concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere

3
AEROCLUBUL ROMANIEI r{ EFh}e LU g" uL ner i*s $J r Ei rYnAnE'j:ryu r, ...J,i ,. 9.#,l. . ro ANUNT Aeroclubul Romaniei cu sediul in Bucuresti, bd.Lascar Catargiu nr.54 sector 1 organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi vacante in data de 04.02.201S,oia 0g.00 proba scrisa]respectiv in data de 10.02.20'15, ora 09.00 interviu. Dosarele se depun la sediulAeroclubului Romaniei pana la data de 2i.01.2015 ora .14.00. Relatii suplimentare se obtin la telefon 0372.705.952 persoana de contact : Tudose Daniela Candidatii trebuie sa indeplinesca conditiile specifice pentru postul scos la concurs astfel: o comandant Adjunct Aeroclub reritorial Bucuresti-clinceni- 1 post - studii medii - licenta de personal navigant + calificare de instructor + experienta ca instructor de min. 1 an . Comandant Adjunct Aeroclub Teritorial Craiova_ 1 post - studii medii - licenta de personal navigant + calificare de instructor + experienta ca instructor de min. 1 an r Comandant Adjunct Aeroclub Teritorial lasi_ 1 post - studii medii - licenta de personal navigant + calificare de instructor + experienta ca instructor de min.1 an . Comandant Adjunct Aeroclub Teritorial ploiesti_ 1 post - studii medii - licenta de personal navigant + calificare de instructor + experienta ca instructor de min.1 an . Comandant Adjunct Aeroclub Teritorial Suceava _ .1 post - studii medii - licenta de personal navigant + calificare de instructor + experienta ca instructor de mrn 1 an . Sef zbor Aeroclub Teritorial Bucuresti-Clinceni _ 1 post - studii medii - licenta de personal navigant + calificare de instructor + experienta ca instructor de min 1 an r Pilot instructor - Serviciul Aeronave Ultrausoare _ 1 post - studii medii - licenta de personal navigant (ULM) + calificare de instructor ULM r Pilot instructor - compartiment siguranta Zborurui- .r post - studii medii - licenta de personal navigant + calificare de instructor ' Parasutist instructor - Serviciu Certificare Personal si Tehnica Aeronautica - 1 post - studii medii - licenta de parasutist + calificare de instructor + calificare RC + autorizatie examinator . Pilot comandant - compartiment siguranta Zborului - 1 post - studii medii - licenta de pilot r Pilot comandant - compartiment pregatire personal Navigant - 1 post - studii medii - licenta de pilot BIBLIOGRAFIE A. Bibliografie generala pentru toate posturile HG 56712001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind organizarea si functionarea Aeroclubu lu i Romaniei Legea nr 53/2003 - republicata - Codul Muncii Regulamentul lntern al Aeroclubului Romaniei - editia martie 2012 Regulamentul de Organizare si Functionare alAeroclubului Romaniei - editia 2004 Codul de Conduita alAeroclubului Romaniei Legea nr' 28412010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice Leg.ea nr' 22312007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civild din Rom6nia, publicatd in M.o. nr. 4B1l1B.O7.2oo7 9i Normete iretobotogic" J" "pii."i"'" prevederilor acestei legi aprobate prin o.M. 1064t2007 punticat in M.O. nr.zzdt26.1O.2oo7 Norme de Tehnicd a Securitdlii Muncii 9i de Proteclie impotriva lncendiilor cu specific in Aviatia Sportivd ' B. Bibliografie de specialitate pentru posturile de adjunct aeroclub teritorial Codul Aerian(OUG 27 11997) cu completarile ulterioare a a a a a a

Upload: nguyendieu

Post on 02-Feb-2017

239 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere

AEROCLUBUL ROMANIEIr{ EFh}e LU g" uL ner i*s $J r Ei

rYnAnE'j:ryur, ...J,i ,. 9.#,l. . roANUNT

Aeroclubul Romaniei cu sediul in Bucuresti, bd.Lascar Catargiu nr.54 sector 1 organizeazaconcurs pentru ocuparea unor posturi vacante in data de 04.02.201S,oia 0g.00 proba scrisa]respectivin data de 10.02.20'15, ora 09.00 interviu.

Dosarele se depun la sediulAeroclubului Romaniei pana la data de 2i.01.2015 ora .14.00.Relatii suplimentare se obtin la telefon 0372.705.952 persoana de contact : Tudose DanielaCandidatii trebuie sa indeplinesca conditiile specifice pentru postul scos la concurs astfel:o comandant Adjunct Aeroclub reritorial Bucuresti-clinceni- 1 post- studii medii- licenta de personal navigant + calificare de instructor + experienta ca instructor de min. 1 an. Comandant Adjunct Aeroclub Teritorial Craiova_ 1 post- studii medii- licenta de personal navigant + calificare de instructor + experienta ca instructor de min. 1 anr Comandant Adjunct Aeroclub Teritorial lasi_ 1 post- studii medii- licenta de personal navigant + calificare de instructor + experienta ca instructor de min.1 an. Comandant Adjunct Aeroclub Teritorial ploiesti_ 1 post- studii medii- licenta de personal navigant + calificare de instructor + experienta ca instructor de min.1 an. Comandant Adjunct Aeroclub Teritorial Suceava _ .1 post- studii medii- licenta de personal navigant + calificare de instructor + experienta ca instructor de mrn 1 an. Sef zbor Aeroclub Teritorial Bucuresti-Clinceni _ 1 post- studii medii- licenta de personal navigant + calificare de instructor + experienta ca instructor de min 1 anr Pilot instructor - Serviciul Aeronave Ultrausoare _ 1 post- studii medii- licenta de personal navigant (ULM) + calificare de instructor ULMr Pilot instructor - compartiment siguranta Zborurui- .r post- studii medii- licenta de personal navigant + calificare de instructor

' Parasutist instructor - Serviciu Certificare Personal si Tehnica Aeronautica - 1 post- studii medii- licenta de parasutist + calificare de instructor + calificare RC + autorizatie examinator. Pilot comandant - compartiment siguranta Zborului - 1 post- studii medii- licenta de pilot

r Pilot comandant - compartiment pregatire personal Navigant - 1 post- studii medii- licenta de pilot

BIBLIOGRAFIE

A. Bibliografie generala pentru toate posturileHG 56712001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind organizarea sifunctionarea Aeroclubu lu i RomanieiLegea nr 53/2003 - republicata - Codul MunciiRegulamentul lntern al Aeroclubului Romaniei - editia martie 2012Regulamentul de Organizare si Functionare alAeroclubului Romaniei - editia 2004Codul de Conduita alAeroclubului RomanieiLegea nr' 28412010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publiceLeg.ea nr' 22312007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatiacivild din Rom6nia, publicatd in M.o. nr. 4B1l1B.O7.2oo7 9i Normete iretobotogic" J"

"pii."i"'"prevederilor acestei legi aprobate prin o.M. 1064t2007 punticat in M.O. nr.zzdt26.1O.2oo7Norme de Tehnicd a Securitdlii Muncii 9i de Proteclie impotriva lncendiilor cu specific in AviatiaSportivd

' B. Bibliografie de specialitate pentru posturile de adjunct aeroclub teritorialCodul Aerian(OUG 27 11997) cu completarile ulterioare

a

a

a

a

a

a

Page 2: Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere

. HG g12 I 2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor in spatiul aerian national,

precum si a conditiilor in care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/pe

alte terenuri sau suprafete de apd decAt aerodromurile certificate. AIP. Manualul de Operatiuni alAeroclubului Romaniei. Manualul de Operatiunial Organizatiei de Pregatire Planor. Manualul de Operatiuni al Organizatie de Pregatire Parasutisti. Manualul de Opera[iuni al Organizatiei de Pregdtire Aprobatd Aeroclubul RomAniei

o RACR- REAC. RACR-RA. RACR-LTMO

C. Bibliografie de specialitate pentru postul de sef zbor aeroclub teritorial. CodulAerian(OUG 2711997) cu completarile ulterioare. HG 912 I 2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor in spatiul aerian national,

precum si a conditiiior in care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/pe

alte terenuri sau suprafete de apd decAt aerodromurile certificater AIP. Manualul de Operatiuni alAeroclubului Romaniei. Manualul de Operatiuni al Organizatieide Pregatire Planor. Manualul de Operatiunial Organizatie de Pregatire Parasutisti. Manualul de Operatiuni al Organiza{iei de Pregdtire Aprobatd Aeroclubul RomAniei

o RACR - REAC. RACR-RA. RACR - LTMO

D. Bibliografie de specialitate pentru postul de pilot instructor ULM. Conventia de la Chicago din '1944

. (EC) No. 785 din 2004

. (EC) No. din 21612008

. OG nr.2911997 republicati privind CodulAerian

. HG nr.91212010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile si de statin spatial aerian national

. Legea privind modul de intervenlie impotriva aeronavelor care utilizeaza neaulorizat spatial aerian

al Romaniei nr.257 12001, republicata. Legea nr.677l2001din 21 noiembrie 2001 pentru proteclia persoanelor cu privire la

prelucrarea datelor cu caracter personal 9i libera circulalie a acestor date. Ordonanta2T din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor. Legea nr.54412001privind liberul acces la informatiile de interes public

(publicata in Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001). RACR - RA Regulile aerului. Ordin privind reclasificarea spaliului aerian al RomAniei MTCT nr.5312007 si MapN M.200200I RACR-LPAN ULM. RACR-CCO ULM. OMTCT nr. 630 din 2007. RACR-ASMET

E. Bibliografie de specialitate pentru posturile de pilot instructorr PART - FCL, Regulamentul (UE) 1178 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerintelor

tehnice a procedurilor administrative referitoare la personalul Navigant din aviatia civila in temeiulRegulamentului (CE) nr.21612008 al parlamentului European si al Consiliului

. Manualul de lnstuire al Organizatieide Pregatire alAR

. Manualul Operational al Organizatiei de Pregatire alAR

. CodulAerian(OUG 2711997) cu modificarile si completarile ulterioare

. RACR-LPAN 2 editia212003 si PIAC-LPAN 2 editia 112003

. RACR - RA editia 212006

. RACR-LTMO

. REACR-REAC

. Regulamentul circulatiei aeriene sia serviciilor de trafic aerian (RCASTA) editia 1994- amendat

o Conventia de la Chicago si cele 19 anexe.F. Bibliografie de specialitate pentru postul de parasutist instructor

. Anexa 1 OACI;

. Regulamentul (CE) nr.21612008 al Parlamentului European si alConsiliuluidin 20 feb. 2008;

Page 3: Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

RACR-LPAN P, edi{ia 112006 9i PIAC-LPAN P, editia 112006Codul Aerian al Romaniei - publicat in M.O. nr.22110.01.2006RACR-RA, editia212006RACR-LTMO;RACR-REAC;lnstrucliunile de zbor ale aviafiei sportive, amendate;Legea nr. 22312007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din avia{iacivild din RomAnia, publicatd in M.O. nr.481118.07.2007 gi Normele metodologice de aplicare aprevederilor acestei legi aprobate prin O.M. 106412007 publicat in M.O. nr.726126.10.2007.

G. Bibliografie de specialitate pentru posturile de pilot comandantCod u I Aeria n(O U G 27 I I 997 ) cu com pletarile u lterioareESA-Part FCL pentru pilot commandant avionRACR-LPAN 2 si PIAC-PLAN2 pentru pilot planor si balon cu aer caldManualul de Operatiuni al Aeroclubului RomanieiRACR - REACRACR - RARACR-LTMNRACR-LPAN ULM editia 112007 - pentru pilot comandant aeronave ultrausoare motorizateRACR-CCO ULMN editia 1/2007 pentru pilot comandant aeronave ultrausoare motorizateAnexa 14 ICAOConventia de la Chicago si cele 19 anexe.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI08.01 - 21.01.2015 - depunere dosare inscriere concurs22.01.2015 - selectie dosare;23.01.2015 - afisare rezultatelor selectiei dosarelor;26.01.2015 - depunere contestatii selectie dosare;27 .01.2015 - afisare solutionare contestatii dosare;04.02.2015 - proba scrisa - ora 9.0005.02.2015 - afisare rezultate proba scrisa;06.02.2015 - depunere contestatie proba scrisa;09-02.2015 - afisare solutionare contestatii la proba scris;10.02.2015 - interviu incepand cu ora 9,0011.02.2015 - afisare rezultate interviu;12.02.2015 - depunere contestatii interviu;13.02.2015 - rezolvare contestatii interviu si afisare;16.02.2015 - afisare rezultate finale.

lnformatii privind inscrierea la concurs si depunerea dosarelor

Candidatii trebuie sa indeplinesca conditiile minime de vechime in specialitatea necesareexercitatii functiei.ln termen de 10zile de la publicarea anuntului, respectiv pana in data de 21.01.2015, ora 14.00candidatii depun dosarul de concurs care va contine obligatoriu :

a) Formularul de inscriere (se pune la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane alAeroclubului Romaniei)b) Copia actului de identitatec) Copia diplomei de studii si a altor acte care atesta efectuarea specializariid) Copii licente care atesta specializarea pentru postul solicitate) Copie carnet zbor - paginile representative din care sa rezulte experienta de zborf) Copia carnetului de munca si/sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupacaz, vechimea in specialitate necesare ocupariifunctieig) Cazieruljudiciarh ) Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul defamilie sau de catre unitati sanitare abilitate si care sa contina in clar, data, numele emitentuluisi calitatea acestuia - in format standard stabilit d I Sanatatii Publice

Actele prevazute la pct 2 lit.b)-f) vor fi prezencopiilor cu acestea.

DIRECT

GEO

in vederea verificarii conformitatii