plan reorganizare sc termogaz company sa

of 42 /42
1 TRIBUNALUL HUNEDOARA DOSAR NR.4374/97/2013 JUDECATOR SINDIC : DUCA CORINA PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA in insolventa, in insolvency, en procedure collective Elaborat de catre debitorul – SC Termogaz Company SA August 2015

Upload: others

Post on 19-Oct-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

1

TRIBUNALUL HUNEDOARA

DOSAR NR.4374/97/2013

JUDECATOR SINDIC : DUCA CORINA

PLAN REORGANIZARE

SC TERMOGAZ COMPANY SA

in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Elaborat de catre debitorul – SC Termogaz Company SA

August 2015

Page 2: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

2

PLAN DE REORGANIZARE

SC TERMOGAZ COMPANY SA

1.Preambul

Prin Sentinta nr.745/F/2013 pronuntata in data de 24.05.2013 in Dosarul

nr.4374/97/2013 de Tribunalul Hunedoara, Sectia a-II-a civila, de contencios

administrativ si fiscal , s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei la

cererea debitorului in urma constatarii starii de insolventa a societatii.

1.1 Justificarea legala

Reglementarea legala care sta la baza intocmirii prezentului plan de reoganizare este

Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei.

Legea consacra problematicii reorganizarii doua sectiuni distincte, respectiv

Sectiunea a V-a ( Planul ) si Sectiunea a VI-a ( Reorganizarea ).

Prin prisma acestor prevederi legale se ofera sansa debitorului fata de care s-a

deschis procedura prevazuta de legea mai sus mentionata sa-si continue viata

comerciala, reorganizandu-si activitatea in baza unui plan de reorganizare care,

conform Art.95 (1): “ va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si

specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cerintele pietei fata

de oferta debitorului, si va cuprinde masuri concordante cu ordinea publica(…)” .

Facem mentiunea ca societatea nu a fost subiect al procedurii instituite de

prevederile Legii 85/2006 privind procedura insolventei de la infiintarea acesteia si

pana in prezent. Nici societatea si niciun membru al organelor sale de conducere, nu

a fost condamnat definitiv pentru niciuna dintre infractiunile expres prevazute de

art.94 alin.4 a legii privind procedura insolventei si Noul Cod penal. Prin urmare, din

acest punct de vedere conditiile legale prevazute de lege pentru propunerea unui

plan de reorganizare sunt intrunite.

1.2 Autorul planului si durata

Planul de reorganizare al SC TERMOGAZ COMPANY SA este depus de catre

debitor cu respectarea conditiilor si a termenului prevazut de Art.94 alin.1 litera a )

din Legea nr.85/2006 .

In vederea acoperirii intr-o cat mai mare masura a pasivului societatii debitoare, se

propune implementarea planului de reorganizare pe durata maxima prevazuta la

Art.95 alin.3 din Legea 85/2006, si anume 3 ( trei ) ani de la data confirmarii acestuia

de catre judecatorul sindic. De asemenea, pe durata reorganizarii, activitatea

societatii debitoare va fi condusa de catre administratorul special al acesteia si

administratorii societari, acestia pastrandu-si dreptul de administrare sub

Page 3: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

3

supravegherea administratorului judiciar. In situatia in care nu se vor gasi conditii

optime pentru derularea componentelor mecanismului reorganizarii, cu acordul a

doua treimi din creditorii aflati in sold dupa trecerea a cel mult 18 luni de la

confirmarea planului, se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu inca 12 luni

conform Art.95 (4) din Legea nr.85/2006.

1.3 Scopul planului

Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2006,

reglementat de Art.2, si anume acoperirea pasivului debitorului in insolventa.

De asemenea , unul din scopurile propunerii prezentului plan este asigurarea pentru

creditorii societatii a unui nivel al recupararii creantelor superior celui de care acestia

ar avea parte in cadrul unei ipotetice proceduri de faliment.

Principala modalitate de realizare a acestui scop , in conceptia moderna a legii, este

reorganizarea debitorului si mentinerea societatii in viata comerciala, cu toate

consecintele sociale si economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevanta

functia economica a procedurii instituite de Legea 85/2006, respectiv necesitatea

salvarii societatii aflate in insolventa, prin reorganizare, inclusiv restructurarea

economica, si numai in subsidiar, in conditiile esecului reorganizarii sau lipsei de

viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea

intereselor creditorilor.

Reorganizarea propusă prin prezentul plan presupune continuarea activităţii in

conformitate cu contractele existente şi cele viitoare, pe baza unor resurse finaciare ce

vor fi identificate şi mobilizate.

Planul de reorganizare, potrivit Legii 85/2006, trebuie sa satisfaca scopul

reorganizarii lato sensu, anume mentinerea debitoarei in viata comerciala si sociala,

cu efectul mentinerii serviciilor debitorului pe piata.

Totodata, prin reorganizare debitorul intentioneaza protejarea intereselor

creditorilor, care au o sansa in plus la realizarea creantelor lor. Aceasta pentru ca,

este mult mai probabil ca o afacere functionala sa produca resursele necesare

acoperirii pasivului decat lichidarea averii debitoarei aflate in faliment. Argumentele

care pledeaza in favoarea acoperirii pasivului societatii debitoare prin reorganizarea

activitatii acesteia sunt accentuate cu atat mai mult in actualul context economic

caracterizat printr-o criza acuta de lichiditati si scaderea semnificativa a cererii

pentru achizitia de bunuri mobile si imobile, precum cele existente in patrimoniul

societatii. In acest context economic incercarea de acoperiere a pasivului societatii

debitoare prin lichidarea parţială a bunurilor din patrimoniul acesteia va necesita un

interval de valorificare destul de ridicat, implicând costuri ridicate în contradicţie cu

rezultate financiare reduse.

Page 4: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

4

Planul de reorganizare propus prin prezenta inseamna trasarea unor obiective ce

trebuie atinse in orizontul de timp planificat, sub aspectul maximizării eforturilor de

recuperare a creanţelor deţinute şi prin acţiuni, ce va reduce riscul apariţiei în viitor a

unor situaţii care în fapt au cauzat situaţia prezentă. Planul de reorganizare

constituie o adevarata strategie de redresare, bazata pe adaoptarea unei politici

corespunzatoare de management, marketing, organizatoric si structurale toate

menite sa transforme societatea din una aflata in dificultate intr-un competitor viabil

generator de plus valoare si beneficii, asa dupa cum aceasta societate a demonstrat

prin indicatorii economicii , inainte de intrare in procedura de insolventa.

1.4 Rezumatul planului de reorganizare . Conditii si masuri

In temeiul Art.94 alin.1 lit.a) din Legea 85/2006 prezentul Plan de reorganizare este

propus de catre debitoarea SC TERMOGAZ COMPANY SA ( in insolventa ) –

denumita in continuare “Debitoare”. Destinatarii acestui Plan de reorganizare –

denumit in continuare “Planul” sunt judecatorul sindic si creditorii inscrisi in tabelul

definitiv de creante cat si potentialii creditori a caror creante ar putea urma sa fie

admise.

Conditiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activitatii

debitoarei, conform Art.94 alin.1 lit. a) din Legea 85/2006, dupa cum urmeaza :

- Debitoarea si-a manifestat intentia de a-si reorganiza activitatea conform

declaratie anexa la cererea de deschidere a procedurii de insolventa formulata

de catre debitoare ;

- Posibilitatea de reorganizare a activitatii Societatii a fost exprimata de catre

administratorul judiciar cu ocazia depunerii “Raportului asupra cauzelor si

imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa “;

- Debitoarea nu a mai fost subiect al procedurii instituite de Legea 85/2006, nici

societatea si niciun membru al organelor de conducere nu a fost condamnat

definitiv pentru niciuna dintre infractiunile prevazute la Art.94 alin.4 din

Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

Continuarea activitatii curente se va efectua sub supravegherea administratorului

judiciar care prin intermediul rapoartelor financiare va cunoaste permanent evolutia

societatii si va putea lua masuri in timp real pentru ameliorarea unor eventuale

abateri de la plan.

Supravegherea activitatii curente este dublata de necesitatea atingerii unor obiective

tinta stabilite prin planul de reorganizare care se refera cel putin la un anumit nivel

de recuperare al creantelor aflate in sold .

Page 5: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

5

Perspectivele de redresare ale Debitorului sant in raport cu posibilitatile si specificul

activitatii desfasurate, cu mijloacele financiare disponibile sau care se pot mobiliza si

cu cererea pietei fata de oferta de serviciile efectuate de societate.

Termenul de executare a Planului este de 3 ani de la data confirmarii acestuia cu

posibilitatea de prelungire in conditiile legii.

Programul de plăţi este întocmit pe o perioadă de 3 ani, împărţită în 12 trimestre. Se

considera primul trimestru, trimestrul calendaristic ce urmează după data

confirmării planului ( exemplu : daca planul este confirmat in cursul lunii octombrie

2015 , primul trimestru calendaristic din programul de plati incepe cu luna ianuarie

2016, sau dupa caz , daca planul de reorganizare se confirma in luna septembrie

2015 primul trimestru calendarestic din programul de plati incepe cu luna octombrie

2015 ) .

2.Avantajele reorganizarii

2.1 Premisele reorganizarii SC TERMOGAZ COMPANY SA

Principalele premise de la care pleaca reorganizarea debitoarei sunt urmatoarele :

- Continuarea activitatii societatii;

- Baza materiala de care dispune societatea ii permite acesteia sa-si desfasoare

activitatea;

- Existenta unor active care pot genera sau pot fi surse alternative de venituri

prin vanzarea acestora;

- Existenta unor depozite garantie , ce asigura o sursa de lichiditate sigura ;

- Existenta unui personal calificat, cu experienta in domeniul de activitate al

societatii si atasat fata de valorile companiei;

- Existenta unor creante semnificative ce urmeaza a fi recuperate de catre

debitoare;

Nivelul posibilitatilor de mobilizare a resurselor financiare depaseste nivelul

datoriilor.

Demararea procedurii reorganizarii , incheierea unor noi contracte, precum si

recuperarea creantelor de la proprii debitori, vor crea posibilitatea de generare a unor

fluxuri de numerar ce va permite respectarea programului de plati si de continuare a

activitatii.

Per a contrario, vanzarea in acest moment al intregului patrimoniu al

SC TERMOGAZ COMPANY SA in cazul falimentului (în condiţiile actuale ale

prăbuşirii pieţei mobiliare şi imobiliare datorită crizei financiare ) ar reduce sansele

de recuperare a creantelor pentru creditorii garantati, bugetari, chirografari,

chirografari conform Art.96 (1) si salariati.

Votarea planului si demararea procedurii reorganizarii sunt menite prin finalitatea

lor sa satisfaca interesele tuturor creditorilor, atat a creditorilor garantati, cat si ale

Page 6: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

6

celorlalti creditori, precum si interesele debitoarei care isi va continua activitatea, cu

toate consecintele economice si sociale aferente.

2.2 Avantajele generale fata de procedura falimentului

Falimentul unei societati situeaza debitoarea si creditorii pe pozitii antagonice,

creditorii urmarind recuperarea integrala a creantei impotriva averii debitorului, iar

aceasta din urma mentinerea societatii in viata comerciala. Daca in cazul falimentului

interesele creditorilor exclud posibilitatea salvarii intereselor debitorului, a carei

avere este vanduta ( lichidata ) in intregime, in cazul reorganizarii cele doua

deziderate se cumuleaza, debitorul continandu-si activitatea , cu consecinta cresterii

sale economice, iar creditorii profita de pe urma maximizarii valorii averii acestuia.

Facand o comparare intre gradul de satisfacere a creantelor in cadrul celor doua

proceduri, aratam ca in ambele cazuri exista un patrimoniu vandabil destinat platii

creditorilor , doar ca in procedura reorganizarii, la lichiditatile obtinute din eventuala

vanzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei care nu sunt necesare reusitei

planului se adauga avantajul substantial rezultat pin recuperarea creantelor de la

debitoarii societatii.

3.Prezentarea societatii

3.1 Identificarea societatii

Denumirea societatii : SC TERMOGAZ COMPANY SA

Forma de organizare : societate pe actiuni de tip inchis

Sediu social : Orasul Hateg, str.Victor Babes nr.101, jud.Hunedoara

Nr.inreg. la ORC Deva J20/839/1999

Cod unic de inregistrare: RO12449721

Activitate principala :

4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Capitalul social subscris si varsat : 5.000.000 RON

Asociati 100 % din capitalul social :

- Gradistean Simion, cu un capital in valoare de 750.000 RON reprezentand 15%

din capitalul social al societatii ;

- Gardean Miron Dorel, cu un capital in valoare de 2.200.000 RON reprezentand

44% din capitalul social al societatii ;

- Rusan Susana, cu un capital in valoare de 1.000.000 RON reprezentand 20%

din capitalul social al societatii;

- Lupulescu Miron, cu un capital in valoare de 50.000 RON reprezentand 1%

din capitalul social al societatii;

- Rusan Ioan, cu un capital in valoare de 1.000.000 RON reprezentand 20% din

capitalul social al societatii;

Page 7: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

7

Administratori:

-Lupulescu Miron in calitate de administrator si functia de director general;

-Rusan Ioan in calitate de administrator si functia de director tehnic;

-Gardean Miron Dorel in calitate de administrator si functia de presedinte consiliu

de administratie;

3.2 Scurt istoric al societatii

SC TERMOGAZ COMPANY SA functioneaza pe piata de constructii din Romania ca

societate cu capital integral privat din anul 1999.

Obiectul principal de activitate al societatii este Lucrari de constructii a cladirilor

rezidentiale si nerezidentiale conform codului CAEN 4120.

Prin cei peste 15 ani de existenta societatea debitoare s-a specializat in proiecte

complexe derulate pe intreg cuprinsul tarii, care au probat pregatirea ,

profesionalismul si experienta echipei sale.

A reusit, astfel sa se faca cunoscuta, iar compania sa-si castige un renume binemeritat

in Romania pentru eficienta, promtitudinea, seriozitatea, calitatea si diversitatea

serviciilor oferite pe piata de executare lucrari de constructii industriale.

Misiunea societatii este sa ofere servicii de calitate in domeniul executiei de lucrarii

industriale si civile pentru domeniul public si privat, in dorinta de a castiga respectul

pentru companie din partea clientilor, furnizorilor si angajatilor.

Prezenta societatii in topul firmelor de constructii la nivel national, in ultimi ani

dinainte de deschiderea procedurii insolventei, vine ca o recunoastere a rezultatelor

obtinute, prin oferirea de servicii de calitate partenerilor de afaceri.

Astfel societatea TERMOGAZ COMPANY SA a fost recunoscuta de Camera de

Comert si Industrie a Romaniei ca fiind pe locul I in Top Afaceri din Romania si

Locul I in Top Profil din Romania.

3.3 Salariatii societatii

In prezent, societatea si-a redus numarul de salariati , respectiv la 124 de la 200

aproximativ cat detinea inainte de intrarea in procedura insolventei.

Insa au ramas salariatii cu grad ridicat de experienta si pregatire in domeniul de

activitate al societatii.

Page 8: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

8

3.4 Analiza rezultatelor economico-financiare

In vederea stabilirii cauzelor care au dus la starea de insolventa ( disproportia dintre

lucrarile executate si incasarile cuvenite, neasigurarea resurselor financiare pentru

lucrarile contractate de catre beneficiarii de lucrari , cat si sistarea finantarii unor

lucrari au condus la prejudicii care sunt in curs de a fi recuperate pe cai legale,

acceptand faptul ca pentru realizarea acestor lucrari societatea a angajat credite

bancare si diferite garantii ), administratorul judiciar pe baza evidentei contabile a

debitoarei elaborate in perioada 2010 – 2012, a efectuat o analiza pe mai multe

planuri:

- analiza evolutiei contului de profit si pierderi;

- analiza situatiei patrimoniale;

- analiza indicatorilor economico – financiari.

3.4.1.Analiza evolutiei contului de profit si pierdere

Contul de profit si pierdere este un document contabil care ofera o imagine fidela

asupra performantei financiare, sintetizand intr-o maniera explicita veniturile si

cheltuielile dintr-o perioada de gestiune si pe aceasta baza prezinta modul de

formarea rezultatelor economice. Asadar, contul de profit si pierdere este un

document de sinteza contabila prin care se regrupeaza fluxurile de exploatare,

financiare si extraordinare ale unei intreprinderi. Cu ajutorul lui se explica modul de

constituire a rezultatului exercitiului in diferite etape permitand desprinderea unor

concluzii legate de nivelul performanţelor economice ale activitatii desfasurate de o

entitate intr-o periada de gestiune.

Prin urmare , analiza contului de profit si pierdere este necesara pentru a contura o

imagine cat mai fidela si complexa a situatiei societatii analizate, pecum si pentru a

putea defini cat mai précis cauzele si imprejurarile care au determinat instalarea

insolventei SC TERMOGAZ COMPANY SA .

Tabel cu evolutia contului de profit si pierdere

Page 9: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

9

DENUMIREA INDICATORULUI 31.12. 2010 -lei-

31.12. 2011 -lei-

31.12. 2012 -lei-

1 2 3 4 CIFRĂ DE AFACERI NETĂ 33.880.359 58.066.821 44.579.564 Producţia vândută 33.757.618 57.543.181 44.497.852 Venituri din vânzarea mărfurilor 122.741 514.012 81.712 Venituri din subvenţii de exploatare 0 0 0 Variaţia stocurilor sold Creditor 390.575 305.662 3.499.982 sold Debitor 0 0 0 Alte venituri din exploatare 3.209.494 27.934 720.193 VENITURI TOTALE 37.480.428 58.400.417 48.799.739 Cheltuieli materii prime şi materiale 19.600.045 26.855.179 27.479.909 Cheltuieli cu mărfurile 118.978 509.863 57.396 Alte cheltuieli externe (energie şi apă) 132.908 153.820 143.845 Cheltuieli cu personalul 3.944.441 4.367.606 4.204.270 Ajustări de valoare privind imobilizările 1.264.351 1.109.606 1.340.143 Alte cheltuieli din care: 11.098.010 23.017.961 13.351.462 -Cheltuieli privind prestaţiile externe 9.980.079 19.082.908 13.158.628 -Cheltuieli cu alte impozite şi taxe 334.064 148.145 139.367 -Cheltuieli cu despăgubirile, donaţiile şi activele cedate

783.867 115.384 275.210

Ajustări privind provizioanele 0 3.671.524 -221.743 CHELTUIELI TOTALE 36.158.733 56.014.035 46.577.025 REZULTAT EXPLOATARE –profit 1.321.695 2.386.382 2.222.714 - pierdere 0 0 0 Venituri din dobânzi 449.883 319.199 194.277 Alte venituri financiare 152.820 651.453 894.213 VENITURI FINANCIARE 602.703 970.652 1.088.490 Cheltuieli privind dobânzile 91.974 145.378 146.520 Alte cheltuieli financiare 124.555 329.733 575.300 CHELTUIELI FINANCIARE 216.529 475.111 721.820 REZULTAT FINANCIAR -profit 386.174 495.541 366.670 -pierdere 0 0 0 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ

1.707.869 2.881.923 2.589.384

VENITURI EXTRAORDINARE 0 0 0 CHELTUIELI EXTRAORDINARE 0 0 0 PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINARĂ

0 0 0

VENITURI TOTALE 38.083.131 59.371.069 49.888.229 CHELTUIELI TOTALE 36.375.262 56.489.146 47.298.845 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ profit

1.707.869 2.881.923 2.589.384

pierdere 0 0 0 Impozit pe profit 436.342 631.596 534.379 REZULTAT NET - Profit 1.271.527 2.250.327 2.055.005

Page 10: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

10

Dupa cum se poate constata, in perioada analizata, activitatea debitoarei s-a

desfasurat in conditii de eficienta/rentabilitate, respectiv 2010 si 2012 rezultatul

fiecarui exercitiu fiind pozitiv, insemnand profit. Numai incepand cu anul 2013

situatia societatii s-a deteriorat.

Valoarea profitului realizat pe anul 2010 este de 1.271.527 lei, pe anul 2011 este de

2.250.327 lei, pe anul 2012 este de 2.055.005 lei.

4. Categoria de creanţe care nu sunt defavorizate

Nici o creanţă nu este defavorizată.

5. Tratamentul creantelor

5.1. Creantele garantate ( Art.100 alin.3 lit.a ) vor fi platite trimestrial, respectiv in

ultima luna a fiecarui trimestru, in procent de 1% din valoare şi diferenţa pana la

valoarea lor integrala in trimestrul XII , motivat de ponderea mare a acestor

categorii de creante din totalul creantelor debitorului si pentru a da posibilitatea

societatii de a obtine un flux de capital in perioada cuprinsa intre data confirmarii

Planului de reorganizare si data programata pentru distribuirea platii la aceasta

categorie de creditori.

Stabilirea termenului de plată a creanţelor garantate în trimestrul XII s-a făcut după

principiul prudenţei, în sensul că pentru încasarea creanţelor ar putea fi necesare

acţiuni în instanţă, iar durata acestora nu poate fi scurtată datorită procedurilor

specifice.

5.2 Creantele salariale ( Art.100 alin.3 lit.b ), vor fi platite conform Art.101 alin.1

litera D) , respectiv in primele 30 (treizeci) de zile din trimestrul I calendaristic de la

data confirmarii planului de reorganizare avand in vedere ca mare parte din

creditorii salariati, sunt in continuare angajatii societatii debitoare iar pentru reusita

planului care este in interesul tuturor creditorilor si al debitoarei, intelegem ca aceste

plati sa fie facute inaintea creditorilor garantati.

5.3 Creantele bugetare ( Art.100 alin.3 lit.c ), vor fi platite conform Art.101 alin.1

litera D) , respectiv aceste creante au fost programate la plata in primele 30 ( treizeci )

de zile din trimestrul I calendaristic de la data confirmarii planului de reorganizare ,

datorita faptului ca societatea are nevoie de certificate de atestare fiscala cu datorii

zero pentru a participa la licitatii publice.

5.4 Creante chirografare ( Art.100 alin.3 lit.d ), stabilite conform Art.96 (1) din

Legea nr.85/2006 a furnizorilor fara de care activitatea nu se poate desfasura . Aceste

- Pierdere 0 0 0

Page 11: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

11

creante au fost programate la plata in primele 30 ( treizeci ) de zile din trimestrul I

calendaristic de la data confirmarii planului de reorganizare.

In continuare vom motiva necesitatea integrarii in aceasta categorie pe fiecare

creditor in parte.

-SC General Praxis SRL, este medicul de medicina muncii al societatii care asigura

consultatiile si evidenta fiselor medicale pentru angajatii societatii.

- SC CDA &Camardu Prest Impex SRL, este atelierul de reparatii unelte si scule care

au fost achizitionate de la aceasta societate si care asigura repararea lor in perioada

de garantie .

-Cabinet Individual de Psihologie Babau Simona, este medicul care asigura

consultatiile de specialitate psihologie a personalului angajat.

-SC Roben SRL , asigura necesarul de papetarie si consumabile pentru societate la

preturi mici si se afla in imediata vecinatate a societatii, asigurand oricand este

nevoie aprovizionarea cu astfel de consumabile la cel mai mic pret.

5.5 Creante chirografare ( Art.100 alin.3 lit e) vor fi platite trimestrial, respectiv in

ultima luna a fiecarui trimestru , in procent de 1% din valoare şi diferenţa pana la

valoarea lor integrala in trimestrul XII , motivat de ponderea mare a acestor

categorii de creante din totalul creantelor debitorului si pentru a da posibilitatea

societatii de a obtine un flux de capital in perioada cuprinsa intre data confirmarii

Planului de reorganizare si data programata pentru distribuirea platii la aceasta

categorie de creditori.

Menţionăm că sursele financiare vor fi obtinute din deblocarea garantiilor detinute in

bani de societatea debitoare atat la banci, trezorerie cat si la beneficiarii de lucrari

( conform punct 7.B.3 ) , incasarea creantelor de la debitorii societatii ( conform punct

7.B.1 ) si valorificarea activelor libere si de care debitorul se poate lipsi fara sa

afecteze planul ( conform punct 7.B.2 si 7.B.4 ) .

Intrucat am estimat un ciclu juridic de maxim 3 ani atat pentru deblocarea si

respectiv recuperarea acestor sume de bani, cat si pentru evaluarea, publicitatea şi

procedura de vânzare a acestor active, consideram ca programarea la plata a acestor

categorii de creditori intr-un termen mai scurt decat cel prevazut in Programul de

plati ar fi nerealist si ar duce automat la esuarea planului.

In conditiile in care anumiti creditori au in acelasi timp si calitatea de debitoi ai

societatii , plata creantei se poate face prin compensare in baza unui proces verbal de

compensare.

In conditiile in care orice creditor are disponibilitatea sa negocieze cu administratorii

societatii, diminuarea creantelor, sumele pot fi achitate si in devans fara a se leza

drepturile celorlalti creditori.

Referitor la creantele fata de care s-au formulat contestatii la tabelul definitiv.

Page 12: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

12

In cazul in care valoarea creantei care a fost inscrisa in tabelul definitiv va fi

modificata prin hotarare definitiva sau instanta va dispune admiterea unor creante

neinscrise pana in prezent, Planul de reorganizare si implicit programul de plati se

va modifica in mod automat conform dispozitiilor instantei, corespunzator cu

tratamentul aplicat categoriei din care face parte creditorul respectiv.

6. Creantele care se nasc pe parcursul implementarii planului de reorganizare

Creantele care se nasc pe parcursul implementarii planului de reorganizare urmeaza

a fi achitate in conformitate cu actele juridice din care se nasc, potrivit prevederilor

art.64 alin.6 din Legea nr.85/2006, având ca sursă de finanţare disponibilităţile

băneşti rezultate din activitatea curentă ; din aceleasi surse vor fi achitate si dobanzile

curente aferente creantelor garantate, nascute pe parcursul implementarii planului

de reorganizare.

7.Masurile ce vor fi luate pentru punerea in aplicare a planului

7A. Pe toata durata reorganizarii activitatea curentă a debitoarei va fi condusa de

catre administratorii societăţii si administratorul special desemnat, ce vor avea drept

de administrare si dispozitie asupra bunurilor din averea sa, sub supravegherea

activitatii sale de catre administratorul judiciar.

7B. Resurse financiare

Principalele obiective ce urmeaza a fi realizate in vederea reorganizarii

SC TERMOGAZ COMPANY SA sunt :

7.B.1. VALORIFICAREA CREANTELOR AFLATE IN SOLD la debitorii societatii

in valoare de 14.783.389 lei conform Anexa nr.4 .

Creanta greu incasabila in majoritate provine ca urmare a creantei izvorate din

contractul cu Municipiul Lupeni. Din aceasta sursa va fi asigurata ata sustinerea

programului de plati cat si continuarea activitaii curente avand in vedere ca

societatea nu are acces la credite bancare datorita starii de insolventa .

7.B.2. VANZARI DIN IMOBILIZARI CORPORALE ( Anexa 5 – Lista imobilizarilor

corporale la 30.06.2015 si Anexa 5b – Situatia terenurilor la 30.06.2015 ) ,

reprezentand valoarea ramasa la data de 30.06.2015 in suma de 14.317.935 lei .

Precizam ca valoarea ramasa in suma de 14.317.935 lei rezulta din Anexa 5a – Blanta

imobilizarilor corporale la 30.06.2015 , randul 8 coloana 9 in valoare de 20.496.341,

59 lei din care se scade randul 21 coloana 10 in valoare de 6.200.455, 99 lei

Page 13: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

13

reprezentand amortizarea mijloacelor fixe pana la data de 30.06.2015. Lista

imobilizarilor corporale detaliate si a terenurilor se regasesc in Anexa nr.5 si

respectiv Anexa nr.5b . Mentionam ca societatea isi poate continua activitatea si in

conditiile instrainarii acestor active .

In masura in care va fi nevoie sa apelam la aceasta sursa de finantare, vom proceda

la evaluarea acestor active de catre un evaluator independent, urmand ca valorile

reevaluate sa fie prezentate creditorilor .

In conditiile in care se recurge la asigurarea resurselor financiare necesare planului

de reorganizare, propunerea de vanzare-evaluare si a pretului activelor stabilit de

evaluator va fi supusa aprobarii creditorilor care au aceste bunuri in garantie, pentru

bunurile aflate in garantie la creditorii garantati . Disponibilitatile financiare obtinute

din valorificarea acestor bunuri vor fi distribuite in exclusivitate creditorilor

garantati . Aceasta precizare face parte din termenii planului.

7.B.3. DEPOZITE GARANTII in valoare de 5.539.827 lei ( Anexa 2a +Anexa 2b +

Anexa 2c ) dupa cum urmeaza :

Depozite garanţii:

A. 448.528 lei BCR ( anexa 2a) :

– 5.760, 38 lei / Orasul Uricani / Proces verbal la terminarea lucrarii

nr.4604/23.12.2005 ;

– 7.556, 11 lei / Casa oamenilor de stiinta Bucuresti / Proces verbal la terminarea

lucrarii nr.2745/21.12.2006 ;

– 47.054, 54 lei / Primaria Comunei Giroc / Proces verbal la terminarea lucrarii

nr.7808/05.12.2008 ;

– 34.390, 64 lei / Primaria Comunei Giroc / Proces verbal la terminarea lucrarii

nr.7356/15.11.2008 ;

– 7.770, 68 lei / Consilul Local al Orasului Hateg / Proces verbal la terminarea

lucrarii nr.2/4479/06.09.2007 ;

– 1.186, 39 lei / Consiliul Local Baru / Contract nr.3126/05.12.2007 ;

– 364, 66 lei / Primaria Orasului Uricani / Contract nr.26/ 01.12.2006 ;

– 344.445, 05 lei / Municipiul Deva / Contract nr. 25923/25.07.2007 ;

B. 2.046.647 lei BRD ( anexa 2a ) :

– 926.230, 19 lei / Compania Nationala a Uraniului SA / Proces verbal la

terminarea lucrarii nr. 60/ 14.02.2011, NR. 62/ 17.06.2011 si NR.63/17.06.2011 ;

– 83.196, 01 lei / Comuna Luncavita / Proces verbal la terminarea lucrarii

nr.3/05.06.2013 ;

Page 14: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

14

– 11.953, 49 lei / Municipiul Deva / Proces verbal la terminarea lucrarii

nr.8894/01.06.2012 ;

– 4.577, 13 lei / SC enel Distributie Banat SA / Proces verbal la terminarea

lucrarii nr.13006 / 29.11.2012 ;

– 1, 89 lei / Consiliul Judetean Maramures / Contract nr.1033/ 25.10.2010 ;

– 237.759, 05 lei / Orasul Cavnic / Contract nr.101/ 08.01.2010 ;

– 104.973, 29 lei / Primaria Comunei Dobra / Contract nr. 6/1838/04.08.2009 ;

– 675.798, 5 lei / Ministerul Justitiei / Contract nr. 62/21.09.2010 ;

– 2.157, 01 lei / Primaria Comunei Luncavita / Contract nr.3647/3178/20.11.2008

C. 474.789 lei Trezoreria Hateg ( anexa 2a )

- 56.921, 52 lei / Primaria Comunei Luncavita / Proces verbal la terminarea

lucrarii nr. 3/05.06.2013 ;

- 14.353, 63 lei / Municipiul Deva / Proces verbal la terminarea lucrarii

nr.8894/01.06.2012 ;

- 18.127, 4 lei / Primaria Comunei Dobra / Contract nr. 6/1838/04.08.2009 ;

- 2.536, 85 lei / Orasul Cavnic / Contract nr. 102/08.01.2010 ;

- 82.291, 03 lei / Consiliul Local al Comunei Mehadica / Contract nr.

62/27.01.2010 ;

- 300.558, 24 lei / SC Apa Serv Valea Jiului SA / Contract nr. 5/C/30.01.2012 ;

D. 1.758.513 lei Alte retinerii la beneficiarii contractelor de lucrari ( anexa 2b) :

- 1.116.287, 33 lei / SC Apa Prod SA / Contract HD – CL2 nr. 4398/25.03.2013

- 217.984, 06 lei / SC Apa Serv SA / Acord contractual nr. 5/C/30.01.2012 ; - 423.470, 45 lei / SC Energoconstructia SA Bucuresti / Contract lucrari ;

- 771, 14 lei – alte retineri

E. 811.350 LEI Garantie de buna executie in cont la SC Telecerna SRL

aferent contractului nr.APL 2751/29.11.2011 ( anexa 2c ) :

- 811.350 lei / SC Telecerna SRL / Contract nr. 469/31.08.2012 ;

Depozitele constituite cu titlu de garantie de buna executie si alte retineri, aflate in

banci, trezorerie sau in contul beneficiarilor de lucrari se vor debloca astfel :

1.Referitor la garantiile pentru care nu s-a emis proces verbal de receptie finala, nu

exista observatii de la intocmirea procesului verbal la terminarea lucrarilor si nu s-a

inscris in tabelul definitiv de creante sau desi a solicitat inscrierea la masa credala

cererea ia fost respinsa prin hotarare definitiva, garantia de buna executie se va

debloca la implinirea unui termen de cel mult 3 ani calculati de la data incheierii

Procesului verbal la terminarea lucrarilor. Documentele care se prezinta in vederea

Page 15: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

15

deblocarii depozitelor constituite cu titlu de garantie de buna executie si alte retineri

, sant :

- Procesul verbal la terminarea lucrarilor cu mentiunea “ conform cu originalul “;

- Sentinta prin care s-a confirmat plan de reorganizare ;

prezentate de catre adminisatratorul judiciar al debitoarei.

2. Referitor la garantiile pentru care nu s-a emis nici proces verbal la terminarea

lucrarilor ( lucrari neincepute / nefinantate / reziliate etc.) si nici proces verbal de

receptie finala , garantia de buna executie si alte retineri se va debloca la implinirea

unui termen de cel mult 5 ani calculati de la data incheierii contractului de lucrarii.

Documentele care se prezinta in vederea deblocarii depozitelor constituite cu titlu de

garantie de buna executie si alte retineri , sant :

- Contractul de lucrari cu mentiunea “ conform cu originalul “;

- Sentinta prin care s-a confirmat prezentul plan de reorganizare ;

prezentate de catre adminisatratorul judiciar al debitoarei.

Garantiile din depozitele detinute la banci si la beneficiarii de contracte reprezinta o

sursa de finantare .

Perioada de garantare a contractelor pentru care au fost constituite aceste garantii,

expira esalonat pe durata planului de reorganizare. Accesul la aceste surse fiind

odata cu ajungerea la termen a garantiilor sau dupa caz conform celor prevazute mai

sus la punctele 1 si 2 . Aceste sume vor fi folosite pentru programul de plati si capital

de lucru pentru activitatea curenta.

7.B.4 . STOCURI MATERIALE sant in valoare de 2.280.788 lei conform Balanta la

30.06.2015 ( Anexa nr.6 ) ;

Societatea detine in prezent stocuri de active circulante in valoare de 2.280.788 lei

conform evidenta contabila de la 30.06.2015.

Activele circulante existente in stoc nu sunt necesare continuarii activitatii. Acestea

vor fi evaluate de catre un evaluator independent si valorile obtinute vor fi

prezentate creditorilor cu propunerea de vanzare.

Prin urmare activele circulante in stoc pot constitui sursa in sustinerea si derularea

planului de reorganizare .

8. Programul de plati este prevazut in ANEXA NR. 1 ce face parte integranta din

prezentul plan.

Totalul valoarii resurselor finaciare este de 36.921.939 lei care trebuie să finanţeze

creanţe în valoare de 21.933.672,04 lei conform tabelului definitiv de creante.

Page 16: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

16

9.Concluzii

Apreciem faptul ca scopul instituit de prevederile legii privind procedura

insolventei, si anume acoperirea pasivului Societatii nu poate fi atins în conjuctura

actuală decat prin implementarea prezentului plan de reorganizare.

Asa dupa cum am prezentat si in cuprinsul Planului , falimentul Societatii nu

reprezinta o alternativă viabila in vederea acoperirii pasivului Societatii, cea mai

mare parte a creditorilor acesteia urmand a beneficia de distribuire de sume cu mult

diminuate fata de cele propuse a fi distribuite prin planul de reorganizare.

Mentionam faptul ca implementarea prezentului plan va avea consecinte si pe plan

economic si social, asigurand mentinerea in circuitul comercial a unei afaceri viabile,

restructurate atat din punct de vedere operational cat si financiar, un viitor

contribuabil la bugetul consolidat al statului.

In ceea ce priveste efectuarea de distribuiri fata de creditorii garantati si chirografari

trimestrial si diferenta de creanta pana la valoarea lor integrala numai in trimestrul

XII asa cum este prevazut in programul de plati, consideram ca depasirea situatiei in

care se afla Societatea in prezent nu este posibila decat prin acordarea unei perioade

de timp cuprinsa intre data aprobarii planului si data programarii de plati acestor

categorii de creante , necesara pentru recuperarea creantelor .

Pe de alta parte, tot in ceea ce priveste creditori ce detin creante garantate si

chirografare asupra societatii, planul de reorganizare pe care intelegem sa-l

propunem asigura acoperirea acestor creditori integral, fata de gradul de acoperire

in cazul falimentului Societatii. Implementarea cu succes a prezentului plan va reda

circuitului comercial o afacere viabila a carei activitate va putea fi dezvoltata in

continuare de catre investitor.

Pe parcursul întregii derulări a planului de reorganizare, creditorii care îşi exprimă

dorinţa vor putea fi îndestulaţi prin cesiuni de creanţă.

În esenţă planul de reorganizare se bazează pe obţinerea de resurse financiare prin

deblocarea cauzelor insolvenţei (neîncasarea de creanţe) cât şi vânzare de active,

lichidare depozite bancare constituite cu titlu de garantii precum si cele de la

beneficiarii de contracte.

Eventualele obligaţii financiare constatate în perioada derulării prezentului plan vor

avea sursă de finanţare activitatea curentă.

Precizam că în reorganizare se crează premisele achitării tuturor creanţelor, deci

problema despăgubirii nu se pune.

Page 17: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

17

Masurile de implementare si modalitatile de acoperire a pasivului Societatii sunt

prevazute in cadrul Sectiunii 7 pct. B ) a planului de reorganizare si prevad masuri

adecvate dintre cele mentionate de art.95 alin.6 lit.A, B, E, F din Legea nr.85/2006.

Categoriile propuse pentru a vota prezentul plan de reorganizare sunt :

Creantele garantate ( Art.100 alin.3, lit.a );

Creantele salariale ( Art.100 alin.3 lit.b ) ;

Creantele bugetare ( Art.100 alin.3, lit.c );

Creante chirografare ( Art.100 alin.3, lit.d ) stabilite conform art.96 alin.1.

Creantele chirografare ( Art.100 alin.3, lit.e).

Toate componentele / mentiunile din prezentul fac parte integranta din Planul de

reorganizare.

In concluzie, controlul strict al aplicarii prezentului plan si monitorizarea

permanenta a derularii acestuia, de catre factorii mentionati in cuprinsul planului,

constituie o garantie solida a realizarii obiectivelor pe care le propune, respectiv plata

creditorilor asumati prin plan si mentinerea afacerii SC TERMOGAZ COMPANY SA

in viata comerciala, motiv pentru care supunem votului dumneavoastra prezentul

Plan de reorganizare.

10. ANEXE

Anexa nr.1 : Programul de plati al creditorilor societatii debitoare;

Anexa nr.2: Hotararea A.G.A ;

Anexa nr.2a : Depozite garantii de buna executie in conturi la banci si trezorerie la

30.06.2015 ;

Anexa nr.2b : Depozite de garantii si alte retineri la beneficiarii lucrarilor la

30.06.2015 ;

Anexa nr.2c: Depozit garantie de buna executie la SC TELECERNA SRL la

30.06.2015;

Anexa nr.3 : Lista creditorilor chirografari( Art.100 alin.3 lit.d ), stabilita conform

Art.96 (1) din Legea nr.85/2006 aprobata de administratorul judiciar ;

Anexa nr.4 : Creante debitori la 30.06.2015 ;

Anexa nr.5: Lista imobilizarilor corporale la 30.06.2015 ;

Anexa 5a : Balanta contabila la 30.06.2015 a imobilizarilor corporale .

Anexa nr.5b : Situatia terenurilor la 30.06.2015 ;

Anexa 6 : Stocuri materiale conform Balanta la 30.06.2015

SC TERMOGAZ COMPANY SA

Lupulescu Miron : administrator cu functia de director general

Rusan Ioan : administrator cu functia de director tehnic

Gardean Miron Dorel: administrator cu functia de presedinte al consiliului de

administratie

Page 18: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

ANEXA 1PROGRAMUL DE PLATI AL CREDITORILOR SC TERMOGAZ COMPANY SA IN INSOLVENTA

Nr.crt Creditor Cuantumul TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM V TRIM VI TRIM VII TRIM VIII TRIM IX TRIM X TRIM XI TRIM XII TOTAL PLATI

Valoare

Primele 30 zile Ultimele 30 zileI. CREDITORI GARANTATI

1 Aviatia Utilitara Bucuresti SA 13,716,483.14 137,164.83 137,164.83 137,164.83 137,164.83 137,164.83 137,164.83 137,164.83 137,164.83 137,164.83 137,164.83 137,164.83 12,207,669.99 - 13,716,483.14 2 BRD GSG Sucursala Deva 1,528,192.33 15,281.92 15,281.92 15,281.92 15,281.92 15,281.92 15,281.92 15,281.92 15,281.92 15,281.92 15,281.92 15,281.92 1,360,091.17 1,528,192.33 3 Technoalpin SPA Italia 2,861,596.68 28,615.97 28,615.97 28,615.97 28,615.97 28,615.97 28,615.97 28,615.97 28,615.97 28,615.97 28,615.97 28,615.97 2,546,821.05 2,861,596.68

TOTAL 18,106,272.15 181,062.72 181,062.72 181,062.72 181,062.72 181,062.72 181,062.72 181,062.72 181,062.72 181,062.72 181,062.72 181,062.72 16,114,582.21 18,106,272.15 ACEASTA GRUPA DE CREDITORI GARANTATI SE ACHITA INTEGRAL ASTFEL:IN PROCENT DE 1% IN LUNA TREIA DIN FIECARE TRIMESTRU PENTRU TRIM 1-11 SI DIFERENTA IN TRIM 12II.CREDITORI SALARIATI

5 Andras Marius Alin 2,491.00 2,491.00 2,491.00 6 Andrei Maria Adela 782.00 782.00 782.00 7 Andreşoi Ioan 4,077.00 4,077.00 4,077.00 8 Andreşoi Olimpia Viorica 241.00 241.00 241.00 9 Arion Ştefan 5,378.00 5,378.00 5,378.00

10 Bacaoanu Romică 520.00 520.00 520.00 11 Bacaoanu Gheorghiţă Cristinel 520.00 520.00 520.00 12 Balea Petru Eugen 2,639.00 2,639.00 2,639.00 13 Balea Daniel Cozmin 257.00 257.00 257.00 14 Banto Arpad Adrian 4,520.00 4,520.00 4,520.00 15 Bancila Marin 554.00 554.00 554.00 16 Barboni Stefan Lilian 5,166.00 5,166.00 5,166.00 17 Batalan Dan Mihai 764.00 764.00 764.00 18 Bejan Marian 3,582.00 3,582.00 3,582.00 19 Bencau Emanuel Mircea 862.00 862.00 862.00 20 Blendea Petru 1,428.00 1,428.00 1,428.00 21 Boboc Gheorghe Sandel 4,442.00 4,442.00 4,442.00 22 Borbinceane Karell Sandu 3,247.00 3,247.00 3,247.00 23 Braşoveanu Mircea 3,326.00 3,326.00 3,326.00 24 Bucur Adrian Sorin 520.00 520.00 520.00 25 Bucur Daniel Emanuel 1,874.00 1,874.00 1,874.00 26 Bucur Florin Geani 360.00 360.00 360.00 27 Bucur Nicolae Daniel 3,556.00 3,556.00 3,556.00 28 Budris Ciprian 3,421.00 3,421.00 3,421.00 29 Burdea Dumitru 3,500.00 3,500.00 3,500.00 30 Cazacu Viorel Danuţ 5,055.00 5,055.00 5,055.00 31 Chelmu Telu 4,071.00 4,071.00 4,071.00 32 Chiriac Bogdan 3,221.00 3,221.00 3,221.00 33 Chiriac Ioan 3,108.00 3,108.00 3,108.00 34 Chirila Iulian 3,382.00 3,382.00 3,382.00 35 Cîmpean Daniel 3,140.00 3,140.00 3,140.00 36 Cimpoesu Gheorghita 1,828.00 1,828.00 1,828.00 37 Ciusca Claudiu Ionut 2,002.00 2,002.00 2,002.00 38 Cirtina Anghel 1,522.00 1,522.00 1,522.00 39 Clota Marinel Viorel 4,771.00 4,771.00 4,771.00 40 Cojocaru Sergiu Corneliu 1,918.00 1,918.00 1,918.00 41 Constantin Nicolae Cristi 3,771.00 3,771.00 3,771.00 42 Cotolan Tiberiu 2,942.00 2,942.00 2,942.00 43 Crişan Virgil 928.00 928.00 928.00 44 Cretan Marian 257.00 257.00 257.00 45 Csilcser Tudor Antonia Roxana 1,069.00 1,069.00 1,069.00 46 Cupet Gheorghe 5,389.00 5,389.00 5,389.00 47 Curpenar Dorin 5,160.00 5,160.00 5,160.00 48 Dan Gentile Marius 1,646.00 1,646.00 1,646.00 49 Dancescu Marius Daniel 911.00 911.00 911.00 50 Danesc Ghe. Florentin 3,957.00 3,957.00 3,957.00 51 Dănilă Eugen 4,534.00 4,534.00 4,534.00 52 Darcaci Veronica 566.00 566.00 566.00 53 Dascalu Gheorghe 3,727.00 3,727.00 3,727.00 55 Delorean Ioan 4,094.00 4,094.00 4,094.00 56 Diaconu Dumitru 3,182.00 3,182.00 3,182.00 57 Dinca Petru 4,637.00 4,637.00 4,637.00 58 Donca Tiberiu Eduard 3,211.00 3,211.00 3,211.00 59 Dorobantu Ion 920.00 920.00 920.00 60 Drăgănesc Eugen Sonica 1,968.00 1,968.00 1,968.00 61 Dragota Eugen Puiu 5,449.00 5,449.00 5,449.00 62 Dulgheru Constantin 3,385.00 3,385.00 3,385.00 63 Farcas Iosif Cristian 3,433.00 3,433.00 3,433.00 64 Farcas Lucian Leone 673.00 673.00 673.00 65 Fatol Gheorghe 3,076.00 3,076.00 3,076.00 66 Filip Aurel 1,040.00 1,040.00 1,040.00

TRIM I din care: Sume sub conditie suspensiva-sentinta

Page 1 of 4

Page 19: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

67 Fura Iuluis 1,905.00 1,905.00 1,905.00 68 Furca Daniel 2,532.00 2,532.00 2,532.00 69 Fusa Nicolae 3,193.00 3,193.00 3,193.00 70 Gardean Cornel Adrian 9,413.00 9,413.00 9,413.00 71 Gardean Miron Dorel 4,967.00 4,967.00 4,967.00 72 Ghergan Larisa 496.00 496.00 496.00 73 Gherman Octavian 3,077.00 3,077.00 3,077.00 74 Gongea Monica 4,356.00 4,356.00 4,356.00 75 Gotca Viorel 2,903.00 2,903.00 2,903.00 76 Grosu Marian 2,806.00 2,806.00 2,806.00 77 Grumuzescu Vasile 3,590.00 3,590.00 3,590.00 78 Guga Ioan 3,236.00 3,236.00 3,236.00 79 Harlea Mihai 2,971.00 2,971.00 2,971.00 80 Haţegan Vasile Emil 736.00 736.00 736.00 81 Hegyi Istvan 1,532.00 1,532.00 1,532.00 82 Hidegcuti Andrei Francisc 3,611.00 3,611.00 3,611.00 83 Hoca Ioana Zenovia 282.00 282.00 282.00 84 Huma Maria 664.00 664.00 664.00 85 Ibănescu Sorin Marian 5,207.00 5,207.00 5,207.00 86 Ignat Ionel 484.00 484.00 484.00 87 Ignat Nicolae Marin 2,302.00 2,302.00 2,302.00 88 Weber(Ilioni) Antonela Olivia 500.00 500.00 500.00 89 Ionuţ Petrică 3,062.00 3,062.00 3,062.00 90 Irimia Dorin 4,704.00 4,704.00 4,704.00 91 Jireghie Neculae 5,536.00 5,536.00 5,536.00 92 Jireghie Viorel 5,259.00 5,259.00 5,259.00 93 Krautner Gabriela Elena 282.00 282.00 282.00 94 Laslo Gligor Gabriel 745.00 745.00 745.00 95 Latug Adinel Cosmin 4,157.00 4,157.00 4,157.00 96 Lungu Ioan 3,323.00 3,323.00 3,323.00 97 Lungu Mihai 520.00 520.00 520.00 98 Lupulescu Miron 3,149.00 3,149.00 3,149.00 99 Macovei Ilie 1,475.00 1,475.00 1,475.00

100 Manastireanu Andreia Paula 455.00 455.00 455.00 101 Manea Eusebiu 4,272.00 4,272.00 4,272.00 102 Manolache Anghel 520.00 520.00 520.00 103 Manolache Marius C-tin. 520.00 520.00 520.00 104 Manuca Gabriel 3,923.00 3,923.00 3,923.00 105 Smaranda (Marc) Elena Laura 4,100.00 4,100.00 4,100.00 106 Maier Ana Maria 523.00 523.00 523.00 107 Marcu Florian 8,425.00 8,425.00 8,425.00 108 Marian Silviu Sorin 3,640.00 3,640.00 3,640.00 109 Mati Alin Florin 2,181.00 2,181.00 2,181.00 110 Meszaros Attila Antal 3,937.00 3,937.00 3,937.00 111 Mirea Ciprian Dănuţ 3,596.00 3,596.00 3,596.00 112 Mohai Marton 4,448.00 4,448.00 4,448.00 113 Mosut Maria 6,601.00 6,601.00 6,601.00 114 Muntean Cornel 3,309.00 3,309.00 3,309.00 115 Muntean Pastiut 3,935.00 3,935.00 3,935.00 116 Nagyi Adrian Sorin 1,064.00 1,064.00 1,064.00 117 Narita Mircea 257.00 257.00 257.00 118 Neiconi Codrin Adrian 3,806.00 3,806.00 3,806.00 119 Neiconi Samuel 3,940.00 3,940.00 3,940.00 120 Niculescu Ovidiu Sebastian 2,245.00 2,245.00 2,245.00 121 Nistor Vasile Sorin 3,219.00 3,219.00 3,219.00 122 Nita Gheorghe 520.00 520.00 520.00 123 Nogea Cosmin Valer 2,881.00 2,881.00 2,881.00 124 Olariu Paul 1,527.00 1,527.00 1,527.00 125 Onica Adinel Moise 197.00 197.00 197.00 126 Onciu Ioan 698.00 698.00 698.00 127 Opreanu Nicolae 933.00 933.00 933.00 128 Otava Constantin 160.00 160.00 160.00 129 Palhegyi Ludovic Csaba 350.00 350.00 350.00 130 Panaite Mihai Lucian 4,543.00 4,543.00 4,543.00 131 Pârvu Violeta Mirela 2,413.00 2,413.00 2,413.00 132 Pascal Leonid 5,226.00 5,226.00 5,226.00 133 Pascotescu Sergiu Alexandru 2,668.00 2,668.00 2,668.00 134 Pascotescu Ana Maria Iuliana 444.00 444.00 444.00 135 Patrau Gheorghe 4,326.00 4,326.00 4,326.00 136 Pogan Florian Mircea 5,905.00 5,905.00 5,905.00 137 Pop Emil 4,320.00 4,320.00 4,320.00 138 Pop Olimpiu Alexandru 4,170.00 4,170.00 4,170.00 139 Popa Partenie 4,789.00 4,789.00 4,789.00 140 Popovici Ioan 4,555.00 4,555.00 4,555.00 141 Pui Gabriel 3,449.00 3,449.00 3,449.00 142 Putuca Ionel Alin 3,117.00 3,117.00 3,117.00 143 Radu Ioan 4,130.00 4,130.00 4,130.00 144 Rădoi Mircea 221.00 221.00 221.00 145 Rasadia Achim 676.00 676.00 676.00

Page 2 of 4

Page 20: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

146 Raveanu Daniel 5,429.00 5,429.00 5,429.00 147 Roşu Constantin 2,696.00 2,696.00 2,696.00 148 Rusan Andrei 2,978.00 2,978.00 2,978.00 149 Rusan Florin Teofil 5,223.00 5,223.00 5,223.00 150 Rusan Ioan 1,161.00 1,161.00 1,161.00 151 Salasan Marinel 1,206.00 1,206.00 1,206.00 152 Sicoe Dan Marius 1,786.00 1,786.00 1,786.00 153 Silaghi Gabriel Florin 520.00 520.00 520.00 154 Silvestru Remus 3,854.00 3,854.00 3,854.00 155 Simedroni Eugen Emil 3,356.00 3,356.00 3,356.00 156 Simon Marin Ioan 673.00 673.00 673.00 157 Stancic Daniel George 120.00 120.00 120.00 158 Stancic Paul Sebastian 120.00 120.00 120.00 159 Stancioni Daniel 2,865.00 2,865.00 2,865.00 160 Stancioni Daniel Emilian 3,031.00 3,031.00 3,031.00 161 Stanciu Viorel Mihail 4,331.00 4,331.00 4,331.00 162 Stefănescu Ioan Daniel 3,692.00 3,692.00 3,692.00 163 Stegarescu Adonis Lucian 1,969.00 1,969.00 1,969.00 164 Stoicuţa Adam 2,063.00 2,063.00 2,063.00 165 Suciu Dan Petru 1,730.00 1,730.00 1,730.00 166 Surugiu Lorena Bianca 282.00 282.00 282.00 167 Tanasa Anton Viorel 6,480.00 6,480.00 6,480.00 168 Tanko Bela Maximilian 3,363.00 3,363.00 3,363.00 169 Tarachiu Vasile 622.00 622.00 622.00 170 Tasala Mircea Mihai 725.00 725.00 725.00 171 Tasala Mircea Ovidiu 4,599.00 4,599.00 4,599.00 172 Tivda Relu 4,903.00 4,903.00 4,903.00 173 Toderasc Ionel 5,064.00 5,064.00 5,064.00 174 Todoran Alexandru 3,790.00 3,790.00 3,790.00 175 Todoran Mihai Daniel 1,744.00 1,744.00 1,744.00 176 Toma Dan 3,761.00 3,761.00 3,761.00 177 Toma Gabriel 5,216.00 5,216.00 5,216.00 178 Toma Gheorghe Florin 3,446.00 3,446.00 3,446.00 179 Toma Marin Constantin 2,668.00 2,668.00 2,668.00 181 Tomotas Iosif Silvian 1,524.00 1,524.00 1,524.00 182 Truta Danut 4,927.00 4,927.00 4,927.00 183 Trifu Ovidiu Dorin 3,960.00 3,960.00 3,960.00 184 Tudose Cristian Alexandru 520.00 520.00 520.00 185 Tudose Romică 3,812.00 3,812.00 3,812.00 186 Tunaru Daniel 3,634.00 3,634.00 3,634.00 187 Ungurianu Andrei Cosmin 3,703.00 3,703.00 3,703.00 188 Ursu Angheluţa Lucian 1,405.00 1,405.00 1,405.00 189 Vasile Ion Marcel 912.00 912.00 912.00 190 Virtop Alexandru 904.00 904.00 904.00 191 Weber Andra Gabriela 4,196.00 4,196.00 4,196.00

TOTAL 511,042.00 511,042.00 - - - - - - - - - - - - - 511,042.00 ACEASTA GRUPA DE CREDITORI SALARIATI SE ACHITA INTEGRAL IN PRIMELE 30 DE ZILE DIN PRIMUL TRIMESTRUIII.CREDITORI BUGETARI

190 Primaria Petrosani 724.00 724.00 724.00 TOTAL 724.00 724.00 - - - - - - - - - - - - 724.00

ACEASTA GRUPA DE CREDITORI BUGETARI SE ACHITA INTEGRAL IN PRIMELE 30 DE ZILE DIN PRIMUL TRIMESTRUIV.CREDITORI CHIROGRAFARI SPECIALI

233 SC Roben SRL 581.71 581.71 581.71

230Cabinet Individual de Psihologie Babău Simona 1,260.00 1,260.00 1,260.00

222 SC General Praxis SRL 5,670.00 5,670.00 5,670.00

228SC C.D.A. & Camardu Prest Impex SRL 3,486.63 3,486.63 3,486.63 TOTAL 10,998.34 10,998.34 - - - - - - - - - - - - - 10,998.34

ACEASTA GRUPA DE CREDITORI CHIROGRAFARI CONF ART.96(1) LEGEA 85/2006 SE ACHITA INTEGRAL IN PRIMELE 30 DE ZILE DIN PRIMUL TRIMESTRUV.CREDITORI CHIROGRAFARI

191 Aviaţia Atilitară Bucureşti SA 957,373.60 9,573.74 9,573.74 9,573.74 9,573.74 9,573.74 9,573.74 9,573.74 9,573.74 9,573.74 9,573.74 9,573.74 852,062.50 957,373.60 192 SC Hotel Rusu SRL 328,681.16 3,286.81 3,286.81 3,286.81 3,286.81 3,286.81 3,286.81 3,286.81 3,286.81 3,286.81 3,286.81 3,286.81 292,526.23 328,681.16

193

OET Obedineni Energiini Targovtsi OOD-Sucursala Bucureşti 228,497.24 2,284.97 2,284.97 2,284.97 2,284.97 2,284.97 2,284.97 2,284.97 2,284.97 2,284.97 2,284.97 2,284.97 203,362.54 228,497.24

194 SC Hidroedil SRL 180,253.33 1,802.53 1,802.53 1,802.53 1,802.53 1,802.53 1,802.53 1,802.53 1,802.53 1,802.53 1,802.53 1,802.53 160,425.46 180,253.33 195 SC Plastsistem SA 144,029.07 1,440.29 1,440.29 1,440.29 1,440.29 1,440.29 1,440.29 1,440.29 1,440.29 1,440.29 1,440.29 1,440.29 128,185.87 144,029.07 196 SC Electrotehno SRL 105,557.69 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 93,946.34 105,557.69 197 SC Drupo SRL 88,018.92 880.19 880.19 880.19 880.19 880.19 880.19 880.19 880.19 880.19 880.19 880.19 78,336.84 88,018.92 198 SC Mentor Building SRL 75,699.94 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 67,372.95 75,699.94 199 Curtea de Apel Piteşti 75,091.10 750.91 750.91 750.91 750.91 750.91 750.91 750.91 750.91 750.91 750.91 750.91 66,831.08 75,091.10

200SC OMV Petrom Marketing SRL 68,782.83 687.83 687.83 687.83 687.83 687.83 687.83 687.83 687.83 687.83 687.83 687.83 61,216.72 68,782.83

201 SC Termoplast SRL 64,753.40 647.53 647.53 647.53 647.53 647.53 647.53 647.53 647.53 647.53 647.53 647.53 57,630.53 64,753.40 202 SC Meta Neferom SRL 8,276.60 82.77 82.77 82.77 82.77 82.77 82.77 82.77 82.77 82.77 82.77 82.77 7,366.17 8,276.60 203 SC Rescof Impex SRL 39,847.60 398.48 398.48 398.48 398.48 398.48 398.48 398.48 398.48 398.48 398.48 398.48 35,464.36 39,847.60

Page 3 of 4

Page 21: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

204SC Apicola Prest Trans Com SRL 23,907.40 239.07 239.07 239.07 239.07 239.07 239.07 239.07 239.07 239.07 239.07 239.07 21,277.59 23,907.40

205 SC Centrum Lux SRL 23,575.12 235.75 235.75 235.75 235.75 235.75 235.75 235.75 235.75 235.75 235.75 235.75 20,981.86 23,575.12 206 SC Isopor SRL 17,118.54 171.19 171.19 171.19 171.19 171.19 171.19 171.19 171.19 171.19 171.19 171.19 15,235.50 17,118.54 207 SC Elcompet SRL 16,430.00 164.30 164.30 164.30 164.30 164.30 164.30 164.30 164.30 164.30 164.30 164.30 14,622.70 16,430.00 208 SC UPRUC UTCH SA 16,330.52 163.31 163.31 163.31 163.31 163.31 163.31 163.31 163.31 163.31 163.31 163.31 14,534.16 16,330.52 209 SC Romexim Plus SRL 15,112.00 151.12 151.12 151.12 151.12 151.12 151.12 151.12 151.12 151.12 151.12 151.12 13,449.68 15,112.00 210 SC Autonet Import SRL 13,256.21 132.56 132.56 132.56 132.56 132.56 132.56 132.56 132.56 132.56 132.56 132.56 11,798.03 13,256.21 211 SC Electro Stancalie SRL 12,400.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 11,036.00 12,400.00

212SC Hidroconstrucţia SA Sucursala Râul Mare Retezat 12,251.59 122.52 122.52 122.52 122.52 122.52 122.52 122.52 122.52 122.52 122.52 122.52 10,903.92 12,251.59

213 SC Pantiru Trans SRL 11,200.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 9,968.00 11,200.00 214 SC Auto Schunn SRL 10,943.94 109.44 109.44 109.44 109.44 109.44 109.44 109.44 109.44 109.44 109.44 109.44 9,740.11 10,943.94 215 SC Linde Gaz România SRL 10,034.40 100.34 100.34 100.34 100.34 100.34 100.34 100.34 100.34 100.34 100.34 100.34 8,930.62 10,034.40 216 SC I.U.G. S.A 9,097.00 90.97 90.97 90.97 90.97 90.97 90.97 90.97 90.97 90.97 90.97 90.97 8,096.33 9,097.00 217 SC Mido-Lux SRL 8,520.00 85.20 85.20 85.20 85.20 85.20 85.20 85.20 85.20 85.20 85.20 85.20 7,582.80 8,520.00

218SC Rina Simtex-Organismul de Certificare SRL 7,972.19 79.72 79.72 79.72 79.72 79.72 79.72 79.72 79.72 79.72 79.72 79.72 7,095.25 7,972.19

219 SC Abs Decor SRL 9,220.46 92.20 92.20 92.20 92.20 92.20 92.20 92.20 92.20 92.20 92.20 92.20 8,206.21 9,220.46 220 SC Selca SA 6,766.66 67.67 67.67 67.67 67.67 67.67 67.67 67.67 67.67 67.67 67.67 67.67 6,022.33 6,766.66

221

SC Cez Vânzare SA prin mandatara Coface România Credit Management Services SRL 1,799.48 17.99 17.99 17.99 17.99 17.99 17.99 17.99 17.99 17.99 17.99 17.99 1,601.54 1,799.48

223 SC Luxus L&D Forest SRL 5,660.00 56.60 56.60 56.60 56.60 56.60 56.60 56.60 56.60 56.60 56.60 56.60 5,037.40 5,660.00

224SC RFD Spedition Expres SRL 4,774.00 47.74 47.74 47.74 47.74 47.74 47.74 47.74 47.74 47.74 47.74 47.74 4,248.86 4,774.00

225 I.I. Iliescu GP Catalin 4,680.00 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 4,165.20 4,680.00 226 SC Ductil SA 4,642.45 46.42 46.42 46.42 46.42 46.42 46.42 46.42 46.42 46.42 46.42 46.42 4,131.78 4,642.45

227SC ABC Auto Star SRL prin cab av. Stănescu Ion Liviu 4,538.40 45.38 45.38 45.38 45.38 45.38 45.38 45.38 45.38 45.38 45.38 45.38 4,039.18 4,538.40

229SC Romimpex SRL prin Mărculescu & Asociaţii 2,613.83 26.14 26.14 26.14 26.14 26.14 26.14 26.14 26.14 26.14 26.14 26.14 2,326.31 2,613.83

231 SC Enel Energie SA 1,053.35 10.53 10.53 10.53 10.53 10.53 10.53 10.53 10.53 10.53 10.53 10.53 937.48 1,053.35 232 SC Fan Courier Express SRL 353.40 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 314.53 353.40 234 SC Proger Comlac SRL 840.41 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 747.96 840.41 235 SC Ferroli România SRL 193.86 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 172.54 193.86

236 Clubul Sportiv Nautic Pitesti 16,077.00 160.77 160.77 160.77 160.77 160.77 160.77 160.77 160.77 160.77 160.77 160.77 14,308.53 16,077.00 237 CNI-Baza de Inot Timisoara 668,410.86 6,684.11 6,684.11 6,684.11 6,684.11 6,684.11 6,684.11 6,684.11 6,684.11 6,684.11 6,684.11 6,684.11 594,885.67 668,410.86 238 CNI-Baza de Inot Timisoara 2,410,834.14 2,410,834.14 239 CNI-Baza de Inot Timisoara 34,290.05 34,290.05

Total 5,749,759.74 - 33,046.36 33,046.36 33,046.36 33,046.36 33,046.36 33,046.36 33,046.36 33,046.36 33,046.36 33,046.36 33,046.36 2,941,125.64 2,445,124.19 3,304,635.55 ACEASTA GRUPA DE CREDITORI CHIROGRAFARI SE ACHITA INTEGRAL ASTFEL:IN PROCENT DE 1% IN LUNA TREIA DIN FIECARE TRIMESTRU PENTRU TRIM 1-11 SI DIFERENTA IN TRIM 12

TOTAL GENERAL 24,378,796.23 522,764.34 214,109.08 214,109.08 214,109.08 214,109.08 214,109.08 214,109.08 214,109.08 214,109.08 214,109.08 214,109.08 214,109.08 19,055,707.85 2,445,124.19 21,933,672.04

Consiliul de administratie al SC Termogaz Company SA in insolventa-

GARDEAN MIRON DOREL - PRESEDINTE

RUSAN IOAN - DIRECTOR TEHNIC

LUPULESCU MIRON - DIRECTOR GENERAL

Page 4 of 4

Page 22: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

SC TERMOGAZ COMPANY SAOras Hateg, str.Victor Babes, nr.101J20/839/1999CUI RO 12449721

HOT ARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILORExtraord inara

SC TERMOGAZ COMPANY SA

NR.3/10.08.2015

Gardean Miron Dorel, Rusan Ioan, Rusan Susana, Gradistean Simion si Lupulescu Miron incalitate de actionari la se TERMOGAZ eOMPANY SA, cu sediul in Oras Hateg, str.VictorBabes nr.1 01, judetul Hunedoara, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langaTribunalul Hunedoara sub nr.J20/839/1999, avand Cifl R012449721, societate in insolventaconform Sentinta nr.745/F/2013 pronuntata in Dosarul nr.4374/97/2013 aflat pe rolulTribunalului Hunedoara avand ca administrator judiciar HERAL CONSULT IPURL, cu sediulin Orastie, str.Nicolae Balcescu nr.4, jud.Hunedoara, cod postal 335700, numar matricolRFO II 0090, inscris in Tablou 2A0162, CIF RO 20965561, telefon 0254/240807, fax0254/206241, reprezentat prin asociat coordonator Herlea Radu Petre si administratorisocietari prin consiliul de administratie format din Lupulescu Miron, Rusan Ioan si GardeanMiron Dorel, intruniti in sedinta A.G.A ordinara si extraordinara la sediul societatii, de laadresa si data mai sus mentionata, in conformitate cu prevederile L 31/1990 republicata, cuunanimitate de voturi:

Avand in vedere prevederile art.94 (1) literea a ) din Legea nr.8S/2006 privind procedurainsolventei , actionarii societatii

HOTARASC

1. Se aproba intocmirea si depunerea PLANULUI DE REORGANIZARE in numelesocietatii aflate in insolventa conform Sentinta 745/F/2013 pronuntata in Dosarulnr.4374/97/2013 aflat pe rolul Tribunalului Hudedoara

ACTIONARII :

GARDEAN MIRON D0W=L/

RUSANIOAN VRUSAN SUSANA

GRADISTEAN SIMION

LUPULESCU MIRON

Page 23: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

Statii;ti(ă~

Pagiini 1Cu:vÎnte 239Caractere (fără spa.ţii) 1,4&8Cara.ctere (cu s(lll.ţici) 1,706

Pil,faOfafe 13Linii 48

O I.![!dude casete text, note de subsol şi note de final

DECLARAŢIE

Subsemnatul LUPULESCU MIRON În calitate de director general al S.C.

TERMOGAZ COMPANY S.A -- În insolvenţă, prin prezenta declar pe propria mea

răspundere că prezentul contor de cuvinte este conform cu conţinutul Hotărârii AGA

nr. 3/10.08.2015 şi conţine un numărde 1706 de caractere cu spaţii.

2

Page 24: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

se TERMOGAZ eOMPANY SAHATEG, Str.Victor Babes, Nr.101, 335500, jud. HunedoaraJ20183911999; CUI: RO 12449721

ANEXA 2A

DEPOZITE DE GARANTII DE BUINA EXECUTIE 1110 _)NTURI LA BANCI SI TlREZORERIE LA 30,06,2015)

DataVERBAL PROCES

RECEPTIE lA VERBALdeschidere TERMINAREA RECEPTIE Sold la dala de Termen Data receptiei

NR. ConllBAN Analliic cont LUCRARII FINALA Obiectul contrac1ulul Beneficiarul 30.06.2015 executie Nr.contrac1 finale

N'.46041 Reabilitare sistem de incalzire Scoala Generala Nr.1,1 R029 RNCB0169 018331090160 5121510 2/1612008 23.12.2005 Uricani Orasul Uricani 5.760.38 23.12.2005 61/83f2004 23.12.2007

N,. 2745 I Casa Oamenilor de Stiinta,2 R029 RNCB 0169 0183 3109 0257 51215.13 21112008 21.12.2006 Reabililare Cabanei " Gura Zlata" Bucuresti 7.556.11 10.12.2006 2271112006 10.12.20073 R047 RNCB016901833109 0515 51215.17 1212112007 Achizitie si montare ufilaie in CT la Scoala Generala Baru Consiliul Local Baru 1.186.39 30.03.2008 312615.12.2007 30.03.20094 R012 RNCB 0169 018331090563 51215.20 2/2012008 Reabilitare centrala termica Casa de Cultura Uricani Primaria orasului Uricani 364.66 15.112007 26/11212006 15.11.2008

N'.730815 R058 RNCB 016901833109 0608 51215.30 6/1212008 05.12.2008 Sala de soort scolara. localitatea Chisoda Primaria comunei Girac 47.054.54 09.12.2008 182412007 09.12.2010

N'.7356/6 R031 RNCB 0169 01833109 0609 5121531 6/1212008 15.11.2008 Sala de soort scolara localitatea Giroc Primaria comunei Giroc 34.39064 15.11.2008 182312007 15.11.2010

Nr.2I44791 710816.06.2005;217 R074 RNCB 0169 0183 3109 0611 51215.33 4121/2009 06.09.2007 - Lucrari de finis"e sediu Primaria Hateg Consiliul Local al orasului Hataa 7.710.68 06.09.2007 3260125.06.2007 06.09.2008

Extindere bloc operator si stationar cu 15 paturi la Spitalul8 R020 RNCB 0169 0183 31090419 51215.34 21112008 Judetean Hunedoara-Deva Munici lui Deva 344.445.05 31.12.2011 25923/25.07.2007 31.12.20129 R089 BRDE 2205 A447 9067 2200 51210.3 3/2212010 Lucrari arnenaiare Domeniul schiabillzvoare-Boriste Consiliul Judetean Maramures 1.89 aor-14 1033125.02.2010 51112016

Nr. 60 /14.02.2011

Nr.621 "Lucrari si etape necesare punerii in functiune a obiectivului17.06.2011 Proiectare,lucrari de consolidare si executie a statiei de

Nr.631 tratare a apelor evacuate in emisar provenite din iazul de Compania Nationala a Uraniului10 R095 BRDE 2205 A448 9337 2200 51210,4 3/2612010 17.06.2011 decan tare Feldioara2 SA 926.230,19 13.10.2011 1195122.02.2010 13.10.2013

Nr.3 I11 R024 BRDE 2205 A451 6930 2200 51210,5 41812010 05.06,2013 Canalizare menaţera, comuna Luncavita Comuna Luncavita 83.196,01 iul-12 63105.08.2009 10/11201212 R097 BRDE 2205 A473 17362200 512106 7/1912010 Arnenaiare domeniu schiabil Cavnic Orasul Cavnic 237.759.05 nov-12 101108.01.2010

Sistem de alimentare cu apa, colectare si epurare apeuzate, precum si podate si punti pietonale in comuna

13 R050 BRDE 2205 A493 3784 2200 51210.7 10/2912010 Dobra, 'ud. Hunedoara Primaria Comunei Dobra 104.973.29 iun-12 6/1838/04.08.2009 27.05.2014

Nr.88941Compartiment8ri si spatii cu destinatie medicala in structura

14 R030 BRDE 220S A498 55252200 51210.8 1112512010 01.06.2012 noului bloc oeeratar de la Se.Jud.de urgenta Deva MUNICIPIUL DEVA 11.953,49 31.12.2012 322/08.11.2010 31.12.201415 R083 BRDE 220S A501 72352200 51210.11 12/1412010 Reabilitare si amenalare Curtea de apel Pitesti Ministerul Justitiei 675.798,50 seo-12 62121.09.2010

Campus scolar tip 10 Sali de clasa.corn.Luncavitajud.Caras16 R061 BRDE 2205 A503 16352200 51210.12 1212212010 Severin Primaria Comunei Luncavita 2.157.01 nedeterminata 3647/3178(20.11.2008

Nr.130061 Elaborare proiect Alimentare cu energie electrica statiunea17 R037 BRDE 220S A590 3325 2200 51210,13 411812012 29.11.2012 turtsnca Straja jud.Hunedoara SC Enel Distributie banat Sa 4.577.13 160/07.03.2012

Nr,3118 R062 TREZ 3715 3010 1000078X 512161.04 51812012 05.06.2013 Canalizare rnenaiera, comuna Luncavita Comuna Luncavita 56.921.52 iul-12 63160105.08.2009 101112012

Nr.88941Compartimentari si spatii cu destinatie medicala in structura

19 R030 TREZ 371530101000 076X 512161,02 51311201201.06.2012

noului bloc ooerator de la So.Jud.de urgenta Deva MUNICIPIUL DEVA 14.353,63 dec-12 322108.11.2010 1213112014Sistem de alimentare cu apa, colectare si epurare apeuzate, precum si podete si punti pietonale in comuna

20 R014 TREZ3715 3010 1000075X 512161.01 1012612012 Dobra.iud.Hunedoara Primaria Comunei Dobra 18.127,40 iun-12 6/1838/04.08.2009 27.05.201421 R094 TREZ 371530101000 080X 512161.06 711912010 - Arnenaiare domeniu schiabil Cavnic Orasul Cavnic 2.536.85 nov-12 101108.01.2010

Consiliul Local al Comunei22 R046 TREZ 37153010 1000 077X 51216103 10.01.2014 Alimentare cu apa loc.Mehadica, iud.Caras Severin Mehadica 82.291 03 ian-12 62127.01.2010

Reabilitarea statiei de tratare a apei Valea de Pesti23 R078 TREZ 3715 3010 1000 079X 512161.05 41812014 siCaptarii l.azaru, Valea Jiului SC Apa 5erv Valea Jiului SA 300.558.24 apr-t S 5/CI30.01.2012

TOTAL GENERAL 2.969.963 68

NEFINANTAT

NEFINANTAT

NEFINANTAT

NEFINANTAT

TOTAL BCR 448.528,45TOTALBRD 2.046.646 56

TOTAL TlREZORERIA 474.78867TOTAL GENERAL 2.969.96368

Director economic,>'~",M·W

Pagina 1 Garantii de buna executie la 30.06.2015.xJs

Page 25: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

Societate: SC TERMOGAZ COMPANY SAAdresa; HATEG, str. VICTOR BABES , nr. 101Cod fiscal : RO 12449721

Nr. reg. corn. : J20/B39/1999 •f)E(/ohTl AC ?~Î/; ~ ./I-C-IC I.f7)Ne~ c.A-~"C~~~· ~~1C.i

BALANTA PARŢIALA l-Ii- ~.o~~~/'"

Perioada de la 01.06.15 la 30.06.15 Cu documente temporare - Let

ContRulaj Precedent Rulaj Curent Total Sume Sold Final

Titlu ContDebitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Credlt(

',,78.2 GARANTII se119.19 0,00 0,00 0,00 119,19 0.00 119.19

i.. ••.••••.•• _~_ TOTAL PACK

2678.4 GARANTII 423,470.45 0,00 0,00 0,00 423.470.45 0,00 423,470.45ENERGOCONSTR

2678,5 GARANTIE BUNA 217,984.06 0,00 0,00 0,00 217,984,06 0,00 217,984.06EX.APASERV

2678,6 GARANTII 651.95 0,00 0.00 0.00 651.95 0,00 651,95ENERGO

2678,7 APA PROD SA 918,393,67 0,00 197,893,66 0,00 1,116,287,33 0,00 1,116.287,33DEVA - RETINERE

Total 26 - IMOBILlZARI 1,560,619.32 0.00 197,893.66 0.00 1,758,512.98 0.00 1,758,512.98FINANCIARE

TOTAL 2 • CONTURI DE1,560,619.32 0,00 197,893,66 0.00 1,758,512.98 0.00 1,758,512.98

.--....ACTIVE

TOTAL BALANTA 1,560,619.32 0.00 197,893.66 0.00 1,758,512.98 '11>. 0.00 1,758,512.98

Intocmit, Director,Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

~IEL Conta Professional - Versiunea - 6,54,1Balanta de verificare - Paq.: 1 I 1

Page 26: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

Societate:Adresa:Cod fiscal :Nr. reg. com. :

SC TERMOGAZ COMPANY SAHATEG, str. VICTOR BABES, nr. 101RO 12449721J20/839/1999

~~PO:;t-/r ?-~ J c I~ t.L"c.rL. ~A-- Ji

U~-o~.Dlo/rPerioada de la 01.06.15 la 30.06.15 Cu documente temporare - Lel

Titlu ContRulaj Precedent Rulaj Curent Total Sume Sold Final

ContDebitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Credit,

461.142 GBE TELECERNA 911,360.37 0.00 0.00 0.00 911,360.37 0.00 911,350.37(TRANSFER

Total 46 • DEBITORI SI 811,350.37 0.00 0.00 0.00 811,350.37 0.00 811,350.37CREDITORI

TOTAL 4· CONTURI DE 811,350.37 0.00 0.00 0.00 811,350.37 0.00 811,350.37TERTITOTAL BALANTA 811,350.37 0.00 0.00 0.00 811,350.37 0.00 811,360.37

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

~IEL Conta Professional - Versiunea - 6.54.1 Balanta de verlflcare - Pag.: 1 I 1

Page 27: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

Anexa nr. 3

LISTA CREDITORILOR CHIROGRAFARI CONFORM ART.96 (1) DINLEGEA NR.86/2006

Creante chirografare ( Art.I00 alin.3 lit.d), stabilite conform Art.96 (1) din Legeanr.85/2006 a fumizorilor fara de care activitatea nu se poate desfasura . Acestecreante au fost programate la plata in primele 30 ( treizeci) de zile, supuse aprobariiadministratorului judiciar.

-SC General Praxis SRL, este medicul de medicina muncii al societatii care asiguraconsultatiile si evidenta fiselor medicale pentru angajatii societatii.- SC CDA &Camardu Prest Impex SRL,este atelierul de reparatii unelte si scule careofera servicii si preturi avantajoase raportat la celelate oferte de pe piata.-Cabinet Individual de Psihologie Babau Simona, este medicul de medicina muncii alsocietatii care asigura consultatiile de specialitate psihologie.-SC Roben SRL , asigura necesarul de papetarie si consumabile pentru societate lapreturi mici si se afla in imediata vecinatate a societatii, asigurand oricand estenevoie aprovizionarea cu astfel de consumabile.

Semnatura administratorului judiciar are valoare de aprobare a prezentei liste.

SC TERMOGAZCOMPANY SAin insolventa, in insolvency, en procedure collective

RDirector general- ing. Lupulescu Miron~?

HERAL CONSULTIPURL /~~'I;':::Y ("\t"- "Asociat coordi c. Herlea Radu Petre (Qi1 ~~,i y

,-r+ 0'0 :i: Iţ' ->:), "O ~

,5- o •• ) • '. \ C t..l V .•.•"...,,", ,.•.•-,..,.;'. r-t~_ ./ \ 4. • ~'"9 \;l,~,::::~

I '.'.' ~"" . .",.'V ~'."'<'- ",(, \",J .,<'OA ...••."' .<.~."j!?il" \1 , .r-....•.,--.~.~.~,

Page 28: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

Societate:

Adresa:

Cod flscal :

Nr. reg. corn. :

se TERMOGAZ eOMPANY SA

HATEG, str. VICTOR BABES , nr. 101

RO 12449721

J20/839/1999 ci.eth-JiC tJ["~:ÎO~: I k 9" ,.; ,..." '" .PIJ •D ~~ IIC-O IrBALANTA CLIENTI

Perioada de la 01.06.15 la 30.06.15 Cu documente temporare - Lei -

Titlu ContRula) Precedent Rulaj Curent Total Sume Sold Final

ContDebitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor

411.05 GARDEAN 8.977.74 0.00 0.00 2,710.21 8,977.74 2,710.21 6.267.53 0.00CORNEL ADRIAN

411.100 MINISTERUL 906,352.46 906,352.46 127,919.79 0.00 1,034,272.25 906,352.46 127,919.79 0.00JUSTITIEI-DIPFIE

411.1109 SC CIMM ITALIA 1,495.22 0.00 0.00 0.00 1,495.22 0.00 1,495.22 0.00

411.1182 CONSILIUL 293.39 0.00 0.00 0.00 293.39 0.00 293.39 0.00LOCAL GHELARI~_.SC ONESCU! J 1'1.1338 COMPANY

665.48 0.00 0.00 0.00 665.48 0.00 665.48 0.00

1·~;;··;-345 COMPANIA -731,912.54 0.00 731.912.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00NAT.DE

111.145 INSTALATII GEVIS 173.60 173.60 0.00 0.00 173.60 173.60 0.00 0.00SRL

411.1510CENTR.DE

552.66 0.00 0.00 0.00 552.66 0.00 552.66 0.00RECUP.SI

411.1548 DRAGHICIU 1,517.34 0.00 0.00 0.00 1.517.34 0.00 1,517.34 0.00TRAIAN

411.1849 SC APA PROD SA 4,502,951.53 4,502,951.53 2,453,881.42 2,453,881.42 6,956,832.95 6,956,832.95 0.00 0.00DEVA

411.188 SPITAL ORAS 44.68 0.00 0.00 0.00 44.68 0.00 44.68 0.00HATEG

411.1924 ZIDARU IONICA 2,709.74 0.00 0.00 0.00 2,709.74 0.00 2,709.74 0.00

411.1927 SC HERTIM 2,080.00 0.00 0.00 0.00 2,080.00 0.00 2,080,00 0.00AGROEXSRL

411.1953 SCAVIATIA 3,001,513.90 1,560,200.00 -1,320,600.00 0.00 1,680,913.90 1,560,200.00 120,713.90 0.00UTILITARA SA

,

411.1980 SCTOTAL 1,333,468.62 666,729.31 0.00 0.00 1,333,458.62 666,729.31 666,729.31 0.00CONSUL TING SRL

411.1983 SPITALUL JUD.DE 306,169.60 0.00 0.00 0.00 306,169.60 0.00 306,169.80 0.00URGENTA DEVA

411.1987 SC INCONEX 149,901.23 0.00 0.00 0.00 149,901,23 0.00 149,901.23 0.00COM

411.201 SC GRADIANDRA 7,553.18 0.00 0.00 0.00 7,553.18 0.00 7,553.18 0.00PRODEXSRL

411.2018 ORASUL -197,421.61 0.00 197,421,61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CAVNIC-PRIM.CO

411.2025 COMUNA1,021,612.53 947,460.45 0.00 74,052.08 1,021.512.53 1,021,512.53 0.00 0.00

LUNCAVITA.-"--, TOBIMAR S.R.L.411.2046 7,928.93 0.00 0.00 0.00 7,928.93 0.00 7,928.93 0.00:

ASOCIATIA PRO ;411.2171 STRAJA LUPENI 269,529.37 269,529.37 0.00 0.00 269,529.37 269,529.37 0.00 0.00

411.2172 TERMOGAZ 169,044.70 92.171.54 0.00 0.00 169,044.70 92,171.54 76,873.16 0.00FILIALA

411.2173 TIB ROM CAPITAL 0.00 -16,555.12 0,00 0.00 0.00 -16,555.12 16,555.12 0.00SRL

411.2174 AUTO TRADING 16,618.72 10,520.00 0.00 0.00 16,618.72 10,520.00 6,098.72 0.00CORPORA TION

411.2175 TATSTYL GRUP 16,715.82 16,715.82 0.00 0.00 16,715.82 16,715.82 0.00 0.00SRL

411.2176 EXPLORER 28,000.00 28.000.00 0.00 0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00CONSTRUCT IND

411.2300 SCVEST 18,152.74 18,152.74 0.00 0.00 18,152.74 18,152.74 0.00 0.00WEEK-END COM

411.2308 MUNICIPIUL 36,061,391.07 35,940,312.81 0.00 0.00 36,061,391.07 35,940,312.81 121,078.26 0.00LUPENI

411.2309 PAROHIA 140,349.10 105,171.37 0.00 105,171.37 35,177.73ORTODOXA 0.00 140,349.10 0.00

411.2315 ALCOTIM GRUP 79,309.79 60,483.87 0.00 0.00 79,309.79 60,483.87 18,825.92 0.00CONSTRUCT

411.2316 TELECERNA SRL 498,363.32 127,604.52 0,00 0.00 498,363.32 127,604.52 370,758.80 0.00

411.2319STEEL

5,994.22 0.00 0.00 0.00 5,994.22 0.00 5,994.22 0.00DEMOLITION SRL

>s,- Conta Professional- Versiunea - 6,54.1Balanta de verificare - Pag.: 1 I 2

Page 29: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

Rula] Precedent Rula] Curent Total Sume Sold FinalCont Titlu Cont

Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor

411.2321 REGIO EXCAVATII 45,042.72 33,780.80 22,743.27 0.00 67.785.99 33,780.80 34,005.19 0.00SRL

411.2322 HIDROCONSTRU 0.00 0.00 497,668.47 0.00 497,688.47 0.00 497,868.47 0.00CTIASA

411.26 SC PUBLITRANS 11,900.00 0.00 0.00 0.00 11,QOO.00 0.00 11,900.00 0.00PETROSANI

411.31 SC ROGARD 7,566.48 5.508.08 1,173.04 0.00 8,739.52 5,508.08 3,231.44 0.00COOM IMPEX SRL

411.600 SC MUL TISTAR 70,622.92 0.00 0.00 0.00 70,622.92 0.00 70,622.92 0.00SRL

411.758 se SEPE INSTAL 767.61 0.00 0.00 0.00 767.61 0.00 767.61 0.00CaM SRL

411.949 SC EMA GAB SRL 10,508.85 0.00 0.00 0.00 10,608.85 0.00 10,506.65 0.00

4116 CLiENTIINCERTI 28,324,395.88 16,223,635.63 0.00 0.00 28,324,395.88 16,223,635.63 12,100,760.25 0.00SAU IN LITIGIU

Total41 • CLIENTI SI 76,100,791.19 61,498,898.78 2,712,140,14 2,530,643,71 78,812,931.33 64,029,542.49 14,783,388.84 0.00CONTURI

TOTAL4 • CONTURI DE 76,100,791.19 61,498,898.78 2,712,140.14 2,530,643.71 78,812,931.33 64,029,542.49 14,783,388.84 0.00TERTI

TOTAL BALANTA 76,100,791.19 61,498,898.78 2,712,140.14 2,530,643.71 78,812,931.33 64,029,542.49 14,783,388.84 0.00

Intocmit, Director,Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

jlEL Conta Professlonal- Versiunea- 6.54.1 Balanta de verificare· Pag.: 2 I 2

Page 30: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

1 ) ) hLc.,. A-- (\ se TERMOGAZCOMPANYSA\ Raport MF03B2014I HATEG,STR.VICTORBABES,NR.101 18/08/2 14:26:0••

Reg.Com.J20/839/1999Cod fiscal: R012449721 CALCULULAMORTIZARII MIJLOACELOR FIXE PE CtaURI CONTABlLE LA DATA DE 30/06/2015

*** Mijloace fixe cu data PIF intre 01/01/1990 si 30/06/i 5 Unitatea 05 pag. 1

Nr. Denumirea mijlocului fix Numar Data DSN DSRealiz. Valoare Valoare Valoare amortizi calculata: Amortiz.la Amortisment scriptic Valoarea T Contul Cod lege15crt. inventar PIF Ani Ani luni inventar amortizabila liniar Degliv Accelerat 31dec2014 in 2015 Total ramasa A contabil

1. APARTAMENT(MAGAZ.DESFAC 1006 22/03/2000 40 15 3 68200.00 68200.00 142.08 21.3 142~08 1704.96 852.48 2557.44 65642.56 L 212 1.5.2.

2. MODULNR.2 1008 06/09/2005 12 9 9 4410.00 4410.00 30.63 :9<l 30.63 336.93 183.78 520.71 3889.29 L 212 1.5.12.

3. MODULDORMITORNR.1 1009 06/09/2005 12 9 9 4260.00 4260.00 29.58 <::38 29.58 325.38 177.48 502.86 3757.14 L 212 1.5.12.

4. MODULDORMITOR NR.3 1013 03/10/2005 12 9 8 4660.00 4660.00 32.36 154 32.36 355.96 194.16 550.12 4109.88 L 212 1.5.12 .

5. MODULNR.4 101419/10/2005 12 9 8 3960.00 3960.00 27.50 .:15 27.50 302.50 165.00 467.50 3492.50 L 212 1.5.12.

6. VAGONMAGAZIE 1015 28/04/2006 12 9 2 10080.00 10080.00 70.00 1.(;0 70.00 770.00 420.00 1190.00 8890.00 L 212 1.1.2.1.

7 •VAGONMAGAZIE 1016 28/04/2006 12 9 2 10080.00 10080.00 70.00 1.00 70.00 770.00 420.00 1190.00 8890.00 L 212 1.1.2.1.

8. VAGONDORMIT 101731/05/2006 12 9 1 3430.00 3430.00 23.82 !_73 23.82 262.02 142.92 404.94 3025.06 L 212 1.1.2.1.

9. VAGONDORMIT 101831/05/2006 12 9 1 3430.00 3430.00 23.82 U"3 23.82 262.02 142.92 404.94 3025.06 L 212 1.1.2.1.

10. BARACAMETAUCA 1019 31/05/2006 12 9 1 1760.00 1760.00 12.22 133 12.22 134.42 73.32 207.74 1552.26 L 212 1.1.2.1.

11. VAGONTOALETANR.1 102001/10/2007 10 7 8 8800.00 8800.00 73.33 •. 57 73.33 806.63 439.98 1246.61 7553.39 L 212 1.1.2.1

12. VAGONSPALATORNR.1 1021 01/10/2007 10 7 8 12710.00 12710.00 105.92 L.83 105.92 1165.12 635.52 1800.64 10909.36 L 212 1.1.2.1

13. VAGON DORMITORNR.2 102201/10/2007 10 7 8 10860.00 10860.00 90.50 L.OO 90.50 995.50 543.00 1538.50 9321.50 L 212 1.1.2.1

14. VAGON DORMITORNR.1 1023 01/10/2007 10 7 8 10860.00 10860.00 90.50 LOO 90.50 995.50 543.00 1538.50 9321.50 L 212 1.1.2.1

15. VAGON DORMITORNR.3 1024 18/11/2007 9 7 7 9760.00 9760.00 90.37 0,74 90.37 994.07 542.22 1536.29 8223.71 L 212 1.1.2.1.

16. VAGON DORMITORNR.4 1025 18/11/2007 9 7 7 2930.00 2930.00 27.13 .q.26 27.13 298.43 162.78 461.21 2468,79 L 212 1.1.2.1.

17 •MAGAZIECU 3 1026 19/03/2008 10 7 3 12390.00 12390.00 103.25 /6.50 103.25 1135.75 619.50 1755.25 10634.75 L 212 1.1.2.1.

18.GARD 1027 30/10/2008 25 6 8 17200.00 17200.00 57.33 lEi. 00 57.33 630.63 343.98 974.61 16225.39 L 212 1.6.3.2

19. IMOBIL CONSTRUCTII·CAMIN 1028 01/12/2008 50 6 6 1802900.00 1802900.00 3004.83 )7.25 3004.83 36057.96 18028.98 54086.94 1748813.06 L 212 1.6.1.

20. DRUMACCESCU PLATFORMA 102931/12/2008 35 6 6 64190.00 64190.00 152.83 ~'9_25 152.83 1681.13 916.98 2598.11 61591.89 L 212 1.3.7.3.

21. GHERETAPOARTA 103031/12/2008 50 6 6 9500.00 9500.00 15.83 ~L75 15.83 189.96 94.98 284.94 9215.06 L 212 1.6.4.

22.HEUPORT 1031 20/07/2009 10 511 20220.00 20220.00 168.50 ~7 .00 168.50 1853.50 1011.00 2864.50 17355.50 L 212 2.3.4.4.

23. MAGAZIEAGREGATE 103231/10/2009 24 5 8 5440.00 5440.00 18.89 28.33 18.89 207.79 113.34 321.13 5118.87 L 212 1.1.5.1.

24. PLATFORMABETONATA 1033 30/11/2009 30 5 7 16350.00 16350.00 45.42 6B.13 45.42 499.62 272.52 772.14 15577.86 L 212 1.1.5.1

25.MAGAZIE 103426/02/2010 26 5 4 17700.00 17700.00 56.73 85.10 56.73 680.76 340.38 1021.14 16678.86 L 212 1.5.3

26 . SOPRON DEPOZITARE 103526/02/2010 26 5 4 33600.00 33600.00 107.69 EiL54 107.69 1292.28 646.14 1938.42 31661.58 L 212 1.5.3

27.ATELIER 1036 26/02/2010 18 5 4 25600.00 25600.00 118.52 l77.78 118.52 1422,24 711.12 2133.36 23466.64 L 212 1.5.14

28 •ATELIERSUPRAF.CONSTRUITA 1037 26/02/2010 18 5 4 29100.00 29100.00 134.72 ~O2.08 134.72 1616.64 808.32 2424.96 26675.04 L 212 1.5.14

29 .ATELIERSUPRAF.CONSTRUITA 103826/02/2010 18 5 4 20700.00 20700.00 95.83 L+3.75 95.83 1149.96 574.98 1724.94 18975.06 L 212 1.5.14

30.VESTIAR 1039 26/02/2010 18 5 4 4800.00 4800.00 22.22 33.33 22,22 266.64 133.32 399.96 4400.04 L 212 1.5.14

31.VESTIAR 1040 26/02/2010 18 5 4 16300.00 16300.00 75.46 1l3.19 75.46 905.52 452.76 1358.28 14941.72 L 212 1.5.14

32 .DEPOZIT MATERIALE 104126/02/2010 26 5 4 7900.00 7900.00 25.32 37,98 25.32 303.84 151.92 455.76 7444.24 L 212 1.5.3

Page 31: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

) )

SC TERMOGAZCOMPANYSA Raport MF03B2014

HATEG,STR.VICTORBABES,NR.IOI 18/08/2 14:26:0

Reg.Com.J20/839/1999Cod fiscal:R012449721 CALCULUL AMORTIZARII MDlOACElOR fIXE PE CONTURI CONTABIlE LA DATA DE 30/06/2015 pag. 2

*** Mijloace fixe cu data PIF intre 01/01/1990 si 30/06/2015 Unitatea 05

Nr. Denumirea mijlocului fix Numar Data DSN DSRealiz. Valoare Valoare Valoare amortizare calculata: Amortiz.la Amortisment scriptic Valoarea T Contul Cod Lege15

crt. inventar PIF Ani Ani Luni inventar amortizabila Liniar Degresiv Accelerat 31dec2014 in 2015 Total ramasa A contabil

33.MAGAZIE 1042 26/02/2010 26 5 4 11600.00 11600.00 37.18 55.77 37.18 446.16 223.08 669.24 10930.76 L 212 1.5.3

34.MAGAZIE 104326/02/2010 26 5 4 9900.00 9900.00 31.73 47.60 31.73 380.76 190.38 571.14 9328.86 L 212 1.5.3

35 •DEPOm MATERIALE 1044 26/02/2010 26 5 4 134200.00 134200.00 430.13 645.19 430.13 5161.56 2580.78 7742.34 126457.66 L 212 1.5.3

36.DEPOZIT 1045 26/02/2010 42 5 4 20500.00 20500.00 40.67 61.01 40.67 488.04 244.02 732.06 19767.94 L 212 1.6.4

37 •SEDIU ADMINISTRATIVCU 1046 26/02/2010 42 5 4 202600.00 202600.00 401.98 602.98 401.98 4825.76 2411.88 7237.64 195362.36 L 212 1.6.4

38. SEDIU ADMINISTRATIVCU 1047 26/02/2010 42 5 4 191100.00 191100.00 379.17 568.75 379.17 4550.04 2275.02 6825.06 184274.94 L 212 1.6.4

39 . LABORATORSI BIROURI 1048 26/02/2010 42 5 4 245000.00 245000.00 486.11 729.17 486.11 5833.32 2916.66 8749.98 236250.02 L 212 1.6.4

40. ATELIERMECANIC 1049 26/02/2010 26 5 4 224800.00 224800.00 720.51 1080.77 720.51 8646.12 4323.06 12969.18 211830.82 L 212 1.1.17

41 •CABINAOPERATORGPL 105027/11/2010 8 4 7 4320.00 4320.00 45.00 90.00 45.00 495.00 270.00 . 765.00 3555.00 L 212 1.1.2.1

42 •CABINAOPERATORGPL 105127/11/2010 8 4 7 4320.00 4320.00 45.00 90.00 45.00 495.00 270.00 765.00 3555.00 L 212 1.1.2.1

43 •CABINAOPERATORGPL 105230/06/2011 10 4 O 2880.00 2880.00 24.00 48.00 24.00 264.00 144.00 408.00 2472.00 L 212 1.1.2.1

44 . CABINAOPERATORGPL 1053 30/06/2011 10 4 O 2880.00 2880.00 24.00 48.00 24.00 264.00 144.00 408.00 2472.00 L 212 1.1.2.1

45 . CABINAOPERATORGPL 105406/06/2012 10 3 O 1470.00 1470.00 12.25 24.50 12.25 134.75 73.50 208.25 1261.75 L 212 1.1.2.1

Total contul 212 3329650.00 7820.86 7820.86 46925.16 3190366.67

3329650.00 12181.23 92358.17 139283.33

46. MAS.GAURITGBH4DFE 200404/07/2001 31311 2000.00 2000.00 55.56 83.33 55.56 2000.00 0.00 2000.00 0.00 D 2131 2.1.5.7.

47. MAS.GAURITGBH4DFE 200504/07/2001 31311 1800.00 1800.00 50.00 75.00 50.00 1800.00 0.00 1800.00 0.00 D 2131 2.1.5.7.

48. MAS.GAURIT5DCE 2006 12/09/2001 3 13 9 3000.00 3000.00 83.33 125.00 83.33· 3000.00 0.00 3000.00 0.00 D 2131 2.1.5.7 .

49. MASINAGAURITGBH 200712/09/2001 3 13 9 4500.00 4500.00 125.00 187.50 125.00 4500.00 0.00 4500.00 0.00 D 2131 2.1.5.7.

50. FLEXGNF65 B 2012 18/04/2002 3 13 2 2000.00 2000.00 55.56 83.33 55.56 2000.00 0.00 2000.00 0.00 O 2131 2.1.5.7.

51. MAICOMPACTORMODELTC 2022 06/11/2003 711 7 5265.00 5265.00 62.68 125.36 62.68 5265.00 0.00 5265.00 0.00 D 2131 2.1.1.1.

52. FREZAPERFORMANTABETON 2030 28/05/2004 411 1 5290.00 5290.00 110.21 165.31 110.21 5290.00 0.00 5290.00 0.00 O 2131 2.1.20.10

53 •ELECTROMACARA 203128/07/2004 10 1011 53259.00 53259.00 443.83 887.65 443.83 53259.00 0.00 53259.00 0.00 O 2131 2.3.6.1.

54 . FREZAPENTRUPVC 2032 01/11/2004 3 10 7 8000.00 8000.00 222.22 333.33 222.22 8000.00 0.00 8000.00 0.00 O 2131 2.1.8.2.1.

55. COMPRESOR102 K17 AER 2038 22/03/2005 8 10 3 2063.00 2063.00 21.49 42.98 21.49 2063.00 0.00 2063.00 0.00 O 2131 2.1.16.4.2.

56.APARAT SUDURA+ KIT 550 203904/10/2005 10 9 8 7491.00 7491.00 62.43 124.85 62.43 7491.00 0.00 7491.00 0.00 D 2131 2.1.5.5.

57 •APARATSUDURA400 + KIT 2040 04/10/2005 10 9 8 4437.00 4437.00 36.98 73.95 36.98 4437.00 0.00 4437.00 0.00 D 2131 2.1.5.5.

58. MASINADEBITATDPe 7311 2041 04/10/2005 9 9 8 3998.00 3998.00 37.02 74.04 37.02 3998.00 0.00 3998.00 0.00 O 2131 2.1.5.7.

59 •CIOCANBOSCHGSH27 CU 2044 16/01/2006 4 9 5 4006.00 4006.00 83.46 125.19 83.46 4006.00 0.00 4006.00 0.00 O 2131 2.1.20.1.:

60 •APARATSUDURAUNIVERSAL 2045 23/02/2006 5 9 4 5783.00 5783.00 96.38 144.58 96.38 5783.00 0.00 5783.00 0.00 D 2131 2.1.5.5.

<':, ADARAT SUDURA-INVERTOR 2046 15/03/2006 5 9 3 2820.00 2820.00 47.00 70.50 47.00 2820.00 0.00 2820.00 0.00 O 2131 2.1.5.5.

Page 32: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

) )SC TERMOGAZCOMPANYSA Raport MF03B2014

HATEG,STR.VrcroR BABES,NR.101 18/08/2 14:26:0Reg.Com.J20/839/1999Cod fiscal:R012449721 CALCULUL AMORTIZARII MIJLOACElOR FIXE PE CONTURI CONTABIlE LA DATA DE 30/06/2015

*** Mijloace fixe cu data PIF intre 01/01/1990 si 30/06/2015 Unitatea 05pag. 3

- Nr. Denumirea mijlocului fix Numar Data DSN DSRealiz. Valoare Valoare Valoare amortizare calculata: Amortiz.la Amortisment scriptic Valoarea T Contul Cod Lege15crt. inventar PIF Ani Ani Luni inventar amortizabila Liniar Degresiv Accelerat 31dec2014 in 2015 Total ramasa A contabil

62 .APARATTAIERECU PLASMA 2047 23/03/2006 4 9 3 6465.00 6465.00 134.69 202.03 134.69 6465.00 0.00 6465.00 0.00 D 2131 2.1.5.7.

63 .APARATSUDURATIF 250 2049 04/04/2006 5 9 2 3101.00 3101.00 51.68 77.53 51.68 3101.00 0.00 3101.00 0.00 D 2131 2.1.5.5.

64 •APARATSUDURABERTINI FRC 2050 04/04/2006 5 9 2 3362.00 3362.00 56.03 84.05 56.03 3362.00 0.00 3362.00 0.00 D 2131 2.1.5.5.

65 •MACARAHIDRAULICACU 2052 27/04/2006 10 9 2 85086.00 85086.00 709.05 1418.10 709.05 85086.00 0.00 85086.00 0.00 D 2131 2.3.6.2.2.

66 •BORMASINAGBH 11 DE 2053 02/06/2006 4 9 O 2297.00 2297.00 47.85 71.78 47.85 2297.00 0.00 2297.00 0.00 D 2131 2.1.5.7.

67. VIBRATORPV 30 2058 12/06/2006 5 9 O 2334.00 2334.00 38.90 58.35 38.90 2334.00 0.00 2334.00 0.00 D 2131 2.1.20.3.3.

68. VIBRATORPV30 2059 12/06/2006 5 9 O 2334.00 2334.00 38.90 58.35 38.90 2334.00 0.00 2334.00 0.00 D 2131 2.1.20.3.3.

69. SCHELAMETALICA 2061 09/09/2006 4 8 9 17385.00 17385.00 362.19 543.28 362.19 17385.00 0.00 17385.00 0.00 D 2131 2.1.20.10

70. SCHELAMETALICA 2062 09/09/2006 4 8 9 17385.00 17385.00 362.19 543.28 362.19 17385.00 0.00 17385.00 0.00 D 2131 2.1.20.10

71. SCHELAMETALICA 2063 07/09/2006 4 8 9 17385.00 17385.00 362.19 543.28 362.19 17385.00 0.00 17385.00 0.00 D 2131 2.1.20.10

72. SCHELAMETALICA 2064 07/09/2006 4 8 9 17385.00 17385.00 362.19 543.28 362.19 17385.00 0.00 17385.00 0.00 D 2131 2.1.20.10

73. COMPRESORTRIFAZATBK 2066 02/09/2006 6 8 9 4947.00 4947.00 68.71 137.42 68.71 4947.00 0.00 4947.00 0.00 D 2131 2.1.16.4.2

74. BORMASINAGBH7-46 DE 2067 10/10/2006 4 8 8 2165.00 2165.00 45.10 67.66 45.10 2165.00 0.00 2165.00 0.00 D 2131 2.1.5.7 .

75. BORMASINAGBH7-46 2069 10/10/2006 4 8 8 2165.00 2165.00 45.10 67.66 45.10 2165.00 0.00 2165.00 0.00 D 2131 2.1.5.7.

76. APARATSUDURATHOR 240A 2072 17/10/2006 5 8 8 3532.00 3532.00 58.87 88.30 58.87 3532.00 0.00 3532.00 0.00 D 2131 2.1.5.5.

77. SCHELAMETALICA 2073 08/11/2006 4 8 7 19571.00 19571.00 407.73 611.59 407.73 19571.00 0.00 19571.00 0.00 D 2131 2.1.20.10

78. SCHELAMETALICA 2074 08/11/2006 4 8 7 19571.00 19571.00 407.73 611.59 407.73 19571.00 0.00 19571.00 0.00 D 2131 2.1.20.10

79. RIGLAVIBRANTA 2075 30/11/2006 4 8 7 4157.00 4157.00 86.60 129.91 86.60 4157.00 0.00 4157.00 0.00 D 2131 2.1.20.4.

80 . DISPOZmV FLEXIBILPENTRU 2076 30/11/2006 4 8 7 8146.00 8146.00 169.71 254.56 169.71 8146.00 0.00 8146.00 0.00 D 2131 2.1.20.4

81. POMPAMOBILAMOTORINA 2077 30/11/2006 8 8 7 4393.00 4393.00 45.76 91.52 45.76 4393.00 0.00 4393.00 0.00 D 2131 2.1.17.1.2

82. MASINAAUTOMATAPENTRU 2078 30/11/2006 4 8 7 12700.00 12700.00 264.58 396.88 264.58 12700.00 0.00 12700.00 0.00 D 2131 2.1.20.4

83. POMPABETONPE ROTI 2079 26/03/2007 8 8 3 94446.00 94446.00 983.81 1967.63 983.81 94446.00 0.00 94446.00 0.00 D 2131 2.1.20.31.

84. PLACAVIBRATOAREPTK 208014/04/2007 3 8 2 3554.00 3554.00 98.72 148.08 98.72 3554.00 0.00 3554.00 0.00 D 2131 2.1.20.6.1.

85. MASINALUSTRUITJULIA 2081 24/04/2007 3 8 2 4606.00 4606.00 127.94 191.92 127.94 4606.00 0.00 4606.00 0.00 D 2131 2.1.20.4.1.

86 •SCHELAMOBILA 2082 24/04/2007 8 8 2 14452.00 14452.00 150.54 301.08 150.54 14452.00 0.00 14452.00 0.00 D 2131 2.1.20.4

87. LIFT MATERIALE 2083 24/06/2007 7 8 O 28156.00 28156.00 335.19 670.38 335.19 28156.00 0.00 28156.00 0.00 D 2131 2.1.20.11

88. APARATSUDURATHOR 240 2084 05/07/2007 5 711 4877.00 4877.00 81.28 121.93 81.28 4877.00 0.00 4877.00 0.00 D 2131 2.1.20.4

89. APARATSUDURATHOR 240 2085 04/07/2007 5 711 4877.00 4877.00 81.28 121.93 81.28 4877.00 0.00 4877.00 0.00 D 2131 2.1.20.4

90 •CONTAINERFIER VECHI 2086 02/07/2007 6 711 3967.00 3967.00 55.10 110.19 55.10 3967.00 0.00 3967.00 0.00 D 2131 2.1.20.11

91. SCHELAMETALICAFIXA 2090 20/09/2007 8 7 9 38693.00 38693.00 403.05 806.10 403.05 38693.00 0.00 38693.00 0.00 D 2131 2.1.20.4

92. CIOCANROTOPERCUTANT 2091 01/10/2007 3 7 8 2427.00 2427.00 67.42 101.13 67.42 2427.00 0.00 2427.00 0.00 D 2131 2.1.20.4.1.2

93 •SLEFUITORDE BETON90IG 2095 25/10/2007 8 7 8 6322.00 6322.00 65.85 131.71 65.85 6322.00 0.00 6322.00 0.00 D 2131 2.1.20.11

94. SCARA124616 2098 20/11/2007 8 7 7 1811.00 1811.00 18.86 37.73 18.86 1811.00 0.00 1811.00 0.00 D 2131 2.1.20.11

Page 33: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

) )SC TERMOGAZCOMPANYSA Raport MF03B2014

HATEG,STR.VICTORBABES,NR.101 18/08/2 14:26:0Reg.Com.J20/839/1999Cod fiscal:R012449721 CALCULULAMORTIZARII MlllOACElOR FIXE PE CONTURI CONTABIlE LA DATA DE 30/06/2015

*** Mijloace fixe cu data PIF intre 01/01/1990 si 30/06/2015 Unitatea 05pag. 4

Nr. Denumirea mijlocului fix Numar Data DSN DSRealiz. Valoare Valoare Valoare amortizare calculata: Amortiz.la Amortisment scriptic Valoarea T Contul Cod Lege15crt. inventar PIF Ani Ani Luni inventar amortizabila Liniar Degresiv Accelerat 31dec2014 in 2015 Total ramasa A contabil

95. MASINADE GAURIT 2099 20/11/2007 10 7 7 5541.00 5541.00 46.18 92.35 46.18 5208.98 332.02 5541.00 0.00 D 2131 2.1.5.2

96 •MASINADE TAIATASFALT 2100 20/11/2007 4 7 7 5442.00 5442.00 113.38 170.06 113.38 5442.00 0.00 5442.00 0.00 D 2131 2.1.20.6.1

97. COMPRESORCR 305 2101 20/11/2007 8 7 7 3446.00 3446.00 35.90 71.79 35.90 3446.00 0.00 3446.00 0.00 D 2131 2.1.20.11

98 . MASINADETENCUITSI 2103 15/01/2008 6 7 5 35500.00 35500.00 493.06 986.11 493.06 35500.00 0.00 35500.00 0.00 D 2131 2.1.20.4.

99. MASINAAMESTECATSI 210431/01/2008 6 7 5 154425.00 154425.00 2144.79 4289.58 2144.79 154425.00 0.00 154425.00 0.00 D 2131 2.1.20.4.

100 . MASINADE SLEFUIT 210531/01/2008 6 7 5 3318.14 3318.14 46.09 92.17 46.09 3318.14 0.00 3318.14 0.00 D 2131 2.1.20.4.

101. MASINADETENCUIT 2106 31/01/2008 6 7 5 19470.93 19470.93 270.43 540.86 270.43 19470.93 0.00 19470.93 0.00 D 2131 2.1.20.4.

102. INVERTORTEHNOLOGIC210 2111 23/02/2008 5 7 4 1880.62 1880.62 31.34 47.02 31.34 1880.62 0.00 1880.62 0.00 D 2131 2.1.16.3.1.2

103. BULDOEXCAVATORKOMATSU 2112 23/02/2008 7 7 4 109000.00 109000.00 1297.62 2595.24 1297.62 109000.00 0.00 109000.00 0.00 D 2131 2.1.20.1

104. GENERATOR8203 BSB 211424/04/2008 10 7 2 4320.00 4320.00 36.00 72.00 36.00 3957.17 362.83 4320.00 0.00 D 2131 2.1.16.1.2.2

105. PLATFORMAHINOWA 2115 24/04/2008 8 7 2 121176.00 121176.00 1262.25 2524.50 1262.25 121176.00 0.00 121176.00 0.00 D 2131 2.1.20.11

106. CHEIE IMPACTPNEUMATICA 211624/04/2008 3 7 2 5679.64 5679.64 157.77 236.65 157.77 5679.64 0.00 5679.64 0.00 D 2131 2.1.20.4.

107. BORMASINAGBH 5-40 SERIA 211706/05/2008 8 7 1 1872.00 1872.00 19.50 39.00 19.50 1872.00 0.00 1872.00 0.00 D 2131 2.1.5.

108 •FREZAGROOVERPENTRU 2118 24/06/2008 8 7 O 4191.79 4191.79 43.66 87.33 43.66 4191.79 0.00 4191.79 0.00 D 2131 2.1.5.2.

109 . MASINADE SLEFUIRE 212001/07/2008 3 611 3461.96 3461.96 96.17 144.25 96.17 3461.96 0.00 3461.96 0.00 D 2131 2.1.8.3.1.

110. MASINADE SLEFUIRE 2121 01/07/2008 3 611 3461.96 3461.96 96.17 144.25 96.17 3461.96 0.00 3461.96 0.00 D 2131 2.1.8.3.1.

111 •MASINADE SLEFUIRE 212201/07/2008 3 611 3461.96 3461.96 96.17 144.25 96.17 3461.96 0.00 3461.96 0.00 D 2131 2.1.8.3.1.

112 •MASINADE SLEFUIRE 212301/07/2008 3 611 3461.96 3461.96 96.17 144.25 96.17 3461.96 0.00 3461.96 0.00 D 2131 2.1.8.3.1.

113 •MASINADE SLEFUIRE 212401/07/2008 3 611 3461.96 3461.96 96.17 144.25 96.17 3461.96 0.00 3461.96 0.00 D 2131 2.1.8.3.1.

114 •APARATSUDURAPRISTA 2125 28/07/2008 5 611 6657.54 6657.54 110.96 166.44 110.96 6657.54 0.00 6657.54 0.00 D 2131 2.1.16.3.1.2

115. MASATAIATCERAMICAM203 212728/07/2008 6 611 2484.00 2484.00 34.50 69.00 34.50 2484.00 0.00 2484.00 0.00 D 2131 2.1.20.4

116.APARAT SUDURATEHNOLOGIC 2128 21/08/2008 5 610 2543.00 2543.00 42.38 63.58 42.38 2543.00 0.00 2543.00 0.00 D 2131 2.1.16.3.1.2

117. MASINADE GAURITKBM320 2129 22/08/2008 5 610 4826.36 4826.36 80.44 120.66 80.44 4826.36 0.00 4826.36 0.00 D 2131 2.1.16.3.1.2

118 . BETONIERA105L 213025/08/2008 5 610 2014.83 2014.83 33.58 50.37 33.58 2014.83 0.00 2014.83 0.00 D 2131 2.1.20.3.1

119. SCHELAMOBILAMETAUCA 2131 25/08/2008 8 610 3159.66 3159.66 32.91 65.83 32.91 3159.66 0.00 3159.66 0.00 D 2131 2.1.20.11

120. SCHELAMOBILA~"'ETAUCA 2132 25/08/2008 8 610 3159.66 3159.66 32.91 65.83 32.91 3159.66 0.00 3159.66 0.00 D 2131 2.1.20.11

121.APARAT DE SUDURA"MAXI 2133 09/10/2008 5 6 8 7356.58 7356.58 122.61 183.91 122.61 7356.58 0.00 7356.58 0.00 D 2131 2.1.16.3.1.2

122 •APARATDE SUDURA"MAXI 2134 09/10/2008 5 6 8 7356.58 7356.58 122.61 183.91 122.61 7356.58 0.00 7356.58 0.00 D 2131 2.1.16.3.1.2

123 . CIOCANROTOPERCUTOR 2135 10/10/2008 3 6 8 2055.36 2055.36 57.09 85.64 57.09 2055.36 0.00 2055.36 0.00 D 2131 2.1.20.4.1

124. APARATTHOR 240 2136 05/11/2008 5 6 7 2208.00 2208.00 36.80 55.20 36.80 2208.00 0.00 2208.00 0.00 D 2131 2.1.16.3.1.2

125. TRUSADE FILETATELECTRICA 213719/11/2008 8 6 7 2387.15 2387.15 24.87 49.73 24.87 2387.15 0.00 2387.15 0.00 D 2131 2.1.5.2

126. BULDOZERMARCA 213819/11/2008 8 6 7 90160.00 90160.00 939.17 1878.33 939.17 90160.00 0.00 90160.00 0.00 D 2131 2.1.20.1.1

127. TRUSADE SUDURAC2H2 213928/11/2008 4 6 7 2156.63 2156.63 44.93 67.39 44.93 2156.63 0.00 2156.63 0.00 D 2131 2.1.16.3.1.2

-----

Page 34: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

) )

SC TERMOGAZCOMP/\f\'Y'SA Raport MF03B2014HATEG,STR.VICTORBABES,NR.101 18/08/2 14:26:0

Reg.Com.J20/839/1999Cod fiscal:R012449721 CALCULUL AMORTIZARII MIJLOACELOR. FIXE PE CONTURI CONTABILE LA DATA DE 30/06/2015

*** Mijloace fixe cu data PIF intre 01/01/1990 si 30/06/2015 Unitatea 05pag. 5

Nr. Denumirea mijlocului fix Numar Data DSN DSRealiz. Valoare Valoare Valoare amortizare calculata: Amortiz.la Amortisment scriptic Valoarea T Contul Cod Lege15crt. inventar PIF Ani Ani Luni inventar amortizabila Liniar Degresiv Accelerat 31dec2014 in 2015 Total ramasa A contabil

128. EXCAVATORJCB CU PlCAMER 214012/12/2008 8 6 6 131320.00 131320.00 1367.92 2735.83 1367.92 131320.00 0.00 131320.00 0.00 D 2131 2.1.20.1.1

129 .AUTOBETONIERA3 214119/12/2008 6 6 6 217415.00 217415.00 3019.65 6039.31 3019.65 217415.00 0.00 217415.00 0.00 D 2131 2.1.20.3.1.

130. VIBRATORDE BETON 214201/07/2009 4 511 2941.18 2941.18 61.27 91.91 61.27 2941.18 0.00 2941.18 0.00 D 2131 2.1.20.3.3.

131 .APARATSUDURA 214315/10/2009 8 5 8 12932.00 12932.00 134.71 269.42 134.71 12243.76 688.24 12932.00 0.00 D 2131 2.1.20.7

132 •APARATSUDURACL-F(CAPLA 2144 15/10/2009 8 5 8 27811.30 27811.30 289.70 579.40 289.70 26331.09 1480.21 27811.30 0.00 D 2131 2.1.20.7

133. PLATFORMA 214502/11/2009 10 5 7 55000.00 55000.00 458.33 916.67 458.33 43847.51 5500.02 49347.53 5652.47 D 2131 2.3.6.5

134. STATIETOTALATRIMBLE3305 214622/01/2010 10 5 5 20691.00 20691.00 172.43 344.85 172.43 16177.60 2069.10 18246.70 2444.30 D 2131 2.2.4.3

135. MOTOPOMPAAPE MURDARE 214805/03/2010 8 5 3 3303.08 3303.08 34.41 68.81 34.41 2996.59 306.49 3303.08 0.00 D 2131 2.1.17.1.3.1

136. PLACAVIBRO-COMPACTOARE 214920/05/2010 4 5 1 3723.75 3723.75 77.58 116.37 77.58 3723.75 0.00 3723.75 0.00 D 2131 2.1.20.6.1

137. PLACAVIBRO-COMPACTOARE 2150 26/05/2010 4 5 1 3719.58 3719.58 77.49 116.24 77.49 3719.58 0.00 3719.58 0.00 D 2131 2.1.20.6.1

138 . FREZAHIDRAULICAKASTOR 215106/07/2010 10 411 112298.04 112298.04 935.82 1871.63 935.82 82052.38 11229.78 93282.16 19015.88 D 2131 2.1.8.1

139. TOCATORHIDRAULICBMS 2152 06/07/2010 10 411 106366.31 106366.31 886.39 1772.77 886.39 77718.29 10636.62 88354.91 18011.40 D 2131 2.1.8.1

140. POMPAELECTRICA 2153 04/10/2010 10 4 8 2124.97 2124.97 17.71 35.42 17.71 1498.29 212.52 1710.81 414.16 D 2131 2.1.17.1.2

141.APARAT SUDURAPVCLEISTER 2154 25/10/2010 5 4 8 2932.31 2932.31 48.87 73.31 48.87 2932.31 0.00 2932.31 0.00 D 2131 2.1.16.3.1.2

142. EXCAVATORCATERPILAR 2155 25/11/2010 6 4 7 174150.00 174150.00 2418.75 4837.50 2418.75 174150.00 0.00 174150.00 0.00 D 2131 2.1.20.1.1

143. MASINAELECTRICADE 2156 23/11/2010 10 4 7 9235.76 9235.76 76.96 153.93 76.96 6433.02 923.58 7356.60 1879.16 D 2131 2.1.5.2

144. MASINADE FILETAT1/2"-2" 2157 23/11/2010 10 4 7 2942.55 2942.55 24.52 49.04 24.52 2049.55 294.24 2343.79 S98.76 D 2131 2.1.5.2

145 •CONCA50R PEGSON 2158 16/02/2011 8 4 4 212480.00 212480.00 2213.33 4426.67 2213.33 170980.04 26560.02 197540.06 14939.94 D 2131 2.1.1.4.

146 . GENERATORSUDURA 2159 11/03/2011 8 4 3 5870.48 5870.48 61.15 122.30 61.15 4655.09 733.80 5388.89 481.59 D 2131 2.1.16.1.2.3

147. VOLAHANOMAG 2160 11/03/2011 6 4 3 42500.00 42500.00 S90.28 1180.56 590.28 42500.00 0.00 42500.00 0.00 D 2131 2.1.20.1

148.SET ROATA 216112/03/2011 4 4 3 18902.28 18902.28 393.80 590.70 393.80 18902.28 0.00 18902.28 0.00 D 2131 2.1.20.6.1

149. CILINDRUCOMPACTOR 2162 06/04/2011 5 4 2 128455.69 128455.69 2140.93 3211.39 2140.93 122587.94 5867.75 128455.69 0.00 D 2131 2.1.20.6.1

150. EXCAVATORPE SENILEJS200 216330/06/2011 6 4 O 105480.00 105480.00 1465.00 2930.00 1465.00 101573.33 3906.67 105480.00 0.00 D 2131 2.1.20.1

151 . EXCAVATORPE SENILE 216430/06/2011 6 4 O 105480.00 105480.00 1465.00 2930.00 1465.00 101573.33 3906.67 105480.00 0.00 D 2131 2.1.20.1

152. EXCAVATORPE SENILEJS 160 216506/07/2011 6 311 109699.20 109699.20 1523.60 3047.20 1523.60 104281.95 5417.25 109699.20 0.00 D 2131 2.1.20.1

153 . GENERATORDE CURENT 2166 19/08/2011 10 310 5080.65 5080.65 42.34 84.68 42.34 3061.97 508.08 3570.05 1510.60 D 2131 2.1.16.1.2.2

154 . GENERATORCURENTENERGY 216731/10/2011 11 3 8 8630.00 8630.00 65.38 98.07 65.38 4845.25 588.42 S433.67 3196.33 D 2131 2.1.16.1.2.2

155 . STIVUITORSTILL 2168 22/12/2011 6 3 6 34068.75 34068.75 473.18 946.35 473.18 30283.28 3785.47 34068.75 0.00 D 2131 2.3.6.8.1

156. EXCAVATORJS 460 216917/01/2012 8 3 5 348949.40 348949.40 3634.89 7269.78 3634.89 234450.39 43618.68 278069.07 70880.33 D 2131 2.1.20.1.1

157 . MACARASMCCX220 2170 17/01/2012 8 3 S 36457.40 36457.40 379.76 759.53 379.76 24494.83 4557.18 Z9052.01 7405.39 D 2131 2.3.6.2.2

158. DUMPERTEREXTA 27 217117/01/2012 5 3 5 260410.00 260410.00 4340.17 6510.25 4340.17 217972.81 39061.50 257034.31 3375.69 D 2131 2.3.2.2.3

159. MACARATEREXPPM 400-3 2172 07/02/2012 8 3 4 390615.00 390615.00 4068.91 8137.81 4068.91 256341.07 48826.86 305167.93 85447.07 D 2131 2.3.6.2.2

160 •APARATDESUDURAMIG MAG 217316/02/2012 5 3 4 4346.70 4346.70 72.45 108.67 72.45 3557.89 652.02 4209.91 136.79 D 2131 2.1.16.3.1.2

Page 35: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

) )

se TERMOGAZCOMPANYSA Raport MF03B2014HATEG,STR.VICfORBABEs,NR.l01 18/08/2 14:26:0

Reg.Com.J20/839/1999Cod fiscal:R012449721 CALCULUL AMORTIZARII MIJLOACELOR FIXE PE CONTURI CONTABIlE LA DATA DE 30/06/2015

*** Mijloace fixe cu data PIF intre 01/01/1990 si 30/06/2015 Unitatea 05pag. 6

Nr. Denumirea mijlocului fix Numar Data DSN DSRealiz. Valoare Valoare Valoare amortizare calculata: Amortiz.la Amortisment scriptic Valoarea T Contul Cod Lege15crt. inventar PIF Ani Ani Luni inventar amortizabila Liniar Degresiv Accelerat 31dec2014 in 2015 Total ramasa A contabil

161.APARAT DE SUDURAMIG MAG 217416/02/2012 5 3 4 4346.70 4346.70 72.45 108.67 72.45 3557.89 652.02 4209.91 136.79 D 2131 2.1.16.3.1.2

162. PlCON EM501 217519/04/2012 3 3 2 28500.00 28500.00 791.67 1187.50 791.67 28500.00 0.00 28500.00 0.00 D 2131 2.1.20.2.2.2

163. CIOCANROTOPERTCUTOR 217601/02/2013 3 2 4 3569.15 3569.15 99.14 148.71 99.14 3271.67 297.48 3569.15 0.00 D 2131 2.1.5.7

164. GENERATORAERCALD 2177 22/03/2013 2 2 3 2308.50 2308.50 96.19 144.28 96.19 2308.50 0.00 2308.50 0.00 D 2131 2.1.17.3.

165. UTILAJPISTEN300 217806/12/2013 10 1 6 802206.00 802206.00 6685.05 13370.10 6685.05 160441.20 40110.30 200551.50 601654.50 D 2131 2.1.28.

166. CABINAPRINOTHT2-RATRACK 217906/12/2013 10 1 6 557087.50 557087.50 4642.40 9284.79 4642.40 111417.48 27854.37 139271.85 417815.65 D 2131 2.1.28.

167. GENERATORWAGT220DC4sB 218024/04/2014 8 1 2 5850.00 5850.00 60.94 121.88 60.94 975.04 731.28 1706.32 4143.68 D 2131 2.1.16.1.2.3

168. FOREZADEPAMANT 218116/06/2014 3 1 O 18951.61 18951.61 526.43 789.65 526.43 4737.90 4737.90 9475.80 9475.81 O 2131 2.1.20.10

169. POMPASPALATHD9/50 PE 218218/08/2014 8 010 60369.12 60369.12 628.85 1257.69 2515.38 4805.97 7546.14 12352.11 48017.01 D 2131 2.1.17.1.3.1

170.APARATTAIERE CU PLASMA 218302/12/2014 8 O 6 4973.10 4973.10 51.80 103.61 207.21 0.00 621.66 621.66 4351.44 O 2131 2.1.5.5.

171. APARATTAIERECU PLASMA 2184 02/12/2014 8 O 6 4973.10 4973.10 51.80 103.61 207.21 0.00 621.66 621.66 4351.44 O 2131 2.1.5.5.

172 •APARATWIG-CCXTI 181 PW 218502/12/2014 8 O 6 3210.12 3210.12 33.44 66.88 133.76 0.00 401.28 401.28 2808.84 D 2131 2.1.5.5.

173 •APARATWIG-CCXTI 181 PW 218602/12/2014 8 O 6 3210.12 3210.12 33.44 66.88 133.76 0.00 401.28 401.28 2808.84 D 2131 2.1.5.5.

174. BULDOKOMATSUWB 93R-2 401401/10/2003 611 8 180510.00 180510.00 2507.08 5014.17 2507.08 180510.00 0.00 180510.00 0.00 D 2131 2.1.20.1.

175.AUTOBETONIERA 4043 13/03/2006 8 9 3 144635.00 144635.00 1506.61 3013.23 1506.61 144635.00 0.00 144635.00 0.00 O 2131 2.1.20.3.1.

176. AUTOBETONIERA 4052 03/05/2007 6 8 1 231683.00 231683,00 3217.82 6435.64 3217.82 231683.00 0.00 231683.00 0.00 D 2131 2.1.20.3.1.

177. RULOTATABBERTAB 07354 4073 22/08/2008 10 610 9000.00 9000.00 75.00 150.00 75.00 8047.49 900.00 8947.49 52.51 D 2131 1.1.2.1

178. RULOTATABBERTAB07352 4074 22/08/2008 10 610 8000.00 8000.00 66.67 133.33 66.67 7153.28 799.98 7953.26 46.74 D 2131 1.1.2.1

179. RULOTATABBERTAB07353 4075 22/08/2008 10 610 9000.00 9000.00 75.00 150.00 75.00 8047.49 900.00 8947.49 52.51 D 2131 1.1.2.1

180. RULOTATABBERTHD 08 DLE 4076 25/08/2008 5 610 10800.00 10800.00 180.00 270.00 180.00 10800.00 0.00 10800.00 0.00 D 2131 2.3.2.3

Total contul 2131 6010379.67 70816.98 73214.97 308601.37 1331105.626010379.67 134050.83 4370672.68 4679274.05

181.ANALIZOR GAZEARSE 3004 10/11/2000 10 14 7 5020.00 5020.00 41.83 83.67 41.83 5020.00 0.00 5020.00 0.00 D 2132 2.2.6.2.

182. CALCULATORG 3012 03/01/2002 313 5 2000.00 2000.00 55.56 83.33 55.56 2000.00 0.00 2000.00 0.00 D 2132 2.2.9.

183 •CALCULATORG 3013 03/01/2002 313 5 2000.00 2000.00 55.56 83.33 55.56 2000.00 0.00 2000.00 0.00 D 2132 2.2.9.

184. CALCULATORP4 1500 MGH 301631/05/2002 313 1 1800.00 1800.00 50.00 75.00 50.00 1800.00 0.00 1800.00 0.00 L 2132 2.2.9.

185 •SET ANALIZORTESTO 3251 3023 24/06/2003 10 12 O 2916.00 2916.00 24.30 48.60 24.30 2916.00 0.00 2916.00 0.00 D 2132 2.2.6.2.

186. CALCULATORAMDXP 2600 3025 25/09/2003 311 9 1800.00 1800.00 50.00 75.00 50.00 1800.00 0.00 1800.00 0.00 D 2132 2.2.9.

187 •APARATMASURAREPRIZA 303427/10/2009 5 5 8 2292.09 2292.09 38.20 57.30 38.20 2292.09 0.00 2292.09 0.00 D 2132 2.2.3.1

Page 36: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

) )

SCTERMOGAZCOMPANYSA Raport MF03B2014HATEG,STR.VICTORBABES,NR.101 18/08/2 14:26:0

Reg.Com.J20/839/1999Cod fiscal:R012449721 CALCULUL AMORTIZARII MIJLOACELOR FIXE PE CONTURI CONTABILE LA DATA DE 30/06/2015

*** Mijloace fixe cu data PIF intre 01/01/1990 si 30/06/2015 Unitatea OSpag. 7

Nr. Denumirea mijlocului fix Numar Data DSN DSRealiz. Valoare Valoare Valoare amortizare calculata: Amortiz.la Amortisment scriptic Valoarea T Contul Cod Lege15crt. inventar PIF Ani Ani Luni inventar amortizabila Liniar Degresiv Accelerat 31dec2014 in 2015 Total ramasa A contabil

Total contul 2132 17828.09 315.45 315.45 0.00 0.0017828.09 506.23 17828.09 17828.09

188 .OPEl VECTRAHD 07 RRY 4017 10/05/2004 511 1 50543.00 50543.00 842.38 1263.58 842.38 50543.00 0.00 50543.00 0.00 D 2133 2.3.2.1.1.

189 •AUTOCAMIONHD 06 GHA 4018 20/07/2004 6 1011 46933.00 46933.00 651.85 1303.69 651.85 46933.00 0.00 46933.00 0.00 D 2133 2.3.2.2.2.

190 •AUDIALLROADHD 06 KVW 4019 04/01/2005 5 10 5 101086.00 101086.00 1684.77 2527.15 1684.77 101086.00 0.00 101086.00 0.00 O 2133 2.3.2.1.1.

191. NECO HD 09 BSL 404217/02/2005 8 10 4 108306.00 108306.00 1128.19 2256.38 1128.19 108306.00 0.00 108306.00 0.00 O 2133 2.3.2.1.3.

192. POLOHAPPYHD 16 GMD 4045 05/04/2006 6 9 2 28882.00 28882.00 401.14 802.28 401.14 28882.00 0.00 28882.00 0.00 O 2133 2.3.2.1.1.

193. DACIAPAPUCHD 08 XPB 404701/11/2006 5 8 7 24549.00 24549.00 409.15 613.73 409.15 24549.00 0.00 24549.00 0.00 O 2133 2.3.2.1.1.

194. DACIAPAPUCHD 08 XPC 404801/11/2006 5 8 7 24549.00 24549.00 409.15 613.73 409.15 24549.00 0.00 24549.00 0.00 D 2133 2.3.2.1.1.

195. DACIA1304 HD 04 ZDR 404917/04/2007 9 8 2 14681.00 14681.00 135.94 271.87 135.94 14681.00 0.00 14681.00 0.00 D 2133 2.1.22.2.9.

196. REMORCAHD 07 lDG 4051 24/04/2007 6 8 2 26198.00 26198.00 363.86 727.72 363.86 26198.00 0.00 26198.00 0.00 D 2133 2.3.2.2.6

197. FORDAESTA HD 19 GMD 4053 24/05/2007 5 8 1 29791.00 29791.00 496.52 744.78 496.52 29791.00 0.00 29791.00 0.00 D 2133 2.3.2.1.1

198. SUBARUHD 66 WFZ 4054 24/06/2007 5 8 O 115811.00 115811.00 1930.18 2895.28 1930.18 115811.00 0.00 115811.00 0.00 D 2133 2.3.2.1.1.

199. IVECODAIlY HD 20 GMD 4055 27/06/2007 5 8 O 89403.00 89403.00 1490.05 2235.08 1490.05 89403.00 0.00 89403.00 0.00 D 2133 2.3.2.2.1.

200. PEUGEOTHD 10 GMD 405625/10/2007 4 7 8 48586.00 48586.00 1012.21 1518.31 1012.21 48586.00 0.00 48586.00 0.00 D 2133 2.1.20.6.1

201. CAMIONHD 25 GMD 4060 12/11/2007 5 7 7 349741.00 349741.00 5829.02 8743.53 5829.02 349741.00 0.00 349741.00 0.00 D 2133 2.3.2.2.3

202. MERCEDESHD 74 WFY 4061 21/12/2007 5 7 6 97498.00 97498.00 1624.97 2437.45 1624.97 97498.00 0.00 97498.00 0.00 D 2133 2.3.2.1.1.

203. PEUGEOTHD 01 GMD 4062 31/12/2007 5 7 6 35620.00 35620.00 593.67 890.50 593.67 35620.00 0.00 35620.00 0.00 D 2133 2.3.2.1.1

204. IVECOHD24 GMD 4063 31/12/2007 5 7 6 120172.00 120172.00 2002.87 3004.30 2002.87 120172.00 0.00 120172.00 0.00 D 2133 2.3.2.1.2

205 •REMORCAHD 08 DKX 4065 11/06/2008 6 7 O 10000.00 10000.00 138.89 277.78 138.89 10000.00 0.00 10000.00 0.00 D 2133 2.3.2.3

206. REMORCAHD 08 DKV 4066 11/06/2008 6 7 O 8500.00 8500.00 118.06 236.11 118.06 8500.00 0.00 8500.00 0.00 D 2133 2.3.2.3

207. VOLKSWAGENHD 08 GPI 4067 11/06/2008 5 7 O 48814.00 48814.00 813.57 1220.35 813.57 48814.00 0.00 48814.00 0.00 D 2133 2.3.2.2.1.

208. WOlKSWAGENHD 08 FLX 4068 24/06/2008 6 7 O 29389.60 29389.60 408.19 816.38 408.19 29389.60 0.00 29389.60 0.00 D 2133 2.3.2.1.2.

209. WOLKSWAGENHD 08 FLV 4069 24/06/2008 6 7 O 29389.60 29389.60 408.19 816.38 408.19 29389.60 0.00 29389.60 0.00 D 2133 2.3.2.1.2.

210. CHEVROlETAVEOHD 31 GMD 4070 28/07/2008 5 611 25259.88 25259.88 421.00 631.50 421.00 25259.88 0.00 25259.88 0.00 D 2133 2.3.2.1.1.

211 . CHEVROLETSPARKHD 30 4071 28/07/2008 5 611 20553.76 20553.76 342.56 513.84 342.56 20553.76 0.00 20553.76 0.00 D 2133 2.3.2.1.1.

212. CHEVROlETSPARKHD 28 4072 28/07/2008 5 611 20553.76 20553.76 342.56 513.84 342.56 20553.76 0.00 20553.76 0.00 D 2133 2.3.2.1.1.

213. PEUGEOTHD 15 WJT 408014/11/2009 5 5 7 36004.88 36004.88 600.08 900.12 600.08 36004.88 0.00 36004.88 0.00 D 2133 2.3.2.1.1

214. MERCEDESHD 10 UNM 408207/07/2011 6 311 130268.20 130268.20 1809.28 3618.56 1809.28 123835.19 6433.01 130268.20 0.00 D 2133 2.3.2.2.9.1

215. MAZDAF42 HD 23 GMD 4083 28/07/2011 5 311 26000.00 26000.00 433.33 650.00 433.33 23849.38 2150.62 26000.00 0.00 D 2133 2.3.2.2.1.

216. VOLKSWAGENTOUAREG 4084 10/05/2012 5 3 1 237729.79 237729.79 3962.16 5943.24 3962.16 181378.97 35659.44 217038.41 20691.38 D 2133 2.3.2.1.1

Page 37: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

) )SC TERMOGAZCOMPANYSA Raport MF03B2014

HATEG/STR.VICTORBABES/NR.101 18/08/2 14:26:0Reg.Com.J20/839/1999Cod fiscal:R012449721 CALCULUL AMORTIZARII MIJLOACELOR FIXE PE CONTURI CONTABILE LA DATA DE 30/06/2015

*** Mijloace fixe cu data PIF intre 01/01/1990 si 30/06/2015 Unitatea 05pag. 8

Nr. Denumirea mijlocului fix Numar Data DSN DSRealiz. Valoare Valoare Valoare amortizare calculata: Amortiz.la Amortisment scriptic Valoarea T Contul Cod Lege15crt. inventar PIF Ani Ani Luni inventar amortizabila Liniar Degresiv Accelerat 31dec2014 in 2015 Total ramasa A contabil

217 •MERCEDESBENZHD 09 MML 408525/07/2012 4 211 8000.00 8000.00 166.67 250.00 166.67 6781.25 1218.75 8000.00 0.00 D 2133 2.3.2.1.1.

Total contul 2133 1942812.47 30970.46 30970.46 45461.82 20691.381942812.47 49237.46 1876659.27 1922121.09

218. MASASABLON 6005 11/05/2006 10 9 1 4524.00 4524.00 37.70 75.40 37.70 4524.00 0.00 4524.00 0.00 D 214 3.1.6.

219 •MASASABLON 6006 11/05/2006 10 9 1 4524.00 4524.00 37.70 75.40 37.70 4524.00 0.00 4524.00 0.00 D 214 3.1.6.

220 .COPIATOR KONICAMINOLTA 6007 03/10/2006 6 8 8 2421.00 2421.00 33.63 67.25 33.63 2421.00 0.00 2421.00 0.00 D 214 3.2.1221.CEAS ULYS266-77/40GR 6008 19/12/2006 6 8 6 21127.00 21127.00 293.43 586.86 293.43 21127.00 0.00 21127.00 0.00 D 214 3.1.6.

222 •LAPTOPACERTM6592G 6009 25/08/2008 3 610 4248.73 4248.73 118.02 177.03 118.02 4248.73 0.00 4248.73 0.00 D 214 2.2.9223.XEROX 601114/11/2008 5 6 7 12685.71 12685.71 211.43 317.14 211.43 12685.71 0.00 12685.71 0.00 D 214 3.2.1224. COPIATORKONICAMINOLTA 6012 26/05/2009 5 6 1 3781.51 3781.51 63.03 94.54 63.03 3781.51 0.00 3781.51 0.00 D 214 3.2.1225. EXPRESOCAFEAPRIMEA 6013 22/09/2009 5 5 9 4748.76 4748.76 79.15 118.72 79.15 4748.76 0.00 4748.76 0.00 D 214 2.1.23.1

226. LAPTOPASUSK50IJ SX 145L 6014 29/12/2009 4 5 6 2036.97 2036.97 42.44 63.66 42.44 2036.97 0.00 2036.97 0.00 D 214 3.2.4

227 •LAPTOPACERAS5738ZG 6015 29/12/2009 4 5 6 2149.00 2149.00 44.77 67.16 44.77 2149.00 0.00 2149.00 0.00 O 214 3.2.4

228. LAPTOPASUSK150IN-1ASX-1 601610/07/2010 4 411 2290.32 2290.32 47.72 71.57 47.72 2290.32 0.00 2290.32 0.00 D 214 3.2.4

229 •PORTBAGAJTHULE680 601709/07/2010 4 411 2127.10 2127.10 44.31 66.47 44.31 2127.10 0.00 2127.10 0.00 O 214 3.2.4230 . LAPTOPLENOVOZ560A 6018 23/12/2010 4 4 6 2499.92 2499.92 52.08 78.12 52.08 2499.92 0.00 2499.92 0.00 D 214 3.2.4.

231. TABLETAAPPLEIPAD2 32GB 602017/07/2011 2 311 2281.85 2281.85 95.08 142.62' 95.08 2281.85 0.00 2281.85 0.00 D 214 2.2.9232 . LAPTOPHPDAMDRADEON 602116/12/2011 4 3 6 1843.55 1843.55 38.41 57.61 38.41 1814.73 28.82 1843.55 0.00 D 214 3.2.4

233 •LAPTOPHP 630 2GB HDD 320 602208/03/2012 3 3 3 2080.00 2080.00 57.78 86.67 57.78 2080.00 0.00 2080.00 0.00 O 214 2.2.9234 •LAPTOPASUSX54C SX036D 6023 19/03/2012 3 3 3 2209.00 2209.00 61.36 92.04 61.36 2209.00 0.00 2209.00 0.00 D 214 2.2.9235. TABLETAAPPLEIPAD 4 6024 10/11/2012 3 2 7 1999.19 1999.19 55.53 83.30 55.53 1999.19 0.00 1999.19 0.00 D 214 2.2.9236 .CALCULATOR+MONITOR+TAS 6025 08/01/2013 4 2 5 15478.05 15478.05 322.46 483.69 322.46 11124.86 2902.14 14027.00 1451.05 D 214 3.2.4

Total contul 214 95055.66 1736.03 1736.03 2930.96 1451.0595055.66 2805.25 90673.65 93604.61

11395725.89 111659.78 114057.77 403919.31 4543614.7211395725.89 198781.00 6448191.86 6852111.17

NOTA: Lista contine si mijloacele fixe care au iesit din evidenta in cursul lunii curente.Mijloacele fixe care ies din evidenta in luna curenta sunt listate in raportul MF03_sdf

Director economic,

~

ec.Andrei Adela

Page 38: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

Societate:Adresa:

Cod fiscal:

Nr. reg. com. :

SC TERMOGAZ COMPANY SAHATEG, str. VICTOR BABES , nr. 101

RO 12449721

J20/839/1999

BALANTA PARTIALAI ,

l'toN?t;fi~ Go.<poMt-E ~ Jo.qţ. IotCPerioada de la 01.06.15 la 30.06.15 Cu documente temporare - Lei-

Cont Titlu ContRulaj Precedent Rulaj Curent Total Sume Sold Final

Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor

2111 TERENURI 9,724,229.71 0.00 9,724,229.71 0.000.00 0.00 9,724,229.71 0.00

212 CONSTRUCTII 3,076,000.00 0.00 0.00 0.00 3,076,000.00 0.00 3,076,000.00 0.00

2121 CONSTRUCTII 253,650.00 0.00 0.00 0.00 253,650.00 0.00 253,650.00 0.00SPECIALE ,

2131 ECHIPAMENTE 6,010,379.67 1,359,293.50 0.00 -730,898.80 6,010,379.67 628,394.70 5,381,984.97 0.00TEHNOLOGICE

2132 APARAT.SI 17,628.09 0.00 0.00 0.00 17,828.09 0.00 17,828.09 0.00INST.DE

2133 MIJLOACE DE 1,942,612.47 0.00 0.00 0.00 1,942,812,47 0,00 1,942,812,47 0.00TRANSPORT-----\ MOB,APARAT,BIR 99,636,35 0.00 0,00 0,00 99,636.35 0,00 99,836.35 0,00OT,ECHIP,ALTE

Total 21 - IMOBILIZARI 21,124,736.29 1,359,293.50 0.00 -73p,898.80 21,124,736.29 628~4.70 ~ 0.00CORPORALE ,. ,

2678,2 GARANTIISC 119,19 0,00 0.00 0,00 119,19 0.00 119.19 0.00TOTALPACK

2678.4 GARANTII 423,470.45 0.00 0,00 0,00 423.470.45 0.00 423,470.45 0,00ENERGOCONSTR

2678,5 GARANTIE BUNA 217,984,06 0,00 0,00 0,00 217,984,06 0.00 217,984.06 0,00EX,APASERV

2676,6 GARANTII 651,95 0.00 0.00 0.00ENERGO 651,95 0.00 651,95 0.00

2678,7 APA PROD SA 918,393.67 0,00 197,893,66 0.00, 1,116,287,33 0.00 1,116,287,33 0,00DEVA - RETINERE

Total 26 - IMOBILIZARI 1,560,619.32 0.00 197,893.66 0.00 1,758,512.98 0.00 1,768,512.98 0.00FINANCIARE

2803 AMORTIZ. CHELT, 0,00 1,430,00 0.00 0,00 0,00 1.430,00 0.00 1,430,00CERCET. DEZV.

2805 AMORT. 0.00 12,365.75 0.00 0,00 12,365.75 12,365.75CONCESIUNI,BRE 0.00 0.00

260B AMORTIZARE 0.00 8,253,55 0.00 0.00 0,00 6,253,65 0.00 8,253.55ALTEIMOB.

2812 AMORT 0.00 131,462.47 0,00 7,820,86 0.00 139,283,33 0.00 139,283,33CONSTRUCTIILO

2813 AMORT 294,513.57 6,532,253,11 -294,513,57 -586,734,36 0,00 5,945,518,75 0.00 5,945,518.7.5MASINI,UT.DE

.4 AMORT 0.00 93,120,92 0.00 483,69 0.00 93,604,61 0,00 93,604,61MOBILlER,APARA

Total 28 - AMORTIZARI 294,513.57 6,778,885.80 -294,513.57 -578,429.81 0.00 6,200,455.99 ,0.00 I-~PRIVIND I

TOTAL 2 - CONTURI DE 22,979,$69.18,

6,200,455.99ACTIVE 8,138,179.30 -96,619.91 -1,309,328.61 22,88~,249.27 6,828,Jj50,69 22,254,854.57

TOTAL BALANTA 22,979,869.18 8,138,179.30 -96,619.91 -1,309,328.61 22,883,249.27 6,828,850.69 22,264,864,57 6,200,45~.99

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil, Director,

{ .~ '\,

~,

~IEL Conta Professional • Versiunea - 6.54.1Balanta de verificare· Pag.:1 / 1

Page 39: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

SC TERMOGAZ COMPANY SAHATEG,STR.vICTOR BABES,NR.101Cod fiscal:R012449721

SITUATIE TERENURI LA 30,06,2015

Nr.contract Locatia Nr.topo!~di1

Valoare (Iei)contracVOS.01.2003 Ha' '<~~.>.."'-

398/1

/'-:."2.P .• t.-,,-

~

~,>r\' "';<,~.\(j''' IN iNSOl'lEl\IT.A ~). \O TfRi\ljOGi\Z r1.') COMPANY >ţ, S.A. ~,~.' 2 otf'G·ltuNE'O

(

f

(

1!!li,

ANE.,..1f .[6

""~~C

Page 40: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

" Societate:Adresa;Cod fiscal:

Nr. reg. corn. :

se TERMOGAZ eOMPANY SAHATEG, str. VICTOR BABES, nr. 101

RO 12449721

J20/839/1999

BALANTA PARTIALAJŢO (...f IV' l-k" 'M..o ,. lo~i--

Perioada de la 01.06.15 la 30.06.15 Cu documente temporare • tel-

Rulaj Precedent Rulaj Curent Total Sume SoldFinalCont Titlu Cont

Debitor Creditor Debitor CreditorDebitor Creditor Debitor Creditor

3021MAT~~lALIO 1,765.55 625.17 0.00 0.00 1,765.55 625.17 1,140.38 0.00AUXILIARE

3022COMBUSTIBILI

52,435.45 52,055.79 0.00 42.46 52,435.45 52,098.25 337.20 0.00

3022101BENZINA PLACA

2,129.90 2,129.90 1,254.72 1,254.72 3,384.62 3,384.62 0.00 0.00VIBRA.2-NIR 2149

3022103BENZINA PLACA 47.46 47.46 0.00 0.00 47.46 47.46 0.00 0.00COMPA.3-NiR

30221'06MOTORINA HD 23

5,441.13 5,441.13 3,334.26 3,334.26 8,775.39 8,775.39 0.00 0.00GMDMAZDA

302211MOTORINA HO 74

6,179.05 6,179.05 1.970.47 1,870.47 8,049.52 8,049.52 0.00 0.00~ WFY MERCE-3813

c213 BENZINA932.06 932.06 263.17 263.17 1,195.23 1,195.23 0.00 0.00GENERATOR

302214 MOTORINA 102,065.03 2,065.03 645.77 645.77 2,710.80 2,710.80 0.00 0.00

GMD

3022140BENZINA

80.73 80.73 0.00 0.00 80.73 80.73 0.00 0.00GENERATOR

3022141MOTORINA

32,368.05 32,363.30 0.00 0.00 32,388.05 32,363.30 24.75 0.00DAMPER TEREX

3022142MOTORINA

887.22 725.88 0.00 0.00 887.22 725.88 161.34 0.00EXCAVA.JS460-NI

3022143MOTORINA 690.47 624.25 0.00 0.00 690.47 624.25 66.22 0.00MACARA

3022144GPL STIVUITOR

4,521.84 4,521.84 886.70 886.70 5,408.54 5,408.54 0.00 0.00-NIR 2168

3022145 MOTORINA47,989.33 47,877.01 1,369.26 1,373.10 49,358.59 49,250.11 108.48 0.00MACARA PPM-NIR

3022148BENZINA DRUJBA 90.12 90.12 0.00 0.00 90.12 90.12 0.00 0.00NR,1

3022149 MOTORINA -B 414,928.16 4,928.16 927.64 927.64 5,855.80 5,855.80 0.00 0.00YTV

302215 MOTORINA-BULO2,220.91 2,174.91 2,276.17 2,254.62 4,497.08 4,429.73 67.35 0.00OEXCAVAT-NIR,2

302217 BENZINA POMPA2,574.59 2,574.59 219.64 219.64 2,794.23 2,794.23 0.00 0.00KARCHER 2182

302223MOTORINA 448.44 448.44 0.00 0.00 446.44 448.44 0.00 0.00--- GENERATOR

302224MOTORINA

3,521.48 3,420.2B 0.00 0.00 3,621.48 3,420.28 101.20 0.00IVECO-HD24GMD

302225 MOTORINA166.16 166.16 0.00 0.00 166.16 186.16 0.00 0.00GENERATOR

302227 MOTORINA HD 0824,530.75 24,167.42 0.00 0.00 24,530.75 24,167.42 363.33 0.00GPI

302230BENZINA 18.40 0.00 0.00 0.00 18.40 0,00 16.40 0.00PLATFORMA

302231 MOTORINA6,112.29 8,056.49 2,056.93 1,692.72 10,169.22 9,949.21 220.01 0.00BULDOEX.KOMAT

302232MOTORINA HD 06

171.15 0.00 0.00 0.00 171.15 0.00 171.15 0.00GHA

302234MOTORINA VOLA

40.35 0.00 0.00 0.00 40.36 0.00 40.35 0.00HAN OMAG

302238BENZINA MASINA

60.63 60.63 0.00 0.00 60.63 60.63 0.00 0.00ASF.2 -NIR 2100

302240BENZINA HO 07

7,689.82 7,653.50 0.00 0.00 7,669.82 7,653.50 36.32 0.00RRY

302241 MOTORINA52,002.24 51,956.24 3,611.26 3,320.86 55,813.50 55.277.10 536.40 0.00HD25GMD-VOLVO

302246 BENZINA PLACA132.63 132.63 0.00 0.00 132.63 132.63 0.00 0.00VIBRANTA NI.2080

302247 MOTORINA HD 061,700.30 1,700.30 854.53 764.73 2,554.83 2,465.03 89.80 0.00IWW(AUDI)

302249MOTORINA HD 09

194.74 194.74 0.00 0.00 194.74 194.74 0.00 0.00BSLr-·· BENZINA302250 GENERATOR 487.96 467.98 0.00 0.00 407.1/0 487.88 0.00 0.00

::;IEL Conta Professional • Versiunea - 6.54.1Balanta de verificare - Pag.: 1 I 3

Page 41: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

Rulaj Precedent Rulaj Curent Total Sume Sold FinalCont Titlu Cont

Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor

302251BENZINA HD 16

22.402.86 22,384.30 1,274.94 1,079.75 23,677.80 23,464.05 213.75 0.00GMO/SZE

302253 BENZINA 64.48 64.48 0.00 0.00 84.48 64.48 0.00 0.00GENERATOR

302254MOTORINA

113.53 0.00 0.00 0.00 113.53 0.00 113.53 0.00AUTOB.1.8

302258UNIMOG HD 10 80.89 0.00 0.00 0.00 80.69 0.00 80.69 0.00UNM-MOTORINA

302261MOTORINA

7,113.25 6,809.55 0.00 0.00 7,113.25 6,809.55 303.70 0.00ECX.JCB 200

302262MOTORINA 14,524.49 14,524.49 5,540.56 5,405.86 20,065.05 19,930.35 134.70 0.00EXC.JCB 180 NIR

302263MOTORINA

8,314.21 8,194.61 3,423.97 3,229.27 11,736.16 11,423.99 314.30 0.00EXC.JCB 160

302265 BENZINNGPL HO182.40 0.00 0.00 0.00 182.40 0.00 182.40 0.0004 ZOR

302267 MOTORINA97.60 0.00 0.00 0.00 97.60 0.00 97.60 0.00

AUTOCISTERNA

302268MOTORINA

242.57 242.57 508.62 508.62 751.19 751.19 0.00 0.00AUTOB.2-3.5T NIR

302269 MOTORINA 1,086.43 1,038.13 1,548.72 1,597.02 2,635.15 2,635.15 0.00 0.00BULDOZER

~270MOTORINA HD 19

1,451.55 1,311.15 1,684.63 1,621.63 3,136.18 2,932.78 203.40 0.00GMO-28114 vro

vJL271 BENZINA LIFT83.24 83.24 0.00 0.00 83.24 83.24 0.00 0.00MATERlALE

302275 MOTORINA17,418.01 17,109.81 927.06 1,100.55 18,345.06 18,210.36 134.70 0.00HD20GMOITXF

302276 BENZINA17,448.51 17,448.51 3,122.63 3,122.63 20,571.14 20,571.14 0.00 0.00HD66WFZ-SUBAR

302278BENZINA

13.57 13.57 0.00 0.00 13.57 13.57 0.00 0.00GENERATOR

302279 BENZINA POMPA4,477.13 4,477.13 85.76 85.76 4,562.89 4,562.89 0.00 0.00

APA 1-NIR 2088

302280MOTORINA HD 01

4,448.16 4,448.16 807.44 807.44 5,255.60 5,255.60 0.00 0.00GMD-PEUGEOT

302286 MOTORINA1,018.97 927.57 0.00 0.00 1,018.97 927.57 91.40 0.00CONCASOR 2158

302287 BENZINA0.00 0.00 72.61 72.61 72.61 72.61 0.00 0.00GENERATOR

302288MOTORINA -HD

12,832.24 12,685.04 1.330.61 1.182.79 14,162.85 13,867.83 295.02 0.0008 FLX

302289MOTORINA

13,212.70 13,171.30 1,089.67 1,040.67 14,302.37 14,211.97 90.40 0.00MICROB UZ- HO 08

302290 BENZINA HD 3019,757.57 19,748.39 907.94 843.20 20,665.51 20,591.59 73.92 0.00GMD-ZKE

302291 BENZINA HD 28 2,280.18 2,251.86 194.57 204.33 2,474.75 2,456.19 18.56 0.00GMD-lKD

,.- 302292BENZINA HO 31

18,035.05 17,918.30 545.40 529.90 18,580.45 18,448.20 132.25 0.00GMD-ZKC-TRUTA

302294MOTORINA-AUTO

11,721.39 11,673.99 0.00 0.00 11,721.39 11,673.99 47.40 0.00BET.NR.3

302295 MOTORINA185.54 0.00 0.00 0.00 185.54 0.00 185.54 0.00EXCAV.180

302299BENZINA B 15

14,732.50 14,686.00 564.52 559.65 15,297.02 15,245.65 51.37 0.00WJT

3024 PIESE DE SCHIMB75,339.41 37,511.37 1,908.77 1,707.16 77,248.18 39,218.53 38,029.65 0.00

3028 MAGAZIE1,344,556.69 -225,068.76 -201,028.27 336,705.16 1,143,528.42 111,636.40 1,031,892.02 0.00MATERIALE MT

3028.01 MAG.MARFURI!10,868.72 9.248.28CONSUMABILE 3.045.65 3,033.30 13,914.37 12,281.58 1,632.79 0.00

3028124MATERIALE

1,474,777.41 1,474,777.41 1,360,141.11 2,834,918.52 0.00 0.00LUCRARE APA 1,360,141.11 2,834,918.52

3028133CONFECTIE

347,548.19 0.00 0.00 347,548.19METALICA SALI 0.00 0.00 347,548.19 0.00

3028181 MATERIALE262.289.54 0.00MAGAZIEMT1 0.00 0.00 262,289.54 0.00 282,289.54 0.00

3028184MATER.LUCVALE

-226,911.89 -226,911.89 0.00 0.00 -226,911.89 -226,911.89 0.00 0.00ACU PESTI

3028187DEPOZIT MAT.

9,389.59 0.00 0.00 0.00 9,389.59 0.00 9,389.59 0.00MINTIA

3028190 MATERIALE MAG.842,239.34 321,007.55 195,586.62 203,256.90 1,037,825.96 524,264.45 513,561.51 0.00APAPROO CL2

3028191MATERIALE

1,978,732.39 1,153,769.86 65,550.34MAG.APAPROD 820,835.11 2,044,282.73 1,974,604.97 69,677.76 O.OC

303.001OBIECTE

10,856.37 10,337.20 0.00INVENTAR 0.00 10,656.37 10,337.20 519.17 O.OC

~IEL Conta Professional - Versiunea - 6.54.1Balanta d@verificare - Pag,: 2 / 3

Page 42: PLAN REORGANIZARE SC TERMOGAZ COMPANY SA

· Rula] Precedent Rula] Curent Total Sume Sold FinalCont Titlu Cont

Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor

Total 30 • STOCURI DE 6,589,688.99 3,009,784.36 1,468,604.38 2,767,721.48 8,058,293.37 5,777,505.84 2,280,787.53 0.00MATERII&

TOTAL 3 • CONTURI DE 6,589,688.99 3,009,784.36 1,468,604.38 2,767,721.48 8,068,293.37 6,777 ,606.84 2,280,787.63 0.00STOCURI&PROD.TOTAL BALANTA 6,589,688.99 3,009,784.36 1,468,604.38 2,767,721.48 8,058,293.37 5,777 ,505.84 2,280,787.53 0.00

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil, Director,

~IEL Conta Professional • Verstunea- 6.54.1Balanta de verificare - Pag.: 3 / 3