proiect analiza financiara -

of 55 /55
7/23/2019 Proiect Analiza Financiara - http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 1/55 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori  ANAI!" FINANCIAR" Coordonator#  $ro%&dr& aura O're(a Bra)o*eanu  Finanțe Cor+orati*e An I, Studen ți# 0

Upload: lorena

Post on 17-Feb-2018

240 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 1/55

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

 

ANAI!" FINANCIAR"

Coordonator#

 $ro%&dr& aura O're(a Bra)o*eanu

  Finanțe Cor+orati*e An I, Studenți#

0

Page 2: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 2/55

București -./

Cur+rins

1

Page 3: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 3/55

I& Istoricul co0+aniei

În timp ce era student la Universitatea din Texas la Austin în 1984, Michael Dell a fondat

compania !"s #imited cu capitalul inițial de 1$%%%&$ #a început compania asam'la calculatoare

()M compati'ile compuse din componente standard$ Michael Dell a început activitatea cuconvin*erea c+ vn-area calculatoarelor direct consumatorului va oferi companiei !"s #imited

oportunitatea de a înțele*e mai 'ine necesit+țile clienților s+i, cu scopul de a oferi soluții noi$

Michael Dell a a'andonat școala, pentru ca apoi s+ își dedice tot timpul li'er pentru activitatea

companiei, primind de la familia sa o su'venție în sum+ de .%%$%%% de U/D$1

Dell s0a de-voltat pe parcursul anilor 198% și 199% pentru a deveni pentru o perioad+ de

timp2 cel mai mare vn-+tor de !0uri și servere$ În 3%%8, aceasta s0a plasat pe al doilea loc în

vn-area tehnicii de calcul$ În pre-ent, compania vinde calculatoare personale, servere,

dispo-itive de stocare de date, sitch0uri de rețea, softare, periferice calculator și televi-oare$

Dell, (nc este o companie multinațional+ cu sediul în 5ound 5oc6, Texas, care de-volt+,

 produce, vinde, și ofer+ suport pentru calculatoare personale și a altor produse le*ate de

calculator$ În anul 3%%8, Dell avea peste 88$%%% de muncitori din întrea*a lume$

roduse7

• !lasa )usiness și corporativ+7 include ptilex, #atitude și recision• ptilex 0 sisteme des6top pentru oficiu•

ostro 0 sisteme des6top:laptop pentru oficiu și 'usiness mi;lociu• n /eries 0 calculatore des6top și laptop0uri distri'uite cu sisteme de operare #inux

sau <reeDos• #atitude 0 laptop0uri• recision 0 /tații de lucru și laptop0uri cu performanț+ sporit+ Unele dintre ele vin

cu sistemul de operare #inux2• oer=d*e 0 /ervere clasa 'usiness• oerault 0 dispo-itive de stocare direct+• oer!onnect 0 comutatoare de rețea•

Dell:=M! 0 stora*e area netor6s /A>s2• =?ual#o*ic 0 i/!/( /A>s clase enterprise

19840198@0 Michael Dell a fondat compania !"s #imited în anul 1984, iar în anii urm+tori

compania a scos pe piaț+ dou+ noi modele de calculatoate performante pentru acea perioad+,

urmnd ca în anul 189@ s+ deschid+ o filial+ internațional+ în 5e*atul Unit$

1  http://ro.wikipedia.org/wiki/Dell,_Inc.2

Page 4: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 4/55

198801991 Dup+ doar patru ani, compania cunoscut+ de acum su' denumirea de Dell

!omputer !orporation, intr+ pe piața de capital cu o ofert+ pu'lic+ inițial+ de .% milioane de

dolari$ În anul 1989 Dell a lansat primul s+u laptop .1B#T, urmnd a se extinde și pe alte

continente, precum =uropa, rientul Mi;lociu, Africa, ceea ce a dus la du'larea vn-+rilor în

urm+torii ani$19930199C În aceast+ perioad+ Dell lansea-+ pe piaț+ noi produse precum ptilex

des6tops, Dell oer=d*e server line, #ithium0ion 'atterE prima 'aterie de acest timp ce

înre*istrea-+ un record privind durata de viaț+2$ Tot în aceast+ perioad+ compania se extinde și

mai mult în =uropa, America, dar și în Asia și Faponia$199B01999 !ompania începe s+ își promove-e produsele și prin vn-are on0line, ceea ce

*enerea-+ vn-+ri de peste 1 milion de dolari pe -i, doar în primele B luni ale vn-+rilor on0line$

Dup+ o serie de noi produse lansate, în 1999 Dell ocup+ locul înti în clasamentul produc+torilor 

în /UA, locul înti la nivel mondial în producerea de pc0uri pentru întreprinderi mari și mi;locii$3%%%03%%4 În 3%%1, Dell a;un*e furni-orul num+rul 1 de sisteme informatice la nivel

mondial, și a;un*e pe locul 1 în vn-area de servere din /UA 'a-ate pe procesoare (ntel$ În

aceast+ prioad+, Dell își extinde portofoliul prin lansarea de imprimante su' si*la Dell$3%%C03%%8 =ste prima companie care ofer+ posi'ilitatea recicl+rii *ratis a produselor 

oferite clienților s+i la nivel mondial$ entru a fi mai aproape de clienții s+i, compania lanse-+

 'lo*ul Direct3Dell pentru a oferi soluGii în timp util$3%%903%13 În aceast+ perioad+, compania începe s+ se axe-e și pe producerea și

distri'uirea de softare și servicii c+tre clienții persoane fi-ice dar și compani$ De asemenea,

Dell este printre primele companii de pe piaț+ cu produse cu touch pentru Hindos 8$3

Începnd cu data de .% octom'rie 3%1., Dell iese de pe 'urs+, ca urmare a finali-+rii

tran-acției prin care compania este preluat+ pentru 34,9 miliarde de dolari de c+tre fondatorul

Michael Dell și fondul de investiții /ilver #a6e$Acțiunile Dell, cel mai mare produc+tor de !0uri din lume pentru scurt timp în ultimul

deceniu, s0au pr+'ușit de la peste C% de dolari în perioada de *lorie din anii 3%%% la 1.,@C de

dolari, prețul la care a fost cump+rat+ compania$  Acționarii au primit un 'onus de 3CI faț+ de

 prețul de închidere pentru a fi determinați s+ vnd+ între* pachetul$.

#a fel ca alte companii rivale, Dell a fost luat+ prin surprindere de declinul rapid al pieței

!0urilor în ultimii ani, odat+ cu ascensiunea smartphone0urilor și ta'letelor$  rivati-area va

 permite un control mai 'un asupra companiei în demersul de transformare a Dell într0un furni-or 2  http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/aout!dell!compan"!timeline

# http://www.wall!street.ro/articol/I$!%!$ehnologie/1&'(2&/dell!delistea)a!de!pe!piata!nasda*!

dupa!ce!compania!a!+ost!preluata.html#

Page 5: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 5/55

de soluții complexe de 'usiness, compania anunțnd crearea unei alianțe strate*ice cu Microsoft

 pentru  a furni-a Hindos A-ure pentru clienții Dell din întrea*a lume prin intermediul

ro*ramului de parteneriat Dell !loud$4

II& BilanțulTa'elul nr$3$1$ )ilanțului financiar 

(  http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/inestor!-nancial!news

cuslenscorpcsuscorp1ckmn(

Page 6: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 6/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Din 'ilanțul financiar se poate o'serva c+ nu exist+ informații complete cu privire la

anumite componente din 'ilanț la nivelul perioadei anali-ate$

e nivelul perioadei anali-ate, din anul 3%%% pn+ în anul 3%1., att activele ct și pasiveleau urmat un trend cresc+tor$ !reșterea activelor permanente s0a reali-at prin investiții în

imo'ili-+ri corporale și financiare, iar creșterea activelor curente s0a datorat nivelului mai ridicat

al creanțelor și al stocurilor$

În privința pasivelor, creșterea acestora s0a datorat în special unei nivel mai ridicat al

datoriilor totale, iar în ultimi trei ani un aport la aceast+ creștere este adus și de c+tre capitalul

 propriu care pe aceast+ perioad+ înre*istrea-+ cele mai mari valori$

Ta'el nr$3$3 (ndicatori de echili'ru financiar și rate

&

Page 7: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 7/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

entru a reflecta po-iGia financiar+ a companiei D=## pe termen lun*, cel mai su*estiv

indicator este fondul de rulment$ <ondul de rulment este definit ca diferenGa dintre pasivele

 permanente Ji activele permanente, în anii 3%%. și 3%%4 acesta a înre*istrat valori ne*ative, ceea

ce înseam+ c+ firma nu a deținut suficiente resurse permanente pentru acoperirea nevoilor petermen lun*$ <ondul de rulment este po-itiv în restul perioadei anali-ate, ceea ce ne arat+ plusul

de capitaluri permanente peste valoarea imo'ili-+rilor, care poate fi alocat finanG+rii activelor 

circulante, repre-entnd o reali-are a echili'rului financiar pe termen lun*$

 >evoia de fond de rulment indic+ echili'rul financiar pe termen scurt, Ji anume m+sura în

care resursele pe termen scurt acoper+ nevoile pe termen scurt f+r+ a lua în considerare activele

Ji pasivele de tre-orerie2$C În ca-ul nostru ><5 este ne*ativ+, prin urmare, nevoile temporare

sunt acoperite de resursele temporare și firma este caracteri-at+ prin echili'ru pe termen scurt$

Tre-oreria net+ relev+ calitatea echili'rului *eneral al întreprinderii att pe termen lun*

ct Ji pe termen scurt, este expresia cea mai concludent+ a desf+Jur+rii unei activit+Gi echili'rate

Ji eficiente$B  Tre-oreria net+ înre*istrnd valori po-itive Ji cresc+toare, ceea ce înseamn+ c+

întreprinderea se *+seJte într0o situaGie favora'il+, dar aceast+ tre-orerie po-itiv+ nu indic+

întotdeauna situaGia s+n+toas+ a întreprinderii pentru c+ scopul întreprinderii este antrenarea

resurselor în activit+Gi eficiente$

aloarea po-itiv+ a !<0ului calculat ca KT> indic+ creșterea nivelului resurselor aflate la

dispo-iția întreprinderii, iar un !< ne*ativ indic+ utili-area acestor resurse, a se vedea anii 3%%B,

3%%8 și 3%1.$

În conclu-ie, în ceea ce privește nivelul resurselor, întreprinderea se afl+ att în echili'ru

 pe termen scurt ct și pe termen lun*, ceea ce înseam+ c+ aceasta dispune de un exces de resurse

 prin atra*erea de fonduri, ce ar putea fi utili-ate pentru investire și implicit de-voltarea

activit+ții, avnd în vedere c+ resursele pe termen lun* împlic+ un cost foarte mare$

Lrafic nr$3$1 5ate de 'a-+ pe 'a-a 'ilanțului

& Dragot, 3., 4aluarea 5i -nan6area inesti6iilor directe, 784 , 9ucure5ti,200, pag 1'

' Dragot, 3., 4aluarea 5i -nan6area inesti6iilor directe, 784 , 9ucure5ti,200, pag 1;'

Page 8: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 8/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

#ichiditatea curent+ reflect+ m+sura în care activele circulante se transform+ într0un termen

scurt în lichidit+Gi pentru a satisface o'li*aGiile de plat+ exi*i'ile$ #ichiditatea *lo'al+ este

favora'il+ atunci cnd rata lichidit+Gii are o m+rime cuprins+ între 1,C 0 3,C$ @ Anali-nd *raficul

de mai sus aceast+ re*ul+ este respectat+ pn+ în anul 3%%%, cnd începnd cu acest an, pasivele

curente cresc mai repede ca activele curente$#ichiditatea rapid+ exprim+ capacitatea întreprinderii de a0Ji onora datoriile pe termen

scurt din creanGe, investiGii financiare pe termen scurt Ji disponi'ilit+Gi$alorile favora'ile sunt

cuprinse între %$801$8 alorile înre*istrate pe toata perioada anali-at+ nu respect+ aceast+ re*ul+,

valorile fiind mai mari de 1, ceea ce indic+ o lichiditate rapid+ mai mare dect cea teoretic+,

datorit+ nivelului ridicat al creanțelor$5ata lichidit+Gii imediate sau rata capacit+Gii de plat+ imediat+ caracteri-ea-+ capacitatea de

ram'ursare instantanee a datoriilor Ginnd cont de încas+rile existente, valorile înre*istrate fiind

destul de mari$/olva'ilitatea repre-int+ capacitatea întreprinderii de a face faG+ o'li*aGiilor scadente care

re-ult+ din an*a;amentele anterioare contractate$ Aceasta se aprecia-+ prin *radul de îndatorare Ji

levier$e perioada anali-at+, *radul de îndatorare pe termen scurt este mult superior celui pe

termen lun*, ceea ce înseamn+ c+ politica de finanțare a întreprinderi se 'a-ea-+ pe atra*erea de

; http://www.ilioteca!digitala.ase.ro/ilioteca/pagina2.aspidcap&

<  http://www.ilioteca!digitala.ase.ro/ilioteca/pagina2.aspidcap&;

Page 9: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 9/55

resurse pe termen scurt pentru susținerea activit+ții$ Începnd cu anul 3%%8 se o'serv+ o sc+dere

a *radului de îndatorare pe termen scurt compensat cu o creștere a *radului de îndatorare pe

termen lun*$#evierul exprim+ *radul în care capitalurile proprii asi*ur+ finanGarea activit+Gii

întreprinderii, valorile favora'ile fiind cele mai mici de 1$ În ca-ul nostru valorile levierului sunt

net superioare valorii de referinț+ ca urmare a unei creșteri mult mai semnificative a datoriilor în

raport cu creșterea capitalului$

Ta'el nr$3$. /tructura 'ilanțului

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Avnd în vedere structura 'ilanțului se o'serv+ c+ activele curente dețin cea mai mare pondere în total active, iar în total pasiv ponderea pasivelor permanente și ponderea pasivelor curente înre*istrea-+ fluctuații mici de la o perioada la alta în avanta;ul primei componente Ji acelei de0a doua$

Lrafic nr$3$ 3 /tructura 'ilanțului

<

Page 10: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 10/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Anali-nd perioada 198@03%1., *raficul de mai sus, se o'serv+ sluctua ții mai la nivelul

structurii 'ilanțului, în speciale în ceea ce privesc activele curente și datoriile$

Ta'el nr$3$4 Modificare procentual+ a 'ilanțului

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

/e o'serv+ o creștere a datoriilor pe termen scurt începnd cu anul 3%%@ și o creștere

semnificativ+ a datoriilor pe termen lun* în perioada 199%01993 și în perioada 199801999 urmat+

de o creștere a activelor permanente$

Lrafic nr$3$ . Modificare procentual+ a 'ilanțului

Page 11: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 11/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Ta'el nr$3$C )ilanț financiar0durata de rotație prin !A

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

ite-a de reînnoire a stocurilor prin cifra de afaceri este indicatorul ce reflect+ num+rul de

-ile necesar pentru înnoirea stocurilor$ Dac+ stocurile se învrt mai *reu num+rul de -ile a

crescut2, nu înseamn+ neaparat c+ este un aspect ne*ativ, mai ales dac+ volumul de activitate a

crescut$ În ca-ul nostru num+rul de -ile este în creștere cu unele fluctuații$Durata de recuperare a creanțelor indic+ ritmul încas+rii creanțelor concreti-ate în clienți

de'itori$ !u ct m+rimea acestui indicator este mai mic+ cu att creanțele se încasea-+ mai

10

Page 12: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 12/55

repede$ În ca-ul nostru num+rul de -ile este în creștere cu unele fluctuații, exprimnd în mod

concret num+rul de -ile în care compania își recuperea-+ creanțele$Durata de ram'ursare a datoriilor indic+ ritmul achit+rii datoriilor faț+ de ter ți, acest

indicator exprim+ în mod concret num+rul de -ile în care compania își ram'ursea-+ datoriile$

alorile acestui indicator înre*istrea-+ un trend cresc+tor, indicnd c+ societatea își achit+ mai

*reu datoriile$Durata de recuperare a capitalului propriu prin cifra de afaceri scade în perioada 3%%%03%%9

și crește în perioada 3%1%03%1. ceea ce înseamn+ c+ investiția prin prisma capitalului propriu se

recuperea-+ mai *reu prin cifra de afaceri$

Lrafic nr3$ 40C$ )ilanț financiar0durata de rotație prin !A

 /urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Din *raficele de mai sus putem o'serva valorile foarte mari înre*istrate în perioada 198@0

1993, ca urmare a cifrei de afaceri care înre*istra valori foarte mici$

11

Page 13: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 13/55

Ta'el nr 3$ B eers competitors0!urrent 5ation

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Dac+ anali-+m lichiditatea curent+ la nivelul peers competitors, valorile înre*istrate la

nivelul întreprinderii Dell se situea-+ su' median+, iar dac+ ținem cont de ?uartile ne afl+m pe

 prima și a doua po-iție, -on+ nefavora'l+, ceea ce indic+ un risc ridicat în ceea ce prive ște

lichiditatea curent+$

Dac+ anali-+m lichiditatea rapid+ la nivelul peers competitors, valorile înre*istrate lanivelul întreprinderii Dell se situea-+ su' median+, iar dac+ ținem cont de ?uartile ne afl+m pe

 prima și a doua po-iție, -on+ nefavora'l+, ce semnific+ posi'ilitatea ca firma s+ nu își poat+

onora datoriile din creanțe și disponi'ilit+ți$

12

Page 14: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 14/55

Ta'el nr 3$ @ eers competitors0uic6 5ation

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Ta'el nr 3$8 eers competitors0Assets:=?uitE

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Acest indicator repre-int+ multiplicatorul capitalul propriu și anume capacitatea capitalului

 propriu de a susține activele întreprinderii$ Astfel, situația întreprinderi Dell este cu mult su' cea

a comperitorilor$

1#

Page 15: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 15/55

Ta'el nr3$ 9 eers competitors0De't:=?uitE

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

(ndicatorul evidenția-+ propor ția finanț+rii datoriilor totale ale societ+ții pe seama

capitalurilor proprii$ diminuare a nivelului acestui indicator reflect+ o înt+rire a capacit+ ții de

autofinanțare pe termen scurt, mediu și lun*$ Un nivel superior lui C%I poate atra*e un semnal

de alarm+ pentru creditorii societ+ții, nivel ce este dep+Jit începnd cu anul 3%1%$onderea datoriei pe termen lun* în capitalul total este în creștere pe perioada anali-at+, iar 

în comparaGie cu ceilalți concurenți firma Dell nu are o po-iție favora'il+, ca urmare a creșterii

volumului datoriilor pe termen lun* mai rapid dect cel al capitalului total$

Ta'el nr3$ 1% eers competitors0 #T de't to Total !apital

1(

Page 16: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 16/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

'servnd ima*inea de ansam'lu a companiei D=## ta'elul de mai ;os2 în perioada

198@03%1., cele mai 'une re-ultate la nivelul indicatorilor anali-ați s0au înre*istrat în perioada

199%01998, situația indicatorilor deteriorndu0se semnificativ începnd cu anul 3%%1$

Ta'el nr 3$11 eers competitors0 perioada 198@03%1.

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

III& Contul de $ro%it și $ierdereTa'el nr$.$1 !ontul de profit și pierdere simplificat

1&

Page 17: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 17/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

5e-ultatul de exploatare exprim+ profitul sau pierderea de*a;at+ în urma reali-+rii

activit+ții de producție sau distri'uție$ În ca-ul firmei Dell acesta este po-itiv ceea ce indic+

 profit și urmea-+ un trend ușor cresc+tor$

În ceea ce privește re-ultatul financiar acesta înre*istrea-+ valori ne*ative în ultima

 perioad+, 3%1%03%1., ca urmare a creșteri datoriilor pe termen scurt și lun* și implicit a

cheltuielilor cu do'n-ile$

De remarcat sunt și valorile înre*istrate de re-ultatul extraordinar care sunt ne*ative$

5e-ultatul net este po-itiv, ceea ce semnific+ o activitate profita'il+ pe toat+ perioada

anali-at+, maximul fiind înre*istrat în anul 3%%B .$B%3$%%%2 și minimul în anul 3%1%1$4..$%%%2

ca urmare a simțirii efectelor nefavora'ile ale cri-ei economice$

Lrafic nr$.$1 =voluția principalilor indicatori din !

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Din *raficul de mai sus se o'serv+ un trend cresc+tor al !A ca urmarea creșterii vn-+rilor,

un decala; o'servndu0se în ani 3%1% și 3%1. ca urmare a sc+derii volumului de vn-+ri$

1'

Page 18: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 18/55

Ta'el nr .$3 !A<0metoda deductiv+

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Ta'el nr .$. !A<0varianta an*loxaxon+

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

5eflect+ surplusul monetar de*a;at de activitatea renta'il+ a întreprinderii destinat s+autofinanGe-e politica de investiGii din exerciGiile viitoare, s+ remunere-e acGionarii prin dividende

Ji potenGialul financiar de creJtere economic+ a întreprinderii$ 9 !A< este po-itiv+, prin urmare

firma are profit Ji suficiente resurse financiare pentru a îJi achita o'li*aGiile curente$

Ta'le nr$.$ 4 (ndicatori de 'a-+ ale !

  http://www.ilioteca!digitala.ase.ro/ilioteca/pagina2.aspidcap#1;

Page 19: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 19/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

!u toate c+ !A este în creștere și costurile pentru reali-area ei cresc și sunt

semnificative, prin urmare valorile înre*istrate de profit sunt po-itive dar nu foarte mari în

comparație cu nivelul cifrei de afaceri$

aloarea =/ exprim+ durata în ani2 de recupererare a investiției într0o acțiune prețul

 pl+tit pe acțiune2 din profitul raportat de emitent în ipote-a în care tot profitul ar fi distri'uit ca

și dividende2$ !u ct valoarea este mai mic+, durata de recuperare a investi ției este mai redus+$

Durata medie de recuperare a investiției este de 1 an$

Ta'le nr .$C ! ca procent din !A

1<

Page 20: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 20/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

!ea mai mare pondere în !A o constituie costul pentru reali-area !A urmat de mar;a profitului 'rut, ce arat+ capacitatea !A de a *enera profit$ peratin* mar*in indic+ capacitatea!A de a *enera profit din activitatea de exploatare$

Ta'le nr .$B Modificare procentual+

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

'serv+m din ta'elul de mai sus c+ modificarea procentual+ a cifrei de afaceri scade de laun an la altul pe perioada anali-at+, avnd și procente ne*ative în anii 3%%3, 3%%9, 3%1% și 3%1.$Un trend similar îl are și costul pentru reali-area !A, toate acestea avnd repercursiuni ne*ativeasupra re-ultatului din exploatare și implicit al re-ultatului net$

Ta'el nr .$@ eers competitors0Lross Mar*in

1

Page 21: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 21/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

În comparație cu ceilalți competitori, în ceea ce privește capacitatea !A de a *enera profit,

firma Dell se situea-+ su' median+, iar dac+ ținem cont de ?uartile ne afl+m pe prima po-iție,

-on+ nefavora'l+, ceea ce indic+ faptul c+ întreprinderea nu este att de performant+ în

comparație cu ceilalți$(ndicatorul =)(TDA Mar*inta'elul de mai ;os2, calculat ca =)(TDA pe cifra de afaceri,

m+soar+ profita'ilitatea companiei, ilustrnd ima*inea de ansam'lu privind profita'ilitatea la

nivelul de 'a-+ al companiei$ !u ct acest indicator este mai mare, cu att cheltuielile de

exploatare sunt mai mici, ceea ce duce la o activitate mai renta'il+ și profita'il+$

În comparație cu ceilalți concurenți, firma Dell Ji la nivelul acestui indicator, se afl+ pe

ultimele locuri, ceea ce indic+ c+ activitate de 'a-+ a întreprinderi nu este una tocmai renta'il+ în

comparație cu ceilalți actori de pe piaț+$

Ta'el nr.$8 eers competitors0=)(TDA Mar*in

20

Page 22: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 22/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

5aportul dintre profitul *enerat de activitatea de exploatare și cifra de afaceri net+

peratin* Mar*in0ta'elul de mai ;os2 exprim+ profita'ilitatea procesului de producție dintr0o

 perioad+$ Mar;a tre'uie s+ fie ct mai ridicat+ și în creștere continu+ pentru a putea susține

re-ultatul financiar și extraordinar$

În ca-ul întreprinderii noastre acest indicator nu înre*istrea-+ cele mai 'une valori în

comparație cu ceilalți competitori, din punct de vedere al ?uartilelor aflndu0ne pe po-Gia 1 și 3,

într0o -on+ nu tocmai favora'il+$

Ta'el nr.$9 eers competitors0peratin* Mar*in

21

Page 23: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 23/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

retax Mar*in, veniturile unei companii înainte de impo-itare ca un procent din vn-+riletotale$ !u ct aceast+ mar;+ este mai mare, cu att aceast+ companie este mai profita'il+$

Tendința mar;ei este la fel de important+ ca și cifra de afaceri în sine, deoarece aceasta ofer+ un

indiciu cu privire la profita'ilitatea companiei$ Acest indicator în ca-ul Dell este su' mediana pe

sector și în sc+dere, indicnd o situație nu tocmai 'un+ a companiei$

Ta'el nr.$1% eers competitors0retax Mar*in

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Ta'el nr.$11 eers competitors0=ffective Tax 5ate

22

Page 24: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 24/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Din punct de vedere al ratei efective raportul dintre impo-itul pe profit efectiv pl+tit și

 profitul 'rut2, se poate o'serva c+ ne0am aflat att în -one nefavora'ile ?uartila 12, ct și

favora'ile ?uartila 42 ca urmare a unor posi'ile facilit+ți fiscale acordate$

 >et Mar*in, profitul net pe cifra de afaceri ta'elul de mai ;os2, înre*istrea-+ valori mici

faț+ de restul competitorilor de pe piaț+, ceea ce indic+ o capacitate redus+ a cifrei de afaceri de

a *enera profit net, aceasta datorndu0se și unui cost ridicat în reali-area cifrei de afaceri$

Ta'el nr.$13 eers competitors0>et Mar*in

2#

Page 25: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 25/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

'servnd ima*inea de ansam'lu a companiei D=## ta'elul de mai ;os2 în perioada

198@03%1., cele mai 'une re-ultate la nivelul indicatorilor anali-ați s0au înre*istrat în perioada

199803%%4, cele mai 'une re-ultate înre*istrndu0se la nivelul indicatorului =ffective Tax 5ate ca

urmare a profitului redus, dar și a unor posi'ile facilit+Gi fiscale oferite pentru a sus ține

de-voltarea activit+ții companiei$

Ta'el nr.$1. eers competitors

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

IV& Cas12%lo3

Ta'el nr 4$1 Ta'loul fluxurilor de tre-orerie

2(

Page 26: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 26/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Ta'loul fluxurilor de tre-orerie are ca scop evidențierea modific+rilor la nivelul tre-oreriei,

modific+ri ce au impact asupra anali-ei și previ-iunilor financiare$

CF = CFexpl++ CFinv + CFfn10

Cas12%lo32ul de e4+loatare reflect+ capacitatea potenGial+ a întreprinderii pentru

autofinanGarea creJterii economice în imo'ili-+ri Ji A! nete2, dar Ji pentru remunerarea

investitorilor de capital respectiv acGionari prin plata dividendelor Ji creditorilor prin do'n-i$

Întreprinderea înre*istrea-+ în perioada anali-at+ un excedent al încas+rilor din exploatare$

10 )raJoveanu, 're;a, #$, /uport curs2&

Page 27: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 27/55

alorile ne*ative ale CF de in*esti5ie  sunt datorate achi-iGiilor de active imo'ili-ate, în

special a celor corporale, necorporale începnd cu anul 3%%@2 Ji financiare$

Cas1 %lo32ul de %inan5are a înre*istrat în cea mai mare parte a perioadei anali-ate valori

ne*ative, acestea datorndu0se în special r+scump+r+rilor de acGiuni$ Acesta a avut Ji valori

 po-itive în anii 3%1%, 3%11 Ji 3%13 , ca urmare a unor emiteri mai mari de o'li*aGiuni$

Lrafic nr 4$ 1 =voluGia !<0urilor 

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

  Din *raficul repre-entnd evoluGia !<0urilor se poate o'serva c+ acestea varia-+ tot maimult începnd cu anul 199B, aceast+ variaGie datorndu0se diversific+rii produselor Ji serviciilordestinate comerciali-+ri, Ji ca urmare a promov+rii produselor spre vn-area online$

  Din modificarea procentual+ a !<0urilor, o'serv+m c+ cea mai mare variaGie este ne*ativ+ Jise înre*istrea-+ în anul 199. de c+tre !<0ul de exploatare, ca urmare a unei valori ne*ative acapitalului de lucru net superioar+ cifrei de afaceri$ !<0ul de investiGii are o variaGie ma;or+ne*ativ+ în anul 3%1%,datorat+ reali-+rii unor investiGii mai semnificative$

Lrafic nr$4$ 3 Modificarea procentual+ a !<0urilor 

2'

Page 28: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 28/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Ta'loul de finanGare este sinte-a aloc+rii resurselor de finanGare Ji a surselor mo'ili-ate pentru finanGare cu scopul explic+rii variaGiei patrimoniului în cursul unei perioade date$

+rGile ta'loului de finanGare sunt7 reali-area în dinamic+ a echili'relor structurale între

elementele sta'ile ale 'ilanGului, o utili-area fondului de rulment pentru asi*urarea echili'rului

funcGional între elementele ciclice ale 'ilanGului, o utili-area fondului de rulment pentru

asi*urarea echili'rului monetar între încas+ri Ji pl+Gi$

=cuaGia fundamental+ a finanG+rii7

K<5 N K><5 OKT>11

Ta'el nr4$3 Ta'loul de finanțare

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

11  http://www.ilioteca!digitala.ase.ro/ilioteca/pagina2.aspidcap'2;

Page 29: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 29/55

ariația fondului de rulment oscilea-+, înre*istrnd valori ne*ative în cea mai mare parte a

 perioadei anali-ate, aceste valori ne*ative ;ustificate printr0o creștere a investițiilor în activele

 permanente, dar și printr0o sc+dere a capitalurilor proprii în anumite perioade, iar în ultimul an,

3%1., avem o sc+dere semnificativ+ a datoriilor pe termen lun*$

alori ne*ative înre*istrea-+ și variața fondului de rulment, ceea ce înseamn+ c+ resurseletemporare dep+șesc aloc+rile temporare, prin urmare avem un surplus de resurse ce poate fi

folosit pentru finanțarea activit+ții pe termen scurt$ În urma unei anali-e mai aprofundate a

valorilor variației fondului de fulment o'serv+m c+ acestea nu sunt de 'un au*ur, traducndu0se

 printr0o creștere a datoriilor pe termen scurt mai mare dect era necesar pentru acoperirea

aloc+rilor$

Ta'el nr4$. Ta'loul de finanțare

2<

Page 30: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 30/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Ta'el nr 4$4 Ta'loul de finanțare! !<

2

Page 31: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 31/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

aloarea po-itiv+ a !<0ului calculat ca KT> indic+ creșterea nivelului resurselor aflate la

dispo-iția întreprinderii, iar un !< ne*ativ indic+ utili-area acestor resurse, a se vedea anii 3%%B,

3%%8 și 3%1.$

În conclu-ie, dup+ o anali-+ am+nunțit+ a variației celor trei indicatori <5, ><5 și T>2,

 putem afirma c+ întreprinderea dispune de un exces de resurse tot mai mare de la an prin

atra*erea de fonduri, ce ar putea fi utili-ate pentru investire și implicit de-voltarea activit+ții,

avnd în vedere c+ resursele pe termen lun* împlic+ un cost foarte mare$

V& Anali6a +e 'a6a ratelor#

.7 Ratele de 0ar(a

Ta'el nr$ C$17 5atele de mar;a ale soldurilor intermediare de *estiune

An 5< 5= 5! ) > =)T =)(T =)(TDA198@ 0%,.8I C,9@I C,C8I 3.,%8I .,11I C,C@I C,9@I B,4.I1988 0%,CCI 1%,84I 1%,39I .1,4CI C,89I 9,C1I 1%,84I 11,44I1989 0%,C%I 8,8CI 8,.CI .1,3.I C,B%I 8,31I 8,8CI 9,B@I199% 01,3%I .,..I 3,1.I 38,3%I 1,.3I 3,1.I .,..I 4,84I1991 0%,.4I 8,.3I @,98I ..,..I 4,99I @,98I 8,.3I 9,9BI

#0

Page 32: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 32/55

1993 %,C.I @,@3I 8,3CI .1,@1I C,@3I 8,3CI @,@3I 9,3@I199. %,31I B,91I @,13I 33,.3I C,%CI @,13I B,91I @,88I1994 %,%1I 01,.BI 01,.CI 1C,%BI 01,3CI 01,.CI 01,.BI 0%,39I199C 01,1BI @,1@I B,%1I 31,34I 4,39I B,1.I @,1@I 8,1.I199B %,1@I @,13I @,39I 3%,1CI C,14I @,3.I @,13I @,84I199@ %,4.I 9,3%I 9,B.I 31,4@I B,84I 9,B.I 9,3%I 9,81I1998 %,43I 1%,B8I 11,1%I 33,%8I @,BBI 11,1%I 1%,B8I 11,33I

1999 %,31I 11,33I 11,43I 33,C1I 8,%%I 11,43I 11,33I 11,@8I3%%% %,@4I 8,9BI 9,@%I 3%,BCI B,C9I 9,@%I 9,@3I 1%,.4I3%%1 1,@@I 8,.CI 1%,13I 3%,31I @,%1I 1%,%3I 8,B8I 9,4.I3%%3 %,%.I C,@4I C,@@I 1@,B@I 4,%%I C,CCI @,39I 8,%CI3%%. %,C8I 8,%.I 8,B1I 1@,9.I C,99I 8,CCI 8,%.I 8,B.I3%%4 %,49I 8,CCI 9,%4I 18,33I B,.8I 8,99I 8,CCI 9,19I3%%C %,44I 8,CBI 9,%%I 18,.BI B,14I 8,9BI 8,CBI 9,34I3%%B %,4CI @,8CI 8,.1I 1@,@.I B,4BI 8,3BI @,8CI 8,CBI3%%@ %,4CI C,.CI C,8%I 1B,C@I 4,C%I C,8.I C,.CI B,18I3%%8 %,BBI C,B.I B,39I 19,%9I 4,83I B,3BI C,@BI B,@BI3%%9 %,.1I C,33I C,C4I 1@,9.I 4,%BI C,44I C,B9I B,94I

3%1% 0%,.%I 4,11I .,8%I 1@,C1I 3,@1I .,8.I C,3.I B,84I3%11 0%,3.I C,@%I C,4@I 18,C.I 4,38I C,4CI B,18I @,@BI3%13 0%,.%I @,14I B,84I 33,3CI C,B.I B,8.I @,B4I 9,1CI3%1. 0%,3@I C,39I C,%3I 31,4%I 4,1@I 4,99I C,9%I @,91I

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

entru calculul ratelor de mar;a am decis ale*erea soldurilor intermediare de *estiune acompaniei, pe care le0am raportat ulterior la cifra de afaceri inre*istrata in perioada anali-ata$Anali-and re-ultatele o'tinute, se o'serva un mare decala; in ceea ce priveste mar;a profitului 'rut si celelalte marte, prima situandu0se la niveluri cu aproxitiv 3%pp fata de celelalte$ (n ceea ce priveste evolutia in timp a acestor mar;e , o'sevam un moment semnificativ in ;urul anului 3%%4,

cand se inre*istrea-a o scadeere drastica a tuturor mar;elor$ Aceastsa scadere se poate o'serva in*raficul de mai ;os$ Daca ar fi asa anali-am in detaliu, se o'serva faptul ca acea scadere estedeterminata de re-ultatele ne*ative destul de accentuare inre*istrate de companie in acel an$Astfel, se reliefea-a un re-ultat din exploatare ne*ativ destul de mare, in cele din urma ducand laun profit net ne*ativ, avand ca impact scaderea perfomantelor companiei si a mar;elor calculate$

Lrafic nr$ C$17 =volutia ratelor de mar;a

#1

Page 33: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 33/55

7 Ratele de rotatie

(n ta'elul ce urmea-a am reliefat principalele elemente din )ilantul companiei, utili-ateapoi pentru calculul diferitelor rate de rotatie$

Ta'elul nr$ C$37 =lemente de Activ

EEMENTE DE ACTIV

An Acirc

/T de

mp

/T de

 prod fin

!reante

comerciale

Alte

creante Atre- A!T( T datP1an

Dat

comerciale Alte dat DatQ1an

.89: 31$@1B % % B$81@ 3$184 4CB 3.$@3B 34$183 1%$B88 % 8..

.899 C1$81. % % 1@$%C@ 3.8 @$4C@ CB$3.3 B.$B89 14$38. % 1$%3%

.898 149$439 % % .B$.B% .$@9@ 3$B.1 1B@$%.3 1B9$BB. ..$CC% % C$4@3

.88- 143$C1B % % B%$%43 C$441 % 1@1$@@4 1@1$@@4 C1$4@C 1$43B B$%41

.88. 3.B$3B8 % % 89$B99 1%$4B. .B$B3@ 3B4$333 % @@$911 B$9%C 4$3%@

.88 C13$18% % % 1B4$9B% 1@$.39 1C4$8C3 CC9$CB. % 9@$.89 14$.99 41$4C%

.88/ 8C3$@8@ % % .@4$%1. 3@$3.. 9C$.1C 93@$%%C % 39C$1.. 1C$C9. 48$.@.

.88; 1$%48$.84 % % 41%$@@4 1@$B38 ..@$%33 1$14%$48% % 383$@%8 .1$.8C 1%%$%%%

.88< 1$4@%$.B1 3B3$1C% % C.@$9@4 83$3%. C3@$34@ 1$C94$%%% % 44@$%@1 @@$43C 11.$439

.88= 1$9C@$%%% .9%$%%% % @3B$%%% 118$%%% B4B$%%% 3$148$%%% % 4BB$%%% 13.$%%% 11.$%%%

.88: 3$@4@$%%% 33.$%%% % 9%.$%%% 13B$%%% 1$.C3$%%% 3$99.$%%% % 1$%4%$%%% C11$%%% 18$%%%

.889 .$913$%%% 189$%%% % 1$48B$%%% 19.$%%% 1$844$%%% 4$3B8$%%% % 1$B4.$%%% 3B1$%%% 1@$%%%

.888 C$8%@$%%% 3.4$%%% % 3$%94$%%% 3%4$%%% 3$B49$%%% B$8@@$%%% % 3$.9@$%%% .49$%%% C13$%%%

--- @$B81$%%% ..C$%%% % 3$B%8$%%% C%.$%%% 4$1.3$%%% 11$4@1$%%% % .$C.8$%%% 4B.$%%% C%8$%%%

-- 9$@3B$%%% 9C$%%% % 3$434$%%% @39$%%% C$4.C$%%% 1.$B@%$%%% % 4$38B$%%% @B1$%%% C%9$%%%

--/ @$8@@$%%% 1C.$%%% C.$%%% 3$3B9$%%% 8%B$%%% .$914$%%% 1.$C.C$%%% % C$%@C$%%% 8%3$%%% C3%$%%%

#2

Page 34: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 34/55

--; 8$934$%%% 1B4$%%% @%$%%% 3$C8B$%%% 1$%.4$%%% 4$B.8$%%% 1C$4@%$%%% % C$989$%%% 1$1C8$%%% C%B$%%%

--< 1%$B..$%%% 1B1$%%% 9@$%%% .$B.C$%%% 9B1$%%% C$1C3$%%% 19$.11$%%% % @$.1B$%%% 1$B.%$%%% C%C$%%%

--< 1B$89@$%%% 338$%%% 1@.$%%% .$CB.$%%% 1$.89$%%% 9$8%@$%%% 3.$31C$%%% % 8$89C$%%% 3$%89$%%% C%C$%%%

--= 1@$@94$%%% .3C$%%% 33%$%%% 4$%83$%%% 3$CCB$%%% 9$%@%$%%% 3.$3C3$%%% BC$%%% 9$8B8$%%% 3$4%@$%%% B3C$%%%

--= 19$9.9$%%% .C.$%%% 3%1$%%% 4$B33$%%% 4$%.4$%%% 1%$398$%%% 3C$B.C$%%% 188$%%% 1%$4.%$%%% 3$8.B$%%% CB9$%%%

--: 19$88%$%%% @14$%%% .33$%%% C$9B1$%%% .$@1B$%%% @$9@3$%%% 3@$CB1$%%% 33C$%%% 11$493$%%% 4$844$%%% .B3$%%%

--9 3%$1C1$%%% 4C4$%%% 3B.$%%% [email protected]$%%% .$4@3$%%% 9$%93$%%% 3B$C%%$%%% 11.$%%% 8$.%9$%%% C$4@3$%%% 1$898$%%%

--8 34$34C$%%% 48@$%%% .9B$%%% C $8.@$%%% .$4BB$%%% 11$%%8$%%% ..$BC3$%%% BB.$%%% 11$.@.$%%% C$B.4$%%% .$41@$%%%

-.- 39$%31$%%% C9.$%%% 4@B$%%% B $49.$%%% .$B8@$%%% 14$.BC$%%% .8$C99$%%% 8C1$%%% 11$39.$%%% B$3%4$%%% C$14B$%%%

-.. 39$448$%%% @C.$%%% 413$%%% B$4@B$%%% C$.%3$%%% 14$818$%%% 44$C..$%%% 3$8B@$%%% 11$BCB$%%% B$83.$%%% B$.8@$%%%

-. 3@$9B8$%%% C9.$%%% C%B$%%% B$B39$%%% B$.4.$%%% 13$@@@$%%% 4@$C4%$%%% .$84.$%%% 11$C@9$%%% @$34%$%%% C$343$%%%

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

a2 alori medii7

Ta'elul nr$ C$. 7 alori medii

A#5( M=D((Acirc 9$9BB$.8@,19/T de mp 348$.@C,9./T de prod fin 118$111,11!r comerciale 3$C48$988,@4Alte crente 1$4.@$341,..Atre- 4$819$BC3,11A!T( T 14$3B4$33.,48DatP1an .43$.81,@8Dat comerciale [email protected]$%81,@8Alte dat 1$843$@4C,B@DatQ1an 1$%3C$1@8,@%! .$.44$84@,@4

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Am procedat in sensul calcularii valorilor medii ale elementelor din ta'elul anterior, putand astfel anali-a momentele in care au inceput sa se petreaca schim'ari semnificative lanivelul structurii elementelor de activ$ Astfel, o'servam faptul ca D=## a inceput sa se de-voltesemnificativ incepand cu perioada 3%%403%%C$ (n acesti ani, activele companiei au inceput sa

creasca semnificativ, depasind valoarea medie calculate anterior$ (n acelasi timp, alaturi de activeau crescut si datoriile companiei, aceasta contractand tot mai multe credite pentru sustinerea side-voltarea activitatii sale$

(n ceea ce priveste capitalul propriu al companiei, o'servam faptul ca acesta a inre*istratcresteri 198@03%%%, urmand ca apoi sa se mentina in ;urul mediei calculate, inre*istrand mici

##

Page 35: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 35/55

flutuatii$ (ncepand cu anul 3%%9, capitalul propriu a inceput sa inre*istre-e din nou cresterisemnificative, du'landu0si valoarea pana la sfarsitul anului 3%13$

 '2 ite-a de rotatie

(n sensul reliefarii eficientei utili-arii activelor, am calculat vite-a de rotatie a diferitelor 

elemente 'ilantiere mentionate anterior$ Astfel, am raportat cifra de afaceri a compeniei ladiferitele tipuri de active si datorii ale companiei$

Ta'elul nr$ C$4 7 ite-a de rotatie

VITE!A DE ROTATIE

An Acirc/T de

mp/T de

 prod fincreante

comercialealte

crente Atre-A!T(

T DatP1anDat

comerciale Alte dat DatQ1an !

.89: .,1981 0 0 1%,18@8 .1,@99C 1C3,.%3B 3,93@3 3,8@3% B,49@9 0 8.,.@.. 3.,48BB

.899 .,%B94 0 0 9,.3.9 BB8,333@ 31,.3@3 3,8383 3,49@1 11,1.4@ 0 1CC,918B C,.C@C

.898 1,@3C. 0 0 @,%9%C B@,898. 9@,9894 1,C4.C 1,C19C @,B844 0 4@,1144 .,43C@

.88- 3,@3B4 0 0 B,4@14 @1,41.% 0 3,3B3% 3,3B3% @,C48C 3@3,4811 B4,.3%1 4,8@1C

.88. 3,.119 0 0 B,%89B C3,3%B. 14,91.C 3,%B@. 0 @,%11% @9,1%@3 139,8.9B 4,8@B9

.88 1,@.@B 0 0 C,.949 C1,.CCC C,@4@% 1,C9%4 0 9,1.8% B1,8%CB 31,4@%3 .,34C8

.88/ 3,.B1B 0 0 C,.84B @.,9C1B 31,1391 3,1@3C 0 B,83.8 139,1CCB 41,B..3 C,4C48

.88; 3,@4%B 0 0 B,994C 1B3,988@ 8,C3C3 3,C19. 0 1%,1B.% 91,C4C8 38,@.1@ B,%98@

.88< 3,.B.B 1.,3C@1 0 B,4B%1 43,3@@B B,C91C 3,18%. 0 @,@@.B 44,88BB .%,B.89 C,..34

.88= 3,@%B3 1.,C@9C 0 @,3948 44,8814 8,1981 3,4BCC 0 11,.B48 4.,%CB9 4B,8B@. C,44.%

.88: 3,834C .4,@9.@ 0 8,C93C B1,C@94 C,@.89 3,C934 0 @,4B%B 1C,184% 4.1,%CCB 9,B3BB

.889 .,1C11 BC,3333 0 8,39C4 B.,8@%C B,B849 3,8883 0 @,C%3@ 4@,3399 @3C,11@B 9,C..B

.888 .,141B @@,9B1C 0 8,@13% 89,43BC B,88B@ 3,BC38 0 @,B1%8 C3,3@33 .C,B.%9 @,8B%%

--- .,389. @C,41@9 0 9,B8@C C%,338B B,114C 3,3%3C 0 @,141% C4,CB8% 49,@.4. 4,@C98

-- .,B4%1 .@3,B@.@ 0 14,B%CB 48,CBC3 B,C141 3,C899 0 8,3B%4 4B,C3.% B9,CCB% B,39@4

--/ C,3B14 3@%,8@C8 @81,9B3. 18,3BC. C1,4194 1%,C88@ .,%B3% 0 8,1BB. C1,B@C8 @9,@%%% 8,8391

--; C,C1.8 .%%,%.%C @%3,938B 19,%3@C 4@,C8@% 1%,B%91 .,18%@ 0 8,31C9 43,4914 9@,34.1 1%,%9@C

--< 4,B19@ .%C,%994 C%B,4%31 1.,C1.. C1,114C 9,C.44 3,C4.@ 0 B,@143 .%,1.CB 9@,3B9. @,8318

--< .,.%88 34C,31%C .3.,1B@B 1C,B91. 4%,3C%C C,@%%8 3,4%8. 0 B,38C. 3B,@B.% 11%,@%89 8,B311

--= .,1.C3 1@1,BCC4 3C.,C818 1.,BBB8 31,83B. B,1C%8 3,.99. 8C8,3@B9 C,BC.4 3.,1@@4 89,3B%8 1.,@8C%

--= 3,8@98 1B3,BB39 38C,B@1B 13,43.3 14,3.4% C,C@C8 3,3.99 .%C,43CC C,C%C. 3%,34B8 1%%,91.9 13,9.C.

--: .,%@C1 8C,B3%4 189,8C4% 1%,3CCC 1B,4C1. @,BB8C 3,3181 3@1,@%33 C,.19B 13,B3%4 1B8,8@C@ 1C,9BC8

--9 .,%.33 1.4,C8.@ 3.3,.3.3 13,91C% 1@,C983 B,@3%. 3,.%C@ C4%,@1B8 @,.C.B 11,1BB1 .3,193. 14,.%B%

--8 3,183% 1%8,B38. 1..,C9%9 9,%B.3 1C,3B.1 4,8%C8 1,C@3% @9,@919 4,BC1C 9,.898 1C,483% 9,.@81

-.- 3,1189 1%.,B998 139,1891 9,4@%8 1B,B@8B 4,38%8 1,C9.3 @3,3B%9 C,44C. 9,913% 11,9499 @,9184-.. 3,1%@8 83,4.1B 1C%,BC@8 9,C848 11,@%@1 4,1889 1,.9.8 31,BC%3 C,.3C3 9,%9@. 9,@18. B,9B1%

-. 3,%.C9 9B,%3%3 113,C39B 8,C89C 8,9@B8 4,4CB4 1,19@@ 14,81BC 4,91@C @,8B4B 1%,8B3. C,..1C

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Dintre re-ultatele o'tinute, am deci anali-a vite-ei de rotatie a activelor circulante inraport cu cele totale si ale datoriilor pe termen scurt si lun* inre*istrate de companie$ 5e-ultatelese pot o'serva in *raficele urmatoare7

#(

Page 36: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 36/55

utem o'servam mai ;os evolutia vite-ei de rotatie inre*istrata de activele circulante sitotale ale compeniei$ /e remarca faptul ca ele urmea-a un trend asemanator de0a lun*ul perioadeianali-ate, inrei*strand intre anii 3%%303%%C o mare fluctuatie in sens ascendant$ Asadar, vite-a derotatie a activelor circulante creste de la .$B la C$C, reali-andu0se in parallel cu ma;orarea vite-eide rotatie a activelor totale, de la 3$3 la .$1$ Acest lucru se reali-ea-a pe fondul cresterii drastice acifrei de afaceri a companiei in acea perioada, de la .C$4%4$%%% in anul 3%%1, la CC$9%8$%%% inanul 3%%C$ Acest factor are la 'a-a atat cresterea, cat si scaderea vite-ei de rotatie in perioadaimediat urmatoare$

Lrafic nr$ C$37 =volutia vite-ei de rotatie a activelor circulante si a activului total

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

(n continuare am anali-at situatia datoriile firmei$ !el mai important moment in ceea ce priveste datoriile pe termen scurt ale companiei a fost repre-entat de anul 3%%C, atunci candcompania a inceput sa se imprumute din ce in ce mai mult$ (n ceea ce priveste datoriile pe termenlun*, remarcam o crestere spectaculoasa a vite-ei de rotatie a acestora in perioada 199@01999$Aceasta crestere a fost determinata de scaderea drastica a datoriilor pe termn lun* a companiei,lucru explicat prin reducerea temporara a activitatii de investire$

Lrafic nr$C$.7 =volutia vite-ei de rotatie a datoriilor 

#&

Page 37: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 37/55

 /urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

c2 Durata de rotatie

(n sensul o'servarii timpului necesar de recuperare al diferitelor elemente de 'ilant am procedat in sensul calcului urmatoarelor durate de rotatie, exprimate in -ile, raportand activele sidatoriile companiei la cifra de afaceri$

DURATA DE ROTATIE

An Acirc/T de

mp

/T de prod

fincreante

comercialealte

crente Atre-A!T(

T datP1anDat

comerciale Alte dat DatQ1an !

.89: 113,CBB@ 0 0 .C,..BC 11,.31% 3,.B.@ 133,98C@ 13C,.49C CC,4%33 0 4,.1@9 1C,.3

.899 11@,38C3 0 0 .8,B1%B %,C.8@ 1B,8@98 13@,3881 144,1B8% .3,..1. 0 3,.%89 B@,19

.898 3%8,BC93 0 0 C%,@@3. C,.%3% .,[email protected] 3..,3.9@ 3.B,91.C 4B,848C 0 @,B41% 1%C,%

.88- 1.3,%414 0 0 CC,B391 C,%411 0 1C9,1491 1C9,1491 4@,B91@ 1,.313 C,C9@% @.,89

.88. 1CC,@141 0 0 C9,11B8 B,89C@ 34,1.9. 1@4,1.@4 0 C1,.4@8 4,CC%8 3,@@3@ @.,8

.88 3%@,1881 0 0 BB,@.%% @,%1%% B3,B411 33B,.CCB 0 .9,.9B% C,834@ 1B,@B@4 11%,9

.88/ 1C3,44%4 0 0 BB,8CB9 4,8B8% 1@,%.81 1BC,@%@3 0 C3,@CBB 3,@8@. 8,B4B9 BC,99

.88; 1.1,.C98 0 0 C1,4B89 3,3%8@ 43,338% 143,8991 0 .C,433B .,9.3C 13,C39@ C9,%3

.88< 1C3,.1%1 3@,1CC. 0 CC,@3@1 8,C1C3 C4,B1C9 1BC,11@C 0 4B,.1%@ 8,%3%3 11,@498 B@,C

.88= 1..,%38@ 3B,C1%B 0 49,.C%C 8,%311 4.,9134 14B,%131 0 .1,B@B@ 8,.B1% @,B81. BB,14

.88: 13@,4C4B 1%,.4B@ 0 41,89@3 C,84B1 B3,@39@ 1.8,8B84 0 48,3C.B 3.,@%93 %,8.C3 .@,.9

.889 114,34B8 C,C19B 0 4.,.9@4 C,B.B4 C.,8C3C 134,B4.C 0 4@,983C @,B33. %,49BC .@,@B

.888 114,C9.% 4,B1@@ 0 41,.333 4,%3C@ C3,3@4. 1.C,@%@9 0 4@,.%14 B,88@% 1%,1%.B 4C,8%

--- 1%9,44B. 4,@@.4 0 .@,1B1. @,1B@3 C8,8@B@ 1B.,4498 0 C%,4138 B,C9@. @,3.8C @C,B.

-- 98,89@. %,9BB% 0 34,B481 @,413@ CC,3B49 1.9,%%13 0 4.,C81C @,@.81 C,1@C@ C@,1B

--/ B8,4339 1,.39% %,4B%4 19,@%9C @,%%1. ..,998B 11@,C@%@ 0 44,%8.B B,9BBC 4,C1B9 4%,@@

--; BC,39%9 1,1999 %,C131 18,93%% @,CBC1 ..,9..1 11.,18.B 0 4.,81@C 8,4@3. .,@%31 .C,BC

#'

Page 38: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 38/55

--< @@,93@B 1,1@99 %,@1%9 3B,B4%. @,%4.% .@,@C83 141,C3@3 0 C.,B1@8 11,94B% .,@%11 4B,%3

--< 1%8,8%3. 1,4B81 1,114% 33,943@ 8,944% B.,148@ 149,4849 0 C@,3@B3 1.,4C14 .,3C18 41,@C

--= 114,834@ 3,%9@3 1,419@ 3B,.411 1B,49.9 C8,C38@ 1C%,%4C3 %,4194 B.,B@83 1C,C.34 4,%..1 3B,1

--= 13C,%%94 3,31.3 1,3B%3 38,9@81 3C,391C B4,CB4. 1B%,@31% 1,1@8@ BC,.918 1@,@8%B .,CB@4 3@,8.

--: 11@,%B9. 4,3%4B 1,89B3 .C,1%.1 31,8838 4B,94CC 1B3,.%13 1,.3C% B@,B@41 38,C3C. 3,1.1@ 33,C4

--9 118,@3@4 3,B@49 1,C49B 3@,8@4C 3%,4CBB C.,CB9% 1CB,1.49 %,BBC8 48,9CC@ .3,34%4 11,1838 3C,1B

--8 1B4,9881 .,.141 3,B948 .9,@31% 3.,C8B. @4,9%98 339,%%.1 4,C11@ @@,.9.@ .8,..9B 3.,3C38 .8,.

-.- 1B9,89CB .,4@1B 3,@8BB .8,%11C 31,C84C 84,%9B% 33C,9B@4 4,9819 BB,1118 .B,.19B .%,13C9 4C,4B

-.. 1@%,@938 4,.B@. 3,.89C .@,CC9B .%,@C%B 8C,941B 3C8,3839 1B,B381 B@,B%3B .9,C@31 .@,%4.4 C1,@

-. 1@B,83B1 .,@493 .,1993 41,911C 4%,1%.. 8%,@819 .%%,CB9% 34,39@3 @.,3%@B 4C,@@4C ..,143. B@,C3

Ta'elul nr$ C$C 7 Durata de rotatie

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

(n primii ani anali-ati, au loc fluctuatii ma;ore in ceea ce priveste durata de rotatie a

activelor companiei, inre*istrand un mininm a'solut in anul 3%%4, cu o valoare de BC de -ile inca-ul activelor circulante si 11. -ile in ca-ul activelor totale$ Acest minim a fost inre*istrat dinaceleasi considerente ce au dus la cresterea vite-elor de rotatie inre*istrate anterior si anumedatorita fluctuatiilor cifrei de afaceri in perioada respective$ Dupa anul 3%%C, cifra de afaceri acompaniei incepe sa scada, avand un impact direct asupra duratei de recuperare a activelor$

Lrafic nr$ C$47 =volutia duratei de rotatie a activelor circulante si a activului total

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

(n ceea ce priveste capitalul propriu al companiei, acesta pre-inta durate de rotatie cefluctuea-a de0a lun*ul perioadei anali-ate, atin*and un minim a'solut in anul 3%%@ cu 33 de -ile$

#;

Page 39: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 39/55

Lrafic nr$ C$C7 =volutia duratei de rotatie a capitalului propriu

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

.2 5ate de renta'ilitate

(n ta'elul urmtor am procedat in sensul calculari renta'ilitatii financiare a companiei,unul dintre cei mai importanti indicatori financiari, ilustrand de asemenea si factorii de influentaasupra acesteia$ 5enta'ilitatea financiara a fost calculate raportand profitul net la capitalul propriu inre*istrat de companie$

Ta'elul nr$C$B 75= O <actori de influenta

An !A > AT !5 5= >:!A !A:AT AT:!5 A/(:!5.89: B94C% 31B1 3.@3B 39C@ @.,%8I .,11I 3,9. 8,%3 @,%3.899 1C9%.@ 9.@% CB3.3 39B8C .1,CBI C,89I 3,8. 1,89 %,89.898 3C@81% 14438 1B@%.3 @C3C@ 19,1@I C,B%I 1,C4 3,33 1,33.88- .88CC8 C114 1@1@@4 @9@B1 B,41I 1,.3I 3,3B 3,1C 1,1C.88. C4B3.C [email protected] 3B4333 113%%C 34,.1I 4,99I 3,%@ 3,.B 1,.B.88 8899.9 C%911 CC9CB. 3@418% 18,C@I C,@3I 1,C9 3,%4 1,%4.88/ 3%1.934 1%1B43 93@%%C .B93%% 3@,C.I C,%CI 3,1@ 3,C1 1,C1

.88; [email protected] 0.C8.. 114%48% 4@11%8 0@,B1I 01,3CI 3,C3 3,43 1,43.88< [email protected]. 1491@@ 1C94%%% [email protected] 33,89I 4,39I 3,18 3,4C 1,4C

.88= C39B%%% 3@3%%% 3148%%% 9@.%%% 3@,9CI C,14I 3,4@ 3,31 1,31

.88: @@C9%%% C.1%%% 399.%%% 8%B%%% BC,88I B,84I 3,C9 .,@1 3,@1

.889 13.3@%%% 944%%% 43B8%%% 139.%%% @.,%1I @,BBI 3,89 .,.% 3,.%

.888 1834.%%% 14B%%%% B8@@%%% 3.31%%% B3,9%I 8,%%I 3,BC 3,9B 1,9B--- 3C3BC%%% 1BBB%%% 114@1%%% C.%8%%% .1,.9I B,C9I 3,3% 3,1B 1,1B-- .C4%4%%% 33.B%%% 1.B@%%%% CB33%%% .9,@@I B,.3I 3,C9 3,4. 1,4.

#<

Page 40: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 40/55

--/ 41444%%% 134B%%% 1.C.C%%% 4B94%%% 3B,C4I .,%1I .,%B 3,88 1,88--; 493%C%%% 3133%%% 1C4@%%%% 48@.%%% 4.,CCI 4,.1I .,18 .,1@ 3,1@--< 49131%%% 3B4C%%% 19.11%%% B38%%%% 43,13I C,.8I 3,C4 .,%8 3,%8--< CC9%8%%% .%18%%% 3.31C%%% B48C%%% 4B,C4I C,4%I 3,41 .,C8 3,C8--= CC@88%%% .B%3%%% 3.3C3%%% 4%4@%%% 89,%%I B,4BI 3,4% C,@C 4,@C--= C@43%%%% 3C8.%%% 3CB.C%%% 44.9%%% C8,19I 4,C%I 3,34 C,@@ 4,@@

--: B11..%%% 394@%%% 3@CB1%%% .839%%% @B,9@I 4,83I 3,33 @,3% B,3%--9 B11%1%%% 34@8%%% 3BC%%%%% 43@1%%% C8,%3I 4,%BI 3,.1 B,3% C,3%--8 C39%3%%% 14..%%% ..BC3%%% CB41%%% 3C,4%I 3,@1I 1,C@ C,9@ 4,[email protected] B1494%%% 3B.C%%% .8C99%%% @@BB%%% ..,9.I 4,38I 1,C9 4,9@ .,9@-.. B3%@1%%% .493%%% 44C..%%% 891@%%% .9,1BI C,B.I 1,.9 4,99 .,99-. CB94%%%% 3.@3%%% 4@C4%%%% 1%B8%%%% 33,31I 4,1@I 1,3% 4,4C .,4C/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Dupa anali-a renta'ilitatii financiare a companiei, am calculate renta'ilitatea economica,raportand profitul la activele companiei$ entru a ilustra mai 'ine evolutia ratelor de renta'ilitate,

le0am repr-entat pe amandoua in *raficul ce urmea-a7Lrafic nr$C$B75=O5A Ta'elul nr$ C$@7 5=O5A

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

#

An 5= 5A.89: @.,%8I 9,11I.899 .1,CBI 1B,BBI.898 19,1@I 8,B4I.88- B,41I 3,98I.88. 34,.1I 1%,.1I.88 18,C@I 9,1%I

.88/ 3@,C.I 1%,9BI

.88; 0@,B1I 0.,14I

.88< 33,89I 9,.BI

.88= 3@,9CI 13,BBI

.88: BC,88I 1@,@4I

.889 @.,%1I 33,13I

.888 B3,9%I 31,3.I--- .1,.9I 14,C3I-- .9,@@I 1B,.BI--/ 3B,C4I 9,31I--; 4.,CCI 1.,@3I--< 43,13I 1.,@%I

--< 4B,C4I 1.,%%I--= 89,%%I 1C,49I--= C8,19I 1%,%8I--: @B,9@I 1%,B9I--9 C8,%3I 9,.CI--8 3C,4%I 4,3BI-.- ..,9.I B,8.I-.. .9,1BI @,84I-. 33,31I 4,99I

Page 41: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 41/55

Anali-and cele doua rate de mai sus, o'servam faptul ca am'ele (nre*istrra-a un minina'solut in anul 1994, avand valori ne*ative, de 0@$B1I pentru 5= si 0.$14I pentru 5A$ Acestminim se datorea-a valorii minime inre*istrate de profitul net, si anume de 0.C$8.. mil$ Tot acest profit net a condus la o crestere spectaculoasa a renta'ilitatii financiare a companiei, a;un*and innumai 4 ani, la o valoare de @.,%1I$ 5enta'ilitatea financiara a companiei a continuat safluctuea-a in perioada urmatoare, atin*andu0si maximul in anul 3%%B cu o valoarea de 89I $inceea ce priveste rentailitatea economica, aceasta pastrea-a aceleasi trend0uri de0a lun*ul perioadei anali-ate ca si renta'ilitatea financiara, insa valorile inre*istrat sunt mult inferioare,maximul fiind de 33I in anul 1998$

VI& E*olu ia riscurilorț

12 5isc de exploatare32 5isc aferent cresterii !A.2 5isc de faliment

(0

Page 42: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 42/55

.7 Risc de e4+loatare

!oeficientul de elasticitate

Ta'elul nr B$1 =lasticit+ lieț

/ursa7 prelucrare proprie dup+ datele de pe platforma 5euters

entru prelucrarea datelor i calculul coeficien ilor de elasiticitate am folosit Microsoft =xcel iș ț ș

datele de pe platforma 5euters$

În linii mari, se o'serv+ în *raficele reali-ate, pe 'a-a ta'elului de mai sus faptul c+ evolu iileț

celor 4 elasticit+ i au fost diferite$ !ele dou+ elasticit+ i care au evoluat în mare m+sur+ la fel auț ț

fost e>:!A i e =)(T:!A$ Acestea au avut de asemenea i cea mai mare oscila ie de0alun*ulș ș ț

 perioadei anali-ate7 cre tere în 3%%1 3%%3, apoi sc+dere continu+ p+n+ în anul 3%%@$ Înș

 perioada 3%%B 3%%@ are loc cea mai drastic+ sc+dere a celor dou+ elasticit+ i, cestea devenindț

ne*ative i a;un*nd la valorile de e>:!A N 03,91 i e =)(T:!AN01%,3.$ Aceste sc+deri arat+ oș ș

cre tere a cifrei de afaceri i a profitului net concomitent, precum i a =)(TDA simultan cu cifraș ș ș

de afaceri$ =ste de men ionat faptul c+ e>:!A a mai devenit o data ne*ativ+ în anul 3%%4,ț

atin*nd valoarea de 0%,@8

(1

Page 43: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 43/55

Din anul 3%%@ se o'serv+ o cre tere continu+ i 'rusc+, întruct în 3%%8 cele dou+ elasticit+ iș ș ț

devin po-itive, valoarea lor fiind în ;ur de %$ Apoi în 3%%9 acestea atin* valoarea maxim+ din

toat+ perioada anali-at+ >:!A N 11%,@4 i e=)(T:!AN1.8,8.$ș Aceast+ cre tere urias+ seș

datorea-+ declan +rii cri-ei economice, întruc+t firma a fost puternic afectat+ de aceasta$ Astfelș

în anul 3%%9, cand elasticit+ ile au crescut i au valoarea ceamai mare, re-ult+ c+ scade att cifraț ș

de afaceri ct i profitul cu aceea i ra+, precum i =)(TDA i !ifra de afaceri simultan$ !eleș ș ș ș

dou+ elasticit+ i sufer+ o sc+dere 'rusc+ din nou concomitent în anul 3%1%, apoi remarc+ înc+ unț

 puls de cre tere mai ridicat+ în 3%13$ Anul 3%1. este caracteri-at de sc+derea celor dou+ș

elasticit+ i$ț

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

/e o'srv+ c+ elasticitatea e =)T:=)(T a avut cea mai mic+ osclia ie din toat+ perioada anali-at+,ț

variind doar între valorile de %,@9, atins+ în 3%%9 i 1,%@C@ în 3%%B$ aloarea cea mai mic+ a fostș

atins+ în 3%%9, cand profitul 'rut a crescut, în ciuda cri-ei economice

=lasticitatea >:=)Ta avut osclila ie redus+ în perioadele 3%%% 03%%. i 3%%8 3%1., însa înț ș

 perioada 3%. 3%%8 aceasta a fost mai ridicat+$în 3%%4 se atin*e cea ma sc+-ut+ valoare de

0%,C4, apoi aceasta cre te la 4,4C în 3%%B atin*nd valoarea maxim+ din toat+ perioada anali-at+$ș

(2

Page 44: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 44/55

Lraficul B$17 =volu ia coeficien ilor de elasticitateț ț

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

& Risc a%erent cresterii CA

entru a anali-a riscul aferent cre terii !A, vom calcula rata de cre tere sustena'il+ i rata deș ș ș

cre tere efectiv+ a !A$ș

5ata de creJtere sustena'il+ N rata de creJtere a cifrei de afaceri maxim posi'il+ f+r+ a *enera

de-echili're financiare$

I+ote6e considerare în determinarea ratei de crestere sustena'ile7

0 firma nu doreJte s+ apele-e la emisiune de noi acGiuni0 se urm+reJte menGinerea actualei structuri a capitalului0 firma urm+reJte menGinerea unei rate de distri'uire a dividend0ului constant+

(#

Page 45: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 45/55

/u' aceste ipote-e, rata de creJtere sustena'il+ va fi dat+ de7

N

 N 10d2 5fin

Ta'elul nr B$37 5atele de cre tere efectiv+ i sustena'il+ a !Aș ș

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

Lraficul ilustra-+ evolu ia ratelor de cre tere a !A sustena'il+ i efectiv+ în perioada 3%%%  ț ș ș

3%1.$ /e remarc+ evolu ia diferit+ pe care au avut0o acestea pe perioada anali-at+$ț

'serv+m c+ la începutul periodei, rata de cre tere efectiv+ este mai mare dect rata de cre tereș ș

sustena'il+, aceasta din urm+ pornind de la valoarea de 19,1%I, în timp ce cea efectiv+ este de

.8,49I$ Aceast+ po-i ie indic+ faptul + firma utili-ea-+ mai multe resurse dect ar tre'uii,ț

cre tereea nefiind sustena'il+$ În anul 3%%3, am'ele rate sufer+ o sc+dere, îns+ sc+derea ratei deș

cre tere efective este mai mare, astfel c+ începnd cu acest an *RQ*$ Acest+ situa ie persist+ oș ț

 perioada mare de timp, pn+ în anul 3%11$ În toat+ aceast+ perioad+ rata de cre tere sustena'il+ aș

!A are valori mai mari dect rata de cre tere efectiv+, indicnd faptul c+ș firma nu utili-ea-+

inte*ral resursele disponi'ile$

((

Page 46: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 46/55

!u toate acestea, trendurile sunt diferite pentru cei doi indicatori$ În anii 3%%3 3%%C aceste dou+

rate cresc concomitent i au aceea i rat+ de cre tere, dup+ cum se o'serv+ pe *rafic cur'ele lor ș ș ș

fiind aproape paralele$ Începnd cu anul 3%%C, evolu iile se schim'+$ț

Lraficul B$3 =volu ia ratelor de cre tere a !Aț ș

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

5ata de cre tere sustena'il+ a crescut o'sevndu0se dou+ pulsuri7 în anul 3%%B, cand pia a de (Tș ț

era influoritoare, s0ar fi atins valoarea de 49,@9I i în anul 3%%8, chiar înaintea i-'ucniri crei-eiș

economice, cand pia a de consum, în *eneral, era în cre terea volumului tran-ac ionat, s0ar fiț ș ț

atins valoarea maxim+, de C%,84I$ În tot acest timp cre tere efectiv+ a !A, a fost una modest+,ș

rata fiind în sc+derepn+ în 3%%8, cnd a înre*istrat o u oar+ cre tere la valoarea de B,4@I, înș ș

timp ce cre terea pe care o putea suporta firma era de aproximativ @ ori mai mare$ Începnd cuș

anul 3%%9 momentul declan +rii cri-ei economice, am'ele rate aau avut o sc+dere 'rusc+ iș ș

drastic+7 rata efectiv+ a devenit ne*ativ+ în 3%1%, atin*nd minimul perioadei anali-ate7 01.,43I,

în timp ce rata efectiv+ a sc+-ut la 8,.CI$

Astfel în ciuda contextului economic dificil, rata de cre tere sustena'il+ cre te, în timp ce ceș ș

efectiv+ a sc+-ut$ utem tra*e conclu-ia ca firma putea avea o cre tere a !A mult mai mare dectș

a avut0o în realitate, nu a 'eneficiat la maxim de resursele disponi'ile, 'a dimpotriv+, chiar le0a

(&

Page 47: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 47/55

irosit, fapt ce denot+ o pro'lem+ de mana*ement$ !onclu-ia este c+ compania i0ar fi permis oș

cre tere mult mai mare a !A fa + de cea pe cae a avut0o în realitate$ș ț

În toat+ acest+ perioad+ 3%%3 3%11, cnd *RQ*, firma ar fi tre'uiit s+ urm+reasc+7 cresterea

dividendelor $ pentru a încura;a investitorii i mai ales ram'ursarea datoriilor, pentru ca acesteaș

s+ nu afecte-e compania în perioada urm+toaare$ Avnd în vedere evolu ia ratei de cre tereț ș

sustena'ile, acest lucru ar fi fost posi'il pe termen lun*$

În 3%11 rata efectiv+ are un puls de cre tere la 1B,34I, dep+ ind cu mai pu in de un procent rataș ș ț

sustena'il+, ceea ce indica un trand foarte 'un, îns+ în urm+toarea perioad+, !A este afectat+

 puternic de contextul economic, sc+-nd aproape în acela i ritm cu rata sustena'il+$ Anul 3%1. s0ș

a încheiat cu o rata efectiv+ ne*ativ+ de 08,3@I i o rat+ sustena'il+ de C,18I$ș

!ele dou+ momente din perioada anali-at+, în care ratele de cre tere efectiv+ i sustena'il+ auș ș

fost e*ale 3%%3 i 3%11 indicau faptul c+ș se poate utili-a pentru previ-iunea cifrei de afaceri rata

de creJtere sustena'il+, îns+ mana*ementul companiei nu a f+cut acest lucru$

/& Riscul de %ali0ent

entru riscul de faliment, am utili-at modelul Altman$

Altman a ela'orat una dintre primele funcGii scor în anul 19B8, utili-nd informaGiile

o'Ginute în urma studierii unui eJantion de companii din /tatele Unite$ În cadrul acestui eJantion

au fost incluse att întreprinderi care au dat faliment , ct Ji întreprinderi cu activitate 'un+$

În studiul s+u a inclus un esantion cuprin-and BB firme cte .. în fiecare *rup, iar 

 perioada avut+ în vedere pentru anali-+ a fost 194B 19BC$

Modelul ela'orat de Altman are urm+toarea form+

! > ., A ? .,; B ? /,/ C ? -,= D ? .,- E

Unde

A N capital circulant : activ total

!apital circulant N active circulante pasive circulante

('

Page 48: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 48/55

  ) N profit reinvestit : activ total

rofit reinvestit N profit net 0 dividende

  ! N profit 'rut : activ total

rofitul 'rut repre-int+ profitul înainte de deducerea impo-itului Ji plata do'n-ilor$

  D N valoarea de piaG+ a capitalului firmei : datorii pe termen lun*= N cifra de afaceri : activ total

În urma calculelor7

Daca S P 3$B@C4 re-ult+ c+ firma pre-int+ riscul de a da faliment$

Dac+ S P 3$B@C4 re-ult+ c+ firma >U pre-int+ riscul de a da faliment$

Ta'elul B$. (ndicatorii din modelul lui Altman

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

A repre-int+ o m+sur+ a flexi'ilit+Gii financiare, iar cu ct re-ultatul este mai mare, cu attcapitalul circulant este mai 'ine utili-at$

) repre-int+ o masur+ a capacit+Gii de finanGare intern+, fiind de dorit o valoare a ratei ct mai

mare$

! exprim+ renta'ilitatea resurselor avansate$

D exprim+ nivelul de îndatorare al întreprinderii prin împrumuturile pe termen lun*

= exprim+ intensitatea utili-+rii activelor 

 >ivelurile destul de ridicate ale acestor indicatori reflect+ o situaGie financiar+ 'un+ ca o

consecinG+ a desf+Jur+rii unei activit+Gi eficiente$ Îns+ cu toate acestea firma porne te în perioadaș

anali-at+ de la o valoarea lui S extrem de ridicat+ fa + de 3,B@C4 i anume aproape du'luț ș  7 B,39

în 3%%%, ceea ce ne conduce la conclu-ia unui risc de faliment foarte mare laînceputul anilor 

3%%%$

Lraficul B$. Modelul lui Altman

(;

Page 49: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 49/55

/urs+7 prelucrare proprie utili-nd date de pe platforma 5euters

/e o'serv+ în *rafic, pe toat+ perioada anali-at+, un trend descresc+tor al lui S$ În perioada 3%%%

  3%%. sc+derea este constant+, dup+ cum se vede în *rafic aceasta fiind repre-entat+ ca o

dreapt+ i nu ca o cur'+$ Începnd cu anul 3%%3, pn+ în anul 3%%8, S a fost de asemenea înș

sc+dere, îns+ a sc+-ut cu o rata mai mic+, atin*nd în 3%%8 valoarea de .,99$ Aceast+ perioad+ a

fost una infloritoare pentru consum i mai ales pentu sectorul de (T, astfel indicatorul S este înș

continu+ sc+dere, tin-nd c+tre 3,B$

'servm o usoar+ cre tere în 3%%9 la valoarea de 4,%C, acesta fiind anul declans+rii crei-eiș

economice, care a afectat puternic i sectorul de (T$ Totu i cre terea a fost moderat+, riscul deș ș ș

faliment s0ar fi putut accentua i mai mult dac+ indicatorul S suferea o cre tere mare$ Începndș ș

cu aul 3%1%, în ciuda tuturor pro'lemelor, compania s0a redresat, indicatorul S atin*nd valoarea.,%8$ În perioada urm+toare7 3%1%03%1., S este în continu+ sc+dere, atin*nd minimul chiar în

anul 3%1. i anumeș  7 3,@@ cea mai apropiat+ valoarea de 3,B@C4, la o distan + de mai pu in deț ț

%,1% puncte procentuale$

(<

Page 50: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 50/55

Tot acest trend descresc+tor continuu al indicatoului S ne indic+ c+ în ciuda altor indicatori care

au avut o evolu ie proast+, S a avut o evolu ie favora'il+, ceea ce înseamn+ c+ mana*ementulț ț

companiei a reu it s+ controle-e riscul de faliment$ș

Avnd în vedere valoarea sc+-ut+ lui indicatorului S atins+ în anul 3%1., precum i tendulș

descrec+tor din perioada anali-at+, putem previ-iona c+ în urm+torii ani, risscul de faliment va fieliminat complet deoarece S va sc+dea su' valoadea de 3,B@C4$

VII In%or0a ii 'ursiereț

!ompania Dell a fost listat+ pe 'ursa >A/DA din /UA$

Dup+ ce a fost pre-ent+ pe pia a 'ursier+ mai 'ine de 3. de ani, compania Dell a hot+rt s+ seț

deliste-e de la 'urs+, în scopul de a se redresa$

roducatorul de calculatoare a p+r+sit astfel piata 'ursiera în octom'rie 3%1., dupa un 'loca; de

sapte luni, printr0o tran-ac ie de 34,9 miliarde dolariț

Michael Dell a preluat inte*ral compania americana in parteneriat cu fondul de investitii /ilver 

#a6e artners$13  <iecare actionar a primit 1.,@C U/D in numerar pe titlu, plus un dividend

special de %,1. U/D: actiune $

=volu ia pre ului unei ac iuni D=##ț ț ț

12 www.wall!street.ro (

Page 51: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 51/55

/ursa7 ahoo <inance

=volu ia pre ului unei ac iuni a companiei Dell a fost interesant+ de0alun*ul perioadei anali-ate$ț ț ț

/e o'serv+ un pre ridicat aproape de B% UD/:ac iune în anul 3%%%$ Începnd cu acest an, pre iulț ț ț

ac iunilor companiei a sc+-ut în 3%%1$ erioada urm+toare de i a fost una înfloritoare înț ș

se*mentul de (T i calculatoare, pre ul unei ac iuni Dell a cunoscut o cre tere moderat+, atin*ndș ț ț ș

în 3%%C, valoarea de pu in peste 4% U/D:ac iune$ !ompania nu a reu it astfel s+ evolue-e odat+ț ț ș

cu competitorii s+i din acela i se*ment$ș

Începnd din acest an, pre ul unei ac iuni Dell a început s+ scad+ încontinuu$ !hiar daca s0auț ț

înre*istrat oscila ii în perioada 3%%C 3%1. trendul a fost unul în sc+dere, valoare minim+ fiindț

atins+ în 3%%8 3%%9 su' 1% U/D:ac iune$ Actiunile Dell au sca-ut astfel cu 4.I in ultimiiț

cinci ani, fa + de prima parte din perioada anali-at+ 3%%% 0 3%%Cț

Astfel 3%1. este anul în care 'oard0ul ia deci-ia de a se retra*e de pe 'ursa american+, dup+ ce

compania a avut re-ultate sla'e inclusiv in trimestrul al treilea, cand a ratat estimarile analistilor,

fat accentuat i de declinul interesului consumatorilor pentru !0uri$ș

re ul de închidere la retra*erea de pe 'urs+ a fost de 1.,8B U/D:ac iuneț ț

• Si0'ol# DE

• Nu0ăr anga(a i# .-9&9--ț

&0

Page 52: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 52/55

• Di*idende +lătite @n ulti0ul an DA ./,:< USD in nu0erar +e titlu, +lus un di*idend

s+ecial de -,./ USD actiune la retragerea de +e 'ursă

• $re ul unei ac iuni# ./&9= USDac iune +re de @nc1idere la 8 oct -./7ț ț ț ț

VIII ANAI!A SOT

$uncte %orte

0 are o acoperire *lo'al+0 'rand puternic, cunoscut pentru produse de calitate0 a reu it s+ in+ su' control toate riscurileș ț

0 valorile profitului profit sunt po-itive i în cre tereș ș

$uncte sla'e

0 ie irea de pe 'urs+ a însemnat un semnal ne*ativ att pentru investitori ct i pentruș ș

clien i$ț

0 Au existat erori ale mana*ement0ului care s0au reflectat în indicatorii din situa iile$ț

0 !ompania se ocup+ mai mult cu asam'larea de hardare dect cu produc ia, astfelț

costurile sunt tinute su' control mai *reu

O+ortunită iț

0 sectorul (T este în continu+ cre tere i de-voltare, ap+rnd mereu noi produse iș ș ș

func ionalit+ iț ț

&1

Page 53: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 53/55

0 rata de cre tere sustena'il+ a !A a avut pe perioada anali-at+ valori mai mari în modeș

constant dect rata de cre tere efectiv+ș

0 piata de (T i ardare este una de oli*opol, unde competitorii sunt aproximativ aceia iș ș

în ultimii 3% de ani$

A0enin ăriț

0 !ompetitori puternici pe pia a de (T7 , Apple, !isco, Loo*le, (ntel, racle, Microsoft,ț

 >o6ia0 !ompania a fost afectat+ de recesiune i înc+ nu i0a revenit complet pe toate planurile$ș ș

0 rofitul net pe cifra de afaceri a înre*istrat valori mici fa + de restul competitorilor de peț

 pia +ț

I Conclu6ii )i +ro+uneriÎn conclu-ie, în ceea ce prive te nivelul resurselor, întreprinderea se afl+ att în echili'ru peș

termen scurt ct i pe termen lun*, ceea ce înseam+ c+ aceasta dispune de un exces de resurseș

 prin atra*erea de fonduri, ce ar putea fi utili-ate pentru investire i implicit de-voltarea activit+ ii,ș ț

avnd în vedere c+ resursele pe termen lun* împlic+ un cost foarte mare$ Aceast+ constatare

 poate fi demonstrat+ Ji prin anali-a asupra variaGiei <5, a variaGiei ><5 Ji a variaGiei T>,

respectiv cash flo$

Din punct de vedere al lichidit+Gii compania nu înre*istrea-+ pro'leme semnificative, celcare în*ri;orea-+ este levierul care are valori mai mari dect 1, ceea ce înseamn+ c+ *radul în

care capitalurile proprii asi*ur+ finanGarea activit+Gii întreprinderii este unul redus, finanGarea

fiind mai mult acoperit+ prin îndatorare$

!apacitatea de autofinanGare este po-itiv+, prin urmare firma are profit Ji dispune de

resurse financiare suficiente pentru a îJi achita o'li*aGiile curente$

Anali-nd ima*inea de ansam'lu a companiei D=## din punct de vedere a indicatorilor 

calculaGi pe 'a-a ! *ross mar*in, =)(TDA mar*in, operatin* mar*in, pretax mar*in, effective

tax rate, net mar*in2 în perioada 198@03%1., cele mai 'une re-ultate la nivelul acestora s0au

înre*istrat în perioada 199803%%4, cele mai 'une re-ultate înre*istrndu0se la nivelul

indicatorului =ffective Tax 5ate ca urmare a profitului redus, dar i a unor posi'ile facilit+Giș

fiscale oferite pentru a sus ine de-voltarea activit+ ii companiei$ț ț

&2

Page 54: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 54/55

(n ceea ce priveste anali-a companiei D=## din punctul de vedere al ratelor, am decis

initial calculul catorva rate de mar;a, avand ca suport soldurile intermediare de *estiune$ (n urma

re-ultatelor am inre*istrat un moment semnificativ de0a lun*ul perioadei anali-ate si anume anul

3%%4, cand toate mar;ele au inre*istrat valori foarte mici sau chiar ne*ative, deteminate de

re-ultatul ne*ativ inre*istrat de catre profitul net al companiei$(n continuare am calculat vite-ele si duratele de rotatie ale principalelor elemente

 'ilantiere$ (n ceea ce priveste vite-ele de rotatie ale activelor circulante ale companiei, am

inre*istrat o valoare maxima in perioada 3%%303%%C, avand in 'a-a fluctuatiile de la nivelul cifrei

de afaceri$ (n privinta duratelor de rotatie ale activelor, acestea au inre*istrat un punct de minim

a'solut de0a lun*ul perioadei anali-ate in anul 3%%4, ilustrand rutatia activelor companiei in

numai BC de -ile$

#a final am calculat doi dintre cei mai importanti indicatori cu privire la performanta unei

companii si anume renta'ilitatea financiara si cea comerciala$ /u' incidenta fluctuatiilor 

 profitului net, a capitalului propriu si a activelor companiei, aceste rate au inre*istrat fluctuatii

deose'ite de0a lun*ul perioadei anali-ate, atin*and minime a'solute in anul 3%%4, inre*istrand

chiar valori ne*ative de 0@$B1I pentru 5= si 0.$14I pentru 5A2$ (nsa, in ciuda acestor 

valori, renta'ilitatea financiara a inre*istrat si valori spectaculoase in anul 3%%B, atin*and o

valoare de 89 de procente$

5eferitor la cre terea !A, în perioada 3%%3 3%11, cnd *RQ*, firma ar fi tre'uiit s+ș

urm+reasc+7 cre terea dividendelor $ pentru a încura;a investitorii i mai ales ram'ursareaș ș

datoriilor, pentru ca acestea s+ nu afecte-e compania în perioada urm+toaare$ Avnd în vedere

evolu ia ratei de cre tere sustena'ile, acest lucru ar fi fost posi'il pe termen lun*$ț ș

De i în anul 3%%3 ratele de cre tere sustenail+ i efectiv+ erau e*ale, astfel c+ se puteaș ș ș

utili-a pentru previ-iunea cifrei de afaceri rata de creJtere sustena'il+, mana*ementul companiei

nu a f+cut acest lucru, i*nornd previ-iunile de cre tere ale !A sustena'il+$ș

În ciuda contextului economic dificil, rata de cre tere sustena'il+ cre te, în timp ce ceș ș

efectiv+ a sc+-ut$ utem tra*e conclu-ia ca firma putea avea o cre tere a !A mult mai mare dectș

a avut0o în realitate, nu a 'eneficiat la maxim de resursele disponi'ile, 'a dimpotriv+, chiar le0a

irosit, fapt ce denot+ o pro'lem+ de mana*ement$ !onclu-ia este c+ compania i0ar fi permis oș

cre tere mult mai mare a !A fa + de cea pe cae a avut0o în realitate$ș ț

5etra*erea de pe 'urs+ s0a produs într0un moment oportun, avnd în vedere sc+derea

continu+ a pre ului ac iunii în perioada anali-at+, mai ales dup+ declansarea cri-ei economice$ț ț

&#

Page 55: Proiect Analiza Financiara -

7/23/2019 Proiect Analiza Financiara -

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-analiza-financiara- 55/55

/c+derea continu+ a valorii indicatoului S ne indic+ c+ în ciuda altor indicatori din anali-a

companiei, care au avut o evolu ie proast+, S a avut o evolu ie favora'il+, ceea ce înseamn+ c+ț ț

mana*ementul companiei a reu it s+ controle-e riscul de faliment$ș

Avnd în vedere valoarea sc+-ut+ a indicatorului S atins+ în anul 3%1., precum i trendulș

descrec+tor din perioada anali-at+, putem previ-iona c+ în urm+torii ani, riscul de faliment va fieliminat complet deoarece S va sc+dea su' valoadea de 3,B@C4$

În opinia noastr+, deci-ia luat+ în privinGa privati-+rii a fost una corect+, considernd c+ în

 perioada urm+toare aceasta va aduce 'eneficii asupra firmei, permitnd un control mai 'un

asupra companiei în demersul de transformare a Dell într0un furni-or de solu ii complexe deț

 'usiness$

Bi'liogra%ie)raJoveanu, 're;a, #$, /uport curs

Dra*ot+, $, =valuarea Ji finanGarea investiGiilor directe, A/= , )ucureJti,3%%9)re-eanu, etre, Anali-+ financiar+, Meteor ress, )ucureJti, 3%%@$dell$com$'i'lioteca0di*itala$ase$ro$all0street$ro$i6ipedia$ro

www.nasda*.com

www.-nance."ahoo.com