Împărăteasa norilor de virginia carianopol (1986)

of 33 /33
{ e F Pir

Upload: fagurelu

Post on 04-Jun-2018

251 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 1/32

{ e

FPir

Page 2: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 2/32

iMPABHTOflSHl l0Hlt0P

ILUSTRATIA.IfiURENTIU CIRBU

/d\s

5ERICUL RgMfiNECE1886

Page 3: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 3/32

TMpnnnre.Rg.fl NtoRIl CIR

'*';tto

. m,-*^,**,,('4., 'r,'1 ,,, -:l 'n),: :l , ^., 6.,

I't.ll' ;'1t ,.:.:.l,:t.,. ' Lt'r.i ; ,.;..,..,.i':,,.,;td'i t' ruffi/ rr, ., d .,': ;,,. .t I t fi;l:,r, , \\

'''p r-d,n 'ifL */ 'Fo.-, ,. .,'il - ;::.; ts-{r, I ; i

nt,,-h' .., ln ..+rn

Jl t'i.)'' ,,, 1: . ,,ii l: ' I Ji rr (''' .; ,,' ':. '': ,-.t#{r. n u.,,.1 r, l 5o,.

LI r. A ,t:t -

I

Page 4: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 4/32

fid 9i Lun& dd aF o cbda.pard F e teau dleb s A€mai frunoa$ b chip qi la suflet.G mai, a.iunse* o mindrete de fat .Bucuda phnfilm era unbrig dhclnd h cindr gtiau d € ttiaut pa-Fs dla le qoptis d 0 vorinchide @hil lingi fatn i cnd tocmaiatund dnd a va fi h floim dNtei ii frumusejii. intr-o seara. penlru d

va vdi o seara... Luna lutrdind usor.upr m plea de hge d qi du$ yafi pentru totdsuna. De acea. @d se ft€ md mindrn. nd fru-moasn. inimile celor doi pnnni se$dngqu & amndciun€

cliFi. cgtiau cn va venj. odata ri oda6.Se hotArH int-o d. s[,i spun,

Luei mibni.a c+i umbrea. neind-odin rdhcd sufletelor lor de pddnli,ca niciodau. dar niciodata, pasul dse nu care cumva g cale in afamcetllii, cnd a.urd pierduu m fipentru todeauna. im s. odcit a.@i na $ se intoard. N

Bmd

grd €la dcioda6. Dd e i linistad ace$ lucru nu s va lndmphnidfrd. poh d Lebuie spu dLuna. pe linsa fruduklq era h-as.rag cu muld cunintenie ri maial6 drasoste fatd d€ padn .

Dar iag d iDh seadsqd mai alt'el dsit toab celelalbde pid alunci.

o raj, Fdpuse

sdpiniE F cetare ToaG suflaradorma. chitr si strajd c s atib

Page 5: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 5/32

$rignicic pizeau intnrile si ieini)e. *O singurA camern eF lumira6.

acs lnde era Lura. Nid cbip sa

doarma. Pdvir€ ei rinj@ dincolo deferea*r6. sprc inalb bol6 a cerului.Dde stelele e.au care md & caremai slrAluciloa.e. h rociiile lor lung

Cun sh s$. Luna iti simti prilia prin$ de o $q aflume micuF.c+i drept. dd d i w pira ca nalfrumoa$ simai sralucitoaredh toate-ceva, e anun€. nu $ia. o inboldealntr-Dn anume chip spre ea. AF cevanx o mai ircercase pln{ acum. Eraca o chmare ftrn $ir$jt.

Nu avq de unde s[ $ie d acq$aqa veatu d fu slr penlru caq totp;vind'o. simlea o pornte. (:m nui s M intimplas. ,,Bine dd dacn...Lum nu cutea sa-si dudptne h capnt... ,,Asb ar bFmaor. pArhlil li spusesr...

siea, e

promb6e... .,G g fad ?' &deparg de ferea*rl. lncepu S

Page 6: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 6/32

lriminle de ltlte ti ltita ginduri.dar $ru lceer anume nu'i da pace.Chemarea d era hult mai Dulemici$i l-una simlca acea$.. ln;cpu sd ifie teami. de e rar lntiftpla, dad

. plec . Si apoi cum si ajunei pi.aacolo. pinl sus i se pnrea deude.dc neajurs. Dar abia sfisi CindDlacesh si deodatn. ca 1. un senn. unfir de rad de arginl parrunse pini

h ea. Se apropic dh nou de fcrea$.iii. l.ivind dh nou in sus. uzu crslcaua pir* mai $riluciorre a pinaacun ti i.reles d aceasta ii timisellul d de argint. ..Fie cdo fi . tizir Lun..,,hebuie s6 ni duc si..o s mi ri inlorc. pin, in zod voifi din nou in idtacul meu. Nid nu ichiar alit dc g.eu. An g mn iaudupi frrul razei si.poi tol o rtutorul ei voi vcni inlpoi. T.cbuie $mi duc. simt ci nimic n mi hxipoatc opn ti.poi.. sinr de$ut demare si md de\cu.c i sjnsurd..

Ce h un senrn cind hodfrrexLunil tu luau. noiii care dd tieceaupe la ierea$.a ei ss didur; ld o pdne.zivoarele cetati cizuri ii piii dincolo de hot{rul impn.iticj norilo.

Penlru pdma oara de cind era.

Un fio. de reami o nribiru ipiF. lu.eci.d h afa.i. ir cale nu

eru nici urmn de nor. ia. ce.ul efu deo frumusere inri seamin. De bolllilileau prinsc pu^i.rie de $ele .aremri de cx.e n.i sclipto.re. luminindu-i cdca ii in$rlind'o paicd cu

Dr. cu cn r ap..tia de r e u r.drumul p.rci em ilai lung. hcuser cale desLull, da. plrex cevr firdde crpit. Inainte li iete.u ror xlte

slele. und mai iiumoa* decit ahrdar cu loa1e d $a. li putut opd launa djn cle. pe Luna o atrlgea numaiii nunrai steau| ace . c..e o licusg plecc dc lingi ai sii ii cdre. deilmiculi. i se plra ca mlj iiunoasasi $.{lucitor.c din toate.

Merga demulL. dr. pnrca ci nuEcuse nici mdcar un pas. de parcitot in iatacul seu ar fi foil. Grlbiplsul- inccpu .poi si alerle mai re

6t {t'

Fi'c7

S ''...,blr.

a#{tt{r

- I

Page 7: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 7/32

pede. mai repede... ..Trebuie S mA

grnbe$ sd am lrene $ mi $i inlorc -

Cetais norilor rarnnseF demult

in urmn.Luna incercA

Spriveasi

inapoi. dar nu vra nimic dh ceea cear fi pxtut g semene cu impnrntia

Trecus tiDp ti Luna pis citplt€ nd repede, b mai gdhap.Bul. b uneod chiar alergc. Simtila un moment dat cA lncepuF sioboseasi- Se mai oprea cind $i cind :

privea in sus cal€ e.a lungi.

parcl nesffryid - slelele stelxceaincn. chenind{ care md de carc iiimbiind'o I jos. dincolo de apele cenlxi ftd margini. chipd d frunoss oglindea suspinind.

Mai tr(m r acolo ciE un no.rntdcit ii F prinleg o incere citeo sringere de inimi. ami.linduJi deimparela perintilo., de lot e hs.sein urmn. de promhiu.a ficug a lorer. F car lriL de uror o incilcse

S,nsura incera *.t toci cur.icn mai;re lnd pulh si apoi, curind_cu.hd. e E intoare lingi ai ei.

Md pdd o dad h $eau care ovrrj*, da mdi apoi inrorcindu-iochil \pR b^ltr. nu o mai dedui dinmulllma selelor. Acm loaE i se

bi.eau la fel de frumoarc. $rAh-

iitoare.car... .eci.

.,oare.ca€ o li

$elula mea. ca care m-a ftcDt sipla de lingi ai nd ?" e inreu ea.

..A medtal oare g frc c@ e aniicut, sa mI pierd de lingn drago$afierbinb a pnrinlilor? C*o fi fostcu mine ? 1... Am t.eut p.in atitealuni de sele. s'a gcut atil de tiiziii e atit de depanel-.."

Pirerile de rdu o incercau tot maimult : ,.Dad ias fi ascultal F ai

md $ n-at fi plqil niciodad inafarn.a$Ad sam cu ei... Oare ce-or fiftcind ?". Probabil o d k peste

tot. Si oare norirorn a€gia e tre-ceau alit de grAbilr r bei €. nuerau bt supusi lil No.-imPAGt ?...Ar fi vrut sn-i roa& g se opreadsA md *s cu ea, oi s{ agqle...

Dar nori treceau. trseau gribitispre impar & Ior. neoprindu-F nid

Page 8: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 8/32

mrcar o ctpa. Luna iqi dddu in curindseama d singud nu md pub Snsidrudul inapoi. Tihpul tecu* i naiava sa treaci lncl. peste io1 $ loaledh j r. peste ceru.i, pe$e plminl.

ar... Dorul li dAdea llrcoab lotmai mult: si s i.load la ei. eraacum sinsrul ei eind. Ct i$ maidorea... S op.ea. lrsindu-e g lu-n@ deasupra apelor adind $ ftrIde margini. apleinduJi frund cutd$ele si pridnd h lucid lor. a$ep'tind g nai tead F acolo cite unnor. PoaE a9a. gind@ ea. lulnd umaunuia djn ei. ar md pula ajusela cd de linge care plecase.Dd no;i tr*au as cum obirnuiau d dintotdeauna. rhipindu'*pfr inaltudle cele dlnd pi€rdndu-$isingDd lim 9i risipindu-e e un

Pmtru d nu-si Dierdur dorul de

p{.inli. de lot ce-i en drag. de melea$dle F care * nn$us 9i dincare venis aft de grfl plnA aici.Luna incepu colindll lundnd id icolo pdnhe noi. pln4'n margid dece.,

crutindftre incetare l@ul drag.

De atund a tecut vreme 9i vrene.dd Luna $i ai mai colinda b toatenoplile. srlbatind cerulsiddlelumii

Nor-impe.at qi imptunbas ld numai sinl de mull. dar ea crde d aid tot o mai astapta. 9i lunen. lu-nd F loab clririle lumii. Cebrodad ene fr6 de sfiGit: o Stiu toatestelele cerului.o stie noaptea. ziu omai vde qi ea inc{ sprc zoril sii.o stiu lot cerul t pnmintul lnreg.

Dar poate d nimeil nu onoaqtepove$ea ei cea adeve.ari. r caream inceral S v-o spun...

it-{i

Page 9: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 9/32

PtgVEgTEfl SflLEIEI---\

\, ffi",","".,1 lil.'ra n, 'd"ulr S' r enr. lrti

r m, ld,rlri nirdi

Page 10: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 10/32

,-'.GDin toate fetele care vssu F

nalul snu. riul o lndr6gis mai mult

rea.

iar dorinh ld de a o vdeacre$a de la o d la alta. Fah pd.ed.ag 9i a sI vid h du. nu numdcu fe{ele de seana ei. dtr chid sisin$d. AflaF ea md demull. dinbAtdni. d riul fuse€ clndm nn flr.rnmindru ti frumos si de clnd rlia ac€sllucru pare mai mu[ e simre alrasspft el. lncepus $-i adid flon.impragiindlle pe undele sale. n spu,

ra poveqti. F oelindea h el, iarnul. la dndxl su. pdnzindu-i cbrpul.il imbrel\a (u dras.

Zilele treeau- itu fab s. tu iotmai frumoasd. Riul vds aceasb 9iF cit X @ & d.aeA. lth d odare-oda6 a veni si clipa ac€a clnd fatase m due la casa ei. dxpe u flAcau.uiilndul cu 1otul. V ved e Fale 9iatunci la el. dar nrmai

Sia apa

sau S sFle cele lrebuincioas casd9te.ga.e, cAmnsi sax cine $e a

velinls b toaE a@ste dd iri in-fiora unda 9i s tulbura pid in adin-cudle sale cele mi adinci-

Fata siills un@i d el em maialtfd ca de obicei. cr-9i tulbum apele.dupi e md inainte i arih toadfrumuseta in oslinda sa.

irrr-idevnr, irecuse ceva timp illmi 9i sorocul ferei. Mulli db flAcaii

Page 11: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 11/32

ryrya.* . t;1--t \ r-fg'tr *";'

t);,y{t-Sa=rZ y*y

satolil fi dedqu ,o-tq l* *o.pard m ave ehi pentru ilci uuldh ei. Si totuqi glnda ea, ri mdales padnF crre roiau s o vadela cas d . oda6 si dad B tr€bdsa-si ds iD@viinlars Mlh di d.

Fab gtia 9i lomd & ac@ aminamereu. N da nid unuia un sem

nid o pomirc sauvreo vorM md drage. dh carc r fiputut $ tagi nad€jde r@n flAcau.

cm d ar puta fi alsul ei.Ias. lns, d rc gAS un fnnr nai

cbipeg 9i mai indraznel delt loliceilalli. ere. prinrndu'i lnt.-o d d.a.t pus inelul in degd, smulgindu-ipromisiuns. Fah n{ spu f,u, darh sutretd seu em hre bdoia cldN s vda $indu-i vredag ahlu.i.La riu se nai docq. dar idm n era

altfel. Simtie i riul d fab n va pd-rrsi malul cuind. d o % veds totmai rar eu poate, cu rcmq, dele.De asta s bmus el cel md mull.dar in zadar. nu-i pute sh hpodva.viala em de pads d, ir a tebuhsfi ume4 drumd ti ursita.

Totugi. int{ no}plq noape devad rumoas - .lnd lum e ridicase

strnluchd F bolb €rului. luminlndlot b jur. fab ieqi din camern. aia.e h o chemrc pad ti pod sprerlu. Gw anume o ftcu* s-$ gra-

Page 12: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 12/32

lai

beasd paF intr_acolo lsi iup nsluls rn omba mare,8prdts rugno'oad *u trumc fl lung s dePleb;i", ta aleae. lnftsuhd{ toa6 o'hsalb si surul su Aiun8lnd acolo'* -otA xst un& 66lud t Pnunt,it * &ou rnt. o clid ma 13

n mrte de mal. aPoi, netetndu_sunAa. dm adinc ln adlnc. o Eo Flau g amuead d€ uimire k acolo'de ios. dh adincurile sdc s rucli;ul und rintu de o ftumffi{e ram

'ea;bsi IaB inlel€* F das d

,FL nu ea dcir el, ilul. flUdde

alddaa cd de car vorhau Htinilsarului. as cm add fl s e hbednd lor, PrrinF a€gtu e Bi'*'i"i'i tor... iar aldlud de e). €iae iu t preajma aesd fluu era

.hirr ea. FaE isi reubos chrPul.

.s e d€ acolo, h sdincd du_

iui. Dard o hded lcului. $ in

cliF aea holdrlre d fu llad NF

r,J

Page 13: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 13/32

dc, ddodatL $ nimd n{ maputs desp&ti de riu. hcul d eraacolo... s fie o el. b adiodk celeadnd, limped 9i chemltoare. lqi $oa-s h€Iil din d€8d 9i. aruocindui,

vru sr-i dea duld @ mdmare

dova& a iubirii qi crdinlei sle,coborind insprc dhddb sle.

Dar tului- fiindu-i dh d€ tinerele i. frunu$ls sa. de tula dc€ de qi adevea0. n{ pdmi. srulbud & indag 9i atund... td ceeace tu acolo jos. dsparu qi a nud gtiu dad torul lussr prem i r2rtrrk eu aievez Tnchis Ghn...

Nidc n-ar nd fi indupl@at{ins s ple d+mlo & fnd el 9iasb pentru totdeauna. Nid vhturileaprige, njd dFdle troi€dnde. nidploile su arsiJele dogodtoare ale vedlor fisbrli n-au md putut{ d*prinde de riu. ln dngos@ d a .n-mas acolo. pbl a ptus dd&ini.

Au bsut amhPui, ani.dar

salcia crdidoag rntro totd€aunairb;n sab nu s-a mi despdro nid'cbd dh ld aceh d d.

Cnd 9i clrd o oprinda Frddorul 9i atunci. pdund in apl. lnspreadin@dle nunai de a stute. s le-gana unduitm 9i mingila cu bralelesle vepi fremrdtoare. undele riului.

fi

i;

{II[.

Page 14: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 14/32

TgflMNfl

41.,,..".demult de lol. h marginea urui Mrde.rmeni eosoodai.ranc. imDr;ud cu temera lui, im_

pe4rnd c;m spune vorba stulria F

dd doua Cce b care$ ouceauraiul o toii d lor aiun'eF un lel

de cocioaba: orh c.dpAlldle teresrretc sr urilor. ara Palrunda celdxn cea mare. dosorilo.re a toar€lui.sr idsl nip.azni; cu zbPada s in_

De harnici. e.au harnici. omul $nelasb lui, dar pad .bic nu rodq

Page 15: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 15/32

sub mina lor. Una dlPd alta. vitelele mud*d de foane qi PinA ri ciineledi. lant pleas Pnrlsindu-i.

G mai. sinpa care le c{lG pisPa

Via@ fls€ asprn o ei. omdin_

csuse ia-$ prard rperanFle. NumairPmPi' ii mri da olead de curai...De. omule. poab in ast an ne;crl€ ri F noi norml l De aniluseau unul dud 6hul qi omul no$ruraDine lot mai snrac.

Un& g.eFd nu s dumte sip.ce . UrB insti P&€ cr-ti biLuseiG de el b toah ele ale casF si

mai ales h bucab de p|mint lnsadde hicn-S . Arun€ el seninF. darploile li Noleau ogada. iar loculriminm $erp. usclnd lot e s punain el.

Cu frate{Au. deb I eF altcela.Bucah s de ogd e.a rodiloa.c.bocdtN in toatr lele 3h Pamintului1,., era deolebirs. dr.i. d mai ,ed_

nic deit el. N en fratele slu. Siuite-ae. an de an : unul em tot maibosat. iar allul tol md sa,dc Fra-rF;u a,unrr om de sedd in lumed

satului. Aospodar de frunte. ddr cu

toab ce avs dh beltug atta bu-nun. lare tra zeircir d fralele \arrcNul aruh o nnrc. b mr, multnicr nu:l Frer primd F b el nrinogradn qi nll cjn$ea cu nimic dinale sale. hodrit insi. ilocim m€.eu-d nu muncerb de$ul. cn-i lsq 9i

Bieiul om. de alib B.rjA. sarecieqi ocad sjunse* $ meJrPi inco- oial. incit la anil sai. nu prd multih numar. pdia mai mult un mot

Vam ea F sffr$le. id

Page 16: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 16/32

dlor satului. Gabili de toamna carcnu s hsas p.€ nult tqt+lata.oameni incepused $- srhga [email protected] umpllndx{i hambareb qi po-

Bruna de speranF o md av€a.e-i drst. creind c, toamna I{dlru si F el o ceva I cd cidvaoomi db hvada din spatele ca$.;d Doate ele cite% sirun & Frumbdh oqradA. Ct privesh ins ham-bard a' podul caid aveau s rdminagoale Si to ace$ an.

Onil 9i fmda ld md roboteau

Fafar',

h rla u vecin. ba

Fla

alrul. Acegtia. & adb belrug. .-oM sotqu la capet sinsd $ aFd cei doi F tmmeau o du clndIa unul. cld la altul.

shinseau de id $ de @lo citeceva deale pd pentru iad ddeh I hrM avq g fi€ lunqa $i pln,la pridvnd... d sa.

SentoIl4u seda tirziu. *lndfrhli de oboseah F pdsF esd.Zim incaus a(:m g amurg*dmd repde. h noafla cade de"n-datl Cd doi sU@u 9i d o bucaude vrme sa+i traga sufletul, ndvorhau de una. de aha, mulludlib sb€ lor d o dne de ajutor mdpriilea 9i d adt cit g poau rnzbipin{ da colld ierbii.

Si ias d lntr-uamurg,

cm$Iteau d a$ F piwa casei.gah de alcat, le dld pra$lchiar TOAMNA.

Dtr d nu qdau cine 6t. ild deun& dne, sau incoh F due. cmh poarh sacului nimd tru barqcd dd r mrarn Ia inqut. apo'lntebhdu-* dh ocH o Fftid hcasA. Lxad venle d € F un semn

b n. €rezlnd d poat€ io dl6 $ rl6

Page 17: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 17/32

Page 18: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 18/32

mpld de buddlib qi belrugd d.atft d€ rA* cft d dd nu rtBushdi, sau dsa. Feiltu k luesraiil $ pard nu geeau tr mddnt&mdlumiGkbdnueld ri s vorh d bd b flsiddd & am lnainF bosdtiih d vtr fihfrffiu9ip6hd.

Atd ond 9i fmcia h n mullMd din adlrcul sfl€tuhi id

TM 1d l& du bunl, Brlbids d* si spre db n€l€aryi ddarudle $ blrugd d.

ln ulm sa. nulludti fr dedel, d dd glndsu d dercmln,inb nn vtr hai fi trlfimi ditr

sal ie ,,noreul tru-i w d mli .vd ajury o Em.a. ptu nbd eidd& 1tr, ptutr gospdan d€

Page 19: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 19/32

If,RNfl

8.._,s ta dsE cind nu €qb nK Md'

"ia tatrtn. Au h sund cinstt-$drst. d€r de carc nffic nu stmoa.i ;ici el nu Prinda ciea8 de ceva

inn t6eau t omul inceplr a-fldoi o ca* a lri. nwa*' @P o

osr.dt hklgugad cu bl (H edchem o sospodfre m toats Pu-

rErs otutuhiGrm sb el asa. htr{ saD s

ptnda b toate a$a. au& Pa$ tr

;s d s ivsE inamr€ ld o lmeie.rm Mdd - dad Fa n rlar

dud P6rut sr tus - o lorhcd asDrA $ ntte

-ctmule. t sDN € lF cm

csos gindldle Dad k ffiesthtu€ffitr$auflrarcr'-snd il ou-s de Pfr Pa4ik locuru'

'm se-d bDlines in@ma vrenG'

d m atrasE Pulere Dtr $ flud h tu nu_i uFr. jil dri-l razDlrq n fi rffi d'm spus u vorDa

nirml o nu-d Pd mulb mrre*J.t

* tn".' F ld cbibamd F fi s$t de gd fl d m"trbur'

PoaE aF w PuH ava $ d laormsi sosPodnrh sa. un rost $ asui o 'da ruai $ Putse.

Page 20: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 20/32

Fmda o lun inainte ri onul ourna. Q crt F afun& qDE inrm'pddudi. *am dd€ pard ;ai area :$ hhnearc. ie fisl Jncepu$ sn-iprarut& pil h oase. N d$ nimiqskin* din ume.r. sbinslndu{i pulmimbdcddnE e{ ala in unil inpuld ri h s sora o'vorH, o

um{. Pard l9i d@ h sina lui omul.atunci tu Pl@as era vara. tu acmh ju s ftcus aoamn... si dod nuftcue dtm pre luns. Ajun$d lacae femefr ti a n spus :

Eu n-am $ sBu prs nuil aici.

ld las cheile si toat€ cele e sint Faici. h sijd. Vsi, descurd-b denu odcum, ii... nx caE omE s6-licald ftsduBla. lF kebuk vrdnicre,dd 9i rIMare d po iesi d bine laliman dh toate. Eu am $ ctlc F aid.cind 9i €lnd. paF chd h liF h* va& dad d grij[ de Gs qi toate

Fenda inhd ln cas. iar omul lnulm d. Nul Ug g s a9* barmolead g-9i traCi sufletul, d il dnisindatn b teabd g iaie leme db pe"durc 9i rwede g s inbd g fadfocul. hd pld de h&u. evad sus de cas feneii. cm d veilspft clllalt capnt al pMudi. Acololng m fd& nu 8hnn. Si omd eraimb.ncal numai

aceea

epomis la

drum. cad alund cind pomie erava.n. Nu 9th € S md crsd{" dar nuse dadu b[tul. pus mim F topor siincw g taie. tor F unde vda cio-tud ti uslud. Veni 0 lmnele acasa

si s puF $ fad [email protected] bagn de sad d lenhe

iam. Bitea un vint sublte adrceh.de zlpad[.. & $Ipina esd nid

vorbi. Probabil plsas aF cum iispusese. DAdu fuF ir sajd h anirule. pu$ ceva F ele. le dldu apa9i min€are. rm r la ornlbi tiabh s insdii de roah d s s fts$d Ii era cam loame. ala d h*pus s ingrijad de @a doale prii.hcepu$ c[ era singu qi ava sl-i Iteg.eu. dd dm s rtia harnic ai mi alesinvdllnd ro*udle casi.

$iad o Fo

soad el la capat. Mind ri dormi

' r..

Page 21: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 21/32

re loc. de o5Fnil e era A dour zi

:ind*

trezi. iocd ed dmllt $inc :

in c.bA md xn itorlne. iar & lag

",u S am inenetar in cald'i Pe

;m flodle de ghola il auneau dLm veni* h toas Purera cuvin'rului. hul nx s6ru Prea mllt Fs,ndud 5i Pomi q vada de ale crioMai dminea el aF locului. cjod $cnd. d nu se Prs duntd: ..CumadrcA. mai reri, cind * lnrildr cu

qrtDina cNer era vad. itr acum, prelde o d t o noaPrq se ana h PIid

'amrt . Unde * ana oare r e ler

de cag e€ a.€sh crne etd siaPina

lur la care nimens cam tam_nr$m iDar d€. invoiala fusese ftcua 9i cu'vind dat. ffi cuvint .

Trsu$ dmp. iaromul sobi$uiscu ronDale caq, Ie $il de sum Fd,nrfare Totusi. in sin urihts *nlorde iam . e clnds adeseod h stlPina

sa. Nx avea nid o sthe. f un& era'e hca si.md ales. cind d lntoarce

Sr iao cN. itlr{ stl chd romd *intors de la Pidure. ohel l6re

a infncurat, mai Jruncl rn -wea*dos r f( ii (aru rdPus de obosda* Lvld. Pars d b cag €o ms lngla de irbid, iu flodle de sleas srsErnusera adt & tare F eeam. c6

nici vorM q md Fi vde daraSimta d $mnd il fure. Poah oh_

seala. isspuse. sau

PoaElngul

Arund simp eva moale $i cald sub er

$ uilindu{e mai almt. vtn a Fiua "'u

*n"ut un cojoc Deduqel Dune intr-un @ll d sF', nedu'medi d cd $ de un& em. dtr amloce s ved. drd Pest altul. iil miliftolo un altd $ akul .G €r3uio2b acesEa e * lntimPlar nlios lui ale cd erau qi aPaj dd.i'" nte orm. & e nu le luase. ddoar afarn tra iard qi fdg ?

2t

Page 22: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 22/32

Pdd mai atent, r jos se vedeauume de dpadn. de pard cinevasrfininta$ b lips ld h casnlOar€?... Si nu continul s6-qi sffr-FaS sltdul. Zhbi h Sr@ ld silnlele* ce $rpina. ca la care $ h-dis aslvad d care venis h lips sa.nu era dh decit IARNA. is cojoa-cele e le g4sis ptr ungherele ca-ne.d erau semne d liecus F acoloodad o frigd dh casa, o urnele dezapadA 9i geamudle pline cu floi deeheata.

Dar oare o fi fo$ nultumit, dec@ € a v&ut. & ce@ @ a gnsit p.h

ca* i F afad. ptu ograda. prhgrajd, F la animale ?

li paru rdu c6 venise in lips lui sid nu d[dus ochi o ea. Ld fi pucutsn o irtilnead 9i Fab d IarM iarfi spus un cuvint bun, aF, sa-i neargah suflet $l inctrbeascl h pu$ie'6 ile a$ea n-av@ o cine shimba ovorbulil4. cl era ziua de mare. Semd indem.a d uneori. h munca, de

unul singur. md vorbea s animalele,dar deh. em altceva.

Deatunci. omulse obignuiS pudF masn r un llergs 5lb ca neaua.cele cuvenib $i pentru sdpim sa.,,Cn poaE itr o ved F n€plg masa.a$ cm a md venil..."

Cu vrenea. cojoacele dispnrurn. adunul. nline ahul... si oNl lnteles dsnpina iar md tecuse F acolo.

Iama em in toi. nineea de$ul dedes. 9i el, grijuliu. da n6meln de dpadlh o patu croinJuJr de fiaare daridrum pid h anrmalr. Uneon linlulsufla indirjir, nai als noaptea. gahg smulgn acoperisul casei. intrind Fsub u9d sau F b fere$re.

T$te ca loate,darint-o noaptesepuf d sufle un cava( lare Pulernicvinrxl sutu din toaLe p,rlile. spulberind z[pada, qDierind de maimd Sia cas r sus. Noapts pnrq $ fielungn. iar focd incelin€t incepu Sse stinsa. Zsibulit. omd incerca IDnnda romn b ungherd sAu. Adormiinriln tnru si vise... Pard bareccineva b fereas;n- Sad dir pat iute $mer* $ deshidn usa. Era ea, insfi.rit Iarna care vmis la casa ei

Page 23: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 23/32

Obosi6, bAhs cale lungn Phi scolos. cm hrd. im q dtue vlaia maa era pu* anum chu Pentru., Nur eus vorh de mulfumr.,ds omd i simlj aproaF e si sPur.

dh duum ochld si lnleles & lFdau cM d g6td Su fuffi F Plac$dDld. Apd lam mse $ * sl@h;dda s4 carcsa PreBAdd dh lbpti. oileild cm era. adomi -F Istud d arund u trts, dou ffs, F lntoars h ungbed gu s

No4b eba*Pordmdadlnci.

-.h s-d fe mil reDd td 8in-ld omul. Offi suDlm @i w auns

demreM gospod{ns roab abedNu cd fi altQlat vorh de laud{ odsdtude, tu ala. mlce u cutrntcI & cn .@lo. AFi c{a btr-M$m adinc si dod Pid la dun.

Pard o aoe n qus : ,,M d slujitbitr si E-d dovdit dtr h baEcele ale esd. A awt sija & tor ed-m hat F bu i nu lld PIimiricioa s ta de sdl casd, dd de

d iemii. Nu le-a sFiat & tuq envur curai d nu d &t bn s fugilil

'turd d;d d-m ddr nhell de

dDada. cridli sau inghelul TFd

doledn binibrh loab; aP d b

rlndul nfl m sa-d implines eindd

Page 24: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 24/32

tau cel adhc F @rc adt lil doregi.aS cm ne-a fo$ lnvoida atund cindnem lntllnit 9i 6d t@dt la mhe... .

Se crlpa bine de ziul. omul e tei9i prid h jui In daie nu md era alitde frig. ie flodte de ghea6 de F geamdispnruwrn. Prii afarn F gem qi

vnn d zapada lncqus g s ioFsc[.Pard nid vo.H de iad.

lnlelec d nu visase : uF casd eradekuiaE qi clnd iqi h ogd autclas de lemd $ coPn. Nu-i led se

...rda ochilor: € td b dh si

vnn o IoU & copff v6eli, sAbsiosi.fugind in@b 9i lncoace. id eE miincolo. o femeie dned v&lndu-li detr*H ts h8A animale. Pric+u dIama iti linus cuvbtil til dsphdse

@m hrmich qi curajd s[u.Dodnta li fuses lnplinita. iar tot evdea in iurd sau, casa. oFda. ad-malele toab sau ale lui. Ii

ve tiel acum rostd lui. Avs o familie sio gospodede cu carc s pu@ mlndi.

lam pl@a* inspre alte mel€sd.pesemne F unde ava s nd rnmiinn.

Page 25: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 25/32

EEr t9gr(O pov.$e cu motani)

mfifr.nolar tare frumos. cu blADila albn.

Dufod$ $ och,i alh5tn{lbJ$n Vi.i,,t n,sulur.oz. Er taburete. rntul

urcchilor $ codila cafeniu'inchkft_

ceau dh el cel mai gozav nolanPe linsn c e.a atit de inestrat.

nai e.a si;Dmitr€ -nu iewa nldodagdir cuvintul celor din casi. Ba Fdeasupra mai em un mare riil:lat.Dai cu $am de copiii casclor vecine.simls ana dh lelul in care e6 prilit.dupe exclamaliile Dimile ii pline deadnirale. dupa blul in care il chemausni nlngiic sau sAl ia in bn1e. Alundinchidea ochii de phcc.e sfiriind inc._

Page 26: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 26/32

titor 9i. ftcindu-s d ind nu-i vdesau aude. lncrya S-qi vadl dGale

In felul ld era u nb sdpin al cad.cs ei dnd€ u aq graa qi senE

plb de hportanl4 o care prea prinfala irtreplui neam noH'es dil jur.Ce-i dr?q re d fi putut vde piciorde moh sMin cAlcld ptu ffi es chem ,,ogra& sa".

VaE, bl6nit sub mbrarul dld devb ce-Si lmpleta vqdeb d d alcopacilor dh .iu4 urclnd pdrte cren-gib lo sau sus pe mFiq. itr ramu'

rile caisului fl ffioteau de asila tlei iirffi Ia FG sohi. un& dldneil Ecea s domitez loqos. i ftceautaiul linistit si depae de o.i@ grijn$utindui & @ Mi mica nedacere.

Chd d ai casd il rrsfttau. Maussi.feddt, le futol@ mullumira torclndsadsftdi 9i uithdu-$ chd 9i cid inochii celor csi lr@au mlna prinbEilla sa deas 9i moale. Gnd ceva

lng nu-i em pe plac. i9i arcuh Du$tAtile lungi d€ lndau qi * zburleaintr-m fel anume- Mobni de prin

alte p 4i n cam giau de fri4 c@c€] ft€a s-$ infoaie. d metie.o dad mai mrlt bEnitr si sn marsdqi mai si&r F el. mai nepasAtor. ptutoaE cu{ile v@inilor. F toaE gar-

drdle ri acoFdqurile djn jur.Un ghinr de ndm€drc qi mdal6 d€ mJhnne s cuiMn h suflelullui. cind int.-um dir zile strpina adu*un gbemote mic..egu. cu ochii abiam'jiti.

Era un phoE neajutoral 9i Seriat.care cum dAdu s 6bn de nolard elmare e zbirli dint.-o das cfr em de

moglldeat4 - hd nult de fdd iarapoi F cuibnd intr-un unghs al.,mtrd Rrnas,colo rorrt 7nn frr,sa s mai dge dil lm. Numd seara.ladxrb s laple adug de supinn ilftcu S ias, din @l(iFrd ld qi se

fipnie hpteb cnldul. q un infomerat

h lnceput. Mausd F sinti atns lno.goliul siu: cxm adicA. md m oarelm pentru u altul ? Nu era d oarc dexiu.s? & siml€ cam umilit qi in"bhlrt r$e m6sur{. Ash insemm d

Page 27: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 27/32

de acxm d.ago$a qi atenlb celordh ca$ nu vor md fi nDmd ale lui.ca mainainte. o pade din ele vor fisi pentru noul e.il. Si a$al indlgna

Ahi, r.&userl vro ctela zile simica fiin 6 pricajita si tare neajutoratcum era. F lingn d P.imea mereudovezi de alec(iune, capitas 9i unnume. Negrul. ce-i sura 1n urshi odad mai mult € alint in toad purercacuvinlului ceva rou. cac s maildiuca la loale celelalie.

Nemullumftea lui Mausi jncepu

sd{i spunacuvintulr din le nid ce.

se-rfuria sisi zbtlea spiDarEa de e'nind cam as.esiv iaF de bielul mo-

B&i ocupa ungherul. ba se lohneapc locul cel mai bun dln casi. v'u.mai rau. ii rasurna. cid din gre$eah.blidul pus de $ pini.

De fiecaredad insA. Negrul cel nlce ftcea ca nu baga de seamn. Oriclm$ia j el d rangul p.imului ldit tebuia respectat. ceea e k uma urmei

d

Page 28: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 28/32

Cum fumudle o carel itrtlmpinase.voind gl sperb r Negru d doardoar ti{ lua 6lp6si1a, pareau g nulintimid%, Mausd rmmln h mn

Drqt e d nici Nep{ nu-i Prea i+sa ln cale. StAta mai mult in ungherullui. i@ numd cind d d casd ilchemau anume p1ru ceva.

Deacum beusd citeva dle buneqi Nerl incqu* s pdn& cem mdmul6 data h el. inri d md crescu*si apd * ma obitnuis o @ dinjurul sAu. € r o toa@ ldurile $ungherele dh preajn6.

veil 9i vrema gndinii celd verziln curle. flonb pdmivd bcquseds[-si etal% car md de carc Fnsegiasi frumuseta culodlof, de rot felul.Lr n pucd 9i notu€luH dmic se sGore F amlo. pdnte i€rbuiti flod. pdntre tot felul de gire nm-ditoare. buburure ri gind&d, trsrc t inteznra atund cind u$ era

Dar cum s ajunen el acolo ? Ar firrebut - $ ash em cel md maeobslacot $ @bae rakl€ inu-i em delc uFr. SdPba. carepad-i inFl* otol. fl lU inr-odimineats ril dus h gddinl

Lrmina de afara. soa.ele. vlnticelxl

e adia. sddina fl ProasPetele miresme. toab sau m nou Fntil el9i dh €b afad de frunoas 9i ni

incerca clfva pagi 9i se opil. pardrusirat de bucutu Lbrt4i € o sim_

ta, tu $ de c€ € vM dndnl+iCbd b ta@ s4 b dd&ha und tufesb tounit Maussi, carei frtis d€ja

pvrialr pa$lor hd de la Fimele

Ce-i dJept dacn-i nai ramases 9i hi.uMi al hi. apoi

aeash era otr@ ti grldina b are Fsimla $ pln. si u.de pinn acm nucd€r noll venit. S miras qi el.

Numai in ds{. numi b cag-.. Eracm ciudat I ori€ fiinF u 6 jinduilln a6b ile s iasn afa.n. ..Darmai tdi ? i9i d€a el - ca miine$Apira o sn-i fad F plac a$ ia mic".Dar uite d de dab asb cliF aceq

Negrul cnha lnsa F hbulel+i mici

ii nes$re arit de lncel si mai al6

iner€ F cit pulsg

nu ld weunsem spre a fi simlil. Micd motnaqparcA PAru hpidicar de ceva anume;i nu Mi indtazna s Plteasca.

..Oare atil de mult sI rc teami de

nine ? li impun eu A$a ? SA-i |te oareatll de fricA ?" isi zica cu oarearemindrie ri sipranF ln sin+si Maussi

NegrDt $atu locului aF un timtoareare. uitindu-s md null in jurk e vedeJ.cpoi ili ?is d poste erJmri bi.e s r inbrrca. in lumin.rsa.elui. mai mulleniciodate. Mausdi para un motan uriar 9i o el. ,uem bine $ b pui I h altfel. eE atildo mjc ti neajutoral. bietul Negrul.

Odcum pentru ad ii tra de ajunsNid nu voia s-$ $ri@ zjua..caa i se

plra parcn € mai fflmoag de Phnacum. Pentru cib v&ue b jur. hurm xrmei. zilele t-au inkal h sec;las6. or md vd 9i all€le. G dod Nlnfi@arcdos6d€nashnsoMausd Si t(md acolo. O sn fie binesi Fntru el. Nu 5e poats g nu fr bine.Aium arc si el o cds. nlpini. a lenit$i prhnvda .-. Iar h vard. e $md vo.bim. o S aiM 9i el colFl luide gndinn. Poate chia. o tuft a lui I

28

Page 29: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 29/32

,,Eh. si nul supir i$i zi$ el Pemolanul cel narc' ..

MaDsi parcA-i inlelese gindul ideshizlnd acum ochii. bine. ll privi

F lirii. Negru era gah S s in-tor.ce. Si fie oae @ Putinta? Ceeace reds €.a adevarat. Nu cumlalumina ash a soarclui ll o.h inr-.ri a ? $l rcluqi... Negru1 p69s greu.impiedicat. lonticjontic. $ .idicn sip.ivi mai bine. Btga de sead clbupul lnd firav e cldtjna h necarepas. poticnindu*e Parcn.

Dinh-o dad in1ele*decc$ipinii iladusesern h d sil oc.oleau atil dc

Cit de urit s purlase. e egoist siinlxmurat lisese I Ba mal mull. de citeod nu chibzuie cDm sil fad g{i

'alum@ ir cap. il insoli cu pdd.m

pe el cD care altfel ar fi tebuit g spoa.te. acum F sjmlea dator si iofere 6ro1ire $i mai al6 S-i a.ate unpic de bunatate, de care lare mut

Dint-un sal fu ir p'civre : mersulDotlcnit al lui Nesru ldca g nu i se

;in$ uma. Nesrul $ opd h faFsdrilor: la coborit fusee cum lusee.d.r la Drcat... mai g.eu: md en siu$a. nund uioFuqor intredeshba,

F care tr fi t.ebui str se strecoare

Se opri in fala g.eului cel aSepta.Pr€ era nesigu. F el. ia. aqa de unulsingur... Bine cI s depard de pdvteaparunDtoae 5i ncpdelsoa$ a mu-i.n"htr.el mr.. Cum d nu f limuumilil. dad era atit de neajxlo.al ?

Sd li lo$ $ el alliel. la fel e eilaltide-al lul mncar. nu a$a... Arxnci s-arfi sim{il in sare $ culea s Drcesingur. Da. a$a?... Totusil SA ln'

cerce... Pus o llbu6. ds iqi Pierdueehilibrd i era sars_sats * cadA

Cr[ urdhile. S,; pasi uson turisindu-s h urma sa. APoi, dht{ dagcineva il insftcd t :e simti ddicar sus

sus, F repte. Pnfr buimacit. clipide ctevd on din ochi neledndu-i* creadn. apoi i. eles.

Nu se pulu stipini $ nD sftiieincetisr. &-ao nu mtu tra ingur'Sau md bine zB. nu md era singur

T@mai arund s deschi* uF si inpras apAru elpina. hd sPrc amindoi

si zlmbi. blelegind e se ittimpla*.Fiecare din d c\tigase un Prietm

Si Maussi ri NesDl...

Page 30: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 30/32

Page 31: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 31/32

EUPRINg

ImpdrnENtro:ilorPove € salciei

ToamnaIarMCei doi

.3

.9

.14

.t915

Page 32: Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

8/13/2019 Împărăteasa norilor de Virginia Carianopol (1986)

http://slidepdf.com/reader/full/imparateasa-norilor-de-virginia-carianopol-1986 32/32

SERISUL RIllM frNESE