universitatea tehnicĂ “ghserver.ce.tuiasi.ro/~herta/licitatii/documentatie pentru... ·...

of 64 /64
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH. ASACHI” IAŞI Facultatea de Constructii si Instalatii Aprobat, Rector, Prof.dr.ing. Ion GIURMA CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE CERERE DE OFERTE pentru reparatii si renovare Hala BMTO Nr. Crt. Pasi de urmat Data previzionata Temei legal 1. Daca este cazul, transmitere spre publicare a anuntului de intentie Nu este cazul 2. Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice; b) intocmirea documentatiei de atribuire; c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului; d) solicitarea de observator pe langa comisia de evaluare la Ministerul Finantelor Publice, daca este cazul (pentru valori de peste 250.000 EURO). 31.08.2009 3. Transmiterea invitaţiei de participare şi a documentaţiei de atribuire, publicarea pe SEAP 04.09.2009 4. Primirea de solicitări de clarificări privind documentaţia Pana pe 09.09.2009 5. Numirea comisiei de evaluare 01.09.2009 6. Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului-verbal de deschidere 11.09.2009 7. Verificarea ofertelor 11.09.2009 8. Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum şi a celor admisibile 16.09.2009 Art. 77(1) din HG 925/2006 9. Dacă este cazul, derularea etapei suplimentare de licitaţie electronică Nu este cazul 10. Stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, anularea procedurii 17.09.2009 11. Notificarea privind rezultatul aplicării procedurii 18.09.2009 Art. 206(1) din OUG 34/2006 12. Semnare contract 23.09.2009 Art. 205 alin. (1) şi (3) din OUG 34/2006 13. Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire 25.11.2009 14. Intocmirea dosarului de achizitie publica 28.11.2009 DECAN, prof.dr.ing. Nicolae Taranu Intocmit, ing. Cezar Herta

Upload: others

Post on 17-Jan-2020

22 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH. ASACHI” IAŞI Facultatea de Constructii si Instalatii

Aprobat, Rector,

Prof.dr.ing. Ion GIURMA

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE CERERE DE OFERTE pentru reparatii si renovare Hala BMTO

Nr. Crt. Pasi de urmat Data previzionata Temei legal

1. Daca este cazul, transmitere spre publicare a anuntului de intentie

Nu este cazul

2. Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice; b) intocmirea documentatiei de atribuire; c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului; d) solicitarea de observator pe langa comisia de evaluare la Ministerul Finantelor Publice, daca este cazul (pentru valori de peste 250.000 EURO).

31.08.2009

3. Transmiterea invitaţiei de participare şi a documentaţiei de atribuire, publicarea pe SEAP

04.09.2009

4. Primirea de solicitări de clarificări privind documentaţia

Pana pe 09.09.2009

5. Numirea comisiei de evaluare 01.09.2009 6. Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului-verbal

de deschidere 11.09.2009

7. Verificarea ofertelor 11.09.2009 8. Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme,

precum şi a celor admisibile 16.09.2009 Art. 77(1) din

HG 925/2006 9. Dacă este cazul, derularea etapei suplimentare de

licitaţie electronică Nu este cazul

10. Stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, anularea procedurii

17.09.2009

11. Notificarea privind rezultatul aplicării procedurii 18.09.2009 Art. 206(1) din OUG 34/2006

12. Semnare contract 23.09.2009 Art. 205 alin. (1) şi (3) din OUG 34/2006

13. Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire 25.11.2009 14. Intocmirea dosarului de achizitie publica 28.11.2009

DECAN, prof.dr.ing. Nicolae Taranu Intocmit, ing. Cezar Herta

1

Nr. _____________ /

INVITATIE DE PARTICIPARE

Către, S.C. ……………………………………..

UniversitateaTehnică « Gh.Asachi »Iasi, Facultatea de Constructii si Instalatii va invită sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica “de lucrari”.

1. Obiectul contractului: “Lucrari de reparatii si renovare Hala BMTO”, b-dul D. Mangeron nr.43. 2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: CERERE DE OFERTE

3. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: FINANTARE DE BAZA Fisa de date conţine informaţiile specifice referitoare la aplicarea concretă a procedurii pentru

atribuirea contractului de achiziţie publică, care sunt destinate potenţialilor ofertanţi interesaţi să participe la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare. Informaţiile conţinute în cadrul acestei secţiuni completează, adaptează sau detaliază prevederile secţiunii I.

Fisa de date a achizitiei cuprinde informatii si instructiuni privind: • autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa – inclusiv telefon, fax, e-mail – persoane de contact, mijloace

de comunicare etc.; • adresa de unde se poate achizitiona, descarca documentatia de atribuire; • activitatea autoritatii contractante; • faptul ca se achizitioneaza in numele altei autoritati(daca este cazul); • modul de obtinerea de clarificari si alte informatii • solutionarea litigiilor • Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, inclusiv adresa, telefon, fax, e-mail; • obiectul contractului de achizitie publica si durata acestuia; • modul in care se va finaliza procedura; • existenta loturilor si modul de abordare; • acceptarea/ neacceptarea de oferte alternative; • cod CPV; • cantitatea produselor; • garantii; • termen de valabilitate a ofertei; • procedura aplicata si daca aceasta are ca etapa finala licitatia electronica; • cerintele minime de calificare, precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate pentru dovedirea indeplinirii

criteriilor de calificare si selectie daca sunt solicitate; • data limita de depunere (ora/zi/luna /an), locul de depunere si ce alte formalitati trebuie indeplinite in legatura cu

participarera la procedura de atribuire; • informatii privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare; • informatii privind modul de eleborare a ofertei; • informatii detaliate si complete privind criteriu de atribuire;

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumire: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Cod fiscal: 4701606 şi codul de inregistrare fiscala in scopuri de T.V.A.:RO 13805460 Adresa: B-dul Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 67

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII UNIVERSITATEA TEHNICA “GH.ASACHI”IASI FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

2

Localitate: Iasi Cod postal:700050 Tara:Romania Persoane de contact: ing. Cezar Herta

Telefon: 0232-278.680/278.683/278.688 interior 1454

E-mail: [email protected] Fax: 0232-233368 Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.ce.tuiasi.ro Adresa Autoritatii contractante: B-dul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, Iaşi, cod poştal 700050.

I.b. Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante

ministere ori alte autoritaţi publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local agenţii naţionale autorităţi locale alte institutii guvernate de legea publică institutie europeană/organizaţie internationala altele (specificati) institutie de invatamant superior

servicii publice centrale aparare ordine publică/siguranta naţională mediu economico-financiare sanatate construcţii şi amenajarea teritoriului protectie socială cultura, religie si actv. recreative educaţie altele (specificaţi)________________

Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autoritati contractante DA NU

Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute: Facultatea de Constructii si Instalatii persoană de contact: ing. Cezar Herta, telefon: 0232-278680,278683, interior: 1454. la adresa mai sus menţionată

altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari : Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede

posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.

Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsul la orice clarificare cu cel putin 6 zile inainte de dat limita de depunere a ofertei.

In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitatea respectarii termenului mentionat mai sus, aceasta din urma are, totusi obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului dace posibila primirea acestuia catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari Data 09.09.2009 ora limita 1000, Adresa : B-dul Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 67,Imobil T, parter, Registratură, persoana de contact : Lipşa Iulia. Fax 0232/233368 sau mail [email protected] Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari 09.09.2009, ora 1500 I.c. Cai de atac: Eventualele contestatii se pot depune : -fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor; -fie la autoritatea contractanta si apoi la instanta competenta Institutia responsabila pentru solutionare contestatiei Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa: Str.Stravopoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti. Localitatea: Bucuresti Cod postal: 030084 Tara:Romania e-mail [email protected] Telefon: (+4) 021 310.46.41 Fax (+4) 021 310.46.42 Adresa internet: www.cnsc.ro

Denumirea instantei competente

3

Tribunalul Iasi –Sectia comerciala si de contencios administrativ Adresa: str. Anastasie Panu, nr 25, Iaşi Localitatea: Iasi Cod postal: 700024 Tara:Romania Telefon: 0232/260600 Fax 0232/260411

I.d.Sursa de finantare :

Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit Sursele de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit:

1. finantare de baza

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA NU

Daca DA, faceti referire la proiect/program

II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract: Contract de execuţie lucrări - Lucrari de reparatii si renovare Hala BMTO II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare Contract de execuţie lucrări - „Lucrari de reparatii si renovare Hala BMTO” Locul de execuţie : Corp BMTO, Facultatea de Constructii si Instalatii, B-dul D. Mangeron 43, Iasi (a) Lucrări (b) Produse □ (c) Servicii □ Execuţie Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □

Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumparare in rate □

Categoria serviciului □ □ Se specifica din care categorie de servicii apartine obiectul contractului fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B da □ nu □

Principala locatie a lucrarii Corp BMTO al Facultatii de constructii si Instalatii, B-dul D Mangeron 43, din Iasi Cod CPV 45454100-5

Principalul loc de livrare _____________________ _____________________ Cod CPV □□□□□□□□-□

Principalul loc de prestare _______________________ _______________________ Cod CPV □□□□□□□□-□

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : Contract de achiziţie publică: Încheierea unui acord cadru

Finalizarea procedurii se va efectua prin atribuirea contractelor de achiziţie publică pe loturi si/sau, daca este cazul, anularea procedurii de atribuire şi eventuala initiere ulterioară a unei noi proceduri. II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publica Ani 1 luna (30) zile (de la data procesului verbal de predare-primire amplasament) Sau Incepand cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/) II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)- nu este cazul. Acordul cadru cu mai mulţi operatori □ Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat

Acordul cadru cu un singur operator □

Durata acordului cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□ Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru DA □ NU □ II.1.6) Divizare pe loturi : da nu Ofertele se pot depune: Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile Alte informaţii referitoare la loturi : Ofertanţii au dreptul de a depune ofertă doar pentru un lot . Valoarea scrisorii de garantie bancara de participare va fi egala cu valoarea de 5491,00 lei RON

Procedura de evaluare decurge pentru un singur lot, desemnandu-se un siugur ofertant castigator.

II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate DA NU Se aminteste ofetantilor/candidatilor ca: nu se accepta oferte alternative.

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantitati (se vor include eventuale suplimentari si optiunile, daca exista) Natura si cantitatea lucrărilor ce urmeaza sa fie achizitionate, precum si codul CPV

Lucrările de executie ce fac obiectul „Lucrari de reparatii si renovare Hala BMTO”, cuprind: Categoria de lucrări: 1.Reparatii si renovare Hala BMTO – conform caietului de sarcini anexat Cod CPV: 45454100-5 II.2.2) Optiuni (daca exista) da nu Daca exista, descrierea acestor optiuni: Autoritatea contractantă poate opta în situaţia în care pe parcursul execuţiei lucrărilor apar ca necesare lucrări suplimentare similare, numai în condiţiile respectării articolului 122, litera „i”, al Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2006 şi numai prin aplicarea procedurii de Cerere de oferte .

III. Conditii specifice contractului III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere ) III.1.2. Altele (daca DA, descrieti)

DA NU DA NU

IV: PROCEDURA IV.1) Procedura selectata Licitatie deschisa Licitatie restransa Licitatie restransa accelerata

Negociere cu anunt de participare Negociere fara anunt de participare Cerere de oferta

IV.2) Etapa finala de licitatie electronica DA NU IV.3) Legislatia aplicata

• Legea nr.337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.625/20.07.2006.

• Ordonanta de Urgenta nr.34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.418/15.05.2006.

• Rectificare din 01.08.2006 la Legea nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.662/01.08.2006.

• Hotararea nr.925/17.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.625/20.07.2006.

• Ordonanta de Urgenta nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial nr.365/26.04.2006.

• Hotararea nr.942/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.30/2006 privind functia de verificae a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial nr.661/01.08.2006.

• Legea Învăţământului nr.84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.606/10.12.1999. • Legea nr.500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial nr.597/2002. • Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792/2002, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind

4

5

angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, publicat in Monitorul Oficial nr.37/2003.

• Legea nr.210/04.07.2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală; Publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.580/05.07.2005.

• Hotararea Guvernului nr.264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, republicata in Monitorul Oficial nr.109/2004.

• Hotararea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor publicata in Monitorul Oficial nr. 553/27.06.2006.

• Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ publicata in Monitorul Oficial nr. 1154/07.12.2004. • Ordinul A.N.R.M.A.P.nr.155/02.10.2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie

publica, publicat in Monitorul Oficial nr.894/02.11.2006. ` V. CRITERII DE CALIFICARE

Norme generale conform cadrului legal/prevederilor legale:

Situatia personala a candidatului sau ofertantului: I.Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani. II. Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie

publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. ii.a); c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit; d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit.ii. a) - d). III. Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile mai sus mentionate, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. IV. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la aliniatul iii. sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la aliniatele i. şi ii., autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: V. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare

care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit.

Situatia economica si financiara: VI.(1). Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de

atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare. (2). În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea situaţiei economice şi financiare, atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. VII.(1). Demonstrarea situaţiei economice şi financiare se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; b) bilanţul contabil sau extrase de bilanţ, în cazul în care publicarea acestor bilanţuri este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul/candidatul; c) declaraţii privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani, în măsura

6

în care informaţiile respective sunt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. (2). În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a-şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a candidatului/ofertantului. VIII.(1).Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. (2). În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile aliniatului anterior, de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana ce asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire precizate in aliniatul i. (3). Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane, situaţia economică şi financiară se demonstrează în condiţiile prevăzute la aliniatul viii(2).

Capacitatea tehnică şi/sau profesionala IX. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: a) o listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; e) mostre, descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru. Standarde de asigurare a calitatii X. În cazul în care solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, autoritatea contractantă trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea. XI. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene. XII. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului Declaratii privind eligibilitatea

Cerinta minima obligatorie de calificare consta in prezentarea documentelor mentionate mai jos, care sa dovedeasca ca candidatul nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la alin. I si II:

1. Declaraţie de eligibilitate pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul 12A - Secţiunea IV.

solicitat nesolicitat

Cerinta minima de calificare consta doar in prezentarea documentelor mentionate: Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi

taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat (formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident), după cum exemplificam pentru persoanele juridice din Romania:

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta Solicitat Nesolicitat

2. Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul 12B - Secţiunea IV.

solicitat nesolicitat V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)

Persoane juridice/fizice

romane

Cerinta minima de calificare consta doar in prezentarea documentului mentionat: 1.Copie stampilata si semnata “conform cu originalul”de catre reprezentantul legal al ofertantului, sau copie legalizata dupa Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului, care conţine codul unic de înregistrare şi anexa acestuia din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate şi activitatea care face obiectul procedurii de achiziţie publică – cod CPV: 45454100-5 solicitat nesolicitat

Persoane juridice /fizice straine

Cerinta minima de calificare consta doar in prezentarea documentului mentionat: Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional

solicitat nesolicitat V. 3.) Situatia economico-financiara V.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala 1. informaţii referitoare la organismul tehnic de specialitate de care dispune pentru asigurarea controlului calităţii 2.Informatii privind subcontractantii

1.Nominalizarea responsabilului tehnic cu execuţia şi prezentarea în copie a documentului de atestare.

solicitat nesolicitat 2.Prezentarea unei declaraţii referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani. Formularul 12I

solicitat nesolicitat 2.In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, cerinta minima de calificare consta doar in prezentarea documentului mai jos mentionate: - prezentarea de informaţii privind proporţia în care contractul de lucrări urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi şi specializarea acestora.- Formularul 12G

solicitat nesolicitat In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

V.5.) Daca este aplicabil, modul de calificare

Documentele de calificare vor fi examinate de comisia de evaluare constituita de autoritatea contractanta. Orice ofertant care indeplineste in totalitate cerintele minime corespunzatoare criteriilor de

calificare este considerat calificat.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si documentelor care o insotesc, iar autoritatea contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru costurile respective decat in cazurile prevazute de lege.

Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie in limba romana. Documentatia tehnica si documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti vor fi prezentate in limba in care acestea au fost emise,cu conditia ca acestea sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.

Împuternicirea, scrisoarea de garantie bancara de participare, oferta si documentele de atribuire care se solicita trebuie sa fie redactate in limba romana. Documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care candidatii straini sunt rezidenti vor fi prezentate in limba in care acestea au fost emise,cu conditia ca acestea sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.

VI.2) Perioada Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pana la data de 10.11.2009 Orice oferta

7

8

de valabilitate a ofertei

valabila pe o perioada mai mica decat perioada precizata anterior va fi respinsa de comisia de evaluare ca fiind necorespunzatoare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. In orice situatie autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei cu mai mult de 60 de zile. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.

VI.3) Garantie de participare Solicitat Nesolicitat

Garanţia pentru participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător a ofertantului, pe întreaga perioadă derulată până la incheierea contractului de achiziţie publică Garantia de participare (Formularul 11 – Sectiunea IV.) se plateste in suma fixa, intr-un cuantum de maxim 2% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica 1.Garanţia pentru participare este în suma de: 5491,00 lei RON 2. Termen de valabilitate a garanţiei pentru participare : pana la data de 10.11.2009 3. Modul de constituire a garanţiei pentru participare:

Se acceptă constituirea garanţiei pentru participare prin: a) Scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante. b) Depunerea de numerar la casieria Universitatii Tehnice “Gh Asachi” din Iasi, b-dul D

Mangeron 67, parter, sau virament cu O.P. in contul RO 93 TREZ 4065 005X XX00 0422 Trezoreria IASI. In cazul in care garantia de participare este constituita cu virament in contul UTI specificat mai sus atunci dovada constituirii va fi ordinul de plata vizat de banca platitoare. Scrisorile de garanţie bancară vor fi eliberate, de regulă, de o bancă din România sau, după caz, de o bancă din străinătate, de preferinţă cu corespondent în România.

Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi considerate inacceptabile.

Autoritatea contractantă are dreptul de a retine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

I) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; II) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de

valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 7 zile de la semnarea contractului; III) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele

prevazute in Caietul de sarcini. Intrucat acest gen de lucrari nu intra in categoria de lucrari complexe (consolidari, RK) nu sunt acceptate acte aditionale pentru lucrari suplimentare. In cazul in care este declarata castigatoare oferta unui agent economic, lucrarea trebuie executata la parametri ceruti in Caietul de Sarcini, orice executie neconforma cu cerintele nu va fi decontata. In memoriu tehnic atasat sunt descrise cerintele de executie in care trebuie sa se incadreze ofertele tehnice depuse de agentii economici interesati.

Autoritatea contractantă solicita ofertanţilor: a) o descriere detaliată a caracteristicilor tehnice şi funcţionale esenţiale ale materialelor ce urmează a fi puse în operă însoţită de documentaţia tehnică aferentă; b) o descriere a calităţii materialelor, precum şi a utilajelor; c) mostre, certificate, agremente şi orice alte asemenea documente pentru: -tamplaria de PVC -tamplaria de AL -placa policarbonat -pardoseala

solicitat nesolicitat d) graficul de execuţie a lucrării;

solicitat nesolicitat e) Perioada de asigurare a garanţiilor corespunzător unor materiale intrate în operă (exemplu profilele din aluminiu, accesoriile tâmplăriei din aluminiu, etc)

solicitat nesolicitat f) alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor, completarea următoarelor formulare-tip: din cadrul propunerii tehnice: 1.Graficul de execuţie a lucrării ) solicitat nesolicitat

9

2.Centralizatorul financiar pe obiectiv solicitat nesolicitat 3.Centralizatorul financiar pe categorii de lucrări solicitat nesolicitat 4.Devizul ofertă solicitat nesolicitat 5.Recapitulatia de deviz (forma analitică din care să se poată verifica ,cotele viramentelor de salarii, actualizaţi pentru anul 2009) solicitat nesolicitat 6.Extrasul de materiale (cu precizarea furnizorilor pentru principalele materialele, a căror pondere valorică este mai mare de 100 lei RON, fără TVA) solicitat nesolicitat 7.Extras de forţă de muncă; solicitat nesolicitat 8.Extras de utilaje; solicitat nesolicitat 9.Extras al transportului de materiale solicitat nesolicitat

Preţul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităţilor de lucrări va fi corelat cu specificaţiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialităţi, astfel încât fiecare ofertant va ţine seama la alegerea preţului pentru fiecare material să corespundă cerintelor de calitate descrise în cadrul fişelor tehnice de produs , din cadrul agrementelor tehnice pe care sunteti obligati sa le prezentati. In cazul in care pretul prezentat in oferta financiara nu este acualizat, si agentul comercial sustine ca il pe stoc, documente doveditoare care sa ateste pretul avansat si cantitatea existenta pe stoc (fisa de magazie, factura fiscala, etc) Modelul graficului de execuţie a lucrării, centralizatoarele financiare pe obiect, pe categorii de lucrări, extrasele de resurse materiale , de resurse umane, de transport şi utilaje sunt prezentate în anexa din cadrul caietelor de sarcini pe specialităţi.. Specificatiile tehnice din Caietele de Sarcini, care indica o eventuala origine/sursa sau productie, marci de fabrica sau de comert, licente de fabricatie, vor fi considerate ca avand mentiunea “sau echivalent”; eventualele mentiuni prezentate mai sus fiind lasate eventual pentru a ajuta in elaborarea ofertei.

Criteriul aplicat pentru etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati este Pretul cel mai scazut. Acest criteriu nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate

informaţiile solicitate cu privire la preţ, tarif, dacă este cazul, la condiţii de cost ale creditului, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta indicat in sectiunea IV (Formularul 12- Secţiunea IV) care reprezinta elementul principal al propunerii financiare.

Ofertantul va evidenţia, preţul total ofertat pentru executia lucrării , intocmind un singur formular de oferta.

În scopul monitorizării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică ofertantul are obligaţia de a exprima preţul total ofertat pentru execuţia lucrării atât în lei (RON), cât şi în EURO. Echivalentul în euro al valorii exprimate în lei va fi cel valabil pentru data de 04.09.2009, corespunzător cursului mediu al pieţei valutare, calculat de Banca Naţională a României .

În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu produsul care urmează să fie furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractanta are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv.

Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare justificarile primite de ofertant, in conditiile precizate mai sus, indeosebi cele care se refera la: • Fundamentarea economica a modului de formare a pretului, aferent metodelor de executie

utilizate, proceselor de productie sau serviciilor prestate; • Solutiile tehnice adoptate si/sau orice conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza

ofertantul pentru furnizarea produselor; • Originalitatea ofertei din punct de vedere al indeplinirii tuturor cerintelor prevazute in Caietul de

sarcini; • Respectarea dispozitiilor privind protectia muncii si conditiile de lucru aplicabile pentru

furnizarea produselor; • Posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat.

Atunci cand autoritatea contractanta constata ca o oferta are un pret aparent neobisnuit de scazut deoarece ofertantul beneficiaza de un ajutor de stat, oferta respectiva poate fi respinsa pe acest temei numai daca, in urma clarificarilor solicitate, ofertantul este in imposibilitate de a demonstra, intr-o perioada de timp rezonabil stabilita de autoritatea contractanta ca ajutorul de stat a fost acordat in mod legal. Atunci cand autoritatea contractanta respinge o oferta in circumstantele prevazute anterior, aceasta are obligatia de a transmite o notificare in acest sens Autoritatii Nationale pentru

10

Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. Se precizează că ofertanţii vor completa şi depune în ofertă, formularul centralizator de preturi pentru obiect, categorii de lucrări, conform secţiunii III al caietelor de sarcini pe specialităţi.

Preţurile din propunerea economico-financiară vor fi exprimate fără T.V.A., in cazul ofertantilor inregistrati in Romania, urmand sa se aplice o cota de T.V.A. de 19% la incheierea contractului. Pentru persoanele juridice/fizice din U.E.-regim intracomunitar, contractul se va incheia pe codul de inregistrare fiscala in scopuri de T.V.A.:RO 13805460, prevazandu-se in contract ca constructorul va emite factura cu preturile exprimate fara T.V.A., autoritatea contractanta avand obligatia sa achite furnizorului doar contravaloarea fara T.V.A.,iar T.V.A. aferent urmand a fi achitat catre bugetul de stat al Romaniei.

VI.6) Modul de prezentare al documentelor de atribuire ce insotesc oferta

Documentele care trebuie sa insoteasca oferta sunt: 1. imputernicirea: a) semnatarului ofertei (daca este cazul); b) reprezentantului prezent la sedinta de deschidere (daca este cazul); 2. opis documente; 3. dovada constituirii garantiei de participare (Formularul 11-Sectiunea IV); 4. documentele de calificare: 4.1.1. declaratia de eligibilitate–Formularul 12A-Sectiunea IV; 4.1.2. declaratie privind neincadrarea in prevevederile art. 181din ordonanta (Formularul 12B - Sectiunea IV); 4.1.3. Certificat de atestare fiscală emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice, valabil în ziua deschiderii ofertei 4.1.4. Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor juridice, valabil în ziua deschiderii ofertei 4.2.1. a) copie stampilată si semnată ”conform cu originalul” dupa Certificatul de inregistrare

emis de Oficiul Registrului Comertului; 4.2.1. b) anexa la certificatul de inregistrare; 4.3. Copie după atestatul persoanei privind Responsabilul tehnic cu execuţia 4.4.1.Declaratie referitoare la personalul angajat Formularul 12I 4.4.2.Declaratie referitoare la utilajele, echipamentele de care dispune ofertantul Formularul 12H; 4.4.3. Formularul privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti–Formularul 12G-Sectiunea IV Adresa autoritatii contractante:

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în Bd. D.Mangeron nr.67, Imobil T, parter, sau se transmite prin poştă la adresa: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi / Registratura / Bd. D.Mangeron nr.67, imobil T, parter / Of.Poştal nr.10, Căsuţa Poştală nr.2000/ Cod poştal 700050 – IAŞI

Serviciul care inregistrează: Registratura Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în Bd. D.Mangeron

nr.67, Imobil T, parter, camera A-02 – adm.patr.Iulia Lipşa Denumirea compartimentului: Facultatea de Constructii si Instalatii Modul de prezentare/ ambalare/ sigilare/marcare a plicurilor cu documentelor

Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare si un exemplar al documentelor de atribuire care se solicita, in original, si intr-un numar de una copie, introduse in plicuri separate. In eventualitatea unei discrepante intre original si copie va prevala originalul.

Originalul si copiile trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate şi ştampilate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

De asemenea se va anexa un opis al documentelor prezentate. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt

vizate de persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze documentele. Autorizarea reprezentantului/reprezentantilor trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire

scrisa care va insoti scrisoarea de inaintare. In cazul in care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de prezenta in original

anumite documente emise de institutii/organisme oficiale, comisia de evaluare are obligatia de stabili o data limita pentru demonstrarea conformitatii copiilor prezentate cu originalul.

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcand

11

corespunzator plicurile cu “ORIGINAL” si, respectiv “COPIE”. Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior netransparent si inchis corespunzator.

Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea (numele) si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea documentelor care se solicita in etapa de evaluare a ofertelor, fara a fi deschise in cazul in care oferta este declarata intarziata.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH. ASACHI” IAŞI Facultatea de Constructii si Instalatii ”A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 11.09.2009, ORA 1000”. Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta

nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea documentelor care se solicita in etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati.

Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contactante decat cea stabilita in anuntul de participare sau care este primita de autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita de primire a ofertei se returneaza nedeschisa. Se precizează că în interiorul fiecărui plic conţinând câte un exemplar al ofertei (original sau copie) este necesară prezentarea a trei plicuri separate, care contin următoarele documente:

• un plic pentru documentele care insotesc oferta. Se accepta ca scrisoarea de garantie bancara pentru participare la licitatie, scrisoarea de inaintare, eventualele imputerniciri, sa poata fi prezentate, in afara plicului, la inceputul sedintei de deschidere a ofertelor.

• un plic cu propunerea tehnică; • un plic cu propunerea financiară.

Documentele care, in caz de eventuala neprezentare, la sedinta de deschidere, au ca efect descalificarea ofertantului şi considerarea ofertei acestuia ca fiind inacceptabilă, sunt:

scrisoare de garanţie bancară de participare(chitantă) formular de oferta din cadrul propunerii financiare oferta tehnica graficul de execuţie

In cazul in care comisia de evaluare constata ca unul sau mai multi ofertanti au omis sa prezinte anumite documente prin care se confirma indeplinirea cerintelor privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesiuonale, situatia economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si/sau profesionala, aceasta va solicita ofertantilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordand in acest scop un termen rezonabil de timp, de regula in limita a 72 de ore de la momentul solicitarii. Comisia de evaluare va lua toate masurile necesare astfel incat solicitarea sa parvina in timp util ofertantilor/candidatilor. Comisia de evaluare nu are dreptul de a permite si de a solicita completarea unui document care lipseste daca:

in documentatia de atribuire a fost mentionata expres faptul ca, in caz de neprezentare a respectivului document, nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca efect descalificarea candidatului;

candidatul respectiv, desi cunostea cerintele, a omis sa prezinte mai mult de 3 (trei) dintre documentele solicitate in cadrul documentatiei de atribuire;

prin acceptarea completarii documentului respectiv se creeaza un avantaj evident in raport cu ceilalti candidati, aducandu-se atingere principiului tratamentului egal.

VI.7) Data limita pentru depunerea ofertei

ziua /luna/an – ora limita: 11.09.2009, ora 900

VI.8 Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat plicul conţinând documentele de atribuire sa fie primit si inregistrat de autoritatea contractanta la adresa si pana la data limita de primire stabilite in anuntul de participare.

Documentele de atribuire, pot fi depuse direct sau transmise prin posta. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul isi asuma riscurile transmiterii, inclusiv forta majora. Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contactante decat cea stabilita in anuntul de participare sau care este primita de autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita de primire a ofertei se returneaza nedeschisa.

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si documentelor care o insotesc, iar autoritatea contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru costurile respective decat in cazurile prevazute de lege.

VI.9 Deschiderea ofertelor

Data, ora si locul deschiderii ofertelor Ora. 1000, data 11.09.2009, la Sala 01 Corp R, Facultatea de Constructii si Instalatii a

Universitatii Tehnice “ Gh. Asachi” din Iasi, cu sediul in Bd. D.Mangeron nr.43, parter. (va fi precizata in invitatie de participare si documentatia de atribuire). Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere Participanţii la şedinţa de deschidere, care nu sunt salariaţi ai Universitatii Tehnice “ Gh. Asachi” din Iasi , trebuie sa prezinte un document de identitate şi imputernicire scrisa prin care aceştia sunt autorizaţi sa reprezinte ofertantul la şedinţa de deschidere, cu excepţia cazurilor in care participanţii apar nominalizaţi în certificatul constatator emis. Alte persoane nu au acces la şedinţa de deschidere.

Garantia de participare va fi in cuantum de: Tabel nr 2 Numar lot Valoare garantie de participare

(RON) 1 5491,00 lei

Ofertanţii sunt rugaţi să depună oferta cu actele/documentele solicitate în ordinea în care acestea sunt enumerate (menţionate), pentru a uşura procedura, conform tabelului recapitulativ de mai jos:

Împuternicire ptr.semnatarul documentelor, dacă este cazul Împuterniciri Împuternicire ptr.reprezentantul participant la deschidere, dacă este cazul Opis documente Atenţie la numerotare, semnare şi ştampilare a tuturor documentelor !

Garantia de participare

Scrisoare de garantie bancara petru participare-Formularul 11-sectiunea IV (sau copie dupa chitanta de plata a garantiei la casierie, daca este cazul) Declaraţie de eligibilitate pe propria răspundere-Formularul 12A din secţiunea IV Certificat de atestare fiscală D.G.F.P. Declaratii privind

eligibilitatea Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta-Formularul 12B din secţiunea IV

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta

Copie stampilata si semnata “conform cu originalul”de catre reprezentantul legal al ofertantului, sau copie legalizata dupa Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului, care conţine codul unic de înregistrare şi anexa acestuia din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate (extras), activitatea de producţie şi/sau comercializare pentru categoria de produse care face obiectul procedurii de achiziţie publică .

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

(Înregistrare)

Anexa la certificat înregistrare

Situatia economica si financiara

Lista cuprinzând subcontractanţii Formularul 12G - Secţiunea IV Copie după atestatul Responsabil tehnic cu execuţia a persoanei nominalizate

Declaraţie referitoarel la efectivul mediu anual al personalului angajat Formularul 12I Decaraţie referitoare la dotări Formularul 12 H Grafic de executie a lucrării-Formularul C1 - Sectiunea III

Situaţia capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertantului

Formular de ofertă – Formularul 10C - Sectiunea IV

1.Graficul de execuţie a lucrării ) 2.Centralizatorul financiar pe obiectiv 3.Centralizatorul financiar pe categorii de lucrări 4.Devizul ofertă 5.Recapitulatia de deviz (forma analitică din care să se poată verifica, cotele viramentelor de salarii, actualizaţi pentru anul 2009) 6.Extrasul de materiale (cu precizarea furnizorilor pentru principalele materialele, a căror pondere valorică este mai mare de 100 lei RON, fără TVA) 7.Extras de forţă de muncă;

12

13

8.Extras de utilaje; 9.Extras al transportului de materiale

Se aminteşte ofertanţilor că în anunţul de participare publicat se precizează că: nu se acceptă oferte alternative. VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VI.1) Pretul cel mai scazut VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU

VIII.1 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI DA NU

Daca DA, se va preciza modul de ajustare a pretului contractului

VIII.2. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI DA NU

Cuantumul garanţiei de bună execuţie nu va depăşi 10% din preţul contractului, exclusiv TVA. În cazul ofertanţilor care se regăsesc în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (făcând dovada în acest sens prin prezentarea documentelor prevăzute în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare), garanţia de bună execuţie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în contractul de atribuire. Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie a contractului este egală cu durata contractului Garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale (doar cu acordul părţilor) Contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi, iar suma iniţială care se depune nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului.

Încheierea contractului de achiziţie publică Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a

fost stabilită ca fiind câştigătoare de către comisia de evaluare. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a

ofertelor, dar nu mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. În cazul în care oferta care a fost stabilită câştigătoare este ofertă depusă în comun de mai mulţi ofertanţi,

autoritatea contractantă impune, înainte de încheierea contractului, sau legalizarea asocierii ofertanţilor respectivi sau desemnarea unui lider al asocierii, de catre toti asociatii, lider cu care se va incheia contractul. În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, aceasta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Modelul contractului cadru este prezentat in sectiunea V. În cazul în care, părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi

subcontractanţi, atunci autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi in ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.

Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.

SPECIFICATIILE TEHNICE CUPRINSE IN CAIETUL DE SARCINI SUNT OBLIGATORII PENTRU

OFERTANTI. COMISIA DE EVALUARE ISI ASUMA DREPTUL DE A DESCALIFICA ORICE OFERTA CARE NU

INDEPLINESTE CODITIILE DE CALITATE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI. Tinand cont ca documentatia tehnica de executie a fost elaborata si aprobata de personalul Facultatii de

Constructii si Instalatii din cadrul Universitatii Tehnice Gh. Asachi din Iasi si pentru a evita situatiile descrise in Capitolul II, Sectiunea 8 din OUG 34/2006 si HG 925, art 74 si art 75, privind conflictul de interese, la procedura de achizitie nu pot participa personalul angajat al facultatii si rude ale acestora pana la gradul IV.

Presedinte comisie, Prof. univ.dr.ing. Nicolae Ţăranu

Intocmit, Ing.Cezar Herta

1. MEMORIU TEHNIC

1. Conţinutul proiectului

Prezenta documentaţie reprezintă faza a III-a a proiectului “Reabilitare funcţională şi

structurală a obiectivului Hala BMT din cadrul Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură din

Iaşi” şi se referă la refuncţionalizarea şi reabilitarea spaţiului halei de la cota ±0,00 şi de la

cota ±4,00 m.

2. Descrierea obiectivului Hala BMT

a. Funcţionalul

Hala de practică, cercetare şi producţie, este o construcţie parter cu dimensiunile în

plan de 36x36m (2 deschideri de 18m şi 6 travee de 6m, planşa R1, anexa A). Acoperişul este

realizat în două pante, cu dolie pe şirul central de stâlpi, astfel încât înălţimea pe şirurile

marginale rezultă de 13m iar pe şirul central de 11m. În una din deschideri hala este dotată cu

pod rulant de 12,5tf, a cărui cale de rulare este prelungită în exteriorul halei cu 3 travee de 6m.

De asemenea, podul poate circula şi pe calea de rulare din hala învecinată (hala CMC).

În cealaltă deschidere, o structură din cadre, independentă de cea a halei, susţine un

planşeu a situat la cota +4,00m. Această zonă a halei este deservită de o monogrindă de 1,5tf.

În prima deschidere a halei se află presa de 500tf, standul pentru încercări de elemente

la scară naturală, standul de precomprimare, şi platformele pentru execuţia elementelor de

construcţie.

În cealaltă deschidere, sub planşeu, sunt amenajate atelierele pentru execuţia

armăturilor, atelierul de tâmplărie, atelierul mecanic, spaţii de depozitare şi laboratoare cu

acces dinspre anexa disciplinei de materiale de construcţie.

La cota +4,00m este situat laboratorul de tehnologie, spaţiul fiind folosit şi pentru

expunerea de cofrage şi utilaje tehnologice. Tot la această cotă sunt în curs de amenajare

spaţii pentru un laborator de durabilitate şi pentru un laborator de încercări pe elemente mici.

Hala are asigurat accesul spre exterior prin uşi dispuse pe fronton. Închiderile halei

sunt vitrate, frontonul fiind realizat parţial şi din zidărie de cărămidă aparentă. Acoperişul este

termoizolat cu un strat de polistiren de 5cm grosime.

b. Structura de rezistenţă

Hala de practică, cercetare şi producţie are o structură de rezistenţă formată din cadre

dispuse longitudinal (două marginale şi unul central), formate din stâlpi prefabricaţi şi grinzi

longitudinale prefabricate. Stâlpii marginali au secţiune variabilă pe înălţime, începând cu

50x70cm, pe tronsonul inferior, sub grinzile de rulare şi 50x60, deasupra grinzilor de rulare.

În dreptul elementelor de acoperiş, stâlpii marginali se continuă cu o secţiune de 50x25cm.

Stâlpii centrali au o secţiune de 50x80cm pe tronsonul inferior şi 50x70cm pe tronsonul

superior. Stâlpii sunt realizaţi dintr-o singură bucată pe toată înălţimea, cu console pentru

rezemarea grinzilor de rulare. La stâlpii marginali, armătura din tronsonul inferior este de

6Ø25 PC52 pe latură, pe direcţia transversală la care se adaugă 3Ø25 PC52 pe direcţia

longitudinală. În tronsonul superior armăturile se reduc la 4Ø25 pe direcţia transversală la

care se adaugă 2Ø25 pe direcţia longitudinală, armare care se regăseşte şi la stâlpii centrali.

Acoperişul este realizat din elemente prefabricate precomprimate cu secţiune T,

dispuse transversal, pe grinzile longitudinale, de 1m înălţime şi 1,5m lăţime. Fixarea

elementelor de acoperiş pe grinzile longitudinale se face prin sudarea plăcuţelor metalice

înglobate şi prin intermediul unei monolitizări numai la capătul situat pe grinda longitudinală

centrală. Grinda centrală are secţiune trapezoidală (cu baza mare la partea superioară), iar

grinzile marginale au secţiune dreptunghiulară.

Grinzile de rulare pentru podul rulant sunt din beton armat, cu secţiune T iar cele

pentru monogrindă sunt metalice.

La partea superioară a stâlpilor, este dispusă o grindă de cornişă cu secţiune T întors,

care face legătura cu elementele de acoperiş şi are rol de atic.

Frontoanele (cel dinspre exterior şi cel dinspre hala CMC) sunt din zidărie de

cărămidă cu stâlpi şi centuri din beton armat.

De stâlpii halei sunt fixaţi parapeţii sub forma unor plăci din beton armat, care

delimitează culoarul de la anexe şi aticul dinspre hală a acestora.

Fundaţiile stâlpilor halei sunt de tip pahar din beton armat monolit iar cele ale stâlpilor

la zidurile de fronton sunt de tip bloc şi cuzinet. Pe aceste fundaţii sunt aşezate pe grinzi de

fundare pe care este ridicată zidăria.

Deoarece deplasările halei erau mai mari decât cere maxim admise prin prescripţiile

tehnice în vigoare, limitarea acestora s-a făcut cu diagonale în K sub nivelul grinzilor de

rulare şi cu diagonale în X peste acest nivel. Amplasarea diagonalelor s-a făcut pentru toate

cadrele longitudinale în două travei intermediare.

Platforma de la cota +4,00m din interiorul halei este alcătuită din cadre transversale

cu o deschidere centrală de 9m şi console laterale spre stâlpii halei, de circa 4m lungime,

aşezate în travee de 6m (planşa R2, anexa A, din expertiză). Stâlpii sunt din beton armat

prefabricat iar grinzile sunt din beton precomprimat cu armătură preîntinsă deflectată.

Elementele de planşeu sunt din beton precomprimat cu secţiune ∏, cu suprabetonare.

Înspre anexă planşeul este completat cu o grindă din beton armat cu secţiune T executată între

stâlpii halei. În zona staţiei de betoane, planşeul este realizat monolit pentru a se putea realiza

golurile necesare montării utilajelor staţiei.

Standurile de precomprimare şi de încercări elemente la scară naturală sunt realizate

sub forma unor canale din beton precomprimat cu armătură postîntinsă.

c. Descrierea lucrărilor de refuncţionalizare

Facultatea de Constructii si Instalatii din cadrul Universitatii Tehnice Gh. Asachi din

Iasi este angrenata intr- o serie de contracte si proiecte internationale cat si in numeroase

proiecte de cercetare la nivel national. Scopul lucrarilor de refunctionalizare este acela de a

aduce spatiile aferente obiectivului propus la standardele internationale impuse de partenerii

externi ai colectivelor de cercetare.

Lucrările proiectate se referă la refuncţionalizarea şi reabilitarea spaţiului halei de la

cota +4,00 m şi cota ± 0,00 de sub platforma cotei +4,00 m şi vor consta din următoarele

operaţii:

A. Refacerea pardoselilor de la cota ± 0,00 pe toată suprafaţa halei şi de la cota

+4,00 (cu excepţia zonei ocupate de laboratorul de tehnologie). Noile pardoseli vor

fi executate doar după dezafectarea celor existente şi şpiţuirea suportului din beton. De

asemenea se vor sparge vechile socluri ale meselor vibrante (deoarece nu mai sunt

necesare) şi întreaga suprafaţă a halei va fi adusă la acelaşi nivel. Deoarece în hala

BMTO se vor încerca elemente mari, cu greutăţi apreciabile (de până la 120 kN), noua

pardoseală va trebui să aibă rezistenţe mari la compresiune. De asemenea, ţinându-se

cont că elementele din beton precomprimat au o contrasăgeată şi transmit întreaga lor

greutate doar prin zonele de capăt, pardoseala va trebui să aibă şi o bună comportare la

compresiune locală. Mai mult, aceasta va trebui să aibă o bună comportare la şoc iar

rezistenţa la uzură trebuie să fie ridicată. Deoarece toate aceste cerinţe nu pot fi

satisfăcute de o pardoseală clasică, noua pardoseală va trebui să fie dintr-un beton de

clasă C20/25 in grosime de 15cm., armat cu fibre metalice. Finisajul de la partea

superioară a pardoselii va fi realizat prin elicopterizare cu cuarţ gri pentru zona de

încercări a halei şi cu cuarţ de culoare roşie pentru zonele de acces

Pardoseli cu strat de uzură

Pardoselile din beton armat dispers cu fibre metalice, elicopterizat – cu aplicare cuarţ

– presupun impregnarea pe betonul proaspăt a unui strat de uzură, obţinându-se astfel o

suprafaţă monolitică prin elicopterizarea mecanizată a betonului.

Stratul de uzură este un întăritor de suprafaţă pentru pardoseli, având la bază un

amestec de pigmenti, aditivi şi nisip mineral de cuarţ de granulaţie selectată.

Cuarţul se va impregna pe suprafaţa betonului proaspăt, cu scopul de a mări rezistenţa

la abraziune şi de a reduce formarea prafului.

Turnarea betonului

Dupa realizarea decopertării stratului de şapă/beton deteriorat se va verifica

planeitatea stratului suport şi se va determina nivelul proiectat al pardoselii.

Pentru prevenirea absorbţiei rapide a apei din betonul proaspăt turnat se va aşeza pe

întreaga suprafaţă o folie de polietilenă. Această folie trebuie aplicată de-a lungul stâlpilor şi

pereţilor mai sus decât nivelul proiectat al pardoselii. Clasa de beton recomandată este

C20/25(B350).

Reţeta betonului pe lângă respectarea caracteristicilor de rezistenţă trebuie să ofere şi o

bună aplicabilitate, obţinută prin utilizarea plastifiantilor, respectarea unui raport apă/ciment

de 0,50, adaptarea granulometriei agregatelor şi a tasării în funcţie de metoda de aplicare.

În masa betonului se încorporează o armatură sub formă de fibre din oţel pentru

beton, pentru marirea rezistenţei la sarcini. Caracteristicile fibrelor de oţel vor trebui să

respecte cerinţele din tabelul următor.

Nr. crt. DATE TEHNICE – FIBRE METALICE

1 Denumire Fibre metalice cu ciocuri la capete cf.

GP 075- 2002

2 Tip : Fibre din sârmă de oţel

3 Rezistenţa : Minim 1000 N/mm2

Rezistenta joasa

4

Dimensiuni / Toleranţe

Lungime :

Diametru :

50,0 mm + 5,0 mm

1,05 mm + 0,1 mm

5 Design : Capete îndoite

6 Suprafaţa : Simplă, fără galvanizare –curată

7 Materia primă : Sârmă cu conţinut scăzut de carbon

acc. DIN 17 100 / 17 140

La turnarea betonului se va folosi nivela cu laser pentru realizarea cotei finale.

Următoarea etapă este compactarea plăcii din beton care trebuie realizată cu ajutorul grinzilor

de vibrare cu diferite lăţimi.

Ajustarea suprafetei pardoselii după vibrare şi îndepartarea excesului de apă trebuie

realizată cu ajutorul mistriilor de dimensiuni mari cu manere care permit o mişcare uşoară

înainte şi înapoi.

Mortarul de presărare

Mortarul de presărare va trebui să aibe în componenţa sa cuarţ, alte materiale gen

corindon nefiind admise. Caracteristicile fizico-mecanice ce trebuie respectate de mortarul de

presărare sunt date în tabelul următor.

Nr. crt. DATE TEHNICE – MORTAR DE PRESĂRARE

1 Tip Mortar de presărare cu cuarţ pentru

pardoseli din beton armat

2 Rezistenţa la compresiune (C) 85(N/mm2) - SR EN 13892

Min 85 Mpa dupa 28 zile - ON 701

3 Rezistenţa la încovoiere (F) F10 – 10(N/mm2) - SR EN 13892

4

Rezistenţa la uzură ( abraziune):

4.1. Böhme (A)

4.2. BCA (AR)

4.3. STO BCA

Pâna la 1,5 cm3/50 cm2 DIN 52108

AR 0,5 – 50 (μm) – EN 13813

SR EN 13892 – 4 : 2003

Max. 0,01 mm.

5 Reacţie la foc A1fl – SR EN 13501 - 1: 2004

În cursul turnării plăcii de beton este nevoie să se înceapă aplicarea mortarului de

presărare in zonele în care placa de beton a fost deja turnată.

Fiecare livrare de beton trebuie sa aibă aceleaşi caracteristici, de aceea combinaţia de

amestecuri de beton de la furnizori diferiţi nu este recomanadată.

În procesul turnării plăcii de beton şi imediat după, este necesar să se protejeze

întreaga pardoseală împotiva razelor de soare, să se prevină uscarea excesivă locală a plăcii de

beton.

Împrăştierea mortarului de presărare poate începe după o întărire uşoară a betonului.

Momentul propice depinde de propietăţile betonului şi de condiţiile climaterice, în general

încadrându-se într-un interval de 4-8 ore după aplicarea betonului. Este absolut necesar sa se

elimine excesul de apă de pe suprafaţa de beton înainte de începerea împrăştierii mortarului

de presărare.

Este recomandat să se reîmprospăteze suprafaţa plăcii cu un elicopter cu un singur disc

înainte de împraştierea mortarului.

La inceput trebuie să se aplice între 1/3 şi 2/3 din cantitatea totală de mortar.

Împrăştierea trebuie să fie uniformă şi o atenţie specială trebuie acordată marginilor

pardoselii. Mortarul aplicat este treptat absorbit în apa din amestecul de beton.

Sclivisirea iniţiala poate fi făcută imediat după ce mortarul presarat uniform şi umezit

prezintă o nuanţă mai închisă. Cantitatea de mortar ramasă trebuie aplicată fără întârziere şi în

aceeaşi manieră cu cel din prima parte.

Accesoriile de bază pentru sclivisirea stratului de uzură sunt elicoptere cu diametrul de

900 sau 1200 mm echipate fie cu disc, lame late sau înguste.

Pentru sclivisirea aproape de pereţi şi stâlpi, trebuie folosite elicoptere speciale cu

discuri mai mici cu diametru de 600 mm.

După împrăştierea mortarului şi umezirea acestuia cu apa ascensională din stratul de

beton proaspăt turnat este posibilă iniţierea primei sclivisiri. Pentru a începe sclivisirea în

momentul corect este important să se verifice nivelul de întărire al betonului.

Dacă sclivisirea se începe prea devreme, nivelarea suprafeţei pardoselii poate fi

afectată. În acelaşi timp, mortarul de presărare va fi forţat în suprafaţa prea moale a betonului

şi amestecat cu acesta, ceea ce va duce la o scădere a calităţii stratului de uzură.

O sclivisire începută prea târziu va reduce eficienţa sclivisirii. Poate apărea o uscare

excesivă locală a suprafeţei şi ca rezultat o exfoliere a stratului de uzură.

Pierderea plasticităţii stratului de mortar aplicat cauzat de o uscare excesivă, nu poate

fi reparată prin adaugare de apă.

Mortarul de presărare trebuie să creeze un sistem monolit împreună cu placa de beton

şi este necesar să se observe continuarea naturală a prizei şi întăririi atât a plăcii din beton cât

şi a mortarului de presărare.

Sclivisirea acţionează gradual pe direcţii perpendiculare. Pauzele între etapele de

sclivisire pot fi de 15-20 minute şi treptat reduse.

Tratarea suprafetei

Pardoselile din beton cu strat de uzură trebuie protejate împotriva pierderii rapide a

umidităţii betonului după finisare.

Suprafaţa trebuie tratată cu sigilantul corespunzător, care creează o peliculă

protectoare de suprafaţă.

Sigilantul furnizează nu doar o tratare dar şi o sigilare şi o întărire mai rapidă, de aceea

calităţile pardoselii sunt îmbunătăţite. Sigilantul va trebui să respecte urnătoarele caracteristici

tehnice:

Nr. crt. DATE TEHNICE – SIGILANT

1 Tip Antievaporant şi durificant acrilic

pentru suprafeţe din beton

2 Îmbunătăţirea rezistenţei la abraziune în

comparaţie cu specimene neimpregnate > 30 % - EN 1504 - 2

3 Absorbţie capilară şi permeabilitate la

apă w < 0,1 kg/m2 x h0,5 – EN 1504 – 2

4 Rezistenţa la impact ( clasa) III > 20 Nm – EN 1504 – 2

5

Puterea de aderenţă determinată de testul

“pull off” în comparaţie cu specimene

neimpregnate

> 1 N / mm2 – EN 1504 – 2

6 Adâncimea impregnării (clasa) > 5 mm– EN 1504 – 2

7 Reacţia la foc Clasa A1fl – EN 1504 – 2

Sigilanul trebuie aplicat imediat după încheierea sclivisirii (cel mai târziu înainte de

tăierea rosturilor) în mod uniform şi in cantitatea specificată de producător.

Modalitatea tipică de aplicare este pulverizarea. Pentru pulverizarea aproape de

marginile pardoselii este recomandata protectia temporara a celorlalte suprafete cu folie PVC.

Dacă stratul este prea gros se poate exfolia. Un strat prea subţire nu satisface funcţia de

protecţie.

Rosturi

Deoarece este inevitabil ca în timp să apară modificări ale suprafeţei există riscul

apariţiei fisurilor nedorite. Pentru evitarea acestui fenomen, pe întreaga suprafaţă a pardoselii

se execută caroiaje obţinute prin tăierea acesteia cu disc diamantat (rosturi de contracţie) sau

se înglobează cofraje metalice speciale (rosturi de dilataţie) .

Rosturile de dilataţie merg întotdeauna pe întreaga grosime a plăcii şi sunt umplute cu

un material flexibil şi compresibil având o lăţime de 10-20 mm.

Rosturile de contracţie împart suprafaţa de beton în părţi mai mici, care permit

eliminarea forţelor de tensiune.

Metoda obişnuită este tăierea pardoselii finite şi sigilarea rosturilor cu un produs

flexibil.

Prescripţii tehnice

Lucrările de refacere a pardoselilor vor fi executate respectându-se următoarele

normative:

NP 013-1996 Ghid privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la

constructii in care se desfasoara activitati de productie

GP 037/0-1998 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la

cladiri civile

GP 075 - 2002 Ghid pentru stabilirea criteriilor de performanta si a compozitiilor pentru

betoanele armate dispers cu fibre metalice

C 56 - 1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si

instalatii aferente

SR EN 13813 Materiale pentru sape si pardoseli . Materiale pentru sape. Caracteristici si

cerinte.

B. Realizarea unei scări de acces secundar la cota +4,00 din zona culoarelor de acces

ale halei cu lăţimea de 1,20 m. Deoarece înălţimea de urcare este mare, scara va avea

două podeste intermediare. Din moment ce realizarea unei scări din beton armat nu

este practic posibilă datorită spaţiului limitat, a greutăţii foarte mari şi a problemelor

de ancorare a armăturilor, se va realiza o scară uşoară cu structura de rezistenţă

metalică. Noua scară va fi prinsă de structura de rezistenţă a halei (placa de beton

armat de la cota ±0,00 şi stâlpii centrali ai halei) cu buloane cu ancore chimice. La

realizarea găurilor pentru amplasarea noilor prinderi se vor verifica în prealabil zonele

cu un profometru, pentru evitarea practicării unor discontinuităţi în armături. Sub nici

o formă nu se va prinde noua scară de standul de precomprimare existent.

Pregătirea pieselor metalice

Tehnologia de execuţie a elementelor structurii metalice va respecta prevederile STAS

9407-75. Laminatele cu defecte interioare ca stratificări, suprapuneri, sulfuri, incluziuni de

zgură, nu se vor admite la lucrare. Îndreptarea prealabilă a laminatelor este opţional pentru

toate poziţiile din proiect, abaterile înscriindu-se în toleranţele admise prin STAS 3461-83.

Trasarea şi marcarea pieselor se va efectua conform STAS

3461-83.

Prelucrarea pieselor

Tăierea tablelor se va efectua cu flacără de oxigen sau plasmă, respectându-se

condiţiile de calitate prevăzute în STAS 10564/1-82 şi STAS 10564/2-82.

Muchiile tăiate se vor curăţa de zgură, puder, iar crestăturile se vor înlătura prin

polizare. Verificarea calităţii tăieturilor se va efectua cu comparator cu cadran (STAS 4293-

79) şi şubler (STAS 1373/2-73). De asemenea se vor folosi mostre de tăieturi din tablă de oţel

OL37 (STAS 800/2-80).

Marginile pieselor care se sudează vor fi curăţite şi polizate pe o lăţime de 30 mm pe

ambele părţi.

Asamblarea elementelor metalice

Se admit următoarele toleranţe la asamblarea pieselor:

• denivelări maxime a muchiilor pieselor ce se îmbină: 1 mm pentru grosimile 10÷20 mm,

respectiv 1,5 mm pentru grosimi mai mari de 20 mm;

• deplasarea în trepte în planul îmbinării, va fi de cel mult 3 mm.

Toleranţele pentru deschiderea rosturilor se va înscrie în limitele STAS 6726/85 şi

STAS 9502-75, pentru clasele de calitate specificate.

La îmbinările cu sudură de colţ:

• deschiderea rosturilor dintre piesele ce se rodează, de maxim

1 mm;

• dezaxarea faţă de axul teoretic va fi de maxim 2 mm;

• înclinarea tălpilor faţă de inimă va fi de cel mult 1,5 mm.

Sudarea pieselor subansamblelor

Sudarea în uzină se va executa la o temperatură de peste +5°C şi ferit de umezeală.

Prinderile provizorii (heftuirile) pieselor se vor executa manual, de sudori calificaţi, lungimea

hefturilor va fi cuprinsă între 40 şi 60 mm iar grosimea maximă 3 mm.

Începerea sudării nu va fi permisă dacă:

• asamblările şi hefturile nu corespund cu planul de execuţie şi cu indicaţiile caietului de

sarcini;

• sunt depăşite toleranţele de prelucrare, sau trenare şi asamblare;

• marginile ce se sudează şi zonele învecinate, nu sunt curate;

• plăcuţele terminale, nu sunt bine aşezate sau nu corespund indicaţiilor din procesul

tehnologic.

Se interzice răcirea forţată a sudurilor. La sudarea sub flux, îndepărtarea fluxului se va

face la o distanţă de cel puţin 500 mm de arcul voltaic.

La sudurile cap la cap, completarea cu sudură la rădăcină se face după curăţirea

rostului. Sudarea începe şi se termină pe piesele tehnologice.

Sudarea în uzină, în alte poziţii decât cea orizontală sau uşor înclinată, nu este permisă

decât pentru prinderea rigidizărilor.

Condiţii de calitate ale îmbinărilor sudate

1. Forma şi dimensiunile cusăturilor

• pentru cusăturile cap la cap, lăţimea maximă admisă va fi în conformitate cu STAS

9407-75 tab. 7;

• supraînalţările maxime admise vor fi conform STAS 9407-75 tabelul 8 şi 9;

• dimensiunile catetelor cusăturilor de colţ, se vor înscrie în limitele din tabelul 10 al

aceluiaşi standard;

• abaterile admise la grosimea cusăturii de colţ vor fi de ±1 mm.

2, Defecte conform STAS 8299-78

Defecte neadmise la îmbinări sudate:

• fisuri;

• cratere neumplute;

• scurgeri de metal topit;

• nepătrunderi;

• zone cu arsuri;

• zone supraîncălzite.

Defectele admise între anumite limite precum şi cotările de stabilire a acestor limite

sunt conform tabelului 12 din STAS 9407-75. Gradul defectelor se stabileşte conform

tabelelor 13÷18 din acelaşi standard. Combinaţiile de defecte admise pentru clasele de calitate

prescrise de STAS 1911-75 sunt:

Clasa de calitate a cusăturilor sudate Defect (simbol)

I A II A III A

Combinaţia de defecte

neadmise

A.a 1.1 1.2 1.3 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4

B.a 1.1 1.2 1.3 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4

A.c 1.1 1.1 1.1 1.2; 2.1; 2.2

G 1.1 1.1 1.1 1.2; 2.1; 2.2

3.6.3. Caracteristicile mecanice ale metalului îmbinărilor, determinate pe epruvetele

extrase din piesele tehnologice, vor corespunde valorilor prevăzute în tabelul 3 din STAS

3407-75.

Clasele de calitate ale îmbinărilor sudate sunt specificate în tabelul anexat prezentului

caiet de sarcini.

Controlul calităţii cordoanelor de sudură

Controlul de calitate al cordoanelor de sudură se face pe parcursul execuţiei şi în toate

fazele, de către maiştrii şi organele CTC ale executantului. Controlul constă în următoarele:

a) Controlul dimensional şi examinarea exterioară. Locurile cu defecte se vor marca spre

remediere.

b) Controlul ultrasonic, care se va aplica în proporţie de:

− 100% pentru clasa de calitate I A şi II A

− 50% pentru clasa de calitate III A

Controlul ultrasonic se va efectua conform prevederilor STAS 9552-74 şi CR4-81

ISCIR.

Prelucrarea cusăturilor sudate, tratamente termice

Cusăturile sudate se vor poliza fără a reduce grosimea cordonului sub valoarea din

proiect. Direcţia de polizare trebuie să fie paralelă cu direcţia efortului principal din piesă. Nu

se admite mutarea sudurilor.

Tratamentele termice admise la execuţia structurii sunt:

− preîncălzirea marginilor pieselor care urmează a fi sudate;

− detensionarea subansamblurilor după sudură.

Abateri limită la forma şi dimensiunile pieselor sudate

Abaterile admise după efectuarea sudurii şi aplicarea tratamentelor termice, la forma şi

dimensiunile subansamblurilor se vor încadra în limitele prescrise în tabelul din STAS 9407-

75, astfel:

− înclinarea tălpilor faţă de inimi (la stâlpi sau rigle): Δl = 1,0 mm

− curbarea transversală a tălpilor: Δl = 1,0 mm

− săgeata axei longitudinale între două rigidizări: fl = 3,0 mm

− săgeata axei longitudinale pe întreaga lungime a unui tronson: fl = 10,0 mm

− nesimetria secţiunii stâlpilor sau riglelor: Δ2 = 3,0 mm

− deformaţia de răsucire la capetele tronsoanelor de stâlpi sau rigle: Δ3 = 5,0 mm

− deformarea inimii între tălpi şi rigidizări: f2 = 7,0 mm

− deformarea rigidizărilor longitudinale: f4 = 4,0 mm

− deformarea rigidizărilor transversale: f5 = 4,0 mm

− abateri la înălţimea riglelor în zona îmbinărilor: Δh = ±2 mm

− abateri la lungimea barelor contra vânturilor: Δl = ±3 mm

− abateri la lungimea barelor legăturilor transversale: Δl = ±2 mm

− unghiul de răsucire al secţiunii drenate pe un tronson: α = 30 min

Prescripţii tehnice

Lucrările de realizare a noii scări metalice vor fi executate respectându-se următoarele

normative:

C150-84 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor

civile, industriale şi agricole.

STAS 5555/1-80 Sudarea metalelor. Terminologie generală.

STAS 5555/2-80 Sudarea metalelor. Procedee de sudare. Clasificare şi terminologie.

STAS 7365-80 Sudarea metalelor. Poziţii principale de sudare.

STAS 6662-87 Îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea cu arc electric

acoperit.

STAS 11400-80 Verificarea tehnologiilor de sudare prin topire a oţelurilor.

C. Dezafectarea spaţiului existent de sub platforma de la cota +4,00 m şi realizarea

unor noi compartimentări cu ateliere şi depozite de materiale şi utilaje. Aceste

operaţii includ demolarea unor ziduri, realizarea altora noi, schimbarea tâmplăriei

existente care este foarte degradată şi realizarea unor tavane false. Noua tâmplărie va

fi realizată integral din PVC. Tavanele din toate încăperile rezultate prin reamenajare

vor fi suspendate, tip Knauf, clasa de protectie la foc F30, cu intrados din 2 placi de

gips-carton montate orizontal, fara rosturi, pe schelet de sustinere metalic din profile

de tabla de otel zincat ( profile CD 60 x 27, 0.6 mm grosime) ca profile montante si de

montaj, fixate cu elemente de suspendare de planseu si termoizolatie din vata minerala

de tip bazaltica in grosime de 100 mm, clasa de combustibilitate A, densitate 40

kg./mc – clasa de incarcare tavan = 30 kN/mp. De asemenea, vor trebui repoziţionate

anumite utilaje în spaţiul nou amenajat.

Demolarea zidurilor

Înainte de începerea lucrărilor, obiectele propuse pentru demolare vor fi verificate

amănunţit, după care se întocmeşte un proces verbal în care se descrie situaţia de fapt a

clădirii şi părţile care vor fi demolate. Pe baza procesului verbal se întocmeşte proiectul de

organizare a lucrărilor de demolare a construcţiei, care va fi aprobat de conducerea tehnică a

şantierului.

Conducerea lucrărilor de demolare va fi încredinţată unui tehnician cu experienţă în

astfel de lucrări, care va răspunde de execuţia corectă a lor.

Conducătorul responsabil va aduce la cunoştinţa muncitorilor planul de demolare,

metodele de executare a lucrărilor, locurile cele mai periculoase şi măsurile de prevenire a

accidentelor.

Înainte de începerea lucrărilor de demolare, conducătorul lucrării va lua următoarele

măsuri:

a. va împrejmui zona de construcţie unde se vor face demolări iar la punctele de acces spre

locul de demolare va pune placarde de avertizare;

b. va afişa placarde de interzicere a accesului persoanelor străine pe teritoriul şantierului;

c. va întrerupe legăturile conductelor reţelelor de apă, gaze, electricitate, termicitate şi

canalizare, luând măsuri pentru a nu fi deteriorate;

d. va lua măsurile indicate contra prăbuşirii posibile a diferitelor părţi ale construcţiei pe

alte elemente structurale sau pe echipamentele din hala.

Demolarea părţilor componente ale clădirilor trebuie astfel executată, încât demolarea

unei părţi din clădire sau a unui element de construcţie să nu atragă prăbuşirea neprevăzută a

altei părţi sau altui element.

Se interzice:

a. demolarea concomitentă a mai multor elemente de construcţii pe aceeași verticală;

b. utilizarea reţelei electrice aferente zonelor demolate. Pentru iluminarea locului de lucru,

înainte de demolare se va amenaja o reţea electrica separată, care să nu aibă nici un fel

de legătură cu elementul care se demolează.

În cursul lucrărilor de demolare se vor lua masuri pentru a se evita praful (de ex. prin

stropirea cu apă a porţiunilor de clădire care se demolează).

Gropile rămase după demolare vor fi astupate sau împrejmuite. Materialele rămase

după demolare vor fi depozitate, pentru a nu constitui un pericol pentru trecători.

În cazul unui front mic de lucru sau al unei rezistenţe şi stabilităţi insuficiente a

elementelor ce se demolează, muncitorii vor fi legaţi cu centuri de siguranţă de elementele

fixe şi rezistente ale construcţiei, elemente care nu se demolează.

Lucrări de zidărie

Blocurile din beton pentru zidărie fie celulare, fie pline, trebuie să aibă formă şi

dimensiuni standardizate, bine şi egal debitate, cu colţuri şi cu muchii nesparte. Rezistenţa

minimă la compresiune a acestora trebuie să fie de 3,5 N/mm2. Blocurile trebuie să aibă o

suprafaţă densă şi netedă.

Apa utilizata la prepararea betoanelor va fi apă potabilă (din reţeaua publica) sau din

alta sursa daca îndeplineşte condiţiile tehnice prevăzute în STAS 790/84. Apa va fi curată,

proaspătă şi fără suspensii, mâl, materii organice, săruri alcaline sau alte impurităţi.

Cimentul nu va fi depozitat pe sol, va fi acoperit şi protejat de intemperii, în aşa fel

încât să poată fi utilizat în ordinea livrării.

Nisipul va fi depozitat separat, pe un suport solid şi uscat şi va fi ferit de factori de

contaminare.

Atât mortarul de legătură cât şi cel din care este realizat blocul trebuie să fie mortar de

ciment ce constă dintr-o parte ciment obişnuit Portland şi patru părţi de nisip natural de râu,

amestecat cu suficientă apă pentru a se forma un amestec lucrabil. Nu se va adăuga var.

Lucrările de zidărie se vor executa în mod obligatoriu numai de echipe specializate

pentru acest gen de lucrări.

Tencuieli

Înainte de tencuire toate îmbinările trebuie degajate până la o adâncime de 10 mm,

suprafaţa peretelui curăţată şi toate materialele străine îndepărtate. Suprafeţele suport trebuie

să fie curate, fără pete de grăsimi.

Lucrările de tencuire vor începe după terminarea lucrărilor de instalaţii electrice, a

conductelor de instalaţii, montarea tocurilor pentru tâmplărie şi vor fi executate de către

muncitori calificaţi cu experienţă în executarea acestui tip de lucrări.

Pe suprafeţele de beton şi beton armat se aplică 3 straturi: şpriţ, grund şi tinci. Şpriţul

va avea grosimea de 3 mm şi se va aplica manual sau mecanizat. După cel puţin 24 de ore de

la aplicarea şpriţului la suprafeţele de beton, se verifică dacă acesta este suficient de întărit, iar

suprafaţa este suficient de rugoasă, după care se aplică grundul şi apoi tinciul, astfel încât să

rezulte o tencuială cu o grosime totală de 20 mm.

Tâmplăria din PVC

Tâmplăria din PVC care soseşte pe şantier gata confecţionată, trebuie verificată de

către conducătorul tehnic al lucrării, sub aspectul:

• existenţei şi conţinutului certificatelor de calitate;

• corespondenţei cu prevederile din proiect şi cu prescripţiile tehnice de produs;

• existenţei şi calităţii accesoriilor de prindere, manevrare, etc.

La punerea în operă se verifică dacă în urma depozitării şi manipulării, tâmplăria nu a

fost deteriorată. Eventualele deteriorări se vor remedia înainte de montare. Verificarea pe

parcursul montării va fi executată de către conducătorul tehnic al lucrării.

Montarea tâmplăriei metalice se face numai de către echipe specializate. Geamurile

aduse pe şantier se vor verifica sub aspectul dimensiunilor şi calităţii materialelor prevăzute în

documentaţia de execuţie. Materialele vor fi puse în lucrare numai dacă sunt însoţite de

certificate de calitate, iar materialele corespund calitativ. Nu se admite să se pună în lucrare

geamuri sparte, fisurate sau zgâriate.

Toate părţile mobile ale componentelor de tâmplărie trebuie fixate cu spaţii de

toleranţă egale de jur împrejurul pieselor. Balamalele şi celelalte accesorii trebuie perfect

aliniate pentru ca să se potrivească perfect în montură fără zgomot. La finalizarea lucrărilor

toată tâmplăria va fi ajustată şi feroneria unsă şi totul va fi în perfectă ordine.

Încuietorile vor fi montate acolo unde se prevede în desene. Toate uşile vor avea trei

chei. Toate încuietorile şi părţile mobile, vor fi unse şi lăsate în perfectă ordine iar cheile vor

fi marcate.

Verificarea pe faze a calităţii lucrărilor se face conform reglementărilor în vigoare şi se

referă la corespondenţa cu prevederile din proiect şi condiţiile de calitate şi încadrare în

abaterile admisibile prevăzute mai jos.

Verificarea pe faze se referă la întreaga categorie de lucrări de tâmplărie sau dulgherie

şi se va face pentru fiecare tronson în parte, încheindu-se procese verbale de verificare pe faze

de lucrări, acestea înscriindu-se în registrul respectiv.

La recepţia preliminară a întregului obiect, comisia de recepţie va verifica lucrările de

tâmplărie şi dulgherie urmărind:

a) examinarea existenţei şi conţinutul proceselor verbale de verificare şi recepţie pe faze

de lucrări;

b) examinarea directă a lucrărilor executate prin sondaje;

c) se va avea în vedere ca tâmplăria să îndeplinească perfect funcţia pentru care a fost

prevăzută.

D. Împrejmuirea zonei de încercări a halei pentru limitarea accesului persoanelor

neautorizate. Împrejmuirea se va realiza cu plasă bordurată zincată cu dimensiunile

de 2,0x2,0 m prinsă pe stâlpi metalici realizați din profile metalice RHS 80x40x4.

E. Realizarea de parapeți și balustrade care să respecte toate normele de siguranţă

actuale, atât la nivelul cotei +4,00 m cât şi la nivelul scării. Și în acest caz,

elementele vor trebui confecţionate similar cu cele din Hala Catedrei de Mecanica

Construcţiilor pentru păstrarea unui aspect arhitectural unitar. Parapeții vor fi realizați

din profile verticale RHS 80x40x4 dispuse la 1,0 m, la partea superioară fiind dispusă

o mână curentă realizată din profil RHS 80x40x4, Intermediar, pe direcția orizontală

va fi prevăzută o platbandă de 50x5.

F. Realizarea de jgheaburi pe toată lungimea de îmbinare a elementelor

prefabricate de acoperiş tip T, pentru prevenirea căderilor accidentale de beton

monolit din rosturi. Jgheaburile vor fi realizate din tablă cu pereţi subţiri laminată la

rece, care să ofere rezistenţă şi rigidităţi corespunzătoare. Prinderea noilor elementelor

metalice se va face cu ancore chimice. La realizarea găurilor pentru amplasarea noilor

prinderi se vor verifica în prealabil zonele cu un profometru, pentru evitarea practicării

unor discontinuităţi în armături.

G. Înlocuirea porţilor grele de acces ale podului rulant din oţel dintre halele CMC şi

BMTO cu porţi uşoare realizate din cadre de aluminiu şi închideri semitransparente

din policarbonat. Aceasta operaţie este necesară deoarece porţile actuale se pot desprinde

în orice moment şi pot pune în pericol viaţa persoanelor din zona de acces (una din porţi a

mai căzut). Porțile vor fi realizate din tâmplărie de aluminiu cu foi de policarbonat.

Cerințele pentru tâmplăria de aluminiu sunt similare cu cere prezentate pentru tâmplăria

din PVC.

Plăcile din policarbonat

Paleţii de plăci stivuite nu trebuie lăsaţi la soare, chiar dacă este încă în ambalaj,

deoarece structura specială a plăcii poate provoca o ridicare a temperaturii ambalajului la un

punct în care pelicula mobilă se poate înmuia. Acest lucru va cauza lipirea plăcilor unele de

altele sau imposibilitatea de a fixa pelicule pe placă. Stivele de plăci nu trebuie lăsate în

ploaie, chiar dacă sunt împachetate bine, deoarece vaporizarea permite intrarea vaporilor de

apă în nervurile de structură ceea ce cauzează formarea condensului în interiorul plăcii.

Stivele de 2 m nu trebuie ridicate cu o macara cu bifurcaţii scurte deoarece greutatea

inegală va cauza desprinderea ambalajului de pe grinzile platformei şi ca urmare, când plăcile

vor fi reaşezate, capetele cuielor ieşite vor intra în plăci şi le vor distruge.

Plăcile tăiate nu pot fi depozitate afară mai mult de câteva zile deoarece praful din aer

(care este permanent prezent) favorizează apariţia unor pete murdare în interiorul plăcii, pete

care sunt greu de curăţat.

Plăcile nu trebuie prea mult frecate unele de altele (chiar dacă pelicula mobilă

protejează suprafaţa împotriva zgârieturilor), deoarece aceasta provoacă o electrizare a plăcii,

ceea ce favorizează adunarea prafului. Pentru a curăţa panourile prăfuite se foloseşte o cârpă

moale cu care nu se freacă prea tare. Energia statică se descarcă (în aer) după câte va ore.

Când plăcile sunt tăiate cu fierăstrăul, aşchiile rămase în interiorul plăcii pot fi

eliminate prin folosirea aerului comprimat /fără ulei sau condens) sau cel mai bine cu

aspiratorul. Dacă sunt luate precauţii împotriva accidentelor este mai rapidă şi mai curată

tăierea cu un cuţit (scurt, cu lamă subţire) mai ales pentru plăcile subţiri şi cele de grosime

medie.

Coeficientul de dilatare termică la plăcile de policarbonat este mult mai ridicat decât la

orice alt material tradiţional (de 8 ori mai mare decât sticla). Dacă acest lucru nu este luat în

considerare, de-a lungul verii se vor forma “umflături” urâte în plăcile care au fost instalate cu

mare precizie iarna, iar plăcile instalate vara ar putea să se desprindă din cadru.

Pentru a preveni aceste lucruri, este recomandat a se estima cu grijă măsura acestor

transformări produse de creşterea bruscă a dimensiunilor datorită dilatării (ca şi cum placa ar

fi fost tăiată vara la maxim, iar iarna la minim) şi de coeficientul CD de dilatare termică.

Fiecare vibraţie sau sarcină scurtează viaţa plăcilor de policarbonat. Acestea schimbă

rezistenţa mecanică şi chimică a policarbonatului şi deci trebuie evitate.

Nu se folosesc adezivi din silicon sau chituri care conţin catalizatori acetici, aminici,

benzaminici sau garnituri din PVC, deoarece unele din componentele acestora pot deteriora

placa.

Se va folosi etanşator din silicon monocomponent, care a dat cele mai bune rezultate

în comparaţie cu alte materiale de etanşare.

Plăcile trebuie fixate în rame astfel încât să permită mişcarea datorată schimbărilor

bruşte de temperatură.

Nu se recomandă fixarea plăcilor în locaşuri cu şuruburi, cuie sau piroane, deoarece

schimbările în mărime vor cauza lărgirea găurilor şuruburilor.

Tăierea şi fixarea nu necesită un echipament special sau grijă foarte mare deoarece

policarbonatul este foarte rezistent. Por fi folosite orice scule din fier sau lemn.

Pelicula detaşabilă trebuie scoasă când panoul este gata instalat, sau cel mai bine ar fi

să fie scoasă după câteva ore sau chiar zile; în acest fel încărcările electrostatice acumulate de-

a lungul operaţiei de instalare vor dispărea.

Pe de altă parte, dacă după instalare pelicula nu este scoasă, după mai multe zile de

expunere la soare pelicula se va degrada iar detaşarea ei de placă va deveni problematică.

H. Refacerea tuturor instalaţiilor electrice cu tablourile aferente, cu puterea

nominală de 60 kW.

I. Realizarea zugrăvelilor şi vopsitoriilor aferente noilor pereţi de zidărie şi

elementelor metalice, culorile alese fiind similare cu cele din Hala Catedrei de

Mecanica Construcţiilor.

Vopsitorii

Înaintea de începerea verificării calităţii vopsitoriilor, se va controla mai întâi dacă la

vopsitoriile în ulei s-a format o peliculă rezistentă. Constatarea se face prin ciocănirea

vopselei cu degetul, în mai multe puncte.

Prin examinarea vizuală se verifică aspectul vopsitoriilor, avându-se în vedere

următoarele:

• suprafaţa vopsită cu ulei, emailuri sau lacuri trebuie să prezinte acelaşi ton de culoare,

aspect luciu sau mat, după cum se prevede în proiect sau în mostre stabilite;

• vopseaua de orice fel trebuie să fie aplicată până la „perfect curat”, adică să nu

prezinte straturi străvezii, pete, desprinderi, cute, băşici, scurgeri, lipsuri în peliculă,

crăpături, fisuri - care pot genera desprinderea stratului;

• la vopsitoriile executate pe tâmplărie, se va verifica vizual buna acoperire cu pelicula

de vopsea a suprafeţelor de lemn sau metalice (chituite şi şlefuite în prealabil); de

asemeni se va verifica ce accesorii metalice (şilduri, drucăre, cremoane, olivere) să nu

fie pătate cu vopsea;

• nu se admit pete de mortar sau zugrăveală pe suprafeţele vopsite;

• înainte de vopsit, suprafeţele vor fi verificate dacă au fost pregătite corect prin curăţire,

şlefuire, chituirea rosturilor, etc.;

• se va examina vizual pe toate feţele dacă ţevile radiatoarelor, convectoarelor, etc. sînt

vopsite în colorile prescrise şi dacă vopseaua este uniformă, fără pete, urme de

pensulă, crăpături sau alte defecte; se va verifica înainte dacă suprafeţele au fost corect

pregătite prin curăţare de rugină, mortar, etc.;

• verificarea vopsitoriei feţelor „nevăzute” ale ţevilor, radiatoarelor, se vor controla cu

ajutorul unei oglinzi;

• separaţiile între zugrăveli şi vopsitorii, pe acelaşi perete, precum şi între zugrăveală şi

tavane, trebuie să fie distincte, fără suprapuneri, ondulaţii; separaţiile trebuie să fie

rectilinii şi orizontale.

Zugrăveli interioare cu var lavabil

Varul plastic se va aplica cu ruloul, aceasta presupunând o diluare a varului cu apă în

proporţie de 15÷20%.

Primul strat mai poate fi diluat, pentru uşoara penetrare în porozitatea suportului.

Se amestecă cu grijă adăugând lent apa, până la vâscozitatea de aplicare dorită.

Nu se aplică produsul la o temperatură mai mică de 50C. Instrumentele folosite trebuie

spălate imediat după utilizare.

J. Realizarea unor finisaje din tablă galvanizată pentru mascarea conductelor de

trec prin hala BMTO.

Confecţii metalice

Materialele ce se folosesc trebuie sa aibă compoziţia chimica si caracteristicile

mecanice corespunzătoare pentru mărcile si clasele de calitate prevăzute în proiectul de

execuţie, întocmit în baza prevederilor din standardele de produse, precum si a altor

prescripţii legale în vigoare. Alte condiţii necuprinse în standarde, apreciate de proiectant ca

necesare, pot fi introdus în proiect si nota de comanda, de acord cu uzina furnizoare. Aceste

condiţii suplimentare vor fi garantate de uzina furnizoare.

Laminatele utilizate la elementele de construcţii din oţel trebuie sa corespunda

condiţiilor tehnice cu privire la neregularităţi de execuţie (defecte de suprafaţa si defecte

interioare), stabilite prin prezentele prescripţii. Se interzice utilizarea pieselor din laminate cu

suprapuneri care nu se înlătura complet la uzinare.

Laminatele care prezintă defecte de suprafaţa cu adâncimi mai mari decât abaterea

limita din standardul de produs, sau incluziuni nemetalice respectiv sulfuri cu lungimi mai

mari de 5 mm si lăţimi sau grosimi mai mari de 1 mm, pot fi utilizate numai cu acordul scris

prealabil al proiectantului si cu eventualele masuri de remediere prescrise de acesta.

La îndreptarea tablelor, abaterea limita dintre acestea si o rigla de oţel cu lungimea de

1 m aşezata în orice direcţie si în orice loc pe suprafaţa lor, este de maximum 1,5 mm.

La piesele îndoite, abaterea limita se exprima prin mărirea rostului dintre acestea si un

şablon a cărui lungime măsurata pe arc este egala cu lungimea zonei de îndoire, dar fără a

depăşi 1,5 m. Mărimea rostului nu va depăşi 1/500 din lungimea arcului zonei de îndoire, dar

maximum 3 mm.

Trasarea pieselor se executa cu o precizie de ± 1 mm exceptând pe cele pentru care

proiectul prescrie o precizie mai mare.

Îndoirea pieselor se poate face la rece, daca raza este mai mare sau cel puţin egala cu

jumătatea valorii minime admise în cazul îndreptării la rece.

Pentru realizarea unor lucrări de calitate în cadrul operaţiilor de execuţie, se impune

respectarea cu stricteţe a etapelor şi tehnologiilor de lucru menţionate în caietul de sarcini.

În momentul începerii lucrărilor de construcţii, beneficiarul trebuie să solicite asistenţă

tehnică din partea proiectantului, pentru ca împreună să stabilească eşalonarea şi modalităţile

în care să decurgă lucrările de consolidare.

Pe durata execuţiei lucrărilor, constructorul şi beneficiarul vor respecta cu stricteţe

normele şi instrucţiunile tehnice în vigoare, precum şi toate normele privind tehnica securităţii

şi protecţiei muncii, inclusiv normele P.S.I.

Presedinte comisie, Întocmit,

prof.univ.dr.ing. Nicolae Taranu prof. univ. dr. ing. Ioan HÎRHUI

ş.l. dr. ing. P. MIHAI

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI - CONSTRUCTII

Nr ART DENUMIRE UM CANT

1 RPCT04A1 DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PTR. CREERE GOLURI MC 2,500

2 RPCT09H1 SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.SI SIMPLU MC 3,500

3 RPCG25A1 ZID DIN BLOCURI MICI DE BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT EXECUTAT CU MORTAR M50-Z MC 27,250

4 RPCT20A1 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC SCLIVISITE MP 1.604,000

5 RPCJ08B1 TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM 25T PT.SPRIT MP 650,000

6 CF10A1 GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE MP 650,000

7 RPCJ09B1 REP.TENC. PE ZID.CARAMID.SAU BET.MORT VAR CIM.100T REZISTENT LA LOVITURI MP 50,000

8 CL21A1 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE (scară, parapeți, închideri, mascare conducte) KG 4.095,000

9 P TAMPLARIE FERESTRE PVC MP 36,000

10 P TAMPLARIE USI PVC MP 31,600

11 P PORTI TAMPLARIE ALUMINIU CU POLICARBONAT MP 21,500

12 RPCR24A1 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT - VAR LAVABIL MP 2.750,000

13 RPCR55A1 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU DECAPANT MP 300,000

14 RPCR47A1 VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL LA BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE MP 600,000

15 TRA01A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE T 170,000

16 RPCB23A1 SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN VEDEREA ADERARII UNUI BETON NOU MP 1.500,000

17 RPCT39A1 DEMONTAREA BALUSTRADELOR, GRILELOR SI PARAPETELOR METALICE KG 3.000,000

18 CB47A1 MONTAREA SI DEMONTAREA SCHELEI MET TUBULARE PTR LUCRARI PE SUPRAF VERT MP 794,000

19 CB47C1 MONTAREA SI DEMONTAREA SCHELEI MET TUBULARE PTR LUCRARI DE FINISAJE LA TAVANE MP 306,000

20 NL-RIGIPS PLACARE PERETI CU PLACI DE IPSOS CARTON PE STRUCTURA METALICA MP 245,000

21 TRB05A24 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. T 170,000

22 RPCT04B1 DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PTR. CREERE GOLURI MC 1,000

23 RPCT33A1 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN MP 17,500

24 RPCT34A1 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE KG 100,000

25 NL-RIGIPS 2 PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN IPSOS CARTON PE STRUCTURA METALICA DE 100 MM - CU VATA MP 60,000

26 CG01D1 STRAT SUPORT PTR. PARDOSELI DIN MORTAR DE CIMENT MP 104,000

27 P SAPA AUTONIVELANTA KG 1.550,000

28 NL-CG03BX PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PVC - ASIMILAT COVOR TRAFIC PVC MP 15,300

29 CG05A1 PLINTE PVC MONTATE ORIZONTAL M 88,000

30 NL-CG02B PARDOSELI DIN PARCHET LAMELAR MP 83,000

31 CA01D1 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20 CM GROSIME MC 225,000

32 P BETON C 20/25 MC 225,000

33 NL-CG01DYPARDOSEALA DIN BETON ARMAT DISPERS CU FIBRE METALICE ELICOPTERIZAT CU CUART GRI IN GROSIME DE 15 CM MP 535,000

34 NL-CG01DZPARDOSEALA DIN BETON ARMAT DISPERS CU FIBRE METALICE ELICOPTERIZAT CU CUART ROSU IN GROSIME DE 15 CM MP 965,000

35 CK20E1 - AS3

TAVANE SUSPENDATE TIP KNAUF, CLASA DE PROTECTIE LA FOC F30, PLACARE 2 X 12,5 MM, SISTEM FIXAT CU ELEMENTE DE SUSPENDARE DIRECTĂ, PE STRUCTURĂ METALICĂ, SI VATA MINERALA BAZALTICA DE 100 MM. MP 260,000

36 RPCI21F1JGHEABURI DIN TABLĂ ZINCATĂ DE 0,5 MM GROSIME DREPTUNGHIULARE CU SECȚIUNEA DE 11X18 CM GROSIME ML 528,000

37 NL ANCORE CHIMICE M20 PENTRU PRINDEREA ÎN BETON A ELEMENTELOR METALICE BUC. 20,000

38 TRB01B14 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI T 375,000

39 TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI T 375,000

Obiect 1 UNIVERSITATEA TEHNICA GH ASACH Categorie 6.1 INSTALATII ELECTRICE HALA BMT AntemasuratoarePozitie Cod resursa U/M Cantitate Corectii Denumire resursa Observatii Liste anexa

1 EE10C1 82 BUCATA 16,00000 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.MET.PT.LAM PI CU VAPORI DE MERCUR asim. proiector suspendat tip ELBA model PDHM 250W+bec halogen 250W

PROIECTOR SUSPENDAT 250W+ BEC HALOGEN 250W

2 ED08S1 82 BUCATA 14,00000 PRIZA TRIFAZICA,DE 63A,CAPSULATA IN SILUMINIU,EXCL USIV CONSOLA SI RACORDAREA asim. priza trifazica montaj PT 32A

PRIZA TRIFAZICA MONTAJ PT 32A3 ED08S1 82 BUCATA 4,00000 PRIZA TRIFAZICA,DE 63A,CAPSULATA IN SILUMINIU,EXCL USIV CONSOLA SI RACORDAREA asim. priza trifazica montaj PT 16A

PRIZA TRIFAZICA MONTAJ PT 16A4 ED08J1 82 BUCATA 24,00000 PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLAST IC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULATA asim. priza monofazata dubla montaj PT cu CP

PRIZA MONOFAZATA DUBLA MONTAJ PT CU CP5 ED01D1 82 BUCATA 9,00000 INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSE asim. intrerupator PT 16A

INTRERUPATOR PT 16A6 EE12A1 82 BUCATA 14,00000 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE LEMN asim. FIPAD 04 2X58

CORP IL.FL.FIPAD -04 258 220V 2X 58W

7 EF03A1 82 BUCATA 1,00000 TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG asim. tablou general TG1

TABLOU GENERAL

8 EF03A1 82 BUCATA 1,00000 TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG asim. tablou general TG2

TABLOU GENERAL

9 EF03A1 82 BUCATA 1,00000 TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG asim. tablou secundar TS1 Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Data listarii:04.09.2009 Pag.1

Pozitie Cod resursa U/M Cantitate Corectii Denumire resursa Observatii Liste anexa

TABLOU SECUINDAR10 EC04G1 82 M 505,00000 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDU CTE < 16 MMP. asim. cablu CYY-F 5x10

CABLU ENERGIE CYY-F 5X 10

11 EC04G1 82 M 610,00000 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDU CTE < 16 MMP. asim. cablu CYY-F 5x4

CABLU ENERGIE CYY-F 5X 4

12 EC04H1 82 M 422,00000 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDU CTE 25 SAU 35 MMP. asim. cablu CYY-F 3x25+16

CABLU ENERGIE CYY-F 3X 25 + 16

13 EC04G1 82 M 325,00000 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDU CTE < 16 MMP. asim. cablu CYY-F 5x6

CABLU ENERGIE CYY-F 5X 6

14 EC04G1 82 M 223,00000 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDU CTE < 16 MMP. asim. cablu CYY-F 3x1,5

L:12007 -0129:4801892 -CABLU ENERGIE CYY-F 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S.8778

15 EC04G1 82 M 355,00000 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDU CTE < 16 MMP. asim. cablu CYY-F 3x2,5

L:12007 -0130:4801907 -CABLU ENERGIE CYY-F 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.8778

16 EC04G1 82 M 295,00000 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDU CTE < 16 MMP. asim. cablu CYY-F 5x16

CABLU ENERGIE CYY 5X 16

17 EA17B1 82 BUCATA 30,00000 DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP PATRAT SIMB RIP PMARIMEA 29 PENTRU CIRCUITE ELECTRICE $ asim. doza de ramificatie PT 150x150

18 EA17B1 82 BUCATA 20,00000 DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP PATRAT SIMB RIP PMARIMEA 29 PENTRU CIRCUITE ELECTRICE $ asim. doza de ramificatie PT 100x100

19 EA03A1 82 M 110,00000 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=16MM Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Data listarii:04.09.2009 Pag.2

Pozitie Cod resursa U/M Cantitate Corectii Denumire resursa Observatii Liste anexa

20 EA03A2 82 M 120,00000 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=20MM

21 EA03A3 82 M 140,00000 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=25,8MM

22 EH01A1 82 BUCATA 10,00000 INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI MUM 1 KV. $

23 EH04B1 82 BUCATA 12,00000 INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A INTRERUP.,CO NTACT.AUT.TRIP.100-500A,DISP.ACT.REL. $

24 EH05B1 82 BUCATA 5,00000 INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE IN NUMAR DE MAX.10 $

25 EB15B1 82 BUCATA 300,00000 NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TE LEFONICE SAU CABLE ELECTRICE

L:12023 -0001:6719689 -ETICHETE TUBULARE PVC

26 RPEA15C1 82 M 40,00000 DEMONTARE TUB PROT IP-PVC INST APAR 9-18 MM*

27 RPEC22A1 82 BUCATA 216,00000 DEMONTARE LOC LAMPA , PRIZA EXEC APERENT MONOTUB*

28 RPED10D1 82 M 250,00000 DEMONTARE CABLU PINA LA 25 MMP INST CONSOLE*

29 RPEE17E1 82 BUCATA 10,00000 DEMONTARE PRIZA TRIPOL FISA 25 A CARCAS FONTA*

30 RPEE17L1 82 BUCATA 2,00000 DEMONTARE CONTACTOR TRIPOL AUT 25-63A* Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Data listarii:04.09.2009 Pag.3

Pozitie Cod resursa U/M Cantitate Corectii Denumire resursa Observatii Liste anexa

31 RPEG21A1 82 BUCATA 6,00000 DEMONTARE TABLOU DISTRIB CAPSULAT*

32 EF09C1 82 BUCATA 260,00000 RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM. ,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.25 SAU 35MMP $

PAPUC STANTAT CU PT COND

33 EA02F3 M 250,00000 ASIM. CANAL CABLU 400x60mm DIN PVC INCLUSIV COTURI, CAPACE

34 CB47A1 82 MP 450,00000 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M

35 TRB05A25 82 TONE 1,61000 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M $

36 EF03A1 82 BUCATA 1,00000 TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG asim. tablou secundar TS2

TABLOU SECUINDAR37 EC04H1 82 M 40,00000 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDU CTE 25 SAU 35 MMP. asim. cablu CYY-F 3x25+16

CABLU ENERGIE CYY-F 3X 25 + 16

38 EC06A1 82 M 60,00000 CABLU SFTP (ECRANAT) PENTRU RETEA DATE-VOCE, CAT 6E, 650 M HZ MONTAT IN PARDOSEALA TEHNICA asim.

39 EC04G1 82 M 75,00000 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDU CTE < 16 MMP. asim. cablu CYY-F 3x4

L:12007 -0131:4801919 -CABLU ENERGIE CYY-F 0,6/ 1KV 3X 4 U S.8778

40 EC04G1 82 M 210,00000 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDU CTE < 16 MMP. asim.cablu CYY-F 3x2,5

L:12007 -0130:4801907 -CABLU ENERGIE CYY-F 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.8778Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Data listarii:04.09.2009 Pag.4

Pozitie Cod resursa U/M Cantitate Corectii Denumire resursa Observatii Liste anexa

41 EA02F3 82 M 130,00000 PLINTA 65X150 CU DOUA COMPARTIMENTE DIN PVC, INCLUSIV COTURI,CAPACE,PERETI DESPARTITORI asim.

42 EA02F3 82 M 25,00000 PLINTA 50X80 , INCLUSIV CAPAC asim.

43 ED08A1 82 BUCATA 25,00000 PRIZA MONTATA PE PLINTA CONSTR.NORMALA CU CONTACT PROTECTIE CU SOCLU CERAMIC asim.

44 ED08A1 82 BUCATA 5,00000 PRIZA PENTRU CALCULATOR CAT 6 E, IN PLINTA, INCLUSIV DECUPARE SI OPERATII CONEXE PENTRU REALIZARE LOC PRIZA

45 RPCT49C1 82 BUCATA 30,00000 FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM pt. D=40mm

46 EI02G1 82 BUCATA 30,00000 0,00% 0,00% ETANSAREA SPATIULUI DINTRE CABLU SI TEAVA DE PROTE 0,00% CTIE LA TRECERI PRIN ZIDURI

47 IB01A01 82 MP 1,50000 MONTARE CORP DE INCALZIRE PE PERETE EXISTENT (INCL USIV DEMONTARE)

48 ATD29D 82 KG 55,00000 SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:CONFECT.SANTI ER PT.APARATE,ELEM.AUTOMAT,SUST.CABLU,COND.

L:12524 -0003:3500623 -CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 50X 50X 5 OL37-1N

49 CN13A1 82 M 20,00000 VOPSITORII OBISNUITE LA INSTALATII EXECUTATE CU VO PSEA DE ULEI PE CONDUCTE CU D EXT.<34MM INCLUSIV

L:10162 -0018:6103610 -VOPSEA NEAGRA V.901-2 NTR 90-80

50 EB15B1 82 BUCATA 100,00000 NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TE LEFONICE SAU CABLE ELECTRICE

L:12023 -0001:6719689 -ETICHETE TUBULARE PVC

51 EA02D2 82 M 24,00000 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APAR ENT PE DIBLURI DE LEMN,CU D=40MM Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Data listarii:04.09.2009 Pag.5

Pozitie Cod resursa U/M Cantitate Corectii Denumire resursa Observatii Liste anexa

asim. Tub izolant de protectie PVC 40mm

52 EC04G1 82 M 140,00000 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDU CTE < 16 MMP. asim. cablu CYY-F 3x1,5

L:12007 -0129:4801892 -CABLU ENERGIE CYY-F 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S.8778

53 EC04G1 82 M 140,00000 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDU CTE < 16 MMP. asim. cablu CYY-F 3x2,5

L:12007 -0130:4801907 -CABLU ENERGIE CYY -F 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.8778

54 EA10A2 82 M 50,00000 CANAL DIN PVC 15X10 mm

asim.

55 EA10B1 82 M 50,00000 CANAL DIN PVC 30X16 mm

asim.

56 EA10B2 82 M 30,00000 CANAL DIN PVC 40X26 mm

asim.

57 EA17B1 82 BUCATA 6,00000 DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP PATRAT SIMB RIP PMARIMEA 29 PENTRU CIRCUITE ELECTRICE $ asim. doza ramificatie PT 75x75mm

58 ED01D1 82 BUCATA 4,00000 INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSE asim. intrerupator PT 220V / 10A

INTRERUPTOR PT 220V 10A

59 ED03F1 82 BUCATA 1,00000 COMUTATOR UNIPOLAR APARENT,DIBLURI LEMN,SERIE,CONS TR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSA asim. comutator PT 220V / 10A

COMUTATOR PT 10 A ;220 V

60 ED08E1 82 BUCATA 16,00000 PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN CONSTRUCT IE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULATA asim. priza PT cu CP dubla

PRIZA PT CU CP DUBLA

61 EE12A1 82 BUCATA 4,00000 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE LEMN asim. FIRA 07 4X18

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Data listarii:04.09.2009 Pag.6

Pozitie Cod resursa U/M Cantitate Corectii Denumire resursa Observatii Liste anexa

CORP IL.FL.FIRA -07 418 220V 4X 18W

62 EE12A1 82 BUCATA 7,00000 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE LEMN asim. FIRA 11 2X36

CORP IL.FL.FIRA 11 236 220V 2X 36W

63 EE14B1 82 BUCATA 16,00000 LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.EXTER. FLUO RESC.TUB.LA CORP IL.NEETANS SAU ETANS. asim. tub fluorescent 18w

TUB FLUORESC. 18W

64 EE14B1 82 BUCATA 14,00000 LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.EXTER. FLUO RESC.TUB.LA CORP IL.NEETANS SAU ETANS. asim. tub fluorescent 36w

TUB FLUORESC. 220V 36W

65 EF03A1 82 BUCATA 1,00000 TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG asim. tablou secundar TS3

TABLOU SECUINDAR

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Data listarii:04.09.2009 Pag.7

TABLOURI ELECTRICE - HALA BMT

Tablou electric distributie (TG 1)Nr crt Denumire In IA Buc

1 Carcasa metalica 1400/800/200 mm 12 Intrerupator automat general diferential tetrapolar Id=0,3A 160 13 Intrerupator automat diferential tetrapolar Id=0,1 A 63 44 Intrerupator automat diferential tetrapolar Id=0,1 A 32 45 Intrerupator automat diferential tetrapolar Id=0,1 A 25 36 Intrerupator automat diferential tetrapolar Id=0,1 A 16 47 Intrerupator automat diferential bipolar Id=0,o3 A 25 38 Intrerupator automat diferential bipolar Id=0,o3 A 16 49 Intrerupator automat diferential bipolar Id=0,o3 A 10 310 Transformator 220/24 V 1.5 Kw 211 Transformator separator 400/400 V 3Kw 112 Contactori Ub=220V In=32A 2

Tablou electric distributie (TG 2)Nr crt Denumire In IA Buc

1 Carcasa metalica 1400/800/200 mm 12 Intrerupator automat general diferential tetrapolar Id=0,3A 160 13 Intrerupator automat diferential tetrapolar Id=0,1 A 63 14 Intrerupator automat diferential tetrapolar Id=0,1 A 32 35 Intrerupator automat diferential tetrapolar Id=0,1 A 25 36 Intrerupator automat diferential tetrapolar Id=0,1 A 16 37 Intrerupator automat diferential bipolar Id=0,03A 25 28 Intrerupator automat diferential bipolar Id=0,03A 16 29 Intrerupator automat diferential bipolar Id=0,03A 10 510 Transformator 220/24 V 1.5 Kw 311 Transformator separator 400/400 V 3Kw 112 Contactori Ub=220V In=32A 2

Tablou electric secundar (TS-1)Nr crt Denumire In IA Buc

1 Carcasa metalica 1000/800/200 mm 12 Intrerupator automat general diferential tetrapolar Id=0,3A 100 13 Intrerupator automat diferential tetrapolar Id=0,1 A 63 14 Intrerupator automat diferential tetrapolar Id=0,1 A 32 25 Intrerupator automat diferential tetrapolar Id=0,1 A 25 26 Intrerupator automat diferential tetrapolar Id=0,1 A 16 27 Intrerupator automat diferential bipolar Id=0,03A 25 28 Intrerupator automat diferential bipolar Id=0,03A 16 29 Intrerupator automat diferential bipolar Id=0,03A 10 2

Tablou electric secundar (TS 2)Nr crt Denumire In IA Buc

1 Carcasa metalica 1000/800/200 mm 12 Intrerupator automat general diferential tetrapolar Id=0,3A 100 13 Intrerupator automat diferential tetrapolar Id=0,1 A 63 24 Intrerupator automat diferential tetrapolar Id=0,1 A 32 65 Intrerupator automat diferential tetrapolar Id=0,1 A 25 46 Intrerupator automat diferential bipolar Id=0,1 A 32 67 Intrerupator automat diferential bipolar Id=0,o3 A 25 88 Intrerupator automat diferential bipolar Id=0,o3 A 16 39 Intrerupator automat diferential bipolar Id=0,o3 A 10 3

Tablou electric secundar (TS 3)Nr crt Denumire In IA Buc

1 Carcasa metalica 400/400/150 mm 12 Intrerupator automat general diferential tetrapolar Id=0,3A 32 17 Intrerupator automat diferential bipolar Id=0,o3 A 25 3

Intrerupator automat bipolar 25 28 Intrerupator automat diferential bipolar Id=0,o3 A 16 9

Intrerupator automat bipolar 16 69 Intrerupator automat bipolar 10 3

600600600 600 600 600

30

12

34

56

67

89

60650

2501800

450450

450450

250650

HALA CMC60

±0,00

-0,90

±0,00

-0,90

-0,10

5520

+0,30

POST TRAFOFACULTATE

POST TRAFO BMT

GRUP SANITAR BARBATI

GRUP SANITAR FEMEI

LABORATOR CU ECHIPAMENTPENTRU CALCUL SI INCERCARI

PLATFORMA PENTRU INCERCARIPLATFORMA PENTRU

EXECUTIA ELEMENTELOR

STAND PENTRU INCERCARI ELEMENTE LA SCARA NATURALA

PRESA DE 500tf

HOL INTRARE

(activitate didactica de laborator)

SALA DOCTORANZI

CAMERA PREGATIREMATERIAL DIDACTIC

STANDUL DE PRECOMPRIMARE

+0,87

CALE DE ACCES STANDURI HALA, COTA +4,00, MATERIALE

ECHIPAMENTPRECOMPRIMARE

LABORATORMATERIALE DE CONSTRUCTII

LM2

LABORATORMATERIALE DE CONSTRUCTII

LM1

ATELIER ARMATURI

DEPOZIT DEMATERIALESI UTILAJE

LABORATOR BETONPRESA DE 300tf

LABORATOR BETONPRESE 100tf SI 10tf

CAMERAPREGATIRE PROBE

MAGAZIE DEMATERIALE

GRUP SANITAR BARBATI

GRUP SANITAR FEMEI

ATELIERLABORANTI

ATELIERMECANIC

ATELIER COFRAJE

ATELIER DE REPARATECHIPAMENT LABORATOR

LABORATORPERMEABILITATE

LABORATORCLIMATIZARE

LABORATORCERCETARE

CAMERAFRIGORIFICA

1 2 3 4 5 6 7

MAGAZIE DE SCULE

ATELIERSTRUNGARIE

PLAN PARTERPLATFORMA COTA ±0,00m

MODERNIZARE HALA BMTFACULTATEA DE CONSTRUCTII

SEF CATEDRA

DESENAT

VERIFICAT

PROIECTAT

NUMELESCARA

07.2009

1:50

SEMNATURA

CATEDRA BMTOFACULTATEA DE CONSTRUCTIIUNIVERSITATEA TEHNICA "GH. ASACHI" IASI

R1PT+DE

AUTODOTARE

prof. dr. ing Ioan HIRHUI

(pl. R18)perete vitrat

160 365

+0,87 +2,44

115115

SALA CURSURI MASTER

SECRETARIAT CATEDRA

SEF CATEDRA

BIROU

BIROU

SALA CONFERINTE

OFICIUARHIVA

BIROU

BIROU

GRUP SANITAR

cadru de rigidizare sir 1(B-C)anexa P+2 (pl. R8, R11)

cadru de rigidizare sir 1(F-G)anexa P+2 (pl. R8, R11)

570

105

STAND PENTRU INCERCARI ELEMENTE LA SCARA NATURALA

±0,00

STANDUL DE PRECOMPRIMARE

+0,30

PLATFORMA PENTRUEXECUTIA ELEMENTELOR

PLATFORMA PENTRU DEPOZITAREA ELEMENTELOR

PRESA DE 500tf

CALE DE ACCES STANDURI HALA, COTA +4,00, MATERIALE

BIROU

BIROU

BIROU

BIROU

BIROU

BIROU

BIROU

BIROU

SALA DE SEDINTE

OFICIU

LABORATOR DE DURABILITATE

LABORATOR INCERCARI DE LUNGA DURATASI ELEMENTE LA SCARA REDUSA

LABORATOR TEHNOLOGIE

SALA DOCTORANZICOMPUTERE

PLAN ETAJ 1PLATFORMA COTA +4,00m

MODERNIZARE HALA BMTFACULTATEA DE CONSTRUCTII

SEF CATEDRA

DESENAT

VERIFICAT

PROIECTAT

NUMELESCARA

1:50

SEMNATURA

CATEDRA BMTOFACULTATEA DE CONSTRUCTIIUNIVERSITATEA TEHNICA "GH. ASACHI" IASI

R2PT+DE

AUTODOTARE

SALA CURSURI MASTER

SPATIU PENTRU EXPUNERE, IN SCOP DIDACTICA ELEMENTELOR DE CONSTRUCTII INCERCATE

SPATIU PENTRU EXPUNERE EPRUVETELA COROZOUNE DE LUNGA DUATA

COTA +4,00

600

650

5488

560

600

1

600

A

44

B

40

600

C

F1

18050

600

D

60 30 60 30 60F3F3 F3

E

60F3

60 30 60F3F3

30

2

250

600

F G

650450

1800

34

HALA CMC450

56

450

6'7

8

250450

9

44

+3,00

66 560180

F140 560 50

F1

18060 560 40 560 55

F1

180 180

F1

606060606060

+3,00

56056066180

F1180

F1

56040180560

F1

40 55180

F1

6060

F3

60 30 60 30 60 5060 60

F3 F360

F2

6030 60 30 6060 60

F3 F3

40 560 50180

F1

90210

U4 U421090

U4

90210

U421090

U4

90210

U4

90210

U421090

21090

U4 U4

90210

U2

160210

U2

160210

90 U4

210160270

U3

U2

160210

hala (pl. R10, R13)portal de rigidizare sir 3(E-F)

perete vitrat(pl. R16, R18)

anexa P+1 (pl. R9, R12)cadru de rigidizare sir 9(F-G)

cadru de rigidizare sir 9(A-B)anexa P+1 (pl. R9, R12)

peretele se dubleazasupralumina se inzideste

peretele se dubleazasupralumina se inzideste

portal de rigidizare sir 7(E-F)hala (pl. R10, R16)

hala (pl. R10, R16)portal de rigidizare sir 7(E-F)

450250

450450

1800450

5488

160

U2

210

180180

F5F4180180

220220

220220

180

F5F5180

F5180

F5180

90210

U4U4

2109090

210

U4U4

2109090

210

U4

21090

U4U490

210 90210 U490210

U4

U3

270160

(pl. R13, R18)perete vitrat

perete vitrat(pl. R17, R18)

perete vitrat(pl. R17, R18)

(pl. R15, R18)perete vitrat

perete vitrat(pl. R15, R18)

structura de rezistentadin profile metalice (pl. R19)

portal de rigidizare sir 3(E-F)hala (pl. R10, R13)

402525

25 25

15843

15915

15

15 110 200 200 115 30

625

200215

138

210 90

U4

U4

15708

90115

15210

15124 157 165 165 165 157 254

1183 15 625

perete rigips(pl. R19)

perete vitrat(pl. R18, R19)

F11255

255255

255

F11F11

F11

230230

230230

hp=120

hp=120

bay-window (pl. R16)

07.2009prof. dr. ing Ioan HIRHUI

+0,87 +2,44

115115

R3 PT+DE

AUTODOTARE

1:50

SCARASEM

NATURA

PROIECTAT

SEF CATEDRA

DESENAT

VERIFICAT

NUMELE

CATEDRA BMTOFACULTATEA DE CONSTRUCTIIUNIVERSITATEA TEHNICA "GH. ASACHI" IASI

SECTIUNILONGITUDINALE

PRIN HALA

MODERNIZARE HALA BMTFACULTATEA DE CONSTRUCTII

bay- window(pl. R16)

HALA CMC

HALA CMC

SECTIUNEA LONGITUDINALA 2 - 2 (SIR 7)

SECTIUNEA LONGITUDINALA 1 - 1 (SIR 4)

+4,00

600608

BC

593

AF

GD

E600

593593

550600

593

GF

600608

593

ED

593

CB

A

contravantuiri (pl. R13)

contravantuiri (pl. R13)

+13,80

±0,00±0,00

+2,40

+3,90

+5,40

+7,50

+8,10

+9,40

+ 11,70

+ 12,30

+11,70

+6,70

contravantuiri (pl. R15)

contravantuiri (pl. R15)

±0,00

+4,00

+7,00

+ 12,30

+ 11,70

+9,70

+4,90

+6,40

+7,70

+8,55

±0,00

+7,05

+11,70

+13,80

+4,00

peretele se impaneazacu grinda longitudinala

peretele se impaneazacu grinda longitudinala

07.2009prof. dr. ing Ioan HIRHUI

SECTIUNITRANSVERSALE

MODERNIZARE HALA BMTFACULTATEA DE CONSTRUCTII

SEF CATEDRA

DESENAT

VERIFICAT

SEMNATURA

CATEDRA BMTOFACULTATEA DE CONSTRUCTIIUNIVERSITATEA TEHNICA "GH. ASACHI" IASI

PROIECTAT

NUMELE

SCARA

1:50

R4PT+DE

AUTODOTARE

5488

1800250

3

44650

12

44

SECTIUNE TRANSVERSALA A - A (prin bay-window si scara)

450450

45

250450

6

450

6'7

650

89

CENTRl TERMICA

+ 13,80

+9,70

+8,75

+6,05

+3,05

±0,00

-0,90

-1,70

-2,70-2,40

-2,10

sarpanta cu invelitoaredin tabla zincata

diafragma din beton armat

panouri termoizolante

+6,95

+3,95

+2.20

+7,75

+4,05

+4,95

±0,00

+ 13,20

+ 12,70

panouri termoizolante

450

5488

6'

1800650

21

-1,70

-2,70

44

±0,00

-0,90

-2,40

3

250

-2,10

450

46

5

450650

87

250450

9

44

±0,00

diafragma din beton armat

+3,05

+2.20

+3,95

+6,05

+6,95

sarpanta cu invelitoaredin tabla zincata

+8,75

+9,70

+ 13,80

SECTIUNE TRANSVERSALA B - B (prin peretii de rigidizare si contravantuiri)

+ 12,70

+ 13,20

+7,75

+4,05

+4,95cadru de rigidizare din beton armat

perete din zidarie(se ingroasa)

supralumina se inzideste

buiandrug din b.a.

sarpanta cu invelitoaredin tabla zincata

diafragma din beton armat

cadru de rigidizare din beton armat

panouri termoizolante

perete din zidarie(se ingroasa)

supralumina se inzideste

supralumina se inzideste

buiandrug din b.a.

bay- window

bay- window

bay- window

18570

105

+3,05

+5,85

10570

185

11070

30

+0,87

+2,44

90120

scara de acces la cota +4,00m

+ 10,00

contravantuiri (pl. R13)

contravantuiri (pl. R15)

(pl. R12)

(pl. R11)

contravantuiri (pl. R14)

07.2009prof. dr. ing Ioan HIRHUI

+0,87

+2,44

12001200

+0,87

+2,441150

2400

115024001150

4700

+4,00

Stâlpi

2 x UNP 200

Profil longitudinal

UNP 200

UNP 120

Profil transversal

INP 200

Profil transversal

Profil longitudinal

UNP 200Stâlpi

2 x UNP 200

Stâlpi

2 x UNP 200

Profile transversale

INP 200

+2,44

UNP 120

Profil transversal

24001150

Profil longitudinal

UNP 200

UNP 120

Profil transversal

INP 200

Profil transversal

Stâlpi

2 x UNP 200

Stâlpi

2 x UNP 200

UNP 120

Profil transversal

+4,001150

24001150

UNP 120

Profil transversalUNP 120

Profil transversal

±0,00±0,00

Profil longitudinal

UNP 200Profil longitudinal

UNP 200Profil transversal

INP 200

940200

1374Profil transversal

UNP 200

Profil prindere

LNP 100x14

Stâlpi

2 x UNP 200

existent

Stâlp b.a.

+0,87

±0,00

2 2

3 3

11

DETALIUL 1

DETALIUL 3

DETALIUL 2DETALIUL 4

ARMARE SCARĂPLATFORMA COTA ±4,00m

MODERNIZARE HALA BMTFACULTATEA DE CONSTRUCTII

SEF CATEDRA

DESENAT

VERIFICAT

PROIECTAT

NUMELESCARA

07.2009

1:20

SEMNATURA

CATEDRA BMTOFACULTATEA DE CONSTRUCTIIUNIVERSITATEA TEHNICA "GH. ASACHI" IASI

R5PT+DE

AUTODOTARE

prof. dr. ing Ioan HIRHUI

SECȚIUNEA 1 - 1

SECȚIUNEA 2 - 2

SECȚIUNEA 3 - 3

DETALIUL 1

Plăcuță rigidizare

t=14 mm

Plăcuță rigidizare

t=14 mm

5050

200

7x1002 x

7x1007x100

2 x

7x2007x100

2 x

7x1002 x

M20-250

existent

Placă b.a.

DETALIUL 2

Placă bază

400x350x14

Ancore chimice

M20-250Ancore chimice

UNP 120

Profil transversal

existent

Stâlp b.a.

Profil longitudinal

UNP 200

7x365

DETALIUL 3

LNP 45x30x4

Profil transversal

LNP 45x30x4

Profil longitudinal

LNP 45x30x4

Profil transversal

Profil longitudinal

UNP 200

7x678

DETALIUL 4

Stâlp

2 x UNP 200

Placă bază

240x190x14

Profil longitudinal

UNP 200

Profil transversal

INP 200

7x610

7x2407x190

7x2007x150

1:10

DETALIU PARAPET

1:4

Mână curentă

RHS 80X40X4

Montant

RHS 80X40X4

Platbandă

50x5

1000

1040

1

SECŢIUNEA IV FORMULARE

Secţiunea IV conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a

documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi

semnate de persoanele autorizate.

Formular nr. 10C

FORMULAR DE OFERTĂ Operator economic ................................ (denumirea/numele) Către .................................................................................................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Domnilor, 1.Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .........................................(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm .................................(denumirea lucrării), pentru suma de ...................................(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ................................ (suma în litere şi în cifre). 2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ..................................(perioada în litere şi în cifre). 3.Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ..............zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ..............(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4.Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 5.Precizăm că: |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; |_| nu depunem ofertă alternativă. (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 6.Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 7.Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. Data __/__/____ ................................, (semnătură), în calitate de ...........................legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele .........................................(denumirea/numele operatorului economic)

2

FORMULARUL 6

REGISTRUL COMERŢULUI CERTIFICAT În conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului. Noi,… ( Oficiul Registrului Comerţului )...................................................., certificăm urmatoarele referitor la ofertantul/candidatul ...……………………………………………………. şi filialele sale din………………………………..:

( denumirea şi sediul ofertantului ) 1. Informatii de identificare; 2. Sediul social al societatii; 3. Filiale/sucursale/subunitati; 4. Administratori/manageri/reprezentanti/imputerniciti; 5. Domenii de activitate; 6. Durata socirtatii; 7. Asociati; 8. Capital social; 9. Aportul asociatilor la capital; 10. Fond de comert; 11. Mentiuni cu privire la dizolvare,radiere a inmatricularii firmei, daca este cazul.

De asemenea, confirmăm că în Registrul Comerţului are/nu are înscrise menţiuni : - falimente; - condamnări; - amenzi; - abuz de încredere; - fals; - concurenţă neloială; - alte abateri. Oficiul Registrului şi Comerţului ……………………………………

(semnătura şi stampila) …………………………… NOTĂ :Firmele străine vor aduce acte doveditoare că au firma înscrisă şi procuri care vor fi certificate de Ministerul Comerţului sau de alte organe competente.

Formular nr. 11

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

BANCA ................... (denumirea) Către .................................................................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ............................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi .............. (denumirea băncii), având sediul înregistrat la ............................ (adresa băncii), ne obligăm faţă de ................................ (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de ...............................(în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: a)ofertantul ..................................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ............................................. (denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; c)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ............................... (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garanţie este valabilă până la data de .................................. Parafată de Banca ............. (semnătură autorizată) în ziua ......... luna ......... anul ............

3

Formular nr. 12A

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Operator economic ................................ (denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Data completării...................... Operator economic,

................................(semnătură autorizată)

Formular nr. 12 B

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Operator economic ................................ (denumirea/numele)

Subsemnatul (a) .............................................(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data d e..............(zi/lună/an), organizată de ................................................ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: a)nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b)nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); c)mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată .................; d)nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic ................................

(semnătură autorizată)

Formular nr. 12C

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ Operator economic ................................ (denumirea/numele)

1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................... (denumirea operatorului

economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.................. (se menţionează procedura), având ca obiect ................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ..............(zi/lună/an), organizată de ................................................ (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă: |_| în nume propriu; |_| ca asociat în cadrul asociaţiei.........................................................; |_| ca subcontractant al .......................; (Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2.Subsemnatul declar că: |_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; |_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. (Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

3.Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4.De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic ................................

(semnătura autorizată)

Formular nr. 12 F

4

5

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 3 ANI Operator economic ................................ (denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic ................................

(semnătura autorizată) Nr. crt.

Obiectul contractului

Codul CPV

Denumirea/numele beneficiarului/clientului

Adresa

Calitatea executantului*)

Preţul total al

contractului

Procent executat

(%)

Cantitatea (U.M.)

Perioada de derulare a

contractului **)

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2

.....

Operator economic ................................

(semnătura autorizată) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

Formular nr. 12 G

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Operator economic ................................ (denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

6

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic ................................

(semnătura autorizată)

Nr. crt.

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate

Acord subcontractor cu specimen de semnătură

Operator economic ................................

(semnătura autorizată)

Formular nr. 12 H DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE

OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Operator economic ................................ (denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic ................................

(semnătura autorizată)

LISTA cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

Forma de deţinere Nr. crt.

Denumire utilaj/echipament/instalaţie U.M. Cantitate

Proprietate În chirie 1. 2.

Operator economic ................................

(semnătura autorizată)

Formular nr. 12 I

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Operator economic ................................ (denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Personal angajat Din care personal de conducere (În cazul solicitării) Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. Data completării......................

Operator economic ................................

(semnătura autorizată)

7

1

SECTIUNEA V

CONTRACT DE LUCRARI CONTRACT DE LUCRARI nr. ............................... data ..............................

PARTEA 1: 1.În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între .................................................................................. (denumirea autorităţii contractante), adresă. ................................................................, telefon/fax ............................................., număr de înmatriculare .................................................., cod fiscal .................................., cont trezorerie ..............................................................................., reprezentată prin ..............................................................................................(denumirea conducătorului), funcţia ..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte, şi .................................................................................(denumirea operatorului economic), adresă ................................................................., telefon/fax ............................................., număr de înmatriculare .................................................., cod fiscal ................................., cont (trezorerie, bancă) ........................................................................, reprezentată prin ............................................................................................... (denumirea conducătorului), funcţia ..............................................., în calitate de executant, pe de altă parte. 2.Definiţii 2.1.- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a)contract - prezentul contract şi toate anexele sale; b)achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c)preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; d)amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; e)forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; f)zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. (Se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract.) 3.Interpretare 3.1.În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2.Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit. PARTEA 2: Clauze obligatorii 4.Obiectul principal al contractului 4.1.- Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină .................................................... (denumirea lucrării), în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 4.2.- Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ...................mii lei, pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea ................................................(denumirea lucrării). 5.Preţul contractului 5.1.- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de .............................. mii lei, după caz, ................ euro, la care se adaugă TVA ................... mii lei. 6.Durata contractului 6.1.- Durata prezentului contract este de ..... luni, începând de la data de ....... (Se înscriu perioada şi data.) 6.2.Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ....

2

(Se înscrie data la care încetează contractul.) 7.Executarea contractulu 7.1.- Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului, la data de ...... (Se precizează data la care intră în efectivitate contractul.) 8.Documentele contractului 8.1.- Documentele contractului sunt: (Se enumeră documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului.) 9.Protecţia patrimoniului cultural naţional 9.1.- Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 9.2.- Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: a)orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; b)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 9.3.- Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 10.Obligaţiile principale ale executantului 10.1._ (1)Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. (2)Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 10.2.- Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie. 10.3._ (1)Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare. (2)Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. (3)Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. (4)Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 10.4.- (1)Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. (2)În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (i) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 10.5.- (1)Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. (2)În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 10.6.- Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

3

i)de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; ii)de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; iii)de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 10.7.- Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 10.8._ (1)Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: a)confortul riveranilor; sau b)căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. (2)Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (i), pentru care responsabilitatea revine executantului. 10.9._ (1)Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. (2)În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin. (i) vor fi interpretate în maniera în care prin "drum" se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin "vehicul" se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă. (3)În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. (4)Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 10.10._ (1)Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: I)de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; II) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; III) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. (2)Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 10.11.- Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de....(Se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 10.12.- Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: i)reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 11.Obligaţiile achizitorului 11.1.- La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. 11.2._ (1)Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele: a)amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; b)suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

4

c)căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; d)racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului. (2)Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant. 11.3.- Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării. 11.4.- Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 11.5.- Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului. 11.6.- Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 12.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 12.1.- În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului. (Se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.) 12.2.- În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. (Se precizează aceeaşi cotă procentuală prevăzută pentru clauza 12.1 pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.) 12.3.- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 12.4.- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului. PARTEA 3: Clauze specifice 13.Garanţia de bună execuţie a contractului 13.1.- Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ......., pentru perioada de ...... şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului. (Se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie.) 13.2.- Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 13.3.- Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 13.4.- Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de..... de la executarea obligaţiilor asumate. (Se precizează modul de restituire şi termenul.) 13.5.- Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 14.Începerea şi execuţia lucrărilor 14.1. (1)Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. (Se precizează data limită de emitere a ordinului de începere a execuţiei.) (2)Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor 14.2.- (1)Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale. (Se precizează datele intermediare, dacă este cazul.) (2)Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. (3)În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 11.1 alin. (2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care

activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 14.3._ (1)Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. (2)Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 14.4.- (1)Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. (2)Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului. (3)Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 14.5.- (1)Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului. (2)Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. (3)Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. (4)În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 15.Întârzierea şi sistarea lucrărilor 15.1- În cazul în care: i)volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau ii)condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau iii)oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: (1)orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; (2)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 15.2.- Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18.2; în acest caz, va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

16.Finalizarea lucrărilor 16.1.- Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. 16.2.- (1)La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. (2)Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 16.3.- Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. în funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 16.4.- Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 17.Perioada de garanţie acordată lucrărilor 17.1.- Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală. 17.2.-

5

6

(1)În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. (2)Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (i), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: i)utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau ii)unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau iii)neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. (3)În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. 17.3.- În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2 alin. (2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 18.Modalităţi de plată 18.1.- Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. (Se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată.) 18.2.- Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 18.3.- Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege. (Se precizează cuantumul avansului.) 18.4.- (1)Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. (2)Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. (Se precizează termenul.) (3)Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 18.5.- Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 18.6.- Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. 19.Ajustarea preţului contractului 19.1.- Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 19.2.- Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită. (Se precizează formula de ajustare.) 20.Asigurări 20.1.- (1)Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. (2)Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte". (3)Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). (4)Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 20.2.- Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de dau ne-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

21.Amendamente 21.1.- Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 22.Subcontractanţi 22.1.- Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 22.2.- (1)Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. (2)Lista sub contractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 22.3.- (1)Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. (2)Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. (3)Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 22.4.- Executantul poate schimba oricare sub contractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea sub contractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 23.Cesiunea 23.1.- Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 23.2.- Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. 24.Forţa majoră 24.1.- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 24.2.- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 24.3.- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 24.4.- Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 24.5.- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 25.Soluţionarea litigiilor 25.1.- Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 25.2.- Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România. (Se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor.) 26.Limba care guvernează contractul 26.1.- Limba care guvernează contractul este limba română. 27.Comunicări 27.1.- (1)Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. (2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 27.2.- Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 28.Legea aplicabilă contractului 28.1.- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

7

8

Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. ( se precizeaza data semnarii de catre parti)

CONSTRUCTOR ACHIZITOR …………………………..

(L.S.) Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” Iaşi

(L.S.) Director,

………………………….. Rector,

Prof. univ. dr. ing. Ion GIURMA (semnătura autorizată) (semnătura)

Director general administrativ, Dr.ec.jur. Petru Condrea

(semnătura) Director Financiar-Contabilitate,

Ec. Silvia Cerne (semnătura) Vizat oficiu juridic,

Jur. Mirela Troia (semnătura)