao cuvinte pline de hârtie, tipărite; 22 x 17 1825 Stare de conservare: bună

Romanus tot felul de folos Clll

duhovnicesc. Acum (

întâ.iaşi dată tipărite în zilele Prea Î.OălţatuJuj nostru Domn Grigorie

Ghica Voievod, cu blagoslovenia şi cheltuiala Prea

SfmţituJui Mitropoli t a toată Ungrovlahia chir

Grigorie". Iov. 205 75. Carte veche Ioa:nitul Kontos ,. Polyzois". Inv. 206 hârtie, tipărire; 24 x 19 1811 Stare de conservare: bunii

cm 76. Carte vedle - .,SIUJl>a cuviosuhu hârtie, tipărire; 23 x 18 1806 Stare de conservare: bună

păriruelut nostru cm Dimitrie de la

Basarabov" Iov. 207 ~ •113~ ~

77. Carte veche Evghenie "Adoleshîa Philo!heos hârtie, tipărire; 24 x 18 181 9 Stare de conse ~: b~~~~ •i) adccii Îruleletnicirc ~ "'~ o' Vulgaris cm

~-~ '

~ iubitoare de ce. "'~ ~f' D umnezeu __ ~T. 3. $':o "4'~ ~ . ·Il • » Inv. 2 08 ~

..

Page 17: (V - CIMEC

Nr. Denumirea Autor, atelier, TiOoJ sau tema crt. bunului mar-ci, şcoală, (dacă este cazul)

cultural atribuire (după caz)

78. Carte veche Evghcnie ,,AdoJcshia Philotheos" Vulgaris VQl5.

lnv. 210 7CJ. Carte veche Ioanncs ,.Filosofia cuvântului şi

Gott1ieb a oăravurilor, adecă Heineccius, Loghica şi ltica

lJimitrie elementare" . Inv. 211 Eufrosin Poteca

(traducător)

80. Carte veche Petru Maior ,.Propovedanii la îngropăciunea

oamenilor mofli". Iov . 218

81. Carte veche Petru Maior ,.Didahii adecă învăţături pcn tru creşterea fiilor la

ingropăciunea pruncilor mof1i". Inv. 219

Mater·ial, tehnică, Oat.are, a nul dimensiuni (evl\lltual f11 bri C<t ~iei

dimensiunile (dupA C<\7:)

suportului) ş i Rlli par"l!melri de

identilicar·e (dupli C<tz) hârtie, tipărire; 24 x 18 1819

cm

' hârtie, tipiirire; 21 x. 13 1829

cm

hârtie, tipărire; 22 x 19 1809 cm

hârtie, tipărire; 22 x t8 1809 cm

Observatii (documente de referinţă, antecedente, stare d e conservare, cantitate, date speciale-prezenţa semnături.lor, iuscriptioniirilor ş.a.) Stare de COOSCJVllfe: bu:nii

Stare de conservare: bună

Stare de conservare: satistăctoare

Stare de conservare: bunii

/1 ."

-. ., ~f'i,.;.;J~: ... .:r ~

~ 4 -·· " .Y~

" ..:.;. c. ., \l'?~ , .......

~ ~·,.

~

Page 18: (V - CIMEC

Nr . Denumirea Autor, at~li~r, Titlol sau tema CJ"I. bunului ma rcii ,şcoală, (dacii este CJtzul)

cultural atribuit·e (după caz)

82. Cartevecbo - ,,Psaltirea prorocului şi împăratului David ncmna doua onră

tipărite în zilele Prea Lummatului şi Prea ÎnălJatului împănlt Franţisc al doilea".

lnv. 220 83. Carte veche - ,,PsalLirea fericirulul

proroc împăratului David/cu rugăciuni după catihismo şa

cântări le lui Moisi cu psalmi aleşi ŞI cu pripeâJele lor cu

Para.clisulNăsclitonrei

de Dumnezeu" Inv. 239

84 Carte veche JoanBobb .,Carte de învălături creştineşti despre

deşertlciunea lumii şi datoria omlllui"

Jnv. 240

:Matet·ial, telmică, Da t11re, anul dimensiuni (eventual fabricaţiei

tlimeusiunile (după caz) suportului) şi alti

]lan mdri de ideutifkare (după caz} hârtie, tipărire, 22 x 17 1805

em ~

hârtie, tipărire; 23 x 18 1817 om

hârtie, tiplrirc; 22 x 18 1805- 1806 cm

Observaţii (documente de •·cferinfll, antecedente, sbu ·e d e conservare, cautillllc, date speciale -praen p semnătDI'ilot·,

imcrip ! ionărilor ş.a.)

Stare de· conservare: buuli

Stare de conservare: bun ii

Stare de conservare: bună

-~~ 1. " ~ . e, !

1'!-J ~\. ,..;;.

:ţ ~ :" ....

c ....

~· ~-''·' :.:>~

""' .t

~~

Page 19: (V - CIMEC

' •

Nr. Denumirea Autor, atelier, Titlul sau l:emJI Material, telulla'l, DAtare, anul Observa ţii (documente de crt. bunului marci, şcoală , (dacii este CIIZUI) dimensiuni (eventual rabrieaţiei rerennţi, antecedente,

cultural a tribuire dimensiunile (dupii caz) ata re de conservare, (după caz) supo•·bJiui) şi aljj cantitate. d 1Lfc speciale-.

Jlaramctri de pr~.enta semnii'turilor,

rss. idcotifican~ (d'!J!.ll caz) insc:rip jionîinlor ş.a.) Carle veche -- .. Al&vita suileteascău. hârti e, tipărire; 22 x. 18 1803 S~edeconse~: bună

Tnv. 241 cm 86. Carte veche Augustin, • .Kekragarioo" Inv. hlirtie, tipărire; 22 'x 17 1814 Stare de conservare: bună

episcopul 250 cru lpponie~ Gherontie

(tmducător), ~~~ Grigorie r-

((/' r-· (traduclitor} ~ ~ :t< s_.":

{1 .,"':',.~ ~~ ,".

-"A '

\

j (O \ .. ~

~

Page 20: (V - CIMEC

,...

DIRECŢIA MGZEE. COLECTU, GJ\RANTH GL'VERNAMENTALE COMISIA NA ŢJONAI ,Ă A MUZEI· LOR ŞI COLECŢilLOR Nr. 2088/09.04.2008

IIOTĂRÂRE D.E CLASAitE

in şedin!a din data de 09.04.2008, in urma analizurii Raponnelor di:

Expertiză şi a documenta{iei specttice. Comisia Naţională a MuzetJior şt

Colectiilor a hotărât cla:;area in patrimoniul cultural naponal mohil.

categoria juridică "Fond", a 86 hunuri culturale mobile cu valoare istnrico

documentară (carte wchc românească) din patrimoniul Bibliotecii f tl!alc1

laşi a Academiei Române.

Prof. univ. d r. Iouel CÂNOEA

-{7 PREŞEDI~'TE

COMTSLA NA ŢIONJ\LĂ A MUZEELOR $1 COLECŢlTLOR

Bucu r eşti 01 1347, Şos. Kiseleff nr 30, sector 1, op 33 , România; Te l: 224 25 10. 223 28 47;Fax 223 49 51