anunt concursuri posturi vacante mnsdg aprilie...

of 14 /14
MUZEUL NATIONAL AL SATULUI ,DIMITRIE GUSTI' $os. Kiseleff nr. 28-30, sector 1, A11g4T, Bucuregti, Rominia Telefon: +40 21 317 91 03, 317 91 1A, O72O 22A 192, Fax: +40 21 317 90 6S www.muze [email protected] Cod Fiscal 475l\4g in temeiul prevederilor Hotir6rii Guvernului nr. 286t2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunziior func[iilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contiactual din sectorul bugetar plitit din fonduri publice 9i a HotdrArii Guvernului nr. 1027111.11.2014 pentru modificarea 9i completarea Regulamentului mai sus mentionat, MUZzuL NATIONAL AL SATULUI 'DIMITRIE GUSTI' din Bucuregti organizeazi, in data de 07.0b.2019, orete 10,00 9i 14.05.2019, incepind cu orele 10,00, la sediulsiu din $os. Kiseleff nr.28-30, sector 1, Bucuregti, concurc pentru ocuparea urmdtoarelor posturi vacante pe perioadd nedeterminatd de: 1. Pompier Civil tr | (2 posturi). Compartimentul pSl/Manager 2. Muncitor necalificat (2 posturi) - Seclia Administrafie Clidiri gi Terenuri, intrelinere/Reparafii Curente /Directia Administrativi 3. Muncitor calificat tr. lll - (1 post calificare electrician) - Sec{ia Administralie Clddiri gi Terenuri, intreli ne re/Reparafii C u rente lOi reclia Ad m in istrativi 4. Muncitor calificat tr. ll - (1 post calificare licitus mecanic) - Seclia Administralie Clidiri gi Terenuri, intre[i nere/Reparafi i Cu rentb iDi reclia Ad m i nistrativi' 5. Supraveghetor muzeu (2 posturi) - Compartimentul Supraveghere din cadrul Secliei Expoziga Permanenti in Aer liber, Repertoriere Arhitecturi Vernaculari /Direclia gtiinlifici gi de Patrimoniu 6. Arhivar (1 post) - Seclia Tezaurizare Patrimoniu Cultural, Eviden{a gtiin[ifici, Baze de Date / Direc[ia $tiin(iflci 9i de Patrimoniu 7. Muzeograf Gr. lA S (1 post) - Expozitia Expozilia Permanenti in Aer Liber, Repertoriere Arhitecturi Vernaculard /Direclia gtiintilice gi de patrimoniu 8. Referent de specialitate Gr, I (1 post)- BiroulAchizigi Publice/Direc(ia Economici 9. Muzeograf Gr. lA (1 post) - Sec[ia Educatie Muzeald, Expozi[ii Temporare, Valorificare 10. Muzeograf Gr, I S (1 post) - Seclia Tezaurizare Patrimoniu Cultural, Evidenld gtiin[ifici, Baze de date/Direcga gtiintifici 9i de Patrimoniu 11. Economist Gr. I (1 post)- Compartimentul Financiar-salarizare/ Direclia Economici 12. Referent t1 lA ( 1 post) - Compartimentul Telefonie, lT, Parc Auto, Centrale Termice /Direcga Administrativi 13. Conservator Gr. ll ( 1 post) - Laboratorul de Conservare - Restaurare Patrimoniu /Direc[ia gtiin[ifica gi de Patrimoniu 14. Restaurator lemn tr. I (1 post) - Laboratorul de Conservare - Restaurare Patrimoniu /Direclia gtiin(ifica gi de Patrimoniu 15. Restaurator lemn tr. ll (1 post) - Laboratorul de Conservare - Restaurare Patrimoniu /Direclia $tiinlifica gi de Patrimoniu 16. Referent tr. lA (1 post) - Biroul Resurse Umane, Secretariat - Registratur5, Sinitate in Muncd/ Manager .e m6rt a[: ,?'|' =fr ,r -ffi- '*lem6ru at: frlemtru a[: Aestitsliu Lvrislicq rceonatf,aLa [e: 'Llldrcitaregistrate : *-uropeonttadenarft.: laltirt j--,ilH3t l-'"1..t'.,_ry ..:. .. d ffiffiilffi*ir REGI$TRATURA

Upload: others

Post on 27-Sep-2019

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Anunt concursuri posturi vacante MNSDG aprilie 2019muzeul-satului.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anunt-concursuri-posturi... · o,,Agenda electricianului", autoring.Emil pietreanu,

MUZEUL NATIONAL AL SATULUI ,DIMITRIE GUSTI'$os. Kiseleff nr. 28-30, sector 1, A11g4T, Bucuregti, Rominia

Telefon: +40 21 317 91 03, 317 91 1A, O72O 22A 192, Fax: +40 21 317 90 6S

www.muze [email protected] Cod Fiscal 475l\4g

in temeiul prevederilor Hotir6rii Guvernului nr. 286t2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privindstabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunziior func[iilor contractuale gia criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contiactual din sectorulbugetar plitit din fonduri publice 9i a HotdrArii Guvernului nr. 1027111.11.2014 pentru modificarea 9i completareaRegulamentului mai sus mentionat,

MUZzuL NATIONAL AL SATULUI 'DIMITRIE GUSTI' din Bucuregti organizeazi, in data de 07.0b.2019, orete 10,00

9i 14.05.2019, incepind cu orele 10,00, la sediulsiu din $os. Kiseleff nr.28-30, sector 1, Bucuregti, concurc pentruocuparea urmdtoarelor posturi vacante pe perioadd nedeterminatd de:

1. Pompier Civil tr | (2 posturi). Compartimentul pSl/Manager

2. Muncitor necalificat (2 posturi) - Seclia Administrafie Clidiri gi Terenuri, intrelinere/Reparafii Curente/Directia Administrativi

3. Muncitor calificat tr. lll - (1 post calificare electrician) - Sec{ia Administralie Clddiri gi Terenuri,intreli ne re/Reparafii C u rente lOi reclia Ad m in istrativi

4. Muncitor calificat tr. ll - (1 post calificare licitus mecanic) - Seclia Administralie Clidiri gi Terenuri,intre[i nere/Reparafi i Cu rentb iDi reclia Ad m i nistrativi'

5. Supraveghetor muzeu (2 posturi) - Compartimentul Supraveghere din cadrul Secliei ExpozigaPermanenti in Aer liber, Repertoriere Arhitecturi Vernaculari /Direclia gtiinlifici gi de Patrimoniu

6. Arhivar (1 post) - Seclia Tezaurizare Patrimoniu Cultural, Eviden{a gtiin[ifici, Baze de Date / Direc[ia

$tiin(iflci 9i de Patrimoniu

7. Muzeograf Gr. lA S (1 post) - Expozitia Expozilia Permanenti in Aer Liber, Repertoriere ArhitecturiVernaculard /Direclia gtiintilice gi de patrimoniu

8. Referent de specialitate Gr, I (1 post)- BiroulAchizigi Publice/Direc(ia Economici9. Muzeograf Gr. lA (1 post) - Sec[ia Educatie Muzeald, Expozi[ii Temporare, Valorificare10. Muzeograf Gr, I S (1 post) - Seclia Tezaurizare Patrimoniu Cultural, Evidenld gtiin[ifici, Baze de

date/Direcga gtiintifici 9i de Patrimoniu

11. Economist Gr. I (1 post)- Compartimentul Financiar-salarizare/ Direclia Economici12. Referent t1 lA ( 1 post) - Compartimentul Telefonie, lT, Parc Auto, Centrale Termice /Direcga

Administrativi

13. Conservator Gr. ll ( 1 post) - Laboratorul de Conservare - Restaurare Patrimoniu /Direc[ia gtiin[ifica gi dePatrimoniu

14. Restaurator lemn tr. I (1 post) - Laboratorul de Conservare - Restaurare Patrimoniu /Direclia gtiin(ifica gi

de Patrimoniu

15. Restaurator lemn tr. ll (1 post) - Laboratorul de Conservare - Restaurare Patrimoniu /Direclia $tiinlifica gi

de Patrimoniu

16. Referent tr. lA (1 post) - Biroul Resurse Umane, Secretariat - Registratur5, Sinitate in Muncd/ Manager

.e m6rt a[:

,?'|'

=fr ,r-ffi-

'*lem6ru at: frlemtru a[: Aestitsliu Lvrislicq rceonatf,aLa [e:'Llldrcitaregistrate : *-uropeonttadenarft.:

laltirt j--,ilH3tl-'"1..t'.,_ry..:. .. d ffiffiilffi*ir

REGI$TRATURA

Page 2: Anunt concursuri posturi vacante MNSDG aprilie 2019muzeul-satului.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anunt-concursuri-posturi... · o,,Agenda electricianului", autoring.Emil pietreanu,

MUZEUL NATTONAL AL SATULUT ,DtMtTRtE GUSTT'$os. Kiseleff nr. 28-30, sector 1, 011341, Bucuregti, Rominia

Telefon: +4021 317 91 03,317 9,1 la,0720220 132, Fax: +40 21 317 g0 6g

www.muzeul-satului.ro e-mail: [email protected] Cod Fiscal 4TS4B4A

Concursul consti in 3 etape succesive:

a) selec[ia dosarelor de inscriere va avea loc in perioad a23.04.201g -24.04.201g;b) Proba scrisi va avea loc in data de 07.05,2019, orele 10,00 gi va cuprinde subiecte de specialitate din bibliografia

prezentatS;

c) lnterviul de testare a cunogtinlelor de specialitate va avea loc in data de 14.05.2019, incep6nd cu orele 10,00(conform unui grafic stabilit);

Probele de concurs/examen:

1. Proba scrisi va cuprinde subiecte de specialitate din bibliografia prezentatd;

2. lnterviul de testare a cunogtin{elor de specialitate;

Se pot prezenta la urmitoarea etapi numai candida{ii declar{i admigi la etapa precedenti.

Sunt declarali admigi candida$i care au ob[inut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 la concursurile pentruocuparea func(iilor contractuale de execufie.

Punctajul final se calculeazi ca medie aritmeticd a punctajelor ob{inute la proba scrisi gi interviu.

Se consideri admis la concurcul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a ob[inut cel mai mare punctaj dintrecandidatiicare au concurat pentru acelagi post, cu condilia ca acegtia sd fi ob[inut punctajut minim necesar.

Dosarele de concurs se depun la sediul institu[iei - $os. Kiseleff nr. 28 - 30, Bucuregti, sector 1 - Biroul ResurseUmane, in perioada 09.04.2019 -22.04.2019, orele 16,00.

Condiliile de participare, bibliografia gi calendarul-concursului se afigeazd la sediul institufiei, pe site-ul: www.muzeul-satului'ro, in ziarul Romdnia LiberS, in Monitorul Oficial 9i pe portalul bosturi.oov.ro. Relalii iuplimentare selot o5[i1e tatelefon 021.317 .91. 1 0 sau 021.317 .91,03 / int. 1 37 sau 1 36.

a) cerere de inscriere la concurs adresati conducdtorului institulrei;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesid identitatea, potrivit legii, dupi caz, precum gi copiecertificat de nagtere, de cisdtorie (daci este cazul);

c) copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor (diplomd de licen[i/ diplomd de master/diplomi de doctor, diplomide bacalaureatinso[iti de foaia matricoli, dupi caz), precum giale aitoracte care atesti efectuarea unorspecializi1(diplomele/certificatele de absolvlre/parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare), precum gi copiile documentelorcare atesti indeplinirea condi(iilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau inititulia publici;

'

d) carnetul de munci sau, dupd caz, adeverin[ele care atesti vechimea in munci, in meserie giTsau in specialitateastudiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rispundere cd nu are antecedente penale care si-l facd incompatibil cufunc{ia pentru care candideazS;

f) adeverin[i medicali care si ateste starea de sinitate corespunzitoare eliberati cu cel mult 6 luni anterior deruliriiconcursului de citre medicul de familie al candidatului sau de citre uniti[ile sanitare abilitate;g)curriculum vitae, modelEuropean, conform H.G. nr. 1021t2004;h) aviz psih,ologic Ai permis de conducere categoria D (pentru funclia de referent tr. lA - Compartimentul Telefonie, lT,Parc Auto, Cenirale Termice /Direclia AOministritivi);

Noti: Actele previzute Ia lit. b) ' d) vor fi prezentate 9i in origina! invederea certificirii conformit{ii copiilor cuacestea.

'Ildrci tnregistrate : nuropean tra[efrarl.: em6ru ct: ,]lem6ru at: glem|ru a[: rDestirstic tutisticq tecoaat[sta [e:

l'.*- I l'..1''' ffiffiffiHffi'f:f,=iE '-t.:::' C

Page 3: Anunt concursuri posturi vacante MNSDG aprilie 2019muzeul-satului.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anunt-concursuri-posturi... · o,,Agenda electricianului", autoring.Emil pietreanu,

MUZEUL NATTONAL AL SATULUT ,DtMtTRtE cusTt"$os. Kiseleff nr. 28-30, sector 1, 011941, Bucuregti, Rominia

Telefon: +40 21 317 91 03, 317 91 'lO, O72O 22A 192, Fax; +40 21 317 90 6g

www.muzeul-satului.ro e-mail: [email protected] Cod Fiscal 475484g

Verificarea dosarelor se realizeazi de citre comisia de organizare a concursului, iar lista candida(ilor admigi saurespingi se aflgeazd la Avizierul institugei qi pe site-ul institufiei.

P.oate 0art19i0a la concurs persoana care indeplineste urmitoarele conditii qenerale:

!) are cetd[enia rom6nd, ceti(enie a altor state membre ate Uniunii furopene sau a statelor apa(indnd Spa(iuluiEconomic European 9i domiciliul in Romdnia;

b) cunoagte limba romdnS, scris gi vorbit;

c) are vdrsta minimi reglementatd de prevederile legale;

d) are capacitate deplini de exercigu;

e) are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazS, atestati pe baza adeverin[ei medicaleeliberate de medicul de familie sau de unititile sanitare abilitate;f) indeplinegte condi(iile de studii gi, dupi caz, de vechime sau alte condi[ii specifice potriv1 cerin(elor postului scos la

c0ncurs;

g) nu a fost condamnati.definitiv pentru sivdrgirea unei infrac[iuni contra umanitilii, contra statului ori contra autoritd{ii,de serviciu sau in legituri cu serviciul, care impiedici infiptuirea justifiei, de fals oii a unor fapte de coruplie .r, . ,nLiinfrac$uni sdvdrgite cu intentie, care ar face-o incompatibili cu exercitarea func{iei, cu excep{ia situi(iei in care aintervenit reabilitarea,

1. Pompier civil (2 posturil - Compartimentul pSl/ Manaser:- studii medii gimnaziale sau studii liceale/gcoali profesionali/gcoali postliceali;- vechime in muncS/in specialitatea postului: min. 3 (trei) ani;

- si de{ini certilicat de absolvire pentru funclia de servant pompier civil (perfeclionare) eliberat de MinisterulMuncii, Solidaritalii Sociale gi Familiei, conform Ordinului nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanfdprivind constituirea,

-i!9?9f!t . 9i dotarea serviciilor voluntare gi a serviciilor private (proprii) pentru situafii cie

urgen{i, a Legii nr. 307/2006 privind apirarea impotriva incendiilor, cu modificirile gi comple[iiile ulterioare gi aLegii nr. 48112004 privind proteclia civili, republicati, cu modificdrile gi completdrile ulierioare;- disponibilitatea de a desfdgura program prelungit sau de a lucra in ture;- experienti in domeniu de min. 3 (trei) ani.

Bibliosrafie:

- Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanli privind constituirea, incadrarea gi dotareaserviciilor voluntare gi a serviciilor private (proprii) pentru situafii de urgen!6;

- Legea nr. 307/2006 privind apirarea impotriva incendiilor, cu modificd,rile gi completirile ulterioare;- Legea nr.48112004 privind protecfia civild, republicatS, cu modificirile 9i cbmpbtirile ulterioare;- Ordinul nr.71212005 privind instruirea salaria{ilor in domeniul situaliilor de urgenfi;- Ordinul nr.16312007 privind aprobarea normelor generale pSl;

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea gi sinitatea in munci;Tematicd:

1. Aplicarea normelor de securitate a incendiilor;

2. Atribuliile pompierului civil;

3. Misuri de instruire a salariatilor in domeniul situaliilor de urgenfd;

fuem6ru at:

=CM

'.Mdrci tnregistrate : Europeat tradtnarfi.:

l;lixt i-*ff31r-,'-,' .flg.t---.d

']{em6ru dt: emtru at: Aestiwtie turistica tscomaatata [c:

Gil@lui[Effiffiffihfl-trttgle$,s

Page 4: Anunt concursuri posturi vacante MNSDG aprilie 2019muzeul-satului.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anunt-concursuri-posturi... · o,,Agenda electricianului", autoring.Emil pietreanu,

I)fiT,1M*,.:,';*',} f#t#ttll: ffiI D i re cli a Ad n i n i str ativ i

- studii medii gimnaziale/generale;

- vechime in munc6/in specialitatea postului: min, 1(un) an;- disponibilitatea de a desfigura program prelungit sau de a lucra in ture;

Bibliosrafie:

Leoislatie:

1. Legea 319/2006 securitate gi sdnitate in munci;2. Legea 307/2006 apirare impotriva incendiilor;

3' Ordinul nr. 71212005 instruirea salaria{ilor in domeniul situaliilor de urgenfi;4. Ordinul nr. 163t20A7 aprobare norme generale pSl;

- 5' Legea nr. 47712004 privind Codulde conduitd a personaluluicontractualdin autoritifile giinstitutiile publice;TematicS: ' -- i'-

1. Executarea activitdfilor specifice postului in condifii de deplini siguranfi, prevenirea si evitarea accidentelor orialtor evenimente;

? Modul de comportare in relaliile cu publicul vizitator, respectarea normelor generale de conduit6;3' Respectarea regulilor inteme privind paza si apirarea impot1va incendiilor.

3.

/Direclia Administrativd- studii mediigimnaziale sau studii liceale/scoald profesionalS/gcoali posfliceald;- vechime in munci/in speclalitatea postului: min. 2 (doi) ani;

'

- si delini autoriza{ie valabild de electrician reparafiigi intrefinere;- disponibilitatea de a desfigura program prerungit iau oe a iucra in ture;

Bibliosrafie:

Leoislatie:

o Ordinul 90/2009 al Pregedintelui ANRE privind aprobarea Regulamentului autorizarea electricienilor careproiecteazi, executS, verifici 9i exploateazd instalalii electrice din-sistemul energetic;

o,,Agenda electricianului", autoring.Emil pietreanu, Ed.Tehnic6, Bucuresti,lgg6

' !ege9 energiei electrigg si a gazelor naturale -Legea nr.123 din 10,07.2012 publicatd in Monitorul oficial alRomdniei nr. 485 din 16.07 .2012

. Legea 422privind protejarea monumentelor istorice;o Legea 31912016 securitate gi sindtate in muncd;. Legea 307/2006 apirare impotriva incendiilor;o Ordinul nr. 71212005 instruirea salariafilorin domeniulsituafiilorde urgenld;o Ordinul nr. 163t2001aprobare norme generale pSl.

Tematici:

1. instalalii electrice de joasi tensiune;

? aparate pentru instala{ii de joasi tensiune la consumator;3. tablouridedishibufie;

4. aparate de misurd si control;

5, iluminatulelectric;

6, instalafiide lumind gifo(i;7. accidente produse de electricitate;

8' securitate si sinitate in muncd-obligafiile lucrdtorilor gi misurile de securitate la constatarea stdrii de pericol deaccidentare.

Page 5: Anunt concursuri posturi vacante MNSDG aprilie 2019muzeul-satului.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anunt-concursuri-posturi... · o,,Agenda electricianului", autoring.Emil pietreanu,

MUZEUL NATIONAL AL SATULUI ,DIMITRIE GUSTI'$os. Kiseleff nr. 28-30, sector 1, a11g4T, Bucuregti, Rom6nia

Telefon: +4021 317 91 03,311 g,t 10,Ol2O2ZO 1A2, Fax: +40 21 91Z 90 6gwww.muzeul-satului.ro e-mail: [email protected] Cod Fisoal 4lS4g4g

l: ChAmrirc*rrrt@I D i re cti a Ad m i n i str ativ i

- studii medii gimnaziale sau studii liceale/scoali profesionali/gcoal6 posliceali;- vechime in muncS/in specialitatea postului: min. S(cinci) ani;

- '-

- calificare de licdtug mecanic;- disponibilitatea de a desfigura program prelungit sau de a lucra in ture;

Bibliosrafie:

Legisla[ie:

1 Licitugerie generald-E.Ariesan si Gh.pepteaI Legea 319/2010 securitate gisinitate in muncd;2 Legea 307/2006 apirare impotriva incendiilor;3. Ordinul nr. 71212005 instruirea salariafilorin domeniulsituafiilorde urgenli;4. Ordinul nr. 1631200T aprobare norme generale pSl;

5' Legea nr. 47712004 privind Codulde conduita a personaluluicontractualdin autoritifile siinstitufiile publice;Tematici:

1' Executarea lucrdrilor de intrelinere.9i remediere a defecfiunilor la mecanisme, dispozitive, instalatii mecanice,mobilier metalic Ai a altor accesorii din cadrul muzeului;

2' Parametrii de calitate impugi prin procedurile specifice de lucru sau prin instrucliunile tehnologice gi modul derespectare a acestora ;

3' Efectuarea intervenliilor ?n condi{ii de securitate, in conformitate cu legislalia gi normele de tehnica securitiliimuncii gi PSI specifice locului de muncd. l

I Suoravl.9let9r fiuzeu (2 Poltur| :,.Co.mo=a!!jmentu! gu.plavegh?rg din cadrut sectiei Exoozitia

| ? r n ane qtd in A? r I i b er, R.eip.ertol i ei

-studiimediigimnazialesaustudiilicealeaus

- vechime in muncd: minim 3 ani;- cunoagterea specificului activitd{ii in munca de supraveghere a patrimoniului, in expozi[ia permanentd gi in celetemporare;

- responsabilitatea gestiunii bunurilor incredinlate, conform legislaliei in vigoare;-.program de lucru inegalin functie de cerin[e sau solicitiri, in zitele Oeiamnata, duminici gisirbdtori legale, cu timpliber corespunzitor;

- abilitd{i de comunicare cu publicul;

- capacitatea de a lucra independent gi in echipd- putere de adaptare gi concetrare in condifii speciale.

Bibliosrafie:

1' Legea nr.2211969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garan[ii9i rispunderea in leg6turi cu gestionareabunurilor;

2, Legea nr.31112003 a muzeelor 9i colecfiilor publice;

6. A-r.!.iW.! fl Dost\' S?ctieiTezaurizare Patrimoniu Cutturat, Evidenta Stiintiftci. Baze de Date / Directia$tiintifrcd si de Patrimoniu

- studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;- vechime in munci: minim 5 ani;- experienti in activitatea de arhivar intr-o institulie publici- constituie un avantaj;

I n I i r i .."s+l .--;;;:- ,,,,ry-r'-ir-*' ffiffiffiffiffi;i*

Page 6: Anunt concursuri posturi vacante MNSDG aprilie 2019muzeul-satului.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anunt-concursuri-posturi... · o,,Agenda electricianului", autoring.Emil pietreanu,

ffi }','ffi$i*l,tdii[[ll #**It]j: ffi-atestareasauincursdeatestarecaarhivar/diplomeechivalenterecunosc

precum gi incadrarea intr-un program de pregdtire profesionali - constituie un avintaj.- abilititi gi aptitudini necesare: disciplini, capacitate de lucru individual gi in echipi;

Bibliosrafie:

a, Reglementiri internationale

Conven[ia pentru protec{ia bunurilor culturale in caz de conflict armat, Haga, 14 mai 1 954b. Legislatie primari:

- Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Na{ionale, cu modificirile 9i completdrile ulterioare;- Legea nr.67712001 pen!ru protec$a percoanelor cu privire la prelucnarca datelor cu canacter personal gi 1bera circulagea acestor date, modificatd gi completati prin legea nr.102 D00S:

- Legea 5441 2001privind liberul acces la informa[iile de interes public, cu modificdri6 gicompletirile ulterioare;- Legea nr. 82/1991 - legea contabiliti[ii, republicati.c. Legislatie secundari:

- \G 1?3!?002

privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii E44l 2001;- OMFP 600/2018 pentru aprobarea Coduluicontrolului intern managerialil entitililor publice;

d. AIte documente, lncluslv reglementirile interne ale entitilii publice:- Ordinul ministrului economieigi finantelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modific6ri6

9i completdrile ulterioare;

- lnstructiuni privind activitatea de arhivd la creatorii 9i delinitorii de documente, aprobate de conducereaArhivelor Na[ionale prin Ordinul de zi nr. 217 din23 mai 1gg6;

- Normativ privind caracteristicile tehnico-func{ionale ale spaliilor gi echipamentelor de depozitare 9i conservare aarhivelor aflate in administrarea creatorilor publici gi priva$, aprobat prin Ordinul de zial Directorului genenal alArhivelor Na[ionale nr. 235 din 5 iulie 1gg6;

- Ordinul nr. 1319/2006 pentu aprobarea formularului-tip al procesului- verbalde conshtare 9i sancgonare a conhavengilorindomeniul arhivistic, precum gi a modelului de legitima$e a percoanelor imputemicite si fobseasci modelul Oe pnim -

verbal. Publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 486/2006, consolidat cu modificirile aduse prin Ordinul l+l+nOOA;e, Lucriri generale: Arhivistica gi Documentaristica, gtiinlele auxiliare ale istoriei, Adina Berciu - Drighicescu, 200b,

Editura Universititii din Bucuregti.

Tematic6:

1. Cunoagterea no[iunilor de bazi privind operaliunile arhivistice desfigurate de creatorii gi delin6torii dedocumente;

? Cunoagterea reglementirilor legale privind activitatea de arhivi la creatorii gi de[initorii de documente;g Cunoagterea prevederilor generale ale legisla{iei privind protejarea patrimoniuluicultural nalional mobii;4. cunoagterea modaliti{ilor de utilizare a informaliilor din documente;5. Cunoagterea reglementirilor privind depozitul de arhiv6.

,, t!!v1e!,!rta, !Jt. rrl o l, ,Jv;tu - Elpozrua Expozllla rgnVernaculard / Directia $tiintifice si de patrimoniu

- studii superioare de lungi durati in profil istorie, filologie, aihitecturi;- atestare in muzeologie sau mentionare in diploma de absolvire a studiilor superioare;- vechimea in specialitate: min. 7 ani;- cunogtin[e de operare / programe pe calculator: operare Windows, Office, DocPat gi orice alte softuri necesare pentrubuna desfigurare a activitdglor postului

- cunoagterea unei limbi striine (scris gi vorbit);- abiliti$, caliti(i gi aptitudini necesare: de studiu gi cercetare, de comunicare gi ghidaj, de adaptare a discursului infunctie de solicitirile grupului [inti, de analizilgi sintetizare a problematicilor de sp-ecialitate, de muncd in echipi;

hldrci l.nregistrate : Europeon tratewarft,: em6ru at: ,LVem6tu at: .em6ru a[: aestinotie fur;stica reconqn[ara [e:

I:1 I'.='' #=cryrffiEIry:=:t '"t:::::' E5 :

Page 7: Anunt concursuri posturi vacante MNSDG aprilie 2019muzeul-satului.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anunt-concursuri-posturi... · o,,Agenda electricianului", autoring.Emil pietreanu,

MUZEUL NATIONAL AL SATULUI ,DIMITRIE GUSTI'$os. Kiseleff nr. 2g-30, sector 1, 011147, Bucuregti, Rominia

Telefon: +40 21 317 91 03, 31T 91 10, A72O Z2O 132, Fax: +40 21 317 90 6gwww.muzeul-satului.ro e-mail: [email protected] God Fiscal 47i4g4g

-cunoagtereadomeniuluimuzeologieigietnologiei,c

precum gi a unor notiuni minime de conservare a acestuia;- doctorat intr-unul din domeniile: istorie, istoria artei, arte plastice, filologie, arhitecturi, in special cu aplicalie inmuzeologie/etnografi e - constituie un avantaj;- deplasdri frecvente, delegdri, disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite condi[ii

Bibliosrafie:

Nicolescu, Corina, Muzeografie generald, Bucuregti, 1 979,Florescu, Radu, Bazele muzeologiei, Bucuregti, 109g,Stoica, Georgeta, Muzeul Na{ionalal Safu/ur, Bucuregti, 2004.

Qprig, loan, Muzee gicolecliidin Romdnia, Bucuregti, 2002.

Oprig, loan, lstoria Muzeelor din Romdma, Bucuregii, 1 gg4.

0pri9, loan, ocrotirea patrimoniuluicunural, Edituri Meridiane, Bucuregti, 19g6.Moldoveanu, Aurel, conseryarea preventivd a bunurilor culturale, 2003Oberldnder-Tdrnoveanu, lrina, lJn viitor pentru trecut: ghid de bund practicd pentru pdstrarea patrimoniului cultural,Bucuregti,2002

- Legea nr' 42212001privind protejarea monumentelor istorice, republicatd, cu modificdrile gi completirile ulterioare;- Legea nr' 182 / 2000 privind protejarea patrimoniului cultural na(ional mobil, republicatd, tu modificirile gi comftetarieulterioare;

- Legea nr. 311 I 2003 a muzeelor gi colec[iilor publice, republicati, cu modificirile ulterioare;- Hotirdrea Guvemului nr' 1546 12003 pentru aprobarea Normelorde conservare gi resiaurare a bunurilorculturale

mobile clasate;

- Hotdrdrea Guvernului. nr . 518 I 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar albunurilor culturale mobile, cu modificdrile gi completirile ulterioare;- Hotirdrea Guvernului nr. 886 / 2008 penhu aprobarea Normelorde clasare a bunurilor culturale mobile.- Ordinul nr.203512000 penku aprobarea Normelor metodologice privind eviden[a, gestiunea Si inventarierea bunurilorculturale definute de muzee, coleclii publice, case memoriale, cintre de culturd Sihiiuni6ti Oe

-profit;

- Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea 9i efectuarea inventarierii elementelor de naturaactivelor, datoriilor gi capitalurilor proprii;

- Ordin al Ministrului Culturii 9i Cultelor nr. 2057 din 5 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor deacreditare a muzeelor si a colectiilor publice;- ordin al Ministrului Culturii gi Cultelor nr. 2185 din 2 aprilie 2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelorsi a colectiilor publice;

Codul de deontologie profesionali - ICOM.

- studii superioare de lunga d mice;- vechime in munci: minim 7 ani;- capacitatea de a lucra independent 9i in echipd, disponibilitate de a lucra peste program gi in zilele de repaussiptimdnal;- cunoagterea legislafiei in domeniul-achizi{iilor publice la institufii de stat sau agenli economici;- experienfi in operare PC - Word, Excel - constituie ur avant4 cursurile califiiate finalizate cu diplom6;- experienfa in cunoagterea,si utilizarea aplicaliei SICAP (procedurd simplificati, pro..Ori. prop1e - anexa 2, negocierefiri publicarea unui anun! de participare - cu'notificarea'citre Agenfia Nalionrrl o. A.nLilii Fuotice, achiziiie oTr.cul-constituie un avantaj;

Bihliosrafie:

a) Legea nr. 98/2016 privind achiziliite publice;

Page 8: Anunt concursuri posturi vacante MNSDG aprilie 2019muzeul-satului.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anunt-concursuri-posturi... · o,,Agenda electricianului", autoring.Emil pietreanu,

} ll**lt* t*:i*lll# i+lt}*: mb) Hotirdrea nr. 395/2016 pentru aprobarea

contractuluide achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziliile publice;c) Legea nr. 10112016 privind remediile gi ciile de atac in materie de atribuire a contractelorde achizilie public6, acontractelor sectoriale s,i a contractelor de concesiune de lucrdri 9i concesiune de servicii, pr..r, 9i pentrti organizareaqiftlq{onarea Consiliului Nalional de Sotu{ionare a Contesta{iibrjd) OUG nr.58/2016 pentru modificarea si completarea unoi acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilorpublice;

e) O'U,G. nr,10712017 pentru modificarea gi completarea unor acte normative cu impact in domeniul achiziliilor publice;0 9yG nr. 4512018 pentru modificarea gi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemuiui ,lniri1ii6,publice,

g) Hotirdrea nr. 419120_18 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgenfd aGuvernului nr.9812017 privind

.func{ia de control ex ante al proiesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de

achizifie publici, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale 9i a contractelor de concesiune de lucriri gi conceslune Oeservicii, pentru modificarea HotdrArii Guvernuluinr. 34/2009 privind organizarea gi funclionarea Ministerului FinantelorPublice, penhu modificarea HotirArii Guvernului nr. 634t20i5 privind-org anizaria gi tinction;re; Ag;;ti;l N;6;i.pentru Achizilii Publice, precum gi pentru modificarea gi completarea Nonielor metodobgicir de aplicjre d pr.r.Grito,referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-iadru din Legea nr. g9/2016 privind-achiziliile sectoriaie, ,p.O.tprin Hotirdrea Guvernului nr. 39412016, a Normelor metodologic6 de aplicare a'preveOeritor referitoare la atribuireacontractuluide achizifie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 9372016 privind achiziiiile publice, aprobate prin Hotir6reaGuvernului nr. 395/2016 9i a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor deconcesiune de lucrdri gi concesiune de servicii din Legea nr.10012016 privind concesiunile de lucriri gi concesiunib Jeservicii, aprobate prin Hotirdrea Guvernului nr. g67/201 6;h) Legea nr.47712004 privind Codul de conduiti a personalului contractual din autor1d{i6 9i institu(iilor publice.

9. MVeoslaf,Gn lA.fl il9gitt - Sgc.tia Fdqfqfie.Muzeali. Expozitii Temoorare, Vatorificare

-studiisuperioaredelung6duratiinprofilistorie,

- perfec[ioniri (specializdri): atestare in muzeologie sau- menfionare in diplomide absolvire a studiilor superioare- vechimea in specialitate: min. 7 ani- cunogtin{e de operare/programe pe calculator: operare Windows, Office, DocPat gi orice alte softuri necesare pentrubuna desfdgurare a activitdlilor postului

- cunoagterea unei limbi striine (scris gi vorbit);- abilitdti, calitdfi gi aptitudini necesare: de studiu gi cercetare, de comunicare 9i ghidaj, de adaptare a discursului infunc[ie de solicitdrile grupului linti, de analizi gi sintetizare a problematicilor dl ipeciatitate, Oe munce in echipi;- cunoagterea domeniului muzeologiei gi etnologiei, cu particularizare pe patrimoniul etnografic material gi imaierial,precum gi a unor no{iuni minime de conservare a acestuia;- deplasdri frecvente, delegiri, disponibilitate pentru lucru in program prelung1 in anumite condi[ii

Bibliosrafie:- Florescu, Radu, Bazele muzeologiei, Bucuregti, 19gg.- 0pri9, loan, /sforla Muzeelor din Romdnia, Bucuregti, 1g94.- Manual de Management muzeal gi educa$e muzealS in Romdnia - Asocia[ia Muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010realizat cu sprijinul RMN R

- Legea nr.42212001privind protejarea monumentelor istorice, republicatS, cu modificirile gi completiri6 ulterioare;- Legea nr.18212000 privind protejarea patrimoniuluicultural nalionalmobil, republicati, i,u mobifcarib gicompletirileulterioare;

- Legea nr' 311/2003 a mqzegl-or gi colecliilor publice, republicati, cu modificdrile ulterioare;- Ordin al Ministrului Culturii gi Cultelor nr, 2185 din 2 aprilie 2007 pentru aprobarea Normelor de

clasificare a muzeelor si a colectiilor publice;

fuldrci tnregistrate : tlitroPean *adenu[,: 91em6ru at: '.Mem6rt at: giemlru a[: aestiutie Luristica reconstlaLa [a:I t I t r [ ? j ler -,*-*; Z,;,;3-.r;rrr'ffiffiffiffiffi:;:#

Page 9: Anunt concursuri posturi vacante MNSDG aprilie 2019muzeul-satului.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anunt-concursuri-posturi... · o,,Agenda electricianului", autoring.Emil pietreanu,

MUZEUL NATIONAL AL SATULUI ,DIMITRIE GUSTI'$os. Kiseleff nr.2B-30, sector 1, a1134r, Bucuregti, Rom6nia

Telefon: +40 21 317 91 09, 311 gl 10, Ol2O 220 1g2, Fax: +40 21 317 90 6g

www'muzeul-satului.ro e-mail: [email protected] Cod Fiscal 4li4g4g- Codul de deontologie profesionaE - |COM.

10.

- atestare in muzeologie sau men[ionare a muzeologiei in diploma de absolvire a studiilor superioare; baze de date,conservarea patrimoniului constituie un avantaj

- cunogtin{e de operare/programe pe calculator: operare Windows, MSOffice, Docpat gi orice alte softuri necesarepentru buna desf5gurare a activitd{ilor postului

- cunoagterea unei limbi striine (scris 9i vorbit) la nivel mediu sau avansat: englezi, francezd,germani, spanioli,rusi;

- abilitifi, calitdli 9i aptitudini necesare: de studiu gi cercetare, de comunicare gi ghidaj, de analizi gi sintetizare aproblematicilor de specialitate, de munci in eclripi, cunoagterea legislaliei piiti-nO p.trj*, patrimoniului mobil 9iimobil, posibilitati de adaptare a discursului in funclie de soliciterib gruputui'1inta;

'

- cunoagterea domeniului muzeologiei gietnologiei, cu particularizarepe patrimoniul etnografic material, precum gi aunor no{iuni minime de conservare a acestuia;

- doctorat intr-unul din domeniile: istorie, istoria artei, arte plastice, filologie, arhitecturi, in special cu aplica[ie inmuzeologie/etnografie, constituie un avantaj;

- deplasdri frecvente, delegiri, disponibilitate-pentru lucru in program prelungit in anumite condi{ii

Bibliosrafie:

N icolescu, Corina, Muzeografie generald, Bucuregti, 1 97g.Florescu, Radu, Bazele muzeologiei, Bucuregti, 19g9.

Stoica, Georgeta, Muzeul Nalionat al Satului, Bucuregti, 2004.Oprig, loan, Muzee gicolecliidin Romdnia, Bucuregti, 2002.Oprig, loan, lstoria Muzeelor din Romdnia, Bucuregti, 1

gg4,

oprig, loan, ocrotirea patrimoniului cultural, Editura Meridiane, Bucuregti, 1 9g6.Moldoveanu, Aurel, conse ruarea preventivd a bunuritor culturale,200iOberldnder-T6rnoveanu, lrina, lJn viitor pentru trecut: ghid de bund practicd pentru pdstrarea patrimoniului cultural,Bucuregti,2002

Lesislatie:

- Legea nr.42212001privind protejarea monumentelor istorice, republicatS, cu modifici16 gi completiri6 ulterioare;- Legea nr' 182 / 2000 privind protejarea patrimoniului cultural nalional mobil, republicatd, iu modificirile gi compbterib

ulterioare;

- Legea nr. 311 I 2003 a muzeelorgi colecliilor publice, republicatS, cu modificirile ulterioare;- Hotdrdrea Guvemului nr. 1546 12003 pentru aprobarea Normelorde conservare gi resiaurare a bunurilorculturale

mobile clasate;

- Hotirdrea Guvernului nr. 518 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar albunurilor culturale mobile, cu modificirile 9i completdrile ulterioare;- Hotirdrea Guvemului nr. 886 / 2008 pentru aprobarca Normelor de clasare a bunurilor cultunale mobile.- Ordinul nr' 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenla, g;siiunea Si inventarierea bunuri6rculturale detinute de muzee, colec[ii publice, case memoriab, dentre de culturi Sihiiunitati Oe

-profil;

- Ordinul nr. 286112009 privind aprobarea Normelor privind organizarea gi efectuarea inveniarierii elementelor de naturaactivelor, datoriilor gi capitalurilor proprii;

- Ordin al Miniskului Culturii gi Cultelor nr.2057 din 5 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor deacreditare a muzeelor si a colec[iilor publice;

late/Dtpefra Stiintificd si de Patrimoniu- studii superioare de lungd durati in domeniut gtiinletcn umaniste;- vechimea in specialitate: min, 4 ani

91em6ru at: lllem6ru at: lJllem6ru at: Aestinctit Lyristicc teconan[aLa Ie:frldrci tnreAisttate : Luro?eat trd[enar/',.

I e I tnll-;llu,, ffi =CM ffiffiffi;t#

Page 10: Anunt concursuri posturi vacante MNSDG aprilie 2019muzeul-satului.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anunt-concursuri-posturi... · o,,Agenda electricianului", autoring.Emil pietreanu,

ffi }''',ffii{{: ",t#ilI#**ltrj: m-0rdinalMinistruluiCulturiigiCultelornr.2185din2a

si a colecliilor publice;

Codul de deontologie profesionald - ICOM,

Tematica:

- metodologii de cercetare a patrimoniului mobilgi imobil;- eviden[a gi clasarea patrimoniului intr-un muzeu in aer liber;- posibilitdti de valorificare a patrimoniuluiin expozigi.

-studiisuperioaredelungddurat6cudiplomioeticenfemaster;- cunogtinlele de merceologie gi tehnica v6nzdrii mirfurilor, alte cursuri autorizate de calificare in domeniu, constituie un

avantaj;

- vechime in muncS: minim 10 ani;

- experienf5_gi practicd in domeniul economic: marketing 9i vdnzlri cu amdnuntul mdrfuri nealimentare in regim cod debare, planificare, control gi raportare sinteze economice, intocmire jumale gi declarafii lunare TVA la inst1ufib prUti..cu activitate economic5;

- capacitatea de a lucra peste program gi in zilele de repaus siptimanal- cunoagterea legisla$ei Iinanciar+ontabile gi fiscale la institu[iile publice cu dubli finan{are gi activitate economici

supusi reglementirilor in domeniul TVA;

- experienti operare PC - W_ord, Excel, aplicalie cod de bare v6nzare gi inventariere miduri, constituie un avantajcunoagterea gi utilizarea aplicaliei FOREXEBUG, experienli in complet'area gi depunerea oniine pe site-ul ANAF adeclara{iilor lunare/trimestriale/anuale aferente TVA gi a declaraliilor on-line pentru jurnalul electronic al caselor demarcat fiscale;

- cunoagterea regulamentului gi disciplinei operatiunilor de casd.

Bibliosrafie:

] Legea Contabilititii nr. 82/1991 republicati cu modificirile gi completirile ulterioare;2. OMFP nr. 1.91712005, normele metodologice privind organizarea gi conducerea contabilit5[ii institugilor publice cumodificirile 9i completirile ulterioare;

3-. !eg9a ry. 22712015 privind Codul fiscal gi normele de aplicare, cu actualizdrile gi modiflcirile ulterioare;

4' ORDIN Nr. 2861 din g octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea gi efectuarea inventarieriielementelor de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii cu modificirile gi compbterile u[erioare;5. OUG Nr. 91/2014 pentru modificarea gicompletarea Ordonanteide urgenli a Guvernului nr. 28/1ggg privind obligaliaoperatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;6. ORDIN Nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura defunc{ionare a sistemului nalional de raportare - Forexebug,

- studii gimnaziale sau studii liceale/gcoali profesionari/gcoali posfliceali;-silie posesor al permisului de conducere categoria D (autovehicule destinate transportului de persoane av6nd mai mu1de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducitirului),

'

- atestate, cursuri sau alte inscrisuri care si ateste perfecfionarea in domeniul tehnic/administrativ - constituie unavantaj;

- vechime in munci: minim 2 ani; experienli profesionali de minim un an in calitate de conducitor auto;- disponibilitate pentru lucru in program prelungit.

*ldrci ?nreristrate : q.ufo?ean tra[efrq|,: en6ru a[:

lrltrt ::_#lr;.,,r.-.,f,gffi'*-,,....:. ....

EJ ffiH@*lem6ru ct: *lem6ru a[: Aestinatie Lutislicq taconatIata

L. oo.na.,"*-*.

& :ii:if 'fid,j3:

':::,:::'-1:'

Page 11: Anunt concursuri posturi vacante MNSDG aprilie 2019muzeul-satului.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anunt-concursuri-posturi... · o,,Agenda electricianului", autoring.Emil pietreanu,

MUZEUL NATIONAL AL SATULUI ,DIMITRIE GUSTI'$os. Kiseleff nr. 2B-30, sector 1, 011947, Bucuregti, Rom6nia

Telefon: +4021 317 gl 03,3i1 91 |a,0720220 1g2, Fax: +40 21 317 90 6gwww'muzeul-satului.ro e-mail: [email protected] Cod Fiscal 47S4g4g

Bibliosrafie:

1 Legea42212001-privind protejarea monumentelor istorice, republicati, cu modificirile ulterioare;2, Legea nr. 182/2000^privind protejarea patrimoniuluiculturalnalional moOif, repuOfica6;3' ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea Si eeituireilnventarierii elementelor denatura activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii;

4' Legea nr. 2211969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanlii 9i rispunderea legdturi cugestionarea bunurilor;

5' Hotdrdrea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare laahibuirea contractuluide achizilie publici/acordului-cadru din Leiea nr. g8lr0t6 pririnO achiziliile puOfice;6. Legea 307/2006 apirare impotriva incendiilor;

7 . 71212005 instruirea salariafilor in domeniul situaliilor de urgen!6;8. 16312007 aprobare norme generale pSl.

9r Legea nr. 319/2006 privind securitatea gi sinitatea in munc6;10' OUG nr'195/2002 privind circula[ia pe drumurile publice, cu modificirile si complet6rile ulterioare;11' HG nr. 1391/2006 hotdrdre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OrOonanlei de Urgenli a

Guvernului nr.19512002;

- 12' Legea nr. 477 12004 privind codul de conduitd a personalului contractual din autoritdlile gi instituliile publice.

Tematic5:

1' planificarea, coordonarea si controlul activitdtii zilnice a muncitorilor din sectorul administrativ, intocmireagraficelor de lucru si a pontajelor de prezenta pentru acegtia;

2' centralizarea si intocmirea documentelor necesare aprovizionarii cu rechizite, papetarie si alte materialenecesare pentru intretinere si reparatii, specifice sectorului administrativ ;g participarea la intocmirea documentelor pentru achizifiile publice din domeniul administrativ;4' participarea la constatarea gi fundamentarea necdsitiiii, oportunitalii gi regiritalri lucririlor de intrefinere,reparalii curente, reparafii capitale gi investifii;

1-3.9!9f;rzator Gr. ll ( I oostt'Laboratorul de conservare - restaurare patrinoniu lDirectia $tiintificr ri d,Patrimoniu

- studii universitare absolvite cu diploma- vechime necesara: 6 luni in activitate- abilitiJigi aptitudini necesare: aptitudini tehnice, disciplin5, capacitate de lucru individual giin echipi;- dovada inscrierii ink-un program, recunoscut legal, de pregatire in specialitatr, .onr.r.re patrimoniu cultural

constituie un avantaj;

- disponibilitatea de a desfdgura ocazional program prelungit sau de a se deplasa pe teren pentru participarea ladiverse activiti[i ale muzeului;

Bibliosrafie:

1. Legea nr.l82ll!00 privind protejarea patrimoniului cultural nafional mobil, republicati;2. Legea nr.3'1112003 a muzeelor 9i colecliilor, republicati;

1 !:ggq nr.4221200l privindprotejarea monumentelor istorice, republicatd, cu modificirile gi comptetirile ulterioare;4' Hotdrdrea Guvernului

.n.8994-0.9! plntru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;5' Hotararea Guvernului nr'1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare gi restaurare a bunurilor culturalemobile clasate;

6. Ordinul Ministrului culturii gi cultelor nr.2009/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a exper[ilor;7. A. Moldoveanu, conseryarea preventivi a bunurilor culturale, Bucuregti, lgggTematicd:

1' Cunoagterea notiunilor de bazi pentru conservarea preventivi a bunurilor culturale mobile;2' Cunoagterea prevederilor generale ale legisla{iei privind protejarea patrimoniului cultural nalional mobil 9i imobil;

*ldrci tflreqistrate :

*lembru c[: A es linali e Lu ti s Li ca re c onon[al a le :I s I t:ilt-:trI

em6nt at:

ffi ffiilffil;;*}=CM

Page 12: Anunt concursuri posturi vacante MNSDG aprilie 2019muzeul-satului.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anunt-concursuri-posturi... · o,,Agenda electricianului", autoring.Emil pietreanu,

ffi }[Ti,".,' *rfi*il1#lfllt]j: ffi4. Cunoagterea legislaliei privind activitatea de conservare gi restaurarea patrimoniului.

1!.fPtaurator=lemn tr.l (1 Dostl'Laboratorul de conseruare - restaurare patrimoniu/Directia Stiintific,si de Patrinoniu

- studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat- vechime necesari: 4 ani in activitate- abilitdti gi aptitudini necesare: aptitudini tehnice, aptitudini artistice, disciplini, capacitate de lucru individualgi in echipd;- atestarea ca restaurator lemn sau alte certificate/diplome echivalente recunoscute lejal, conform standardelorocupafionale;

- disponibilitatea de a desfigura ocazional program prelungit, sau de a se deplasa pe teren pentru participarea la diverseactivitili ale muzeului;

Bibliosrafie:

1. Legea nr.l82Q!00 privind protejarea patrimoniului cultural nalional mobil, republ6ati;2. Legea nr.31 1 12003 a muzeelor gi colecliilol republicati;

9 !:g!q nr.42212001privind protejarea monumentelor istorice, republicatd, cu modificirile 9i completirile ulterioare;4. Hotirdrea Guvernului

.n.9994-0.q9 p-.ntru aprobarea Normelor d'e clasare a bunurilor cu1urale mobile;5' Hotararea Guvernului nr.1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare gi restaurare a bunurilor culturalemobile clasate;

6. Ordinul Ministrului culturii gi cultelor nr.2009l2001pentru aprobarea Normelor de acreditare a expe(ilor.7. A. Moldoveanu, conservarea preventivi a bunurilorculturale, Bucuregti, 19g9TematicS:

5' Cunoagterea noliunilor debazd pentru conservarea preventivi a bunurilor culturale mobile;6. Cunoagterea tehnicilor gi tehnologiilor de restaurare a bunurilor culturale mobile;7. Cunoagterea prevederilor.generale ale legislaliei privind protejarea patrimoniuluicultural nalional mobil 9i imobil;8, Cunoagterea legislatiei privind organizarea gi iunclionarea muzeetoigi colecliilor publice; '

9' Cunoagterea legisla[iei privind activitatea de conservare 9i restaurarea patrimoniului.

- studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;- vechimea necesara: minim 6luniin activitate;

'abilita$ 9i aptitudini necesare: aptitudinitehnice, aptitudini artistice, disciplind, capacitate de lucru individualgiin echipd;- dovada inscrierii inti-un program, recunoscut legal, de pregatire in specialitatea iestaurare lemn constituie un avantaj;- disponibilitatea de a desfdgura ocazional program prelungit, sau de a se deplasa pe teren pentru participarea la diverseactivititi ale muzeului;

Bibliosrafie:

1. Legea nr.18212000 privind protejarea patrimoniuluiculturalna[ionalmobil, republicati;2. Legea nr.311/2003 a muzeelor 9i colec[iilor, republicati;

9 !:g:q nr.422l2001privind protejarea monumentelor istorice, republicatS, cu modificirile gi complet6rile ulterioare;4' Hotirdrea Guvernului I.A!flp.!! pgntru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobite;5. Hotararea Guvernului nr.1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare 9i restaurare a bunurilor culturalemobile clasate;

6. Ordinul Ministrului culturii gi cultelor nr.200912001pentru aprobarea Normelor de acreditare a expe(ilor;7. A. Moldoveanu, conservarea preventivi a bunurilorculturale, Bucuregti, 1g9g.

:ht'drci tnregisttote : Europe'f, trafefr,rL: glem|ru a[: ']lem6ru at: gtlem;ru a[: eestinatie rurislicq reconortata [e:Irlrnr :ffr! ,.i=--=+ #1,...t="r t"-.:- t l:!' ffiffiffiffiffi;i#

Page 13: Anunt concursuri posturi vacante MNSDG aprilie 2019muzeul-satului.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anunt-concursuri-posturi... · o,,Agenda electricianului", autoring.Emil pietreanu,

MUZEUL NATIONAL AL SATULUI .DIMITRIE GUSTI'$os. Kiseleff nr.28-30, sector 1, 011347, Bucuregti, Rom0nia

Telefon: +40 21 317 91 03, 31T 91 10, OT2O 22A 192, Fax: +40 21 317 90 6g

www'muzeul-satului.ro e-mail: [email protected] Cod Fiscal 4754g4g

Tematici:

- Cunoagterea no[iunilor de bazd pentru conservarea preventivi a bunurilor culturale mobib;- Cunoagterea tehnicilor gi tehnologiilor de restaurare a bunurilor culturale mobile;- Cunoagterea prevederilor.generale ale legislaliei privind protejarea patrimoniuluicultural na(ional mobil gi imobil;- Cunoagterea legislaliei privind organizarea 9i func[ionarea muieeloigi colecliilor publice; r

- Cunoagterea legisla[iei privind activitatea de conservare gi restaurarea patrimoniului.

..16.R=9.fercnltn lA (l,,\ost!'.Bifoul

E?surge ttma!.e, Secrclariat.-,Resistr?turi, Sdndtatein Muncdl Manaser- studii medii absolvite cu diplomd de bacalaurea- vechime in munci: 10 ani- cunoagterea legisla[iei specifici in domeniul resurselor umane;- experientd in activitatea de resurse umane de minim b ani;- atestat lnspector Resurse Umane;- cunogtinle de operare PC - World, Excelgi alte programe pC;

- cunogtin[e de arhivare a documentelor de personal dovedite printr-o recomandare de la ultimul loc de munc6;- aptitudiniin domeniul comunicdriigi al lucrului in echip6, capacitatea de analiza si sinteza

Bibliosrafie:

1' Legea nr, 53 /2003 - Codul Muncii, republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare;2. Lege-a nr. 15312017 privind salarizarea personalului plitit din fonOuri publice, cu modificiri6 gi completirile ulterioare,cu modificirile gi completirile ulterioare;

3. Ordonanla de Urgen(i a Guvernului nr.11412018 privind instituirea unor misuriin domeniul investi{iilor publice giaunor mdsuri fiscal - bugetare, modificarea 9i completarea unor acte normative gi prorogarea unor termene, cumodificdrile gi completdrile ulterioare;

4' Hotirdrea Guvernului nr. 905/2018 privind Registrul de Evidenta a Salariatilor, cu modific6rile gi completirileulterioare;

5' Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nalionale, republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare;6. Hotir6rea Guvernului nr.28617011 pentru aprobarea Regulamentutli-caOru privind stabilirea principiilor generale deocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzitor func$ilor contractuale 9i a criteriilor'de primovare ingrade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contraciual din sectorul bugetar platit din fonduri prnti..,cu modificirile gi completirile ulterioare;

7. HotdrArea Guvernului nr. 250/1990 privind concediul de odihni gi alte concedii ale salariafilor din adminishatiapublicd, din regiile autonome cu specific deosebit gi din unitd{ile bugetaie, cu modificirile gi compniarile ulterioare;8 O$o1an[a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si iridemnizatiile de asigurari iociale de sanatate, cumodiflcirile gi completirile ulterioare;

9. Legea nr.4771V004 privind Codul de conduiti a personalului contractual din autoritafile gi institu[iilor publice;10. Legea nr.26312010legea pensiilor, cu modificirile gi completirile ulterioare;

.em6ta at: lM.em6ry a{: tscanadtatq [e:ffi9,Let6ru at:

, ,.hwJ

=ffi"b{_-..ruF--::;:Itrffir:H

Aestitstiu luristict

ffi

Page 14: Anunt concursuri posturi vacante MNSDG aprilie 2019muzeul-satului.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anunt-concursuri-posturi... · o,,Agenda electricianului", autoring.Emil pietreanu,

MUZEUL NATIONAL AL SATULUI ,DIMITRIE GUSTI'$os. Kiseleff nr.2B-30, sector 1, 01134r, Bucuregti, Rom6nia

Telefon: +40 21 317 91 03, 31T 91 10, OT2O 220 1g2, Fax: +40 21 312 90 6Swww'muzeul-satului-ro e-mail: [email protected] Cod Fiscal 4754g4g

GRAFICUL DE DESFA$URARE A CONCURSURILOR ORGANIZATEDE MUZEUL NATIONAL AL SATULUI 'DIMITRIE GUSTI" DIN BUCUREST]

PENTRU oCUPAREA FUNCTilLOR

VACANTE PE PERIOADA NEDETERMINATA

ETAPA l: Selectia Dosarelor de inscriere

1. Aligarea anuntului de organizare a concursului 0g.04.2019;

2. Depunerea dosarelorde inscriere la concurc in perioada 09.04.201g - 22.04,2019. orele 16,00;3. selec{ia dosarelor de inscriere la concurs in perioada 23.04,2019 - 24.04.2019;4. Afigarea rezultatului selec[iei dosarelor de inscriere la concurs in data de 25.04.2019, orele i6,00;5' Depunerea contesta[iilor cu privire la rezultatul selec[iei dosarelor de inscriere la concurs p6ni in data de

02.05.2019, orele 1 6,00;

6' Afigarea rezultatelor contestafiilor cu privire la rezultatul selecfiei dosarelor de inscriere Ia concurs pdnd in datade 03.05.2019, orele 16,00;

ETAPA ll: Proba scrisi

1. Proba scrisi va avea loc in data de 07.05.2019, orele 10,00;

2. Afigarea rezultatului probei scrise in data de 0g.05,201g, orele 16,00;3. Depunerea contestaliilor cu privire la rezultatul probei scrise pand in data de 09.05.201g, orele 16,00;4' Afigarea rezultatelor contestaliilor cu privire la rezultatul probei scrise pdna in data de 10.05.201g, orele 16,00;

ETAPA lll: lnterviul

1' lnterviul va avea loc in data de 14.05.2019, incepind cu orele 10,00 (conform unuigrafic stabilit);2. Afigarea rezulatului interviurui in data de 15.05.2019, orere 16,00;

3, Depunerea contestaliilor cu privire la rezultatul interviului pdna in data de 16.05.201g, orele 16,00;4. Afigarea rezultatelor contesta[iilor cu privire la rezultatul interviului in data de 17.05.201g, orele 16,00;5. Afisarea rezultatelor finale in data de 20.05.2019, orele 16,00.

?idrci inregisttate : Europeat tra[emat\,: en6ru a[:I r I tal .i:*flt3l1''itr,.:-.r €reffiE':: -

sa

hlem6ru ot: A es tiwtiu luris tic t te c onatista [e :'Lllem6ru at:

ffiffiilffii*t*: -:Y:"*