protocol de colaborare - isjcta.ro˜ah... · asigura publicitatea actiunii prin presa scrisa, radio...

8
M \HJ Elisabela PoUhronlade Federatia Romana de Sah PROTOCOL DE COLABORARE 2013 1

Upload: others

Post on 01-Sep-2019

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

M\HJ

Elisabela PoUhronlade Federatia Romana de Sah

PROTOCOLDE COLABORARE

20131

IMIN1STERULEDUCATIEICERCETARII

IT1NERETULU1$1 SPORTULUI

Clubul dc Sahlfi<* ••

'* '*.. .. H•outorttoteo notiooolo(J!l(ltru sport sl rtneret Elisabela Pollhronlade Federatia Romana de Sah

Nr. 9!:J-fjt), c20, !.t. 2012 Nr. 20, I Z ,2012 Nr. ,').,£0 ,..& ,'.1 .g. 2012

PROTOCOLDECOLABORAREprivind organizarea campionatului national scolar de sah IIElisabeta Polihroniade",

pentru elevii ~i elevele (sub 14 ani) din invatamantul gimnazial- echipe mixte,editia 2013

Incheiat intre:

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI $1 SPORTULUI, cu sediul in Bucuresti, str.Gen. Berthelot, nr. 28-30, sector I, institutie denumita In continuare M.E.C.T.S., reprezentat de domnulStelian-Victor FEDORCA, In calitate de SECRETAR DE STAT,AUTORITATEA NAPONALA PENTRU SPORT $1 TINERET, cu sediul in Bucuresti, strada VasileConta nr. 16, sector 2, institutie denumita In continuare A.N.S.T., reprezentata de doamna Emilia-CarmenTOCALA, In calitate de PRE$EDINTE,

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV IIELISABETA POLIHRONIADE", cu sediul in Bucuresti, str. PiataAmzei, nr. IS, ap. 4, sector I, institutie denumita In continuare A.C.S. IIELISABETA POLIHRONIADE",reprezentata de doamna Elisabeta POLIHRONIADE, In calitate de PRE$EDINTE,~iFEDERATJA ROMA.NA DE $AH, cu sediul In Bucuresti, str. Vasile Conta 111'.16, sector 2, institutiedenumita In continuare F.R.$ah, reprezentata de domnul Cristian PALAMAR, In calitate de SECRETARGENERAL,denumite In cele ce urrneaza par/i.

Art.l. Temeiullegal:1. Legea educatiei nationals nr. 1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare2. Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare3. Hotararea Guvernului nr.536/2011, privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei,

Cercetarii, Tineretului ~i Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare4. Ordonanta 111'.26/2000 cu privire la asociatii ~i fundatii, cu rnodificarile si completarile ulterioare5. Hotararea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea regulamentului de punere In aplicare a Legii

educatiei fizice ~i sportului nr. 69/20006. Hotararea Guvernului nr. 283/2003 privind aplicarea Programului national i.Miscare pentru sana tate"7. Hotararea Guvernului nr. 369/1994 privind organizarea si desfasurarea manifestarilor studenjesti, a

concursurilor pe obiecte de Invatamant, pe meserii, cultural-artistice, tehnico-stiintifice si acampionatelor si concursurilor sportive scolare nationale ~i internationals

Art.2. Scopul:Asigurarea cadrului dezvoltarii continue, a organizarii ~i functionarii performante a sistemului national deeducatie fizica si sport, a aplicarii corecte a prevederilor legale In vigoare, In vederea obtinerii urrnatoarelordeziderate majore :

a. Romania - 0 tara cu 0 populatie sanatoasa ~i viguroasa:b. Romania - 0 tara cu 0 populatie, cu 0 educatie ~i 0 capacitate de comunicare interumana exersata

inclusiv prin practicarea sportului;c. Romania - 0 tara de excelenta vizibila in lume prin valorile sale sportive de exceptie.

2

IMINISTERULEDUCA TIElCERCETARII

IT1NERETULU1$1 SPORTULUI

Qutoritot0o notional!')pentru sport ?I 'tine ret Elisabeia PolJhronlade Federatia Romana de Sah

Art.3. Obiectul:Organizarea campionatului national scolar de sah "Elisabeta Polihroniade", pentru elevii si elevele (sub 14 ani)din Invatamantul gimnazial - echipe mixte, editia 2013.

Art.4. Durata:Prezentul Protocol este valabil pentru anul scolar 2012-2013.

Art.5. Obligatiile partilor:5.1. MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI ~I SPORTULUI prin DIRECTIAGENERALA EDUCATIE ~I INV ATARE PE TOT PARCURSUL VIETII5.1.1. Contacteaza toate inspectoratele scolare, anuntandu-le Inceperea campionatului national scolar de sah

"Elisabeta Polihroniade", pentru elevii ~i elevele (sub 14 ani) din invatamantul gimnazial - echipemixte, editia 2013

5.1.2. Asigura, prin inspectoratele scolare, transmiterea documentelor oficiale tuturor unitatilor deInvatamant de nivel gimnazial

5.1.3. Desernneaza reprezentantii institutiilor din subordine - inspectorate scolare, care sa faca parte dincomisiile de organizare judetene si care sa sustina Asociatia Clubul Sportiv "Elisabeta Polihroniade" siFederatia Romans de Sah In organizarea competitiei ~i asigura participarea acestora la sedintele tehnice

5.1.4. Asigura, prin inspectoratele scolare, locul de desfasurare a competitiilor (etapele locale si judetene), prinpunerea la dispozitie a salilor de concurs

5.1.5. Asigura, prin inspectoratele scolare, inscrierea participantilor5.1.6. Organizeaza, prin inspectoratele scolare, etapele locale ~ijudetene ale competitiei5.1.7. Asigura promovarea online pe website-ul M.E.C.T.S. a cornpetitiei5.2. AUTORITATEA NA TIONALA. PENTRU SPORT $1 TINERET prin DIRECpA GENERALA.PENTRU SPORT5.2.1. Prornoveaza la nivellocal si judetean concursul pentru Inscrierea cat mai multor participant!5.2.2. Sprijina, prin directiile judetene pentru sport, organizarea fazelor locale si judetene5.2.3. Asigura promovarea online pe website-ul A.N.S.T. a cornpetitiei5.3. FEDERATIA ROMA.NA. DE $AH5.3.1. Ofera consultants de specialitate organizatorilor5.3.2. Asigura participarea arbitrilor acreditati F.R. Sah5.3.3. Supervizeaza etapele de calificare5.3.4. Supervizeaza organizarea finalei competitiei5.3.5. Promoveaza concursul pe website-ul propriu5.4. ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV "ELISABETA POLIHRONIADE"5.4.1. Numeste Directorul competitiei5.4.2. Asigura si suporta financial' dotarea participantilor la competitie cu seturi de piese si table de sah5.4.3. Suporta cheltuielile aferente participarii arbitrilor acreditati F.R. Sah (etapele judejeana ~inationals)5.4.4. Asigura, la etapa nationala, asistenta medicala ~i suporta cheltuielile aferente5.4.5. Asigura, la etapa nationala, paza, ordinea si securitatea participantilor si suporta cheltuielile aferente5.4.6. Asigura si suporta financial' participarea la Campioatul European Scolar pe Echipe Mixte 2013, pentru

echipa campioana nationals - gimnaziu (sub 14 ani) - transport, mas a ~i cazare5.4.7. Cestioneaza relatiile cu sponsorii competitiei5.4.8. Suporta costurile de productie a materialelor publicitare, inclusiv media5.4.9. Asigura publicitatea actiunii prin presa scrisa, radio si televiziune (2 comunicate de presa - lansarea

campionatului, finala) care VOl'fj transmise principalelor agentii de presa, cotidiene, publicatii sportive,portal uri de stiri/sport/educatie/femei)

5.4.10. Pe toate materialele produse (postere, flyere), Asociatia CIubul Sportiv "Elisabeta PoIihroniade" vamentiona: "Competitie organizata cu sprijinul M.E.C.T.S., A.N.S.T. si F.R. Sah"

5.4.11. Mentioneaza, In toate comunicatele de presa distribuite la nivel central si local, numele partenerilor:M.E.C.T.S. , A.N.S.T. ~iF.R. Sah

3

IMINISTERULEDUCATIEICERCETARII

ITINERETULUI$1 SPORTULUI

MV

ourorttoteo nottonolopantru sport sl 'tlneret BlIsabela PoUbronlade Federatia Romana de Sah

5.4.12. Arnplaseaza bannere proprii M.E.C.T.S., A.N.ST. ~i F.R. Sah in salile de concurs unde se VOl' desfasuraetapele campionatului national scolar de sah .Elisabeta Polihroniade", pentru elevii si elevele (sub 14ani) din Invatamantul gimnazial- echipe mixte, editia 2013

5.4.13. Organizeaza sedintele tehnice, inaintea fiecarei faze a competitiei5.4.14. Implernenteaza cornpetijia In cele 41 de judete si in cele 6 sectoare ale municipiului Bucuresti5.4.15. Organizeaza festivitatea de premiere5.4.16. Asigura premierea concurentilor ~i suporta cheltuielile aferenteArt.6. Organizarea ~i desfasurarea competitiei:6.1. Campionatul national scolar de sah IIElisabeta Polihroniade" se organizeaza pentru elevii si elevele din

invatamantu! gimnazial ~i se desfasoara In conformitate cu Regulamentul competitiei, aflat in anexaprezentului protocol.

6.2. Competitia se va desfasura In perioada 14 ianuarie - 01 iulie 2013, pe parcursul a trei etape:Etapa locala: 14 ianuarie - 01 februarie 2013 (stabilirea echipelor)Etapa judeteana (sectoare): 01 februarie - 05 aprilie 2013Etapa nationalii: 14 aprilie - 21 aprilie 2013

Art.7. Coordonarea competitiei:7.1. Coordonarea ~i conducerea competitiei sunt asigurate de Comisia Mixta de Coordonare din care fac parte

urrnatoarele persoane:1. Mihaela Tania Sandu - Director M.E.C.T.S./D.G.E.I.T.P.V.2. Alin Catalin Paunescu - Inspector General M.E.C.T.S./D.G.E.I.T.P.V.3. Magda Melinte - Inspector scolar de specialitate I.$,J. Neamt4. Emilian Patru - Inspector scolar de specialitate I.$,J. Galati5. TitelIordache - Inspector scolar de specialitate I.$.J. Ilfov6. Iuliana-Claudia Barzan - Inspector scolar de specialitate I.$.J. Valcea7. Stefan Bardi - Inspector scolar de specialitate I.$,J. Alba8. Farkas Csaba Istvan - Inspector scolar de specialitate I.$,J. Covasna9. Simona Sorina Toma - Inspector scolar de specialitate I.$,J. Maramures10. Laurentiu Oprea - Inspector scolar de specialitate I.$.M. Bucuresti11. Puia Garba - Director General A.N.s.T./D.G.S.12. Elisabeta Polihroniade13. Emil Danu] Cabar14. Mariana Ionita

- Presedinte - Asociatia Clubul Sportiv .Elisabeta Polihroniade"- Copresedinte - Asociatia Clubul Sportiv IIElisabeta Polihroniade"- Federatia Romana de Sah

7.2. Comisia Mixta de Coordonare asigura bun a organizare si desfasurare a competitiei avand urrnatoareleatributii:a) centralizeaza fisele de inscriere In competitie a unitatilor de Invatamant;b) controleaza, aproba ~i raspunde de selectia participantilor si de stabilirea corecta a clasamentului;c) intocmeste ~i raspunde de pastrarea unui dosar al comisiei care va contine toate documentele elaborate

cu ocazia desfasurarii cornpetitiei:d) centralizeaza rezultatele competitiei, aspectele de organizare si disciplina ~i Ie inainteaza partilor

semnatare ale Protocolului.

Art.8. Alte clauze:8.1. Prezentul Protocol intra In vigoare de la data semnarii lui de catre toate partile.8.2. Modificarea prezentului Protocol se poate face numai prin acceptul scris al partilor, prin act aditional care

va face parte integranta din Protocol.

Art.9. Dispozitil finale:9.1. La etapa national a, sumele aferente cheltuielilor de transport, cazare si diurna se suporta de catre unitatile

de Invatamant carora Ie apartin participantii,

4

IMIN1STERULEDUCApE1CERCETARII

ITINERETULUI$1 SPORTULU1

Clubul d. ~ .. b*1<*.

... ..... "ouror+toreo nottonnlopantru sporr 51'[Ioeret Elisabeia PoUhronlade Federatia Romana de Sah

9.2. Prevederile prezentului Protocol I~i inceteaza valabilitatea la sfarsitul anului scolar 2012-2013 sau dinmomentul in care una dintre parti renunta la colaborare. Renuntarea la colaborare se transmite, In scris,celorlalte parti semnatare.

9.3. Litigiile sau neintelegerile 'intre parti se VOl' solutiona pe cale amiabila.9.4. Prezentul Protocol a fost elaborat in 4 exemplars originale, cate un exemplar pentru fiecare parte

semnatara,

AUTORITATEA NA TIONALA PENTRU. -'

DIRECTIA GENERALA EDUCATIE ~IINVATARE PE TOT PARCURSUL VIETH, ,

DIRECTIA GENERALA PENTRU SPORT

DIRECTOR GENERAL,

'/J~Lifiana PREOTEASA

DIRECPA GENERALA JURI6:Ic._~I CONTROL

DIRECTOR GENE~

Vasilica Cristina ICOCIU {

DIRECTIA JURIDIC, CONTROL SIACHIZITH PUB LICE

DIRECTOR,

Alin CARSTOIU

Aviz de legalitate,

ANTRENOR FEDERAL,

5

IMINISTERULEDUCATIEICERCETARII

ITfNERETULUI$1 SPORTULUI "Federatia Romfina de Sahcurcruoteo notlonolo

pantru sport ~I rlneret RlIsabela PoUhronlade

REGULAMENTUL OFICIALCampionatul National Scolar de Sah "Elisabeta Polihroniade" pentru elevii ~ielevele (sub

14 ani) din inva.ta.mantul gimnazial- echipe mixteEdiiia 2013

Asociatia Clubul Sportiv "Elisabeta Polihroniade", cu sprijinul Ministerului Educajiei, Cercetarii, Tineretului §i Sportului , alAutoritatii Nationals pentru Sport §i Tineret ~i al Federajiei Romans de $ah, organizeaza, In perioada 14 ianuarie - 01 iulie2013, Campionatul National ~colar de ~ah "Elisabeta Polihroniade" - echipe mixte, editia 2013, competitie destinateelevilor si elevelor unitatilor de Invatamant gimnazial din cele 41 de judete ~i din cele 6 sectoare ale municipiului Bucuresti,Art.l. ParticipantiToti jucatorii participant! la competitie trebuie sa fie elevi si eleve din clasele I -VIII.Dreptul de intrare In competitie:Fiecare conducator de delegatie /echipa va prezenta pentru fiecare concurent/jucator un document (camet de elev) cufotografie ~i un tabel oficial cuprinzand: numele, prenumele, data §i locul nasterii, unitatea de Inva!amant, clasa §i starnpilaunitajii de Invatamant. Documentul va fi semnat ~i parafat de catre directorul scolii. Fisa de inscriere In etapa nationala acompetitiei se descarca de pe site-ul competitiei: www.elisabetapolihroniade.ro.Arbitrii ~i arbitrii asistenti vor fi desernna]i de catre Federatia Romana de Sah.Au drept de participare elevii din clasele I-VIII, fete §i baieti, indiferent daca sunt sau nu legitimati la Federatia Rornana de$ahIn functie de numarul de echipe participante, competitia se va desfasura In sistem de turneu sau sistem elvetian.In cadrul fiecarei etape, programul zilnic de desfasurare al competijiei va fi stabilit prin tragere la sorti, Inaintea fiecareietape, va avea loc sedinta tehnica, la care vor participa delegatii echipelor, arbitrii , reprezentantii MECTS §i ANST.Art.2. Echipele, juciitorii2.1. Unitatile de Invatamant pot participa cu 0 singura echipa la Campionatul National ~colar de ~ah "Elisabeta

Polihroniade" - echipe mixte.2.2. Echipa unei structuri scolare va fi fermata din 4 elevi titulari [din care cel putin 1 eleva). Fetele pot sa evolueze la oricemasa In echipa.NOTA: La faza finalif echipele vor fi formate din 4 juciitori (din care eel puiin 0 eleva), fora rezerve.2.3. [ucatorii, cornponenti ai echipei, trebuie sa indeplineasca urrnatoarele conditii:

a. trebuie sa fie elevi ai claselor I-VIII §i sa provina din aceea~i unitate scolara - erase:b. trebuie sa fie elevi ai claselor I-VIII §i sa provina din unitatile scolare ale comunei - comunec. pot sa fie nelegitirnati sau legitimati la sah la un club sportiv sau asociatie sportive:d. trebuie sa fie atestati medical pentru practicarea sahului.

2.4. La Campionatul National Scolar "Elisabeta Polihroniade" - echipe mixte, dreptul de a participa 0 au jucatorii (baieji &fete), care nu vor avea 'implinita varsta de 14 ani pana la 1 ianuarie 2013.Art.3. Inserierea echipelor la Campionatul National ~colar de ~ah "Elisabeta Polihroniade" - eehipe mixte3.1. Inscrierea unei echipe, la Campionatul National Scolar de $ah "Elisabeta Polihroniade" - echipe mixte, se va face princompletarea de catre conducerea structurii scolare respective a unei cereri de inscriere care va cuprinde urrnatoarele date:

a. denumirea completa a unitatii de invatarnant:b. adresa, telefon/fax, e-mail;c. components nominala a echipei;d. persoana de contact, nr. telefon, e-mail;e. data completarii, sernnatura §i starnpila unitatii de Invatamant.

3.2. Inscrierea unei echipe, la Campionatul National $colar de Sah "Elisabeta Polihroniade" - echipe mixte, se va faceincepand cu data de 14.01.2013 pana la data de 01.02.2013, la Inspectoratele Scolare [udetene / Inspectoratul $colar alMunicipiului Bucuresti,Art.4. Perioadele de desfasurare ~i sistemul de joe4.1. Campionatul National $colar de Sah "Elisabeta Polihroniade" - echipe mixte se va desfasura pe etape, astfel:

a. faza locala, In perioada: 14 ianuarie - 01 februarie 2013 (stabilirea cornponentei echipelor);b. faza judeteana - [41 judete + 6 sectoare din Municipiul Bucuresti] In zilele de 01 februarie - 05 aprilie 2013;c. faza nationals: 14 aprilie - 21 aprilie 2013 la Caciulata.

6

IMINISTERULEDUCATIEICERCETARII

ITINERETULUI$1SPORTULU1

OIJtoritot0o (\otl')l1oll:lpantru sport 51"tlnor0t Elisabela Pollhronlade Federatia Romana de Sah

4.2. Sistemul de joc va fi:a. sistem elvetian pentru echipe, 5 runde - faza judeteana:b. sistem elvejian pentru echipe, 7 runde - faza najionalac. pentru faza nationala, se califica echipele campioane de jude] ~i campioanele sectoarelor municipiului Bucuresti.

4.3. In functie de etape, se va stabili durata partidei:a. Turneul se va juca In concordanta cu sistemul elvetian de 5 runde In acord cu Legile $ahului FIDE. Imperecherile

vor fi facute cu ajutorul software-lui Swiss Manager. Timpul de joc va fi In acord cu regulamentele FIDE, 25 deminute pentru fiecare jucator - fazele judetene.

b. Finala Nationals se va juca In concordanta cu sistemul elvetian de 7 runde In acord cu Legile Sahului FIDE.Imperecherile VOl' fi facute cu ajutorul software-lui Swiss Manager. Timpul de joe va fi In acord cu regulamenteleFIDE, 90 de minute pentru primele 40 de mutari plus 30 de minute pentru restul partidei, cu un increment de 30 desecunde pe mutare 'incepand cu prima mutare.

4.4. Partida de sah se va desfasura In conformitate cu "Regulamentul jocului de sah",4.5. Folosirea ceasului de control al timpului de gandire este obligatorie.Art.S. Validarea dreptului de participare5.1. Pentru participarea unei echipe la Campionatul National Scolar de Sah .Elisabeta Polihroniade" - echipe mixte,delegatul trebuie sa prezinte urrnatoarele documente:

a. tabelul nominal cu elevii component! ai echipei inscrise, cu antetul unitatii de Inva\amant respective, care vacuprinde: numele si prenumele elevului, anul nasterii, clasa, numarul matricol, viza medicala,

b. carnetul de elev cu fotografie, vizat ~i stampilat la zi;5.2. Lista de meci (etapa judeteana) a fiecarei echipe va fi trimisa arbitrilor, de catre capitanii echipelor, cu 24 de ore inaintede inceperea rundei, avand lnscrise In dreptul fiecarei mese de joe numele si prenumele jucatorului / jucatoarei si, daca estecazul, clasificarea sportive. Lista de meci va cuprinde In mod obligatoriu cel putin 0 jucatoare,Art.6. Organizatori

a. faza local a - Organizator: Unitatile de Inva\amant l~i VOl' desemna components echipei de 4 elevi (eel pujin 0 fata)b. faza judeteana - Organizatori: Inspectoratele scolare judetene / I.S.M.B ~i Asociatia Clubul Sportiv "Elisabeta

Polihroniade" In colaborare cu DJST / DSTMBc. faza finala - Organizatori: MECTS, Asociatia Clubul Sportiv .Elisabeta Polihroniade" In colaborare cu FR $ah si

ANST;Art.7. Prevederi ~i reglementari7.1. Sala de joc va fi stabilita intr-un spatiu cu conditii corespunzatoare de ilurninat, de caldura si cu acces delimitat. Se vaasigura acces apropiat la grupurile sanitare.7.2. Organizatorii Campionatului National Scolar de $ah .Eltsabeta Polihroniade" - echipe mixte VOl' asigura securitateaparticipantilor In spatiile de cazare ~i la sala de joc.7.3. Organizatorii Campionatului National $colar de Sah "Elisabeta Polihroniade" - echipe mixte VOl' asigura asistenta ~iserviciile medicale pentru participanti,7.4. Masuri de ordine ~i discipline:

a. In spatiul de joe au acces: jucatorii si capitanii ambelor echipe, arbitrii, observatorii, delegati! echipelor ~i medicul.b. [ucatorii sunt obliga]i sa aiba 0 conduita sportive corecta, sa nu discute cu adversarii sau coechipierii.c. [ucatorii sunt obligati sa respecte Regulamentul jocului de sah si Codul de etica sahista.d. Pentru orice sesizare, jucatorii se VOl' adresa arbitrilor, care VOl' lua deciziile In prezenta capitanilor celor doua

echipe.e. Nerespectarea dispozitlilor date de arbitru In legatura cu desfasurarea regularnentara a unei partide poate conduce

la pierderea partidei, conform cu prevederile din Regulamentul jocului de sah,f. La propunerea de remiza, se va consulta capitanul de echipa numai In prezenta arbitrului.g. In cazuri temeinic motivate, contra dispozitiilor date de arbitru In timpul desfasurarii unei partide, se poate face

contestatie imediat la Comisia de apel sau cel mai tarziu In termen de 15 minute dupa term ina rea partidei. Comisiade apel este fermata din 3 persoane alese dintre delegati! echipelor participante [+2 rezerve pentru situatia In caresunt implicate In conflict echipele celor 2 membri ai comisiei de apel], Comisia de apel va delibera imediat. DeciziaComisiei de apel este executiva.

Art.B. Arbitrajul8.1. Delegarea arbitrilor se va face cu eel putin 10 7.ilp In(linte de disputare, astfel:

a. la fazele judetene - de catre AJS / DSTJb. la faza finala - de catre Colegiul Central de Arbitri din cadrul F.R. $ah.

7

IMINISTERULEDUCA pElCERCETARII

ITINERETULUI$ISPORTULU1

e,~ourortroteo notional",

pantru sport st rlneret BlIsabela PoUhronlade Federatia Romana de Sah

Nota: in cazul neprezentiirii la joc a arbiirilor, delega#i echipelor sunt obligati sii soluiioneze lipsa arbitrilor In eel muli 15 minute de laora fixatii pentru inceperea rundei, incheind un proces-uerbal In care sa se consemneze acordul asupra persoanei alese peniru a arbitralun al: arbiiru, un. profesor sau. anirenor].8.2. Pentru tragerea la sorti In sistemul elvetian pentru echipe, rangul initial de concurs alunei echipe va fi stabilit In functiede numarul de sportivi Iegitimati ~i de clasificarea sportive a acestora. Sistemul de baza pentru forma rea perechilor va fisistemul elvetian controlat folosind punctele de partida atat la formarea perechilor cat ~i la puncta]. Fiecare echipa va jucacu acelasi adversar 0 singura data. Se va urrnari pe cat este posibil alternarea culorilor. Stabilirea perechilor pentru rundaurrnatoare se va face imediat dupa omologarea rezultatelor din runda curenta.8.3. Arbitrul va da startul intr-un meci numai daca la masa de joc sunt prezenti 3 jucatori de fiecare cchipa. Arbitrul va dastartul pornind ceasurile formajiei incomplete care nu va efectua prima mutare pana cand nu VOl' fi prezen]i 3 jucatori,Art.9. Sistemul de punctare9.1. Se vor acorda 2 puncte pentru un meci castigat, 1 punct pentru un meci egal ~i 0 puncte pentru un meci pierdut, iarpunctajul total va fi obtinut prin insumarea punctelor de meci.9.2. In cazul egalitatii de puncte intre doua sau mai multe echipe, clasamentul va fi stabilit pe baza urrnatoarelor criterii,aplicate In ordinea de mai jos:a) rezultatul direct intre doua echipe aflate la egalitate de puncte sau mica diagrams, In cazul mai multor eehipe aflate laegalitate de puncte;b) suma punctelor obtinute de jucatorii eehipelor aflate la egalitate de puncte (punetaverajul In sistem olimpic);e) echipa mai tanara;9.3. Arbitrii sunt obligati sa transmita in termen de 48 de ore raportul de arbitraj organizatorilor, impreuna eu rezultateletehnice, ClI desemnarea eehipelor calificate ~i cu eventualele contestatii inregistrate.Art.10. Trofee /premii10.1. Toti participantii VOl' primi diploma de participare.10.2 Echipei clasate pe primulloe la Campionatul National Scolar de $ah IIElisabeta Polihroniade" - echipe mixte i se VOl'

acorda: medaliile de aur ~i diplome.10.3. Echipele clasate pe loeurile II~i III VOl' primi medaliile de argint, respeetiv de bronz ~i diplome.10.4. Eehipa clasata pe primulloc In competitia gimnaziala se va ealifica la Campioatul European $colar pe Echipe Mixte2013.Art. 11. Dispozijii finale11.1. Prezentul regulament poate suferi modificari numai eu acordul celor patru parti semnatare.

NOTA: Peniru orice alte informaiii, participantii se vor adresa la Asociaiia Clubul Sportiv .Elisabeta Polihroniade" I tel.0727101111;0726101111;0727110111.

8