planif dirigentie

17
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BREBENI PROFESOR TRUICĂ GETA NR. DE ÎNREGISTRARE: _________________________________ CONSILIERE ŞI ORIENTARE PLANIFICARE ANUALĂ ŞI CALENDARISTICĂ CLASA a VIII-a – AN ŞCOLAR 2013-2014 Planificare anuală şi calendaristică – Consiliere şi orientare – Clasa a VIII-a – An şcolar 2013-2014 – Prof. Hlihor Lenuţa 1

Upload: georgeta-trasca

Post on 23-Oct-2015

43 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: PLANIF DIRIGENTIE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BREBENI PROFESOR TRUICĂ GETA NR. DE ÎNREGISTRARE: _________________________________

CONSILIERE ŞI ORIENTAREPLANIFICARE ANUALĂ ŞI CALENDARISTICĂ

CLASA a VIII-a – AN ŞCOLAR 2013-2014

DIRECTOR, PROF. RĂDĂŞANU DORINA ___________________________

CONSILIER EDUCATIV, PROF. BÎTLAN MIHAELA-DANIELA ___________________________

Planificare anuală şi calendaristică – Consiliere şi orientare – Clasa a VIII-a – An şcolar 2013-2014 – Prof. Hlihor Lenuţa 1

Page 2: PLANIF DIRIGENTIE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr. 3 Baia – Structura BogataDIRIGINTE: Prof. Hlihor LenuţaCLASA: a VIII-aANUL ŞCOLAR: 2013-2014DISCIPLINA: Consiliere şi orientare; 1 oră pe săptămână

PLANIFICARE ANUALĂCONSILIERE ŞI ORIENTARE

Notă! În perioada 7-11 aprilie 2014 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” având orar specific, ora de Consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.

Planificare anuală şi calendaristică – Consiliere şi orientare – Clasa a VIII-a – An şcolar 2013-2014 – Prof. Hlihor Lenuţa 2

Nr.Crt Modulul Semestrul INumăr de ore

Semestrul al II-leaNumăr de ore

Anual Număr de ore

1 Autocunoaştere şi dezvoltare personală

5 3 8

2 Comunicare şi abilităţi sociale 4 3 7

3 Managementul informaţiilor şi al învăţării

3 3 6

4 Planificarea carierei 2 4 6

5 Calitatea stilului de viaţă 4 4 8

Total ore 18 17 35

Page 3: PLANIF DIRIGENTIE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr. 3 Baia – Structura BogataDIRIGINTE: Prof. Hlihor LenuţaCLASA: a VIII-aANUL ŞCOLAR: 2013-2014DISCIPLINA: Consiliere şi orientare; 1 oră pe săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARESEMESTRUL I – CLASA a VIII-a – AN ŞCOLAR 2013-2014

Modulul Conţinuturile învăţării Obiective de referinţă Activităţi de învăţare TemaNr. de ore

Săptămâna Obs.

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală

1.1 Autocunoaştere- Autoevaluare: interese, puncte tari, puncte slabe, caracteristici personale.

1.1 să îşi autoevalueze punctele tari şi pe cele slabe, în raport cu propriile interese privind evoluţia personală.

- chestionare şi fişe de autoevaluare pentru identificarea punctelor tari, a celor slabe şi a intereselor;- portofoliul resurselor personale.

Drepturi şi responsabilităţi

Fiecare este unic în felul lui

Adolescenţa – vârsta idea lurilor şi a întrebărilor

Oamenii pe care îi admir

Autoevaluarea propriilor capacitǎţi

1

1

1

1

1

S 116.09-20.09

S 330.09-4.10

S 1125.11-29.11

S 1613.01-17.01

S 1827.01-31.01

2. Comunicare şi abilităţi sociale

2.1 Abilităţi sociale-Responsabilitate individuală şi socială în şcoală, în familie şi în comunitate

2.1 să explice importanţa responsabilităţii individuale şi sociale, în diferite contexte.

- exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii individuale şi sociale;

Rolul meu în familie

Toleranţă şi intoleranţa

1

1

S 621.10-25.10

S 911.11-15.11

Planificare anuală şi calendaristică – Consiliere şi orientare – Clasa a VIII-a – An şcolar 2013-2014 – Prof. Hlihor Lenuţa 3

Page 4: PLANIF DIRIGENTIE

2.2 Comunicarea-Prejudecăţi şi stereotipuri: impact asupra comunicării

2.2 să analizeze influenţa stereotipurilor şi a prejudecăţilor asupra comunicării interpersonale

- exerciţii de exprimare a opiniilor pro- / contra, în contexte marcate de prejudecăţi/ stereotipuri;- monitorizarea unor stereotipuri/ prejudecăţi, în diferite tipuri de discurs.

Comunicare şi colaborare

Avantajele comunicării asertive

1

1

S 139.12-13.12

S 156.01-10.01

3. Managementul informaţiilor şi al învăţării

3.1 Managementul informaţiilor-Surse de informare cu privire la filierele, profi-lurile şi specializările de actualitate din învăţă-mântul liceal/ şcoala de arte şi meserii (publica-ţii, site-uri, web, baze de date, târguri de oferte educaţionale); avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru informarea cu privire la opţiunile pentru clasa a IX-a.

3.1 să se documenteze în privinţa opţiunilor pentru clasa a IX-a, utilizând TIC (tehnologii informatice şi de comunicare).

- selectarea informaţiilor utile pentru decizia privind traseul educaţional, accesând portalurile www.edu.ro, www.admitere.edu.ro;- discuţii de grup privind avantajele şi limitele utili-zării TIC, pentru informa-rea cu privire la opţiunile pentru clasa a IX-a;

Ştiu să-mi organizez timpul

Avantaje şi limite ale folosirii TIC

Creativitatea şi stimularea acesteia

1

1

1

S 223.09-27.09

S 84.11-8.11

S 1720.01-24.01

4. Planificarea carierei

4.1 Planificarea carierei-Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene, rezultate ale aplicării chestionarelor şi a fişelor de autoevalu-are a intereselor şi abili-tăţilor, diplome şi certi-ficate obţinute, rezulta-tele diferitelor concursu-ri şi ale activităţilor de voluntariat, sugestii, recomandări.

4.1 să elaboreze portofoliul personal, pentru conturarea unui traseu educaţional şi profesional

- portofoliul personal pen-tru clasele a V-a – a VIII-a;- discuţii de grup privind traseele educaţionale posibile după terminarea clasei a VIII-a;- simulare: completarea for mularelor cu opţiunile posi bile pentru clasa a IX-a.

Aptitudinile mele

Prejudecăţi referitoare la profesii

1

1

S 728.10-1.11

S 122.12-6.12

Planificare anuală şi calendaristică – Consiliere şi orientare – Clasa a VIII-a – An şcolar 2013-2014 – Prof. Hlihor Lenuţa 4

Page 5: PLANIF DIRIGENTIE

5. Calitatea stilului de viaţă

5.1 Calitatea vieţii personale-Factori determinanţi ai dezvoltării personale.

-Adaptarea eficientă la stres; surse de sprijin în situaţii de stres; managementul stresului în situaţii de examinare.-Situaţii de criză; reacţii emoţionale şi comportamentale în situaţii de criză (catastrofe naturale, violenţă, accidente etc.) şi modalităţi de reacţie; traficul de fiinţe umane.

5.1 să îşi autoevalueze convingerile, atitudinile şi comportamentele definitorii pentru dezvoltarea personală.

5.2 să analizeze mecanismele eficiente de adaptare în situaţii de stres sau de criză.

- dezbateri, studii de caz, problematizări, pe tema opţiunilor educaţionale şi de viaţă;- proiecte individuale de dezvoltare, cu identificarea opţiunilor educaţionale şi profesionale

- discuţii de grup cu tema: „Cum facem faţă stresului?”;- exerciţii de identificare a modalităţilor de adaptare în diverse situaţii potenţial stresante;- proiect de grup de promovare a sprijinului social, în situaţii de criză (catastrofe naturale, violenţă, accidente etc.).

Vulnerabilitatea mediului în care mă aflu

Mănânc sănătos?

Puterea anturajului

Stres şi relaxare

1

1

1

1

S 47.10-11.10

S 514.10-18.10

S 1018.11-22.11

S 1416.12-20.12

Planificare anuală şi calendaristică – Consiliere şi orientare – Clasa a VIII-a – An şcolar 2013-2014 – Prof. Hlihor Lenuţa 5

Page 6: PLANIF DIRIGENTIE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr. 3 Baia – Structura BogataDIRIGINTE: Prof. Hlihor LenuţaCLASA: a VIII-aANUL ŞCOLAR: 2013-2014DISCIPLINA: Consiliere şi orientare; 1 oră pe săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARESEMESTRUL al II-lea – CLASA a VIII-a – AN ŞCOLAR 2013-2014

Modulul Conţinuturile învăţării Obiective de referinţă Activităţi de învăţare TemaNr. de ore

Săptămâna Obs.

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală

1.1 Autocunoaştere- Autoevaluare: interese, puncte tari, puncte slabe, caracteristici personale.

1.1 să îşi autoevalueze punctele tari şi pe cele slabe, în raport cu propriile interese privind evoluţia personală.

- chestionare şi fişe de autoevaluare pentru identificarea punctelor tari, a celor slabe şi a intereselor;- portofoliul resurselor personale.

Etichetarea şi consecinţele acesteia

Pregătirea pentru schim-bare, pentru anii de liceu

Autoevaluarea propriilor capacitǎţi

1

1

1

S 2417.03-21.03

S 3112.05-16.05

S 3510.06-13.06

2. Comunicare şi abilităţi sociale

2.1 Abilităţi sociale-Responsabilitate individuală şi socială în şcoală, în familie şi în comunitate

2.2 Comunicarea-Prejudecăţi şi stereotipuri: impact asupra comunicării

2.1 să explice importanţa responsabilităţii individuale şi sociale, în diferite contexte.

2.2 să analizeze influenţa stereotipurilor şi a prejudecăţilor asupra comunicării interpersonale

- exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii individuale şi sociale;

- exerciţii de exprimare a opiniilor pro- / contra, în contexte marcate de prejudecăţi/ stereotipuri;- monitorizarea unor stereotipuri/ prejudecăţi, în diferite tipuri de discurs.

Colaborare şi competiţie

Cum să mă înţeleagă părinţii

Persoane importante în viaţa mea

1

1

1

S 1910.02-14.02

S 305.05-9.05

S 2631.03-4.04

Planificare anuală şi calendaristică – Consiliere şi orientare – Clasa a VIII-a – An şcolar 2013-2014 – Prof. Hlihor Lenuţa 6

Page 7: PLANIF DIRIGENTIE

3. Managementul informaţiilor şi al învăţării

3.1 Managementul informaţiilor-Surse de informare cu privire la filierele, profi-lurile şi specializările de actualitate din învăţă-mântul liceal/ şcoala de arte şi meserii (publica-ţii, site-uri, web, baze de date, târguri de oferte educaţionale); avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru informarea cu privire la opţiunile pentru clasa a IX-a.-Criterii de analiză a informaţiilor referitoare la ofertele educaţionale: relevanţa, actualitatea, completitudinea, corectitudinea etc.

3.1 să se documenteze în privinţa opţiunilor pentru clasa a IX-a, utilizând TIC (tehnologii informatice şi de comunicare).

3.2 să analizeze informaţiile cu privire la ofertele educaţionale după finalizarea clasei a VIII-a.

- selectarea informaţiilor utile pentru decizia privind traseul educaţional, accesând portalurile www.edu.ro, www.admitere.edu.ro;- discuţii de grup privind avantajele şi limitele utili-zării TIC, pentru informa-rea cu privire la opţiunile pentru clasa a IX-a;

- discuţii de grup despre utilitatea informaţiilor cu privire la ofertele educaţio-nale care pot fi alese după finalizarea clasei a VIII-a;- vizite de documentare, în vederea completării infor-maţiilor despre ofertele educaţionale dobândite din diverse surse.

Cartea – cel mai bun prieten al meu

Gândirea critică

Mă informez: de unde, când, cum?

1

1

1

S 2524.03-28.03

S 2017.02-21.02

S 3219.05-23.05

4. Planificarea carierei

4.1 Planificarea carierei-Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene, rezultate ale aplicării chestionarelor şi a fişelor de autoevalu-are a intereselor şi abili-tăţilor, diplome şi certi-ficate obţinute, rezulta-tele diferitelor concursu-

4.1 să elaboreze portofoliul personal, pentru conturarea unui traseu educaţional şi profesional

- portofoliul personal pen-tru clasele a V-a – a VIII-a;- discuţii de grup privind traseele educaţionale posibile după terminarea clasei a VIII-a;- simulare: completarea for mularelor cu opţiunile posi bile pentru clasa a IX-a.

Ce mi-ar plăcea să fiu

Portofoliul meu

Incursiune în lumea profesiilor

1

1

1

S 2124.02-28.02

S 2928.04-2.05

S 3326.05-30.05

Planificare anuală şi calendaristică – Consiliere şi orientare – Clasa a VIII-a – An şcolar 2013-2014 – Prof. Hlihor Lenuţa 7

Page 8: PLANIF DIRIGENTIE

ri şi ale activităţilor de voluntariat, sugestii, recomandări.-Formularele cu opţiuni pentru clasa a IX-a – modalităţi de completare.

Cum completez fişa cu opţiuni

1S 342.06-6.06

5. Calitatea stilului de viaţă

5.1 Calitatea vieţii personale-Factori determinanţi ai dezvoltării personale.

-Adaptarea eficientă la stres; surse de sprijin în situaţii de stres; managementul stresului în situaţii de examinare.-Situaţii de criză; reacţii emoţionale şi comportamentale în situaţii de criză (catastrofe naturale, violenţă, accidente etc.) şi modalităţi de reacţie; traficul de fiinţe umane.

5.1 să îşi autoevalueze convingerile, atitudinile şi comportamentele definitorii pentru dezvoltarea personală.

5.2 să analizeze mecanismele eficiente de adaptare în situaţii de stres sau de criză.

- dezbateri, studii de caz, problematizări, pe tema opţiunilor educaţionale şi de viaţă;- proiecte individuale de dezvoltare, cu identificarea opţiunilor educaţionale şi profesionale

- discuţii de grup cu tema: „Cum facem faţă stresului?”;- exerciţii de identificare a modalităţilor de adaptare în diverse situaţii potenţial stresante;- proiect de grup de promovare a sprijinului social, în situaţii de criză (catastrofe naturale, violenţă, accidente etc.).

Vulnerabilitatea la stres

Maladii ale secolului XXI

Minte sănătoasă în corp sănătos

Împreună putem să trecem peste catastrofele naturale

1

1

1

1

S 223.03-7.03

S 277.04-11.04

S 2310.03-14.03

S 2823.04-25.04

Planificare anuală şi calendaristică – Consiliere şi orientare – Clasa a VIII-a – An şcolar 2013-2014 – Prof. Hlihor Lenuţa 8

Page 9: PLANIF DIRIGENTIE

TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIECLASA a VIII-a – SEMESTRUL I – AN ŞCOLAR 2013-2014

TEMA S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18

Drepturi şi responsabilităţi XŞtiu să-mi organizez timpul XFiecare este unic în felul lui XVulnerabilitatea mediului în care mă aflu XMănânc sănătos? XRolul meu în familie XAptitudinile mele XAvantaje şi limite ale folosirii TIC XToleranţă şi intoleranţa XPuterea anturajului XAdolescenţa – vârsta idea lurilor şi a întrebărilor XPrejudecăţi referitoare la profesii XComunicare şi colaborare XVulnerabilitatea mediului în care mă aflu XAvantajele comunicării asertive XOamenii pe care îi admir XCreativitatea şi stimularea acesteia XAutoevaluarea propriilor capacitǎţi X

Planificare anuală şi calendaristică – Consiliere şi orientare – Clasa a VIII-a – An şcolar 2013-2014 – Prof. Hlihor Lenuţa 9

Page 10: PLANIF DIRIGENTIE

TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIECLASA a VIII-a – SEMESTRUL al II-lea – AN ŞCOLAR 2013-2014

TEMA S 19 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 30 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35

Colaborare şi competiţie XGândirea critică XCe mi-ar plăcea să fiu XVulnerabilitatea la stres XMinte sănătoasă în corp sănătos XEtichetarea şi consecinţele acesteia XCartea – cel mai bun prieten al meu XPersoane importante în viaţa mea XMaladii ale secolului XXI XÎmpreună putem să trecem peste catastrofele naturale XPortofoliul meu XCum să mă înţeleagă părinţii XPregătirea pentru schimbare, pentru anii de liceu XMă informez: de unde, când, cum? XIncursiune în lumea profesiilor XCum completez fişa cu opţiuni XAutoevaluarea propriilor capacitǎţi X

Planificare anuală şi calendaristică – Consiliere şi orientare – Clasa a VIII-a – An şcolar 2013-2014 – Prof. Hlihor Lenuţa 10