proiect_asamblarea rd prin pene

Download Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

Post on 07-Jul-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  1/21

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  2/21

  CONŢINUTUL LUCRĂRII

  1. PARTEA TEORETICĂ:a) Cuprins

  b) Argument: prezentarea aspectelor teoretice şi practice in perspecti!a importan"ei şi utiliz#rii $n specialitate

  c) Con"inu%ul propriu & zis:

   Clasi'care( caracteristici tenice( ate e catalog  *ceme structurale( mo e +unc"ionare  Analiza comparati!# a i+eritelor tipuri  Concluzii

  ) ,ibliogra'e

  -. AE/E

   0ocumenta"ii tenice( giul e operare şi $ntre"inere( manual e utilizare

   oi e catalog  Alte materiale: C0 cu continutul integral al lucrarii 2 3or.oc) 4i

  ppt

  CERI5E:

   6ucrarea se !a e7tine pe 189- pagini( iar pe copert# se !a men"iona tema( specialitatea( numele caniatului( clasa şi anul absol!irii;

   *cemele şi esenele !or ' inserate $n te7t şi !or a!ea num#r şi enumire

    orme e tenoreactare:

   ormat A cm 

  ont: Arial 11 sau Times e? Roman 1-(  Reactare cu iacritice( pagini numerotate  6ucrarea !a ' elaborata si reactata ini!iual e caniat si !a

  +olosi terminologia speci'ca specialitatii  6egare cu spira  Caniatul !a elabora un plan e sus"inere pentru ma7imum 189

  - minute( sub +orma unei prezent#rii Po?er Point sau pagin# ?eb.

  2

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  3/21

  CUPRINS

  CUPRINS.................................................................................................................................3

  ARGUMENT...........................................................................................................................4

  1. TRANSMISII MECANICE..............................................................................................5

  1.1. Generalităţi...............................................................................................................5

  1.2. Transmisii prin roţi dinţate.....................................................................................5

  1.2.1. Caracterizare. Rol funcţional ............................................................................5

  1.2.2. Mecanisme cu roţi dinţate.................................................................................6

  1.2.3. Avantajele i dezavantajele transmisiei prin ro i din ate ș ț ț  ..................................6

  1.2.4. Clasificarea roţilor dinţate................................................................................7

  1.2.5. Materiale pentru roţi dinţate.............................................................................7

  1.2.6. lementele !eometrice ale roţilor dinţate.........................................................8

  2. ASAMBLĂRI I ORGANE DE ASAMBLAREȘ .............................................................9

  2.1. Preentare !enerală.................................................................................................9

  2.2. "sam#lări prin pene lon!it$dinale.......................................................................10

  2.%. "sam#lări prin pene paralele...............................................................................13

  2.&. "sam#lări prin pene dis'......................................................................................14

  3. ASAMBLAREA ROŢII DINŢATE................................................................................15

  %.1. "sam#larea prin pene...........................................................................................15

  %.2. Operaţii pre!ătitoare.............................................................................................15

  %.%. "sam#larea roţilor pe ar#ore...............................................................................16

  SĂNĂTATEA I SECURITATEA MUNCII ŞI PSIȘ ...........................................................19

  BIBLIOGRAIE....................................................................................................................20

  3

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  4/21

  "RGU()NT

  (e'anismele '$ roţi dinţate  sunt cele mai utilizate mecanisme în construcţia modernă de maşini şi aparate.

  !"#$%!#&! #!'$()!*+ ! #('$*(# ,$)'!-& ) %!,#/* /)(# -(*!)'& -!),!#,$!-& #$) %!#&& !$/#+ &*(!-!#&! *(# ) %(),$'$$ (-$& #&%*!+ /) %()-#(* $/# $ &$%!%&. D$) !%&- (-$ %!*$-!-&! !)#&)!:&*(# %!#!%-$!-+ #$) #&%$$! ,& &&%/'$& !

  &*&&)-&*(# ,!)-/#$$ $ )&-&$&! /#!&'&*(# !%-$& ,&$),& ) !#& +/#+ ,&  ($"$*$-+'$*& ,& +/#!#& &$-&)-&. P&%'$()!#&! !%&-(#! ,/%& %()%($-&)- *! "/)+-+'$#&! %()-$)/+ ! %!*$-+'$$ !)#&)!:&*(#.

  O #&%$$& !"(*/-+ ) !"#$%!'$& )/ & (!-& !-#$"/$ ,&%;- /)&$ )-;*+#$ ,& !%&&! %/ %;- & -$),& !$ /*- *! #&!*$!#&! !$ #&%$+ ! /)&$ %(-& %/ !-;- !$ !#$ ,&$) %(-/#$*& ,& !"#$%!'$&. A-&* ( !"#$%!'$& #!'$()!*+ -#&"/$& + $& %!#!%-$!-+ #$) /-$*$!#&! /)(# )(#& $ -(*!)'& %/ !:/-(#/* %+#(#! & !$/#+ #&%$$! ,(#$-+ %#&;),/

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  5/21

  1. TR"NS(ISII ()C"NIC)

  1.1. Generalităţi

  T#!)$$$*& &%!)$%& /)- %!#!%-$!-& #$) #!(#-/* ,& -#!)$-& ! $%+#$$ $  #$) #!),!&)-/* &)&-$%?

   

  /)- -/#!'$$*& *! $)-#!#&! ) -#!)$$& #&&%-$ $&$#& $!# /)- /-$*& *!

  $)-#!#& $ $&$#&. S& %()$)& )(-!'$! %/ $),$%&*& 1 &)-#/ $)-#!#&! $ %/ $),$%&*& 2 &)-#/ $&$#&! ,$) -#!)$$&.

  S%=&! /)&$ -#!)$$$ &%!)$%& &-& $),$%!-+ ) $.12.1

    T.M. (- $?  #('$ %/ #$%'$/)&  #('$ %/ &*&&)-& &*!-$%& !/ !#-$%/*!-& @%/#&*& *!)' %!"*/  !)#&)!:&

  < %$*$),#$%& @%/ ,$)'$ ,#&'$ ,$)'$ )%*$)!'$ < %()$%& < &*%!-& < !/ %("$)!'$$ !*& !%&-(#!.

  1.2. Transmisii prin roţi dinţate

  1.2.1. Cara'teriare. Rol *$n'ţional

  A)#&)!:&*& /)- %&*& !$ $*& &%!)$& %/ #('$ ,$)'!-& %!#& -#!)$- $%!#&! ,& #(-!'$& )-#& ,($ !#"(#$ $ /)- #&%&)- /-$*$!-& ) %()-#/%'$! #&,/%-(!#&*(# ,& / &)!* ) -#!)$$$*& !/-(("$*&*(# $ -#!%-(!#&*(# *! !$)$ /)&*-& /-$*!:& -&=)(*($%& !$)$ !#$%(*& $ ,$) $),/-#$! !*$&)-!#+ &-%.

  A)#&)!:/* & &%!)$/* %/ #('$ ,$)'!-& %!#& &-& *! -#!)$-&! ,$#&%-+ $ (#'!-+ ! $%+#$$ ,& #(-!'$& ,& *! /) !#"(#& %(),/%+-(# @1 *! /) !#"(#& %(),/ @2.

   Roţile dinţate sunt organe de maşini %!#& !/ *! $$! *(# ,$)'$ ,$/$ ) (, #&/*!- & /#!&'&*& -&(#&-$%& )/$-& /#!&'& ,& #(-((*$#&.

  5

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  6/21

  R(!-! ,$)'!-+ ()-!-+ & !#"(#&*& %(),/%+-(# & )/&-& pinion $ & #(-&-& %/

  -/#!'$! !/ $-&! /)=$/*!#+ $!# #(!-! ,$)'!-+ %(),/+ ()-!-+ & !#"(#&*& %(),/ &

  #(-&-& %/ -/#!'$! @$-&! /)=$/*!#+ .

  P#(%&/* %()-$)// ,& %()-!%- )-#& ,$)'$$ #('$*(# %():/!-& !*& /)/$ !)#&)!: ) &,&! !$/#+#$$ $%+#$$ )&)-#/-& ! %&*(# ,(/+ #('$ ,$)'!-& & )/&-& an!renare.

  D$) /)%- ,& &,& /)%'$()!* !)#&)!:&*& (- $ +#'$-& ) -#&$ %!-&(#$$?  angrenaje de viteză - ,&-$)!-& %/-$$*(# ,& $-&+ #&,/%-(!#&*(# ,& $-&+

   -/#"(#(/*(!#&*(# ,& !$() &-% &*& $$), %!#!%-$!-& ,&? (,/*& $%$ $ $:*(%$$ /)%'$()!#& *$)+ #!(#- ,& -#!)$-& %()-!)- $-&& $$%& !#$ $ (!#-& !#$

   angrenaje de divizare < &)-#/ !!#!-& ,& +/#+ $ ) &)!* &)-#/ !!#!-& ,&  #&%$$& !)#&)!:& %!#!%-$!-& ,&?

   (,/*& $%$ $ $:*(%$$ (*$%$-+#$ #&,/& #&%$$& %$)&!-$%+ #$,$%!-+ 