universitatea tehnicĂ “gheorghe asachi”din ia Şi ... universitatea tehnicĂ “gheorghe...

of 30 /30
www.tuiasi.ro www.tuiasi.ro UNIVERSITATEA TEHNIC UNIVERSITATEA TEHNIC Ă Ă GHEORGHE ASACHI GHEORGHE ASACHI DIN IA DIN IA Ş Ş I, ROMÂNIA I, ROMÂNIA LLP LLP ERASMUS ERASMUS LA LA Erasmus – changing lives, opening minds for 25 years

Upload: others

Post on 22-Aug-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

www.tuiasi.rowww.tuiasi.ro

UNIVERSITATEA TEHNICUNIVERSITATEA TEHNICĂ Ă ““GHEORGHE ASACHIGHEORGHE ASACHI”” DIN IADIN IAŞŞI, ROMÂNIAI, ROMÂNIA

LLP LLP ERASMUSERASMUS LALA

Erasmus – changing lives, opening minds for 25 years

Page 2: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

• Burse de studiu 33--12 luni12 luni

(ERASMUSERASMUS - SMS – student mobility for studies)

• Burse de plasament 33--12 luni12 luni

(ERASMUSERASMUS -- SMP – student mobility for placement)

• Formare profesională de scurtă durată

(LeonardoLeonardo da Vincida Vinci 22--4 4 săptămâni săptămâni la un partener EU)

www.tuiasi.rowww.tuiasi.ro

UNIVERSITATEA TEHNICUNIVERSITATEA TEHNICĂ Ă ““GHEORGHE ASACHIGHEORGHE ASACHI”” DIN IADIN IAŞŞI, ROMÂNIAI, ROMÂNIA

LLonglifeonglife LLearningearning PProgramrogram LALA

Page 3: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

PRORECTORATUL DE RELAPRORECTORATUL DE RELAłłII II INTERNAINTERNAłłIONALE IONALE ŞŞI IMAGINE UNIVERSITARĂI IMAGINE UNIVERSITARĂ

Conf.univ.dr.ing. IrinaIrina LUNGULUNGU

Prorector

Sabina Sabina SĂRULEANUSĂRULEANU

şef birouCoordonator

Institutional ERASMUS

AnaAna--Maria Maria ŞŞOICANOICAN

Programul LLP Erasmus: mobilitati de studiu siplasamente outgoing mobilitati personal didactic,

mobilitati studenti incoming, acorduri Erasmus

DoinaDoina TIRONTIRONImagine universitară,

Acorduri de cooperare inter-universitară,Burse de studii în străinătate

( Fulbright, DAAD)

Cornelia MURARIUCornelia MURARIUFrancofonie, AUF,

Burse Eugen Ionesco, Confreco

Vladimir ZGHIBARCEAVladimir ZGHIBARCEAConsilierea studenŃilor şi absolvenŃilor

TUIASI pentru orientarea în carieră, Consilierea absolvenŃilor de liceu

pentru alegerea facultăŃii din cadrulTUIASI, Ziua PorŃilor Deschise

LLongong LLifeife PProgramrogram LA TUIALA TUIAŞŞII

Page 4: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

www.tuiasi.rowww.tuiasi.ro

UNIVERSITATEA TEHNICUNIVERSITATEA TEHNICĂ Ă ““GHEORGHE ASACHIGHEORGHE ASACHI”” DIN IADIN IAŞŞI, ROMÂNIAI, ROMÂNIA

ERASMUSERASMUS LALA

Cine Cine poatepoate participaparticipa îîn programul ERASMUSn programul ERASMUS??

• TuTu, student la TUIAŞI, fie la studii de licenlicenŃŃăă, , masteratmasterat sau doctoratsau doctorat;

• Pe durata studiilor, un student poate primi maximum două granturi Erasmus: un un grant pentru o perioadă de studiigrant pentru o perioadă de studii şşi uni un grantgrant pentru plasamentpentru plasament;

• Durata unui stagiu: minim 3 luni – maxim 12 luni.

Page 5: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

www.tuiasi.rowww.tuiasi.ro

UNIVERSITATEA TEHNICUNIVERSITATEA TEHNICĂ Ă ““GHEORGHE ASACHIGHEORGHE ASACHI”” DIN IADIN IAŞŞI, ROMÂNIAI, ROMÂNIA

ERASMUSERASMUS LALA

Criterii de eligibilitate:Criterii de eligibilitate:

• Să fii absolvent cel puŃin al primului an de studii (excepŃie fac studenŃii care pleacă în stagii de plasament, aceştia pot fi şi în primul an de studiu);

• Să nu fi beneficiat de un alt stagiu ERASMUS (cu excepŃia situaŃiei în care studenŃii care au beneficiat de un stagiu de studiu mai pot beneficia de un stagiu de plasament şi invers);

• Să promovezi un test de limbă străină.

Page 6: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

ERASMUSERASMUS LALA

UNIVERSITATEA TEHNICUNIVERSITATEA TEHNICĂ Ă ““GHEORGHE ASACHIGHEORGHE ASACHI”” DIN IADIN IAŞŞI, ROMÂNIAI, ROMÂNIAwww.tuiasi.rowww.tuiasi.ro

Criterii de selecŃie

• Să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior;• Să prezinte o scrisoare de motivaŃie bine fundamentată;

ComponenŃa dosarului de concurs:

• Cerere înscriere concurs selecŃie;• Fişa de eligibilitate;• Curriculum vitae; • Scrisoare de intenŃie; • AdeverinŃă de student;• Certificat de competenŃe lingvistice.

Page 7: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

ERASMUSERASMUS LALA

UNIVERSITATEA TEHNICUNIVERSITATEA TEHNICĂ Ă ““GHEORGHE ASACHIGHEORGHE ASACHI”” DIN IADIN IAŞŞI, ROMÂNIAI, ROMÂNIAwww.tuiasi.rowww.tuiasi.ro

RecunoaRecunoaşşterea terea şşi echivalarea studiilor din i echivalarea studiilor din perioada de perioada de stagiu/mobilitatestagiu/mobilitate ERASMUSERASMUS

-- ÎÎŃŃi completezi un document numit i completezi un document numit LearningLearning AgreementAgreement prin prin care ambele universităcare ambele universităŃŃi (cea la care ei (cea la care eşşti acum ti acum şşi cea unde vei i cea unde vei pleca) sunt de acord asupra pleca) sunt de acord asupra disciplinelor/actividisciplinelor/activitătăŃŃilorilor pe care le pe care le vei parcurge vei parcurge îîn perioada de stagiun perioada de stagiu

Page 8: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

Cum Cum să să îîŃŃi alegi disciplinele din i alegi disciplinele din LearningLearning AgreementAgreement??-- Identifici Identifici îîn planul de n planul de îînvănvăŃŃământ a programului la care eământ a programului la care eşşti ti îînscris, ce discipline vei face nscris, ce discipline vei face îîn semestrul n semestrul îîn n care vei fi plecatcare vei fi plecat. Mai . Mai josjos esteeste un un exempluexemplu pentrupentru selectareaselectarea disciplinelordisciplinelor din din planulplanul de de îînvănvăŃŃământământ::

Page 9: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

ERASMUSERASMUS LALA

UNIVERSITATEA TEHNICUNIVERSITATEA TEHNICĂ Ă ““GHEORGHE ASACHIGHEORGHE ASACHI”” DIN IADIN IAŞŞI, ROMÂNIAI, ROMÂNIAwww.tuiasi.rowww.tuiasi.ro

Unde vrei Unde vrei şşi poi poŃŃi să plecii să pleci??

-- ÎÎn orice universitate străină n orice universitate străină cu care facultatea ta are acord cu care facultatea ta are acord ErasmusErasmus valabil valabil îîn acel an universitar n acel an universitar –– lista acordurilor este pe lista acordurilor este pe sitesite--ulul www.tuiasi.rowww.tuiasi.ro

Page 10: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

-- Intri pe Intri pe sitesite--ulul universită universităŃŃii unde ii unde îîŃŃi dorei doreşşti să mergiti să mergi şşi identifici i identifici îîn planul de n planul de îînvănvăŃŃământ a programelor ământ a programelor oferite oferite îîn acelan acelaşşi domeniu (i domeniu (inginerie mecanică de exinginerie mecanică de ex.), .), ce discipline similare poce discipline similare poŃŃi face i face îîn semestrul n semestrul îîn care n care vei fi plecat!vei fi plecat! Mai jos este un exemplu pentru completarea unui Mai jos este un exemplu pentru completarea unui LearningLearning AgreementAgreement::

Page 11: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

Coordonatorii Erasmus ai facultăŃilor din cadrul TUIASI sunt prezentaŃi după cum urmează:

ERASMUSERASMUS LALAUNIVERSITATEA TEHNICUNIVERSITATEA TEHNICĂ Ă ““GHEORGHE ASACHIGHEORGHE ASACHI”” DIN IADIN IAŞŞI, ROMÂNIAI, ROMÂNIAwww.tuiasi.rowww.tuiasi.ro

Page 12: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Str.Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr.27, Iaşi, 700050, Româniahttp://www.ace.tuiasi.ro, tel/fax:+40 232 231 343

Prof.univ.dr.ing. Mihaela – Hanako Matcovschi

Tel: 0232 278680/ int. 1320, 1329E-mail: [email protected]

Page 13: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

Facultatea de Inginerie Chimică şi ProtecŃia Mediului

Str.Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr.73, Iaşi, 700050, Româniahttp://www.ch.tuiasi.ro, tel/fax: +40 232 271 311

Şef lucr.dr.ing. Liliana Lazăr

Tel: 0232 278680/ int. 2255E-mail: [email protected]

Page 14: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

Facultatea de ConstrucŃii şi InstalaŃiiStr.Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr.1, Iaşi, 700050, România

http://www.ce.tuiasi.ro, tel: +40 232 254 638; fax: +40 232 233 368

Prof.univ.dr.ing. Dorina Nicolina Isopescu

Tel: 0232 278680/ int. 1400Email: [email protected],

[email protected]

Page 15: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

Facultatea de ConstrucŃii de Maşini şi Management Industrial

Str.Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr.39, Iaşi, 700050, Româniahttp://www.tuiasi.ro/facultati/cmmi, tel/fax: +40 232 242 109

Conf.univ.dr.ing. Oana Dodun

Tel : 0232 278680/ int. 2319E-mail : [email protected] ;

[email protected]

Page 16: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

Facultatea de Electronică, TelecomunicaŃii şi Tehnologia InformaŃiei

B-dul Carol I, nr.11, Iasi, 700506, Româniahttp://www.etti.tuiasi.ro, tel: +40 232 270 041; fax: +40 232 217 720

Prof.univ.dr.ing. Nicolae Dumitru Alexandru

Tel: 0232 213737/0232 270021 int. 205

Fax: 0232 217720

E-mail: [email protected]

Page 17: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Str.Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr.21-23, Iaşi, 700050, Româniahttp://www.tuiasi.ro/facultati/eth, tel/fax: +40 232 237 627

Prof.univ.dr.ing.Cristian Foşalău

Tel: 0232 278683/int. 1125E-mail: [email protected]

Page 18: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Str.Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr.61, Iaşi, 700050, Româniahttp://www.tuiasi.ro/facultati/hidro, tel/fax: +40 232 270 804

Conf.dr.ing. Ioan Crăciun

Tel: 0232 278680/ int. 2178E-mail: [email protected]

Page 19: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

Facultatea de MecanicăStr.Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr.43, Iaşi, 700050, România

http://www.mec.tuiasi.ro, tel/fax: +40 232 232 337

Prof.univ.dr.ing. Ioan Doroftei

Tel: 0232 278683/ int.2301E-mail:[email protected]

Page 20: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

Facultatea de ŞtiinŃa şi Ingineria Materialelor

Str.Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr.41, Iaşi, 700050, Româniahttp://www.tuiasi.ro/facultati/sim, tel/fax: +40 232 230 009

Conf.univ.dr.ing. Gheorghe Bădărău

Tel: 0232 278680/ int. 2290E-mail: [email protected]

Page 21: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial

Str.Prof.dr.doc.Dimitrie Mangeron, nr.29, Iaşi, 700050, Româniahttp://www.tuiasi.ro/facultati/tex, tel/fax: +40 232 230 491

Conf.univ.dr.ing. Mirela Blaga

Tel: 0232/278683/int. 1221, Fax: 0232/247579E-mail: [email protected],

[email protected]

Page 22: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”

Str.Prof.dr.doc.Dimitrie Mangeron, nr.3, Iaşi, 700050, Româniahttp://www.tuiasi.ro/facultati/arhi, tel/fax: +40 232 211595

Şl.dr.arh. Miron Emil Dragos Ciolacu

Tel: 0232 278680/ int. 1491E-mail: [email protected]

Page 23: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

Consilierea studenŃilor Erasmus

Biroul de RelaŃii InternaŃionale oferă:

• sprijin în întocmirea dosarului de selecŃie;

• informaŃii privind posibilele destinaŃii: pentru anul 2013/2014 TUIASI are încheiate 210 acorduri Erasmus cu universităŃi din UE (lista completă pe site: http://www.tuiasi.ro/uploads/files/CentralizatorAcorduriErasmus.pdf sau la Biroul de RelaŃii InternaŃionale – Corp T Rectorat);

• sprijin în completarea şi întocmirea documentelor pentru plecare;

• pe durata stagiului studentul este în permanentă legatură cu Biroul Erasmus (e-mail, telefon);

www.tuiasi.rowww.tuiasi.ro

Page 24: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

StudenŃii UniversităŃii

BESTBESTBoard of European Students of Technology

Page 25: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds
Page 26: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

AsociaAsociaŃŃiile studeniile studenŃŃeeşşti ti din Universitatedin Universitate

•AsociaŃia StudenŃilor şi Tinerilor Ingineri Politehnişti - ASTIPASTIP

•Asociația Studenților și Absolvenților Facultății de Construcțiişi InstalaŃii - ASAFCIASAFCI

•Liga StudenŃilor Electroniști - LSELSETCTC

•Liga Studenților Electrotehniști - LSETHLSETH

•Asociația Studenților și Absolvenților Hidrotehniști - ASAHASAH

•Asociatia Studentilor Chimişti "Chemis" - ASC ASC ChemisChemis

•Liga Studenților de la Mecanică - LSMLSM

•Liga StudenŃilor T.C.M.-işti - LSTCMLSTCM

•AsociaŃia StudenŃilor ArhitecŃi Iași - ASAIASAI

Page 27: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds
Page 28: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds
Page 29: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds

Perioada de selecŃie pentu anul universitar

2013/2014 este:

Pentru primul semestru/întreg anul universitar :

• aprilie – mai 2013

Pentru semestrul al doilea:

• septembrie – octombrie 2013

ERASMUSERASMUS LALAUNIVERSITATEA TEHNICUNIVERSITATEA TEHNICĂ Ă ““GHEORGHE ASACHIGHEORGHE ASACHI”” DIN IADIN IAŞŞI, ROMÂNIAI, ROMÂNIA

www.tuiasi.rowww.tuiasi.ro

Page 30: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI ... UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”DIN IA ŞI, ROMÂNIA LLP ERASMUS LA Erasmus –changing lives, opening minds