concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

22
ROMANIA JUDETUL IA$I - CONSILIUL JUDETEAII IA$I SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI ANUI{T Spitalul Clinic de PneumoftiziologieIaqi organizeazd in data de 28.09.2015, ora 09:00, la sediul unitatii din str. dr. I. Cihac nr. 30, concurs de-recrutare pentru ocuparea urmdtoarelorposturi: A. Funcfiile contractuale vacante pentru care se orgatizeazdconcursul de recrutare: - asistent medical cu studii PL., grad profesionalbaz6, in cadrul Secfiei a III-a Pneumologie, Compartiment pneumologie copii - 1 post cu normd intreagd,pe duratdnedeterminati; - registrator medical, grad profesional baza in cadrul Clinicii I de Pneumologie - 1 post cu normi intreagd,pe duratd nedeterminati; - registrator medical, grad profesional debutant in cadrul Dispensarului TBC - 1 post cu normd intreagd,pe duratd nedeterminatd; Dosarul de concurs al candida{ilor va contine urmdtoareledocumente: a) cerere de inscriere la concurs adresatd Managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest[ identitatea,potrivit legii, dupd. caz; c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd efectuareaunor specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea condifiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunJ; d) certificat de liberd practicd (membru OAMR) - doar pentru posturile de asistent medical; asigurare pentru malpraxis medical - doar pentru posturile de asistent medical; copia livretului militar - daca estecazul; carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverinJele care atest[ vechimea in specialitatea studiilor, in copie; h) cazieruljudiciar sau o declarafie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale care sd-l facd incompatibil cu functia pentru care candideazd; D adeverinti medicald care si ateste starea de sindtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unit6{i1e sanitare abilitate; j) curriculum vitae; Actele prev[zute la lit. b) - g) vor ft prezentate gi in original in vederea verificdrii conformit5lii copiilor cu acestea. In cazul documentului prevdzut la lit. h), candidatul declarat admis la selecfia dosarelor, care a depus la inscriere o declarafiepe propria rispundere cd nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tirziu p6nd la data desftqurdrii primei probe a concursului. e) 0 s) Str.dr. I.Cihac nr.30, Iaqi, ROMANIA T el:+40.0232-23.94.08/Fax:+ 40.0232.27 .09.18.

Upload: buinhan

Post on 29-Jan-2017

244 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

ROMANIAJUDETUL IA$I - CONSILIUL JUDETEAII IA$I

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI

ANUI{T

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaqi organizeazd in data de 28.09.2015, ora 09:00, lasediul unitatii din str. dr. I. Cihac nr. 30, concurs de-recrutare pentru ocuparea urmdtoarelor posturi:

A. Funcfiile contractuale vacante pentru care se orgatizeazd concursul de recrutare:- asistent medical cu studii PL., grad profesional baz6, in cadrul Secfiei a III-a Pneumologie,

Compartiment pneumologie copii - 1 post cu normd intreagd, pe duratd nedeterminati;- registrator medical, grad profesional baza in cadrul Clinicii I de Pneumologie - 1 post cu

normi intreagd, pe duratd nedeterminati;- registrator medical, grad profesional debutant in cadrul Dispensarului TBC - 1 post cu normd

intreagd, pe duratd nedeterminatd;Dosarul de concurs al candida{ilor va contine urmdtoarele documente :

a) cerere de inscriere la concurs adresatd Managerului Spitalului Clinic dePneumoftiziologie ;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest[ identitatea, potrivit legii,dupd. caz;

c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestdefectuarea unor specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinireacondifiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunJ;

d) certificat de liberd practicd (membru OAMR) - doar pentru posturile de asistentmedical;asigurare pentru malpraxis medical - doar pentru posturile de asistent medical;copia livretului militar - daca este cazul;carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverinJele care atest[ vechimea in specialitateastudiilor, in copie;

h) cazieruljudiciar sau o declarafie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale caresd-l facd incompatibil cu functia pentru care candideazd;

D adeverinti medicald care si ateste starea de sindtate corespunzdtoare eliberatd cu celmult 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului saude cdtre unit6{i1e sanitare abilitate;

j) curriculum vitae;Actele prev[zute la lit. b) - g) vor ft prezentate gi in original in vederea verificdrii conformit5lii

copiilor cu acestea.In cazul documentului prevdzut la lit. h), candidatul declarat admis la selecfia dosarelor, care a

depus la inscriere o declarafie pe propria rispundere cd nu are antecedente penale, are obligatia de acompleta dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tirziu p6nd la data desftqurdriiprimei probe a concursului.

e)0s)

Str. dr. I.Cihac nr.30, Iaqi, ROMANIAT el:+40.0232-23.94.08/Fax:+ 40.0232.27 .09.18.

Page 2: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

Dosarul de concurs se depune la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie, din munc. Iaqi, str.Dr. I. Cihac, nr. 30, la secretarul comisiei de concurs, Tiba Iuliana, $ef Birou Resurse Umane -etaj 5,tel. 0232-27 091 5 sat 02321239408, int. 134.

B. Condifii generale qi specifice de participare la concurs :- Condifii generale, conform art.3 din H.G. nr.286120ll zPoate participa la concurs persoana care indeplinegte urmdtoarele condilii:

a) are cet[{enia rom6nd, cetiJenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelorapa4inAnd Spa{iului Economic European gi domiciliul in RomAnia;

b) cunoaqte limba romAn[, scris qi vorbit;c) are vArsta minimd reglementatd de prevederile legale;;d) are capacitate deplind de exercitiu;e) are o stare de slndtate corespunz[toare postului pentru care candideazd, atestatdpebaza

adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitilile sanitare abilitate;0 indeplinegte condiliile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte conditii specifice

potrivit cerinfelor postului scos la concurs;g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvArgirea unei infrac{iuni contra umanitAlii,

contra statului sau contra autoritifi, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, careimpiedici infbptuirea justiJiei, de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infracfiunisdv6rgite cu intenlie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea functiei, cu excep{iasitualiei in care a intervenit reabilitareh.

- Condifii specifice :- Studii :

- Pentru postul de asistent medical cu PL: diplomd de qcoald sanitard postliceald sau echivalentd saudiplomd de studii postliceale prin echivalare conform HotirArii Guvernuluinr.797ll997;

- Pentru posturile de registrator medical: diplomd de studii medii de specialitate sau diplomd destudii medii;

- Vechime:- Pentru posturile de asistent medical cu PL: 6 luni vechime in specialitate;- Pentru postul de registrator medical, grad profesional baza: 6luni vechime in activitate;- Pentru postul de registrator medical, grad profesional debutant: nu este cantl.

C. Probele stabilite pentru concurs :- selectia dosarelor de inscriere in data de 21.09.20150 ora 9:00 ;- proba scris[ in data de 28.09.20150 ora 9:00 ;- interviul in data de 02.10.2015, ora 9:00.

Toate probele concursului se desfbqoard la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie, dinmunc. Iagi, str. Dr. I. Cihac nr. 30.

Toate probele concursului se desfiEoari la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie,din munc. Iaqi, str. Dr. I. Cihac nr.30.Termenul in care se pot depune dosarele de concurs : 07.09-18.09.2015, ora 15,00

Bibliografia de concurs - afiqatd aldturat.D.E. Calendarul de rare a concursului

Data-limitd pdnd la care se pot depune dosarele de concurs 18.09.2015, ora 15,00Data selecfiei de dosare 2r.09.2015Data afiqdrii rezultatului selecfiei de dosare 22.09.2015Data-limitd de depunere a contestafiilor privind rezultatul selecfiei de dosare 23.09.2015Data afigdrii rezultatului contestafiilor privind selecfia de dosare 24.09.2015Data probei scrise 28.09.201sData afiglrii rezultatului probei scrise 29.09.2015Data-limitd de depunere a contesta(iilor privind rezultatul probei scrise 30.09.2015Data afiq6rii rezultatului contestafiilor privind proba scrisd 01.10 .2015Data interviului 02.t0.20t5

Page 3: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

Dafa afrqarii rezultatului interviului 05.10.2015

Data-limit[ de depunere a contestafiilor privind rezultatul interviului 06.10.2015

Data afiqdrii rezultatului contestaJiilor privind interviul 07.10.2015

Data afiqbrii rezultatului final al concursului 07.10.2015

Manager,dr.ec. FILIPEANU DUMI

$ef Birou RIJNOVriba rutia""

NL\

Page 4: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

ROMANIAJUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IA9I

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI

Str. dr. I.Cihac nr.30, Iaqi, ROMANIATel:+4Q.0232-23.94.08/Fax:+40.0232.27 .09. I 8, wwrv.pneunro-iasi.ro

1.

2.

3.

Nr. de exemplare : 2Exemplar nr. _

,.,a;i=AFp.b[,Mana;}pr,

Dr. Ec. Du,rnitrrii Filipeanu^ tr' lr '

BIBLIOGIL{FIE .iiI.' { ,.,,.1i

pentru ocuparea postului de asistent medi&t generalist

MEDICINA INTERNA-NOTIUNI DE BAZA - Capitolul I- Bolile aparatului respirator(autor:Ioana Dana Alexa) Editura Junimea, Iagi, 2004( pagini 11-60).NURSING : TEHNICI DE EVALUARE SI INGRIJIRI ACORDATE DE ASISTENTIIMEDICALIsub redactia LUCRETIA TITIRCA, Editura Viata Medicala Romaneasca, editia a III'aURGENTE MEDICO.CHIRURGICALE _ SINTEZE PENTRU ASISTENTI MEDICALI( de Lucrefia Titircd), Editura Medicald, Bucuregti, 2002,Edi1ia a III-a:

a. Capitolul : Urgentele aparatului respiratorb. din Capitolul: Urgentele aparatului cardiovascular:

Edemul pulmonar acut;Embolia pulmonarS;Infarctul miocardic;Resuscitarea cardiorespirator;

c. $ocul anafilactic4. GHID METODOLOGIC DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI NATIONAL DE

CONTROL AL TUBERCULOZEI 2OO7 _ 201 1:a. Diagnosticul tuberculozei: pag. 9-IIb. Managementul cazurilor de tuberculozd : pag.l3 -I 4c. Tratamentul tubercul ozei: pag.l 5 -21d.Intervenlii pentru schimbarea comportamentelor: pag.26-27 gi Anexal ( pag.59)e. Anexa 5 - Recoltarea produselor biologice: pag.45f. Anexa 4 - Formularul pentru solicitare/ raportare examen bacteriologic pentru

tuberculozl: pag.44g. Anexa 6 - Tehnica testdrii tuberculinice: pag. 46-47h.Anexa 11 - Reacliile adverse gi interacJiunea cu alte medicamente: pag. 55

5. PRECAUTII UNIVERSALE (ANEXA 4) - ORDINUL 916/2006 :privind aprobareaNormelor de supraveghere gi control al infecliilor nosocomiale in unitalile sanitare

6. Ordonanta de urgenta nr.144128.10.2008 (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 785din 24/l I/2008) privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de

Page 5: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

moa$a si a profesiei de asistent medical, precum qi organizarea qi funclionarea OrdinuluiAsistenlilor Medicali Generalisti , Moagelor si Asistentilor Medicali din Romdnia

Z Ordinul nr.26112007 (publicat in MO nr. 128/21.02.2007) - ordin al ministrului sanatatiipublice pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea inunitatile sanitare

I Legea nr.2l5 din23 aprilie 2001 (republicatd) a administratiei publice locale;9. Legea nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduitd a personalului contractual

din autoritdlile gi instituliile publice;l0.Legea nr. 53 din24 ianuarie 2003 (republicatd) Codul muncii;11.Hotirdrea de Guvem nr. 286 din 23 martie 201I pentru aprobarea Regulamentului-cadru

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant. corespunzdtor funcliilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit dinfonduri publice;

lLLegeanr.307 din 12 iulie 2006 privind apdrarcaimpotriva incendiilor.

Medic Sef Sectie,

Conf. dr. Boisteanu Daniela

F$f},!:r$'.llf,PJARD

ll".Wl""nintocmit,

Asistent Medical Sef.

Munteanu Gabriel

28 or blY

Sef Birou Runos,

Tiba Iuliana

,.41u1

Page 6: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

ROMANIAJUDETUL IA$I - CONSILIUL JUDETEAN IA$I

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IA$I="#ilEffilri3: : : : ! : tF iJ. l

Str. dr. LCihac nr.30, Iaqi, ROMANIAT el:+40.0232-23.94.08/Fax:+ 40.0232.27 .09. 1 8, rv* tr'.pneurno-i:tsi tt

+ .5 .

pentruBIBLIOGRAFIE

ocuparea postului de registrator medical

l. O.M.S. r.ir. 44 din 20 ianuarie 2010 privind aprobarea unor mdsuri de eficientizare a activit5lir

la nivelul asistenfei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitalii actului medical in cadrul

sislemului de asigurdri sociale de sdndtate, actualizal ;2. Ordinul comun al Ministerului Sinit5(ii qi Casei Nafionale de Asiguriri de Sinitate nr.

17821576 din 28 decembrie 2006 privind inregistrarea si raportarea statisticd a pacienlilor careprimesc servicii medicale in regim de spitalizare continu[ si spitalizare de zi, cu modificarile si

conrpl etari I e ul teri oar e actualizat;3. Ordinul Casei Nafionale de Asigurdri de Sinitate nr. 20812015 aprobarea regulilor de

conf-rrmare din punct de vedere al datelor clinice qi medicale la nivel de pacient pentru caztxilespitalizate in regim de spitalizare continu5 qi de zi, precum gi a Metodologiei de evaluare a

cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice qi medicale pentru care se soiicitdreconfirmarea ;Legea Arhivelor Nalionale nr. 16 din 2 aprilie 1996' actuahzatd;

Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sdndtdJii, republicatd : Titlul VIII' cap. lI -

Asiguratii. Titlul IX, Cap. II - Cardul european de asigurdri sociale de sdndtate, Cap. III-Cardul National de asigurdri sociale de sdndtate ;

6. Legea nr.67712001 pentru protec{ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal qi libera circulalie a acestor date ;

7. 'fehnologia

Informaliei qi Comunicdrii : sisteme de operare Windows ; Aplicafii : procesare detcx1, calcular tabelar, baze de date. internet qi poqtd electronicd, Adobe Reader .

8. Legen nr. 215 din 23 aprilie 2001 (republicata) a administraliei publice locale;(). Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduitd a personalului contractual din

autoritatile qi institu{iile publice;

10. Legea nr. 53 din24 ianuarie 2003 (republicata) Codul muncii;i l. Hotirfirea de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacantcorespunzitor funcliilor contractuale qi a criteriilor de promovare in grade sau trepteprofesionale irnediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduripubl ice:

i 2. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apdrarca impotriva incendiilor.Obs. se vor r,rtiliza manuale ce conJin informnaJii despre aplicaliile Microsoft specifice.

Direclor Medical,, {s ist . Urr iv. Dr. Mitrofarr Cost ica

Aprob6,Manager,

Dr. ec. OumitfgzFilipeanu

"rr

Medic $ef Clinica I PneumoiogieProf. unir,. dr. Nlihaescu iraian

---'gffi-

Page 7: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

FORMULAR

Fisa post

COD: FC RSU 16-01

Versiune: 02Pagina: 1 / 11

APROBAT, MANAGERDR.EC. DUMITRU FILIPEATIU

l. Postul Asistent medical

2. COR: 222101

3. Titularul postului

4. Sectia : Secfia a III-a de Pneumologie

5. Natura activitatii Executie

6. Calificare debaza Studii postlicealePerioada inilierii in vederea adapt[rii qi efectuirii operafiunilor generale qi specifice postului : 6luni

7. Cadrul legal: - Posedd autoriza\ia de liberd practicd eliberatd de M.S.P. li O.A.M.M.R.;- Conform legii 30712004, este membru O.A.M.M.R. respectdnd indatoririle gi obligatiileprevizute in aceastd lege;- Asigurare malpraxis( Legea 95/2006, cap.V, art.65611);

. Respectd prevederile legale din :Legea nr.5312003 - Codul muncii;Legea nr.9512006 - Legea privind reforma in domeniul sanatatii ;

o Rdspunde disciplinar, penal qi civil, in conformitate cu dispozitiile legale invigoare, pentru neindeplinirea qi nerespectarea sarcinilor ce ii revin.

o Respectd Regulanrentul de Orgarizare si Functionare;o Respectd Regulamentul de Ordine Interna;o Respectd Codul de Conduita Etica;. Respectd OUG nr.14412008 privind exercitarea profesiei de asistent medical

generalist, moasei si a asistentului medical;o Respecta Codul de etica si deontologie al asistentilor medicali generalisti, moaselor

si asistentilor medicali din Romania;o Respecta Legea nr.34912002 ac1nnlizata pentru prevenirea si combaterea efectelor

consumului produselor din tutun;o Are obligatia sa respecte drepturile pacientului potrivit dispozitiilor Legii 4612003;o Legea nr.1912000 privind Asigurdrile Sociale;o Legea nr. 48712002 privind bolnavii periculogi;

8.Obiectivul postului Furnizarea serviciilor de ingrijiri de naturd preventivd curativi, de recuperare qi eventual dereinserfie socio-profesionald ale persoanei, familiei qi comunitdfii prin exercitarea tuturoractivitililor titlului profesional de asistent medical generalist aliniate la principiul " imbunlti]iriicontinue " .

9. Abilitati, calitati,aptitudini necesare

- capacitatea de a reactiona rapid in situatii de criza, instituirea actului decizional propriu;manualitate gi responsabilitateanaliza, clasificarea gi inregistrarea manifestdrilor functionale, reacfiilor gi progreselor

pacientului- instituirea relatiilor terapeutice cu pacientul

comunicare eficientd prin participare, ascultare, abilitate de a accepta gi respectdiscretie, corectitudine, compasiune

Elaborat Verifioat AprobatFunctia Sef Birou RUNOS Director Medical Manaqer

Data 'to.o7.2015

Semnatura

Soitalul Clinic de Pneumo e, lasi

Page 8: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

FORMULAR

Fisa post

COD: FC_RSU_16-01

Versiune: 02Pasina:2 | 11

adaptare pentru munca in echipd, atentie gi concentrare distributiv[ (spirit de observatie)valorizarca qi menfinerea competenlelorinformarea, participarea, evaluarea performan{eicapacitate de management al stresului, efortului fizic prelungitcapacitate de adaptare la situalii de urgenldsolidaritate profesionaldreafirmarea obiectivelor pentru proiecte, planuri strategice, servicii noi.sustinerea calitAtii totale in actul de insriiire si tratament al pacientilor

10. Pozitie instructura unitatii:

Subordonat: Director medical, medic sef sectie, medic; asistent medical sef unitate, asistentulmedical sef de sectie;Are in subordine : infirmiera, ingrijitoarea;Inlocuieste : pe alt asistent medical din sectie in caz de concediu de odihna. boala.

11. Relatii de munca Ierarhice: : Director medical, medic sef sectie, medic; asistent medical sef unitate, asistentulmedical sef de sectie;C oo rdo nare : infi rmierd, ingrij itoare, brancardierFuncfionale:cu persorialul medical al unitdlii din alte sectii,

- cu personalul desemnat din blocul alimentar, spdldtorie, ftrma de pazd,- cu personalul tehnic, administrativ,- cu personalul medical din ambulatoriul de specialitate.- De colaborare:- cu personalul medical din secfie / compartiment,- cu serviciul de imagistici, serviciul de explordri funcfionale, laborator, farmacie, anatomo-patologie,- De reprezentare:- al sectiei / compartimentului in relatia cu pacientul. familia sau reprezentantul legal al acestuia.

12. Limite decompetenta

Are autoritate si flexibilitate in legatura ct realizarea atributiilor proprii de serviciu in conditiilerespectarii normelor legale in vigoare;In exercitarea profesiei, asistenta medicala isi desfagoara activitatea in spital in mod responsabilconform reglementirilor profesionale sub indrumarea gi supravegherea asistentului sef;

13. Salarizare Este in conformitate cu lesislatia in visoare:14. Atributii 1. cunoaqte structura qi organizarea activitefli din seclie / compartiment.

2. respectd circuitele funcfionale din secfie / compartiment (in funcfie de specific) pentru:- personal, medicamente, laborator;

- lenjerie, alimente, vizitatori.3. contribuie la stabilirea cadrului optim de lucru cu echipa medicali gi cu pacientul.4. cunoagte complexitatea activit[{ii qi tehnicilor speciale de ingrijire ale pacientului in functie de

necesit6li.5. recunoagte gradul de autonomie in cadrul responsabilitdfilor profesionale.6. cunoagte criteriile de delimitare a manifestdrilor, semnelor qi simptomelor pe termen scurt,

mediu qi lung.7 . cunoagte manevrele medicale gi de colaborare medic - asistent medical.8. la intrarea in tura, preia informatii despre starea pacientilor, verifica fiecare salon.9. masoara si noteaza in F.O. valorile funcfiilor vitale, vegetative ale pacientului (temperaturi

puls, TA, respirafie, dilureza, scaun, vdrs[turi, expectorafie, greutate borporal[, talie).10. participi la raportul de gardd al sectiei organizat de asistenta sefa qi semnaleazd acesteia toate

aspectele deosebite cu privire la evolutia si ingrijirea bolnavilor, incidentele si evenimenteledeosebite petrecute in timpul turelor;

1 1. efectueaza planifrcarea activitdtii proprii in functie de priorititi si in corelatie cu prosramul

Elaborat Verificat AprobatFunctia Sef Birou RUNOS Director Medical Manaoer

Data 10.07.2015

Semnatura

Spitalul Cl inic de Pneumoft izioloqie, lasi

Page 9: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

FORMULAR

Fisa post

COD: FC RSU 16-01

Versiune: 02Pagina: 3 / 11

celorlalte servicii de specialitate;12. se adapteazd,la situatiile neprevdzute care pot interveni in timpul programului de lucru;13. se preocupl de aprovizionarea ritmicd si la timp cu toate bunurile, medicamentele si

materialele necesare bunului mers al activitd.tilor medicale, administrative si tehnice pe care ledesfasoara;

14. preia pacientul nou internat gi insotitorul acestuia (in functie de situatie), verifica toaletapersonald qi tinuta de spital si ajutd la acomodarea acestuia la conditiile de cazarc;

15.supravegjreaza preluarea de catre persoana desemnata in sectie a obiectelor personale alebolnavului pe baza de inventar;

16. obiectele de valoare vor fi depuse (la solicitarea bolnavului) la locul stabilit de conducereaspitalului, conform procedurii aprobate;

17. informeazd, axtpra obligativitdtii respectirii regulamentului de ordine interioare (inclusivrespectarea programului de vizite de c[tre apar,tindtori;

18. verifici qi rdspunde de ataqarea la FOCG/FSI a angajamentului de respectare a normelor deconduitd pe parcursul spitalizdrii pacientului qi Consimtdmdntului informat al pacientului gi arezultatelor de la investigatiile efectuate - Consimtdmdntul informat al pacientului, familiei saureprezentantului legal pentru internare (Legea 9512006 cap. III, arl. 649451 Acordulpacientului informat);

19. particip[ la asigurarea unui climat etic qi de sigurant6 in salon, rispunde de crearea uneiatmosfere de acceptare reciprocd din partea bolnavilor din safon, respectarea orelor de odihniqi somn, pdstrarea linigtii necesare pentru confortul psiho-social, respectarea interziceriifumatului;

20. verificd inregistrarea corectd a informa,tiilor care formeazl Setul minim de date ale pacientului(inclusiv datele de contact ale apartindtorilor - nr telefon), atdt in formatul pe suport de hdrtiecdt qi in format electronic;

21. preia sarcinile de serviciu ale registratorului medical, dupi terminarea programului de lucru alacestuia sau in lipsa acestuia (concediu de odihni, |arlplatd, medical, etc)

22. atnoaqte si respectd accesul limitat la informatiile electronice cu privire la pacient, conformreglementdrilor interne (paroli de acces la aplicatia din sistemul informatic);

23. prezintd medicului de salon bolnavul pentru examinare, ajuti medicullarealizarca examenuluirnedical ;i il informeazi despre starea pacientului observat la internare gi/sau pe perioadainterndrii (prezintd valorile functiilor vitale);

24. organizeazd. qi asigurd transportul pacientului la consulturi clinice gi investigatii, il insoteste lacabinetele de specialitate sau, dac[ starea pacientului permite, asiguri insotirea acestora decdtre infirmierd;

25. asigurd ;i rdspunde de securitatea FSZIFQCG care va insoti intotdeauna pacientul pe parcursulconsulturilor interdisciplinare qi investigatiilor paraclinice, cdnd pacientul va fi insotit deinfirmier sau asistentul medical. (nu se inmdneazi, pacientului sau insotitorului);

26. participd la vizita medicului de salon ;i a gefului de sectie, noteazd recomandirile medicaleprivind rolul delegat Ei execut[ autonom, in limita competentei, indicatiile cu privire laefectuarea exploririlor diagnostice ;i a tratamentului, regimului alimentar qi igiena pacientilorqi le predd turelor urmdtoare prin raportul scris al serviciului;

27 .la terminarea serviciului efecf;treazd predarea individuald a bolnavilor (verbal) - la patulacestora qi scris in registrul de predare (raport de gardi), privind urmdrirea ;i continureaprocesului de tratament, exploriri functionale gi ingrijire;

28. r[spunde de preluarea medicatiei din farmacie conform prescriptiei medicale, asigurd pistrarea,distribuirea gi administrarea conform indicatiilor medicale ;i procedurilor interne;

29. administreazl personal, conform indicatiilor medicale, medicamentele prescrise pacientilor,inclusiv medicatia per os gi ajuti medicul la realizarea tratamentelor care nu intri incomoetenta sa:

Elaborat Verificat AprobatFunctia Sef Birou RUNOS Director Medical Manaqer

Data 10.07.2015

Semnatura

Spitalul Clinic de Pneumoftizioloqie, lasi

Page 10: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

FORMULAR

Fisa post

COD: FC RSU 16-01

Versiune: 02Paqina:4 | 11

30. respectd managementul cazului de accident prin expunere la sdnge, pentru toate tipurilede administrare a medicamentelor, efectuarea perfuziilor, transfuziilor, efectuarea depansamente, efectuarea cateterismului uretro-vezical, spdldturi, clisme, intubafiagastroduodenald, dezobstrucJia cdilor aeriene, intuba{ia oronazotraheal[,oxigenoterapie, secventa acfiunilor de resuscitare, cardio-respiratorie, plan de secventdinterventii pre/po stoperatorii.

31 . efectueazd intreaga activitate terapeuticd in condilii de igiend, asepsie, dezinfecfie,sterilizare ,cu menJinerea mdsurilor de prevenire, supraveghere qi control al infecjiilorintraspitalicegti qi nosocomiale.

32.cunoagte si respectd pentru administrarea substanfei medicamentoase: modul deadministrare prescris de medic, dozajul, orarul, ordinea de administrare,incompatibilitatea gi interactiunile dintre substanlele medicamentoase, timpii deexecutie, frecventa de administrare, contraindicatiile, efectele secundare, eficien{aadministrdrii

33. organizarea mediului ambiant pentru examinare: luminozitate, temperaturd, intimitateapacientului.

34. sesizeazi medicului orice reac{ie adversd;35. efectueazd pregdtirea psihicd ;i fizici a pacientului pentru examinare clinic6, recoltarea

produselor biologice gi patologice, investigatii paraclinice efectteazl, la recomandareamedicului;

36. preleveazi produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic, respectdndprotocoalele de practicd aprobate, eticheteazad colecteazd, asigurd gi rdspunde de transportulacestora la laborator;

37. rdspunde de corectitudinea datelor pe care le consemneazi in documentele specifice deingrijire, atdt pe suport de hdrtie cdt gi electronic (FSZIFOCG, Decontul de cheltuieli alpacientului, Foaia de temperaturi, Figa de ingrijiri, Planul/raportul de tratament, explordrifunctionale qi ingrijiri) privind procedurile cuprinse in sistemul DRG, tratamentele qi ingrijirileacordate pacientului;

38. consemneazdldescarcd zilnic in figa electronicd a pacientului consumurile de materiale sanitaregi medicamente, aferente procedurilor pe care le aplicd si raspunde de exactitatea datelor;

39. pregdteqte materialele necesare gi efectueaz[ pansamente qi bandaje, la indicatia medicului;40. pregite;te qi efectueazi clisme in scop explorator, evacuator qi terapeutic;41. supravegheazd bolnavul transfuzat, aplici conduita terapeuticd de urgenti in cazul accidentelor

posttransfuzionale conform competentelor autonome prevdzute in procedura aprobatd, Eianunti urgent medicul;

42. efecfiteazi, gi alte atributii de ingrijire tehnico-medicale specifice profilului clinic al sectiei;43. efectreazd in caz de urgent[ resuscitare cardio-respiratorie;44. se ingrijegte de asigurarea alimentatiei bolnavilor conform regimului alimentar stabilit de

medic ;i rdspunde de alimentarea bolnavilor in situatii de dependentd;45. cunoaqte principiile generale ale hidratdrii 9i alimentafiei pacientului.46. cunoagte obiectivele qi tipurile de regimuri dietetice.47. cunoaqte clasificarea regimurilor dupi compozilie, consistenfi, temperaturd, orar de

administrare, acfiune asupra ph-ului, reztltate terapeutice gi reziduuri.48. cunoaqte necesarul alimentar gi instituie mdsurile de ordin general pentru hidratare qi

alimentare,conform indicafiilor.49. cunoagte orarul qi distribuirea meselor, a alimentelor, in funclie de starea generali qi particulari

a pacientului (alimentare artifrciala, pasivd, activi).50. efectueazi bilanful hidroelectrolitic.51. comunici modificirile electrolitice medicului curant /medicului de sardd.

Elaborat Verificat AorobatFunctia Sef Birou RUNOS | )trectnr Meatrcal Manaoer

Data 10.07.2015

Semnatura

Soitalul Clinic de Pneumoftizioloqie. lasi

Page 11: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

FORMULAR

Fisa post

COD: FC RSU 16-01

Versiune: 02Pagina: 5 / 11

52. educd, pacientul gi familia in privinfa regimului alimentar prescris de medic (ex. restricfiilealimentare), obiectivele regimurilor dietetice si conduita alimenta

53. sesizeazd medicului orice intolerata alimentard;54. supravegheazd modul de desfdgurare a vizitelor apar.tinitorilor in vederea respectirii disciplinei,

odihnei qi igienei, conform regulamentului de reguli interioard;55. supravegheazd. in permanent[ starea pacientilor, misoari gi inregistreazd valorile functiilor

vitale in foaia de observatie, observi simptomele qi starea bolnavului ;i informeazl mediculasupra oricdrei modificdri in evolutia pacientilor;

56. efectueaz[ monitorizarca specificd a bolnavului, la recomandarea medicului;57. pregdtegte pacientul pentru externare gi noteazd in FOCG modul de anuntare a aparfindtorilor

cu privire la data externirii sau in caz de deces;56. acordl rngrrlrrr specrtice bolnavtlor atlatr tn stare termrnald qt tntormeazd medtcul cu prtvre la

evolutia acestora;59. in caz de deces, constatat de medic, inventariazL obiectele personale qi intocmegte proces

verbal, identific[ cadavrul - inscriptioneazd brdtara de identificare a cadavrului pe care ofrxeazd la antebra!,

60. organizeazd qi supravegheazd transportul cadavrului la morga spitalului insofit de Fiqa deinsolire a cadavrului cornpletati de medic;

6'1. rispunde cu promptitudine la solicitdrile pacientilo4 dacd starea bolnarului o impune, anuntiimediat un medic;

62. participd gi rdspunde de procesul de instruire clinicd a elevilor ;colii postliceale sanitare,rcpartizati la salon;

63. rlspunde in timp util in cazul chemirii gi imediat in cazul alarmei generale;64. aduce la cunoqtinfa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadd anume, cu

minimum 24 de ore inainte (exceptie fac situatiile deosebite, cum ar fi deces in familie,imbolndviri etc.);

65. indeplineqte orice alte sarcini stabilite de conducerea institutiei, conform competentelorprofesionale;

66. Anunta conducerii orice defectiune tehnica ce ar putea pune in percol viata si sigurantapacientilor;

67. Efectueaza periodic sau ori de cate ori este nevoie controale pe sectie pentm a depistaeventuale riscuri pentru ce ar putea pune in pericol integritatea pacientului;

68. Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau altasituatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;

69. Sa ttilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru carea fost acordat;

70. Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol deaccidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti angajati.

71. Se preocupa de act;ttalizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme deeducatie continua si conform cerintelor postului.

7Z Participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali'

fParttctpd sub ihdrumarea medrcrlor la cercetarea in domenrul medical gi al ingrijirilor pentrusindtate (asistent medical generalist licenfiat - conf. OG 14412008 art.6litera f).

ATRIBUTIILE CONT'. H.G. ll03l20l4 in domeniul protecfiei copilului - in prevenirea qiinterventia in cazurile de copii aflafi in situafie de risc de pirisire sau plrisiti in unitifisanitare:1. La internarea in unitatea sanitari are obligaJia de a solicita gravidei actul de identitate gi de a

realiza o copie fafdlverso a acestuia, care se ataseazd la Foaia de observafie;2. s[ completeze in Foaia de observafie adresa din cartea de identitate a mamei, iar in situa{ia in

care aceasta a fost transportat[ cu ambulanta se consemneazd adresa interventiei conform Fisei

Elaborat Verificat AprobatFunctia Sef Birou RUNOS Director Medical Manaoer

Data 10.07.2015

Semnatura

Spitalul Clinic de Pneumoftizioloqie, lasi

Page 12: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

FORMULAR

Fisa post

COD: FC RSU 16-01

Versiune: 02Pagina : 6 / 11

de urgenli prespitaliceascd gi se anexeazd, o copie a acesteia la Foaia de observafie;3. si informeze asistentul social cu privire la internarea unei mame care se afl6 in situafie de risc

social;4. si informeze asistentul social cu privire la internarea unui copil ce prezintd semne de

abuzlneglijare/exploatare gi sd consemneze in Foaia de observafie sintagma "in atenfiaasistentului social - copil victimi a abuzului/neglijdrii/exploatdrii".

5. si informeze mama internatd fdri act de identitate cu privire la obligafia prezentirii actului deidentitate qi, dup[ caz, a certificatului de naqtere al copilului in termen de 24 de ore de lainternare;

6. si informeze gravida/mama cu privire la faptul cd nu poate pir[si unitatea sanitari ftri bilet deinvoire semnat de medicul curant al copilului gi, dupd caz, medicul curant al mamei sau fEr[biletul de externare;

7. in situalia interndrii copilului, are obligalia de a solicita pirintelui sau, dup[ caz, ocrotitoruluilegal sau insofitorului atdt actul de identitate al acestuia, cdt gi certificatul de nagtere alcopilului qi de a realiza copii ale acestora, care se atageazd la Foaia de observatie;

8. In situalia in care pirintele sau, dupd caz, ocrotitorul legal sau insofitorul nu prezintd actul deidentitate sau, dupi caz, certifrcat;l de naqtere al copilului are obligafia si consemneze in Foaiade observa{ie sintagma "in aten(ia asistdntului social" gi si anun{e Compt. de Asisten{i Socialdin maxim 1 zi lucritoare;

f. in cazul in care se mama se afl6 in situalie de risc social (imposibilitatea de a declara naqtereacopilului qi/sau a se ocupa de cregterea sau ingrijirea acestuia intucat nu de{ine certificat denagtere sau act de identitate) are urmdtoarele obliga(ii:

10. a)sd solicite mamei completarea Formularului-declarafie prevdzttt in anexa ;1 1 . b)sd ataSeze la Foaia de observafie formularul-declarafie;12. c)sd fotografieze mama qi sd aplice fotografia pe Formularul-declarafie;13. d)se solicite organului de poli{ie competent la care este arondati unitatea sanitard desemnarea

unui reprezentant care sd se deplaseze de urgenti la sediul unitetii sanitare in vedereaidentificdrii gravidei/pdrintelui/ocrotitorului legal/insofitorului care nu define act de identitate;

14.1n situalia in care gravida/mama, din pricina infirmitefli, a bolii sau din orice alte cauze nupoate completa Formularul-declaralie, asistentul medical completeazi formularul gi facemenJiunea despre aceastl imprejurare, menfiunea astfel fbcutd findnd loc de semndturd;

15. are obliga{ia de a informa asistentul social din unitatea sanitard cu privire la:16. a)disparilia mamei sau, dupd caz, a ouotitorului legal/insofitorului;17. b)revenirea mamei sau, dupd caz, a ototitorului legal/insofitorului;18. c)eliberarea biletelor de invoire pentru mamd./ocrotitor legal/insolitor sau ffansferul in alti

unitate sanitard;19. d)internarea unui copil singur sau prin transfer din alti unitate sanitar[ ftrd insolitor;20. e)orice altd informafie relevanti pentru prevenirea gi intervenfia in situafiile de risc de pirdsire

a copilului;21. are obligafia de a informa medicul de gardd sau medicul curant asupra absenfei, din unitatea

sanitari, a mamei/ insofitorului/ocrotitorului legal pentru o perioadi mai mare de 24 h, precum

;i asupra revenirii acestora;22.lnainte de a efectua transferul unui copil internat fdrd acte de identitate, are obligafia sd verifice

realizarea demersurilor de sesizare a pdr[sirii de citre mama a unitd,tii sanitare Ei anunfiasistentul social cu privire la acest transferul (a unui copil internatftrd acte de identitate saufhrd apa(indtor);

23. si monitorizeze menfinerea rela{iei mamei sau a membrilor familiei acesteia cu copilul, insitualia spitalizdrii prelungite a acestuia, prin p[strarea unei evidenfe a vizitelor acestora. inacest sens intocmegte un tabel de vizite in care consemneazd toate vizitele mamei sau alemembrilor familiei si se aduce la cunostinta asistentilor sociali din unitate- Dentru cooii/mame

Elaborat Verificat AprobatFunc{ia Sef Birou RUNOS Director Medical Manaqer

Data 10.07.2015

Semnatura

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, lasi

Page 13: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

FORMULAR

Fisa post

COD: FC RSU 16-01

Versiune: 02Pagina:7 I 11

24.aflafi in situafii risc social -daci nu a menfinut legitura 4-5 zile;Personalului unitefli sanitare ii este interzis s[ furnizeze altor persoane date gi informa{ii cuprivire la copilul aflat in situatie de risc de pdrdsire sau pdr[sit, cu exceptia personalului unitifiisanitare care ofer[ servicii medicale acestuia, pirinfilor, membrilor familiei extinse qireprezentanlilor serviciului public de asistenti sociali sau ai direcfiei generale de asistenlisociald qi protecfia copilului responsabili cu aplicarea prevederilor prezentei hotirdri;Prelucrarea datelor cu caracter personal in exercitarea obliga{iilor ce revin autoritdfiloradministratiei publice locale, institufiilor qi profesioniqtilor implicafi in prevenirea 9iintervenJia in cazurile de copii aflafi in situafie de risc de pdrdsire sau pdrdsili in unitili sanitarese face cu respectarea prevederilor Legii nr. 67712001 pentru protecJia persoanelor cu privire laprelucrarea datelor cu caracter personal qi libera circulatie a acestor date, cu modificdrile gicomplet[rile ulterioare. Beneficiarii acestora, altii decet persoanele vizate, sunt obliga{i sifiilizeze datele numai pentru destinatia stabiliti gi sd asigure protec{ia acestora, in conditriileleeii.

25.

15. Responsabilitati . va avea un comportament adecvat in serviciu gi in relafiile cu pacienfii, aparfindtorii,precum gi cu celelalte categorii profesionale;

o se pregdteqte continuu pentru reacttalizarca cunoqtintelor profesionale (EMC) Eipoate participd la programe de perfectionare; rdspunde de efectuarea creditelorprivind educatia medicald continud, necesare pentru obtinerea avizelor anuale de laOAMGMAMR pentru cerificatul de membru, care atestd dreptul de liberd practicd;

o rlspuirde de bunurile aflate in gestiunea secfiei si a sa personala;. se va ocupa de pistrarea gi circuitul documentelor medicale, raspunzand de corectitudinea

datelor pe care le consemneaza in documentele specifice de ingrijire;. rdspunde de asigurarea confidentialitdlii ingrijirilor medicale, a secretului profesional gi a

unui climat etic faJ[ de bolnav;o secretul profesional este obligatoriu; secretul profesional exista si fafd de aparfindtori,

colegi sau alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate in tratament, chiar qi dupiterminarea tratamentului gi decesul pacientului (poate transmite telefonic numelemedicului Ei sectia pe care este internat pacientul);;

o asistentul medical rdspunde disciplinar pentru destdinuirea secretului profesional, excep{iefrcdnd situalia in care pacientul qi-a dat consimfdmdntul expres pentru dilrrlgarea acestorinforma{ii, in tot sau in parte;

. sa foloseascd datele gi informa{iile la care are acces numai in scopul ludrii unor decizii cuprivire la indeplinirea atribufiilor funcJiei sale, fdrd ale utiliza in nici un alt scop;

o se va prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii laparametrii de calitate impusi de sectie ;

o respectd obligatiile privind controlul medical periodic la cabinetul de medicinamuncii;

. va folosi integral timpul de muncd in interesul serviciului;o presteazd activitate zllnicd, conform graficului de muncd stablit, pe ture, qi

efectueazl concediul legal de odihnd conform planificdrii aprobate de qeful secfiei;o semnezlzd. zilnic qi la timp in condica de prezentd; timpul de munca se consemneaz[

zllnic in condicile de prezentd, cu trecerea orei de incepere gi orei de terminare aprogramului de lucru;

. nu va pdrisi locul de muncd fbri aprobarea medicului qef sau asistentei gefe;o cand este in concediu de odihna , conform programarii anuale , o alta asistenta din cadrul

aceluiasi compartiment ii va indeplini atributiile;

Elaborat Verificat AprobatFunctia Sef Birou RUNOS I lrrealnr Medrcrl Manaqer

Data 10.07.2015

Semnatura

Soitalul Cl inic de Pneumoft iziolooie. lasi

Page 14: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

FORMULAR

Fisa post

COD: FC RSU 16-01

Versiune: 02Pagina: 8 / 11

. asigurA pdstrarea gi utilizarea instrumentarului qi a aparaturii din dotare, in buneconditii;

o controleaz[, calitatea activitdtii desftqurate de personalul din subordine;o poart[ in permanentd echipamentul de protectie, conform prevederilor

Precautiunilor Universale ;o echipamentul va fi schimbat ori de cdte ori este nevoie, pentru pdstrarea igienei qi a

aspectului estetic personal;o poarti in permanentd, ecusonul inscriptionat cu numele Ei profesia, pozifionat in loc

vizibil qi uqor de citit;. are un comportament etic fatd de pacienti, apdrfindtori gi celelalte persoane cu care

vine in contact sau colaboreazil, avdnd obligatia folosirii unui limbaj politicos gi aunei conduite civilizate fatd de orice persoand pe parcursul desfbqurdrii intregiiactivitati in cadrul secliei/spitalului;

. indeplinegte orice alte sarcini stabilite de conducerea institutiei, conformcompetentelor profe sionale ;

o este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate qi consumul de bduturialcoolice in timpul programului de lucru;

o executd gi alte sarcini trasate de medic, corespunzdtor pregitirii profesionale.indeplineqte urmitoarele sarcini specifice privind prevenirea Ei controlul infectiilornosocomiale conform OMS 9161200621. cunoaqte, respectd qi aplicd prevederile Precautiunilor Universale;2. in caz de expunere la agenti contaminati aplicd protocolul privind expunerea (dupd. caz:cutanatd, percutanatd, mucoase) si ruporteazd evenimentul:

- in prima ord de la accident medicului sef de sectie/compartiment sau medicului

Eef de t*i;r-. n de24de ore se prezintd la responsabilul cpclN

- in cel mai scurt timp anuntd medicul de medicina muncii pentru luarea in evidenti3. implementeazd.practicile de ingrijire a pacientilor in vederea controlului infectiilor;4. respectd qi aplicd practicile de prevemre a aparitier qt rdspfindrrtt rnlbcttrlor pe toatedurata interndrii pacientilor;5. identific[ qi informeazdctr promptitudine medicul in legdturd cu aparitia semnelor deinfectie la unul dintre pacielii aflafi in ingrijirea sa;6. intiaz6, izolarea pacientului conform protocolului aprobat;7. limiteazl, expunerea pacientului la infectii provenite de la vizitatori, personalulspitalului, alti pacien{i sau echipamerntul utilizat pentru diagnosticare;8. mentine o rezewd asigurati qi dedicat[ de materiale qi medicamente necesare ingrijiriipacientului izolat;9. respectd si verrificd respectarea de personalul din subordine a circuitelorfuncfionale;10, efectueazd intxeaga activitate terapeuticd cu respectarea conditiilor de asepsie qiantisepsie, cu mentinerea mdsurilor de prevenire, supraveghere qi control al infecliilorintraspitaliceqti qi nosocorniale;11. supravegheazd qi participd la pregdtirea saloanelor pentru dezinfectiile periodice/ciclicegi aplicarea procedurilor a probate;12. oarticipl prin delesare de cdtre asistenta sefb la recoltarea orobelor de mediu si testarea

Elaborat Verificat AprobatFunctia Sef Birou RUNOS Director Medical Manaqer

Data 10.07.2015

Semnatura

Spitalul Clinic de Pneumoftizioloqie, lasi

Page 15: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

FORMULAR

Fisa post

COD: FC_RSU_16-01

Versiune: 02Paqina: 9 / 11

eficacitilii dezinfecfiei qi steriliz[rii impreuni cu echipa Compartimentului deSupraveghere qi Control al InfecJiilor Nosocomiale asistentul medical qef pe unitate;13. particip[ la pregdtirea personalului;14. participd la investiga.rea epidemiilor;15. asigurd comunicarea cu institutiile de s5n[tate publicd qi cu alte autorititi, unde estecanil;Indepline;te urmitoarele sarcini specifice conform OMS 26112007 pentru aprobareaNormelor privind curifarea, dezinfecfia qi sterilizarea in unititile sanitare Ei OMS84012007 pentru modificarea Ei cornpletarea Normelor tehnice privind curitarea,dezinfectia qi sterilizarea in unititile sanitare, arprobate prin OMS 26112007:

o cunoagte, aplicd qi rdspunde de modul de aplicare a procedurilor de curdfenie,dezinfecfie qi sterilizare in activitatea sa, conform procedurilor aprobate la nivel despital;

o supravegheazl aplicarea corectd a procedurilor de curdtenie de personalul dinsubordinea sa, verificd intocmirea corectd a graficelor de curdlenie qi dezinfectiezikttcd.;i periodica/ciclicd, in lipsa asistentei Eefe;

o cunoaEte, aplicd qi rdspunde de asigurarea sterilizdrii instrumentarului Eidispozitivelor medicale, de aplicarea mdsurilor de asepsie qi antisepsie, qicompletarealazi a registrelor de evidentd a acestor proceduri;

r Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tip I, ttilizate pentru:o dezinfectia igienica a mainilor prin spalare;o dezinfectia pielii intacte;

o Cunoasterea si respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru:o dezinfectiasuprafetelor;o dezinfectia dispozitivelor medicale prin imersieo dezinfectialenjeriei;

o Cunoasterea si respectarea criteriilor de utilizare si pastrare corecta a produselordezinfectante.

o Sa cunoasca in orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data prepararii solutiei delucru, concenffatia si timpul de lucru al acestuia.

Indeplineqte urmfltoarele sarcini specifice conform OMS nr.l226l20l2 (cumodificirile Ei completirile ulterioare) pentru aprobarea Normelor tehnice privindgestionarea deEeurilor rezultate din activitlti medicale qi a Metodologiei de culegere adatelor pentru baza na{ionali de date privind deqeurile rezultate din activititimedicale:1. cunoaqte, aplic6", rispunde qi participd la procedurile stipulate in codul de proceduriprivind colectarea la sursd pe categorii de deqeuri, depozitarea temporard qi, transportul larampd a deqeurilor periculoase;2. aplicd procedurile stipulate de codul de procedur[ privind metodologia de culegere adatelor pentru bazanational[ de date privind deqeurile reniltate din activitdlile medicale;3. controleazd qi rdspunde de modul de colectare, ambalare, inscriptionare, depozitaretemporard qi transport a deqeurilor, de citre personalul responsabil din subordine;Atributii, Responsabilitati ;i Obligatii in Domeniul Securitatii pi Sanatatii in Munca qi P.S.I.:

r Respecta Normele legale in vigoare, precum si instructiunile proprii in materie de SSM siPSI;

o Participa la instructajele periodice organizate la nivelul unitatii.o Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea- in conformitate cu oresatirea si

Elaborat Verificat AorobatFunctia Sef Birou RUNOS DireeJor Medical ManaoerData 10.07.2015

Semnatura

Spitalul Clinic de Pneumoftizioloqie. lasi

Page 16: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

FORMULAR

Fisa post

COD: FC RSU 16-01

Versiune: 02Paq ina : 101 11

instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nuexpuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala, atat propria persoana, cat sialte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului demunca.

o in mod deosebit, in scopul realizarri obiectivelor prevazute mai sus, lucratorii auurmatoarele obligatii:

. sa utilizeze corect masinile, aparattra, uneltele, substantele periculoase, echipamentele detransport;

o sa ttilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare sa ilinapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

. sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturareaatbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii,instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive

. sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de muncadespre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatealucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

. sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentelesuferite de propria persoana;

. sa coopereze cu angajatorul si 'sau

cu lucratoriii desemnati, atat timp cat este necesar,pentru aface posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii demunca'si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

. sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si sau cu lucratorii desemnati,pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru suntsigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

. sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii inmunca si masurile de aplicare a acestora;

. sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.Respon^sabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii:

. Isi insuseste si respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul demanagement al calitatii in conformitate cu standardele de calitate pentru acreditareaspitalelor conform CONAS , in activitatea depusd;

o Participd activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite demanagementul de calitate qi a obiectivelor specilice locului de muncd;

r Identificd, ruporteazd, qi trateazd, conform procedurilor aprobate,produsele/serviciile neconforme

. Verificd qi rdspunde de modalitatea de implementare gi respectare a procedurilorelaborate si aorobate si orooune reviziile necesare:

16. Evaluareaperformantelor

Evaluarea se face anualCriterii de evaluarel .Cunoqtinfe gi experien{d profesional[2. Promptitudine qi operativitate inrealizarea atribufiilor de serviciu previzute in figa postului3. Calitatea lucrdrilor executate gi a activitililor desfbgurate4. Asumarea responsabilitdfilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenfi,obiectivitate, disciplind5. Intensitatea implicdrii in utilizarea echipamentelor gi a materialelor cu incadrarea in normativede consum6. Adaptarea la complexitatea muncii, inifiativd qi creativitate7. Conditii de muncd

Elaborat Verificat AprobatFunctia Sef Birou RUNOS Director Medical Manaqer

Data 10.07.2015

Semnatura

Spitalul Clinic de Pneumoftizioloqie, lasi

Page 17: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

FORMULAR

Fisa post

COD: FC RSU 16-01

Versiune: 02Pagina : 11 I 11

17. Mediu de Lucru Conditii deosebit de periculoase.Risc de expunere la imbolnavire cu bacilul kochProsramul de lucru este de 8 orelzi: 40 ore/saptamana:

Figa postului este valabili pe intreaga perioad[ de desfbqurare a contractului de munci, putdnd fi reinnoitiin czizul apariliei unor noi reglementiri legale.

Avizat,Medic Sef Sectie,

Asistent Medical Sef Sectie,

Salar iat :Prin semnarea prezentei fige am luat la cunogtitd de toate activitetib(sarcinile) de serviciu ce Tmi revin cAt 9i de consecinlele pe care levoi suporta in cazul neindeplinirii lor conform Codului Muncii 9iRegulamentului Intern al unitatii

Semnatura:Data:

Elaborat Verificat AprobatFunctia Sef Birou RUNOS Director Medical Manaqer

Data 10.07.2015

Semnatura

Spitalul Cl inic de Pneumoft izioloqie, lasi

Page 18: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

PROBA.GERDUMITRU

FI$A POSTULUI nr.

l.DBNUvIIREA INSTITUTIEI : Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iagi

2.DEPARTAMENTUL : SECJIA CLINICA I PNEUMOLOGIE

3. DENLTMIREA POSTULUI : REGISTRAI'OR MEDICAL - 334401

4. NIVELUL POSTULUI : executie

5.CERINTE:

- studii: liceale

- vechime:6 luni

- alte cerinfe:

6.A'IRIBUTII, SARCINI SI RESPONSABILITATI :

- dimineala verificd dacd pentru pacienlii intemali pe seclie sunt trecute in sistemul

informatic: medicul curant, regimul de masa, de cazare, in caz contrar, le adaugd;

- va genera ;i tipari anexa gi foaia de miqcare zilnicd,, pe care o dd asistentului sef

spre verificare gi semnare;

- introduce in aplicalie transferurile intre seclii ;

- introduce in aplicalie manevrele gi condurile OMS efectuate pe seclie,

consemnate in foaia de observalie;

- introduce toate detaliile pacientului: extemare, transfer (codificarea

diagnosticelor, data, ora externdrii, starea la extemare etc), inclusiv procedurile

medicale zilnice consemnate in foaia de observalie de zi;i continu[;

- la solicitarea medicului curant, introduce in aplicalie epicfiza Ei genereazd biletul

de ieqire qi scrisoarea medicala;

- introduce in aplicatie releta medicald ce a fost prescrisd de medicul curant pentru

fiecare pacient:

- pentru foile de zi, va inchide foaia ;i vizitele af-erente, introducand in acela;i timp

codurile de proceduri qi diagnostic;

Page 19: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

- valideazd' internarea Ei externarea pacientului prin utilizarea aplicatiei electronice

pentru cardul de sdnltate;

- asigura transmiterea foilor de observalie cdtre statisticd ;i arhiva medicald;- indeplineqte alte atribu{ii trasate de medicul gef de sec{ie cu respectarea legislaliei

in vigoare;

- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea

i nfectiilor nosocomiale;

- respecta secretul profesional si codul de etica;

respect[ ROF, Regulamentul Intern pe unitate;

- respecta si apara drepturile pacientului conform prevederilor Legii 4612003;- se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau

alte forme de educatie continua si conform cerintelor postului.

ATRIBUTII. RESPONSABILITATI SI OBLIGATII IN DOMENIUL SECURITATII SISN NATATII IN MTINCA SI P.S. I . :

l. Respecta Normele legale in vigoare, precum si instructiunile proprii in materie de SSM siPSI ;

2. Participa la instructajele periodic e organizate la nivelul unitatii.

3. Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea siinstruirea sa' precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nuexprma la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala, atatpropria persoana, catsi alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului demunca.

4' in mod deosebit, in scopul realizarli obiectivelor prevazute mai sus, lucratorii auurmatoarele obligatii :

' sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase.

echipamentele de transport;

o sa utllizez'e corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare sa ilinapoieze sau sa il puna la rocul destinat pentru pastrare;

' sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea

atbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii,instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive

Page 20: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

o sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de

munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si

sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

o sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului

accidentele suferite de propria persoana;

. sa coopereze cu angajatorul si sau cu lucratoriii desemnati,atat timp cat este necesar,

pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre

inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii

. lucratorilor;

o sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si sau cu lucratorii desemnati,

pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru

sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

. sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si

sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

. sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

7. RELATII DE SERVICIU:

a)ierarhice: este subordonat medicului qef de secfie, asistentului medical qef ;

b)funcfionale: medicii din sectiile/compaqtimentele spitalului, comp. statistica medicala

si arhiva medicala.

Medic $ef Clinica I PneumologieProf. univ. dr. Miha

r{o$, t*-

intocrnit, as.gef SecliaCreimer Adriana

Page 21: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASIStr. Dr. I.Cihac nr.30Tel/Tax: 0232/270.918www.pneumo-iasi.ro

APROBAT,MANAGER

Ec.Filipeanu Dumitru

FISA POSTULUI

Compartimentul: Dispensarul TBCDenumirea postului: Registrator medicalGradul profesional: Registrator medical debutantNivelul postului: de executiePunctajul postului: a) minim :

b) maxim :

DESCRIEREA POSTULUI

1. Pregatirea profesionala impusa ocupantuluio Studii medii

2. Experienta necesara executarii operatiunilor specifice postului :o Nu este cazul

3 . Difi cultatea operatiunilor specifice postului :o Intocmeqte fiqa medicald cu datele privind identitatea bolnavilor, cind

aceqtia se prezintd pentru prima datdla Dispensarul TBC ;o Pbstreazd in condiJii optime figierul gi evidenJele primare ;. Asigurd programdrile la consultalii de specialitate, la cererea bolnavilor gi

inregistreazd, chem[rile la domiciliu ;o Asigurd un ritm qi un flux ordonat al bolnavilor la cabinetele de

specialitate ;o Tine evidenJa locurilor libere comunicate de spital gi le transmite medicilor

specialiqti;4. Responsabilitate implicata de post,

o Pastreaza confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor de oricefel de la nivelul dispensarului TBC.

5. Sfera de relatii:

3 ,54,5

Page 22: Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, în ziua

o Informeazd, dd ldmuriri gi indrumd competent solicitanlii in ceea ce priveqtenevoile de asistenfd medicald ale acestora ;

6. Alte atributiio Reducerea consumului de energie electrica si a materialelor consumabile;o Foloseste corect bunurile din dotare si ia masuri de conservare, reparare sau

inlocuirea acestora;o Pastreaza in bune conditii patrimoniul dispensarului TBCo Initiativa si responsabilitater Munca in echipa cu personalul Dispensarului TBCo Preocupare pennanenta de ridicare a nivelului profesional propriu

Dr.Mitrofan CosticaDirector medical

As.Vieriu VictorelaAsistent sef unitate

Yizat,Consilier Juridic

Intocmit/RUNOS

Dr.Sorete Arbore Adriana IoanaMedic sef Dispensar TBC

Salariat:

)