anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal

of 18 /18
1 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar unic INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr. 4714291 Ciolpani, 29.11.2016 Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă A N U N Ţ I. În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 (actualizată) privind Statutul cadrelor militare, ale ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne , Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620/2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I. cu modificările și completările ulterioare și în baza ordinului (î) inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 95931 din 29.11.2016, Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă (U.S.I.S.U.), cu sediul în comuna Ciolpani , Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, km. 32, organizează concurs, în vederea ocupării cu personal recrutat prin încadrare directă, a unui număr de 2 posturi vacante de asistent medical principal subofițer, prevăzute în cadrul structurilor operative de intervenţie, după cum urmează: - 1 post de asistent medical principal Detaşamentul Pirotehnic; - 1 post de asistent medical principal Detaşamentul de Protecţie C.B.R.N.. II. Definirea sumară a atribuţiilor posturilor : 1. Definirea sumară a atribuţiilor postului de asistent medical principal Detaşamentul Pirotehnic: - Acordă primul ajutor medical de urgenţă şi conduce echipajul pe timpul misiunilor specifice SMURD. 2. Definirea sumară a atribuţiilor posturilor de asistent medical principal Detaşamentul de Protecţie C.B.R.N.:

Upload: voanh

Post on 03-Feb-2017

231 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal

1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar unic

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr. 4714291

Ciolpani, 29.11.2016

Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă

A N U N Ţ

I. În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 (actualizată) privind Statutul

cadrelor militare, ale ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind

activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne,

Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr.

II/1620/2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management

resurse umane în unitățile M.A.I. cu modificările și completările ulterioare și în baza

ordinului (î) inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.

95931 din 29.11.2016, Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă (U.S.I.S.U.),

cu sediul în comuna Ciolpani, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, km. 32, organizează concurs,

în vederea ocupării cu personal recrutat prin încadrare directă, a unui număr de 2 posturi

vacante de asistent medical principal – subofițer, prevăzute în cadrul structurilor

operative de intervenţie, după cum urmează:

- 1 post de asistent medical principal – Detaşamentul Pirotehnic;

- 1 post de asistent medical principal – Detaşamentul de Protecţie C.B.R.N..

II. Definirea sumară a atribuţiilor posturilor :

1. Definirea sumară a atribuţiilor postului de asistent medical principal –

Detaşamentul Pirotehnic:

- Acordă primul ajutor medical de urgenţă şi conduce echipajul pe timpul misiunilor

specifice SMURD.

2. Definirea sumară a atribuţiilor posturilor de asistent medical principal –

Detaşamentul de Protecţie C.B.R.N.:

Page 2: Anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal

2

- Acordă primul ajutor medical de urgenţă şi conduce echipajul pe timpul misiunilor

specifice SMURD.

III. Cerinţele specifice ale posturilor sunt:

a) asistent medical principal – Detaşamentul Pirotehnic:

- pregătirea de bază necesară: şcoala postliceală cu profil sanitar sau colegiul

sanitar cu diplomă de bacalaureat şi diplomă de echivalare studii postliceale sanitare;

b) asistent medical principal – Detaşamentul de Protecţie C.B.R.N.:

- pregătirea de bază necesară: şcoala postliceală cu profil sanitar sau colegiul

sanitar cu diplomă de bacalaureat şi diplomă de echivalare studii postliceale sanitare.

IV. Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod

cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitatea deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi;

f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate

în societate;

g) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de

infracțiuni;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului pentru care candidează;

l) să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului (fișele posturilor

scoase la concurs pot fi consultate de către candidați, la sediul unității, cu

respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate);

m) să nu aibă/depășească limita de vârstă în grad până la care cadrele militare pot fi

menținute în activitate.

Page 3: Anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal

3

Aptitudinea / inaptitudinea prevăzută la pct. IV lit. d) se constată de structurile de

specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit

reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru

oricare din situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

Verificarea condițiilor prevăzute la pct. IV lit. g), h), i) și j) se realizează prin

declarație notarială din care să reiasă faptul că sunt îndeplinite cerințele menționate.

V. Candidații recrutați în vederea încadrării directe care intenționează să

dobândească statutul de cadru militar trebuie să îndeplinească și următoarele criterii

specifice:

a) au înălțimea de minimum 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile;

b) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în

ținuta de vară;

c) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor,

raportat la atribuțiile din fișa postului și la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade

militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat

concurs.

Verificarea condițiilor prevăzute la pct. V lit. a) și b) se realizează cu ocazia

examinării medicale.

VI. Subofițerii în rezervă proveniți din cadre militare din Ministerul Afacerilor

Interne pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc și

următoarele criterii specifice:

a) să nu fi fost trecuţi în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j) și k) și ale art. 87

din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările

ulterioare;

b) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în

ținuta de vară;

c) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor,

raportat la atribuțiile din fișa postului și la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade

Page 4: Anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal

4

militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat

concurs;

d) sunt confirmate în arme și specialități militare corespunzătoare funcțiilor pentru

care se organizează concurs.

Verificarea condițiilor prevăzute la pct. VI lit. b) se realizează cu ocazia examinării

medicale.

VII. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile

stabilite, au depus cereri de înscriere şi ale căror dosare de recrutare sunt complete şi

corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

Neîndeplinirea uneia/unora dintre cerinţe ori nerespectarea modalităţilor şi

termenelor de depunere a cererilor de înscriere şi/sau a dosarelor de recrutare atrage

respingerea participării la concurs.

Dosarul de recrutare trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele

documente:

a) dosar plic;

b) cerere de înscriere şi curriculum vitae (conform modelelor anexate: anexele nr.1

şi 2);

c) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de

cerinţele postului, menţionate la punctul III, însoţite de documentul în original pentru

certificare;

d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de

cotizare și/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este

cazul, livretului militar, însoţite de documentele în original pentru certificare;

e) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui

copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti

privind starea civilă, însoţite de documentul în original pentru certificare;

f) autobiografia (olograf) şi tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția

candidatului (conform modelelor anexate: anexele nr. 3 şi 4);

Page 5: Anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal

5

g) cazier judiciar (pentru obţinerea acestuia demersurile necesare vor fi efectuate

de către Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă în baza consimţământului

expres al candidatului);

h) fişă medicală - tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne (pentru

obţinerea acesteia demersurile necesare vor fi efectuate de către Unitatea Specială de

Intervenţie în Situaţii de Urgenţă);

i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

(conform modelului anexat: anexa nr.5);

j) caracterizarea de la actualul/ cel mai recent loc de muncă, respectiv din

instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire, în original,

document înregistrat şi semnat;

k) pentru cadre militare în rezervă - adeverinţă de la unitatea de unde a trecut în

rezervă/şi-a încetat raporturile de serviciu (eliberată după data publicării anunţului), prin

care se menţionează în clar:

1. motivul trecerii în rezervă/ încetării raporturilor de serviciu;

2. gradul militar în rezervă deţinut;

3. arma şi specialitatea militară în care sunt confirmaţi.

l) o fotografie color (9X12cm);

Copiile documentelor prevăzute la punctul VII, lit. c), d) şi e) din prezentul anunţ

se realizează de compartimentul Resurse Umane din cadrul Unităţii Speciale de

Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, se certifică pentru conformitate şi se semnează de

persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie

candidatului după realizarea copiilor.

Documentele prevăzute la punctul VII, lit. c), d) şi e) din prezentul anunţ

pot fi depuse şi în copie legalizată.

La dosarul de recrutare, structura de resurse umane a unităţii va anexa avizul

psihologic individual.

Planificarea la testarea psihologică se va efectua prin grija compartimentului

Resurse Umane, ulterior datei de înscriere a candidaţilor, conform procedurilor specifice

acestui domeniu.

Page 6: Anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal

6

VIII. Cererile de înscriere la concurs adresate comandantului U.S.I.S.U., copia

actului de identitate, curriculum vitae, tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția

candidatului, declaraţiile de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

vor fi depuse personal de cei interesaţi la compartimentul Resurse Umane al U.S.I.S.U., cu

sediul în comuna Ciolpani, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, km. 32, până la data de

10.12.2016 (data înregistrării), între orele 09.00 – 15.00.

Documentele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de recrutare vor fi

depuse personal de către cei interesaţi la compartimentul Resurse Umane al U.S.I.S.U. cu

sediul în comuna Ciolpani, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, km. 32, până la data de

14.12.2016, între orele 09.00 – 15.00.

Depunerea cererii de înscriere la concurs nu este condiţionată de depunerea

simultană în volum complet a dosarului de recrutare.

Depunerea documentelor solicitate este obligația strictă a candidaților.

Întârzierile în depunerea cererilor de înscriere, a documentelor constitutive ale

dosarului de recrutare sau prezentarea pentru susținerea probelor de concurs nu sunt

acceptate.

După încheierea perioadei de depunere a documentelor constitutive ale

dosarului de recrutare nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

Informaţii suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea

documentelor se pot obţine în perioada 05.12 – 14.12.2016, între orele 09.00- 15.00, la

compartimentul Resurse Umane al U.S.I.S.U., telefon 021/2677042, telefon RCVD 021-

21069.

IX. În conformitate cu prevederile art. 24 alin. 1) și art. 25 din Anexa nr. 3 din

Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile

Ministerului Afacerilor Interne, concursul se va desfăşura la sediul Unităţii Speciale de

Intervenţie în Situaţii de Urgenţă în data de 30.12.2016 ora 10.00 şi va consta în susţinerea

unui test scris conform graficului de desfăşurare a concursului, pe baza bibliografiei şi

tematicii anexate prezentului anunţ, astfel:

Page 7: Anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal

7

Graficul de desfăşurare a concursului:

1. Data limită de depunere a cererilor de înscriere _____ 10.12.2016, ora 15.00;

2. Data limită de depunere a dosarelor de recrutare_____14.12.2016, ora 15.00;

3. Planificarea pentru examinarea psihologică _______ 07.12. – 14.12.2016;

4. Efectuarea examinării psihologice şi depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

_______12.12. – 19.12.2016;

5. Verificarea dosarelor de recrutare:__________________22.12. – 23.12.2016;

6. Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la

concurs :_________________ 22.12. – 23.12.2016;

7. Susţinerea probei scrise:_________________________30.12.2016, ora 10.00;

8. Comunicarea rezultatelor la proba scrisă: _______30.12.2016;

11. Depunere şi soluţionarea contestaţiilor:______30.12. – 31.12.2016;

12. Afişare rezultat final concurs:__________________31.12.2016.

Aprecierea rezultatelor la proba scrisă se face cu note de la 1 la 10. Nota de

promovare a probei de concurs este minim 7.00.

Este declarat admis la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la testul

scris, în limita numărului de posturi pentru care a candidat.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, departajarea se realizează pe

baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte

profesionale.

Contestaţiile cu privire la rezultatul obţinut la proba scrisă se depun la

compartimentul Resurse Umane al U.S.I.S.U., în termen de 24 h de la afișarea rezultatelor.

Contestaţiile se soluţionează de către comisia constituită în acest scop şi rezultatele vor fi

comunicate candidaţilor în termen de maxim 24 ore de la depunerea acestora. Candidaţii

pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Notele acordate după soluţionarea contestaţiilor rămân definitive.

Alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor

fi făcute publice prin publicarea pe pagina oficială de internet a IGSU www.igsu.ro. şi

afişare la sediul U.S.I.S.U., situat în comuna Ciolpani, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, km.

32.

Page 8: Anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal

8

- Bibliografia şi tematica pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor

de asistent medical principal – subofițer din structura Inspectoratelor pentru Situaţii de

Urgenţă;

- anexa nr. 1 – Model - Cerere participare concurs;

- anexa nr. 2 – Model – CV – Europass;

- anexa nr. 3 – Model – Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei;

- anexa nr. 4 – Model – Tabel nominal cu rudele candidatului;

- anexa nr. 5 – Model – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării

condiţiilor de recrutare.

APROBAT PREŞEDINTE AVIZAT MEMBRI

COMISIE CONCURS COMISIE CONCURS

Întocmit,

SECRETARUL COMISIEI

Page 9: Anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal
Page 10: Anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal
Page 11: Anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal
Page 12: Anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar unic

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Anexa nr.1

Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă

CERERE DE PARTICIPARE LA CONCURS

DOMNULE COMANDANT,

Subsemnatul(a) __________________________________________________________, fiul

(fiica) lui _____________________ şi al (a) _____________________, născut (ă) la data de

_________________ în localitatea ________________, judeţul/sectorul _____________________,

cetăţenia _____________, posesor/ posesoare al/a cărţii de identitate seria ______, nr. _________,

eliberată de _________________, la data de __________________, cod numeric personal

__________________, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea _________________________,

judeţul/sectorul _____________________, strada ___________________________, nr. ____, bl. ____,

et. ____, ap. ___, absolvent(ă), al(a) ______________________________________,forma de

învăţământ___________, sesiunea__________, specializarea____________________________, de

profesie _____________________, salariat (ă) la ___________________________, stare civilă

_________________________, cu serviciul militar__________________, la arma

______________________, trecut în rezervă cu gradul de ____________________.

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Unitatea Specială de Intervenţie în

Situaţii de Urgenţă în vederea ocupării funcţiei de ____________________________________________.

Am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs.

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile

Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi

libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la

susţinerea acestuia la compartimentul resurse umane unde m-am înscris pentru a ridica documentele

depuse.

Data ___________________ Semnătura ___________________

1/1 NESECRET

Page 13: Anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal

1/2 NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar unic

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Anexa nr.2

Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă

Curriculum vitae Fotografia

Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume Nume, Prenume

Adresă (e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară

Telefon Fix: Mobil:

Fax (uri) (rubrică facultativă)

E-mail (uri)

Naţionalitate

Data naşterii (ziua, luna, anul)

Sex

Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă)

Domeniul ocupaţional

Experienţă profesională

Perioada Menţionaţi, dacă este cazul, separat fiecare experienţă

profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre

acestea

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorului de

activitate

Educaţie şi formare

Perioada Menţionaţi separat fiecare formă de învăţământ şi

program de formare profesională absolvite, începând

cu cel mai recent

Calificare / diploma obşinută

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de

Învăţământ / furnizorul de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Page 14: Anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal

NESECRET

NESECRET

2/2

Aptitudini şi competenţe

personale

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

Nivel european (*)

Limba

Limba

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost

dobândite

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost

organizatorice dobândite

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost

tehnice dobândite

Competenţe şi aptitudini de Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost

utilizare a calculatorului dobândite

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost

artistice dobândite

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost

Dobândite

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria

Informaţii suplimentare Includeţi orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate

anterior

Anexe Enumeraţi alte documente anexate CV-ului, dacă este cazul

Înţelegere Vorbire Scriere

Ascultare Citire Participare la

conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Page 15: Anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar unic

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Anexa nr.3

Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă

ÎNDRUMAR PENTRU ÎNTOCMIREA AUTOBIOGRAFIEI

Autobiografia se va referi în mod obligatoriu la toate punctele prevazute mai jos şi va fi

redactată personal de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală / pastă albastră, lizibil, fără ştersături

sau prescurtări, datată şi semnată.

1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior), CNP, data şi locul naşterii

(ziua, luna, anul, satul, comuna, oraşul sau municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a

localităţilor), numele şi prenumele parinţilor, domiciliul şi / sau reşedinţa, cetăţenia, etnia, religia,

starea civilă, studii, limbi străine cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă şi funcţia,

numărul de telefon de acasă şi de la serviciu.

2. Date privind activitatea desfăşurată:

Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul

gimnazial şi până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele,

menţionându-se funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor / instituţiilor în care şi-a desfăşurat

sau îsi desfăşoara activitatea, precizând adresa acestora.

Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia

perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinta unităţii şi gradul pe care îl are în rezerva.

Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2-3 persoane care cunosc bine activitatea

candidatului.

Candidatul va menţiona daca a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire

penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele,

când s-au produs şi când s-a luat hotarârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la

soţie / soţ şi parinţi.

Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în strainatate, motivul – în interes de serviciu sau

personal – în ce ţări, perioada.

3. Date despre rude:

a) date despre parinţii, soţul / soţia, fraţii / surorile candidatului – numele şi prenumele, data şi

locul naşterii, cetăţenia (daca au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia

actuală), domiciliul şi numărul de telefon;

b) date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi

data naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;

c) Pentru parinţii soţului / soţiei, fraţii / surorile acestora, se vor arăta aceleaşi date ca pentru

persoanele prevazute la lit.a).

Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi numele

purtat anterior.

În încheierea autobiografiei se va menţiona: „ Imi asum responsabilitatea asupra exactităţii

datelor furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrea informaţiilor cu caracter

personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677 / 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi

completările ulterioare.”

1/1 NESECRET

Page 16: Anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal

1/2 NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar unic

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Anexa nr.4

Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă

TABEL NOMINAL CU RUDELE ŞI SOŢUL / SOŢIA CANDIDATULUI ______________________________________________

(MODEL)

Nr

crt

Numele şi prenumele

(nume purtat anterior)

Gradul de

rudenie

Data şi locul

naşterii

Prenumele

părinţilor

Ocupaţia/

profesia/

functia

Locul de muncă

(adresa, telefon)

Date privind

domiciliu(a se

completa corect şi

complet)

Consimt la

prelucrarea

datelor cu

caracter

personal potrivit

Legii

nr.677/2001, cu

modificările şi

completările

ulterioare

1.

CN

P

2.

CN

P

Page 17: Anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal

NESECRET

NESECRET

2/2

Nr

crt

Numele şi prenumele

(nume purtat anterior)

Gradul de

rudenie

Data şi locul

naşterii

Prenumele

părinţilor

Ocupaţia/

profesia/

functia

Locul de muncă

(adresa, telefon)

Date privind

domiciliu(a se

completa corect şi

complet)

Consimt la

prelucrarea

datelor cu

caracter

personal potrivit

Legii

nr.677/2001, cu

modificările şi

completările

ulterioare

3.

CN

P

4.

CN

P

5.

CN

P

Data :______________________ Semnătura candidatului______________________

Notă: În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţul.

Page 18: Anunt concurs 2 posturi vacante de asistent medical principal

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar unic

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Anexa nr.5

Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă

DECLARAŢIE DE CONFIRMARE A

CUNOAŞTERII ŞI ACCEPTĂRII CONDIŢIILOR DE RECRUTARE

DOMNULE COMANDANT,

Subsemnatul (a) ____________________________________________________, fiul (fiica)

lui __________________________ şi al (a) ________________________, născut (ă) la data de

______________ în localitatea _____________________________, judeţul/sectorul

___________________ posesor (posesoare) al (a) BI /CI seria ______ nr. _________________,

eliberat (ă) de ____________________________, la data de __________________________, în

calitate de candidat la concursul de _______________________________________ organizat de

Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, la data ________________________________,

declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord

şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie sau grupare interzisă de lege sau care

promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, iar în situaţia în care voi

fi declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu caracter politic din care fac parte.

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia

în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi

determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi

înmatriculat(ă)/încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o

asemenea situaţie se va constata după înmatriculare/încadrare urmează să fiu exmatriculat(ă) cu

suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării/cheltuielile efectuate cu

pregătirea subsemnatului(ei)/ trecut(ă) în rezervă/să îmi înceteze raporturile de serviciu, după caz.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea

informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu

modificările şi completările ulterioare.

Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi

siguranţă naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date

necesare) şi mi-au încetat raporturile de serviciu/ am fost trecut în rezervă _________ (se scrie motivul

– la cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat

personal datele din prezenta declaraţie.

Data________________ Semnătura _______________

1/1 NESECRET