luca -tatăl scriitorului

65
LUCA LUCA -tatăl scriitorului -tatăl scriitorului

Upload: magee-gentry

Post on 30-Dec-2015

127 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

LUCA -tatăl scriitorului. Caragiale-tânăr. Caragiale şi Matei-fiul său natural. ALEXANDRINA CARAGIALE-soţia sa. Caragiale şi Luca-fiul său. Caragiale ,soţia sa şi cei doi copii: Luca şi Ecaterina. CARICATURĂ DE ISER. JUNIMEA. 1883. Caragiale cu Luca şi Cella Delavrancea. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

LUCALUCA-tatăl scriitorului-tatăl scriitorului

Caragiale-tânărCaragiale-tânăr

Caragiale şi Matei-fiul său naturalCaragiale şi Matei-fiul său natural

ALEXANDRINA CARAGIALE-soţia saALEXANDRINA CARAGIALE-soţia sa

Caragiale şi Luca-fiul săuCaragiale şi Luca-fiul său

Caragiale ,soţia sa şi cei doi copii:Caragiale ,soţia sa şi cei doi copii:Luca şi EcaterinaLuca şi Ecaterina

CARICATURĂ DE ISERCARICATURĂ DE ISER

Caragiale cu Luca şiCaragiale cu Luca şiCella DelavranceaCella Delavrancea

Cu Vlahuţă-un prieten bun şi statornicCu Vlahuţă-un prieten bun şi statornic

Caragiale şi CoşbucCaragiale şi Coşbuc

Cu prietenul Petre MisirCu prietenul Petre Misir

Uniţi de dragostea pentru teatru:Caragiale şi DavilaUniţi de dragostea pentru teatru:Caragiale şi Davila

La fotograf cu un grup de prieteniLa fotograf cu un grup de prieteni

La Sângeorz cu prieteniiLa Sângeorz cu prietenii

Caragiale şi un grup de actoriCaragiale şi un grup de actori

CUM L-AU VĂZUT PRIETENII ?CUM L-AU VĂZUT PRIETENII ?

VictorEftimiu-”Impetuos,nelăsând VictorEftimiu-”Impetuos,nelăsând pe alţii să plaseze un cuvânt,cu mi- pe alţii să plaseze un cuvânt,cu mi- mică bogată şi invenţie abundentă, mică bogată şi invenţie abundentă, acest perfect om de teatru era un acest perfect om de teatru era un centru.Unde se afla Caragiale,nu centru.Unde se afla Caragiale,nu mai deschidea gura nimeni.Şi nici mai deschidea gura nimeni.Şi nici nu era nevoie.N-avea nimeni verva nu era nevoie.N-avea nimeni verva lui tumultuoasă,inteligenţa lui a - lui tumultuoasă,inteligenţa lui a - dânc pătrunzătoare şi scăpărătoare, dânc pătrunzătoare şi scăpărătoare, hrănită cu lecturi bogate şi marea hrănită cu lecturi bogate şi marea lui experienţă a vieţii…”lui experienţă a vieţii…”

Octavian Goga-”Cine-a avut noroculOctavian Goga-”Cine-a avut norocul

să-l asculte pe Caragiale vorbind unsă-l asculte pe Caragiale vorbind un

sfert de ceas,…,n-are să uite niciodatăsfert de ceas,…,n-are să uite niciodată

cea mai strălucitoare icoană a cea mai strălucitoare icoană a inteligen-inteligen-

ţei omeneşti din câte a întâlnit în ţei omeneşti din câte a întâlnit în drum.N-a fost minte să stăpânească cu-drum.N-a fost minte să stăpânească cu-

vântul cu mai multă siguranţă,să-l fră-vântul cu mai multă siguranţă,să-l fră-

mânte şi să-l chinuiască cu mai multământe şi să-l chinuiască cu mai multă

putere…Marele meşter atingea toatăputere…Marele meşter atingea toată

claviatura sufletului omenesc…”claviatura sufletului omenesc…”

Locuinţa vremelnică din ParisLocuinţa vremelnică din Paris

1905-plecarea la Berlin1905-plecarea la Berlin

La Berlin,în costum tradiţionalLa Berlin,în costum tradiţional

1905

Pagini din corespondenţa lui CaragialePagini din corespondenţa lui Caragiale

19061906

19061906

1906

CREAŢIA CARAGIALIANCREAŢIA CARAGIALIANĂĂ

*1879-”O noapte furtunoasă”*1879-”O noapte furtunoasă”*1880-”Conul Leonida faţă cu*1880-”Conul Leonida faţă cu Reacţiunea”Reacţiunea”*1885-”O scrisoare pierdută”*1885-”O scrisoare pierdută”*1885-”D-ale carnavalului”*1885-”D-ale carnavalului”*1890-”Năpasta”*1890-”Năpasta”*1889-”Teatru”,vol.I*1889-”Teatru”,vol.I*1901-”Momente şi schiţe”*1901-”Momente şi schiţe”*1907-”1907-din primăvară*1907-”1907-din primăvară până-n toamnă”până-n toamnă”*1910-”Schiţe nouă”*1910-”Schiţe nouă”

CREZUL ARTISTIC CREZUL ARTISTIC CARAGIALIANCARAGIALIAN “ “Numai când te aşezi la masa de Numai când te aşezi la masa de scrisscris

şi vezi hârtia albă înaintea ta,atunci îţi şi vezi hârtia albă înaintea ta,atunci îţi

dai seama ce vîrtej cumplit îţi face min-dai seama ce vîrtej cumplit îţi face min-

tea în jurul unui subiect.E un chin face-tea în jurul unui subiect.E un chin face-

rea asta…Talentul e un accident de naşrea asta…Talentul e un accident de naş

tere,e boală grea…Cere patimă şi tere,e boală grea…Cere patimă şi meşteşug.De aceea artistul nu poate fimeşteşug.De aceea artistul nu poate fi

un poligraf.Arta cere conştiinţă;fără un un poligraf.Arta cere conştiinţă;fără un perfect simţ de onorabilitate literară nu perfect simţ de onorabilitate literară nu se pot scrie lucruri de seamă.”se pot scrie lucruri de seamă.”

Man

uscri s caragi al ian

- M

anu

scris caragi ali an - rep

rezen -

reprezen

-

t ând

o proi ect at ă con

t inu

are a co -t ân

d o p

roiect ată conti n

uare a co -

med

i il or:”Ti t ircă,S

oti rescu et C

omp

.m

edii lor: ”T

i ti rcă,Sot ires cu

et Com

p.

CUM SCRIA CARAGIALE...CUM SCRIA CARAGIALE...

“ “Caragiale scria în tăcere şi adeseori Caragiale scria în tăcere şi adeseori spunea că se simte sub imboldul unei spunea că se simte sub imboldul unei puteri străine.Compunând,construia puteri străine.Compunând,construia dialogurile vorbind tare,zâmbea sau dialogurile vorbind tare,zâmbea sau se-ncrunta…Muncea neîntrerupt până se-ncrunta…Muncea neîntrerupt până termina opera.În tot acest timp era termina opera.În tot acest timp era încruntat,febril şi ursuz.Când încruntat,febril şi ursuz.Când termina, era adesea intoxicat de tutun termina, era adesea intoxicat de tutun şi cădea câteva zile într-o stare de şi cădea câteva zile într-o stare de somnolenţă paşnică…”somnolenţă paşnică…”

(Luca I.Caragiale)(Luca I.Caragiale)

CARAGIALE ŞI PERSONAJELE SALECARAGIALE ŞI PERSONAJELE SALE

“ “Eroii mă persecută…Forfotesc înEroii mă persecută…Forfotesc în

mintea mea…Vorbesc…Le văz gestu-mintea mea…Vorbesc…Le văz gestu-

rile;le aud cuvintele.Dar nu ştiu exactrile;le aud cuvintele.Dar nu ştiu exact

ce spun,nici ce vor face şi,pe urmă,măce spun,nici ce vor face şi,pe urmă,mă

apuc să scriu ,şi-i las să-şi spuie singuriapuc să scriu ,şi-i las să-şi spuie singuri

păsul.”păsul.”