concurs pentru ocuparea unor posturi vacante executive - 04.02.2015

3
AEROCLUBUL ROMANIEI ANUNT Aeroclubul Romaniei cu sediul in Bucuresti, bd.Lascar Catargiu nr.54 sector 1 organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi vacante in data de04.02.201S,ora 09.00 proba scrisa, respectiv in data de 10.02.2015, ora 09.00 interviu. Dosarele se depun la sediulAeroclubului Romaniei pana la data de 21.01.2015 ora 14.00. Relatii suplimentare se obtin la telefon 0372705352 persoana de contact : Tudose Daniela Candidatii trebuie sa indeplinesca conditiile specifice pentru postul scos la concurs astfel: . Sef serviciu continuitatea navigabilitatii - 1 post - studii superioare tehnice in domeniul aviatiei - specializari:intretinere aeronave si /sau navigabilitate - cursuri specializare:audit; standarde de siguranta in aviatie; curs PartM subpart G&l - vechime in specialitate de min.3 ani . Sef serviciu informare zboruri-navigatie - 1 post - studii medii + curs calificare + licenta dispecer operatiuni zbor (personal operativ aeronautic) - vechime in specialitate de min 10 ani . Sef sectie reparatii si intretinere de baza _ 1 post - studii superioare - Faculatea de aeronave - licenta de personal tehnic aeronautic in termen de valabilitate . Sef sector tehnic Aeroclub Teritorial Bucuresti-Glinceni - 1 post - studii medii - licenta personal tehnic aeronautic in termen de valabilitate in ultimii2 ani o Sef sector tehnic Aeroclub Teritorial lasi - 1 post - studii medii - licenta personal tehnic aeronautic in termen de valabilitate in ultimii2 ani . Sef sector tehnic Aeroclub Teritorial Suceava - 1 post - studii medii - licenta personal tehnic aeronautic in termen de valabilitate in ultimii2 ani . Tehnician tr.lA - Compartiment Tehnic - 1 post - studii medii - vechime in munca de cel putin 6 ani BIBLIOGRAFIE Bibliografie generala pentru toate posturile . HG 56712001- republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare, privind organizarea si functionarea Aeroclubului Romaniei . Legea nr 53/2003 - republicata - Codul Muncii . Regulamentul lntern alAeroclubului Romaniei- editia martie2012 . Regulamentul de Organizare si Functionare al Aeroclubului Romaniei- editia 2004 . Codul de Conduita alAeroclubului Romaniei . Legea nr. 28412010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice Bibliografie de specialitate pentru postul de sef serviciu continuitatea navigabilitatii . Codul Aerian al Romaniei - publicat in M"O nr.221i0.01.2006 ' Manualul CAME - AR al Organizatiei de Management al Continuitatii Navigabilitatii al Aeroclubului Romaniei* . Manualul MOE - AR al Organizatiei de lntretinere a Aeroclubului Romaniei* . EC 204212003 cu anexe . EC 21612008 cu anexe . EU-OPS '. An'exele ICAO nr.6,8,16,'19 r RACR-OPS-LAAG A. B.

Upload: lamhanh

Post on 02-Feb-2017

235 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante executive - 04.02.2015

AEROCLUBUL ROMANIEI

ANUNT

Aeroclubul Romaniei cu sediul in Bucuresti, bd.Lascar Catargiu nr.54 sector 1 organizeazaconcurs pentru ocuparea unor posturi vacante in data de04.02.201S,ora 09.00 proba scrisa, respectivin data de 10.02.2015, ora 09.00 interviu.

Dosarele se depun la sediulAeroclubului Romaniei pana la data de 21.01.2015 ora 14.00.Relatii suplimentare se obtin la telefon 0372705352 persoana de contact : Tudose Daniela

Candidatii trebuie sa indeplinesca conditiile specifice pentru postul scos la concurs astfel:. Sef serviciu continuitatea navigabilitatii - 1 post- studii superioare tehnice in domeniul aviatiei- specializari:intretinere aeronave si /sau navigabilitate- cursuri specializare:audit; standarde de siguranta in aviatie; curs PartM subpart G&l- vechime in specialitate de min.3 ani. Sef serviciu informare zboruri-navigatie - 1 post- studii medii + curs calificare + licenta dispecer operatiuni zbor (personal operativaeronautic)- vechime in specialitate de min 10 ani. Sef sectie reparatii si intretinere de baza _ 1 post- studii superioare - Faculatea de aeronave- licenta de personal tehnic aeronautic in termen de valabilitate. Sef sector tehnic Aeroclub Teritorial Bucuresti-Glinceni - 1 post- studii medii- licenta personal tehnic aeronautic in termen de valabilitate in ultimii2 anio Sef sector tehnic Aeroclub Teritorial lasi - 1 post- studii medii- licenta personal tehnic aeronautic in termen de valabilitate in ultimii2 ani. Sef sector tehnic Aeroclub Teritorial Suceava - 1 post- studii medii- licenta personal tehnic aeronautic in termen de valabilitate in ultimii2 ani. Tehnician tr.lA - Compartiment Tehnic - 1 post- studii medii- vechime in munca de cel putin 6 ani

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie generala pentru toate posturile. HG 56712001- republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare, privind organizarea

si functionarea Aeroclubului Romaniei. Legea nr 53/2003 - republicata - Codul Muncii. Regulamentul lntern alAeroclubului Romaniei- editia martie2012. Regulamentul de Organizare si Functionare al Aeroclubului Romaniei- editia 2004. Codul de Conduita alAeroclubului Romaniei. Legea nr. 28412010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Bibliografie de specialitate pentru postul de sef serviciu continuitatea navigabilitatii. Codul Aerian al Romaniei - publicat in M"O nr.221i0.01.2006

' Manualul CAME - AR al Organizatiei de Management al Continuitatii Navigabilitatii alAeroclubului Romaniei*

. Manualul MOE - AR al Organizatiei de lntretinere a Aeroclubului Romaniei*. EC 204212003 cu anexe

. EC 21612008 cu anexe

. EU-OPS'. An'exele ICAO nr.6,8,16,'19r RACR-OPS-LAAG

A.

B.

Page 2: Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante executive - 04.02.2015

. RACR-47

. RACR-AZAC

. RACR-REACC. Bibliografie de specialitate pentru postul de sef serviciu informare zboruri-navigatie

. HG nr.91212010 privind aulorizarea zborurilor in spatiul aerian national

. RACR-RA

. OG ff.2911997, republicata, privind CodulAerian

. AIP Romania

. Manualul de operatiuni zbor alAeroclubului Romaniei

D. Bibliografie de specialitate pentru postul de sef sectie reparatii si intretinere de bazar RACR LPTA Ed. 212008. Regulamentul (EC) 204212003, Continuitatea navigabilitatii aeronavelor civile. Regulamentul (EC) 204212003, anexa 1 , Part M

. Regulamentul (EC) 204212003, Anexa 2, Part 145

. Manuale ale Organizatiei de intretinere MOE-M/F-AR; MOE AZAC-AR

. Regulamentul (EC) 204212003, Anexa 3, Part 66

. Regulamentul (EC) 204212003, Anexa 4, ParI147E. Bibliografie de specialitate pentru posturile de sef sector tehnic aeroclub teritorial

o RACR LPTA Ed. 212008. Regulamentul (EC) 204212003, Continuitatea navigabilitatii aeronavelor civile. Regulamentul (EC) 204212003, anexa I , Part M. MOE - M/F -ARr CAME-ARo MOE-AZAC AR

F. Bibliografie de specialitate pentru postultehnician tr.lA. RACR LPTA Ed. 212008. Regulamentul (EC) 204212003, Continuitatea navigabilitatii aeronavelor civile. Proceduri de intretinere la linie ( MOE -M/F-AR si MOE-AZAC -AR- Cap. L 2). Procedura Jurnalului tehnic de bord ( CAME -AR cap 6)

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

- 08.0'1 -21.01.2015 - depunere dosare inscriere concurs- 22.01.2015 - selectie dosare;- 23.01.2015 - afisare rezultatelor selectiei dosarelor;- 26.01.2015 - depunere contestatiiselectie dosare;- 27 .01.2015 - afisare solutionare contestatii dosare;- 04.02.2015 - proba scrisa - ora 9.00- 05.02.2015 - afisare rezultate proba scrisa;- 06.02.2015 - depunere contestatie proba scrisa;- 09.02.2015 - afisare solutionare contestatii la proba scris;- 10.02.2015 - interviu incepand cu ora 9,00- 11.02.2015 - afisare rezultate interviu;- 12.02.20'15 - depunere contestatii interviu;- 13.02.2015 - rezolvare contestatii interviu si afisare;- 16.02.2015 - afisare rezultate finale.

lnformatii privind inscrierea la concurs si depunerea dosarelor

. Candidatii trebuie sa indeplinesca conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesareexercitatii functiei.

. ln termen de 10 zile de la publicarea anuntului, respectiv pana in data de 21.01.2015 ora 14.00candidatii depun dosarul de concurs care va contine obligatoriu :

a) Fgrmularul de inscriere (se pune la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane al'Aeroclubulu i Romaniei)

b) Copia actului de identitate

Page 3: Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante executive - 04.02.2015

c) Copia diplomei de studii si a altor acte care atesta efectuarea specializariid) Copii licente care atesta specializarea pentru postul solicitate) Copie carnet zbor - paginile representative din care sa rezulte experienta de zborf) Copia carnetului de munca si/sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupacaz, vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupariifunctieig) Cazieruljudiciarh ; ndeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de

familie sau de catre unitati sanitare abilitate si care sa contina in clar, data, numele emitentului

si calitatea acestuia - in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice

Actele prevzute la pct 2 lit.b)-f) vor fi prezentate si in opriginal, in vederea verificarii conformitatiicopiilor cu acestea.