panou sapanta - 1

1
Trasee turistice marcate din localitatea Săpânța: Traseul numărul 1: Săpânța - Valea Runcului - Cascada Custuri Marcaj: cruce roșie; Lungime traseu: 10,82 km; Durata: 4 - 4,5 ore; Diferență de nivel: 330 metri; Dificultate: scăzută; Perioada recomandată: primăvara, vara, toamna; Tip de traseu: dus - întors. Subdiviziuni: Centru Săpânța - Cariera de andezit: 7,34 km; Cariera de andezit - Cascada Custuri: 3,48 Km Traseul pleacă spre sud de la intersecția drumului național 19 cu drumul comunal Săpânța (fostul drum județean 183). Trecem pe lângă Cimitireul Vesel apoi mergem tot spre sud urmând marcajul cruce roșie. Traversăm râul Săpânța în apropiere de păstrăvărie apoi continuăm spre sud pe drumul forestier care urcă pe valea Săpânței și trecem pe lângă izvorul mineral ”Apa Roșie”. Urmăm marcajul cruce roșie, trecem pe lângă cariera de andezit și mergem tot înainte lăsând în partea dreaptă confluența văii Runcului cu valea Săpâncioarei. Traseul continuă pe drumul forestier care urcă pe valea Runcului. Traversăm valea Covătarului și ajungem după încă 1,3 km la Cascada Custuri situată la baza abruptului ”Piatra Custurii”. Revenirea în Săpânța se face parcurgând traseul în sens invers. Traseul numărul 2: Cariera de andezit - Valea Mireșului - Cascada Șipot Marcaj: cruce albastră; Lungime traseu: 4,96 km; Durata: 2 - 2,5 ore; Diferență de nivel: 250 metri; Dificultate: scăzută; Perioada recomandată: primăvara, vara, toamna; Tip de traseu: dus - întors. Pentru a ajunge din Săpânța la Cascada Șipot urmăm traseul cruce roșie până la cariera de andezit, situată în apropierea confluenței râurilor Mireș și Săpânța. De la carieră traseul se ramifică, noi urmăm marcajul cruce albastră, trecem pe pod peste valea Săpânței mergând pe drumul forestier care urcă pe valea Mireșului pe direcția generală de la est la vest. Obiectivul final al traseului este Cascada Șipot de pe valea Mireșului. Revenirea în Săpânța se face mergând înapoi pe același traseu. Marked tourist tracks from Săpânța: Track No. 1: Săpânța - Runcului Valley – Custuri Waterfall Marking: red cross; Track length: 10,82 km; Length of time: 4 - 4,5 hours; Altitude difference: 330 meters; Difficulty: low; Recommended seasons: spring, summer, autumn;Type of route: round – trip. Subdivisions: Centre of Săpânța - Andesite quarry: 7,34 km; Andesite quarry - Custuri Waterfall: 3,48 Km The route goes south from the intersection of national road 19 with local road Săpânţa (former county road 183). The route goes past the Merry Cemetery then heads south, following the red cross mark. We cross the Săpânța river close to the trout farm then head south on the forest road that goes up the Săpânța Valley and then go past the mineral spring ”The Red Water”. We follow the red cross mark, then go past the andesite quarry and head on, leaving on the right, the confluence of Runcului with the Săpâncioarei Valley. The track continues on the forest road, going up the Runcului Valley. We cross the Covătarului Valley and after 1,3 km we reach Custuri Waterfall, situated at the base of the Steep ”Custurii Rock”. The return to Săpânța is made by taking the route backwards. Track No. 2: Andesite quarry - Mireșului Valley - Șipot Waterfall Marking: blue cross; Track length: 4,96 km; Length of time: 2 - 2,5 hours; Altitude difference: 250 meters; Difficulty: low; Recommended seasons: spring, summer, autum; Type of route: round – trip. To get from Săpânța to The Șipot Waterfall we follow the red cross track up to the Andesite quarry, situated near the confluence of the Mireș and Săpânța rivers. From the quarry the road splits up, the route follows the blue cross mark, we cross the bridge over the Săpânța Valley continuing on the forest road that climbs up the Mireș Valley on an east-west general direction. The final tourist objective / sight of the track is the Șipot Waterfall from the Mireș Valley. The return to Săpânța is made by taking the route backwards. Sentiers de randonnées pédestres dans le village de Săpânţa Sentier de randonnée pédestre no 1 : Săpânța – Valée du Runc - Cascade Custuri Signalisation: croix rouge; Longueur du trajet: 10,82 km; Durée: 4 à 4,5 heures; Différence d'altitude: 330 mètres; Difficulté: aucune difficulté particulière; Période recommandée: printemps, été, automne; Type de parcours: aller - retour. Tronçons: Centre du village Săpânța - carrière d'andésite: 7,34 km; Carrière d'andésite - Cascade Custuri: 3,48 Km Le trajet du sentier se poursuit en direction du sud à partir de l'intersection de la route nationale 19 avec la route communale Săpânţa (ancienne route départementale 183). L'itinéraire passe le long du cimetière joyeux, et poursuit toujours vers le sud en suivant la signalisation „croix rouge”. On traverse la rivière Săpânţa près du bassin d'élevage des truites, puis on suit vers le sud la route forestière qui longe la vallée de la Săpânţa et passant à côté de la source minérale „Apa roşie”. Suivre la signalisation „croix rouge”, passer à côté de la carrière d'andésite et aller tout droit en laissant à droite la confluence de la vallée du Runc avec la vallée de la Săpâncioara. Le sentier emprunte la route forestière qui remonte la vallée du Runc. Traverser la vallée du Covătari et après encore 1,3 km arriver à la Cascade Custuri, située à la base de l'abrupt de terre „Piatra Custurii”. Le retour à Săpânța se fait en parcourant le même trajet en sens inverse. Sentier de randonnée pédestre no 2: Carrière d'andésite – Vallée de la Mireș - Cascade Șipot Signalisation: croix bleue; Longueur du trajet: 4,96 km; Durée: 2 à 2,5 heures; Différence d'altitude: 250 mètres; Difficulté: aucune difficulté particulière; Période recommandée: printemps, été, automne; Type de parcours: aller - retour. Pour arriver de Săpânţa à la Cascade Şipot on doit suivre la signalisation „croix rouge” jusqu'à la carrière d'andésite, qui est localisée près de la confluence des rivières Mireș et Săpânţa. À partir de la carrière là où le trajet se ramifie, on doit suivre la signalisation „croix bleue”, franchir le pont sur la vallée de la Săpânţa et ensuite suivre la route forestière qui longe la vallée de la Mireș en direction généralement est-ouest. Le point final du trajet est la Cascade Şipot dans la vallée de la Mireș. Le retour à Săpânţa se fait suivant le même trajet, en sens inverse. Rutas de senderismo en Săpânţa: Ruta numero 1: Săpânţa - Valle Runcului - Cascada Custuri Marcación: Cruz Roja; Longitud del recorrido: 10,82 km; Duración: 4 a 4,5 horas; Diferencia de altitud: 330 metros; Dificultad: baja; Época recomendada: primavera, verano, otoño; Tipo de recorrido: Ida y vuelta. Subdivisiones: Centro Săpânţa – Cantera de andesita: 7,34 km; Cantera de andesita - Cascada Custuri: 3,48 km La ruta va desde la intersección de la carretera nacional numero19 con el camino local Săpânţa (antigua carretera comarcal 183) hacia el sur. Pasamos por al lado del Cementerio Alegre luego vamos hacia el sur siguiendo la marcación de cruz roja. Cruzamos el río Săpânța cerca de una piscifactoría, luego continuamos hacia el sur por el camino forestal que sube por el valle Săpânţa y pasamos cerca del manantial de agua mineral "Agua roja". Continuamos por el marcaje de cruz roja, pasando por al lado de la cantera de andesita y seguimos recto dejando a la derecha la confluencia de los ríos Runc y Săpâncioara. La ruta continúa por el camino forestal que sube por el valle Runc. Cruzamos el arroyo Covătarului y llegamos, tras un 1,3 km más, a la Cascada Custuri localizada en la base del abrupto “Piedra Custurii”. La vuelta a Săpânţa se hace siguiendo la ruta al revés. Ruta numero 2: Cantera de andesita - Valle Mireș - Cascada Şipot Marcación: cruz azul; Longitud del recorrido: 4,96 km; Duración: 2 a 2,5 horas; Diferencia de altitud: 250 metros; Dificultad: baja; Época recomendada: primavera, verano, otoño; Tipo de recorrido: Ida y vuelta. Para llegar desde Săpânța a la Cascada Șipot seguimos la ruta marcada con cruz roja hasta la cantera de andesita, situada cerca de la confluencia de los ríos Mireș y Săpânţa. Desde la cantera la ruta se bifurca, nosotros seguimos el marcaje de la cruz azul, pasamos el río Săpânţa por el puente y continuamos por el camino que sube por el valle Mireș en dirección general del este al oeste. El objetivo de la ruta es llegar a la Cascada Șipot del río Mireș. El regreso a Săpânţa se hace volviendo por la misma ruta. Марковані туристичні маршрути у с.Сапинца: Маршрут №1: Сапинца Долина Рункулуй Водоспад Кустурь Туристська марка: червоний хрест; Протяжність маршруту: 10,82 км; Тривалість: 4 - 4,30 годин; Висотна різниця: 330 метрів; Складність: низька; Рекомендований період: всена, літо, осінь; Тип маршруту: туди й назад; Відрізки: центр Сапинци андезитний кар'єр: 7,34 км; андезитний кар'єр водоспад Кустурь: 3,48 км Маршрут починається у південному напрямку від роздоріжжя автодоріг: національної №19 і сільської (колишня обласна №183). Проходимо біля Веселого цвинтаря, після чого рухаємося все на південь, слідуючи за знаком червоного хреста. Переходимо ріку Сапинца поблизу форельного господарства, рухаючись на південь по лісовій дорозі, яка веде в долину Сапинци, і проходимо попри джерело мінеральних вод Червона вода”. Слідуючи за знаком червоного хреста, проходимо біля андезитного кар'єру, і, рухаючись вперед, минаємо праворуч злиття долини Рункулуй з долиною Сапинчоарей. Маршрут продовжується по лісовій дорозі, яка веде до долини Рункулуй. Перетинаємо долину Коватарулуй і через 1,3 км доходимо до водоспаду Кустурь, розташованого у підніжжі урвища Камінь Кустурі ”. Повернення до Сапинци відбувається доланням цього ж маршруту у протилежному напрямку. Маршрут №2: Андитний кар'єр Долина Мірешулуй Водоспад Шіпот Туристська марка: синій хрест; Протяжність маршруту: 4,96 км; Тривалість: 2 - 2,30 годин; Висотна різниця: 330 метрів; Складність: низька; Рекомендований період: всена, літо, осінь; Тип маршруту: туди й назад Щоб дістатися з Сапинци до водоспаду Шіпот, слідуємо за маршрутом, позначеним червоним хрестом до андезитного кар'єру, розташованого поблизу злиття рік Міреш і Сапинца. Від кар'єру маршрут розгалужується, ми слідуємо за знаком синього хреста, переходимо по мосту через долину Сапинци, рухаючись по лісовій дорозі, яка веде від сходу на захід до долини Мірешулуй. Кінцевим об'єктом маршруту є водоспад Шіпот у долині Мірешулуй. Повернення назад до Сапинци відбувається за цим же маршрутом. www.maramures-transcarpatia.ro Cascada Custuri Peisaj hibernal Stână de oi Cascada Șipot Izvor mineral Apa Roșie

Upload: petru-maran

Post on 19-Nov-2015

47 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

panou comuna Sapanta

TRANSCRIPT

 • Trasee turistice marcate din localitatea Spna:

  Traseul numrul 1: Spna - Valea Runcului - Cascada CusturiMarcaj: cruce roie; Lungime traseu: 10,82 km; Durata: 4 - 4,5 ore; Diferen de nivel: 330 metri; Dificultate: sczut; Perioada recomandat: primvara, vara, toamna; Tip de traseu: dus - ntors. Subdiviziuni: Centru Spna - Cariera de andezit: 7,34 km; Cariera de andezit - Cascada Custuri: 3,48 KmTraseul pleac spre sud de la intersecia drumului naional 19 cu drumul comunal Spna (fostul drum judeean 183). Trecem pe lng Cimitireul Vesel apoi mergem tot spre sud urmnd marcajul cruce roie. Traversm rul Spna n apropiere de pstrvrie apoi continum spre sud pe drumul forestier care urc pe valea Spnei i trecem pe lng izvorul mineral Apa Roie. Urmm marcajul cruce roie, trecem pe lng cariera de andezit i mergem tot nainte lsnd n partea dreapt confluena vii Runcului cu valea Spncioarei. Traseul continu pe drumul forestier care urc pe valea Runcului. Traversm valea Covtarului i ajungem dup nc 1,3 km la Cascada Custuri situat la baza abruptului Piatra Custurii. Revenirea n Spna se face parcurgnd traseul n sens invers.

  Traseul numrul 2: Cariera de andezit - Valea Mireului - Cascada ipotMarcaj: cruce albastr; Lungime traseu: 4,96 km; Durata: 2 - 2,5 ore; Diferen de nivel: 250 metri; Dificultate: sczut; Perioada recomandat: primvara, vara, toamna; Tip de traseu: dus - ntors.Pentru a ajunge din Spna la Cascada ipot urmm traseul cruce roie pn la cariera de andezit, situat n apropierea confluenei rurilor Mire i Spna. De la carier traseul se ramific, noi urmm marcajul cruce albastr, trecem pe pod peste valea Spnei mergnd pe drumul forestier care urc pe valea Mireului pe direcia general de la est la vest. Obiectivul final al traseului este Cascada ipot de pe valea Mireului. Revenirea n Spna se face mergnd napoi pe acelai traseu.

  Marked tourist tracks from Spna:

  Track No. 1: Spna - Runcului Valley Custuri WaterfallMarking: red cross; Track length: 10,82 km; Length of time: 4 - 4,5 hours; Altitude difference: 330 meters; Difficulty: low; Recommended seasons: spring, summer, autumn;Type of route: round trip.Subdivisions: Centre of Spna - Andesite quarry: 7,34 km; Andesite quarry - Custuri Waterfall: 3,48 KmThe route goes south from the intersection of national road 19 with local road Spna (former county road 183). The route goes past the Merry Cemetery then heads south, following the red cross mark. We cross the Spna river close to the trout farm then head south on the forest road that goes up the Spna Valley and then go past the mineral spring The Red Water. We follow the red cross mark, then go past the andesite quarry and head on, leaving on the right, the confluence of Runcului with the Spncioarei Valley. The track continues on the forest road, going up the Runcului Valley. We cross the Covtarului Valley and after 1,3 km we reach Custuri Waterfall, situated at the base of the Steep Custurii Rock. The return to Spna is made by taking the route backwards.

  Track No. 2: Andesite quarry - Mireului Valley - ipot WaterfallMarking: blue cross; Track length: 4,96 km; Length of time: 2 - 2,5 hours; Altitude difference: 250 meters; Difficulty: low; Recommended seasons: spring, summer, autum; Type of route: round trip.To get from Spna to The ipot Waterfall we follow the red cross track up to the Andesite quarry, situated near the confluence of the Mire and Spna rivers. From the quarry the road splits up, the route follows the blue cross mark, we cross the bridge over the Spna Valley continuing on the forest road that climbs up the Mire Valley on an east-west general direction. The final tourist objective / sight of the track is the ipot Waterfall from the Mire Valley. The return to Spna is made by taking the route backwards.

  Sentiers de randonnes pdestres dans le village de Spna

  Sentier de randonne pdestre no 1 : Spna Vale du Runc - Cascade CusturiSignalisation: croix rouge; Longueur du trajet: 10,82 km; Dure: 4 4,5 heures; Diffrence d'altitude: 330 mtres; Difficult: aucune difficult particulire; Priode recommande: printemps, t, automne; Type de parcours: aller - retour.Tronons: Centre du village Spna - carrire d'andsite: 7,34 km; Carrire d'andsite - Cascade Custuri: 3,48 KmLe trajet du sentier se poursuit en direction du sud partir de l'intersection de la route nationale 19 avec la route communale Spna (ancienne route dpartementale 183). L'itinraire passe le long du cimetire joyeux, et poursuit toujours vers le sud en suivant la signalisation croix rouge. On traverse la rivire Spna prs du bassin d'levage des truites, puis on suit vers le sud la route forestire qui longe la valle de la Spna et passant ct de la source minrale Apa roie. Suivre la signalisation croix rouge, passer ct de la carrire d'andsite et aller tout droit en laissant droite la confluence de la valle du Runc avec la valle de la Spncioara. Le sentier emprunte la route forestire qui remonte la valle du Runc. Traverser la valle du Covtari et aprs encore 1,3 km arriver la Cascade Custuri, situe la base de l'abrupt de terre Piatra Custurii. Le retour Spna se fait en parcourant le mme trajet en sens inverse.

  Sentier de randonne pdestre no 2: Carrire d'andsite Valle de la Mire - Cascade ipotSignalisation: croix bleue; Longueur du trajet: 4,96 km; Dure: 2 2,5 heures; Diffrence d'altitude: 250 mtres; Difficult: aucune difficult particulire; Priode recommande: printemps, t, automne; Type de parcours: aller - retour.Pour arriver de Spna la Cascade ipot on doit suivre la signalisation croix rouge jusqu' la carrire d'andsite, qui est localise prs de la confluence des rivires Mire et Spna. partir de la carrire l o le trajet se ramifie, on doit suivre la signalisation croix bleue, franchir le pont sur la valle de la Spna et ensuite suivre la route forestire qui longe la valle de la Mire en direction gnralement est-ouest. Le point final du trajet est la Cascade ipot dans la valle de la Mire. Le retour Spna se fait suivant le mme trajet, en sens inverse.

  Rutas de senderismo en Spna:

  Ruta numero 1: Spna - Valle Runcului - Cascada CusturiMarcacin: Cruz Roja; Longitud del recorrido: 10,82 km; Duracin: 4 a 4,5 horas; Diferencia de altitud: 330 metros; Dificultad: baja; poca recomendada: primavera, verano, otoo; Tipo de recorrido: Ida y vuelta.Subdivisiones: Centro Spna Cantera de andesita: 7,34 km; Cantera de andesita - Cascada Custuri: 3,48 kmLa ruta va desde la interseccin de la carretera nacional numero19 con el camino local Spna (antigua carretera comarcal 183) hacia el sur. Pasamos por al lado del Cementerio Alegre luego vamos hacia el sur siguiendo la marcacin de cruz roja. Cruzamos el ro Spna cerca de una piscifactora, luego continuamos hacia el sur por el camino forestal que sube por el valle Spna y pasamos cerca del manantial de agua mineral "Agua roja". Continuamos por el marcaje de cruz roja, pasando por al lado de la cantera de andesita y seguimos recto dejando a la derecha la confluencia de los ros Runc y Spncioara. La ruta contina por el camino forestal que sube por el valle Runc. Cruzamos el arroyo Covtarului y llegamos, tras un 1,3 km ms, a la Cascada Custuri localizada en la base del abrupto Piedra Custurii. La vuelta a Spna se hace siguiendo la ruta al revs.

  Ruta numero 2: Cantera de andesita - Valle Mire - Cascada ipotMarcacin: cruz azul; Longitud del recorrido: 4,96 km; Duracin: 2 a 2,5 horas; Diferencia de altitud: 250 metros; Dificultad: baja; poca recomendada: primavera, verano, otoo; Tipo de recorrido: Ida y vuelta.Para llegar desde Spna a la Cascada ipot seguimos la ruta marcada con cruz roja hasta la cantera de andesita, situada cerca de la confluencia de los ros Mire y Spna. Desde la cantera la ruta se bifurca, nosotros seguimos el marcaje de la cruz azul, pasamos el ro Spna por el puente y continuamos por el camino que sube por el valle Mire en direccin general del este al oeste. El objetivo de la ruta es llegar a la Cascada ipot del ro Mire. El regreso a Spna se hace volviendo por la misma ruta. .:

  1: : ; : 10,82 ; : 4 - 4,30 ; : 330 ; : ; : , , ; : ; : ': 7,34 ; ' : 3,48 : 19 ( 183). , , . , , , . , ', , , . , . 1,3 , . .

  2: ' : ; : 4,96 ; : 2 - 2,30 ; : 330 ; : ; : , , ; : , , ', . ' , , , , . ' . .

  www.maramures-transcarpatia.ro

  Cascada Custuri

  Peisaj hibernal Stn de oi

  Cascada ipot

  Izvor mineralApa Roie