6 vointa de putere - religie turma individ

Author: stefan-georgescu

Post on 16-Oct-2015

38 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Unavailable

TRANSCRIPT

 • 5/26/2018 6 Vointa de Putere - Religie Turma Individ

  1/6

  Cri t i r i \ . , l o r lo r s r t re r ;e p r . rcd in rc 95

  l. Despreaparitia religiilorr35.

  Despreoriginea religiei. - in acelasimod in care $irstaziomul simplu mai credeci m6nia e cauza aptului cdcl estemanios,spiritul - cauzagandirii sale.sufletul asimlirii sale,pe scurt,a5adup,-.qU ]nce se mai posfttleazddczinvolto mullime de entitdli psihologicecareunneazeali caulli'lalasifel a explicatomul. pe o treaptemai aive,ircelea'i enomenecu ajutorul entiteflor psihotogiceper-'nale. Starilece i pareau iudste.seducatoare.oDlesttoare. . -a:is' I tc-aatnDurlca oDses' l l vratt Duter unel Dersoaneln,r(csr sens. creunur - asrazr pul cet r) la l na,v it matrctardalde om reducesperanla, inigtea,sentimmtul .,man-ruirii" la o insliralie psiiologjce din pcrtea lui Drmnezeu:.r rip eselrla sqfeiod $i nelinistit, sentimeltlelede fericire,{levotament$i lini$te ii apar cre$tinului, firesc, drept slra-rirl/ $i ceeace trebuieexplicat.) P.inlre rasele inteligenre,l,LrtemiceSi inzestratccu vitalitatc, cpileplicul treze$tede,,I)icei convingerea cd aici se manif'es1io futelI: strdi A.,rsi. tot astfel- olice conslrangereasemdnitoare.de pildd..0 a cntuziastul',ti,a poctulrri. a ulrui lt'tare crriltrDal. ai j i rs iLrnr lorrecum irhirea . i ra. serve$len...11ti i i i e tonc\trnumne. O starc c alribujl:i .nn.r..."iit-j-, p".s.rii?-,' l inn:indu-se 6 ac.astA tale,atuncici l rd se vest(-n l ro i ,' : i r L l i r r ( uaccL l i r 5o i l | r ( . l t a l l c . . . ' t r l ( : i r t , , | | S t i t- f . i l , I i i c t i i i r . 1 r ' ( z cn r ' '| , l \ ' \ p r \ r . L . r t c . c la l .r , nt fu r r i i rezul i r l e pcrs, i i l jcal : j . ' . .pt c: l l r r : i

  persoandntui puternic.:, o zeitate, pentru cazul dat.Itt slt tma: originea religiei constd in sentimenteleextlemealeprt lenl .care. ub chipslr i rn. i l sLrrpTurdi "m:$i . a idomc bolnavului care- slmrindu-r iun ,nernbrupreagreu Si straniu, iti inchipuie ci un alt om i s-a pus deasu-

  Logica psihologici e urmatoarea: tLulcicand rer?t-at.ntulputer i i cuprindeomul b mod subirsi cople) i tor-$r acesu e cazul ruRrrormarilor afecte il face sa se in- ..doiac, de propriapersoarra:l nu areclraiul seseconceaDadreplcauza cestur:entrmcntjm or - SiJstfel nqti tuie

  pry ho o rcligiosusnaiv se scindeazi n nai multepet.-. od4e-Religia este rn caz de a ftration de la personaliti.O formi a rc,rrirrer?rulut e teLtmA trpalnii fata de siner-nsusi. . .nsA. e asemenea.n sentiment \ iraordinar e/ericire i nniestate... Printre bolnavi. sentimentul desiinAtute sDficienlpentma crede n Dumnezeu,n proxi-mitatea ui Dumnezeu.

  136.Psihologio rudimetlturA a omuhi religios: - Oiceschimbare un efect; oateefectele untactiuni ale voinlei(- cooceptulde ,naturi", de ,,lcgea Daturii" ipse5te); riceactiuneare uD .rclarl. Psihologie udimentari:doar arlrcirsti tu insuti o cauzecand Stii cd ai vrut.Concluzie:sterileputerii induc n om selltimentulde anu fi o cauza,de i nuji risputt:utor penttu ceasta ; clcapar fire a fi dorite: deci nu iai suntcm lrutorji lor -;Y1rln(elelibefi (respciivconseciDla nei transformdri lt-; iu. lr .r l noiul l l i cr noi s-o f i ' , r 'ut) rc cloic dc o\oin15 J-'1r.iilri.CoDsecirli: omul n,.i a indralznit r.i-.rl xtribuie l()irtenrcrDrenielealc acute i l r i rabi le, cl lc-a.rnrceput ( l ;rptccra.,pesiv"- .. indurat r l rcpt vi()icrrl i i - - : Iq l ig ia csrc nprr;r lL,: J air l rczli:r-i ir r rrni tr tcat--rrsoanri . l t l f t ] t ion u

 • 5/26/2018 6 Vointa de Putere - Religie Turma Individ

  2/6

  96 c trica valorilor suprcmercc q tli

  , ; ; ;" ' '";

  s u,t i , . spit iL,u:a*r ' t n' y\ | i 1 . : : ' . : .i), ' , i i.i , "t ,r,r,,, ,,t",,, ,: - d, ,,' rri\ i trlutn:'t

  Dersonalr lblr i: astfel ncdt. ntreaganl ' l le ie $i put-etehind "ott"muta de om drept ce\a suptauntan fl stratnoniul .-u "'ti.s".", pe sine.siparind celedoui laruri unalalnicZqi neputincioasa,ealaltaputemica 9i uimitoare-in douesferediferite,5i a numit-ope cea dintai ',om"' iarDea doua .Dur1lnezeu". Aceastaa continuatmereu: n perioada diosinctasieimorale, el nu si-a interpretatnobilele 9i sublimelestari-or"i" cu ftina',,"o1te",ca ,.operi" a pe$oanei Clettinulinsuti i$i scindeaza erqQa 44tr-o ficliune tnelchine.9rneputincioasa. e care o numesleom. Si o alla numitiDun-mezeuEliberator.Mantullot).- n.f i" l" a deqradat onceptul e "om': consecinla iultima eite ci binele.miareiia i adeva'rul untsupraumane'ele f.rindderuitenumarpnn gralre-137

  O calespreaJ scoate e om din nevolniciasa,calece, auas dupi sine consrdeiarea tanlor suPreme9i acutedreDlstfi stralne,a fost teoria inrudiril Acestestdn auputut fr interpretate cel pui_n ca influenle ale strdmotilor.;oslr i : apaninand oljdaruni i ahom.am cretle n ocnrrnoitn daia am acliona onformunornormr cunoscule oua'O incercarea familiilor aistocmte de a identificar-lisia cu senlimentuldemnrrilii proprri - La tel.fac poeli-isr"vizionarit; i se siml mandrisa fi onorali ft a/Psip(ntruo asemeneaegeNr6, ei aprecr^zaaptul cA sunl gnora'tlca indivizi, fiilnddoar nigtJ instrumenteHomer)'Llr trea renlatd lr sl i franlfe r profr i i lor sl i l l suferjorrc si mdndie.o irr: 'rr f tre fr"prr j lor sLl iurrrr lrrnteOdinioari,craun omagiuatribuircaaptelorpropnixtraor-dinrfD ivinjt i t i i , at nu siesi. ip.sautonomlelornicr ra' cc.x ce acord:r aloare'.rrei cl inni: e atunclurl zer erapri | i t ca aul() lal ei.

  | 138. IlFGoiitr,unrcro;iuneilffis' . n :]o,"5tqp" rtl;l lJfiiid uero$ffi, ne ai idealurilor'le ai zJilorsauar#i.],JJot' in u*u i;i afla-ivocalia9i ce nstincte.aun

  f.J ;.lot"t*; a o facecatsepoare c plauzrbilneiir-.-uui.-. i"".r" ascmanarea:nleligen aor actoriceasce;il;; ; f procuremai ^les cotlstiinla rlrata'sittguraprin caresepoatepe$uaoa

  I

  Preotul rease mpuna deea ael are 'aloarealpl i l ' 'r"^;; ; ; ;"; ca cl a;e autori lare.chiari asupra celora--Fr.. de:il prre'ea,ca e in','ulnerabll l intangibil c6 e/olt'r,;:; ;;';;;;;;,;,; ^ comunjlalir siil'&r poare i inrocuir'oti subapleclat" ' -M;l i"r . doarel este unoscalt 'n doir el esle j l l r 'o-tr i , 'J. l- . f poseda eamai matestapAnit?e sine dott.l;.;-.lt;; [n *u*. ,.n. Dumnezeui lcvme la 'ii\ ini-r^r. , docrcl cste ersoananlerrnediaranlreDumnezeul.", lr fr i t a*i t ;*J" pedepse5tericeplejudici ionce gandindreptat mpoi_ivaunui Preot'rtil",: iii"a*r exiiLa xisra:':: :ll:"1-'1"+I..:a" u+ lt"iig.:-u;u ae u d"u"ni- ttot Totceea^ce-e-rFnr';"- ; ; ; ; ; natura.n tradit ic f i are ' 'r ' igrncan inlelep-

  ' .-, i",., . i"" -;"" ';fe s3lc f(btrie 't l t" Sl"d"l ' l)i" i : i l :,1

  .rr"lot." i ; f . t . Crn"a sfanl;este ltra lor ' ntrcaga aturl. ; ; ; ; ; ; ; i";""^* i ceea ee Posrularcolo Ntr cxitr j", . ia ^i,a .t t ia a Brnelui rr afataprct 'nr l l l l

  t ' lce alui r- .r-rra. uni. i tur""tre iererhic eparctaccsa f\feorulLrl. lcDrldi rrccca t t i :hoit t t&lui't r^. ,,,ri ' l ci l rr ,rrul rrrnrca/i J f ic r ipul rp't "t '

 • 5/26/2018 6 Vointa de Putere - Religie Turma Individ

  3/6

  Cdnco valorlor suPremePreccdenE 161i0doDra nsusr Kant spre a nu mai vorbl:s;ing ,,cercetarea"cestorprcblemesubr l l ra l r l

  de aceiapretextul lmo- 2. Tirrma ,u274. .t71J

  lnpnia mca a arela mogenllsleabsoluia lot ceeae are oc, iar aplicarea istlnclieimoraledoar ca fi ind'ondrtionatiperipecriv0l a aretacum ot ceea e e laudatIin Dunctde t ederemoral, e identic i, esenlacu oricemoralitate$i ce - aidomaoricarel dezvoltaria moralei -r Dutut i Dosibildoarprin mijloace imorale$i in scopurittio*t"; *4. rnvers. ot ceeace e blamalca moral rePre-:lnte, din perspective conomicS. uperiorulSi ceeace er"i p.-.iiti"t'si cum o evolulie care o pleninrdine

  nain^iJ u tl"1ii ietermrni in rnod necesarsi progresul'^"r"tira,i i . ..Adevar" gradul in care ^e ingaduininlelegereaocertu tapt.

  273-in fine. sb n arem grUa: ntrucat ncrorede foanemultamoralrtateenlrua Putea i Imoral n accastama-nierasublile;voi folosi o parabold:Un fizioiog carese ntereseazde o boala i un bolnavcarevrea sa ite r'indecar e ea Du au acela$i ntercs-SdDrcsuounem5 acea oali estemorela cici e3 esle oLoald'- si cd noi europeniiam suferi din pricina ci: cetorture afrnata$i ce dificultSli o si aparedaci noi' curo-o"nii. .unt"rn, deopotrivi' curioqii ei observatori i fizio-iroit'Vo- t'tt";dori noi cu adevdtat e scip6m de nloraia?O_si mai vrenr aceasta?asend(ltoparte nlrebareadacepl{lcr, s-o fbccln?Daci noi putcln ii ,.vindcca i"?

  ' A cui toinli deputere estemorala?Elemenhi comuni" itt.ii" f*"i"i de a Socrate ncoaceeste ncercarea e;'r;;;tJ.;; uLloilo.. ^o'"t" roarecelelaltevalori: astfeli"ii"i. * ""u"i nu doarsa conduc6$i serudece iala'.ci.i :l "unous,"t"" 2) artele.3) asPirafiile tatale i socia]e'A devenimai bun" ca scopunic tot resruloo r un muto'f'.u" o o"*t-". o piedicSur peribol:prin urytar:,llupPpane ; moane ). - O miScare semtnaloaten c'r'a vmiscareaseBlnAtoaren lndia""t bt"llit aceasti oinla de putere spectficdvalo-forme monstruoase?'"'iaioi"t, trei puleri se osflnd in sPateleet lJln.'stincrul lxrmei i'mpolriva celor Putemict Sl aulototnrlili;*,"i ceti i4[qvtnzi9i i;uali impotrivacelornorofii l) 4stiicnilnediocrilql'u4potnuexceplrror'')uoniiut

  "it o",anor al aceilei miscari' orjceGcruTimc'ii.ii",1t '";- ;i".tl" au contnbuit la ea (:ceci istoria luptet,tiir" -"rita si instin.telcundamentolcale rietii esteeains4i cea mai-mare moralitatece a existatpandacumpepemant...).

  275-E)'trem de puiini reusesc e vadao problemd n acel."u" .or" ." cuprindeviale 9i cu carcne-amobi5nurtderrrcrnrtrlt imn. rizul noslrua rall l < locniJlJlct tnl- "pi",, ,,..," nt' 'c plre a l1 cazul rrd'rnscb'n pri urrJ

  ,i|.,-;o*iti "*. ,-adestesuratfuii9]m Pepemantn

  molalcr noasttc.Problctna .,fi.t:rre onl cr obiect nuntruc.ilrl.ti" estcpeutrusilre rlsu$i rtrt lprrlci . lr naxinrc ' lorun:

 • 5/26/2018 6 Vointa de Putere - Religie Turma Individ

  4/6

  I

  I

  I

  IIII

  tE7. , , , r r r rn l e respec t i r . e le cga t ede no r . in ury)p e. r . t . r \ r dpleoneDtalernpo l va du$manilor"ocreta i i_ rn'r, r. j rvodstrS unioari nu le putein crnst i ndcajuns.r ' . \ rrarucop t penfrudsemeneaaple: r cregtemmari. . .t ) , r . , . n r \ ' eaace l^ rad ica l i sm. b ; ne lAcu lDomnulu i . .per r L -. :omandJ tcnla utsrr; \ rntnleal; , dacj dm 1l \ r ltr, r(rr de nerozi sd condamdm o date cu acele fapte $i'l| \.1 or. ,.inima,., ,con$tiinla.., ar tl.semna si ne co;dam_t, . , r rr. i . i e\ isrenla$i. o daia cu ea.condi l jaej fundamenr, , r . , , . (unsrl tnl t . o inima. o pasiunepe car'e e cjnsriml'r [i .te ma] marr onoruri. Evitim prin decretelenoastTer,r ,r(cllslAcongriinli se irupe intr:o manied inadecvardSir , , . rule cel propri i . sLrDtcmnrel igenFcend ne dami.r ' t ( legr. suntem lsrfel de asemerrr,.,r nu-banuiriesacr.:ncir.,mpti.al ffit;};:l , r ; r ( ara tapa.nue.utodepi$ire. sprime at i desrne. .l l l | tnl t oe sol,darrtale. . e estedomr. lual i amrnter, l r i r . . r.ceasra steaproapeo def i l i f ie a moral j t i t j j_242.

  .\ldbiciunea nnimalutui de tunni zifirislerte o molnr | ( u totui asemanitoare celei zemislite de slibiciuneartrr.,h (edent : ei se nfeleg, se arocrazu; marile religii del '1 " , , r , ; , ,1mrzrdri ;nrordeauna pc sprrj inut unn. : r , ) .nr I , l \ . , r , , toi l rcutrp5e$te nimalului Je turma, cl nu scIn LL, | l r locstmla;nsd ncapabi l de a se conducc.el arel ' ' ' , ' . r n . .p i -s rn l - o $ t i u ) j n renr r t S ra r , , l, r re i r , ., " 1 . , , " . U I t ( r ( . , t r p . r r . r r rn r : . . lo . r r lcu l , i , r i r r l c l . .i, t ' r I r ' t . e a r r rnp{ le rn imt r lu j c l . , l l i imh, l l l . j \ t dc

  283: . | ,. Ltrt latd J" Triwlcgt ttii truputut Tt ai jultchthti; rc\ ol ta,suf lctelot rate. egeneratempotn\.acelor rumoase.r)tanore.pttmrsle.n5lrurnenrulor: calotnnierearumusci ir.a mandriei, a bucuriei: ,.DLlexisle D.relif., .,pericolul eiteimens, lrebuje sA temuri ti sd te simli riu l ,,naturaleleaeste rea; ust este sd te opui naturii_

 • 5/26/2018 6 Vointa de Putere - Religie Turma Individ

  5/6

  Pnrcipiul unei noi itslituiri a valorilor I86 2. Individulf:#ftl,r.-r;ffi"t,*:s##:'#":'#*j:umi*nT"'ft'Jl[,',::illT;,:"J'fi:;ir 4.",, titor"i""*e pentru acrneva eafli aici-pentru;;;;;;[;t" 9i aqa,pentmcd cinevas-anascut nt:i:::::;:y::;':.;:;;:;l'o'$.,i::':":l:J",i::i:tr;li:ru*.1r:mx llisT:5.:liil:.:i":r**,','.mf;ru,T';"i3l'11

  J"TI'J; :iHil':tllj,i'f'tr'ti ""'it iraeeau czre'

  sestie' ncepe echiull#*xl*:::;lr::*sryf*i1*{;tru DroPriude a fi Mai ales: nrfienl n:::.-;*nt"tlS:::":"":""Jff."J:,T'":i3:::HTl"..,iii"...rtl"i in"rtgtnlelor modesle: e

  exemplu'peaaui:i",**:i*:i::,r::'J'::k:*?'i::1;\ exlstenle.

  @lEraare undamentula: lacedin g9 un et 5t rr9 otn;*";'.'x'::+:*;;'9,.;-':":g:[{::HHXl$i:'f'"s1ii:ti1J,i,,"inclobeaza urmei- a_J8tirn9'1ebLae slu"i.ctut -oi vdlorosal naturii noastre'6;)lIndividuresi:.::lic.::Jfl"".,1:#-*:g?f ;;,,",.,

  ,u.oiri. rout" aEiuryLlg-..g-liylsjx4:i" rNi'-Y '*fiir'iJ'i i;i **'"-filaia' ."-"? I :ti: '::::l;xI:J:*#J'j,"*,TlT,r.;f'T""'"::','i:'ll"1.':, Ii:l:i{i; "":n4j'*il:'.:':;1"";;l'iiiJ"jli':

  764'..Frl l subiuga i ucide'

  el aclioneazaa o celuli or'"ror.n, o.uJa;it i i*izerza El vreasa se reeenerczc""iri, i ' , i .. u' i 'ca saSrn sca eulpropriu1rs5-ipuni la;icioafe intfeagaumanitatc

  169.\ rLLsi exer(r tr fonir Li rnai Llc l t t r lei l ' 'pune Pc el mar \ l Lb:de x" 'xh : ine., , I . t t t t t t t t izutt ' r t progtLtt \d

  'l_()tce-ijrrnrlsau rSr-o 'ise9teposjbil nbucurirr iin acci l : r ia

 • 5/26/2018 6 Vointa de Putere - Religie Turma Individ

  6/6

  - . :IIII

  496cdrera i place singuraralea psira de adulrrori , ramAne

  paucorumhominum.Once noralagnor: . 'erarhladrnlreoirneni: Daestri lrurisprudenleignor congRiu comlrn tare. Princ piul indivjdualist respinge ndividualit5lile exceptiohale$t pre-tinde, nlr-un mediu elativ omogen,gustul cel mai rafinatti oahFeacea maigrabnicd a unui talent; iar pentru cefiecare are un talent in astfel de culturi tarzii $i civilizate -prin urmare,are dreptulse-$iagtepte arteasa de glorieasistim ast5zi,mai mult ca niciodatd, a o eferv_Es-centemcnrelor, inorc:a:r.a ,i l f:a .epocri. n aer de nemiLgnflo [email protected] Inechitarea-eiezide. chiar in ane, n filrianu impotriva tiranilor gi a demagogilor,ci a oamenilorrrpe,"ior"i aredispreluiescaudacelormulti. Revendicareadrcpturiloregale (de pilde, se poI da senrinle egarede0rrrrne i orice)esleanlr'oristocraticaTot atat de strAinei sunt epocii individul evanescent,pierdereantr-un tip major, refirzul de a fi o percoan5:calitiF ce caractelizauodinioare profilul 9i ardoareaanunerogioamenide seamd printreace$tia, oelii cei mnimari);sau ,fiinqa etdlii" din vecheaEIadd; ezuirism, orpprusacde ofi1eri 9i modestiede scrib, ori a fi discipol 5icontinuator l marilor macgtri:dar toate accstea ecesitairbsenla ocife rii sociAleSi a wnikilii [email protected]

  Pnhc,p iur ne, o, ,nsr i iurr rrontor 197:_aomplet einreleasi:.maile"succesexlsrS oaipnnmase.aI ba nicim6car u semaipricepe a un aucces emasa srede tapt iirotdeaunaun succes ,rirror caci pulchrvm esl IITI:];"tdi':i,i:':,J:';:",5,i"c -4 31 J l l ; ceea eetcuceresrel n";F; ; ;H;',#ffi.";:*#:.,.iH'.",,fg:r 6; ;:::"i:#.:^:;J,#::a re organrlezr nE_oacl iuneglobala. Adevl i o. .pulere.. .,ilili:ir,;:'i:s::,2:::;,.i'n::.;::f,:' :'t:,6'f,ff: :"'l',li:'i'J'i"'"1"i'*f;g:;1,.1i.'Il"n.; rebuie; inrele i"..",. pr"a;"urriolui..l.,iL$ff'i:t,'.?:ni:i'":::):',^:::,",,,8;+iy. ,::.' lil,ff";,::.,?""''n mjoc cI i;,":"11i.{:ffi'x*#.#"ffi;Iuatq pe cei nejnfrjcati. gata sii rjste., ) "i il''^ ill:ioJyl1:f:1," ese,c u,..,IIIIIIII

  l { r r , . t ) l k J ' 1 , t t j + lI i ' t t i | , : . 1 . , t ) , . r*ViaI,t;r,",|l g.S u &,. 4 .4.a 1c,o.a sj ,n,.rrnior ' en(a a . ' 9lllg,g -J]ulsle'': r'ir rndrvrd, l parc :r cI r I l ' i cu elr l rarea l^ .ub rr , . sq5j5. . r ' ,( f ie c j Il i e c . . b rs r . F l a , , opunc , p , / i . . . . / .

  *:::?*,"o,,EJ,.l"ii:?:T;:fillij II r:)c:e pe srnedoarca f irnd egal,ci i5t crlli : 'rA*s"i. ..,,"i';"J;,,.lli1l,ilill ,i,;;. ;ffi ;;,i#:l;l1i'.'J:1':i.,:::li:."]i.";i; . , - . u : p r , " . " t r i c t i r nc . o t ) n j c t . , , . , r od ) r . i . . f cc rp r . . lil'liil';"1",1;li.::?iii,i'#""\ hinh'I' |:|e c,i\i,,;i . r ; ' t * t , '